Vous êtes sur la page 1sur 8

Umowa o dzieo nr zawarta w Warszawie w dniu2Q wrzenia 2013r.

, pomidzy: Skarbem Pastwa Ministrem Administracji i Cyfryzacji Panem Michaem Boni, zwanym dalej Zamawiajcym,

a Panem Mirosawem Zawadzkim prowadzcym dziaalno gospodarcz pod firm: Doradztwo Biznesowe Mirosaw Zawadzki, adres: ul. Partyzantw 41/22, 05-850 Oarw Mazowiecki, NIP: 678-210-61-li, REGON: 140781380, zwanym dalej Wykonawc, zwanymi dalej cznie Stronami.

*1. Przedmiot umowy 1. Zamawiajcy zleca, a Wykonawca zobowizuje si do sporzdzenia i przekazania Zamawiajcemu analizy przygotowanej na podstawie przeprowadzonej weryfikacji: prowadzonych postpowa przetargowych przez CPI i projektw realizowanych przez zewntrznych usugodawcw opisanych w zaczniku nr 2 do niniejszej umowy pod ktem ich zgodnoci ze Studium wykonalnoci oraz Uzasadnieniem biznesowym projektu e-PUAP2, a take ich wpywu na efektywno i skuteczno projektu e-PUAP2, w zakresie oceny: a. zasadnoci i kompletnoci zakresu prac, b. korzyci projektowych, c. zagroe majcych wpyw na termin realizacji prac. 2) wdroonych przez CPI oraz Departament Informatyzacji MAC rozwiza organizacyjnych i technicznych w zakresie utrzymania i eksploatacji infrastruktury IT wykorzystywanej na potrzeby wiadczenia usugi e-PUAP2, w zakresie: potwierdzenia spenienia wymaga a. analizy funkcjonalnoci biznesowej w zakresie: i. funkcjonalnym, ii. poza funkcjonalnym, iii. spenienia parametrw SLR, b. analizy obszaru utrzymania potwierdzenia kompletnoci procesu w zakresie: i. identyfikacji, definicji i opisw usug IT, ii. dokumentacji technicznej, iii. procedur administracyjnych, iy. help desku, y, wsparcia przez dostawcw, yi. zasobw (infrastruktura, licencje, administratorzy, szkolenia), vii. przeprowadzonych testw gotowoci operacyjnej i wydajnoci, 3) zgodnoci wdroonych przez CPI oraz Departament Informatyzacji MAC rozwizai technicznych dotyczcych architektury i bezpieczestwa infrastruktury IT wykorzystywanej na potrzeby wiadczenia usugi ePUAP2 z wymaganiami 1)

StronalzS

rozporzdzenia Rady Mini strw z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowy Interoperacyjnoci, minim ch Ram alnych wymaga dla rej est rw pu bli cz ny ch i wymiany informacji w postaci ele ktronicznej oraz minim aln yc h wy ma ga dla systemw teleinformatycznych; zwanej dalej Przedmiot em umowy. 2. Wykonawca zobowiz uje si wykona Przedm iot umowy samodzielnie starannoci przy uwzg i z naleyt ldnieniu zawodowego charakteru wiadczonych zgodnie z obowizujcymi usug oraz w tym zakresie przepisami . 3. Powierzenie wykona nia Przedmiotu umow y osobie trzeciej wyma niewanoci pisemnej zg ga pod rygorem ody Zamawiajcego. 4. W celu realizacji Prze dmiotu umowy Zamawi ajcy w cigu 7 dni od podp umowy udostpni w for isania niniejszej mie elektronicznej (na pycie CD-R) dokumenta przebieg prac w ramach cj opisujc projektu ePUAP2.

2. Termin realizacji 1. Wykonawca zobowiz uje si dci wykonania Pr zedmiotu umowy w ter 15 listopada 2013 r. minie do dnia 2. Termin wykonania, o ktrym mowa w ust. 1 uwaa si za zachowany, upywem Wykonawca prz jeeli przed jego ekaza Zamawiajcemu przedmiot umowy okre umowy, a prawidowo jeg lony w o wykonani zostaa stw 1 ierdzona protokoem odbio ru. 3. Warto umowy i war unki patnoci 1. Za wykonanie Przedm iotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 30 000 z brutto (sownie w wysokoci: : trzydzieci tysicy zotyc h). 2. Wynagrodzenie, o kt rym mowa w ust. 1, jest os tateczne i obejmuje wszy mog powsta w trakcie rea stkie koszty jakie lizacji umowy. 3. Wynagrodzenie patne bdzie po wykonaniu Prze dmiotu umowy, w terminie dorczenia Zamawiajcemu 14 dni od dnia prawidowo wystawionej 4. Podstaw wystawienia faktury VAT. faktury VAT przez Wyk onawc bdzie podpisa protok odbioru Przedm ny przez Strony iotu umoyy7, ktrego wz r stanowi zacznik nr zwanym dalej Protokoe 1 do umowy, m odbioru. 5. Wynagrodzenie Wyk onawcy bdzie patne prz ez Zamawiajcego przele Wykonawcy wskazany na wem na rachunek fakturze VAT. 6. Za dzie zapaty uwa a si dzie obcienia rac hunku Zamawiajcego. 4. Odbir prac 1. Wykonanie Przedmiot u umowy zostanie potwier dzone przez Strony w Pr w terminie do 7 dni otokole odbioru, od daty przekazania Przedmiotu umowy prz Zamawiajcemu. ez Wykonawc 2. W przypadku zgosze nia uwag przez Zamawiaj cego, Wykonawca w termi dnia ich zgoszenia uwzg nie do 14 dni od ldni uwagi lub przedsta wi wyjanienie braku mo liwoci ich

uwzgldnienia i przekae poprawiony Przedmiot umowy Zamawiajcemu celem ponownego odebrania. Zamawiajcy w terminie do 3 dni od daty otrzymania poprawionego Przedmiotu umowy lub wyj anie o braku moliwoci uwzgldniania uwag, potwierdzi wykonanie Przedmiotu umowy lub jego czci albo odmwi odbioru Przedmiotu umowy, w Protokole odbioru. 3. W przypadku opnie w realizacji Przedmiotu Umowy z przyczyn lecych po stronie Zamawiajcego, Strony postanowi o odpowiednim przedueniu terminu, o ktrym mowa w * 2 ust. 1.

* 5.
Odpowiedzialno i kary umowne 1. W przypadku zwoki Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu umowy, Wykonawca zapaci Zamawiajcemu kar umown w wysokoci 1% wartoci wynagrodzenia okrelonego w 3 ust. 1 umowy, za kady dzie zwoki. 2. Wykonawca zapaci Zamawiajcemu kar umown w wysokoci 25% wynagrodzenia okrelonego w *3 ust. 1 umowy, w przypadku odstpienia od umowy przez Zamawiajcego z przyczyn, za ktre odpowiedzialno ponosi Wykonawca, w tym wskazanych w 6 ust. 2 umowy. 3. Wykonawca wyraa zgod na potrcenie przez Zamawiajcego kar umownych z nalenego mu wynagrodzenia. 4. Zapata przez Wykonawc kar umownych okrelonych powyej, nie wycza prawa Zamawiajcego do dochodzenia odszkodowania uzupeniajcego przewyszajcego wysoko kar umownych, na zasadach oglnych.

* 6.
Odstpienie i rozwizanie umowy 1. Odstpienie od umowy lub jej rozwizanie wymaga formy pisemnej, pod rygorem niewanoci. 2. Zamawiajcy moe rozwiza umow bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku naruszenia przez Wykonawc postanowie umowy, z zastrzeeniem, e przed zoeniem przez Zamawiajcego owiadczenia o rozwizaniu umowy, Zamawiajcy wezwie Wykonawc do zaprzestania narusze, wyznaczajc mu w tym celu termin. 3. Zamawiajcy moe odstpi od umowy, w przypadku: a. upywu 30 dni od upywu terminu, o ktrym mowa w * 2 ust. 1 umowy, z zastrzeeniem * 4 ust. 3; b. zaistnienia istotnej zmiany okolicznoci powodujcej, e wykonanie umowy nie ley w interesie Zamawiajcego, w terminie 14 dni od dnia powzicia przez Zamawiajcego informacji o jej zaistnieniu.

* 7.
Prawa autorskie 1. Wykonawca owiadcza, e najpniej w chwili przekazywania do odbioru Przedmiotu umowy, przysugiwa mu bd autorskie prawa majtkowe do wszystkich utworw sporzdzonych w ramach realizacji Przedmiotu niniejszej umowy. Prawa te nie s ograniczone prawami osb trzecich. 2. Wykonawca, z chwil przekazania Zamawiajcemu do odbioru Przedmiotu umowy, przenosi na Zamawiajcego w ramach wynagrodzenia okrelonego w * 3 ust. 1 umowy, cao praw autorskich wraz z wycznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie autorskich praw zalenych do wszystkich utworw oraz projektw utworw, sporzdzonych w ramach realizacji Przedmiotu umowy, bez ogranicze czasowych i terytorialnych, w zakresie:

1) utrwalania i zwielokrotniania utworu wytwarzania okrelon technik egzemplarzy utworu, w tym technik drukarsk, reprograficzn, zapisu magnetycznego oraz technik cyfrow, w tym; a. utrwalenie technikami poligraficznymi, reprografi cznymi, informatycznymi, fotograficznymi, cyfrowymi, fonograficznymi, audiowizualnymi, multimedialnymi; b. zwielokrotnienie technikami poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, fotograficznymi, cyfrowymi, fonograficznymi, audiowizualnymi, multimedialnymi niezalenie od liczb y egzemplarzy; c. wprowadzenie do pamici komputera. 2) obrotu oryginaem lub egzemplarzami, na ktrych utw r utrwalono wprowadzenie do obrotu, uyczenia lub najmu oryginau albo egzempla rzy; 3) rozpowszechniania utworu w sposb inny ni okre lony w pkt 2 publicznego wykonania, wystawiania, wywietlania, odtwarzania oraz nadawania i remitowania, a take publicznego udostpniania utworu w taki sposb, aby kady mg mie do niego dostp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym: a. rozpowszechnianie w caoci lub czciach, samodziel nie lub w dzieach innych podmiotw, a take w poczeniu z dzieami innych podm iotw; b. rozpowszechnianie po dokonaniu opracowania reda kcyjnego, polegajcego m.in. na wprowadzeniu rdtytuw, podtytuw, opis w; 4) modyfikacji utworu, w tym za porednictwem osb trzec ich, take do stworzenia innego utworu.
-

3. W przypadku roszcze osoby trzeciej przeciwko Zamawiajcemu o naruszenie praw autorskich w zwizku z przekazaniem przez Wyknawc Przedmiotu umowy, Wykonawca zobowizany bdzie zwolni Zamawiajcego z tych roszc ze i pokry wszelkie koszty, w tym zastpstwa procesowego, koszty sdowe oraz zapa ci zasdzone odszkodowanie lub koszty polubownego zaatwienia sprawy, w tym rwn ie koszty poniesione przez Zamawiajcego 4. Wykonawca zobowizuje si wobec Zamawiajceg o do niewykonywania autorskich praw osobistych do utworu, w tym prawa do: 1) nadzoru autorskiego; 2) nienaruszalnoci formy i treci utworu oraz do ich rzetelnego wykorzystania (integralno).

* 8. Rozstrzyganie sporw Waciwym do rozpatrywania sporw wynikych w zwi zku z realizacj niniejszej umowy bdzie sd powszechny waciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajcego. * 9. Upowanienie do podpisania protokou odbioru 1. Osobami upowanionymi do podpisania protokoln odbi oru s: ze strony Zamawiajcego cznie: 1) Pan Marcin Kaczorek nr te. 22 556 84 33 adres e-ma il marcin.kaczorek@mac.gov.pl; 2) Pan Marcin Marczewski adres e-mail marcin.marcze wski@mac.gov.pl 3) Pn Marcin Dudziec nr te. 22 245 58 70 adres e-mail marcin.dudziec@mac.gov.pl ze strony Wykonawcy: Pan Mirosaw Zawadzki. 2. Zmiana osb upowanionych do podpisania protokou odbioru nie stanowi zmiany umowy, wymaga jednak zachowania formy pisemnej.
-

Strona 4 z 8

1o. Klauzula poufnoci or az ochrona danych osobow 1. Wykonawca zobowizuje si do ych zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i otrzymanych i uzyskanych od Zama danych wiajcego, w zwizku z wykonaniem umowy. 2. Wykonawca zobowizje si do prawidowego prz etwarzania i ochrony osobowych, powierzonych Wykon danych awcy przez Zamawiaj cego w celu realizacji Wykonawc Przedmiotu umowy. przez Przez przetwarzanie dany ch osobowych naley roz jakiekolwiek operacje dokonane umie zgodnie z art. 7 pkt 2 us tawy zdnia 29 sierpnia ochronie danych osobowych (teks 1997 r. o t jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z p zwanej dalej Ustaw. n. zm.), 3. Dane osobowe powierzone zo stan Wykonawcy przez Zamawiajcego w formi lub za pomoc urzdze teletransm e pisemnej isji lub elektronicznych nonikw danych. 4. Wykonawca zobowizuje si , e nie bdzie wykorzy stywa w innym celu ni w umowie, uzyskanych w trakcie wskazany realizacji Przedmiotu um owy, jakichkolwiek da i informacji pouiych. nych 5. Wykonawca zobowizuje si zgodnie z art. 31 ust. 3 Ustawy do szczeglnie zabezpieczenia danych przed do starannego stpem osb niepowoan ych oraz do kontroli procesu przetwarzania na kadym przebiegu jego etapie, a take do za stosowania przy przetwarz danych osobowych rodkw aniu technicznych i organ izacyjnych, przewidzian W art. 36-39a Ustawy oraz w przepisach wykonawc ych zych do Ustawy. 6. Baza zawierajca powierzone Wykonawcy dane w niny sposob tuz W celu realizac ji umowy, w jakiemukolwiek innemu podmiot ustpmona owi bez zgody Zamaw iajeg 7. Obowizek okrelony w ust. 1 nie dotyczy iiifor ij p6wecbnie znan udostpniania informacji na podstaw ych oraz ie bezwzgldnie obowiz ujcych przepisw prawa szczeglnoci na danie sdu, , aw prokuratury, organw podatkowych lub organ kontrolnych. Nie bd uwaane w za chronione informac je, ktre stanowi inf publiczn w rozumieniu ustawy ormacj z dnia 6 wrzenia 2001 r. o dostpie do inform publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 11 acji 98, z pn. zm.). 8. Nie pniej ni W terminie 3 dni roboczych po po dpisaniu Protokou od odstpieniu od Umowy, Wykon bioru albo awca zobowizany je st przekaza Zamawiaj wszystkie opracowania, notatki i cemu inne materiay, wtym tak e wpostaci elektronicz sporzdzi w zwizku z realizacj ne j, ktre Przedmiotu umowy ora z materiay, jakie otrzy Zamawiajcego w zwizku z wy ma od konywaniem umowy, a take trwale usun przez siebie informacje poufne ora po sia dane z dane osobowe z pamic i komputerw, edytorw i innych elektronicznych systemw tekstu pamici, wraz z wszelki mi kopiami, streszczeniam przedrukami. i lub 11. Sposb komunikowania si stron w trakcie realizacji um owy 1. Wszelkie zawiadomienia i owi adczenia zwizane z nin iejsz Umow dokonywa pimie pod rygorem niewano ne bd na ci i dorczane osobicie lub wysane listem polec adresy stron podane poniej: onym na Dla MAC DKSiW- Marcin Marczewski ul. Krlewska 27 00-060 Warszawa Dla WYKONAWCY Mirosaw Zawadzki ul. Partyzantw 4 1/22, 05-850 Oarw Mazow iecki

(Vz

2. O zmianie adres Str u ony druga Strona zostanie po wiadomiona zgodnie z nin iej sze go postanowieniami ustpu. Zawiadomienie bdzie il uznawane za prawidowo otrzymane w chwili

jego dorczenia.

12. Postanowienia kocowe W sze lkie zmiany umowy wymaga 4. j zachowania formy pis enmej pod rygorem niewa W sprawach nie uregulowanyc noci. h niniejsz umow zasto sowanie maj przepisy pra Kodeksu cywilnego, Ustaw wa y oraz ustawy z dnia , w tym 4 lutego 1994 r. o prawi prawach pokrewnych (teks e autorskim i t jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z pn 3. Umowa zostaa sporzdzona w trz . zm.). ech jednobrzmicych eg przeznaczone s dla Zamawi ze mp lar za ch , z ktrych dwa ajcego, ajeden dla Wyk onawcy. Zacznild: 1. Wzr protokou odbioru; 2. Lista prowadzonych postpow ai przetargowych i projek tw realizowanych przez CPI. WYKONAWCA DOLDZTWO 1ZNESOW
05-850 Oarw MazowleCd ut. partyzantw 41 m. 22 NtP 782t01.RQ7
.

ZAMAWIAJCY

MiroeaW Zawadk

STT0R

r rtarnent

(hgJ

EKT

zast

iansw
iCyfryzacji

Strona 6 z 8

Zacznik nr 1 do umowy nr. z dnia PRTOKL ODBIORU PRZE DMIOTU UMOWY

r.

Miejsce dokonania odbioru: Data dokonania odbioru: Ze strony Wykonawcy:

Ze strony Zamawiajcego:

Przedmiotem odbioru w ramach Urn owy nr

z dnia

jest:

Potwierdzenie naleytego wykonania umowy: TAK * (potwierdzam odebranie bez zas trzee) TAK * (potwierdzam odebranie zas trzeenia NIE*

Podpisy:

(ze strony Zamawiajcego)

(ze strony Wykonawcy)

Zacznik nr 2 do umowy nr

-.

.z dnia.:r.

LISTA PROWADZONYCH POSTPOWA PRZETARGOWYCH I PROJEKTW REALIZOWANYCH PRZEZ CPI Projekty prowadzone na podstawie podpisanej umowy nr: 1. 2. 3. 4. 5. 201 3/CPI!24(PENTACOMP na wyodrbnienie Profilu Zaufanego; 2013/CPI!26/PENTEGY na dostaw oprogramowania aplikacyjnego; 2013/CPIJ2O/PWPW na uruchomienie nowych funkcjonalnoci; 2013!CPIJ7/COMARCH na rozbudow infrastruktury sprztowej; 2012/CPI/57/eo NETWORKS badanie uytecznoci, przygotowanie i dostarczenie architektury informacji, prototypu interfejsu uytkownika oraz projektu graficznego interfejsu uytkownika ePUAP.

Postpowania przetargowe: 1. Na stworzenie i dostarczenie aplikacji mobilnej platformy ePUAP na wybrane platformy systemowe wraz zapewnieniem modyfikacji; 2. Na wyposaenie centrum utrzymania systemu ePUAP; 3. Na umow ramow na dostawy sprztu i oprogramowania na potrzeby systemu ePUAP 4. Na przygotowanie i przeprowadzenie stacjonarnych szkole informatycznych oraz szkole e-learning z zakresu funkcjonowania elektronicznej Platformy Usug Administracji Publicznej (ePUAP), oraz zapewnienie szkole specjalistycznych; 5. Na wytworzenie, dostaw, instalacj, konfiguracj, wdroenie i zintegrowanie z Systemem ePUAP Systemu EZD (dawniej Obieg Dokumentw EOD) dla podmiotw publicznych wraz z niezbdn Infrastruktur sprztow, oprogramowaniem standardowym, dokumentacj oraz przeprowadzenie szkole dla administratorw i uytkownikw systemu EZD.

Strona 8 z 8