Vous êtes sur la page 1sur 13

3 2

=°Z[gc* }WXñ¯=gf»Š‹zb#
K` Z$']/Zx ÅZ N ¬Š Ås Zî
Û 6, VÍßÁ e
ì n $ %n²
A
Ünûuô†ùÖ] àôÛFu†ùÖ] ä×# Ö] ÜŠe
~/x ÓXì Ðn Û z Ágq - Z »xsZ e
! ‚öÃûeø ^Ú$ ]ø! Ümû†ôÓøÖû] ä́Öôçû‰ö…ø o×FÂø o×ôù’øÞöæ åü‚ÛøvÞ
Ú Zä\¬vZÃTì n Û 6, ¿kZC Ù û%q- Z
$ U* Ðg
" $ ugZzK M F, ~6C Ù N ¬Š ÅsZî
äYz äWJ - )(l Ð íz LZ ƒ c* Š wâ
vzãZÁggzZ6, ãZÁg~sZîY¬Šp7
- 3Zz sg rÆ wÈz IZ LZgzZƒgŠ ‡6,
J
N ¬ŠgzZPB‚ÆkZì " $ U* yxgŠÆŠÎZ
kZƒ& {z Æe _ ZÑgzZ ÔƒY™“ & ZŠ',
Y¬ŠÐã‚WÃVßZzä™sZîXCYÅ `gŠ
X VƒŠñ~
Å6C Ù Ã7Æã‚WÏZ,™1|7, ™ÎwŠƒŠc*
 ƒ yk (Z k0* Æ Ë¤ / Z b§ÏZ :X
X „gYèN ¬ŠëZ„e $ .zìYgzZÆP
yâ ‚ ðÃZ
+ ZiÐ ]gz¢c* ƒZ + ZiÐ ]gz¢
~V˜ V âzŠgzZ ñâ Û wJ™â Û y‚W\¬vZ
5 4

@ ÃZ
Ö + ZigzZì °»cZ + Ziнw‚¤ / ZV;X7 ƒ: ` Z{z» ãæWÅ kZ ƒ {)z r !* c* }i c*
Xì Z# Zz* ™ e™ Ö @ ÃkZÂìYƒe™ ÃyZ Âì Y™ e™ Ö @ ÃyæZ ƒqâ âZÅyZægzZ
k}iâZ k0* Æˤ / ZÐ b§ÏZ :X Xì ~gz¢* ™ egzZZ # ZzŠnÆe
enZ Â} Š Ö @ Ð ~ kZ¼ ì c ä™ eZ ƒyk Z(, ÚZ k0* ÆËb§ÏZ :X
ÇñWò ay % »J- 3Zz »wÈz IZgzZ ay % » ™ e™ Ö @ Ã ¹!* gzZì °» nÆgz¼
Ð kZ ™ W:Zz Ïìg ` âZ }i ¹!* gzZ ñY`™ Ö / ZpÔ7Z
@¤ # ZzŠÃkZÂì Y
Xì n Û e6, kZ Âì Y™g*
Xì aZÂ
wâ ëÑÆe k0* Æˤ / Z b§ÏZ :X
Z(, ÚZ k0* Æ ¿Ë¤ / ZÐ b§ÏZ :X
/ Z Âì ]gz¢ÅxÝc* ykÃkZpì Šñ
¤ ‚ N* ggzZ ì Y™ Ìe™ Ö @ ÃkZ ƒ yk
ì n Û *™ e ÃkZ Âì ‰ Ü z» äY ~ e pì 7~gz¢Š»kZÂìYh +y% Ìyk
Xì^ , Y*™sÜ~xÝzyk:gz XìaZÂ}™ e™ Ö @¤
/ Z
BzgëÑÆek0* Æˤ / ZÐb§ÏZ :X ƒŠñáÚZ k0* Æˤ / ZÐ b§ÏZ :X
äY ~ e ¤ / ZÂìLe *™ÌbïgzZ ìŠñ Z
# Zz*™ e™ Ö @ ÃkZƒ °»c½w‚ÃkZ
7 6

Ð ðŶZ ~ f ,Ί X ]g c* i ½ Zî ( 3) pì ~gz¢z Z Ü z»


# Zz * ™ e ÃkZ Âì ‰
c* äZzr w!* Æu J
- ¶Z ~ f , ƒg !* ™á ÂÇñYƒ 2~ *i ÂH: b ï¤ / Z ƒ ¢¤/ Z
Xì @* YHˆÆäZzÄ X}™ e6, äWxµñ~ˆá™ b ï¬

Û Ü
øZ
]gc* is Zî( 3)†²s ¸z( 2) −0
+ !* x ZwZ ( 1)
Û Æe
øZ
e ÂñY^gÌðÃÐ ~ VÐyZ
X σ7ÌÐxŠ °ˆÅkZÔ Çƒ79 Û &~e
X :n
ª¼gzZ * ™+
M Ð wŠ Å e ªX x ZwZ ( 1)
e]‚Zz X I
b ]‚ZzÆe [ëWwZziöZ ~ f 9 ª X ] òs ¸z ( 2)
× ½ ¸z ( 1)
2Š' ~]òJ - tŠ ™ðŶZ ~ fB10Ð ‰ Ü zÆ
*™[yxgŠÆ{z%zÌ ( 2) Xƒ: VY„9q Ü zË
- Zì eÔ *I‰
9 8

Z
# ZzzŠ~{/ ( *g â ~èª)g )òg ( 3)
*™[yxgŠÆ{z%zÌ ( 1) * ™ ã!* ŒÛ Ã;zyg ‡ ( 4)
X * ZzÄ c* * Zzrw!* Æu ( 2) * ZzĪ¨c* * Zruª² ( 5)
ÃáZzgC Ù !* Ð]¿ª¹ÃW ( 6)
N ¬Šzi§»s Zî X * ™q ZŠzs Zî
Tt ‚ÆvZ š M ì t i§» s Zî kZpÇñYƒ eÐ äY^gÆ] ‚Zz
Å ~h N Ì ƒ Z9s§kZ ì ŠÎZvs§ X σxiÑÔZ b
% Å
Þ £Æ ñ &
. + ñ ZŠ V $ Ñ ~C Ù ðƒ Ð+ $ Y
ÅŠÎZvÆ™+ M Å s Zîˆ nZ X ñYƒ Û
{/øZ
t ‚d $ Œ Û ÆŠÎZv ƒµñ¤ / ZÆ™ìs§
Û zŠ~{/
n
i úb§TñVZ b§kZB; VâzŠ™ƒ Z9
s Zî ( 2) x ZwZ ( 1)
L ,7¬ŠtgzZD YñVZnÆ
Üô³³³³Š»eô L ñ
nZ XX ‚öÛ»vøÖ»] äô×# Öô æø äö×# Ö] Ÿ$]ô äø³þÖF]ô Ÿ»ø †»føÒ»]ø äö×# Ö]ø äô×# Ö] {/]‚Zz
11 10

Ÿ$]ô äø³þÖF]ôŸ»øæø äô×# Öô ‚öÛ»vøÖ»]æø äô×# Ö] áø^»³vø³f»‰öL L~6C Ù ÆVð; VâzŠì Çg6, ŠÎZv™hgB; ˆ
o( ×ôÃøÖ»] äô×# Ö^eô Ÿ$]ô éøç$ ÎöŸ»øæø Ùøç»uøŸ»øæø †öføÒ»]ø äö×# Ö]æø äö×# ³Ö] gzZXƒ: Za i ZzWÅ/" }Š!1™Äg~Ö @
X ,™ 1È~y!* iKZ c* X ,™ 1È XXÜ»n»¿ôÃøÖ»] 6 ZŠÆ™xØZ „ÐgzŠ ƒ: µñ» kZ¤ / Z
ìg s§Åñ& + ñN !* vZ š
M gzZ− s§
N ¬Š Å6¬ Ðd Û ¹ Æ ãZ Ág Zƒ@* ™s Zî¤
$ Π/ Z gzZ
ä́×ôqô^Âø ä́×( Òö†ôn»íø³Ö»] àø³Úô Ôø×ö³òø³‰»]ø o»³Þ$]ô Ü$ ³ ö̀ ×# ³Ö]ø 6, äg*Ð gzŠ }™ xØZ » kZ Â}g*
Å
Ù Ð  ~ ö:X Z
ƒ à Zz Y ~¢ Vƒ‡â ð> C ŠÎZvÂñW6, ŠÎZvZ # QXì 7¬»xØZ
Ü»×ø»]ø Ü»Öø^³Úøæø äü³³ß»³Úô kö³³Û»³×ô³Âø ^³³Úø ä́³³×ô³qô!æø XŠH ƒ6q - Z[ZXåHû%wzZ‰}™xØZ»
}Y7ÃTgzZVƒ}Y~ÃTgzZƒàZzY~k
, Š Xá™}g76]‚b§ÏZ
ä́³³×ô³qô^³Âø ä́³³×( ³Òö †( ³³9$ Ö] àû³³Úô Ôøeô öƒ 绳³Âö]øæø
ì àZzY ~¢ VƒLe {C Ð VÇZ'
, x ÓÐ
N ¬Š Ås Zî
!Ü»×ø»]ø Ü»Öø^³Úøæø äü³ß»Úô kö³Ûû³×ô³Âø ^³³Úøæø ä́³³×ô³qô! æø gzZ ³7, N ¬Š t {z Vƒ ñƒ ñ 7, vß
}Y7ÃTgzZVƒLY~ÃTì àZzY~k
, ŠgzZ {z Âì 7ÌŠ c* ¬Š ðÃgzZ Vƒ: ñƒñ7, 
13 12

% WgzZ *Š … vZ } Z
Û ‚ ðYZ ~ ]y
Øâ  û 2ü
o( Ú( Ÿö»] o( fôß$Ö] o×FÂø äö×#Ö] o×#‘ø æø …ô^ß$Ö] hø ]„øÂø ^ßøÎôæ$ غn»Öôƒø oû³Þ(]ô æø oû³Þôç( ³Ïø³Êø ̺n»Ãô³•ø oû³³Þ(]ô Ü$ ³ ö̀ ×# ³Ö]ø
òÑZ #Z ZvZ -z q
p g pôÐ [Z± Æ 3gzZ Vƒ ?f Â~gzZ }Š ¯ ~ ¸=ÂVƒgz$ Â~ ÞZ

¬Š Å6}uzŠ o»³³ßô³Î»‡ö…»^³³Êø †º³³n»Ïô³³Êø o»³³³Þ(]ôæø o»³³³Þôˆ( ³³³Âô^ø³³³Êø


Û «tig=ÂVƒ`ZÂ~gzZ}Š¯ÑZz]³=Â
}Šâ
^»³ ø̀ ×( Òö …ôç»ÚöŸö »] oÊô ^³ßø³jøføÎô^³³Âø àû³Šôuû]ø Ü$ ³ ö̀ ×# ³Ö]ø
Å û 3ü
Û 4 x Z » Vñ» x Ó }g ø ö:XW Z
â
lôç»ÛøÖû] ‚øßûÂô èøuø]†$ ³³Ö] Ôø×ö³òø³‰»]ø o»³³Þ(]ô Ü$ ³ ö̀ ×# ³Ö]ø
éô†øìôŸ?»] hô]»„øÂø æø ^»nøÞ»‚% Ö] pô û̂ ³ìô àû³Úô ^»³Þø†»³qô]øæø
Ü z Æ ]ñ Vƒ‡â s
‰ # Zg Ð  ~ ÞZ
% WgzZ ðZÎg Å *Š Ã ë gzZ
bŠ {C Ð [Z± Æ ]y
hô^»ŠøvôÖ»] ‚øßûÂô çø³³þ þËû³þÃøÖ»]æø
û 2ü
Ü zÆ[ˆg*gŠgzZ

æø o³ÏF³j%Ö] æø p‚F³ ö̀ Ö»] Ôø×ö³òø³‰»]ø oû³Þ(]ô Ü$ ³ ö̀ ×# ³³Ö]ø
Vƒ‡â ~g ÇÌ6, gzZ e $ Z@ Ð~vZ c* ¬ŠÅyxgŠÆŠÎZvgzZãZÁg
è÷ßøŠøuø éô†øìô¤] oÊô æ$ è÷ßøŠøuø ^nøÞû‚% Ö] oÊô ^ßøiôF ^ßøe$…ø
15 14

òÑZ#ZZvZ-zq
p gpôÐ[ Z±Æ3gzZ oßF³þÇô³Öþû ]æø Íø^³Ëþø ³øÃþ Öû]
( ¤ » ~i * " ÐZÎâ }¾ gzZ
Vƒ ¨
N ¬Š Å6}Š û 3ü
^³ß$Âø š
ø …»]æø ^³ßøÛ»³uø…»]æø ^³³ßø³Öø†»³³Ëô³Æ»] Ü$ ³ ö̀ ×# ³Ö]ø lôç»ÛøÖ»] ‚øßû³Âô èøuø]»†$ ³Ö] Ôø×ö³òø³‰»]ø o»³Þ(]ô Ü$ ³ ö̀ ×# ³Ö]ø
Û 3g6, ë }Š jÃë vZ } Z
Yƒ èZg Ð ëgzZ â 
Ü z Æ ]ñ 0W~ vZ } Z
VƒLe ã‚W Å ‰
èøß$³³rø³³Ö»] ^»³³³ßø³³×»³³ìôT»]øæø ^³³³ß$³³Úô Ø»³³f$Ïø³³³iø æø hô^»ŠøvôÖ»] ‚øß»Âô çøË»³Ãø³Ö»]æø
Û 4ZŠ ~ ¼
â Û wJ wqZ }g øgzZ
A Ã ë gzZ â 
Ü z Æ [ˆ gzZ
Vƒ Le g* gŠ ‰
äü×$ Òö ^»ßøÞø^Wø ^»ßøÖø x»³×ô³‘»]æø …ô^»³ß$³Ö] àø³Úô ^³ßø³r( ³Þøæø
—q~g ‚~g øgzZÐv WÅ3}Š] ÃëgzZ ÅyxgŠÆŠÎZvgzZ ãZÁg
Û„
}Š â & gŠ è÷ßøŠøuø éô†øìôŸ?»] oÊô æ$ è÷ßøŠøuø ^nøÞô ‚% Ö] oÊô ^ßøiôF ^ßøe$…ø
û 2ü % WgzZ *Š…vZ} Z
Û ‚ðYZ~]y
Øâ 
oF•ø†»iø æø g% vôiö ^ÛøÖô o»ßô³þÏ»³þ³ùôÊþ æø Ü$ ³ö`þ ×# Ö]ø o( Ú( Ÿö »] o( fôß$Ö] o×FÂø äö×#Ö] o×#‘ø æø …ô^»ß$Ö] hø]»„øÂø ^»ßøÎôæ$
17 16

ñ7, ¬Št Û IÂÃTÅ]!* kZC


â Ù }Š=ÂÃívZ} Z
è÷ßøŠøuø éô†øìôŸ?»] oÊô æ$ è÷ßøŠøuø ^nøÞô‚% Ö] oÊô ^ßøiôF ^ßøe$…ø èôn$ß(Ö]æø ØôûËôÖ»] æø ØôÛøÃøÖ»]æø Ùôç»ÏøÖ»] àôÂø
Øâ  % WgzZ *Š…vZ} Z
Û ‚ðYZ~]y Ð÷пÐw¸ƒèZg ÂÐTgzZ
o( Ú( Ÿö »] o( fôß$Ö] o×FÂø äö×#Ö] o×F‘ø æø …ô^»ß$Ö] hø]»„øÂø ^»ßøÎôæø †ºm»‚ôÎø oõò»Wø Ø( Òö o×FÂø Ôø$Þ]ô pF‚ ö̀ Ö»] æø
òÑZ#ZZvZ-zq
p gpôÐ[ Z±Æ3gzZ $ Z@z+
& —"Ðe
ì Y™ƒ M

Y¬Š Å6¸a û 3ü
^» ø̀ n»Öø]ô hø†$ ³³þ Îþø ^Úøæø èø³þß$røÖ»] Ôø×öòø‰»]ø oÞ(]ô Ü$ ³³þ þö̀ ×#Ö]ø lôç»ÛøÖ»] ‚øß»Âô èøuø]»†$ Ö] Ôø×öòø‰»]ø o»(Þ]ô Ü$ ö̀ ×# Ö]ø
Ù gzZVƒ‡â ¼
Ãí ¿zw¸{zC A Ð~vZ} Z Ü zÆ]ñ0W~vZ} Z
VƒLeã‚Wʼn

…ô^»ß$Ö] àøÚô Ôøeôƒö绳þÂö]ø æø ØõÛøÂø æ»]ø Ùõç»Îø àûÚô hô^»ŠøvôÖ»] ‚øß»Âô çø³Ëþ» ³þÃøÖ»]æø
[ Z±ÆcizŠVƒLe{ C~¾gzZ}Š™d Û ÐkZ
$ Œ Ü zÆ[ˆgzZ
VƒLeg*gŠ‰

ØõÛøÂø æ»]ø Ùõ绳Îþø à»Úô ^» ø̀ n»Öø]ô hø†$ ³³þ þÎø ^»Úø æø yxgŠÆŠÎZvgzZãZÁg
19 18

Ü zÆ]ñÐ\ W~vZ} Z
VƒLeã‚Wʼn X}Š™d Û ÐkZÃíпzw¸kZC
$ Œ Ù gzZÐ
hô^»ŠøvôÖ»] ‚øß»Âô çø³³þ þË»³þÃøÖ»] æø û 2ü
Ü zÆ[ˆgzZ
VƒLeg*gŠ‰ Ñô^Ëøß(Ö]æø Ñô^Ïø9( Ö] àøÚô Ôøeôƒöç»Âö]ø oÞ(]ô Ü$ ³þö̀ ×# Ö]ø
, gzZÐtÎСVƒ©
ñ7, ¬ŠtyxgŠÆŠÎZvgzZãZÁg ÐtÜZ}' 8 {C~¾~vZ}Z
û ‚ôùqø o»Öô†»³³þ þËô³Æþ» ]ô Ü$ ³³þ þö̀ ×# Ö]ø Ñô¡» ø컟ø »] ðô绉öæø
p
è÷ßøŠøuø éô†øìôŸ?»] oÊô æ$ è÷ßøŠøuø ^nøÞû‚% Ö] oÊô ^ßøiôF ^ßøe$…ø
Æä™{ k
H ä~{Zp}Šj{ k& }÷vZ} Z

% WgzZ *Š…vZ} Z
Û ‚ðYZ~]y
Øâ 
VƒGÐ}Š Zg Z
oôÚ( Ÿö»] o( fôß$Ö] o×FÂø äö×#Ö] o×#‘ø æø …ô^»ß$Ö] hø]»„øÂø ^»ßøÎô æø
p»‚ôß»Âô ÔøÖô]»ƒø Ø$ Òö æø p»‚ôÛøÂø æø o»ñô^_øìøæø o»Öôˆ»aøæø
òÑZ#ZZvZ-zq
p gpôÐ[ Z±Æ3gzZ
™ú1yYc* VƒG™uawÈ~t Zèçc*
N¬Š Å6,v0* 6, yŠ¤
/ ~÷Ð{ k
H Æn„ƒ
& gzZ
äü×$³qô æø äü³Î$…ô äü³×$Òö o»fôÞ»ƒø o»Öô†»³Ëô³Æ»] Ü$ ³ ö̀ ×# ³Ö]ø û 3ü
}Š j {k
H ƒ
& }÷ vZ }Z
lôç»ÛøÖ»] ‚øß»Âô èøuø]»†$ Ö] Ôø×öòø‰»]ø o»Þ(]ô Ü$ ³þö̀ ×# Ö]ø
åü†$ ‰ôæø äüjøn$Þô¡øÂø æø åü†øìôF æø üäÖøæ$ ]ø æø
21 20

Ü zÆ[ˆgzZ
VƒLeg*gŠ‰ ¬ gzZ Vƒ } (,  gzZ Vƒ Lg ~ kZ 
Vƒñƒ|gzZVƒñƒA ÔVƒÔgzZ
ñ7, ¬ŠtyxgŠÆŠÎZvgzZãZÁg
û 2ü
è÷ßøŠøuø éô†øìôŸ?»] oÊô æ$ è÷ßøŠøuø ^nøÞô‚% Ö] oÊô ^ßø³iôF ^³ßø³e$…ø
lô^ßøÚôç, Ûö×»Öôæø àøn»ßôÚôç, Ûö×»Öô æø o»Öô†»Ëô³Æ»] Ü$ ³ ö̀ ×# ³Ö]ø
Øâ  % WgzZ *Š … vZ } Z
Û ‚ ðYZ ~ ]y Û ]n~÷ÂvZ}Z
ÅVÂgúgzZVzŠ%ðñxÓgzZ}Šâ
o( Ú( Ÿö »] o( fôß$Ö] o×FÂø äö×# Ö] o×# ‘øæø …ô^»ß$Ö] hø]»„øÂø ^»³ßø³Îôæø Ü» ö̀ ß»Úô ðô^nøu»Ÿø »]ø lô^Ûø×ôŠ»ÛöÖ»]æø àøn»Ûô×ô³Š»Ûö³Ö»]æø
òÑZ #Z ZvZ -z q
p g pôÐ [ Z± Æ 3gzZ Vƒ{0 + i~yZÅVÂgúy›xÓgzZVzŠ%y›xÓgzZ

N ¬Š Å6z lô]çø»‚$ Ö] gö³n»rô³Ú% ĺ³n»Ûô³‰ø ÔøÞ$]ô lô]çø³Ú»Ÿø »]æø


ìÑZE™wJÃVƒ ¬ŠgzZÑZz¶ŠÂGVƒ`%~yZâ
àøÚô o»×ôÛøÂø æø Ñô^»Ëøß(Ö] àøÚô o»³fô×»³Îø †»³`( ›ø Ü$ ³ ö̀ ×# ³Ö]ø
û 3ü
Ðc* g¿Z÷gzZÐ t Î}Š™u0* ÃwŠ}÷vZ} Z
èôÞø^nøíôÖ»] àøÚô o»ßô³nþûÂø æø hô „ûÓôÖ»] àøÚô o»Þô^ŠøÖôæø ðô^»mø†( Ö] lôç»ÛøÖ»] ‚øß»Âô èøuø]»†$ Ö] Ôø×öòø³‰»]ø o»³Þ(]ô Ü$ ³ ö̀ ×# ³Ö]ø
Ü z Æ ]ñÐ \W~ vZ } Z
Vƒ Le ã‚W Å ‰
ÂèYÐ-
$ ìçW~÷gzZÐ^Ñy!* i ~÷gzZ
hô^»ŠøvôÖ»] ‚øßûÂô çø³Ëþû ³þÃøÖ»]æø
23 22

hô^»ŠøvôÖ»] ‚øß»Âô çø³þË»³þÃøÖ»]æø …ö滂ö’% Ö] oûËôí»iö ^Úøæø àônö»Ÿø»] èøßøñô^»ìø Üö×øû³iø ÔøÞ$^ô³Êø
Ü zÆ[ˆgzZ
VƒLeg*gŠ‰ ì ZƒÖ~VlgzZ ~gaÅV\Wì LY[p
û 2ü
ñ ,7¬ŠtyxgŠÆŠÎZvgzZ ãZÁg
» Êô]øæø Õ‚ôß»Âô à»Úô o»Þôô‚a»] Ü$ ö̀ ×#Ö]ø
øÔø×ô–»Êø à»Úô o$ ×øÂø ˜
è÷ßøŠøuø éô†øìôŸ?»] o»Êô æ$ è÷ßøŠøuø ^nøÞô‚% Ö] o»Êô ^ßø³iôF ^³ßø³e$…ø 6, zZ}÷}Šs& $ Z@m{KZ=ÂvZ c*
+ ZgzZ }Še
% WgzZ *Š…vZ} Z
Û ‚ðYZ~]y
Øâ 
Ôøiô ^Òø†øeø à»Úô o$ ×øÂø Ùûô̂Þû ]æø ÔjôÛøu»…$ à»Úô o$ ×øÂø †»9öÞ»] æø
o( Ú( Ÿö »] o( fôß$Ö] o×FÂø äö×# Ö] o×# ‘ø æø …ô^»ß$Ö] hø]»„øÂø ^»ßø³Îôæø wi *gzZÃØgKZ6, zZ}÷}Š1gzZÃm{aLZ
òÑZ#ZZvZ-zq
p gpôÐ[ Z±Æ3gzZ Û
, KZ6, zZ}։ 
ÃVÆ'

Y¬Š Å6,‚ û 3ü
äü×% Òö †öÓ»9% Ö] ÔøÖøæø äü×% Òö ‚öÛ»vøÖ»] ÔøÖø Ü$ ö̀ ×# Ö]ø lôç»ÛøÖ»] ‚øß»Âô èøuø]»†$ ³³Ö] Ôø×ö³òø³‰»]ø o»³³Þ(]ô Ü$ ³ ö̀ ×# ³Ö]ø
Ôì n}¾Ì]Zg ‚gzZ~¾=°ƒ
& vZ c* Ü zÆ]ñ0W~vZ} Z
VƒLeã‚Wʼn
äü×% Òö Ðö×»íøÖ»] ÔøÖøæø äü×% Òö Ôö×»ÛöÖ»] ÔøÖøæø
1 24

Û 3g6, ígzZ}Š j{k


}Šs¬=gzZ â  H }÷vZ} Z ì ~¾t‘x ÓgzZì Z¾oƒ
& gzZ

lôç»ÛøÖ»] ‚øß»Âô èøuø]»†$ Ö] Ôø×öòø‰»]ø oÞ(]ô Ü$ ö̀ ×# Ö]ø(o»ßôλ‡ö…»]æø äü×% Òö †öÚ»Ÿø »] Ä»qô†»mø Ôøn»Öø]ô æø äü×% Òö †ön»íøÖ»] Õø‚ônøeô
Vƒ@* ™wZλs Û «=gzZ
# ZgÐ~vZ} ZÔâ  „}¾g »y Ù gzZì ~ï„}¾ð>ƒ
% WnçC &
ì @* Wt ‚
hô^»ŠøvôÖ»] ‚øß»Âô çø³³þ þË»³³þ þÃøÖ»]æø
ä́×( Òö†( 9$ Ö] àøÚô Ôøeô ƒöç»Âö]øæø ä́×( Òö †ôn»íøÖ] à»Úô Ôø×öòø‰»]ø
Ü zÆ[ ˆâ 
‰ Û g*gŠgzZ‰
Ü zÆ]ñ
Ù gzZVƒ‡â Ђð>C
VƒLe{ C~¾ÐÑC Ù Z®
^g70* zx *
åü†ö³»nþ Æø äø³³þ þÖF]ôŸ?ø p»„ô$Ö] äô×# Ö] Üô³»Š
þ eô
b!* ñCZ
ì 7ŠqðÃZÎÆTЕ , Åx *ÆvZkZ
' '
Þƒ
ì x ªV˜x * »T
áøˆ»vö³þÖ»]æø Ü$ ³³þ þø̀ Ö»] oß(³Âþø g»aø ƒ»] Ü$ ³³þ þö̀ ×# Ö]ø
}−ï§z„ÐwŠ}÷vZ c*
Ôønûf$Öø Ü$ ö̀ ×# Ö]ø Ôønûf$Öø
û 2ü
Ôønûf$Öø ÔøÖø Ôømû†ôWø Ÿø
ÔøÖø Ôømû†ôWø Ÿø Ôø×ûÛöÖû]æø ÔøÖø èøÛøÃûßùôÖ] æø ‚øÛûvøÖû] á$ ]ô
o»Þô‚ôa»]æø o»ßôÊô^Âøæø o»ßôÛ»uø…»]æø o»Öô†»ËôÆ»] Ü$ ö̀ ×# Ö]ø
y¯»‚ZgÐYf4xVZŠzŠg Z~~Š:
N ¬Š Ås Zî EE
# ™ÞZ Ô¬ #Z îGÏG5{¢
{gëÜær
A
$ %
0504810773
# ™/Zx ÅZ * Ññ]|
Øær EE
# ™vZÜ~g ‡#Z îGÏG5{¢
)ÔZlîG0G4Éß!gæf *Zr
c gÍ
~gO
0504778423 0508987370
m ` Z$g Zi !* Z ðib£ZyZ%»Y q :Ñ* EE
# ™%Z·#Z îGÏG5{¢
Vxw¿zf *Zr
( c* &
+ Z )8-
050550386 0555503867
shahdbd@rediffmail.com

khaliliqasmi@gmail.com

á ( * Ññ]|)
c gÍݬ{-
~gO
9359792771