Vous êtes sur la page 1sur 63

Niektre pomysy

do

Stworzenie - i embriologii
der

Organizmy.
Z

Gustav Theodor Fechner.

Lipsk
Drukowane i publikowane przez Breitkop i !artel. " #$%& roku.

Wstp.
Doktryna tworzenia i rozwo'u organizmw 'est wprawdzie przesza przez Darwina w nowym etapie nawet przez wielokrotnego opozy('i) ktr* znalaz) pomg tylko do o+ywiania (ae' doktryny. " Niem(ze(, 'est bezsporne) !ae(kel) ktry sens mo+e by- uwa+any za gwnego przedstawi(iela teorii ewolu('i Darwina) i pena .wiata) bez sz(zegowo wszystkie istotne podsumowanie i nadal prowadzi rozw' w domu) reprezenta('a sama w 'ego) teraz po'awia si/ w 'ego (zwarte' edy('i) 0Natural !istory o 1reation 02est bardzo prawdopodobne) aby pozwoli- im wygra- wyra3ny wgl*d w te' doktrynie) w rze(zywisto.(i. 2a wyzna- zostay przeli(zone po du+szym nie(,/(i wobe( teorii ze'.(ia do nie'. O(zywi.(ie) 'est to 'ego obe(ne' organiza('i nie 'est wolne od trudno.(i) nieprawdopodobie4stwa) braki i ,ipotez) ktre nie s* tak bezpie(zne) 'ak s* po*(zone przez ni* aktw. "i/( dla(zego nigdy si/ nimi56o prostu dlatego) +e wszelkie inne doktryny) w ktrym (,(esz zast*pi- teori/ po(,odzenia) (ierpi na te same niedoskonao.(i w niepropor('onalnie wi/kszym stopniu. 2est to bowiem tuta' podstawowym 7lbo 7lbo8 rozw' wy+szy(, pozioma(, organiza('i z pokorny(,) lub stworzenia ka+dy wy+szy etap nie'ako od pierwotne' .luzu) i nie (,(esz) aby zaak(eptowa- drugie) (o owo(u'e 'edynie negowanie lub 'edynie m9kelnde opozy('i byy5 Spe('ali.(i) ktrzy znale3li si/ nie wpywa- na pytanie) mog* w stronie mo+e by-) ale to 'est zwi*zane z wielu oglnie i na wa+ny(, sprawa(, razem) aby i(, w ogle w stronie) wi/( zamiast odwra(a'*( si/ od nie') (o prawda) po prostu zoba(zy- twarz. : trzeba przyzna-) dale' punkt podstawowe' teorii ewolu('i) wi/( mo+e to by- tylko

kwestia o zniesienie niedoskonao.(i i(, wykonania w (elu zast*pienia nie do utrzymania w nim przez bardzie' wytrzymae. 2u+ kilka prb zostay dokonane w tym zakresie) bez w(ze.nie' znale3- do.- uderza'*(e. Dokument ten para si/ tak+e w niektry(, pomysw na ktre (zeka- na sw' suk(es. " rze(zywisto.(i) 'eden musi si/ odr+nia-) (o 'est niezb/dne do ustanowienia i rozwo'u teorii ewolu('i) a (o nie 'est) (o wa+ne akty i to) (o 'est przedmiotem i(, interpreta('i) i pod tym wzgl/dem 'est nie wszystkie tak mo(no i bezpie(znie ni+ przez stanowioby teori/ ewolu('i przez swoi(, zagorzay(, zwolennikw wyda'*. 6rze(iwnie) uwa+am) +e z korzy.(i* do podkre.lenia istotny(, trudno.(i i wi/ksze ;ing9ngli(,keit (ay nau(zania lub pog/bianie oglny(, zasad 'ego mody ika('i i(, widzenia podstawowe' struktury organi(zne' i obalenia zdania od pierwszego po'awienia si/ organizmw 'est mo+liwe. Depres'a szukam w zestawieniu z ogln* zasad*) ktra po'mu'e wszystkie prawa organi(zne <erkn=p end rozwo'u mi/dzy sob* >::: i ?:.@ : (o (,(/ w zasadzie tenden('* do stabiliza('i kontaktw zale(a'* naukow(y do te' pory pod nazw*) a nie tylko ktre tak (z/sto przed Darwin i !ae(kel twierdzili) +*da'* 'ednolitego planu rozwo'u organi(znego) ale tak+e poza tym wymogiem umowy z (elowo.(iowe' i zasady przy(zynowego (ae' imprezy przez i(, zadowolenie 'est w 'asne') pre(yzy'ne' wypowiedzi bys ormuowane. Aody ika('a szukam 'est to) +e nie zale+* od swoistego skadu (,emi(znego i pokrewny(, zagregowane' posta(i materii) ale od stanu molekularnego ru(,u dokona- organi(zne wa.(iwo.(i podstawowy(, >:. ::@) obalenie w ko4(u akt) +e 'a) poniewa+ twierdzi) +e konie(zne i 'esz(ze w zawieszeniu upar(ie wy(o ania widok pierwotnego po(,odzenia organizmw z nieorgani(zne' krlestwa przez 'ednego) z uwzgl/dnieniem pierwotnego stanu pod ziemi*) w pewnym sensie) naprze(iwko) zoba(zy- zast*pi- >B.@) przynosz*( zna(znie) +e w konsekwen('i "ydawao si/ osta- poprzedni widok w teorii po(,odzenia) na ty(, samy(, niepowodze4 (zasowy(, >B:::@. Z ktry(, wszystkie pozosta'* prawa Darwina !odowli poprawk*) dziedzi(zenia i walki o byt) w ktre' na'bardzie' istotne 'ego nau(zania 'est w prawa) z wy'*tkiem 0) +e zasada walki o byt tuta' 'edynie 'ako korygu'*(e lub uzupenienie inne' zasadzie 'esz(ze praw wy+szego sz(zebla >zasada zr+ni(owania sza(unek wystawowa) B:.@ wyst/pu'e) (o) o(zywi.(ie) 'ak na'bardzie' ze wszystki(,) 'est tylko ,ipotety(zne w tym dokumen(ie oraz w teorii ewolu('i) ale wyda'e si/ pewne skandali(zne nieprawdopodobie4stwa) +e nadal pozosta'* po poprzedni(, ,ipotez teorii ewolu('i .rodka) dobrze nada'e . "resz(ie mog/ sprze(zno.(i) na'(z/.(ie' i na'bardzie' upartym przedstawi(iele darwinowskie' teorii obiektu do udziau .wiadome' aktywno.(i twr(ze' w tworzeniu i rozwo'u organizmw) zasadni(zo tylko 'eden wewn/trzny(, sprze(zno.(i wasny(, pogl*dw ty(, prze(iwnikw i) w rama(, .(isy(, przyrodnikw tylko trady(y'ny(,) znale3- siedzib/ b/dom) (o kilka komentarzy w ostatni(, od(inka(,. Stan moi(, o(za(, nie mg .ledzi- literatur/ tak rozga/ziony na darwinowskie' nauki w (ae' swo'e' roz(i*go.(i) i we wszystki(, spe('alno.(ia(, w (o by si/ zatrzyma mnie do opublikowania ty(, idei) 'e.li nie 'est to ra(ze' bardzo oglne

aspekty dziaa 'ako zwyke spe('alno.(i nau(zania) a nie tuta' w drodze rozpatrzenia zostanie pod'/ta) ktre kiedykolwiek wy'dzie lub wyprowadzone z w(ze.nie' zdeptany. Co nie przeszkadza mi) a mo+e u(iekli) (o zabra- z sza(unkiem) by- mo+e by powd) ani te+ akt) +e ten skrypt tylko po generalnym wspomnienie tre.(i przy(,odz* do mo'e' wiedzy) pism i rozpraw z teorii Darwina bez mo+liwo.(i konkretnego spadku mo+e by- to zapisane) zadu+ony) +e b/dziesz t/skni Speziale odniesienia do r+ny(, autorw tuta'. 6oniewa+ obie wady pragn/ poba+liwo.- w o(enie te' publika('i mo+na znale3-) ale b/d* one tylko powa+ne 'e.li osobliwe Cre.ninie'sze' publika('i b/dzie wa+y- ni(. Ca ale (,(/ bezstronne' analizy. Nast/pnie bardzie' sz(zegowe wy'a.nienie) w pierwszy(, rozdziaa(, wielokrotnie u+ywane wyra+enia dopiskiem8 2e.li punkt b. w odniesieniu do pkt a porusza tak nazywam dla uprosz(zenia znak) 'ednak 'ego pozy('a bez zmian tak dugo) 'ak ru(, promienia do wektora w stosunku do #$D Dprzekra(za o obu strona(,) na tym odwrotnie) zgodnie z) 'ak to ma mie's(e 'est.

Zawarto.
:. odr+ni- organi(zny(, z nieorgani(zny(, stanw molekularny(, i rela('i mi/dzy nimi :: 6rzy(zyny poprzedniego widoku :::. Zasada tenden('/ do stabiliza('i :B Zastosowanie poprzedniego zasadni(zo warunka(, organi(zny(, "arunki B. Eosmoganis(,e. Frentste,ung organizmw B:. Zasada r+ni(owania sza(unek wystawowa B:: zasada zmnie'szania zmienno.(i B::: G+ne rela('e rozwo'owe krlestwa organi(znego) ktre wymaga'* zna(znie inny pogl*d ni+ przed ob'/(iem kosmorganis(,en po(,odzenie :?. Des(ent o Aan ?. Niektre geologi(zne i paleontologi(zne ,ipotezy antaz'e ?:. 1elowo.(iowa i psy(,o izy(zny wykorzystywanie zasady tenden('* do stabiliza('i ?::. "ierzenia

I. Odrni organicznych z nieorganicznych stanw molekularnych i relac i midzy nimi.

Sprbu'my zorientowa- podstawowe' konstytu('i organi(zne' w swoi(, r+ni( nieorgani(zny) wi/( nie wiem) (o bardzie' adekwatne) a nawet w ogle 'esz(ze mo+na zrobi- samemu) 'ak nast/pu'*(e) do ktry(, da'/ powodw w nast/pu'*(y(, sek('a(,. Gozumiemy przez (z*ste(zki zazwy(za' bardzo may(, ilo.(ia(,) ktry(, (z*stki przez wza'emnie wyra+ony(, si w bardzie' intymny(, zwi*zkw ze sob* ni+ z ty(, mas s*siedni(,) tak ze wzgl/du na stan (z*ste(zek nieorgani(zny(,) w skr(ie) 'est to) +e (z*stki) (o skada'* si/) wza'emne przez i(, dokona- z udziaem wytrwao.(i) kole'no.(i) w 'akie' s* uporz*dkowane) nie zmienia'*) (zyli znakiem sytua('i nie mo+na zmieni- z (z*stek s*siedni(,) (o nie ozna(za) +e s* one w stana(, wibra(y'ny(, o siebie) (o zrobi- to zamwienie bez zmian) w tym Drgania musz* bywystar(za'*(o mae) tylko w stosunku do odlego.(i) w ktrym (z*stki w (entralny(, mie's(a(, i(, przemiesz(zania si/. Ao+na doda-) +e rwnie+ w tym (entralne poo+enie nie mo+na zmieni- przez i(, interak('i) bez zmiany warunkw imponderabeln. Na wa,ania (z*stek wzi*- ze sob* w rozwa+ania(, (z*ste(zek) b/dzie w ka+dym przypadku (o powodu'e) +e na'prawdopodobnie' wi/ksza lub mnie'sza temperatura (z*ste(zek opiera si/ na bardzie' lub mnie' szerokie drga4 nie tylko (z*ste(zki eteru) ale rwnie+ wa+ki(, (z*stek (z*ste(zek. Do te' pory grani(a zmnie'szania amplitud/ os(yla('/ ustalone poo+enie rwnowagi (z*stki byyby w stosunku do siebie nawza'em) mo+na powiedzie-) ktre powodu'*) +e (z*stki w nieorgani(zne (z*ste(zki drga4 wok ustalone' pozy('i rwnowagi) (o nie wyklu(za) +e rozkaz nie nale+y myli- .rodkowego mie's(a drga'*(y(, (z*stek mody ika('i zmian amplitudy os(yla('i nale+y przy'*-) w rze(zywisto.(i) 'e+eli z'awisko rozszerzalno.(i ktre odbiera'* ukadw (z*ste(zek nieorgani(zny(, ze wzrostem temperatury) nie tylko odnosi si/ do zmiany w .rodkowym mie's(u (z*ste(zki) ale rwnie+ (z*stki (z*ste(zek. Z drugie' strony) pa4stwo opiera si/ (z*ste(zki organi(zne) 'ak dugo +ywotno.'est taka sama) w skr(ie) 'est to) +e (z*stki) z ktrego s* wykonane) kole'no.(i) w 'akie' s* uporz*dkowane w +aden 'akim (zasie) w drodze wza'emnego dziaania z udziaem wytrwao.(i zawsze Zmiana nowa) to zna(zy ozna(zenie i(, poo+eniu wzgl/dem siebie zawsze skru(,y nowo) gdy+ mo+e si/ to odby- przez doty(z*(e obiegu i inny(, skomplikowany(, ru(,w (z*stek do siebie #@ .
#@

(z*ste(zk/) ktra 'est realizowana w prosty ru(, obrotowy z t* sam* pr/dko.(i* k*tow* wszystki(, 'ego (z*stek do linii prze(,odz*(e' przez .rodek osi .rodka (i/+ko.(i) bez przemiesz(zenia (z*stek wzgl/dem siebie) to mimo to) +e (z*stki zawsze zmienia znak sytua('i na nowo) ale tylko "arunki (z*ste(zki organi(zne') gdy stan ten ru(, b/dzie rozpatrywany przez siy wewn/trzne (z*ste(zki. 7le) o ile obrt (z*ste(zki do sz(zelnie przed sob* le+*(ego lub ode'.- tylko przez drgania (ieplne porusza'*(y(, si/ wzgl/dem siebie tylko przez (z*stki bezwadno.(i rwnomiernie i mo+e by- zmieniony tylko w wyniku dziaania si zewn/trzny(, w kierunku) to nadal mie.(i si/ w po'/(iu nieorgani(zna.

2ako takie) te z'awiska (ieplne mao zale+y od ksztatu) ale mo( +ywego ru(,w (z*ste(zkowy(,) 'ak zwi/kszenie siy +y(ia taki(, ru(,w 'ak rwnie+ stanowi* zwi/kszone (iepo z (z*ste(zek organi(zny(, 'ako zwi/kszon* energi/ kinety(zn* os(yla('i) ktre z i(, zwi/kszone' amplitudzie zwi*zane z nieorgani(znym. " (elu uzyskania +ywy wskazanie r+ni(y (z*ste(zek organi(zny(, i nieorgani(zny(,) wy'a.ni- do nas sam na r+ni(e mi/dzy dwoma systemami izy(znymi. Eryszta soli) w ktrym (z*stki o ile nie s* stae) bez pres'i zewn/trzne' lub po(i*giem przed siebie) ale aby tylko os(yla('e (iepa wok stosunku do siebie stay(, pozy('i) da'e nam warunki 'e' (z*ste(zek obraz warunkw (z*stek w nieorgani(zny(, (z*ste(zekH tylko) +e musimy to wzi*- na mnie'sz* li(zb/ (z*stek w stosunku >przed i(, wymiarw@ wi/kszy(, odlego.(ia(, od siebie) 'ednak nasz ukad sone(zny) w odniesieniu do (ia niebieski(,) ktre w(,odz* do niego) obraz za(,owania si/ (z*stek w (z*ste(zki organi(zne'. " rze(zywisto.(i) ru(,y mas w naszym ukadzie sone(znym wyst/pu'* wy*(znie w rama(, kon(ep('i ru(,w) ktre mo+emy przypisa- do (z*ste(zek zwi*zkw organi(zny(,) i udowodni-) w tym samym (zasie mo+liwo.- takiego ru(,u) poza tym) +e trzymamy w (z*ste(zka(, organi(zny(, pod wpywem si molekularny(, ru(,w skomplikowany(, mo+liwe mo+e) tak 'ak wyst/pu'* w naszym Fkadzie Sone(znym) 'e.li nie w ty(,) ni+ w naszym Fkadzie Sone(znym) o masie wszys(y inni tak bardzo przewy+sza'* +e wszystkie ru(,y wr(i- na zwyke niewiele zaburzony elipty(zne. 2e.li zna'dziemy utworzone pod wpywem atrak(y'ne' siy grawita('i) Ziemi i Fkadu Sone(znego) tak +e nabieranie masy >my.l rozo+one w zakresie przestrzennego (ao.(i@ do wagi wzrasta systemowy(, w kierunku) mo+emy od) (,oprzez nieznane prawa) ale w ka+dym przypadku analogi(znie dziaa'*(e siy molekularne) przy (zym (z*stki (z*ste(zki organi(zne' s* utrzymywane razem przez 'ego (i/+ko.(i) +e zale+ne odpowiednie do(,ody) a powinno by- proste komrki mog* by- postrzegane 'ako prosty(, (z*ste(zek organi(zny(,) a nast/pnie mo+e zwi/kszona sto(zenie (z*stek) tylko silnie'szy u(isk do .rodka sam wizualnie w wygl*dzie zastrz rdzeniowe' otrzymu'*( 'a.nie'szy wzma(nia'*(* 1zasami 'ednak niezna(zne wzmo(nienie obwodu porowate' bonie komrek z innego punktu widzenia) to mo+e by- akt) +e rzadkie (z*stki w skali (z*ste(zki 'ako zbli+a'* si/ wolnie' ni+ w .rodku w skali naszego ukadu planetarnego) z powodu i(, niskie' akumula('i ale sz(zelin dla *(zno.(i pomi/dzy zawarto.(i* komrki mo+na pozostawi-. 7le musz/ przyzna-) to 'est tylko dla domysw.Gwnie+ mo+e byproblematy(zna) nawet 'e.li pozornie proste komrki rze(zywi.(ie by- uwa+any za na'prostszy(, (z*ste(zek organi(zny(,) a nie ra(ze' 'ak zwi*zki organi(zne takie w wkrt(e okre.lonym sensie) w tym przypadku) ale podobne wska3niki dla .rodka obrze+a komrki przez organi(znego zwi*zku zawartego w nim byy (z*ste(zki organi(zne mog* by- spowodowane tym) +e statuiert pomi/dzy (z*stkami (z*ste(zek I@ . 6orozmawia'my o warunka(, (z*stek (z*ste(zek do siebie na wska3niki (ae' (z*ste(zek do siebie) wi/( dwa rodza'e (z*ste(zek powsta'* nawet bez bezpo.rednie' obserwa('i ustalony(, po'/-) z 'edne' strony i aktw) z drugie' strony) nast/pu'*(e

wnioski) do ktry(, b/dzie przydatna) przewidu'emy) aby zwra(a- uwag/.


I@

analogia do tego u(zy-) wi/( wi/ksza sto(zenie gwiazd zna'du'*(y(, si/ w gromady gwiazd) tak 'ak po .rodku stos do wzi/(ia 'ako wsplny grunt w ka+de' gwiazdy ro.nie do u(isku masy w kierunku (entrum.

2e.li niezorganizowany (z*ste(zka innym w sta'*(y(, do naszy(, zmysw 'ak dotyk) 'est blisko) +e siy molekularne mi/dzy nimi s* gwnie na skutek grawita('i) suk(es mo+e by- tro'akie. 7lbo +e (z*ste(zka odbi'a spr/+y.(ie z drug* przez spowodowane siami zewn/trznymi przymusowy(, zbli+enia) 'ak Bila przy zderzeniu z innym od tego suk(esu we wszystki(, bilardowy(, kulek nawet mo+e zale+e'edynie od taki(, warunkw w(,odzenia w kontakt wido(zny(, (z*stek w pobli+u lub trzyma- 'e w taki sposb ze sob*) ktre ma'* taki sam stosunek 'ak mi/dzy (z*stkami w (z*ste(z(e wyst/pu'e pomi/dzy (z*ste(zkami z t* r+ni(*) +e sia spa'a'*(a pomi/dzy (z*ste(zkami 'est sabszy ni+ w przypadku (z*stek o (z*ste(zka(,) ktre krtko opisa- 'ako nieorgani(zny zwi*zek (z*ste(zek nieorgani(zny(, (o nie tylko przy(zepno.(i mi/dzy organami nieorgani(zny(,) ale tak+e sp'no.(i nieorgani(zny(, (z*ste(zek) taki(, 'ak dugo) 'ak (z*ste(zki pozosta'* rozpoznawalne 'ako spe('alny zao+y. 7 po trze(ie) +e mieszanka w kontak(ie w pobli+u kole'ny(, (z*ste(zek w taki sposb) +e 'edna albo ka+da inna o prze'.(iu (z*stki od 'ednego do drugiego) a stan) ktry r+ni si/ dla (z*ste(zek (z*stek) w stosunku tylko do ka+de' ustalone' pozy('i rwnowagi) bez zmiany zle(enia os(ylowa- w kierunku wskazanym) pozostawia zmienia'* one ra(ze' b/dzie na siebie ozna(zenia i(, poo+enia(, wzgl/dem siebie) ale tylko w sensie 'akie z'awiska rozpusz(zenia (iaa staego) do rozpraszania i po*(zenia (,emi(znego i z'awiska rozkadu oparte s*) wyst/pu'* mi/dzy nie-skon(entrowany(, u(,wa lub (,emi(znie zr+ni(owany(, kompozy('i) w ktry(, suk(es naty(,miast doprowadzony do kontaktu okoli(zny(, (z*ste(zek propagu'e do drugiego bez zmiany znaku sytua('i) tym samym wprowadza'*( mi/dzy (z*stkami ka+dy s*siedni(, dw(, (z*ste(zek o zmnie'szonym przepywie (z*stek mo+e odwr(iponownie pomi/dzy samymi (z*ste(zkami. "szystkie roztwory) dy uz'a) zwi*zki (,emi(zne mi/dzy masami nieorgani(zny(,) ale 'edynie tam) za po.redni(twem warstwy i przesuni/- regula(y'ny(,) ktre odbywa'* si/ obe(nie) st/+enia lub (,emi(zne' r+ni(y pomi/dzy masami przez wytworzenie 'ednolitego rozkadu rwn* bes(,a enen zo+ony(, (z*ste(zek w nowy(, zwi*zkw nieorgani(zny(, kompensowa- ru(,y bez sposobu my.lenia zale+* w (z*ste(zka(, organi(zny(, 'ako dost/pne w systema(, ekologi(zny(,) mo+e od(,yla- &@ .
&@

Co nie zna(zy) +e pod wpywem (zynnikw zewn/trzny(, si kosmi(zny(, odlego.(i bardzo nieregularne ru(,y (z*stek morza i powietrza) aby ode'.-) ale to wkrt(e si/ odpo(z*-) gdy siy te odlege przestay dziaa-. " (ieky(, kropelek z utworzeniem zwi*zkw nieorgani(zny(, 'est zwi*zek sposb przemiesz(zenie (z*ste(zek wzgl/dem siebie si zewn/trzny(, na wszystki(, boka(, z rwn* atwo.(i*) w (iaa(, stay(, w r+ny(, kierunka(, r+ni* si/

niezna(znie i odporno.- na przemiesz(zenie 'est 'ednak (oraz wi/kszy. " (iaa(, gazowy(, absolutnie nie ma'* +adnego zwi*zku z (z*ste(zek odbywa si/ du+e'. Eiedy (z*ste(zki organi(zne s* organi(zne w wido(zne' powierz(,ni styku) tak) +e siy (z*ste(zkowe' pomi/dzy i(, wza'emne (z*stek 'est skute(zny) wi/( trzy razy przypadku) podobnie 'ak w przypadku (z*ste(zek nieorgani(zny(, s*dzono. 6o nas) ale nie interesu'e tuta') w przypadku i(, elasty(zna obronie po gwatowne' pode'.(ia do ka+de' z usug) a nie stowarzyszenie mo+e kiedy. nade'dzie) a po drugie) +e s* one odpowiedzialne zgodnie z zasad* nieorgani(zn* stosunku do siebie) a mianowi(ie) +e >na i(, my.laem@ zrobi- tylko przed siebie wibra('i do wzgl/dnie stay(, pozy('i rwnowagi) 'ednak wykonu'* one w sobie ru(,y okre.lonym (,arakterze krtko ru(,w ekologi(zny(,) ktre) 'e+eli takie systemy istnie'* na wszystki(, gwny(, punktw obni+ony(, na (ae' z'awisk) 'ak obserwowa- ty(, systemw z (z*ste(zek nieorgani(zny(, wi/( mo+na o(zekiwa-) +e brak istotny(, z'awisk i mo+liwo.(i rozwo'u. 6o trze(ie wresz(ie) +e (z*stki i ru(,y dopasowany(, (z*stek w mieszan(e stylu) +e (z*ste(zki) z ktry(, druga pod zmiany znaku poo+enia i kierunku tym(zasowo i w sposb (i*gy przywr(i- po*(zenie pomi/dzy tymi dwoma komponentami) ktre mog* by- dokadnie bardzie' lub mnie' wa,a si/ pomi/dzy dwoma ograni(zeniami) +e tylko na na'bardzie' zewn/trzne' oklnik stopniu (z*stek trans orma('i i(, ru(, moleku mi/dzy dwoma lub oba razem kr*+y) a 'esz(ze inne (ykle i inne ru(,y pozosta'* ka+da sama (z*ste(zka) przeprowadzi-) i +e wszystki(, (z*stek obu (z*ste(zek 'est wyprowadzony na przemian z obu stron nad drugim) ktre 'est kompletne po*(zenie dw(, po(,odz* z nowe' (z*ste(zki prze(,odz*. Ai/dzy tymi dwoma grani(ami) nie mo+e by- wszelkiego rodza'u po.redni(, stopni uz'i i ninie'szym zwi*zku organi(znego. 2ednak w ka+dym przypadku nale+y zbli+y- do zwi/kszania wzrostu przez stopienie zewn/trzne' wewn/trznymi (z*stek wypywa'*(ym) poniewa+ o(zywi.(ie zakres ka+de' (z*ste(z(e ru(,u (z*stek mo+na wykona- przy(i*ganie drugie' (z*ste(zki szyb(ie' i atwie' ni+ w ru(,u (aego .rodka. 2e+eli wyobrazimy sobie) +e (z*stki u(,wy(one w momen(ie i(, przepywu i ukadu obu (z*ste(zek wprowadza krzepnie) to zakada si/ (z/.(iowe stopienie obu posta(i dw(, oddzielny(, g/sty(, rdzeni obr/bie i(, razem zamyka'*(y(, i po*(ze4 pomi/dzy nimi po.redni(zenia lu3nie'sz* mi*+szu) (o samo w sobie (oraz uz'i (z*ste(zek zag/sz(zony bardzie' kosztem rdzeni. " rze(zywisto.(i 'ednak) nale+y s*dzi-) zarwno rdzeni 'ak mi*+sz przesuwa'*(e (z*ste(zki skada'*(e si/ tak dugo) 'ak ka+dy stan organi(znym 'est pena. Cak 'ak 'u+ mo+e mie- dwie (z*ste(zki do siebie oddzielny(, '*der w kierunku wskazanym 'ednak s* po*(zone przez stopniu w ten mo+e mie- rwnie+ mie's(e we wszystki(, rz/da(, (z*ste(zek) a tak+e przez tylko nie 'est zatrzymany) ale +ywe uro'one' (i*go.(i mi*+szu organi(zn* ru(, pomi/dzy nimi by- prowadzone (a* seri/. Nast/pnie) 'ak mo+na to sobie wyobrazi- stopniowo z kontynua('* uz'i (z*ste(zek organi(zny(,) wi/( tylko w prze(iwnym kierunku) 'e' (z/.- pola stopniowo tak) +e pro(es podziau tak za(zyna '*dra) gdy+ zamyka si/ tak) +e gdy pro(es uz'i. 1ae rz/dy (z/.(iowo stopiony(, (z*ste(zek) pozostawia'*( tylko po'awiy si/ na my.li) +e nie da'e si/ organi(zny zwi*zek podziau) po wzro.(ie diet* FSJ udzia ponownie niezakwestionowanym) wszystkie rozwo'u organizmw mog* by- zasadni(zo w taki

sposb (i*gy dugo.- podzielenie przypisane do (z*ste(zek organi(zny(,. Cylko bemerktermaKen mo+e by- w*tpliwe) (zy nawet na'prostszy(, komrek z '*dra komrkowego 'ako prosty(, (z*ste(zek) a nie ra(ze' 'ako stowarzyszenia) w ktrym (z*ste(zki w kierunku .rodka g/stszy ni+ obsugiwany(, przez mierze byuznane. Gwnie+ mog* by-) 'e.li nie dowodzi) ale dobrze zrozumie-) w 'aki sposb takie edera('* w ktry(, wszystkie (z*ste(zki s* po*(zone przez wsplne) zgodnie z wn/trza Zwi*zku g/sto.(i rosn*(e' mi*+szu post/pu'e dieta mo+e rwnie dobrze by- zmuszone do 'ako (ao.-) za(zyna'*( ak('i g/stsze' ni+ rdze4 'est w przypadku prosty(, samy(, (z*ste(zek. Ceraz 'ednak mo+e rwnie+ nieorgani(zne (z*ste(zki z organi(zny(, i nieorgani(zny(, zwi*zkw z (ay(, stowarzysze4 ekologi(zny(, wyst/pu'e w zwi*zku) i +e na dwa sposoby) albo tak) +e przylega'* one mo(no z zasad* zwi*zku nieorgani(znego tylko na siebie) 'ak ostrygi i .limak zako4(zeniu powoki) (zyli wza'emne (z*ste(zki prawdopodobnie mo+e os(yla('i (iepa przed siebie) bez 'ednak prze'.- (z*stki mi/dzy dwoma i zamieni- znak i(, poo+enia wzgl/dem siebie) lub tak) +e wyst/pu'e ten ostatni) (o nazywamy ru(,em krtki materia mi/dzy nimi. Ao+e to by- 'ednostronne elementy (z*ste(zki nieorgani(zne) 'e+eli nie wszystkie nieorgani(zne (z*ste(zki dodane do organi(znego i w skomplikowane ru(,y wewn/trzne si/ samo przez obie (z*ste(zki organi(zne s* karmione i pod warunkiem) +e da'* one ni( wsplnego z powrotem wzrasta-) mo+e on obe(ny elementy (z*ste(zki organi(zne spo(zynku i wi*zanie nieorgani(zny(, (z*ste(zek na zasadzie zwi*zku nieorgani(znego lub nawet (ae (z*ste(zki organi(zne przekada'* si/ nieorgani(zne i po*(zy- nieorgani(zne' z s*siednim nieorgani(zne) a zatem ra(ze' niezorganizowany(, mas) 'ak do te' pory nie ma ni( na niektre Zostaw rosn*-. Caki ksztat nie tylko wzrost ko.(i i skr zwierz*t) ale w taki sposb wydzielania pynw w organizmie) aby prze'.-. : po trze(ie) (z*ste(zki organi(zne w(,ania'* skadnikw nieorgani(zny(, po(i*gn*- 'e do pro(esu i da- z drugie' strony) skadniki stay(, lub (ieky(, zwi*zkw nieorgani(zny(,) z ktrymi ma'* kontakt) a by- mo+e) +e gdy stowarzyszenie do organi(znego r+ny(, stron z r+ny(, zwi*zkw nieorgani(zny(, 'est zwi*zane) otrzymu'e od 'ednego skadnikw niepo+*dany(,) ktre na emerytur/) +e z drugie' ponownie. " sumie 0mi/dzy organi(znymi i nieorgani(znymi pa4stw na do.wiad(zeniu i perspektywie ma ustalonego limitu) a r+ni(a mo+e by- wykonana tylko w stosunku) pod warunkiem) zgodnie z) 'ak kra'e zbli+a- si/ do 'ednego lub drugiego okre.lania sposobu) terminu) zamwienie w odniesieniu sto'*(e' wnioski 'ednym lub inne pode'.(ie przypadku. Eomrki) skry) '*der komrek i (z/.(i ko.(i) ktre nie s* 'esz(ze (akowi(ie usuni/te z wewn/trzne' metabolizm podobne) mog* byrozwa+ane 'ako zwi*zki (z*stek) zmienia- kole'no.-) w 'akie' s* w rankingu ze sob* tylko bardzo powoli i doty(,(zas prawie unorgani( pod nazw* wyst/pu'* elementy) bez 'esz(ze w peni odpowiada- na to) (o si/ lubi) aby pami/ta-) 'e.li (,(emy (z/.(i zwi/zo.(i) po prostu) o ile opisane 'ako (z/.(i nieorgani(zny(, organizmw) i taki(, 'ak systemy mieszane (z/.(i organi(zny(, i nieorgani(zny(,) 'ednak w*tpliwe 'est) (zy kiedykolwiek doskonay w organizma(, (z/.(i nieorgani(zne s* w naszym rozumieniu. 6o (o istnie'e mi/dzy tymi dwoma gatunkami stowarzyszenia) ktre

mog* tworzy- (z*ste(zki organi(zne z (z*ste(zek nieorgani(zny(,) bez ustalonego limitu. " ka+dym przypadku) wszelkie organizmy wy+sze) i w*tpliwe) nawet na'mnie'sze) s* systemy) 'ak mieszane mi/dzy (z/.(iami organi(znymi i nieorgani(znymi) 'e.li nie podlega .(isym) ale w przybli+eniu stosowaniu drugim okresie do rozwa+enia. Ceraz 'ak) ale rwnie+ 'ak *(zy- zarwno w taki(, mieszany(, systemw) nie ma (,yba zwi*zek z enomenw +y(ia w ka+dym ro.lin) zwierz*t i organizmw p lanzentieris(,en warunkiem) +e organi(zny zwi*zek (z*ste(zek organi(zny(, 'est (i*ga. Nie powinny by- anulowane interweniu'*( stay(, ko.- Fdost/pni' t/ (i*go.-) wi/( mo+e sama zosta- przerwany tylko w niektry(, kierunka(,) pod(zas gdy on w(i*+ utrzymu'e si/ w inny(, kierunka(,) i nie s* przezna(zone do komrek wypa.- stowarzysze4 ekologi(zny(,) i(, .(iany byy wystar(za'*(o sp'ne do transportu substan('i by-. 2est to wsplna pasz(zyzna mo+e rwnie+ systemy my.lenia) w ktrym (z*ste(zki nieorgani(zne) t'. drgania (z*ste(zek tylko stosunkowo ustalone' pozy('i rwnowagi wzgl/dem siebie) zna'du'* si/ w ru(,u wzgl/dem siebie tak) +e i(, szuka- w (z*stka(, (z*ste(zek organi(zny(,) krtkie ru(,w ekologi(zny(,) a to Ao+liwe) +e naprawd/ wszystkie nieorgani(zne (z*ste(zki) bez wska3nika nieorgani(znego 'e' (z*stek da'* si/ ze sob*) s* rysowane na skomplikowany pro(es przepywu (z*ste(zek organi(zny(, w pro(esa(, od+yw(zy(, organizmw) ktre w utrzymaniu ru(,u organi(zne' (z*ste(zki z'awiska +y(ia (ay(, organizmw Nie mo+e stanowizna(zn* r+ni(/. Eontrast) mo+e by- tak daleko id*(e bezpie(zne do.wiad(zenia przez zwykego interak('i (z*ste(zek nieorgani(zny(, lub zwi*zkw nieorgani(zny(,) 'ak 'eden mo+e rwnie+ rozwi*zania) dy uz'a) reak('e (,emi(zne r+ni* si/ i *(zy-) aby osi*gn*- 'akie. warunki) ktre nale+y do*(zy- (,arakteru z'awisk +y(ia) a b/dzie nadal pokazu'*) +e nie s* wymagane generowanie stanw ekologi(zny(, z kra'w) ktre odpowiada'* warunkom nieorgani(zny(, zao+y-. >7bs(,n.B.@ " rze(zywisto.(i) siy wewn/trzne i zewn/trzne dziaania w ka+de' organi(zne' i nieorgani(zne' (z*ste(zki lub systemu) takiego 'ak system mieszania z uporem i.razem do stanu odpowiedniego odpo(zynku lub stanu ru(,u (z*stek) ale mo+emy robi- to) (o si/ suk(esem na zewn*trz i (o suk(es wewn/trzny przy(zyny) siy di nale+y rozpatrywa- w kompozy('i z uporem nieugi/ta) oddzielone abstrak('a w rama(, pewny(, ograni(ze4) w ka+dym przypadku zmiany wewn/trzne nie zoba(zytylko 'ako suk(esu do przy(zyn zewn/trzny(, lub siy) ktre go w stay(, warunka(, zewn/trzny(, przed lub (akowi(ie niepropor('onalne do i(, zmiany s*) a ra(ze' propagowa- od Losu do wn/trza) 'ako przy(zyn zewn/trzny(,) ktre nie stao ze wzgl/du na zna(zne siy na odlego.-) musi by-) bra- (a* mas/ zna(zny(, rozmiara(,) wewn/trzne i zewn/trzne) 'edno(ze.nie zwi*zany) lub nawet rozprzestrzenia- z wn/trza na zewn*trz) nie wyklu(za) +e te pa4stwa) ale tak+e r+ne w zale+no.(i od zmienia'*(y(, si/ okoli(zno.(i zewn/trzny(,) z) mo+e bywywoane przez bod3(e zewn/trzne i nale+ao si/ ina(ze' w inny(, okoli(zno.(ia(,. Opiszemy teraz w skr(ie dziaanie si wewn/trzny(, w spontani(zno.(i) zale+no.-

od zewn/trzny(, i otwarto.-) de ini('a) ktra) (,o- tuta' tylko zasadni(zym (elem abk=rzender wyzna(zania rze(zywisty(, warunka(, ma dla nas) ale tak+e bardzo wygodne w i(, dziedzi(zne' kon(ep('i ty(, terminw w(,odzi do niego tylko) +e mo+na 'e tuta' na podstawie powierz(,ni materialne') 'ednak zazwy(za' korzystnie albo (o na'mnie' nie istnie'e pole intelektualne' przed o(zami. 7le to 'est nie mnie' ni+ wy*(zone przez poprzedni) +e na izy(znym spontani(zno.(i psy(,i(znego Okre.la) ktre) 'e+eli przekra(za prg psy(,o izy(zn*) (o nie zawsze 'est konie(zne) 'est od(zuwane 'ako sia nap/dowa dla zmian w stanie) i izy(zny sam legalizmu Cemat) ale (o do pod'/(ia na psy(,o izyki mo+e mie- interes. O ile nam utrzyma- si/ na izy(zne' stronie) b/dziemy mogli powiedzie-) +e na poprzedni (z*ste(zki nieorgani(zne tylko mie's(e i kole'no.- i(, (z*stek organi(zny(, mo+e spontani(znie zmienia-.

II !rzyczyny poprzedniego widoku.

6rzy(zyny poprzednie' kon(ep('i nieorgani(zny(, i organi(zny(, kamstwo pa4stwa w nast/pstwie8 Fzna- stan (ia nieorgani(zny(, ina(ze') to w ka+dym razie w akta(, nie ma powodu) ale akty krystaliza('i i elasty(zno.(i we'.- (akowi(ie do poprzedniego pomysu) i to tym bardzie' konie(zne) aby by- w sz(zega(, o tym) 'ak stan nieorgani(zny Zawsze 'est ina(ze' interpretowane) nie ma'* 'ednak to kiedykolwiek przynis o(zy.(i- .wiadomo.-) +e nie mo+na ewentualnie organi(zny rozumie tak. 6od dziaaniem (i.nienia i roz(i*gania si zewn/trzny(,) 'ednak+e kole'no.(z*ste(zek w organa(, nieorgani(zny(, mo+na bardzo przesuwa'* si/ wzgl/dem siebie) i 'est zrozumiae) +e tylko w minderm stopniu kole'no.- (z*stek samy(, (z*ste(zek mog* by- przenoszone w ten sposb) tylko w ten sposb nie s* sprze(zne (,arakterystyka stanu nieorgani(znego) bo o nim 'edynie niemo+no.- takie' zmiany .wiad(z* o wewn/trzny(, si (z*ste(zek. Gwnie+ zwr(i- ma'*tek taki(, si) (z*stki naty(,miast os(yla('i zmnie'sza amplitud/ w obu starego porz*dku wobe( siebie z powrotem) lub pod'*- now*) w ktrym pozosta'* one bez dost/pu nowy(, si zewn/trzny(,) byy) 'e.li elasty(zny limit nie zostanie przekro(zony po(i*giem lub (i.nienia by ostatni) 'e.li miao to mie's(e. Na pro(esy rozpusz(zania) dy uz'i i (,emi(zny(, mi/dzy zwi*zkw nieorgani(zny(,) ktre mog* da- zmiany porz*dku w kierunku pewne' okaz'i) 'a si/ z tym) (o powiedziano wy+e' o nie wra(a. " odniesieniu do stanu organi(zny(, wyda'e si/ (oraz atwie' powstawanie ru(,w zmieni- kole'no.- (z*stek ni+ wyobrazi- wibra('i wzgl/dnie stay(, poo+e4 rwnowagi w przy(zepno.(i do ustalone' kole'no.(i aspekta(, me(,ani(zny(,) tak

samo pod wpywem si albo zgodnie z prawem grawita('i lub 'ak*kolwiek andres atrak('i lub prawo odpy(,ania bez zmiany znak kierunku z odlego.(i (z*stek) b/dzie mo+liwo.- stana(, ru(,u ostatni rodza') ile 'a to widz/) to nie my.le-. 2e.li teraz nie mwi- z'awiska mo+e) +e 'ak znale3- mie's(e) a zatem wszelkie siy musz* byprzedstawienie) udowodni- z drugie' strony) +e nie wszystkie materialne siy natury) ina(ze' (i*gym ru(,u planet nie 'est zawarta mo+e przy'.-. 2ednak nale+y stwierdzi-) +e siy) ktre s* zarwno 'eden) 'ak (o innego dokumentu raz) tak) +e mo+e byrwnie+ mi/dzy siami (z*ste(zkowa taka) +e zarwno 'edne' i drugie' zezwolenie #@ ) oraz +e rze(zywi.(ie tak 'est) 'est bezpo.rednio .wiad(zy akt) +e 'est to mo+liwe) (,arakterysty(zne z'awiska) przy (zym r+ni* si/ od systemw organi(zny(, nieorgani(zny(,) a zatem i w +aden inny sposb do wy'a.nienia.
#@

Dalsze sz(zegy na ten temat mo+na znale3- w dodatku na ko4(u te' sek('i.

2e.li na'prostsze istoty organi(zne) (o wiemy) stru(tureless mikroskopowe lub na'wy+e' 6in,ead du+e protoplazmaty(znego kulki szlam) tzw Aoner lub podobnie stanowiy od biay(, kule(zek krwi lub nago 'ak zwyk* komrk/ z rdzeniem komrkowym wykonu'e 7moeba wszystkie r+norodne zmiany ksztatu) ktry w rama(, przesuni/(ia masy gumy Eole'no.- ty(, (z*stek s* w stanie przy'*zewn/trzny po(i*gu (i.nieniowego mo+e spontani(znie zakada- tak 'est w propor('a(, w posta(i nieorgani(zne') nie wy'a.nienie dla(zego) natomiast umo+liwia wykonanie taki(, samorzutny(, zmian ksztatu pod przy'/ty(, zao+e4 doty(z*(y(, stanu organi(znego dobrze ozna(za'*) +e 'est to) +e widzimy to stworzenie 'ak na'prostszy(, (z*ste(zek organi(zny(, lub nawet systemy organi(zne taki(, (z*ste(zek lub nawet mieszany(, systemw w sensie wskazanym. " isto(ie) zgodnie z pierwszym wymogiem (z*stki (z*ste(z(e r+norodne ksztaty mog* pozostawa- w trak(ie i(, kole'no.(i zmian/ przepywu szybko zebrane a wewn*trz kulisty) (zasami wewn*trz wydu+one' (ylindry(zne' przestrzeni) a pomi/dzy nimi) tak dugo 'ak nie ma +adny(, warunkw ograni(za'*(y(, wza'emnie swobodnego przemiesz(zania reprezentu'*) i zawsze my.limy o kwot/ przez powierz(,nie) ktre s* zde iniowane przez (z*stki pery ery'ny(, okre.lony(,. Co nie zna(zy) +e wszystko to zgodne ze stanem ekologi(zne' oglny(, aspektw zmiany ksztatu s* naprawd/ wyst/pu'* na ka+dym Aoner rwnie+) +e tak naprawd/ nie trwa to mo+liwe) +e po prostu ma tylko o zmienne' +e z nowo istnie'*(y(, ru(,w (z*stek) w skadzie mo+e powsta- wzbudzenia zewn/trzne) nie powiedzia ni( zapobiega dyski izy(zne) 'akim s* naprawd/ spontani(zny) wraz postrzegany(, nap/dw spontani(zny(,) wi/( my.le- na ten temat 'ako z'awisko wewn/trzne' du+o pami/tao ile zostanie przekro(zony prg psy(,o izy(zny pod(zas I@ . Ausimy przyzna-) +e nawet po ktre zostan* omwione p3nie' ogln* zasad/) +e bez zmiany bod3(w zewn/trzny(, stanie ru(,u (z*stek i tym samym d*+y- do zmiany ksztatu (ae' (z*ste(zki mnie' lub bardzie' stabilne pa4stwa okresowo.(i i ostate(znie byby w takim rozwi*zaniu) nie przyzna'*( si/ do tego) warunek ten nie istnie'e w os(yla('e (z*stek o wzgl/dnie stay(, poo+enia(, rwnowagi) ktre d*+* (z*stki samorzutnie (z*ste(zek nieorgani(zny(,.
I@

6o przedstawieniu w moi(, 0elementw psy(,o izyki0 wymaga ka+dy

pro(es materiaw) ktre ze swe' natury lub w posta(i po odpowiednim sensa('i (zy kiedykolwiek nosi- z'awiska .wiadomo.(i) ale pewn* wyrazisto.(i* lub nat/+enia >siy +y(iowe'@) ktre prg zadzwoni-) tak +e z'awisko naprawd/ kopa- w .wiadomo.(i) tak dugo) 'ak prg nie zostanie przekro(zony) z'awisko pozosta'e 0nie.wiadomy0 i mo+na patrze- na to tak) 'akby pro(es izy(zny b/dzie sam 'est obe(ny) 'e.li nie ru(,y poni+e' p,y(,op,ysis(, progowe' tak b/dzie potrzebne do reprezentowania w psy(,ologii tak wielki obszar roleplaying z FnbewuKtsten) 'ak ru(,y progu .wiadomo.(i. Ao'e pogl*dy w tym zakresie mog* si/ istotnie r+ni- od !artmanna) (o nie 'est 'ednak konie(zne) aby przeprowadzi- tu pod uwag/ tylko tuta') to p3nie' kilka razy go.(innie kon(ep('/ progu) 'ak rozumiem go wy'a.ni-. 7by wykona- krtk* obrazu8 'ak +elazo tylko wtedy) gdy 'est ogrzewany powy+e' pewnego poziomu) wido(zne .wie(*(e .wiadomo.- przerywa powrotem 'edynie wtedy) gdy pro(es) ktry 'est w stanie ustanowi- si/ przekra(za pewien stopie4 wytrzymao.(i. Ceraz) w(i*+ zastanawia'*( si/) (zy nawet na'prostsze organizmy) ktre znamy) naprawd/ 'ak rwnomiernie stanowiy masy s*) 'ak po'awia'* si/ one pod mikroskopem) ale widzimy 'e) zamiast prosty(, (z*ste(zek organi(zny(,) dla systemw taki(, zwi*zkw organi(zny(,) w tym (elu) wtedy poprzedni widok nie zmienia si/ zna(z*(o. Na) zgodnie z ide*) +e poszli.my z organi(zny(, zwi*zkw (z*ste(zek organi(zny(,) ma takie wszystkie zmiany ksztatu) ktre mog* przybraelasty(zn* tkanin/ z zamkni/ty(, s era(, stay(, przez .(iskanie zewn/trzny(, i si roz(i*ga'*(y(, re(ep(y'ny(,) mo+e przy'*- spontani(znie) przez stay(, kulek tuta' rdzenie (z*ste(zek s* reprezentowane rozprzestrzeniania (z*stek nie wza'emnie mi/dzy (z*ste(zkami. 2ednak+e) nawet w systemie mieszanym mo+emy rozwa+y- Aoner przez (o mo(zy si/ w (ie(zy nieorgani(zny(, lub my.leli przesy(one niewido(zne) tylko ale <orzustellenden 'ako elasty(zne) nieorgani(zne sie(i) a potem spontani(zno.(i ru(,w ekologi(zny(, nie b/dzie inny(, przeszkd przez osob/ doros*) 'ako zwi*zki nieorgani(zne musz* (,arakteryzowa- si/ tym) +e w oddalone od organi(zny(,) w ktrym s* one zgodne. Nie mnie' komrek skry z komrek 'ego ksztat mo+e si/ zmienia- spontani(znie w wolnym w sposb 'esz(ze tak dugo) 'ak tylko wytrzymao.- bony komrkowe' nie 'est przekazywana sztywno.(i. 2e.li 'est to przypadku o(zywi.(ie su(,a- te' mo+liwo.(i zmiany ksztatu) ale nie wyklu(za to mo+liwo.(i) +e zawarto.- komrek wy(,odz*(ym zna(zy w przepywie organi(znym) a ru(, ten nadal szuka si/ przez sz(zeliny w membranie komrkowe') 'ak wsplna pasz(zyzna 'est wykonane w ro.lina(,. 1zy raz spontani(zne zmiany ksztatu) 'ak prosty(, istot) 'ak wzi/li.my pod uwag/) Eonstytu('i ekologi(zne' na mo(y ty(, samy(, mo+liwe tak spontani(zny(, lo(omotions samy(, rezystorw zewn/trzny(, Aitein lusse s* o(zywi.(ie mo+liwe) bez pomo(y na nowe zasady wymaga. "edug ty(, samy(, zasad) spontani(zne zmiany ksztatu i lo(omotions razem na'bardzie' skomplikowany(, organizmw mo+na wytuma(zy-) z tym) +e tuta'

(ierpi z powodu wkadania wi/kszy(, sztywny(, mas lub przy*(zenia (z/.(i organi(zny(,) taki(,) zmiany ksztatu i tryby utrzymaniu ograni(ze4 lokomo('i i mo+e by- zakazane w niektry(, orma(,) 'ak " ty(, na'prostszy(, istot nie tylko 'ak to przypadek. Stwierdzono) +e wrotki i inne mae organizmy wprowadzone przez suszenie pozornie martwego nieorgani(zne') ale mo+e by- doprowadzony z powrotem do +y(ia przez zwil+enie) 'e+eli tylko ta temperatura pod(zas suszenia nie zwi/ksza si/ a+ do koagula('i biaka 'a'a. Nie byoby w sporze trudno sobie wyobrazi-) rwnie+ 'ak w sposb nie mo+na zaprze(zy-) w ogle) 'ako nowe ru(,y +y(ie powinno doda'*( unorganis(,em wody) do nieorgani(zny(, zwi*zkw (z*ste(zek nieorgani(zny(, mo+e obudzi-) nie mnie') w ktry(, konsekwentnie +y'e stan su(,y(, zwierz*t po Eoagula('a biaka z tym) (o pozwala na 'esz(ze przebudzenia 'est inna. Zarwno w zwi*zku) ale ozna(za) 'e.li w o+ywienie w*(zony do su(,y(, zwierz*t) ru(, organi(zny 'est nadal w 'ego organi(zny(, (z*ste(zek nadal spa(ery) ale za(,owa- zawieszone mi/dzy nimi) tak aby wszystkie stworzenia po'awi* si/ w stanie sztywnego) (zy to) +e niewiele zwierz*t) zwalnia'*( rusztowania lub sam ota(za'*(e' skry twardnie'e lub (z*ste(zki organi(zne w samy(, stay(, zwi*zku nieorgani(znego) ale w nie du+e' zdolne przebudzenia zwierz*t i ru(,u (z*ste(zek organi(zny(, w sobie s* anulowane lub ra(ze' przekszta(ony zwyky(, drga4 (iepa. " ka+dym razie) 'e.li przeszed ru(,w ekologi(zny(, w (z*ste(zka(, wysuszeniu zwierz*t) 'est tak mao 'asny powd w(ze.nie') dlatego powinny one zmieni- od (iepa wibra('i sw' ksztat w poprzez pozbawienie interwen('i interponierten wody nieorgani(zne' 'ako bazy) ktry stwierdzi) +e gdy zmiana 'est 'esz(ze wykonane) mo+e 'edynie poprzez dodatek wody) nieorgani(zny ru(, przestawienia pod organi(znego) tak +e wyda'e si/ 'a w rze(zywisto.(i na'bardzie' prawdopodobne 'est) +e tak dugo 'ak przebudzenia przez dodanie wody 'est 'esz(ze mo+liwe ru(,y dla organi(zny(, 1z*ste(zki organi(zne su(,e' zwierz*t nadal istnie'e. " rama(, te' same' perspektywy (o suszony(, wrotki) tysi*(le(ia pozwoli spo'rzena to dugo pozosta w su(,y(, ziaren stan piramid) ktre wymaga'* 'edynie nawil+ania w (elu kiekowania i i(, r+ni(a nie kieku'*(y(, z innego materiau siewnego mo+na znale3- rwnie+ na tym) +e w tym) ale nie w ty(,) organi(zne) przemiesz(zanie w (z*ste(zka(, organi(zny(, w(i*+ istnie'e. Ceraz mo+esz bymo+e trudno sobie wyobrazi-) na pierwszy rzut oka) +e takie zmiany powinny utrzymywa- si/ na tak dugo) ale dla(zego w te' ormie surowe ni+ w posta(i drga4 (ieplny(,) ktre nigdy nie zatrzymu'* si/ w organa(,) ktre nie s* (akowi(ie zimne. "resz(ie) b/d* tuta' rwnie+ mo+na prze(i*gn*- zdarzenie mro+one in usoria a nawet +aby mo+e wr(i- do +y(ia po delikatnym rozmro+eniu) 'ak na'mnie' niedawno postanowia ponownie stwierdza 'ednak) dla wi/kszo.(i organizmw zamro+enie stae .mier- spowodowa. Aianowi(ie konie(zne) w ktrym nieorgani(zna wibra('e (ieplne zmienia si/ niewiele przez usuni/(ie interponierten pomi/dzy organi(zne' (z*ste(zki wody) ru(,w ekologi(zny(, w obr/bie ty(, (z*stek) ksztatu) potrzebu'e tego poprzez stanie si/ obni+enie temperatury) w ktre' zawiesza si/ interponierte wody) a tym samym (aego organizmu krzepni/(ia)

powodu'e) i mo+e by- ra(ze' tak) +e tylko amplituda ru(,w organi(zny(, i nieorgani(zny(, zmnie'szy- i rozpo(z*- po rozmro+eniu stare gry +y(ia. 2ednak prze'.(ie w stana(, organi(zny(, nieorgani(zny(, 'est zawsze tak atwo zauwa+y-) +e w wi/kszo.(i warunkw) w 'aki(, odbywa si/ mro+enie) mog* rwnie+ bywykonane tego prze'.(ia) zgodnie z ktrym nie 'est mo+liwe odrodzenie. O(zywi.(ie) ,ipotety(zny pomys m*dry) na mo+liwo.-) +e) ale wyda'e mi si/) warto pami/ta- 'est) bo 'eden 'est skonny rozwi*za- z'awiska odrodzenia suszy i organizmy mro+one ma'* undamentalne zna(zenie w bada przy(zyn/ z'awisk +y(ia) w ktry(, ma'* one w rze(zywisto.(i) by gdy stany molekularne) wok ktry(, 'est tu ra(ze' kwestia obserwa('i 'ako ,ipotezy b/dzie. Gu(,y pynw w organizma(, +ywy(,) 'ednak+e (zasami bardzo dobrze na zasadzie dy uz'i >endosmosis) eMosmose@ i ru(,u przy(i*gania mi/dzy (z*stkami (,emi(znie r+ny(, pynw) taki(, 'ak wyst/pu'*(e pomi/dzy masami nieorgani(zny(, zamiast wy'a.nione) ale takie ru(,y dopiero zasada ta przekaza-) 'ak mo+na by si/ spodziewa-) a nast/pnie w wyniku ostate(zne' regula('i w >N #@ okre.lony(, zna(zenia(,) ktre nie zdarza'* si/ tak dugo) 'ak +y(ie utrzymu'e) natomiast nie 'est wyklu(zone) +e w systema(,) w ktry(, (z*stki i(, pozy('e nie mo+na zmieni- tylko w pewnym sensie) takie dostosowanie nie nade'dzie. 6onadto) przemiesz(zanie si/ (ie(zy zale+* organi(zny(, kanaw zasadni(zo rytmi(zny(, skur(zw mi/.ni) ktre s* wywoywane przez spontani(zn* aktywno.- organi(znego nerwowego. Jakt) +e niektre produkty (,emi(zne dziaalno.(i organi(zne' mog* by- rwnie+ generowane opr(z organizmw w laboratorium) to przyzna-) i nie mo+na przewidzie-) (o to w ogle mo+liwe) mo+e by- to mo+liwe w zwi*zku z tym) w ka+dym razie trzeba obserwowa- gr/ z pokrewie4stwa (,emi(zny(, przez pro(es +y(ia w zmienione' ) i to mo+e by- (o na'mnie' oglnie my.le- o tym) 'ak to mo+liwe) +e swoisty pro(es ru(,u w (z*ste(zka(, organi(zny(, na to ma wpyw) i to 'est potwierdzone przez akt) +e) 'ak rwnie+ do dokonania z'awiska +y(ia) ktre mamy okaz'/ w zale+no.(i od ru(,u ekologi(znego w naszym rozumieniu ) zatrzyma- na raz wpisu'*( gnilny prze'awia si/ de(ydu'*(e rozkadu za(,odzi. "szystko to razem bior*() mog/ pozwoli- zao+ona widok organi(zny(, podstawowy(, konstytu('i trudno uzna- 'edynie ,ipoteza) my.l* ra(ze' o niemo+no.(i z'awisk +y(ia organizmw inny(, ni+ wy'a.ni- i(, zasady) zna(znie wymagane. Doda' do tego) +e b/d* nam punkt ataku) aby pierwszy po'awienie si/ ty(, organizmw pre,istory(zne' Ziemi wyda'e si/ by- mo+liwe bez konie(zno.(i odwoywa- si/ do dwuzna(zne' nasze' generatio. 6omimo) +e prawdopodobnie ozna(za- sz(zeglnie skomplikowanym skadzie i w konsekwen('i sta* mi/kkim stanie skupienia przy(zyn* spe(y i(zny(, z'awisk +y(ia w organizma(,) w rze(zywisto.(i) r+norodno.- konstytu('i organi(znego z nieorgani(zny(, mo+e sprzy'a- zo+onym skadzie (,emi(znym) 'est ) ale nie niezb/dne) poniewa+ akt) poniewa+ 'a'a mo+e prze'.- przez gotowanie bez zmiany zo+onego skadu (,emi(znego organi(znego w nieorgani(zne') 'e.li bie+*(o to (,arakteryzu'e si/ brakiem istotny(, z'awisk lub ;ntwi(kelungs 9,igkeit) ktry

przedstawia stan organi(zny. lndessen pozosta'e w*tpliwe i nie mo+e przez do.wiad(zenia rozstrzygn*-) (zy to tylko stowarzyszenie organi(zny lub wewn/trzna konstytu('a (z*ste(zki organi(zne s* nisz(zone przez w(ze.nie' >sek('a :@ wskazu'e si/) +e nawet nieorgani(zny zwi*zek (z*ste(zek organi(zny(, 'est wyklu(zone) . : tak) 'est 'ednak rwnie+ mo+liwe) aby tylko w sposb pewny struktura (,emi(zna 'est wa+ne dla stanu (z*ste(zek organi(zny(,) ni+ to 'est podane w zasadzie z tak* tego stanu. 7le powinna by-) (o bardzo go mie's(e) wi/( to nadal mo+e by- tylko w takim zakresie) 'ak tylko taki a nie inny skad (,emi(zny (z*ste(zki byyby tolerowane przez typu opisane ru(,y i(, (z*stek) i tak samo 'est w staym stanie mi/kkim zwi*zki organi(zne. Jakty(znie) s* trwae na tyle mi/kkie) nieorgani(zne) w ktrym stwierdza) przez ka+dy prze'aw +y(ia 'est wymienione. Zatem podstawowym pozosta'e stan ru(,u) nie skad (,emi(zny i stan izy(zny. Nieorgani(zne (z*ste(zki mog* nadal s* r+ne od zmian w ukadzie i odlego.(i w posta(i (z*stek i nast/pnie o nieorgani(zny(, mas aso('a('i bardzo r+ny(, wa.(iwo.(ia(, izy(zny(, i (,emi(zny(,) nawet przy takim samym skadzie (,emi(znym. Ceraz to w zasadzie tylko okoli(zno.- wi/(e') ktre (z*ste(zki mog* si/ r+ni-) 'e.li takie mog* tak+e r+ni- si/ od stanu ru(,u (z*stek. 7le nie tylko organi(zne z (z*ste(zek nieorgani(zny(, i organi(zny(, do siebie b/dzie w stanie rozr+ni- stosu'*( na stosunkowo proste) niewielkie zmiany) umo+liwia'*( wibra('i stanw (z*stek w nieorgani(zny(, (z*ste(zek) ktre mog* poten('alnie zmnie'szyliniowe i elipty(zne bardzie' lub mnie' zak(ona Ao+liwe s* r+norodne typy skomplikowany ru(, w (z*ste(zka(, organi(zny(,) i wyda'e si/) nawet na pierwszy rzut oka) +e rozw' r+ny(, rodza'w istot z '*der) ktre s* (,emi(znie glei(,geartet pozorom i oto(zony(, substan('i biakowe' glei(,gearteter) na ty(, samy(, warunka(, temperatury zewn/trzne' nie inny(, ni+ Ao+na to wy'a.ni- w .wietle ty(, r+ni() natomiast trzeba wy'a.ni- 'edynie zakada-) +e w ka+dym 'a'ku z drugie' istoty 'est w stanie opra(owa- (z*ste(zk/ lub mieszanin/ (z*ste(zek o (,arakterysty(zny(, r+ny(, stanw wewn/trzny(, ru(, stanowi zal*+ek rdzenia) nie 'est dobrze mo+liwe) +e (o. w tym rodza'u ma mie's(e. Za bardzie' prawdopodobne) 'ednak my.l/) +e dotkn* powy+e') 'esz(ze raz do dyskus'i tenden('a do stabilny(, stanw ru(,u prowadzi z powrotem wszystkie (z*ste(zki organi(zne o tym samym skadzie (,emi(znym na podobny) ingerowa- tylko przez (zynniki zewn/trzne) stan wewn/trzny(, ru(,w rowerowy(,) a te r+ne rozprowadzanie pozornie glei(,gearteter zarazkw a w innym 7sso(iation) (z*ste(zki organi(zne) w ktry(, te mog* by- skondensowane z odpowiada'*(ymi kierunka(, w r+ny(, stopnia(,) albo z uwagi na akt) +e (z*ste(zki organi(zne w po*(zeniu z nieorgani(znymi) w r+ny sposb) niemo+no.- wewn/trzne r+ni(e rodza'w) nawet 'esz(ze mikroskopi'ne dostrze( mo+na powiesi- na mao.- lub 'ednolite' prze'rzysto.(i (z/.(i nale+y odr+ni-. Niezb/dne w rze(zywisto.(i by- r+ni(e w stosunku do 'ednego lub drugiego typu r+nego od+yw(ze i wsp(zynnikw podziau (z*ste(zek powi*zany(,) z ktry(, inny rozw' '*der musi wynika-. " rze(zywisto.(i) tylko trzeba drog/ rozwo'u urodzi stworzenia od 'ego narodzin do tyu) aby .ledzi- do pierwszego zarodka) do(,odzimy do taki(, pomysw) ktre w ka+dym przypadku przed uprzednio (eniony(,) +e nasiona zawdzi/(za'* r+ne wywoywania ukrytego

r+norodno.- skadu (,emi(znego mo+e zasugu'* na pre eren('e. 1o pozosta'e do wy'a.nienia w naszym) 'ak z ka+dym innym .wietle rozwo'u organizmw w lewo) 'est akt) +e nasiona) ktre oddziela utworzony stwora) ogrzewa przez przekro(zenie przez szereg metamor oz) organi(zny(, ksztatw i dekora('i z podmiotem ma(ierzystym) (,o- z "i/ksze lub mnie'sze wa,ania s* zdolne do rozmna+ania si/. Da' nam wyzna-) +e nie 'este.my w stanie .ledzi- me(,ani(zny bieg wydarze4 tam) ale prawdopodobnie nie 'est bardzo oglna zasada) (o odzwier(iedla bardzo oglne .wiato nie tylko na realiza('/ tego suk(esu) ale tak+e tryb rozwo'u (aego organi(znego krlestwa) nawet z (aego .wiata) Zasada) (o mi po tym) 'ak to b/dzie ustawi- tu) w rama(, pewny(, limitw) a priori) dodatkowo) 'ako empiry(zne) ale do te' pory mo+e empiryzm z rygorysty(znego i oglnego dowodu nie bydostar(zane) 'ako oglny zwi*zek mi/dzy aktami nas zatrudnienia oraz odpowiedniego obszaru ,ipotety(znego po*(zenia) 'ednak powinny by- dost/pne ze swe' natury oglne uzasadnienie matematy(zne i wykonania i zna'dzie 'esz(ze tak* wspln* pasz(zyzn/. Ertko mwi*() 'a to nazywam zasad* tenden('* do stabiliza('i. O tym poni+e'.

Dodatek.
" IO. Gozdz. mo'a teoria atomowa >Ind ed@ staraem si/ pokaza-) 'ak >ktre s* okre.lane wsplnie i solidarnie di wyniku interak('i ponad dw(, (z*stek@ przez pewnego uoglnienia prze'mu'*(ego siy multipeln mo+e dotrze-) +e ze zmian* li(zby atomowe' +y(ie > w zale+no.(i od tego) (zy bierze si/ e ekt dwa) trzy) (ztery) itd. (z*stek na siebie pod uwag/@ zmian/ znaku i szyb(ie' zmnie'sza si/ wraz z odlego.(i*) wy+sze' li(zbie atomowe') tak) +e w zale+no.(i od zmiany odlego.(i (z*stek od siebie tylko przy(i*ganie wkrt(e odpar(iu si zyska- kilka zb/dny(, kilogramw w mierzalny(, odlego.(i ale grawita('a kole'no.(i wedug na'ni+szego) (zyli binarne) sam 'ako atrak(y'ne +y(ie pozosta'e zna(z*(y. Oraz tr'skadnikowy energii 'est przy(i*gany przez ogln* zasad/ dziaania ty(, si i w taki(, samy(, odst/pa(, (zasu) wszystkie trzy (z*ste(zki w odwrotnym stosunku z P 2ego mo(y) ale pi/(ioraki (zwartorz/dowy(, i s* odra+a'*(e FSJ teraz pozosta'e zasad/ ty(, si 'esz(ze ,ipotety(zne) 'ednak sama mo+liwo.- bada(zy 'u+ od (zasu do (zasu dokadnego rozpoznania) 'ednak dokadna warunkowego zwolnienia oraz eksploata('a samym zbyt du+e' Crudne kliny temat . " ka+dym razie) mo+e byuatwione przez wywoanie go (on(ei<ability warunkw uznawany(, tuta'. " skr(ie) zasada z ty(, si 'est ze wzgl/du na akt) +e wielu sia wszelkie dane zle(enie 'est odwrotnie propor('onalna do ilo(zynu odlego.(i wszystki(, zwi*zany(, z tym porz*dku (z*stek inne) t'. dla ka+dego inny) tak 'ednak) +e ka+dy dystans dwa razy) raz z pozytywne) a po drugie ze znakiem u'emnym) t'. 'ako negatywny pla(u w(,odzi produkt) poniewa+ mo+e by- pod'/ta przez 'edn* i drug* stron/) i +e sia przy(i*gania >w stosunku do ogniska po*(zeniu multipeln@ gdy znak (ao.(i 6rodukt ma warto.- u'emn*) odpy(,a'*(e) 'e.li 'est to wa.(iwe) z ktry(, byy dla nieparzysty(,) ostatni o parzyste' li(zbie u'emny(, na'mnie'szy(,

kwadratw) ktre skada'* si/ na produkt) ktry 'est prawd*. " binarnym siy grawita('i) produkt zmnie'szone 'edynie do negatywnego kwadratu odlego.(i w potr'ny(, zestaww si/ od & takie razem) prze'd3 do (zwartorz/dowego +y(ie P w pi/(ioraki #D negatywny(, pla(w do produktu) wi/( s* dwuskadnikowy(, i tr'skadnikowy(, sia przy(i*gania) (zwartorz/dowy(, i pi/(ioraki odpy(,a'*(e FSJ 6ozwala'*( na obe(no.- ty(, si) b/dziemy mogli zrobi- nast/pu'*(e po'/(ia. " pierwszym bardzo rozlege stanu ziemi) (z*stki byy takie same niezale+nie od tego) 'ak daleko) +e tylko binarny siy (i/+ko.(i mi/dzy nimi bya zna(z*(o pod wpywem ale same) wedug Ot, 7systen(i Sek('a by- wzgl/dy 'u+ stworzone ru(,y) ktre odpowiada'* na nasze Zasady ru(,w ekologi(zny(,) tak nazywam ten stan kosmorganis(,. Stopniowo 'ednak) masa porusza si/ wzdu+ te' pory) +e mi/dzy wynika'*(* (z*stki przybli+one) tr'skadnikowy(, siy molekularne nad grawita('* binarnego byo gwnie8 i poni+e' gwnego wpywem tego potr'nego +y(ie) naszy(, pa4stw organi(zny(,) ktre wzywam do naty(,miastowego rozr+nienia kosmorganis(,en organi(zny molekularne'. Stany nieorgani(zne gwnie na "9rmeoszillationen (z*stki do rwnowagi w taki(, odlego.(ia(, od siebie) przy (zym sia przy(i*gania tr'skadnikowy prze(,odzi do (zwartorz/dowego odpy(,a'*(e. " (z*ste(zka(, zo+ony(, si wy+szego rz/du mo+e w(,odzi- w gr/ w podstawowym kombina('i wy+szego rz/du rwnie+ dobrego. Zakada'*( poprawno.- wy.wietlania nieorgani(zny(, (z*ste(zek o tym samym skadzie (,emi(znym musi by- g/stsza ni+ organi(zny) ale nie z ktrego wynika) +e (ay organizm poprzez .mier-) ninie'szym prze'.(ie w stan nieorgani(zny) mia do kompres'i poniewa+ skadniki ra(ze' przez gni(ie lub ogrzewania od*(zy-. 2e.li tak si/ nie stanie naty(,miast si/ ze .mier(i*) to mo+e by- (z/.(iowo uzale+nione od konstytu('i organi(zne' nie nagle prze(,odzi w nieorgani(zny - trwa) ale na dra+liwo.- mi/.ni przez pewien (zas po .mier(i - a po (z/.(i) +e organizmy mnie' lub bardzie' nieorgani(zne rusztowania wykonane ze skr) .(i/gien) ko.(i s* skrzy+owane) itp.) ktre za(,owu'* swo'e rela('e w .mier(i. Aam ,ipotez/ si multipeln dodania) 'ak wskazano w poprzednie' opinii tuta') bo 'eden w tym dokumen(ie na rozwi'aniu pomysw na dobrze pasu'e i wyda'e si/ byklu(zem do zao erowania dla idei zerwania do gry kole'ne rela('e wadzy) 'estem 'ednak daleko) gdzie waga umie.(i- na nie') poniewa+ 'ednak doty(,(zas tylko 'eden) nie mo+na udowodni-) nawet 'e.li 'aki. inny sposb zalety prezentu'*(e ,ipoteza ta za(,owaa (,arakter si molekularny(, w ogle mo+liwe s* r+ne widoki i 'u+ utworzony. 6onadto) w spoe(zno.(i) w adowni) rozwa+ania o tym pi.mie) nie ma potrzeby) aby poo+y- na(isk na konkretne' ,ipotezy o tym8 'e.li 'est to tylko kiedykolwiek przyzna) +e pod wpywem si molekularny(, nie mnie' ni+ pod wpywem grawita('i (i*gy(, ru(,w mog* by- spowodowane przez zmiany kole'no.(i (z*stek) natomiast nie zna'du'/ pryn(ypialne przeszkod/.

III. Zasada tendenc do sta"ilizac i #$ .

Dla zwi/zo.(i) wzywam w regularny okres) dwu kole'ny(, odst/pa(, (zasu rwne (zasu) powtarza'*(e dokumenta('i i -wi(ze4 warunki (z*stek materialny(, systemu lub na(iskiem (ay(, mas >dla ktry(, krtkie masy@) mo+na sobie wyobrazi-) w po*(zeniu do wi/kszego systemu) stabilne warunki) w.rd ktry(, stan spo(zynku (z*stek lub mas w stosunku do tylko 'ako przypadek ograni(zenie to kole'ny uwzgl/dnione) gdzie istnie'* takie same warunki przez (ay (zas) to przypadek grani(zny) ktry nazywamy absolutne' stabilno.(i) pod(zas gdy dyspers'a (z*stek lub mas do niesko4(zono.(i w rozbie+ny(, kierunka(, innym przypadku ograni(zania) absolutny brak stabilno.(i ormy.
#@

'u+ (elnik pewny(, bardzo oglny(, warunkw uzyskany(, w drodze rozwa+a4 pomysowy(,) zasada) ktra w(,odzi go du+o w wy+e' przedstawione i nie podziela 'ego pene' oglno.(i) w zwi*zku z tym) otwiera nie to samo szeroko otwarte widoki) ale wers'a temperwki) uzasadnienie) a nawet matematy(zne 6reparat posiada warunki) ktre z rado.(i* uzna'* 'ego pierwsze4stwo w 'ego korzy.-. Lwnie (elnik ma swo'e zasady ustalane i stosowane w (elu wy'a.nienia okresowo.(i plam) ale sam wskaza innymi wzgl/dami rwnie+ do zna(znie szerszego zakresu. Eomp. o swoi(, rozpraw w sprawozdania(, mat,.- iz. 1l. So( Saksonii. Nauk. #$%D &&$) #$%# #DD) i krtka notatka o nim w swoim ese'u na temat natury komet &%# Nie wi/(e' ni+ absolutne) ale 'ako pen* stabilno.-) 'este.my w sytua('i opisane') gdzie akty(znie odbywa si/ ru(, tego) ale z dokadnie ty(, samy(, sek('a(, zawsze te same propor('e (z*stek lub mas) nie tylko ze wzgl/du na i(, lokaliza('/) ale rwnie+ pr/dko.(i) kierunku oraz zmian 6r/dko.- i kierunek w odniesieniu do prowadzenia siebie. Zgodnie z wi/kszym lub mnie'szym zbli+enia bezwzgl/dne' stabilno.(i) ale r+ni si/ 'esz(ze w peni stopie4 stabilno.(i. 6ode'.(ie to b/dzie) +e 'est wi/ksza) mnie'sza zmiana poo+enia (z*stki lub mas wobe( siebie i utrzymu'e 'e w ka+de' grani( Eleinern u+ywa'*( obu lub (,o-by konie(zno.- udania si/ do grani(y obu) tylko do mie- absolutn* stabilno.-. Dla absolutne' i pene' stabilno.(i wyst/pu'e w trze(im przypadku) przypadek w mnie'szym lub wi/kszym zbli+enia do pene' stabilno.(i) krtkie' stabiliza('i przybli+one) doda. Ao+e si/ zdarzy-) +e (z*stki lub masy ukadu nie dokadnie) ale w przybli+eniu) w stosunku do powrotu do siebie w rwny(, okresa(, (zasu do poprzedni(, warunkw) w ktry(, mamy przykad gwne' masy ukadu sone(znego) do ktre' powr(i poni+e' I@ .
I@

6o+*dane 'est rze(zywi.(ie wa+ne) aby by- w stanie okre.li- konkretn* miar* stopnia zbli+enia stanie ru(,u pene' stabilno.(i) do oglny(, rozwa+a4) 'ednak do ktre' ograni(za'* si/ tuta' go wystar(za'*(o) aby po prostu o wszystkim uzna-) +e wi/ksze lub mo+e odbywa- si/ ni+sze przybli+enia w te' rela('i. Dla uatwienia ogl*dania stabilne warunki przepywu mog* by- w ka+dym przypadku stosowany do zauwa+y-) +e 6eriodizit9ts<er,9ltnisse mo+e by- wykonane w odniesieniu do warstw) pr/dko.- wsp(zynnikw kierunkowy(, (z*stek systemu)

zwasz(za w oku i .ledzenie 'ednak akt) i+ w samodzielnie lub w stay(, warunka(, zewn/trzny(, System zawiera te zwi*zki tak podobne) +e w przypadku poo+enia (z*stek lub masy w stosunku do siebie lub w przybli+eniu (akowi(ie powtarza-) powtarza- z t* sam* pr/dko.(i* i wsp(zynniki kierunkowe w (ao.(i lub w przybli+eniu. " odniesieniu do wska3nikw pr/dko.(i) 'est bezpo.redni* konsekwen('* zasady za(,owania +ywe' siy) 'akie wska3niki kierunkowe s* zainteresowane') b/dzie niew*tpliwie mo+e zakada'* kontekst i(, ponownego wyst*pienia inny(, warunkw) (,o- nie 'estem 'est przypomnie-) +e bezpo.redni ogle dowd 'est wykonywane. " zwi*zku z tym Borbestimmungen my.limy o dowolne' li(zby (z*stek materiau przez siy 'akiegokolwiek rodza'u ograni(za si/ do zmian w obr/bie ograni(zone' przestrzeni oraz system zewn/trzny(, wpyww omi'aniu lub zna'du'*(e si/ pod staym wpywem (zynnikw zewn/trzny(,) a tak+e niezak(ony zak(anie du(,owe' wolno.(i) lub ty(,) w ogle nie mo+na ) wi/( zakadamy) dowolne pozy('e po(z*tkowe) pr/dko.(i) kierunki (z*stek systemu wszystkie z nast/pu'*(y(, stana(, sama z ty(, wst/pny(, warunkw) ktre zostan* okre.lone. Co 'est w ty(, warunka(,) tak +e) 'e.li s* one stamt*d wst/pie lub miao mie's(e w trak(ie przemiesz(zania si/) posiada'* nawrotom ty(, samy(, warunka(,) po pewnym wyniku (zasowe' s* pierwsz* uro'one' zmiany 'ako. ormularzu i pr/dko.(i przepywu i tak) +e warstwy (z*stek) 'e+eli nie od razu przeprowadzi- wymg okresowego powrotu do dalszy(, zmian) a+ we wszystki(, mo+liwy(, warunkw) ktre mog* by- uru(,omione za pomo(* takie' konstruk('i) tak wyst/poway obe'mu'*(y(, stan zamian ukad uprzednio +e tak powiem) nie ma odpo(zynku. Le(z 'e.li wyst*pi nawrt po raz w danym (zasie) zawsze musi wyst/powa- na nowo od te' same' (,wili) tak) poniewa+ te same warunki 'esz(ze raz.7 poniewa+ te warunki s* istotne dla (aego przebiegu przemiesz(zania z 'ednego do nast/pnego nawrotu) a tak+e pod(zas (aego ru(,u musi by- powtarzany) to 'est znalezienie na ka+dym etapie tego samego okresu) w podobnym stanie ru(,u. Ninie'szym) ale pena stabilno.- systemu nast*pio) po ktrym zmiana) wylot z (,wil* osi*gni/(ia stabilno.(i) o(zywi.(ie) tylko na podstawie zmian e ektw zewn/trzny(, mo+e wyst*pi-) pod ktrego <oraussetzli(,er stabilno.- 1onstan(e przy(,odzi-. Zasada ta wyda'e si/ na pierwszy by- (zysto aprioristis(,es) ale mo+e by- w przypadku wy+e' zao+eniu nie przeo(zy akt) +e zgodnie z warunkami ru(,u w ogle) to takie) ktre prowadzi z powrotem do wasne' odzysku) (o 'est nie mnie' ni+ o(zywiste) ale pozosta'e 'ednak nale+y rozumie-) +e System tak dugo musi si/ zmienia- i tylko tak dugo) mo+e si/ zmienia-) a+ warunki osi*gni/(ia pene' stabilno.(i) 'e.li 'est dost/pny) i +e po osi*gni/(iu pene' stabiliza('i wasnym dziaaniem systemu nie mo+na (o n*- &@ . Ceraz powsta'e pytanie) 'ak daleko konto i do.wiad(zenie pozwala'* na ustanowienie bardzie' oglne' zasady w tym zakresie.
&@

Ao+e mgby. prbu'*( uratowa- peny priorism zasad/) +e powiedziano) we wszystki(, mo+liwy(, sposobw poruszania si/ (z*stki systemu znale3mo+na naturalnie tak+e ty(,) ktry(, (z*ste(zki s* zwr(one do dawny(, warunka(,) a poniewa+ ru(, (z*stki zna'du'*(e si/ w nieokre.lony musi

zmieni- si/ w sposb (i*gy) o ile nie ma takiego ru(,u doszo sposb) wi/( nale+y wprowadzi- takie ograni(zone) gdy+ nie zali(za si/ do nieda'*(e' mo+liwe sposoby poruszania si/) wi/( (o 'aki. (zas musi by- wykonane. 7le mo+e to dobrze przenie.- sposoby by- traktowane w niesko4(zono.- nadal si/ zmienia) tak) +e 'esz(ze kilka trybw ru(,u zawsze pozosta'* wy*(zone z tym i dlatego zastanawia si/) nawet 'e.li dopusz(zenie takie 'est rwnie+ zgodne z (,arakterem si) ktre ru(, zale+y. ") zewn/trzny(, wpyww wy(o anego systemu tylko dwie (z*ste(zki lub kompozy('e) ktre s* ustalane w stosunku do siebie) do prze'.(ia przez wza'emnego przy(i*gania i p3nie'szy(, skutkw pierwotnego impulsu od(,yla'*(y(, u(zy wy*(zenie obli(ze4 niesko4(zenie (i*ge przemiesz(zanie si/) +e we'.(ie do pena stabilno.- i +e naty(,miastowe we'.(ie 'est to konie(zne) nawet do os(yla('i wa,ada oraz a4(u(,y mog* by- obli(zane z natury w ru(,u siy) +e pozostan* na wyeliminowanie zewn/trzny(, rezystorw w zupenie stablen stanie ru(,u) 'ednak s* absolutnie stablen w obe(no.(i taki(, stablen o przybli+one' du+y(, krokw przez . 7ktywa ustawy idzie tak daleko) nie ma taki(, stosunkowo proste przypadki si/) nawet nie problem trze(, (ia) wiele wi/(e' organw) ktre s* pod wpywem i(, wza'emnego przy(i*gania) a+ to oglne rozwi*zanie dost/pne i na obli(zaniu suk(esu organi(zne siy molekularne ma ra(,unek w ogle 'esz(ze nie znaleziono +adnego ataku. 7le ra(ze' do.wiad(zenia) tak samo mo+e by- okre.lona przez zwyky(, aktw twierdz* 'ednak) +e w lewe' do siebie lub s* w stay(, warunka(, zewn/trzny(, wy'.(ia ukadu wszelki(, stana(,) ale nie pen* stabilno.-) ale wi/ksze i mnie'sze przybli+enie to 'ako stanie ko4(owym wyst/pu'e) ma mie's(e) z ktrego nie ma regres'i stabilno.(i wewn/trzny(, skutkw samego systemu) by wy(o a- si/ zgodnie z zmienny(, (zynnikw zewn/trzny(,) skonno.- do zbli+enia pa4stw stabeln lub prawdziwe osi*gni/(ie (zyni taki(, rosz(ze4 wsz/dzie) wi/() +e ,ipoteza) +e niemo+no.- uzupenienia bardzo ostry(, uwag w tym zakresie) pozostawia'*( wystar(za'*(o mao pozosta'e umo+liwienie instala('i nast/pu'*(e prawa i zasady8 " ka+dym lewe' do siebie lub s* pod sta* zewn/trzny(, warunkw instala('i elementw materialny(,) a wi/( rwnie+ w materialnym systemie .wiatowym) 'e.li we3miemy pod uwag/ to) 'ako kolegium) 'est wyklu(zenie do niesko4(zono.(i (i*gy(, ru(,w) (i*ge' progres'i instablern no+em stany u(zenia si/ do (ao.(i lub w przybli+eniu stabeln zamiast stanw ko4(owy(,. 6rzemiesz(zanie si/ elementw masowy(, systemie planetarne' mo+e by- taka sama by- bardzo nieregularne w stanie pierwotnym. Ceraz oni osiedlili si/ w gwnym) do okresowy(, ru(,w planet. 7le mo+e na mo(y istnie'*(y(, :n(ommensurabilit9ts<er,9ltnisse okresy planet nie wszystkie w tym samym (zasie ponownego wprowadzania ty(, samy(, pozy('a(, wzgl/dem siebie i dlatego nigdy nie wr(i- dokadnie te same warunki b/dw i dlatego warunki ru(,u w orbi(ie ka+de' planety w sz(zeglno.(i ponownie. 2ednak okresowe nawrotu przybli+eniu te same pozy('e po dw(,) trze(,) a nawet wszystki(, planety do siebie) a tym samym w przybli+eniu ponowienia taki(, samy(, b/dw ka+dego po'edyn(zego toru w

mnie'szy(, i wi/kszy(, okresw) ktre 'est nast/pnie wypeniana mo+na demontowa- (aego ru(,u) to 'ednak zamiast) 'ak i po te' sytua('i w przybli+eniu stabilno.(i zostanie osi*gni/ty) nie 'est regres w mie's(u) przyna'mnie' uwa+a ka+dy astronom do stabilno.(i stosunkw ukadu planetarnego w tym sensie) o ile do te' pory ra(,unki pory dry oway one zawiera- +adnego powodu) by w*tpi- w Q@ .
Q@

Nale+y zauwa+y-) +e pod(zas gdy :n(ommensurabilit9t okresy planet) od(,ylenia od pene' stabilno.(i systemu planetarnego w naszym sensie wa.(iwym) +e nie w tym samym (zasie 'est warunkiem kontynuowania uzyska- zbli+enia do niego) bo w przypadku 1ommensurabilit9t okresy orbitalne zostay powtrzone w zaokr*gla zaburzenia byoby doda- w tym samym kierunku) a nie w (elu kompensa('i z maymi wa,aniami. 6owinna o(zywi.(ie nasza tak dobrze) 'ak samodzielnie system planetarny nagle transportowane w pobli+e drugiego) w ktrym stabilno.- zostaa osi*gni/ta w tym samym zbli+enia) stabilno.- w obu b/d* zagodzone tak nagle przez i(, wza'emnego oddziaywania) a teraz przez ale +e wyst*pi :nterak('a mas obydwu systemw obu systemw sta ktry naty(,miast wyst/pu'* w tym ukadzie Ostatnie post/py w kierunku zwi/kszania stabilno.(i w przybli+eniu do nowego stanu dopusz(zalne' trwao.(i. Nie tylko masy planet w stosunku do siebie nawza'em) ale rwnie+ (z*stki masy ka+dy w sobie s*) po pierwsze) niew*tpliwie bardzo nieregularne) przeszy wnioski doty(z*(e zasadno.(i stabilno.(i wszystki(, planetarny(, mas wok 'ego osi z okresowo zmienny) ninie'szym warunkami Stabilno.- odpowiedniego na(,ylenia osi) aby obr(i- prze(iwko 'ego pasz(zyzny orbity) i 'e+eli w tym (zasie zmiana dnia i pory roku wpywem so4(a odbywa'* si/ bardzo niestabilne warunki meteorologi(zne na Ziemi) to wkrt(e przy'dzie do odpo(zynku nie tylko w przypadku awarii ty(, zmienia'*(y(, si/ (zynnikw zewn/trzny(,) a wszystkie (z/.(i powierz(,ni ziemi 'ednakowo u(zestni(zy- w rota('i ziemi) ale spa.- nawet przez ru(,y) ktre obserwu'emy na Ziemi 'ako (z/.- systemu Ziemi) So4(a i Esi/+y(a) du+e okresy przybli+one' stabiliza('i na przypywy i odpywy) (yrkula('a wd okresowy(, wiatrw) okresowy(, zmian temperatury) (i.nienia powietrza) itp. przez bez nas zauwa+a- krok wste(z w tym zbli+enia 'ako (ao.(i. Organizmy s* tak mwi- wy*(znie na okresowo.- i(, unk('e) ninie'szym stosowane do stabilny(, warunkw i(, +y(ia. Cuta' 'ednak widzimy) z uwzgl/dnieniem metabolizmu) ktre s* organizmy) ktre nie s* zawsze takie same) ale tylko (z*stki rwn* si*) ktra okresowo powra(a- do ty(, samy(, zasad) ale rwnie+ zapobiega ni( generalizowa- po'/(ie stabilno.(i tak) +e ta sprawa w.rd ni(, wyst/pu'e. Z oglnego rozwa+ania mog* wierzy-) (,o- o ile nie 'est wyra3nie dowodz*) +e na(,ylenie ka+de' lewe' do siebie ukad materiau zwi*zanego z prawidowym wewn/trznego grupy (z*stek i regularny ksztat zewn/trzny z zasad* tenden('/ do stabiliza('i. Nawet pole du(,owe wyda'e podlega te' zasadzie. 6oniewa+ stwierdzono) +e gdy

(zowiek 'est zmienny wpyw okoli(zno.(i zewn/trzny(, wy(o u'e zgodnie z wi/(e') wszystkie 'ego wyobra3nia) u(zu(ie) +y(ie u(zu(iowe ukada si/ w (oraz bardzie' regularny(, ukadw lub krtki zawsze 'est stabilnie'sze) dzie4 za nim tak szybko) 'ak inne) (o mo+na my.le- zwi*zane z rosn*(* stabilno.(i* pro(esw materialny(,) ktre s* uzale+nione od +y(ia du(,owego. " zwi*zku z tym) ka+dy ograni(zony system .wie(ie 'ako (z/.- wi/kszego ukadu ostate(znie na (aym .wie(ie nie mo+e by- uznany za wewn/trzne warunki stabilno.(i ka+dego z wy'*tkiem wpywu swoi(, (z/.(i) w zewn/trzny(, warunka(, pod wzgl/dem skonno.(i do (ao.(i dla stabilno.(i o okre.lonym i w ktrym "pyw warunkw zewn/trzny(,) nie 'est bez zna(zenia) (zyli zasada tenden('* do stabiliza('i mo+na zgasza- tylko w odniesieniu do takiego udziau. Na sz(zegln* uwag/ zasugu'* tu dwa przypadki) +e system) ktry byby w stanie stabeln 'ego (z/.(i zrobione samodzielnie) ru(, ten wykonu'e si/ w agenta) ktry b/dzie opiera- si/ wzgl/dem siebie bez ru(,u systemu) i +e "pyw stablen stanu ru(,u innego systemu przesuwa si/. 6rzykadem pierwszym przypadku mamy. 6rze(iwko stae' (i*g do dw(, punktw stay(,) ktre os(ylu'e w (i(,e' powietrzu 1,o(ia+ nie mo+e by- traktowane 'ako absolutny) ale w stosunku do wy(ie(zek z (z/.(i a4(u(,a) aby by- w stanie spo(zynku) (z*stki tzw spoko'nym powietrzu) poniewa+ i(, wibra('e (iepa. Bez oporu powietrza) drgania a4(u(,a byoby do.- stabilne pod wpywem oporu powietrza) z ktrym tworzy si/ system) ale rozpo(zyna swo'* pen* stabilno.- w przybli+eniu na kontynua('/ siebie odst/pa(, rwny(, (zas nie du+szy o powrotu dokadnie te same poo+enia i pr/dko.(i) ale ninie'szym a4(u(, absolutnego stabilno.(i kro(z*(ego zarwno samodzielnie) w odniesieniu do powietrza (oraz wi/(e' ograni(zenie amplitudy os(yla('i zawsze bardzie' osi*gn*- stan spo(zynkowy. 2ak w drugim przypadku 'est akt) +e dwa systemy byyby w sobie pomy.lane stablem stanu ru(,u) ale nie zawiera ktre rwnie+ system zarwno prze(,odzi takie) b/d* (o to przede wszystkim) +e okresy obu) ktrym (z*stki sam mo+e pod'*(ommensurabeln wska3nikw odnosz* si/ do siebie. " ogle) teraz wiesz po empiry(zny(, suk(esw) przedstawi (o eksperyment !uyg,ensRs(,e z dw(, za*(zone' na te' same' Brette zegarki na nie(o inne dugo.(i wa,ada) a suk(esy na aktura(, doty(z*(y(, przekazywania drga4 na organizm rezonans) +e to naprawd/ 'est tenden('a do wywoania stabler rela('i ru(,u pomi/dzy we'.(iem w systema(, e ekt da'e o sobie zna-) bez o(zywi.(ie 'u+ w pene' oglno.(i przypadek musi by- traktowany. Ao+na teraz dale' zna(zy nie +e warunki stabilno.(i +e uzyska- ka+dego z dw(, systemw sob* rwnie+ przetrwa- oddziaywanie obu 'ednak) +e 'e.li w przybli+eniu stabilna ko4(owy stan systemu oba systemy nast*pio) a ka+dy z ty(, dw(, systemw by- ponownie wra(a do stanu w przybli+eniu stabeln) poniewa+ nawet w przybli+eniu w stanie stabeln (ao.(i ka+de' (z/.(i przez sam zna'du'e si/) opr(z tego) +e warunek ten 'est inny ni+ przedtem) a zbli+enie do pene' stabiliza('i mo+e by- wi/ksza lub mnie'sza ni+ w(ze.nie' mo+e. Ao+emy zrobi- Ae(,ani(zne warunki) siy) prawa) w ktrym ru(,y) ktre ma'*

mie's(e w rama(, systemu stopniowego Syndi(ate (oraz wi/kszym stopniu nawrt ty(, samy(, warunka(,) w wi/kszy(, lub mnie'szy(, okresw) krtko po ktry(, .lady tenden('/ do stabiliza('i) a nie w (ao.(i oglno.-) wi/( nie po drodze o(zywisty(, grani() ale to 'u+ 'est w ogle wa+ne) aby wiedzie-) +e wsz/dzie) zale+y od dziaa4 prawny(, si i tenden('i w tym sensie) ktry nie (o n*- si wewn/trzny(, ka le) ko4(owy stan mnie' lub bardzie' przybli+one wyniki stabilno.(i) 'ak i my) w zasadzie za(,owania energii (z/sto znale3- .rodki) ktre uzupenia'* wnioski w sprawie ustanowienia suk(esw) w tym kompletno.(i spe('alnie dokumenta('i braku'e) mo+emy rwnie+ zasada tenden('* do Stabilno.- za*(zy- te same wa.(iwo.(i i nadzie'/ na wi/kszy suk(es 'e' po*(zeniu z zasad* za(,owania energii. Cak wi/( 'u+ w ten sposb) takie' kombina('i 'est to) +e nie ma nieograni(zonego post/pu .wiata mo+e by- stosowany do absolutne' stabilno.(i) ktra 'est w peni spoko'u (z*stek odbywa si/) le(z pode'.(ie postawione przez zasady za(,owania energii 'est ograni(zeniem. Cak) to nie mo+e i(, rozmiar) ale tylko orma) w ktre' wyra+a si/) by- zmieniane przez skonno.- do stabilno.(i) siy +y(ia w .wie(ie w ogle. Aa'*( teraz tak pozna- zasady za(,owania rozwo'u energii pi/kne i tak przynioso ob ite owo(e) my.l/) +e osiedlenie si/ w zna(zeniu) +e my.l/) +e mwi* do zasady tenden('* do stabiliza('i w 'ako.(iowe' uzupenienie) +e zwi*zane z zasad* stosunkw ilo.(iowy(, do mo+e by- rwnie+ wa+nym zadaniem na przyszo.-) zasada ta) 'ak zasady przynale+no.(i zarwno 6rinzipe nie przetwarza- i wykorzystywa- mnie') a tylko bardzie' by ta wiedza i umie'/tno.(i matematy(zne s*) 'ak mam. Ao+e te+ by- tylko zbyt trudne bardzie' oglne le(zenie samo przez niezb/dnym zakresie tak+e do metabolizmu w aplika('i dla organizmw. " ka+dym razie) bardzie' oglne le(zenie zasady powinny na razie nadal podlega'* wielkim trudem) 'ako sz(zeglne przypadki to mog* by- takie same) ale w stanie u(ie(. Zna(zenie zasady) na drodze) tak aby wyda'* si/ wi/ksze w bardzie' 'a.nie'szym .wietle) a 'e.li sam dla zle(enia windyka('i izy(znym i iz'ologi(znym) ktre mamy tuta') w kole'ny(, sek('a(,) sam (elowo.(iowa i psy(,o- izy(zne' odzysku) ob'/tego post/powaniem) ktry w ## "yst*pi* sek('e.

I% Wnioski z poprzedniego zasady do warunkw ekologicznych.


Dla wszystki(, r+ni() ktre mog* przy'*- ru(, (z*stek w organi(zny(, i nieorgani(zny(, (z*ste(zek w) skada si/ z (z*ste(zek nieorgani(zny(, zasadni(zo bli+e' zbli+ania do absolutne' stabilno.(i) o ile zamwienie (z*stek pozosta'e staa przez siy wewn/trzne) pod(zas gdy w organi(zny(, 1z*ste(zki (o szalone) byo tak+e) +e okresowo 'e przywra(a pen* stabilno.-. 6onadto) stabilno.-) aby tak+e wasny korzystne warunki dla stabilno.(i tego) lokalny(, zmian) poniewa+ zmienno.- w kole'no.(i. Ce zalety) ktre ma'* stabilno.- nieorgani(zny(, (z*ste(zek

organi(zny(, do przodu) o(zywi.(ie) zwra(a'* si/ 'u+ po mno+y i zwi/kszenie systemw nieorgani(zny(, w odniesieniu do ukadw organi(zny(,. Nast/pnie 'est rwnie+ oglnie rze(z bior*() tenden('a do stabiliza('i a nast/pnie przekszta(a- stany organi(zny(, w nieorgani(znym ni+ odwrotnie. 6omy.l obe'rzysz organizmu pozostawiona sama sobie) powietrze) ktrym oddy(,amy) eliksir) pozbawione pokarmu) wi/( nie tylko 'ego (ae stowarzyszenie ekologi(zne) ale tak+e konstytu('a organi(zn* 'ego (z*ste(zek zniknie w krtkim (zasie) a on ze wzgl/du na tenden('/ do d3gn*- stany nauki prze(,odz* w stan nieorgani(zny) ktry w ko4(u bezpie(zne) nawet przy stosowaniu naturalnego ko4(a +y(ia) a sama tenden('a do poszukiwania g/bszego powodu) dla(zego pa4stwo nie mo+e ponosi- nieorgani(zny organizmw z siebie. Byoby to sprze(zne z zasad*.Z drugie' strony) ale to nie mo+e by- traktowane 'ako nast/pstwo zasady) +e zmiana stanu nieorgani(znego) ostatnia 'est bliska ka+dy organizm) naty(,miast musi nast*pi- na ka+dymH zamiast stawianam) +e tak si/ stao) byoby to zwi*zane z 'ednym Zasada by- (akowi(ie opusz(zony przez daleko przybli+ony(, powtarza'*(y(, si/ ru(,w ekologi(zny(, wsz/dzie) nagle przestay si/ powtarza-. Zasada nie wymaga'* nie(elne pewien stopie4 zbli+enia do ty(, z sek('i & nie osi*galne) absolutna stabilno.- pro(esu .wiatowego) ale 'edynie) +e w (ao.(i tym samym bez regresu) (o do pode'.(ia do pene' stabilno.(i wykonane' bez tego okre.lenia) na razie li.(ie) ktry prawdopodobnie tylko asymptoty(znie powrotu (elem 'est) i bez krok wste(z 'est wyklu(zone w sz(zega(,) (o prowadzi na og wi/kszego zbli+enia do pene' stabilno.(i. Ceraz 'ednak le+y w do.wiad(zeniu samego na drodze do (elw zarwno okresowo-odnawia'*(a wytworem nowy(, organizmw z byym nowym ongrowt, poprzez diet/) 'ak rwnie stale odnawiane okresowo 'ego nawrotom. Nieorgani(zne' w Nale+y nadal pod kontrol* zasady) 'ak to a mo+e zawsze by- w stanie do tego i podobny(,) 'ak to b/dzie przewidzie-) 'ako (zyste teorety(zny(, skutkw zasady) ale 'esz(ze nie zatrzymania) i podobne zrozumie- zna(zenie zasady oraz ustanowibardzo oglne punkty na nim. Cuta' nale+y) przede wszystkim) w odniesieniu do przedsi/biorstwa) w pierwszy(, od(inka(, zasadni(zego rozr+nienia pomi/dzy organi(zn* i nieorgani(zn* konstytu('i) +e 'u+ kilka razy dotkn* wyeliminowa- widok oglny aeSui<o(a organizmw) i(, mie's(e w pi*te' Sek('a przy'dzie rozwi'a- widok na podstawie uzasadniony(, kosmologi(zny(, idei. Ceraz w ka+dym razie wynika-) ile si(,re akty s* wystar(za'*(e) organizmy tylko przez (i/(ie 'u+ okre.lony(, organizmw lub elimina('a sam i b/dzie to) aby pokaza-) +e pierwsze po'awienie si/ wynika z prymitywnego stanu ziemi) ale ra(ze' w kon(ep('i organi(zny(, stan nieorgani(zny wyst/pu'e. Dobrze utrzymywa- i powi/ksza- organizmw sposb od+ywiania) a to mo+e na pierwszy rzut oka sprze(zne z zasad* mo+na upatrywa- w tym) +e substan('e nieorgani(zne) o ile takie przy(zynia'* si/ do diety) skorzysta- z i(, stabilno.- wobe( organi(zny(, przez zawar(ie organi(zny pro(es rezerwa('i. 7le na'pierw pod'*- substan('i nieorgani(zny(,) bior*( pod organizmu oraz udzia w wewn/trzny(, ru(,w w stableres odniesieniu do (z*stek) gdy mieli poza organizmem to) po drugie) te deponowaa dla zare'estrowany(, substan('i nieorgani(zny(,) ktre (z/.(iowo opusz(za'* organizm) (z/.(iowo do wzrostu same'

sami sobie pomaga'*) 'e.li wszystkie ko.(i i stae muszle) masy rogi) skra podlega mnie' lub bardzie' niezorganizowany struktury) a po trze(ie) zasada tenden('i sprawia) +e stabilno.- w to wnosi zorganizowa- na pro(esy +y(iowe organizmu w pewny(, okresa(, i (ykli lub Zakadamy) mnie' lub bardzie' okre.lony rytm. Tpi i budzi) kr*+enie krwi) ru(,y perystalty(zne 'elit) rytm oddy(,ania) mnie' lub bardzie' okresowe przy'mowanie pokarmu i seks zast/p(z* nale+* tuta'. Zreszt* rwnie+ podzia (z*ste(zek organi(zny(, lub komrek) za pomo(* ktry(, wzrost ma mie's(e w rama(, pewny(, grani() w zakresie promowania stabilno.- pod warunkiem) +e '*dra dw(, sto'*(y(, w sko'arzenia(, organi(zny(, (z*ste(zek organi(zny(, lub komrki) ze wzgl/du na mnie'sz* li(zb/ (z*ste(zek zawiera'*(y(, ka+da atwie' mog* same w stabilny(, stanw wyst/pu'e ni+ gdyby >zrozumiay podano we w(ze.nie'szym zna(zeniu@ wraz z mi*+szu z uzowano w 'ednakowy sposb w 'edne' (z*ste(z(e lub po'edyn(ze' komrki i uprzednio pre erowane przez separa('/ nietrway(, warunkw oddzielny(, mas wzgl/dem siebie ) 'est nadal w rama(, pewny(, ograni(ze4) ktre mog* przewa+y- korzy.- te' niedogodno.(i atwie' ni+ ty(, warunkw stabilno.(i) ktre miay mie's(e pod(zas peni z'edno(zenia mas mo+e pozosta- przyna'mnie' (z/.(iowo zdemontowany odwrotu pod ekologi(znego Stowarzyszenia trwania. Dale' musimy wzi*- pod uwag/) +e porzu(enie stanu nieorgani(znego w organizma(, w tym) +e z ty(, samy(, resetu zmienia si/ okresowo w tym stanie nawet po(,odzi z bardzo oglnego punktu widzenia pod po'/(iem przybli+onym stabilno.(i. 6o ograni(zenie wzrostu doszo) organizm pozosta'e oglnie mwi*( na (,wil/ do.- 'ednolity w przybli+eniu warunka(, stablen zarwno w siebie i ze .wiatem) stopniowo) ale stabilno.- nieorgani(zna za(zyna (oraz wi/(e') ktrzy kosztem przestrzeni organi(znego (z/.(i s* stae i sztywne) a ru(,y spowolni- bardzie') a+ w ko4(u (ay organizm ulega stanu nieorgani(znego ponownie) a +y(ie tra(i organi(zny nigdy zako4(zona) kiedy on nie mo+e wy'.- poza 'ego (z/.(i +y(iowy(, podzieli- si/ na wasn* r/k/) nale+y powtrzy- pro(es +y(iowy. 1nota 'est teraz kiekw) ktre s* w zwi*zku z 'ego (iaa ma(ierzystego do przybli+one' stabeln stanw ko4(owy(,) oddzielony(, od (iaa ma(ierzystego) kole'no.- zmian warunkw zewn/trzny(,) ktre z uwarunkowa4 wewn/trzny(, zwi*zany(, zmieni- #@ oraz zmiany w dugi(, ode'.-) dopki nowa) w nowy(, warunka(, zewn/trzny(,) w przybli+eniu stabler stan ko4(owy wyst*piy) (o ozna(zao albo znisz(zenie embrionu z szybkiego uwalniania do stableren nieorgani(zne' lub tylko powoli post/pu'*(e' ewolu('i prowadz*(e' do zarodka w sposb +ywienia. Byy gdy warunek wystar(za'*(y do utrzymania w warunka(, oto(zenia do nasion organi(zny(, nie wyst/pu'e) druga) 'e+eli 'est obe(ny. Na ka+dym etapie 'e' rozwo'u zarodka) ani nieorgani(znym stanu spadek zdoby(zy 'ako stanu ko4(owego i obe'mu'e wszystkie warunki spe('alne zewn/trzne do gdy organi(zna dalszego post/pu w 'eden) samodzielne utrzymanie przez du+szy (zas) ale bez od(,ylenia ty(, warunka(, w pewny(, grani(a(, w trak(ie 1ay (zas 'est wy*(zony) nie nale+y przekra(za-) ale tylko pewne ograni(zenia) ewolu('a ra(ze'

prowadzi- do stabeln organi(znego i nieorgani(znego stanu ko4(owego. " zale+no.(i od zmiany warunkw zewn/trzny(, w ty(, grani(a(, pod(zas rozwo'u zarodka) a nast/pnie rozwi'a si/ sama) nawet z tego samego sprz/tu w domu do innego stworzenia. 7le mo+liwo.- po'awienia si/ r+ny(, stworze4) ograni(za w trak(ie rozwo'u (aego krlestwa organi(znego bardzie' przez 'ednego) +e ta sama zasada z tenden('* do stabeln stany nie tylko dla rozwo'u organizmw) ale tak+e na (aym .wie(ie zewn/trznym i rela('i zarwno na wszystki(, .wiat 'est prawdziwy. 6rzy (zym) nie tylko w .rodku) ale warunki zewn/trzne rozw' organizmw konsolida('i bardzie' podzielone na wi/ksz* li(zb/ okre.lony(, okresa(, i (ykle) a zatem rwnie+ prowadzi- do rozwo'u '*der o tym samym (,arakterze) (oraz wi/(e' w ty(, samy(, .(ie+ek uzyskane dla ty(, samy(, az i(, wzrostu 6rzygotu' samy(, warunkw zewn/trzny(, rozwo'u) pod(zas gdy w tym samym (zasie zarazki osiedla'* si/ w (elu gelbst w toku pokole4 (oraz wi/(e' w rama(, ty(, zawsze stabler si/ zewn/trzne warunki) aby powtrzy- w(ze.nie'sze prze'.(ia rozwo'owy(,) i ninie'szym powtarza'* organizmw) z ktry(, zostay stworzoneH nast/pnie zasad/ zmnie'szania zmienno.(i organizmw mo+e w trak(ie rozwo'u krlestwa organi(znego) ktry b/dzie dziaa- w dalsze' (z/.(i) towarzysko.
#@

Frlop ten nie 'est sprze(zny z zasad* tenden('* do stabiliza('i) ktra odmawia utrat/ stabilno.(i tylko na D1 gospodarstwa okoli(zno.(i zewn/trzny(,) i nie ozna(za strat/ dla (aego .wiata) ale tylko tym(zasowe dla danego zarodka.

%. Warunki &osmoganische' (rentstehung organizmw.


Dzisie'sza teoria po(,odzenia 'est zobowi*zany do zdania) +e organi(zny s era ziemi w pierwotnym samo zostay utworzone z nieorgani(znym krlestwa) i wyda'e si/) +e krlestwo ponownie produkowa- losowo na'mnie' 'eden Aoner lub prost* komrk/ lub trudy w ten sposb) +e aby zrobi- to samo) patrz*( na na'prostszy(, organizmw) 'e+eli nie dla substan('i (zysto unorganis(,em - (o trudno u a) (,ob/dzie musia zau a- w tym sensie) i wspieranie nau(zania - z wasne') ktra 'est wykonana przez gotowanie nieorgani(zna do 6roduku'emy zbadane. Co wyda'e mi si/) ale o samo 'akby. powiedzia) (iao i nerwy ewoluoway w pewnym momen(ie JUtuslebens z ko.(i) mo+e to rwnie+ prawdopodobnie 'esz(ze w sprzy'a'*(y(, okoli(zno.(ia(,) a sam eksperyment) 'ak wtedy) gdy po kur(zaka z 'a'ko (zogaH (,(ia ponownie utworzy- kur(zaka z 'a' w skorupka(,) poza tym) +e my.l/) +e to wy(zerpany zamiast substan('i si. 2u+ wskazano powy+e') +e po(,odzenie organizmw) po'awi substan('e (zysto unorganis(,em 'ako sprze(zne z zasad* tenden('* do stabiliza('i. Aimo) +e nie sugeru'*) +e ta sprze(zno.- 'est ustanowiony w zupenie rygorysty(zny sposb) ale oglnie mo+e by- obserwa('a) +e w zwi*zku z tym zrobi-) prawda wraz z negatywnymi doty(,(zasowym osi*gni/(iom obserwa('e i eksperymenty. 1,owywou'e w bardzo sz(zeglny w(ze.nie' przeszed stosunki nieorgani(znego krlestwa) ktre powinny byy si/ 'u+ nie mo+liwy przezro(zyste powstanie

organizmw 'est mo+liwe) ale tak dugo) 'ak nie wy'.- z ty(, warunkw z warunkami stanu nieorgani(znego) nie b/dzie po tym Zasada mo+e dokona- na ty(, Esi/gi Godza'u 'esz(ze zgodnie z prawami empiry(znymi. Do tego) (zy zawarto.dwutlenku w/gla w powietrzu) ogniu ,odowli ziemi) i to) (o mo+e si/ wydawaina(ze') zostay wykorzystane by- zna(znie wi/kszy ni+ obe(nie) mo+na by pomy.le-) +e D:JJFS:ONS i pro(esy (,emi(zne pomi/dzy nieorgani(znymi mas 'esz(ze zmieni wi/( wiem dosy- prawa wszystki(, ty(, zmian i i(, suk(esw mo+na si/ spodziewa- w wyniku wielokrotnie tylko zwi*zki nieorgani(zne mog*. 2est on umiesz(zony na du+y (i/+ar) +e nowsza (,emia z (zysto nieorgani(zne substan('e) mo(znik) kwas mrwkowy) itp.) ktre s* rwnie+ produkowane przez organizmy nau(zyy si/ produkowa-) ale ma pewne umie.(i- 'eden z ty(, substan('i w ekologi(zne' kondy('i ru(,owe') z'awisk +ywienia produk('i) wzrostu) reproduk('i 'est w stanie5 a zatem 'esz(ze.Ceraz my.lisz) +e to b/dzie tylko wa+ne) aby wnie.- do skadu (,emi(znego i stan agrega('i biaka 'ak protoplazmy prosty(, Aoners) to wszystko zna'dzie sw' wasny. 7 nie w sporze pod(zas protoplazma sztu(znie wytwarzane we wszystki(, wska3nikw molekularny(, naturalne mo+liwe) +e b/dzie rwnie+ pokaza- enomen +y(ia) tylko 'eden ze wska3nikw molekularny(, stanu samego ru(,u) na ktrym oparte s* z'awiska +y(ia) laboratoria (,emi(zne) ale nie zosta 'esz(ze zdrad3 na'mnie'szego Elimatyza('a) do wydania takie' materii nieorgani(zne') lub umwi- (z*stki tak) +e siy 7waken (o byo samo w sobie. 7le 'edno(ze.nie 'ako nieorgani(zny krlestwo wyda'e w stanie produkowaorgani(zny(, w sobie od siebie) widzimy (odziennie i obe(nie organizmw substan('i nieorgani(zny(, w trop barem lub gazowego stanu na emerytur/ lub u(zyni- mnie' lub bardzie' stay(, rusztowa4 w nim) i wierz/) (,o(ia+ nie po) Ca analogia) ale bardzie' bezpo.redni(, przy(zyn) ktre zostay odwr(one do pod'/(ia zamiast tworzenia i elimina('i organizmw i si/ z nieorgani(znego krlestwa orma('i i elimina('i materiaw nieorgani(zny(, ze stanu pierwotnie organi(znego .wiata w kategoria(, nasze' deklara('i stanu ekologi(znego) tylko +e napi/(ie (z*ste(zkow* wytwarzania ru(,u organi(zne' reprezentowane' przez tak dugo przez si/ dziaa'*(* na niezauwa+alne rozmiara(, te+ (i*gn*( siy grawita('i) poniewa+ (z*stki ziemi byy od siebie) nawet w taki(, odlego.(ia(, niezale+ny(,. Nale+y 'ednak (,(emy ograni(zy- stan organi(zny 'edynie w zale+no.(i od si molekularny(,) mo+na by powiedzie-) +e ekologi(zne i niezorganizowany my.li ewoluoway przez zr+ni(owanie ze stanu pierwotne' materii) z ani kon(ep('i dzisie'szy(, stana(, organi(zny(,) ani nieorgani(zny(, (akowi(ie obowi*zu'*(y 'est. " tym zakresie) mog* w ka+dym przypadku powodowa- konie(zno.rozr+nienia pierwotnego stanu ziemi od teraz na Ziemi) ktry(, nale+y przestrzegastany organi(zne) podobnie 'ak pierwszy) 'ak kosmorganis(,er) a drugi okre.la si/ organi(zny 'ako molekularny. Ceraz nale+y zada- sobie pytanie) w 'aki sposb uzyska- dost/p do nasze' idei pa4stwa kosmorganis(,en. 6ierwotnie teraz oglnie przyznaa zao+enie byo (aa sprawa ziemi) wi/( (ay nasz system planetarny) w niezwykle rozszerzonym) i przenis si/ stopniowo po obszara(, wsplny(, razem. 1z*stki nie ma'* od samego po(z*tku mia impulsy) ktre odeszy od kierunku grawita('i) wi/( z atrak('i taki(, samy(, wynikw ze sob*

prosty(, ru(,w bezpo.rednio po by skon(entrowa- si/ i b/dzie elipty(zny ru(, planet wok .rodka (i/+ko.(i ukadu oraz obrotu sama wok 'ego osi nie mo+e si/ sta-. Obe(no.- ty(,) z kierunku .rodka (i/+ko.(i r+ni) ale ru(,y wymusza przy'/(ie taki(, impulsw i pr/dko.(i po(z*tkowy(,) ktry mia inny kierunek) bez wzgl/du na to) w ktre' (,(esz szuka- i(, po(,odzenia. Nasz opinii) do ktrego s* one pozbawione 'aki(,kolwiek misty(zne' posta(i) mo+na znale3- w dodatka(, na ko4(u tego od(inka) ale tuta' 'est 'edynie) aby by- dopusz(zone do rze(zywisto.(i nie wy'a.nienie ni(,. 2e.li ograni(zymy si/ tuta' przede wszystkim na uwag/ masy Ziemi) a nast/pnie wprowad3 od przodu nie ma powodu) wszystkie (z*stki samo) wszystko w tym samym kierunku) w rwny(, odlego.(ia(, od siebie oraz siy nap/dowe') a rwnie ogl*da-) nawet 'e.li nasz pogl*d na natur/ ty(, impulsw prawidowo to 'ak wynika z r+ni( w zakresie pierwszy(, r+ni() nawet w tym ostatnim wzgl/dem. 7le 'ak tro(,/ rozumu) wszystkie impulsy wyra+one w r+ny(, (z*stek my.le- 'ako (ao.- w kierunku i wielko.(i tylko kompensa(y'nego. " rze(zywisto.(i byoby to niesko4(zona li(zba mo+liwy(, przypadkw) tylko dwa. Ea+dy przypadek pomi/dzy ale ostate(znie o 'e' osi ru(,u post/powego musi prowadzi- w przestrzeni zgodnie z kierunkiem zasad me(,ani(znego obrotu zestali i(, atrak('i Aasa (z*ste(zkowa Ziemi) ktre przewa+ay w (ao.(i #@ ) 'ednak przed u ormowaniem w stanie staym) to posz(zeglne (z*stki przemiesz(zania miay w r+ny(, kierunka(, mi/dzy sob*) poprzez i wok siebie 'edynie z za(,owaniem poo+enia wsplnego punktu (i/+ko.(i i oglnie z przewag* okre.lonym kierunku) dzi/ki (zemu nie tylko poo+enie) le(z rwnie+ kole'no.- spontani(zne i (i*gle zmieniane posta- (o 'ako (,arakterysty(zny stan organi(zny uznay z nieorgani(zny(,) a nast/pnie (aa ziemia si/ spod przodu punktu widzenia 'eden organizm bez zak(e4 wyst/pu'e stany unorgani(.
#@

" rze(zywisto.(i) zgodnie ze znanymi zasadami me(,ani(znymi) 'e+eli impuls 'est wyra+any na 'u+ ustalona) pywa'*(e w wolne' (iaa Baume) ktrego kierunek nie prze(,odzi przez .rodek (i/+ko.(i tak) +e przy'mu'e si/ ru(,) ktry skada si/ z obrotowego korpusu prze(,odz*(* przez o. .rodkow* i przemiesz(zania .rodka (i/+ko.(i w kierunku impulsu. Cen impuls 'est obe(nie reprezentowana w masie Ziemi w momen(ie krzepni/(ia przez wypadkowa impulsy) ktre s* sz(zeglnie wyra+one na wszystki(, po'edyn(zy(, (z*stek (zy rund i obroty wszystki(, planet id* w tym samym sensie) o(zywi.(ie) nie mo+e by- wy'a.nione zgodnie z t* zasad* przez Fstanowienie 'u+ to zrobiprzez wspzale+no.(i (z*stek w (,wili (aa masa ukadu planetarnego nadal nierozdzielone tworz* ogromn* pik/) gdzie impreza bya ze wzgl/du na odlego.- (z*stek ze sob* nie ustawienie atrak('i molekularny(,. 7le nie ulega w*tpliwo.(i) w systemie (z*stek) ktre s* przedmiotem 'edynie grawita('i) 'u+ ustanowiony przez zasady tenden('* do stabiliza('i) skonno.- do poruszania si/ w tym samym kierunku i to tylko ostate(znie zako4(zone i ustalane przez p3nie'sze krzepni/(ie (iaa 'ednego .wiata poprzez atrak('i molekularny(,. "arunki te mo+na) w rama(, pewny(, ograni(ze4) 'ak wy'a.nie4 w) a tak+e wa+no.(i poprzedni(, uwag ze twierdzisz +e ty nie tylko patrz*( z Ziemi (z/.ukadu planetarnego na (aego systemu planetarnego przez gr/ my (z*stki masy

gleby pod przypisywanie wpywu grawita('i i pierwotny(, impulsw przed ustawieniem przez atrak('i molekularny(,) dzi. nie ma mie's(a pomi/dzy po.redni(twem taki(, atrak('i na ka+dy zwi*zany(, mas ukadu planetarnego) gdzie nawet teraz wszystkie planety w stosunku do siebie) wok .rodka (i/+ko.(i (aego systemu prawdziwie kosmorganis(, w wolny(, droga(, r+ne' wielko.(i) ksztatu >mimo.rd@ i (zas podr+y) aby przenie.-) ktre 'u+ w(ze.nie' okaz'/ do wy'a.nienia stanu ekologi(znego kiedykolwiek wzi*) z tego do powtarzalnego uwadze) +e (,oprzewaga masy So4(a zmnie'sza wszystkie planetarne wnioskw na mae zaburzeniami elips) takie ograni(zenie dla (z*stek ziemi wa.nie odbywa si/ tak mao 'ak dzisia' dla (z*ste(zek (z*ste(zki organi(zne') tak) +e w (z*stka(, ziemi od samego du+o bardzie' skomplikowane ru(,y w stosunku do .rodka masy i sza(unku mo+e do*(zy- do siebie ni+ wyst/pu'* mi/dzy mas ukadu planetarnego. " tym (elu) ale doda'e 6rzypominamy) opr(z zr+ni(owania inny(, warunkw ru(,owy(, mie- tak+e inny k*t na(,ylenia pasz(zyzn orbitalny(, w ekliptyk/ i innym na(,yleniu osi obrotu dla r+ny(, planety tam) (o dowodzi bezpo.redniego +e przy impuls dla r+ny(, mas ukadu planetarnego nie zostay naprawione. 7le gdyby byy dla r+ny(, mas systemu nie zostan* usuni/te) dla(zego zostay one usuni/te dla r+ny(, (z*stek) w tym mas ziemi. 2e+eli uwa+asz) +e wygl*da z drugie' strony mi/dzy (akowite' masy ukadu sone(znego na tak wytworzony(, zwi*zkw stay(,) 'ak wresz(ie si/ mi/dzy (z*stkami ziemi) aby przekaza-) +e wszys(y my.leli po*(zone systemu stay(, belek) tak rwnie+ wszystkie r+ne ru(,y post/pu i obroty mas tylko by 'ak przekszta(ony w ru(, obrotowy (aego systemu =berereinstimmende wok osi) gdy zosta on w przypadku (z*stek ziemi. Nast/pnie nale+y na istnienie pierwotny(, ru(,w kosmorganis(,en masy Ziemi ma'* wszystkie +*dane dokumenty teorety(zne i akty(zne. 6ozwl nam teraz o stanie Ziemi) gdzie te ru(,y byy 'esz(ze wolne i ustalane przez +adne inne +y(ie ni+ ziemskie) razem z uporem) wi/( stan ten zmieni si/ zgodnie z) 'ak masa Ziemi zamwienia wi/(e') tra(i siy molekularne za(z* obowi*zywa-) a przetuma(zone znanymi konsekwen('ami prawa za(,owania energii wielkie ru(,y kosmorganis(,en na mnie'sze masy (z*ste(zkowe' do (o molekularne' 'ako wsplnego 3rda (iepa w drgania (z*ste(zek i nieorgani(zny(, - organi(zne) ktre nale+y uwzgl/dni- w organi(zn*. Ceraz te ostatnie ru(,y nie wprowadza'* mnie' ni+ byy w z'awiska(, (ieplny(, w przystanekH molekularne warunki organi(zne) ale nie mo+e ani powsta- ani istnie- po do.wiad(zeniu w zbyt wysokie' temperaturze) i tu po'awia si/ trudno.-) na pierwszy rzut oka. " rze(zywisto.(i) 'e.li) 'ak zwykle dzie'e si/ wyobrazi- sobie) +e (aa masa Ziemi bya w pewnym momen(ie w .wie(*(* stanie (iekym) wi/( nie mo+e nie tylko stany molekularne - organi(zne ormy) ale musia) 'e.li w(ze.nie' zosta spowodowany nale+y ponownie znisz(zone) bez konie(zno.(i ponownego urodzi si/ wedug wasny(, zasad z zupenie nieorgani(znego .wiata w stanie. 7le moim zdaniem) sprawia) +e wygl*da to trudno.(i nie tylko niepotrzebne) ale tak+e bezzasadnie I@ .
I@

Z uwagi na to) aby termometr i u(zu(ie (iepa 'est wido(zne) (o nie 'est tolerowane przez stanie molekularnym organi(zn* bez uszkodzenia) 'est

rwnie+ okre.lany 'ako niezb/dne do takie' temperatury. 7le mo+na dostadu+y my.lenia drzewo) w ktrym tylko kilka (z*stki os(ylu'* z niezwyk* szybko.(i*) a nast/pnie mo+na by te (z*stki ma'* zamkni/te bardzo silne (iepo) 'ednak odpowiednie samego drzewa) ale aby zoba(zy- (ao.-) 'ak zimno i (iepo z 'ednego do przestrzeni umie.(i- termometr lub organizm by tro(,/ (zuem. Dlatego wa+ne 'est) aby r+ni(a w rze(zywisto.(i tuta'. 6o pierwsze) wyda'e mi si/) sprze(zno.- r/k/ le+e- w tym) +e 'eden 'est przyzwy(za'ony mie's(a w swoi(, rozlegy(, ziem stanu pierwotnego przez (iepo i my.lenia po'awi si/ tylko przez .(i.ni/(ie masy drugie' stronie ognia. Dla ty(, ostatni(,) 'eden ma powody byy nie uwa+am) aby u(zyni- z niego pierwsz* abstrak('/. Ceraz to bez w*tpienia na(isk masy) na'pierw nabyte do przekszta(enia ru(,w kosmorganis(,en do mnie'sze' molekularne' w wystar(za'*(ym stopniu) wok ktrego kompres'i) a (ay etap pro(esu konwers'i stamt*d do do(,odw stopniu) (o w po*(zeniu temperatury od po(z*tku w (elu skupi- si/ na 'ego i stamt*d musia usun*- go w stopniu na'wi/kszym. 1zy teraz 'u+ rdze4 ziemi przez 'ego kompres'i w ogniste' rzeki) stany tak kosmorganis(,e rwnie+ mo+e si/ utrzymywaa+ do temperatury rdzenia do te' pory zmnie'szone o radio onii i telewiz'i) +e tworzenie molekularne' - stany organi(zne nad nim bez znisz(zenia przez mo+e wprowadzi- (iepo) natomiast dolna kompres'i wi/(e' promieniowania w zakresie) z drugie' strony pozostawiono do tworzenia taki(, stanw. :nnymi sowy) tworzenie molekularny(, stanw organi(zny(, wy.wietlane przez punkta(, (zasowy(, i przestrzenny(,) 'ak mo+na wskaza- gdzie nadmiar (iepa wynika'*(ego kosmorganis(,er przez mas/ (z*ste(zkow* organi(znego .(iska'*(e' mia nie by wi/kszy dla nadawania) 'ak w przypadku Bestande takie masy odro(zona. " na'prostszy sposb mo+na byo my.le- o (aym pro(esie) tak aby konwers'a kosmorganis(,en ru(,w molekularna wsz/dzie przeszed molekularnego stanu ekologi(znego. Nawet w .rodku (i/+ko.(i mianowi(ie mo+e na .(iskanie) a zatem od po(z*tku ogrzewania w 'ego ormowania wystar(za'*(o mae') aby (z*ste(zkowe' i utrzymywaniu - aby stany organi(zne) 'ednak+e o stanie kosmorganis(,e w(i*+ utrzymywaa. "raz ze wzrostem kompres'i ale spali tak powiem) pierwszy powsta wok (i/+ko.(i molekularna - materia organi(zna i podszed tworzenie masy kosmorganis(,er na stopniu kontynuu'e. 7le przez kompres'/ i ninie'szym ogrzewania w tym samym kierunku i post/pu nowo utworzone (z*ste(zkowa - masa organi(zna zawsze znisz(zy nowo) (aa stopniowo wyszed z pa4stwa kosmorganis(,en (z*ste(zkowa 'est ostatnia - masa organi(zna spon* do mae' grupy) ktra w 'ego potomstwie w(i*+ uzysku'e si/ na powierz(,ni ziemi i 'ego ewentualnego prze+y(ia byo mo+liwe w 'esz(ze bespro(,ener sposb) +e ogrzewanie samego transmis'i wystar(za'*(y do wyrwnanie. Cym(zasem ostatni tryb zapodnienia przy'*by) +e w rze(zywisto.(i wszystkie wzgl/du na ziemi 'est zdolny nie tylko (z*ste(zkow* - bez pod'/(ia stanw organi(zny(,) ale rwnie+ zmuszany do prze'.(ia przez samo dla nieorgani(zne') (o mo+e mie- w*tpliwo.(i zarwno &@ . Bardzo mo+liwe) +e nieorgani(zne stany molekularne) 'e.li 'esz(ze nie po'awiy kosmorganis(,en w(ze.nie' wraz z

organi(zn* od. 7le na to zde(ydu'esz) +e nie mamy wystar(za'*(e' wiedzy i musi bywystar(za'*(y) aby wykazay) +e tam 'est 'aka. idea) ktra tworzenie .(ie+ek i ostate(zne skadniki molekularne - Let stany organi(zne na powierz(,ni po'awia'* si/) 'ak to mo+liwe i zgodne z zasadami oglnymi. Gwnie+ mo+e by- w tym zwi*zku prawdopodobnie mody ika('e poprzedni(, sposobw zdaniem pomys.
@&

akt) +e obe(nie wiele substan('i) 'ak zoto) platyna) iryd) itd.) nie wyst/pu'* w organizmie) nie wyklu(za to konie(zne) usuwa si/ z ukadu kosmorganis(,en prze'.(ia przez (z*ste(zkowe' stanw organi(zny(, w nieorgani(zne') poniewa+ powrt z tym) +e mo+e by- trudne .rodki asymila('i istnie'*(ymi organizmw ni+ tego prze'.(ia. " ostatni(, 'est w isto(ie zapewnione) +e Llutzustand z materii (z*ste(zkowe' po prze'.(iu przez kosmorganis(,en ru(,w - mo+e wyst/powa- nieorgani(zne i pod warunkiem) +e (z*stki porusza'* si/ kosmorganis(, 'edynie pod wpywem siy (i/+ko.(i) nie (z*ste(zkowy(, pomi/dzy nimi s* zauwa+alne stan System 'est zimno i (iemno. 7le uwa+am) nie ma potrzeby wi*zania si/ z tego obowi*zku. 2e+eli teraz ukad ziemi 'est przy'/(ie 'u+ w 'ego stanie kosmorganis(,en ile .wie(*(e gdy+ namna+a .wiata i (iepa przez eter Q@ ) 'edna miaa si/ z pewnymi zmianami w poprzednim reak('i widokowe' taki sam wynik pro ilu. 1iepa musia zwi/kszy- z post/pu'*(* skur(zu i kompres'i masy) z (oraz bardzie' kosmorganis(,e masie (z*ste(zkowe' - przekszta(i- nieorgani(zny .wie(*(e (ieky(, i gazowy(,) reszt/ masy kosmorganis(,en ale od (zasu i punktu przestrzeni za(z*- molekularna - masy nieorgani(zne' i molekularna - organi(zny zrezygnowa-) gdzie kon likt (,odzenia przez promieniowanie w skali systemu pozwala (iepa przez zag/sz(zanie stopniowego tym. " skr(ie) molekularne - organi(zny (zonkowskie) po wydalania nieorgani(znego w gwne' masie (z*ste(zkowe' do Bestande - stany organi(zne w wysokie' temperaturze) (o w ko4(u dostate(znie s(,odzony do ostatniego reszt/ tumu kosmorganis(,en posta(i O@ . Cen nale+y zwr(i- uwag/) +e brak (z*ste(zkowy materia organi(zna istnie- w stanie wy+arzania) ktre ma by- pod'/te) w rze(zywisto.(i) nie w tym samym (zasie) niemo+no.- wytworzenia z pomiennym masy kosmorganis(,er przez i(, (,odzenia.
Q@

statuierte) 'ak to mo+liwe) przy zao+eniu) +e Ziemia od po(z*tku wypromieniowana w stanie rozszerzonym kosmorganis(,en .wiata i (iepa) nie nale+y myli- z powy+szym odrzu(ono s*dzi-) +e zostay one traktowane przez ogrzewanie w tym stanie tuta'.
O@

2e.li zastanawiasz si/) w 'akim stanie odlege .wiato) mga) na niebie) ktre uwa+a si/ za stworzone w .wie(ie systemw eduka(y'ny(, mo+e byusytuowany) dzi/ki (zemu mo+na zoba(zy- na zao+eniu) +e propagu'e kosmorganis(, ru(,u (z*stek poprzez eter .wiata nieba przestrzeni i (iepa w stanie my.le-) +e .wiato skada si/ 'edynie mga taki(, (z*stek) w przypadku) ale tylko 'eden molekularne (z*stki nieorgani(zne przypisu'e t/ wadz/) mieszanin/ (z*stek o kosmorganis(,en wydalany(, w stanie .wie(*(e) a tym

samym zoba(zy- 'asne (z*stki powodu'*(e nim mga. Zasadni(za r+ni(a pomi/dzy tymi dwoma trybami prezenta('i) poprzedni i obe(ny) to 'est8 po pierwsze 'est stan kosmorganis(,e od po(z*tku (iemno i zimno) a tworzenie i dalsze istnienie molekularna - warunki organi(zne od stopnia ziemi 'est mo+liwe) poniewa+ tuta' kompres'i i (iepa w przekszta(aniu pa4stwa kosmorganis(,en nie w stana(, molekularny(, do znisz(zenia molekularna organi(zne rozwi'a pa4stwowe. Zgodnie z obe(nym stanem kosmorganis(,e 'est od przedniego .wiata i gor*(a) ale kosmorganis(,e wzgl/du (,odzi zakresu ziemi przed wdro+eniem w stanie molekularnym tylko tak daleko) a skadniki organi(zne molekularne' - 'est mo+liwe. 7lbo sposb lub w lub w inny sposb zmody ikowane) ktry wie) ale nie 'est to konie(zne) aby wiedzie-) 'ak dugo 'est to 'edynie mo+liwe sposoby przezwy(i/+enia trudno.(i wspomniano) 'est. Nawiasem mwi*() by prawdopodobnie w(ze.nie' pami/ta-) +e byli na stopniu systemu naziemne' w kontak(ie i blisko.(i 'ego sprawie z zimn* planeta nie istnie'e na ty(, samy(, warunka(,) z ogrzewaniem) a dla rdzenia Ziemi) tylko na obwodzie Ziemi) 'ednak wymaga) Zakada'*( wystar(za'*(o nisk* temperatur/) aby znale3- po(,odzenia i istnienia krlestwa organi(znego na Ziemi 'est to mo+liwe) to nie ma zna(zenia) +e mamy same sobie wyobrazi- stan prymitywne zupenie innego ni+ to) ktre po'awiy si/ w toku ty(, (zasa(, 'est. Ogromna zmienno.- krlestwa organi(znego w toku (zasu 'est tak powsze(,nie przy'/ty) tak 'ego przy'/(ie 'est 'ednym z podstawowy(, przepisw z teori* ewolu('i. O(zywi.(ie) rozszerzenie niepewno.- odno.nie do sposobu) w 'aki na'pierw powstanie molekularna - wprowadzenia stany organi(zne) rwnie+ na sposb 'ak pierwszy post/p w rozwo'u przedstawienia samo) niepewno.-) ktra ro.nie tym bardzie') im wi/(e' si/ go do spe('alnego stara. 2ednak powiesi-) ale z kosmorganis(,en po(,odzenia molekularna - stany organi(zny(, pewne wnioski du+o razem) tak aby nie by- dozwolone) ale mog* by- wymawiane z odpowiednim stopniem bezpie(ze4stwa lub) ale ktre prowadz* do metod pra(y) ktre r+ni* si/ od teraz na ty(, samy(, warunka(,) panu'*(y(, bardzo O(zywi.(ie) +e i(, punktem wy'.(ia 'est (o. zupenie innego. Cym(zasem) poniewa+ widok z kosmorganis(,en po(,odzenia organizmw ziemski(,) ale tak+e na razie mo+e kwali ikowa- si/ 'ako ,ipotezy) i uda'e si/ wy(i*gn*- z ni(, wnioski nie s* u'/te w .(ise' konie(zno.(i z nim) wi/( mog/ zao erowa- to) (o obe'mu'e nast/pu'*(e sek('e w tym zakresie) po(z*tkowo rwnie+ stanowi tylko mo+liwe i prawdopodobne mody ika('e panu'*(y(, pogl*dw z dalszego badania ekspertw

Dodatek.
6owsze(,nie rozwa+a oryginalne impulsy do ktre' dziaa tu 'ako enigmaty(zny) 'ak to powiedzie-) z innego .wiata powodu'e pierwotny ru(,) ktry mia spraw/ si osobliwe ni( s(, en) ale sam zosta dodany do przez zak(enia od kierunku samym do zapobiegania po(,odz*(y(, ze sob* wszystki(, substan('i w linii bezpo.rednio po tym wsplny .rodek (i/+ko.(i) a tym samym zestalenie .wie(ie. Cak sam (,(ia w

potrzebie przy'/(ia takiego oryginalnego impulsy dowd) +e siy izy(zne) ktre zmienia'* .wiat) ,iper- izy(zna zasada ma statuieren. Aoim zdaniem) mo+e 'ednak (o. si/ bardzo r+ne) a powinien by- bardzo zasko(zony) gdyby nie byo tak wykonane gdzie.. Jakt) +e 'eden z grawita(y'nego systemu bazowego mog* poruszasi/ w linii proste' do punktw kontaktowy(, w systemie bez oryginau) (,arakter materialny(, si ob(y(,) impulsy ka+da sprawa mo+e 'esz(ze) 'ak daleko 'ak 'a to widz/) po prostu na (ao.- wymogw (z*stek stay(, uwa+a si/ za wa+ne ktry(, 'eden wyda'e zazwy(za' dorozumiany(, mie- na uwadze) gdy spe('alnie #@) +e system *(zy tylko dwa punkty lub z ak(entem uro'ony(, mas tam) lub) bardzie' oglnie) wszystkie punkty le+* w 'edne' i te' same' linii proste') i I@ +e (aa sprawa System zna'du'e si/ od po(z*tku z 'ednolite' g/sto.(i w s ery(zne' powierz(,ni. 6onadto) mog* wyst/powa- przypadki) symetry(zne rozmiesz(zenie (z*ste(zek) ktre zawiera'* stan ru(,u liniowego po tym wsplny .rodek (i/+ko.(i. "e wszystki(, inny(, przypadka(,) 'ednak mo+na przy'*-) +e kierunek (z*stek prze(,odzi po wsplnym .rodku (i/+ko.(i przez i(, wza'emnego przy(i*gania niepo+*dany(, zak(e4) nie(, przez ktre stanowi* tak zwane pierwotne impulsy. Cyle tylko) +e prawo za(,owania (i/+ko.(i i powierz(,ni zawsze musi by- za(,owana. 7by da- (o na'mnie' kilka przykadw) w ktry(, od(,ylenie od kierunku (z*stek po ostro.(i 'est wido(zna pod wpywem siy (i/+ko.(i (zysto) nale+y wyobrazi- sobie dwa bardzo (i/+kie (z*stki lub dw(, mas) ktre przypomina'* skupiony na i(, priorytetw) 'ako wsplny .rodek (i/+ko.(i oba zna'du'* si/ na linii *(z*(e' same i obie s* uwa+ane masy sam d*+y- do te' aktywno.(i w prostym kierunku. Let ale 'e.li trze(i (z*stek bardzo blisko 'edne' z dw(, gwny(, mas) 'ednak s* zbyt daleko od siebie) a masa (z*stek znikomo mae' w porwnaniu z gwnymi mas. Nast/pnie wsplny .rodek (i/+ko.(i (aego systemu 'est 'esz(ze wyra3nie le+y dokadnie na linii *(z*(e' dwa gwne masy) mae (z*stki w s*siedztwie 'ednego z dw(, mas) 'ednak+e bo(zny przedstawiony przez samo b/dzie w takie' du+e' odlego.(i inne Lwnym powodem i(, e ekt magnety(zny przed pode'.(iem znika) na'wyra3nie' nie wedug wsplny .rodek (i/+ko.(i obu) ktry 'est rwnie+ system) le(z zgodnie z pode'.(iem przenie.- do gwne' masy) 'akby do.wiad(zy rozprasza'*(e impuls kierunku wsplnego punktu (i/+ko.(i. Cak (z*stki nanosi si/ na linii *(z*(e' obu mas pomi/dzy nimi) b/dzie porusza- si/ tylko w kierunku) nawet w prze(iwnym kierunku od wsplnego .rodka (i/+ko.(i do niego po 'ego bliskim podo+a. 7lbo my.limy bardzo wydu+onego tr'k*ta bardzo mae' bazy i zna'du'e mas/ przy(i*ga na ka+dym rogu tr'k*ta. Nawet) 'e+eli wszystkie trzy masy s* rwne i rwnoramiennego tr'k*ta) ktry 'est obustronnie symetry(zne) to dwa wza'emnie bardzo blisko masy na ko4(owy(, maego te' podstawy tr'k*ta bardzie' w kierunku prze(iwnym do siebie w sposb niezgodny ze wsplnego .rodka (i/+ko.(i systemu poprzez Trodek podstawy prostopad* 'est poszukiwane) nale+y porusza-. Lub 'ako upami/tnia'*(y przykad) rwnomiernie wypeniona mas/ powoki kuliste' o stae' grubo.(i podano. Trodek (i/+ko.(i masy zna'du'e si/ w .rodku komory. 6onadto) pozwala (z*stek podano gdzie. w te' wn/(e) ktre' masa 'est pomi'alnie maa w stosunku do (akowite' masy) tak) +e .rodek (i/+ko.(i (aego

systemu oszale'e nie zna(znie od .rodki kul. 6o zdanie znany zrekompensowastawa(,) gdzie zna'du'e si/ we wn/(e) atrak('i na wszystkie strony w sposb) ktry 'est tak dobry) 'ak to b/dzie przedmiotem odwoania i nie ma inne' szeroko.(i impulsu pozosta'e spoko'na. Ceraz wyobra3 sobie) patrze- na masy kuliste' powoki w dowolnym punk(ie sprasowane' lub w przedu+eniu wygasa'*(ego przed (z*stki b/d* porusza- wprost przez sprasowane' masy lub ort okre.la) pod warunkiem) +e dziaanie pozostae' mieszaniny na nim nie 'est wido(zne) nie ale po tylko tro(,/ szalony przez lokaln* kompres'* lub rozszerzenia (i/+ko.(i ukadu) z wy'*tkiem konkretnego przypadku) +e szalony na(isk na linii tego ru(,u byby samowystar(zalny. 2e.li nasza ziemia) zamiast porusza- si/ w linii proste' w kierunku .rodka (i/+ko.(i ukadu sone(znego w kierunku samo) orbi(ie elipty(zne' .(ie+(e) gdy+ mog* si/ osi*gn*- z poprze(znie od(,ylania impuls) a (z/.(iowo przez przy(i*ganie inny(, planet) (zasem nawet z inny(, systemw sone(zny(,) z ktrym nasz system w stanie roz(i*gni/tym prymitywne w bli+sze' rela('i) ni+ by teraz reprezentowana bylepszym. 6o tym) my.l/) +e ru(, ka+de' (z*stki systemu kosmorganis(,en mo+e by- pod wpywem grawita('i w podziale na wszystkie w dw(, (z/.(ia(,) w re+yserii priorytetw 'ednego systemu) a drugi) ktry w pewnym momen(ie z bokw) a orygina rozprasza- bodzie() +e 'este.my przyzwy(za'eni do supponieren) ozna(za) ale nie p3nie' zosta- uznana za 'eden 'edyny raz na zawsze wydawane do wie(zno.(i) a nast/pnie aktorstwo) ale z ru(,em (z*stek zmienia ukad zmienia. 6onadto 'est o(zywiste) +e gdy po(z*tkowo wprowadzi- (z*stki systemu kosmorganis(,en w przypadkowym ukadzie) 'ak to si/ dzie'e w rze(zywisto.(i z nas nadal nie wymaga spe('alny(, warunkw) aby wy'a.ni- przypadkowo.- nasilenie rozprasza- p/dw (z*stek lub uzasadnione) poniewa+ 'est to niezb/dne w zwi*zku z tym losowym ukadzie. 1,o(ia+ uwa+am) +e ten widok tak zwanego pierwotnego impulsu dla przekonu'*(e ni+ i(, dziedzi(zone) 'esz(ze nie uznaa za konie(zne) aby we'.- do gwnego tekstu) poniewa+ prowadzi to do wniosku) tuta') rela('e z +adny(, inny(, wnioskw ni+ i(, dziedzi(zone) nale+ao odniesienia ma t/ zalet/) aby unikn*- komplika('i z widoku. B:.

Zasada rnicowania szacunek wystawowa.


" ogle) wy'a.nia po'awienie si/ nowy(, i r+norodny(, stworze4 w drodze ze'.(ia z w(ze.nie'szy(, istot w tym istot rodzi(w post/py zgodnie 'ak rozw' ziemskiego krlestwa i wska3nikw i(, nowo zapro'ektowane i <ermanni(, a(,ten) a tym samym dowiedzie- si/ zmienione wpywy) dale' nie tylko nawet i(, organiza('i ab9nderten manni(, a(, ale tak+e manni(, a(, mody ikowane) wi/( nowe organizmy ewoluu'*) zerwanie zarazki siebie) z (zego) ale zgodnie z zasad* walki o byt) ktry 'est skute(zny) zorganizowany i warunki zewn/trzne na'lepie' dopasowane inny(, repres'onowany(,) utrzymane pole i i(, sz(zeglne (e(,y na potomstwo dziedzi(zone. "pywy) ktre organizmy s* mody ikowane na podstawie skutkw

oglny(, si izy(zny(,) dale' nap/dza- si/ bezu+yte(zne bez angebbares zasady) gdzie prowadz* one) z (,arakterem dziaalno.(i losowe') gry) +e tylko w ten sposb nabiera (,arakteru prakty(zny(,) ktre niezrwnowa+ony(, konsekwen('e tego me(zu by na wynik przegra- i u(zyni- to mie's(e. " skr(ie) trzy z zasadami zmienno.(i organizmw przez nieda'*(e' w sobie bezsensowny(, si dziaa'*(y(, w naturze) walka z organizmw zmody ikowany(, do istnienia ze zwy(i/stwa z na'bardzie' korzystny(, zmian i stosu'e (oraz wi/(e' mo(u'*(* dziedzi(two i(, wa.(iwo.(i 'ako wystar(za'*(ym bod3(em rozwo'u krlestwa organi(znego od prosty(, po(z*tkw dzisie'sze' mani oldness i nazywano to naturalny lub sztu(zny ,odowli) wybrane) w zale+no.(i od wy+e' d3wigni z natury po(,odz* nast*pi- bez zamierzonego ludzkie' interwen('i lub pomo(y takiego. Ceraz te 6rinzipe pokaza- nawet dzisia' w ksztatowaniu i za(,owaniu propor('i .wiata organi(znego 'est skute(zna i mo+e twierdzi- z oglnego punktu widzenia) aby 'e dale' tak+e dla rozwo'u .wiata organi(znego do tego Bestande zastrze+enia zasadni(zo ni( do nie odwoywa- si/ do przy(zyn misty(zny(,) ale z tego samego punktu) wyda'e mi poprzedni(, zasad inny nie tylko zamawia'*(y(,) ale na zasadzie walki o byt w trasa(,) demgem9Ken zasadzie uzale+nienia warunkw istnienia istot organi(zny(, od siebie i uzupenione drug*) (o wskazu'e na odpowiedni* nadwagi w warunka(, produk('i. 6onadto 'est to o(zywi.(ie zasada ta przedstawia- siebie tylko 'ako drugorz/dny skutek naturalne' selek('i dla wymieniony(, trze(, inny(, zasad) taki(, 'ak nast/pu'*(e8 te organizmy b/d* istnie- razem) ktre zostay zmody ikowane tak) aby na'lepie' wspistnie'* i inni p'd*H Ninie'szym pozosta'e tylko dopasowanie pozostawiony bez apriory(zny(, warunkw kry(ia zostay podane. : trzeba przyzna-) +e wy'.(ia z widoku nieorgani(znego po(,odzenia organizmw na +adnym innym .wietle byo przy'.-. 6rze(iwko tak o(zywi.(ie widok z kosmorganis(,en po(,odzenia organizmw prowadzi tylko do innego wniosku) otwiera widok na 'ednolitym planem rozwo'u organizmw) ragmentary(zne po poprzednim widzenia) +e tak powiem zo+ony z niezli(zony(, losowymi danymi. 6onadto) poprzednia opinia w sprawie bli+sze' analizie mo+na unge,oben trudno.(i) ktre mog* u(ie( powierz(,owny obserwator) zawsze wyst/pu'e) gdy nasz widok) 'ednak. 2est powiedziane) +e egoizm 'est zasada .wiata) a wi/( ka+da walka o +y(ie z innymi) w rze(zywisto.(i) ale z egoizmu 'est tylko zasada 'ednostki) (o (ao.wszystki(, osb zasady obowi*zu'*(e) mo+na powiedzie-) wy+sze egoizm systemu indywidualny(, dost/p dominu'*(y. "i/( mwi/) ale obe(na teoria ewolu('i) przyna'mnie' w swoi(, na'bardzie' okre.lony(, przedstawi(ieli) po prostu zaprze(za istnieniu takie' zasady. "idzisz) ze wsplny(, raz za i prze(iw kiedykolwiek (o. osi*gn*- w te' dziedzinie) aby by-) wi/( wolimy zoba(zy- rze(zywiste warunki bezpo.rednio w o(zy. Ay.l/ przede wszystkim) prawie nie odgrywa w stosunka(, z obe(nie .wie(ie zasada walki o byt) to w warunka(, egzysten('i) (z/.- wi/( podporz*dkowane zasadzie zale+no.(i od warunkw istnienia istot organi(zny(, ze sob* i wza'emnie si/ uzupenia'*) +e z po(z*tek musi po'awi- si/ w*tpliwe) aby osiedli- si/ mu gwn*

rol/ w rozwo'u obe(ny(, warunkw egzysten('i. 7le zanim sprbu'emy zast*piinny pomys na to) b/dziemy patrze- na obe(ne warunki w tym zakresie. Ao+e on zastosowa- zasad/ walki o byt) ni+ teraz panu'*(e w stosunka(, mi/dzy krlestwami ro.lin i zwierz*t5 Nie 'est to krlestwo zwierz*t z 'e' istnienia (akowi(ie zale+na od krlestwa ro.lin5 :stnie'e Dobrobyt mi/dzy dwoma tak daleko w wal(e) 'ak ro.liny s* z'adane przez zwierz/ta) i gdzie drzewo stoi) a nie w tym samym (zasie zwierz/ mo+e sta-) ale zamiast tego) +e zwierz/ta przemiesz(za'* ni+ organizmy bardzie' rozwini/te ro.liny na i(, mie's(e) zarwno limitu tylko rozprzestrzenianie si/ i(, istnienia wza'emnie si/ tak daleko) +e zarwno dalsze istnienie pozosta'e bezpie(zne) 'ak to mo+liwe) w odniesieniu do zwierz*t) wszystkie ro.liny znisz(zy-) to oni w ten sposb znisz(zy- warunkw wasnego dalszego istnienia) i nie powinno by- wi/(e' zwierz*t) wi/( elektrownie kwas w/glowy) ktry wyde(, zwierz*t) nawozy) ktre powodu'* i(, upadek) i pomo() ktre dowiadu'* si/ o owady w nawo+eniuH braku'e. Nawet w .wie(ie zwierz*t to zwierz/ta ro.lino+erne nie s* przemiesz(zane z drapie+nikw w wal(e o byt) ale tylko przed tak szerokim rozpowsze(,nianiu) +e b/d* wza'emnie us(,nie) zaburzenia 'edzenia) 'ednak li(zebno.- drapie+nikw 'est stosowany w odniesieniu do +ywno.(i. Ludzie id* na wo'n/ ze sob*) ale tylko (zasami) 'ednak s* one w gwnym zale+ne i odporny na i(, dalszego za(,owania) rozrod(zo.(i i rozwo'u) z drugie'. 6rawd* 'est) +e ,odowlane narody wypiera'* stopniowo surowo) wi/ksze drapie+niki zostay stopniowo wyeliminowane przez ludzi) ktrzy uprawiany(, nasiona z kilku gatunkw ro.lin wzi*- trawk/ mie's(e manni(, a(,en i wsz/dzie wypiera'* w wal(e o byt doskonalszy lub okoli(zno.(i) idealnie dopasowany(, okazw gatunkw) mnie' doskonay lub mnie' dostosowane) oraz zastrzega sobie walk/ o byt w tym zakresie ogromne zna(zenie) ale to zna(zenie nie (,odzi o o erowanie ale stosunek suplement) ktry da'e o sobie zna- przez inny(,) a 'ak kto. 'est w stanie w przykada(, nast/pu'*(e rodza'e ostatni przedstawione 'ako wtrne suk(esu na'pierw zgodnie z zasadami poprzedniego teorety(zne' ,odowlane'. 2e.li we3miemy uzupenia'*(* rela('i obu p(i. 2e.li si/ nie myl/) to byy ,odowli zwierz*t i otwarty tylko wa.(iwy sposb) aby wy'a.ni- 'ego po(,odzenie. 6o(z*tkowo byy tylko bezp(iowy lub obu p(i w 'edno(z*(e' stworze4. "edug wszelki(, ryzyk - bo ni( mi si/ szuka- w poprzednie' doktryny ,odowlanego po inne' zasadzie dziaania si) 'ako +e z mo+liwy(, sposobw dziaania w te' same' gdzie. i kiedy. do*(zy- do tego (zy tamtego - zmieni organiza('/ danego zwierz/(ia - indywidualne od tak) +e za'/o na znak m/skie') a zatem nie mg 'u+ odtworzy- samodzielnie. 6rzez andre 'ak zbiegw okoli(zno.(i) organiza('a 'ednostki zmiana zmienio od samego gatunku) tak aby nabray kobie(ego (,arakteru) a zatem nie mog* 'u+ przenika- przez siebie. 6rzypadkowo) zmiany te byy takie) +e) ale reproduk('i byo mo+liwe przez dopasowanie dw(, osb) tak+e prowadzi do tworzenia zarwno osb p(i w tym samym mie's(u iw tym samym (zasie razem) i przez ty(, ryzyk zostay powtrzone w podobny sposb przez krlestwa zwierz*t i i(, suk(esw dziedzi(znie namna+a si/) +e przez (a* grn* warstw* krlestwie zwierz*t 'est spowodowane r+ni(* poprze(znego i rozdzielania obu p(i. 2ednak) +e osoby z odr/bny(, p(i utrzymane boiska w wal(e o byt) le+y w

przyznany(, im korzy.(i) ktre wyst*piy z separa('i podzia p(i pra(y w bran+y reproduk('i oraz inny(, zwi*zkw. Zauwa+my teraz) +e we'.(ie ewentualno.(i) wi/( osoby bezp(iowy zamieni si/ di erente seksualnie sam w sobie nie mo+e nale+e- do prawdopodobne w s erze dziaania si) 'ak widzimy teraz ma wi/(e' wypadkw) ktre takie przekszta(enie do niezli(zone' bezp(iowy gatunkw stworze4) ktre nadal istnie'*) by) i zda'emy sobie spraw/ z tego) +e w zasada(, poprzedniego !odowli Zwierz*t i kompletnie ni( nie 'est tym) (o rwno(ze.nie iw te' same' mie's(owo.(i na kn=p ende powstanie dw(, uzupenia'*(y(, si/ osb p(i nawet 'ednego gatunku) nie mwi*( 'u+ o (ae krlestwo zwierz*t wyda'e si/ dotkni/ty na'mnie'szym stopniu prawdopodobie4stwa. "r/(z prze(iwnie) nale+y G+ne rodza'e dziaa'*(y(, na po'awienie si/ dw(, r+ny(, rodza'w 'ednostek okoli(zno.(ia(, seksualny(,) tak r+ny(, (zasa(, i mie's(a(, spodziewa-. : to) (o 'est teraz zysku'e wi/( wzi*miliony lub miliardy lat) aby zako4(zy-) aby nadal mo+na znale3- przypadkowy zbieg okoli(zno.(i taki(, okoli(zno.(ia(, znowu i znowu tu i tam) 'ako +e 'eden) ale nie mo+e by- wszystko nieprawdopodobne widok wydawa- niemo+liwe) 'ednak 'est to ra(ze' kwestia znalezienia na'bardzie' prawdopodobna w.rd mo+liwy(, pogl*dw) 'e.li tego nie zrobisz) a podobne do gospodarzy) ktrzy ma'* przynie.straty) poniesione' z powodu zatwierdzenia sprzeda+y ka+dego stopnia piwa przez ilo.- pomiarw sprzedany(,. " rze(zywisto.(i 'ednak) mo+na by pomy.le-) +e kontynua('a segrega('i seksualne' w krlestw organi(zny(, wedug taki(, zasad) nawet 'e.li (noty przez sz(z/.liwe zbiegi okoli(zno.(i pewnego (zasu 'est to mo+liwe) to byoby bardzie' prawdopodobne) ze wzrostem lat. 6oniewa+ wierzymy) +e zarwno osoby p(i byaby utworzona przypadkowo w tym samym (zasie wymagane relations dopenia(za) wi/( nie zoba(zy-) 'ak daleko oba mia przy'.razem na rozrod(zo.- powinny by- bardzie' korzystne dla niego ni+ bezp(iowy lub obu p(i *(z*( w sobie Osoba) ktra wprowadza rwnie+ w*(zone warunki reproduk('i w sobie. Co sprawia) +e przed korzy.(i z podziau pra(y) w ktrym rosz(zenia powsta'* poprzez rozdzielenie p(i i. bezsporne s* takie korzy.(i. 7le kiedy podzia pra(y ka+de' irmy) a+ 'edne' stronie we'.- w +y(ie tylko i nale+y (zeka- na szans/) +e wyrz*dza'* dopenienie drugie' stronie) korzy.(i byyby przekszta(one wad i wprowadzi- wspln* dziaalno.-) zamiast niepodzielnego wypiera- i przekazapotomstwu) ale nie wiem) 'ak po ostatni(, ,odowli zwierz*t oraz po'awienie si/ podziau pra(y dziaalno.(i reproduk(y'ne' byoby my.le- ina(ze') ni+ w taki sposb iz takim suk(esem. 6odzia pra(y 'est w bran+y ludzkiego +y(ia nigdy nie wyrazipoprzez nieprzewidziane ale wewn/trzny(, uwarunkowa4 rozwo'u do +y(ia) i tak b/dzie rwnie+ w sporze z dziaalno.(i +y(ia wewn/trznego. Ce same problemy z poprzedniego ,odowla !odowli i powr(i- dopiero w inne' posta(i) w poni+szy(, przykada(, ponownie. "iele ro.lin zale+y od zapylania z pomo(* niektry(, owadw i ty(, owadw z (z/.(iowo zaspokoi- zapotrzebowanie na +ywno.- w ustawie z te' pomo(y. Ceraz) 'e.li takie stosunki s* my.li przyszed po poprzednie' doktryny ,odowlanego

do +y(ia w zakadzie) o ktrym mowa ma i(, organiza('i trzeba zmieni- z nieznany(, przy(zyn) +e wymaga odpowiedniego owada do zapodnienia) a zwierz/ ma rwnie nieznany(, przy(zyn) ktre w zasadzie s* zgodne z obowi*zu'*(ymi w zakadzie w +adnym kodr* przezna(zenia) 'ego organiza('a b/dzie trzeba zmieni- tak) +e musieli szuka- zapodnienia 'e' pokarm z wa.(iwego zakadu w rama(, realiza('i pomo(y. Go.lin i zwierz*t b/d* musiay uzyska- nadmiar wagi w wal(e o byt z i(, krewny(,) ktrzy nie zostay ustanowione 'ako korzystne dla siebie. 7le 'e.li nie ab9nderten zarwno i(, organiza('i w stosunku do siebie w ten sposb) tak) +e przyszed do ni(, zmian ponownie zde(ydowa niekorzystne' sytua('i w stosunku do i(, niemody ikowany(, krewny(,) poniewa+ nie otrzymu'* dodatku) ktre potrzebne) a pozostaa nawet wtedy) gdy byli w stanie znale3- ten sam) (o w wad/) +e ma'* ten sam wygl*d dla nie'. 7le to) (o powiedzia 'est tuta' od dodatkowy(, warunkw w dw(, spezialen przykadw) 'est w zasadzie mnie' lub bardzie' na wszystki(, suplementw wska3nikw w organi(zne' bogate' aplika('i. "sz/dzie spotyka potworne trudno.(i opu.(i- zwi*zek uzupenia'*(* poprzez dostosowanie organizmw do siebie w sposb wynikiem losowy(, niezale+ny(, od ka+de' zmiany przez konsulta('i z walki o byt) a trudno.- ta b/dzie moga by- arogan(ki) +e ten pogl*d podstawiony lokalnego) (zasowy i przy(zynowy zwi*zek z warunkw tworzenia si/ organizmw uzupenia'*(y(,. 6onadto) to nast/pu'e przy wsplnym kosmorganis(,en po(,odzenia istot w naturalnym stosunku) rozumie nawet stosunek dodawanie organi(znego i nieorgani(znego Erlestwie z mi/dzy sob*. " rze(zywisto.(i) my.l/) +e od po(z*tku :mperium kosmorganis(,e w samo w dopasowane) sp'ne i dopasowane molekularna - organi(zna i niezorganizowany zr+ni(owane przez byego 'ednolitego wykazu tego krlestwa na wspistnienie obu) 'est uzupenienie wymaga'*(y(, 'ako takie o erowane ) imperia rozpaday si/ po wkrt(e zostanie omwione zasady8 +e to molekularna - organi(zny Gzeszy) pozostawia'*( 'eden z r+ni(owania niekompetentnego resztki zr+ni(owane w zakada(, zwierz*t w dobrane i dopasowane do krlestwa zwierz*t i krlestwo ro.lin) oraz w rama(, zarwno bogatym) ani spezialere zr+ni(owania) w tym ktra z dw(, p(i) paso+yty i i(, przewo3nik wszed itp. Cu ozna(za porwnaniu do przypadku prostego rozsz(zepienie masie kilku mas) ktre r+ni* si/ 'edynie pod wzgl/dem wielko.(i i ksztatu zewn/trznego) le(z nie skadowego wewn/trzne lub Eonstruowanie po z oryginalne' masy i od siebie nawza'em) na podstawie zr+ni(owania przypadku masa podane wewn/trzna skadowy do rozsz(zepiania bezpo.rednio do masy o r+ne' konstytu('i) ktra za(,owu'e komplementarny wzgl/dem siebie) lub '*der wytwarzane przez ni* przed i(, oddzielenia) tak podzielony) +e otrzymu'*( organizmw dodatkowy(, warunkw) ktre krtko odr+ni- masy r+ni(owanie i r+ni(owanie zarodkowe'. Ceraz mo+na mwi- w poprzednie' ,odowli teorii r+ni(owania) o ile sam organizm wytwarza potomstwo) ktre po(,odz* z ina(ze' przypadkowy(, (zynnikw) zgodnie z tym (zy innym kierunku lub rozwi'ania ina(ze' (i*gu nast/pny(, pokolenia(,. 7le o ile opiera si/ na wyst*pieniu r+ni(owania) ktre

wyania'* si/ z potomstwa organizmu) ktry zamiast losowo r+ne) do istotny(, wska3nikw suplement r+ni* si/ od siebie) 'a nazywam tego typu zr+ni(owania wzgl/dem w r+ni(owaniu) w odr+nieniu od ty(,) ktrzy s* powoani na losowe' r+ni(owania mo+e) (o akt) nie nale+y uwa+a- za zako4(zone do przy'/(ia) +e za odwoany) ale 'edynie 'ako. Zasada walki o byt nie podwa+a zasady r+ni(owania sza(unek wystawowa) ale kiedy byy zasada poprzedniego teorii ,odowli po'awia si/ 'ako korygu'*(e do nieograni(zone' zmienno.(i organizmw do wywoania odpowiedniego spisu .wiata organi(znego) wi/( to wedug poni+sze' dyskus'i nadal stosu'e si/ do nas 'ako do punktu napraw(zy(, wzgl/dne' 'ako losowego zr+ni(owania) tylko) +e p(,n* w d po'awia si/ wi/(e' wtrne i podporz*dkowane roli. Obserwowane Bli+e' 'est mianowi(ie stosunek do u(,wy(enia tak. " (elu zbudowania na po(,odzenie stworze4 od zarazkw) krtkim zr+ni(owanie rozrod(ze8 gdy dwa r+ne rodza'e stworze4 po'awia si/) gdy materia siewny zosta odr+nia si/ przed 'e' od(i/(iu od stworze4 matki w dw(, r+ny(, bakterii) ktre konsekwentnie rozwi'a'* si/ w r+ny(, stworze4) 'ak mo+na sobie wyobrazi- z atwo.(i* +e od pierwszego spotkania Bestande lub 'e' po*(zenia pewny(, warunka(, stabeln organi(zny skutkowy i wza'emne uzupenienie do i(, kontynuowania i rozwo'u w oddzielnym stanie z przeniesienia) ale 'ednak w i(, separa('i nawet przymusu) takie warunki) aby zako4(zy- (o ozna(za) +e rwnie+ potrwa do Zwis(,eneins(,iebung przez (z/.(ia(, .wiata poza siebie razem Zd'/(ie i oddzielne rozwo'u. " ka+dym przypadku) warunki wst/pne dla produktw powstay(, przez r+ni(owanie ze wsplnego istot po(,odzenia podano we wza'emne' instytu('i zarwno do siebie) +e s* nie tylko stworzy) ale tylko doda'e musz* by- ortzuer,alten wzgl/dn* bogate +y(ie i sza(unek 'ako rozw' odr/bny(, organizmw. 2ednak dodatek ten mo+e by- bardzie' doskonae i niedoskonae) a walka o byt b/dzie teraz odgrywa- istotn* rol/ w tym) +e on da'e na'lepsze (zonkw dopasowanie Suplement nadwag/) wa+ne) aby nie tylko wynika'*(e bezpo.rednio z r+ni(owania) dodatkowe warunki) na sob*) ale tak+e z tego wszystkiego wyonia si/ z niezale+ny(, (zonkw zr+ni(owa4 i ze .wiatem zewn/trznym) w (elu dopasowania si/ do nieorgani(zny(, stosunek wspmierno.(i i musz* odpowiednio zmody ikowa-. Cym(zasem widzimy) +e walka o byt) ale pozosta'e dale') uzysku'*( zna(znie mnie' ni+ w poprzednim doktryny ,odowli) (,yba) +e ma utworzy- gwne warunki odpowiednio Gazem tylko Bestande) ale tylko w (elu uzupenienia. S*dz/) +e kole'no wyst/pu'*(y(, w l*dowy(, zr+ni(owa4 punkt odniesienia systemu zna'du'* si/ w pozy('i uranu systemu kosmorganis(,en) 'ak podzia komrki zna'du'e si/ w systemie dzi.) tylko) +e s* one nadal warunki zewn/trzne od+ywianiem wymaga) (o do ktry(, kosmorganis(,e System ten nie 'est wymagane. 6rzypusz(zam) +e nie mo+na udowodni-) o(zywi.(ie bezpo.rednio) +e kole'ne zr+ni(owania zna'du'e si/ w kategoria(, post/pu stabilno.(i i ma'* wygl*d z na'bardzie' oglny(, aspektw wy'a.niony(, aktem. " rze(zywisto.(i mo+na sobie wyobrazi-) +e dana organiza('a mo+e zmieni- si/ do pewny(, grani( przez siy

wewn/trzne w dany(, warunka(, zewn/trzny(,) tak aby post/p stabilno.(i odbywa si/ bez zr+ni(owania) ale w (i*gu zalega'*(y(, wpywu si wewn/trzny(, oraz ka+de' zmiany warunkw zewn/trzny(,) punkt wyst/pu'e tam) gdzie) z rozdzielania te' organiza('i w dw(, uzupenia'*(y(, si/ elementw mo+na zrobi- w tym zakresie) ni+ przez zmiany (ae' organiza('i) a walka o byt nie tylko suk(es) w (elu wyeliminowania instabeln stosunkw ekologi(zny(, na rze(z bar-learning . Nie mo+na wyrazi- sprze(iw wobe( poprzedniego zasad*) +e teraz 'u+ nie zoba(zyw drodze sam ewoluowa- w krlestwie organi(zne') +e krlestwo organi(zne) opr(z suk(esw nie rozpatrywany(, tu sztu(zne' ,odowli) teraz 'u+ nie zoba(zyewoluowa- w . 7le to musi ewoluoway zna(znie od pierwszy(, po(z*tkw dzi.. Aag teraz tak+e zasad/ poszanowania zr+ni(owania wystawowa w poprzednie' metody instala('i s* 'edynie 'ako ,ipotety(zny) wyda'e mi si/) +e na poprzednim o.wiad(zeniu niezb/dnym uzupenieniem inny(, 6rinzipe) w ktrym teoria ewolu('i nie da si/ wytuma(zy- mnie' na zasadzie ,ipotezy) rozw' krlestwa organi(znego do dzi. badane bez znalezienia tego rozwo'u w(i*+ trwa nieprzerwanie. 6onadto nasz zasada zysku'e si/ do zastosowania dla rozwo'u krlestwa organi(znego w mani oldness organizmw wspiera'* to) +e ka+dy po'edyn(zy organizm 'u+ podzielona 'est wedug te' same' zasady w mani oldness narz*dw) tylko z t* r+ni(*) +e nie 'est (akowite oddzielenie zr+ni(owanymi (z/.(iami odbywa si/) a zatem suk(es zr+ni(owania nie korek('i przez odpowiednie wal(e z oddzielny(, (z/.(i do istnienia potrzebu'e) gdy sprawia) +e niezb/dne dla rozwo'u krlestwa organi(znego) 'ednak 'est to tylko bardzie' ograni(zony sens takie' korekty) ale nie (akowi(ie nieobe(ny) (z/sto dostar(za si/ upraw/ opra(owany(, 'u+ narz*dy lub (z/.(i narz*dw kosztem drugiego i tak dobrze) nawet (akowi(ie stumiony. 6ro(es ten po'awia si/ w zarodek losowo.(i pozbawiony zauwa+alnie) 'ednak walka o byt w ewolu('i krlestwa ekologi(zne' po'awia si/ 'ako korekty niedogodno.(i) ktre zdarza'* si/ wyr+nia- poprzez zr+ni(owanie pod przypadkowy(, okoli(zno.(i) r+ni(a polega 'ednak tylko na tym) +e w rozw' zarodka z danego gatunku organizmw przez dziedzi(zno.- zawsze te same niedogodno.(i doty(z*(e dalszego istnienia organizmu i nast/pnie tak+e samy(, Eorrektionsweise powtrze4) pod(zas gdy r+ne gatunki wyst/pu'* w tak manni(, a(, zmiany stosunkw ze .wiatem zewn/trznym i do siebie) +e niedogodno.(i po'awia'* si/ losowo. 2e.li mam odr+ni- dobra liga 'asno.(i i zr+ni(owania) masy i r+ni(owania zarodka grze) tak .(i.le kon(ep(y'ny pograni(zu zwykego podziau i r+ni(owania pomi/dzy masowym i kiekw zr+ni(owanie 'est w(i*+ tak mao rysowane r. o (oraz mnie'szy(, r+ni( podzielony(, mas lub sam zarazki r+ni(owanie przebiega od siebie w zwyky podzia i stosownie do tego z korpusu ma(ierzystego w stosunku do siebie zawsze mnie'sza di erente kiekw oddziela od siebie) r+ni(owanie masa 'est wydalana w ludzkie' r+ni(owania zarodkowe'. 1zy 2ak iw 'akim stosunku do siebie bardzie' ni+ kiedykolwiek przeprowadzi zr+ni(owania i podziay stworze4 w (aym pro(esie rozwo'u krlestwa organi(znego) aw po*(zeniu masy i zarazkw r+ni(owanie lub wymieni- si/

wza'emnie o pomysy s* zna(znie bardzie' rze(z* wyobra3ni 'ako bezpie(znego zamkni/(ia. Cylko mamy zakada- w ka+dym przypadku zwi*zana) +e r+ni(a w wynika'*(a z (zonkw zr+ni(owa4 spada bardzie' w trak(ie dalszego rozwo'u krlestwa organi(znego) tak +e nie 'est 'u+ na tyle nowa uzyskiwa- od rodzi(w stworze4 i ka+de inne zasadni(zo r+ny(, gatunkw. " sz(zeglno.(i) trzeba te+ wtedy zapyta-) w 'akim stopniu zr+ni(owania danym poziomie miay mie's(e wi/(e' pro(esw (zasowo i przestrzennie powi*zane przez (ay krlestwa organi(znego lub (z/.(iowo rozdzielone tu i tam) z tym) +e mo+na uwierzy-) z oglny(, rozwa+a4) +e bli+e' po(,odzenie Erlestwo organi(zny(,) wi/( ma) wi/( bardzie' byy ostatniego przypadku na'pierw bli+e' w obe(nym (zasie. " ka+dym razie) uwa+am) +e w trak(ie r+ni(owania przez (ay zakres i dziedzi(zenia krlestwa organi(znego kiedykolwiek bardzo prosty system zostanie utworzony) poniewa+ kosmorganis(,en warunki) ktre dokonane to prze'.(ie wy'.(ia do zaanga+owania si/ w spr i r+ne stany rozdano nieregularne. Ve byli tam) ale z przodu) mo+na wnioskowa- z i(, w(i*+ kontynuowane' konsekwen('e) tak masz nieregularno.- po(z*tku zna(znie wi/ksze) bardzie' do ;lemental) ni+ 'est teraz wystar(za'*(e do przy'/(ia) poniewa+ po(z*tek po(z*tku (ay przebieg rozwo'u dominu'*(* tenden('* do stabiliza('i stopniowo porz*dek i struktura przyniosa w ty(, okoli(zno.(ia(, i warunka(,) ktre w(ze.nie' nie istniay) 'ednak bez doprowadzenia w ten sposb zrwnowa+y- klimaty(zny(, oraz meteorologi(zny(, nieprawidowo.(i) ktre nadal istnie'* dzisia') i ktre) 'ak wielkie nieprawidowo.(i w sposobie dystrybu('i organi(zny(, stworzenia s* podobne. 1o rze(zywi.(ie doty(zy klimatologi(zne r+ni(e) ten sam) ktry tylko mo+e byzna(znie od wewn/trzne' energii geotermalne' ma 'u+ gwnymi (zynnikami przy(zynia'*(ymi si/ do o(ieplenia powierz(,ni) na ktry(, organizmy +ywe) mia) i g/sta pokrywa mga) ktre w(ze.nie' na l*dzie i morzu lubiane ) spok' nieba ust*pia) a nie kwestionowane ninie'szym zostay tak+e zmiany w .wie(ie organi(znym. 7le my po prostu ninie'sze' umowy mog* spodziewauporz*dkowany(, regularnie i regularnie poza nast/pu'*(e zmiany) 'e.li nie pierwotne przy(zyny nieprawidowo.(i byy dost/pne.

%II Zasada zmnie szania zmiennoci.

" sumie) 'est teraz zarwno w odniesieniu do rozwo'u (ae' ziemi 'ako istot organi(zny(, na i(, sz(zeglnym przed) +e te same siy) ktre s* dzi. aktywne w tym zakresie) byy zatrudnione od niepami/tny(, (zasw) i na odwrt. 2ednak poza tym) +e po kosmorganis(,en ru(,y) ktre wy(zerpay swo'e dziaania w eduka('i (z*ste(zek organi(zny(, i nieorgani(zny(,) ni( wi/(e' w odniesieniu do nowe' orma('i z ni(, mo+e li(zy- na ni(,) 'eden ma rwnie+ molekularne - siy organi(zne

w +adnym wypadku nie sam* skute(zno.- 'ak w(ze.nie' do wywoywania nowy(, osiedli- orma('e organi(zne) po zrobili zgodnie z zasad* trwao.(i tenden('i do zbyt przybli+ony(, pa4stw stabeln w tym zakresie. "arunki te mo+na 'edynie w przypadku uznane 'ako stany ko4(owy(,) a w tym samym (zasie .wiatem zewn/trznym 'est) z ktrym 'est zwi*zana w przybli+eniu stabilno.- stanw organi(zny(,) ale niezale+nie od tego) (zy (elem 'est osi*gni/ty w zwi*zku z tym) w dalszym (i*gu ma pierwotne poo+enia Ziemi zna(zna zbie+no.- za(,odzi w nim) i nie mo+emy znale3- zmiany w wielko.(i i stylu) 'ak byy w(ze.nie' w .wie(ie organi(znym i nieorgani(znym atwe i mo+liwe) gdy (el by teraz 'esz(ze bardzie' proste i tak samo mo+liwe. Cak wi/( wszystkie warunki byy w .wie(ie organi(znym) 'ak nieorgani(zne kwestionowane w(ale nietrwae od samego po(z*tku do) komrkowego i stwierdzi) +e te same ksztaty organi(zne zawsze powtarzane z pokolenia na pokolenie lubili siebie tylko silnie wza'emnie genera('i z 'edne' epoki do drugie' zmianie w zwi*zku z pierwszy(, silny(,) nast/pnie stopniowe zmiany nieorgani(znego .wiata zewn/trznego) a+ z i(, bardzie' solidne' konstruk('i stellender i ewolu('i stay(, (ykli meteorologi(zny(,) struktura i powtarzanie (zonkom istot organi(zny(, zyska za(ie.nia. 1,o(ia+ mo+na wy(i*gn*- przed ninie'szym ustanawia zasad/ stopniowego z (zasem zmnie'szy- zmienno.- organizmw sprze(iwu od geologi(zny(, aktw) ale w +aden sposb nie zepsu'e. Ce warstwy osadowe) ktre s* podzielone w zale+no.(i od (,arakteru sz(z*tkw organi(zny(, zawarty(, w nim) na og grubsze') starsze s* i po.wi/(enie (zasu) ktry su+y do i(, osadzania) grubo.- propor('onaln*) tak samo posta- organiza('i byoby zostay za(,owane przez du+szy (zas) ponadto mo+na (o n*- si/ w (zasie. 7le zao+enie) +e sam nie ma ni( dla siebie. 6rze(iwnie) warunki atmos ery(zne) od i au s(,wemmenden wpywy byy niew*tpliwie silnie'sze i odda skorup/ na wi/ksze (iepo te wpywy tyle atwie'sze) im dale' w (zasie) tak) +e nawet niezale+nie od #D Sek('a sporz*dzone ,ipotezy geologi(zne') ktra wa.nie wtedy ma) r=,er,in warstw o wi/ksze' grubo.(i mog* by- zo+one) 'ak i teraz w odpowiednim (zasie. Gwnie+ wyda'e mi si/ wi/ksza zmienno.- orma('i ekologi(zny(, w dawny(, (zasa(, ni+ teraz doty(,(zas niemal niezb/dnym skadnikiem Deszendenzansi(,t) po od (iebie. Cen widok uwa+a przebieg rozwo'u indywidualnego stworzenia organi(znego ni+ krtki rysowane obrazu przebiegu rozwo'u (aego .wiata organi(znego lub 'ako powrt (z/.- 'ednostki do tego toku rozwo'u. Cak+e zarodek) ale pokazu'e stosunkowo tak szybki(, i powa+ny(, zmian) im bli+e' 'est 'e' po(,odzenie. : nie mo+na po prostu odmwi-) poniewa+ mo+liwo.- obli(zania braku'e) sam akt) +e ogromne zmiany) ktre s* ak(eptowane przez organizmy w toku ewolu('i (aego imperium) nie bez Zuzie,ung w(ze.nie' miaa mie's(e wi/ksza zmienno.- przez (zas miliardw lat tylko byo mo+liwe) a teraz 'u+ nie wyda'e si/ mo+liwe) poniewa+ to m.in. nowe miliardy lat) wi/( b/dziesz w stanie zoba(zy- go przyna'mnie' 'ako zalet/) gdy 'eden przybywa z ni+szym kosztem (zasu i atwo.prezenta('i .(ie+ek do tego samego wyniku.

Eiedy mwi si/ o niezmienno.(i si izy(zny(, i dlatego boi dla dziaalno.(i w obe(nym (zasie pod'*- inne siy) aby zako4(zy-) 'ak na przeszo.(i) wi/( to na pewno 'est w porz*dku) ale (o by. powiedzia) gdyby kto. na zasadzie niezmienno.(i (,(ia przy'*- siy +e kamie4) ktry 'est prowadzony do ko4(a swo'ego (zasu upadku #DD stp na sekund/) ktre wa.nie prze'.- przez tak wiele w pierwsze' sekundzie. Ga(ze' 'est w prawie przypadku) mwi*() +e ma mnie' po(z*tkowego biegu przez. : tak nale+y w ka+dym przypadku mo+liwo.-) +e prawa ewolu('i organi(zne') odwrotnie) stopniowe spowolnienie tego rozwo'u le+y pami/ta-) i dlatego) +e nie mog* si/ zde(ydowa-) po obe'rzeniu (aego krlestwa organi(znego) po obserwa('i swoi(, (zonkw w odniesieniu do zasady tenden('a do stabiliza('i zde(ydowali.my trzyma- przyna'mnie' wedug prawdopodobie4stwa. " zale+no.(i od poprzedniego rze(zy 'est ,ipoteza zakresie bardzo oglny.) " rze(zywisto.(i) bez zao+enia) +e organiza('a byaby w dawny(, (zasa(, bardzie' zmienna ni+ teraz) nie zatrzymu' si/) a to mo+e wystar(zy-) aby zilustrowa- to z konkretny(, przykadw Eogut ma ostrogi na noga(,) a Aane wiosn*) wysoki (zerwonym grzebieniem. "y'a.nia) dwa pierwsze urz*dzenia oparte na zasadzie walki o byt w tym) +e zawory) gdzie 'ak szkoleni przez przypadek) przeo+onego przez zarodniki i(, prze(iwnikw w wal(e) i byy lepie' (,ronione przed i(, grzywy uk*szenia) wi/( mie's(a na 6ole bitwy prze(,owywane. 7le niew*tpliwie trzeba by dugo (zeka- na wyst*pienie tego rodza'u wypadkw) a 'e.li wzi*- pod uwag/) +e we wszystki(, inny(, podobny(, warunkowe zwierz*t trzeba b/dzie przy'*-) aby wy'a.nirealiza('/ swoi(, obiektw przezna(zenia) wi/( (,odzi o to) aby oszukiwa-. Ay.l/) +e mnie ra(ze') kiedy organiza('a bya 'esz(ze atwie'sza zmienna) mo+e prowadzenia psy(,i(znego) wrg w wal(e trudno doda-) aby (,roni- si/ przed 'ego atakami) i gniew prze(iwko niemu) (o stawia dzi. zarodniki do aktywno.(i) przerzynania grzywy wiosna i sprawia'*) dmu(,any) te (z/.(i demgem9Ke poprawki) pro(esy glebotwr(ze) 'e.li nie ,er<orzutreiben na gotowy(, kranw) ale do bakterii i tym samym zakadzie zasia- ziarno) ktre) o(zywi.(ie) wysiki umysowe i stwierdza 'edynie wewn/trzny(, z'awisk izy(zny(,) organi(zny(, spo'rze- na to) (o te trans orma('e zale+ao (a* gr/ dyskw psy(,i(zny(, w odniesieniu do i(, izy(zne' podstawy) ale po*(zone z ogln* zasad* skonno.(i do stabeln stany bez konkretne' deklara('i) aby sprbowa-. Ceraz o(zywi.(ie) b/dzie w stanie na'silnie'szy ;rbosung kogut ma nowy(, zarodnikw i grzebie4 ,er<orzutreiben poniewa+ s* one po prostu teraz nap/dzany naprzd) a (aa organiza('a dosza do przybli+onym stanie stabeln sam w sobie) a w stosunku do .wiata zewn/trznego) (,o- prawdopodobnie) ale wzmo(nienie ostrogi i grzebie4 przebiega w generowaniu zy(, kurki nadal 'est zatem mo+liwe.

%III )ne proporc e imperium rozwo u organicznego' ktre pod znacznie innym stanie ego kosmorganischen pochodzenia wymaga * koncepc i ni wczenie .

#@ " (i*gu p lanzentieris(,en protoplazmaty(zny(, stworze4 ani zr+ni(owanie ro.lin i zwierz*t 'est nadal 'u+ mie's(e w r+ny(, p(i) wi/( mo+esz by- lekko na(,ylona) stan) aby zoba(zy- te stworzenia) 'ak te) z ktry(, zr+ni(owanie molekularna - organi(zny zakada krlestwo . Nawet bez wzgl/du na zasad/ poszanowania wystawowa r+ni(owania 'ednym 'est tak oglnie skonny widzie- w protoplazmy pierwotne' materii (aego rozwo'u organi(znego. O wiele bardzie' prawdopodobne) 'ednak wyda'e mi si/) +e mamy ra(ze' nale+y rozpatrywa- w ty wszystkim zr+ni(owania i w(ze.nie'sze' grupy rozwo'u) ktry sam w(ale wy+sze' ewolu('i 'est w stanie sama w sobie) 'ak 'u+ dowiedziaem si/ w organizma(, p lanzentieris(,en) a nawet w "szystkie zarodki organi(zne i organizmy wy+sze przy(,odz*(y(, z utworzeniem skadnika i(, struktury) od+ywianie i wzrost samo umo+liwia nawet wi/(e' ni+ tylko z materiau nieorgani(znego 'est otrzymanie) ale tak mao) 'ak to bez przeprowadzenia 'ego wasne' siy) ktre sz(z/.(ie przekra(za'*) w stanie prowadzi- organiza('i w ogle) mo+e prowadzi- do wy+sze' organiza('i. " ka+dym razie) trzeba odr+ni- istot/ substan('i organi(zne') ktra biegnie przez wszystki(, epok rozwo'u ziemi udao si/ odtworzy- w te' same' proste' struktury substan('i organi(zny(,) ktre byy w stanie .ledzi- i(, zmiany struktury ewolu('i Ziemi. 2e.li protoplazma dzisie'sze' przyrody w ogle w stanie) nawet nie reagu'e na wy+sze rozwo'u ekologi(zny(, w taki(, nale+y po pierwsze mie- wysoko rozwini/te od niepami/tny(, (zasw) od dat rozwo'u krlestwa organi(znego) a zatem nie niezale+ny(, stworze4 protoplazmaty(zny(, da- wi/(e') a po drugie) 'ego zdolno.do wy+szego rozwo'u udowodni-) nawet teraz) w ka+dym razie nie ma'* za du+o za(,/ty do produk('i testw o nim ni+ o genety(znie aeSui<o(a do obe(nie panu'*(e' wzgl/du na rol/) 'ak* protoplazma w rozwo'u krlestwa organi(znego gra-) aby utrzyma- w pozy('i pionowe') eksperymenty) ktre (,yba tylko (ras, tak. Ze) ale 'e.li (aa teoria ewolu('i opiera si/ na zao+enia(,) ktry(, odmawia si/ uznania wytrwale z do.wiad(zenia. 6rzyznam) +e trzeba za(,owa- te warunki 'esz(ze pionowo) gdy nie ma innego sposobu) aby reprezentowa- ten pro(es rozwo'u w swoi(, po(z*tka(,) ale zaprze(zanie przez poprzedni) +e 'est to przypadek. I@ pogl*d) +e (ay rozw' krlestwa organi(znego przybra stan protoplazmaty(znego) spenia zasadni(ze wraz z pogl*dem) +e to byo) po(z*wszy od na'mnie'szy(, bakterii lub na'prostszy(, istot) ni+ 'ako protoplazmaty(znego Aonera) i zgodnie z zao+eniem nieorgani(zne' po(,odzenie organizmw nie mo+e by- dobrze w rze(zywisto.(i po(,odz* z innego widoku rze(zy ni+ te) bo o(zywi.(ie losowe warunki pierwszego po'awienia si/ na'mnie'szy(, i na'prostszy(, utworzony(, organizmw w samym krlestwie nieorgani(zne' musiayby wsplnie atwie' ni+ do tworzenia wi/kszy(, i razem prawo ;Mploder stworze4) i kiedykolwiek) (ay przebieg rozwo'u pod tym warunkiem nie mo+e by- ina(ze') ni+ od taki(, punktw wy'.(ia stanowi* sp'ne. "obe( tego stoi 'ak istotne w zale+no.(i od stanu kosmorganis(,en po(,odzenia organizmw uznaa) +e wynik rozwo'u 'ednolitego ogromny(, stworze4 b/d*(y(, w strukturze zaanga+owany(,-7rt) ktra od samego po(z*tku przez r+ni(owanie i dekoltu do wielkiego mani oldness istot r+ny(, strukturalne prowadzi 'ako prekursorw wsp(zesny(,.

" rze(zywisto.(i) dale' 'est kosmorganis(,e systemu uwa+a si/ za 'ednolit* Frges(,Up zauwa+y wynikiem wewn/trzny(, skomplikowany(, warunka(, i ru(,w wszystki(, zr+ni(owanie i podzia. 7le) +e sza(unek) przez pierwsze zr+ni(owania samo w dodatkowy(, warunkw molekularna - krlestwa nieorgani(zne spka powsta'*(a w wyniku molekularne' - organi(zny) powinni.my skorzysta- z na po(z*tku w rama(, 'ednolity(, aspektw istoty pod(,odzi- z odpowiednim uwikania konstytu('i wewn/trzne') 'ak kosmorganis(,en imperia) ktre interpretowane. 6oniewa+ zmnie'szanie przepywu) przy (zym prze'.(ie od systemu kosmorganis(,en si/ w ukadzie (z*ste(zkowym) mo+e 'ednak tylko innego powodzenie ni+ z kosmorganis(,e zwi*zku wszystki(, (z*stek) ktre wytworzono w wi/kszy(, ru(,w przekszta(ono w aso('a('i mnie'sze ru(,yH nie widz*() ktre 'eden z powodw mogo by- z powodu pierwotne' oddzielenie zwi*zku organi(znego. Bo 'e.li to nie tylko mo+liwe) ale nawet prawdopodobne) +e w molekularne' - nie stwierdza organi(zne ingerowa- bezpo.rednio poniesione lub wkrt(e po wynika'*(e nieorgani(zny) wi/( nadal b/dzie bardzo arbitralne zao+enie) +e ingeren('a w posta(i stae') w zwi*zku organi(znego oddziela'*(e party('e zostay zrobione) ale mo+e '* wprowadzi- od przodu tylko zoba(zy- mieszany zwi*zek mi/dzy organi(zny(, i nieorgani(zny(, warunkw) taki(, 'ak dzisia' takie mieszane zwi*zki bez oddzielenia zwi*zku organi(znego >patrz punkt :@. 2e+eli teraz pozwala'* na kosmorganis(,en przemiesz(zania z po(z*tku ma'* +adne inne warunki ograni(za'*(e) poniewa+ z natury si od ktry(, zale+*) one 'ednak to) +e przy ukad i znakomit* p/dy (z*stek zale+y od Aanni(, a(,ste) a nast/pnie zale+ne od nie' mani oldness i komplika('i kosmorganis(,er stanowi naturalnie naty(,miast z ni(, wynika'*(e molekularna - przeniesione organi(zn*) i zakadamy zatem) +e od samego po(z*tku niezli(zone inne) zgodne z oglnym (,arakterem si molekularny(, rodza'w (z*ste(zek organi(zny(, i gatunkw stowarzyszenia samo przyniosy tworz* mi/dzy sob* oraz z nieorgani(zny(, (z*ste(zek w (,aoty(znym skadu i kole'no.(i demonta+u ze stanu kosmorganis(,en) a 'edynie stopniowo ze wzgl/du na tenden('/ do stabiliza('i powstay pewne (ykle i okresowe ru(,y w tym baaganie) mnie'sze okresy) wewn/trzne wi/kszy) a masy tak zr+ni(owane) wsplne i podobne (z*ste(zki zgrupowane tak) +e zasada) +e tenden('a ges(,a,e na'wi/kszym tyle mo+liwe. Bezsporne 'est teraz po*(zone z ostatnim powy+e' gor*(o stopionego rdzenia odbywa si/ 'asne kon ronta('i nieorgani(znego krlestwo w imperium estiwali) ilustrowane i przestronne bezpo.rednio zwi*zane zr+ni(owanie krlestwa organi(znego w r+ny(, sytua('i do ty(, bogaty(, w wielu r+ny(, aspekta(,) bogaty(, i rozpad to Eingdoms organi(zne) zale+nie od warunkw rela('i znikn* w ka+dym) stworze4) ktre w zwi*zku z tym o prostsze' konstruk('i ni+ matki oglnym magazynie lub ki'e ma(ierzysty(,) z ktry(, one powstay) byy po prostu dlatego) +e i(, uwikanie w obro(ie r+ny(, magazynie sztuk w tym zapasw le(z wykazay rwnie+ prostsz* budow/ ni+ ta w trak(ie ewolu('i krlestwa organi(znego otrzymanego z niego wy+szy(, istot) 'e.li zawiera'* one tylko w swo'e' strukturze (z*ste(zkowe' systemu r+ni(owania w i(, r+ny(, ko4(zyn) narz*dw) ukadw organi(zny(, w sposb analogi(zny do sposobu doty(,(zas 'est obe(nie uwa+ana

przez zarazki r+ny(, stworze4. Ao+liwe zatem) +e) 'ak to) na zewn*trz du+o bardzie' podobny 'akie od samego po(z*tku) a p3nie' rozwini/te istoty) 'ednak oni) 'ak i zarazki byy 'u+ sobie warunki r+ny(, rozwo'u sama w sobie. Dobrze byo si/ rozwi'a- i nawet proste trwanie w potomstwie z wy'*tkiem wewn/trzny(, warunka(, pierwszy(, stworze4 tak+e odpowiednie warunki zewn/trzne) w ktry(, stwierdzono w rama(, pewny(, ograni(ze4 naty(,miast) +e z przez odniesienie 'ako r+ni(owania od kosmorganis(,en imperiw w na'bardzie' bezpo.redni(, rela('i dopenia(za tylko z (z/.(i nieorgani(zny(,) organi(zny(, imperium po'awiy) z ktry(, zostay one po*(zone kosmorganis(, lub .(isy zwi*zek z) i pozostaa po oddzieleniu w bliski(, zwi*zka(,. Nawet bogate sporne powra(a na'bardzie' oglny(, warunkw doty(z*(y(, m*drego za(,owania wsp(zesny(, stworze4 do tego rodza'u produk('i) ale nie s* 'esz(ze wystar(za'*(o byo wsz/dzie na kontynua('/ i rozw' pierwszy(, stworze4. : tak lubiany przez ty(, wielu zgin*- w wal(e o byt z innymi) ktre znalazy dogodne warunki do i(, kontynuowania) ponownie) utrzymu'* 7ndre i reprodukowa- bez niego) poniewa+ w stosunku do 'ednorodne' konstytu('i okre.lonym bloku komrek i tra(i do wy+szego rozwo'u) ktry do empiry(znie ma tak* dur(,zus(,reiten) wprowadza'* inne sko4(zone) ktre obe'moway instala('/ do wy+szego rozwo'u w bardzie' skomplikowany(, stanw molekularny(,) rozo+y- (z/.(iowo w organiza('i r+ny(, ko4(zyn) narz*dw) ukadw organi(zny(, w toku rozwo'u krlestwa organi(zne') (z/.(iowo nawet rozr+nienia na r+ne typy w dodatkowy(, warunkw zwi*zany(, z siebie stworze4. &@ Nast/pnie 'est zwi*zany z panu'*(* widzenia nieorgani(znego po(,odzenia organizmw) widok z aktem) +e popula('a Ziemi) i dlatego by bardzie' ekonomi(zny z organizmami 'ednego lub kilku Zentris) gdzie zebrali.my wszelkie sz(zeglne warunki sprzy'a'*(e po'awieniu si/ sam) zao+onego bli+e' pre,istory(zne (zasy) natomiast ze wzgl/du na widok z kosmorganis(,en po(,odzenia organizmw ra(ze' wynika z naszy(, doty(,(zasowy(, rozwa+a4 wynika) +e rozkad) g/sto.- i bu'no.rozwo'u krlestwa organi(znego na Ziemi od samego po(z*tku) w ka+dym razie nie byy mnie'sze ni+ obe(nie) ale mo+e ona s* uwa+ane za niska stabilno.-) nie tylko paleontologi(zny(, aktw) ale tak+e na zasadzie tenden('/) o ile wzrostu nieorgani(znego krlestwie 'est kosztem organi(zne w zna(zeniu ninie'szego zasady. 2e.li) zgodnie z panu'*(* widzenia organiza('i stworze4 w prymitywny(, (zasa(, nie byo 'esz(ze wyszed z siebie w tak wielki(, r+ni() a zwasz(za po warunki klimaty(zne zapewniy ma taki(, du+y(, r+ni() 'ak dzisia') wi/( ten nie b/dzie w sporze przyzna-) bo r+ni(e klimaty(zne si/ tylko w stanie trenowa- stopniowo) zgadza si/ rwnie+ z wynikami paleontologii. 7le (o do tego pierwszego) to 'est 'ednak mani oldness rozwo'u r+ny(, wy+szy(, istot z post/pem (zasu ro.nie) 'ednak z komentarzy pod poprzednim numerem) aby wy.wietli- mani oldness wi/kszy w r+ny(, zna(zenia(, stworze4 molekularna skal/ w (zasa(, staro+ytny(,) ni+ ma'* teraz. 2ak trudno 'est) aby wyobrazi- sobie) na przykad) po'awienie si/ brazyli'skie' d+ungli) ktry nie zawiera w naszy(, lasa(, tylko 'edno lub kilka gatunkw drzew)

ale na'bardzie' zr+ni(owany(, mi/dzy sob*) z pl*tanin* pn*(zy) or(,idei) itp.) z map) papugi) w/+e) motyle) komara itd.) gdy wszystko 0ma by-) s* w zwi*zku z tym powsta'* z ty(, samy(, '*der skal/ na te' same' ziemi) wiele w ty(, samy(, okoli(zno.(ia(,) 'ak s* warunki do takiego innego rozwo'u przyszedem5 " nasze' opinii) (aa d+ungla 'est tylko poza-poo+y i gedie,enes rozwi'a- kawaek systemu kosmorganis(,en w ktrym wszystkie r+ni(e z ty(, stworze4) a nawet wi/(e' ni+) ktry mo+e si/ 'u+ przed ustawi-) kiedy wy(zy.(i- tylko przez p3nie'szego r+ni(owania opra(owane' w (z/.(i ma'*. Q@ Co sprawia) +e teori/ po(,odzenia po od w(zesnego sposobu realiza('i samego rywala) ktry nast/pnie mi/dzy r+nymi gatunkami organizmw o(zeku'e si/ powiedzie- (i*ge prze'.(ia) zamiast r+ni(y punktu skoku) na'(z/.(ie' okazu'e si/) +e warunki) zmienia'*(y(, zasadni(zo (i*ge zmiany poka+ . 6o braku'e go 'u+ tu i tam nie do prze'.(ia) ktre (zyni* rozr+nienie gatunkw w*tpliwy(,) ale s* wi/(e' wy'*tkw ni+ reguy 'ednak) by o(zekiwa- na odwrt. Ceraz (,(e za'*- si/ t* ;inwur e akt) +e walka o byt mi/dzy krewnymi 'est silnie'sza ni+ mi/dzy niekrewny(,) tak +e w ko4(u musi pozosta- tylko ostatni z wymieniony(, po lewe'. 7 w rze(zywisto.(i) bierzemy na przykad dwa powi*zane gatunki ro.lin) ktre musz* to samo skadnikw od+yw(zy(, z gleby) wi/( przez 'eden out zasysane teren nie b/dzie su+y- do zasilania inny(, w tym samym (zasie) (zy te+ nie) gdy by 'esz(ze (akiem dobrze mo+e su+y- +ywno.(i dla bardzo r+nego rodza'u gatunkw) zgodnie z ktrym warunki s* korzystne dla wspistnienia niezwi*zane ni+ gatunkw pokrewny(,. 7le wyda'e mi si/) +e 'eden za du+o i tak w zasadzie prze(iwie4stwem oka+e si/ z tym pogl*dem) to) (o 'est do udowodnienia. 6oniewa+ w przypadku gatunkw osoby zwi*zane s* rozumiane w szerszym wal(e powstay 'ako nie zwi*zana) wi/( musz* z tego samego powodu osobnikw tego samego gatunku mog* by- realizowane z wi/ksz* wal(e nie tylko z nimi zwi*zane) tak osobnikw gatunkw pokrewny(,) 'e+eli nie s* zwi*zane z wad* z osobnikw) ale i trzeba b/dzie wi/( zamiast niezli(zony(, osobnikw tego samego gatunku) 'ak wiele osb spokrewniony(, gatunkw nale+y si/ spodziewa-) 'ego korzy.- w osobnikw tego samego gatunku. Ca trudno.- teorii ewolu('i odpada z naszego punktu widzenia po(,odzenia organizmw) bo wtedy wszystkie gatunki) ktre nie wykazu'* zna(z*(y(, prze'.(ia mi/dzy sob*) a innym Frges(,Up en) w ktry(, molekularna - imperium organi(zny rozpada) albo bezpo.rednio) albo przez p3nie' odniesienia m*dry zr+ni(owanie mo+e my.le- zale+ne. "ielka nie(,/-) +e wielu przyrodnikw bawi-) aby podsumowa- r+ne gatunki istot organi(zny(, w sensie dzisie'sze' teorii po(,odzenia z odmian tego samego gatunku w rama(, tego samego undamentalnego punktu widzenia) ninie'szym zna'dzie swo'e pene uzasadnienie i trudno.(i r+ny(, gatunkw do +yzne' ,odowli z wynikami przynie.- nowy gatunek) i(, wy'a.nienie. Nie musi by- zarzut) +e w systemie kosmorganis(,en oraz wszelki(, etapw prze'.(iowy(, pomi/dzy inwesty('ami posz(zeglny(, gatunkw) a nie p3nie' nale+y spodziewa- si/ pomi/dzy tymi siebie. Byoby to tylko przypadek) (zy naprawd/ zasada) ktra 'est zwi*zek systemw aktem stwierdzonym) powinny byprzy'/te) ktre wedug naszy(, warunka(, nie 'est przypadek) gdy patrzymy na

dystrybu('i i ru(,u) materiay w kosmorganis(,en systemu od samego po(z*tku przez brak inne warunki ni+ na oglny (,arakter materialny(, si ograni(zonego my.lenia. Bo dale' by- opr(z warstw uranu do r+ny(, gatunkw) ktre obserwu'emy obe(nie) ale tak+e mo+liwe) +e 'est niesko4(zona ilo.- etapw prze'.(iowy(, mo+na my.le-) ale nie wszystkie mog* by- realizowane mi/dzy systemami dla wielu 'edynie sko4(zony(, stworze4) i zaniku w stworzenia te mog* si/ na pierwszy plan. Cym(zasem) aby nie powiedzie-) +e nie w naturze samy(, si izy(zny(, i utrzymaniu zasady ostatnia instan('a tenden('* do stabiliza('i) ktra 'est 'u+ wyra+ona w kosmorganis(,en systemu przed wytworem organizmw pewien e ekt) pewny(, podobie4stw i powi*za4 ilogenety(zny(, ormularzy struktury) unk('e stworze4) 'ak mo+emy zaobserwowa- takie nawet mi/dzy r+nymi gatunkami) ale tak+e mo+e by- uzasadnione od samego po(z*tku.

I+. ,escent o- .an.


1o musimy pod'*- niezb/dne w wyniku Deszendenzansi(,t) 'est to) +e (zowiek) a nie stworzony od samego po(z*tku) a 'edno(ze.nie w dzi. lub w bardzie' doskonaym stanie) dzi/ki do.- prosty(, po(z*tkw) przez dugi szereg pokole4) wy+sze i bardzie' wy+sze poziomy rozwo'u) zoologia nieodr+nialny od zwierz/(ia) ktre przebiega'* przez a+ doszed do godno.(i ludzkie') a tak+e post/py na tym etapie tylko stopniowo od bardzo niskiego do szkolni(twa wy+szego. Cym(zasem zostaa ona w innym mie's(u wskaza) 'e.li ni( nieodpowiednie zna'du'e si/ w nim - i to) (o pomaga) 'e.li nale+y si/ w nie') to 'est tak - +e (zowiek w onie realiza('i prostego komrki do niego na zasadni(zo ty(, samy(, pozioma(,) 'ak w sto'*(y(, zwierz*t) uru(,amia'*( tylko ostatnio poza grani(e po'awia'* si/ wszystkim 'ako (zowieka) ale nawet wtedy dopiero za(zyna stopniowo wzrasta- od zmysowego stanu dzie(ka do wy+sze' eduka('i dorosy(,) dlatego powinien on by- obra3liwe (zy ewolu('a ludzko.(i 'ako (ao.(i) wszystkie pod'/te tego samego ragmentu) sam s(,emat przeprowadzono tu dugi (zas na du+* skal/ wido(znego obe(nie wykonywane dla ka+dego osobnika w may(, i w przyszo.(i. Ceraz o(zywi.(ie nikt nie (,(iaby by- potomkiem mapy) a przyna'mnie' istoty przypomina'*(e mapy) 'ak ta ostatnia wymaga aktualne' teorii ewolu('i) ale nawet to nie b/dzie 'e' od'/ta +e etapy rozwo'u) ktre (zowiek musia prze'.- przez to przed osi*gni/(iem obe(ny etap mapy z punktu widzenia bo,aterw zoologi(zny(, przedstawione tak dobrze) bli+e' ni+ 'akiekolwiek inne stworzenia) 'ako) +e 'est 'esz(ze na osi*gni/(ie przypadku) na ktre mog* by- rwnie+ nie zabra) tylko wida- znw nie ma powodu) dla(zego 'eden przed w(ze.nie' istnie'*(y(, podobie4stw powinni si/ niepokoi-) 'e.li si/ wie siebie z istnie'*(y(, obe(nie) (o 'est tylko kontynua('* ty(,) do dymis'i) rezygna('i w ka+dym przypadku nale+y d*+y- i mam na my.li) +e mo+na pogodzi- si/ z tym w odpowiedni sposb. Eonie(zne 'est przez wszystkie etapy) ktre (zowiek przeszed w trak(ie rozwo'u (aego krlestwa organi(znego) by- 'ego zdolno.- do rozwi'ania si/ do dzisie'szego poziomu intelektualnego dorozumiane' 'ak przesza) kiedy prze(,odzi dzi. przez

kole'ne etapy rozwo'u ludzkiego embrionu) a przodkowie map wi/ksza +ywotno." rze(zywisto.(i) tak 'ak opu.(i) gdy opusz(za swo'e zarodkw obe(nie. Nast/pnie) ale mamy) ale w +adnym okresie potwierdzi- pomimo podobie4stwa zewn/trznego z map) ktre musimy wprowadzi- si/ z nami dzisia' o rwno.(i z map. Ao+liwe 'ednak) +e przodkowie ludzi i map s* rozsta tylko p3nie' 'ako pierwszy r+ni(owania kolonii o'(zystym organizmw do odr/bny(, plemion mo+e przy'.- du(,owo uzdolniony(, i gupie dzie(i ty(, samy(, rodzi(w) 'ak dzisia') ale wtedy trzeba) ale gupi lub nie zoba(zy- i(, dzie(i rwn* si* 'ak prekursorw uzdolniony intelektualnie) 'ak to zrobi-) gdy obe'rzysz map lub mapy podobny(, istot 'ak przodkowie ludu. Co przemawia za zwyk* rela('i (zowieka z mapami) +e Bolker 'est dzisia') ktrzy wszelkie prby podniesienia i(, na wy+szy poziom kultury wy.miewali) a tym samym by- reprezentowane przez i(, izy(zn* budow/) 'ako etapu prze'.(iowego do mapy. 7le 'e.li na'bardzie' korzystne po*(zenie eduka('i ozna(za te osoby mog* 'u+ nie podnosi- wy+e') 'ak mo+na zau a- (,arakter) +e kiedykolwiek mg) tak +e wi/(e' bardzo obdarzeni rasy po(,odz* od ty(, ras) a nawet pokorny mapy5 Ga(ze') wy+szy rozw' niekompetentny(, rasy s* tak dobre) 'ak mapy) +e to 'ego pierwszy lub z r+ni(owania po'awiy kole'na linie bo(zne wy+szy(, ras. "i/( nikt nigdy mo+e przy'*-) +e doszo w (aym rozwo'u krlestwa organi(znego przez istoty) ktre) bez osi*gn/y 'u+ obe(ny stan rozwo'u ludzi) ale w 'ego izy(zne ktre obe'moway zdolno.- organiza('i psy(,i(zne') do dalszego rozwi'ania tego bez to prze'.- przez wy+szego rozwo'u na zawsze niezdolne etapie mapy (zy mapy rwn* o.miu ko4(owego stworzenia. Ga(ze' 'eden 'est mapa 'ako sposb rozr+niania krlestwo organi(znego upane (zowieka produktw ubo(zny(, i pokorny(, rasy ludzkie 'ako takie w odniesieniu do wy+szy(, ras ma'* do rozwa+enia.

+. /iektre geologiczne i paleontologiczne hipotezy -antaz e.

l@) Na og przy'mu'e si/) +e stay skorupy byo utworzone przez od(,odz*(ym zestalania stopionego rdzenia .wie(*(ego (oraz od zewn*trz do wewn*trz na grubo.i r+ne Frgebirgsmassen 'ako oryginalne produkty krzepni/(ia i Neptune osadowy(, lub mas) 'ak na przykad skada'*(e si/ z Aasy te s* uzyskiwane w wyniku wietrzenia) rozpadu) odpadw i gno'owi(y. Ceraz musz/ przyzna-) nie ma'* wiedzy geologi(zne' na tyle) by by- w stanie o(eni-) (zy nast/pu'*(e zmiany tego wzgl/du wyda'e mi si/) aby zaprezentowa- swo'e zalety) istnie'* zna(zne trudno.(i) ktre same b/d* musiay ust*pi-) 'ednak. Bezsporne 'est) +e tworzenie .wie(*(e stopionego rdzenia Ziemi by tylko bardzo stopniowo przez opady i zag/sz(zania kosmorganis(,en pierwotny(, .rodkw) o

rozpo(zyna'*(y(, si/ skupi- z wielkim u(isku. "i/(e' powi/kszenie rdzenia) zabra zarwno kompres'i i zapa nowo dodany(, warstwami) wi/( mg tylko wzrasta-) a+ przyszed do nadawania rwnowagi z (iepa konie(znego do stopienia) a do po'awienia si/ (aego systemu poszed 'ednak ogrzewanie przez .(iskanie w sprawa(, zewn/trzny(, spada bardzie') dr/twienie za(z/o. 7le termin rozpo(z/(ia krzepni/(ia mo+e by- zna(znie bardzie' prawdopodobne) aby miay mie's(e) 'ak 'u+ odzwier(iedlenie wszystkie kompres'/ do stae' masy zdolne' do sprawy z dala od regionw (entrum systemu do rdzenia) a wi/( my.l/) +e) pod(zas gdy grubo.- stae' skorupy wzrs z zewn*trz do wewn*trz) nie tylko ilustrowane wody) ale tak+e) a mo+e nawet w(ze.nie' ni+ to) substan('e stae) ale nie byy one skadowane w stopionym ale lu3ne stanu skupienia na zewn*trz skorupy ziemskie') a ze wzgl/du na i(, luz nie tylko ale .wiata wody gra si/ to tu) to tam abzus(,wemmen i zawiesiponownie) ale tak+e ro.liny przyznaa przygotowany grunt dla zakorzenienia) ktrego Neptunian lub warstwy osadowe. 6ewn* ulg/ wygodne do poprzedniego widoku) mo+na ewentualnie znale3- w tym) +e nawet dzisia' staym kosmi(zn* mas/ niebieski(, przestrzeni) (,o- w stosunkowo nieli(zny(, ragmentw) spada'*(e gwiazdy i kule ognia) a mianowi(ie) spada'*(y(, na ziemi/ i stae' masy samo stale wzrasta. " prezenta('i na temat aktualnego stanu meteorw i komet Cea(,ing (zytaem >;uropa #$%& nr W@.8 0Obli(zono) +e z taki(, meteory >spada'*(e gwiazdy i kule ognia@) ktre s* wido(zne goym okiem w 'asne' no(y bez ksi/+y(a ro(znie nie mnie' ni+ % i p miliona we'.(iu do naszego obiegu powietrza) i +e w dodatku tyu ty(,) ktrzy s* postrzegane przez teleskop) suma QDD milionw wzrostu .... Setki milionw ludzi) ktrzy pal* w unsrem obiegw powietrza) nale+y pomno+y- wag/ Ziemia poprzez i(, pro(,w w & lata do #DDD ton. 0 Ceraz 'ednak) gdy meteoryty tego typu s* system ziemski spenia se ob(y(, mas) ktry(, ten system tylko w drodze przez przestrze4 i ktre nie zale(a ze wzgl/du na szybko.- przemiesz(zania si/ przez blask powietrza i odparowa- (z/.-) 'ednak 'est to tylko teraz powolny Niederg(,lag stay(,) nasz system sam) kra'owego) niezale+nie od dziaa4) wi/( mie's(e w ty(, rela('a(, nie (zyste mie's(e porwnywalno.- 'ednak sobie wyobrazi-) +e 'e.li Ziemia b/dzie zebra- 'ak na'wi/(e' (iaa stae w 'ego orbi(ie dzisia') nawet w swoim zakresie) nawet przez dugi okres i(, eduka('i przez materia do przedstawienia i mo+e by- powalony stopniowo. I@ !ergebra(,terweise) wyobra+amy sobie) +e gdy powierz(,nia stae' skorupy byo wystar(za'*(o zimno tolerowa- ilustrowane wody) aw konsekwen('i nie ma wody odbi'a si/ na (ae' ziemi oto(zy si/ w kontek.(ie o(eanu) z p3nie' kra' podnis si/ przez tu i tam bior*( mie's(e (z/.(iowe elewa('e. Cym(zasem) nie widz/ powodu) dla(zego takie (z/.(iowe podniesienie stae' skorupy ziemskie' nie powinno 'u+ by- zrobione) gdy bya 'esz(ze zbyt gor*(e) aby tolerowa- ilustrowane wody) od masy nieregularnie tu i tam dziaa na skorupie podnis) +e prawdopodobnie nawet zerwania i prostu'*(ego) siy mog* atwie' zosta- zaak(eptowane) wi/(e' 'eden si/ga (zasw pre,istory(zny(,) a podniesienie si/ do sz(zelinowania i musia by- l+e'sze) (ie4sze skorupy ziemskie' staego nadal) p3nie' 'ednak mo+e a priori) z ktrego wytr*(enia morze "ysoko.(i wystawa- i nie b/dzie (o na'mnie' trudno.(i istnie'* st*d) +e utworzone z pierwszy(, stworze4 morski(,) w tym samym (zasie

pierwszy(, stworze4 l*dowy(,. 2e.li 'ednak) le(z tylko sz(z*tki morski(, stworze4 mo+na znale3- w na'starszy(, warstwa(, geologi(zny(,) wi/( to nie 'est kontrargument prze(iwko takim 'edno(zesnego tworzenia) 'ak przyzna) nigdy nie istnia gwn* przeszkod/ za(,owania pierwszy(, stworze4 l*dowy(,) morski(, stworze4. Aianowi(ie) przez wznosz* si/ i opada'* na gleb/ w(ze.nie' wymieniane o wiele wi/(e' ni+ w(ze.nie') dzi. 'ak dzi.) a nie w sporze) pozostao.(i stworze4 l*dowy(,) 'ednak sz(z*tki morski(, stworze4 zostay rozbite i spuka- opusz(zania ziemi pod powierz(,ni* morza) w podnoszeniu gleby w mo+e si/ stopniowo osadza warstwy osadu w (zasie reduk('i. "iadomo) +e wy'a.nia to) +e mo+e wyst*pipozostao.(i bardzo r+ny(, organizmw naprze(iwko siebie w dw(, warstwa(, geologi(zny(,) spada mi/dzy osadzania ty(, warstw na dnie morza do (zasu zapasu w tym momen(ie) w ktrym nie pozosta'e organi(zne prze+yy. &@ " (elu) w regionie) w ktrym wniosek si(,re nie 'est na tyle wyobra3ni) aby oddawa- pewn* swobod/) wi/( wyobra+am sobie) zakada'*( pierwsze z poprzedni(, ,ipotez) ktre stay materia 'est (zysto priori na skorupie ziemskie' staego nie 'est tak su(,e) masy nieorgani(zne) ale >to) +ywo.- podaniem krtkoterminowe u+ywa-@ w posta(i emuls'i z przerwami na materii organi(zne' i ru(,u ekologi(znego g/stym .luzem odbity(,) spalony(, w pierwszy(, odlegy(, warstw materiau organi(znego lub (iepa skorupy ziemskie') pod(zas gdy w +e p3nie' osadzany(, warstw pozosta rentowny w. 1aa ta g/sta masa .luzu wisz*(e od po(z*tku razem. 6rzez pierwsze +ywe skur(ze same) ale materia nieorgani(zny by wydzielany) i skur(ze po lokalne' r+norodno.(i wewn/trzne' konstytu('i ziemi nierwno wykonane i lokalnie r+ne warunki separa('i zewn/trzne poszed w pobli+u) podzielone i zr+ni(owane (a* materi/ organi(zn* do wi/kszy(, i mnie'szy(, stworze4) ktre s* tak 6rawdopodobnie dale' podzielone (z/.- i zr+ni(owane) a 'ak S(,aaltiere) korali) ro.lin lub przodkowie takie (z/.(iowo blisko byy (z/.(iowo mnie' .(i.le przylega'*(a do wydalanego nieorgani(zne' i dodatkowy(, warunkw +y(ia znalaz si/ na zasadzie poszanowania m*drego r+ni(owania gotowy) ka+dy insbesondre stwr z osobliwym (z/.(i nieorgani(zny krlestwo. Nawet staro+ytny morze my.l/) od samego po(z*tku) w zwi*zku z substan('i organi(zny(,) tylko lo(krer i lu3ny(,) g*bki lub netto) 'ak i powietrze-morze w(i*+ lo(krer (i*gego ekologi(zne' pianki ba4ki) ple(ionego) z nie' wod/ i powietrze 'ak przed glebie przez skur(z materii organi(zne' wydalane nawet rozerwania zwi*zku z tym samym) zgodnie z ktrym a priori mnie'szy(, i wi/kszy(, stworze4 :nsula nap/dzany pywa- w morzu) 1,mura-'ak unosz*(e si/ w powietrzu) a nawet dale' dzielone i (,(* odr+ni-) ktre 'u+ na po(z*tku) 'e.li nie od po(z*tku w) :n usorienstaub zosta wy*(zony. " rama(, bardzie' 'ednolitym kszta(ie do) pro(es rozwo'u .wiata organi(znego 'est) 'e.li kto. wyobra+a sobie) bez upadku na w(ze.nie'szym rozdzieleniu na trzy krlestwa) +e to bya ta sama istota) ktra auss(,witzte 'ednolite solidn* powok/ i solidne podogi w d) ilustrowane morze rwnie+ wyodr/bniony i wydy(,ane powietrze o nim) a pierwszy z ni(, przez wszystki(, trze(, krlestw poprzez uprawiane w organi(znym (onneMion istoty reprezentowane) ktre p3nie' podzielone i zr+ni(owane.

O(zywi.(ie) w paleontologi(zny(, warstw zna'dziesz (o. napisane przez takie ,istorie) ale przedstawienia i(, napisany tylko w izolowany(, drukiem w ogle do po(z*tku te' ,istorii5"prawdzie uwa+a si/) +e zwierz/ta l*dowe tylko od zwierz*t wodny(, i zwierz/ta lotni(zy(, ostatni rozwini/ty(, wszystkimH zwi*zany ale 'est to zao+enie przez paleontologi(zny(, aktw5 1+) 'e.li poprzednie antaz'e) ktre tylko da'*) nie toleru'* z paleontologii) (o s*dzi- o gruntowny(, uprawniony(, do koneserw) wi/( to ni( nie kosztu'e) aby da- im) i mo+e powoa- si/ na dowody) idei) 'ak prze'.(ie stao si/ stanu ekologi(znego) patrz*( na inne antaz'e lub przekonu'*(y(, pomysw) lub nast/pnie zada- pytanie po Dokadnie' - od kosmorganis(,en molekularne'. Cylko prbowa- takiego 7n,altes ale to byo do zrobienia.

+I. 0elowociowa i psycho-izyczny wykorzystywanie zasady tendenc * do sta"ilizac i.


B*d3 pierwszy ukad (z*stek masy Ziemi 'esz(ze tak nieregularne) myli-) tak sobie wyobrazi- (z*stki losowo przez strony w przestrzeni) +e ziemia miaa od po(z*tku) rozproszone) ale 'est poprzez dziaanie si wewn/trzny(, i przy(zyni- zmusza (z/.inny(, niebia4ski(, mas Ziemi b/dzie na zasadzie tenden('* do stabiliza('i potrzebny bardzie' si/ do spenienia warunku) a 'e.li 'esz(ze nie dotar do niego rwnie+ i.- na spotkanie) od ktrego mo+na mwi- o popularne' wypowiedzi) +e wszystko) (o mo+liwe) razem dobrze wyposa+one w nim) i powinny w inny(, niebia4ski(, mas (z*stki si/ ina(ze' ni+ arbitralnie rozprowadzany w ziemskie' kuli) wi/( nie by'esz(ze mnie' poszed spotka- takiego warunku) a tak+e uda- si/ na spotkanie) nie tylko wszystkie pasu'* do siebie) 'ak to mo+liwe w ka+de' samego (iaa niebieskiego) ale wszystko w na'lepszy(, mo+liwy(, pasu'* do siebie. 1o nale+y rozumie- przez kry(ia5 Ve ka+da (z/.- przy(zynia si/ poprzez dziaanie si) inni i ninie'szym (ao.w 'ednym by w*(zony) ale to 'est w stabeln w*(zy- stan i aby go otrzyma-. Awimy tylko o mUgli(,stem ko'arzenia) bo w ogle tylko przybli+eniem do pene' stabilno.(i mo+na osi*gn*-. Erlestwo organi(zny podlega pro(esowi rozwo'u zgodny z t* zasad*) w solidarno.(i z nieorgani(zny(,. Erlestwo kosmorganis(,e 'est zwana wy'a.ni- w mo+liwie organi(zn* i dopasowania niezorganizowany) a ra(ze') 'ak to mo+liwe warunki pasu'*(e idzie i na ladzie. 2u+ z pierwszego argumentu) du+a (z/.po(z*tkowego zamieszania mi'ania i niespoko'ny zmienno.(i pa4stw zostaa podniesiona) a 'esz(ze (zowiek ziemia dziaa w sensie on) i 'est przetwarzany przez warunki klimaty(zne i glebowe) (o ozna(za) +e rela('e mi/dzy ziemi i (zowieka zawsze stabilnie'sze i ninie'szym s* zawsze dopasowane. Erlestwo organi(zny(, w sobie) ale studiowa wedug tego samego sposobu) w mnie'szym lub wi/kszym stopniu na ka+da dowodzone organizmw) zasada r+ni(owania sza(unek wystawowa i walki o byt s* bespro(,enermaKen tylko d3wigni* post/pu) zgodnie z t* zasad*) 'ednak zasady dziedzi(zenia) suk(es Ostatnie gwaran('e post/pu. Nie mo+na powiedzie-) +e osi*gni/(ie pene' stabilno.(i na .wie(ie byoby

osi*gni/(ie wie(znego bezru(,u) ale tylko osi*gni/(ie zusammenpassendsten) a zatem da'e +adny(, dodatkowy(, zmian do okaz'iH stan ru(, w .wie(ie i dla(zego na'silnie'szy(, nie powinny zna'dowa- si/ 6owtarzam zawsze) kiedy wie(zne powtarzanie byoby na'bardzie' odpowiednie samemu. Cylko) stan) ktry prowadzi do wie(znego powtarzania) mo+na osi*gn*- na (aym .wie(ie) w ka+dym (zasie sko4(zonym) a mo+e wie(zne powtarzanie sz(zegowo 'edynie w zakresie) w 'akim mo+e by- na'lepszym 'ak do ktrego w(,odzi (ao.(i) natomiast (i*ge zmiany posz(zeglny(, osb do musz* przy(zynia- si/) aby doprowadzi- ten stan (aego zbli+enia. Dla po'/(ia dopasowania) a od prze(,odz*( do Ais its w poprzednim sensie) mo+emy u+y- innego zwi*zanego po'/(ia) ale na'lepie' na obszarze ekologi(zne' 'est tylko w zastosowaniu rela('i) nale+y 'e od unsrem zasad* (elowo.(i. " rze(zywisto.(i) uwa+amy sz(zegowo tam) wi/( zapraszamy do rozwo'u pro(esw) urz*dze4 i warunkw zewn/trzny(, organizmu) ale po prostu u+yte(zne) +e prowadz* one do przybli+one' stabeln stanu ekologi(znego) a taki(, w okre.lony(, termina(,) (,o- z wi/kszymi lub mnie'szymi zmianami aktywa ortzuer,alten) za .mier- organizmu w opar(iu o strony do istotny(, strat stabilno.(i ekologi(zne'. 6o tym upadku) zasada tenden('* do stabiliza('i z zasad* (elowo.(iowe') do te' pory to 'est podporz*dkowana materialne' strony .wiata organi(znego) razem. Co 'ednak) +e tenden('a nie ozna(za (ele do osi*gni/(ia (elu) a (el 'est osi*galny tylko przybli+enia) tak+e wygra- aspekt do niego) +e .wiat organi(zny) mimo "altens (elowo.(iowa zasada w nim) ale od(,odz*( 'esz(ze tak wiele (,orb Cemat) ktry ma (,arakter bezu+yte(zno.(i. Zaprze(za rwnie+ akt) +e zasada tenden('* do stabiliza('i prze'.(ie stabilno.(i ekologi(zne' w nieorgani(zny(, w sko4(zone' .mier(i organizmu nie tylko nie przeszkadza) ale nawet w zakresie promowania stabilno.(i ograni(zony(, (elw) a nie identy ika('i z zasad* (elowo.(iowe' ) ale sam 'est u+ywany do potwierdzenia) bo tak zasad/ letztres) 'akim 'est skute(zna w .wie(ie - i wi/(e' z nie' mo+e by- mowy .mier- organizmw 'ak na'mnie' utrudnie4. Ceraz tenden('a do stabiliza('i odbywa si/ w rozumieniu przy(zynowego zasady drodze s*dowe' si polega na tym) +e tak (z/sto brakowao zgodno.(i zarwno 6rinzipe w obszara(, izy(zny(, przez oba r+ni* si/ tylko tym) +e 'eden przy(zynowego zasadzie na ziemi) (elowo.(iowa gola i sam skutek prawny poza przewidu'e. Ceraz modne sto'*(y(, wypowiedzenie zasady (elowo.(iowe' 'est oparta w rze(zywisto.(i) tylko akt) +e wiesz) 'ak znale3- +adne' solidarno.(i z zasad* zasad* przy(zynowo.(i tenden('i) gdzie (elu'e. Zasadni(zo tenden('/ do stabiliza('i) ale ma tak* zasad/. Aa nowsza teoria po(,odzenia osiedlili wa+n* zna(zenie w tym) +e zasada (elowo.(iowa b/dzie wi/( dokadnie wyeliminowany przez (elowo.(i organi(zne' nast/pnie przy'.- tylko przekaza-) +e wszystko zgodnie z zasad* przy(zynowego mo+liwe i naprawd/ urz*dzenia zdolne tylko za(,owania i rozmna+ania di (oraz 1elowe dalsze tylko do odbioru i mo+e propagowa-) inne s* przemiesz(zane w ty(, i

prze'.-) tak) +e nie 'est potrzebna) w sz(zeglno.(i skierowane w zasadzie (elowo.(i. Sama w sobie) byy) 'akie nale+y pod'*- w spoko'u na wydarzenia(, w zastrze+eniu zasady przy(zynowego odpowiednie i nieodpowiednie suk(esy obo'/tny i entst9nden zatem obo'/tny zarwno 'eden) 'ak inne) ale tylko ty(,) mg dostasi/. - Stosu'e si/ 'ednak zasada tenden('* do stabiliza('i) wi/( sposb 'e' wiod*(* zasad/ przy(zynowego s* odpowiednie i nieodpowiednie suk(esy w rze(zywisto.(i nie obo'/tne) ale aby w peni osi*gn*- bez na'wa.(iwszy naty(,miast) ale d*+y do osi*gni/(ia tego (elu. : nie byoby w przypadku) nigdy nie ma gwaran('i) +e podane do obiektw) ktre kiedykolwiek i odtworzenia ma'*tku ortzuer,alten) przyszed) i wyobra+alne obiekty s* nie do obronienia niesko4(zenie bardzie' trwae ni+. Cym(zasem nie mo+na mwi- bez gruntownie Aitr=(ksi(,t na stronie psy(,i(znego istnienia (elowo.(i. 2e.li nazywamy np. utrzymywania stae' kole'no.(i niebie u+yte(zne) wi/( to dlatego) +e 'ako my.l*(e') estety(znie ustalenia zamwienie istota w ogle naty(,miast) 'ak i dlatego) +e (zu'emy si/ suk(es te' polityki w rozumieniu pobudzenie naszego samopo(zu(ia lub zapobiegania prze(iwnie) " ten sposb zna'dziemy si/ w przestrzeni i zorientowane' (zasie. :na(ze') porz*dek nieba z punktu widzenia (elu) b/dzie tak obo'/tny 'ak na'bardzie' nieregularnym 'e+d+*( samy(, gwiazd. Z tego samego punktu) (o 'est zewn/trznym (elowo.(i wewn/trzne' patrze-. " przypadku organiza('i mo+na skon igurowa-) aby uzyska- #DDD lat w stanie bolesne') takie urz*dzenie byoby wyso(e nieprakty(zne) pomimo du+sze' trwao.(i) ale miesz(z* si/ oglnie rze(z bior*( wewn/trzne warunki tak dugo) 'ak to mo+liwe utrzymanie lub powolne zmiany stabeln stanie organi(zne' na'lepie' wewn/trzne warunki warunkw i(, dobrobytu razem i mo+esz) 'e.li masz konkretny obiekt obiektu lub systemu w pami/(i w odniesieniu do wszystki(, (elowe po*(ze4) (o przy(zynia si/ do za(,owania te' instytu('i) bez wzgl/du na psy(,ologi(zne zna(zenie) tylko to nie 'est podstawowym 6o'/(ie (elowo.(i. " (elu przekazania uzgodnionego zasad/ przy(zynowo.(i i (elowo.(i na stronie psy(,i(znego istnienia) trzeba tylko zao+y-) +e tenden('a do stabilno.(i izy(zne' wspar(ia psy(,ologi(znego tenden('/ do wywoywania i utrzymywania tylko stany) (o 'est izy(zne) #@ bior*() ale bior*( pod uwag/) +e tenden('a psy(,ologi(zna by(z/.(iowo nad i (z/.(iowo pod progiem .wiadomo.(i) a (z/.(iowo instynktowne) (z/.(iowo z my.l* o zewn/trzny(, .rodkw) przez ktre odbywa si/) a sam (el mo+e by- dotkni/ty.
#@

" tym (elu dodatkowo na ko4(u te' sek('i.

" zale+no.(i od przy'/ty(, zao+e4) +e teraz (o do warunkw .wiadomo.(i .wiata 'ako (ao.(i) 'ak i posz(zeglny(, obszarw 'est taka sama w ty(, aspekta(,) w tym widoku mo+e 'esz(ze do.wiad(zy- zupenie inn* wers'/. "szelkie prby takie' konstruk('i) ale spotka si/ z zasadni(z* trudno.-) +e (zowiek 'ak ka+dy istota kiedykolwiek bezpo.rednio tylko 'ego wasna .wiadomo.- wie) nie b/d*( w stanie zaprze(zy- istnieniu .wiadomo.(i poza nim) w zwi*zku z tym ani udowodnipozytywne) ani negatywne zao+enia o poprzez bezpo.rednie do.wiad(zenie mo+e lub obali-) wi/( o zakres wnioskw po.redni(, pozosta'* +e da'* mnie' wi/(e' pewno.(i siebie) ale wsz/dzie mo+na znale3- ostatni tylko w takim stopniu) wierze4)

ktrego potrzeby s* r+ne w r+ny(,. " 'aki sposb poszukiwania samego siebie) aby zaspokoi- powiedzia krtko w nast/pnym rozdziale. " ka+dym razie b/dzie na poprzednie' przy(zynowego i (elowo.(iowe' widzenia dziaania) ni+ patrze- na komplementarne) a nie 'ak to (z/sto 'eden odrzu(i- dla dobra inny(,) a mo+e krtko powiedzie-) +e przy(zynowy poza wynikiem ty(, zdarze4 taki(, (elowo.(iowa zasada 'est nieroz*(znie zwi*zane z tym tenden('e psy(,i(zne i izy(zne i.- do ty(, samy(, mie's(. Zgodnie 'ako przy(zynowo-skutkowy(, lub (elowo.(iowe' punktu widzenia 'est 'asne) (zy kierunek widzenia przez inten('i) ktra 'est ustalona) b/dzie w stanie na'lepie' trzyma- si/ 'ednego lub drugiego. 6o kole'ny(, kra'w (elowo.(iowa i psy(,o izy(zny wykorzystywanie zasady tenden('* do stabiliza('i) 'ak to byo tuta') b/dzie bezsporne) na wiele rze(zy do pod'/(ia nawet rozwa+enia) ktry nie 'est tu u+yte) to tuta' wa.nie list/ na'bardzie' oglny(, aspektw zrobi- mia. B/dzie to pod uwag/) +e 'est sabsza tenden('a) aby stabilno.(i dla danego skadnika lub ukadu) bardzie' oddalone od siebie) i tym mnie'sza 'est ilo.- ogniw po.redni(, s* po*(zone) ale teleologi(zny i psy(,o izy(zny zwi*zek pomi/dzy (z/.(iami ukadw) dzi/ki (zemu zmnie'sza i wad* (elowo.(iowa i psy(,o izy(zny) wisz*(e na niestabilno.-) aby go zmnie'szy-) +e (z/stotliwo.-) na ktre' opiera si/ stabilno.-) by- proste lub zo+one) w krtki(, i dugi(, okresa(,) wykonaw(ze' i systemu do okre.lony(, mie's( lub 1z/.(i Stabel mo+e by- 'ednak to instabel wedug inny(,) itp. 7le to s* wszystkie punkty) ktre odnosz* si/ tylko do wykonania) a nie sprawozdanie z oglne' zasady i oglny(, aspektw 'ego eksploata('i.

Dodatek.
" zwi*zku z tym) nap/dy .wiadome s* zawsze zwi*zane z przy'emno.(i i blu) i przy'emno.- lub bl mo+e by- traktowane warunka(, stabilno.(i i niestabilno.(i w psy(,o izy(znego rela('i) a to mo+e by- uzasadnione tym) bli+e' by- opra(owane w innym mie's(u przez siebie ,ipotez/) +e ka+dy prg .wiadomo.(i Nadmiar psy(,o izy(zny ru(, zgodnie z 'est ska+ony przez po+*danie) 'ak ona pena stabilno.zbli+a pewn* grani(/) z blem) zgodnie z) 'ak to odbiega poza pewn* grani(/ to 'ednak pomi/dzy nimi) 'ako 'ako.(iow* progu blu i przy'emno.(i by- ozna(zone) ograni(za pewn* szeroko.- estety(zna obo'/tno.- istnie'e) przy (zym nale+y pami/ta-) +e by- mo+e ka+dy rodza' ru(,u w .wie(ie) z wy'*tkiem o mundurze ustanowi- siebie 'ako psy(,o- izy(znego) ktry 'est w stanie by- .wiadomy) 'e.li tylko 'eden) wedug G+ni(a w przepywie r+ny(, 'ego poziom energii kinety(zne' 'est przekro(zona) ktry 'est nazywany prg ilo.(iowa w odniesieniu do progu 'ako.(i) ktra odnosi si/ do ksztatu ru(,u. Lekko-prezenta('i na pierwszy rzut oka trudno.(i) +e utrata wi/kszo.(i) wi/( z zao+enia pr/ta na'bardzie' stan ru(,u wywou'*(y(, w rama(, naszego systemu psy(,o izy(znego) ekspozy('i w stae' kontynua('i (oraz bardzie' tra(i sw' przy'emny e ekt) wresz(ie sprawia) +e nawet niezadowolenie nudy i znu+enia mie's(e ) powinien w ten sposb podkre.li-) +e wzbudzenie wewn/trznego) ktry zale+y od dziaa4) zgodnie z prawem st/pienie

bardzie' progu ilo.(iowego wytrzymao.(i zusinkt) ktrego stopie4 przy'emno.(i zale+y z) a (z/.(iowo przez wymogu takiego urz*dzenia w naszym niektry(, psy(,o izy(zny System) ktry w przybli+eniu stan stabler (aego systemu skada si/ tylko z pewne' wymiany wzbudzenia pomi/dzy 'ego posz(zeglny(, (z/.(i) ktre trway po przekro(zeniu pewne' grani(y 'ednostronne' wzbudzania 'aki(,kolwiek prze(iwnie poni+e'. :ntui('a z na'pi/knie'szy(, malarstwa w ko4(u 'este.my zm/(zeni) ale nie dlatego) +e byli.my malarstwo) ale brak zmian za(zyna podoba-. Dalsze sz(zegy nie 'est to mie's(e) i przyzna-) +e poprzednia ,ipoteza niepewno.(i nie brakowao.

+II. !rzekonania.
Bez wzgl/du na nast/pu'*(e istotne tylko s* wierzenia) ktre zna'du'* swo'* motywa('/ (z/.(iowo w inny(, mie's(a(,) 'ak tu mo+e przy'.- do '/zyka) wiem) ale absolutnie nie) (o 'est pa4stwa) sprze(zne pogl*dy te z na'bardzie' wra+liwy(, (z/.(i) tylko uzasadni- to mo+e by- tak mao pre(yzy'ne) ni+ obali- ale s* 'esz(ze inne i wi/ksze interesy) mo+na zrobi- tak dokadnie) a ktre s* w zna(zne' zwi*zku z przy'azdem do '/zyka tuta'. Nie wiedziaem) +e po pierwsze) to) (o z 'edne' o .wiadomo.(i wykonaw(ze' instytu('i (aego .wiata materialnego) w tym ziemski(, i organi(zn*) by udowodni-. Ao+na znale3- kontrargument) +e ten obiekt 'est w peni go z konie(zno.(i prawne') i nie mo+e mie- dwa powody dziaania zamiast) nap/dy .wiadomy(, i si dziaa'*(y(, legalnie. Ceraz 'ednak to wa.nie te) ktre po'awia'* si/ na'bardzie' zde(ydowanie od tego punktu widzenia) w tym samym (zasie) +e wi/kszo.- pewnie) +e wszystkie) nawet na'wy+sze pro(esy .wiadomo.(i w (zowieku) wola sama nie zwolnione) podlega'* pro(esw materiaowy(,) ktre wyst/pu'* z konie(zno.(i prawne' i prawa do id3 i pro(esy .wiadomo.(i 'ak legalnie przeprowadzi- konie(zne. "i/( w 'aki sposb mog* si/ konie(zno.- prawnego) z ktrym pro(esy materialne dzie'e) znale3- kontrargument) +e sam no.nik .wiadomo.(i) bezie,entli(, przytomnego dyskw) ktre s* tylko w przypadku gdy materia do(elowy. Dla(zego warto zamawianie ksztatowania aktywno.(i twr(ze' w .wie(ie kiedykolwiek bezprawia) w (elu utrzymania i(, do .wiadomego puszki5 Cylko przyrodnik mo+e wy'a.ni- .wiadome dyski i dziaania w (zowieku za bezprawny powsta'*(y(, i dziaa'*(y(,) (o mu si/ nie podobao w 'ego deterministy(zne' determina('* przed nim) z ktry(, organiza('a i rozw' .wiata ma powsta- ze wzgl/du na legalno.-) +e dla nieprzytomny powsta'* wy'a.ni. C/skni/) w rze(zywisto.(i) w pozornie dokadny(, negatywny(, pogl*dw panu'*(y(, w kr/gu tu w dzisie'szy(, przyrodnikw) do.- dokadnie uzasadnione i dokadnie konsekwen('i. Ga(ze') a nie sprze(zne z wiar* w istnienie .wiadomego wadania Boga tak) to ni( dziwnego) +e mia tylko teolog) aby go sprze(zno.(i) 'e.li to konie(zne) aby wierzy- w Boga) wiary w (uda. 7le (zy s* przyrodni(y) i tylko z przyrodnikw (,(/ tu sysze-) ale twierdz*) +e wierz* w mo+liwo.- (udw w (zowieka) a mianowi(ie) +e (zasem nowe po(z*tki

przy(zynowego sekwen('i zdarze4 u ludzi wyst/pu'*) ktre nie zul9ngli(,en powd we w(ze.nie'szy(, wydarze4 mie-8 nie mo+e by- im trudno uwierzy- w mo+liwo.taki(, (udw poza (zowiekiem.6oniewa+ mo+e znale3- przy(zyny lub trudno.(i w przekonaniu) +e istnie'* 'akiekolwiek indeterministy(zn* wolno.- w .wie(ie) i to) (o 'est tuta') wi/( 'est to w odniesieniu do wydarze4 w ludzi i poza (zowiekiem samym. "sz/dzie tam pozosta'e kwestia wiary) a 'ak 'e' wyboru) a nast/pnie nie mo+e by- kwestia istnienia .wiadomo.(i poza (zowiekiem) ale tylko po ustaleniu lub nieokre.lono.(i .wiadomo.(i w ogle) de(ydu'e o swo'e' de(yz'i) aby nie zrobi- tuta' 'est. Co nie 'est dobrze wymiesza- na pytania) ktre mo+na oddzieli-. Ceraz przyrodnik 'esz(ze inne powody mog* mie- zaprze(zy- .wiadomego tworzenia i unk('onowania w .wie(ie ludzi i zwierz*t tak+e) przede wszystkim) +e nie ma nerwowy ludzi i zwierz*t na zewn*trz. 7le to zna(zy) gdzie indzie' #@ wykazay do.- gwatowne) aby nie wr(i- tuta' na akt) +e wniosek) 'aki brak (zu(ia i pro(esw .wiadomy(, po(,odz* z braku nerww w ogle) ostatnio do spukiwania tylko przy(,odziH znale3- rwnie+ nie) +e 'est tym samym bardzie' pre(yzy'nie) +e dokadne naukow(y nadal 'e do odpo(zynku) (,o- wundre mi) +e robi*.
#@

0Nanna0 %&) 0Na pytanie Duszy0 I%

Niektrzy ludzie lubi* te+ pewien punkt (entralny w Aiss "orld) (o odzwier(iedla odzwier(iedla 'edno.- .wiadomo.(i .wiatowe') a ktre zakada'* munduru na (aym .wie(ie poprzez (ross-.wiadomy(, nap/dw wy'.(iowy(,. 7le 'est to) aby znale3taki punkt (entralny dla ludzkie' .wiadomo.(i) w ludzkim mzgu5 : rwnie dobrze mg tra i- w punkt (entralny dla konkretne') 'ednolite' przeta(za si/ przez .wiat) grawita('i) worein 'e odzwier(iedla i 'akie s* i(, skutki z'azd. 7le tuta' mam gdzie indzie' o mnie I@ wystar(za'*(o rozpowsze(,niona.
I@ 0teoria

atomowa0. I "ydanie I% Sek('a 0;lementy d psy(,o izyki0 ::) &WI n.

Ve s* pozytywne motywy) ktre uwa+a wiar/) aby by- w sprze(zno.(i na podstawie ty(, i inny(, mitw i poluzowa- rozwa+ania) z 'azdy z naturalne' konie(zno.(i na .wie(ie) .wiad(zy o rozprzestrzenianiu i 'ego kontynua('i przez ludw i grup wiekowy(,) bo to religi'na wiara) +e zawsze wyzwanie nowo) ale nigdy nie mo+e spa.-) (o o(zywi.(ie da'e wystar(za'*(o du+o p/dw) ktre miesz(z* si/ w (zasie) ale tylko zgodnie z i(, sz(zepu) 'ak wzmo(ni- i roz(,odzi si/ w stay(, oddziaw) ktry 'est wiara w kilku +ywy(, Bg z 'ego konsekwen('ami. Gwnie+ ko(,a wiara (zasowo osabi- lub odrzu(i- - i nie +y'emy w takim okresie) 'ak 'u+ wielokrotnie do.wiad(zyem takiego - wi/( 'est to po prostu powrt z nowym pode'.(iem do wzma(niania lub (zysz(zenia. Bo .wiat potrzebu'e wiary religi'ne') i +e ona go potrzebu'e) 'est sam w sobie 'ednym z motyww 'azdy) z uzasadniony(, powodw) tym samym kszta(ie i .rodkw (zysto.(i) (o mo+e powiedzie- wi/(e' ni+ to b/dzie mie's(e do powiedzenia &@ . 2e.li 'ednak ni( z ty(, motyww 'esz(ze znale3uzasadnienie w podr/(znika(, me(,aniki i kaza4 materialistw) trzeba szuka-) poniewa+ nie ma'* one 'esz(ze istnie'*.
&@

przedmiotem obrotu 'est przy(,odz*(a w mo'e' ksi*+(e8 0. Crzy motywy i

powd wiary0 Lipsk) Breitkop X !9rtel. Fnika- dualizmu dw(, skute(zny(, zasad5 2ednak aby go unikn*-) s* rze(zywi.(ie r+ne pogl*dy na monisty(zny(, o ert) ktre nie s* konie(zne do abstra,owa- od .wiadomego dziaania w .wie(ie) i tak) 'ak powinny) poniewa+ musz* one by- wykonane w taki (zowiek) wi/( dla(zego nie rwnie+ poza5 Z mo'e' strony mog/ podsumowa- .wiadomo.- Q@ w ogle 'ak wewn/trzny wygl*d) (o wyda'e zewn/trznie 'ako istotnego pro(esu) stwierdza'*() +e na'bardzie' podstawowe akty doty(z*(e rela('i duszy i (iaa s* lepie' reprezentowane w zwi*zku z t* ustaw*) ni+ 'akie'kolwiek inne' wers'i O@ ) a by- mo+e zrobisz to lepie' rozwa+y- w przyszo.(i ignorowa- 'ako takie od tamtego (zasu) ale mo+e 'ednak tuma(zy- 7ndre wers'/ tuta' im bardzie' powsze(,ne.
Q@

" tym przypadku w na'szerszym tego sowa zna(zeniu) to zna(zy nie tylko 'ako skr/powania) ale rozumie si/) +e nawet na'bardzie' od(zu(ia zmysowe wyst/pu'e mi/dzy nimi.
O@

komp. "e'.(ie pierwsze' (z/.(i moi(, 0;lementy 6sy(,o izyki0. 6rzy(,odz*(e ten pogl*d 'est omawiany przez rela('e mi/dzy (iaem i dusz* w 0Zend-7<esta0 ::) &#&) i pog/bienia samo zna'du'e si/ w artykule 0Na pytanie duszy0 Sek('a ? Ceraz zadaniem przyrodoznawstwa 'ako takiego w mo'e' opinii 'est akt) w po*(zeniu z pozy('i zewn/trzny(, siebie do wygl*du zewn/trznego) aby zrozumie.wiat i to) (o dzie'e si/ w o(zy i .ledzi-) a nie kwestionu'e prawa) nie z du(,owy(, mo(y) 'edyn* rze(z*) Gozpatrzenie wewn/trznego punktu widzenia) a tym samym powodowa- wewn/trzn* ;rs(,einli(,keit s* niepoko'*(e do niego. Ea+dy z dw(, stron ma sw' wasny skutek. "i/( naukowa ,istoria stworzenia 'est 'ako taki nie mo+e si/ spodziewa-) +e do (zynienia z siami du(,owymi Stworzenia) ale z twierdzeniem) +e nie ma twr(ze' .wiadomo.(i 'ako wewn/trzny wygl*d pro(esu materialnego .wiata) powinny by- tro(,/ zaniepoko'ony) poniewa+ nie zna'du'* si/ na i(, sposoby) aby mie- opini/ na 'ego temat. Ve (o. nie nale+y do doktryny) nie dowodzi) +e nie istnie'e. Cak te+ iz'ologia zamiast my.lenia i gotowi 'edynie do (zynienia z pro(esami mzgu nale+*(y(, 'ako zewn/trzny ;rs(,einli(,keit to. Ao+na spo'rze- na to z zewn*trz w +ywym mzgu) wi/( mo+na) ale ni( nie .wiadomego umysu to widz/) 'est tylko kwesti* wewn/trzn* ;rs(,einli(,keit) i tak) kto wygl*da wewn*trz na zewn*trz) do .wiata) w nim ni( o .wiadomym Boga) wi/( o(zywi.(ie) o(zywi.(ie 'est to) +e Lapla(eRa nie 'est w stanie znale3- si/ w przegl*dzie (aego nieba Boga ob'a.nia'*(e-te) po prostu nie byo na wewn/trzne' boskiego punktu widzenia. Ao+na teraz o psy(,ologii iz'ologii nie wyeliminowa-) wi/( nie powinno (,(* wyeliminowa- przez nauk/ religii) przez materia) intelektualne mo(e stworzenia. " religii) ale 'est 'edynie aspekty ,istory(zne i prakty(zne wiedzy reprezentowane' przez istnieniu i unk('onowaniu .wiadomego du(,a w .wie(ie) 'eden teorety(zny w ko4(u spo'rze- w psy(,o izyki wy+szym stylu) poniewa+ nie 'est tak daleko) a ktry(, 'ako pomys materializm i od tego (zasu ilozo ia 'est wszystko. 6o ty(, oglny(, uwaga(, wst/pny(, id/ z kilka sw wypra(owania na

przekonania(,) ktre b/d* omawiane tuta'. Bez +adny(, zakada pewien porz*dek w Frausteilung sprawy .wiata) szukam dla unk('onowania .wiatowe' .wiadomego tworzenia i zamawiania zasady w ewoka('i zle(enia samego przez te same siy podporz*dkowane. Nie .wiatowe' zostay zamwione na po(z*tku) tak byo rwnie+ dla Boga ni( wi/(e' zrobi- w nim) a teraz .wiat poprzez skonno.- do porz*dku) sprawia) +e dla materialne' strony tenden('i do rosz(ze4 stabilno.(i) a to ma ten sam kierunek (o wi*zane go lub po'awia'* si/ w nim wewn/trznie) .wiadomy tenden('/ nie r+ni* si/ od materiau ma tenden('/ do mo'ego ramienia) ma ten sam kierunek (o wi*zane to b/dzie. Co) przez (ay .wiat poprzez .wiadome zasady twr(zego i zamawiania teraz dziaa tak+e w planowaniu i pro'ektowaniu ziemskiego krlestwa i ninie'szym w tworzeniu i rozwo'u organi(znego inwentaryza('i tego krlestwa i .wiadomo.(i samy(, stworze4 'ako potomek ziemi w :mperium depres'/ i 'est uwa+any zindywidualizowane FrbewuKtsein. Biblia mwi) +e Bg einblies ludzk* dusz/. Dobrze) tylko nie byo z pustki) ale s era kosmorganis(,e ziemi byo wypenione przez t(,nienie Boga wentylatora) od wiatru przenikn* wszystkie rury. 1,o(ia+ mo+na zauwa+y-) +e ludzki embrion prze(,odzi dug* seri/ stadiw rozwo'owy(, w nie.wiadomo.(i) dopki nie rodzi si/ w .wiadomym +y(iu) i my.l/) +e 'est ona odpowiednio 'u+ ze .wiatem i ze insbesondre ziemiH p3no) na'pierw 6o'awienie si/ istot organi(zny(,) .wiadomo.- 'est (oraz obudzi w nie'. 7le mo+na te+ zauwa+y-) +e ewolu('e) ktre prze(,odzi przez zarodka istoty nie.wiadome' teraz) tylko kole'no.- etapw rozwo'u 'est to) +e s* uru(,amiane poprzez .wiadome prekursorw stworzenia) a teraz powtrzy- w zarodku tylko w drodze dziedzi(zenia) przez ktre akty(znie w stanie .wiadomie powtrzy- "ynika'*(e nie.wiadomie) dowd8 Fstanowienie psa pasterskiego i pies z kur(zaka na i(, osi*gni/-H - ponadto) +e embrion 'est 'esz(ze po(z/ta) rodzi si/ tylko .wiadomy(, rodzi(w i systemw dziedzi(zn* z tylko .wiadomo.- mo+e dodatkowo skomplikowany. O ile mo+emy .ledzi- to tak do tyu i wok nas) stworzy .wiadome +y(ie i instytu('e po'awia'* si/ tylko od .wiadomego +y(ia .wiadomego +y(ia P@ ) i 'est dale' przekonanie) +e pierwszym 3rdem .wiadomo.(i stworze4 ze .wiadome' 3rda out ges(,a,e . : dla(zego system kosmorganis(,es nie tak dobre mog* by- nosi(ielami .wiadomo.(i) 'ak molekularna - organi(zne) produku'e5 6owtarzam) udowodni-) dokadnie nie mo+e by-) ale to 'est rze(zywi.(ie tuta' tylko obali- pozornie dokadnie prze(iwnie do dowodw prze(iwko wierze) ktra ma polega- na inny(, aspekta(,) 'ak dokadne dowody) i otwarty powody prawdopodobie4stwa dla siebie.
P@

O(zywi.(ie) +e nie zgadzam si/ z tym) doktryna !artmanna sprze(iwia-) ale tak+e z inne' strony 'est okaz'a na tyle. Domy.lnie do.wiad(zenie pozostawia w isto(ie wszystko .wiadome dziaanie) kiedy wy(,odzisz >ton*(y poni+e' progu psy(,o izy(zne'@ pozostao.(i obiektw w organiza('i) ktre nie tylko uatwia'* powtrzenie te' same' .wiadome' dziaalno.(i w te' same' osoby) ale tak+e do pewny(, ograni(ze4 dziedzi(zenia s* w stanie. : to 'est w rze(zywisto.(i nie przeszkd) aby my.le-) +e (ay nowo(zesne' orma('i (elowe zarodka tylko odziedzi(zya spu.(izny si/ przez dugi szereg .wiadomy(, pokole4

opra(owania na'pierw zwr(i- si/ do .wiadomie stanie zakwaterowani systemu (zowieka 'est to) +e (zowiek Gegeneru'e Z tego powodu mo+e si/ rozwi'a- tylko do przepisw drobnie'sze bo zauwa+yem wszystko 'ako gwny zakad poprzedniego .wiadomego naby(ia spadkw po urodzeniu gotowy. 7le to) (o 'est prawd*) z (elowy(, .rodkw embrionu ludzkiego) doskonale zastosowanie w unk('onalne meble z (aego .wiata. Cak du+o) teraz nie.wiadomie trwa w su+bie .wiadomego +y(ia lub 'ako punkt wy'.(ia nowego .wiadomego +y(ia i nadal dziaa'*) tylko reszt/ lub spu.(izn/ poprzedniego .wiadomego tworzenia i dziaalno.(i b/dzie. :stnie'* argumenty dobrze) (zy 'a'ko (zy kura bya pierwsza. 7le ten argument 'est nie myli- z tym) (zy nie.wiadome lub .wiadome byo pierwsze) nawet nieprzytomny 'a'ko b/dzie w stanie udzieli- .wiadome' kur/) 'e.li nie b/dzie mia obiektu do 'ako dziedzi(two z przeszo.(i .wiadomo.- temu) 'edyny) nie pierwszy w nie ma mie's(a) ale w kosmorganis(,en imperiwH kura. Ve rozw' na (aym .wie(ie) w ziemski(, i :mperium organi(zn* zwasz(za dokona- .wiadomego dziaania) o(zywi.(ie) +e nie zawiera ona 'eden wydarzy si/ tak+e ze .wiadomym przezorno.- i (elw ustalania. 7le to 'est naturalne) by s*dzi-) +e poszed tak daleko od zawsze) a gdy 'est to konie(zne do osi*gni/(ia (elw) w .wie(ie) tak daleko) +e osi*gn/y obe(nie tu+ przed) byo konie(zne) i +e to samo przez (ay (zas na .wiadome przewidywanie i podane' (elu stworze4 wyszed) gdzie te ostatnie elementy 'edynie podrz/dne (ao.(i) su(,a ogle .wiadomo.- s* szersze du(, mo+e rwnie+ mie- szersze oresig,t. Bez .wiadomo.(i dala le+*(ego (elw Du+o mo+e korzystnie si/ i stao si/ w .wiadomo.(i obe(ny(, potrzeb i za) (zy i(, postrzeganie >dokadny pro(es materiau) (o zale+y u(zu(ie@ naty(,miast wyzwala pro(es wypeniania popytu lub odrzu(enie za) do odzyskania przez psy(,o izy(zny prawa) ktre podporz*dkowane zasadzie tenden('* do stabiliza('i. 7le ka+dy rozw' .wiadomy (elem +y(ia 'est dale' tak+e do .wiadomego przezorno.- i ustawienie prowadzony przez siebie wiele aktualny(, potrzeb i za mo+e by- speniony lub podnoszone tylko przez a4(u(, dziaa4) w tym sz(z/.liwego ko4(a ze .wiadomo.(i i w zwi*zku w odniesieniu do ostate(znego (elu nowego obiektu organi(zna maszyna (zowieka w spe(y i(e Dern i .wiata 'ako (ao.(i konie(zne 'est) w skr(ie) (o .wiadome przezorno.- i (el-ustawienie m.in. 'ako wewn/trzny publika('i wiod*(y(, dziaa4 w tym (elu. "i/( teraz) +e na tyle daleko w boskie' .wiadomo.(i ludzi z przy(,odz*(ym dala (elw) do spenienia sam kamie) Bg nie b/dzie d*+y dale') ale wystar(zy spo'rze- na ludzi i przez ludzi (,odzi) ale zde(ydowanie nie w +adne' istoty sko4(zone ) b/dzie rwnie+ dla Boga okaz'* do spo'rze- na dalsze' przewidywania i ustalania (elw pytanie i pewno.- naukowa w zasadzie tenden('* do stabiliza('i b/dzie mg do wiary) +e Bg wy(i*gnie wszystko na'lepie' i zastosowapropan) (,yba Opatrzno.- Bo+a 'est niezmienna i wyty(zne dla (elw te' zasady) ktra 'est ni(zym innym) zasad* 'est udane 7ndres pursuit do zadowala'*(ego ostate(znego przezna(zenia. Ceraz mo+na powiedzie-8 'estem opiera'*( si/ ra(ze' na zasadzie) ni+ na Bogu. 7le 'edno nie r+ni si/ od inny(,) gdyby zasada 'est wa.nie zasada boskie' krea('i i "altens. Salon zau anie .wiadoma istota mo+e prze'.-) ale tylko na .wiadome' siebie zasady. Gwnie+ ktry opiera si/ na rodzi(w i przy'a(i) a 'ego pewno.- siebie

zale+y od tego) (o on sam biay lub zakada .wiadomo.-) (o do zasady) ktre dominoway pro(esy materialne regulu'e i(, .wiadomo.(i) (,o(ia+ s* ta(y) ktrzy podlega'* mu. " prze(iwnym razie mo+e to by- z zau ania Bogu. Zgodnie z podstawow* ide*) +e za(z/li.my od systemw kosmorganis(,en) to nie ma powodu) aby zoba(zy- go od po(z*tku do .wiadomo.(i 'ako podzielone. 7le mo+e si/ zastanawia-) 'ak teraz za(,owu'e si/ tak) po tym systemie w molekularne' za'mu'e organi(zn* i niezorganizowany) i +e w r+ny(, stworze4. 2ednak w zwi*zku z tym wniosku (o wierze mo+e prze'.- na r+ne sposoby. Lar prawdopodobnie mo+na sobie wyobrazi-) +e w r+ni(owaniu kosmorganis(,en pierwotne' materii (z*ste(zkowe' - organi(zna i niezorganizowany nieorgani(zna pozosta'e poni+e' progu .wiadomo.(i) i tylko organi(zne) ni+ kiedykolwiek w gr/ wszed w stanie sta- si/ .wiadomym przez prg) i +e w na zr+ni(owanie materii organi(zne' ro.lin i zwierz*t ponownie poni+e' progu zioowa pozosta) i tylko zwierz*t wzrosy) ale rozpado si/ .wiadomo.- krlestwa zwierz*t w oddzielny(, 'ednostka(,. Cen wra(a do idei obe(nie panu'*(y(,. "obe( tego 'est mo'a wiara) +e kosmorganis(,e Gei(, geistigerseits 'ak sprawaA=ller r/ka tylko podzielone na 'ego rozwo'u) nie dzieli-) 'ak my.l/) +e sam z (aego .wiata) do materialne' strony) ale trzeba my.le- nie tylko. " rze(zywisto.(i) my.l/) +e tworzenie posz(zeglny(, istot organi(zny(, nie mia innego zna(zenia ni+ w .wiadomo.(i-o+yska i spe('alizu'e si/ sama por('a urz*dze4 izy(zny(, w zale+no.(i od mie's(a i okoli(zno.(i) w odpowiednio wiele sposobw i *(zy-) a tym samym (ae .wiadome +y(ie z ziemi na do podniesienia na wy+szy poziom) ni+ bez separa('i - pozwl) by dotrze- do .wiadomo.(i stworze4 i podstawowy(, urz*dze4 izy(zny(,) poniewa+ wy+sze rela('e i do*(za sobie na odr/bno.- i po(zu(ie odr/bno.(i zapewni- po*(zy- ko4(e. 2ak nale+y) na przykad) stosunki spoe(zne mi/dzy lud3mi powsta'*) 'e.li nie .wiadomo.- ludzi 'est rozwiedziony z pewnego punktu widzenia. Cak mao) ale mog* istnie-) 'e+eli nie byy zwi*zane z innymi aspektami. 2ednak ta kwestia po'awia podno.nik A=ller r/k/ przez nieorgani(zne' krlestwa) a to mo+e prowadzi- do 'akiegokolwiek zwi*zku pomi/dzy du(,ami) bez sami b/d*( nosi(ielami psy(,i(znego skutku po.redniego. "idok 'est przez .wiato-eter) z ktrego wszys(y 'este.my w oto(zeniu) sowo prze(,odzi przez powietrze) bieg) 'azda nast/pu'*(e drogi na ziemi) i (z(ionki) ktre s* dzieami sztuki zestalone pozostao.(i poprzednie' .wiadome' aktywno.(i) odpowiednie) zapali- now* .wiadomo.-. Ea+dy z nas (zu'e si/ interwen('/ tylko po 'edne' stronie to do 'ego .wiadomo.(i) a tym samym) aby (zu- si/ stosunek do inny(, .wiadomo.(i rze(zy) bez (ao.(i ty(, stosunkw. 7le my.l/) +e to wszystko 'est przykryte wsplne' .wiadomo.(i) ktra) opr(z suma .wiadomo.(i indywidualny(, istot organi(zny(,) nawet .wiadomo.- (ae' rela('i mi/dzy nimi) w tym w tym samym sensie (o rozwiedziony tak+e w sensie obszarw .wiadomo.(i naszego indywidualnego po(zu(ia wsplne' .wiadomo.- s* w kry(iu) ktre obe'mu'e i(, sum/) opr(z .wiadomo.(i i(, rela('i. O z'edno(zone' .wiadomo.(i skrt w ziemski(, krlestw) ale to w ko4(u da- nawet takie dla (aego .wiata. 6omy.lmy o struna(,) ktre wspdziaa'* z muzyk* +y'e) ka+dy z wasnym

gosem oraz zmiany i(, brzmienia przez propaga('i drga4 do ni(, (zu'*(y(, inny(, (i*gw tuta') wi/( mo+e si/ to zmieni-) ale tylko w lekkim niuansw wasnego d3wi/ku (zu'/) i (o drugi a4(u(, zna'dzie nale+ne 'e' niuansw ni+ 'ednym innym wasne'. 7le 'e.li powietrze i emp 9nde w zwi*zku z (i*gw w tym samym (zasie) system dw(, (zu z d3wi/kami posz(zeglny(, (i*gw na melodi/ i ,armoni/ (ae' gry) przez wibra('e wszystki(, (i*gw rozmna+ane w powietrzu i przekro(zy w nie' ale ale gry s* tworzone i utrzymywane tylko za po.redni(twem strun i stanu syszalno.(i (ae' gry nale+y szuka- nie w (i*gi dla siebie lub samego powietrza. Na smy(zki) istoty organi(zne powietrzu umie.(i- nieorgani(zny s er/ pomi/dzy. " zasadzie 'est to ta sama zasada) w ktrym sugeru'*) tak proste) 'ak tylko mi/dzy sob* bardzo skomplikowane mosty mi/dzy wkna mzgu wszystki(, naszy(, narz*dw (zu(iowy(, i ru(,owy(,. S* trwae mosty) ale nie ma potrzeby ty(, stay(, mostw w organizma(, zmienne' wolne') nie 'est (ae +y(ie na ziemi do staego zespou do pobi(ia. "i/( nasze mzgi s* zaanga+owani) a 'ak 'eden mo+e by- skonny do kontynuowania tego powikania wysoko.- du(,owy(, (e(,) wi/( .wiat 'est nieopisanie kompliku'e pl*taninie wszystki(, komplika('i przy(,odz*(y(, w nim) w tym nasz mzg si/) (zemu nie Cak wi/() nawet wy+sze walory du(,owe) 'ak przy(,odz* do nas) aby ten wy+szy komplika('i.Budowa i rozbudowa niebie po'awia si/ tylko prosty w rze(zywisto.(i) 'e.li kto. tylko do du+y(, mas) nawet na i(, rozw' i a4(u(,owym sza(unek. 1iaa niebieskie nie s* 'esz(ze surowe 'ednolita brya i rela('e .wiata i grawita('i upadku mi/dzy nimi w manni(, a(,ster i skomplikowany(, r+ne sposoby poprzez. 7le akt) +e wielu w .wie(ie pogrupowane rwnie+ 'ednolite) podsumowu'*() podzielona) nie prze(zy idei) ale zgadza si/ tylko na akt) +e 'est to podsumowu'*(e' psy(,i(znie odpowiednio. Crzeba o(zywi.(ie z wszystki(, 0dogmat) +e to) (o ze wnioski do.wiad(zenie ra(ze' uzasadnione) 'ak wynika z prawa) spa.-) +e .wiadomo.- 'est 'edynie zobowi*zany do stay(, nerww. Zapobiega brak wszystki(, sprze(zny(, punktw widzenia) nie ma ni( do utrzymania wi*zk/ .wiata 'edynie uprosz(zon* dla 'ednego ze swoi(, nerww pasz(zem biakowym i uzupenienia z tego zao+enia) inne aspekty) oni potrzebu'*. Caki(, nerww) ale prze'.- przez wsze(,.wiat i splot razem w przestrzeni. Gwnie+ w odniesieniu do wra+liwo.(i ro.lin nie podzielam panu'*(e pogl*dy. 7le to nie 'est moim zamiarem) +eby we'.- w sz(zegy) (zy kontynuowa- wykonywanie poprzedniego rze(zy) po tym) 'ak znalazem si/ we w(ze.nie'szy(, pisma(, %@ rozprzestrzeni si/ do.- o tym. 2estem .wiadomy konie(zno.(i starannie rozwa+y- rze(zywiste warunki w kontek.(ie) +e kiedykolwiek byo stworzenie 'asny(,) z naszy(, naukowy(, i religi'ny(, interesw rwnie ak(eptowalne widzenia w ty(, sprawa(,) w porwnaniu do konstruk('i z pusty(, po'/- lub sztywny(, dogmatw dla o ert s*) w o(zekiwaniu) +e psy(,o izyki 'est u+ywany w (elu zapewnienia 'esz(ze wi/kszego bezpie(ze4stwa) i nie uwa+a'*) +e zamkni/(ie przez (,aosu panu'*(y(, pogl*dw poprzez rozwa+ania by- antaz'e) ktre s* na pewno wy'a.ni- z punktu widzenia i zgodnie z wnioskami) 'ak te) ktry(, 6owiedziaem) +e

byoby we'.(ie) ktre nie ma'* nawet warto.- antaz'i. 7le mo+na si/ zastanawia-) +e 0Zend-7<esta0 i po(,odz* 6sy(,o izyki 0;lementy0 z ty(, samy(, ludzi) wi/( te same (uda) 'ak ga/zie i korzenie) ktre po(,odz* z ty(, samy(, zarazkw i spotkali si/ w tym samym zakadzie. O(zywi.(ie) nie mo+e bezpo.rednio rozszerzy- do ga/zi korzenia.
%@

0Nanna0) 0Zend-7<esta)0 0Na pytanie duszy0 i 0Crzy motywy i powody) z

wiary.0 O(zywi.(ie) wszystkie przypowie.(i) ktre mo+emy u+y-) a nie gdzie indzie' u+ywane do wy'a.nienia okoli(zno.(i (ae' propor('i (z/.(i (ao.(i) za. tylko przypowie.(ia(,) +e nie mo+e speni- do ostatniego sz(zegu) ale tylko w odniesieniu do r+ni(y w (z/.(i z 1aa spe(y ika Derna od generaa) w ktrym zna'du'e si/ spe('alny) nie bierze si/ pod uwag/. Twiat w ogle nie ma mzgu) 'ak ludzi) w prze(iwnym razie b/d* one nie wi/(e') nie wi/ksze i wy+sze ni+ (zowiek) ale to nie przeszkadza wsplne zasady kon igura('i i wyda'no.(i .wiata w ludzi w d) a stamt*d na .wiat si/ga-) to trzeba przewidzie- i prowadzenia) zwi/ksza'*( w ten sposb punkt widzenia i rozwi'a-) aby zoba(zy- wy+e' i dale') aby nie patrze- na wi/kszy(, i wy+szy(, pot/g na .wie(ie z taki(, samy(, udogodnie4) 'ak na (zowieka lub odern) i dlatego) +e nie zostan* znalezione) i(, zaprze(zeniem zdolno.(i nawet do samy(, .wiad(ze4. 7le to 'est i(, sposb obsu+y- odziedzi(zy te rze(zy) a wi/( musi mnie na pewno nie dziwne) gdy nie wida- na nim i ma do mnie ze wszystki(, stron pode'rzenia) +e wi/(e' na podobie4stwa(, w pierwszym zna(zeniu) (zyli w odniesieniu do nierwno.- warunka(,) tak samo istnie'e w ostatnim zna(zeniu.