Vous êtes sur la page 1sur 65

I.E.S.

Santa Mara de Alarcos Ciudad Real

Departamento de Tecnologa

Taller Tecnolgico y Profesional

ELECTRICIDAD Y ELECTRNICA
3 E.S.O.

I.E.S. Santa Mara de Alarcos- Ciudad Real

Departamento de Tecnologa

INDICE
ndice de contenido
1.-Contenido a recordar................................................................................................................3 2.- Entrevista de trabajo................................................................................................................5 3.-Ti os de e! resas......................................................................................................................" #.-$%&'inas ( )erra!ientas.........................................................................................................* #.1. INTR+D,CCIN............................................................................................................* #.2. IN-TR,$ENT+- DE $EDIDA......................................................................................... #.3. /ERRA$IENTA- $AN,ALE-......................................................................................11 #.#.-/ERRA$IENTA- $EC0NICA- Y EL1CTRICA-.........................................................13 5.La N2!ina.................................................................................................................................15 ". E3 Contrato de Trabajo. Ti os de contrato.............................................................................14 4. Ti os de e! 3eados..................................................................................................................1. *.La e3ectricidad. 5'nda!entos.................................................................................................26 *.1. $A7NIT,DE- Y LEYE- 5,NDA$ENTALE-...............................................................26 *.2. NAT,RALE8A DE LA C+RRIENTE EL1CTRICA.......................................................22 *.3. ELE$ENT+- C+$9+NENTE-.....................................................................................22 *.#.A-+CIACIN DE C+$9+NENTE-.............................................................................2# .. -ectores Econ2!icos ( :r' os de actividad. 9ob3aci2n Activa; +c' ada ( en 9aro...........2" 16. Insta3aciones en viviendas.....................................................................................................24

Taller Tecnolgico y Profesional

Electricidad y electrnica

I.E.S. Santa Mara de Alarcos- Ciudad Real

Departamento de Tecnologa

1.-Contenido a recordar

<D2nde 'edo b'scar 'n e! 3eo=


1. En e3 -E9ECA$ >-ervicio ?b3ico de e! 3eo de Casti33a-La $anc)a@.
a@ Reco:e t's datos ersona3es; t' Aor!aci2n; eB eriencia ( reAerencias ( te one en contacto con 3a e! resa &'e re&'iera 'n trabajador con t' erAi3 roAesiona3. b@ Te oArece c'rsos de Aor!aci2n; te asesora sobre restaciones; s'bsidios; etc.

2. 3. #. 5. ".

Ac'dir a 3as e! resas directa!ente. En 'na ETT >E! resa de trabajo te! ora3@. En 3a rensa. En 3as bases de datos de b?s&'eda de e! 3eo de internet. En 3a oAerta ?b3ica de e! 3eo a travCs de conc'rso de !Critos ' o osici2n.

<D'C trabajo es e3 !%s adec'ado=


Cada trabajo se adec'a a 'na ersona3idad <C'%3 es t' ersona3idad=E

9. Convenciona3E -i:'en 3as nor!as ( re:3as; reAieren tareas tradiciona3es ( 3e dan :ran va3or a 3os
as ectos econ2!icos. -on ordenados; erAeccionistas ( eAicaces.
TrabajosE secretarios; cajeros; arc)iveros; bib3iotecarios; ad!inistrativos; a3!acenistas; :erentes; ana3istas; econo!istas; ro:ra!adores inAor!%ticos; etc.

9. ArtFsticaE -on creativos ( sensib3es; 3e :'sta innovar sin se:'ir re:3as. -on idea3istas; eB resivos ( oco
r%cticos. -e interesan or e3 arte.
TrabajosE escritores; intores; !?sicos; esc'3tores; decoradores; !odistos; e3'&'eros; cocineros; cineastas; etc. TrabajosE !Cdico; roAesor; sic23o:o; trabajador socia3; 'b3icista; re3aciones ?b3icas; :'Fa t'rFstico; enAer!ero; etc.

9. -ocia3E -e re3acionan; a('dan ( se reoc' an or 3os de!%s.

9. E! rendedoraE -on a'daces; enCr:icos; i! '3sivos. Les :'sta !andar ( contro3ar; diri:ir ( or:aniGar.
Ha3oran !'c)o e3 beneAicio ( e3 ro:reso. Les :'sta 3a e! resa ( 3os ne:ocios.
TrabajosE !%s adec'ados ara e33os serFan 3os de econo!ista; o3Ftico; ejec'tivo; j'eG; Aisca3; ro!otor; e! resario; etc.

9. Rea3istaE Les :'statrabajar con 3as !anos ( )acer cosas concretas.


Tienen )abi3idad; recisi2n ( ca acidad de concentraci2n.
TrabajosE in:eniero; inAor!%tico; insta3adores; e3ectricistas; !ec%nicos; a3baIi3es; Aontaneros; cocineros; !i3itares; cond'ctores; a:ric'3tores; 3i! iadores; etc.

9. Investi:adoraE -on observadores; ana3Fticos; 3es :'sta reA3eBionar (


reso3ver rob3e!as abstractos ( diAFci3es.
Trabajos. AFsico; &'F!ico; !Cdico; Aar!acC'tico; bi23o:o; escritor; editor; etc.

Taller Tecnolgico y Profesional

Electricidad y electrnica

I.E.S. Santa Mara de Alarcos- Ciudad Real

Departamento de Tecnologa

<C2!o se rea3iGa 'n c'rrFc'3'! vitae=


1.

Debe tener 3os si:'ientes a artadosE Datos ersona3esE

No!bre ( a e33idos. Direcci2n co! 3eta. DNI. Te3CAonos de contacto. 5ec)a ( 3':ar de naci!iento. -it'aci2n Aa!i3iar Deta33ar t's est'dios; di 3o!as; c'rsos; etc.; con 3a Aec)a; e3 nive3 ( e3 3':ar donde se c'rsaron.

2.

5or!aci2n acadC!icaE

3.

En'!erar todos 3os trabajos &'e )a(as rea3iGado; co!enGando or e3 !%s reciente deta33ando 3a e! resa; A'nciones; 3as Aec)as de inicio ( Aina3 de 3a actividad ( e3 tFt'3o de3 car:o dese! eIado. Debes inc3'ir ta!biCn a&'e33as actividades no re!'neradas

EB eriencia roAesiona3E

#. +tros as ectos de interCsE


Los idio!as &'e )ab3as; 3ees o escribes indicando a &'e nive3. -i se osee er!iso de cond'cir. Ti o de er!iso. Dis onibi3idad ara viajar o ara vivir A'era de 3a 3oca3idad. 9erAi3 )'!anoE AAiciones; ( otros as ectos > ertenencia a asociaciones; vo3'ntariado; otros car:os; etc.@. Conoci!iento de -oAtLare inAor!%ticos.

<D'C es 'na carta de resentaci2n=


Es 3a carta &'e debe aco! aIar a3 c'rrFc'3'! vita3 c'anto Cste no 'ede ser entre:ado ersona3!ente.. Debe tener 3as si:'ientes caracterFsticasE -Len:'aje senci33o; conciso ( con Arases cortas. - Li! ieGa ( resentaci2n eBce3entes. -Debe reAerirse a a&'e33os as ectos de t' c'rrFc'3'! &'e c'adren con 3o so3icitado or 3a e! resa. -Debe oc' ar 'na so3a )oja con tres centF!etros de !ar:en iG&'ierdo ( dos en e3 derec)o. -Debe inc3'ir e3 no!bre; direcci2n ( te3CAono de contacto asF co!o 3a reAerencia a3 an'ncio o 3a convocatoria de 3a )'biera. -En e3 encabeGa!iento t's datos deben ir a 3a iG&'ierda ( 3os de 3a ersona de contacto a 3a derec)a. -En e3 sa3'do no se 'san abreviat'ras. -E3 c'er o de 3a carta tiene tres %rraAos.
E3 ri!ero )ace reAerencia a3 an'ncio o convocatoria a 3a &'e se contesta. En e3 se:'ndo e3 candidato Jse vendeK a 3a e! resa. En e3 tercero se indica 3a Aina3idad de 3a carta.

-La des edida se redacta con A2r!'3as senci33as ( cortas.


- -e ondr% ara Aina3idad e3 3':ar ( Aec)a ( se Air!ar%

Taller Tecnolgico y Profesional

Electricidad y electrnica

I.E.S. Santa Mara de Alarcos- Ciudad Real

Departamento de Tecnologa

2.- Entrevista de trabajo


<C'%ndo se rea3iGa 3a entrevista de trabajo=
,na veG se3eccionado 3os c'rrFc'3'!s de 3os as irantes !%s id2neos a3 'esto de trabajo; 3os e! resarios o 3os res onsab3es de Rec'rsos /'!anos convocan a 3os candidatos a 'na entrevista ersona3.

<D'C se retende con dic)a entrevista=


No es 'n r'eba de conoci!ientos; en e33a se roA'ndiGar en t' ersona3idad ( a tit'des roAesiona3es de3 interesado. -e co! r'eba 3a veracidad de 3os datos inc3'idos en e3 c'rrFc'3'! Y sobre todo; 'na co! robaci2n de si t' ersona se adec'a a3 'esto.

9ara 3a entrevista conviene se:'ir 3as si:'ientes reco!endacionesE


Debes est'diarte t' c'rrFc'3'! vitae; 3as Aec)as; tFt'3os; etc.; ara evitar errores or 3os nervios. 9re ara contestaciones a t's 'ntos dCbi3es ( a rovec)a ara resa3tar t's 'ntos A'ertes. Ir aseadoMa; evitando erA'!es intensos. Debes vestir de !anera Aor!a3 ( discreta. Esc'c)a atenta!ente ( deja acabar 3as Arases $ira a 3os ojos de3 entrevistador. Co! 2rtate con ed'caci2n ( cortesFa. Debes )ab3ar sie! re Jde 'stedK a3 entrevistador; sa3vo &'e C3 eB resa!ente te di:a &'e 3o t'tees. No desca3iAi&'es ni )ab3es !a3 de t's eBjeAes; roAesores; ni de c'a3&'ier otra ersona; etc. No trates de i! resionar con conoci!ientos &'e no ten:an &'e ver con e3 te!a. /ab3a c3aro; voca3iGando ( en 'n tono s'Aiciente!ente a3to. Evita 3a Aa3sa !odestia o 3a baja a'toesti!a. Debes re:'ntar3e a3 entrevistador; si C3 no te 3o )a indicado con anterioridad; c'%3es son 3as A'nciones &'e rea3iGarFas en 3a e! resa ( 3as condiciones sa3aria3es ( 3abora3es. 9roc'ra no sacar este te!a )asta e3 Aina3 de 3a entrevista; sobre todo e3 de3 s'e3do. Es conveniente conocer con ante3aci2n 3os sa3arios de 3os e! 3eados de 3a e! resa ara &'e c'ando te re:'nten; si 3o )acen; 3o &'e es eras :anar contestes 'na cantidad cercana a3 sa3ario &'e oArecen.

-<C'%3es son 3as entrevistas !%s )abit'a3es=

Entrevista individ'a3. Entrevista con varios entrevistadores ( 'n so3o candidato. Entrevista en :r' o. En e33a e3 entrevistador s'e3e ro oner 'n te!a ara &'e sea disc'tido en co!?n. Lo &'e i! orta no es e3 te!a a disc'tir; sino ver co!o se co! ortan 3os candidatos. -e 'sa !'c)o ara se3eccionar re3aciones ?b3icas; de endientes; vendedores; etc.

1N ACTIHIDAD
Los a3'!nos interca!biar s's c'rrFc'3'!s ( se 3os 33evan a casa; a3 dFa si:'iente se rea3iGar% 'n j'e:o de ro3 en e3 &'e 'nos ser%n; en ri!era instancia; OeAes de RR.//. ( otros as irantes a 'n 'esto de trabajo; osterior!ente interca!biaran 3os ersonajes. Los a3'!nos &'e act?en co!o jeAe de RR.//. 3e rea3iGar%n 'na serie de re:'ntas; &'e )abr%n re arado en casa; &'e versar%n sobre s' c'rrFc'3'!; e3 'esto de trabajo; s's as iraciones dentro de 3a e! resa; etc. E3 resto de a3'!nos resenciar%n 3a entrevista. A3 Aina3iGar Csta se abrir% 'n debate entre todos; !oderado or e3 roAesor; en e3 &'e ana3iGar%n 3a entrevista e indicar%n 3os Aa33os co!etidos or e3 as irante.

Taller Tecnolgico y Profesional

Electricidad y electrnica

I.E.S. Santa Mara de Alarcos- Ciudad Real

3.-Ti os de e! resas
<D'C es 'na e! resa=

Departamento de Tecnologa

Es 'na entidad co! 'esta or 3a a:r' aci2n de ersonas ( ca ita3; dedicada a 3a rod'cci2n de bienes (Mo servicios con e3 Ain de obtener beneAicios. Las e! resas desarro33an distintos ti os :r' os de tareas en e3 desarro33o de s' actividadE 1.-TCcnicaE -on 3as tareas re3acionadas con 3a Aabricaci2n de3 rod'cto o servicio >diseIo de rod'ctos; 3aniAicaci2n; contro3 de Aabricaci2n; contro3 de ca3idad; etc.@. 2.-Co!ercia3E -on 3as tareas re3acionadas con 3a co! ra ( venta co!o or eje! 3o 3as co! ras de !aterias ri!as; 3a distrib'ci2n ( venta de3 rod'cto e3aborado; 3a 'b3icidad; e3 servicio tCcnico; etc. 3.-5inancieraE -on tareas re3acionadas con 3a :esti2n de3 ca ita3 >Ainanciaci2n; contabi3idad; cobros; a:os; etc.@. #.--ocia3E -on tareas re3acionadas con 3os rec'rsos )'!anos co!o 3as contrataciones; 3a Aor!aci2n de 3os trabajadores; etc. 5.- Ad!inistrativaE Es 3a or:aniGaci2n; direcci2n ( contro3 de 3as actividades &'e se desarro33an en 3a e! resa.

Las e! resas se 'eden c3asiAicar en A'nci2n deE 1.- -' ta!aIoE


-9e&'eIa e! resaE )asta 56 e! 3eados -$ediana e! resaE entre 56 ( 566 e! 3eados -7ran e! resaE !%s de 566 e! 3eados -9?b3icasE -e Ainancian con rec'rsos rocedentes de entidades 3oca3es; a'ton2!icas o estata3es -9rivadasE C'ando s' ca ita3 es de ori:en artic'3ar -$iBtasE E3 ca ita3 roviene tanto de inversores artic'3ares co!o de entidades ?b3icas

2.--e:?n s' tit'3aridadE

3.- -e:?n s' Aor!a j'rFdicaE


E$9RE-ARI+ INDIHID,ALE

Hentajas
Es 'na Aor!a e! resaria3 id2nea ara e3 A'nciona!iento de e! resas de ta!aIo !'( red'cido. Es 3a &'e !enos tr%!ites eBi:e en s' constit'ci2n; no estando ob3i:ados a inscribirse en e3 re:istro !ercanti3. No eBi:e Ca ita3 !Fni!o inicia3. -e :estiona ersona3!ente 3a e! resa. -e a:a Aisca3!ente or IR95; de ac'erdo con s's :anancias >c'ando n'estro ti o a 3icab3e en este i! 'esto se sit'C or debajo de3 35P; o de3 36P ara e! resas de red'cida di!ensi2n; obtendre!os ventajas Aisca3es@.

Inconvenientes
Recae sobre e3 e! resario todo e3 ries:o &'e trae crear 'n ne:ocio. Res onder a 3as de'das de s's ne:ocios con e3 atri!onio de3 ne:ocio ( con s' ro io atri!onio; eBtendiCndose 3a ob3i:aci2n a3 c2n(':e si no se tiene se araci2n de bienes. E3 tit'3ar de 3a e! resa )a de )acer Arente en so3itario a 3os :astos ( a 3as inversiones; asF co!o a 3a :esti2n ( ad!inistraci2n. -i e3 vo3'!en de beneAicio es i! ortante; 'ede estar so!etido a ti os i! ositivos e3evados; (a &'e 3a ersona AFsica trib'ta or ti os crecientes c'ento !a(or es s' vo3'!en de renta; !ientras &'e 3as sociedades trib'tan a3 ti o Aijo de3 35P sobre 3os beneAicios o a3 36P en 3as e! resas de red'cida di!ensi2n.

C+$,NIDAD DE QIENE- M -+CIEDAD CIHILE


Hentajas Inconvenientes

No necesitan de!asiados tr%!ites ara s' constit'ci2n; con 'na co! 3ejidad ( costes !Fni!os. No eBi:e Ca ita3 !Fni!o inicia3. 9a:an Aisca3!ente de ac'erdo con s's :anancias. AsF; desde e3 'nto de vista Aisca3; es a 3icab3e 3o co!entado ara e3 e! resario individ'a3. No recae sobre 'na so3a ersona e3 ries:o de crear 'na e! resa.

Res onder a 3as de'das de s' ne:ocio con e3 atri!onio de3 ne:ocio ( con e3 atri!onio ro io.

Taller Tecnolgico y Profesional

Electricidad y electrnica

I.E.S. Santa Mara de Alarcos- Ciudad Real

Departamento de Tecnologa
Inconvenientes
EBi:e 'n ca ita3 !Fni!o >3.665;6" e'ros@. No se 'eden trans!itir 3as artici aciones 3ibre!ente; se necesita e3 consenti!iento de 3os de!%s socios. En deter!inados nive3es de beneAicio e3 ti o de :rava!en de3 36-35P 'ede ser 'na desventaja Arente a3 ti o variab3e de 3as Aor!as &'e trib'tan or IR95. Costes Aisca3es de3 1P sobre 3a ciAra de ca ita3 socia3 en e3 !o!ento de 3a constit'ci2n

-+CIEDADE- LI$ITADA-E

Hentajas
Li!ita 3a res onsabi3idad de 3os socios a3 ca ita3 a ortado a 3a sociedad. EBi:e !enos ri:or Aor!a3 en s' or:aniGaci2n >en convocatorias de j'ntas; inscri ciones re:Fstra3es...@; ( !enor Ca ita3 !Fni!o >3.665;6" e'ros@ &'e 3as -.A.. $is!o car%cter de!ocr%tico en 3os 2r:anos de 7obierno &'e en 3as -.A. -e 'eden constit'ir con 'n so3o socio >-.L. 'ni ersona3@. Es 3a Aor!a j'rFdica societaria !%s e3e:ida.

-+CIEDADE- ANNI$A-E

Hentajas

Inconvenientes
EBi:e 'n a3to ca ita3 !Fni!o ara constit'irse >"6.161;2R@. Re&'iere 'n ri:or Aor!a3 ( co! 3ejo de or:aniGaci2n; debiendo convocar 'na j'nta de accionistas a3 aIo co!o !Fni!o. +b3i:aci2n de de ositar 3as c'entas an'a3es en e3 Re:istro $ercanti3. En deter!inados nive3es de beneAicio e3 ti o de :rava!en de3 36-35P 'ede ser 'na desventaja Arente a3 ti o variab3e de 3as Aor!as &'e trib'tan or IR95. Costes Aisca3es de3 1P sobre 3a ciAra de ca ita3 socia3 en e3 !o!ento de 3a constit'ci2n

La res onsabi3idad de 3os socios se 3i!ita a s's a ortaciones a 3a sociedad. La condici2n de socio se 'ede trans!itir 3ibre!ente; !ediante 3a venta de 3as acciones. Tiene 'na c3ara vocaci2n de eB ansi2n; ri!ando e3 ca ita3 a ortado; no 3a ersona3idad de 3os socios.

-+CIEDADE- LAQ+RALE-E

Hentajas
Li!ita 3a res onsabi3idad de 3os socios a3 Ca ita3 a ortado a 3a sociedad. Los socios trabajadores oseen !a(oritaria!ente e3 contro3 de 3a -ociedad. Es ob3i:atorio destinar an'a3!ente 'n orcentaje de 3os beneAicios obtenidos a3 5ondo de Reserva; ara :arantiGar e3 A't'ro de 3a -ociedad. 9er!ite 3a ca ita3iGaci2n or dese! 3eo. Tienen boniAicaciones ( eBenciones Aisca3es or s' constit'ci2n 9'ede acceder a 'na nor!ativa es ecia3!ente Aavorab3e de a('das >Ao!ento de 3a econo!Fa socia3@.

Inconvenientes

No se 'eden trans!itir 3as acciones 3ibre!ente. Tiene 3i!itada 3a cantidad de contrataciones de trabajadores indeAinidos; &'e no sean socios; a rea3iGar.> no odr% ser s' erior a3 25P de3 tota3 de 3as )orasMaIo trabajadas or 3os socios trabajadores en e! resas de !enos de 25 socios trabajadores ( a3 15P de esa cantidad en e3 resto de e! resas;@.

-+CIEDADE- C++9ERATIHA-E
Hentajas Inconvenientes

No necesita 'n ca ita3 !Fni!o ara s' constit'ci2n; sino e3 reciso ara 3a 'esta en !arc)a. Los socios 'eden incor orarse o darse de baja vo3'ntaria!ente. Todos 3os socios artici an en 3os 2r:anos de 3a sociedad con 3os !is!os derec)os. >7esti2n de!ocr%tica@. -' objetivo rinci a3 es e3 bien co!?n de 3os trabajadores ( no e3 beneAicio econ2!ico. Es ob3i:atorio destinar an'a3!ente 'n orcentaje de 3os beneAicios obtenidos a3 5ondo de Reserva; ara :arantiGar e3 A't'ro de 3a sociedad; ( a3 5ondo de Reserva de Ed'caci2n ( 9ro!oci2n; ara Aaci3itar 3a Aor!aci2n de 3os trabajadores. 9er!ite 3a ca ita3iGaci2n or dese! 3eo. Tienen boniAicaciones ( eBenciones Aisca3es de endiendo de s' ca3iAicaci2n co!o Coo erativas rote:idas o es ecia3!ente rote:idas. 9'ede acceder a 'na nor!ativa es ecia3!ente Aavorab3e de a('das >Ao!ento de 3a econo!Fa socia3@.

/a( &'e tener en c'enta &'e 3a :esti2n de!ocr%tica a?n siendo 'na de 3as ventajas b%sicas de 3as coo erativas; si es !a3 entendida or a3:'nos socios >disc'siones or e3 oder; creerse jeAe ( Aa3tar a s's ob3i:aciones de trabajador...@ 'ede traer rob3e!as de or:aniGaci2n ( A'nciona!iento a 3a Coo erativa; con 3o &'e este conce to A'nda!enta3 de A'nciona!iento de!ocr%tico )abr% &'e tratar3e ( dejar3e c3aro desde e3 rinci io ara evitar A't'ros rob3e!as. En 3as sociedades coo erativas de trabajo asociado e3 n?!ero de )orasMaIo rea3iGadas or trabajadores con contrato or c'enta ajena; no odr% ser s' erior a3 36P de3 tota3 de )orasMaIo rea3iGadas or 3os socios trabajadores.

Taller Tecnolgico y Profesional

Electricidad y electrnica

I.E.S. Santa Mara de Alarcos- Ciudad Real

Departamento de Tecnologa

#.-$%&'inas ( )erra!ientas
#.1. INTR+D,CCIN

La $etro3o:FaE Es 3a ciencia &'e se oc' a de3 est'dio de 3as 'nidades; 3os instr'!entos ( 3os siste!as de !edida. -' a 3icaci2n r%ctica se deno!ina !etrotecnia. ,nidades de !edidaE La 'nidad internaciona3 de !edida es e3 $ETR+. E3 !etro se enc'entra dividido en 'nidades !%s e&'eIasE
DecF!etro >d!@E 1M16 !. CentF!etro >c!@E 1M166 !. $i3F!etro >!!@E 1M1666 !. DCci!as de !i3F!etroE 1M16 !! 2 1M16666 !.

CentCsi!as de !i3F!etroE 1M166 !! 2 1M166666 ! $icra >@E 1M1666 !! 2 1M1666666 !

Ta!biCn se estab3ecen 'nidades !a(ores a3 !etro ara Aaci3itar 3as !edidas de :randes 3on:it'desE
.

Dec%!etro >D!@E 1 B 16 !. /ect2!etro >)!@E 1 B 166 !. Vi32!etro >W!@E 1 B 1666 !

Las 'nidades de 3a e3ectricidad deAinidas or e3 -iste!a Internaciona3 ara 3as !a:nit'des re3acionadas or 3a 3e( de +)! sonE e3 vo3tio ara 3a tensi2nS e3 a! erio ara 3a intensidadS ( e3 o)!io ara 3a resistencia. o Ho3tioE e3 vo3tio es 3a 'nidad de3 -I ara e3 otencia3 e3Cctrico; 3a A'erGa e3ectro!otriG ( e3 vo3taje. Recibe s' no!bre en )onor de A3essandro Ho3ta; &'ien en 1*66 invent2 3a ri!era baterFa &'F!ica. Es re resentado si!b23ica!ente or 3a 3etra H. -e deAine co!o 3a diAerencia de otencia3 a 3o 3ar:o de 'n cond'ctor c'ando 'na corriente con 'na intensidad de 'n a! erio cons'!e 'n vatio de otencia. o A! erioE E3 a! erio es 3a 'nidad de3 -I ara 3a intensidad de corriente e3Cctrica. 5'e no!brado en )onor de AndrC-$arie A! Tre. ,n a! erio es 3a intensidad de corriente &'e; a3 circ'3ar or dos cond'ctores ara3e3os; recti3Fneos; de 3on:it'd inAinita; de secci2n circ'3ar des reciab3e ( se arados entre sF en e3 vacFo a 3o 3ar:o de 'na distancia de 'n !etro; rod'ce 'na A'erGa entre 3os cond'ctores de 2U16-4 neLton or cada !etro de cond'ctorS ta!biCn se 'ede conce t'a3iGar co!o e3 aso de 'n Co3'!bio >".2* B 161" e3ectrones@ en 'n se:'ndo a travCs de 'n cond'ctor. -e re resenta con 3a 3etra A.
Taller Tecnolgico y Profesional Electricidad y electrnica

I.E.S. Santa Mara de Alarcos- Ciudad Real Departamento de Tecnologa o +)!E es 3a 'nidad de 3a resistencia e3Cctrica. -e re resenta con e3 sF!bo3o :rie:o 2!e:a . A reciaci2n de 'n instr'!ento de !edidaE Es 3a !enor di!ensi2n &'e se 'ede rea3iGar con dic)o instr'!ento. Cota de 'n instr'!ento de !edidaE Es 3a !a(or di!ensi2n &'e se 'ede rea3iGar con dic)o instr'!ento. To3eranciaE $%Bi!a diAerencia &'e se to3era o ad!ite entre e3 va3or no!ina3 ( e3 va3or rea3 o eAectivo de 3as di!ensiones de 'n objeto.

#.2. IN-TR,$ENT+- DE $EDIDA


#.2.1. Ho3tF!etro -irve ara !edir diAerencias de otencia3 >tensi2n e3Cctrica@ entre dos 'ntos de 'n circ'ito. 9'ede !edir tensi2n en a3terna o en contin'a. #.2.2. A! erF!etro Es 'n instr'!ento de !edida de 3a intensidad de corriente e3Cctrica (a sea en a3terna o en contin'a. #.2.3. +)!!etro Es 'n instr'!ento de !edida de 3a resistencia e3Cctrica de 'n e3e!ento-co! onente. 9ara rea3iGar 3a !edida correcta!ente; e3 estado de 3as i3as de3 a arato debe ser e3 adec'ado.

#.2.#. $'3tF!etro En:3oba; :enera3!ente; a3 vo3tF!etro; a! erF!etro ( 2)!!etro en 'n !is!o a arato. A3:'nos tienen !%s A'nciona3idades co!oE $edida de ca acidades en condensadores $edida de3 ar%!etro de :anancia )5E de 3os transistores $edida de 3a Arec'encia de 'na seIa3 di:ita3 >5rec'encF!etro@ $edida de 3a te! erat'ra con 'na sonda ter!o ar Test de cortocirc'ito con sonido ac?stico. EBisten desde 3os &'e son tota3!ente di:ita3es a 3os &'e; se !antienen; con re3ojes ana32:icos.
Taller Tecnolgico y Profesional Electricidad y electrnica !

I.E.S. Santa Mara de Alarcos- Ciudad Real #.2.5. HatF!etro E3 vatF!etro es 'n instr'!ento e3ectrodin%!ico ara !edir 3a otencia e3Cctrica o 3a tasa de s'!inistro de ener:Fa e3Cctrica de 'n circ'ito e3Cctrico dado. E3 dis ositivo consiste en 'n ar de bobinas Aijas; 33a!adas Xbobinas de corrienteY; ( 'na bobina !2vi3 33a!ada Xbobina de otencia3Y. Las bobinas Aijas se conectan en serie con e3 circ'ito; !ientras 3a !2vi3 se conecta en ara3e3o. Ade!%s; en 3os vatF!etros ana32:icos 3a bobina !2vi3 tiene 'na a:'ja &'e se !'eve sobre 'na esca3a ara indicar 3a otencia !edida. ,na corriente &'e circ'3e or 3as bobinas Aijas :enera 'n ca! o e3ectro!a:nCtico c'(a otencia es ro orciona3 a 3a corriente ( est% en Aase con e33a. La bobina !2vi3 tiene; or re:3a :enera3; 'na resistencia :rande conectada en serie ara red'cir 3a corriente &'e circ'3a or e33a. #.2.". Ca acF!etro E3 ca acF!etro es 'n e&'i o de r'eba e3ectr2nico 'ti3iGado ara !edir 3a ca acidad o ca acitancia de 3os condensadores. De endiendo de 3a soAisticaci2n de3 e&'i o; 'ede si! 3e!ente !ostrar 3a ca acidad o ta!biCn 'ede !edir 'na serie de ar%!etros ta3es co!o 3as A':as; 3a resistencia de3 die3Cctrico o 3a co! onente ind'ctiva. #.2.4. +sci3osco io

Departamento de Tecnologa

,n osci3osco io es 'n instr'!ento de !edici2n e3ectr2nico ara 3a re resentaci2n :r%Aica de seIa3es e3Cctricas &'e 'eden variar en e3 tie! o. Es !'( 'sado en e3ectr2nica de seIa3; Arec'ente!ente j'nto a 'n ana3iGador de es ectro. 9resenta 3os va3ores de 3as seIa3es e3Cctricas en Aor!a de coordenadas en 'na anta33a; en 3a &'e nor!a3!ente e3 eje Z >)oriGonta3@ re resenta tie! os ( e3 eje Y >vertica3@ re resenta tensiones. La i!a:en asF obtenida se deno!ina osci3o:ra!a. -'e3en inc3'ir otra entrada; 33a!ada [eje 8[ o [Ci3indro de \e)ne3t[ &'e contro3a 3a 3'!inosidad de3 )aG; er!itiendo resa3tar o a a:ar a3:'nos se:!entos de 3a traGa. Los osci3osco ios; c3asiAicados se:?n s' A'nciona!iento interno; 'eden ser tanto ana32:icos co!o di:ita3es; siendo e3 res'3tado !ostrado idCntico en c'a3&'iera de 3os dos casos; en teorFa.
Taller Tecnolgico y Profesional Electricidad y electrnica "#

I.E.S. Santa Mara de Alarcos- Ciudad Real

Departamento de Tecnologa

#.3. /ERRA$IENTA- $AN,ALE#.3.1.Destorni33adores -' A'nci2n es a retar ( aA3ojar torni33os con ran'ra. 9'ntas )i3i sE 9/ 9'ntas oGGiE 98. 9'ntas c'adradasE 9'ntas 3anasE 9'ntas ara &'itar antenaE 9'ntas ]star]E T 9'ntas tri-Lin:E 9'ntas ]star]; de se:'ridad >ta3adro ara centrar@E T 9'ntas ]Ao'r-Lin:]E 9'ntas )eB !CtricasE 9'ntas ti o ]c3'tc)]E 9'ntas )eB a!ericanasE 9'ntas ]star]; dodeca:ona3E $ 9'ntas )eB !Ctricas de se:'ridad >ta3adro ara centrar@E 9'ntas )eB a!ericanas de se:'ridad >ta3adro ara centrar@E

#.3.2.Q'sca o3os E3 Q'sca o3o es 'na )erra!ienta en Aor!a de destorni33ador &'e er!ite veriAicar si )a( tensi2n en 3a 3Fnea; inc)ando e3 o3o ositivo. Est% co! 'esto or 'na 'nta !et%3ica ( 'n contacto co3ocado en 3a eBtre!idad osterior de3 !an:o; &'e es de !ateria3 ais3ante.
Taller Tecnolgico y Profesional Electricidad y electrnica ""

I.E.S. Santa Mara de Alarcos- Ciudad Real Departamento de Tecnologa 9ara encontrar e3 o3o; se toca con 3a 'nta e3 cond'ctor &'e se &'iere eBa!inar; teniendo 'na !ano sobre e3 contacto osteriorE si en e3 cond'ctor )a( corriente >o sea; se enc'entra 3a Aase@ se enciende 'na e&'eIa 3a! arita testi:o co3ocada en e3 interior de3 !an:o. #.3.3.Din%!ica de 3as 33aves ( destorni33adoresE Todas 3as 33aves; sa3vo a3:'nas es ecia3es; trabajan de 3a si:'iente Aor!aE
A9RETAR ^^^ 7IRAR /ACIA LA DEREC/A >sentido )orario@ A5L+OAR ^^^ 7IRAR /ACIA LA I8D,IERDA >sentido anti)orario@

Las 33aves 3anas; se a o(an ( ejercen toda 3a A'erGa sobre dos caras de 3a t'erca. -i no se esco:e 3a adec'ada se deAor!ar% 3a t'erca. Las 33aves de estre33a oseen " 'ntos de a o(o; e3 esA'erGo se re arte entre e33os. Lo !is!o s'cede a 3as )eBa:ona3es &'e no deAor!an e3 torni33o. C'anto !a(or sea e3 n?!ero de contactos entre 3a 33ave ( e3 torni33o !ejor se a 3icar% 3a A'erGa ( eBistir% !enor deAor!aci2n. #.3.#.A3icates Tienen diAerentes A'ncionesS asir; cortar; dob3ar; etc. De 'nta 3anaE -'s A'nciones rinci a3es es 3a de asir ieGas ( er!itir dob3ar3as en 'n %n:'3o de .6_.

De 'ntas redondasE -'s A'nciones rinci a3es es 3a de asir ieGas ( er!itir dob3ar a3a!bres ( c)a as Aijas Aor!ando 'n circ'3o o ani33o.

De !edia caIaE La 'nta es or e3 3ado de s'jetar recta ( or e3 otro c'rva. -e 'ede considerar co!o 'na co!binaci2n de 'no 3ano ( otro c'rvo

De ico atoE La A'nci2n si!i3ar a3 de !edia caIa; ero 3a 'nta se enc'entra dob3ada ara oder acceder a 3':ares de diAFci3 acceso.

De corteE -e e! 3ea ara cortar de:`e33o >co! resi2n@.

e&'eIos a3a!bres

or

Taller Tecnolgico y Profesional

Electricidad y electrnica

"2

I.E.S. Santa Mara de Alarcos- Ciudad Real Departamento de Tecnologa ,niversa3E Co!bina varias A'nciones de 3os a3icates anteriores. 9er!iteE cortar or co! resi2n M cortar or ciGa33ad'ra M dob3ar en %n:'3o recto M s'jetar ieGas rectas ( c'rvas. 9e3acab3es cri! adorE destinado a e3ar cab3es ( aco 3ar3es conectores.

#.#.-/ERRA$IENTA- $EC0NICA- Y EL1CTRICA#.#.1.-Qrocas 9er!iten rea3iGar a:'jeros en ieGas. 9ara s' 'so es necesario 'n ortabrocas conectado a 'n ta3adro.
EBisten !'c)os ta!aIos ( varios ti os de brocas; en A'nci2n de3 ti o de !ateria3 sobre e3 &'e se va a trabajar.

Broca de metal

Broca de madera

Broca de material ptreo

#.#.2.9ortabrocas Est% Aor!ado or tres !ordaGas &'e a3 :irar e3 torni33o &'e 3as rodea se cierran; Aijando A'erte!ente e3 es %rra:o de3 e3e!ento introd'cido en s' interior; &'e :irar% so3idaria!ente con C3. 9ara :arantiGar &'e e3 a:arre es erAecto se 'ti3iGa 3a 33ave de 3a Ai:'ra.

Taller Tecnolgico y Profesional

Electricidad y electrnica

"3

I.E.S. Santa Mara de Alarcos- Ciudad Real #.#.3.Ta3adradora de recisi2n

Departamento de Tecnologa

La ta3adradora de recisi2n tiene co!o !isi2n 3a !ecaniGaci2n de ieGas con 'na :ran recisi2n. Ta3adros; 3i!ados; desbastados; cortes...

#.#.#. -o3dador ( estaciones de so3dad'ra -e trata de 'n a arato rovisto de 'na resistencia e3Cctrica &'e se ca3ienta de ta3 !anera &'e 'ne dos Ara:!entos de !eta3; &'e s'e3e ser con asid'idad de cobre; )ierro o 3at2n; or !edio de 'n !eta3 de a ortaci2n de bajo 'nto de A'si2n > or debajo de 3os #56 aC@ ( or debajo de3 'nto de A'si2n de 3os !eta3es a so3dar; nor!a3!ente se 'sa 'na a3eaci2n e'tCctica co! 'esta en s' !a(orFa de estaIo ( 3o!o.

Taller Tecnolgico y Profesional

Electricidad y electrnica

"4

I.E.S. Santa Mara de Alarcos- Ciudad Real

Departamento de Tecnologa

5.La N2!ina
La n2!ina es e3 doc'!ento or e3 &'e 3a e! resa acredita e3 a:o de 3as diAerentes cantidades &'e Aor!an n'estro s'e3do. En e33a ta!biCn se indican 3as ded'cciones &'e se rea3iGan sobre e3 sa3ario; 3as c'otas a 3a -e:'ridad -ocia3 ( 3as retenciones a c'enta de3 IR95.

Est% Aor!ada or tres :randes b3o&'esE encabeGa!iento; deven:os ( ded'cciones. EncabeGa!ientoE En C3 constar 3os datos de 3a e! resa ( de3 trabajador. Los de 3a e! resa son e3 no!bre o raG2n socia3; e3 do!ici3io ( e3 n?!ero de 3a -e:'ridad -ocia3. Los datos de3 trabajador son no!bre ( a e33idos; n?!ero de aAi3iaci2n a 3a -e:'ridad -ocia3 (; sobre todo; tres datos c3aveE
Cate:orFa roAesiona3E es 'no de 3os e3e!entos !%s deter!inantes ara e3 s'e3do Aina3; (a &'e e3 sa3ario base de ende de e33a. 9'esto de trabajoE indica 3a tarea &'e rea3iGa 3a ersona en 3a e! resa. Anti:`edad en 3a e! resaE inA3'(e en conce tos co!o 3os 3'ses de anti:`edad; 3os ascensos; 3os re!ios o 3as inde!niGaciones en des idos.

Deven:osE E3 se:'ndo b3o&'e dentro de 3a n2!ina es e3 de 3os deven:os; o 3o &'e es 3o !is!o; 3as cantidades &'e ercibe e3 trabajador or diAerentes conce tos.
E3 sa3ario base no 3o estab3ece 3a e! resa; sino &'e cada cate:orFa roAesiona3 tiene Aijado 'no en cada convenio co3ectivo. En e3 aIo 266. e3 sa3ario base est% estab3ecido en "2#RM!es. Todas 3as ersonas &'e trabajen en e! resas re:idas or e3 convenio de3 sector &'F!ico; or eje! 3o; ( c'(a cate:orFa sea 3a de a'Bi3iar ad!inistrativo; tendr%n sie! re e3 !is!o sa3ario base. Co! 3e!entos sa3aria3es. EBisten varios ti osE 1. 9ersona3esE se derivan de 3as condiciones de3 trabajador. Entre e33os est%n 3a anti:`edad; 3os conoci!ientos es ecia3es >idio!as; tit'3aciones...@ ( todos a&'e33os &'e 3a e! resa &'iera inc3'ir ara !ejorar e3 s'e3do de 3a ersona. 2. 9or e3 'esto de trabajoE son 3'ses asociados a a3:'nos 'estos > or e3i:rosidad; or trabajar en )orario noct'rno; or 'na res onsabi3idad es ecia3; etc.@. 3. 9or ca3idadMcantidad de trabajoE a&'F se inc3'(en 3os incentivos or rendi!iento o or objetivos conse:'idos; 3os 3'ses or 3a 'nt'a3idad; 3as )oras eBtras... 4. De venci!iento eri2dico s' erior a3 !esE bajo este conce to se en:3oban 3as a:as eBtras ( 3as osib3es artici aciones en 3os beneAicios an'a3es de 3a e! resa. 5. En es ecieE todas 3as erce ciones &'e e3 trabajador reciba en bienes distintos de3 dineroE casa; !an'tenci2n; etc. En 3os deven:os ta!biCn deben constar 3as erce ciones de car%cter asistencia3 ( acci2n socia3 de 3a e! resa. No Aor!an arte de3 sa3ario; ero cotiGan a 3a -e:'ridad -ocia3. A&'F se inc3'(en todas 3as a('das de 3a e! resa a3 trabajador >a('da or )ijos; er!isos n' cia3es; co!edores; a('das ara 3a co! ra de viviendas; crCditos...@. L3e:a!os Aina3!ente a 3as erce ciones &'e no cotiGan a 3a -e:'ridad -ocia3. Las !%s )abit'a3es son 3as dietas de viaje; 3os :astos de 3oco!oci2n; 3os 3'ses de distancia ( 3as inde!niGaciones or tras3ado a otro centro de trabajo.
Electricidad y electrnica "5

Taller Tecnolgico y Profesional

I.E.S. Santa Mara de Alarcos- Ciudad Real

Departamento de Tecnologa

Desc'entosE De 3a s'!a de 3as cantidades anteriores es 3a cantidad tota3 de n'estra re!'neraci2n; &'e a arece co!o [tota3 deven:ado[. 9ero Csa no es 3a cantidad &'e Aina3!ente recibi!os; (a &'e se 3e desc'enta todo 3o &'e )e!os de a:ar a c'enta de3 IR95 ( a 3a -e:'ridad -ocia3; es decir; 3as ded'cciones. No se rea3iGan sobre 3a cantidad eBacta de3 tota3 deven:ado; sino sobre esa ciAra redondeada.
La ri!era ded'cci2n se )ace a c'enta de3 IR95 ( a arece eB resada con 'n tanto or ciento a descontar de3 tota3. -e ca3c'3a con 'n ro:ra!a &'e ro orciona /acienda. La se:'nda ded'cci2n; a c'enta de 3a -e:'ridad -ocia3; se divide en dos conce tosE 1. Contin:encias co!'nes >'n #;46P de3 sa3ario ara todos 3os trabajadores@ ( es ara a:ar 3a -anidad. 2. Dese! 3eo ( Aor!aci2n roAesiona3 >'n 1;"5P de3 sa3ario en e3 caso de 3os trabajadores con contrato indeAinido ( 'n 1;46P ara 3os &'e tienen contrato te! ora3@ ara a:ar e3 s'bsidio de dese! 3eo ( 3a Aor!aci2n a arados &'e a:a e3 Estado.

La ciAra Aina3; or tanto; de 3F&'ido tota3 a ercibir ser% e3 res'3tado de restar a3 [tota3 deven:ado[ e3 tota3 de 3as ded'cciones. Eso es 3o &'e rea3!ente :ana!os.

Eje! 3o de n2!ina
Trabajador: Mario Merlo Garca NIF: 5.555.555 S N afic Seguridad Social 38 1542 55 !a"egora: T#$N%$# & F$%S'(#$ Gru)o: T*c+ico '+"ig,edad: 2 &1&2 1

Talleres los $%&'as S.(. )* t%ercas 25 "3##5 + )i%dad ,eal )-./ (7 !456

-eriodo de li.uidaci/+: CONCEPTO Salario ba0e -lu0 co+1e+io '+"ig,edad !o2ida0 -lu0 )roduc"i1idad Tra+0)or"e To"al de1e+go0 co2)u"able0 1 25.45

1 al 31 de %+ero de 2 1 IMPORTE UNITARIO 1 1 1 13 1 13 -rorra"a )aga0 e6"raordi+aria0 144.11

To"al da0: 31 DEVENGOS SUJETOS A


COTIZACIN

UNIDADES

DEVENGOS NO SUJETOS A
COTIZACIN

351.38 45.83 1 4.58 3 15 2.4 43 To"al co2)u"able 0eguridad 0ocial 1143.5 3


71 25.458144.119

351.38 45.83 1 4.58 48 15 35.13 To"al co2)u"able de0e2)leo 1143.5 3 To"al co2)u"able I$-F 1 25.45

UNIDADES Seg. Social (e0e2)leo I$-F T#T'; (%<%NG#S "#64.!5 4.4: 1.35: 18: T#T'; (%(=!!I#N%S 26#.#!5

DEDUCCIONES 55.314 15.415 185.332 ;>?=I(# ' -%$!I@I$ #4. 55 "6

Taller Tecnolgico y Profesional

Electricidad y electrnica

I.E.S. Santa Mara de Alarcos- Ciudad Real


71 25.45835.139

Departamento de Tecnologa

". E3 Contrato de Trabajo. Ti os de contrato


E3 contrato de trabajo es e3 ac'erdo entre e3 trabajador >&'e se co! ro!ete a restar s's servicios@ ( e3 e! resario >&'e se co! ro!ete a retrib'ir a3 trabajador@.

Los contratos tienen 3os si:'ientes e3e!entosE A. Identidad de 3as artes de3 contrato de trabajoE D'ienes son e3 e! resario > ersona AFsica o j'rFdica@ ( e3 trabajador. Q. 5ec)a de co!ienGo de 3a re3aci2n 3abora3 ( d'raci2n >dFa de inicio ( Aina3iGaci2n !enos si es indeAinido o a?n siendo te! ora3 no estC deAinido e3 dFa de 3a eBtinci2n de 3a re3aci2n 3abora3@. C. Do!ici3io socia3 de 3a e! resa asF co!o e3 de3 centro de trabajo. D. Cate:orFa o :r' o roAesiona3. E. -a3ario base inicia3 ( co! 3e!entos sa3aria3es; asF co!o 3a eriodicidad de3 a:oE E3 sa3ario >base !%s co! 3e!entos@ no odr% ser inAerior a3 sa3ario !Fni!o inter roAesiona3 >a3rededor de "66 e'ros ara 3os !a(ores de 1* aIos@; odr% ser a:ado Fnte:ra!ente con dinero o en 3a Aor!a de dinero !%s es ecies >co!o or eje! 3o !ercancFas; coc)e de e! resa; se:'ros !Cdicos; etc.@; ( e3 a:o 's'a3!ente ser% !ens'a3 o se!ana3. 5. D'raci2n ( distrib'ci2n de 3a jornada ordinaria de trabajo >no deber% ser s' erior 3a jornada a #6 )oras se!ana3es; ( artir de a)F 3as )oras ser%n consideradas eBtraordinarias >no se odr%n )acer !%s de *6 a3 aIo; ( odr%n ser o a:adas; o co! ensadas con descansos@. E3 trabajador tiene derec)o a 'n dFa ( !edio de descanso ininterr'! ido a 3a se!ana. Entre e3 Aina3 de 'na jornada ( e3 co!ienGo de 3a si:'iente; con car%cter :enera3; no deber%n asar !enos de doce )oras. 7. D'raci2n de 3as vacacionesE Co!o !Fni!o ser%n de 36 dFas nat'ra3es. /. 93aGos de reaviso &'e estCn ob3i:ados a res etar e3 e! resario ( e3 trabajador en s' 'esto de eBtinci2n de3 contrato. I. Convenio co3ectivo a 3icab3eE Es decir; ac'erdos entre 3os e! resarios ( 3os sindicatos re resentantes de 3os trabajadores en ese sector concreto > or eje! 3o 3a a:ric'3t'ra; 3a constr'cci2n; e3 !eta3; etc.@ &'e !ejoren 3os !Fni!os &'e estab3ece e3 estat'to de 3os trabajadores.

Taller Tecnolgico y Profesional

Electricidad y electrnica

"7

I.E.S. Santa Mara de Alarcos- Ciudad Real

Departamento de Tecnologa

Ti0os de contratos
#rdi+ario

O1&eto
So+ lo0 .ue la leA co+0idera .ue debera+ 0er Babi"uale0

)ondiciones
MaAore0 de 13 aCo0 A 2e+ore0 de 35 Mujere0 de0e2)leada0D e+"re 13 A 45 aCo0. Mujere0 de0e2)leada0D cua+do 0e co+"ra"e+ )ara )re0"ar 0er1icio0 e+ )rofe0io+e0 u ocu)acio+e0 co+ 2e+or +dice de e2)leo fe2e+i+o. (e0e2)leado0 i+0cri"o0 i+i+"erru2)ida2e+"e e+ la ofici+a de e2)leo dura+"e 3 o 2E0 2e0e0. (e0e2)leado0 2aAore0 de 45 aCo0. (e0e2)leado0 )erce)"ore0 de )re0"acio+e0 o 0ub0idio0 )or de0e2)leoD a lo0 .ue re0"e u+ aCo o 2E0 de )erce)ci/+ e+ el 2o2e+"o de la co+"ra"aci/+. Mujere0 de0e2)leada0 i+0cri"a0 dura+"e u+ )eriodo de doce o 2E0 2e0e0 e+ la ofici+a de e2)leo .ue 0ea+ co+"ra"ada0 e+ lo0 24 2e0e0 0iguie+"e0 a la fecBa de alu2bra2ie+"o. Mujere0 2al"ra"ada0 MaAore0 de 13 aCo0 A 2e+ore0 de 35

2%racin
I+defi+ida

-32E.-3-2OS

Fo2e+"o de la co+"ra"aci/+ i+defi+ida

@u0ca+ i+ce+"i1ar la co+"ra"aci/+ i+defi+ida )or lo .ue 0e da+ aAuda0 eco+/2ica0 a la0 e2)re0a0 .ue lo0 realice+.

I+defi+ida

TE4PO,(5ES

(e obra 0er1icio

Se crea+ )ara realiFar u+a obra o 0er1icio de"er2i+ado -ara a"e+der e6ige+cia0 e6"raordi+aria0 co2o )or eje2)lo el la+Fa2ie+"o de u+ +ue1o )roduc"oD la ca2)aCa de +a1idadD la0 1acacio+e0 e+ Bo0"eleraD e"c. -ara 0u0"i"uir a u+ "rabajador .ue "ie+e derecBo a .ue 0e le re0er1e 0u )ue0"o de "rabajo -ara )ro)orcio+ar e6)erie+cia a lo0 j/1e+e0 reci*+ "i"ulado0 -ara )ro)orcio+ar for2aci/+ "e/rica A )rEc"ica a j/1e+e0 0i+ "i"ulaci/+. -ara a"e+der ac"i1idade0 fija0 .ue 0ucede+ "odo0 lo0 aCo0 )ero .ue +o ocu)a+ "odo el aCo 7).ej. la 1e+di2ia9. ;o0 "rabajadore0 0o+ fijo0 )or.ue 0ie2)re 0e lla2a a lo0 2i02o0 )ara e0a ac"i1idad. -ara fo2e+"ar la jubilaci/+ a+"ici)ada A fa1orecer la i+cor)oraci/+ de lo0 j/1e+e0. =+ "rabajador jo1e+ A el "rabajador .ue 0e jubilarE co2)ar"e+ al jor+ada A el 0ueldo

;a de la obra o 0er1icio a realiFarD luego e0 i+de"er2i+ada Ga0"a 0ei0 2e0e0 A a2)liable )or co+1e+io Ba0"a 18 2e0e0 %l "ie2)o .ue el "rabajador 0u0"i"uido +o e0"* e+ ac"i1o (e 0ei0 2e0e0 a do0 aCo0. (e 0ei0 2e0e0 a do0 aCo0.

)a%sales

%1e+"ual )or circu+0"a+cia0 de la )roducci/+

MaAore0 de 13 aCo0 A 2e+ore0 de 35

I+"eri+idad

MaAore0 de 13 aCo0 A 2e+ore0 de 35

.or6ati7os

%+ )rEc"ica0 -ara la for2aci/+ 7a)re+diFaje9.

H/1e+e0 co+ "i"ulaci/+ )rofe0io+al. H/1e+e0 Ba0"a 21 aCo0 0i+ "i"ulaci/+ )ara el )ue0"o de "rabajo )ara el .ue 0e le0 co+"ra"a

( T-E4PO P(,)-(5

-ndefinidos

Fijo0 di0co+"i+uo0

MaAore0 de 13 aCo0 A 2e+ore0 de 35

I+defi+ida

Te60orales

(e rele1o

=+ "rabajador al .ue le .uede+ co2o 2E6i2o "re0 aCo0 )ara jubilar0e A u+ jo1e+ de0e2)leado. !ada u+o de de ello0 de0e2)eCarE la 2i"ad de la jor+ada A 0e lle1arE la 2i"ad de la0 re"ribucio+e0

Ga0"a .ue el "rabajador 2aAor 0e jubile 7u+ 2E6i2o de "re0 aCo09.

Taller Tecnolgico y Profesional

Electricidad y electrnica

"

I.E.S. Santa Mara de Alarcos- Ciudad Real

Departamento de Tecnologa

4. Ti os de e! 3eados
E3 trabajo

or c'enta ro iaE -on 3os a't2no!os ( 3os e! resarios. ,n a't2no!o es c'ando 3a e! resa eres t' !is!o; es decir; eres e3 ?nico trabajador de 3a !is!a. 9or eje! 3o serFa 'n dentista en s' ro ia cons'3ta; 'n taBista inde endiente; etc. ,n e! resario sin e!bar:o es 'na ersona AFsica >'n individ'o en concreto@ o j'rFdica >'na sociedad an2ni!a; 'na sociedad 3i!itada; 'na coo erativa; etc@ &'e diri:e 'n ne:ocio; or:aniGa 3os rec'rsos ( 3e a:a a 3os trabajadores 'n sa3ario; a ca!bio de3 trabajo &'e estos rea3iGan.

,n trabajador or c'enta ajena >'n asa3ariado@ es a&'e33a ersona AFsica &'e

trabaja ara 'n e! resario ( a ca!bio recibe 'n sa3ario ( &'e no corre con 3os ries:os de 3a actividad e! resaria3 sino s23o con 3os ries:os derivados de s' actividad 3abora3 directa. /a( dos ti os de trabajadores or c'enta ajena; 3os de3 sector rivado >3as e! resas@ ( 3os de3 sector ?b3ico >A'ncionarios ( 3abora3es@.
Coo erativistaE ,na coo erativa es 'na sociedad de

ersonas &'e se )an 'nido vo3'ntaria!ente ara )acer Arente a s's necesidades ( as iraciones econ2!icas; socia3es ( c'3t'ra3es co!'nes or !edio de 'na e! resa de ro iedad conj'nta ( de!ocr%tica!ente contro3ada; es decir; 3os trabajadores son a 3a veG 3os e! resarios. La coo erativa tiene 3as si:'ientes caracterFsticasE A('da !'t'aE todos 3os socios se a('dan ara so3'cionar rob3e!as co!'nes. De!ocraciaE en 3a to!a de de decisiones co3ectivas or 3os asociados I:'a3dadE todos 3os asociados tienen i:'a3es deberes ( derec)os. E&'idadE j'sta distrib'ci2n de 3os eBcedentes entre 3os !ie!bros de 3a coo erativa.

Taller Tecnolgico y Profesional

Electricidad y electrnica

"!

I.E.S. Santa Mara de Alarcos- Ciudad Real

Departamento de Tecnologa

*.La e3ectricidad. 5'nda!entos


La e3ectricidad es 'na caracterFstica de 3a !ateria. -' ori:en est% en e3 %to!o; !%s concreta!ente; en a3:'nas artFc'3as de3 %to!o. -i considera!os 'n !ode3o at2!ico si! 3e; co!o e3 de 3a Ai:'ra; ode!os distin:'ir 'n n?c3eo con artFc'3as >ne'trones ( rotones@ ( 'na corteGa donde orbitan e3ectrones. Los e3ectrones orbitan a 'na ve3ocidad !'( :rande; 3o c'a3 si:niAica &'e eBiste 'na A'erGa &'e 3o !antiene a!arrado a cierta distancia de3 n?c3eo. Esta A'erGa se )a odido co! robar &'e oc'rre entre 3os rotones ( 3os e3ectrones ( recibe e3 no!bre de e3ectricidad. A estas artFc'3as se 3es deno!ina car:as e3Cctricas; siendo ositivas 3as de 3os rotones ( ne:ativas 3as de 3os e3ectrones. Car:as de3 !is!o si:no se re e3en ( car:as de distinta nat'ra3eGa se atraen. Esta caracterFstica se )a convertido; en 3a act'a3idad; co!o 'na Aor!a de ener:Fa a! 3ia!ente eBtendida or 3a Aaci3idad de e3e!entos ' o eradores &'e er!iten s' transAor!aci2n a otras Aor!as de ener:Fa a rovec)ab3es.

*.1. $A7NIT,DE- Y LEYE- 5,NDA$ENTALELas !a:nit'des b%sicas e3Cctricas sonE La tensi2n; vo3taje o diAerencia de otencia3 es 'na !a:nit'd AFsica &'e i! '3sa a 3os e3ectrones a 3o 3ar:o de 'n cond'ctor en 'n circ'ito e3Cctrico cerrado; rovocando e3 A3'jo de 'na corriente e3Cctrica. La diAerencia de otencia3 ta!biCn se deAine co!o e3 trabajo or 'nidad de car:a ejercido or e3 ca! o e3Cctrico; sobre 'na artFc'3a car:ada; ara !over3a de 'n 3':ar a otro. Dic)o de otra Aor!a es 3a diAerencia de car:as entre dos 'ntos de 'n circ'ito. -' 'nidad en e3 siste!a Internaciona3 de ,nidades es e3 vo3tio >H@. La corriente o intensidad e3Cctrica es e3 A3'jo de car:a or 'nidad de tie! o &'e recorre 'n !ateria3; es decir; 3a cantidad de e3ectrones >o rotones@ &'e circ'3an or 'nidad de tie! o or 'n deter!inado !ateria3. -e debe a 'n !ovi!iento de 3os e3ectrones en e3 interior de3 !ateria3. En e3 -iste!a Internaciona3 de ,nidades se eB resa en CUs-1 >c'3o!bios sobre se:'ndo@; 'nidad &'e se deno!ina a! erio >A@. Resistencia e3Cctrica >Le( de +)!@ es 3a diAic'3tad ' o osici2n &'e resenta 'n c'er o a3 aso de 'na corriente e3Cctrica ara circ'3ar a travCs de C3. En e3 -iste!a Internaciona3 de ,nidades; s' va3or se eB resa en o)!ios; &'e se desi:na con 3a 3etra :rie:a o!e:a !a(?sc'3a; . Ta!biCn; se 'ede deAinir co!o 3a re3aci2n entre 3a tensi2n ( 3a corriente e3Cctrica en 'n circ'ito resistivo 'ro. H = R U I 9otencia e3CctricaE -e deAine co!o 3a cantidad de ener:Fa e3Cctrica o trabajo; &'e se trans orta o &'e se cons'!e en 'na deter!inada 'nidad de tie! o. -i 3a tensi2n se !antiene constante; 3a otencia es directa!ente ro orciona3 a 3a corriente
Electricidad y electrnica 2#

Taller Tecnolgico y Profesional

I.E.S. Santa Mara de Alarcos- Ciudad Real Departamento de Tecnologa >intensidad@. 1sta a'!enta si 3a corriente a'!enta. C'ando se trata de corriente contin'a >CC@ 3a otencia e3Cctrica desarro33ada en 'n cierto instante or 'n dis ositivo de dos ter!ina3es; es e3 rod'cto de 3a diAerencia de otencia3 entre dic)os ter!ina3es ( 3a intensidad de corriente &'e asa a travCs de3 dis ositivo. Esto es; 9 = H U I . -' 'nidad es e3 vatio >\@ 9or otro 3ado; 3as 3e(es A'nda!enta3es &'e est'diare!os ser%nE 3as Le(es de Virtc))oAA; 3a asociaci2n de co! onentes ( e3 Teore!a de T)evenin. Le(es de Virtc))oAAE Le( de n'dos1E 3a s'!a de 3os va3ores de 3as corrientes de 3as ra!as2 &'e 33e:an a 'n n'do )a de ser i:'a3 a 3a s'!a de 3os va3ores de 3as corrientes &'e sa3en de C3.

Le( de !a33as3E en toda !a33a; 3a s'!a de todas 3as caFdas de tensi2n es i:'a3 a 3a s'!a de todos 3os :eneradores.

Teore!a de T)eveninE si 'na arte de 'n circ'ito e3Cctrico 3inea3 est% co! rendida entre dos ter!ina3es A ( Q; esta arte en c'esti2n 'ede s'stit'irse or 'n circ'ito e&'iva3ente &'e estC constit'ido ?nica!ente or 'n :enerador de tensi2n en serie con 'na i! edancia; de Aor!a &'e a3 conectar 'n e3e!ento entre 3as dos ter!ina3es

1 Nudo: e0 el lugar do+de co+fluAe+ 3 o 2E0 ra2a0 2 $a2a: 3 Malla: Taller Tecnolgico y Profesional Electricidad y electrnica

2"

I.E.S. Santa Mara de Alarcos- Ciudad Real Departamento de Tecnologa A ( Q; 3a tensi2n &'e cae en C3 ( 3a intensidad &'e 3o atraviesa son 3as !is!as tanto en e3 circ'ito rea3 co!o en e3 e&'iva3ente

*.2. NAT,RALE8A DE LA C+RRIENTE EL1CTRICA *.3. ELE$ENT+- C+$9+NENTEDe entre 3os e3e!entos co! onentes de siste!as e3Cctricos ode!os destacarE 7eneradores ( ac'!'3adores Cond'ctores Rece tores E3e!entos de !ando ( rotecci2n.

*.3.1.7eneradores ( ac'!'3adores Dentro de este :r' o de co! onentes se enc'entran todos a&'e33os &'e oArecen ener:Fa a 'n circ'ito. -e dividen enE 7eneradores e3Cctricos rotativosE transAor!an ener:Fa !ec%nica de rotaci2n en ener:Fa e3Cctrica. 9'eden ser de corriente contin'a >dina!os@ o de corriente a3terna >a3ternadores o :eneradores@. Estos ?3ti!os son 3os &'e se e! 3ean en centra3es de rod'cci2n e3Cctrica. 9i3as ( baterFasE son ac'!'3adores de ener:Fa e3ectro&'F!ica. EBisten de !'c)os ti os; tensiones; otencias ( Aor!as. 93acas Aotovo3taicasE convierten ener:Fa 3'!Fnica a ener:Fa e3Cctrica or !edio de crista3es se!icond'ctores.

*.3.2.Cond'ctores Dentro de este a artado se reco:en todos 3os co! onentes &'e sirven de 'ni2n entre :eneradores; rece tores o de !ando ( rotecci2n; ero ta!biCn a&'e33os !ateria3es &'e 3os co! onen. Los co! onentes dedicados a 3a 'ni2n son 3os cab3esE :enera3!ente son de cobre; sa3vo ara 3as 3Fneas de a3ta tensi2n aCreas; &'e se e! 3ea a3'!inio o en !icroe3ectr2nica de a3tas restaciones &'e se e! 3ea oro o 3ata.

Taller Tecnolgico y Profesional

Electricidad y electrnica

22

I.E.S. Santa Mara de Alarcos- Ciudad Real Departamento de Tecnologa Los !ateria3es; en A'nci2n de 3a resistencia &'e oArecen a3 aso de e3ectrones or s' seno se 'eden c3asiAicar enE -' ercond'ctores son !ateria3es tienen 'na resistencia tan e&'eIa &'e es indetectab3e con 3os instr'!entos act'a3es. -' desc'bri!iento es reciente ( ara &'e resenten esta caracterFstica deben encontrarse a te! erat'ras !'( bajas; !enores &'e .6 V. Cond'ctores son !ateria3es &'e tienen 'na resistencia e3Cctrica !'( e&'eIa >16 -* @. 7enera3!ente se trata de !eta3esE oro; 3ata; cobre; estaIo e; inc3'so; e3 !erc'rio. -e!icond'ctores son !ateria3es &'e tienen 'na resistencia e3Cctrica entre 3os cond'ctores ( 3os ais3antes. -e co! ortan co!o ais3ante o cond'ctor se:?n 3a te! erat'ra a 3a &'e estCn. Ais3antes son !ateria3es con 'na resistencia interna a3ta.

*.3.3.Rece tores Deno!inare!os rece tores a a&'e33os e3e!entos co! onentes &'e reciben 3a ener:Fa e3Cctrica ara rod'cir a3:?n eAecto o transAor!ar3a en otra Aor!a de ener:Fa. 9ode!os c3asiAicar3os co!oE ResistenciasE a3 asar 3a corriente; rod'cen ca3or. ,na a 3icaci2n de este rinci io es 3a bo!bi33a de incandescencia. $otoresE a3 asar e3ectricidad; 3a convierten en ener:Fa !ec%nica. E3ectroi!anesE se trata de 'na bobina con 'n n?c3eo de !ateria3 Aerro!a:nCtico; &'e a3 asar 'na corriente e3Cctrica or 3a bobina se convierte en 'n i!%n. Dentro de 3as a 3icaciones de3 e3ectroi!%n est%nE Ti!bresE asociado a3 i!%n va 'n !arti33o &'e :o3 ea 'na ca! ana. Re3CsE asociado a3 e3ectroi!%n va 'n contacto de 'n interr' tor o con!'tador A3tavoces ( cascos de !?sicaE asociado a3 e3ectroi!%n va 'na !e!brana &'e a3 !overse rod'ce e3 sonido. L%! arasE a3 diAerentes. asar 3a e3ectricidad; rod'cen 3'G. -e 'ede conse:'ir de !aneras

Incandesdencia >bo!bi33as@E a3 asar 'na corriente e3Cctrica s'Aiciente; e3 )i3o se ca3iente; ri!ero a3 rojo; )asta 33e:ar a3 b3anco. T'bo A3'orescente o bo!bi33as de bajo cons'!oE se rod'ce 'n arco e3Cctrico en s' interior &'e a3 tocar 'nos o3vos A3'orescentes &'e est%n en e3 crista3; estos 3'cen. LED >Li:)t E!!iter Diode@E diodo e!isor de 3'G. -e trata de 'n !ateria3 se!icond'ctor &'e a3 asar corriente e3Cctrica e!ite 3'G. *.3.#.E3e!entos de !ando ( rotecci2n Los e3e!entos de !ando son a&'e33os &'e abren o cierran; cortan o !antienen 3a contin'idad de arte de 'n circ'ito e3Cctrico.
Taller Tecnolgico y Profesional Electricidad y electrnica 23

I.E.S. Santa Mara de Alarcos- Ciudad Real 9ode!os distin:'ir entreE

Departamento de Tecnologa

9'3sadoresE se trata de e3e!entos &'e interr'! en >o conectan@ 3a corriente de 'n circ'ito a3 '3sar ( !ientras se !antiene '3sado. Interr' toresE se trata de 'n e3e!ento co!o e3 anterior ero con dos osiciones estab3es; abierto ( cerrado. Con!'tadoresE es 'n e3e!ento &'e ode!os c3asiAicar3os enE er!ite ca!biar e3 ca!ino de 3a corriente;

Con!'tador si! 3eE con tres contactos 'no co!?n &'e co!'nica con 'no ' otro Con!'tador de cr'ceE se e! 3ea ara 3a coneBi2n de 'n 'nto de 3'G desde 3 3':ares distintos. Con!'tador !?3ti 3eE tiene 'n contacto co!?n ( tantos contactos co!o o ciones sean necesarias. 7enera3!ente se co3ocan en a aratos e3ectrodo!Csticos. Los e3e!entos de rotecci2n son a&'e33os &'e evitan &'e; o bien; se averFe 3a insta3aci2n ( e&'i os; o bien; &'e 'na ersona 'eda s'Arir 'na e3ectroc'ci2n Aata3. De entre e33os destacare!osE 5'sib3esE se trata de 'n co! onente &'e a3 sobre asar 'na intensidad de corriente; se A'nde cortando 3a contin'idad entre s's bornes. E3 !ateria3 s'e3e ser 3o!o. De a)F a &'e se 3es deno!ine v'3:ar!ente 3o!os. -' !isi2n es 3a de rote:er 3a insta3aci2n ( 3os e&'i os. Interr' tor $a:netotCr!ico a'to!%ticoE )ace 3a !is!a A'nci2n &'e 'n A'sib3e ero sin destr'irse. A3 sobre asar 3a corriente ara 3a &'e )a sido diseIado; abre e3 interr' tor. -e 'ede vo3ver a conectar s'biendo 'na a3anca. Interr' tor DiAerencia3 a'to!%ticoE este a arato rote:e de 'na e3ectroc'ci2n Aata3; 'esto &'e !ide 3a corriente en e3 cab3e de Aase ( en e3 de retorno >ne'tro@. -i detecta diAerencia s' erior a 36!A; sa3ta. Este e3e!ento se rear!a con 'na a3anca co!o e3 Interr' tor $a:netotCr!ico.

*.3.5. +tros TransAor!adorE se trata de 'na !%&'ina e3Cctrica est%tica &'e; en corriente a3terna o '3sante; ca!bia 3as condiciones de tensi2n e intensidad e3Cctricas con 'n rendi!iento a3to ( 'n ais3a!iento :a3v%nico or e3 Aen2!eno de ind'cci2n e3ectro!a:nCtica. De entre s's a 3icaciones rinci a3es est%n Aor!ar arte de A'entes de a3i!entaci2n de e3ectrodo!Csticos; transAor!adores de !edida ara vatF!etros; transAor!adores de a3ta Arec'encia en siste!as de radio ( te3evisi2n. -i des recia!os 3as Crdidas; se c'! 3e &'eE V primario Espiras primario I secundario = = V secundario Espiras secundario I primario

Taller Tecnolgico y Profesional

Electricidad y electrnica

24

I.E.S. Santa Mara de Alarcos- Ciudad Real

Departamento de Tecnologa

ContadorE se trata de 'n !edidor de ener:Fa e3Cctrica cons'!ida. Es 'n dis ositivo &'e se conecta tras 3a aco!etida en viviendas &'e consta de 'n vatF!etro !%s 'n !otor con 'n c'entav'e3tas. Act'a3!ente; est%n en des'so; (a &'e se insta3an en s' 3':ar !aBF!etros &'e rea3iGan 3a !is!a A'nci2n ero son tota3!ente e3ectr2nicos; con 'na anta33a (; a3:'nos; er!iten enviar e3 cons'!o a 3a co! aIFa or e3 cab3e de s'!inistro e3Cctrico.

*.#.A-+CIACIN DE C+$9+NENTEE3 c%3c'3o de 3as asociaciones de co! onentes es i! ortante ara 3a reso3'ci2n de circ'itos e3Cctricos. *.#.1. Asociaci2n de :eneradores La asociaci2n de :eneradores 's'a3 es en serie ( 3a tensi2n e&'iva3ente es 3a s'!a de s's tensiones; teniendo en c'enta 3a o3aridad de cada 'na de e33as; co!o se 'ede observar en 3as i!%:enes si:'ientes. En e3 ri!er caso

H
H

tota3

= " . 16 = 25 v = " . b 16 = 5 v = " . 12 = 15 v


25

En e3 caso centra3E
tota3

En e3 caso de 3a derec)aE

H
Taller Tecnolgico y Profesional

tota3

Electricidad y electrnica

I.E.S. Santa Mara de Alarcos- Ciudad Real *.#.2. Asociaci2n de resistencias

Departamento de Tecnologa

,n circ'ito resistivo; o arte de C3; se 'ede s'stit'ir or 'na resistencia e&'iva3ente. En A'nci2n de 3a dis osici2n >asociaci2n@ de 3as resistencias; ode!os distin:'ir Asociaci2n serieE 3as resistencias se enc'entran conectadas 'nas tras otras; de ta3 !anera &'e 'n ter!ina3 de 'na conecta con otro de 3a si:'iente co!o !'estra 3a i!a:en. La resistencia e&'iva3ente es 3a s'!a de 3as resistencias arcia3esE
R e = R1 R 2 R3 = 1 2 1 = 13

Asociaci2n ara3e3oE 3os dos ter!ina3es de cada resistencia se enc'entran interconectados co!o !'estra 3a i!a:en. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 = = = = Re = Re =1 Re R1 R2 R 3 R e 3 3 3 Re 3 Re 3 3

Asociaci2n !iBtaE se trata de 3a !eGc3a de resistencias en ara3e3o ( en serie. 9ara ca3c'3ar 3a resistencia e&'iva3ente 3o &'e se )ace es a:r' ar; de Aor!a rec'rsiva; resistencias en serie ( s'stit'ir3as or s' e&'iva3ente. En e3 eje! 3o si:'iente se desarro33a e3 roceso en 'n circ'ito.

1.&!ircui"o origi+al

2.&!alcula2o0 el 0ubcircui"o )aralelo

Taller Tecnolgico y Profesional

Electricidad y electrnica

26

I.E.S. Santa Mara de Alarcos- Ciudad Real

Departamento de Tecnologa

4.&!oloca2o0 la re0i0"e+cia e.ui1ale+"e

8.&!alcula2o0 el 0ubcircui"o )aralelo

5.&!oloca2o0 la re0i0"e+cia e.ui1ale+"e

1 .&!alcula2o0 el 0ubcircui"o 0erie

Ia +o .ueda 2E0 )a0o0 .ue Bacer )ara 0i2)lificar el circui"o )ue0"o .ue 0olo .ueda u+a re0i0"e+ciaD luego el circui"o fi+al A el origi+al 0o+ e.ui1ale+"e0 de0de el )u+"o de 1i0"a de la @a"era. 11.&!oloca2o0 la re0i0"e+cia e.ui1ale+"e

Taller Tecnolgico y Profesional

Electricidad y electrnica

27

I.E.S. Santa Mara de Alarcos- Ciudad Real

Departamento de Tecnologa

.. -ectores Econ2!icos ( :r' os de actividad. 9ob3aci2n Activa; +c' ada ( en 9aro


-ectores econ2!icos EBisten tres sectores econ2!icos en 3a sociedadE E3 sector ri!arioE -on 3as actividades re3acionadas con 3a a:ric'3t'ra; :anaderFa; esca ( !inerFa; es decir a&'e33as re3acionadas con 3a eB 3otaci2n de 3os rec'rsos nat'ra3es. E3 sector sec'ndarioE Es 3a ind'stria ( 3a constr'cci2n; es decir son 3as actividades re3acionadas con 3a transAor!aci2n de 3os rec'rsos. E3 sector terciario o de serviciosE -on e3 co!ercio; 3a banca; e3 t'ris!o; 3a sanidad; etc.S todas 3as actividades &'e restan servicios a 3a ob3aci2n.

9ob3aci2n activa; oc' ada ( en aro La ob3aci2n activa es a&'e33a arte de 3a ob3aci2n &'e trabaja o odrFa trabajar; es decir; est% co! 'esta or 3os &'e trabajan > ob3aci2n oc' ada@ ( or 3os &'e est%n en aro ero b'scan trabajo.

La ob3aci2n no activa est% Aor!ada or 3os &'e no tienen ca acidad de trabajar >j'bi3ados; esco3ares; est'diantes; inca acitados@ o or a&'e33os &'e a?n teniendo ca acidad de trabajar no b'scan e! 3eo. >3os &'e no &'ieren trabajar; 3as a!as de casa@

Po1lacin de "6 o 68s a9os -nacti7os


%0"udia+"e0 '2a0 de ca0a Hubilado0 -e+0io+i0"a0 I+ca)aci"ado0 #"ro0.

(cti7os Parados $%scan s% 0ri6er e60leo :an tra1a&ado con anterioridad (salariados e60leados Oc%0ados
%2)re0ario0 (el 0ec"or )Jblico co+ a0alariado0 o "rabajadore0 (el 0ec"or )ri1ado i+de)e+die+"e0 Tra1a&adores 0or c%enta %2)re0ario0 0ro0ia 0i+ a0alariado0 A 0i+ "rabajadore0 i+de)e+die+"e0 Mie2bro0 de coo)era"i1a0

Taller Tecnolgico y Profesional

Electricidad y electrnica

I.E.S. Santa Mara de Alarcos- Ciudad Real

Departamento de Tecnologa

16. Insta3aciones en viviendas


16.1. Introd'cci2n
/o( or )o( 3a ener:Fa e3Cctrica en a aratos e3ectrodo!Csticos est% no s23o i! 3antada sino &'e !%s bien es 3a Aor!a de ener:Fa rinci a3 ara 3a r%ctica tota3idad de a aratos. Desde 3a entrada en vi:or de3 Re:3a!ento e3ectrotCcnico de Qaja Tensi2n >RD *#2M2662@ se eBi:e entre:ar a3 tit'3ar de 3a insta3aci2n 'na doc'!entaci2n donde se reA3ejen s's caracterFsticas A'nda!enta3es; es&'e!as 'niAi3ares; cro&'is de3 traGado; instr'cciones ( reca'ciones de 'so ( !anteni!iento de 3a !is!a.

16.2. E3e!entos de 3Fneas e3Cctricas


La insta3aci2n constar% de 3as si:'ientes 3Fneas ( e3e!entosE Caja :enera3 de rotecci2n. Es e3 e3e!ento de 3a red interior de3 ediAicio en e3 &'e se eAect?a 3a coneBi2n con 3a aco!etida de 3a Co! aIFa -'!inistradora. Estar% sit'ada en e3 orta3 o en 3a Aac)ada; a3ojada en 'n nic)o de ared donde odr%n co3ocarse 'na o dos cajas :enera3es de rotecci2n. Dis ondr%; si rocede; de 'n borne de coneBi2n a 'esta a tierra. Dentro de 3a !is!a se insta3ar%n cortocirc'itos A'sib3es en todas 3as Aases. E3 ne'tro estar% constit'ido or 'na coneBi2n des!ontab3e sit'ada a 3a iG&'ierda de 3as Aases. En e3 caso de &'e s23o se dC servicio a 'n !%Bi!o de dos 3oca3es o viviendas; esta caja 'ede a3ber:ar 'n e3e!ento de !edida >contador@ or insta3aci2n individ'a3; deno!in%ndose Caja de 9rotecci2n ( $edida.

LFnea re artidora. Es 3a 3Fnea &'e en3aGa 3a caja :enera3 de rotecci2n con 3a centra3iGaci2n de contadores. En 3a insta3aci2n de3 ediAicio se dis ondr% 'na o !%s 3Fneas re artidoras.
Electricidad y electrnica 2!

Taller Tecnolgico y Profesional

I.E.S. Santa Mara de Alarcos- Ciudad Real Departamento de Tecnologa Centra3iGaci2n de contadores. Es e3 conj'nto destinado a 3a !edida de3 cons'!o de ener:Fa e3Cctrica or 3os 's'arios. -e dis ondr% 'na centra3iGaci2n de contadoresE 1. En 3a 3anta baja o en e3 ri!er s2tano. 2. En 3a 3anta baja o en e3 ri!er s2tano ( en 'na o !%s 3antas inter!edias. 3. En cada 'na de 3as 3antas. Derivaciones individ'a3es. -on 3as 3Fneas constit'idas or 'n cond'ctor de Aase; 'n ne'tro ( 'no de rotecci2n; &'e en3aGan cada contador de 3a centra3iGaci2n con e3 corres ondiente c'adro :enera3 de distrib'ci2n. 9ara s'!inistros triA%sicos 3as derivaciones individ'a3es estar%n constit'idas or tres cond'ctores de Aase; 'n ne'tro ( 'no de rotecci2n. C'adro :enera3 de distrib'ci2n. Es e3 c'adro sit'ado a 3a entrada de cada 3oca3 co!ercia3 o vivienda; destinado a rote:er 3a insta3aci2n interior; asF co!o a3 's'ario contra contactos indirectos. Consta de 3os si:'ientes e3e!entos co! onentes; &'e en e3 caso de ser insta3aciones !onoA%sicas; rote:er%n Aase ( ne'tro (; en e3 caso de ser triA%sicas; ser%n o!ni o3ares > rote:er%n 3as tres Aases ( e3 ne'tro@E IC9 >Interr' tor de Contro3 de 9otencia@E es 'n interr' tor !a:netotCr!ico a'to!%tico &'e co3oca 3a co! aIFa s'!inistradora#; a3 inicio de 3a insta3aci2n e3Cctrica de cada vivienda; de ac'erdo con 3a otencia &'e e3 c3iente )a contratado. De ta3 Aor!a &'e c'ando se asa ese 3i!ite sa3ta a'to!%tica!ente ( es necesario rear!ar3o or !edio de 'na estaIa. Est% recintado (; en caso de tener &'e ser s'stit'ido; deber% )acer3o 3a e! resa s'!inistradora de3 servicio. Co!o no es 'n e3e!ento de rotecci2n no tiene or &'C rote:er e3 ne'tro.

4 !o2)aCa 0u2i+i0"radora: e2)re0a de elec"ricidad .ue +o0 1e+de la e+erga. %+ el ca0o de !iudad $ealD Bi0"/rica2e+"e Ba 0ido =+i/+ Fe+o0a. Taller Tecnolgico y Profesional Electricidad y electrnica 3#

I.E.S. Santa Mara de Alarcos- Ciudad Real Departamento de Tecnologa I7A >Interr' tor !a:netotCr!ico 7enera3 A'to!%tico@E se trata de 'n interr' tor !a:netotCr!ico :enera3 de 3a insta3aci2n de3 abonado5. -irve ara desconectar 3a insta3aci2n interior. De i:'a3 va3or &'e e3 IC9; rote:e 3a insta3aci2n interior de cortocirc'itos ( sobrecar:as de corriente; s' !isi2n; 'es; no es 3a 3i!itaci2n de 3a otencia co!o oc'rrFa con e3 IC9. Interr' tor DiAerencia3 >ID@ a'to!%ticoE es 'n dis ositivo e3ectro!ec%nico &'e se co3oca en 3as insta3aciones e3Cctricas con e3 Ain de rote:er a 3as ersonas de 3as derivaciones ca'sadas or Aa3tas de ais3a!iento entre 3os cond'ctores activos ( tierra o !asa de 3os a aratos. -' A'nciona!iento es senci33oE se !ide 3a corriente en 3a Aase (; or otro 3ado; ta!biCn 3a de retorno or e3 ne'tro; si eBiste 'na diAerencia !a(or a s' sensibi3idad activa 'n dis arador. Este dis ositivo se 'ede rear!ar. 9osee 'n bot2n de r'eba o test; &'e sirve ara co! robar &'e A'nciona >se trata de e3e!entos c'(a !isi2n es de rote:er a 3os 's'arios ( or e33o se reco!ienda '3sar3o cada " !eses@. Debe )aber 'no or cada 5 circ'itos. -i )a( !%s de 'no; se co3ocar% 'no :enera3 tras e3 I7A. -' sensibi3idad de dis aro; en viviendas; )a de ser de 36!A. +tra caracterFstica i! ortante; es 3a corriente no!ina3 de3 circ'ito; &'e se )a de tener en c'enta ara &'e e3 A'nciona!iento sea correcto. 9IA >9e&'eIo Interr' tor !a:netotCr!ico A'to!%tico@E es 'n dis ositivo &'e se e! 3ea ara 3a rotecci2n de 3os circ'itos e3Cctricos; contra cortocirc'itos ( sobrecar:as de corriente; en s'stit'ci2n de 3os A'sib3es; (a &'e tienen 3a ventaja de &'e no )a( &'e re oner3os; c'ando desconectan; se rear!an de n'evo; or !edio de 'na a3anca; ( si:'en A'ncionando. Estos a aratos constan de 'n dis arador !a:nCtico &'e abre e3 circ'ito interr'! iendo e3 aso de corriente; est% Aor!ado or 'na bobina; &'e act?a sobre 'n contacto !2vi3 c'ando 3a intensidad &'e 3a atraviesa es s' erior a s' va3or no!ina3. Ta!biCn ose 'n dis arador tCr!ico; Aor!ado or 'na 3%!ina bi!et%3ica; &'e se dob3a a3 ser ca3entada or 'n eBceso de intensidad; ( a'n&'e !%s 3enta!ente &'e e3 dis ositivo anterior; desconecta e3 contacto inAerior. -e co3ocar% 'no or circ'ito.

5 'bo+ado: )er0o+a .ue Ba co+"ra"ado el 0er1icioD e+ e0"e ca0oD de 0u2i+i0"ro de e+erga el*c"rica. K%l .ue )aga la0 fac"ura0L. Taller Tecnolgico y Profesional Electricidad y electrnica 3"

I.E.S. Santa Mara de Alarcos- Ciudad Real Departamento de Tecnologa Insta3aci2n interior. Es e3 conj'nto de circ'itos constit'idos or 'n cond'ctor de Aase; 'n ne'tro ( 'no de rotecci2n; &'e; artiendo de3 c'adro :enera3 de distrib'ci2n; a3i!entan a cada 'no de 3os 'ntos de 'ti3iGaci2n de ener:Fa e3Cctrica en e3 interior de 'na vivienda. LFnea de A'erGa !otriG. Es 3a 3Fnea constit'ida or tres cond'ctores de Aase &'e en3aGa 3os contadores triA%sicos con e3 e&'i o !otriG de3 ascensor; e3 de 3a bo!ba de3 :r' o de resi2n ' c'a3&'ier otro eBistente en e3 ediAicio. LFnea de a3'!brado de esca3eras o 3Fnea de a3'!brado a'Bi3iar. -on 3as 3Fneas &'e arten de 'n contador co!?n de servicios; destinadas a3 a3'!brado de Gonas co!'nes dec ediAicio ' a 3a a3i!entaci2n de3 e&'i o de a! 3iAicaci2n ( distrib'ci2n de 3a antena co3ectiva. LFnea rinci a3 de tierra. Es 3a 3Fnea; constit'ida or 'n cond'ctor de cobre; &'e en3aGa 3a antena co3ectiva; e3 e&'i o !otriG ( 3as :'Fas de3 ascensor; e3 :r' o de resi2n; 3as t'berFas de a:'a ( 3as de :as &'e enetren en e3 ediAicio; 3os de 2sitos !et%3icos; 3as ca3deras ( c'a3&'ier !asa !et%3ica i! ortante ( accesib3e con 3a ar&'eta de coneBi2n se:?n NTE-IE9.

Taller Tecnolgico y Profesional

Electricidad y electrnica

32

I.E.S. Santa Mara de Alarcos- Ciudad Real

Departamento de Tecnologa

16.3. -i!bo3o:Fa ( es&'e!as 'niAi3ares

Taller Tecnolgico y Profesional

Electricidad y electrnica

33

I.E.S. Santa Mara de Alarcos- Ciudad Real

Departamento de Tecnologa

Taller Tecnolgico y Profesional

Electricidad y electrnica

34

I.E.S. Santa Mara de Alarcos- Ciudad Real Departamento de Tecnologa Los es&'e!as 'niAi3ares son re resentaciones; en este caso; de circ'itos de insta3aciones e3Cctricas de corriente a3terna de ta3 !anera &'e e3 conj'nto de cond'ctores de cada circ'ito se traGa !ediante 'na so3a 3Fnea. Tiene 3as si:'ientes caracterFsticasE Toda escrit'ra &'e Ai:'re en 'n doc'!ento debe oderse 3eer en dos orientaciones se aradas con 'n %n:'3o de .6_; desde 3os bordes inAerior ( derec)o de3 doc'!ento. -ie! re con 3a escrit'ra enci!a de 3a 3Fnea. La inAor!aci2n de 3os cond'ctoresE Las caracterFsticas AFsicasE A3 A3'!inio C' Cobre N cond'ctores conectados a ne'tro 9E cond'ctores conectados a tierra E3 n?!ero de cond'ctores >eje! 3os@E 3B126!!2d1B56!!2 o 3B126d56!!2 tres cond'ctores de Aase de 126!!2 cada 'no ( 'n cond'ctor ne'tro de 56!!2 de secci2n. 2B126!!2 A3 dos cond'ctores de a3'!inio de 126!!2 de secci2n. 3B>2B2#6!!2@d1B2#6!!2 dos cond'ctores en ara3e3o or cada Aase de 2#6!!2 cada 'no ( 'n cond'ctor ne'tro de 2#6!!2 de secci2n. IdentiAicaci2n de 3as caracterFsticas de 3a redE 3dNe#66M236H 56/G o 3Ne#66M236H 56/G o 3MNe#66M236H 56/G corres onde a 'n conj'nto de cond'ctores de 3 Aases ( ne'tro con tensi2n co! 'esta de #66H ( tensi2n si! 3e de 236H; corriente a3terna a 56/G 3e56 /G #66H siste!a triA%sico de corriente a3terna de 56/G con tensi2n entre Aases de #66H. 3MNe56 /G MTN-- corriente a3terna triA%sica con ne'tro; 56/G; con es&'e!a ti o TN--. E3 n?!ero de cond'ctores se indican sobre 3a 3Fnea con tantas dia:ona3es cortando 3a 3Fnea 'niAi3ar. Eje! 3o triA%sico.

16.#. DiseIo ( c%3c'3o de insta3aciones e3Cctricas en viviendas


Los 3':ares de cons'!o se c3asiAican enE EdiAicios destinados rinci a3!ente a viviendas. EdiAicios co!ercia3es o de oAicinas EdiAicios destinados a 'na ind'stria es ecFAica EdiAicios destinados a 'na concentraci2n de ind'strias En este ta33er nos 3i!itare!os a ediAicios destinados rinci a3!ente a viviendas. La car:a !%Bi!a or a arta!ento; iso o casaS de ende de3 :rado de 'ti3iGaci2n &'e desee a3canGar. -e estab3ecen 3os si:'ientes :rados de e3ectriAicaci2nE b%sica ( e3evada. C'adro res'!en de insta3aciones se:?n :rado de e3ectriAicaci2n
Taller Tecnolgico y Profesional Electricidad y electrnica 35

I.E.S. Santa Mara de Alarcos- Ciudad Real Electrificacin 18sica


%0 la +ece0aria )ara la cober"ura de la0 )o0ible0 +ece0idade0 de u"iliFaci/+ )ri2aria0 0i+ +ece0idad de obra0 )o0"eriore0 de adecuaci/+. (ebe )er2i"ir la u"iliFaci/+ de lo0 a)ara"o0 el*c"rico0 de u0o co2J+ e+ u+a 1i1ie+da.

Departamento de Tecnologa Electrificacin ele7ada


%0 la corre0)o+die+"e a 1i1ie+da0 co+ u+a )re1i0i/+ de u"iliFaci/+ de a)ara"o0 elec"rodo2*0"ico0 0u)erior a la elec"rificaci/+ bE0ica: &Su)erficie J"il de la 1i1ie+da 2aAor a 13 22 &-re1i0i/+ de i+0"alaci/+ de aire aco+dicio+ado. &-re1i0i/+ de i+0"alaci/+ de calefacci/+ el*c"rica. &-re1i0i/+ de i+0"alaci/+ de 0i0"e2a0 de au"o2a"iFaci/+. &-re1i0i/+ de i+0"alar u+a 0ecadora &Si el +J2ero de )u+"o0 de u"iliFaci/+ de alu2brado e0 0u)erior a 3 . &Si el +J2ero de )u+"o0 de u"iliFaci/+ de "o2a0 de corrie+"e de u0o ge+eral e0 0u)erior a 2 . -o"e+cia +o i+ferior a 5.2 2o+ofE0ico0 )re1i0"o0: Potencia ;<= 52 115 1445 M. ;o0 e0calo+e0 -nterr%0tor >eneral (%to68tico ->( ;(= 4 5 33

-o"e+cia +o i+ferior a 5.45 M. ;o0 e0calo+e0 2o+ofE0ico0 )re1i0"o0: Potencia -nterr%0tor >eneral (%to68tico ;<= ->( ;(= 545 433 25 32

!I$!=IT#S !1: de0"i+ado a ali2e+"ar lo0 )u+"o0 de ilu2i+aci/+. !2: de0"i+ado a "o2a0 de corrie+"e de u0o ge+eral A frigorfico !3: de0"i+ado a ali2e+"ar la coci+a A el Bor+o

!I$!=IT#S !1&!5: ;o0 2i02o0 .ue lo0 de la elec"rificaci/+ bE0ica !3: circui"o adicio+al )ara )u+"o0 de luF 72E6i2o 3 9 !4: circui"o adicio+al )ara "o2a0 de corrie+"e 0i la 0u)erficie de la 1i1ie+da e0 2aAor de 13 22 o 2E6i2o 2 "o2a0. !8: de0"i+ado a la i+0"alaci/+ de calefacci/+ el*c"rica.

!4: de0"i+ado a ali2e+"ar la la1adoraD la1a1ajilla0 A "er2o el*c"rico.

!5:de0"i+ado a ali2e+"ar la0 "o2a0 de corrie+"e de lo0 !5: de0"i+ado a la i+0"alaci/+ de aire aco+dicio+ado cuar"o0 de baCoD a0 co2o la0 ba0e0 au6iliare0 del cuar"o de coci+a !1 : de0"i+ado a la i+0"alaci/+ de u+a 0ecadora i+de)e+die+"e !11: de0"i+ado a la ali2e+"aci/+ del 0i0"e2a de au"o2a"iFaci/+D ge0"i/+ "*c+ica de la e+erga A de 0eguridad. !12: circui"o0 adicio+ale0 de ali2e+"aci/+ de la coci+aD Bor+oD la1adoraD la1a1ajilla0D "er2o el*c"rico o "o2a0 de corrie+"e de cuar"o de baCo cua+do 0u +J2ero de "o2a0 e6ceda 3

Los es&'e!as 'niAi3ares de 3os circ'itos de insta3aciones interiores en viviendas sonE Es&'e!a 'niAi3ar corres ondiente a 'na insta3aci2n !onoA%sica con 'n :rado de e3ectriAicaci2n b%sica con 3os circ'itos !Fni!os ( 'na otencia contratada de 5456\

Taller Tecnolgico y Profesional

Electricidad y electrnica

36

I.E.S. Santa Mara de Alarcos- Ciudad Real

Departamento de Tecnologa

Taller Tecnolgico y Profesional

Electricidad y electrnica

37

I.E.S. Santa Mara de Alarcos- Ciudad Real

Departamento de Tecnologa

Es&'e!a 'niAi3ar corres ondiente a 'na vivienda !onoA%sica con 'n :rado de e3ectriAicaci2n b%sica con circ'itos desdob3ados.

Taller Tecnolgico y Profesional

Electricidad y electrnica

I.E.S. Santa Mara de Alarcos- Ciudad Real Departamento de Tecnologa Es&'e!a 'niAi3ar corres ondiente a 'na vivienda !onoA%sica con 'n :rado de e3ectriAicaci2n e3evada

En c'anto a 3a cantidad de 'ntos de 3'G o to!as de corriente or estancia de 3a vivienda; 3a si:'iente tab3a 3a res'!e.

Taller Tecnolgico y Profesional

Electricidad y electrnica

3!

I.E.S. Santa Mara de Alarcos- Ciudad Real

Departamento de Tecnologa

Eje! 3os de e33o sonE

Taller Tecnolgico y Profesional

Electricidad y electrnica

4#

I.E.S. Santa Mara de Alarcos- Ciudad Real

Departamento de Tecnologa

Taller Tecnolgico y Profesional

Electricidad y electrnica

4"

I.E.S. Santa Mara de Alarcos- Ciudad Real

Departamento de Tecnologa

Taller Tecnolgico y Profesional

Electricidad y electrnica

42

I.E.S. Santa Mara de Alarcos- Ciudad Real

Departamento de Tecnologa

C'a3&'ier 3':ar &'e conten:a 'na baIera; 'na d'c)a o a arato ara 'so an%3o:o; ante 3a resencia de a:'a; se tendr% en c'enta 'na serie de reca'ciones ara evitar e3ectroc'ciones; conservando 3os si:'ientes vo3?!enesE Ti0o 5'6ites 7erticales 5'6ites ?ori@ontales 2if%sor fi&o 2if%sor con des0la@a6iento

Aol%6en #

&-la"o de ducBa o baCera. &-arede0 1er"icale0 del )la"o de &-arede0 1er"icale0 del )la"o de ducBa &(el 0uelo a D 52 de ducBa o baCera. o baCera al"ura. & D32 de radio alrededor del &1D22 de radio de0de la "o2a de agua. rociador. &%+"re el )la+o BoriFo+"al 0u)erior del 1olu2e+ A 2D252 )or e+ci2a del 0uelo. &-la+o0 1er"icale0 alrededor del &-la+o0 1er"icale0 alrededor del )la"o )la"o de ducBa o baCera. de ducBa o baCera & D32 de radio alrededor del &1D22 de radio alrededor de la "o2a rociador de agua de la )ared.

Aol%6en "

Aol%6en 2 1 Aol%6en 3

&;a 2i02a .ue 1olu2e+ &-la+o0 1er"icale0 alrededor del 1olu2e+ 1 a D32 de di0"a+cia. &%+"re el )la+o BoriFo+"al &-la+o0 1er"icale0 alrededor del 1olu2e+ 2 a 2D42 de di0"a+cia. 0u)erior del 1olu2e+ 2 A &!o2)re+de cual.uier e0)acio )or debajo .ue 0ea acce0ible )or 2edio el "ecBo o u+a al"ura de de u+a Berra2ie+"a 7e6ce)"o baCera0 de Bidro2a0aje A cabi+a09. 32 )or e+ci2a del 0uelo.

Taller Tecnolgico y Profesional

Electricidad y electrnica

43

I.E.S. Santa Mara de Alarcos- Ciudad Real

Departamento de Tecnologa

Taller Tecnolgico y Profesional

Electricidad y electrnica

44

I.E.S. Santa Mara de Alarcos- Ciudad Real

Departamento de Tecnologa

Taller Tecnolgico y Profesional

Electricidad y electrnica

45

I.E.S. Santa Mara de Alarcos- Ciudad Real

Departamento de Tecnologa

Taller Tecnolgico y Profesional

Electricidad y electrnica

46

I.E.S. Santa Mara de Alarcos- Ciudad Real

Departamento de Tecnologa

Lo &'e )e!os visto en 3anta; se 'ede re resentar en 'n bocetoE

Taller Tecnolgico y Profesional

Electricidad y electrnica

47

I.E.S. Santa Mara de Alarcos- Ciudad Real

Departamento de Tecnologa

16.5. C%3c'3o
E3e!entos de c%3c'3oE Lo ri!ero &'e )a( &'e tener en c'enta es 3a caFda de tensi2n de3 s'!inistro en 3os circ'itos interiores en viviendas &'e no odr% ser s' erior a 3P.

Taller Tecnolgico y Profesional

Electricidad y electrnica

I.E.S. Santa Mara de Alarcos- Ciudad Real

16.". Recibo de 3a 3'G

Departamento de Tecnologa

Desde enero de 266.; cada !es; recibi!os 'na Aact'ra de n'estra co! aIFa s'!inistradora de e3ectricidad en n'estro do!ici3io en e3 &'e a arecen 'n :ran n?!ero de conce tos ( datos &'e va!os a eB 3icar 'nto or 'nto.

Taller Tecnolgico y Profesional

Electricidad y electrnica

4!

I.E.S. Santa Mara de Alarcos- Ciudad Real Departamento de Tecnologa En e33a debe a arecer; entre otros; 3os datos ersona3es de3 tit'3ar de3 s'!inistro; asF co!o 3a direcci2n en 3a &'e Cste se eAect?a; ta!biCn 3os datos de 3a do!ici3iaci2n bancaria en 3a &'e se eAect?an 3os a:os; 3a identiAicaci2n de3 s'!inistrador >co! aIFa &'e nos vende 3a ener:Fa e3Cctrica@ ( de 3a oAicina de 3a &'e de ende!os. Lo ri!ero es saber c'anta ener:Fa )e!os cons'!ido. Esto se eva3?a contrastando 3as 3ect'ras de3 e&'i o de !edida individ'a3 >contador o !aBF!etro@ de3 &'e dis one!os en n'estra aco!etida. -e to!a e3 va3or de 3a ?3ti!a 3ect'ra ( e3 va3or act'a3 (; 3a resta de3 act'a3 !enos e3 anterior arroja e3 cons'!o e3Cctrico &'e )e!os eAect'ado. -abiendo 3a ener:Fa cons'!ida; ire!os or artes nos centrare!os en 3as artes or 3as &'e nos va a Aact'rar 3a co! aIFa e3Cctrica. Las co! aIFas cobran orE Cons'!o de ener:FaE es e3 va3or de3 contador de 3a '3ti!a 3ect'ra !enos 3a e3 va3or de 3a 3ect'ra anterior; &'e !'3ti 3icado or e3 recio de3 Wi3ovatio )ora; da e3 va3or de3 i! orte corres ondiente a3 cons'!o de ener:Fa >6;11#436RMW\)@.

La otencia contratada con 3a co! aIFa >*;65W\@; d'rante 1;6* !eses >de3 26 de3 11 a3 23 de3 12@ or e3 recio or otencia >1;"45262R@

A3&'i3er de e&'i os de !edida >e3 contador@.

I! 'esto es ecia3 sobre 3a e3ectricidad; 3os va3ores de 3a A2r!'3a sa3en deE 135;#. = 126;.3 1#;5" #;*"#PE anti:'a!ente se destinaba a s'bvencionar 3a !inerFa de3 carb2n ( se inc3'(e co!o 'n coste !%s dentro de 3os de diversiAicaci2n ( se:'ridad de3 abasteci!iento de3 s'!inistro. 1 1D 5113= 1 4D834

A3 Aina3; 'n :r%Aico !'estra a3 's'ario c2!o )a evo3'cionado s' cons'!o d'rante e3 ?3ti!o aIo >en cada Aact'ra; e3 ro!edio an'a3 ( e3 :asto !edio diario en esetas@

16.4. Circ'itos b%sicos de insta3aciones e3Cctricas


16.4.1. Insta3aci2n de 'n ti!bre. 9'3sador

Taller Tecnolgico y Profesional

Electricidad y electrnica

5#

I.E.S. Santa Mara de Alarcos- Ciudad Real

Departamento de Tecnologa

16.4.2. Insta3aci2n de 'ntos de 3'G

16.4.2.1. Con !ando desde 'n 'nto. Interr' tor

Taller Tecnolgico y Profesional

Electricidad y electrnica

5"

I.E.S. Santa Mara de Alarcos- Ciudad Real

Departamento de Tecnologa

16.4.2.2. Con !ando desde dos 'ntos. Con!'tador d con!'tador

16.4.2.3. Con !ando desde tres 'ntos. Con!'tador d con!'tador de cr'ce d con!'tador

Taller Tecnolgico y Profesional

Electricidad y electrnica

52

I.E.S. Santa Mara de Alarcos- Ciudad Real

Departamento de Tecnologa

Taller Tecnolgico y Profesional

Electricidad y electrnica

53

I.E.S. Santa Mara de Alarcos- Ciudad Real

Departamento de Tecnologa

11. Re araci2n de e3ectrodo!Csticos


De3 tCr!ino ELECTR+D+$1-TIC+ se eBtraen dos a3abras e3ectricidad or 'n 3ado ( or otro do!Cstico; de a33F se ded'ce &'e son a aratos 'ti3iGados en e3 )o:ar ( &'e A'ncionan con ener:Fa e3Cctrica. Estos )an variado en 3a !edida en &'e 3os tie! os )an ca!biado; varFan con 3a !oda ( 3as tendencias estCticas. Act'a3!ente e! 3ean; en s' !a(orFa; !ateria3es 3%sticos en s' estr'ct'ra eBterior; siendo !%s 3ivianos ( estCticos; 'diendo Aor!ar arte de 3a decoraci2n de 'n es acio. ,na deAinici2n de e3ectrodo!Cstico es a&'C3 a arato &'e e! 3ea ener:Fa e3Cctrica; ara e3 )o:ar. Esto abarca 'n abanico !'( :rande de rod'ctos &'e se 'eden encontrar en 3os co!ercios es ecia3iGados o :randes s' erAicies. +tra ace ci2n de e3ectrodo!Cstico esE !%&'ina &'e rea3iGa a3:'nas tareas do!Csticas r'tinarias; co!o 'eden ser cocinar; conservar 3os a3i!entos; o 3i! iar; tanto ara 'n )o:ar co!o ara instit'ciones; co!ercios o ind'stria. La necesidad &'e )a tenido e3 )o!bre ara !ejorar s' ca3idad de vida; a 33evado constr'ir dFa a dFa rod'ctos e3ectrodo!Csticos; 3os c'a3es a('dan a eAect'ar 'na actividad do!Cstica en !enos tie! o ( con !enos esA'erGo &'e antes de s' invenci2n a)orran trabajo. La ciencia ( 3a tecno3o:Fa est%n invo3'cradas co! 3eta!ente en 3a e3aboraci2n de reAri:eradores; te3evisiones; 3ic'adoras; caAeteras; 3avadoras; as iradoras; etc. 'n sinAFn de E3ectrodo!Csticos; &'e con e3 aso de3 tie! o )an ido evo3'cionando debido a 3as necesidades de3 )o!bre. E3 res'3tado de3 trabajo de diseIadores ( cientFAicos es con Arec'encia !%s barato de Aabricar ( !%s A%ci3 de 'sar &'e e3 de s's redecesores; or 3o &'e se vende !'c)o !%s.

11.1. C3asiAicaci2n de 3os a aratos e3ectrodo!Csticos


Dentro de 3a cate:orFa :enCrica de e3ectrodo!Csticos :r' osE LFnea !arr2n. LFnea b3anca. 9e&'eIas a 3icaciones de e3ectrodo!Csticos. ode!os distin:'ir 3os si:'ientes

Ade!%s; e3 a arato e3ectrodo!Cstico se co! 3e!enta con otros e3e!entos co!o son 3os !ecanis!os de trans!isi2n; 3a insta3aci2n ( 3os ais3a!ientos e3Cctricos. Desde 'n 'nto de vista tCcnico eBisten ocas variedades de e3ectrodo!Csticos j'G:ando or 3os rinci ios e3ectro!a:nCticos en &'e se basan. Ge+eral ;+ea Marr/+ & Tele1i0or T$!D )la02aD ;!(NTFT & $e)roduc"or de audio & $e)roduc"or de 1deo & !ade+a de 2J0ica & $e)roduc"or de (<(N@lue $aA & Go2e ci+e2a ;+ea @la+ca & !oci+a & Secadora
Taller Tecnolgico y Profesional

-or 0u ba0e "*c+ica -or 0u0 ele2e+"o0 & ')ara"o0 co+ rei0"e+cia & ')ara"o0 co+ 2o"or & ')ara"o0 co+ 2o"or A rei0"e+cia & Frigorfico0 A aco+dicio+ador de aire

-or 0u co+0u2o & ')ara"o0 de )e.ueCo


54

Electricidad y electrnica

I.E.S. Santa Mara de Alarcos- Ciudad Real & Gor+o & !ale+"ador & ;a1adora & !alefac"or & ;a1a1ajilla0 & 'ire & $efrigerador aco+dicio+ado +e1era & @odega -or 0u u0o co+gelador cli2a"iFada & !a2)a+a e6"rac"ora -e.ueCa0 a)licacio+e0 Ma+"e+i2ie+" o de la ca0a. & -la+cBa & '0)iradora & %0"ufa & <e+"ilador Gigie+e A belleFa. & (e)iladora & Ma.ui+illa de afei"ar & Secador de )elo & Moldeador & !e)illo el*c"rico -re)araci/+ ali2e+"aria. & Microo+da0 & Sa+dOicBera & ;icuadora & !afe"era & To0"adora & Freidora & @a"idora & $obo" de coci+a

Departamento de Tecnologa co+0u2o & ')ara"o0 de co+0u2o 2edio & ')ara"o0 de gra+ co+0u2o & (o2*0"ico & I+du0"rial

-or 0u eficie+cia e+erg*"ica

11.2. E3e!entos co! onentes de e3ectrodo!Csticos


Li!it%ndonos a 3a eB 3icaci2n de a aratos e3ectrodo!Csticos b%sicos ( ara si! 3iAicar s' A'nciona!iento; ode!os c3asiAicar 3os ti os de e3e!entos &'e 3os co! onen enE 19rod'ctores de ca3or 2E3e!entos de contro3 a'to!%ticos 3Act'adores #$otores 5E3e!entos !ec%nicos. 11.2.1 9rod'ctores de ca3or -on b%sica!ente resistencias de eAecto Oo'3e &'e consisten en 'n )i3o de Aor!a )e3icoida3 con e3evada resistividad >nicro!@ ( ca aG de so ortar e3evadas te! erat'ras. -i e3 )i3o va desn'do s'e3e ir !ontado en ieGas de !ateria3es reAractarios. ,na variaci2n de este siste!a es c'ando va s'!er:ido en 3F&'idos o 'ede entrar en contacto con e33os; en ese caso va rec'bierto de 'n b3indaje cer%!ico ( de 'na vari33a estanca. 11.2.2. E3e!entos de contro3 a'to!%tico -on a&'e33os &'e conectan o desconectan artes de3 circ'ito de3 a arato en A'nci2n de 3as condiciones de ro:ra!aci2n o rotecci2n. De entre 3os !'c)os &'e )a( destaca!osE Los ter!ostatos; son 'nos dis ositivos c'(a Aina3idad es !antener Aija 3a te! erat'ra de 'n c'er o s23ido o A3'ido. -e trata de 'n contacto de endiente de 3a te! erat'raE
Taller Tecnolgico y Profesional Electricidad y electrnica 55

I.E.S. Santa Mara de Alarcos- Ciudad Real Departamento de Tecnologa e3 contacto est% cerrado !ientras 3a te! erat'ra sea !enor &'e 3a ro:ra!ada ( abierto si es !a(or. -e diseIan or varios rocedi!ientosE 9or bi!eta3E -e basan en 3a di3ataci2n &'e s'Aren 'nas 3%!inas de !eta3es diAerentes >con distintos coeAicientes de di3ataci2n@ e:adas o so3dadas or 'na de s's caras. C'ando 3a te! erat'ra a3canGa 'n va3or deter!inado; e3 conj'nto se c'rva; act'ando sobre 'n !icrointerr' tor &'e interr'! e o Aaci3ita e3 servicio. 9or b'3boE La di3ataci2n or eAecto de3 a'!ento de te! erat'ra es reco:ido or 'n A3'ido a3ojado en 'n t'bo re!atado or 'n c%!ara e3%stica de eB ansi2n. C'ando 3a c%!ara se di3ata act?a sobre e3 !icrointerr' tor; se arando 3os contactos. 9or ter!istor o NTCE es 'n dis ositivo &'e ca!bia s' i! edancia resistencia de endiendo de 3a te! erat'ra. La resistencia de3 ter!istor es 3eFda or 'n siste!a de contro3; 's'a3!ente basado en 'n !icro rocesador; &'e es ro:ra!ado ara rea3iGar diAerentes o eraciones a deter!inadas te! erat'ras. Los detectores de nive3; o eran con 3F&'idos ( sirven ara dar 'na seIa3 a3 e3e!ento ro:ra!ador indic%ndo3e a3 3F&'ido &'e )a a3canGado 'n cierto nive3. Ta!biCn se e! 3ea a veces ara desa:'ar ( dar 3a seIa3 a 3a bo!ba ara &'e se are ( no A'ncione en vacFo. /a( varios ti osE De bo(a con interr' tor; de !e!brana con interr' tor; etcf Los e3e!entos de contro3 sec'encia3; se deno!inan ro:ra!adores ( s' A'nci2n consiste en dar 'na sec'encia de 2rdenes a otros e3e!entos de3 a arato ara &'e se rea3icen otras A'nciones esco:idas. A s' veG; se 'eden c3asiAicar en dos :randes :r' osE Los di:ita3es; c'(o o erador rinci a3 es 'n !icrocontro3ador. Los e3ectro!ec%nicos; &'e constan de 'n !otor a3 a'e va so3idario 'n eje con 3evas &'e abren o cierran 'na serie de contactos &'e act'an sobre 3os circ'itos de cada A'nci2n de3 e3ectrodo!Cstico. E3 !otor s'e3e :irar 3enta!ente !ediante 'n des!'3ti 3icador o red'ctora. 11.2.3. Act'adores -on a&'e33os e3e!entos &'e er!iten e3 :obierno de3 a arato o de a3:'na A'nci2n de3 !is!o. De entre 3os !'c)os; es conveniente destacarE a@ Interr' tores b@ 9'3sadores c@ Con!'tadores d@ E3ectrov%3v'3as Los interr' tores ( '3sadores son co! onentes e3Cctricos de dos contactos c'(a !isi2n es abrir ( cerrar circ'itos e3Cctricos. Los con!'tadores son interr' tores con !%s de dos contactos. ,n ti o es ecFAico es e3 con!'tador de cr'ce c'(as a 3icaciones en e3ectrodo!Csticos asan or ca!biar 3a o3aridad en corriente contin'a; !'( ?ti3 ara )acer :irar 'n !otor de C.C en 3os dos sentidos. Las e3ectrov%3v'3as constan de 'na bobina o e3ectroi!%n ( 'n v%sta:o 'nido a 'n obt'rador. A3 asar 3a corriente or 3a bobina; e3 v%sta:o es atraido ( se abre 3a v%3v'3a. 9ara vo3ver a s' osici2n de re oso; se co3oca 'n !'e33e &'e !antiene e3 obt'rador sobre s' asiento.

Taller Tecnolgico y Profesional

Electricidad y electrnica

56

I.E.S. Santa Mara de Alarcos- Ciudad Real 11.2.#. $otores

Departamento de Tecnologa

Es 'n co! onente de 'n :ran n?!ero de a aratos e3ectrodo!Csticos. 9'eden serE a@ $otores de corriente contin'a b@ $otores 'niversa3es c@ $otores de corriente a3terna En 3Fneas :enera3es co!o se )a co!entado ( co!o se )a co!entado; 3os !otores de corriente contin'a er!iten e3 :iro en 3os dos sentidos; esta ro iedad es !'( ?ti3 en e&'eIos e3ectrodo!Csticos &'e a rovec)an e3 ca!bio de rotaci2n; eB ri!idores; batidoras; etc. Los !otores 'niversa3es son !otores de C.C; &'e 'eden trabajar en C.A. ( se trata de !%&'inas &'e 'eden a3canGar :randes ve3ocidades. En e3 caso de 3os e3ectrodo!Csticos se 'eden e! 3ear ta!biCn !otores de C.A. asFncronos reso3viendo e3 arran&'e !ediante 'na bobina ( 'n condensador >circ'ito arrancador; &'e conecta ( desconecta 3os co! onentes asivos@. 11.2.5. E3e!entos !ec%nicos Los e3ectrodo!Csticos inc3'(en 'n :ran n?!ero de e3e!entos !ec%nicos co!o 'eden serE As as; rodetes ( t'rbinas ara venti3adores; bo!basf En:ranajes ( trans!isiones ara des!'3ti 3icar ve3ocidades de !otores Ejes; %rbo3es ( j'ntas etc ara tras3adar e3 !ovi!iento :iratorio Cojinetes; ara !antener :iros sin )o3:'ras O'ntas de se33ado; ara !antener estan&'eidad de Gonas donde )a( 3F&'idos

11.3. Descri ci2n de a aratos e3ectrodo!Csticos


A contin'aci2n ( ante 3a i! osibi3idad de abordar cada 'no de 3os e3ectrodo!Csticos; se 3antea 'na se3ecci2n de 3os !%s caracterFsticosE 11.3.1. Lavadoras -e trata de 'n a arato e3ectrodo!Cstico ara e3 3avado a'to!%tico de 3a ro a; !ediante tres acciones de diAerente nat'ra3eGaE 'na acci2n !ec%nica >rotaci2n@; 'na acci2n tCr!ica >te! erat'ra de3 a:'a de 3avado@ ( 'na acci2n &'F!ica > rod'ctos 3i! iadores@. E3 c'er o de 3a 3avadora esta constit'ido ; or 3o :enera3; or c)a a es!a3tada o 3acada; &'e tiene en e3 interior 'na c'ba de acero inoBidab3e. E3 ta!bor es e3 reci iente donde se dis one 3a ro a ara e3 3avado; &'e se enc'entra a3ojado en e3 interior de 3a c'ba; es 'n reci iente ci3Fndrico de acero inoBidab3e erAorado ara &'e e3 a:'a 'eda asar 3ibre!ente. E3 3avado se eAect?a or rotaci2n de3 ta!bor a3rededor de 'n eje. E3 a:'a ArFa entra a 3a c'ba or !edio de 'na e3ectrov%3v'3a asociada a 'n resostato ( se ca3ienta or !edio de resistencias b3indadas sit'adas en 3a base de 3a c'ba; 3ava 3a ro a or rotaci2n ( eAect?a 'n ac3arado antes de ser eBtraFda or 'na bo!ba )acia e3 t'bo de evac'aci2n. E3 ta!bor er!ite entonces e3 esc'rrido ( es onja!iento de 3a ro a. Las 3avadoras van e&'i adas con 'n ro:ra!ador &'e diri:e a'to!%tica!ente e3 cic3o de 3avado >Te! erat'ra de3 a:'a; d'raci2n de3 cic3o; esc'rrido; etc.@ Las 3avadoras de Car:a 5ronta3. -on 3as 3avadoras !%s diA'ndidas ( conocidas en 3as c'a3es 3a car:a ( descar:a de 3a ro a se rea3iGa or e3 Aronta3 de3 e&'i o. Las de Car:a -' erior
Taller Tecnolgico y Profesional Electricidad y electrnica 57

I.E.S. Santa Mara de Alarcos- Ciudad Real Departamento de Tecnologa resentan 'nas di!ensiones !%s red'cidas ( 'nos !a(ores cons'!os de ener:Fa &'e s's antecesoras. -ecadoras. La ro a se )ace :irar en e3 ta!bor o bien de 'na 3avadora a'to!%tica >concebida ara e3 secado@ o en e3 de 'na secadora rotativa inde endiente. En a!bos casos; 'na t'rbina; accionada or 'n !otor; rovoca 3a circ'3aci2n a travCs de 3a ro a de aire ca3entado a travCs de 'na resistencia. E3 va or de a:'a se evac'a directa!ente en 3a )abitaci2n; o or 'n cond'cto de venti3aci2n; o en e3 !is!o a arato si este va e&'i ado con 'n condensador. 11.3.2. 5ri:orFAicos A arato e3ectrodo!Cstico de di!ensiones 3i!itadas; ais3ado tCr!ica!ente; c'(a te! erat'ra 'ede )acerse descender ( re:'3arse !ediante 'na !%&'ina Ari:orFAica.Act'a3!ente se trata de 'n a arato ca3orFA':o rovisto de 'na o !%s 'ertas ( de 'n siste!a de rod'cci2n de ArFo !ediante 3a eva oraci2n de 'n A3'ido Ari:orF:eno. E3 eBterior s'e3e ser de intada 3a!inada; ( e3 interior s'e3e estar constit'ido or 3%stico >AQ-@ o de !eta3 >a3'!inio tratado o inoBidab3e@S entre a!bos se dis one 'na ais3a!iento tCr!ico !ediante es '!a de o3i'retano o si!i3ar. La rod'cci2n de ArFo s'e3e rea3iGarse !ediante 'n siste!a de co! resi2n ( e3 !anteni!iento de 3a te! erat'ra se rea3iGa !ediante contro3 ter!ost%tico. La conAi:'raci2n eBterior de3 Ari:orFAico es 3a de 'n caj2n rectan:'3ar &'e resenta 'na o dos 'ertas eBteriores ( &'e se a o(a sobre s' 3ado !%s estrec)o sobre e3 e!ba3dosado. 7enera3!ente dis one de dos artes c3ara!ente diAerenciadasE E3 ri!er co! arti!ento de baja te! erat'ra i:'a3 o inAerior a b"_C; ara 3a conservaci2n de rod'ctos con:e3ados. D'e en 3a act'a3idad ( debido a 3os re&'eri!ientos de !a(ores es acios se )an a'!entado ( acent'ado 3a dis!in'ci2n de te! erat'ra ara 33e:ar )asta b 12_C e inc3'so b1*_C o b32_C. E3 co! arti!ento ara co!estib3es Arescos c'(a te! erat'ra se sit?a entre 3os d2_C d*_C.; &'e esta rovisto de arri33as !2vi3es; co! arti!entosf Act'a3!ente se dan dos ti os de conAi:'raci2nE 5ri:orFAicos Co!bis; en 3a arte inAerior se sit?a e3 con:e3ador ( en 3a s' erior e3 de Arescos ( 3os 5ri:orFAicos -ide b( -ide. -on 'na co!binaci2n de 'n Ari:orFAico ( 'n con:e3ador 'nidos ( de 'ertas vertica3es ( ara3e3as. 11.3.3. Lavavaji33as -e trata de 'n a arato e3ectrodo!Cstico ara e3 3avado a'to!%tico de 3a vaji33a ( de!%s 'tensi3ios de cocina >sartenes; cacero3as; o33as; etc.@. E3 3avavaji33as se co! one de 'na c'ba de acero inoBidab3e o de !ateria3 sintCtico a3ojada en 'n caj2n !et%3ico &'e constit'(e 'na envo3t'ra eBterior de3 a arato; dotada :enera3!ente de 'na 'erta Aronta3. E3 es acio co! rendido entre 3a c'ba ( 3a envo3t'ra se enc'entra rovisto de 'n !ateria3 ais3ante tCr!ico ( ac?stico. La vaji33a &'e debe 3avarse se dis one en dos cestas &'e se des3iGan sobre 'nos )i3os !et%3icos 3astiAicados. En 3a arte baja de 3a c'ba se )a33a 'n Ai3tro ara resid'os ( e3 reci iente ara 3a sa3 re:eneradora (; en 3a contra 'erta; 3os distrib'idores a'to!%ticos de rod'ctos de 3avado ( ac3arado. La to!a de a:'a ArFa en 3a c'ba ( e3 ca3enta!iento ( evac'aci2n de esta des 'Cs de3 ac3arado se )acen de3 !is!o !odo &'e en 3a 3avadora. E3 3avado de 3a vaji33a se rea3iGa !ediante as ersi2n de a:'a a resi2n or !edio de 'no o varios braGos rotatoriosE e3 a:'a car:ada de rod'ctos de 3i! ieGa ( de restos asa 3'e:o a travCs de3 Ai3tro ara resid'os (; 'na veG recic3ada; se ro(ecta de n'evo sobre 3a
Taller Tecnolgico y Profesional Electricidad y electrnica 5

I.E.S. Santa Mara de Alarcos- Ciudad Real Departamento de Tecnologa vaji33a ara e3 ac3arado. En a3:'nos 3avavaji33as 3os braGos de as ersi2n son Aijos ( :iran entonces 3os reci ientes. ,n ro:ra!ador er!ite 3a e3ecci2n de 'n ro:ra!a en A'nci2n de 3a vaji33a &'e debe 3avarse >te! erat'ra ( resi2n de3 a:'a; d'raci2n de3 cic3o de 3avado@. 11.3.#. Ca! anas eBtractoras Ca! anas eBtractoras co3ocadas enci!a de 3a cocina son (a 'n c3%sico en :ran n'!ero de )o:ares; resta'rantes; cocinas ind'stria3es; etc.. Consisten en 'n :r' o de !otor ( t'rbina de as iraci2n; a travCs de Ai3tros; de 3os )'!os !o3estos de 3as cocciones. E3 conj'nto est% encerrado en 'na carcasa !et%3ica bastante estCtica. /a( ca! anas de eBtracci2n con sa3ida a3 eBterior ( ca! anas de recirc'3aci2n >recic3an; 'riAican ( desodoriGan 3os )'!os@. Este ti o de ca! ana se 'ti3iGa c'ando no )a( evac'aci2n osib3e; o bien con ca3eAacci2n e3Cctrica inte:rada. As iran e3 aire ( 3o distrib'(en en 3a )abitaci2n des 'Cs de )aber3o 3iberado de s's i! 'reGas :racias a 'na serie de Ai3tros. EBtractores. -on a aratos !enos i! ortantes &'e 3as ca! anas eBtractoras. Est%n destinados a 3a renovaci2n de3 aire en 3a cocina ( e3 c'arto de baIo. E3 eBtractor co! rende 'n !otor ( 'na )C3ice o t'rbina &'e :ira a :ran ve3ocidad; 3o &'e rovoca 'na Gona de vacFo c'(o eAecto es e3 de as irar e3 aire ( evac'ar3o )acia e3 eBterior. A3:'nos son reversib3es; 3o &'e er!ite )acer enetrar e3 aire Aresco eBterior c'ando )ace de!asiado ca3or en 3a cocina. 11.3.5. Las cocinas e3Cctricas 9'eden ser de 3aca de A'ndici2n; &'e ac'!'3an e3 ca3or ( 3as &'e se resentan en Aor!a de ser entina; ani33os !2vi3es o 3acas ani33adas &'e son !%s convenientes ara 3as cocciones r% idas ( a !en'do tienen 'n reA3ector &'e a'!enta s' rendi!iento. 9+TENCIA DE LA- 9LACA- DE C+CCIN EL1CTRICA 11;5 c! de di%!etro 566 a 1.666 vatios 15 c! de di%!etro 1.666 a 1.566 vatios 1* c! de di%!etro 1.666 a 2.566 vatios 26 c! de di%!etro 3 .*66 a 2."66 vatios La otencia de 3os Ao:ones corres onde a s' di%!etro; ada tado a 3as di!ensiones de 3os 'tensi3ios de cocci"n. -e:?n e3 di%!etro; oseen otencias variab3es. -'s 3acas; 33a!adas Xter!ost%ticasY; aj'stan 3a te! erat'ra eBacta!ente a 3as necesidades de 3o &'e se va(a a cocinar. Las 3acas con sensor 33evan en e3 centro 'na c% s'3a en contacto con e3 Aondo de3 reci iente. Conectado a 'n ter!ostato; este dis ositivo corta ( restab3ece 3a corriente se:?n 3a te! erat'ra deseada. La cocci2n es a'to!%tica ( se eAect?a sin vi:i3ancia. La Gona de re:'3aci2n er!ite c'a3&'ier c3ase de cocci2n; sobre todo 3as !%s de3icadas o !%s 3ar:as. Las 3acas vitrocer%!icas est%n e&'i adas con resistencias e3Cctricas c3%sicas o A'ncionan se:?n e3 rinci io de ind'cci2n. ,n :enerador e3ectr2nico co3ocado bajo 3a !esa de cocci2n transAor!a 3a e3ectricidad do!Cstica en corriente de a3ta Arec'encia. 1sta crea 'n ca! o !a:nCtico &'e ind'ce corrientes e3Cctricas; rod'ciendo a s' veG e3 ca3enta!iento r% ido de todo reci iente !et%3ico cond'ctor; &'e cierra e3 ca! o !a:nCtico. Desde e3 !o!ento en &'e se 3o co3oca sobre 3a 3aca; e3 reci iente se transAor!a en e3 e3e!ento ca3entador directo.

Taller Tecnolgico y Profesional

Electricidad y electrnica

5!

I.E.S. Santa Mara de Alarcos- Ciudad Real 11.3.". Los )ornos e3Cctricos

Departamento de Tecnologa

Ya sean inde endientes o estCn incor orados a 'na cocina; 3os )ornos e3Cctricos se 3i! ian r%ctica!ente so3os; o casi; bien or cat%3isis >destr'cci2n de 3as :rasas a !edida &'e se ro(ectan; :racias a 'n es!a3te oroso@; bien or ir23isis >destr'cci2n inte:ra3 a 566] de toda 3a s'ciedad. Los )ornos c3%sicos de convecci2n son 3os !%s corrientes; ero 3os !ode3os de ca3or circ'3ante van :anando terreno. En e3 interior de estos ?3ti!os; derivados de 3os )ornos de an roAesiona3es; )a( 'na t'rbina &'e ace3era 3a circ'3aci2n de3 aire ca3iente. E3 ca3or; 'niAor!e!ente re artido; env'e3ve 3os a3i!entosS dc a)F 3a osibi3idad de cocciones !?3ti 3es a diversos nive3es; sin !eGc3a de o3ores ( con s' resi2n de3 asador. 9r%ctica!ente todos 3os Aabricantes tienen este ti o de )orno en s' :a!a e3Cctrica. La !a(or arte de 3os )ornos e3Cctricos co!'nes tienen 'n a'to!%tico; sea arcia3 o tota3. La ro:ra!aci2n es e3ectro!ec%nica inicio ( detenci2n a )oras reAijadas o e3Cctrica. 1ste seIa3a ade!%s todo error de ro:ra!aci2n ( s' ervisa; en 3os )ornos a ir23isis; 3a Aase de 3i! ieGa. /ornos $icroondas. Los rod'ctos a ca3entar; &'e deben ser die3Cctricos; se so!eten a 3a acci2n de ondas e3ectro!a:nCticas de e3evadisi!as Arec'encias. 9or erdidas die3Cctricas; 3a ener:Fa de estas ondas se transAor!a si!'3t%nea!ente en ca3or en toda 3a !asa de3 rod'cto; ase:'rando 'n ca3enta!iento !'( )o!o:Cneo. 11.3.4. Radiadores ( est'Aas A aratos de ca3eAacci2n; &'e trans!ite; es ecia3!ente or convecci2n. -e distin:'en dos :randes :r' osE Radiadores de A:'a o Aceite. Este ti o de radiadores consta de 'n interior !as o !enos )'eco; or e3 &'e circ'3a e3 a:'a o aceite ca3entado or 'na resistencia e3Cctrica s'!er:ida en e3 !is!o. E3 A3'ido trans!ite e3 ca3or a 3as aredes de3 radiador ( desde estas a3 aire or convecci2n nat'ra3. Radiadores sin A:'a o Aceite En este ti o de radiadores 3a resistencia e3Cctrica esta dis 'esta directa!ente sobre 3a s' erAicie eBterior de3 radiador desde 3a c'a3 e3 ca3or se trans!ite or convecci2n a 3a )abitaci2n. Est'Aas. La est'Aa es 'n a arato &'e A'nciona con co!b'stib3e >carb2n; :as; b'tano; etc.@ o e3ectricidad; destinado a ca3dear. La est'Aa e3Cctrica se co! one A'nda!enta3!ente de tres artesE e3 e3e!ento ca3eAactor; 'na anta33a deA3ectora ( e3 a o(o o ie. E3 e3e!ento ca3eAactor esta constit'ido or 'na resistencia enro33ada; sobre 'na base de !ateria3 ais3ante e inco!b'stib3e; co3ocada sobre 3a anta33a reA3ectora; de Aor!a &'e a3 ca3entase 3a resistencia e!ite ca3or rinci a3!ente or radiaci2n. 11.3.*. Acondicionador de aire Es e3 e&'i o &'e contro3a; en 'na vivienda o 3oca3; 3a te! erat'ra; 3a )'!edad; e3 !ovi!iento ( 3a 3i! ieGa de3 aire. -i se contro3a s23o 3a te! erat'ra !%Bi!a; se )ab3a de acondicionador de verano o reAri:erador. C'ando se contro3a ?nica!ente 3a te! erat'ra !Fni!a; se trata de acondicionador de invierno o ca3eAactor. E3 ser )'!ano; en 3a res iraci2n; cons'!e oBF:eno de3 aire ( dev'e3ve a3 a!biente an)Fdrido carb2nico; otros :ases diversos; va or de a:'a ( !icroor:anis!os. E3 o3vo; &'e sie! re
Taller Tecnolgico y Profesional Electricidad y electrnica 6#

I.E.S. Santa Mara de Alarcos- Ciudad Real Departamento de Tecnologa ode!os encontrar en e3 aire &'e res ira!os; constit'(e otro 'nto i! ortante de 3a ca3idad de3 aire. 9or estas raGones; se i! one 3a renovaci2n de3 aire ( s' 3i! ieGa o necesidad de Ai3trar3o. E3 e&'i o de acondiciona!iento de aire se encar:a de rod'cir ArFo o ca3or ( de i! '3sar e3 aire tratado a 3a vivienda o 3oca3. 7enera3!ente; 3os acondicionadores de aire A'ncionan se:?n 'n cic3o Ari:orFAico si!i3ar a3 de 3os Ari:orFAicos ( con:e3adores do!Csticos. A3 i:'a3 &'e estos e3ectrodo!Csticos; 3os e&'i os de acondiciona!iento oseen c'atro co! onentes rinci a3es &'e a arecen re resentadados en e3 es&'e!a de3 circ'ito Ari:orFAicoE Eva orador Co! resor Condensador H%3v'3a de eB ansi2n A contin'aci2n se resenta 'n e&'i o acondicionador con 3os co! onentes b%sicos inte:radosE 11.3... As iradoras E3ectrodo!Cstico destinado a 3a 3i! ieGa de s'e3os; !o&'etas; a3Ao!bras; etc. -e co! one de 'n c'er o !et%3ico ( 3%stico; o tota3!ente 3%stico; de 'n !otor c'(a otencia varia se:?n e3 !ode3o; de 'na bo3sa co3ectora de3 o3vo interior o eBterior ( de 'na !an:a artic'3ada o 'n t'bo de coneBi2n &'e er!ite :'iar3o. -' ta!aIo varFa desde 3a e&'eIa as iradora de otencia 156 L )asta 3a as iradora ind'stria3 c'(a otencia se sit?a en torno a 3os 1666 L. -e distin:'en diversos ti os de as iradores se:?n e3 ti o de servicios &'e Aaci3itan ( s' otencia. -e 'eden ada tar accesorios !2vi3es ta3es co!o !an:as; t'bos rF:idos ( s'ccionadores &'e er!iten 3i! iar toda c3ase de s' erAicies; co! rendidas 3as ta icerFas ( cortinas; 3ava!o&'etas &'e er!iten a 3icar3es c)a! ?; etc. -e tiende a 3a !ejora de s' !anejo red'ciendo s' vo3'!enS 3a otencia de as iraci2n 'ede re:'3arse con 'na v%3v'3a &'e re:'3a 3a sa3ida de aire o con 'n variador e3ectr2nico de ve3ocidadS 'n indicador !ec%nico o 3'!inoso o 'na seIa3 sonora seIa3an c'ando esta 33ena 3a bo3sa co3ectoraS e3 enro33ado a'to!%tico de3 cab3e ( e3 !ando de ie i! iden tener &'e a:ac)arse. -e )an Aabricado !ode3os de tecno3o:Fa avanGada; 3os c'a3es er!iten co! ri!ir e3 o3vo a3 Aondo de 3a c% s'3a; 3o c'a3 3o c'a3 i! 3ica so3o tres o c'atro vaciados an'a3es; ( otro; conectado directa!ente a 'na !an:a; envFa e3 o3vo )acia 'n as irador insta3ado en e3 s'bs'e3o. 11.3.16. Los e&'eIos e3ectrodo!Csticos -e conocen con e3 no!bre de e&'eIos e3ectrodo!Csticos a todos a&'e33os a aratos e3Cctricos a'Bi3iares destinados a 3a e3aboraci2n de tareas &'e nos res'3tan ?ti3es.

11.3.16.1 93anc)as.
A arato do!estico &'e consiste en 'na 3aca de acero rovista de 'n !an:o ( &'e 'na veG ca3entada sirve ara 3anc)ar 3a ro a. La 3anc)a e3Cctrica resenta &'e resenta 'na 3aca de A'ndici2n cro!ada o de 'na a3eaci2n 3i:era; en c'(o interior va incor orada 'na resistencia e3CctricaS 3a 3anc)a e3Cctrica de va or co! rende ade!%s; 'na c%!ara de va oriGaci2n )ec)a en e3 !is!o !o3dee &'e co!'nica con 'n de osito de a:'a; este esta rovisto de 'n siste!a &'e envFa e3 a:'a a 3a c%!ara de
Taller Tecnolgico y Profesional Electricidad y electrnica 6"

I.E.S. Santa Mara de Alarcos- Ciudad Real Departamento de Tecnologa va oriGaci2n; desde 3a c'a3 e3 va or es ro(ectado sobre e3 tejido a travCs de 'nos oriAicios . A3:'nas 3anc)as de va or est%n e&'i adas con 'n va oriGador &'e er!ite &'e e3 a:'a se ro(ecte or si so3a sobre e3 tejido. En 3a !a(orFa de 3as 3anc)as e3Cctricas; 3a te! erat'ra se contro3a !ediante 'n re:'3ador de te! erat'ra ara se3eccionar 3a !as adec'ada; 'na 3%! ara de seIa3iGaci2n ara indicar e3 A'nciona!iento; ( en 3as 3anc)as de va or; 'n indicador de3 nive3 de3 a:'a.

11.3.16.2. Los Henti3adores.


Estos ?3ti!os :oGan de 'n CBito creciente; si bien 3os Aabricantes co! iten en in:enio ara oner a 'nto !ode3os diversos. No es raro &'e 3as casas !odernas estCn e&'i adas con siste!as de aireaci2n inte:rados. 9ara 3os )o:ares anti:'os; 3os venti3adores ser%n !an'a3es o e3Cctricos. En e3 ri!er caso; se trata de 'na )C3ice insertada en 'na !ont'ra de 3%stico; insta3ada en 3o a3to de 'na 'erta o ventana; &'e se !aneja con 'n corde3. Lo &'e acciona e3 venti3ador es 3a diAerencia de resi2n entre e3 interior ( e3 eBterior. Este ti o de !ode3o er!ite evac'ar 3os !a3os o3ores; ero no renovar e3 aire. 9ara e 3o; es reciso acceder a 'na cate:orFa de a aratos !%s co! 3ejos; &'e A'ncionan e3Cctrica!ente. La insta3aci2n de este ti o de !ateria3 necesita de3 es ecia3ista en ca3eAacci2n (

11.3.16.3. 5reidoras.
A arato e3ectrodo!Cstico destinado a AreFr a3i!entos en 'n baIo de aceite. Consta de 'n reci iente roA'ndo rovisto de ta adera ( 'na esc'rridera. E3 reci iente est% ais3ado ara &'e e3 interior se ca3iente r% ida!ente sin ca3entar 3a arte eBterior. Las resistencias e3Cctricas son des!ontab3es; o est%n inc3'idas en e3 Aondo de3 reci iente. -i bien e3 ter!ostato evita &'e se ca3iente eBcesiva!ente e3 aceite. Ciertos a aratos; revistos ara 'na decena de ersonas; 33evan 'n :riAo de vaciado &'e Aaci3ita 3a evac'aci2n de3 aceite ( de 3os desec)os a3i!entarios. E3 cesto est% or 3o :enera3 ensado ara 'na 'ti3iGaci2n A%ci3 ( 'n esc'rrido erAecto de 3a Arit'ra. La otencia de 3as Areidoras e3Cctricas se sit?a entre 1666 ( 2666 vatios ara 3os !ode3os de )o:ar; ( e3 ter!ostato est% :rad'ado de 166 a 266 _C. ,n indicador 3'!inoso de contro3 indica &'e e3 a arato est% encendido. -eIa3ar Aina3!ente &'e e3 e! 3eo de estos a aratos no oArece nin:?n ries:o de incendio.

11.3.16.# Tostadoras.
La tostadora Aor!a es 'n e3ectrodo!Cstico destinado a tostar e3 an. 9'ede e3e:ir entre 3as &'e no t'estan !%s &'e an de !o3de; ( 3as tostadoras &'e onen cr'jientes c'a3&'ier ti o de an; rovistas de arri33a abatib3e. En 3os dos casos e3 rinci io es e3 !is!oE 3a rebanada de an se des3iGa en a )endid'ra de 'na e&'eIa caja !et%3ica; donde )a( 'na resistencia e3Cctrica. ,na a3anca er!ite bajar e3 an a3 interior. ,n !in'tero tCr!ico; &'e corta 3a corriente; )ace s'bir 3a rebanada ( 3a saca de 3a tostadoraS de este !odo; 'ede re:'3ar 3a tostadora ara &'e e3 an estC a s' :'sto. ,na variante de estas son 3as sandLic)eras.

11.3.16.5. Qatidoras.
La batidora s'e3e encontrarse en e3 !ercado en dos resentacionesE La batidora de vaso &'e se co! onen de 'n b3o&'e-!otor con botones de re:'3aci2n ( 'n eje :iratorio en c'(a eBtre!idad se enc'entran 3os batidores; :anc)os; a3as o !eGc3adores;
Taller Tecnolgico y Profesional Electricidad y electrnica 62

I.E.S. Santa Mara de Alarcos- Ciudad Real Departamento de Tecnologa Estos accesorios se ada tan con 'n siste!a de torni33o; se:?n 3as necesidades. -obre e3 b3o&'e !otor se co3oca e3 vaso donde se dis one 3os co! 'estos a batir. La batidora de !ano esta constit'ida or 'n c'er o donde se incor ora 'n !otor aco 3ado a3 eje batidor; en c'(o eBtre!o se dis onen 3os e3e!entos batidores. !otor 3i:era; ( est% sie! re 3ista ara ser 'sada; ara 3o c'a3 dis one de 'n !an:o ara s's 'so. La batidora !an'a3 se introd'ce en e3 reci iente donde se va a rea3iGar 3a o eraci2n re&'erida.

11.3.16.". Robots de Cocina.


Es 'na es ecie de Xtodo en 'noY &'e ree! 3aGa a !?3ti 3es e3ectrodo!Csticos. En eAecto; e3 robot 'ede des edaGar; a!asar; !o3er; !eGc3ar; ra33ar; cortar; des!en'Gar; )o!o:eneiGar... A3:'nos robots se co! ran co! 3etos; con s's siete ' oc)o accesorios. +tros no co! renden !%s &'e 'n e&'i o b%sico &'e se co! 3eta a !edida &'e se va necesitando. Es 'na b'ena A2r!'3a ara &'ien &'iere co! rar 'no c'(o recio tota3 es e3evado Los accesorios !as co!'nes sonE 3os batidores ( :anc)os batidores e3 !eGc3ador des!ontab3e; e3 c'c)i33o; e3 corta3onc)as; e3 icador de carne; etc. /a ad&'irido :ran o '3aridad e3 eje! 3o de 3a Air!a Ter!o!iB.

11.3.16.4 EB ri!idores ( Lic'adoras


Los eB ri!idores ada tados ?nica!ente a 3os Ar'tos j':osos; se co! onen de 'n !otor de 56-"6 vatios; 'n cono; 'n ta!iG; 'n reci iente ( 'na ta a. Qasta con artir 3a Ar'ta en dos ( conectar e3 a arato. La 'esta en !arc)a se )ace a'to!%tica!ente !ediante 3a si! 3e resi2n de 3a Ar'ta sobre e3 conoS siste!a &'e; a 3a veG de r%ctico; res'3ta de :ran se:'ridad. Las 3ic'adoras son en rea3idad centriA':adores. -on ca aces de eB ri!ir 3a '3 a de 3as Ar'tas ( ta!biCn de 3as 3e:'!bres; inc3'so 3as !enos j':osas; ro(ect%ndo3as or A'erGa centrFA':a sobre aredes &'e Aor!an ta!iG. De este !odo se aran 3a '3 a de3 j':o; &'e se des3iGa or 'n cana3 3atera3 )acia e3 eBterior.

11.3.16.* -orbeteras o /e3adoras; Yo:'rteras.


-on a aratos !'( si! 3es; co! 'estos or 'na c'beta ara 3a cre!a >rectan:'3ar o redonda@ ( 'na ta a &'e contiene e3 !otor &'e acciona 3os batidores de dos o c'atro a3as. Las (o:'rteras son 'na es ecie de inc'badoras &'e contienen de 3ec)e ara Aer!entar. La resistencia co3ocada en 3a estr'ct'ra de3 Aondo ro orciona eBacta!ente 3a te! erat'ra conveniente ara e3 desarro33o de 3os baci3os 3%cteos; 3os verdaderos Aabricantes de3 (o:)'rt.

11.3.16.. Cortadoras.
Co!o e3 c'c)i33o e3Cctrico no er!ite obtener rebanadas de an tan erAectas co!o 3as 3onc)as de asado; se )a creado 'na cortadora no s23o e3Cctrica sino e3ectr2nica. E3 a arato se re:'3a se:?n e3 rod'cto a cortar. E3 bot2n interr' tor se b3o&'ea !ediante 'na 33ave; ara dece cionar a 3os niIos de!asiado traviesos.

11.3.16.. Robots 3i! iadores.


-on !icro-robots a't2no!os &'e no re&'ieren de vi:i3ancia; dado &'e s' de 2sito de s'ciedad es vaciado en 3a estaci2n de !ando. -e !'eve de Aor!a a3eatoria ( si c)oca con 'n obst%c'3o; !odiAica s' direcci2n a 3icando 'n %n:'3o c'a3&'iera ( contin?a des 3aG%ndose en 3Fnea recta )asta c)ocar con e3 si:'iente obst%c'3o. Dis one de sensores 2 ticos ara detectar 3a resencia de esca3ones ( evitar &'e se cai:a. Ade!%s c'enta con 'n ro:ra!a
Taller Tecnolgico y Profesional Electricidad y electrnica 63

I.E.S. Santa Mara de Alarcos- Ciudad Real Departamento de Tecnologa es ecia3 ara reconocer 3os A3ecos de 3as a3Ao!bras; ara no &'edar en:anc)ado en e33os ( :racias a 3os distintos %n:'3os; 'eden sa3ir de c'a3&'ier es&'ina an:osta.

11.#. 7rados de rotecci2n e3Cctrica


Todo a arato &'e e! 3ea e3ectricidad debe estar cata3o:ado en A'nci2n a3 :rado de rotecci2n &'e tiene a3 i! acto; a3 a:'a ( a3 o3vo. Los :rados de rotecci2n si:'en dos c2di:os )B2->O -P I+dica lo0 grado0 de )ro"ecci/+ )ro)orcio+ado0 )or la e+1ol1e+"e3 co+"ra el acce0o a la0 )ar"e0 )eligro0a0D co+"ra la )e+e"raci/+ de cuer)o0 0/lido0 e6"raCo0D co+"ra la )e+e"raci/+ de agua A )ara 0u2i+i0"rar u+a i+for2aci/+ adicio+al u+ida a la referida )ro"ecci/+. %0"E co2)ue0"o )or 2 cifra0 A u+ +J2ero.
Pri6era cifra caracter'stica/ i+dica la Seg%nda cifra caracter'stica/ i+dica la ;O0cional= 5etra/ i+for2aci/+ 0u)le2e+"aria )ro"ecci/+ de la0 )er0o+a0 co+"ra el acce0o a )ro"ecci/+ del e.ui)o e+ el i+"erior de la del grado de )ro"ecci/+ de la e+1ol1e+"e a la )ar"e0 )eligro0a0 e+1ol1e+"e co+"ra lo0 efec"o0 )erjudiciale0 acce0ibilidad a )ar"e0 )eligro0a0 co+: debido0 a la )e+e"raci/+ de agua. : No )ro"egida. : No )ro"egida P: )ro"ecci/+ e0)ecfica o 0i+ e+0aAo.

1: )ro"egida co+"ra cuer)o0 0/lido0 de 2E0 de 1: )ro"egida co+"ra la cada 1er"ical de go"a0 ': u+a gra+ 0u)erficie del cuer)o Bu2a+o "al 5 22 de agua. co2o la 2a+o 7)ero +o i2)ide u+a )e+e"raci/+ deliberada9. -rueba co+ u+a e0fera de 5 22. 2: )ro"egida co+"ra cuer)o0 0/lido0 de 2E0 de 2: )ro"egida co+"ra la cada de go"a0 de agua @: lo0 dedo0 u obje"o0 a+Elogo0 .ue +o 1222 co+ u+a i+cli+aci/+ 2E6i2a de 15 e6ceda+ e+ u+a lo+gi"ud de 8 22.-rueba co+ dedo de 1222 de diE2e"ro A u+a lo+gi"ud de 8 22. 3: )ro"egida co+"ra cuer)o0 0/lido0 de 2E0 de 3: )ro"egida co+"ra la llu1ia fi+a 7)ul1eriFada9 !: Berra2ie+"a0D ala2bre0D e"c. co+ diE2e"ro o 2D522 e0)e0or 0u)erior a 2D522. -rueba co+ u+a 1arilla de 2D522 de diE2e"ro A u+a lo+gi"ud de 1 22. 4: )ro"egida co+"ra cuer)o0 0/lido0 de 2E0 de 4: )ro"egida co+"ra )roAeccio+e0 de agua (: ala2bre o ci+"a0 co+ u+ e0)e0or 0u)erior a 122 7"oda0 direccio+e09 122. -rueba co+ u+a 1arilla de 122 de diE2e"ro A u+a lo+gi"ud de 1 22. 5: )ro"egida co+"ra la )e+e"raci/+ de )ol1o 5: )ro"egida co+"ra lo0 cBorro0 de agua 7+o )ro"ege "o"al2e+"e )ero 0i lo 0uficie+"e co2o )ara .ue llegue a )erjudicar el fu+cio+a2ie+"o 0a"i0fac"orio del e.ui)o9. 3: To"al2e+"e e0"a+co al )ol1o 3: )ro"egida co+"ra fuer"e0 cBorro0 de agua o co+"ra la 2ar grue0a. 4: )ro"egida co+"ra lo0 efec"o0 de la i+2er0i/+ )or "ie2)o li2i"ado. 8: )ro"egida co+"ra la i+2er0i/+ )rolo+gada. %0"a+co o .ue el agua .ue )ueda )e+e"rar co+ )roduFca efec"o0 )erjudiciale0.

Ade!%s; eBisten 'na serie de sF!bo3os &'e identiAican 3os :rados de rotecci2n.

3 %+1ol1e+"e: %0 el ele2e+"o .ue )ro)orcio+a la )ro"ecci/+ del 2a"erial co+"ra la0 i+flue+cia0 e6"er+a0 A e+ cual.uier direcci/+D la )ro"ecci/+ co+"ra lo0 co+"ac"o0 direc"o0. %+ a)ara"o0 el*c"rico0 0uele 0er la carca0a e6"erior del 2i02o. Taller Tecnolgico y Profesional Electricidad y electrnica 64

I.E.S. Santa Mara de Alarcos- Ciudad Real

Departamento de Tecnologa

)B2->O -C I+dica el grado de )ro"ecci/+ )ro)orcio+ado )or la e+1ol1e+"e co+"ra lo0 i2)ac"o0 2ecE+ico0 +oci1o0D 0al1aguarda+do a0 lo0 2a"eriale0 o e.ui)o e+ 0u i+"erior. %0"E graduado de a 1 D a +u2ero 2aAorD 2aAor e0 la re0i0"e+cia al i2)ac"o.
>rado -C Energ'a en D%lios 4asa y alt%ra de la 0ie@a de gol0eo -C##
& &

-C#" -C#2 -C#3 -C#4 -C#5 -C#6 -C#7 -C#


D15 D2Qg 4 22 1 D2 D35 D5 D4 1 2 5

-C#! -C"#
1 2

D2Qg D2Qg D2Qg D2Qg D5Qg D5Qg 1D4Qg 5Qg 5Qg 22 14522 25 22 35 22 2 22 4 22 25522 2 22 4 22

Eje! 3osE

11.5. Re araciones tF icas. 11.5.1. Cab3es de a3i!entaci2n 11.5.2. E3 Ter!ostato. La 3anc)a 11.5.3. La resistencia tCr!ica. Tostador de an ( e3 secador de e3o 11.5.#. Las escobi33as. $otores 11.5.5.

Taller Tecnolgico y Profesional

Electricidad y electrnica

65