Vous êtes sur la page 1sur 69

Thursday, March 26, 2009

பக கத த வட
ீ ட க வி தா

பககதத வட
ீ ட கவிதா எனனைைய ெபயர காசி. நான ெசனைையில
ஒர தைியார கலலரயில பி காம இரணைாம ஆணட படககிேேன.
என கடமபததில ெொாததம நானக ேபர. நான,
அமொா,அபபா,அணணன.அபபா வாததியராக உளளார.அணணன
ெைலலியில உளளான.என பககதத வட
ீ டல கவிதா அககா
உளளாள.அவளகக திரொணம ஆகி ஒர கழநைதயம
உளளத.கவிதா பாரபதறக அழகாக இரபபாள. என
அமொாவம,அவளம நலல நனபரகாளாக உளளைர. கவிதா
அககாைவ பாரததாேல என தமபி தாைாகேவ கிளமபிவிடவான,
ஏெைனோள கவிதா அவவளவ அழாகாக இரபபாள. அவள காய
இரணடம ொலேகாவா ைசசில இரககம. அவைள எபபடயாவத
ஓதத விை திடைம ேபாடேைன. அவளிைம நிைேய தைைவ இரடைை
அரதததில ேபசேவன. அபெபாெதலலாம இநத ேவைல எலலாம
எனகிடை ேவைா எனற திடட விடவாள. ஒர தைைவ எஙக வட
ீ டல
தயிர ேகடட வநதா. நான ேவனமெொனெே அவளிைம தயிர நிைேய
இரகக கைையரதகக ொதத இரகக ஆைா சடடதான இலலனன
ெசானேைன. அவ உைேை ெசரபப பினசடம இர உஙக அமொாகிடை
ெசாலேரனன ெசாலலிடட ேவகொா ேபாயடைா.எனைகக பயாொாய
ேபாயடசச. எஙக அமொாகிடை ெசாலலிடவாேளானன
பயொாயயிடசச. ஆைா நலல ேவல அவ அபபட எதவம ெசாலலல.
இரட உனை ஒர நாள ஒதத காடேைேேனன ொைசகளள
கரவிகிடேைன. அநத சொயததில தான அவ வட
ீ டகரான ஆபஷ

விசயொாக ெவளியர ெசலல ேநரநதத. அவன வரவதறக ஒர
வாரம ஆகம எனறம அத வைர என அமொாைவ தைணயாக
இரகக ெசானைான. என அமொாவம நான பாரததகிேேன நீ
பயபபைாொ ேபாய வானன ெசானைா. மத இரணட நாள இரவம
அமொா அஙக ேபாய படததகிடைாஙக. மைாவத நாள அமொாவகக
உைமபகக மடயல(அதாஙக அநத மண நாள). அதைால
கவிதாகிடை காசிய அனபபேேனைாஙக, உைேை கவிதா
பராவாயிலல ஆனட எைகக ஒனனம பயம இலல நான தைியாேவ
படததகிேனன ெசாலலிடைா. ஆகா நலல அரைொயாை சநதரபபம
ேபாயடசேச எனை பனைலாமனன ேயாசைை ெசயேதன. எஙக
வட
ீ ட ெொாடை ொாடயம கவிதா வட
ீ ட ெொாடை ொாடயம பககதத
பககதத இரககம. உைேை ஒர ேயாசைை வநததத.அமொாவிைம
நான ெொாடை ொாடயில படததகிெேனன ெசாலலிடட ொாடகக
வநத ொாட கதைவ மடேைன. கவிதா வட
ீ ட ொாட கதவ திேநேத
இரநதத. நான ொாடகக வரமேபாத கவிதா கீ ேழ அமொாவிைம
ேபசிெகாணட இரநதாள. இததான சொயெொை கவிதா வட
ீ ட ெொாடை
ொடகக ெசனற அவள வட
ீ ட உளேள ெசனேேன. கீ ழ ஹாலல அவ
பயயன தஙகி ெகாணட இரநதான. அவ ெபடரம உளள ேபாேைன,
உளள ைபளகாட ெபட ேபாைபபடட இரககம. சததம ேபாைொ
கடடலகக அடயில படதத கிடேைன. ஒர அைர ொணி ேநரம
ெசனற கவிதா வநதாள. வநதவள ைபயைை எழபபிைாள. ஆைா
அவன எழநதிரககவிலைல. ெகாஞச ேநரம எநத சததமம காணம.
ொாடயில கதவ தாளபபாள ேபாடம சததம ேகடைத.ஒர பதத
நிொிஷம கழிதத கவிதா வநத கடடலில படததாள. ஒர ொணி ேநரம
அபபடேய படதத கிைநேதன.ொணி பணிெரணட இரககம. ெொதவா
கடடைல விடட ெவளிய வநேதன. கவிதாைவ பாரதேதன நலலா
ஆழநத உேககததில இரநதாள. இரவ விளகக ஒலியில அவள
பாரததவைன எனை ெசாலலேதனேை ெதரயல. அவளைைய ேொல
மநதாைை விலகி காய ெரணடம கததிககிடட இரநதத. பைவ கால
வைர சரணட கிைநதத. அைத பாரததவைன எனைை அேியாொேல
என ைக என தமபிய தைவியத. ெொதவா என ைகைய அவள காய
ேொல வசேசன. அவகிடை இரநத எநத அைசவம இலல, ெொதவா
அவ காைய தைவிேைன. அபபவம அவளிைம எநத அைசவம இலல.
அபபேவ என தமபி நடடககிசசி. கீ ழ அவ கால பாதேதன, ெவளள
ேவேளரனன வாழ தணட ொாதிர இரநதத, மடடயில இரநத
அவள பைைவைய ெொதவா சரடடேைன. அவ ெதாைைைய பாகக
பாகக எைகக காொெவேி அதிகொாயிடசசி. ொைசள பயம ேவே.
மழிசசகிடைா எனை பனேதனன. ெொதெொதவா பைைவைய ேொல
ஏததேைன. அபபா, நான பாகக தவிசசகிடட இரநத, அநத இைமம
வநதத. அநத இைதத பாரததவைன எைககளள நைநத அநத
சநேதாசதத எபபட ெசாலலேதனேை ெதரயல,அவ ெவளள
கலரககம அதவம அநத இைம கறபபா பைரநத கிைநத மடேயாை
இரநத அநத மகேகாண ெபடைகதத பாரதததான, என தமபி
தணணிய கககிவிடம நிைலகக வநதடைான. ைக நடஙக
ஆரமபிததத. ெகாஞச ேநரம அபபடேய அநத இைதைத பாரதத
ெகாணேை இரநேதன. ெொதவா அவ பணை ேொல ைகய வசேசன.
அவளிைம இரநத எநத அைசவம இலல. நலல உேககததில
இரநதா. ஒர ைகய காய ேொலயம, இனெைார ைகய பணை ேொல
வசச தைவ ஆரமபிசேசன. அபபடேய கீ ழ கைிநத பணைையில என
நாகக ெவசேசன. பணைையில ேலசாை ஒர வாசம வநதத.

இபேபாத அவளிைம ஒர சினை அைசவ. அைத பாரததவைன


அவளககம ஆைச வநதடசசனன என நாககால பணைய நகக
ஆரமபிசசன. நாககால பணைைய நகக ஆரமபசசவைேை அவகால
பினைிெகாணட 'ம' ராஜா அபபடதான, இனனம நலலா நகக, எததை
வாடட பணைய நகக ெசாலலீ ரபேபன, ஆைா நீ நகக ொாடைஙகேே,
இனைககி எனை அதிசியொா நககேனன மைகிைாள. அவ அபபட
ெசானைவைன ெவேிெகாணட ேவகொாக
நககஆரமபிதேதன.அவளம ெவேிெகாணட என தலய படசச அவ
பணையில அழததிெகாணேை 'ஏ ராஜா உைகக இனைிகக எனை
ஆசச இனைிகக இநத நகக நககேே எனோள(அவள கணவன ெபயர
ராஜா). அபேபா தான ெதரநதத எனைை அவள கணவன எனற
நிைைதத ெகாணட இரககிோள எனற. திடெரை எனை
நிைைததாேளா, தைலைய தககி பாரததாள. உைேை என மடைய
பிடதத எனைை தளளிைாள. 'சீ' நாேய நீயா, நீ எபபட உளள வநத,
நானம ஏேதா நாபகததல என கணவரனன நிைசசடேைன, ெவளிய
ேபாைா நாேயனன எடட உைதததாள. எனகேகா காொெவேி
இரநதாலம அககா எனை ொனைிசடனன ெகஞசிேைன. ஆைா அவ
உனை எனை பனேேன பாரனன, யாராவத வாஙகேளனன சததம
ேபாை ஆரமபிசசா. அதகக ேொல எனைால ெபாறகக மடயல.
இபபடேய விடைா இவ என ேபர நாரடசசரவா, எனை
பனைலாமனன ேயாசிசேசன.உைேை அவ ேொல ஏேிபடதத, அவ
ெரணட ைகையயம இரககி பிடசசககிடட என வாைய அவள
வாேயாட அழததி உதடைை என வாயில ைவதத உரஞசிேைன.
அவ திொிர ஆரமபிசசா. அபபவம அவள உதடைை விைாொல
உேிஞசிெகாணேை ஒர ைகயால காைய பிடதத கசகக
ஆரமபிதேதன. இனெைார ைகயால பணைைைய தைவ
ஆரமபிதேதன. பதத நிொிைம அபபடேய ெசயதெகாணட இரநேதன.
அவளிைம எதிரபப அைஙகி எனனைைய உதடைை அவளம உரஞச
ஆரமபிததாள. ஒர ைகயால மநதாைைைய விளககிேைன, அவள
இரணட காையயம பறேி ொாவ பிைசய ஆரமபிேதன. உைேை அவள
ேைய காசி ெொதவா ெசயயைா, இவவளவ ஆயிடசச அபபேம எனை
அவசரமனன அவேள பைைவைய அவிழதத எேிநதாள. ெொதவா
அவ பணைைைய நகக ஆரமபிசேசன. பணைைைய நகக நகக
இனனம ெவேி அதிகொாக ஆரமபிததத. பணைையில இரநத ொதை
நீர வர ஆரமபிததத. அவேளா காசி எனைால மடயலைா, இநத
ொாதிர என பரஷன ஒர நாள கை இநத ொாதிர ெசஞசதிலல, இத
எலலாம எஙக கததககிடை எை ேகடடகெகாணேை அவ இடபைப
நனோக தககி ெகாடததா. அவள இடபைப அைசகக ெதைஙகி
விடைாள, இறககொா இடபைப அமககிக ெகானட நீணை ேநரொாக
நககிேைன அவள காலகளாள எனைை எைத தைலைய ெநேிததாள
ேபாதம ேபாதம பளஸ
ீ ஆஹ ஆஹ வலிககத ஆஹ
ஆஹஹஹஹம ம ம எனேலலாம மைஙகிைாள நான ெதைரநத
நககிேைன கதி இனப நீைர ெவளியிடைத வநத தனைிைய பரகிய
வணணம நககிேைன. அவ என சனைிைய பிடதத இழதத விடைாள
எைகேகா விநத வநத விடைத. ஒர ஜநத நிொிைம அபபடேய
இரநேதன. அவேள என சனைிைய ைகயில பிடதத உஙக
சனைிைய நான சபபிய பின உளள விடஙக எனோள என சனைிைய
இழதத இழதத சபபிைாள, எனைை அேியாொேல அவளைைய
வாயில என சனைிைய ஆடை ஆரமபிதேதன. என சனைியின
விைரபப கடயத. சனைிைய விடவிததகெகானட அவள
காலகைள வரதத ைவதத என சனைியாள அவள பணைையின
ேொறபேததில உரசிேைன. அவளேளா உணரசசி ெகாநதலிபபில உளர
ஆரமபிததாள. அபபடேய அவள மகதைத கீ ேழ இேககி என பைல
அவள வாயில ைவதத சபபத ெதாைஙகிைாள. தன ஈர உதடகளால
என தணடைை இறகக கவவி சபப, என மழகாலில உரசிக
ெகாணடரநத அவளின மைலகாமபகள விைைததப ெபரதத
நினேத. என காலிரநத அவள ைககள இபேபாத ெொலலொாய
ேொேலேி என கணடயின அடைய இரகபபறேிை.
'மமமமமம.....மமொாஆஆ.....' எை பைல ஊமபிைாள. அவள,
உடகாரநதிரநத என சததககடயில அவள தன ைககைள
ெசலததிைாள. நான ெகாஞசொாய நகரநத ெகாடதத அவள
ைககளகக வழி விை அவள என படைதைத தைவி அமககி
பிைசநதாள.

நான அவளின தைல மட தைவி அவள தைலயின பினபேொாய என


ைக ெசலததி வரடக ெகாடதேதன. விைரபபைன இறநத என
சனைிைய பிைசநத விை ஆரமபிததாள. அேத சொயம என ொாரபப
காமபகைள ெொலல சபப ஆரமபிததாள. எைககள ஒர உணரசசி
ேபாராடைேொ நைகக ஆரமபிததத. என ைக சமொா இரககவிலைல..
அவள கணட ேொடகைள பிைசநதம, கணட ஓடைைைய தைவியம,
அபபிடேய பினவழியாக, அவள பணைை ேொடகைளயம ேநாணட
ெகாணடரநதத. அநத சகம அவளககம பிடததபேபாய, காலகைள
ெகாஞசம அகடட ைவததகெகாணட என சனைி ேலசாக
பணைையில ேதயகக ஆரமபிததாள. அவைள அபபடேய கடடலின
ஓரததில படகக ைவதேதன. அவள ெதாைைகள அநத ொஙகலாை
ெவளிசசததில பாரதததில எனகக காொம தைலகக ஏே சமொா
எலலாம ேபாதையயம ெொாததொாக ஏேியத ேபால ஒர சநேதாஷம.
அவள மடட,ெதாைை எை மததம ெகாடததகெகாணேை, நககி
விடேைன, அவள பணைை ேொடைை ெநரஙக ெநரஙக அவள
காலகைள விரததகெகாணைாள. அபேபாததான ெதரநதத அவள
எவவளவ காொ ெவேி உளளவள எனற அவள தடபபில ெதரநதத.
அவள பணைைைய பாரதேதன. பலா சைலைய உரததத ேபால
ொதை நீரைன ெகாழெகாழவை உபபி இரநதத. அஙக யரன
வாசமம, ொதை நீர வாசமம ெகாடதத வாசததில, என நாகைக ஒர
மைே உளேள சழறேி எடதேதன அபபடேய தடதத ேபாய காசி
சீககீ ரம உன பல உளள விடைா எனைால தாஙக மடயல எை கதத
ஆரமபிததாள. அவைளைைய காைள நனோக விரதத என பைல
எடதத அவள பணைையிள அழததிேைன. அவள பணைையின
நைியில என பைல ைவதத ேதயதேதன, அவேளா கொெவேியில "
ஸஸஸ... " எை மைஙகிைாள. நான பைல பணைையில ைவததத
தான, அவேள எனைை கீ ேழ தளளி எனேொல ஏேி பணைையில பைல
ெசாரகிகெகாணட என ேொல படததகெகாணட சதைத ெொலல
ஆடை ஆடை என பல மழவதம பணைையின உளேள ேபாய வர
ஆரமபிததத. ெபாறைொயாக ஆடை ஆரமபிததவள ேநரம ஆக ஆக
ேவகொாக ஆடை அரமபிததாள. எைகேகா எஙேகாேயா ெசாரககததில
பேககிேொாதிர, எனவாழ நாளிேளேய இதவைர அைையாத ஒர
சகம. ெொத ெொதவாக ேொலம கீ ழம ஆை ெதாைஙகிைாள. அவேளா
'மமமமமம..... மமொாஆஆ.....' ஆஹஹஹஹம ம ம, " ஸஸஸ... "
எனேலலாம மைகிகெகாணேை ொாவ ஆடை ஆரமபிததாள. ெகாஞச
ேநரததில எைகேகா கஞசி வரம நிைல, அவேளா உசசகடைம
அைையம நிைலயில ேவகொாக ஆடை ஆரமபிததததான,
எனனைைய கஞசி அவள பணைையில பய
ீ சசீ அடததத. அவளம
உசசதைத அைைநத ொதைைரீ என ேொல ஒழகியத. அபபடேய சிேித
ேநரம என ேொல படதத விடைாள. அைர ொணி ேநரம கழிதத
திரமபவம அடதத ஆடைதைத ஆடேைாம. அனற மதல அவள
பரஷன இலலாத நாெளளளாம திரடட சகம அனபவிதத
வரகிேோம. அதன விைளவ இபேபாத அவள கரபபொாக
இரககிோள.

இடைகயிடைத kadhalan ேநரம 5:42 PM 0 கரததைரகள இநத


இடைகயின இைணபபகள

பண ைணயார ேபத தி பானொ தி

எஙகள ஊர பணைணயாரகக ெசாநதொாை ேதாபபின கைை


ேகாடயில ஓர களம உணட.பல தைலமைேகளகக மனேப,
தஙகள வட
ீ ட ெபணகள களிதத ெசலலவதறகாகேவ பணைணயார
ெசயத இரநதத.அநதக களததில தான பணைணயார வட
ீ ட
ெபணகள வநத களிதத ேபாவாரகள. அநத ேதாபபின
தைலகேகாடயில அவர வசிதத வரம பஙகளாவம இரககிேத.
ஆணகைள அநத களததில பாரகக மடயாத. அபபட ொீ ேி ஆணகள
அநத பககம பிரேவசிதததைலயாரைகயால பிட படைால,
தணைைைப பறேி ெசாலலேவ ேவணைாம. அயயேகா
தான.பணைணயாரால அநத ேதாபபின கைைேகாடயின வலத
மைலயில ஒதககிக ெகாடககபபடை இைததில, கடைசேபாடட
தஙகி வரம தைலயார கடமபம நாஙகள. தைலயார என தாததா.
என ெபயர மரததி. ஓர நாள, உசசி ேநரம, ெகாழததம ெவயில, பகல
ஒர ொணி வாககில, சடைைக கைேபாைாொல, ெவறமேொேலாட,
இடபபில தணைை ொடததக கடடக ெகாணட, கிணறேில தணணரீ
இைேதத களிகக ேபாகமேபாத, ஆடடககடடைய காணவிலைல
ேபாய அககம பககததில பாரதத வா, நர கிர பிடததகெகாணடேபாய
விைப ேபாகிேத எனற என பாடட ெசானைதம யாரம இரகக
ொாடைாரகள எனே ைதரயததில,பணைணயார வட
ீ ட ெபணகள
களிககம அநத களககைர வழியாக, ஆடடககடட ஒனைே ேதடக
ெகாணடநைநதவநத ேபாத, எனைை திடககிை ைவததத நான கணை
அநத காடசி. உசசி ேநரததில காதத கறபப இரககம அநத
பககெொலலாம ேபாகக கைாத எனற பாடட ெசானைத சர தாேைா
எனற நிைைதத ொற நிொிைம எனைை நடஙக ைவததத அநத
காடசி.யாராக இரககம இநத ெபண இநத நட பகலில அதவம
தனைநதைியாக, ஊரகக ெவளியில,ஆள அரவொறேஇநத
பகதியில, சடெைேிககம சரய ஒளியில, தன கரஙகநதைலச
சரடடக ெகாணைைப ேபாடடககடடகெகாணட, அழகாை தன
ொாரைப ெசநநிே பராவில ொைேதத கடடக ெகாணட, ெகாட
இைைகக கீ ழதனெபணைொைய மட அேத ெசநநிேததில சினை
ஜடடேயாட, சரய ஒளியின ெவளிசசததில,பளபளககம தனெவளிர
ேொைிேயாட, தன காலகைளயம ைககைளயம பரபபி ொலலாநத
தணணர
ீ ல ொிதநதாள.மதன மதலாய ஒர ெபணைண இநதக
ேகாலததில நான பாரதததம எைககள ஓர பேம
அசசதைததநதாலம, ொறபேம எனனள காொ உணரசசிைய சீணட
விடைத. அழகிய இநத காொேதவைத யாராக இரககம எனற
எனைை நாேை ேகடடக ெகாளள, என நாவில எசசிைலயம ஊே
ைவததத அவள தநத காடசி. இதேபாலஓர அழகிைய இத நாள
வைர நான கணைத இலைல. அேதாட இபபட ஜடட பாடேயாட ஒர
ேதவைத என கணமன, எைகக ஏேதா ஓர இைம பரயாத நிகழவ
எனனள உதிததத. என ொயிர காமபகள
பலலரததநடடகெகாணைை. ொயிர ொடடொா? என உணரசசியம
தான அதைால என ஆண உறபப நிொிடடக ெகாணட நினேத.என
கணகள அநத அழகிய ெபணணின அழைக அண அணவாய ரசிததக
ெகாணைை. அநத அழகிேயா தன காலைககைள ஆடைாொல
அைசககாொல, அநத களததில தன மனைழைக வானககம,
பினைழைக நீரககம காடடகெகாணட ொிதநதாள. மன உைலில
அநத ெசநநிே பராைவ தரததிக ெகாணட, பைைதத நினேை. அநத
இரமைலகளம ெசநதாொைர ேபால காடசி தநதத. பளபளதத
அவளத இர வாைழ ெதாைைகளகக ேொல, இடபபில மட இரநத
அநத ெசநநிே ஜடடககள உபபி இரநத அநத இைம, எஙகள ஊர
சினைணணன ட கைையில விறகம ஐமபத காச பணைண ஒழிதத
ைவதததேபால, எனை அழகாக இரநதத. அநத உபபிய பகதிகைளக
கணை என கணகளம ைககளம அவைளதெதாடடபபாரதத விை
தடததை.

ஆக எனை அழக... இவள யார? ஏன இபபட ெவடட எேிநத


வாைழொரம ேபால இநத நீரல ொிதககிோள. ேயாசிதேதன. வாயில
உொிழ நீைரயம அடயில ொதை நீைரயம கசிய ைவதத என
உணரவகள, எனனள தணிைவ தநதை. என காலகள அநத களததில
இேஙகி நைகக, என ொாரபகக நீரன ொடைம வர,ெொதவாக
சலைொினேி நீநதி ெசனற, அநத அழகின அரேக ெநரஙகி, உறற
பாரதேதன... அவவளவ தான திடககிடட கண திேநத அநத ொஙைக,
தன உைமைப நீரககள ொைேததக ெகாணட, தைலைய ொடடம
ெவளியிலகாடட நீநதி நினறக ெகாணட, அவள தன சிவநத
இதழகைள திேநத, "இத ேலடஸஙக களிககிே இைம எனற உைகக
ெதரயாதா..." எனற ேகடக, அபேபாத தான எைகக ெதரநதத அவள
எஙகள பணைணயார ேபததி பானொதி எனபத. பணைணயார ெபரய
பணககாரர. ொகள வழி ேபததி பானொதி, அவைள சிஙகபபரல
இரககம தன ொகன வழி ேபரன ேசகரகக கடட ைவபபதறகாக,
பாணடசேசரயில படகக ைவதத இரநதார. அஙேகேய
ஹாஸைலில தஙகி இரபபாள எதாவத லீ வ நாடகளில ஊர வநத
தஙகி ேபாவாள. இபேபாத படபப மடநதவிடைத. ேசகரன
வரைகககாக, ஊரேலேய தஙகி விடைாள.கழததளவ நீரல கால,
ைககைள ஆடட ஆடட நீநதி நினே அவளின, ொாரப பகதி விரநத
விரநத, அதன நடவில அநத ேகாபர கலசஙகளின ேொல பாகம உபபி
பளிசபளிசெசனற ெதரய, அைத நான கண ெகாடைாொல ரசிதத
ெகாணேை, "... கைரயிேலநத பாககேபப, நீஙக ேபசச மசச
இலலாொ,ஆைாொ அைசயாொ கிைநதீஙக, அதான கிடை வநத
பாதேதன, இநத ேநரததில ஏமொா தைியா இஙேகவநதீஙக...? எனற
ேகடக, "எைகக நீசசல அடதத ·பரீயா களிகக ஆைச. வட
ீ டல அபபட
களிகக வசதி இலைல. தாததா ெவளியர ேபாய இரககார. வர ஒர
வாரம ஆகம. அதான இநத ேநரததில, இபப யாரம
இரககொாடைாஙகனன வநேதன" எனற ெசாலலிக ெகாணேை நீரல
மழகி எழநதவளிைம "உஙக இநதேகாலதைதயாராவத பாரததா
எனை ஆகமன ெதரயொா" எனற நான அவள வாைய கிளே,
"எனை... எனைேகாலம? நான எனை அவிழததப ேபாடடடைா
களிககிேேன. ம நலலா பார... கீ ைழயம ேொலயம மடக
கிடடததாேை இரகேகன எனற ெசாலலி என மகததகக ேநராக,
தணணிகக ேொல ஒர ஜமப ெசயத தனெநஞைசககாடை, பிடதத
கசககிைலாொா எனற என ைககள பரபரததத. எனை ெசயவத
பணககார வட
ீ டபெபண, அவள எனை ேவணடொாைாலம ேபசலாம.
நான ேபச மடயொா? "களிககம ேபாத இபபட ைக காலகைள ஆடட
பரயா களிசசாத தான உைமப நலலா ட ரமொா உனை ொாதிர
இரககம.... எனற ெசாலலி என ொாரைப தடடயவளின விழிகள என
அகனே ொாரைப கண ெகாடைாொல பாரதத பின ெொலல இேஙகி
நீரககள, நீடடக ெகாணட தைக தைக ெகனற ொணைைைய ஆடடக
ெகாணட நினே என தணட, ொடததககடடயஎன தணைை தககிக
ெகாணட நினேதைதயம அவள கவைிததாள. எனைத தான
ெசயகிோள எனறபாரபேபாேொ எனற, நானம ேவணடெொனேே என
தணைை தைக தைக எனற ஆடடேைன. ேயய.. நீதைலயாரேபரன
தாேை...? எனேதம, அெதபபட உஙகளககத ெதரயமொா...? எனற
நான ேகடக, உனைைஎைகக சினை வயசிலநேத ெதரயம.... எனற
ெசாலலி பனைைகததாள.எைகக சரயாேவ நீசசலடகக ெதரயலைா,
நீ எைகக கததக கடககிேியா...? எனற சினை பிளைளபேபால இநத
பரவக கொர ேகடைதம, "அமொா யாராவத பாததா...? எனே என
ேகளவிகக, "அெதலலாமநான பாததககேே...நீ பயபபைாேத.. இநத
ேநரததல யாரம இநத பககம வரபேபாேதிலைல....வாைா" எனற
என இரணட ைககைளயம பிடதத இழததாள. அநத பதைொயின
ைககள எனைககளில படைதேொ, என உைலில ஏேதா ொினசாரம
தாககிய அதிரசசி. அதிரஷைம அதவா வரத ஏன விடவாேைன,
திொிர பிடதத இவள யாரககம ொரயாைத ெசயய ொாடைாள எனற
எைகக ெதரயம. சினைவர ெபரயவர எனே பாகபாெைலலாம
இவளகக ெதரயாத. எலேலாைரயம வாைா ேபாைா வாட ேபாட
தான. எெைனோல பணததிொிர. இவள திொிைர இனற அைககி
விைலாம எனற தணணிககள மழகி தைலைய
நைைததகெகாணட, களளி இவவளவ ேநரம நலலாததான நீசசல
அடததக ெகாணட இரநதாள, இபப எனை கததக ெகாடகக
ெசாலோேள எனற ொைதககள நிைைததக ெகாணட, இவைள ஒர
வழி பணணிை ேவணடயத தான எனற தீரொாைிதேதன.

வாஙகமொா.. வநத என ைககளில படததககஙேகா... எனற என


ைககைள நீடை அவளம ெகாஞசம கை கசசபபைாொல, ஜமெொனற
என இைத ைகயில தன ெநஞைசயம, என வலத ைகயில தன அட
வயிறைேயம ைவதத, படததக ெகாளள, ம... நலலா காைலயம
ைகையயம ஆடட, தணணிைய உநதி ேபாஙகமொா எனேேன. ஓர
கழநைத ைகயில கிைநத விைளயாடவத ேபால விைளயாடைாள.
நானம அவேளாட அவள உநதலகக தகநதபட சறேி வநேதன.
அேத சாககில என இைத ைகைய நகரததி அவள மைலகளில
படமபடயம, ொறைகைய அட வயிறறக கீ ழொாக ெொதவாக நகரததி
அவைள என ெநஞேசாட ெொதெொதவாக அைணதத பிடகக,
அவளில அழகிய சிவநத மதக என மகததகக ேநராக என
விழிகளகக விரநத பைைததத. அநத சிவநத மககில அவள
அணிநத இரநத பராவின பகதியம தவிர அபபடேய அவளமகத
அமொணொாய காடசி தநதத. அவளத ஜடடயம இடபைப விடட
ெகாஞசம ெகாஞசொாக இேஙகி அவளத பாதி படெைகஸ வைர
இேஙகி நினேத. அவள இடபைப சறேி அணிநத இரநத அநத
தஙகததால ஆை அவளத அரணாக ெகாட பளபளததத. பணககாரன
பணைணயார ேபததிகக தஙகததிேலேய அரணாகெகாடெசயத
ேபாடட இரககிோர. கிடைத தடை பதத பவன ேதறம.பளபளதத
அவள மதகில சரய ஒளிப படட என கணகளில ெஜாலிததத.
பினைழேக இபபட எனோல இவளமனைழக எபபட இரககம எனற
ேயாசிகக என உைெலஙகம சிலிரகக, நீசசலில கவைொாய இரநத
அவைள எனேைாட இனனம ெநரககி பிடதேதன. தறெசயலாக, என
இைத ைக விலகி அவளத மைலகளின அடயிலஇரகக, அவளத
வலத பே மைல என உளளஙைகயில வைகயாக அொரநதக
ெகாணைத. எனனள ஏேதா ஒர அழததம ஓர நிொிைம எனைைேய
ொேநத அவள மதைக என நாவால ெதாடடப பாரதேதன.
அதசைவததிை ஒர ெபரம மசைச நான விை, அநத உஷைக காறற
அவளின நைைநத மதகில படட விை, "ஏனைா..நான ெராமப கைொா
இரகேகனைா...இபபட மசைச விடேே.... எனற அவள தன
மகதைத திரபபி எனைைக ேகடைதம, "இலலமொா... நீஙக ப
ொாதிரஇரககிேங
ீ க..." எனற ெசாலலிக ெகாணேை என ைகயில
இரநத அவளத மைலைய அழததி பிடததபபடேய அவைள
அபபடேய தணணர
ீ கக ேொல தககி காடை, அவள சிரததக
ெகாணேை "நீபலசாலிதான ஒததககேேன..." எனேதம, அநத
மைலைய கசககியபடேய என உைேலாட அவைள இனனம
ெநரககி அைணதத, தணணர
ீ கக ெகாணட வர, அவளத பராவின
ஹ¥க அறநத ைசடகக ஒனோக பிரநத விடைைதயம என ைகயில
கிைநத அவள மைலகள சதநதிரமெபறேைதயம அவளகக
உணரததவிலைல. அவள இத அேியாத, ொீ ணடம என ைககளில
பைரநத நீசசலடததகெகாணட இரகக நானம அவள ேபாகககக
விடட விடட, அவளத மழ நிரவாண மதைக ரசிததகெகாணேை,
அவள ஒர ஒர மைே ைக காலகைள ஆடட நீசசல அடககம
ேபாதம, என ைக மைலைய கசககியபடயம, அவளத அட
வயிறேில இரநத என வலத ைகைய ெொதவாக நகரததி அவள
ஜடடயின விளிமப வைரெகாணட ெசனற, விரலகைள ெொதவாக
ஜடடககள நகரததிேைன.அவளத ஜடடககள நகரநத ெசனே என
விரலகைள வரேவறேத அவளத உபபிய பனைின ேொல மைளதத
இரநத அநத இளம மடகள. அவவளவாக மட இலைலதான. என
விரலகளின ஸபரசம எைகேக.. எனனள ஏேதா ெசயதத. நீ ரல
நைைநத என உைலில, இரநத மடகள எலலாம நடடக ெகாளள,
என ஆணஉறபபமநீடட தணணர
ீ ககள நீநதிக ெகாணட இரநதத.
என விரலகளால அவளின வளவளதத பணைை ேொடைை தைவிக
ெகாணேை, என விரலகள மனேைேிெசனற அநதெவடபபின
தவககதைதயம ெதாடைத. மைலைய இறககி பிடததக ெகாணட
இரநத என இைத ைக ெொனைொயாக அவளத மைலைய அழததி
பிைசநதக ெகாணட இரநதத.இவவளவ ேநரம கசககிக ெகாணட
இரககிேேன ஏன இவளிைம இரநத.ஒர எதிரபபம இலைல
எனேசநேதகம .எனனள வர, நான வரவத வரடடம எனற
தணிநத, என ைகககம அவளத மைலககம இைையில இரநத,
ஹ¥க அறநத அநத பராைவ என விரலகளால ெொலல ேொல ேநாககி
நகரததி, எனைகககள அைஙகாத அவளத மைலைய அபபடேய
பிடததக ெகாணேைன இபேபாதம அவளிைம இரநத எதிரபப
இலைல. ொாோக அவள இனனம ேவகொாக ைககாலகைள ஆடட
நீசசலில கவைொாகேவ இரநதாள. ஒர ேவைள தணணர
ீ ல ெவக
ேநரம இவள கிைநததால உைல ொேதத ேபாய இரககேொா எனற
நிைைககத ேதானேியத. எத அவளகக ொேததப ேபாைால எனை,
அவளிைம இரநத ொறபப இலைல. அத ேபாதம எனற ைைதத,
அவள ஜடடககள அவளின பல தைரயில ெசாரநதபடேய, அவளின
ெவடபபின விளிமபில இரநதஎன நடவிரைல தணிநத ெொலல
ெொலல நகரததி ேநாணடேைன.

அநத உசசி ெவயிலில என உணரசசி உசசிகேகேி என ஆண


உறபைப விைேபேபறேி என உைமைப மறகேகறேியத. நான
அவைள அபபடேய எனேைாட இனனம ெநரககி ைவததக
ெகாணட, என இைதைகயில அவளின வலத பகக மைலையயம,
என வலத ைகயில அவலத பணைையொாக நான பதம பாரகக,
அவளபணைையின ெவடபைப ேதாடடக ெகாணட இரநத என
நடவிரலில, அநத பரவக கொரயின பரபப தடடபபை அதன ேொல
என விரல தைக தைக ெகனற ேநாணட விை, அவளின பரபபின
நீளமம விைேபபமகடயைதஎனைால உணர மடநதத. என
விரலின ேவகதைத கடட ேநாடடக ெகாணேை, என கடைை
விரைலயம அதேைாட ேசரததப பிடதத அழததி திரகியதம,
ஸஸஸ.... ஆஆஆ.... எனற கததிகெகாணேை,என ைககளில கபபேக
கிைநத அநத கடட தன கணடையஅபபடேய அலககாக ேொல
ேநாககி தகக, ஏறகைேவ இடபைப விடட இேஙகி கிைநத அவளின
ஜடடஇனனமஇேஙகிை இதான சொயம எனற அவள ஜடடககள
இரநத என ைகயால அவள பணைைேயாட
அழததிெதாைைேயாடகக கீ ழ வைர ஜடடைய இேககி விை, அநத
ஜடட அவள மழஙகாலகக கீ ழ இேஙகி விை, ...சசீ எனைைா பணேே...
எனற ெசாலலிக ெகாணேை என வலத ைகைய தளளி விடட விடட,
அவளதமழஙகாலகக கீ ழ இேஙகிக கிைநத தன ஜடடைய ேொேல
தகக தணணர
ீ ககள மழக, அவளத வலத மைலைய பதம
பாரததக ெகாணட இரநத என ைகைய நான ேொேல தகக, ஹ¥க
அறநத ேபாை அவள பரா கழனறஎன ைகேயாட வநதைத
கவைிககாத நான என ைகைய விசிர, அத தரொாக ேபாய அஙக
அைரநத கிைநத ெவஙகாயத தாொைரேயாட ொைேநத ேபாைத. தன
பரா கழனற விடைேத எனற ஜடடையத தககி விடவைத விடட
விடட பராைவ பிடகக ேவகொாக தணணர
ீ கக ேொேல வர, அவள
ஜடடயம, அவள எமபியதில கால வழியாக கழனற விழ தணணை
ீ ர
கலககிய கலககில அதம நீரல எஙேகா ொைேநதத.அவள
கழததளவ நீரககள நினறக ெகாணட, "சசீ...ேபாைா.... .சர கததக
கடககிேிேய ெகாஞசங கசககிடட தான ேபாவடடெொனன விடைா,
எனெைய இபபட நிகக வசசிடடேயைா... எனற சிணஙகிய என
ொாரளவ உயரங ெகாணை அநத கொர, கழததளவ நீரககள தனைை
ொைேததக ெகாணட விடைதாக எணணி,என மகததகக ேநராய
ெகாஞசம தளளி நினறக ெகாணட இரநதாள. ெகாழததம அநத
உசசி ெவயிலினஒளி நீரககள ெசனற அவள அமொணதைத என
கணகளகக கைேயினேி அரபணிகக அைத கணெகாடைாொல
பாரததக ெகாணட இரநத எைகக, உைெலஙகம சேைறேி என
தடைய தணணர
ீ ககளேளேய தைகதைகெகனறதடததக ெகாணட
என இடபபில கடட இரநத தணைை தககிக ெகாணட
இரநதத.அநத ெசநதாொைர நிேததவளின அமொணொாை உைல
அழைக ரசிததக ெகாணட இரநத நான, பானொா நீஙகெராமப அழகா
இரககிேங
ீ க.... எனற ெசாலலி என உதடைை என நாவால
தைவிகெகாளள "ேபாைா.... எைகக ெவடகொா இரகக...நீ ேபாய
அஙேக இரககிே என ைவைல எடததககிடடவா... எனற ஒர பன
சிரபேபாட ெசாலலிக ெகாணேை தன ைகயால தளளிைய வார என
மகததில அடகக, நான ெொதவாக பின பககொாக நைநதக ெகாணேை,
ேவணமைா நீஙகெள ேபாய எடததஙகஙக எனற ெசாலலி
தணணிைய வார அவள மகததில அடதத விடட, பின பககொாகேவ
நைநத என இடபபளவ நீரகக வர. "யாராவத வநதைா
ேபாோஙகைா...பளஸ
ீ எடததக கடைா... எனற ெசாலலிகெகாணட
எனைை ேநாககி மனேைேி நகரநத நகரநத வநத தன ொாரளவ
நீரகக வர, அவள திேநத அநதெசநநிேொாரப கலசஙகள கததிடட
நினேைத பாரதததம எனனள லகிதத ேபாய ரசிகக, இடபபளவ
நீரல நினே என விைேபேபேிய தட என தணைை தககி ெகாணட
தைக தைக எனற தடடகெகாணைைத கவைிதத அவள தன கீ ழ
உதடைை தன வாயிலள இழதத "சசீ நீ ெராமபேொாசமைா...
எனறெசாலலிக ெகாணேை தன இர ைககைளயம கறககாக கடடக
ெகாணட, தன அழகிய அநத கரததமைலகைளொைேதத நினோள.

மைலகள நனோக பைைதத நினேைத கணை நான இவளம சேைேி


தான இரககிோள இவளாகேவ வநததன இசைசைய தீரதத
ெகாளளடடம அத வைர இவைள விைக கைாத, நாொாகேவ
எதாவத மநதிக ெகாணட ெசயத அத விபரதொாக மடநத விைக
கைாத எனற எனைை கடடப படததிக ெகாணேைன."சர ேொல
மடடடஙக கீ ழ... எனற அவைள பாரததக கண அடதத எனைை ஒேர
தாவில தாவி எனைை தணணர
ீ ககள தளளி விடட என இடபபில
கடட இரநத தணிைய என விைேபேபேி இரநத என சணணிேயாட
ேசரதத உரவிை, நான என நிைல தடொாேி தணணர
ீ ககள விழம
சாககில அவைள எனேைாட ேசரதத பிடதத அைணதத
களததககள மழகி ெகாஞசங கை தாொதிககாொல அவளின சிவநத
இர உதடகைளயம என உதடகளால இறககொாக பறேிக
ெகாணேைன. அவேளா என இடபைப தன காலகளால சறேி
வைளததககடடகெகாளள, அபபடேய அவைளத தககிக ெகாணட
எழநத நினே ேபாத நான என ொாரளவ தணணர
ீ ல நினேேன. அவள
எனைை ொாேராட அைணததபட என ொடேயாட பிைணநத இரகக
என ஆைச தீர அவள உதடகைள சபபி மததம ெசயய, தன
கணகைள மடயபடேய தன நாைவ என வாயககள நழாவிைாள.
எனைை இறககி அைணததக ெகாணைாள. நீடடக ெகாணட இரநத
என தடகக ேொல அவள பின பேம நனோக அழததியத. எனனள
காொேதவன மறகேகறேிைான.அவளின பைைதத மைலகள என
ொாரல நசஙகி, என கழதத வைர பிதஙகி வர, அைத என நாவிைால
கைிநத நகக, அவள தன ொாரைப எககி என வாயில தன ஒர
மைலைய ைவகக அைத நாககால தளாவி தளாவி நககி கடகக,
அவேளா வாைதைத ேநாககி தன தைலைய நிொிரததி கண மட
அனபவிததாள. என வாைய ொற மைலகக ொாறேி நககி கடகக,
அவேளா ஸஸஸஸ... ஆஆஆ... எனற இனனம என வாயினள தன
மைலைய அழதத அநத கறதத மைல என வாயினள மழதாக
பகநதக ெகாணைத. அவைள வைளதத சதைதத தககிப பிடததக
ெகாணட இரநத என இர ைககளில, வலத ைகைய எடதத, அவள
சததகக கீ ழ நீடடக ெகாணட இரநத என சனைிைய உரவி விடட
விடட, ஒனேோட ஒனோய உரசிகெகாணட இரநத எஙகள இரவர
அடவயிறறகக இைையில ைகைய நைழதத, அவளத பணைை
ொயிரம என சனைிொயிரம உேவாடக ெகாணட இரநத அநத
இைததில என ைகைய நைழதத அவளத பணைை ேொடடல
இரநதபறகைள ேகாதி ேதயதத விடட அபபடேய நடவிரலால
அவளத பரபைப ேநாணட ேநாணட விடடகெகாணேை அவளத
காொபை
ீ தைத என நடவிரல அழததி ேதயதத உழத விை
தவஙகியதம அவள தனஇடபைபஆடட ஆடட அைசததக
ெகாணேை கணகைள மடக ெகாணட, என இர உதடைையம தன
வாயிககள இழதத உரநதாள.என விரைல நகரததி அவளத
பணைையின வாயிலில ைவதத அழதத "ஸஸஸ ஆஆஆஆ..."
எனற எனைை இனனம தனேைாட இறககிக ெகாணட இடபைப
ஆடட என விரலககள தன ேயாைி தைழைய ெநரககிை, தணணர
ீ ல
நைைநத அவள பணைையில ெகாழ ெகாழதத தணணரீ வர, இத தான
சொயம எனற, என விைேததசனைிையஇழதத அவள
பணைைேயாட உரச அவள இடபைப இழதத ொீ ணடம ெநரகக, என
சனைிைய பணைையின ஓடைையில ைவகக, அவளாகேவ
பணைைைய ெநரககி தளள, என விைேதத சனைி அவள
பணைைைய கிழிததக ெகாணட ெகாஞசம ெகாஞசொாக நைழய,
அவேளா "ஸஸஸஸஸ...ஆஆஆஆ" ெவனற கதத, அவள பணைை
என மழ சனைிையயம உளேள வாஙகிக ெகாணைத.என ைககக
ஒனோக அவளத இர படைகைையம பிடதத தககிக ெகாளள,
அவள தன இரணட காலகைளயம விரததக ெகாணட, தன இர
ைககளால என மதைக கடடக ெகாளள, என இடபைப ஆடட ஆடட
என சனைிைய அவள பணைைககள ெசாரவி ெசாரவி இழதேதன.
அவள "ஸ ஆ ஸ ஆ.." எனற பிதறேிகெகாணேை என உதடகைள
சபபிைாள. அவள பணைைைய பாரததக ெகாணேை ஒழகக
ேவணடம எனற என ொைதில ேதானே, அவள பணைைககளேளேய
என பைல ெசாரவி ைவததக ெகாணேை, ெொதவாக கைரைய
ேநாககி வநத, தணி தைவபபதறகாக தைரயில ேபாடட ைவதத
இரநத ஒர கரஙகல ொீ த அவைள அொர ைவதத, நானம அொர என
சனைி லபகெகனற அவள பணைையில இரநத ெவளியில வநதத.
அைத கைிநத பாரதத பானவின வாயகக ேநராக நிொிரநத ஒர ஜமப
ெசயத தடதத என சனைிைய பாரதத, தன உதடகைள நைைதத
ெகாணைாள பான.

என சனைிைய நான பிடததக ெகாணட அவளத சிவநத


பணைைைய பாரததக ெகாணேை மடடக காலேபாடட
அொரவதறகாக நான கைிய, அவள என சனைிைய பிடதத, சிவநத
பைைதத இரநத பலின ெொாடைை மததம இடட வாயககள
நைழதத ேொலம கீ ழொாக இழதத சபப, கரஙகலலின ேொல
காலகைள விரதத உடகாரநத இரநத அவளத பணைையில என
விரைல விடட நான ஆடடேைன."ேவணைாம, இதேய அதககளேள
விட..." எனற ெசாலலி என சனைிைய விடட விடட, தன
பணைைைய இனனம விரததக காடடைாள. ொண தைரயில மடடப
ேபாடட அொரநத நான அவளத இர அட ெதாைைகைளயம என
ைககக ஒனோக விரததபிடதத உயரதத, அவள அபபடேய
ொலலாகக சாயநதாள அவளத தைலயம மதகம தைரயில கிைகக,
அவள இடபப ொடடம கலலில இரகக, காலகைள அபபடேய அவள
விலாேவாட வைளகக அவள பணைை விரநத உயரநத என
பாரைவகக வநத ஓடைைைய காடை, என பைல சரகெகனற அவள
கதியில ெசாரவிேைன, அவேளா "ஆ...ெொதவா.." எனேைதக கை
என காதில நான வாஙகாொல ெசாரவ ெசாரவ எனற ெசாரவ,
அவள பணைை நடஙகி நீைர கககியத. பின எைகக உைலில எேதா
ஒர சாக அடகக என சனைியில விைேபப கடயத. என மழ
மசைசயம இழததக ெகாணட என ேவகதைத கடட அவள
பணைைககள எனபைல கததி கததி எடகக, என சனைி தன விநைத
மதன மதலாக எஙகள ஊர பணைணயார ேபததி பானொதியின
பணைைககள பய
ீ சசிக ெகாணேை ொீ ணடம ொீ ணடம கததி அவள
கதிைய களொாககியதம, அவளேொல அபபடேய நான சாய அவள
எனைை இறககி அைணதத மசசி வாஙகிைாள.சிேித ேநரம
ேபாைதம, நான அவைள விடட எழ, அவள எனைை ொீ ணடம
தனேைாட கடடகெகாணைாள. அவளகக ொீ ணடம காொெவேி
ஏேியைத அவளத விமொி பைைதத மைலகளம அவள பாரைவயம
எைகக பரய ைவததத . இனற விடட விடைால நாைள கிைைககவா
ேபாகிோள. மடநதவைர ேபாடடத தளள ேவணடயத தான எனற
எணணி, "சர வா அநத பககொா ேபாயிைலாம" எனற ெசட ெகாடகள
அைரநத ஒர பகதிைய காடட, அவைள தககி விடேைன. உைமபில
ஒடட தணி இலலாொல நினே நாஙகள இரவரம ொாேி பாரததக
ெகாளள, அவள ெகாணட வநத கைரயில ைவதத இரநத தன
ேபகைக திேநத தணைை எடகக, நான தடதத அபபடேய ேபாகலாம
எனற ெசாலலி உதேி விடேைன "...ேபகைகயாவத எடததககிடட
ேபாலாேொ...." எனற ெசாலல சர எனற அைத எடததகெகாளள
அவைள அபபடேய என இர ைககளிலம ஏநதி தககிக ெகாணட
அநத அைரநத பகதிககள இேககி விடேைன.அவைள தககிய
உணரவில என சனைி ொீ ணடம தடகக தவஙகிைான. அைத கணை
அவள தன ேபகைக கீ ேழ ேபாடட விடட, என சனைிைய பிடதத
ஆடடைாள நானம அவள பணைைககள விரைல விடட விடட
எடததகெகாணேை, அவள மைலகைள ொாேி ொாேி சபபிேைன.
அவளகக சேைேியத, எைககம சேைேியத. எனைை கடடக
ெகாணைாள. அபபடேய திரபபி நிறகைவதத ஒர ைகயால அவள
இடபைப வைளதத அவள சதைத என பேலாட ெநரககி, ொற
ைகயால அவள மதைக அழதத அவள பரநதக ெகாணட
காலகைள அகறேி கைிநத நிறக, என விைேபேபேிய சனைிைய
பிடதத அவள பணைையில ேதயகக அவளாக அைத பிடதத தன
பணைைககள வாஙகிக ெகாணைாள. அவள படெைகைை பிடததக
ெகாணட, என பைல அவள பணைைககள இழதத இழததெசாரக,
"பளக...பளக" எனற அவள பணைையில இரநத சபதம வர, காொம
தைலகேகேி நினே பானொதி, ",,,ம, எனைத இபட சபதம வரதஙக..."
எனற மதல மைேயாக ொரயாைதயாக ேகடக ,எைகேக
ஆசசரயொாக இரநதத. இனனம என ேவகதைத கடை சபதம
கடயத அவள பணைையில சகம கட,காொநீர கசிய பணைைைய
சரககி சரககி இறககிைாள, என சனைியில விைேபப கடயத என
ேவகமம கடயத. சதக சதக எனற கததிேைன. பணைை நலல
ைைடைாகேவ இரகக, என பல அவள பணைைககள ொீ ணடம
விநைதக ெகாடடை ,அேத ேநரததில அநத பளக பளக ஓைச லபக
லபக எனற ொாேிசபததைதககடடயத.

சிேித ேநரம அபபடேய அவள பணைைககளேளேய என பைல


ைவதத இரநேதன. சிேித ேநரஙகழிதத, அவள நிொிர என சனைி
அவள பணைைைய விடட ெவளிேய வர "ெலாபக" ெகனற ஒர
ேவகொாை சபதம அவள பணைையில ெவடகக அவள சிரதேத
விடைாள. பினப எனைை கடட பிடததக ெகாணட "நீஙக எஙகைேவ
இரகக மடயொா...?" எனற ேகடக, நானஆசசரயததில அத நைககே
காரயொா பான..? எனற ேகடக, "...ம, நான ஊர சததி வரர, ெபாடட
வணடகக ஒர வணடககாரன ேவணமன தாததாடை ெசாலலி
இரநேதன, அவரம ஆள ேதடககிடட இரககார..நீஙக நாைளகக
எஙக பஙகளாவகக ேவைல ேகடட வரர ொாதிர வாஙக, நான உஙகள
வசசிககிேேன"எனற ெசாலலி கண அடததாள. "அபப நீசசல கததகக
ேவணைாொா?" எனே என ேகளவிகக, "நீசசலா அத யாரகக
ேவணம...? நீஙக தான நீசசலடகக விடடடடஙகெள இெத...எனற
என சனைிைய உரவ அத ொீ ணடம பாமப ேபால பைம எடகக,
அபபடேய மடடக கால ேபாடட உடகாரநத என சனைிைய எடதத
தன வாயில ைவதத ஊமபிைாள. மழ சனைியம அவள வாயககள
ேபாய வநதத. அவள பணைைைய சபபி பாரதத விடேவாேொ எனற
அவைள தளளி கீ ேழ படகக ைவதத, அவள பணைைைய நாககால
தைவ, அவள "உஙக சாொாைை எைகக தாஙகேளன" எனேதம நான
கீ ேழ படகக, அவள எனவாயில தன பணைைைய ைவதத விடட என
பைல தன வாயககள ைவதத ஊமபிைாள. அவள பணைைைய என
நாககால தழாவி தழாவி சபபிேைன. பரபைப பறகளால கடதேதன.
அவள ெநளிநதாள. பணைையின ஓடைையில நாகைக விடட
சழறேிேைன. என விநதம அவளின காொ நீ£ரம கலநத இரநத
அவள பணைையின ொணம எனனள இனனம இசைசையக
கடடயத. அைத நாககால நககி சைவதேதன. நான நககியதில
அவளின உசசம ெபரகி காொநீர வரம வைர நான நககிேைன.
பணைையில நீரெகாடடயத. அவள உைேை எழநத என பைல தன
பணைைககள வாஙகிக ெகாணைாள. சதைத தககிதககி அடதத
மசசி இைேகக இைேகக எனைை ஒழததாள. தன பணைையிலம
என சனைியிலம ஒேரேநரததில தணணரீ வர அநத உசசி ேநரததில
எஙகளகக காொம உசசம அைைநதத. அபபடேய தவணட ேவரகக
விரவிரகக என ொீ த நீடட படததக ெகாணைாள. நானம அவைள
அனேபாட அைணதத ெகாஞசம ேநரம கணமட கிைநேதாம.
"பான.... உைகக ேநரொாகலயா...? எனற ேகடக, "உஙகள விடட ேபாக
ொைச வரெல.."எனோள. அதான நாைள மதல உைகக
வணடககாரைாக வநத உஙக வணடைய ஓடை
வரபேபாேரேை....எனறமடபபதறகள ஏேதா ஓர திைசயில இரநத,
என பாடட எனைை கவி அைழககம சபதம ேகடக, திடககிடை பான,
யாரத..? எனற எனைிைம ேகடக, எமபாடட தான எனைை ேதடக
கிடட வரத....."எனற அபபடேய எழநத உடகாரநத என ேொல
அொரநத இரநத பான நாைளகக ொேநதைாொ வநதைனம...எனற
என இதழகளில மததம பதிதத விடட, தன ேபககில இரநத தன
தவாைல எனைிைம நீடடஇைத கடடககிடட ேபாஙக எனற
எனைிைம ெகாடதத விடட, தன சடதாைர எடதத ேபாடடக
ெகாளள, பான களிககலியா... எனேேன. நாைளகக நீஙக என
வட
ீ டகக வநத எனைை களிபபாடட விடஙக அத வைரககம நான
இபபடேய இரகேகன எனற ெசாலலி விடட ொரதேதாரம சாயநத
கிைநத தன ைசககிளில ஏேி களதேதாரொாகேவ ொிதிதத ெசலல,
நான அநத ெசட ொைேவில நினறகெகாணட அவள ொைேயம வைர
பாரததக ெகாணட நினேேன.ொறநாள அவள ெசானைத ேபாலேவ
எைகக வணடககாரன ேவைள கிைைததத. நான அவள ெபடட
வணடைய ொடடொா ஓடடேைன. அவள ெபடைகதைதேய அலலவா
திைம திைம ஓடட வரகிேேன. சிஙகபபரகெகலலாம ேபாக
மடயாத இஙேகேய இரபேபன எனற தாததாவிைம மரணட
பிடகக தைஙகி விடைாள என ெதாைையழகி பானொதி. எபபடயாவத
நாம இரவரம கடடககணம எனே ைவராககியதேதாட எஙகள
காொகலியாடைஙகள அவள வட
ீ ட கடடலில திைம திைம
அரஙேகேிக ெகாணட இரககிேத. சகைஸ ஆகம எனே
நமபிகைகேயாட இனபறற வாழம என பணைணயார ேபததி
பானொதிைய நானஏொாறேேபாவதிலைல.

இடைகயிடைத kadhalan ேநரம 5:33 PM 0 கரததைரகள இநத


இடைகயின இைணபபகள

ஐய ர ெபா ணண அப ிரா ொி 1

நானம என நணபன ேசகரம ஒேர வகபபில படதத வநேதாம.


அவனகக ஒர தஙகசசி ெபயர அபிராொி. அவரகள ஜயர
கடமபதைதச ேசரநதவரகள. நான அவன வட
ீ டகக ேபாகம
ெபாழெதலலாம அவள ஏதாவத கறமப ெசயவாள. நான காேலஜ
படபப மடநதவைன மமைபயில ஒர கமபைியில ேவைலககச
ேசரநதவிடேைன. ேசகரம அெொரககாவில ேபாய ெசடடல
ஆகிவிடைான. ஒர வரைததககப பிேக நான என ெசாநத ஊராை
ெசனைைககச ெசனேேன. எைத வட
ீ ஜயரகள அதிகம வசிககம
ைொலாபப+ர பகதியில உளளத. அனற என பைழய நணபரகைளப
பாரககம சநேதாசததில வட
ீ ைை விடட ெவளிேயேிேைன. வத
ீ ியில
ஆடகள அஙகம இஙகம நைநத திரநதாரகள. அவரகளின நடேவ
ொஞசள நிே காவ சார அணிநத ஒர 16-17 வயதளள அழகாை ஒர
ெபண ெொதவாக எனைை ேநாககி வநத ெகாணடரநதாள. என
அரகில வநததம 'ரவிணணா எபப வநதீஙக" எனற ேகடைாள. அவள
யாெரனற மதலில அைையாளம காண மடயவிலைல. அவள
ேசகரன தஙைக எனற அேிமகம ெசயதாள. ஏனட சினைவால
இபபட அைையாளம ெதரயாொ வளரநதிடையாட எனற ேகடேைன.
அவள பதிலகக ெொதவாக சிரததபடேய என கை ேகாயில
வத
ீ ியால ேபசிக ெகாணேை நைநத வநதாள. அவள பாரபபதறக
ஜன
ீ ஸ பைததில வரம ஜயர ஜஸவரயா ொாதிரேய இரநதாள. ஒர
சினைதாக ஒர ைவர மககததி அவள கிளி மககில ொினஙகிக
ெகாணடரநதத. அவள சிரககம ெபாழெதலலாம அவளத சிவநத
ேராஜா இதழகள பளபளததத. அவள அணணன ேசகரைொிரநத
ெலடைர வநததாக ெசானைாள. நாஙகள சிைிொா பறேி எஙகள
கைதையத திரபபிேைாம.அவளககப பிடதத நடைக ஜஸவரயா
எனற ெசானைாள. நீயம ஜஸவரயா ொாதிரததான இரகக எனற
பதிலககச ெசானேைன. ெபாய ெசாலலாதஙக அணணா(???)
எனோள. ெகாஞசம ெபாற உைககிடை ஒணண கைேயத எனேேன.
அவள உைமைப ஒர தரம விைரவாக பாரததவிடட எனை எனற
ேகடைாள. பககததில இரநத கைையில ஒர மழம ப+ வாஙகிக
ெகாடததவிடட இதான எனேேன. ( இநதியப ெபணகளகக
ொலலிைக ப+ எனோல உயிர). இைத என தைலயில
வசசிவிடஙகணணா எனற ஆைசேயாட ேகடைாள. அவள
தைலயில ைவததவிடேைன. அவள ெொதவாக ெவடகப படைாள.
அவள அடககட எனைை அணணா எனற கபபிடவத எைககப
பிடககவிலைல. (சில ேவைள ஜயர ெபணகள தஙகள பரசைை
அணணா எனற கபபிடவத வழககம). அவள வட
ீ டகக வநத அவள
அமொாைவ பாரததவிடட ேபாகொாற ெகஞசிைாள. வா எனற அவள
வட
ீ ட வாசலககப ேபாேைாம. கதவ ப+டடக கிைநதத. அவள அமொா
கபாேலஸவரர ேகாயிலககப ேபாயிரபபதாக ஒர தணடல எழதி
ைவததவிடட ெசனேிரநதாள. பிேக வாேேன எனற விடட
திரமபப ேபாேைன. உளேள வநத அவள ைகயால ேபாடை காபபி
கடததவிடட ேபாகொாற எனைை கடைாயப படததிைாள. அவள
ப+சசடடகக கீ ேழ இரநத சாவிைய எடதத கதைவத
திேநதாள.அவள வட
ீ டல நலல சநதண வாசம அடததத. எனைை
இரககொாற ெசாலலிவிடட காபபி ேபாடட வநதாள. அவள தைத
மநதாைைைய இடபபில ெசாரகி இரநததால அவளத அழகாை
ஒடடய வயிற அதன நடவில இரநத ஆளொாை ெதாபபள கழி
நனோகத ெதரநதத. நான அைத பாரபபைத ெதரநத ெகாணை அவள
அவளத மநதாைைைய இழதத மடைாள. உன காபபி நலலா
இரகக. உனைை கடடககப ேபாேவன நலல அதிஷைசாலிதான
எனேேன. அவள ஒனறம ேபசாொல அைேககள ஓடைாள. நான
ஏேதா தபபாக ெசாலலிவிடேைன எனற நிைைதேதன. ஆைால
எனைை உளேள வரொாற அைழதத அலொாரயில ஏேி ஏேதா
பைழய ஆலபதைத எடததாள. அவள ஏேிய ஸடல சறககி என
இரணட ைககளிலம விழநதாள. அவள என கணகைளேய சில
விைாடகள பாரததக ெகாணடரநதாள. அவைள கீ ேழ விடட விடட
ஒர ைகயால அவள இைைைய வரடயவாற அவள இதழகளில
மததொிைப ேபாேைன. அவள தைத இரணட கணகைளயம மடக
ெகாணைாள. நான ெசயவத தவற எனபைத உணரநத ெகாணட
ரரொவிடட ெவளிேய வநேதன..

அவள கணகைளத திேநத அேத ேநரம நான ரைொ விடட ெவளிேய


வநத ெகாணடரநேதன. நான வநத ேவகததில என தைல பதிநத
கைரயில அடபடைத. அவள ேவகொாக ஓடவநத என
தைலமடைய விலககி அடபடை இைதைதப பாரததாள. அவள
உதடகைள என அரேக ெகாணடவநத ெொதவாக மததொிடைாள.
நான கணகைளத திேநத பாரதேதன. உைேை ெவடகததில தைலைய
கீ ேழ ெதாஙகப ேபாடைாள. என ைகயால அவள மகதைத நிொிரததி
அவள மடய கணகளில மததொிடேைன. அவைள ெநஞசில
அைணதத அபபடேய அவள கீ ழ உதடைை என வாயால கவவிப
பிடததச சைவதேதன. அவளத மநதாைை சரநத கீ ேழ விழநதத.
அேத ேநரம என சணணி எழநத ெகாணைத. அவள கணகளால
கடடலகக வரொாற அைழததாள. அவைள தககி கடடலில
ேபாடேைன. அவளத மநதாைைைய அவிழதத எேிநதவிடட அவள
வயிறேில என விரைல ைவதத ெொதவாக வரடேைன. என
ைகைய ேொேல ெகாணடேபாய அவளத ஜாககடடல ைவதத
அவளத இளம ொாரைப இறககி நசிதேதன. எனைால இைியம
ெபாறகக மடயவிலைல. அதைால அவளத ஜாககடைை
அவசரஅவசரொாக கழறேி அவளத பிஞச மைலகளகக விடதைல
ெகாடதேதன. ஆணின ைக பைாத அநத சிேிய மைலகள என ைக
படைதம விைரததக ெகாணட நிொிரநத நினேை. அவள விடை ெபர
மசசில அைவ இரணடம ேொலம கீ ழம ேபாய வநதை. என நாகைக
நீடட அவளத பிஙக நிே ொாரபக காமைப சைவகக ஆரமபிதேதன.
என ேசவபணணாத இரணட நாள தாட அவளத ொாரைபக கததிக
கததி சகம ெகாடததத. அவள என மகதைத அவளத ொாரேபாட
ேசரதத அழததி அைணததாள.என மகதைத அவள ொாரபில இரநத
எடததவிடட என ேசடைை கழறேத ெதாைஙகிேைன. நான ேசடைை
கழறறவைத பாரதததம ொீ ணடம ெவடகததில அவள கணகைள
மடக ெகாணைாள. அவள ைககைள எடதத மட ெகாணை என
ொாரபில ைவதத ேதயககத ெதாைஙகிேைன. அவள ொற பககம
திரமபிைாள. நான அபபடேய கைிநத அவளத காைத நாககால
நககிவிடட ெொதவாகக கடதேதன. அபபடேய என ைகைய கீ ேழ
இேககி அவள ெதாபபள கழிைய என விரலால ேதாணடக
ெகாணடரநேதன.சிேித ேநரம கழிதத அவள பாவாைை நாைாவில
ைகைய ைவதத அைத அவிழககத ெதாைஙகிேைன. அவள உளேள
பிஙக கலர பானட ேபாடடரநதாள. அதன ேொேல என ைகைய
ைவதத தைாவிேைன. அவள என ைகையப பிடதத 'ேவணாம......."
எனற தடததாள. 'நான காலம ப+ரா உனேைாடதான வாழப
ேபாேேன. நான உனைை ஏொாறே ொாடேைன. எைகக நலல ேவைல
இரகக. உஙக பொிலி சமொதிககாடட மமபாயில ேபாய கலயாணம
பணணிககலாம" எனற அவைள சமொதிகக ைவதேதன. அவளம
அதறகத தைலயாடடைாள.

நான மழஙகாலில நினற அவள ெதாைை இரணைையம என அரேக


இழததப பிடதேதன. அவள உறபப என மகததரேக இரநதத.
அவள பானடைய ெொதவாக மததொிடைவாற ஒர ைகயால அைத
கழறே ஆரமபிதேதன. அவளத இதழகள ொயிரகளின ொததியில
ஒளிநத கிைநதத. அவளத ொயிர ேொடைை என மகததால
உரசிவிடட அவள இதழகைள விரதத அவளத h.ரொாை இதழகளில
என வாைய ைவதேதன. என வாய அதில படைதம அவளத
உைலககள ொினசாரம பாயநதத. அவள தன இர ெதாைைகளாலம
என கழதைத இறககிைாள. என மகம அவள பணைை ெவளளததில
மழகியத. ஒர படயாக என மகதைத அவள ெதாைைகளகக
இைையில இரநத விடவிதேதன. அவள மகதைதப பாரதேதன.
அநத அபபாவிப ெபாணணின மகததிலிரநத கணணரீ கசிநதத.
ஒணணம பயபபிைாதட எனற அவள கனைததில மததொிடட
ஆறதல ெசானேைன. அவள கரபபதைதப பறேி பயபபடைாள.
எைககிடை ெகாணைம இரகக அைத ய+ஸ பணணிைா பிளைள
பிேககாத எனற ெசானேைன. ஆைால அவள இனனம பயததில
கிைநதாள.அவைள சநேதாசப படததவதறகாக அவள உைமப
ப+ராவம மததொிடேைன. அவள ெதாைைைய வரடயவாற என
மகதைத அவள பணைையில ைவதேதன. என விரைல உளேள
பகததியவாற அவளத இதழகைளச சைவதேதன. அவள சினைதாக
மைகிக ெகாணடரநதாள. எைத மகதைத எடதத அவள உள
ெதாைைைய நககியவாற அைத அஙகம இஙகம மததொிடேைன.
என பாககடடல இரநத ெகாணைதைத எடததவிடட என ஜன
ீ ைச
கழறேி வச
ீ ிேைன. என விைரதத சணணிைய ெவளிேய எடதத
ெகாணைதைத நலலபடயாக ேபாடேைன. அவள பணைை அரேக
உன சணணிைய ெகாணடேபாய அவள பைழயில ைவதத அவள
ொீ த படததபட என இடபைப ேொலொ கீ ழம அைசதேதன. அவள
சிேிய வலியிைால கததிைாள. அவளத கனைித தைச கிளிபடட
இரததம சிற தளி வநதத. உைேை நான ஓபபைத நிறததிவிடட என
ேசடைால அைத தைைகக ஆரமபிதேதன. இரணைாவத தைைவ
ெசயயம ேபாத எலலாம சரயாகிவிடம எனற ஆறதல ெசானேைன.
எைத சணணி இனனம விைேததக ெகாணேை நினேத. அதைால
அவைள சரபபடததி இனெைார தைைவ ைர பணண அவைள
அைழதேதன. அவள ஒனறம ேபசாொல படததாள. ெொௌைம
சமொதததகக அேிகேி. அதைால என சணணிைய அவளத
ஓடைையில ைவதத ெொதவாக ஆடடேைன. சில விைாடகளில என
ேவகதைத எைகக வசதிபபடை பட அதிகரதேதன. அவள இனப
ேவதைையில ெநளிநதாள.நான என இடபைப விைரவாக
அைசததக ெகாணடரநேதன. அவள எனைை இறககி அைணததபட
ெபரதாக மசச விடைபடேய மைகிக ெகாணடரநதாள. நான ேபாை
ேவகததில இரணட ேபரம ஒேர ேநரததில கிைளொாகைச
அைைநேதாம. எைத விநத என சணணியில இரநத அவள
பணைைககளேள பைதபடடக ெகாணடரநத ெகாணைததக களேள
பாயவைத எனைால உணர மடநதத. அவள பணைையிலிரநத
ொதைநீர ெபாஙகி வழிநதத. அவள சரயாக கைளததப ேபாய
கடடலில படததாள. அவள கநதலில இரநத ொலலிைக கடடல
ப+ராகவம உதிரநதகிைநதத. அவறேில சிலவறைே எடதத அவள
மகததில தவி விடட அவள ெநறேியில மததொிடடவிடட
கடடைல விடட எடநேதன. அவள ெபடசீடைை எடதத தன
உைமைப சததி ேபாரததிக ெகாணட ெொலல எழமபிைாள. அவைள
இறககி அைணதத அவள காதில ெசானேைன. ' ஒணணககம
பயபபைாேத. எலலாதைதயம நான பாததககிேேன. எைககாக நீ
ெகாஞசம காததிரகக ேவணடம" எனற ெசாலலிவிடட அவள
வட
ீ ைை விடட ெவளிேயேிேைன.

இடைகயிடைத kadhalan ேநரம 5:31 PM 0 கரததைரகள இநத


இடைகயின இைணபபகள

வசநதா ஆணட part 3

III வசநதா ஆணட ேதைை அவளின பணைைபிளைவ பிளநத


ெகாடடைாள அவள தன இடபபிைை தககி எபபடயம 50g ேதைை
தன பணைையில வாஙகிெகாணட தைலயைணைய எடதத தன
கணடயின கீ ேழைவததகெகாணைாள. வசநதா ஆணட ொணி நீ
இபேபா அநத ேதைை எலலாம நககி கடககனம சரயா கட பிேக
நாொ ெசயயாலாம. நான ஏன நீஙக நககலாேொ எனேேன. அநத ெபண
அதறக ஆணகள நககிைாள சகம அதிகம சீககிரம எனோல.நான
வசநதா ஆணடயின பணைையிைை நிைைததெகாணட அவளின
பணைையிைை ெதாடேைன அவள. ஆ ஊ மமமம சீககிரம ெசய
எனோள. நான ெொலல நாககிைால அவலின பணைை வாசைல
வரடேைன. பினப ெொலல ெொலல அவள இரகாலகைளயம
பறேிெகாணட நகக அவள மைகிைாள. தன காலகளிரணைையம
என ேதாளகளின ொீ த ேபாடடெகாணைாள. எனைால பாரமதாஙக
மடயவிலைல. அதைால மடட ேபாடடெகாணடரநதவன
தைரயில இேஙகி மடடேபாடடெகாணட அவளின காலகைள
விரதத நகக வசநதா ஆணட தன ஆைைகைள கைளநதவிடட என
சனைிைய தன ைககளால வரடைாள. சிரொொாக இரநததாள.
கடடலின அடயில படததெகாணட என பைலைை இழததவிை
எைகக உணரசசி கடயத. நான ேொலம அழததொாக அவளின
பணைையில வாயைவதத நகக அநத ெபண இபேபாத தன
பாதஙகைள தககி என தைலபினைால ெகாணடேபாய ைவதத என
தைலயிைை அவளின பணைையில அழததிைாள.கீ ேழ வசநதாஎன
சனைியிைை வாயில ைவதத ஊமப நான என இடபபிைை ெொலல
அைசதத அடகக ேொேல வாயேவைல ேவகொாைத. அநத ெபண தன
மைலகைளபிடதத கசககிெகாணைாள.அவளின மகததிைை
எனைால பாரகக மடயவிலைல அவவளவ ெபரயமைல. என
நாகக அவளின பணைையிலிரநத ேதைை தீரததிரநதத ஆைாலம
நான சபபிெகாணட அவளின பணைையிைை ேொலம விரதத நகக
அவளின கால இரககம அதிகொாைத அவள கணடயிைை தககி
ெகாடகக அவள தணணரீ என நாவில படட கரததத.
அவளஉசசதைதயைைய நான என தணணை
ீ ர பாயசச வசநதா
வாயில ேொலம இழதத அடகக தணணரீ பச
ீ சியடதேதன. பினப
வசநதா என விநைத வாயில வாஙகிெகாணட பாதரம ெசனறவிை
அவளின ேதாழி எனைை இழதத தன ொீ த ேபாடடகெகாணட
எனைை மததொிடைாள. ம எமொாமெபரய மைலகள வாடைர
ெபடடல படதத உணரவ. என சரஙகிய சனைி அவளின
பணைையிைை ேதயததெகாணடரநதத.அவள கணணா நீதான
இைி எைகக எலலாம எனோள.வசநதா ஆணட சொயலைேகக
ெசனற பழரசம ெகாணடவநதாள சபேபாடைா ஜஸ
ீ . மவரம
பரகிேைாம.

இடைகயிடைத kadhalan ேநரம 5:31 PM 0 கரததைரகள இநத


இடைகயின இைணபபகள

வசநதா ஆணட part 2

I1 நிொிைம தான நான ெவேிவநதவன ேபால ஆணடயிைை கீ ேழ


தளளி அவரகளொீ த நான ஏேி என சனைியிைை அவரகள
பணைையில ெசாரகி அடகக ஆரமபிதேதன . ஆணட கததிைால
ெொலலிய கரலில ெொதவாைா கஷைொாயிரகக எனற அவளின
மநைதய வசைதைத திரபபி ெசாலல சிரததாள. நான நாய
இயஙகவதேபால ேவகொாக இயஙகிேைன. அவளின
இரமைலகளிலம என ைககள அழநதி பிடதத ெகாணட
ஆகேராஷொாக இடகக எைகக தணணரீ வர அவளின ொீ த அபபடேய
படததெகாணட அவளின இதழகைள கவவிேைன. ஆணட என
இதழகைள சைவகக என சனைி தணணை
ீ ர சர சரெரை ககக சகம
என உைல மழவதம பரவி அதிரைவததத. பினப ஒர 10 நிொிைம
அபபடேய அவளின ொீ த படதத ெகாணடரநேதன. என சனைி
இபேபாத சிேித சரஙகி இரககததிலிரநத விடதைலயாயிரநதத.
ஆணட எனைை எநதிர ேபாதம பினைால பாரககலாம எனோள.
எைகக ேவணம எனற ேதானேியத. ஆணடயிைம ெகாஞசதலாக
ெசானேைன ஆணட இனனம ஒர மைே எனேேன. அவரகள சர
நான ெசாலலமபட ெசயதினைா ெசயயலாம எனோள. பினப எழநத
ஆைைகைள அணிநதெகாணட ைலடைை ஆனெசயய இரவரம
ெவடகததால சிரததெகாணேைாம. வட
ீ டகக ேபாய ஏதாவத சாகக
ெசாலலிவிடடவா எனோள. நானம படசறசறபபாக ெசனற
அமொாவிைம அமொா ஆணடவட
ீ டல ஒடைைை அடககிோஙக
ெகாஞசம சாொானஎலலாம கீ ழ எடததெகாடககணொாம அதான
எனேேன ேவைல மடநததா எனோரகள இலைல நான சாரடஸ
ேபாடடகிடட ேபாேன அபபதான ஏே வசதியாயிரககம எனேேன.
ஆணட வட
ீ டகக ெசலல அவள யாரைேொா சீககிரம வநதட ொிஸ
பணணிைாத எனோள.நான ஆணடைய பாரதத சிரகக அவள
ரமககளள ேபா நான வேரன எனோள. நான கைைொகக
கடடபடைவன ேபால ரொில ெசனற என தமபியிைை ெதாடட
பாரததெகாணட கைவகளில ொிதநதெகாணடரநேதன. ஆணட
வநதாள. ொணி இனெைார மைே இலல எததைை மைே
ேவணமைாலம எடததகக ஆைா நான ெசாலேத ெசயயனம
எனோள. நான எனைேவணமைாலம ெசயேேன ஓசியில ஓலனைா
சமொாவா.காலிஙெபல அடததத எைகக தககிவாரேபாடைத
அஙகிள வநதடைாரா எை ஆணட எனைை பாரதத
கணணடததவிடட ேபாைால எைகக பயம அதிகொாைத. இர
ெபணகள கரல ேகடைத. பினப ஆணட ஒர ெபணணைன வநதாள.
அவள எனைை பாரதத எலலாம ெசாலலிடடயா எனோள
ஆணடையேநாககி. ஆணட அெதலலாம பிரசசிைையிலல ைபயன
நான ெசானை ேகடபான எனோள. எைகக பயம ேபாய சறற
விளஙகியத ஆணட இவைள இஙக அைழததத உேவககாகததான
எனற ஆைால பினப ெதரநதத அவள ேவற உேவககாக
வநதிரநதாள எனற. எனை? அநத ெபண ஆணடவட
ீ ட
சொயலைேகக ெசலல ஆணட என அரகில வநத ொணி எனை
எடததகக அநத ஆணடையயம அனபவி ஆைா அநத ஆணட
ெசாலோொாதிர நைநதகக எனோள. எைகக பரயவிலைல. அநத
ெபணவநதாள. அவள நலல உயரம ெபபைி உொா ேபானே மகம
உைலைொபப. பாரககம ேபாேத ொிகெபரய உரவம. ைகயில பாடடல
ெகாணட வநதிரநதாள. ேதன. வசநதா ஆணட ொணி வா இஙக
பாரஆணட இபப உைகக எனை பணேேை அத நீ அநத ஆணடகக
பணணா ேபாத எனோள.என ஆைைகைள இரவரம கழறேிைர.
பினப எனைை படககைவததவிடட என பலில ேதைை தைவி
வசநதா ஆணட அதைை வாயில ைவதத சபப எைகக இனெைார
அனபவம 1 நிொிைம இரககம ஆணட எழநதெகாணட அவளின
ேதாழியின ஆைையிைை கழறே அவள மைலகளிரணடம
ெதாஙகிெகாணட இரணட சிேிய பிளாஸடக பநதகள ேபால இடபப
சிேியதாயிரநதத. ஆைால பணைை சததொாக ேஷவ
ெசயதிரநதாள. அவளின பணைை பிளவ 5 இஞச நீளொிரககம.
படகைகயில படததகெகாணைாள.

இடைகயிடைத kadhalan ேநரம 5:30 PM 0 கரததைரகள இநத


இடைகயின இைணபபகள

வசநதா ஆணட part 1

Iவசநதா எஙகள வட
ீ டன அரகிலிரககம ஆணடயின ெபயர.
கழநைதயிலைல. பரஷன அரசாஙக பணியில. வயத 35 களளொாை
உரவம ஆைால கமெொனேிரககம வடவம. நலல பணம
பைைததவரகள. ஆைால கழநைதயிலலாதத தான கைே. அைத
ெவளிபடததிெகாளவதிலைல.அவரகள வட
ீ டல இலலாத
ெபாரடகேளயிலைல. எலலாம நிைேநதிரககம. நான ொணி
சொயறகைல படபப என அபபா தன ஏழைொ வரமபடயிலம எனைை
என விரபபததிறக ஏறப படககைவககிோர. எைகக 19 வயத
இரணைாொாணட படததகெகாணடரககிேேன. விடமைேயில
வநதிரநேதன.எஙகள வட
ீ டல பிரடஜ இலலாததால வசநதா
வட
ீ டல பிரடஜில சில ேநரம ொாவ காயகேி ேபானே ெபாரடகைள
ெகாணட ெசனற ைவபபத வழககம.அனற ொதியம 2 ொணி அமொா
ொாவ ெகாடதத வசநதா வட
ீ டல ைவததவிடடவா எனோரகள.
நானம ெசனற ஆணடயிைம கேிவிடட பிரடஜல ைவதேதன.
டவியில தனசின தளளவேதா இளைொ பைம ஓடகெகாணடரநதத.
எைகக பைததின பாைலகள ொிகவம பிடககம எனபதால நினற
பாைலககாக காததிரநேதன. தீணை தீணை பாைல.ஆணட
உடகாரநத பார எனோரகள. நான இலைல பாடடொடடம ேபாதம
ெராமபபிடசச பாடட எனேேன. ஆணட சர இஙகேய இர நான
வநதடேன எைெசாலலிடட கிளமப நான பாைல ெதாைஙக அதில
லயிதத கீ ேழ உடகாரநேதன. பாைல மடய திரமபவம ரைவணட
ெசயத ேகடகலாேைன. திரமபவம பாைல மடயம தரணம
வசநதாவின கரல ரொிலிரநத. ொணி இஙக ெகாஞசம வாேயன
எனற. ரமககள ெசலல ஆணட உைைொாறறம தடபபகக
அநதபேம நினறெகாணடரநதாரகள. ொணி எனகக ெகாஞசம
சாொாெைலலாம சிலாபபில இரநத எடதத தைைகக ேவணடம
ஹலப பணன எை ெசாலல அநத கதவ ெகாஞசம மடடட வநதட
நாய ஏதாவத உளள வநதடம எனோரகள. நானம ெசனற கதைவ
அடததவிடட வரமேபாத ஆணட தடபபகக அநத பேம இலைல.
பினைால கதைவ யாேர மை ைலடைை அைணததவிடட எனைை
கடடயைணததத ஒர உரவம. பரநதத. வசநதா ஆணட தான. நான
ஏதம கேவிலைல. ஆணட ஆைை மழவதம கைளநத
அமொணொாக இரநதாள. இரவரம ேபசவிலைல. ஆைால ைககள
இரககி அைணததகெகாணைை. சிேித சிேிதாக எனைை கீ ேழ
இழதத படகக ைவதத எனொீ த பைரநதாள வசநதா. அவளின
இயககம ொிகவம பரபரபபாகவம ஆகேராஷொாகவம இரநதத
பைபைெவை என ஆைைகைள கழறேிவிடட என இடபபின ொீ த
உடகாரநத எனைை மததொிடைாள.என சனைி நீணட
ேநராயிரநதத. அவளின கணட என சனைியிைை
உரசிகெகாணடரநதத. எைகக உைமபில ொினசாரம பாயவத
ேபானே உணரவ மதலமைே எனபதால எஙக ெதாைஙகி எஙக
மடகக பாைல வரகள தான நிைைவகக வநதத. ஆணட தன
மைலகைள என ொாரபில ைவதத அரககிெகாணட தன
கணடயிைை உயரததி என சனைியில உரசிைால. பினப பினனகக
நகரநத என சனைியிைை ைகயில பிடதத நிறததி அதன ொீ த
உடகாரநதாள. அபேபாத தான ெதரநதத அவள பணைை வாசலில
என சணணி சிேித நைழயைவததிரநதாள. ொீ ணடம எழநத என
சனைியின ொீ த அழநதி உடகார எைகக ேதாளகள விலகி
வலிெயடகக மதன மைேயாக ஆணட வலிககத ெொதவா
எனேேன. எைககம தான வலிககத சரயாயிடம இர எனேவாற.
ொீ ணடமஅரககிைால.வலி அதிகொாைத ஆைால சகம என உைமபின
ொறே பாகஙகள உணரசசியறேதேபால உணரநேதன. சனைிொடடம
தான என உைமபின பாகமேபால ஒர உணரவ எைகக ெசாரகததில
ொிதபபதேபால இரநதத. ஆணட இபேபாத இடகக ஆரமபிததாள.
நான அவள மைலகைள ெதாடடபாரதத பினப ைககளால கசகக
ஆரமபிதேதன.ஆணடயின மைகல அதிகொாக அதிகொாக அவளின
இடததலம அதிகொாைத. பினப நிறததிைாள. உசசதைதயைைநதாள
ேபால எைகக எடைவிலைல. எனொீ த படததெகாணைாள. எனைால
தாஙகமடயவிலைல.

இடைகயிடைத kadhalan ேநரம 5:29 PM 0 கரததைரகள இநத


இடைகயின இைணபபகள

ொாொி தநத பலா சசைள 3

part - IIIேசகர அபபடேய அவைள பரடட அவள ேொல பைர ொாொி


அவன தணைை பிடதத வழி காடட மம அடைா எனோள. கசிநத
பணைையில ேசகர அழததொாக பைள திணிதத பணர
ெதாைஙகிைான. அவள மைல கனறகைள உரடட அடயின
ேவகதைத அதிகரததான. ொாொி ஸஸ எை நாகம ேபால சீேி
இடபைப மனனம பினனம அைசதத ஊககொளிகக ேசகர ேவகொாக
பாயநத அடவாரதைத எடடைான. ொாொி காொபெபரகக எடதத
அவன கணடைய பலொாக பிடதத தனனைன இைணதத ெதாைைய
இறககி பைள ெநரததாள. ேவரைவ ஆோக ெபரகிைாலம
இரவரம காரயததில கணணாக மசசிைரகக இயஙகி இனபததின
உசசிகக வநதாரகள.ொாொி நான தபப பணணி விடேைேைா ஏேதா ஒர
ேவகததில ேசகர ெசானைதம ொாொி இலேலைா உன ொாொா இதில
அவளவாக நாடைம காடடவதிலைல. உனைை ெொலல ெொலல டஸ
பணண நிைைதேதன ஆைா நான நிைைததைத விை சீககிரொா
காரயதைத மடதத விடைத இநத ெவலல கடட அவன பைள
பிடதத இறககி கணடைய ஆடடகெகாணட பாத ரைொ ேநாககி
ேபாைாள.ேநர மகம நைநத கமபைியில ேசகரகக ேவைலககாக
அைழபப வநதத. கமபைி சலைகயில காடேைஜ. ேசகர பத ைரஸ
வாஙகி வநத களிதத வரவதறகள ொாொா ைநட டடடகககிளமபி
விடைார. கிசசைில பால காய ைவததகெகாணடரநத ொாொியிைம
டரைை காணபிகக ெசனேேபாத திரமபி கை பாரககவிலைல.
எனை ொாொி ேகாபொா எனேபட அவைள பின பேொாக கடட
அைணததான. விடைா எனற அவள உதேிைாலம ேசகர ைநடககள
ைகைய விடட மைலகைள பிைசய ெதாைஙகியதம அவள தைல
அவன ேதாள ேொல சாயநதத. ைநடைய ேவகொாக கீ ேழ இேககி
பாவாைைைய உரதத கணட பிளவில பைள ைவதத இடததான.
அவைள ேொைைைய பிடதத நால காலில நிறக ைவதத விரநத
பணைையில பைள திணிதத ஆடை ஆரமபிததான. அவள காத
ொைைல கடதத ஊஞசல ஆடம கைிகைள கசககிய வணணம ஓைழ
ேவகபபடதத மமம ேசகர ஆஆ மமம ராஜா இநத ொாொிைய விடட
ேபாக ொாடேைன ெசாலலைா மமம ராஜா கணடைய தளளி
ெகாடததாள.இநத பணைை சகதைத விடட எபபடட ேபாக மடயம
என ொாொி ெசலலம .. ெகாஞசம கை கணடைய ஆடடட ஜயா கடட
... கணடைய தளளி பால தீஞசை ேபாகெதைா .. அநத ைபராைவ கீ ேழ
காொி நிைேய பால கிைைககம ேசகர ஆேவசொாக ஆடட பாைல
பச
ீ சிைான. ேசகர தனைை விடட ேபாக ொாடைன எனே நமபிகைக
வநத ொாொி அவன ொாொன ெவளிேய இரககம ேநரஙகளில
ேசகரைன அமொண விைளயாடைை நைததி காொ பசிைய
தீரததகெகாணைாள.

இடைகயிடைத kadhalan ேநரம 5:20 PM 0 கரததைரகள இநத


இடைகயின இைணபபகள

ொாொி தநத பலா சசைள part -2

IIஒர விதொாக சொாளிதத ஜாெகடைை டரைிங ேைபிள ேொல


ைவதத விடட வநதான. அைர ொணி ேநரம கழிதத ேசகர இநத
ைபைய உளேள ெகாணட ைவய ொாொி வாசலில கரல ெகாடததாள.
ொாொி ைப ெராமப கைொாரகக பலா பழ வாசம ேவற ேசகர ைபைய
தககி காயகேிகைள பிரடஜ அரேக ெகாணட ைவதத தைலைய
தகக ொாொி ஜாெகடைை கழடட ைநடடைய தைல வழியாக ேபாடட
ெகாணட இரநதாள. பிராவில திரணை கரைொ மட அதிகொாக
இலலாத அககிள கழி தரசைம கிைைகக ேசகர ொாொி டஸ
பணணகிோள கிைைதத வாயைப பயன படதத தயாோைான. எனை
ொாொி பலா சைள வாஙகியிரககீ ஙக ொாொவகக பிடககேொா ேசகர
ஆரமபிததான. ஏன ேசகர உைகக பிடககாதா ொாொி அவன அரேக
வநத அொரநதாள. பலா சைள பிடககாொ இரககொா. நான உரதத
தரகிேேன எனற சைளைய உரதத பாதிைய அவனகக தநத
நலலா இரககா எனே ேபாத ேசகர வழ வழன அதவம நீஙக தரம
ேபாத நலல ரசி பனைைகததான.ேசகர ொாொி ெநரஙகி வரகிோள
எனபைத ெதரநத ஒர பைலஙகாைய தைவியபட நலல நீளொா
இரககலேல கடட ைவககலாம எனோன. அதகக ேதஙகா
வாஙகலேய அவைை ஒர ொாதிரயாக பாரததாள. ேசகர உளேள
இரகேக நான எடககவா எனற அவள ொாஙகைிகள ெநஞசில பதிய
கடட அைணதத அவள மகம மழதம மததொிடைாண. ொாொி
ொறபேபதம ெசாலலாொல அவன ொாரபில ஐககியொாக ேசகரகக
ைதரயம வநதத. ைநடேயாட மைலகைள கசககி பிழிநத உதைை
சைவததான. ொாொி ஸஸ எனற விடம மசச காறேின கதி
அதிகரததத.ேசகர அவள ைநட ேொலாக மைலகளில மகம பதிதத
அழததொாக உேிஞச ேவரைவ வாைை மகைக தைளததத.
ைநடைய ேொேல இழதத வழ வழபபாை ெதாைைய தைவிய பட
அவள ொதை ேொைை தைவியதம அவன நிைைததத ேபால அஙகம
அதிகொாக மட இரககவிலைல.பிளைவ விரலால ேதயதத ொாொி
இநத பலா சைள தடபபா இரகேக திஙகவா எனேேபாத ஜயா
மைகிய வணணம இனனொாைா ேகளவி ேசகர ெவறற ொாரைப
கடததாள. அவன ஜடடககள ைக நைழதத ேசகர அநத
பைலஙகாைய விை இத ெபரசா இரகேகைா அவன தணைை பிடதத
ஆடடைாள .நலலா ஆடட எனற ேசகர ஜடடைய கீ ேழ தளளி விை
அவள உளளஙைக சடடல அவன பள திொிேியத. ேசகர ைநடைய
கீ ேழ இேகக அவள எழநத அவன மனேை அமொணொாக எனேதம
ேசகர அவள ெபரதத கணட ேகாளஙகைள பிைசநத ஆலிைல
பணைையில நாகைக உைரததான. அவன மடைய பிடதத எழபபி
வாைா ெபட ரமகக இழதத வநத அவைை கடடலில சாயததாள.
அவன கஜகேகாைல ேதால உரதத சிவநத ெொாடைை இர
கனைததிலம உைரததகெகாணைாள. பிேக உதைால ஒததைம
ெகாடதத சணணியில இரநத தளமபிய பைசைய நணி நாககால
நகக ேசகர தடததான. அவள சீணைலால நரமப பைைதத ஆடம
பைள உதைால கவவி ெொலல பாதி சணணிைய
வாயககளவேபாடட ஊமப ெதாைஙகிைாள.ொாொி நாகக அவன
தணட தைலபபிலம அைத ஒடடய நரமபகைளயம சீணடகெகாணட
இரநதத. அவன தணைை வாயிலிரநத ஒர கணம ெவளிேய
விடட ொறபடயம வாயககள ேபாடட டஸ பணணிைாள. ேசகர
அவள தைலைய பிடதத அழதத அவைை பாரடதகெகாணேை மழ
பைளயம விழஙக அத அவள அட ெதாணைைைய எடடயதம
அவள தாைை அவன விைதகளில இடததத. ஆைாலம அவள மசச
வாஙக ஊமபைல ெதாைர ேசகர பச
ீ சி அடதத கஞசி வாய நிரமபி
வழிநதத. ேசகர ொாொி அககிளில ைக ெகாடதத அவைள தன ேொல
ேபாடைதம ஜயா அவன இடபபில பணைைைய ைவதத ேதயதத
சிரததாள. ெசகர அவைள கடடலில சரதத காலகைள அகடட அநத
ொதன ெபாயகயில நீநத தயாோைான. அவள மைல காமபகைள
திரகியபட பணை மழதம நாகைக ைவடத ேதயதத கசிநத வரம
காம நீர வாைைைய சவாசிததான.பிளைவ சறறம நாைவ ஓடை
ொாொி இர விரலகளால அைத அகடட தர சிவநத தவைர ெதனபடட
ேசகர அைத மககால உைரததான. பரபைப சறேி நாேவாடட அைத
உதடல கவவி எடகக ொாொி மைகிய பட ெநளிநதாள. ேசகர
ேவகதைத கடை ொாொி இனபததில இடபைப தகக இடலி ேபால
உபபிய பணைை விரய ேசகர பிளவககள நாகைக நைழதத
ஆடடைான. ொாொி காொததில எனெைனைேவா பறபறதத ெகாணட
ேசகர தைலைய பலொாக அழததி மசச வாஙக உணரசசிைய
எடடைாள. அவன தைலைய எடகக ேசகர உன ொாொா இபபட
எலலாம ைசததிலேலைா நககேதில இவளவ இனபம இரககம
எனபைத இபபததாணைா ெதரஞசத அவைை கடட அைணததாள.
ொாொி அவன தணைை பிடதத ேசகர எழமபி விடைேத உளேள
விடைா அவள பணைை வாயிலில ைவதத அழததிைாள.

இடைகயிடைத kadhalan ேநரம 5:19 PM 0 கரததைரகள இநத


இடைகயின இைணபபகள
ொாொி தநத பலா சசைள part -1

Iேசகர படபைப மடதத ேவைலககாக அைலயம ேநரம. அனற


ொாைல வட
ீ வநதேபாத பதிதாக ஒரவர அமொாவிைம சவாரசியொாக
ேபசிகெகாணட இரபபைத பாரததான. ேபய அைேநதவன ேபால
நிறகம அவைிைம ெதரயைலயாைா இத உன ொாொா சஙகரன எனற
அமொா வநதவரகக அவைை அேிமகம ைசதாள. உைகக எபபட
ெதரயம நீ பிேநத உைன ேபாைவன இபப வரகிோன கடமபததில
அநத அளவகக ஈடபாட ஏணைா சஙகரா அவைள கடட வநதா
நாஙக வட
ீ டல ேசரததகக ொாடேைாொா அவைர திடைாத கைேயாக
ெபாரநத தளளிைாள. இலேலககா அவள ெசாலலிததான வநேதன
அடதத வாடட கணடபபா கடட வரகிேேன.20 வரைஙகளகக
பிேக உேைவ ேதட வநத அவன ொாொன பமபாயில ஒர கமபைியில
ேவைல பாரககிோர எனபத இரவ அவரைன ேபசிகெகாணட
இரககம ேபாத ெதரநதத. தமபிகக விொரைசயாக விரநத
ைவதத அவர கிளமபம மன ேசகர ேவைல விஷயதைத
எடததைரததாள. அவரம பிேக ைசதி அனபபவதாக ெசாலலி
கிளமபிைார. ஓரர ொாதஙகளகக பிேக தகவல வநத ேசகர
கிளமபிைான. ெரயில பயணததில பழககொாை ஆளகளிைம
விசாரதத ஒர வழியாக அவர வை
ீ ை கணட பிடததான. ஏணைா
ேசகர தகவல அனபபியிரநதா நான ஸேைஷன வநதிரபேபேை
இைதைத கணட பிடகக சிரொம இரநதேதா எை வரேவறோர அவன
ொாொன. இர அைேகள ெகாணை வட
ீ . கிசசைை ஒடடய பாத ரம.
ஜயா யார வநதிரககா பார ொாொன கரல எழபப அவன ொாொி ஈர
தைலய தவடட ெகாணேை ெதரயாெொனைா ேசகர சவககியாொா
அககா நலலா இரககாஙகளா கசலம விசாரததாள. ொாொிைய
பாரதத ேசகர ஒர கணம பிரமபிதத ேபாைான.களிதத சாபபைை
மடதத ொயஙகிைான. ொாைல அவைை எழபபி காபபி தநத ேசகர
உன ொாொா வர ேநரொாகம நாொ பககதத ேகாவிலகக ேபாய
வரேவாொா எனற கிளமபிைாரகள. ொாொி வட
ீ /ஊைர பறேி
அவைிைம விசாரதத பட ேகாவிலகக ேபாய திரபியதம ொாொாவம
வநத ேசரநதார. இரவ படகைகயில சயநததம அடதத அைேயில
ேபசச கரல ேகடட காைத ெகாடததான. ஜயா ேசகரகக ஒர
ேவைல கிைைதததம ேவற எஙேகயாவத தஙக ைவககலாம அத
வைர அவன இஙேக தஙகவதில உைகக பிரசசைை இலலேய
ொாொன கரல எனைஙக நீஙக ெராமப நாள கழிதத ெசாநதஙகைள
பதிபபிதத இரககிேோம ேசகைர இஙேக ெவசசககாொ இரநதால
அககா வரததபபை ொாடைாஙக ொாொி பதில. பிேக ஓரர நிைம
ொவைம ெொலலிய இச இச சததம கடடல கரகரபப ஐநத
நிைஙகளககள எலலாம மடநத விடைத ேபாலம. ொாொிகக
ொிஞசிப ேபாைால 30 வயத இரககலாம.ஐநேதகால அட உயரததில
சிகபபாை நிேம. வடை மகததில கரைொ விழிகள. லிபஸடக உதவி
இலலாொேல சிவநத உதடகள. நிொரநத நிறகம உரணட திரணை
ொார கலசஙகள. வாளிபபாை ெதாைைகள சஙகொததில உபபி ெதரயம
ொதை ேொட. விசாலொாை வயிற பிரேதசததில ஆழொாை ெதாபபிள.
ெொலலிய இைைைய தாஙகம பஷடயாை கணட ேகாளஙகள.
ேகாவிலகக ேபாைேபாத அஙக வநதிரநத ஆணகள பாரைவ ொாொி
ேொல ெசலவைத ேசகர கவைிகக தவேவிலைல. தான இஙக
வநதிரபபத வாழைகயில மனேைறவதறகாக எனேதால ேசகர
ொைைத திைபபடததிகெகாணட தககதைத தழவிைான. அடதத
ஓரர வாரஙகளககள நாைலநத கமபைிகளில ஏேி இேஙகிைான.
அைலசசல தான ொிசசம. ொாொா நணபர மலொாக ஒர காரெொணட
கமபைியில ேவைல இரபபதாக ெதரநத அஙக ெசனற
பாரததான.ேநர மகம மடநத ஒர ொாதததில தகவல ெதரவிபபதாக
ெசானைதால நமபிகைகேயாட காததிரநதான. ொாொி ேவைல
ெசயயம ேநரததில ெதரயம ெகாழதத மைலகைளயம பினைால
தளளி நிறகம கமபள கணடகைளயம பாரககம ேபாத உணரசி
வசபபடவான. எனைதான ொை கடடபபாடேைாட இரநதாலம ஒர
ஆணம ெபணணம தைியாக பழக சநதரபம அைொயம ேபாத
கைைசியில ெகாணட ெசலலம இைம பணரசி தாேை. ேசகரம அநத
நிைலகக தளளபபடைான எனபதில ஆசசரயொிலைல. ஆைாலம
ொாொி ொைதில அபபட எதாவத எணணஙகள இரககொா எனபத
அவனகக ெதரயவிலைல.ொாொா டடடகக ெசனற விடைார. சொார
பதத ொணிகக ொாொி ேசகர நான காயகேி வாஙக ெசலல ேவணடம
அநத பசைச கலர ஜாெகடைை பே
ீ ராவில இரநத எடதத ெகாட
ொாொி கணணாட மனைால அழக படததி ெகாணட இரநதாள.
அரேக வநத ேசகரகக ைநலான சார ொைேவில தககிகெகாணட
நிறகம மைலகைள அவள பினைால நினற பாரதததம
அைவகைள அபபடேய கடதத சைவகக ேதானேியத.

இடைகயிடைத kadhalan ேநரம 5:18 PM 0 கரததைரகள இநத


இடைகயின இைணபபகள

வட
ீ ட ஓைர ன ொைைவி Part 3

IIIஅவள என ட சரடைை அடயிலபிடதத அபபடேய ேொேல தககி


அைதக கைழநதவிடட என ொாரப ொயிைர ைகயிைால வரடைாள.
அவள பபேபானே கரஙகள என ொாரப மடயில படைதம
எைககளேள சிலிரபப ஏறபடைத. நான ேசாபாவில இரநத எழநத
நினேபட என ஜன
ீ ைச கழறேி எேிநதவிடட அவள மனைால
நினேேன. அவள ேசாபாவில இரநதபடேய ஜடடககள எழநதநினே
தடையப ஆசசரயதேதாட பாரததாள. நான அவளத ைகைகள
இரணைையம எடதத என ஜடடேொேல ைவததத ேதயததவிடட
ஜடடைய ெொதவாக கழறேிேைன அவள உதவிேயாட. அவள நீடடக
ெகாணடரநத தடைய அவளத வலத ைகயிைால மனனம
பினனம அைசததவிடட அவள வாயககள நைழததாள. சைாை
சணணி அவள வாயககள ேபாைதம ெகாலலன காயசசிய இரமைப
தணணியில ைவபபத ேபால இரநதத. நான ஆ ஆ எனற
மைகியபடேய அவள ெசயவைத அனபவிததக ெகாணடரநேதன.
அவள வாயில இரநத எசசில கவன கனைம வழியாக வழிநத
ெகாணடரநதத. ொற ைகயால அவள அைத தைைததவிடட சபபம
ேவைலைய ெதாைஙகிைாள. ஒர சில நிொிைததின பின ேபாதம
எனே நிைலகக வநத தான என தடைய அவள வாயில இரநத
எடததவிடட மழஙகாலில அவள மனைால இரநத ெகாணட
அவள பாவாைைைய கழறேிேைன. அவள ேபாபாவில இரநதபடேய
அவள இடபைப உயரததி அைத கழறறவதறக உதவிைாள. அவள
உளேள ஒர பானடயம ேபாைவிலைல. அவள இபேபாத
நிரவாணொாக ேசாபாவில இரநதாள. நான அவள மனைால
நிலததில மழஙகாலில நினேபடேய அவள காலகள இரணைையம
ஏ வடவில விரததெகாணட என வலத ைகவிரலகைள என வாயில
ைவதத நககிவிடட அைத அவள பணைையின இதழகளின நடவில
ைவதத ேொலம கீ ழம ேதயதேதன. அவள இனப சகததில மைகிக
ெகாணடரநதாள. நான இதழகைள வரடவைத நிறததிவிடட என
மகதைத அவள இரணட ெதாைைகளககம ொததியில பைததத
அவள இதழகைள ரசி பாரதேதன. அவளத இனப இதழகள ஈரொாகி
கசிநத ெகாணடரநதத. சைவ கணை நான என நடவிரைல என
நாககில ைவதத சபபிவிடட அவள பணைைககள பகததி மனனம
பினனம இடதேதன. அபபடேய எைத சடடவிரைலயம உளேள
விடட என இரணட விரலகளாலம அவைள இடததக
ெகாணடரகைகயில அவளத மைகல சததம அதிகொாகியத. அவள
தைத மைலகைள அவளத இரணட ைககளாலம இறககிப பிடதத
கசககியபட சகங கணட ெகாணடரகைகயில அவளத ைகலகள
இரணடம இனப ேவதைையில அைசயதெதாைஙகியத."ேபாதம
ேபாதமää இபப உஙக தடைய ைவதத அடஙக" எனற கததிைாள.
நான எழநத அவைள தககித ேதாளில ேபாடடக ெகாணட அவளத
ெபடரமககள ெகாணட ேபாய கடடலில தைாெரனற ேபாடேைன.
இைதத திேஙக! அதககளள ெகாணைம இரகக எனற ெசாலலி
"ராயைர" காடடைாள. அைத திேநத அதில இரநத ெகாணைம
பாகெகடைை கிளிதத ெகாணைதைத ெவளிேய எடதத அவளிைம
ெகாடதேதன. அைரெவேியில இரநத என தடைய அவள ைககளில
பிடதத கலககி விைேபேபறேிவிடட ெகாணைதைத அணிவிததாள.
அவள ெொலல கடடலில சாயநத படததக ெகாணட காைல
விரததாள வ ீ வடவில. நான அவள ேொேல ஒர ைகயால
ெொதைதயில ஊனேியபட ொற ைகயில தடைய பிடதத அவள
பணைையில ெசாரகி விடட அவள ொீ த சரநத ெகாணட இடககத
ெதாைஙகிேைன. பல தைைவ அடபடை அவளத பணைை ெகாஞசம
லசாக இரநதத. என விைேதத இறகிய மறககச சணணி அவள
கழிைய உலகைக ேபால தைவததக ெகாணடரநதத. அவள ஒர
ைகயால என பிைர மடைய வரடயவாற ொற ைகயால என
மதைக வரடக ெகாணடரநதாள. அவளத பஞச ேபானே
ேொைியில படததக ெகாணட ஒர மனற நிொிைம இடததக
ெகாணடரகைகயில அவள ஆ..... ஆ.... ஆ....... ஆ....... ெகாஞசம
ேவகொா ேபாங;க எனற காதககள கததிைாள. நான என இடபபின
ேவகதைத அதிகரநத அவள கழிைய ெரணடல ஒனற பாததக
ெகாணடரநேதன. எைககம உசசக கடைம வரவத ேபால இரநதத.
எைத ேவகம இனைமம அதிகரதத ெகாணேை ேபாக நானம
அவளம ேசரநத ெகாணேை ேகாரசாக ஆ....ஆ...ஆ.... ஆ...... எனற
மைகிக ெகாணேை ஓததக ெகாணடரநேதாம. கைைசியில
அைைபடடக கிைநத விநத சிதேிப பேநத ெகாணைததககள
கசிததத. நான அபபடேய கைளபபைன அவள ொீ த சரநேதன. அவள
என கழததில எடட மததம தநதவிடட எனைைப பககததில
தளளிைாள. நான ெகாணைதைத கழறேி கடடலின கீ ேழ
எேிநதவிடட ெொதைதயில ஏேி அவைள அைணததக ெகாணட
ஒயெவடதேதன சிேித ேநரததகக. எஙகள லீ ைலகள அனற ராததிர
மழவதம நைநதத. ஒர ெபடடக ெகாணைமம அனேே தீரநத
ேபாைத. எஙகள திரவிைளயாைல யாரககம சநேதகம வராொல
ெதாைரகிேத அவள பரசன அெொரககாவில இரநத திரமபி
வரமவைர

இடைகயிடைத kadhalan ேநரம 5:16 PM 0 கரததைரகள இநத


இடைகயின இைணபபகள

வட
ீ ட ஓைர ன ொைைவி Part II

சிேித ேநரததில அவளத கழநைத அழதத. அவள அநத


கழநைதைய எடதத அவளத மநதாைைைய விலககிவிடட
அவளத ஜாகெகடடககள ைகையவிடட இரணட மைலயில
ஒனைே ெவளிேய எடதத என கண மனைால பாலடடக
ெகாணடரநதாள. பசி அைஙகியதம பிளைள அவள ொடயில
நிததிைர ெகாணைான. 'பிளைளைய படககப ேபாடடவிடட வாேேன"
எனற ெசாலலிவிடட படகைக அைேககளேள ெசனோள.
பிளைளைய ெதாடடலில ேபாடடவிடட ெவளிேய வரம ஹாலின
ைலடைை அைணததவிடட "பிளைள தஙகதää அதைாலதான
ைலடைை ஓவ பணணிேைன" எனற ெசாலலிக ெகாணேை நான
அொரநதிரநத அேத ேசாபாவில வநத அொரநதாள.பைம பாதததக
ெகாணேைää இைையிைைேயää என ேவைல எபபட ேபாகிேத? எபபட
ெசடடல ஆகிவிடேைன? எனனைைய பொிலி எலலாம பறேி ேகளவி
ேொல ேகளவியாக ேகடடக ெகாணடரநதாள. ஏன கலயாணம
ஆகவிலைல? ஏதாவத ேகளபிரணட இரககா எனற ேகடைாள. நான
இலைல! எனேேன. ஏன? எனற ேகடைாள அவள. அதறக நான "நான
ேதடம ெபணைண இனனம என கணணில பைவிலைல" எனேேன.
அதறக அவள ெொதவாக பனைைகதத வாேே "அவள எபபட
எலலாம இரகக ேவணடம எனெேலலாம நிைைககிேங
ீ க" எனோள.
நான அதறக "உஙக ொாதிர அழகா இரகக ேவணடம" எனற
ெசானேைன. அதறக அவள "சமொா தாேை ெசானைங
ீ க. நான
ஒனறம ஜஸவரயா ராய" இலைலேய எனோள. அதறக நான "
அழகா இரகக ேவணடம எனோல ஜஸவரயா ராய ொாதிர இரகக
ேவணடம எனற அவசியம இலைல. உணைொைய ெசானை
ேபாைால எைகக வாே ொைைவி உஙக ொாதிரேய இரகக
ேவணடமஎனற நான உஙகைள பாரதத மதன நாளில இரநேத
மடவ ெசயதவிடேைன" எனற ெசாலலிக ெகாணேை ைதரயொாக
ேசாபாவில அவள பககொாக நகரநத அவைள ஒடடயபடேய அொரநத
ெகாணட "இபபட ஒர அழகா ெபணைண ைவததக ெகாணட ேவற
இைததில எதறக அைலய ேவணடம" எனற ெசாலலிக ெகாணேை
அவள ைக ேொேல என ைகைய ைவதேதன. நாஙகள இரவரம
இரணை இநத ஹாலில டவி ெவளிசசததில ஒரவைர ஒரவர
கணகளககள பாரததக ெகாணேை இரநேதாம. அவள
ெவடகததைன எதவம ேபசாொல ெொௌைொாைாள. நான ெொௌைம
தாேை சமொதததகக அேிகேி எனற நிைைததக ெகாணேை அவள
இைத ெதாைையில என வலத ைகைய ைவதத ெொதவாக ேொல
ேநாககி வரடயபட அவளத வலத மைலைய ைகயிைால
சிைேபபடததிக ெகாணட அவள கழததிேல மததொிடேைன. அவள
கணகைள மடக ெகாணட ேசாபாவின பினைால தைலைய
சாயததாள. எைத தட என ஜன
ீ சககள இரநத ெவளிேய வர
தவியாய தவிததத.நான அவளத மநதாைைைய ெொதவாக
விலககிய பட அவளத ெநஞசின ொததியில மகதைதப பதிதத
ேதயததவிடட அவளத ஜாகெகடைை கழறேிேைன. அவள ைகைய
தககி ஜாகெகடைை ெவளிேய எடகக ஒததாைச பரநதாள. நான
அவள ேொேல ஏேி இரநத ெகாணட என ைக இரணைையம அவள
பினைால கடடப பிடபபத ேபால ெகாணட ெசனற அவளத
பிோைவக கழறேிேைன. அவளத பரதத ொாரபகஙகள இரணடம
மசசி வாஙகிக ெகாணட ெவளிேய வநதை. என இரணட
ைககைளயம தககி அவள ொாரபகஙகைள ெொதவாக ொசாஜ
பணணியபடேய அவளின இதழகளில நாககிைால ஈரம கலநத
மததொிடேைன. அவள ெொலல வாைய திேநத என நாகைக அவள
வாயககள விடட அவள நாககைன மததச சணைைைய
ெதாைஙகிைாள. நாஙகள இைைவிைாொல 'யார ெவறேி ெபறோல
எனை எனே எணணதேதாட' ேபாடடேபாடடக ெகாணட
மததொிடேைாம

இடைகயிடைத kadhalan ேநரம 5:15 PM 0 கரததைரகள இநத


இடைகயின இைணபபகள

வட
ீ ட ஓைர ன ொைைவி 1

வட
ீ ட ஓைரன ொைைவி Part Iதைி ஆளகக வாைைககக வட

எடபபெதனோல சரயாை கஸைம தான. ஒரவாோக பததிரைக
ஒனேில விளமபரம பாரதத ஒர வட
ீ டன ேொல ொாடைய
வாைைககக எடதத ஒர வாரததில ஒர ொாதிரயாக அஙேக
ெசடடல ஆகிேைன. கீ ழ ொாடயில வட
ீ டன ஓைரம அவைத
ொைைவியம அவரகளத ஒர வயதக கழநைதயம ஓைரன
அமொாவம வசிதத வநதாரகள. பதிய ெைைனட எபபதால நலல
பிளைளேபால ஆபஸ
ீ மடநததம ேநராக வட
ீ வநத விடேவன. ஒர
தணணி கிணணி கை வாயில ைவததேத இலைல. நான ஒர
பிரசசைையம ெகாடககாொல இரநத வநததால என ொீ த ஒர நலல
அபிபபிராயம இரநத வநதத.அேத ேவைள வட
ீ டன ஓைரகக
அெொரககாவில ேவைல கிைைததத. அவரத கடமபதைதயம
அவரைன கடட ெசலல விசா கிைைககவிலைல. அதைால
ேசாகதேதாட அநத ொைிதர அெொரககா கிளமபிைார. அவர
அெொரககா ேபாை விசயம யாரககேொ ெதரயவிலைல. அவர
அெொரககா ெசனற இேஙகிய பிேேக ஊரகக எலலாம ெதரய
வநதத. ஒர நாள அவரத ொைைவி கீ ழ ொாடயிலிரநத எனைை
அைழததாள. அவைள ஒர ேபாதம ஒழஙகாக பாரதததிலைல.
ொரயாைதககாக தைலைய கைிநத ெகாணேைா அலலத ேவற
திைசயில பாரததக ெகாணேை இவவளத நாளாக ேபசிக
ெகாணடரநேதன. அனறதான அவைள நனோக பாரககம சநதரபபம
கிைைததத.அவளகக ஒர இரபதைதநத மபபத வயத இரககம.
நனோக ொஞசள பசிக களிரதத ெவளைள ெவளெ
ீ ரனே ேதகம.
மனைால மடடக ெகாணடரககம பரதத ொாரபகஙகள. அகனற
விரநதிரககம பின பேஙகள. ெொாததததில ஒர கடட சகீ லாைவ
பாரதத ொாதிர இரநதத. கழநைதகக ொரநத தீரநத ேபாய
விடைதால எனைைப ேபாய வாஙகி வரச ெசானைாள. ைபககில ஒர
ஓடைொாக ஓட அைத வாஙகிக ெகாணட ெகாடதேதன. நனேியைன
ஒர பனைைள பரநதாள அநத கடட சகீ லா.அனறமதல அவைள
அடககட நிைைகக ஆரமபிதேதன. அவள கணணில படம
ேவைளெயலலாம அவைள ஒர ொாதிரயாக பாரதத கறபைை
பணண ெதாைஙகிேைன. என ேொல ொாட அைேயில இரநத படேய
வட
ீ டன பினைால இரககம களியல அைேைய பாரககமடயம.
அவள அஙேக கநதி இரநதபடேய தணிொணிகைள கழவிக
ெகாணடரநதாள. அவள ஒவெவார தைைவயம தணிைய
ேசாபபால ேதயககம ெபாழதம அவளத ொாரபகள விலகிக கிைநத
மநதாைைககளளால அைசநத விைளயாடயத. அவள அைத சரப
பணணி ெகாளளாொல தணி தைவபபதிேலேய கவைொாக
இரநதாள. ஒர நிொிைததகக ஒர ஐநத தைைவ ேசாபப நைரபடை
ைகயால ெநறேியில விழநத கிைககம தைல மடைய பினைால
தளளி விடட ேவைலையத ெதாைரநதாள. அவளத பைைவ
தைவககம தணியில இரநத தணணி ெநேிதத அஙகம இஙகம
நைைநதிரநதைத பாரதததில என ஆணைொ விழிததக ெகாணைத.
ஒர ைகயால ஜனைல திைரைய ெொதவாக விலககி அவைளப
பாரததக ெகாணேை ொற ைகயால என தடைய எடதத கலககத
ெதாைஙகிேைன. இபபட அவைள நிைைததக ெகாணட ைகயில
கலககி எனைை ஆறதல படததிக ெகாணேைன. எனேோ ஒர நாள
நிஜொாகேவ அவைள அைையம நாள வரொா எை ஏஙகிக
ெகாணடரநேதன.அனற ஒர நாள ஞாயிறறக கிழைொ வட
ீ டல
ஓயெவடததக ெகாணடரநேதன. கீ ேழ இரநத அவள எனைை
அைழதத "வட
ீ ேயா காசட ஒழஙகாக ேவைல ெசயயவிலைல.
எனைனன ெகாஞசம பாககிேங
ீ களா" எனற சிணஙகிைாள.
அனறதான அவள வட
ீ டஙகளேள ேபாகம வாயபபக கிைைததத.
ேகபிளில லஸ கெைகசன இரநதைத சர ெசயததம அத
ஒழஙகாக ேவைல ெசயதத. ொாொியார எஙேகா
ேபாயிரபபதாகவமää தானம பிளைளயம ொடடம தைியாக
இரபபபதாகவம ெசாலலிவிடடää எனைையம இரநத பைம
பாரககொாற ேகடடக ெகாணைாள. நானம மதலில ொறபபத ேபால
நடததவிடட ஓேக எனற ெசானேைன. அத ஒர ஹிநதிப பைம. ஒர
பாைல காடசியில ொைழயில நைைநதபட ெசகைியாக
ஆடகெகாணடரநதாரகள பைததின கதா நாயகனம நாயகியம.
அைதப பாரதததம எைககள ஒர உணரவ ஏறபடைத. அவளககம
அேத ொாரதி ஏறபடடரகக ேவணடம. அவைளப பாரதேதன.
அவளம ெொதவாக பனைைகதத படேய மகதைத ரவ ீ பககம
ேநாககிைாள.

இடைகயிடைத kadhalan ேநரம 4:56 PM 0 கரததைரகள இநத


இடைகயின இைணபபகள

ராஜா - அத ைத

வணககம நணபரகேள....என ெபயர ராஜா......வயத 22. என 15 ம


வயதில நைநத அனபவதைத ெசாலகிேேன. அநத நாடகளில பளளி
விடமைேயின ேபாத கிராொததில இரககம என ொாொா வட
ீ டறகக
ெசலேவன. அவரகளகக வாரசகள கிைையாத. ொாொா காைலயில
ேவைலகக ெசனோல ொாைலயில தான வரவார. அனற
விடமைே. ொாொா ெவளியில ெசனேிரநதாரகள. நானம
அதைதயம ொடடம வட
ீ டல இரநேதாம. காைல ேவைள எனபதால
அதைத ைாயெலட ேபாக கிளமபிைாள. அவரகள வட
ீ டல ைாயெலட
வசதி கிைையாத. நான சிறவன எனபதால அதைத எனைையம
அவளைன திேநதெவளி ைாயெலடகக கடட ெசனோள. அஙக
நிைேய ெபணகள பணைைைய காடடக ெகானட ொலம இரநதாரகள.
அைத பாரததவைன எைகக சனைி ெபரதத விடைத. நானம
அதைதயம ஒர ொைரவாை இைததிரகக ெசனேோம. அதைத
அவளைைய பைைவைய தககி பணைைைய காடடக ெகானட என
மனெை அொரநதாள. ொயிரைரநத அவள பணைைைய பாரதத உைன
எைகக ேொலம சனைி இரகியத. அவள எனைையம டராயைர
கலடட அொர ெசானைாள. நான கலடடய உைன அவளத கணகள
என சனைி யிேலேய இரநதத.இரவரம ஒரவர உரபைப ஒரவர
பாரதக ெகானேை ொலம கலிதேதாம. சிேித ேநரம கலிதத அவள என
அரகில வநதாள. " எனை ராஜா அதைதயின பனைைைய பாரதத*
உைன உன சனைி இவவள*வ ெபரயதாகி விடைெத" எனற
கேிகெகானெை என சனைி ைய பிடததாள.அவள என சனைிைய
பிடதத உைன எைககள ொினசாரம பரவியத. அவள நீவக
ீ ெகானெை
என ைகைய பிடத அவள பனைையின ொீ த ைவததாள. நான அவள
பனைையினள மனற விரலைள விடேைன. இைவ அைைததம
நாஙகள ொலம கலிகக ெசனர இைதிெலெய நைநதத.பிேக அவேள
ஒர கலைல எடதத என கணடைய தைைததவிடைாள. இரவரம
ஒனோக வட
ீ டகக ெசனேோம. அவள களிகக ேபாைாள. அநத
பாதரொில கைர கிைையாத. வட
ீ ட திணைணயின ொீ த ஏேி
பாரததால களிபபத நனோக ெதரயம. அவள களிகக ெசனர உைன
நான ேபாய பாரதேதன. அதைத மதலில பைைவைய அவிலததாள.
பிேக ஜாகெகட ொறறம பாவாைையம அவிலதத நிரவாணொாைாள.
அவளைைய மைலகள ெபரதத இரநதை. பிேக அவள கீ ேல
உடகாரநத கணடைய கலவிைாள. அவள களிபபைத மலவதொாக
பாரதேதன. அவள ெவளிேய வரம ேபாத உளேள ெசனற
விடேைன.பிேக அவள எனைை களிகக ெசானைாள. நான களிகக
பாதரம ெசனேேன. உைைகைள அவிலதத என சனைிைய நீவிக
ெகாணடரநேதன. சிேித ேநரம கலிதத அவள கதைவத தடடைாள.
நான நிரவாைொாகெவ ெசனற கதைவ திேநேதன. அவள எனைை
களிபபாடடவதாக கேி உளேள வநதாள. வநத உைன எனைை அொர
ெசாலலி என கணடைய நனோக கலவி விடைாள. பிேக என
சனைிைய பிடதத நனோக ஆடட விடைாள. நாேைா உணரசசியின
உசச கடைததிறக ேபாேைன. சிேித ேநரததில என சனைி விநதிைை
அவள மகததிைில பய
ீ சசி அடததத. அவள உைை மலவதம என
சனைி கஞசி ெதரததத. அவள "எனை ராஜா இபபட ெசயத
விடைாய" எை கேிக ெகானேை அவளட உைைகைள கைலநதாள.
இபெபாத நானம என அதைதயம மல நிரவாைொாக இரநேதாம.
நான அவளத மைலகைள பிடத கசககிேைன. அவள என
சனைிைய பிடத நீவிைாள. நாஙகள இரவரம வட
ீ டறகல
அமொணொாகேவ வநத கடடலில படதேதாம. அவள என சனைிைய
வாயில ைவத நனோக சைவததாள. பிேக அவள ொாொா வரம
ேநரம ஆகி விடைதாக கேி சீககிரம ெசயய ெசானைாள. நான
அவளத பனைையில என சனைிைய ைவதத உளேள அலததிேைன.
ஈரொாக இரநததிைால ஈசியாக ெசனேத. ெொதவாக ேவகதைத
கடடேைன. அவேளா சகததில ெநளிநதாள. 15 நிொிைததில என
சனைி கஞசிைய கககியத. அவள அனேபாட எனைை
மததொிடைாள. விைரவில அடதத பாகம.....

இடைகயிடைத kadhalan ேநரம 4:53 PM 0 கரததைரகள இநத


இடைகயின இைணபபகள

பாைல : ேசாை ியா ... . ேசாை ியாேசா ைியா .. ..

பாைல: ேசாைியா .... ேசாைியா ேசாைியா .... ேசாைியா....ேசாைியா ....


ேசாைியா..
.ேசாைியா ேசாைியா ஓகக ைவககம ேசாைியா
பணைையில எநத வைக கற

பணைையிேல ெரணட வைக


ேசவிண ஒனற ெகயார ஒனற
ெரணடல நீ எநத வைக கற
சில நாள ேசவிணம உணட
சில நாள ெகயாரயம உணட
ெபணகளின பணைைைய கணட
ேசைவ ெசயவத நனற

ொாொா ... ரகாரக ரொகாரசா ரகாரக ரொகாரசா ொாொாொாொா ... ரகாரக


ரொகாரசா ரகாரக ரொகாரசா ொாொா
திரபபதி ேபாய வநத பகதைைப ேபால ேபாலைாகஇரநதால அத
ேசவிணகாொட

ேபசம ொணி வணணன ேபால ேஃபபாகஇரநதால அத ெகயாhp


ொைழயில சறககி விழம பாைதையப ேபாலசிலிபபாக இரநதால
அத ேசவிண
நமமர ரஜிைி ேபால மட ேகாதவத ெகயாhp

ெபண கநதல ொீ த ப+வாகத தான


- உனபணைை கைலதத விைளயாைத தான
ெொலிதாை மைலயிேல பாலம இலைல
கிழவியின கழியிேல ேதனம இலைல
என சணணி தடககம
பணைைககள இடககம
ப+பேபால ஓகக ெபாறைொயிலைல
ெபண பணைை பதைொ
விரலவிடைால இைிைொ
ைகயாளத ெதாpநதால கவைலயிலைல
பணைைைய ஓபபதில சடைம இலைல
ஒர சாததிரம இலைல
ெஜஸட இடபபததான ேவைல
ெபண பணைை தாஙகவதிலைல
கண தஙகவதிலைல
அத ஜாம ேபாததல ஓடைை
தடைாொல ேபாைால தஙகம இலைல
ஓககாொல ேபாைால பணைை இலைல
காொததின வாதததில ஞாயம இலைல
கனைததில விநத காதல இலைல
ெபண ஓடைை எஙெகனற அேியாத ஆணிலைல.

ேசாைியா.... ேசாைியா..... (2)

இடைகயிடைத kadhalan ேநரம 4:47 PM 0 கரததைரகள இநத


இடைகயின இைணபபகள

ேலபிளகள: tamil adult songs vulgar lyrics pundai soothu pundai kathaigal sonia sonia
lyrics koothi kathai pool paadal

ஆைச ஆணட . 1

ஆைச ஆணட. 1
கைதயின நாயகியாை என ஆணடைய பறேி ெசாலலிடேவாம.
ஆணட என வட
ீ டறக பககததவட
ீ . அவள கணவர ராம அஙகிள
பிரபலொாை ஒர தைியார ட.வி-யின ெசயதிப
பிரவிலேகொராேொைாக இரககிோர. அவரகளகக ரமயா எனற Ukg
படககம ஒர ெபணகழநைத. அழகாை, அைொதியாை கடமபம.
அவரகளககள நலல ஒறறைொ. அவரகைளப பாரககமேபாதநலல
கணவன, ொைைவிகக எடதககாடைாக எைககத ேதானறம.
அவரகள அைைவரேொ எஙகள வட
ீ டலஏேதா ஒர
உேவிைரகைளபேபால பழகவாரகள. உதாரணததிறக இஙகளள
காயகேிகள அஙகேபாகம, அவள கணவண வாஙகி வரம ஸவட

ஐடைஙகள ெகாணடவநத இஙக தரவாள.என அமொாைவ "அமொா"
எனறம அபபாைவ "அபபா" எனறம என அணணைை
"அணணா"எனறேொ அைழபபாள. எனைைவிை இரணட வயேத
மததவலாயினம எனைை "சிவா' எை ேபர ெசாலலிேய அைழபபாள.
அவள கணவன ெவளியர ெசனே ேநரஙகளில அதிக ேநரம
அமொாவைனம, அணணியைனேொ ெபாழைத கழிபபாள. அநத
ேநரஙகளில எஙகள வட
ீ டேலேய சாபபிடவாள, அமொாவம "ஏன ஒர
ஆளககாக சைொககிோய, இஙேகேய சாபபிடடகெகாள" எை
ெசாலலிவிடவாரகள. அணணியைன நலல ஒடடதல அவள.எஙக
ெசனோலம ஒனோகேவ ெசலவாரகள, ேகாவில, சிைிொா ொறறம
க¡பபிங எனற.நான காேலஜிலிரநத லீ வகக வட
ீ டறக வநேதன.
அணணாவிைம நான ெசாலலியைதவிை இரணடநாடகள
மனபாகேவ வநதவிடேைன. வட
ீ டல எலேலாரம
ஆசசரயொைைவாரகள, அவரகைள ஒரஇனப
அதிரசசிககளளாககலாம என நிைைதத வநதவனகக காததிரநதத
ஒர ெபரய ஏொாறேம.ம...வட
ீ படடயிரநதத. 'எஙேக
ேபாயிரபபாரகள? ேகாயிலககா? இலைல
சிைிொாவககா?சேச....இரணட நாள மனேப அதவம ேபான
ெசயயாொல வநதத, எவவளவ ெபரய தவற எை எனைைநாேை
ெநாநத ெகாணட, 'சர கவிதா ஆணடைய ேகடகலாம,
அவரகளககத ெதரநதிரககம' எைமைள பளிசசிை கவிதா
ஆணடயின வட
ீ டறகப ேபாேைன. காமபவணட ேகடைை திேநத
ெகாணடஉளேள ெசனற ேபாரடேகாவில உளள காலிஙெபல
ெபாததாைை அழததிேைன. உளேள சிேிதேநரம ெொௌைம,
திரமபவம அழததிேைன, திரமபவம ெொௌைம! 'சேச...ஆணடயம
ேபாயிரபபாரகள ேபால' எை நிைைததக ெகாணட, திரமபி நைகக
இரநதவனகக, அநத ேயாசைைவநதத. 'ஆணடயின ெகாலைலப
பே வாயிலில அொரநதிரநதால, காலிஙெபல சததம ேகடகாத.'எனே
நிைைபப வநதவைேைேய பினபேம நைககத ெதாைஙகிேைன.
பினபேம வநத பாரததவனககேொலம ஏொாறேம. அநதக கதவம
சாததியிரநதத. ொிகவம எரசசலாக வநதத. 'அபபடஎஙேகதான
ேபாயிரபபாரகள எலேலாரம?'. கதவில ைகைவதத உளேநாககித
தளளிேைன. '...எனை ஆசசரயம', கதவ உளேநாககித திேநதத.
''அபபாைா...' எை கதைவ திேநத ெகாணட உளேள
ேபாேைன."ஆணட........ஆணட......"ெொௌைம."கவிதா
ஆணட.....ஆணட....."ொறபடயம ெொௌைம.நான நைழநததம
மதலில வரவத கிசசன. அதில இரநததான இவவளவ ேநரம
கததிேைன. பதிலெொௌைம தான. அைதததாணட உளேள ேபாேைன,
ஒர ஹால ொாதிர வரம, அைத ஒடட ஒரரம அைதயம ஒடட
ஒர பாதரம."ஆணட......கவிதா ஆணட....."'பைா¡ர............ரரரர'நான
கபபிடைததான தாொதம பைாெரை பாதரம கதவ திேநதத. எைகக
தககி வாரபேபாடைத. அதிரசசி விலகாொல பாதரம இரநத
திைசைய ேநாககித திரமபிேைன. அஙேகயம அதிரசசி விலகாத
பாரைவயைன ணட!. கவிதா ஆணடதான களிதத
ெகாணடரநதிரககிோள. ெசாடை ெசாடை நைைநதிரநதாள.
ெதபபலாக நைைநத ஈரொாை ொிக ெொலலிசாைஒர ைவைல
ெநஞசவைர ைகயில தககிப பிடததிரநதாள. அதிலிரநத நீர
ெசாடட ெசாடைாகவடநத ெகாணடரநதத. கவைர
நிறததிவிடடரநதாள.உசசி மதல உளளஙகால வைர தணணரீ
வடநத ெகாணடரநதத. திடெரனற அவவளவ பககததில, அதவம
அவள எதிரபாரககாத தரணததில எனைை பாரததத அவைள
நிைலகைலயச ெசயதிரககேவணடம. அதிரசசியில ைகயில உளள
ைவைல நழவ விடைாள. ைவல அவள காைலதேதட
ஓடகெகாணடரகக இபெபாழத அவள பிேநத ேொைியாக நினோள.
ஆணடயின பாரைவயில உளள ொிரடசி ேபாகவிலைல இனனம.
ஆணடயின தைல மதல கால வைர ஒர ெபாடட தணி
உைமபிலஇலைல. எனைை எனைால கடடபபடதத மடயாொல
எனைையொேியாொல ஒரமைே தைல மதல கால
வைரபாரதேதன. அபெபாழததான அவள தன
நிைலையஉணரநதவளாக "ஸஸஸஸ.........அயேயா..........." எனற
பலைலகடததவளாக அவசர அவசரொாக கணிநத ைவைல எடதத
ெநஞசின கறகேக பிடததவளாக எனைைஒர அவசர பாரைவ
பாரததாள. எைகக அபேபாததான உைேததத. என பாரைவைய
தாழததிகெகாணேைன. அவள பாரைவயில இரநத அதிரசசி
இனனம ொாேவிலைல. நான ெொதவாக எனமகதைத தககி அவள
மகதைத பாரதத,".ஆ.....ண....ட............" எனேேன. வாரதைத
வரவிலைல.

இடைகயிடைத kadhalan ேநரம 4:44 PM 0 கரததைரகள இநத


இடைகயின இைணபபகள

harini-6

" அஙகிள .. எனை ... இபபடெெயலலாம ெெசாலலிேங


ீ க.... நான
நாயா.... அபபடனைா..... எனைய ஓககே நீஙகொடடம எனைவாம
.....சாநதி நாைெய ஓததீஙேகள அபபட ஓககசெெசாலேெேன .. ேெகடக
ொாடடஙகேங
ீ க..........ம.ம.ம.ம.ம.மம.ம.ம. ... ஒஙக சனணிகக சாநதி
ஆணடட ொடடம ெெசாநதமனைா... நான ேெதவடயா மணைதான...
அஙகிள ... இநத ேெதவடயா ேெவணமனனதான சாநதி
ஆணடடககிடை ெெபாலமபைங
ீ க........." பை பை ெெவனற ெெபா¾நத
தளளிகெெகாணேெை ேெபாைாள ஹ¾ணி.
" ஹ¾ணி ... சமொாததான ெெசானேெைன.....அதகக ேெபாய ேெ
காபொா..........."
" அயேெயா அஙகிள .. ஒஙேகொல நான ேெகாபபபடேெவைா.... நான
நாயினைா.... எனைய ... நீஙக எபபட ஓககணம .. அதான அபபட ெெ
சானேெைன...... ஆணடடகக ொடடம அவஙக ேெகடகாேொேலய
அபபடெெயலலாம ெெசயயேங
ீ க... நான ொடடம ேெகடட ...ம மமம
மம ேெகடட வாஙகிகக ேெவணொாஅ... ேெபாஙக அஙகிள .. நீஙக
சதத ேெொாசம "
" ஓேெஹா... சா¾ ... ஹ¾ணி ..... அத வநத சாநதிககி ...எனை ேெ
வணமனன எைகக ெெத¾யணைா ... ஒைகக எனை படககமனன
எைகக ெெத¾யாதலல... இபபததாணட நாொ ..
ஆரமபிசசிறகேெகாம... ேெபாகபேெபாக பார .....இபப நீதான
எலலாதைெதயம ேெகடட வாஙகிககணம ."
" ேெபாஙக... அஙகிள......ம..ம.ம..மம. ... ஒஙக சணணி ... உளேெள ேெ
பாேேத ெெத¾யல .. உளள ேெபாயி இடசசாததான ... ெெத¾யத..
அடைகாசொா ஓககேங
ீ க ...ஆஆஆஆஆஅ.............இனனம ேெவகொா ...
ஓழஙக ............ஆணடடய ..கதேககதே ... ஓபபங
ீ க....எைகக ொடடம
அபபட ெெைகையாதா"
அைெதகேெகடைதம என உணரசசி ேெவகம இரொைஙகாக நான என
இடபைெப ேெொலம ேெொலம தககி என சனணிைெய .........
ஹ¾ணியின கதிககள ...........சர .. சர .. எனற ெெசாரக ஒவெெவார
கததககம ஹ¾ணி " அமொா............ அமொா " எனற தன தாைெய
அைெழகக ஆரமபிததவிடைாள.
நான ெெொத ெெொதவாக ஹ¾ணியின கதிைெய இடபபதின ேெ
வகதைெத கடை கடை .............மனபாேகவ ஊேிபேெபாயிரநத
அவள கதியம என சனணியம ேெொாதம சததம ...............சளக ....
பளக....சளக.....பளக.............. எனற ேெகடக தவஙகியத.
ஹ¾ணிகக உைமப மழவதம அதிர , நானம என ேெவகதைெத
அதிக¾ததகெெகாணேெை ேெபாக , ஒவெெவார கததககம ஹ¾ணி
தன இடபைெப உயரததி என சணணிைெய தைககள
வாஙகிகெெகாணேெை மைக ஆரமபிததாள.
அநத மைகல சதததைெத ேெகடைதம எனகக இனனம ெெ
வேிேெயேி ம.ம.ம.மம.ம.ம.மம.ம.ம....ஆஹா.......எ ன சணணிைெய
ஹ¾ணியின கதிககள நான ெெசாரகவதறக மனபாேகவ தன
இடபைெப உயரததி ........ தன கதிைெய வாகாய ... ெெகாடதததால
எைகக இனபம இர ொைஙகாகியத.
"ஹ¾ணி ெெசலலம........ நலலாயிரககைா.... சாநதிககிடை கை இநத
ெெசாகதத அனபவிககல....ஆஆஆஆஅ... ஹ¾ணி .... எனைொா
தககிகெெகாடககே..... ஆஆஆஆஅ"
" அஙகிள ... ெெபாய ெெசாலலாதீஙக..... ெெநஜொா ... சாநதி ஆணடடய
விை சபபரா இரககா...... ஆைா... அவஙக கை தககிததககி ெெ
காடததாஙேகள.... அதபபாததடடததான நானம ெெசயேயேன...."
" அதககிலல ..... கணண ... இநதாபபார ... என சணணி இநத ொாதி¾
ஆைதிலலைா.... இைி ேெொல எைகக நீதாணட ெெ
சாகததகெெகாடககணம..... எைகக ேெவே எவளம ெெ
கைககொாடைாஙகடஈஈஈஈஈஈஈஈஈஈ..ஆஆஆஆஆஆ... ெெொதவா
தககிைெவயட .......ேெதவடயா ெெசறககி .. எைகக வலிககதட
கககககககதி ொேவள......"
" ஏன அஙகிள ... ெெைகைகக ொாடைாஙக... இநத சனணிய பாததடைா
... எவளேெொ .. ஒஙகளததான ஓககசெெசாலலவாளக.... நீஙக
எனைைானைா......மமமமமமமம .....யாரம ெெ
ைகைகைகலனைா.........மம..ம.மம.ம.ம.. அமொா இரககா
அஙகிள.......அவ எனைய விை சசபபரா ...இரபபா ........"
" ........ஹ¾ணி .. ஒஙகமொா வரவாளா... அவள ....நான எபபடயாவத ..
ஓககணம ... "
" ச¾ ... வரவா அஙகிள.. வநதா ... எபபட
ஓககபேெபாேங
ீ க....ம..ம.ம.ம..ம.ம.ம.ம. அவள ... அைகக மடயாத
அஙகிள ... அேவள ... அவளகக அ¾பெெபடதத ககதி.. அதைால .....
ச¾யாை ஆமபிைெளகளாததான ேெவணமபா........"
" ஹ¾ணி......மம.ம.மம..... இனைிகக எைகக ... ெெராமப
நலலாயிரககட... இபபட ேெபசிககிடேெை ... ஓததாததான எைகக
படககம ...சாநதியம அபபடததான.. அவளககம அதான
படககம.....மமமமம .. ஹ¾ணிககடட நீயம அபபடததாணட ...
அதைாலததான... பார அஙகிளகக இனனம நடடககிடேெை
இரகக ... சபபரா இரககலல... ெெரணட ேெபரேெொ ஆஆஆஆஆஆ
... இபபடததாணட இரககணம ... அபபா ... நீஎைகக இபபட கமெெபைி
ெெகாடபேெபனன நான எதிர ......ேெஹ.........மமமம... ெெொதவாட ...
எனெெைாை சணைி வலிககதட ... ஏன அவசரபபடேெே......எதிர
பாககலட..... அயேெயா .. எனைொா வசசறககட ... எலலாேெொ ...
அமசொா இரககட.. மமமமமமமமம"
" அஙகிள..... மமமமமம... நீஙக ...ஆங ... ஆஆஆஆஆஆஆஆஆஆங
.....ஸஸஸஸஸஸசஸ... அபபடேெய ... ஓழஙக ..அஙகிள ...
ஆஆஆஅ எஙேெேகயா பேககோ ொாதி¾ இரகக அஙகிள ......ஆஹா...
அஙகிள .. இத எைகக ... எபபவம ....ஆவ... ெெொதவா .. ெெ
காடபபங
ீ களா...ஆஆஆஆஆஆஆஆஆ....இபப .... ஒஙகள நான .......
ஓககடடொா....அங.......அஙகிள ......ஆணடடகக .. ெெகாடதத சானை
...எைககம ெெகாடஙக ..... " எனற ெெசாலலிய ஹ¾ணி ... எனை
அபபடேெய கீ ேெழ தளளிவிடட .......இனனம .. ெெநடடககததலாக ...
நினற ெெகாணடரநத என சணணிைெயகைெகயில பிடதத
.........பசகெெகனற தன கதிககள ெெசாறகிகெெகாணைாள.
ஆஆஆஆஆ... ெெநஜொாேகவ ொரண அட வாஙகியத ேெபாலததான
இரநதத. சறறம நான எதிரபாரககாொல ... நைநததால .... என
சனணியின ேெொல ேெதால ... அவள ெெசாரகம ேெபாத ெெ
காடைெைகள ைவர இழககபபடட .... பின .. பின வாஙகியத. எைகக
வலி தாஙக மடய விலைெல ..........
" ஏய ... வலிககதட .... கதி ொேவள... ஏணட அலயே..... சணணிய
பிசச பஸ
ீ பஸ
ீ ஆககிோதட... நாேெய... ேெதவடயா மணை...... நான
ஒமபணைெையககிழிககாொ உடேெைனல .. அதகக இபபடயாட
ஏறேெவ ..............ஆஆஆஆஆ... " எைகக நிஜொாேகவ ... வலி தாஙக
மடயவிலைெல. ஹ¾ணிைெய பிடதத கீ ேெழ தளளி விை ஹ¾ணி
...............
" ஓ.... ச¾ அஙகிள.. எைகக .... சா¾ ... எைகக ச¾யா ....ம.ம.மமமம... ெெ
த¾யாொ .. அஙகிள" எனற ெெசாலலிகெெகாணேெை ஹ¾ணி
சைகெெகனற தன கதியில இரநத என சணணிைெய ெெவளிேெய
எடதத ... தன ைெககளால அைெத ...... நீவி விடைாள. அபபட ஹ¾ணி
.. என சனணிைெயததைவ தைவ .. வலியால சறெெே ..
சரஙகிபேெபாைத ... ொீ ணடம வற
ீ ெெகாணட எழ ஆரமபிததத.
" அஙகிள .. இபபவம வலிககதா ... ெெநஜொா சா¾ அஙகிள ...........ச¾ ...
.......ம.ம.ம.மம.ம.ம.ம."
" ெெசொ வலிட .... இபப... இலல.......ச¾ ச¾ ... வாவா......"எனேெேன.
.................................................. ...................................
" ஏய எனைட ... மட அவடைா... சா¾ைா ஹ¾ணி..
வலிதாஙகமடயல.. தான திடடேெைன...... "
.................................................. ................. ஒனறேெொ பதில ெெசாலலாொல
ஹ¾ணி உடகாரநதிரநதாள.
" ஏய......எனைட .. அதான ெெரணட ேெபரம சா¾ ெெ
சாலலிககிடேெைாேெொ...
வாட...."
.................................................. .......................................... பதிேெல வரவிலைெல.
எைகக ேெகாபம வநத " ஏணடட .. மை ஏததிவிடட இபப .. எனைட
சமொா உககாநத இரகேெக.. இபப எனை பணணபேெபாே.........நாேெய
வாட .. ஏதாசசம ெெசயயட " எனேெேன.
ைகெெகனற கீ ேெழ கைிநத ஹ¾ணி தன கணடைகள எைகக
மனபாக காணபிதத தன இரைெகயாலம கணடைகளபபிடதத
வி¾தத .. தன கதிைெயபபிளநத வாேெே .. ஒர வாரதைெதகை ெெ
சாலலாொல நினோள.
ஆஹா... இதைவரயில .. இநத ஜாலதைெததான ஹ¾ணி
எதிரபாரதத இரநதிரபபாள ேெபால இரககிேேத..... என ைெ
ககளால ஹ¾ணியின பரதத கணடைகள பிடதத
தைவிகெெகாணேெை என அரேெக இழதத ............என சணணிைெய
அதன ேெொல ைெவதத ....சிேித ேெநரம ேெதயதேெதன ..........கரதத
கணடகளாக இரநதாலம .. அநத ெெொனைெொ .. எனனள ஒர
ஆேெவசதைெதகெெகாடததத.
அதற ேெொலம நான ஹ¾ணிைெய ேெசாதிகக
விரமபாொல.............என சணணிைெய ... ைெகயால பிடதத ........
" அஙகிள..... சீககிரொா ... ெெசாரகஙக .. எனைால இதகக ேெ
ேொலயம .. இபபட ஓககாொ இரககமடயாத..... இபபட
ஓககமேெபாததான அஙகிள சாநதி ஆணடட ....
நலலாரகக....நலலாரககனன ...
அலறைாஙக......ம.ம.ம..ம..ம...ம.ம. ஏததஙக ..அஙகிள....."
அதைவரயில இரநத ெெொௌைதைெதகைகலததாள ஹ¾ணி.
அபபட
ேெபசிேயதாட இலலாொல அவளின வலதைெைகய பினபேொாக
நீடட ... சறேெே கŠைபபடட.. என சணணிைெயபபிடதத ..
ெசரகெெகனற தன கதிககள ெெசாரகிகெெகாணைாள.
அதறகாகததான காததெெகாணடரநத ொாதி¾ .. என சணணி ..
ஹ¾ணியின கதிககள சளக ... பளக .. எனற பகநத
விைெளயாடயத. ஒவெெவார மைெே என சணணி உளேெள ேெ
பாகம ேெபாதம என ெெதாைெைபபகதி ஹ¾ணியின ெெ
ொனைெொயாை கணடைகள இடகக........ஹ¾ணி...
" ஆஆஆஆஅவவவவவவவவவவ...
ஙக...அஙகிள...ஆஆஆஆஆஆஆஆஆஆஅ.....இனனம
...ஓஓஓஓஒ........சசசபபரா இரகக...ஆஆஆஆங........." எனற
கததிகெெகாணேெை நான ஓபைபத
அனபவிததகெெகாணடரநதாள..
எைககம ... சாநதியிைம இேெத ேெபால அனபவிததிரநதாலம ...
ஹ¾ணியின இைளொ ... எைகக ... ஒர இைமப¾யாத
இனபதைெதகெெகாடததத.
ஹ¾ணியம ... தன கணடைகள பினனகக தளளி தளளி ... என
சனணிகக ேெதாதாக ெெசயத ெெகாணட எனைெை ...
ஒககவிடைாள.
ஹ¾ணியிைம எைகக பிடதத ஒர அயிடைம அவளத ெெபரதத
கணடகள தான ... ைெஹஹீலஸ ேெபாடட ஹ¾ணி நடநத
வரமேெபாெெதலலாம ... அநத கணடைகள தைவ மடயொா எனற
எதைதேையா தடைெவகள ஏககபெெபரமசச விடைத உணட.
ஆைால .. இேெதா அைெவகள என மனைால .. என ஆளைெொகக
கடடபபடட .....ம..ம.ம.ம.ம.ம.ம.ம அைெவகள........இரபைபத
நிைெைகக நிைெைகக ... எைகக ேெபாைெத ைதலகேெகறவத ேெ
பால காொம உசசததகக ...
ஏேிகெெகாணடரநதத.
அபபடேெய மனபககம ெெகாஞசம சாயநத .... நான ஓபபதறக
ஏறோல ேெபால அஙகம இஙகம ஆடகெெகாணடரநத
......ஹ¾ணியின மைெலைகளயம ............ இரைெககளால பிடததப
பிைெசநத, அவளி என பககொாக...................... இழதத இழதத
ஓதேெதன.
என ொீ த ேெொாத ேெொாத எைககத தணணி வநதவிடம ேெ
பாலிரநதத. சணணிைெய உறவிகெெகாணட எழநேெதன.
பதொிைி அபபடேெய கைிநதாள. இபேெபாத சததொடடம உயரநதத.
நான அவளத சததின ொீ த ெெகாஞசம மனனகக வநேெதன. சறற
காலைகள ைவளதத அபபடேெய அவள கதிககள சணணிைெயச
ெெசலததி கதிைெேரயாடைம விடேெைன. அவள மைகிைாள. மம
மம அபபடததான. ேெபாடஙக ேெபாடஙக. இனனம இனனம.
ொறபட என கதி கிழியடடம." பிதறேிைாள. உசசக கடைததிறக
வநதவிடைாள.
ஹ¾ணியின கணடகள என ொீ த .. இடககம
ஒவெெவாரமைெேயம .. அவள உைமப சைாைவத ... எனைால
உணரமடநதத.... இனனம ஓஙகி என சணணிைெய ஹ¾ணியின
கதிககள விடட ... அஙகம கைெைநேெதன. அபபட கைெைய
ஆரமபிதததம ஹ¾ணியின உைல மதலில ேெலசாக.......பினப ....
சறேெே ேெவகொாக கலஙக ஆரமபிததத.
ஹ¾ணியின இடபைெப ... ேெொலம இறககிபறேிக ெெகாணட ... என
சணணிைெய இனனம அவள கதிககள உளேெள தளளிேெைன.
ஹ¾ணி இனப ேெவைதையால ெெநளிய ........நான இனனம ...
இனனம ேெவகதைெதககடை ........அத ைவரயிலம இலலாத
அளவகக ...
ஹ¾ணியிைொிரநத மககலம மைகலம ேெகடக ஆரமபிததத.
" அஙகிள ..... மடயல .... எனைால
..ம.ம.ம..ம.ம.ம..ம.ம.மம.ம.ம.ம.ம.ம.ம
.ம.ம.ம.ம.ம.ம.ம.ம.ம.மம.ம......அயேெயா.... ...அமொா.....
மடையேலய.... தாஙக மடயல ...............எடததைாதீஙக... அபபடேெய
.....ம...ம..ம....ம.ம.ம.அஙகிள.. இனனம
.....ஆஹஹாஆஆஆஆஆஆஆ.....ம..ம.ம.ம..மமமமமமம
மஹஹஹஹ¥ம இனனம ஓழஙக .............." எனற பிதறேிைாள.
சடெெைனற ஹ¾ணியின உைமப ேெலசாகத தளளியதம ............. என
சணணி .. திடெெரனற ெெகாெழகாெழவனற ஆைத.
ஆஹா... ஹ¾ணியின கதியில இரநத ொீ ணடம ொதை நீர ெெகாடட
விடைத ... இதறக ேெொலம ...................அநத ெெகாெழகாழபேெபாட ..
நான ஹ¾ணிைெய ஓஙகி ஓஙகிக கதத.... ஹ¾ணிேெயா " மம
நலலா நலலா கததஙக. ஓழஙக. ம ம ம நலலா இரகக. இனனம
இனனம." எனற கததிகெெகாணேெை தன ஒரைெைகய
ைதரயிேெல ஊனேிகெெகாணட இனேெைார ைெைகய பினபேொாக
ெெகாணடவநத ... என ெெதாைெைபபகதிைெயபபிடதத ெெ
காணைாள.
பிடெெயனோல ... அபபட ஒர பலஙெெகாணை பிடபபாய இரநதத.
எனகக என சணணிைெய ெெவளிேெய எடதத ...ஹ¾ணியின
கதிககள ொீ ணடம ெெசாரக ... ைதை ேெபாடவத ேெபால இரநதத.
நானம என ைெககளால ஹ¾ணியின
மைெலைகளபபிடதத.................." ஹ¾ணி ........ஹ¾ணிககடட ,......
தாஙகமடயலேயயட.... எஙேெேகேயயா பேககாோ ொாதி¾
இரகேெகட..... ...ஆஆஆஆஆஆஆஆஆ....ஹ¾ணணி........................... "
கதத
......ம..ம.ம.மம.ம.ம.ம..ம.ம.ம..ம.ம.ம. ம.ம.ஆ... என உைமப ஒர
தளளல தளளி .... என சணணியில இரநத .. அதைவரயிலம
அைஙகியிரநத ...... விநத .... ெெபாளச
ீ ... ெெபாளச
ீ ... ெெ
பாளச
ீ ெெசனற ...ஹ¾ணியின ... கதிககள பாயநதத.
ஒர மைெே ... இரணட மைெே ......மனற மைெே .... என விநத ...
ஹ¾ணியின கதியில ...பாய ம.ம.ம.ம..ம.ம..ம..மம.ம.. அவளிைம
இரநத .... ஒர அசாதாரணொாை...........மைகல ஒலி .. ேெகடைத.
அபபடயம அைஙகாொல இரநத ... என சணணிைெய ெெவளிேெய
எடதத ..... சாநதிகக ெெசயவத ேெபால ..........ஹ¾ணியின கதிைெய
ஓஙகி ஒர கதத கததிேெைன.
அைெததாஙக மடயால "
அஙகிளளளளளளளளளளளளளளளளளளளளளளள
◌ெ்ளளளளளளளளளள .... " எனற கததிய ஹ¾ணி அபபடேெய அநத
... கதைெத அடதத அபபடேெய கடடலில ேெொல விழநதாள.
அபபடேெய ... நானம ஹ¾ணியின ேெொல விழநத ... அைவள
அைெணததகெெகாணட .........தனைெை ொேநதிரநத ... ஹ¾ணியின
தாைெைையபபறேி மகதைெத நிொிரததிேெைன. மஹ¥ம... கணகள
இரணடம ெெசாரகிய நிைெலயில .... ஹ¾ணியின .. மெகொஙகம
....உைமெெபஙகம ேெவரைெவததளிகள .....அவளத ெெநறேியில
மததொிடடகெெகாணேெை ... அவளின மடைெயகேெகாதிேெைன.
ஹ¾ணியின உைமைெப ெெொலல ... ெெொலல தைவி ... அைவள என
அரேெக இழதத ெெநரஙகி அவள உதடைகளக கவவிேெைன.
ஹ¾ணி ... எைத கழதைெத தன ைெககளால ைவளததக
கடடகெெகாணை படேெய அவளத மைெலகள இரணடம என ெெ
நஞசில பைர
"அஙகிள ......ம..ம.ம.ம.ம..ம.ம.மம.மம. ெெராமப ெெராமப
நலலாயிரநதசசலல..........சபபர .. அஙகிள................மமமமம......."
எனேவள....." ெெகாஞச ேெநரம தஙகடடொா அஙகிள ... ையரைா
இரகக ......அஙகிளனைா அஙகிளதான." எனற ெெ
சாலலிகெெகாணேெை கணைகள மடகெெகாணைாள

இடைகயிடைத kadhalan ேநரம 4:12 PM 0 கரததைரகள இநத


இடைகயின இைணபபகள
harini-5

.. அஙகிள..... ஆணடட கதி ொாதி¾ இரககா.... நலலாபபாதத ெெ


சாலலஙக.. இனனம வி¾சசககாடைவா....ம.மம.ம.ம... ஒஙகளகக
ெெத¾யாதா ... நீஙேகள வி¾சச பாரஙக......மம.மமம.மம.ம.."
எனோள.
ஹ¾ணியின கதிைெய பாரகக பாரகக எைகக ெெவேி கட ெெ
காணேெை ேெபாக அதறக ேெொலம ெெபாரகக மடயாொல ,
அவளத கதிைெய இரணட ைெகயாலம வி¾தேெதன. வலத ைெ
கயின ஒர விைரல ெெொதவாக ஹ¾ணியின கதிககள ......உளேெள
நைெழதேெதன.
ொீ ணடம அடதத பாகததில சநதிபேெபாம.
ஹ¾ணி-4
என கணகளில ெெத¾நத ..... ஏேெதா ஒர உணரசசிைெய ... பாரதத
ஹ¾ணி " எனை அஙகிள ... அபபட பாககேங
ீ க ......ஒஙகளககததான
.. அஙகிள..... ஆணடட கதி ொாதி¾ இரககா.... நலலாபபாதத ெெ
சாலலஙக.. இனனம வி¾சசககாடைவா....ம.மம.ம.ம... ஒஙகளகக
ெெத¾யாதா ... நீஙேகள வி¾சச பாரஙக......மம.மமம.மம.ம.."
எனோள.
ஹ¾ணியின கதிைெய பாரகக பாரகக எைகக ெெவேி கட ெெ
காணேெை ேெபாக அதறக ேெொலம ெெபாரகக மடயாொல ,
அவளத கதிைெய இரணட ைெகயாலம வி¾தேெதன. வலத ைெ
கயின ஒர விைரல ெெொதவாக ஹ¾ணியின கதிககள ......உளேெள
நைெழதேெதன.
என விரல ஹ¾ணியின கதிககள ேெபாைதேெொ .. அவள உைமப ேெ
லசாக அதிரநதத.
" அஙகிள... ஓஓஓஓ.... ெெொதவா ...அஙகிள... நலலாயிரகக
..ஸசஸஸசசசஸஸஸஸஸஸஸ..ஆஆஆ........."
ஹ¾ணியின கதிககள இரநத ......... ேெதைைையிலிரநத ஒழகம
ேெதன ேெபானற ொதை நீர .... ேெலசாக கசிநத .... அவள ெெ
தாைெைபபகதியில வழியதெெதாைஙகியிரநதத. அநத வழவழபபம
... பிசிபிசபபம இரகக .......என விைரல ொிகவம எளிதாக ஹ¾ணியின
கதிககள ..... உளேெள ... ெெவளிேெய எனற விடட விடட
எடதேெதன. ஒவெெவாரமைெே நான உளேெள ெெசாரகம ேெ
பாதம ஹ¾ணிகக உைமபில ஒர தளளல ெெத¾நதத.
நனோக கைிநத ... ஹ¾ணியின கதிைெய ...அநத
கணெெகாளளாககாடசிைெய ...ஆஹா...... கரஙகதியாக
இரநதாலம .... மமமமமம ............அவளத காலைகள நனோக
வி¾தத எைத வாைெய ஜூைில ைநைநதிரநத அவள கதியில ைெ
வதத எசசில வடய அவள கதிைெய என நாககால நனோக ஆைெச
தீர நககிேெைன.
என நாககால நககமேெபாதம ஹ¾ணிகக இதொாய இனபொாய
இரநததால அவள உைமைெப எககி எககி எைகக நககைவத
சலபொாககிைாள. ஒவேெவார தைைவ எககம ேெபாதம எைகக
ஹ¾ணியின கதி ெெொத ெெொதவாக வி¾நத ..... ொதைநீர ெெ
பாஙகி............ ெெபாஙகி ெெசாடடச ெெசாடைாய வழிநதத.
ஹ¾ணியின உைமப , நான நகக நகக ........ேெவகொாக .......எமபி எமபி
கதிததத. ேெநரம ஆக... ஆக... எைககளளம ... ெெவேி ஏே ...
நாகைெகச சழறேி சழறேி ஹ¾ணியின கதியின ைதசைகள
பலலால கடதத ......ம.ம.ம.ம.ம.ம.மம...............உதடைால ◌ெ்சபபத ெெ
தாைஙகிேெைன.
ெெகாஞசம ேெநரம சபபிவிடட ... ொீ ணடம என நாககால நகக
.........என நாகக இபெெபாழத மழவதம ஹ¾ணியின கதிககள ேெ
பாய வரத ெெதாைஙகியத.
அதறக ேெொலம ஹ¾ணியால உணரசசிைகள கடடப படதத
மடயவிலைெல. எைத ைதல ொயிைெர ெெவேி ெெகாணைவள ேெ
பால தன ைெககளில பிடததகெெகாணட
.....................................பியககதெெதாைங ◌ெ்கிைாள.
எனைாலம என ெெகாநதளிககம உணரசசிைகள கடடபபடதத
மடயாொல என நாகைெக ஹ¾ணியின கதியில உளேெள விடட
தளாவி , ொணடம என நாகைெக ெெவளியில எடதத, எனைால
மடநத ொடடம .....என நாகைெக உளேெள நைெழதேெதன . ஆஹா....
அைெததெெதாடட விடேெைன........ஆம... ஹ¾ணியின
கதிபபரபைெப ெெதாடட .. என நாககால .........நிொிணடேெைன.
அபபா... எவவளவ ஆழததில .... ஹ¾ணியின இரககத . ெீ
என நாகக அைெததெெதாடைதேெொ ஹ¾ணி தன உைமைெப
அபபடேெய ேெேொல தககிகெெகாணட "
அஙகிளளளளளளளளளளள ..." கததிைாள. அவளால
தாஙகமடயவிலைெல . ஹ¾ணியின உைமப தக தெகவை அைலாக
தகிகக ஆரமபிததத. என மகம மழைவதயம ஹ¾ணியின
கதியில ைெவதத பைெதததகெெகாளள .... அநத அதிசயம நைநதத.
என சாநதியிைம நான அநத ொாதி¾ பாரதததிலைெல.
ஹ¾ணியின கதியிலிரநத அதைவரயிலம ெெசாடட ெெசாடைாய
வழிநத ொதை நீர ..... பளச
ீ ெெசனற என மகததில பச
ீ சியடததத.
ஆஹா... எனை இத ... ெெபாமைபளயின கதியிலிரநத
பச
ீ சியடககிேத.........ஒர ேெைவள ... மததிரொாக
இரககேெொா.....ஆைால இத பிச பிசபபாய இரபபதால ொதை நீர
தான.
நான விடவதாய இலைெல, ொீ ணடம என நாககால வழிநத ெெ
காணடரநத ொதை நீைெர நககிய படேெய ..என நாகைெக உளேெள
நீடட .. இனெெைாரமைெே அவளைெைய ... கதி
பரபைெபதெெதாடேெைன. ம.ம..ம.மம.. ஆஹா... ொறபடயம
ஹ¾ணி தன இடபைெபததகக ... பளிசெெசனற ... ொீ ணடம என
மகததில .. அவள கதியிலிரநத பனைை
ீ ெரதெெதளிததாள.
ைகதகளில ெெசாலவத ேெபால விரக தாபததில ஹ¾ணி தடயாய
தடகக ......... நாேெைா என வாயாலம நாககாலம ஹ¾ணியின
கதிைெய சபபவம நககவம ....... அேவளா என மகதைெத ... தன ெெ
தாைெையிடககில இரநத விடவிபபதாய இலைெல.
" ஆஆஆஆஆ ! அயேெயாஓஓஓஓ.........அஙகிள...... தாஙக
மடேயல......... ஆஆஅ !ஆஆஆஆஆஆ .. அஙகிள சபபரா இரகக ......
அபபடதான.......அஙகிள ....இனனம ... " எனற பிைாதத ஆரமபிததாள.
இதைவரயில ஹ¾ணி அனபவிததிராத பததமபத சகததில,
கிறகிறததபேெபாை அவள.....காொபிதத பிடதத கதேியபட காலகள
இரணைெையம என ேெொல பினைிபபிைெைய ைெவதத படேெய
அதறக ேெொலம தாஙகாொல ....... ஹ¾ணி உசசததின
எலைெலகேெக வநத விை அவளின கதியிலிரநத ொதை நீர
ஆோய ெெபாஙகி வடய ெெதாைஙகி என மெகொஙகம வழிநத என
ேெதாெெளலலாம வழிநதத.
" அஙகிள .... மடயல .........இைிேெொல தாஙகமடயல அஙகிள
..............ஆணடடைெய ஓதத ொாதி¾ ... அத எஙகதியில வடஙக
அஙகிள.....ம.ம.ம.ம.ம.ம.ம.ம.ம.ம.ம.மம. .ம.ம.மம.மம"
காேொபாைெதயில தனைெை ொேநத அரறேிைாள ஹ¾ணி.
அபபடேெய எனைெைககீ ேெழ தளளிவிடட எழநதவள தன ைெ
ககளால கடடபபிடததகெெகாணட என உதடகளில அழததி ெெ
வேியைன மததொிடைாள .என மகம மழைவதயம
மததொிடடகெெகாணேெை வநதவள ... அதன ேெொல பிசபிசபபாய
அளளிதெெதளிததிரநத ொதன நீைெரயம ேெசரநேெத சைெவததாள.
" அஙகிள....ம.ம.மம.ம... சபபரா இரநதசச.... ஒஙகளகக எபபட
.......எஞஜாய பணணனஙகிளா...ம.ம.ம.ம.ம.ம.ம சீககிரொா...
சணணிய எஙகதியில உடஙக.........எனைால இதகக ேெேொலயம
ெெபாறகக மடயாத.....ஆணடடகக ொடடம ைககனன ெெ
சாரகிைங
ீ க...எைகக ொடடம ... ஏொாததலானன பாககேங
ீ களா...
அெெதலலாம நான உை ொாடேெைன... ஒஙக சனணி எனகக ேெ
வணம ...உடஙக அஙகிள.... நான வி¾சசி காொிககடைா....." எனற ெெ
சாலலிகெெகாணேெை தன ெெதாைெையிரணைெையம அகணட
வி¾தத தன கதிைெயககாணபிததாள.
" ஏய .. ஹ¾ணி .. எபபடட ஒணைய ஓககாொ உடேெவன.... கதி
ொேவள... அதககததாணட .. இவவளவ நாளா காததடட இரகேெகன
.... நீதாஙகவியாட......பாததகேெகா .. ஒகக ஆரமபிசேெசன....
ஒஙகதிய கிழிககாொ உைொாடேெைணட....... ேெதவடயா மணை..
வி¾சசககாொிககிேியாட... இநதா வாஙகிகக......" எனற ெெ
சாலலிகெெகாணேெை என சணணிைெய வலத ைெகயால
பிடததகெெகாணேெை ஹ¾ணியின கதியில ெெ
சாரகபேெபாேெைன.
" எனை ... அஙகிள... திடைேங
ீ க..... நான ேெவணைானன ெெ
சானைைா..... ஒஙக சனணி உளள ேெபாகணமனனதாை
காததிரகேெகன......... நான தாஙகவைானன
உடடபபாரஙக...அஙகிள .......எனைய ேெதவடயானன ெெ
சாலலிேங
ீ க... இபப இநத ேெதவடயாவ யார
ஓககபேெபாோ......சாநதி ஆணடடேெய ... அநதபபைததல ....
எனையயம எஙகமொாைெவயம ேெதவடயானனதாை ெெ
சானைாஙக.... எஙகமொா.. ேெதவடயாதான... அஙகிள...
இபேெபா........இபேெபா எனைய ேெதவடயாளா.... நீஙகதான
ஆககேங
ீ க........ஆைால ெெசாகொாயிரகக அஙகீ ள......" எனற ெெ
சாலலிகெெகாணேெை ஹ¾ணி தன ைெகயால என
சனணிைெயபபிடததகெெகாணட ெசரகெெகனற தன கதிககள
.........ெெசாரகிகெெகாணைாள.
" அஙகிள...ம..ம.ம.மம.ம.ம.ம.ம. நலலா பணணிககஙக... அஙகிள...
ஆணடட .. வநதடைா .. எனைய ஒபபங
ீ களா...... ஆஆஆஆ.. ெெொதவா
..."
ஹ¾ணி கணைகள மடகெெகாணேெை ..என சணணி அவள
கதிககள .. ெெொதவாக அேெத சொயம... ொிகவம ஆழொாக
இேஙகமேெபாத ரசிததகெெகாணேெை ெெகாஞசம ெெகாஞசொாக
தன காலைகள இரணைெையம ேெொலம வி¾தத எைகக
உசபேெபறேிைாள.
" அஙகிள .. பலலா உளள ேெபாயிடசசா..........."
" இலலைா ஹ¾ணி.... ஒைகக வலிககாொ ெெசயயணமலல.. அதான
ெெொதவா உடேெேன...வலிசசா ெெசாலலட ஹ¾ணிககடட " ெெ
சாலலிகெெகாணேெை அவள ெெநறேியில
மதெதொானைெேகெெகாடதேெதன.
" அஙகிள .. ேெதஙஸ .. ஆைா எைகக வலிககல.... ஒஙக சணணி
உளள ேெபாேைத ெெத¾ையல... சபபரா ெெசாரகேங
ீ க... அஙகிள ...
ஆஆஆஆஅ இபப நலலா யிரகக அஙகிள ......சாநதி ஆணடடகை ....
நலலா ெெசாரகி அடககசெெசாலலவாஙகதான......" எனற ெெ
சானை ஹ¾ணியின கதிககள ொிக ெெபாறைெொயாக என
சணணிைெய ெெொலல ெெொலல அைெசதத அைெசதத அைெசதத
பககவபபடததிகெெகாணட அபபடேெய அவள ேெொல
பரவிகெெகாணேெைன.
தைகக கிைெைதத இைெரயபபிடகக ச¾யாை சநதரபபதைெத பாரதத
காததகெெகாணடரககம பாமைெபபேெபால சிறத ேெநரம
ஆசவாசபபடததகெெகாணை நான ஹ¾ணியின ைதல
மடைகளகேெகாதிவிடட ..................சடெெைனற என சணணிைெய
ெெவளிேெய எடதத ஓஙகி........என பலமெெகாணை ொடடம
ஹ¾ணியின கதியில கததிேெைன.
"அயேெயா... அஙகிள ........................ம.ம.மம.ம.ம..ம.மம. மம.மமம."
" எனை ஹ¾ணி .... வலிககதா... ெெகாஞசம ெெபாறததகக
ச¾யாயிடம " எனற ெெசாலலிகெெகாணட ... பாவம வலிககத ேெ
பாலரககத .. எதறகம ெெொதவாக ெெசயேெவாம எனற
எனணிகெெகாணேெை அடதத கததகக தயாராேெைன.
" அஙகிள... வலிககல அஙகிள ... ெெசாகொாயிரகக ஆைா ...
தாஙகமடயல ...அதான.....ம.ம.மம... இனனம ஏறஙக ... ஏன
நிறததிைங
ீ க.... நிறததாொ ஏறஙக .........."
அடபபாவி... அவளகக வலிககாொல இரகக ெெொதவாக
ஓககலாெெொனோல ...... நிறததாொல ெெசயெயசாலகினோேெல....
ேெதரநத ஆளதான ... இபபடபபடை ஆளதான நமகக வசதி... ேெபாே
ேெபாகைெகபபரததால நமொால ஹ¾ணிைெய திரபதி படதத
மடயொா எனற ெெத¾யவிலைெேலய...............ொீ ணடம ஓஙகி
கததிேெைன.
" அஙகிள....ம.ம.ம.மம.மமமம...சபபர ... அஙகிள.... கததஙக... எைகக
இனனம நலலா ேெவணம .....அஙகிள ஒஙக சனணி சபபரா
தடககத அஙகிள......ஆஆஆஆஆஅ.......எஙகதி
ம.மம.மமமம..எபபட யிரகக
அஙகள...ஆ..அ.அ.ஆ.அ.அ.அ..........ஆணடடககிை ◌ெ்ை
எனேெைனெெைாேெொா ேெபசைங
ீ க.....இபப ஒணணேெொ ேெபச
ொாடேெைஙகிேங
ீ க.....மம.ம..ம.ம.மமமம."
".......................ம.ம.ம.மம...நலலா இரககட ெெசலலம " மமம .. எனை
ஆசச¾யம... சாநதியின கதியில எவவளவதான நைெழததாலம
என சணணி மழவதம உளேெள ேெபாைதிலைெல. ஆைால
ஹ¾ணியின கதிககள என சணணி மழவதேெொ உளேெள ேெபாய
...இனனம மமமமமமம.. ஆழொாை கதியததான
ஓததகெெகாணடரககினேெேன.
" அஙகிள... விரலால பணணமேெபாத நலலா இரநத ொாதி¾
இரநதத... ஆைா இபப அபபட ஆகல... ஏன அஙகிள .... ைெைம
ஆகொா"
ஆஹா..... ஹ¾ணிகக ஆழொாை கதிெெயனபத உறதியாகி விடைத.
இைவள அைகக ேெவற வழிைகளததான ைெகயாள ேெவணடம.
" ஹ¾ணி.... ெெபாறட ... இைிொததாை எலலாம ெெத¾யம... ேெ
பாகபேெபாக ....ஒைகக ப¾யவககிேெேணட.......அதககளள
அவசரொா......."
ெெொலல ஹ¾ணியின காலகள இரணைெையம பிடதத ேெேொல
தககி அகறேி ைெவததகெெகாணட அேவளாை கணககாைெல
பறேிெெகாணட என சணணிைெய அவள கதிககள .....விடட விடட
........ஓககத தவஙகிேெைன. அபபட கதத ஆரமபிதததேெொ ஹ¾ணி
ெெொலல ெெொலல தன இடபைெபத தககிகதககி ெெகாடதத என
சனணிைெய வாகாய தன கதிககள வாஙகிகெெகாணைாள.
" அஙகிள ... இபப நலலாயிரகக ...அ.ஆ..ஆ.அ.ஆ.அ.......இனனம ெெ
காஞசம ேெவகொா....அ.அ.அ.அ.அ.அ.அ.அ..ஆஆஆஆஆஆஆஆ...
அபபா.. இபப சபபரா இரகக அஙகிள.. அயேெயா ... ஏறஙக
அஙகிள........சாநதி ஆணடடகக கை இபபட
ஏேிைங
ீ க....மம.ம.ம.ம...ம.ம.ம.ஆஆஆவவாஆவவவ வவ....."
" இபப ப¾யதாட... இநதா..... " ஓஙகிககதத ஆரமபிதேெதன.
அவளிைொிரநத மஹ¥ம..... சதெதொதவேெொ இலைெல.
மமமமமமம .. "ஹ¾ணி..... எனைைா ெெசலலம ...
நலலாயிரககாைா.... இனனம கததடைா.... " எனேெேன.
"மமமமமம..அஙகிளளளளளளளளளளளளளளள .........சபபர ...
நலலாககததஙக...ஆஆஆஆ.. இபபததான அஙகிள ... நலலயிரகக...
இத ொாதி¾ ஆஆஆஆஆஆஆஆ.....இத ொாதி¾ ....அஙகிள...எனேைொா
பனணத அஙகில.....அ...அ.அ..அ.ஆஆஆஆ............அயேெயா ...
நிறததாதீஙக ...ம..ம.ம.ம.ம.மம..ம. ஏறஙக ...நலலாயிரகக
...ஆஆஅமொாஅ...... "
.................................................. ..........
" அஙகிள.... ஆணடடய ஏறைா ...இபபடததாை
ஏறவங
ீ க....ஆஆஆஆஆஆஆ... எைகக ஒர வாடடேெய
இபபடனைா.... ஆணடடய எததைவாடட ஏேி
இரபபங
ீ க....ஆஆஅஹா.. ஆணடட எபபட அனபவிசசாஙேகளா...
எைககி ெெபாோைெொயா இரகக....அஙகிள ... இபபட ஏறமேெபாத
சாநதி ஆணடட எேெதா ெெகடை வாரதைெெதயலலாம ெெ
சானைாஙக.... அபபடனைா.....அஙகிள .. ஒஙகளகக அெெதலலாம
படககொா.... நானம மமமமமமமமமமம நானம
.........ஸஸஸஸஸஸஸஸஸஸ....ஆ.அ.அ.அ.அ.அ.அ.அ..
ஆஆஆஆஆ"
" ஹ¾ணி .. அெெதலலாம அவளகக ெெத¾யணட .. அதைாலததான
... ெெசாலலவா......எைகேெக .............இனைிகக ஒஙகதியில ஓககரத
நலலா இரககட ..ஆஆஆ... கதியாட இத... எனைா ெெ
சாகணட.....இவவளவ நாளா.... ஒணைய வடட வசசத
தபபட..ம..ம.ம..ம.ம.ம.ம.ஆஆஆஆஆஆஆஆஆஆஆஅ.....ச
◌ெூபபரா தககிகெெகாடககேட......" எனற ெெசாலலிகெெகாணேெை
ஹ¾ணியின காலைகளப பி¾தத அவளத வயிறேெோட ேெசரதத
மனேெைாககி ைவளதத, அவள ேெதாளைகளப பறேியவாற.......
என உைைல ேெநராககி ... அவள ேெொல படததகெெகாணட என
சணணிைெய ஹ¾ணியின கதிககள ெெசாரகி ெெசாரகி
எடதேெதன .
ஹ¾ணிேெயா தன கணகள இரணைெையம மடகெெகாணட அநத
சகதைெத அனபவிததகெெகாணடரநதத அவளத உதடகளில ெெ
த¾தத பனமறவலாலம ேெலசாை மைகலாலம எைகக ெெ
த¾நதத.
ேெநரம ஆக ஆக.....ஹ¾ணியின உைமபின தடபப அதிக¾தத
...மககலம மைகளம ெெவளிபபடைத. ஏேெதா பிைாதத
ஆரமபிததாள.. அவள எனை ெெசாலகினோள எனபத ஒனறேெொ
ப¾யவிலைெல.
சடெெைனற என சணணி ஹ¾ணியின கதிககள ேெபாகமேெபாத
அவள எனைெை கடடபபிடபபதம நான ெெவளிேெய எடககம ேெ
பாத அநத இறககதைெதககைெேபபதொாக .... ஹ¾ணி தன
உணரசசிைகள ெெகாடை ஆரமபிததாள. இரவரேெொ உசசகடை
நாைகதைெத அரஙேெகறே ............தயாராகிகெெகாணடரநேெதாம.
" அஙகிள........ ஆணடடய ... இனனம எபபடெெயலலாம ஓததீஙக...
அபபடெெயலலாம ... எனையம ஓகக ொாடடஙகளா......ேெபாஙக
..எைகக ஆைெசயககாடட ேெொாசம
பனணேங
ீ க....ம.மமமமமமமம....."
" சீ ... நாேெய.......................அபபடெெயலலாம இலலட ............ேெ
தவடயா மணை.... நலலததாைட ஒனை ஓததககிடட இரகேெகன....
ஹ¾ணி-5
சடெெைனற என சணணி ஹ¾ணியின கதிககள ேெபாகமேெபாத
அவள எனைெை கடடபபிடபபதம நான ெெவளிேெய எடககம ேெ
பாத அநத இறககதைெதககைெேபபதொாக .... ஹ¾ணி தன
உணரசசிைகள ெெகாடை ஆரமபிததாள. இரவரேெொ உசசகடை
நாைகதைெத அரஙேெகறே ............தயாராகிகெெகாணடரநேெதாம.
" அஙகிள........ ஆணடடய ... இனனம எபபடெெயலலாம ஓததீஙக...
அபபடெெயலலாம ... எனையம ஓகக ொாடடஙகளா......ேெபாஙக
..எைகக ஆைெசயககாடட ேெொாசம
பனணேங
ீ க....ம.மமமமமமமம....."
" சீ ... நாேெய.......................அபபடெெயலலாம இலலட ............ேெ
தவடயா மணை.... நலலததாைட ஒனை ஓததககிடட இரகேெகன....

இடைகயிடைத kadhalan ேநரம 4:10 PM 0 கரததைரகள இநத


இடைகயின இைணபபகள

harini-4

ஊமபிைாஙக... ெெகாஞச ேெநரம தான பாதேெதன..ம..ம.ம.ம.ம..


இனைிகக நான ஊமபைத அமொாகிடை ெெ
சாலலபேெபாேெேன.....பாபேெபாொா" எனோள.
அநத வாரதைெதைகளகேெகடைதம எைகக ஒர நிொிைம தககி
வா¾பேெபாடைத. அடபபாவி... கா¾யதத ெெகடததடவாேெளா எனற
எணணிேெைன. ேெச.... அதவம நலலதககததான... ஹேிைியின
அமொாைெவ ஹ¾ணி ெெசடைப ெெசயத தநதால நலலததாேெை....
அபபடேெய என சணணி ஹ¾ணி அமொாவின வாயில இரபபத ேெ
பால கறைபை ... மமமமமமமம...
" எனை .. அஙகிள ... ஒணணேெொ ேெபச ொாடேெைஙகிேங
ீ க.....சாநதி
ஆணடடககிடட ொடடம ேெபசிககிடேெை இரநதீஙக..... ஊமபியாசச...
ைெகயில படசச உரவி விடேெைன... அபபேொா... எனைா ...
பணணணம ... அஙகிள....ஆஆஆங..... அநதபைததல.... சாநதி
ஆணடட பாசசில பால கடசசீஙக ... ஏன அஙகிள .. எமபபாசசில ...
கடகக ொாடடஙகளா... நீஙகதாை அஙகிள எனனத ... ெெப¾சா
இரககதனன ெெசானைங
ீ க.... வாஙக அஙகிள ... " எனற எழநத
நினற தன ஒர பகக மைெைலய என மனைால தககிகெெகாணட
நினோள.
ஹ¾ணியின மைெலகள இரணடம ெெகாஞசம கை ெெ
தாயவிலலாொல உரணட திரணட இரநதை. கரபபாை
உைமபாைாலம மைெலகள ொடடம ொாநிேததில இரநத
அைெவகளின நடேெவ சறற ெெவளிர கரபப கல¾ல உளள வடைம,
அதிலிரநத கழநைெதகக ெெகாடககம பட
ீ ங பாடடல
நிபபிைெளபேெபால அவளத மைெலகாமப.... பாரததவேைேைய
பிடதத கசகேகவணடம ேெபால இரநதத.
விைெரததகெெகாணடரநத ஹ¾ணியின மைெலகாமபைகள ெெ
ொலல
என விரலால பிடதத இழதத இழதத விடட பால கேககம மன
பசவின ொடைெய நீவவ
ீ ிடவத ேெபால நீவி வை

" எனை ... அஙகிள ... நலலாயிரககா... இஙக பாரஙக ..... ெெ
வரசசககிடேெை வரத....ஆஆஆஅ... ஒஙகளகக ... ஒஙக சணைி ெெ
ைவரககோ ொாதி¾ .. எைகக எனேெைாை பாசசிககாமப நிககத ...
ஆமமமமம .. ஒஙக ைெக படை உேைை ..எனைொா ...உைமப எலலாம
சிலககத.... அஙகிள ...எமபாசசி கறபபா இரககதனன
பாககிேங
ீ களா... சாநதி ஆணடடயம அபபடததாை அஙகிள... ெெராமப
ஒனணம ெெசவபப இலலிேெய.... ஆைால அமொாேெவாை பாசசி ெெ
வளைெளயா .. இரககம ...ெெகாஞசம ெெதாஙகியிரககம ..
அதைால ேெபைட பிராைெவபேெபாடட தககி
வசசககாமபிபபாஙக..... ம.மமம.மம. வாஙக ... சபபஙக ... சாநதி
ஆணடடேெயாைத எபபட சபபேங
ீ க...... "எனற ெெசானைவளின
மைெலககாமைெப என வாயில ைெவதத சபப ஆரமபிதேெதன.
எனைால எதவேெொ ேெபச மடயவிலைெல...... ொாறேி ொாறேி ...
இரபகக மைெலைகளயம சபபிவிடடம ைெகயால கசககிவிடடம
ஹ¾ணிேெயாட சலலாபிததகெெகாணடரநேெதன. அைெத
அனபவிததகெெகாணடரநத ஹ¾ணி ... அவளாேகவ ஏெெதா ெெ
சாலைவத ொடடம என காதகளில வாஙகிகெெகாணேெைன.
"ஆவ... அஙகிள ... சபபரா.. இரகக.... இநதாஙக .. இத ெெகாஞச
வாயில வசசககஙக... ஆஆஆஆஆஆஅ... ெெொலல அஙகிள ...
கடககாதீஙக... ஆணடடகக மமமமமமம இபபடயா கடபபங
ீ க..... .....
ெெொதவா... அஙகிள... ஆணடடேெயாைத சபபோ ொாதி¾ சபபஙக...
அஙகிள.... ஆஅங...அ.....மன.ம.ம..ம.ம.ம.ம.ம.ம..ம.மொ ◌ெ்."
.......
"கடககாதீஙக....ம.ம.ம..மமம.மமம.."
......
" ஆஆவ...ச.சச.ஸசசஸஸ .. ஆஆ..வலிககத அஙகிள.... ெெ
ொதவா.......... இநதபககம .....ம.ம.ம.மமம.ம."
........
" அசசசேெசா... இஙக பாரஙக......... கனைிபேெபாசச....ஆஆஆஆஅ....
ஸசஸ ... தாஙகமடயல
...அஙகிள....ஸ....ஸ....ஸஸ....ஆஆஆஆஆ..."
........
" அஙகிள ... சாநதி ஆணடட தபபிைா ொாதி¾ ... எனேெைாை எசசில
தபபடடொா...ம...ம.ம.ம.ம.ம.ம.மம.ம. இநத பககம தபேபேன" எனற
ெெசாலலிகெெகாணேெை பளிசெெசனற தன வாயிலிரநத வலத
பகக மைெலயின ெெொல தன எசசிைெல தபபிைாள ஹ¾ணி.
இைத பகக மைெலயிலிரநத என வாைெய எடதத ஹ¾ணியின
வலத மைெைலய அவள தபபிெெய எசசிேெலாட ேெசரதத
சபபிேெைன.. ஆஹா அமதம ேெதாததத... அபபட ஒர சகம.
அவலின எசசில படை மைெேலய இபபடெெயனோல.... அநத
மைெலயிலிரநத பால வடயம ேெபாத சபபிைால... ஆஹா...
எவனகக ெெகாடதத வசசறகேெகா..... அேெத ொாதி¾ இைபபககமம
அவள எசசிைெலததபப ... அநதபபககமம
அநத ெெசாகதைெத அனபவிதேெதாம.
ொீ ணடம சநதிபேெபாம.
ஹ¾ணி-3
"அஙகிள.... ைெைம ஆயிடேெை இரகக... சீககிரொா.... அமொா
வநதைபேெபாோ....."
" எனை அஙகிள..ஆஆஆஆஆஅ... ெெொதவா... இபபடயா
உேிஞசரத.... இபேெபாைெதகக எதவம வராத.....ம.ம.மம.ம.ம.மம...
ெெொலல கடஙக...அபபா... உடைா காமைெபககடசச தபபவிடவங
ீ க
ேெபால இரகக... அஙகிள சாநதி ஆணடடகக கழநத ெெபாேநதா....
ஆணடடககிடை பாைெல கடபபங
ீ கலல...........ஆைா ஆணடடகக
சினை பாசசிதாை இரகக.... ம.மமமமம.ம... ைெைம ஆகத
....சசீககிரொா.....உம........."
அபேெபாததான எைகக ெெபாேிதடடயத ... கிைெைதத இநத
சநதரபபததில ஹ¾ணியிைம எலலா விதைெதைகளயம மடதத
விை ேெவணடம ... இலலாவிடைால இத ேெபால ஒர சானஸ ெெ
ைகைககொானன ெெத¾யாத.......எனற நிைெைததகெெகாணேெை
அேவளாை மைெலகளில இரநத விடபடட ...... என மகதைெத
ஹ¾ணியின வயிறறபபகதியில ெெகாணட ேெபாய அவள ெெ
தாபபைெள நகக ஆரமபிதேெதன. ஹ¾ணியின உைமபின இளமசட
என உைமெெபஙகம பரவியத.
" ஆஆஆஆஆவ.... ஆஆஆஅ அஙகிள... தாஙகமடயல ....... ஆஅ
அஙக ேெபாயி .. நககேங
ீ க.......ஆஆஆஆஆஅ..மொாஆஆஆஅ.. " எனற
ெெசாலலிகெெகாணேெை ஹ¾ணி என ைதலமடைெயபபிடதத
அஙகம இஙகம அைெலயவிடட தன வயிறேெோட ேெசரநத
அைெணததகெெகாணைாள.
அபபடேெய என இர ைெகைகளயம ஹ¾ணியின பினபககம ெெ
காணடேெபாய அேவளாை கணடகள இரணைெையம
கடடபபிடததகெெகாணட என நாககால அவள ெெதாபபளககள ...
நகக நகக... அவள ெெநளிய ஆரமபிததாள. நான உடவதாக
இலைெல. அபபஓதம எனைால எதவேெொ ேெபசமடயவிலைெல.
ஆைால அேவளா .......
" அஙகிள.... ம.ம.ம.ம.ம.மம....ஆஆஆஆஆ.. .......சபபரா இரகக
அஙகிள.. ஆணடடகககை நீஙக இபபட ெெ
சயயல......ஆஆஆஆவவவவவவ.. ஆஆஅஹஹாஹ
...நலலாயிரகக அஙகிள ....ம..ம.மம.ம..ம.ம.மம............கணடய ெெ
ொதவா ெெைபசஙக ...மடயல.... எைகக ஒர ொாதி¾யா ... இரகக...
ொயககொா இரகக ... அஙகிள ...சசசசசசச........கற கறனன இரகக
அஙகிள........சபபர........மமமமம. இெெதலலாம நீஙக அமொாகிடை
பணணவங
ீ களா..... எைகக எனேைொா ... நீஙக பணணனம ...."
......... நான ேெபசம நிைெலயில இலைெல. அபபடேெய...
ஹ¾ணியின கணடைகள பிைெசநத ெெகாணடரநதவன ..
எனைெகைகள கீ ேெழ இேககி .. அேவளாை பரதத ெெ
தாைெைைகளயம விடட ைெவககவிலைெல. ெெதாைெைைகளயம
கணடைகளயம ொாறேி ொாறேி பிைெசேயவ ......ஹ¾ணியின
மைஙகலகள அதிக¾ததை.
" அஙகிள ....ேெபாறம அஙகிள ....எனைால ...ம.மம..ம.மமம.ம..
தாஙகமடயல....ஆஆஆஆஙகிள ... பிளஸ
ீ .......ேெபாதம " எனற ெெ
சாலலிகெெகாணேெை இரநதாலம... அவள என ைதலமடைெய
விடவதாகதெெத¾யவிலைெல.
............
" அஙகிளளளளலலலலலலலலல......ம.ம.மம.ம .....ஹ¥ம......ேெ
பாதம .............ஆஆஆ தாஙகம.ம.ம.மம.ம.ம........மடயல............ "
ஆ..... ஹ¾ணியின ெெதாைெைைய பிைெசநத ெெகாணடரநத என
ைெகயில .... ேெலசாக பிச பிசததத.... ேெவரைெவயா.........ெெ
த¾யவிலைெல... ஆைால ... ேெவரைெெவயனோல இபபட
பிசபிசககாேெத....ம..ம.ம.மம.ம..... ம... அபபடேெய என ைெககளால
ெெதாைெைைகள பினபேொாக வி¾தத ைெவததால ெெ
தாைெையிடககிலிரநத ேெலசாக எேெதா வடவத ேெபால
இரநதத.
ஆஹா...........ஹ¾ணிகக உசசம வநத ொதை நீர ஊறெெேடதத
வழியத .....சபபர... அதறகள ... ொதை நீர ெெபரகெெகடதத
விடைதால இனைெேகக ெெசொ ஜாலிதான... அதைால தான ஹ¾ணி
தடககிோள.
" அஙகிள... இதகெெக ேெொலயம எனைய ... தவிகக விைாதீஙக........
இேெத ொாதி¾ ஆணடடகக மை ெெகளபபி விடடடட
அபபேொா....ஆஆஆஆஅ அஙகிள ...எைகக ஒர ொாதி¾யா இரகக
...ஆஆஆஅ ... தல சததோ ொாதி¾ இரகக .... அஙகிள
....பபபபபபபபடததககலாம...ம..ம.ம.மம .ம.ம.ம.ம...ஆஆஆஆஆஆ...
மடயல......." எனற ெெசாலலிவிடட அரேெக இரநத
படகைெகயில ெெதாபெெபனற விழநதாள.
ச¾ .. ஹ¾ணி உசசததகக ேெபாய விடைாள... இனனம ெெகாஞசம
உசசததகக ெெகாணட ேெபாய ... அடதத கா¾யஙகளில ஈடபடைால
இனைெேகக ஒர அற சைெவ விரநததான... ஆைால ... ைெைம ேெ
வே ஆகிகெெகாணடரநதத. ச¾ வரவத வரடடம பாரககலாம.
அபபடேெய ஹ¾ணியின ேெொல விழநேெதன...அபபா... எனை பஞச
ெெொதைெதயில
அதவம இலவம பஞச ேெொல விழநதத ேெபால அபபட ஒர ெெ
ொனைெொ.... இளச எனோல இளசதான..... மைெலகள இரணடம என
ெெநஞைெச அழதத .....எைககம ... ஒர பரவச நிைெல
வரதெெதாைஙகியத.
அபபடேெய ஹ¾ணிைெய ெெபாரடடபேெபாடேெைன.. இபேெபாத
என ேெொல ஹ¾ணி பைரநதிரநதாள.ெெவேசசககிடட இரநத என
சணணியின ேெொல ஹரணி தன வயிறறபபகதியால அழதத, அநத
சட ... இனனம எனைெை ெெவேிேெயறேியத.
" ஹ¾ணி.... "
" எனை அஙகிள.....ஒனணேெொ ேெபசொாடடஙகேங
ீ க.......எனைய
படகைகலயா...மம.ம..ம..ம...ம.ம..ஆணடை ◌ெி ொாதி¾ நான
இலலயா.... ம.ம.மம.ம.ம.மம.... இநத ஒர வாடட ொடடம எைகக
ஆணடடகக ெெசஞசா ொாதி¾ ெெசஞசடடஙக....... அபபேொா... நான
............ச¾யா அஙகிள........ அபபட படகைகலனைா ..... அஙகிள
அமொாகிடை ...ம..ம.மம.....ேெபாஙக ..நலலாயிரககம.....பிளஸ
ீ ..
அஙகிள ... படகைகலயா......ம.ம.மம.ம..ேெபசஙக "
" ஹ¾ணி ...எனைால ேெபசமடயல கனண....... ெெராமப
நலலாயிரகக ... ெெநசொா ... சபபரா இரகக ..... ஆணடடககிடை கை
எைகக அபபட ஆைதிலல....... பாேெரன ..என சணணி நடடககிடட
நிககிேத ....அதல இரநேெத ெெத¾ையலயா... நான ஒமேெொல
எவவளவ ஆச வசசறகேெகன... பார மமமமமமம.." எனற ெெ
சாலலிகெெகாணேெை அவள உதடைகளககவவி சபபிேெைன.
" அஙகிள ...ஆஆஆஆொாம ... சாநதி ஆணடடகக காடடம ேெபாத
இரநைதத விை .... ஒஙக சணணி ... ெெபரசாததான இரகக.....
அபபடனைா..... எனைய ஒஙகளகக ெெராமப
படசசறககா........மமமமமமம....படககாைெொ யா அபபட நிககத ...
அஙகிள... சாநதி ஆணடடககிடை .. அமொாைெவபபததி
அபபடெெயலலாம ேெபசேங
ீ ேகள... ஆணடடகக ேெகாபம வராதா..."
ஹ¾ணி அபபட ேெகடடகெெகாணடரககம ேெபாேெத .. என ெெ
தாைெைபபகதியில .... எேெதா பிசபிசபபாய ... ெெசாடட ெெசாடைாய
வழிவத ேெபால இரநதத. ஆஹா... ஹ¾ணி .. உசசததின
உசசததககேெக .. ேெபாய விடைாள ேெபால இரககேெத......
ஆைாலம ெெகாஞசம கை கடடபபாடைெை இழககாொல ... ெெதபபட
.. இதறக மன .. அனபவிததேவளா ..மமமம... என இரணட ைெ
கைகளயம ெெகாணட ஹ¾ணியின மதைெக இறககி
அைெைததகெெகாணட .......
" ஹ¾ணி....அதவா... எைகக ...ஒஙகமொாைெவ படககமனன
ஆணடடகக... மனேைொ ெெத¾யம... ஆணடட தான எைகேெகதத
ஆள ... அதான ஹ¾ணி ... எனேெைாை சணணிகக ஏதத ஆள
ஒஙகமொானன ... சாநதி ஆணடடேெய ெெசாலலவா..... அதான ....
எபப ஆணடடைெய நான ஓககமேெபாதம ஒஙகமொாைெவ ... நான
ஓககேதபபததிதான .. ேெபசிபேெபாம..... "
" ேெச... ேெபாஙக அஙகிள... அபப எனைய படகைகலயா... ஆணடட
வரடடம.... ஆைா........."
" ஆைா... எனை ஹ¾ணி "
" ஆணடட ெெசானைதம ச¾தான... அஙகிள ... இநத சணணிகக ஏதத
ஆள எஙகமொாதான..... " எனேபடேெய என சணணிைெய ைெ
கயிேெல பிடதத ேெலசாக தைவிவிடைாள. ஏறகேைவ ெெ
ைவேததகெெகாணட இரநத என சனணி ... ொீ ணடம தடததத.
" அஙகிள ... பாரஙக... அபபா .. எனைொா தடககத.... "
தைவிகெெகாணடரநத ஹ¾ணி எழநத உடகாரநத ெெகாணட என
சனணிைெய உரவ ஆரமபிததாள. நான ெெபடடல
படததகெெகாணேெை ஹ¾ணியின ைெேகைவைலய ரசிகக
ஆரமபிதேெதன.
ெெொதவாக உரவ ஆரமபிததவள ேெநரம ஆக....ஆக.... ேெ
வகதைெதககடடணாள. என சனணியின ெெொாடடலிரநத மன ேெ
தாைெல ேெொலம கீ ழம ஹ¾ணி இழகக இழகக எைகக
தாஙகமடயவிலைெல.. ஆஹா.... இத ஒர பத ொாதி¾யாை
அணபவொாக இரககேெத... சாநதி இபபட பனணம ேெபாத கை ..
இபபட ஆைதிலைெேலய...சபபர..ம..ம.ம..ம. ைெேகைவலயில
ஹ¾ணி உணைெொயிேெேலய ஜாலவிதைெதககா¾ எனபத எைகக
ப¾நதத.
" ஹ¾ணி... ெெொதவாட ... அஙகிளகக வலிககதட ... ெெொதவா
உரவட......மமமமமமமமம" எனற ெெசாலலிவிடட என ைெகைகள
ைதலையண ொாதி¾ பினபககம ைெவததகெெகாணட ஹ¾ணியின
ைெேகைவைலய அனபவிதேெதன.
" எனை .. அஙகிள ... வலிககதா.. சர.. ஆணா ஆணடட இத விை ேெ
வகொா ஆடடைாஙேகள....மம.ம.ம.ம.ம.மம.ஆைா அபப
சினைதாததான இரநதத.. இபப இபபட ெெவேசசகிடட நினைால
வலிககாதா........"
...............
"அஙகிள ... அபபா... சைா ஆகத.......ஏன அஙகிள ... இத எனேெைாை
அதககளள ேெபாகொா........எைகக பயொாயிரகக....ஏதாவத
ஆயிடொா"
..........
"எனை .. அஙகிள .. வர வர ஒனணேெொ ேெபச
ொாடேெைஙகிேங
ீ க....ம.ம.மம.ம.ம.ம.ம...மெெசால லஙக அஙகிள..
அதககலல ேெபாகொா"
" எதககளள.... ஹ¾ணிககடட .......ம.ம.ம..ம.ம.ம.மம...ம.ம."
" ேெபாஙக அஙகிள.....ஒஙகளகக ெெத¾யாதா... இதககலல தான ....
ம.ம.மம..மம.ம. ஒஙகளகக கறமபதான .. எனேெைாை வாயால
நான ெெசாலலணொா... ச¾ எஙகதிககளள தான"
" ஹ¾ணி ..... ஏய .. ஒைகக ஒணணேெொ ெெத¾யாதனன ெெ
நைசசா... எலலாேெொ ெெத¾ஞச இரகேெகட...... ேெொாசொாை
ஆளதாணட.. "
" நீஙக ொடடம எனைவாம.... ொைச பலலாம
எஙகமொாைெவபபததியம எனையபபததியம ெெநைசசககிடட
மமமமமமமமமமமமம........ அநதபைததல கை ஆணடடககிடை
எபபடெெயலலாம ேெபசேங
ீ க........பசைெச பசைெசயா......"
" அபபட எனைட ேெபசிேெைன ....................."
" எனை அஙகிள .... மொாட........எனை ேெபசிைங
ீ களா...
ஆணடடககிடை .. எனேைொா அமொா கதியபபததி அபபட ெெ
சானைங
ீ க.... ெெசககசெெேசவலனன இரககம ..
ஊேிககிடேெைஇரககம ... அமொா மைெைலயபபததி .. அபபறொா...
அமொா கணடயபபததிெெயலலாம
ேெபசடட .. எனை அஙகிள.... அபபடேெய எனகதியபபததியம ெெ
சானைங
ீ க.... ஆணடட கை .. எஙகதியபபததி ... சினைதா
இரககமலலனன ெெசானைதகக .... நீஙக கை .. இலல
ஹ¾ணிகக எலலாெெொ ெெபரச .. அதைால கதியம ெெ
பரசாததான இரககன ெெசானைங
ீ கலல......."
" ஆொாம... ெெசானேெைன ... எைகக ஒனைய ெெராமப படககம
ஹ¾ணிககடட ... அதான...."
" ச¾ ... அஙகிள... நீஙக அமொா கதியபபாததீஙகளா இலலயானன
எைகக ெெத¾யாத ... ஆைா ... எனகதிய எபப பாததீஙக...
பாககாேொேலய ... பாததொாதி¾ ெெசானைங
ீ க.... இபப
பாககேங
ீ களா.........."
" ஹ¾ணி .... பாககணம.... காொிட ....என ெெசலலதேெதாை கதிய
நான பாககாொ யார பாககபேெபாரா...ம.ம..மம..ம.மம.ம.ம.."
அபபடேெய கீ ேெழ படதத ஹ¾ணிைெய இழததபேெபாடட ................
ஹ¾ணியின ெெதாைெைைகள வி¾தத .. அவளின ெெ
சாரககவாைசல பபாரதேெதன.
ஹ¾ணியின கதி ஆஹா....................மடேகள இலலாொல ...
வழவழபபாய உபபிய காைெரககட அபபம ொாதி¾ ொின ொினததத.
நான எதைதேையா மைெே ஹ¾ணியின கதிைெயப பாரகக
ொாடேெைாொா, எை ஏஙகிததவிதததணட.
என கணகளில ெெத¾நத ..... ஏேெதா ஒர உணரசசிைெய ... பாரதத
ஹ¾ணி " எனை அஙகிள ... அபபட பாககேங
ீ க ......ஒஙகளககததான

இடைகயிடைத kadhalan ேநரம 4:08 PM 0 கரததைரகள இநத


இடைகயின இைணபபகள
harini-3

"எைகக ொடடொா அஙகிள ... ஒஙகளககம தான..ஒஙக அத..............


அபபா ... எவவளவ ெெப¾சா இரநதத ெெத¾யொா......."
"அைபபாவி... நீஎஙேெக பாதத "
" எனை அஙகிள .. அநத சிடயிலததான.. ஆணடட ைெகயில படசச
எவவளவ ெெபரசா நீளதனன ெெசானைாஙேகள...
அதவொிலலாொ..... ஆணடட ஊமபேெபாத கை வாயககளள
திணிகக நீஙக எவவளவ கŠைபபடடஙக அபபா........ ஒஙகளத
எஙகிடையம அபபட நீளொா அஙகிள ." எனற ேெகடைாள.
" எனேெைாைத ஒைககம அபபடததாணட நீளம... ஆைா .. நீஅத
எபபட அைககபேெபாேிேெயா ெெத¾யலட ... பாககேியா " . இபபட ேெ
பசிகெெகாணடரககமேெபாேெத என சணணி விசவ ரபம எடதத
ஆடைததகக தயாராகி விடைத.
சடெெைை என ேெபணைெை கழறேி ஜடடயில
திொிேிகெெகாணடரநத என சணணிைெய ெெவளியில எடதத
விடேெைன . எைகேெக என சணைிைெய பாரதததம ஆசச¾யம
தாஙகமடயவிலைெல . அதைவரயிலம சாநதிகக ொடடேெொ ெெ
சாநதொாயிரநத அநத ஆயதம இனற... ஒர அநநிய ெெபணணள
ஆககிரொிககபேெபாவதாேெலா எனெெேைவா...
எனைெரககொிலலாொல .. நரமபகள எலலாம மறகேெகேி ... ெெ
நடடககததலாக நினற ெெகாணட விைெரததிரநதத.
என ைெகயால அைெத உரவிவிடட " எனை .. ஹ¾ணி ... இஙக
பார.... உைககாக ெெரடயாயிடசச.... சாநதிகக கை .. இபபட
நிககாதட ... வா .... ெெதாடடபபார...." எனற ெெசாலலிவிடட
அவளத கரதைெத எடதத என சணணிொீ த ைெவதத அழததிப
பிடதேெதன. ஹ¾ணிேெயா நான எதவம ெெசாலவதறக மனேெப
அவள ைெகயால என சணணிைெய
ேெொலம அழநதப பிடதத உறவிைாள. அபபட அவள உறவ உறவ
என சணணி ேெொலம விைெேததகெெகாளள ஆரமபிததத .
" அஙகிள ... சபபரா இரகக ... அநத பைததல வரத விை நலலா
பைசசகிடட நிககத ....... இத எனனதககளள ேெபாகொா .... எனனத
சினைத அஙகிள ...."
" எதட ஒைகக சினைத... எலலாேெொ ெெப¾சாததாணட இரகக
........"
" அஙகிள ....... நீஙக எபப பாததீஙக ... நான எததைவாடட
காொிசசிரகேெகன ... அபெெபலலாம நீஙக பாததீஙகளா... இலல
பாததககிடேெை பாககாதொாதி¾ நடசசீஙகளா......"
" மமமமமம .. பாததடடதாணட .. இபப ஆசயா
இரகேெகன......ஆைா... இனைிககதாை எலலாதைெதயம பலலா
பாககபேெபாேெேன...மமமம ஹ¾ணி ... பிளஸ
ீ .. அவததககாொிட "
எனற ெெசாலலிகெெகாணடேெை நான ஹ¾ணி ேெபாடடரநத
தாவணிைெய அவிழதத விடட அவளத ஜாகெெகடடன
ஹ¥ககைகளயம கழறேிேெைன. அவளத பராவககள இரநத
திொிேிகெெகாணடரநத மைெலைகள ... இேெதா ... அபபடேெய ைெ
கைகள உளேெளவிடட பினபககம ெெகாணட ெெசனற பரா ெெ
காககிைகள நீககி அவிழதத விடேெைன.
ஏறகேைவ கறபபாய இரநத ஹ¾ணியின மைெலகள இரணடம
ேெலசாை ொாநிேததில ெெத¾நதத. மமமமம.. " ஹ¾ணி .... ஆஆஆஅ
எவவளவ ெெபரசட... எஙைெகககளளாே அைஙகாதட .... அபபா......
எனைொா ைாபடைா இரகக ... " எனற ெெசாலலி கைிநத அவளத
மைெலகளின காமைெபக கவவி இழததச சைெவதேெதன.
இரமைெலைகளயம ொாேி ொாேி கவவிச சைெவதத ரசிதேெதன.
நான அவள மைெலைகள சபபிகெெகாணடரககம ேெபாேெத
ஹ¾ணி தன
ைெகயால என சனணிைெய பிடதத உரவ எைகக எஙேெகா
ொிதபபத ேெபால இரநதத.
" எனை அஙகிள , இவேெளா ஆைெைசய ெெவசசிககிடடதான ெெ
ராமப நலலவர ொாதி¾....... பாககாதவஙக ொாதி¾ நடசசீஙகளா.?"
" நீொடடம எனை....... அபபடேெய ....எஙகிடை ஜாைெை ொாைெையாய
ெெசாலலியிரககலாமல....... எவவளவ நாளா சமொா இரநேெதாம
ம.மமமமமமம "
" அதைால எனை? அஙகிள ........இனைிககததான எனைெை
ஓககபேெபாேங
ீ கலல....... சீககிரொா... அஙகிள நான எனை பணணனம
... அநத பைததல சாநதி ஆணடடகக ெெசாலலிககடககிே ொாதி¾ ெெ
சாலலஙக."
அைெதகேெகடைதம அபபடேெய ஹ¾ணியின ேெதாள
படைெைைகளபபிடதத அமககி, என மனைால மழநதாளிடட
அொரததிேெைன.
அபபட ெெசயததேெொ ஹ¾ணி " எனை ... அஙகிள ... மதலல
ஊமபணொா... ம..மமமமமம....ெெகாடஙக" எனோள.
என சணணியின மன ேெதாைெலப பினனகக இழதத விடட ,
அதன ெெசகேகேசெவலனற இரநத நைிைெய அவள வாயகக ேெ
ேநர நீடட உதடைகள அதால தைவி விடேெைன .
ொீ தி அடதத பாகததில
ஹ¾ணி-2
அைெதகேெகடைதம அபபடேெய ஹ¾ணியின ேெதாள
படைெைைகளபபிடதத அமககி, என மனைால மழநதாளிடட
அொரததிேெைன.
அபபட ெெசயததேெொ ஹ¾ணி " எனை ... அஙகிள ... மதலல
ஊமபணொா... ம..மமமமமம....ெெகாடஙக" எனோள.
என சணணியின மன ேெதாைெலப பினனகக இழதத விடட ,
அதன ெெசகேகேசெவலனற இரநத நைிைெய அவள வாயகக ேெ
ேநர நீடட உதடைகள அதால தைவி விடேெைன .
" அஙகிள .. எனைா இபபட ெெவேசசகிடட நிககத ....... விலாஙக
ொீ ன ொா¾லல இரகக... ஆததாட .. இதயா சாநதி ஆணடட வாயில
வசச ஊமபிைாஙக... அஙகிள ...எைகக எனேைொா ... நீஙக விதத
ஏேெதா காடடேங
ீ க... அநத பைததல ...மமம... இத விை
சினைதாததான இரநதத......எபபட அஙகிள.. " ஹ¾ணி தன ைெ
கயால என சணணிைெய பிடதத படேெய ெெசானைாள.
" ஏய.. அதவா... அதகக படசச ஆள ெெகைசசா... இனனம ெெ
வேசசககம ..... "
" ஆஅஹா... அஙகிள எனைொா .. தடககத ... அபபடனைா... எனைய
ஒஙகளகக ெெராமப பிடககொா........ ஓேெஹா.......ம.மமமமம.. "
எனற ெெசாலலிவிடட சடெெைனற தன வாயககள எைத
சணணிைெய நைெழததக ெெகாணட ஐஸகரம சபபவத ேெபால
மனனம பினனம
வாைெயக ெெகாணட எைத சணைியின ொீ த தன உதடகளல
நககிைாள . எபேெபாதேெொ எசசில ஊேிகெெகாணடரககம அவள
வாயில என சணணிைெய அவள ஊமபியதம எைகக சிேித சிேிதாக
உணரசசி அதிக¾கக , அவள இயஙகம ேெவகமம அவள ெெசாரகம
ஆழமம அதிக¾கக நான ஒர பரவச நிைெைலய அைெைநேெதன .
அபபடேெய ஹ¾ணியின ைதல மடைெயகெெகாததாக ைெ
கயிேெல பிடதத ... என பஙககக நானம என சணணிைெய அவள
வாயிேெல விடட விடட எடகக இரணட ேெபரககேெொ
தாஙகமடயாத நிைெல.
எனைால கடடபடதத மடயாொல " ஹ¾ணி ... ஊமபட ... நலலா... ேெ
தவடயா மணை... எவவளவ நாளா காததரககணடட....
ஆஆஆஆஅ......ஆஆஆஆ.....அவ.....இனனம நலலா ஊமபட
.........இநதா... ம.ம.மம.ம.மம.ம.மமம.............கதி
ொேவள...ம...ம.ம.ம..ம.மம." எனற கததிகெெகாணேெை அவ வாயில
ெெவேி ெெகாணட ஏததிேெைன. அதறக ஏறோர ேெபால அவளம
ஈட ெெகாடதத என சணணிைெய உளேெள விடடம எடததம
எனைெை ஒர வழியாககிைாள.
ஒர ஜநத நிொிைஙகள ஆைதம சைாெெரனற என சணணிைெய ெெ
வளிேெய எடததவள, சறேெே ஆசவாசபபடததிகெெகாணட "
அஙகிள .... சசபபரா இரககலல.... எைகேெக இபபடனைா ... ெெ
நஜொா சாநதி ஆணடடகக நலலா இரநதரககமலல...... அதான
அநத பைததல அபபட ஊமபோஙகளா... அஙகிள ... அநத பைததல
ஒஙகளகக அமொாைெவ ெெராமப படககமனன ெெ
சாலலவங
ீ ேகள..... அபப .... அமொா ஒஙகளத ஊமபமேெபாத
இனனம ெெபரசா ஆகமலல.... அபபட ஆகம ேெபாத ... எைகக
ஊமப ெெகாடககணம... ஓேெகயா... பராொிஸ ... அஙகிள" எனோள.
எைகக ஆசச¾யம தாஙகவிலைெல. இநத வயசில இவளகக ஏத
ெெத¾நதிரகக வாயபபிலைெல எனற நிைெைததால ... எலலா
விகயமம இவளகக அததபட ேெபால இரகேெக...இபபடேெய ேெ
பசி எலலா விகயஙைகளயம ெெத¾நத ெெகாளள ேெ
வணடயததான. " ஹ¾ணி ..... ஏஙகடட ... உைகக எலலாம ெெ
த¾யொா " எனேெேன.
என சணணிைெய ைெகயிேெல பிடதத உரவிகெெகாணடரநதவள
.... சறற நிறததிவிடட... " எனை ... அஙகிள ... ேெகடகிேங
ீ க..."
எனோள.
அவள என சணணிைெய உரவைவத நிறததியதேெொ .... எைகக
எைெேதயா இழபைபத ேெபால இரகேகவ.." ேெயய... ஹ¾ணி ...
ஏணட நிறததிடை.... நலலா உரவரட....
ம....ம.மம..நிறததாத....ம.ம.ம.மம.மொ ◌ெ்... " எனற ெெசாலலி அவள
ைெைகயபபிடதத உரவசெெசானேெைன.
" ச¾ அஙகிள ... சாநதி ஆணடட பணணா ொாதி¾ ...... எசசியததபபடைா
......" எனற ெெசாலலிவிடட எபேெபாதம என ைொைவி ெெ
சயயோொாதி¾ேெய தன எசசிைெல என சனணியின ேெொல
பளிசெெசனற தபபி தன ைெகயால உரவி விை ஆரமபிததாள
ஹ¾ணி. ஆஆஆஆ...... நான இநத உலகததிேெேலய இலைெல ...
அவள உரவ உரவ ..... ஆஆஆஆஆஅ அதவம அநத எசசிேெலாட
உரவ .... ஜிலெெலனற இரநத .... என சணணியில ... ேெலசாக ... சட
பரவைவத உைரநேெதன. இளஞசட .. என உைல மழவதம பரவி ..
என சணணி .... தடதடகக ஆரமபிததத.
" எனை அஙகிள... நலலாயிரககா.... சாநதி ஆணடட ... நலலா
உரவவாஙகதாை.......அமொாகிடை ஏன அஙகிள ..... நீஙக ... உரவிகக
.. ொாடேெைஙகிேங
ீ க.... ஆொாம.. எைகேெக இனைிககததாை ெெ
காடததிரககீ ஙக........ஆங... ஆைா ... அமொா ... ஒஙகளகக
...ம..மம.ம.மம.. அஙகிள ... அமொாகை .. ஒர அஙகிேெளாை இத
ஊமபைத ... நான பாதேெதன... அவஙகளம நலலாததான

இடைகயிடைத kadhalan ேநரம 4:07 PM 0 கரததைரகள இநத


இடைகயின இைணபபகள

harini-2

எதறகம தயாராததான இரககிோள ேெபால இரககத.


" இலல .. அெெதலலாம நீபாககககைாத .. அதான.. அதல நீஎனை
பாதேெதனன ேெகடேெைன."
" அஙகிள ... நான எலலாதைெதயம பாதேெதன.. மணவாடட
பாதேெதன... ேெபாறொா...."
" இலல ... ஹ¾ணி... நா எதகக ேெகககேெேனைா.....
எலலாததியேெொ பாததியா...இலல ... ேெபாடேெைாககள ொடடம
பாததியா"
" அஙகிள.. எலலாதைெதயம பாதேெதன.. நீஙக சாநதி
ஆணடடேெயாை ெெபாைைைவய அவககிேதல இரநத
.....ம...ம..ம..ம..மம. ஆணடடய ..ம.........எலலாதைெதயம ...."
" எலலாததயமனைா........"
" அஙகிள .. ேெபாஙக அஙகிள... நீஙக ஆணடடய ...மமமமம ஓககேத
... ஆணடட ... ஒஙக சாொாை ஊமபேத ... எலலாதைெதயம ...
எனேெைாை வாயிலிரநத ெெசாலலணமனனதான இபபட
தரவிததரவி ேெகககிேங
ீ க...."
ஆஹா..... பழம நழவி பாலில விழவிலைெல ... வாயிேெேலய
விழநதவிடைத. கிடைததடை ஹ¾ணிைெய வழிகக ெெகாணட
வநத விடை ொாதி¾தான.. இைிேெொல எபபடயாவத அைவள
சமொதிககசெெசயத விடட சாநதியிலலாத கைெைேய
தீரததகெெகாளள ேெவணடயததான.
" ஓேெக... ஹ¾ணி ... சமொததான ேெகடேெைன .. அநத பைததபபததி....
நீ பாதேெதனேெைா ெெவளிேெய யாரககிடேெையம ெெ
சாலலிடைாத.... ச¾யா... நாொ பாைததகக ேெபாேெவாம"
" அஙகிள... நா ஏன ெெவளியில ெெசாலலபேெபாேெேன... ஆைாலம..
நலலா இரநதசச அஙகிள....அதவம சாநதி ஆணடட ... அபபட ெெ
வேியா இரககாஙக... ேெநரல பாகக பைெை ொாதி¾ இரநதகடட .....
ேெச .. இநத ெெபாமபளஙேகள அபபடததான அஙகிள... ச¾ அஙகிள ...
நீஙக சாநதி ஆணடடய ொடடநதான அபபட பணணி இரககீ ஙகளா..
இலல ேெவே யாைெரயம ...."
" ஏன அபபட ேெகடகே... சாநதி கை ொடடமதான... இதகெெகலலாம
ெெரணட ேெபரம ஒததககிடைாததான...மமமமமமம...ஏஙேெகை
◌ெ்கிே. ேெவே யார வரபேெபாோ......."
" அஙகிள ... சமொா ெெசாலலாதீஙக.... சாநதி ஆணடடககிடை நீஙக ேெ
பசெேதலலாம ... நான பைததல பாதேெதனல......அதல ஆணடடய ....
ஏறமேெபாத .. ஆணடடகை ... ஒஙகளகக
ம.ம.ம.மம..ம..........படசசவஙக யாரனன ேெகடகோஙக.....மமமமம ..
நீஙககை .. எஙகமொா ேெெபரலலாம ெெசாலலேங
ீ ேகள... அபபேொா
... அமொா ேெபாடேெைாைெவககாடட .. ஆணடடகிடை
ஒததககவானன ேெகடகிேங
ீ க .. ஆணடட கை ... எமேெைபரயம ெெ
சாலலி ெெரணட ேெைபரயம ஓககசெெசாலெேதலலாம ... மமமமம
.."
" ஏய.. எலலாததயம பாததடட... அத... சமொா........"
" எத சமொா... ஏன அஙகிள அமொாைெவ நீஙக இனனம
ஓகைகலயா....இபபககை அமொா.. ஒர அஙகிள வட
ீ டககததான ேெ
பாயிரககாஙக... ெெபாய ெெசாலலாதீஙக... நான ஓேெகனைா..எனை
ஓககொாடடஙகளா"
ஆஹா.. இதககாகததாேெை காததிரநேெதன. இைிேெொலம
தாொதிககககைாத எனற எணணிகெெகாணேெை " ஒைகக .
படசசிறநதா .. ஓேெகைா ஹ¾ணி . ஆைா.. நீ.... இŠைபபடைாதான
நான ......"
" அஙகிள... எைகக ேெவணம அஙகிள... இதகக மனைாடேெய ..
எனைய ஒர அஙகிள அத ொாதி¾ெெயலலாம ெெசஞசடைாஙக..
அதகக அபபேொா ... அமொாதான அதகெெகலலாம ைதைய ேெ
பாடடடைாஙக... எைகக அதொாதி¾ெெயலலாம ெெ
சஞசககணமனன ஆசதான.. ஆைால அமொா உை ொாடேெைஙகிோ..
ஆைா .. அவ ொடடம அத ொாதி¾ெெயலலம ேெபாோ"
ஓேெஹா.... எலலாதைெதயம அனபவிசச கடைெையா.. அதவம
அவஙக அமொா அபேெபறபடை ஆளா.. ெெத¾யாொ ேெபாசேெச.. ஆைா
மநதாைெைய இழததேெபாததிககிடட .. ஏேெதா பததிைி ொாதி¾ ேெ
வகம ேெபாடைத எலலாம சமொாவா... எதககம மதலல
ஹ¾ணிைெயககணகக பணணிடட அபபேொா.. அவஙக
அமொாைெவயம ........ எனற நிைெைததகெெகாணேெை , சடெெைை
ஹ¾ணிைெய என பககொாக இழதத இடபைெப அைெணதத
உேைலாட உைல ேெசரதத அவளத தடதத இளம அதரஙைகளக
கவவி இழதத சைெவதேெதன.
ஏதாவத எதிரபப இரககம எனற பாரததால ஊஹ¥ம..... ெெகாஞசம
கை பதோொல ஹ¾ணியம தன இரணட ைெககளாலம எனைெை
இறககி அைெைததகெெகாணைாள. அநத இறககம எைககளேெள
அவள எதறகம தயார எனே எணணதைெத ஏறபடததியத .
இைிேெொல நாம ைெவததத தான சடைம.
அபபடேெய தனைெை ொேநத ஹ¾ணி கணைகள மடகெெகாணட
அவளத உதடகளால என உதடைகளக கவவிச சபபிைாள.
அபபடேெய என ெெநஞசில சாயநத ஹ¾ணி " அஙகிள ... எனை
ஆணடடய ெெசஞச ொாதி¾ ெெசயயணம ... ஓேெக......." எனோள.
அைவள இறகத தழவிக ெெகாணட உெைலஙகம தைவிக ெெ
காடததகெெகாணேெை " ஆணடட ொாதி¾னைா ... எனை ேெ
வணமனன ேெகடட வாஙககிகக...." எனேெேன.
"அஙகிள .. எனைய... ஒஙகளகக படசசிறககா..... ஆணடட ொாதி¾
நான அழகா இரகேெகைா ..... எைகக ஆணடடைெய....... மனைாட ...
பினைாடெெயலலாம ... ஓததீஙகலல அத ொாதி¾ .....மமமமமமம.....
அஙகிள .. அநத சிடைெய இபேெபா ேெபாடட பாககாலாொா..
பாததககிடேெை எனைய ஓழஙக " எனற ெெசானைவளின
கணடைகள ொிரதவாயத தைவிேெைன. இைளொயாை
கணடயாைதிைால சமொா திணெெணனேிரநதத.
"ஹ¾ணிககடட ... ஒனை எைகக ெெராமப பிடககம ... ஆணடடகக
எலலாம சிறசட ஆைா உைகக இநத வயசேெேலய எலலாேெொ ெெ
பரசட . எவவளவ நாளா காததரகேெகன ெெத¾யொா ... உைகக
படககேெொா .. படககாேெதா ... ஒனை ெெதாை எைகக பயொாததான
இரநதத .. அதான. " .

இடைகயிடைத kadhalan ேநரம 4:07 PM 0 கரததைரகள இநத


இடைகயின இைணபபகள

harini-1

ஹ¾ணி-1
எஙேெக ேெபாசசனன ெெத¾ையேலய... ேெச... இஙகதாை
வசசறநேெதன.. அநத டஸக .. நானம என ைொைவி சாநதியம
உைலேவ ெெகாளைவத அபபடேெய வட
ீ ேெயா எடதத டஸகாசேெச
... யார ைெகயில ஆவத ொாடடரககபேெபாகத ஆஹா... எஙக
வசேெசன ... கமபயடைரல பாககலாம.. எனற
நிைெைததகெெகாணேெை கமபயடைைர ஆன ெெசயத விடட
பாரததால அத அஙேெகதான இரநதத. இஙக எபபட.. நான
கமபயடைைேரய .. மநதாநாள ஒபபன பனணிைத தாை....ஊரகக
ேெபாயடட இனைிககதான வநதிரகேெகாம. அெெதபபட அநத
டஸக கமபயடைரககளள ேெபாகம ... ெசைகெெகனற எைகக
ஞாபகம வநதத. ஒர ேெைவள ஹ¾ணி ..ேெ
பாடடபபாததிரபபாேெளா...சசசீ .. இரககாத . இலைெல கணடபபா
அவளாததான இரககம ... அவளகக ொடடமதான பாஸேெவரட ெெ
த¾யம .. அவளாததான இரககம. இனைிகக டŸயகனகக
வரடடம ேெகடடறேெவாம.
ஹ¾ணி என பககதத வட
ீ டலிரககம ெெபண. பி.எஸசி
படததகெெகாணடரககம அவளகக நாநதான சில ொாதஙகளாக
டŸயகன எடததகெெகாணடரககினேெேன. அவளகக 20
வயததான ஆகம . ஆைாலம வயதகக ொீ ேிய வளரசசி . நலல
கரதத நிேொாைாலம ைகளயாை மகம. அநத வயதகக ேெ
ைதவயறே அப¾தொாை வளரசசி ெெகாணை ெெகாழ ெெகாழதத
மைெலகள. சாைெலயிேெல ைெஹஹீலேெசாட அவள நைநத ேெ
பாைால எைவையம ெெவேி பிடததகெெகாணட விடம. அவள ேெ
பாடம ஜாகெெகடடககள அமககி ைெவககப படடரநதாலம
திொிேிகெெகாணட ொதரதத நினற ெெஜாள விை ைெவககம
மைெலகளம , கதிைெரககணடகள ேெபால
தரததிகெெகாணடரககம கணடகளம... எைகேெக எதைதேையா
மைெேகள .. நிைெல தடொாேி எனைெை ொேநத அைவள
நிைெைததகைெகயடததிரககினேெேன.

ொாைெல ஆற ொணியாைதம ... " ேஹலா அஙகிள...


காைெலயிேெேலய வநதடடஙகளா.. நான காேெலஜுகக ேெ
பாைதம வநதீஙகளா...இனைிகக ெெகாஞசம சீககிரொா ேெபாகணம ..
அமொாகை ஒர ¾கஷபகஷனகக ேெபாகணம.. ச¾யா அஙகிள."
எனற ெெசாலலிகெெகாணேெை ஹ¾ணி வநதாள. ேெலாஹிபபில
பாவாைெைைய கடடகெெகாணட தாவணிைெய ேெபாடட
வநதைவளபபாததால எைகக தாஙகமடயவிலைெல.
" ச¾... ஹ¾ணி .. சீககிரொா ேெபாலாம .. இனைிகக எைகேெக ைதல
வலிதான.. அதைால நீஇபேபவ ேெபாேதனைாலம ேெபா ... நாளககி
பாததபேெபாம ... ஆங அதகக மனைாட ஒஙகிடை ஒணண ேெ
கடகணம ... நான ஊரல இலலாத ேெபாத ... அமொாகிடை சாவி
வாஙகிடட எனேெைாை கமபயடைர ஆன பணணி .. ஏதாசசம பாைம
படசசயா" எனற ெெசானைவன சைகெெகனற அவள மகம
ொாேிையத கவைிதேெதன. ஆைால ொினைல ேெவகததில அவளின
மகம ொாேி " இலலிேெய அஙகிள... நான பாகைகேலய .. ச¾ அஙகிள
.. நாளககி பாககலாம " எனற ெெசாலலிவிடட ஓட விடைாள.
அஙேெக வநத ொாடபபடைெய விடட கீ ேெழ இேஙகிய ஹ¾ணியின
அமொா " ஏய ஹ¾ணி ... ேெபாலாொா... அஙகிள கிடை ெெசாலலிடடயா
எனற ேெகடடகெெகாணேெை அஙேெக வநத ஹ¾ணியின அமொா "
ஊரல சாநதி ெெசௌககியொா.. இத ஒமபதா ொாசொிலல... நலலா
பாததகக ெெசாலலஙக.. ைதலபபிரசவம ேெவே.." எனற என
ைொைவிைெயபபததி விசா¾ததவிடட " காைெலல ேெ
ைவலககா¾கிடை சாவிைெய ேெகடடஙகளாேெொ... அவளகக .. ெெ
த¾யலனன ெெசாலலி நீஙேகள ேெதட எடததகிடடஙகலாம.. ேெ
நதத இவதாஙக எதகேெகா .. ஒஙக வட
ீ ட கமபயடைரல ஏேெதா
பாைததகக ேெநாடஸ எடககணமனன சாவிய எடததடட
எஙேெேகயா வசசடைா ேெபால.. ச¾ஙக தமபி.. " எனற ரகசியதைெத
உைெைததவிடடபேெபாைாள.
ஆஹா... ஹ¾ணிதான அநத பைததபேெபாடட பாததிரகக ேெ
வணடம .. எபபடயாவத அைெத ஹ¾ணிைெய ஒததககசெெசாலலி
..மம...

ஹ¾ணிைெய ரசிதத விை என ொைச தடததத. ைொைவி ேெவே


ஊ¾ல இலலாததால ... எனனள காொம ெெ
காழநதவிைதெெதாைஙகியத.
அடதத நாேெள எைகக அநத சநதரபபம கிைெைககெெொை நான
நிைெைததககை பாரககவிலைெல.
அடதத நாள .. வழககமேெபால ஹ¾ணி வரவாள எனற
காததிரநதவன சறற ேெலடைாக வநத அைவளபபாரதேெதன.
" அஙகிள ... அமொா இனைிகக ஏேெதா அவ பரணட வட
ீ டல
வி§ககமனன ேெபாயிடைாஙக.. அவஙகள ெெதர மைெையில
ேெபாயி உடடடட ேவரன ,... அதான ேெலடட .. சா¾ அஙகிள"
" ச¾ ... ேெநததிகக .. வட
ீ ைெைதெெதாேநத ... கமபயடைரல ... பைம
பாததியா... ெெசாலல .. ஒஙகமொா .. ெெசாலலிடைாஙக .. நீஇஙக
வநத இரநதியாேெொ.. " எனற ெெகாஞசம கை தாொதிககாொல ேெ
கடேெைன.
"மமமம.. இலலிேெய"
" ேெயய... ெெபாய ெெசாலலாத... எைகக எலலாம ெெத¾யம"
"................................................. ............................."
" எைெதயம ைொேககாத........ெெசாலல..."
" மமமம.. அத வநத அஙகிள..........."

" மமமமம.. ெெசாலல பைம பாததியா .. இலலயா...."


" மமமமமமம... ஆ.......ொாமமமம"
" எனை பைம பாதத......ெெசாலல ............"
' அத வநத ... சமொா ேெகமஸ ெெவளயாடேெைன .. அதான ...
இதககபேெபாய ஏன அஙகிள ேெகாபபபடேங
ீ க ... நீஙகதாை ஒஙக
கமபயடைர எபப ேெவணமனைாலம யஸ
பணணிககசெெசானைங
ீ க... அதான"
" ேெயய.. ெெபாய ெெசாலலாத... ேெகமஸ ெெைவளயாணடயா...
இலலாடடட பைம பாததியா " எனற எதறகம அசராொல இரநத
ஹ¾ணியிைம ேெகடேெைன.
" ஆொாம .. அஙகிள ... நான அநத பைதத பாதேெதன........ ஆ."
" அபபட.. ெெசாலல ... எநத பைம"
" நீஙகளம சாநதி ஆணடடயம .........."
" நானம சாநதியம ெெசாலல ..ம....ம.மம..மம.ம.ம."
" எனை அஙகிள... நாநதான ெெசாலலிடேெைனல.. பசைெசயா ெெ
சாலலனொா" ெெநறேிபெெபாடடல அடககம வாரதைெதகல.
ஹ¾ணி
இடைகயிடைத kadhalan ேநரம 4:04 PM 0 கரததைரகள இநத
இடைகயின இைணபபகள

Wednesday, March 25, 2009

அகரகா ரம ஒ ர அந தபபரம - கைைசி பாக ம

அத ஒணணம இலல ொாொ

, ொாொி எஙகாததகக வநதடைாேெள ஏேெதா ெெபாேநதாததகக


வநதடைாொாதி¡¢ பல
ீ பணணவா, அதிலயம எனைெை அவாளகக
ெெராமப இஷைம, ேெநககம படட ொாொினைா இஷைம அதைால ெெ
காஞசம தாராளொா இரபேெபாம எைக கேிவிடட ொாொாைெவ
ஏேிடட பாரததவிடட ேெபசைெச நிறததிைாள, தாராளமைா? எை
ொாொா இழகக ெெகாஞசம மனேெை பினேெை இரபேெபாம ொாொா,
அதான பயர பைததல வரா ொாதி¡¢, அத எபபட ஆரமபிசசதனன ெெ
தா¢யல ஆைா உளளககளேெேளய பைெகஞசணட
இரநதிரககமன நிைெைககிேெேன, ஒர நாள நனைா பததினடதத
எனற ெெவடகொாக ைதைலயககைிநத ெெகாணைாள. ஐயரகக ேெ
ொலம ஒர அதிரசசி, ஆைால இத இனப அதிரசசியாக இரநதத.
எனைைா இத உளளார பளளாணைான ேெவே ஒரதேதைாை பைெல
சபபிணடரககான, இஙேெக ெெபாணைாடட ேெவே ஒரததிேெயாை
சலலாபம பணணிரககா, நாொ எனை அகரஹாரததலதான
இரககொா இலல அெெொா¢ககால இரககொா? எனற வியநதார. எத
எபபடேெயா நொகக நடவல சானஸ கிைசசா சா¢தான எனற
சநேெதாஷம ெெகாணைார. ஏணட அமபஜம எனைலலாம
பணணேெவள நீயம படடவம? எைக ேெகடக, சசீ ேெபாஙக ொாொா
நீஙக அைெெதயலலாம எபபட வாயைால ெெசாலேத? ெெ
சயேபேெபா நீஙக ேெநரல பாரததெெதா¢ஞசககஙேெகா, ேெ
நகெெகாணணம ஆடேெசைபை இலைெல எைக கேி ெெவடகததில
மகதைெத மடகெெகாணைாள. ஆொா, நீஙக பணேத
உஙகாததககாரரகக ெெதா¢யேெொா? அதகக ெெதா¢யாத ொாொா,
அதகக இதிெெலலலாம இனடரஸடேெை இலல, இரநதிரநத ேெ
நகக ஏன பயர பததிககிேத?

ஏன பததிைா எனை தபப, நான படடைெவ நாள தவோொ பைஜை


பணேெேன அபபட இரநதம அவ உனைனைெை சலலாபிசசிரககா
அவளகக அதல ஒர இனடரஸட, அத ொாதி¡¢ ேெநாகக ெெ
ரணைததலயம இனடரஸட இலலயா? எைக ேெகடக நலலா இரகக
ஆைா ேெநகக வாயசசத ஒணணததககம லாயககிலல ஒணணகக
ேெபாேத தவர எைக கேி விடட, வாயசசா உஙைகள ொாதி¡¢
வாயககணம, ஹீம படட ொாொி ெெகாடதத ைெவசசவா எை
அஙகலாயகக, ொாொா எழநத ெெநரஙகி வநத அமபஜததின ேெசர
அரகில வர, அவளம எழநத நினோள, அமபஜததின ைெ
ைகயபபறேி ஏணட அமபஜம சலிசசககேெே நான இரகேெகணட ேெ
நாகக நீ கவலபபைாத எனற கேியபடேெய இழதைதணததார,
அமபஜமம சநேெதாஷொாக அவர ொீ த சாய, இரவரத ைெககளம
ொறேவரத இடபைெபச சறேிகெெகாளள, உைல இறகத
தழவிகெெகாணைைர. அமபஜததின 40சி கப மைெலகள ஐயா¢ன
பரநத ொாரபில அழநதி பிதஙகியத. ஐயர, அமபஜததின கழதைெத
மகரநத இரசிததார, கநதலில இரநத ொலலிைெகயின வாசமம
அமபஜததின வியரைெவ வாசமம, கழததில அவள அடததிரநத
ேெகாகல சாணைல பவைர வாசமம கலநத ஒர வித கிேககதைெத
ஏறபடததியத. ெெொயொேநத லயிததபட நினேைர. இதறகள ேெ
காவிநதவின அைெேககதவ திேககம சததம ேெகடட இரவரம
விலகி ேெசாபாவில அொரநதைர. அைெே திேநத ேெகாவிநதவம
ரொணியம ெெவளிேெய வநதைர. நான ேவரணைா ேெகாவிநத,
ேவரன ொாொா எனற விடட ரொணி ெெவளிேெய ெெசலல,
அமபஜமம நான அபபேம ேவரன எனற கேி விடட ெெசனறவிை,
எ¡¢சசைலைநத ஐயர, கடபபாக ேெகாவ§நைதைப பாரததார. அவர
பாரைெவயில ஒர பதிய அரதததைெதப ப¡¢நத ெெகாணை ேெ
காவிநத, அபபாவிறக ெெதா¢நதிரககேெொா எை எணணியபட,
எனைபபா ஒர ொாதி¡¢ பாரகேகேள? எனை விஷயம எை விைவ ேெ
ைய ஏணைா இபபட பணணிடேெை, கலயாணததிறக
மனைாேெேலய ெெசாலலித ெெதாைெலசசிரநதா அநியாயொா ஒர
ெெபாணேெணாை வாழகைெைகய ெெகடததிரகக ேெவணைாமல?
பாவணைா ெெகளசி, நீ அைவளக கலயாணம பணணி அமேெபானன
விடடடட ொததவா பைெல சபபிணட தி¡¢யேிேெய இத நனைாவா
இரகக? எைக அபபடைொாக ேெகடடவிை,

மதலில அதிரசசி ையைநத ேெகாவிநதன பிேக ெெதளிவாக பதில


ெெசாலல ஆரமபிததான அபபா தபப தான, ொனைிசசடஙேெகா,
அவொாைததகக பயநத ைொேசசிடேெைன, ஆைா மதலிரவ
அனைிகேெக ெெகளசியணை காலல விழநத ொனைிபப ேெ
கடடடேெைனபா, அவளம ொனைிசசடைாபபா, அவ யார கை ேெ
வணடொாைாலம உேவ ைெவசசககடடமபா, ேெநகக சமொதம, நான
பணண தபபகக அதானபா நான பணே பராயசசிததம. ேெைய
எபபடைா? நமொ கடமப ொாைம எனைாேத? நால ேெபரகக ெெ
தா¢ஞசா, நாொ ெெவளில தல காடை மடயாேெதைா? ஒனையம
ஆபிஸல ஒர பய ொதிககொாடைான, ஒஙகிடேைய ஒன ெெ
பாணைாடடகக ேெரட ேெகடபானேகளைா? இெெதலலாம ேெ
யாசிசசப பாரததியா? ெெதா¢யமபா, ெெகளசிகக ைெைவரஸ
வாஙகிணட ேெவே கலயாணம பணேதெலயலலாம இஷைம
இலலபபா, அதைாலதான நான அவ இலலீ கலா ெெதாைரப ைெ
வசசககேதககம சமொதமன ெெசாலலிடேெைன, எைக கேிவிடட,
அபபா ேெநகக ஒர ேெயாைசை நீஙேகள ஏபபா அைவள
சநேெதாஷபபடததககைாத? ெெகளசிகக கை இதல இஷைம
தானன நிைெைககிேமபா, அவ ேெநரடயா ெெசானைதிலல. ஆைா
நீஙகளம அமொாவம அடககே கதைெத அடககட பலமபவா,
அபபாவகக வயச ொடடம தான கை ஆைா உைமப இனனம
இளவடைமதானன ெெசாலலவாபபா, ேெைா அைவள சமொதிகக
ைெவககிேத ஒனனம ெெபா¢ய விஷயம இலலபபா,
பாரககேவாளககம பரசைெையாதெெதா¢யாத, ெெகளசிககம
சநேெதாஷொா இரககம, நானேெவணமைா அமொாவாணை ேெ
பேசேன பா, எைக கே, ஐயரகக பழம நழவி பாலில விழநதத ேெ
பால இரநதத. நாம படடவிைம ேெகடக இரநதைதத, ொகன
தமொிைம ேெகடடவிடைாேெை, ஆஹா எனை ஒர ஆசசரயொாை ேெ
கா இனைிைனஸ? ஹீம ைெவஸ ெெொன திஙக அைெலக எனபத
சா¢யாகத தான இரககிேத எனற எணணியபட, ேெநகக எனேைொா
இெெதலலாம சா¢யா வரொானன ேெதாணல, சா¢ நீ மயறசி
பணண, பாவம அநதப ெெபாணண ெெகளசி சநேெதாஷொா இரநதா
சா¢தான, எனோர. பிேக ஆொாணைா, ஒைகக ஆமைபையாேெளாை
தான ெெசயயப பிடககொா? நீ ஏன இேெதவாய சகதைெத உன ெெ
பாணைாடடகக ெெகாடககக கைாத? எைக ேெகடக. இலலபபா, ேெ
நகக ெெபாமைபளஙகளா அமொணொா பாரததாககை ஒணணேெொ
ஆகொாடேெைஙகிேத. அேெத ஆமைபளஙகளப பாரததடைா ெெசொ
மட வநதடம. ேெநகக நான ஒர ெெபாமைபள ொாதா¢ேெய ேெ
தாணதபபா. சினை வயசேலய இநத ொாதி¡¢ ஆயிடைத. ெெசானைா
ஆசசரயபபடேெவள, சினைவயசல உஙைகள
நிைெைசசணடதாமபா நான சநேெதாஷபபடேெவன, உஙைகள
ஜடடேெயாை ஒர நாள பாரதேெதன, அபேபலரநத அத என கணண
விடட ேெபாகலப பா, ேெநகக உஙகேளைாத சபபேத ஒர
கைவாததாமபா இரககத எனற கேிவிடட ைதைலயககைிநத ெெ
காளள, ஐயரகக ஒனறம விளஙகவிலைெல ஆைால அநத ேெபசச
ஒர வித கிளகிளபைெப யடடயத. ஆைால ஒனறம பதில ெெ
சாலலாொல சடெெைனற எழநத உளைளரகக ேெபாயவிடைார. ேெ
காவலில தா¢சைம மடநத ெெவளிேெய வநத படடொாொியம ெெ
களசியம, காலணிைகள அணிநத ெெகாணட நைகக ஆரமபிததைர.
ஏணட ெெகளசி இபேெபா ஆததகக அவசரொாயப ேெபாய எனை
பணணப ேெபாேெோம, ேெபசாொ நைநத ேெபாேெவாொா? எைக ேெ
கடக, சா¢மொா எை ஆேெொாதிததாள ெெகளசி. ொாொியின திடேைொ,
ஏநத சநதரபததிலாவத அவள ேெசாகததிறகாை காரணதைெத
ொைமதிேநத ேெகடடவிேைவணடம எனேபத. பததட நைநதவைன
ெெொலல ேெபசைெச ஆரமபிததாள ொாொி, ஏமொா ெெகளசி நீ ஏன ெெ
ராமப ைலலாேெவ இரகேெக? எபபப பாரததாலம உமொைா
மஞசியாேெவ இரகேெக? பதசா கலயாணம ஆை ெெ
பாணணாடேைொ ெெதா¢யலடமொா, எனை விஷயம? ொைம திேநத
ெெசாலல நீ எனைெை உன ேெதாழியா நிைெைசசகேெகாடமொா,
சஙேெகாஜபபைாொ ெெசாலல எை வாஞைெசயாகக கே, ெெகளசி
சறற ேெநர ெெொளைததிறக பிேக ஆரமபிததாள, உஙககிடை ெெ
சாலேததகக எனைமொா, எலலாம என ேெநரம தானன
நிைெைககிேெேன. இததை வயசககபபேம கை நீஙகளம அபபாவம
எவேெளா சநேெதாஷொா இரகேெகள, ஆைா ேெநகக கலயாணம
மடஞச 3 வாரம ஆகியம கை கனைி கழியே பாகககியம கிடைேலய
எைக கேிவிடட ொாொிைெயப பாரகக, அவளமஏன எைக ேெகடக?

அவரகக ஒர ெெபாணண திரபதிபபடததே ேெயாகையேதய


இலலமொா, அவரகக ஆமைபளஙகளகக இரககிே மககியொாை
உறபேெப இலலமொா அதககபபதிலா ெெவறம ைசததான இரகக
எைக கேிவிடட ேெலசாக விசமப, அதிரசசியறே படட ொாொி, ஏமொா
ெெகளசி அபபடனைா? அபபடனைா? எை அதறக ேெொல ேெபச
மடயாொலதிணர, அதாமொா அவர ஒர அலிமொா, மத ராததி¡¢
அனைிகேெக காலல விழநத அழதார, தான ஒர அலினன
யாரககம ெெதா¢யாத , ெெதா¢ஞசா அவொாைதத தாஙக மடயாத,
அபபடனனடட ேெஹானன ஒேெர ஒபபா¡¢, ெெகளசி நான ஒைகக
தேெராகம பணணிடேெைனன, அதகக பராயசிததொா நீ யார கை
ேெவணமைாலம ேெபாயகேெகாஙகோர, ேெநகக அழகைேதததவிர
ேெவே வழி ெெதா¢யலமொா, அதான அழத அழத ொைச ேெ
தததிகிடேெைன, இபப ஓரளவிறக விதிய ெெநாநதணட
சொாதாைொாயிடேெைன, ஆைா வ¨டடல நீஙகளம அபபாவம
கஷாலா ெெகாடைம அடககேபேெபா உைமபல ஏேெதா ஒணண
ஊறெெேடககத, இைம ப¡¢யாத உணரசசி ேெேொலாஙகத சில
சொயம அைகக மடயாொ தவிககிேெேமொா, அவர பாடடகக ஈைியா
யார கை ேெவணாலம ேெபாஙகோர, எனைால அபபட
மடயாதமொா ேெநகக எனை பணேதணேெண ெெதா¢யலமொா எை
அழதபட கேிமடததாள படட ொாொிேெயா, சா¢ சா¢ அழாேெதமொா,
இத ேெராட, யாரைா பாரககபேெபாோ, நீ கவலபபைாேெதைா கணண
உைகக நான இரகேெகன. நீ சநேெதாஷொாவம இரககணம அேெத
சொயம ொைசம சஞசலபபைாொ இரககணம அதகக ஒேெர வழி ேெ
காவிநதேெவாை அபபாேெவ உனைெை சநேெதாஷபபடததேத தான
எைக கே, ெெகளசி அதிரசசியறோள. அமொா எனை ெெசாலேெேள,
அபபாவா? எபபடமொா நீஙேகள இதகக சமொதம ெெசாலேெேள எைக
ேெகடக, ெெகளசிமொா ெெதா¢ஞேெசா ெெதா¢யாேொலா ேெ
காவிநதைெவ ேெநாகக கடட ைெவசச உன வாழகைெைகய ேெ
சாகபபடததைதல நாஙகளம சமொநதபபடடரகேெகாம, அதைால
நாஙேகள இதகக ஒர வழி பணணிணாததாை உணட. நான
ஒணணம ொகா பாவம பணேணல, எதைதேையா ஆததகளள
நைககேததான இத எனற கேிவிடட, அவரகக
வயசாயிடததனன நிைககாதட ஒேெர ேெநரததல நால ேெபரக கை
அவர சநேெதாஷபபடததவார, அேவராைத அததை ெெகடட எை
பசைெசயாகக கே ெெகளசி சி¡¢ததவிடைாள. அஙேெக ொாொியார
ொரொகள உேவ விலகி ெெவறம காொஉணரவைகளப பா¢ொாறம ெெ
பணகளாேகவ இரவரம பாவிததகெெகாணைைர.

அத எபபடமொா? இநத வயசலயம இபபட தளதளனன இரகேெகள?


இததான அபபா உஙகளணை வழியே இரகசியொா?எைக ேெகடக?
ஆொாணட ெெகளசி, ஆமபளஙைகள விைாத கவைிசசினேெை
இரககணம அதகக நாொளம ஒழஙகா இரககணம, ெெசகஸல
சநேெதாஷபபடடடைா, வாழகைெகயில ொறே பரசைெைைகள
சொாளிககே ெெதமப தாைா வரம, ொறே பரசைசைைகெளயலலாம
சநேெதாஷொா சொாளிசசிடைா வாழைகேகய சநேெதாஷொாயிடம,
வாழைகக சநேெதாஷொா இரநதா உைமபம சநேெதாஷொா
இைளொயா எபபவேெொ நனைா இரககம. ேெைா எலலாததககம
மலகாரேணொ சநேெதாஷொாை ெெசகஸ ைெலப தாணடமொா எைக
கே ெெகளசி வியநதபட ேெகடடகெெகாணைாள. ேெநகக ொாொா
ொடடம இலலட, பககததாதத அமப ஜமம ெெசகஸ பாரடைர தான,
எை யா¡¢ைமம இதைவர பகிரநதிைாத உணைெைொயக கேி ெெ
களசிைெய ேெொலம இனப அதிரசசிககளளாககிைாள. இைிேெொ
நீயம தான எைக கேி காொதேெதாட சி¡¢ததபட ெெகளசியின ைெ
ைகய பறேிக ெெகாளள, ெெகளசியம அநதக ைெைகய ஆதரவாகப
பறேிகெெகாணட சி¡¢ததாள. இரவரம ேெபசியபட இதறகள வடெீ
ைெை அைெைநதிரநதைர. படடயிரநத வடெீ டககைதவ
திேநதெெகாணட உளேெள வர, அஙேெக ஹாலில டவி ொடடம
ஓடக ெெகாணடரகக யாைெரயம காணவிலைெல, பைெஜ
அைெேயில அரசைசைததடைெை ைெவததவிடட, ைெலட எேிநத
ெெகாணடரநத தஙகள படகைெகையேக கைதவததளளிததிேநத
படடொாொி அதிரநதாள, அஙேெக ேெகாவிநத
கணடைகளககாடடகெெகாணட நாய ொாதி¡¢ ைெகயனேி படததபட
தன அபபாவின பைெல ஆைெேசயாட ஊமபிகெெகாணடரநதான.
ஐயர கணக¨ளமட, காலைகள வி¡¢தத படததபட ஆைநதொாக
அைெத இரசிததகெெகாணடரநதார. படட ொாொியிைம ஏேெதா ேெ
கடக வநத ெெகளசியம இநத காடசிைெயக கணட அதிர, ெெ
சயவதஅேியாொல படட ொாொி ேெலசாகக ைகைததவிடட, ெெ
களசியின ைெைகயபபிடததகெெகாணட உளேெள நைெழநதாள.
ஆளரவம ேெகடட ஊமபைவத நிறததிய ேெகாவிநதன அவசர
அவசரொாக ேெவடடைெய எடதத கடடகெெகாணட ஒர பயப
பாரைெவ பாரகக, ைதலகக ேெேொல ெெவளளம ேெபாயிறற இைி
ஜான எனை மழம எனை எனே ைகதயில ஐயர அைெசயாொல
படததிரநதார. அவரத கிணெெணணற நிொிரநதிரநத அவரத பல
ேெலசாக தளர ஆரமபிததிரநதத. ெெகளசி அைெத ஆைெேசயாட
பாரததாள. படட ொாொி ெெொளைதைெத ைகலககம விதததில
ஏணணா ேெகாவிநதேெவாைவிபரம உஙகளககம ெெதா¢யொா?
எைக ேெகடக, ஆொாணட படட இபபதான எலலாம ெெ
தா¢ஞசணேெைன அவன ேெொலயம ெெகளசி ேெொலயம
பா¢தாபபபடேெைன. அபபேொா பய ஆைெசபபடைாேெைனன
இபபட......எை ைதைலயக கவிழநத ெெகாளள, பரவாலல
விடஙேெகாணணா நமொ கழநைெதகளகக நமைொள விடை யார
இரககா? ெெகளசி எனைனைெையம விஷயதைெத ெெசானைா,
பாவமைா அவ தவிசசப ேெபாயிரககா எைக கேிவிடட, ெெ
களசிைெய ஒர பாரைெவ பாரததவிடட, ேெைய ேெகாவிநத
இனைிகக ஒன ெெபாணைாடடககம அபபாவககம மதலிரவ ைெ
வககப ேெபாேெேன, கை நானம ஒததாைெசகக இரககப ேெ
பாேெேன, நீ ஒன பரணை இரொணி ஆததககப ேெபாேியா? எைக ேெ
கடக ஐயரககம ெெகளசிககம உைமப ஜிவெெவனேிரநதத. ேெ
காவிநத சநேெதாஷொாக ைதலயாடடவிடட அபேெபாேெத
பேபபடட ெெசனோன ொளொள ெெவை ஏறபாடைகளக கவைிகக
தவஙகிைர. அடகைகளககள நைெழநத படடொாொி, அஙகிரநத
த¡ககபபாததிரதைெதப பாரததவிடட, ஏனைா அமபஜம
வநதிரநதாளா? எைக ேெகடக, ஆொாணட படட சிதத நாழி ெெவயட
பணணிணா, உஙக லீ ைெெலயலலாம ெெசாலலிடைாட,
எனைனைெையம ஈஷிைா,ேெொல பெெராசீட பணேதககளள நமொ
ேெகாவிநதபபய வநதடைான. ேெைா ஓடடைாள, ெெசொயா
இரககாேெள அவ எை ஐயரசிலாகிததககே ெெகளசி ஏமபா
உஙகளகக எஙகபபா ொசசம இததை ேெபர ஒஙக பலகக
அைெலயோ? எைக கே,படட ொாொி ெெபரைெொ ெெபாஙகம
கணகளைன அைவளப பாரதத எலலாம என டெெரயைிங எைக
கேிவிடட, ஏனைாஅைவளயம இராததி¡¢ நமொாடைததிறக ேெ
சரததககலாொா? அவளககம அரஙேெகறேம ஆைாபல இரககம
எைக ேெகடக, ெெகளசியின மகம வாடவிடைத. அைெதக கவைிதத
படடொாொி, ஐேெயா ெெகளசிமொா நீ பயபபைாத இேவராை பல
மழதம ேெநாககததான, நீ ேெபாறமன ெெசானைபபேம
அவரககத ெெதமப இரநதா நாஙக பாரததககேம எனை எனற ேெ
கடட சி¡¢கக, ெெகளசி சசீ ேெபாஙகமொா எனற நாணததில சிவநதாள.
டெெகளசி எை ஓட வநத அைவள இழதத மரககததைொாக இதழில
மததொிடைார ஐயர, ெெகளசி இனபததிலஉைெரநத ேெபாைாள.
பாரததகேெகாட இேவராை ஸெெைரஙகததகக இர ஒர சினை
சாமபிள எைக கேிைாள படடொாொி. உணைெொயிேெேலய அநத
மததததில ஒர இைெளஞைின ஆகேெராஷம ெெதா¢நதத.படட
ஓடப ேெபாய அமபஜதைெத அைெழததவநதவிடைாள.
அதறகதேெதாதாக அமபஜததின ஆததககாரரககம ைெநட ஷிபட
ேெைவல. இரவ எடைைர ஆகிவிடடரநதத, ைெைைிங ேெைபிளில
எலலாரம அொரநதிரநதைர. மனற ெெபணகளம ொடசார அணிநத
ெெசகைியாக இரநதைர, கைேவ ொாட மண, காைெள ொாட
ஒணண எனற பாடய பட பதாரததஙைகள ைெைைிங ேெைபிளில
அடககிகெெகாணடரநதாள படட ொாொி. ஐயர அவவபேெபாத
ஒவெெவாரததி கணடயாக ேெபாக வரத தடடக ெெகாணடம
கிளளிகெெகாணடம இரநதார. சிசசேெவைஷை ேெொலம
சைாககம விதததில, ொாொா உளேெள ெெசனற எலலா
உடபபகைகளயம கழறேி ேெபாடடவிடட, ெெவறம ேெவடடைெய
ொடடம கடடக ெெகாணட வநத அொரநதார. ெெபணகள மவரம
ஜாககடைெை கழடடப ேெபாடடவிடட ெெவறம
பைைவதைதலபைெபக ெெகாணட ொாைெர ைொேததிரநதைர. ெெ
ராமப ெெசகைியாக இரநதத. ெெகளசிகக மதலிரவ ஆதலால,
அைவள ரொில ெெசனேபின தான ெெதாை ேெவணடம எை
ஆைெணயிடடரநதாள படட ொாொி, அேெத ேெபால படட ொாொியம
அமபஜமம ஐயா¢ன பைெலத ெெதாேைவ கைாத, ெெகளசியைன
ஆடைம மடநத பின தான ெெதாை ேெவணடம இத தான
அவரகளககளளிரநத ஒபபநதம. ஐயா¢ன ேெசரகக இர பேமம
அமபஜமம படடவம நினற ெெகாணட பா¢ொாே ஆரமபிததைர.
ஐயா¢ன ொடயில ெெகளசி அொரநதெெகாணைாள, பராமணாள வடெீ
டககலயாணததில ொணபெெபண தன தநைெதயின ொடயில
அொரவத ேெபால. பதாரததஙைகளபபா¢ொாேியவைன, ஹீம
சாபபிடஙேெகா எைக கே ஐயர ஒர ைெகயால அமபஜததின
மைெலைகளபபிடததகெெகாணட ொறைெகயால ஸவடெீ எடதத
ெெகளசிகக ஊடடவிடைார. ெெகளசி ஆைெேசயாட
வாைெயததிேநத வாஙக§கெெகாளள, அடதத வாைெய படடவிறக
ஊடடைார, பிேக ஒர ெெபா¢ய ைெொசர பாகைெக எடதத
அமபஜததின வாயில விை அவள அைெதப பாதி கடததவிடட
ொீ திைெய ஐயா¢ன வாயககள ஊடடைாள.

அஙேெக வயத கைநத காதலம காொமம ெெபரகெெகடதத ஓடயத.


ெெகளசி தன ெெபா¢ய கணடைகள அழதத அத ஐயா¢ன பைெல
நனோக அழததி அழததி அதறக உரம ஊடடகெெகாணடரநதத.
ஐயர ெெகளசியிைம, ட ெெகளசி நீ ெெகாஞசம ேெநகக ஊடட விடேி
நான இதஙைகளக ெெகாஞசம கவைிககிேெேன எனற ெெ
சாலலிவிடட, அமபஜததின ொடசார ைதலபைெப விலககி விடட
ஒர மைெைலய ெெவளியில விடட அதன காமைெபத திரகிைார,
இனெெைார ைெகயால அவளத ைநைநதிரநத பணைெைப
பகதிைெய பைைேவயாட ேெசரததப பிடததார. இதறகள சறேி
வநத அமபஜததின அரகில வநத படட ொாொி, பைைேவயாட ேெ
சரதத அவளத கணடச ைசதைகளபபறேி பிைெசநதாள. அமபஜம
இனப மைகலைகெளவளியிை, ெெகளசி எலலாரககம ஸவடெீ
சாபபாட எை ஊடடவிடைாள. ைெைைிங ேெைபிளிேெேலய
மைெலவிைெளயாடடகைகள அரஙேெகறேிைர. அமபஜததின இர
மைெலைகளயம இர காமபைகளயம ஐயா¢ன இர கரஙகளம
பதம பாரததை. படட ொாொி ெெகளசிைெய ஓரஙகடட அவளத

ெெசககசெெேசவள படட இைதழக கவவி மததொிடட நாகைெக


வாயினள நைெழதத ெெகளசிைெய ெெசாரககததிறக
அைெழததசெெசலல ஆரமபிததாள. ெெகளசியின பணைெை ஊே
ஆரமபிததத, அவளத கனைி கழியாத பணைெை இதழகள
வி¡¢நதெெகாடகக ஆரமபிததை. சிேித ேெநர
விைெளயாடடககளககப பிேக, சா¢ சா¢ மகரதத ேெநரம ெெ
நரஙகிடசச, வாஙேெகானைா எனேபட ஐையர இழததசெெசனற
ரொினள விடட விடட, ெெகளசியிைம பாதாம பிஸதா அைெரதத
கலநத காயசசி

பாைெல ெெசாமப நிைெேய ஊறேி விடடக ைெகயில ெெகாடதத,


வாழததி உளேெள அனபபிைர. கைதவத தாளிைககைாெெதனபதம
அவரகளத ஒபபநதம. உளேெள அனபபிவிடட படடவம அமபஜமம
அமொணொாேகவ ைெைைிஙேெைபிளில அொரநத அைெேயில உளள
கடடைெலபபாரகக வாகாை ெெபாைிஷைில அொரநத சாபபிை
ஆரமபிததைர உளேெள நைெழநத ெெகளசி, பாலெெசாமபில இரநத
பாைெல ைமளா¢ல ஊறேி ஐயரகக ெெகாடகக அவர அைெதபபரகி
விடட பாதிைெய அவளகக அளிததார. ெெகளசிேெயா, ஹீம
ஊடடவிடஙேெகாணணா எைக கே, அத ைவர அபபா அபப¡ எனற
அைெழததவள அணணா எனற பரைஷை அைெழபைபதப ேெபால
அைெழததவிேதொ, ஐயரகக காொதைெத அதிகபபடததியத. வாட
என ெெசலலம எனற அைவள இழதத ொடயில
அொரதத§கெெகாணட ஊடட விடைார. அவர ொடொீ த அொரநதவாேெே
அவரத கழதைெதசசறேி ைெகைகள கடடகெெகாணை ெெகளசி,
அவரத இதழைகளககவவிசசைெவததாள. அவரத வாயககள
நாகைெகவிடட அவரகக நாககாேெேலய பலவிளககிைாள, அவரத
வாயில தஙகியிரநத பாலின ொிசசஙைகள நககிதைெைதத
சைெவததாள, பிேக அவரத உதடைகளககவவிசசைெவததாள
மததபபா¢ொாறேததிறக பின ெெொலல எழநத நினற ைெ
கைகளவி¡¢கக, ஐயர அவளின ொடசாைெர உரவி எேிய பளிஙக ேெ
ொைி ெெவளிவநதத. ஹாெெவை வாயபிளநத ஐயர, இனைிகக
ொதயாைம உன மதைெகபபாரததகேெக என பல அநத ஆடைம ேெ
பாடைத, இபேெபா உனைெை மழசாப பாரததடட எனை ஆடைம ேெ
பாைோன பார எைக கேிகெெகாணேெை ைகெெகை ேெவடடைெய
உரவி எேிநதார. நஙெெகை கதிதத எழமபி வாேெைாககி சைத
தயாராக ைெவததிரககம பர
ீ ஙகியாய நினேத ஐேயராை பல.
கணகள வி¡¢ய அைெதப பாரததாள ெெகளசி. அைவள ொறபடயம
இழதைதணகக, கீ ேெழ அவரத பல அவளத கணடைெயபபதம
பாரததத. ொீ ணடம ஒர எசசில ஊறம மததொளிததவிடட
அைவளக கடடலில படகைகவததார. கைிநத அவள கனைம,
கழதத ஆகிய இைஙகளில மததொிடடவிடட ைொேலொடகளாம
மைெலகளகக வநதார. ஆளவநதான பாடடல வரவத ேெபால
அவள ெெநஞசகக ைொல ெெபாறபப, ைசதகேெகாளஙகள அழகிய
கனறகளாய கவிநதிரநதத. ைொல உசசியின சிகரஙகளாய ெெ
கடட காமபகள, காபபிகெெகாடைெைக கலா¢ல கறகறபபாய
நிொிரநதிரநதை. ஐயர, ட ெெகளசி உன மைெல ெெரணடம சபபரட,
எனைொா ெெகடடயா சமொா சிகன இரகக எனேபட காமபில
வாயைெவதத உேிஞசிைார, ொறெெோர காமைெப ெெகளசி தன ைெ
கயாேெேலய நிரட விடட உரடடவிடடகெெகாணைாள, ொாொாவின
ைதல¨க ேெகாதிவிடைபட நனைா சபபிக கடஙேெகானைா,
உஙகளககததான மதல மதலல இநத ொாரபபால கடகேகேன
நனைா உேிஞசிக கடஙேெகானைா எை ஈைஸவரததில மைகியபட
கே, கடககிேெேணைா கழநத எனற ெெகாஞசியபடேெய ொாேி ொாேி
கடததார ஐயர. பிேக ெெொதவாக நாகைெக உலவவிடைபட அவளத
ெெதாபபளகழிககள வநத ஆடைதைெதத ெெதாைரநதார. வியரைெவ
ஊேியிரநத அவளத ெெதாபபள கழியில ஆழொாக நாகைெக
விடடததழாவிய ஐயர அேெத அழததததைன நாகைெக இனனம
கீ ேெழ இேககி அடவயிறறகக வநதார. ெெொலலிய பைெை ேெ
ராொஙேகளாட இரநத அடவயிறறபபகதியிலிரநத இனனம
கீ ழிேஙகி ொழொழெெவனேிரநத ேெஷவெெசயயபடடரநத
பணைெைைய அைெைநதார. ெெகளசியின கனைி கழியாத பணைெை
வழவழெெவை இரநதத. ேெலசாக ொஞசளாக இரநதத. ஏணட ெெ
களசிமொா இஙகலலாம ொஞசப பசவியா? எைக ேெகடக ஆொாைைா,
எஙகதைெத கிடை இரநத கததகிடேெைன மடவளைரத
தடககேதககம நலலா வாசொா ெெொனைெொயா இரககேதககம
மகததகக ொஞசள பசோ ொாதி¡¢ அஙகயம ொஞசள பசிைா
நனைாரககமன ெெசானைாஙக, அதைால தான எைக
கேிகெெகாணேெ

கணடைெய உயரததி இனனம பணைெைைய த¡ககிக காண பிகக,


அத ஐயா¢ன ெெஜாள வடநத ெெதாஙகிகெெகாணடரநத நாககிறக
அைெழபபவிடததத, அபபடேெய சபெெபனற நாகைெக ைெவதத
பணைெைபபிளவில அழதத அத உளேெள சரெெரனற ேெபாயிறற.
மகக பரபபில அழதத, நாகைெக மழவதவொாக உளேெள
நைெழததார. படடொாொியின பதரபபணைெைைய நககியத ஒர சகம
எனோல, ொஞசள பசிய ொழிதத பணைெைைய நககவத ேெவற ஒர
சகொாக இரநதத. ஆைநதொாக சபபக ெெகாடடயபட நககிைார.
நககிகெெகாணட ெெொலல உைைலத திரப பி ஒழகி ெெகாணட
கிணெெணணற இரநத அவரத பைெல ெெகளசியின வாயரகில
ெெகாணடநிறததிைார. அநத கழைெதபபைெல ஆைெேசயாட
கவவிபபறேிய ெெகளசி ேெலசாக உரவிவிடட பினைர வாயில
விடடக ெெகாணைாள. மதலில அவரத பலதணணி கொடடைாலம,
ஒர வாற சொாளிதத ஊமப ஆரமபிததாள. சறற ேெநரததில
பரெெபகட 69 ெெபாைிஷைில இரவரம ஊமபிகெெகாணடரநதைர.
இைெதப பாரததபட சாபபிடட மடதத படட ொாொியம, அமபஜமம
அமொணொாேகவ எழநத ைெகயலமபிவிடட, பாததிரஙைகள
ஓழிததப ேெபாடடவிடட ைெைைிங ேெைபிைெள சததொாககிவிடட
வநதைர. படட ொாொி இரைெகைகளயம உயரததி ைதலமடைெயக
ேெகாதி ெெகாணைெை ேெபாடடகெெகாணடரநத காடசிைெயக
கணை அமபஜம ஓட வநத மடயைரநதிரநத அவளத அககைெள
நகக, படட ொாொி சகததில ெெநளிநதாள. அவள மைெலைகள தன
மைெலகளால அழததியபட கடடபபிடதத இர அககளைகளயம
ொாேி ொாேி அழததி நககிைாள அமபஜம. வியரைெவ வாசமொிகநத
படடொாொியின அககள அமபஜததிறக ேெதவாொிரதொாய இைிததத.
அககைெள நககியபடேெய கீ ேெழ கைிநத கைிநத ெெதாஙகிய
ொாஙகைிகளில ஒனைெேககவவி இழததாள. படட ொாொி, ட அமப ேெ
பாறணட ேெநகக ெெகாஞசம கடேி எனேபட அைவள எழபபி ைெ
ைைிஙேெைபிளில படககசெெசயதாள.

அவள காலொாடடல ேெைசரப ேெபாடட உடகாரநதெெகாணட


அவளின காலைகளபபிளநத ஊேிப ேெபாய ேெதன¡ேிய
அமபஜததின பணைெைைய நகக ஆரமபிததாள. அமபஜமம படட
ொாொியம ஒரவா¢ன நாககிறக ொறேவர அடைெொ. இரவரம நாகக
ேெபாடவதில அதைதை வலலவரகள.ஒர பலல கை இநத சகம
கிைெைககாத ொாொி எனற அடககட படடவிறக சரடபிேெகட ெெ
காடபபாள அமபஜம. ஒர விைரல பணைெையின கீ ழபபாகததில
உளேெளவிடட ஆடடகெெகாணேெை ேெொலபாகதத§ல பரபைெப
நாககால நிரட வ§டடகெெகாணடரநதாள, அமபேஜொா சகததில
தடததததடதத உசசைொைநதாள ொதைநீைெர ெெவளளப ெெ
பரககாககி படடொாொியின வாைெய நிைெேததாள. படடொாொி
அைெத ஆைநதொாக நககி தைெைதத சததபபடததிைாள. பினைர
படட ொாொி ேெைபிளில ஏேி திரமபிப படததகெெகாளள, அமபஜம
தைகக ொிகவம பிடதத ெெசயலாை படட ொாொியின
கணடஓடைெைைய நகக ஆயததொாைாள. மதலில மகைெக
நைெழதத நனோக மசசிழதத மகரநதவிடட பினைர நைி
நாககால கணட ஓடைெைையசசறேி ஓடடவிடட,
ொாொிைெயததடகக ைெவததாள, பிேக ஓடைெைககள நாகைெக
விடட தழாவி நககியபடேெய கீ ேெழ பணைெைமடைகள
அைெளநத ொாொியின பரபைெப நிரடவிடைாள. ொாொி தடகக தடகக
நாககாலம விரலாலம விைெளயாட பணைெைையயம
கணடைெயயம ொாேி ொாேி கவைிததாள. ொாொி மழஙகாலைகள
ஊைி நனோக கணடைெயதத¡ககிகெெகாடகக கணட ஓடைெையில
ஆரமபிதத நாகைெக ஓடடயபட பணைெைகக வநத பரபைெப ஒர
கட கடததவிடட ொீ ணடம கணடகக வரவாள. இவவாற நானக
மைெே ெெசயவதறகள படடொாொிகக பணைெெைவடதத
ொதைைொழ ெெபாழிநதத, அபபடேெய ஹா ஹாெெவை கததியபட
ேெைபிளில விழநத படததாள. உளேெள ரொில ஊமபி மடதத
ஐயரம ெெகளசியம, திரமபிபபடதத ஓககததயாராைாரகள. ெெ
களசி ஏனைாெெொதவா விடஙேெகானைா, உஙக பைெலப பாரததா
வயிதைெதககிழிசசிடேெொானன பயொா இரகக எைக
கே,பயபபைாதைா கடட ேெநாகக வலிககாத ொாதி¡¢ ஜமமன
பணேெேன எைக கேிவிடட தன நாவனைெொயால இளகிப ேெபாய
ெெரடயாக வாயபிளநத காததிரநத ெெகளசியின பணைெையில ைெ
வதத தன தடதத பைெல அழததிைார, அதமரணட பிடககாொல
சறற உளேெெளசனேத, பிேக ெெகளசிைெய
மததொிடடகெெகாணேெை
அவளதஉணரசசிைகளதத¡ணடயபடேெய இனனம ெெ
காஞசமெெகாஞசொாக உளேெள இேககிைார.

சறற ேெநரததில அதமழவதொாக உளேெள இேஙகியத. ஹா ஹீ


ெெவை வலியில அலேிய ெெகளசி பினைா சகததில
தடககஆரமபிததாள. நலலா கததஙேெகாணணா இனனம ேெ
வகொா கததஙேெகாணணா எனற பிைாததா ஆரமபிததாள.
ஐயரமேெவகதைெத அதிகபபடததி கதத, சறற ேெநரததில ஐயா¢ன
பலில இரநத ெெவளளபபரவாகம எடதத ெெ
களசியினபணைெைககழிைெய நிரபபியத. ெெகளசி உணரசசித
தளளலில பலமைெே உசசதைெத அைெைநதிரநதாள,
ொாொாைெவமதேெகாட ேெசரதத இறககபபிடததகெெகாணைாள.
பணைெைககள அைெைபடடரநத பல ெெொதவாக சரஙகி தாைாக
ெெவளிேெய வநதத. ெெகளசியின கனைிததிைெர கிழிநத இரததப
ேெபாககம வநதிரநதத. ெெகாஞச ேெநர ஓயவிறக பிேக இரவரம
எழநத ேெதாள ேெொல ைெேகபாடைபட அமொணொாக ெெவளிேெய
வர அஙேெக ைெைைிஙேெைபிளில படட ொாொியம அமபஜமம
ஒரேவராட ஒரவர பினைிப பிைெணநத படததிரநதைர.
இவரைகளப பாரதததம அவரகளம காொ ேெபாைெேதயாட சி¡¢கக,
ஐயர பளபளததகெெகாணடரநத படட ொாொியின கணடைெய ெெ
சலலொாகததடடயபட அமபஜததின மைெலைகளப ைெககளால
பிடதத ெெொலலப பிைெசநதார. ட படட, நமொ மத இராததி¡¢ கை
இததை ேெஜாரா நைநத இரககாதட, ெெகளசி சபபரட எைக கே,
படட ொாொி எழநத ெெகளசியின மகதைெத இரைெககள ெெகாணட
வழிதத திரஷட கழிததாள, என ெெசலலம சநேெதாஷொா
இரநததாட எைக ேெகடக, ெெராமப சநேெதாஷமொா எைக கேி
அைவளகடடபபிடததகெெகாணைாள. பினைர நாலவரம பாதரம
ெெசனற சததபபடதத§க ெெகாணட வநதைர. பினைர ஐயரம
அமபஜமம ஒர ஆடைம ேெபாை, படட ொாொி ெெகளசிகக ெெ
லஸபியன விதைெதைகளக கறறகெெகாடததாள. விடய விடய
ஆடைமேெபாடடவிடட காொததில திைெளதத அசதியாய
உேஙகிபேெபாயிைர நாலவரம.அடதத வநத நாடகளில அநத
அகரஹாரததின அநதபபரததில சநேெதாஷம ொடடேெொ ொிஞசியத.
ேெகாவிநதவிறகம தைத கைெே ைொேநத ொைம நிமொதியைன
தன சநேெதாஷஙைகளததீரததகெெகாணைான.

மதலிரவில ஓதத ஓபபிேெேலய ெெகளசி கரவறற, அடதத


பததொாதததில அழகிய ஆண கழநைெத ெெபறோள.ஊரககம
அகரஹாரததிறகம அத ேெபரன, ஆைால படடொாொிககம
ஐயரககம ெெகளசிககம ொகன.

மறறொ

இடைகயிடைத kadhalan ேநரம 4:44 PM 0 கரததைரகள இநத


இடைகயின இைணபபகள

அகரகா ரம ஒ ர அந தபபரம - பாக ம 2

அகரஹாரததில ஓர அநதபபரம

--- (2)

பாததிரஙைகளத ேெதயததகெெகாணேெை ெெகளசிைெயப பறேி


எணணிணாள படை

. ஏன இநதப ெெபாணண இபபட இரககா? ேெகாவிநத சா¢யா


கவைிககேதிலைெலயா? பலிகக பிேநதத பைெையாகாேெத,
எனேைவா இரகக எனைானன இனைிகக ஓபபைா
விசா¡¢சசைணம எனற மடவெெசயத ெெகாணைாள. ொதியம 11.30
ொணிகெெகலலாொ சீததாரொயயர வடெீ டறக வநதவிடைார. ேெ
காவிநத ஆபிஸ ேெபாயவிடைான. வடெீ டன கைததிலைதரயில
அொரநத அ¡¢சி பைெைததகெெகாணடரநதாள படடொாொி. ெெ
களசலயா உளைளரயில பததகம படததகெெகாணட
இரநதாள.ஏணணா அதககளள வநதடேெைள, ேெபாை ேெவல
மடஞசதா இலல ொாடைி ேெஷாைெவ நிைெைசசணட ஓட
வநதடேெைளா?எைக ேெகடக ேெபாட அசட, ேெவலய மடசசடடத
தான ேவரன. சா¢ சா¢ நீ சீககிரம ஜிலலனன எதைா கடகக
எடததணட ரமகக வா எனேபட உளேெள ெெசனோர.ேெபாகம
வழியில பிளைெளயின ரொில ேெலசாகத திேநதிரநத கதவின
வழிேெய பாரததார, உளேெள கடடலில, கால ேெொல கால ேெபாடட
படததபட பததகம படததகெெகாணடரநத ெெகளசி ெெதா¢நதாள.
அவளத ெெவளைெெளேவளர எனே ெெகணைெைககாலகள, ேெ
லசாை கரபப மடகளைன கவரசசியாகதெெதா¢நதத.
அைெதபபாரததவைன, ஏறகேைவ மடல இரநத ஐயரகக
ைாெெைனற பல ஆடைம கணைத. அவர கதவிடககின வழிேெய ெெ
ஜாள விடம அைழக பினைாலிரநத ேெொாரெெசமபைன வநத படட
ொாொி, ஏணணா இத உஙகளகேெக நலலாரககா? உளேெள ேெ
பாஙேெகா கரொம கரொம எனற கேியபடேெய அைவரயம
தளளியபட ரொிறகள ெெசனற கதைவைததாள. அவள கதைவைதத
சததம ேெகடை ெெகளசி, ஹீம ெெபா¢சஙக பகலிேெேலய ஆடைம ேெ
பாைப ேெபாயாசச, எலலாம என ைதலவிதி, ேெநகக ஒர வழி எபபப
ெெபாேககேெொா எை எணணிணாள. கீ ேெழ பணைெையில
கறகறததத, ைதலையைணய எடதத இரணட காலகளககம
நடவில ெெசாரகிக ெெகாணட ேெொறெெகாணட படகக
ஆரமபிததாள. உளேெள நைெழநத படடொாொிைெய அபபடேெய வா¡¢
இழதைதணததார ஐயர. சிதத இரஙேெகாணணா, இநதாஙேெக

ேெொார சாபபிடஙேெகா மதலல, அபபேொா பாயலாம எைக


கேிவிடட சாவதாைொாக ெெசனற ஜனைலைகளத திேநத
விடைாள, அவரகளின படகைகேயின ேெொறபே ஜனைல வழிேெய
பககததாதத அமபஜம வடெீ ட பழகைகை நனோகப பாரககலாம.
அமபஜதைெத தஙகள கடட ெெசகைிறக வழிகக ெெ
காணடவரவதறகாக இநத ஏறபாட. அவளாேகவ ஐயா¢ன
பலாடைதைெத பாரதத வேரவணடம எை ொாொி விரமபிைாள,
எேைவ தான இனற பகலாடைதைெத அமபஜம காணபதறக ஏதவாக
ஜனைைலததிேநதவிடைாள. காைெேலநரொாதலால எபபடயம
ைசொயலின இைெையில பழகைகைப பககம வேரவணடய ேெைவல
நிசசயம இரககம, எேைவ எபபடயம திேநதிரககம ஜனைல
வழிேெய நாஙகள ேெபாடம ஆடைதைெத காண ேெநா¢டம, இதேெவ
ஒர ெெதாைககொாக இரககடடம எை நமபிகைெேகயாட ெெசயல
படைாள படடொாொி. ேெொாைெரககடதத விடட தனைெை
ஆசவாசபபடததிய ஐயர, ெெொதவாக சடைெைையக கழடட
ஹாஙகா¢ல ொாடடவிடட, ேெவடடைெயயம
கழடடபேெபாடடவிடட ெெவறம ஜடட பைிேயைாட இரநதார.
அமபஜமம, தன 16 மழம ேெைசலகசஙகாதவாற ொடசாைெர ெெ
ொதவாக உரவி ெெகாடயில ேெபாடடவிடட, கீ ேெழ அமொணொாக
ேெேொல ெெவறம ஜாகெெகடடைன இரநதாள. பளரெீ த ெெ
தாைெைகளிரணடம கலத¡ணாய கிணெெணணற இரகக, ெெ
ொதவாக நைநத ஐயர அரேெக நினோள. ொயிரகளைரநத அவளத
பணைெைைய ெெொதவாக ைெககளால அளவளாவிைார ஐயர,
ஏணட படட எனை ேெநாகக ஆரமபிசசடததா ஜலம இபபட ெெ
காடேத எைக ேெகடக, ஆொா காலஙகாரததால கணடயப
பிசஞசவிடடடட நீஙக பாடடகக ேெபாயடேெைள, ேெநகக அபேபவ
மட வநதடதத அதிேெலரநத ெெகாடடணட கிைகக, மம சீககிரம
ைா ெெகளசி எதககாவத கபபிடடத ெெதாைெலககப ேெபாோ தள
தள ெெவை பபபாளி மைெலைகள இறககிபபிடதத ஜாககடையம
கழறேிவிடட பரா அணிநதிராத தன கமபர
ீ மைெலகளகக
சதநதிரம அளிததாள. ஹி ஹி எை பலலிளிததவாற ெெதாஙகிய
ொாஙகைிைகளபபறேிய ஐயர, ட படட ேெநாகக வயசாக இதஙக ெெ
ரணடம நலலாக கைிஞச ரசி ஏேிணேெை ேெபாேதட, எனற
ஆைெெசபாஙக அைவளப பாரததவாேெே ஒர பகக மைெலயின
காமைெப நாககால நககிவிடட, காமேெபாட ேெசரதத ெெகாததாக
ெெகாஞசம ைசைதயயம வாயககள திணிதத சபபததவஙகிைார.
கணகள ேெேொல ெெசரக அைெத அனபவிதத ொாொி, இனெெைார
பகக மைெலககாமைெப தன ைெகயாேெேலய நிொிணட விடட
உரடடயபட ொாொாவின சபைபல ரசிததாள. காமபகள அவள
உரடை உரடை ேெொலம நீணட விைெரதத ொாொாவின
பலலிடககில சகம கணைத. மைெலைகள வாயால
கவைிததகெெகாணேெை ைெகயால பணைெைைய அைெளநதார
ஐயர, ஆடகாட ட விைரல, படடவின கணடபபிளவில இரநத ேெ
தயததகெெகாணட வநத ொதைநீர ெெசா¢நத இளகியிரநத
பணைெைககள ெெசலததிைார, படட ொாொியின படைாை பணைெை
இதழைகள வி¡¢ததகெெகாணட ஆளகாடடவிரல உளேெள
நைெழநத ேெதைில ைநைநதபடேெய ஊரவலம ெெசனேத.
அதைவர சபபிய மைெலயிலிரநத வாைெய எடதத
ொறமைெலகக தாவிய ஐயர, கீ ேெழ விைரல இனனம ஆழொாக ெெ
சலதத ொாொியின மைகலகள அதிகொாகியத.
மைெலகளிரணைெையம எசசில ஒழக சபபிவிடட, ொாொிைெய
கடடலில ஏறேி படகக ைெவதத காலைகள வி¡¢ததவிடட
பணைெைககள ெெசாரகிய ஆடகாடட விைரல தன வாயில விடட
சபபிகெெகாணைார, ட படட இபேெபா நாகக ேெபாை ேெநரம இலலட,
ராததி¡¢ கவைிககிேெேன ஸடெெரயடைா ஷாடடகக ேெ
பாயிடேெரன எனற ெெசாலலிவிடட தைத கஜகேெகாைெல
ொாொியின கைிநத திேநதிரநத பணைெையில ெெசலததி இயஙக
ஆரமபிததார. அநத ேெநரம பாரதத கபைெப ேெபாை வநத அமபஜம,
ஐயர வடெீ ட படகைெகையேயில நைககம கதைெத பாரததவைன
கதி அ¡¢பெெபடகக அஙேெேகய நினற விடைாள.
கபைெபததகரதைெத கீ ேெழ ைெவததவிடட ேெைசேலயாட ேெ
சரதத பணைெைையக கீ ேிகெெகாணைாள. ஐயா¢ன திைொாை
கணடகள ஏேி ஏேி இேஙகவத கணட ரசிததபட இைெெைவளியில
ெெதா¢நத அவரத தடயின அைளவபபாரதத பளகாஙகிதம
அைெைநதாள. ஹீம ஐயரகக வயசாைாலம சமொா ெெகடடயா
தடொைா இரகக, நமொாததலயம இரகேெக மட வரதககளள
ஒழககிடட திரமபிப படததககம, எனற தன விதிைெய நிைெைதத
ெெநாநதபட ொாொா ொாொி ஏேி அடபைபத ெெபாோைெெொகாணை
காொககணகளால பரகிவிடட, பைைேவயாட ேெசரதத
பணைெைையக கீ ேிேெய உசசம அைெைநதவிடட படடைெவ
எபபடயாவத சா¢கடட ொாொாேெவாை பைெல பஙக ேெபாடர ேெ
வணடயத தான எனற திடைதேெதாட அநத இைதைெத விடட
நகரநதாள.

இதறகள ொாொா கததி மடதத நீர பாயசசிவிடட ொாொி ொீ த


அபபடேெய படதத அவளத இதழைகள கவவி மததொிடைார.
ொாொியம சறற ேெநர ஆசவாசததிறக பின, சா¢னைா
எழநதிரஙேெகா, ெெகளசி ேெதைப ேெபாோ எனேபட எழநத
உைெையணிநத ெெகாணட கைதவததிேநத ெெவளிேெய வநதாள.
சறற ேெநரததிறக பின ொாொாவம ெெவளிேெய வநதார, அபேெபாத
ெெகளசியின ரம கதவ மழவதொாக சாததியிரநதத, சறறம
மறறம பாரததவிடட ொாொி இலலாைதத
உறதிபபடததிகெெகாணட, ஐயர சாவிதவாரததில கணைகளன
பதிகக, அஙேெக ெெகளசி மதக காடட கடடலில படததிரநதாள.
அவளத அகனே மதக ஜனைல ைெவதத ஜாககடடன இடகக
வழிேெய பெளெீ ரை இரநதத, கணட ேெொடேகளா ஸபடெீ
பிேெரககரகளாய அழகாக அளவாக ஏேி இேஙகி இரநதத. ஐயரகக
ஜிவெெவை உணரசசி ெெபாஙகியத, அபபடேெய சிேித ேெநரம
பாரததகெெகாணட இரநதவிடட ொாொியின சததம ேெகடைதால
விலகிவிடைார. அவரகக ொெைசலலாம ெெகளசியின அஙகஙைகள
மழைெொயாக எபபடபபார ககலாம எை
அைெேசபாைதெெதாைஙகியத. சாபபிடடவிடட பிேக ொதிய
நிததிைெரகக பிேக, ொாைெலயில ெெவளி உலா ெெசனறவிடட
வடெீ டறக வநத ஐயர வடெீ டல யாரொிலலாைததக கணட
ஆசசரயததைன படட படட எை கரல ெெகாடததபட உளேெள
நைெழநதார. அவர ொகன ேெகாவிநத உளைளரயிலிரநத
அமொாவம ெெகளசியம ேெகாவிலககப ேெபாயிரககாபபா, என
பெெரணட ரொணி வநதரககான, நான அேவைாை ேெ
பசிடடரகேெகன எைக கே, சா¢ சா¢ எனறவிடட ஹாலில அொரநத
டவி பாரகக ஆரமபிததார. அைெர ொணி யாகியிரநதத, ேெ
காவிநதவம ரொணியம இனனம உளைளரயில தான இரநதாரகள,
ேெபசச சததம கை அவவளவாக ேெகடகவிலைெல, எனை பணோ
இவா ெெரணட ேெபரம எனற ஒர இயறைெகயாை உநததலால
ஐயர ரம கைதவ தளளிததிேகக எததைிதேதபாத அத
தாளிைபபடடரபபத ெெதா¢ய வநதத, சநேெதகம ேெொலம வலகக
சாவிததவாரததின வழிேெய உளேெநாககிய ஐயர, உளேெள நைநத
காடசிைெயக கணட அதிரநதார.அஙேெக ேெகாவிநத ெெராமப
ஆைநதொாக, ரொணியின பைெல சபபிகெெகாணட இரநதான,
ரொணி அைெதக கணைகள மட இரசிததகெெகாணடரநதான,
இரவரம ெெபாடடததணி கை இலலாொல அமொணொாக
இரநதைர. ேெகாவிநதவின பலகக பதில அஙேெக ெெதாஙகிய
ச¨ததணகைெக கணட ேெொலம பலொாை அதிரசசிகக உளளாைார.
நமொ ைெபயன ஒர யெெைககா? (அலி)? ஈஸவரா எனை இத ேெ
சாைதை? எனற ெெநாநத ேெபாைார. பலதத அதிரசசிகக ஆளாகி
இரநதாலம, ஒனற ொடடம ெெதளிவாக விளஙகியத அவரகக, ெெ
களசியின ேெசாகததிறக இத ொடடேெொ காரணொாக இரகக
மடயம எனற. உேைை அவள ொீ த பா¢தாபம ஏறபடைத, பாவம
எதைதை அழகாை ெெபண, அவளகக இபபட ஒர ேெசாைதை?
எபபடத தாஙகிகெெகாணைாேெளா? நாம ெெசயத தவறகக நாேெொ
பா¢காரம ேெதை ேெவணடம எைத தீவிரொாக ேெயாசிகக
தவஙகிைார. அவர ொைதில ஒர ெெதளிவ ஏறபை ஆரமபிததத. ேெ
காயிலில இரநத வநதவைன படடவைன ேெபசி ஒர மடவகக
வேரவணடம எை எணணியபட காததிரகக ஆரமபிததார. வாசலில
சததம ேெகடைத, ொாொி தான திரமபிவிடைாேெளா எனற எணணிய
ஐயர கதவரகில வர அஙேெக பககதாதத அமபஜம ைெகயில ஒர
த¡ககபபாததிரததைன நினோள, ொாொி இலைெலயா? எைக ேெகடக
இலைெேலய அவா ேெகாவிலககப ேெபாயிரககா, வர நாழிதான
உளள வாஙேெகா எை அைெழகக, அமபஜம சநேெதாஷொாக
ைதலயாடடவிடட உளேெள வநதாள. அபெெபாழததான
களிததிரபபாள ேெபால, மகம ொஞசளில பளபளததத, அவளத
எடபபாை நாசியில ொினைிய ைெவர ேெபசா¢ ைாலடதத ொாொாைெவ
சணடயத. நலலா மககம மழியொா அழகா இரககாேெள, அமபஜம
எை ொைதிைில எணணிகெெகாணைார ஐயர. ொதயாைம அவரத
பலாடைதைெதபபாரதததிலிரநத காொம ெெபாஙககிைநத அமபஜம,
ொாொி வரதககளள ஐையர ொைகக மடயொா எை ேெயாசிததபட
அைவரக கணகளால ஊடரவியபட, இனைிகக அைெைபபிரதொன
பணேெணன, அதான உஙகவடெீ டககம ெெகாடததடட ேெ
பாலாமன எனற த¡ககசசடடைெய நீடை, அைெத வாஙகிய ஐயர,
அேெேைை அைெைபபரதொணா, ேெநகக ெெராமப இஷைம ஆசேெச,
எனேவர, சிதத இரஙேெகா உஙகளகக காபி ேெபாடட எடததணட
ேவரன, நானம கை இனனம காபி சாபபிைைல எனேவாற
பாததிரதேெதாட கிசசனககள நைெழநதார. அைவரப பின ெெ
தாைரநத அமபஜம, ஐேெயா எனைத இத? சிதத நகரஙேெகா?
ஆமைபையா காபி ேெபாைேதாவத? தளளஙேெகா இதவம
எஙகாதத ொாதி¡¢ தாேெை, நாேெை ேெபாேைேன எனேவாற உ¡¢ைெ
ேொயாட பால பாததிரதைெத எடதத கழவ ஆரமபிததாள. ஐயர
அவளகக பால, சரகைகர எலலாம எடததகெெகாடதத உதவி ப¡¢ய
பதத நிொிைததில காபி ெெரடயாைத. மதல சிப கடததவைன, காபி
பரொாதம நலலா ேெபாடரகேெகள எைக கே, நீஙக எனைெை ேெபர
ெெசாலலிேெய கபைலாம, இவேெளா ெெபா¢யவா நீஙக ேெபாய
எனைெை வாஙக ேெபாஙகனடட எைச சிணஙகியபட கே, ஐயரம
சி¡¢ததகெெகாணேெை ைொேமகொா எனைெைக கிழவன ெெ
சாலேியா அமபஜம எைக ேெகடக, ஐேெயா நீஙக வயசலதான ெெ
பா¢யவா, உைமபல எஙக ஆததககாைரரககாடடலம பல வரஷம
சினைவா ொாதி¡¢னைா இரகேெகள எைக கேவம இரவரம
சி¡¢ததைர. காபி கடததவிடட எலலாவறைெேயம கழவிப ேெ
பாடடவிடட, ெெவளிேெய வநத ஹாலில அொரநதைர. ெெராமப ேெ
தஙகஸ அமபஜம, தைியா உககாரநத ேெபாரடசசடடரநேெதன, நீ
வநததால ஒர சபபர காபி கிைெைசசத எனோர ஐயர. ஆொா
ொாொியம நீயம எனை ெெசயேெவள, உஙகாததகக வநதா
கைெேஞசத ெெரணட மண ொணி ேெநரொாவத ஆேேத அவ
திரமபேதகக? எபப ேெகடைாலம வைாம பிழிஞேெசன, வததல
பிழிஞேெசனோ? எைக ேெகடக. அமபஜததிறக ஒர விதொாை
பயமகலநத சநேெதாஷம, ைாபிக ஓபன பணண நலல சநதரபபம
ஆைா எலலாம நலலபடயா மடயணேெொ எனேபட ேெபச
ஆரமபிததாள...............

ெெதாைரம....
11

இடைகயிடைத kadhalan ேநரம 4:31 PM 0 கரததைரகள இநத


இடைகயின இைணபபகள

அகரகா ரம ஒ ர அந தபபரம - பாக ம 1

ைதலபப

அகரஹாரததில ஓர அநதபபரொ

ைபைபப

:Vellusamy

யைிேெகாைாககம

: amateur_trichy
::Part-01

அகரஹாரம மழவதம விழிதெெதழநத ஒர ரமயொாை


காைெலபெெபாழத

. எலலா வடெீ களின மனனம வாசல ெெதளிதத அழகாை ேெகாலம


இைபபடடரநதத. திேநதிரநத வடெீ களின கதவிடககின வழிேெய
ெெொலலிய ஒலியில சநதராமபாளம, சலொஙகளம ேசகாதா¢களம,
எம. எஸ சபபலடசொிகளம இைெச ெெபாழிநதைர. ெெகளசலயா
ைதலகளிதத, பைைவ ஜாககடெெைலலாம பாதரொிேெேலய
அணிநத ஈரம ெெசாடடய ைதலமடைெய அபபடேெய
தவாைெலயில சறேிககடடகெெகாணட ெெவளிேெய வநதாள.
எனைதான களிததவிடட பததமபதொலராய அவள வநதாலம
மகததில ொடடம ஏேெதா ஒர தீராத ேெசாகம கடெெகாணடரநதத

ெெகளசலயா திரொணம மடதத பககாததகக வநத ஒர வாேரொ


ஆகியிரநத ஒர பததம பத ொாடடபெெபண
. படட ொாொி சீததாரொயயர தமபதிகளின ஒேெர ொகைாை ேெ
காவிநதவின ைொைவி. ஒர பதபெெபணைாடடயிைம
இரகேகவணடய ைகேளய அவள மகததில ஏலைெல. எலலா ெெ
சயலைகளயேெொ ஒர கைைொயாேகவ ெெசயதபட இரநதாள.ெெ
களசலயா அடசரம பிசகாத ஐயராதத கேெலாபஜரமன. ெெபா¢ய
கணகள, கராை நாசி, கணடக கனைஙகள, ெெசககசெெேசவல
நிேம, ெெசர¡¢பபழ உதடகள, ொகததாை பஞச மைெலகள, ெெவடடம
இடபப, பரமொாணைொாை பரஷைஙகள வாைெழததணட ெெ
தாைெைகள எனற ஒர பரசனட கை ொாறறககைெேயாத
அமசொாை அழக. கலயாணம எலலாம பரமொாணைொாகத தான
நைநதத ொாபபிளைெள ேெகாவிநத ஜமெெொனற இரநதான.
கலயாணததிறக வநதிரநத அைெைதத ேெதாழிகளம ெெகளசி ெெ
ராமபவம ெெகாடதத ைெவததவள எை வாழததி, ெெபாோைெொபடட
விடட ேெபாைாரகள.

ஆைால ெெகளசியின மதலிரவனேெே அவள வாழைகக மடயம


தரவாயகக வநத விடைத

அவரகளகக ெெத

¢யாத. ஆம, ேெகாவிநத சாடசாத ஒர பிேவி ஒமேெபாத. அவனகக


ஆணகளைன ெெசயேயவ விரபபம, ொறறம அவைத பல இரககம
இைததில ஒர சினைககஞச ொடடேெொ, அத எனை ெெசயதாலம
எழமபாத அத ெெவறம சிறநீர கழிகக ொடடேெொ. மதலிரவ
அைெேககள ெெகளசி நைெழநதவைன, தைாெெலை காலில
விழநதான ேெகாவிநத. ெெகளசி, தயவ ெெசயத எனைெை
ொனைிசசிட, நான ஒர ெெபா¢ய தேெராகம பணணிடேெைன, எை
ஆரமபிதத தைத நிைெைலய விளககிைான. தனநிைெைலய தன ெெ
பறேெோ¡¢ைம ெெதா¢விகக தைகக தணிவ இலைெல எனறம,
அேெத சொயததில தைகக கலயாணம பணணிபபாரகக ேெவணடம
எனே அவரகளத மயறசிைெய தடககமடயவிலைெெலயனறம
ஆைெகயால திரொணததிறக சமொததிததாதகவம கேிைான.
தயவெெசயத ெெவளிேெய ெெசாலலி ொாைதைெத வாஙகிவிைாேெத
ெெகளசி, அபபேம எைகக தறெெகாைெல ெெசயவ¨ததவிர ேெவற
வழியிலைெல எனறம கேி ேெஹாெெவை அழக, ெெ
களசலயாவிறக ஒனறம ப¡¢யவ§லைெல, ஆைால ேெகாவிநத ேெ
ொல அவளகக ேெகாபம வரவிலைெல ொாோக ஒர ஊைமறே
கழநைெதயின ேெொல ஏறபடம பசசாதாபமம பா¢வம தான
ஏறபடைத. ஆேகவ அைெொதியாக அவளகக ேெநரநத ெெ
காடைெைொய ஏறறகெெகாணைாள, ஆயினம அவளத ொைம அநத
அதிரசசியிலிரநத இனனம மழைெொயாக விடபைவிலைெல, ேெ
ொலம அவளத உைலம காொ இசைெசயில தவிதத தவணைத.
அகததின ேெசாகம அவளத மகததில அபபடேெய பரதிபலிததத

தன ரொிறக ேெபாக எததைிதத ெெகளசலயாைெ

, படடொாொியின கரல நிறததியதஏணட ெெகளசி நீ களிசசிடட


வநதடடேெயானேெைா? சிதத இநத காபிைெய அபபாவாணைா
கடததடட ேெபாடமொா....எை அடகைகளயில இரநதபடேெய
படடொாொி கரல ெெகாடகக, சா¢மொா இேெதா வநதடேெைன
எனேபட அபபடேெய அடகைகளககள நைெழநதாள. படட ொாொியொ
அநேெநரததக§க களிதத மடதத லடசொிகைாடசொாய இரநதாள.
ெெகளசி அவரகள மைெேபபட ேெகாவிநதவின ெெ
பறேெோரைகளஅமொா அபபா எனேெே அைெழததவநதாள

அபபா எழநதகேகலனை

, எழபபிவிடடடமொா, காரததாேெல ஒனபத ொணிகக ஏேெதா ேெ


ைவலயிரககனைார எனற ொறபட ேெைவலயில மழகிவிடைாள
படடொாொி.காபி தமைளர எடததகெெகாணட அவள அமொா
அபபாவின அைெேககள நைெழநதாள. சீததாராொன இனனம
உேஙகிகெெகாணடரநதார. காபிைெய டபபாயில ைெவததவிடட
கடடலரகில அைவர எழபபவதறகாக ெெசனே ெெகளசிகக அவரத
விலகியிரநத ேெவடடதான மதலில கணணில படைத. அவரத
மடகளைரநத கடடொஸதாை ேெொலெெதாைெைகள ெெதா¢நதத, ெெ
தாைெைகளின உசசியில கைாரொடதத ேெவடட த¡ககியபட
இரநதத, ெெகளசிகக உைமபில ஒர சலிரபப ஏறபடைாலம,
அதிலிரநத ொீ ளவதறகள அவளத பாரைெவ அவரத ெெ
தாைெைபபகதியிேெேலய நிைெலததத, சறற தடொாறேததிறக பின
அபபா எழநதிரஙேெகா நாழியாேத எனற கைரல உயரததி
அைெழகக, பாரைெவ ொடடம கைாரொடததிரநத அவரத ப ைெேலய
பாரததத. சததம ேெகடட எழநத சீததாரொயயர, எனைமொா ெெகளசி
நாழியாயிடடதா, சிதத அசதி அதைாலதான ெெகாஞசம
ஜாஸதியாேெவ த¡ஙகிடேெைன எைக கேிகெெகாணேெை எழநத
ேெவடடைெய சா¢ெெசயத பட காபிைெய எடததகெெகாணைார

ெெகளசி ொைதிறகள நிைெைததகெெகாணைாள

, எனை அசதி? இநந வயசலயம நாள தவோொ பைஜை பணணா ஏன


அசதி வராத, ராததி¡¢ த¡ஙேகவ மடயல இதக ேெபாடே
ஆடைததல, எனற தன ொாொியார ொாொைா¡¢ன படகைெகையே
லீ ைெலக¨ப பறேி எணணிகெெகாணேெை ெெவளிேெயேிைாள.
சீததாராொயயர களிதத விடட உைெையணிநத ெெகாணட வநத
ைெைைிஙேெைபிளில அொரநத, படட டபன கடட நாழியாேத நான
கிளமபணம எை அைெழகக, அடகைகளயினளளிரநத ேெ
ைசலதைதலபபால மகதைெததைெைததபடேெய, டேபைாட ெெ
வளிபபடைாள படட. ேெைபிளின அரகில வநத தடைெை ைெ
வததவிடட, அயயர அரகில நிறக, அவளத கணடைெயத தைவிய
ஐயர ஏணட படட எபபடேி இபபட அசதேதர, இபேபவ இழததணட
ேெபாய பணணனம ேெபால ஆைெசயாயிரககட எைக
கசகசபபாயக கே, ஐேெய ேெபாறேெொ உஙக ஆைெச, யாராவத
பாரககபேெபாோ, ேெபசாொ சாபடடட கிளமபே வழியபபாரஙேெகா
எைககேிைாலம, படட ொாொிககம உளளர காொம ததமபியத,
மநைெதய இரவின ஆடைதைெதத ெெதாைர அவளககமவிரபபம
தான ஆைால அதறக இபேெபாத ேெநரொலேலவ ஆேகவ ஒபபகக
அவரத ஆைெைசய நிராகா¢த¡ள. படட ொாொியின ஸபகடராைெவட
கணடைகளத தைவிகெெகாணேெை சாபபிடைவர, ஏணட படட நமொ
ெெகளசி ஒர ொாதி¡¢ ைலலாேெவ இரகேெகா? ேெநாகக ஏேெதனம
ெெதா¢யொா? எைக ேெகடக உககம ேெநககம அதானைா கைவலயா
இரகக, பாவம பதசாககலயாணப ேெபாேலவ ெெதா¢யல சதா
ஒேெர ேெசாகொா இரககா, ேெகடைா ஒணணம ெெசாலல
ொாடேெைஙகிோ, ஆைா அவளககம ேெகாவிநதவககம
சமபநதபபடை விஷயமன ொடடம ேெநகக ெெதா¢யேத, எனைனன
தான ெெதா¢யல எனற கே, நான ொதயாைம ஆததகக வநேெதான
ை எனை ஏதனன விசா¡¢சசைலாமட, ஆைா அதகக மனைாட ஒர
ேெொடைி ேெஷா ேெபாடடடட அபபேொா விசா¡¢ககலாம எனை?
எனற கணணடததபடேெய படட ொாொியிைம ேெகடக, அவளம
ஐேெயா ெெராமப வழியாேெதள, ேெொடைி ேெஷாைெவ
நிைெைசசணட ேெபாே இைததல ேெகாடைெைவிடராேெதள,
கவைொா ேெைவைலய மடசசடட வாஙேெகா, எனற சி¡¢ததபடேெய
கேிவிடட அடகைகளககள பகநத ெெகாணைாள. சீததாரொயயரம
படட ொாொியம படகைெக விஷயததில ேபல கிலலாடகள.
கலயாணம ஆகி 24 ஆணடகளஆைபினைரம இனறம அேெத ெெ
காணைாடைம + ஈடபாடடைன ெெசயலபடவர. படட ொாொி ொிகப ெெ
பா¢ய ெெசகஸஅபிொாைி, ஆரமபததில ேெகாணடவாக இரநத
ொாொாைெவ ெெகாஞசம ெெகாஞசொாக ேெதததி, சகல
விதைெதகளககம அைவர அட பணிய ைெவததவள படடொாொி.
நாககபேெபாடவத, கணடயில அடபபத, ேெேொலேி உககாரநத
ஓபபத,ேெபானே ெெசயலகள எலலாம ேெகளவிகைப பைாத ஐயர
இனற சகலகலா வலலவர. 4 ொாதஙகளகக மனபககததாததிறக
கடவநத அமபஜம ொாொியின ெெநரககொாை நடபால இபேெபாத ெெ
பண ெெபண பணரசசியம அனபவிதத வரம படடவின ெெ
சகைாரவததிறக அளவேகள இலைெல. சீததாரொயயரகக ஒர
நாள அமபஜதைெத ெெசடபணணி தரவதறகம படட நாள பாரதத
ெெகாணடரககிோள. வாழகைெகயில எலலாம நைநதவிடைதால
இைி மழ கவைமம பலவாோக ெெசகஸ அனபவிபபதில ெெ
சலவிை ேெவணடெெொை இரவரேெொ திணணம ெெ
காணடரநதைர.பாததிரஙைகளத ேெதயததகெெகாணேெை ெெ
களசிைெயப பறேி எணணிணாள படட. ஏன இநதப ெெபாணண
இபபடஇரககா? ேெகாவிநத சா¢யா கவைிககேதிலைெலயா?
பலிகக பிேநதத பைெையாகாேெத, எனேைவா இரகக எனைானன
இனைிகக ஓபபைா விசா¡¢சசைணம எனற மடவெெசயத ெெ
காணைாள

ெெதாைரொ