Vous êtes sur la page 1sur 106

Hetgeheimvanhetgebruikvande ASMEIX

R.B.Grovershoe factory 7:45uur1905

Maandagmorgen. Denieuweboilerisinonderhoud. Plantengineerstookdeoudeboilerweereensop. 7:45eenvreemdgezoemwordtgemeld Plantengineerverzekerdiedereendatallesin ordeis. 5minutenlater.


3

R.B.Grovershoe factory 7:55uur1905

Deboileris70meterverdergeland inhethuisvanMaryPratt

Resultaatvanexplosie.
Deexplosiehadeenkrachtgelijkaan300kg dynamiet. 117gewonden. 58doden. Waarschijnlijkeoorzaakeennetnieuwgeplaatste veiligheidappendage.

SSSultana1865

SSSultana1865
2400netvrijgelatensoldatenuitkrijgsgevangen kampenzijnaanboord. Hetschipiszwaaroverbeladen,boilerswerden tothetmaximumopgestookt. 3vande4boilersexploderengelijktijdig. 1600van2400passagierszijnomgekomen. Grootstemaritiemeongelukindehistorievan Amerika.
8

Historischoverzicht
Ditzijndeaanleidingengeweestomeen standaardteschrijvenomveiligeboilersen vessels tebouwen. ASMEboilercodebestaatalvanaf1911,maar in1884bestonderaleenboilerstandaard. SectieIXisinvoorheteerstgepubliceerdin 1940(73jaargeleden).
9

Historischoverzicht lasprocedure
Erwarenmaar3lasprocessenmogelijkte kwalificerenalsProcedureKwalificatie.
CarbonArc (Koolstaaflassen) ShieldedMetal(Elekrodenlassen) OxyFual (Autogeenlassen)

10

Historischoverzicht lasprocedure
Herkwalificatieverplichtbij
Veranderingvanmeerdan15%vanVoltenAmpre. Bijgebruikgrotereelektrodendiameter. VeranderingvanlasnaadvormUofVnaad. Verkleiningvandenaadhoek. Vergrotingvanderootface. Toepassenofweglatenvanbackingstrip. Bijveranderingvanlaspositie(Elkepositiemoest gekwalificeerdzijn).

11

Historischoverzicht Lasprocedure
9mmdiktekwalificeerdevan019mm. 25mmkwalificeerdevan0 oneindig. Mechanischetestenalsvolgtvoordestompelas:
2xdwarstrekstaaf. 4xbuigstaven.

Mechanischetestenalsvolgtvoordehoeklas:
Sheartensiletest(Afschuiftest). Breekproef.
12

Historischoverzicht lasserskwalificatie
Todeterminetheoperatorabilitytoproduce soundwelds.

Hetvermogenvandelasseromeen deugdelijklastemaken. Delassermoesteenstompelaseneenhoeklas kwalificeren. Verlengingomde3maanden.


13

ASME(BPVC) BoilerenPressure Vessel Code.


SectionI RulesforConstructionofPowerBoilers. Section II Materials. SectionIII RulesforConstructionofNuclear FacilityComponents SectionIV Rulesforconstructionofboilers. SectionV NondestructiveExamination SectionVI RecommendedRulesfortheCareand OperationofHeatingBoilers
14

ASME(BPVC) BoilerenPressure Vessel Code.


SectionVII RecommendedGuidelinesforthe careofPowerBoilers SectionVIII RulesforConstructionofPressure Vessels SectionIX WeldingandBrazingQualifications SectionX FiberReinforcedPlasticPressure vessels SectionXI RulesforInservice Inspectionof NuclearPowerPlantComponents SectionXII RulesfortheConstruction& continuedServiceofTransportTanks
15

AndereASMEconstructiecodes
HoeisdeASMEB31.xxopgebouwd
B31.1(Powerpiping)
Elektriciteitcentrales Industrileplants

B31.2Fual gaspiping B31.3(Process piping)


Raffinaderijen Chemischeplants

B31.4(Liquidtransportationsystemsforhydrocarbons, LPG,etc.)

16

AndereASMEconstructiecodes
B31.5(Refrigeration piping) B31.7(Nuclear piping) B31.8Gastransmissionanddistributionpiping systems. B31.9Buildingservicepiping B31.11Slurrytransportationpiping B31.12Hydrogen Piping
17

ASMEIXincombinatiesmetde diverseConstructiecodes
B31.xxserie. ASMEVIII(Pressure vessels)
Division 1(ASME) Division 2(Alternatieveregels(Europesebenadering)) Division 3(AlternatieveregelsvoorHogedrukvaten)

DeandereconstructiecodevanASMEzoals nucleairetc.
18

ASMEIXincombinatiesmetde diverseConstructiecodes
Allemaalhuneigensetvanaanvullendeeisenop deASMEIXlasstandaard. Duseerstevraagdiejemoetstellen, WATISDECONTRUCTIESTANDAARD??? DaarvandaanwordtverwezennaarSectieIXvan deBPVCmetalsaanvullingopsectieIXdeextra eisenuitdebetreffendeconstructiecode.
19

ASMEB31.3Impact

20

ASMEB31.3 Preheating

21

ASMEB31.3 Gloeien

Letopookhardhedenverplichttemeten!!!
22

ASMEVIIIDIV1 Impact

23

ASMEVIIIDIV1 Gloeien

24

WanneerisdeASMEIXverplicht?
InAmerikaenCanada,wanneerdezestandaard indewetisverankerdzoalsinEuropadePEDen binnenkortdeEN1090serie. Dooreencontract. Denkaandevoorwaardendiedangesteld moetenwordenvoordathetcontractafgesloten wordttenaanzienvandeeisendienormaaluit deconstructiecodesvoorkomenzoalstaaiheid, voorwarmenengloeien)
25

Erinde2013versieeennietverplichte AppendixKdierichtingmoetgevenwanneer deASMEIXalscontractdocumentwordt overeengekomen.

26

Denkaan: Kerftaaiheids eisen GebruikvanSWPSs Temperbead lassenetc.

27

Onderhoudenenuitbreidenvande ASMEIXregels
ASMEIXhoofdcommissie. Bestaatuitca.30leden Alleenopuitnodigingkunjeindecommissie komen.

28

Onderhoudenenuitbreidenvande ASMEIXregels
Erzijn7belangengroepenaanweziginde hoofdcommissie.
Planteigenaren. Eigenaarsandereinstallatie,denietplanteigenaren. Engineers. Fabrikanten,constructeurs,aannemers. Vertegenwoordigersvandewet. Verzekering eninspectieorganisaties. Consultants.
29

Onderhoudenenuitbreidenvande ASMEIXregels
Dehoofdcommissieisinbalanszijndegeheelvan dezebelangengroepen. Ditgeeftdatallebelangengroepenhetzelfde stemgewichthebben. 4negatievestemmenbijeenstemminginde hoofdcommissiekeureneenvoorstelaf,dus overeenstemmingisergbelangrijk.
30

Onderhoudenenuitbreidenvande ASMEIXregels
CommissieIXisondersteunendecommissievoor:
DeanderSectiesvandeASME,dezeanderesectieszoalsb.v.B31.3 mogendeASMEIXgebruikenofhuneigenregelsopstellenmaardatis nietgebruikelijk. OpstellenenonderhoudenvanregelsinsectieIX. ToekennenvannieuwematerialenaanQW422vansectieIX. Accepterenvannieuwelastoevoeg materialendieinsectieIIdeelC staan. Adviserendzijnophetvlakvanlassenvoordeanderesecties.

31

Onderhoudenenuitbreidenvande ASMEIXregels
Section IXisweeronderverdeeldineenaantal subgroupen: Brazing Generalrequirements Materials Performancequalification Procedurequalification Plasticfusion (Solderen) (Algemenevoorwaarden) (Materialen) (Lasserskwalificaties) (PQRkwalificaties) (KwalificatiesNIEUW)
32

Onderhoudenenuitbreidenvande ASMEIXregels
Detakenvandezesubcommissieszijn: Voorbereidenvanaanpassingenenmakenvanvoorstelleninhet deelgebiedwaarinzijwerkzaamzijn.
Addendas voorbereidenvoorstemmingindehoofdcommissie Interpretatiesvoorbereidenvoorstemmingindehoofdcommissie Codescases voorbereidenvoorstemmingindehoofdcommissie

Desubcommissiepresenteerthetvoorstelindehoofdcommissie endezehoofdcommissiebespreekhetvoorstelenstemtofhet aangenomenwordenendusindeASMEIXgepubliceerdwordt.

33

Onderhoudenenuitbreidenvande ASMEIXregels
Lidmaatschapvandehoofdofsubcommissies: Alleenopuitnodigingkunjetoegelatenwordenindeze commissies.
Voorwaardeisvrijwilligerzijnintask groupsduswerk verrichteninenvoordecommissies.

Prodeowerk,allekostenzijnvoordepersoonzelf. Voordeelisdathetcodebook ASMEIXgratisis.


34

Onderhoudenenuitbreidenvande ASMEIXregels
ADDENDA Eenaddendaiseendocumentwaarinaanvullingenenrevisies staanopdeindividuelesectievandecode. Zezijnuitgegeventervervangingvaneenstukjetekstineen bepaaldeeditieenwordenindenieuweeditiedanopgenomen. Erwordtelkhalfjaareenaddendauitgevenenna2jaarworden dezeaddendasverwerktineennieuwedrukvandeASMEIX. DenieuweASMEIX2013isuitendeaddendaszijnvervallenener komtnueen2jaarlijksepublicatiecycluszonderaddendas.

35

Onderhoudenenuitbreidenvande ASMEIXregels
INTERPRETATIONS Interpretatiezijningezondentechnischevragenovereenbepaald stukjeuitdenorm. DecommissiegeeftdanhiereenantwoordopindevormvanYes orNo enoverdeuitlegkannietmeerwordengecorrespondeerd. Devragenkaniedereenindienen,eriseenbepaaldformatvoor. (KomtookindeISO156141) Interpretatieszijnviainternettoegankelijk(ca.9000stuksvoord heleBPVCserie)

36

Onderhoudenenuitbreidenvande ASMEIXregels
CODESCASES CodeCasesverstrekkenregelsdieeenbepaaldmateriaal ofalternatievemaniervanontwerpenofconstrueren toestaandienietgedektzijndoordeBoilerand Pressure Vessel Coderules. Dezeregelsdieaangenomenwordenverschijnenincode caseboekBoilersand Pressure VesselsenNucleaire componenten. Normaalgesprokenwordendeaangenomenregelslater opgenomenindecode,maarditisjuridischnietaltijd mogelijk.
37

Onderhoudenenuitbreidenvande ASMEIXregels
ERRATA Ditzijncorrectiesvanfouteninde gepubliceerdecodestaan,dezecorrectiezijn geldigmetterugwerkendekracht.

38

OrganisatieenstructuurvanASMEIX
Eenheden(Inches,mm,anderelokaleunits) Metingenindeproductie. Testequipment. Lasprocedures. Lasserskwalificaties. Etc.

39

OrganisatieenstructuurvanASMEIX
Jekanallesininchesofmmofanderelokale eenhedenweergegeven. Conversiemoetgebeurentot3decimalen achterdekomma. ASMEIXgebruikt2eenheden,datzijnInchen mm.(Beidestaanindetabellen) Alleenconverterenalsdecodenietvoorzietin inchofmm. MeerinformatiestaatinappendixG
40

Nuhetechtewerk
QWXXX QBXXX Weldingsection Brazingsection

Ikbeperkthetalleentotdeweldingsection. Voordegeldigheidsgebiedenvoorimpact getestePQRsgaikuitvanongegloeidePQRs Hetbrazingsysteemwerktexacthetzelfde.


41

DegeheimenvanASMEIX
IndeINTRODUCTIONindeASMEIXstaaneenpaar ergbelangrijkestukkentekst. ASMEIXsteltdeBASIS regelsvastvoorlassenen solderen. ASMEIXbevatNIET allelas ensoldeercondities dieallesafdekkenonderalleproductie omstandigheden.
42

DegeheimenvanASMEIX
Waarzulkeomstandighedenzichvoordoeninde productiedatASMEIXniettoereikendomde benodigdelaseigenschappentehalendan: DefabrikantMOET danervoorzorgendatdeze eigenschappenwelgehaaldworden. Dusveelverantwoordingvoordefabrikant.
43

DegeheimenvanASMEIX
DoelvandeW(elding)P(rocedure)S(pecification) endeP(rocede)Q(ualification)R(ecord)is: Hetvaststellendatdebedoeldelasvooreen constructiedeeigenschappenheeftdiegeschikt zijnvoordetoepassing.

44

DegeheimenvanASMEIX
MoetdelasserdiedePQRlastgekwalificeerdzijn? Ditisnogals eenseenpuntvandiscussie. AntwoordisNEEASMEIXzegtindeintroductie daarover: ErwordtveronderstelddatdelasserdiedePQR lasthijeenvakkundiglasseris.

45

DegeheimenvanASMEIX
Taaiheidseisenzijnnietvantoepassingindeze standaard,behalvealszevoorgeschreven wordenindeconstructiecode.

46

DegeheimenvanASMEIX
Elkefabrikantofaannemeriszelf verantwoordelijkvoorhetlassendatwordt uitgevoerddoorzijnofhaarorganisatie. Deaannemerisookverantwoordelijkvoorde testendieuitgevoerdwordenomdePQRte kwaliceren diegebruiktwordtvoorlassendie onderdezecodevallen. NoBo???,(ASME/PED,danwel)
47

DegeheimenvanASMEIX
Hetdoelvanhetkwalificeren: W(elder)P(erformance)Q(ualification) Hetbepalenofdelasserinstaatiseendeugdelijk (SOUND)lastemaken. TIP:JezietvaakPerformance staaninASMEIX,dit heeftaltijdbetrekkingomdeLassersKwalificatie.

48

Hetdoelvanhetkwalificerenvande: W(elder)O(perator)P(erformance)Q(ualification) Deoperatormoetinstaatzijndeapparatuurte bedienen.

49

DegeheimenvanASMEIX
Welding hoofdstukken. QW1XX GeneralRequirements (Algemeneeisen) QW2XX ProcedureQualification(Procedure kwalificatie) QW3XX Welder and OperatorQualificition (Lasserenoperatorkwalificatie) QW4XX Variables(Variabelen) QW5XX StandardWeldingProcedures(SWPSs)
50

DegeheimenvanASMEIX
Deeerstevraagdiejemoetstellen,watmoetik gaandoen/wetenalsikmetdeASMEIXga werken. Kwalificeerikeenlasprocedure? Kwalificeerikeenlasser?

51

DegeheimenvanASMEIX
Voordelasprocedurezijntweemogelijkheden. QW2XX ProcedureQualification (Procedurekwalificatie) QW5XX StandardWeldingProcedures (SWPSs)

52

DegeheimenvanASMEIX
ArticleIWeldingGeneralRequirements QW100General QW110Weldorientation QW120Testpositionsforgroovewelds. QW130Testpositionforfilletwelds. QW140Typesandpurposesoftestsandexaminations QW150Tensiontests QW 160Guidedbendtests QW170NotchToughnesstests QW180Filletweldtests QW190Othertestsandexaminations(NDT)
53

DegeheimenvanASMEIX
ArticleIIWeldingProcedureQualification QW200General QW210Preparationoftestcoupon. QW250Weldingvariables. QW290Temperbeadwelding.

54

QW250Weldingvariables. QW251
Essential variables.
Hiervanwordtveronderstelddatdezeeffecthebbenopdemechanische eigenschappenvandelas. ValtdewijzigingtenopzichtevandePQR buitenderangevanPQRdanisher kwalificatievereist Supplementary Essential variables. Hiervanwordtveronderstelddatzeeffecthebbenopdetaaiheidvanhet lasmetaal.(Alleenalstaaiheideeneisis) ValtdewijzigingtenopzichtevandePQRbuitenderangevanPQRdanisher kwalificatievereist

Nonessential variables.
DezemoetenaltijdopdeWPSvermeldstaan,maareenwijzigingten opzichtevandePQRvereistgeen herkwalificatie

55

56

57

58

59

QW422 Materiaalgrouping systeem.

SA105Pno.1Groupno.2 SA106Pno.1Groupno.1
60

QW422 Materiaalgrouping systeem


Ruim50paginasmetmaterialen,waternietstaat kwalificeertalleenzichzelfenheeftgeenrange. 33EuropesematerialenstaanindeQW422dus hebbeneenrange.

61

Fnumbers

62

Fnumbers
Welmeteenwaarschuwingomdatditnogal eenruimerangeis. Jeervoormoetzorgendatuitoogpuntvan metallurgie,gloeien,ontwerpenservice conditiesweldeeigenschappenvandelas behoudenblijven. DusjezalonderbepaaldeconditiesmeerPQRs moetenlassenomdathetgeldigheidgebiedhet weltoelaat,maarhettechnischnietjuistis.
63

QW255Variabelen.
Materiaalgroepnummers.

64

QW403.5
Alserkerftaaiheids eisenzijn:
Groupno.Eenessentilevariabele. P1.Gr1aanP1.Gr1kwalificeertdannietmeer automatischP1.Gr1aanP1.Gr2.

Ermoetendanmeerdere materiaalcombinaties gelastwordenvolgensQW403.5omeen bijvoorbeeldsmeedstukken(Flenzen)aan buizentelassen.(Ditiseeninstinker)


65

QW255Variabelen.
QW403.6Dikterangebegrenzingen

66

Dikteranges

67

QW403.6
Ditisookeenuitzonderingopdedikterangein QW450.(Ookeeninstinker) Alsimpacttestenvereistzijndangeldende volgenderegelsvoordikteranges. 16mm 16mmisaltijddeondergrens 616mm gelastedikteisaltijddeondergrens 6mm diktetot2xdikte. Alleenbijbepaaldewarmtebehandelingennietvan toepassing.
68

QW255Variabelen.
QW403.9Dikterangebegrenzingen

69

QW403.9
Wanneereenlaslaaggroterisdanof13mm danisdebasismateriaaldikterangemaar1.1xT inuitzonderingopdeQW451.1 Ditwilzeggendatdezelaagdiktegeregistreerd moetzijn,engenoteerdinlasdatavandePQR.

70

QW255Variabelen.
QW403.9Dikterangebegrenzingendoorkortsluitbooglassen.(GMAW) OokSTT enanderevariantenopkortsluitbooglassen. Massievedraad,maarookmetmetaalpoedergevuld,isvolgensdeASMEIX hetzelfdelasproces.(AlletweeA5.18codering) FCAWiseenslakgevuldedraad.

71

QW255Variabelen.
QW403.10kortsluitbooglassen.(GMAW) Ookeeninstinker Onderde13mmisdeT(Materiaaldikte)range maar1.1T, bij>13mmzijnQW451.1en2zijn weervantoepassing.

72

QW255Variabelen.
Nueencombinatievaneenproefstukgelastmet GMAWeneenkerftaaiheideisuitdeconstructiecode. Dikte7mm,watisderange???? Kerftaaiheideis,ondergrensisgelastediktedus7mm. Kortsluitbooggrondlaaggelastdus7mmx1.1 7,7mm. DusdedikterangeTisvan7tot7,7mm.

73

QW255
QW405.1laspostities

NormaalkentASMEIXgeenlaspositiesvoorde PQRrange. ALLEEN,indienerkerftaaiheids eisenzijnmoeter eentestcoupongelastzijnineenvande volgendepositiesomallepositiestekwalificeren. 3Gu,5Gu,6Gu


74

QW255
QW409.1Heatinput

Gekwalificeerdisdemaximale heatinputbereikt tijdenshetlassenvandePQR. Dusgeenrangeaanheatinputnaarboventoe. Leesookhetstukoverberekeningheatinputbij modernestroombronnen.


75

DegeheimenvanASMEIX
Article III Welder PerformanceQualification QW300General QW310Qualification testcoupons QW320Retest and renewal ofqualification QW350Welding variablesfor welders QW360Welding variablesfor welding operators QW380Specialprocesses.(Weld overlays etc.)
76

DegeheimenvanASMEIX
Eersteenpuntvanaandachtwaarhetin Nederlandop75%vandegevallenfoutgaat. ErmoeteenPQRtengrondslagliggenaande WPSdievoorhetkwalificerenvanlassergebruikt wordt. DuseenEN2871kwalificatieopbasisvaneen pWPS meteencombinatiemetASMEIXisNIET mogelijk.(QW300.3)
77

DegeheimenvanASMEIX
QW300.3 EachparticipatingorganizationhasaPQR(s)to supporttheWPScoveringtherangeofvariablesto befollowedinthePerformanceQualification

78

Welder PerformanceQualification essentiele variabelen

79

Backing
Ditkanzijn: Basismateriaal Stalenonderlegstrip Keramischeonderlegstrip DitisGEENBackinggas

80

81

82

83

84

Boogtype

85

86

Lasrichting(Upofdown)

87

Backinggas
QW408.8Theomissionofinertgasbacking exceptthatrequalificationisnotrequired whenweldingasingleweldedbuttjointwitha backingstriporadoublewelded

88

Boogtype

(DezezitnuookindeISO96061) VoorASMEIXGMAW/FCAWzijnmaar10 essentilevariabelenwaarjerekeningmee moethouden.

89

Hetbasismateriaalheefteenenormegroterange, detrucisdathettoevoegmateriaaldekwalificatie begrensd(OoknieuweISO96061) Demoeilijkheidgraadvoordelasserszitinhet toevoegmateriaalennietinhetbasismateriaal HetzogenaamdeFnummer.

90

Kwalificerenlasseroperatormettest coupon
Bijvisueleafkeurenonmiddellijkhertestenvan lasserofoperator:
2werkstukkeninleverendieacceptabelmoetenzijn omtekunnenkwalificeren.

Bijonmiddellijkhertestenbijfalenmechanische testenvanlasserofoperator:
Ookweer2werkstukkeninleverendieacceptabel moetenzijnomtekunnenkwalificeren.

91

Kwalificerenlasseroperatormettest coupon
BijNDOafkeurenonmiddellijkhertestenvan lasserofoperator:
2werkstukkeninleverendieacceptabelmoeten zijnomtekunnenkwalificeren
2x150mmlaslengtevoorplaat 2xpijpmetminimaal300mmlaslengte Kleinerediameterbuisook300mmlaslengtemeteen maximumvan8buisje

92

Kwalificerenlasseroperatorop productielas
BijNDOafkeurenonmiddellijkhertestenvan lasserofoperator:
Hiervoorzijnookregelsmaarzijntecomplexom nuuitteleggen. Maarhetprincipeblijft2xdeafgekeurdelaslengte aanbieden.

93

VerlengenonderASMEIX
GeenNDOnodig,defabrikanthoeftdelasser alleenmaarhebbenzienlassen. Voorwaarde:
Alsdelassermaargelastheeftmethet gekwalificeerdeprocesondersupervisievande kwalificerendefabrikantofaannemerof deelnemendorganisatiewaaronderdelasser werkzaamis,daniszijncertificaatweergeldig voor6maanden.
94

VerlengenonderASMEIX
Ditiseengroteverantwoordingvoorde fabrikant,dieistenallentijde verantwoordelijkvoorhetlaswerk.

95

Variabelenvooroperator Automatischlassen
Veranderingvanautomatischnaarmachine lassen Veranderinginlasproces Veranderenvantypelaser Frictionlassen,veranderenvancontinue aangedrevennaarnietcontinueaangedrevenvv ElectronbeamveranderenvanVacumnaarniet vacuumvv
96

DegeheimenvanASMEIX
Article IVWelding data(Nietapartlezen,verwijzingen) Detabelen QW252totenmetQW265verwijzennaardezedata(PQR) Detabelen QW352totenmetQW357verwijzennaardezedata(WPQ)

QW400Variables QW410Technique QW420Basemetalgrouping (TabelQW422) QW430Fnumber QW440Weld MetalChemicalcompostion QW450Specimen QW460Graphics QW470Etching Processes and QW490Definitions
97

DegeheimenvanASMEIX
ArticleV SWPS
QW500General QW510AdoptionofSWPSs QW520UseofSWPSwithoutdiscretedemonstration QW530Forms QW540ProductionUseofSWPSs

98

DegeheimenvanASMEIX
QW5XXStandardWeldingProcedures (SWPSs) DitzijneenWeldingProceduresdietekoop zijnbijdeAWSenvoornconstructiesite gebruiktmogenwordenonderbepaalde condities.

99

DegeheimenvanASMEIX
SWPSs hebbendevolgenderestricties: Lasprocessen:
GTAW SMAW FCAW(Datzijndeslakgevuldedraden) Alleentoepassenalsergeen kerftaaiheids eisenin deconstructiecodezijn.
100

DegeheimenvanASMEIX
Materialen:
P1(ASME)ofGroup2(AWS)(Koolstofstaal)als gelastengegloeid P8(Roestvaststaal) P1ofGroup2aanP8

101

DegeheimenvanASMEIX
Dikterange:
1/8totenmet1(3 toten38 mm)

Ermoet1lasseropdeSWPSwordengekwalificeerdom aantetonendatdeSWPSindeproductiewerkt. EenlijstvantoegestaneSWPSs staatinAppendixE (32stuks) DeSWPSs zijntekoopbijAWS.


102

OntwikkelingenISO ASMEIX LasserskwalificatieISO96961:2012


DeISO96061isinternationaalalbeschikbaar. DeENISO96061isgeaccepteerddoorEuropa. DeEN2871:2011blijftnogtweejaarbestaan naastdeENISO96061. (EindeEN2871:Oktober2015) DeISO96061ligtzodichtbijdeASMEIXdatzoals heternuuitzietdezeookvoorASMEIXgebruiktkan gaanworden,datiseentoezeggingvanASME. IkbenbezigeenAnnexteschrijvenomdatteregelen
103

OntwikkelingenISO ASMEIX LasMethodekwalificatieISO156141


Dezestandaardisinontwikkelingenheefteen tweesporenbeleid.
Level1ishetASMEIXpad Level2ishetENISO156141pad

Level2isaltijdzwaarderdanLevel1,dus voldoetLevel2altijdaandeASMEIXcriteria. Mitsvoldaanwordtaandeaanvullendeeisen uitdeconstructiecodeszoalsalbesproken.


104

OntwikkelingenISO ASMEIX
Eengrootvoordeelzouzijnbijacceptatiedoor EuropaenASMEvandeENISO96061dater nietmeerdubbelgekwalificeerdhoeftte worden. Welzittendaareenaantalvoorwaardenaan diebetrekkinghebbenophetASMEsysteem.
Voorbeeld,delassermoetindienstzijnvande fabrikantwaarhijvoorlast,diegeeftnamelijkhet certificaatuit.
105

EINDEPresentatie Vragenofopmerkingen?

106