Vous êtes sur la page 1sur 53

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014

MINGGU 1 DAN 2 TEMA / TAJUK TEMA 1: AKTIVITI KELUARGA TAJUK : BERKHEMAH DI LAMAN IDAMAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM

1.2 Mendengar, enge!a dan 1.2.2 Mendengar, e a'a & dan ILMU en"e#$% #$n"& #a'a(a, &a&%$ a#)ad, en"e#$% )en&(3)en&( a"a% dengan Ka)&an Te +a%an ($*$ *a%a, +er*a%aan, ,ra(a dan a"a% (%r$*%$r #&naan a"a% "ang #e%$dengan #e%$-. dan %e+a%. NILAI MURNI 2.2.. Me #a!a dan e a'a & Ka(&' (a"ang 2.2 Me #a!a dan e a'a & a"a% "ang engand$ng& +er*a%aan +er*a%aan, ,ra(a dan a"a% dar&+ada #er& #$'an a+&%an dar&+ada EMK +e-#aga& ($ #er dengan (e#$%an "ang +e-#aga& ($ #er dengan (e#$%an Pend&d&*an A-a #e%$-. "ang #e%$-.
Se*&%ar KB Men)ana*an &dea K1n%e*(%$a3Meng'$#$ng*a&%*an Meng*a%eg1r&*an

..2.2 Men$-&( a"a% da-a +erenggan ..2 Men$-&( '$r$,, ($*$ *a%a, +er*a%aan, (e!ara e*an&( dengan #e%$- dan ,ra(a dan a"a% (e!ara e*an&( dengan *e a(. #e%$- dan *e a(. /.1.1 Men"e#$% dan e a'a & -&r&* /.1 Men"e#$% dan e a'a & $n($r -ag$ "ang engand$ng& n&-a& dan (en& da-a -ag$ e-a-$& n"an"&an +enga)aran "ang d&+er(e #a'*an (e!ara d&d&* '&#$r. e-a-$& n"an"&an (e!ara d&d&* '&#$r.

0.1.1 Me a'a & dan engg$na*an KP *a%a na a a *1n*r&% dan +en)1d1' 0.1 Me a'a & dan engg$na*an #&-angan dengan #e%$eng&*$% In%er+er(1nag1-1ngan *a%a dengan #e%$- eng&*$% *1n%e*(. Ver#a-3-&ng$&(%&* *1n%e*(. 0.1.. Me a'a & dan engg$na*an BCB *a%a gan%& na a %$n)$* dengan #e%$- eng&*$% *1n%e*(. Ba!aan &n%en(&,

OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL)

MUKA SURAT 1

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014


MINGGU . TEMA / TAJUK TEMA 1 : AKTIVITI KELUARGA TAJUK : SER4N4KN5A MEMBA6A STANDARD KANDUNGAN 1.. Mendengar, e a'a & dan e #er& re(+1n( %er'ada+ (e($a%$ ara'an, (1a-an dan +e(anan "ang d&dengar dengan #e%$-. 2.. Me #a!a *$a% +e-#aga& #a'an #a!aan dengan -an!ar, (e#$%an "ang )e-a( dan &n%1na(& "ang #e%$-. STANDARD PEMBELAJARAN 1...1 Mendengar, e a'a & dan e #er&*an re(+1n( "ang (e($a& (e!ara -&(an a%a$ gera* -a*$ %er'ada+ ara'an #erda(ar*an a"a% +er&n%a' dengan #e%$-. PENGISIAN KURIKULUM
ILMU Pend&d&*an M1raNILAI MURNI Kera)&nan Ker)a(a a EMK : TMK

2...1 Me #a!a +e-#aga& #a'an "ang engand$ng& +e-#aga& )en&( a"a% (e!ara e*an&( dengan ..2 Men$-&( '$r$,, ($*$ *a%a, +er*a%aan, -an!ar, ,ra(a dan a"a% (e!ara e*an&( dengan (e#$%an "ang )e-a( dan #e%$- dan *e a(. &n%1na(& "ang #e%$-. /.1 Men"e#$% dan e a'a & $n($r ..2.7 Men$-&( a"a% a) $* (e!ara (en& e*an&( da-a #en%$* %$-&(an da-a -ag$ e-a-$& n"an"&an (e!ara #erang*a& dengan #e%$- dan d&d&* '&#$r. *e a(. /.1.2 Me a'a & dan eng'a(&-*an -&r&* 0.1 Me a'a & dan engg$na*an -ag$ "ang engand$ng& n&-a& g1-1ngan dan *a%a dengan #e%$- eng&*$% *1n%e*(. +enga)aran (e!ara #er+and$ dan d&(a +a&*an e-a-$& n"an"&an
OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL)

KB : Menge!a K1n%e*(%$a- 8 Meng'$#$ng*a&%*an Men)ana*an &dea KP : In%er+er(1naV&($a- r$ang M$9&*

MUKA SURAT 2

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014


(e!ara d&d&* '&#$r. 0.1.1. Me a'a & dan engg$na*an *a%a na a a *1n*r&% dan +en)1d1' #&-angan dengan #e%$eng&*$% *1n%e*(.

MINGGU /

TEMA / TAJUK TEMA 1 : AKTIVITI KELUARGA TAJUK : MELAN64NG DENGAN KELUARGA

STANDARD KANDUNGAN 1.. Mendengar, e a'a & dan e #er& re(+1n( %er'ada+ (e($a%$ ara'an, (1a-an dan +e(anan "ang d&dengar dengan #e%$-.

STANDARD PEMBELAJARAN 1...1 Mendengar, e a'a & dan e #er&*an re(+1n( "ang (e($a& (e!ara -&(an a%a$ gera* -a*$ %er'ada+ ara'an #erda(ar*an a"a% +er&n%a' dengan #e%$-. 2...2 Me #a!a +e-#aga& #a'an "ang engand$ng& a"a% %$ngga- dan a"a% a) $* #er#&-ang ($#)e* (e!ara e*an&( dengan -an!ar, (e#$%an "ang )e-a( dan &n%1na(& "ang #e%$-.

PENGISIAN KURIKULUM

ILMU Se)ara' NILAI MURNI Ka(&' (a"ang

2.. Me #a!a *$a% +e-#aga& #a'an #a!aan dengan -an!ar, (e#$%an "ang )e-a( dan &n%1na(& "ang #e%$-.

Pa%r&1%&( e EMK Krea%&:&%& dan &n1:a(& TMK KB

OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL)

MUKA SURAT 3

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014


... Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat den an betul! ..... Me #&na dan en$-&( )a;a+an +e a'a an #erda(ar*an (1a-an "ang #er%$ +$ dan #er!a+a' dengan #e%$-.
Me #$a% ga #aran en%aMengena- +a(%& Meng'$#$ng*a&%*an Men"$($n $r$%an Men)ana*an &dea KP K&ne(%e%&* Ver#a-3-&ng$&(%&*

/.2 Meng$)ar*an #a'a(a "ang &nda' /.2.1 Meng$)ar*an a"a% "ang dan gra a%&( engg$na*an #a'a(a #adan (e!ara dengan (e#$%an "ang #e%$*rea%&, (e a(a #er!er&%a (e!ara d&d&* dan '&#$r. &n%1na(& "ang )e-a( (er%a ($($nan &dea "ang %e+a% (e a(a #er!er&%a 0.1 Me a'a & dan engg$na*an (e!ara d&d&* '&#$r. g1-1ngan *a%a dengan #e%$- eng&*$% *1n%e*(. 0.1.2 Me a'a & dan engg$na*an *a%a na a *'a( %a* '&d$+ dengan #e%$eng&*$% *1n%e*(. .

OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL)

MUKA SURAT 4

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014


MINGGU 0 TEMA / TAJUK TEMA 2 : AMALAN KESIHATAN < KEBERSIHAN TAJUK : AMALAN SIHAT HIDUP 2./ Me #a!a dan e a'a & a*-$ a% 2./.1 Me #a!a dan e a'a & "ang %er($ra% dan %er(&ra% dar&+ada a*-$ a% $n%$* engena+e-#aga& #a'an $n%$* e #er& +a(%& re(+1n( &dea $%a a dan &dea dengan #e%$(a +&ngan da-a +e-#aga& #a'an #ag& e #$a% ra a-an dengan ../ Men$-&( & -a* dengan %e+a%. %e+a%. STANDARD KANDUNGAN 1.. Mendengar, e a'a & dan e #er& re(+1n( %er'ada+ (e($a%$ ara'an, (1a-an dan +e(anan "ang d&dengar dengan #e%$-. STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM

ILMU 1...2. Mendengar, e a'a & dan e #er&*an re(+1n( %er'ada+ Pend&d&*an Ke(&'a%an (1a-an %an+a *a%a %an"a (e!ara NILAI MURNI -&(an dengan #e%$-. Ke(&'a%an Ke#er(&'an EMK Krea%&:&%& dan &n1:a(& TMK

KB Meng'$#$ng*a&%*an Mengana-&(&( ../.1 Men$-&( +er*a%aan #er& #$'an Menge!a +&n)a an dengan e)aan "ang %e+a% Men)ana*an &dea KP Ver#a-3-&ng$&(%&* Mera aM$9&* BCB Mendengar dengan !e*a+

/.1 (e!ara & -a* Menyebut dan mema"ami unsur seni dalam la u melalui nyanyian se#ara didik "ibur! /.1.2 Me a'a & dan eng'a(&-*an -&r&* -ag$ "ang engand$ng& n&-a& dan 0.1 Me a'a & dan engg$na*an +enga)aran (e!ara #er+and$ dan g1-1ngan d&(a +a&*an e-a-$& n"an"&an *a%a dengan #e%$- eng&*$% *1n%e*(. (e!ara d&d&* '&#$r.
OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL)

MUKA SURAT 5

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014

0.1.. Me a'a & dan engg$na*an *a%a gan%& na a %$n)$* dengan #e%$eng&*$% *1n%e*(.

MINGGU 2 7

TEMA / TAJUK TEMA 2 : AMALAN KESIHATAN KEBERSIHAN TAJUK : BERSIH < SIHAT

STANDARD KANDUNGAN 1.. Menden ar, mema"ami dan memberi < resp$ns ter"adap sesuatu ara"an, s$alan dan pesanan yan diden ar den an betul! . 2./ Me #a!a dan e a'a & a*-$ a% "ang %er($ra% dan %er(&ra% dar&+ada +e-#aga& #a'an $n%$* e #er& re(+1n( dengan #e%$-.

STANDARD PEMBELAJARAN 1.... Mendengar, e a'a & dan e #er&*an re(+1n( dengan en"a +a&*an +e(anan "ang #e%$eng&*$% $r$%an.

PENGISIAN KURIKULUM
ILMU Pend&d&*an Ke(&'a%an NILAI MURNI Ke#er(&'an

2./.2 Me #a!a dan e a'a & a*-$ a% dar&+ada #a'an $n%$* en)ana &dea dengan #e%$-.

Ker)a(a a 6&n%a a*an a-a EMK Krea%&:&%& dan &n1:a(& (e*&%ar

... ..../ Membina dan menulis perkataan, Me #&na *erang*a $n%$* en$-&( frasa dan ayat den an betul! +e-#aga& )en&( *arangan dengan #e%$-.

OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL)

MUKA SURAT

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014

/.. Meng$)ar*an #a'a(a "ang &nda' dan engg$na*an #a'a(a #adan dengan *rea%&, e-a-$& -a*1nan (e!ara d&d&* '&#$r.

/...1 Meng$)ar*an d&a-1g dengan (e#$%an dan &n%1na(& "ang #e%$dan )e-a(, dan #a'a(a #adan "ang (e($a& e-a-$& -a*1nan (e!ara d&d&* '&#$r.

KB Me #$a% $r$%an K1n%e*(%$a- 3 Menga+-&*a(&*an Me #$a% anda&an

0.1 Me a'a & dan engg$na*an 0.1.2 g1-1ngan Me a'a & dan engg$na*an *a%a *a%a dengan #e%$- eng&*$% *1n%e*(. '$#$ng +an!angan *e%erangan dengan #e%$- eng&*$% *1n%e*(. 0.1./ Me a'a & dan engg$na*an *a%a *er)a +a(&, dengan #e%$- eng&*$% *1n%e*(. .

K1n(%r$*%&:&( e 8 Menerang*an dan en)ana*an &dea Mengana-&(&( Men)ana*an &dea K1n%e*(%$a- 3 Me &nda'*an

OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL)

MUKA SURAT !

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014


MINGGU = DAN > TEMA / TAJUK TEMA 2 : AMALAN KESIHATAN KEBERSIHAN TAJUK : PENDIDIKAN KESIHATAN STANDARD KANDUNGAN 1./ Ber%$%$r, #er#$a- dan en"a%a*an +er &n%aan %en%ang (e($a%$ +er*ara < dar&+ada +e-#aga& ($ #er da-a (&%$a(& ,1r a- dan %&da* ,1r a- (e!ara #er%a%a($(&-a. STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM

ILMU 1./.1 Ber%$%$r %en%ang (e($a%$ +er*ara dar&+ada +e-#aga& ($ #er dengan Pend&d&*an Ke(&'a%an engg$na*an a"a% "ang gra a%&( NILAI MURNI da-a (&%$a(& ,1r a- dan %&da* ,1r a- (e!ara #er%a%a($(&-a. Ke#er(&'an ?&9&*a- < Men%aKB Meng'$#$ng*a&%*an Menge!a Menaa*$K1n(%r$*%&:&( e 8

2.2 Memba#a dan mema"ami perkataan, 2.2.. frasa dan ayat daripada pelba ai Me #a!a dan e a'a & a"a% "ang sumber den an sebutan yan betul! engand$ng& +er*a%aan #er& #$'an a+&%an dar&+ada +e-#aga& ($ #er dengan (e#$%an "ang #e%$-. 2./ Memba#a dan mema"ami maklumat yan tersurat dan tersirat daripada pelba ai ba"an untuk memberi resp$ns den an betul!

2./.. Meng'$#$ng*a&%*an Me #a!a dan e a'a & a*-$ a% "ang %er($ra% dan %er(&ra% dengan Men"$($n eng&*$% %e+a% dar&+ada +e-#aga& #a'an $r$%an $n%$* e #$a% +en&-a&an dengan Meng&%-a* #e%$-.
Me adan*an

..0 Men#atat maklumat yan betul tentan sesuatu perkara daripada pelba ai sumber!

..0.2 K1n%e*(%$a- 3 Men!a%a% a*-$ a% "ang #e%$Meng'$#$ng*a&%*an eng&*$% $r$%an $n%$* e #$a% !ar%a dar&+ada +e-#aga& ($ #er.

OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL)

MUKA SURAT "

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014


..> Menulis ulasan tentan pelba ai ba"an sastera dan bukan sastera yan diden ar, dit$nt$n atau diba#a den an betul! ..>.1 Men$-&( $-a(an %en%ang #a'an KP #$*an (a(%era "ang d&dengar, In%er+er(1nad&%1n%1n a%a$ d&#a!a dengan )e-a( dan engg$na*an #a'a(a "ang BCB gra a%&(.
Ba!aan &n%en(&, Men!a%a% n1%a /...2 Meng$)ar*an d&a-1g "ang d&'a(&-*an dar&+ada #a'an rang(angan $n%$* en"a +a&*an n&-a& dan +enga)aran dengan #a'a(a #adan "ang (e($a&.

/.. Meng$)ar*an #a'a(a "ang &nda' dan engg$na*an #a'a(a #adan dengan *rea%&, e-a-$& -a*1nan (e!ara d&d&* '&#$r.

0.1.0 0.1 Me a'a & dan engg$na*an Me a'a & dan engg$na*an *a%a g1-1ngan ad)e*%&, dan *a%a +eng$a% dengan *a%a dengan #e%$- eng&*$% *1n%e*(. #e%$- eng&*$% *1n%e*(.

OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL)

MUKA SURAT #

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014


MINGGU 1@ DAN 11 TEMA / TAJUK TEMA . : SENTIASA SELAMAT TAJUK : SENTIASA DIRI STANDARD KANDUNGAN 1./ Ber%$%$r, #er#$a- dan en"a%a*an +er &n%aan %en%ang (e($a%$ +er*ara dar&+ada +e-#aga& ($ #er da-a (&%$a(& ,1r a- dan %&da* ,1r a- (e!ara #er%a%a($(&-a. AAASI 2.0 Me #a!a, e a'a & dan enaa*$$n%$* e &nda'*an a*-$ a% "ang %erda+a% da-a +e-#aga& #a'an dengan #e%$-. ../ Menulis imlak den an tepat! 2.0.1 Me #a!a dan e a'a & a*-$ a% "ang %er($ra% dan %er(&ra% dar&+ada #a'an +r1(a dengan #e%$STANDARD PEMBELAJARAN 1./.2 Ber#$a- %en%ang (e($a%$ +er*ara engg$na*an *a%a ge-aran "ang (e($a& da-a (&%$a(& %&da* ,1r a(e!ara #er%a%a($(&-a. PENGISIAN KURIKULUM
ILMU Pend&d&*an M1raNILAI MURNI Ke#eran&an EMK Sa&n( dan Te*n1-1g& KB Meng'$#$ng*a&%*an

../.2 Men$-&( ,ra(a dan a"a% "ang ada Mengana-&(&( +er*a%aan #er& #$'an +&n)a an dengan e)aan dan %anda #a!a "ang K1n(%r$*%&:&( e 8 Meng'$#$ng*a&%*an %e+a% (e!ara & -a*
Menge!a

/./ Me-a,a9*an dan e a'a & +$&(& dengan &n%1na(& "ang #e%$engg$na*an #a'a(a "ang &nda' (e!ara d&d&* '&#$r.

/./.1 Mende*-a a(& (a)a* dengan(e#$%an dan &n%1na(& "ang #e%$- dan )e-a( (e!ara d&d&* '&#$r (er%a e a'a & a*($d (a)a* %er(e#$%

Me adan*an K1n%e*(%$a- 8 Meng'$#$ng*a&%*an KP In%er+er(1na-

OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL)

MUKA SURAT 10

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014


0.1 Me a'a & dan engg$na*an 0.1.2 g1-1ngan Me a'a & dan engg$na*an *a%a BCB *a%a dengan #e%$- eng&*$% *1n%e*( na a *'a( %a* '&d$+ dengan #e%$Mendengar a*%&, eng&*$% *1n%e*(.
Ba!aan &n%en(&,

0.1.0 Me a'a & dan engg$na*an *a%a ad)e*%&, dan *a%a +eng$a% dengan #e%$- eng&*$% *1n%e*(.

OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL)

MUKA SURAT 11

MINGGU 12

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014


TEMA . : SENTIASA SELAMAT TAJUK : SEDIAKAN PA5UNG SEBELUM HUJAN 1./ Ber%$%$r, #er#$a- dan en"a%a*an +er &n%aan %en%ang (e($a%$ +er*ara dar&+ada +e-#aga& ($ #er da-a (&%$a(& ,1r a- dan %&da* ,1r a- (e!ara #er%a%a($(&-a. 1./.. Ber#$a- %en%ang (e($a%$ +er*ara engg$na*an *a%a gan%& na a d&r& 1rang dan *a%a gan%& na a d&r& %an"a dengan #e%$- da-a (&%$a(& ,1r a- dan %&da* ,1r a- (e!ara #er%a%a($(&-a.

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN KURIKULUM

ILMU Pend&d&*an M1raEMK: Nilai murni Ra(&1naKB Mengena- +a(%&

2.0 Me #a!a, e a'a & dan 2.0.2 Me #a!a, e a'a & dan enaa*$enaa*$- a*-$ a% "ang $n%$* e &nda'*an a*-$ a% "ang %er($ra% %erda+a% da-a +e-#aga& #a'an dan %er(&ra% dar&+ada #a'an dengan +r1(a #e%$-. dengan #e%$-.

K$n(%r$*%&:&( e Menge #ang*an &dea Menaa*$-

Me #$a% $r$%an ... ..../ Membina dan menulis perkataan, Me #&na *erang*a $n%$* en$-&( Meng'$#$ng*a&% frasa dan ayat den an betul! +e-#aga& )en&( *arangan dengan K1n%e*(%$a#e%$-. /./ Me-a,a9*an dan e a'a & +$&(& dengan &n%1na(& "ang #e%$engg$na*an #a'a(a "ang &nda' (e!ara d&d&* '&#$r. KP /./.1 Ver#a-3-&ng$&(%&* Mende*-a a(& (a)a* dengan (e#$%an dan &n%1na(& "ang #e%$- dan BCB )e-a( (e!ara d&d&* '&#$r (er%a Ba!aan &n%en(&, e a'a & a*($d (a)a* %er(e#$%.

OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL)

0.1 Mema"ami dan $l$n an kata men ikut k$nteks!

0.1.2 men unakan Me a'a & dan engg$na*an *a%a den an betul '$#$ng +an!angan *e%erangan dengan #e%$- eng&*$% *1n%e*(. .

MUKA SURAT 12

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014

INGGU 1. DAN 1/

TEMA / TAJUK TEMA . : SENTIASA SELAMAT TAJUK : BERINGAT SEBELUM KENA

STANDARD KANDUNGAN 1./ Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentan sesuatu perkara daripada pelba ai sumber dalam situasi f$rmal dan tidak f$rmal se#ara bertatasusila!

STANDARD PEMBELAJARAN 1./.. Ber#$a- %en%ang (e($a%$ +er*ara engg$na*an *a%a gan%& na a d&r& 1rang dan *a%a gan%& na a d&r& %an"a dengan #e%$- da-a (&%$a(& ,1r a- dan %&da* ,1r a- (e!ara #er%a%a($(&-a.

PENGISIAN KURIKULUM ILMU Pend&d&*an M1raEMK: N&-a& M$rn& Ke#eran&an KB Meng'$#$ng*a&%*an Menaa*$K1n%e*(%$aMen)ana &dea

2.0 Memba#a, mema"ami dan menaakul untuk meminda"kan maklumat yan terdapat dalam pelba ai ba"an den an betul!

1././ KP Men"a%a*an +er &n%aan %en%ang In%er+er(1na(e($a%$ +er*ara dengan Ver#a-3-&ng$&(%&* engg$na*an *a%a dan #a'a(a #adan "ang (e($a& da-a (&%$a(& %&da* ,1r a- (e!ara #er%a%a($(&-a 2.0..

OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL)

MUKA SURAT 13

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014


..2 Me #a!a, e a'a & dan Menulis untuk menyampaikan enaa*$- #a'an +r1(a $n%$* maklumat tentan sesuatu perkara e &nda'*an a*-$ a% *e+ada den an men unakan ba"asa yan #en%$* +$&(& dengan #e%$-. santun! ..2.2 Men$-&( $n%$* en"a +a&*an /.1 Men"e#$% dan e a'a & $n($r a*-$ a% #er#en%$* ($ra%, -a+1ran (en& dan !er&%a dengan )e-a( (er%a da-a -ag$ e-a-$& n"an"&an (e!ara engg$na*an #a'a(a "ang (an%$n. d&d&* '&#$r. /.1.1 Men"e#$% dan e a'a & -&r&* -ag$ "ang engand$ng& n&-a& dan men unakan +enga)aran "ang den an betul d&+er(e #a'*an e-a-$& n"an"&an (e!ara d&d&* '&#$r.

0.1 Mema"ami dan $l$n an kata men ikut k$nteks! .

0.1.7 Me a'a & dan engg$na*an *a%a #an%$, *a%a +er&n%a' dan *a%a +e er& dengan #e%$eng&*$% *1n%e*(.

OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL)

MUKA SURAT 14

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014

MINGGU 10

TEMA / TAJUK TEMA / : MAS5ARAKAT PEN5A5ANG TAJUK : PR4GRAM KHIDMAT MAS5ARAKAT

STANDARD KANDUNGAN 1.0 Ber#erita dan men#eritakan sesuatu perkara semula den an tepat men unakan sebutan yan %elas dan int$nasi yan betul!

STANDARD PEMBELAJARAN 1.0.1 Ber!er&%a %en%ang (e($a%$ +er*ara dengan %e+a%, (e#$%an "ang )e-a( dan &n%1na(& "ang #e%$engg$na*an a"a% "ang engand$ng& ;a!ana.

PENGISIAN KURIKULUM ILMU Pend&d&*an M1raPend&d&*an A-a Se*&%ar

NILAI Ka(&' (a"ang 2.2 Me #a!a +e-#aga& #a'an (a(%era 2.2.1 Se anga% dan Me #a!a dan e a'a & +e-#aga& #er a("ara*a% #$*an (a(%era "ang (e($a& #ag& #a'an (a(%era "ang (e($a& $n%$* e $+$* &na% e #a!a. en&ng*a%*an da"a #er,&*&r (e!ara KB *rea%&,. Meng'$#$ng*a&%*an ... Membina dan menulis perkataan, ..../ frasa dan ayat den an betul! Me #&na *erang*a $n%$* en$-&( +e-#aga& )en&( *arangan dengan #e%$-. /.1 Men"e#$% dan e a'a & $n($r (en& da-a -ag$ e-a-$& n"an"&an (e!ara /.1.1 d&d&* '&#$r Men"e#$% dan e a'a & -&r&* -ag$ "ang engand$ng& n&-a& dan Me #$a% ga #aran en%aMen)ana &dea K1n%e*(%$aMengana-&(&( Men"e($a&*an
MUKA SURAT 15

OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL)

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014


+enga)aran "ang d&+er(e #a'*an e-a-$& n"an"&an (e!ara d&d&* '&#$r. 0.1 Mema"ami dan $l$n an kata men ikut k$nteks! KP men unakan Ver#a-3-&ng$&(%&* den an betul 0.1.7 M$9&* Me a'a & dan engg$na*an *a%a K&ne(%e%&* #an%$, *a%a +er&n%a' dan *a%a +e er& dengan #e%$eng&*$% *1n%e*(.

MINGGU 12 DAN 17

TEMA / TAJUK TEMA / : MAS5ARAKAT PEN5A5ANG TAJUK : KHIDMAT SEBA5A RAKAN

STANDARD KANDUNGAN 1.0 Ber#erita dan men#eritakan sesuatu perkara semula den an tepat men unakan sebutan yan %elas dan int$nasi yan betul!

STANDARD PEMBELAJARAN 1.0.2 Men!er&%a*an (e($a%$ +er*ara "ang d&-&'a% dan "ang d&%1n%1n dengan %e+a%, (e#$%an "ang )e-a( dan &n%1na(& "ang #e%$- engg$na*an a"a% "ang engand$ng& ;a!ana.

PENGISIAN KURIKULUM ILMU Pend&d&*an Ke(&'a%an NILAI Ker)a(a a

OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL)

MUKA SURAT 1

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014


EMK 2.2.2 2.2 Me #a!a dan e a'a & +e-#aga& Memba#a pelba ai ba"an sastera dan #a'an #$*an (a(%era $n%$* bukan sastera yan sesuai ba i engena- +a(%& n&-a& $rn&. memupuk minat memba#a! ..2 Men$-&( $n%$* en"a +a&*an a*-$ a% %en%ang (e($a%$ +er*ara dengan engg$na*an #a'a(a "ang (an%$n ..2.2 Men$-&( $n%$* en"a +a&*an a*-$ a% #er#en%$* ($ra%, -a+1ran dan !er&%a dengan )e-a( (er%a engg$na*an #a'a(a "ang (an%$n Pera%$ran (1(&1#$da"a KB Men)ana &dea Men&-a& K1n%e*(%$aMengana-&(&( K1n(%r$*%&:&%&( e Meng'$#$ng*a&%*an KP Ver#a-3-&ng$&(%&* BCB Ba!aan &n%en(&,

/.2 Meng$)ar*an #a'a(a "ang &nda' /.2.1 Meng$)ar*an a"a% "ang dan gra a%&( engg$na*an #a'a(a #adan (e!ara dengan (e#$%an "ang #e%$*rea%&, (e a(a #er!er&%a (e!ara d&d&* dan '&#$r. &n%1na(& "ang )e-a( (er%a ($($nan &dea "ang %e+a% (e a(a 0.1 #er!er&%a Mema"ami dan men unakan (e!ara d&d&* '&#$r. $l$n an kata den an betul men ikut k$nteks! 0.1.7 Me a'a & dan engg$na*an *a%a #an%$, *a%a +er&n%a' dan *a%a +e er& dengan #e%$eng&*$% *1n%e*(.

OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL)

MUKA SURAT 1!

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014


0.1./ Me a'a & dan engg$na*an *a%a *er)a +a(&, dengan #e%$- eng&*$% *1n%e*(.

MINGGU 1=

TEMA / TAJUK TEMA / : MAS5ARAKAT PEN5A5ANG TAJUK : SKUAD PRIHATIN

STANDARD KANDUNGAN 1.2 Berbi#ara untuk menyampaikan maklumat tentan sesuatu perkara daripada pelba ai sumber den an tepat se#ara bertatasusila! 2.2 Memba#a dan mema"ami perkataan, frasa dan ayat daripada pelba ai sumber den an sebutan yan betul! ..2 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentan sesuatu perkara den an men unakan ba"asa yan santun!

STANDARD PEMBELAJARAN 1.2.1. Ber#&!ara $n%$* enda+a%*an a*-$ a% "ang %er(&ra% dengan %e+a% %en%ang (e($a%$ +er*ara (e!ara #er%a%a($(&-a.

PENGISIAN KURIKULUM ILMU Pend&d&*an M1raEMK: Nilai Murni Ker)a(a a Ke#er(&'an ,&9&*a-

2.2.. Me #a!a dan e a'a & a"a% "ang engand$ng& +er*a%aan KB #er& #$'an a+&%an dar&+ada Meng'$#$ng*a&%*an +e-#aga& ($ #er dengan (e#$%an Me #$a% ga #aran "ang #e%$-. en%aMeng'$#$ng*a&%*an Men)ana &dea ..2.1 K1n(%r$*%&:&( e Men$-&( $n%$* en"a +a&*an K1n%e*(%$aa*-$ a% "ang #e%$- dengan
MUKA SURAT 1"

OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL)

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014


engg$na*an &dea $%a a dan &dea (a +&ngan (er%a enega(*an *e(an%$nan #er#a'a(a. /.2 Meng$)ar*an #a'a(a "ang &nda' dan /.2.2 Meng$)ar*an &dea "ang %e+a% engg$na*an #a'a(a #adan (e!ara engg$na*an #a'a(a "ang *rea%&, (e a(a #er!er&%a (e!ara d&d&* &nda' '&#$r dan a"a% "ang gra a%&( (er%a #a'a(a #adan "ang (e($a& (e a(a #er!er&%a (e!ara d&d&* '&#$r 0.2 Mema"ami dan men unakan 0.2.1 pembentukan kata yan sesuai dalam Me a'a & dan engg$na*an pelba ai situasi den an betul! & #$'an a*'&ran 8an, 3*an, 8&, & #$'an a+&%an +ada *a%a *er)a, *a%a na a dan *a%a ad)e*%&, (er%a & #$'an +&n)a an dengan #e%$da-a +e-#aga& (&%$a(&. KP Ver#a-3-&ng$&(%&* Ba!aan &n%en(&,

MINGGU 1>

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN 1.2.2 Men"a +a&*an a*-$ a% %en%ang (e($a%$ +er*ara dar&+ada ed&a !e%a* da-a #en%$* +eng$ $ an dengan engg$na*an a"a% "ang

PENGISIAN KURIKULUM ILMU Pend&d&*an M$9&*

TEMA 0 : 1.2 KENALI AARISAN Berbi#ara untuk menyampaikan BANGSA maklumat tentan sesuatu perkara daripada pelba ai sumber den an TAJUK : tepat se#ara bertatasusila!

OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL)

MUKA SURAT 1#

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014


IRAMA AARISAN gra a%&( (e!ara #er%a%a($(&-a. NILAI Pa%r&1%&( e 2.. Me #a!a *$a% +e-#aga& #a'an #a!aan dengan -an!ar, (e#$%an "ang )e-a( dan &n%1na(& "ang #e%$2...1 Me #a!a +e-#aga& #a'an "ang engand$ng& +e-#aga& )en&( a"a% (e!ara e*an&( dengan -an!ar, (e#$%an "ang )e-a( dan &n%1na(& "ang #e%$-. ..7.1 Meng'a(&-*an rang*a +enda'$-$an, &(& dan +en$%$+ da-a +en$-&(an *rea%&, dengan #e%$-.

EMK Pera%$ran (1(&1#$da"a

KB Men(&n%e(&( Mengena- +a(%& Mengana-&(&(

..7 Meng'a(&-*an +en$-&(an *rea%&, da-a +e-#aga& genre dengan #e%$-.

/.. Meng$)ar*an #a'a(a "ang &nda' dan engg$na*an #a'a(a #adan dengan *rea%&, e-a-$& -a*1nan (e!ara d&d&* '&#$r

/...1 Meng$)ar*an d&a-1g dengan K1n%e*(%$a(e#$%an dan &n%1na(& "ang #e%$dan )e-a(, dan #a'a(a #adan PM "ang (e($a& e-a-$& -a*1nan (e!ara d&d&* '&#$r Ma&n +eranan

0.2.1 Ba!aan Me a'a & dan engg$na*an & #$'an a*'&ran 8an, 3*an, 8&, 0.2 & #$'an a+&%an +ada *a%a *er)a, Mema"ami dan men unakan *a%a na a dan *a%a ad)e*%&, (er%a pembentukan kata yan sesuai dalam & #$'an +&n)a an dengan #e%$pelba ai situasi den an betul! da-a +e-#aga& (&%$a(&.
OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) MUKA SURAT 20

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014

MINGGU 2@

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN 1.2.1 Ber#&!ara $n%$* enda+a%*an a*-$ a% "ang %er(&ra% dengan %e+a% %en%ang (e($a%$ +er*ara (e!ara #er%a%a($(&-a.

PENGISIAN KURIKULUM ILMU Ka)&an Te +a%an EMK Pera%$ran (1(&1#$da"a

TEMA 0 : 1.2 KENALI AARISAN Berbi#ara untuk menyampaikan BANGSA maklumat tentan sesuatu perkara daripada pelba ai sumber den an TAJUK : tepat se#ara bertatasusila! SERUPA TETAPI BERBEBA 2.. Memba#a kuat pelba ai ba"an ba#aan den an lan#ar, sebutan yan %elas dan int$nasi yan betul

2...2 Me #a!a +e-#aga& #a'an "ang engand$ng& a"a% %$ngga- dan a"a% a) $* #er#&-ang ($#)e* (e!ara e*an&( dengan -an!ar, (e#$%an "ang )e-a( dan &n%1na(& "ang #e%$-.

KB Meng&%-a* Mengena- +a(%& Mengana-&(&( Men)ana &dea

..= Men edit dan memurnikan "asil penulisan den an betul!

..=.2 Menged&% dan e $rn&*an 'a(&+en$-&(an dar&+ada a(+e* e)aan, %anda #a!a, +engg$naan *a%a, & #$'an dan (%r$*%$r a"a%.

Menge!a K1n(%r$*%&:&( e

KP
MUKA SURAT 21

OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL)

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014


Ver#a-3-&ng$&(%&* /./ Melafa&kan dan mema"ami puisi den an int$nasi yan betul men unakan ba"asa yan inda" se#ara didik "ibur! BCB /./.2 Me #&na dan e a'a & (a)a* Ba!aan &n%en(&, (e!ara %er*a;adan ende*-a a(&*ann"a dengan (e#$%an dan &n%1na(& "ang #e%$- dan )e-a( (e!ara d&d&* '&#$r. 0.2.1 Me a'a & dan engg$na*an & #$'an a*'&ran 8an, 3*an, 8&, & #$'an a+&%an +ada *a%a *er)a, *a%a na a dan *a%a ad)e*%&, (er%a & #$'an +&n)a an dengan #e%$da-a +e-#aga& (&%$a(&. .

0.2 Mema"ami dan men unakan pembentukan kata yan sesuai dalam pelba ai situasi den an betul!

MINGGU 21 DAN 22

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN 1.7.2 Ber#&n!ang dan enge $*a*an +enda+a% %en%ang (e($a%$ +er*ara dar&+ada +e-#aga& ($ #er dengan engg$na*an a"a% "ang gra a%&( (e!ara #er%a%a($(&-a.

PENGISIAN KURIKULUM ILMU Ka)&an Te +a%an EMK Pera%$ran


MUKA SURAT 22

TEMA 0 : 1.7 KENALI AARISAN Berbin#an dan men emukakan BANGSA pendapat tentan sesuatu perkara daripada pelba ai sumber se#ara TAJUK : bertatasusila! UNIK < KREATI?

OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL)

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014


(1(&1#$da"a 2./ Me #a!a dan e a'a & a*-$ a% "ang %er($ra% dan %er(&ra% dar&+ada +e-#aga& #a'an $n%$* e #er& re(+1n( dengan #e%$2./.1 Me #a!a dan e a'a & a*-$ a% $n%$* engena- +a(%& &dea $%a a dan &dea (a +&ngan da-a +e-#aga& #a'an #ag& e #$a% ra a-an dengan %e+a%. Krea%&:&%& dan In1:a(& KB Men(&n%e(&( Mengana-&(&( Menaa*$K1n(%r$*%&:&( e ..7 Men "asilkan penulisan kreatif dalam pelba ai enre den an betul! ..> Menulis ulasan tentan pelba ai ba"an sastera dan bukan sastera yan diden ar, dit$nt$n atau diba#a den an betul! ..7.2 Meng$ +$- dan Meng'a(&-*an +en$-&(an *rea%&, enge-a( #er#en%$* & ag&na%&, dan de(*r&+%&, PAK dengan #e%$-. Menga*(e( ..>.1 KM' Men$-&( $-a(an %en%ang #a'an #$*an (a(%era "ang d&dengar, Mera ad&%1n%1n a%a$ d&#a!a dengan )e-a( dan engg$na*an #a'a(a "ang gra a%&(. BCB /./.1 Mende*-a a(& (a)a* dengan (e#$%an dan &n%1na(& "ang #e%$dan )e-a( (e!ara d&d&* '&#$r (er%a e a'a & a*($d (a)a* Ba!aan &n%en(&,

/./ Me-a,a9*an dan e a'a & +$&(& dengan &n%1na(& "ang #e%$engg$na*an #a'a(a "ang &nda' (e!ara d&d&* '&#$r 0.1 Me a'a & dan
OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL)

engg$na*an

MUKA SURAT 23

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014


g1-1ngan *a%a dengan #e%$%er(e#$%. eng&*$% *1n%e*( 0.1.0 Me a'a & dan engg$na*an *a%a ad)e*%&, dan *a%a +eng$a% dengan #e%$- eng&*$% *1n%e*(.

0.2 Mema"ami dan men unakan pembentukan kata yan sesuai dalam pelba ai situasi den an betul! 0.2.2 Me a'a & dan engg$na*an *a%a ganda (e+ara dengan #e%$- da-a +e-#aga& (&%$a(&.

MINGGU 2.

TEMA / TAJUK TEMA 2 : PERTANIAN PENTERNAKAN TAJUK : KEMAJUAN PERTANIAN

STANDARD KANDUNGAN 1.. Mendengar, e a'a & dan < e #er& re(+1n( %er'ada+ (e($a%$ ara'an, (1a-an dan +e(anan "ang d&dengar dengan #e%$-.

STANDARD PEMBELAJARAN 1...1 Mendengar, e a'a & dan e #er&*an re(+1n( "ang (e($a& (e!ara -&(an a%a$ gera* -a*$ %er'ada+ ara'an #erda(ar*an a"a% +er&n%a' dengan #e%$-.

PENGISIAN KURIKULUM ILMU Per%an&an Pend&d*an A-a Se*&%ar

OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL)

MUKA SURAT 24

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014


2./ Me #a!a dan e a'a & a*-$ a% "ang %er($ra% dan %er(&ra% dar&+ada +e-#aga& #a'an $n%$* e #er& re(+1n( dengan #e%$-. EMK 2./.2 Me #a!a dan e a'a & a*-$ a% Ke$(a'a;anan dar&+ada #a'an $n%$* en)ana &dea KB dengan #e%$-. Men)ana &dea . K1n%r$*%&:&( e ..0.2 Men"$($n $r$%an Men!a%a% a*-$ a% "ang #e%$eng&*$% $r$%an $n%$* e #$a% K1n%e*(%$a!ar%a dar&+ada +e-#aga& ($ #er. Mengena- +a(%& . BCB /./.2 Me #&na dan e a'a & Ba!aan &n%en(&, (a)a* (e!ara %er*a;a- dan ende*-a a(&*ann"a dengan (e#$%an dan &n%1na(& "ang #e%$dan )e-a( (e!ara d&d&* '&#$r.

..0 Men#atat maklumat yan betul tentan sesuatu perkara daripada pelba ai sumber!

/./ Me-a,a9*an dan e a'a & +$&(& dengan &n%1na(& "ang #e%$engg$na*an #a'a(a "ang &nda' (e!ara d&d&* '&#$r.

0.2 Mema"ami dan men unakan 0.2.. pembentukan kata yan sesuai dalam Me a'a & dan engg$na*an *a%a pelba ai situasi den an betul! a) $* #en%$* "ang %e-a' an%a+ dengan #e%$- da-a +e-#aga& (&%$a(&.

OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL)

MUKA SURAT 25

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014

MINGGU 2/

TEMA / TAJUK TEMA 2 : PERTANIAN PENTERNAKAN

STANDARD KANDUNGAN 1.. Mendengar, e a'a & dan e #er& re(+1n( %er'ada+ (e($a%$ ara'an, (1a-an dan +e(anan "ang d&dengar dengan #e%$-.

STANDARD PEMBELAJARAN 1...2 Mendengar, e a'a & dan e #er&*an re(+1n( %er'ada+ (1a-an %an+a *a%a %an"a (e!ara -&(an dengan #e%$-.

PENGISIAN KURIKULUM ILMU Sa&n( dan Te*n1-1g& EMK Ke$(a'a;anan

<

TAJUK : KAMBING TENUSU BI4TEKN4L4GI 2./ Memba#a dan mema"ami maklumat yan tersurat dan tersirat daripada pelba ai ba"an untuk memberi resp$ns den an betul!

KB 2./... Me #a!a dan e a'a & a*-$ a% Meng'$#$ng*a&%*an "ang %er($ra% dan %er(&ra% dengan %e+a% dar&+ada +e-#aga& #a'an Men&-a& $n%$* e #$a% +en&-a&an dengan #e%$-. K1n(%r$*%&:&( e Men)ana &dea ..7.2 Meng'a(&-*an +en$-&(an *rea%&, #er#en%$* & ag&na%&, dan de(*r&+%&, dengan #e%$-. /...2 Meng$)ar*an d&a-1g "ang d&'a(&-*an Meng$ +$- dan enge-a( KP In%er+er(1naBCB
MUKA SURAT 2

..7 Men "asilkan penulisan kreatif dalam pelba ai enre den an betul!

/.. Men u%arkan ba"asa yan inda" dan men unakan ba"asa badan den an
OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL)

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014


kreatif melalui lak$nan se#ara didik "ibur! dar&+ada #a'an rang(angan $n%$* en"a +a&*an n&-a& dan +enga)aran dengan #a'a(a #adan "ang (e($a& 0...1 Me a'a & dan e #&na a"a% %$ngga- dengan +e-$a(an ($#)e* dan +red&*a% "ang #e%$- da-a +e-#aga& (&%$a(&. Per#&n!angan Ba!aan &n%en(&,

0.. Mema"ami dan membina ayat yan betul dalam pelba ai situasi!

MINGGU 20 DAN 22

TEMA / TAJUK TEMA 2 : PERTANIAN PENTERNAKAN TAJUK : HASIL GUNA

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN 1./.1 Ber%$%$r %en%ang (e($a%$ +er*ara dar&+ada +e-#aga& ($ #er dengan engg$na*an a"a% "ang gra a%&( da-a (&%$a(& ,1r a- dan %&da*

PENGISIAN KURIKULUM ILMU Pend&d&*an A-a (e*&%ar EMK

1./ Ber%$%$r, #er#$a- dan en"a%a*an < +er &n%aan %en%ang (e($a%$ +er*ara dar&+ada +e-#aga& ($ #er da-a (&%$a(& ,1r a- dan %&da* ,1r a- (e!ara SERBA #er%a%a($(&-a.

OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL)

MUKA SURAT 2!

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014


2.0 Me #a!a, e a'a & dan enaa*$$n%$* e &nda'*an a*-$ a% "ang %erda+a% da-a +e-#aga& #a'an dengan #e%$-. ... Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat den an betul! ,1r a- (e!ara #er%a%a($(&-a. Ke$(a'a;anan

Krea%&:&%& dan In1:a(& 2.0.1 Me #a!a dan e a'a & a*-$ a% KB "ang %er($ra% dan %er(&ra% dar&+ada #a'an +r1(a dengan #e%$-. Meng&%-a* Meng'$#$ng*a&%*an ..... Me #&na dan en$-&( )a;a+an +e a'a an #erda(ar*an (1a-an "ang #er%$ +$ dan #er!a+a' dengan #e%$-. ..>.1 Men$-&( $-a(an %en%ang #a'an #$*an (a(%era "ang d&dengar, d&%1n%1n a%a$ d&#a!a dengan )e-a( dan engg$na*an #a'a(a "ang gra a%&(. Men(&n%e(&( Mengana-&(&( K1n%e*(%$aKP In%er+er(1naBCB Ba!aan &n%en(&, Ba!aan en%a-&(

..> Menulis ulasan tentan pelba ai ba"an sastera dan bukan sastera yan diden ar, dit$nt$n atau diba#a den an betul!

/.1 Men"e#$% dan e a'a & $n($r (en& da-a -ag$ e-a-$& n"an"&an (e!ara d&d&* '&#$r.

0.1 Me a'a & dan


OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL)

engg$na*an

/.1.2 Me a'a & dan eng'a(&-*an -&r&* -ag$ "ang engand$ng& n&-a& dan +enga)aran (e!ara #er+and$ dan d&(a +a&*an e-a-$& n"an"&an (e!ara d&d&* '&#$r.
MUKA SURAT 2"

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014


g1-1ngan *a%a dengan #e%$eng&*$% *1n%e*(. 0.1.7 Me a'a & dan engg$na*an *a%a #an%$, *a%a +er&n%a' dan *a%a +e er& dengan #e%$- eng&*$% *1n%e*(.

0.. Mema"ami dan membina ayat yan betul dalam pelba ai situasi!

0...1 Me a'a & dan e #&na a"a% %$ngga- dengan +e-$a(an ($#)e* dan +red&*a% "ang #e%$- da-a +e-#aga& (&%$a(&.

MINGGU 27 DAN 2=

TEMA / TAJUK TEMA 7: P4TRET MALA5SIA TAJUK :

STANDARD KANDUNGAN 1./ Ber%$%$r, #er#$a- dan en"a%a*an +er &n%aan %en%ang (e($a%$ +er*ara dar&+ada +e-#aga& ($ #er da-a (&%$a(&

STANDARD PEMBELAJARAN 1./.2 Ber#$a- %en%ang (e($a%$ +er*ara engg$na*an *a%a ge-aran "ang

PENGISIAN KURIKULUM ILMU Pend&d&*an M1ra-

OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL)

MUKA SURAT 2#

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014


PEKERTI MULIA AMALAN KITA ,1r a- dan %&da* ,1r a- (e!ara #er%a%a($(&-a. 2.0 Me #a!a, e a'a & dan enaa*$$n%$* e &nda'*an a*-$ a% "ang %erda+a% da-a +e-#aga& #a'an dengan #e%$-. ... Me #&na dan en$-&( +er*a%aan, ,ra(a dan a"a% dengan #e%$-. (e($a& da-a (&%$a(& %&da* ,1r a(e!ara #er%a%a($(&-a. 2.0.2 Me #a!a, e a'a & dan enaa*$- a*-$ a% "ang %er($ra% dan %er(&ra% dar&+ada #a'an +r1(a dengan #e%$-. ..../ Me #&na *erang*a $n%$* en$-&( +e-#aga& )en&( *arangan dengan #e%$-. NILAI Ker)a(a a Ka(&' (a"ang KB Men)ana &dea Men(&n%e(&( K1n%e*(%$aK1n(%r$*%&:&( e Menge!a KP Ver#a-3-&ng$&(%&* BCB Ba!aan & #a(an

/.2 Meng$)ar*an #a'a(a "ang &nda' dan /.2.1 Meng$)ar*an a"a% "ang engg$na*an #a'a(a #adan (e!ara gra a%&( *rea%&, (e a(a #er!er&%a (e!ara d&d&* dengan (e#$%an "ang #e%$'&#$r. dan &n%1na(& "ang )e-a( (er%a ($($nan 0.1 Me a'a & dan engg$na*an &dea "ang %e+a% (e a(a g1-1ngan #er!er&%a *a%a dengan #e%$- eng&*$% *1n%e*(. (e!ara d&d&* '&#$r. 0.1.0 Me a'a & dan engg$na*an *a%a ad)e*%&, dan *a%a +eng$a% dengan #e%$- eng&*$% *1n%e*(.

0.. Mema"ami dan membina ayat yan


OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL)

MUKA SURAT 30

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014


betul dalam pelba ai situasi! 0...2 Me a'a & dan e #&na a"a% a*%&, dan a"a% +a(&, dengan #e%$- da-a +e-#aga& (&%$a(&.

MINGGU 2>

TEMA / TAJUK TEMA 7: P4TRET MALA5SIA TAJUK : 6INTA NEGARA

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN 1./.. Ber#$a- %en%ang (e($a%$ +er*ara engg$na*an *a%a gan%& na a d&r& 1rang dan *a%a gan%& na a d&r& %an"a dengan #e%$- da-a

PENGISIAN KURIKULUM ILMU Ka)&an Te +a%an NILAI Pa%r&1%&( e

1./ Ber%$%$r, #er#$a- dan en"a%a*an +er &n%aan %en%ang (e($a%$ +er*ara dar&+ada +e-#aga& ($ #er da-a (&%$a(& AKAN ,1r a- dan %&da* ,1r a- (e!ara #er%a%a($(&-a.

OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL)

MUKA SURAT 31

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014


2.0 Memba#a, mema"ami dan menaakul untuk meminda"kan maklumat yan terdapat dalam pelba ai ba"an den an betul! ..2 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentan sesuatu perkara den an men unakan ba"asa yan santun! (&%$a(& ,1r a- dan %&da* ,1r a- (e!ara #er%a%a($(&-a. 2.0.. Me #a!a, e a'a & dan enaa*$- #a'an +r1(a $n%$* e &nda'*an a*-$ a% *e+ada #en%$* +$&(& dengan #e%$-. ..2.2 Men$-&( $n%$* en"a +a&*an a*-$ a% #er#en%$* ($ra%, -a+1ran dan !er&%a dengan )e-a( (er%a engg$na*an #a'a(a "ang (an%$n. . /...1 Meng$)ar*an d&a-1g dengan (e#$%an dan &n%1na(& "ang #e%$- dan )e-a(, dan #a'a(a #adan "ang (e($a& e-a-$& -a*1nan (e!ara d&d&* '&#$r. 0...2 Me a'a & dan e #&na a"a% a*%&, dan a"a% +a(&, dengan #e%$- da-a +e-#aga& (&%$a(&. He a' T&ngg& KB Men)ana &dea Men(&n%e(&( K1n%e*(%$aMe #$a% $r$%an KP In%er+er(1naVer#a-3-&ng$&(%&* BCB Men!a%a% n1%a

/.. Men u%arkan ba"asa yan inda" dan men unakan ba"asa badan den an kreatif melalui lak$nan se#ara didik "ibur!

0.. Mema"ami dan membina ayat yan betul dalam pelba ai situasi!

OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL)

MUKA SURAT 32

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014

MINGGU

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN KURIKULUM ILMU Pend&d&*an A-a Se*&%ar NILAI

.@ DAN .1

TEMA 7: P4TERT MALA5SIA TAJUK :

1./ Ber%$%$r, #er#$a- dan

en"a%a*an

+er &n%aan %en%ang (e($a%$ +er*ara dar&+ada +e-#aga& ($ #er da-a (&%$a(&

1././ Ber%$%$r %en%ang (e($a%$ +er*ara dar&+ada +e-#aga& ($ #er dengan engg$na*an a"a% "ang

OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL)

MUKA SURAT 33

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014


NEGARAKU GEMILANG ,1r a- dan %&da* ,1r a- (e!ara #er%a%a($(&-a. gra a%&( da-a (&%$a(& ,1r a- dan %&da* Pa%r&1%&( e KB Men)ana &dea Menge!a 2.2.1 Me #a!a dan e a'a & Mengana-&(&( K1n%e*(%$aKP Ver#a-3-&ng$&(%&* #er,&*&r (e!ara *rea%&,. 2.2 Memba#a dan mema"ami perkataan, frasa dan ayat daripada pelba ai sumber den an sebutan yan betul! 2.2.. Me #a!a dan e a'a & a"a% "ang engand$ng& +er*a%aan #er& #$'an a+&%an dar&+ada +e-#aga& ($ #er dengan (e#$%an "ang #e%$-. ..=.2 Menged&% dan e $rn&*an 'a(&+en$-&(an dar&+ada a(+e* e)aan, %anda #a!a, +engg$naan *a%a, & #$'an dan (%r$*%$r a"a%. BCB Ba!aan &n%en(&, Ba!aan & #a(an

,1r a- (e!ara #er%a%a($(&-a. 2.2 Me #a!a +e-#aga& #a'an (a(%era dan #$*an (a(%era "ang (e($a& #ag& e $+$* &na% e #a!a. da"a

+e-#aga& #a'an (a(%era "ang (e($a& $n%$* en&ng*a%*an

..= Men edit dan memurnikan "asil penulisan den an betul!

OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL)

MUKA SURAT 34

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014


/.. Meng$)ar*an #a'a(a "ang &nda' dan engg$na*an #a'a(a #adan dengan *rea%&, '&#$r. e-a-$& -a*1nan (e!ara d&d&* /...1 Meng$)ar*an d&a-1g dengan (e#$%an dan &n%1na(& "ang #e%$dan )e-a(, dan #a'a(a #adan "ang (e($a& e-a-$& -a*1nan

(e!ara d&d&* '&#$r.

0.1./ 0.1 Mema"ami dan men unakan $l$n an kata den an betul men ikut k$nteks! Me a'a & dan engg$na*an *a%a *er)a +a(&, dengan #e%$- eng&*$% *1n%e*(.

MINGGU

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN KURIKULUM

OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL)

MUKA SURAT 35

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014

.2 DAN ..

TEMA = : EK4N4MI BERAAAASAN

1.0 Ber#erita dan men#eritakan sesuatu perkara semula den an tepat men unakan sebutan yan %elas dan int$nasi yan betul!

1.0.1 Ber!er&%a %en%ang (e($a%$ +er*ara dengan %e+a%, (e#$%an "ang )e-a( dan &n%1na(& "ang #e%$engg$na*an a"a% "ang engand$ng& ;a!ana.

ILMU E*1n1 & NILAI Kera)&nan EMK

TAJUK : SUMBER PENDAPATAN 2.2 Me #a!a +e-#aga& #a'an (a(%era dan #$*an (a(%era "ang (e($a& #ag& e $+$* &na% e #a!a.

Ke$(a'a;anan 2.2.2 Me #a!a dan e a'a & KB Me #and&ng*an dan e #e9a*an K1n%e*(%$aMenge!a ..0.2 Men!a%a% a*-$ a% "ang #e%$eng&*$% $r$%an $n%$* e #$a% !ar%a dar&+ada +e-#aga& ($ #er. Men"$($n $r$%an Men)ana &dea BCB Ba!aan & #a(an Men!a%a% n1%a /...2 Meng$)ar*an d&a-1g "ang d&'a(&-*an dar&+ada #a'an rang(angan $n%$*
MUKA SURAT 3

+e-#aga& #a'an #$*an (a(%era $n%$* $rn&. engena- +a(%& n&-a&

..0 Men#atat maklumat yan betul tentan sesuatu perkara daripada pelba ai sumber!

/.. Meng$)ar*an #a'a(a "ang &nda' dan engg$na*an #a'a(a #adan


OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL)

Me #$a% r$)$*an

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014


dengan *rea%&, '&#$r. e-a-$& -a*1nan (e!ara d&d&* en"a +a&*an n&-a& dan +enga)aran dengan #a'a(a #adan "ang (e($a& e-a-$& -a*1nan (e!ara d&d&* '&#$r. 0.1 Mema"ami dan men unakan $l$n an kata den an betul men ikut k$nteks! 0.1.. Me a'a & dan engg$na*an *a%a gan%& na a %$n)$* dengan #e%$eng&*$% *1n%e*(.

0.2 Me a'a & dan

engg$na*an

0.2.2 Me a'a & dan engg$na*an *a%a ganda (e+ara dengan #e%$- da-a +e-#aga& (&%$a(&. .

+e #en%$*an *a%a "ang (e($a& da-a +e-#aga& (&%$a(& dengan #e%$-.

OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL)

MUKA SURAT 3!

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014


MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM ILMU E*1n1 & NILAI Kera)&nan EMK Ke$(a'a;anan Te*n1-1g& a*-$ a% dan *1 $n&*a(& KB Men)ana &dea Menge!a Menaa*$Mengana-&(&( K1n(%r$*%&:&( e Meng'$#$ng*a&%*an KP Ver#a-3-&ng$&(%&* PM Ba!aan KM' Mengg$na*an & ag&na(& dan *rea%&:&%&
MUKA SURAT 3"

./ DAN .0

TEMA = : EK4N4MI BERAAAASAN TAJUK : PENGUSAHA BERAAAASAN

1.0 Ber#erita dan men#eritakan sesuatu perkara semula den an tepat men unakan sebutan yan %elas dan int$nasi yan betul! 2.. Me #a!a *$a% +e-#aga& #a'an #a!aan dengan -an!ar, (e#$%an "ang )e-a( dan &n%1na(& "ang #e%$-.

1.0.2 Men!er&%a*an (e($a%$ +er*ara "ang d&-&'a% dan "ang d&%1n%1n dengan %e+a%, (e#$%an "ang )e-a( dan &n%1na(& "ang #e%$- engg$na*an a"a% "ang engand$ng& ;a!ana. 2...2 Me #a!a +e-#aga& #a'an "ang engand$ng& a"a% %$ngga- dan a"a% a) $* #er#&-ang ($#)e* (e!ara e*an&( dengan -an!ar, (e#$%an "ang )e-a( dan &n%1na(& "ang #e%$-.

2.2 Memba#a pelba ai ba"an sastera dan 2.2.1 bukan sastera yan sesuai ba i Me #a!a dan e a'a & +e-#aga& memupuk minat memba#a! #a'an (a(%era "ang (e($a& $n%$* en&ng*a%*an da"a #er,&*&r (e!ara *rea%&,.

..2

..2.1 Men$-&( $n%$* en"a +a&*an

OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL)

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014


Men$-&( $n%$* en"a +a&*an a*-$ a% %en%ang (e($a%$ +er*ara dengan engg$na*an #a'a(a "ang (an%$n. a*-$ a% "ang #e%$- dengan engg$na*an &dea $%a a dan &dea (a +&ngan (er%a enega(*an *e(an%$nan #er#a'a(a.

/./ Me-a,a9*an dan e a'a & +$&(& dengan &n%1na(& "ang #e%$engg$na*an #a'a(a "ang &nda' (e!ara d&d&* '&#$r. /./.1 Mende*-a a(& (a)a* dengan (e#$%an dan &n%1na(& "ang #e%$dan )e-a( (e!ara d&d&* '&#$r (er%a e a'a & a*($d (a)a %er(e#$%.

0.1 Mema"ami dan men unakan $l$n an kata den an betul men ikut k$nteks! 0.1.2 Me a'a & dan engg$na*an *a%a '$#$ng +an!angan *e%erangan dengan #e%$- eng&*$% *1n%e*(. 0...2 Me a'a & dan e #&na a"a% a*%&, dan a"a% +a(&, dengan #e%$- da-a +e-#aga& (&%$a(&.

0.. Me a'a & dan e #&na a"a% "ang #e%$- da-a +e-#aga& (&%$a(&.

MINGGU

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN
MUKA SURAT 3#

OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL)

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014


KURIKULUM .2 DAN .7 TEMA = : EK4N4MI BERAAAASAN TAJUK : MENGURUS AANG 2.. Me #a!a *$a% +e-#aga& #a'an #a!aan 2...1 Me #a!a +e-#aga& #a'an dengan -an!ar, (e#$%an "ang )e-a( dan "ang engand$ng& +e-#aga& )en&( &n%1na(& "ang #e%$-. a"a% (e!ara e*an&( dengan -an!ar, (e#$%an "ang )e-a( dan &n%1na(& "ang #e%$-. ..2 Men$-&( $n%$* en"a +a&*an a*-$ a% ..2.2 %en%ang (e($a%$ +er*ara dengan engg$na*an #a'a(a "ang (an%$n. Men$-&( $n%$* en"a +a&*an a*-$ a% #er#en%$* ($ra%, -a+1ran dan !er&%a dengan )e-a( (er%a engg$na*an #a'a(a "ang (an%$n. 1.2 1.2.1 ILMU E*1n1 & NILAI Berd&*ar& EMK Krea%&:&%& dan &n1:a(& Ke$(a'a;anan Te*n1-1g& a*-$ a% dan *1 $n&*a(& KB Men)ana &dea Menge!a Meng&%-a* K1n(%r$*%&:&( e KP ..> ..>.1 In%er+er(1naBCB Men$-&( $-a(an %en%ang #a'an Menulis ulasan tentan pelba ai #$*an (a(%era "ang d&dengar, ba"an sastera dan bukan sastera d&%1n%1n a%a$ d&#a!a dengan )e-a(
OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL)

Berbi#ara untuk menyampaikan Ber#&!ara $n%$* enda+a%*an maklumat tentan sesuatu perkara a*-$ a% "ang %er(&ra% dengan daripada pelba ai sumber den an %e+a% %en%ang (e($a%$ +er*ara tepat se#ara bertatasusila! (e!ara #er%a%a($(&-a.

MUKA SURAT 40

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014


yan diden ar, dit$nt$n atau diba#a dan engg$na*an #a'a(a "ang Per#&n!angan den an betul! gra a%&(. Ba!aan -$n!$ran Ba!aan & #a(an /./ Me-a,a9*an dan e a'a & dengan &n%1na(& "ang engg$na*an #a'a(a "ang (e!ara d&d&* '&#$r. /./.2 +$&(& Me #&na dan e a'a & (a)a* #e%$- (e!ara %er*a;adan &nda' ende*-a a(&*ann"a dengan (e#$%an dan &n%1na(& "ang #e%$dan )e-a( (e!ara d&d&* '&#$r.

0.1 Mema"ami dan $l$n an kata men ikut k$nteks! .

0.1.7 Me a'a & dan engg$na*an *a%a men unakan #an%$, *a%a +er&n%a' dan *a%a den an betul +e er& dengan #e%$eng&*$% *1n%e*(.

MINGGU

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN
MUKA SURAT 41

OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL)

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014


KURIKULUM .= TEMA > : BUMI INDAH RAK5AT BERTUAH 1.2 Berbi#ara untuk menyampaikan maklumat tentan sesuatu perkara daripada pelba ai sumber den an tepat se#ara bertatasusila! 1.2.2 Men"a +a&*an a*-$ a% %en%ang (e($a%$ +er*ara dar&+ada ed&a !e%a* da-a #en%$* +eng$ $ an dengan engg$na*an a"a% "ang gra a%&( (e!ara #er%a%a($(&-a. ILMU Pend&d&*an A-a Se*&%ar NILAI Ke("$*$ran Pa%r&1%&( e 2.. Me #a!a *$a% +e-#aga& #a'an #a!aan dengan -an!ar, (e#$%an "ang )e-a( dan &n%1na(& "ang #e%$-. 2...2 Me #a!a +e-#aga& #a'an "ang engand$ng& a"a% %$ngga- dan a"a% a) $* #er#&-ang ($#)e* (e!ara e*an&( dengan -an!ar, (e#$%an "ang )e-a( dan &n%1na(& "ang #e%$-. KB Meng'$#$ng*a&%*an Menge!a Men)ana &dea K1n%e*(%$a..2.2. Men$-&( $n%$* en"a +a&*an a*-$ a% #er#en%$* ($ra%, -a+1ran dan !er&%a dengan )e-a( (er%a engg$na*an #a'a(a "ang (an%$n. /.1.1 Men"e#$% dan e a'a & -&r&* -ag$ "ang engand$ng& n&-a& dan KP Ver#a-3-&ng$&(%&*

TAJUK : ALAM SEKITAR TANGGUNGJAAAB KITA

..2 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentan sesuatu perkara den an men unakan ba"asa yan santun!

/.1 Men"e#$% dan e a'a & $n($r (en& da-a -ag$ e-a-$& n"an"&an (e!ara
OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL)

BCB Ba!aan &n%en(&,

MUKA SURAT 42

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014


d&d&* '&#$r. +enga)aran "ang d&+er(e #a'*an e-a-$& n"an"&an (e!ara d&d&* '&#$r.

0.2 0.2.1 Mema"ami dan men unakan pembentukan kata yan sesuai dalam Me a'a & dan engg$na*an pelba ai situasi den an betul! & #$'an a*'&ran 8an, 3*an, 8&, & #$'an a+&%an +ada *a%a *er)a, *a%a na a dan *a%a ad)e*%&, (er%a & #$'an +&n)a an dengan #e%$da-a +e-#aga& (&%$a(&.

OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL)

MUKA SURAT 43

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014


MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM ILMU Pend&d&*an A-a Se*&%ar Sa&n( EMK 2./ Me #a!a dan e a'a & a*-$ a% "ang %er($ra% dan %er(&ra% dar&+ada +e-#aga& #a'an $n%$* e #er& re(+1n( dengan #e%$-. 2./.. Krea%&:&%& dan In1:a(& Me #a!a dan e a'a & a*-$ a% KB "ang %er($ra% dan %er(&ra% dengan %e+a% dar&+ada +e-#aga& #a'an Men(&n%e(&( $n%$* e #$a% +en&-a&an dengan Me #$a% &n,eren( #e%$-. K1n(%r$*%&:&( e ..7.1 Meng'a(&-*an rang*a +enda'$-$an, &(& dan +en$%$+ da-a +en$-&(an *rea%&, dengan #e%$-. /.1.2 Me a'a & dan eng'a(&-*an -&r&* -ag$ "ang engand$ng& n&-a& dan +enga)aran (e!ara #er+and$ dan Men)ana &dea K1n%e*(%$aMenge!a KP In%er+er(1na-

.> DAN /@

TEMA > : BUMI INDAH RAK5AT BERTUAH TAJUK : LESTARIKAN ALAM KITA

1.2 Berbi#ara untuk menyampaikan maklumat tentan sesuatu perkara daripada pelba ai sumber den an tepat se#ara bertatasusila!

1.2.1 Ber#&!ara $n%$* enda+a%*an a*-$ a% "ang %er(&ra% dengan %e+a% %en%ang (e($a%$ +er*ara (e!ara #er%a%a($(&-a.

..7 Meng'a(&-*an +en$-&(an *rea%&, da-a +e-#aga& genre dengan #e%$-.

/.1 Men"e#$% dan e a'a & $n($r (en& da-a -ag$ e-a-$& n"an"&an (e!ara d&d&* '&#$r.

OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL)

MUKA SURAT 44

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014


d&(a +a&*an e-a-$& n"an"&an (e!ara d&d&* '&#$r. 0.2 0.2.2 Mema"ami dan men unakan pembentukan kata yan sesuai dalam Me a'a & dan engg$na*an *a%a pelba ai situasi den an betul! ganda (e+ara dengan #e%$- da-a +e-#aga& (&%$a(&.

0.1 Mema"ami dan men unakan $l$n an kata den an betul men ikut k$nteks! 0.1.2. Me a'a & dan engg$na*an *a%a '$#$ng +an!angan *e%erangan dengan #e%$- eng&*$% *1n%e*(.

OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL)

MUKA SURAT 45

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014


MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM ILMU Pend&d&*an A-a Se*&%ar Sa&n( EMK Krea%&:&%& dan In1:a(&

/1

TEMA > : BUMI INDAH RAK5AT BERTUAH TAJUK : SA5ANGI ALAM SEKITAR

1.7 Berbin#an dan men emukakan pendapat tentan sesuatu perkara daripada pelba ai sumber se#ara bertatasusila!

1.7.2 Ber#&n!ang dan enge $*a*an +enda+a% %en%ang (e($a%$ +er*ara dar&+ada +e-#aga& ($ #er dengan engg$na*an a"a% "ang gra a%&( (e!ara #er%a%a($(&-a. 2.0.1

2.0 Memba#a, mema"ami dan menaakul untuk meminda"kan maklumat yan terdapat dalam pelba ai ba"an den an betul!

KB Me #a!a dan e a'a & a*-$ a% "ang %er($ra% dan %er(&ra% dar&+ada Mer$ $( #a'an +r1(a dengan #e%$-. Menaa*$..7.2 Meng'a(&-*an +en$-&(an *rea%&, #er#en%$* & ag&na%&, dan de(*r&+%&, dengan #e%$-. /.2.1 Meng$)ar*an a"a% "ang gra a%&( dengan (e#$%an "ang #e%$- dan &n%1na(& "ang )e-a( (er%a ($($nan &dea "ang %e+a% (e a(a #er!er&%a Men)ana &dea Menge!a BCB Per#&n!angan Ba!aan &n%en(&, Men$-&( +erenggan Ba!aan -$n!$ran

..7 Men "asilkan penulisan kreatif dalam pelba ai enre den an betul!

OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL)

MUKA SURAT 4

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014


(e!ara d&d&* '&#$r. /.2 Meng$)ar*an #a'a(a "ang &nda' dan engg$na*an #a'a(a #adan (e!ara *rea%&, (e a(a #er!er&%a (e!ara d&d&* '&#$r. 0.2.. Me a'a & dan engg$na*an *a%a a) $* #en%$* "ang %e-a' an%a+ dengan #e%$- da-a +e-#aga& (&%$a(&.

0.2 Mema"ami dan men unakan pembentukan kata yan sesuai dalam pelba ai situasi den an betul!

OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL)

MUKA SURAT 4!

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014


MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM ILMU Sa&n( EMK Te*n1-1g& Ma*-$ a% dan K1 $n&*a(& KB Men(&n%e(&( Men)ana &dea Me #$a% $r$%an Menge!a K1n(%r$*%&:&( e Mengana-&(&( BCB /.2 Meng$)ar*an #a'a(a "ang &nda' dan engg$na*an #a'a(a #adan (e!ara *rea%&, (e a(a #er!er&%a (e!ara d&d&* '&#$r. /.2.2 Meng$)ar*an &dea "ang %e+a% engg$na*an #a'a(a "ang &nda' dan a"a% "ang gra a%&( (er%a #a'a(a #adan "ang (e($a& (e a(a Ba!aan &n%en(&, KM' Mera a-*an

/2 DAN /.

TEMA 1@ : MENER4KA SAINS < TEKN4L4GI TAJUK : SAINS DALAM KEHIDUPAN

1.2 Berbi#ara untuk menyampaikan maklumat tentan sesuatu perkara daripada pelba ai sumber den an tepat se#ara bertatasusila! 2.0 Memba#a, mema"ami dan menaakul untuk meminda"kan maklumat yan terdapat dalam pelba ai ba"an den an betul! ..0 Men#atat maklumat yan betul tentan sesuatu perkara daripada pelba ai sumber!

1.2.1 Ber#&!ara $n%$* enda+a%*an a*-$ a% "ang %er(&ra% dengan %e+a% %en%ang (e($a%$ +er*ara (e!ara #er%a%a($(&-a. 2.0.2 Me #a!a, e a'a & dan enaa*$- a*-$ a% "ang %er($ra% dan %er(&ra% dar&+ada #a'an +r1(a dengan #e%$-. ..0.2 Men!a%a% a*-$ a% "ang #e%$eng&*$% $r$%an $n%$* e #$a% !ar%a dar&+ada +e-#aga& ($ #er.

OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL)

MUKA SURAT 4"

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014


#er!er&%a (e!ara d&d&* '&#$r. 0.1 Me a'a & dan engg$na*an g1-1ngan *a%a dengan #e%$- eng&*$% *1n%e*(. 0.1.0 Me a'a & dan engg$na*an *a%a ad)e*%&, dan *a%a +eng$a% dengan #e%$- eng&*$% *1n%e*(.

0.1.2 Me a'a & dan engg$na*an *a%a '$#$ng +an!angan *e%erangan dengan #e%$- eng&*$% *1n%e*(.

OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL)

MUKA SURAT 4#

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014

MINGGU

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN KURIKULUM ILMU Sa&n( EMK Krea%&:&%& dan &n1:a(& Te*n1-1g& a*-$ a% dan *1 $n&*a(& KB Menge!a Mere*a !&+%a K1n%e*(%$a-

//

TEMA 1@ : MENER4KA SAINS < TEKN4L4GI TAJUK :

1.2 Berbi#ara untuk menyampaikan maklumat tentan sesuatu perkara daripada pelba ai sumber den an tepat se#ara bertatasusila!

1.2.2 Men"a +a&*an a*-$ a% %en%ang (e($a%$ +er*ara dar&+ada ed&a !e%a* da-a #en%$* +eng$ $ an dengan engg$na*an a"a% "ang gra a%&( (e!ara #er%a%a($(&-a. 2.0.. Me #a!a, e a'a & dan enaa*$- #a'an +r1(a $n%$* e &nda'*an a*-$ a% *e+ada #en%$* +$&(& dengan #e%$-. ..7.2 Meng'a(&-*an +en$-&(an *rea%&, #er#en%$* & ag&na%&, dan de(*r&+%&, dengan #e%$-. /...1 Meng$)ar*an d&a-1g dengan (e#$%an

TEKN4L4GI SEMAKIN 6ANGGIH 2.0 Me #a!a, e a'a & dan enaa*$$n%$* e &nda'*an a*-$ a% "ang %erda+a% da-a +e-#aga& #a'an dengan #e%$-.

..7 Men "asilkan penulisan kreatif dalam pelba ai enre den an betul! /.. Meng$)ar*an #a'a(a "ang &nda' dan engg$na*an #a'a(a #adan dengan *rea%&, e-a-$& -a*1nan (e!ara
OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL)

Men)ana &dea KP In%er+er(1naBCB Per#&n!angan

MUKA SURAT 50

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014


d&d&* '&#$r. dan &n%1na(& "ang #e%$- dan )e-a(, dan #a'a(a #adan "ang (e($a& e-a-$& -a*1nan (e!ara d&d&* '&#$r.

0... Mema"ami dan membina ayat yan betul dalam pelba ai situasi! 0...1 Me a'a & dan e #&na a"a% %$ngga- dengan +e-$a(an ($#)e* dan +red&*a% "ang #e%$- da-a +e-#aga& (&%$a(&.

OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL)

MUKA SURAT 51

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014

MINGGU

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN KURIKULUM ILMU Pend&d&*an A-a Se*&%ar NILAI Ka(&' (a"ang KB Me #and&ng*an dan e #e9a*an Me #$a% &n,eren( K1n(%r$*%&:&( e Mer$ $( B6B Per#&nn!angan

/0

TEMA 1@ : MENER4KA SAINS < TEKN4L4GI TAJUK : BIJAK MEN6IPTA

1.7 Berbin#an dan men emukakan pendapat tentan sesuatu perkara daripada pelba ai sumber se#ara bertatasusila!

1.7.2. Ber#&n!ang dan enge $*a*an +enda+a% %en%ang (e($a%$ +er*ara dar&+ada +e-#aga& ($ #er dengan engg$na*an a"a% "ang gra a%&( (e!ara #er%a%a($(&-a.

2.2 2.2.2 Memba#a pelba ai ba"an sastera dan bukan sastera yan sesuai ba i Me #a!a dan e a'a & +e-#aga& memupuk minat memba#a! #a'an #$*an (a(%era $n%$* engena- +a(%& n&-a& $rn&. ..> Menulis ulasan tentan pelba ai ba"an sastera dan bukan sastera yan diden ar, dit$nt$n atau diba#a den an betul! ..>.1 Men$-&( $-a(an %en%ang #a'an #$*an (a(%era "ang d&dengar, d&%1n%1n a%a$ d&#a!a dengan )e-a( dan engg$na*an #a'a(a "ang gra a%&(.

OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL)

MUKA SURAT 52

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014


/.. Meng$)ar*an #a'a(a "ang &nda' dan engg$na*an #a'a(a #adan dengan *rea%&, e-a-$& -a*1nan (e!ara d&d&* '&#$r. /...2 Meng$)ar*an d&a-1g "ang d&'a(&-*an dar&+ada #a'an rang(angan $n%$* en"a +a&*an n&-a& dan +enga)aran dengan #a'a(a #adan "ang (e($a& e-a-$& -a*1nan (e!ara d&d&* '&#$r.

0.1 Me a'a & dan g1-1ngan *a%a dengan #e%$-

engg$na*an eng&*$% *1n%e*(.

0.1.2 Me a'a & dan engg$na*an *a%a '$#$ng +an!angan *e%erangan dengan #e%$- eng&*$% *1n%e*(.

OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL)

MUKA SURAT 53