Vous êtes sur la page 1sur 3

REPRISE DE MITOYENNETE Deuxime semestre 2013

U/E

P.U. 25,00 59,00

E.P.

MUUROVERNAME Tweede semester 2013


In volle grond met afvoer (naar gelang de afstand en aard van de grond)

O1 TERRASSEMENTS 1,01 1,02 O2 FAUX PUITS 2,01 2,02 2,03 O4 PIEUX 4,01 4,02 4,03 4,04 O5 BETON 5,01 O6 FONDATIONS 6,01 6,02 O7 ISOLATIONS 7,01 7,02 7,03 7,04 O8 MAONNERIES 8,01 8,02 8,03 8,04 8,05 8,06 8,07 O9 FAITIERES 9,01 9,02 9,03 9,04 9,05 10 PIERRE 10,01 11 DECAPAGE 11,01 12 ENLEVEMENT 12,01 12,02

m En pleine masse avec transports (suivant nature du sol et distances) m Pour rigole de fondations
Installation de chantier

3m3m3m3 3m3m3m3

FF
3m3m3m3

m Bton sur 4 m de profondeur

Si plus de 4 m de prof supplment par mct mct Installation de chantier Recpage des pieux Pieux viss 40T Pieux viss 80T

168,00 25,00 153,00 66,00 76,00 734,00 163,00 220,00 10,00 12,00 15,00 3,00

FF p/s mct mct


3m3m3m3

m Arm, pour poutre de rpartition sur faux puits suivant leur cartement.

Courantes en bton de briquaillons m En bton de gravier lgrement arm sans coffrage m

3m3m3 3m3m3

Roofing 500 & 600 thermique (5 cm d'p. de laine de verre) idem sur 10 cm d'paisseur Feuille de polythylne REMARQUE IMPORTANTE : Etant donn que le prix unitaire des matriaux n'influence que lgrement le cot m de la construction d'un mur au m, la commision Mitoyennet envisage de gouper m la maonnerie en deux catgories. Les briques Pleines et Creuses m Briques pleins( Locales, Boom, Rijvorm) m Briques creuses ( Snelbouw, Superboerkens) m En blocs de bton lourd (29cm/19cm/14cm) m En blocs de bton leger ou similaire m

m m m m
3m3m3 3m3m3 3m3m3 3m3m3 3m3m3 3m3m3 3m3m3

UITGRAVING O1 1,01 Voor funderingssleuven 1,02 FUNDERINGSPUTTEN O2 Inrichten van de werf 2,01 In stortbeton tot 4 m diepte 2,02 prijsverhoging per mct meerdiepte vnaf 4 m 2,03 PALEN O4 Inrichten van de werf 4,01 Ontbloten palen 4,02 Schroefpaal 40T 4,03 Schroefpaal 80T 4,04 GEWAPEND BETON O5 Verdeelbalken op funderingsputten, naargelang de onderlinge afstand van deze laatstenVerdeelbalken op funderingsputten, naargelang de onderlinge afstand van deze laatste 5,01 FUNDERINGEN O6 Gewone fundering met steenslagbeton 6,01 Licht gewapend grintbeton zonder bekisting 6,02 ISOLATIELAAG O7 Roofing 500 en 600 7,01 Thermische isolatie, glaswol, laagdikte 5 cm 7,02 Thermische isolatie, glaswol, laagdikte 10 cm 7,03 Polyethyleenfolie 7,04 BELANGRIJKE OPMERKING : METSELWERK O8
Aangezien de eenheisprijs van meterialen de bouwkost van een muur op m Aangezien de eenheisprijs 8,01 van meterialen de bouwkost van een muur slechts beperkt benvloed, deelt de Muurovernamecommissie het metselwerkslechts beperkt benvloed, deelt de 8,02 op in twee categorien: Volle en Holle bakstenen

8,03 8,04 8,05 8,06 8,07 MUURDEKSELS O9 9,01 9,02 9,03 9,04 9,05 STEEN 10,01 AFKAPPEN 11 12 11,01 VERWIJDEREN 12,01 12,02 10

453,00 392,00 392,00 346,00 47,00 53,00 59,00 30,00 35,00 5.457,00 6.426,00

Volle baksteen (Lokale, Boom, Rijvorm) Holle baksteen ( Snelbouw, Superboerkens) in zware betonblokken (29 cm//19 cm/14 cm) in lichte betonblokken of gelijksoortig

En poterie vernisse (1brique ) 3/m.En poterie vernisse (1brique ) 3/m. mct En poterie vernisse (1brique ) 4/m.En poterie vernisse (1brique ) 4/m. mct En grs verniss (1brique ) 2,5 /m.En grs verniss (1brique ) 2,5 /m. mct En bton vibr (1brique ) 2 /m. mct de fibres-ciment comprimes et auto-claves mct Bleue cisele

In geglazuurde ceramiek (1 steen ) 3/m In geglazuurde ceramiek (1 steen ) 4/m In geglazuurd gres (1 steen ) 2.5 /m In getrild beton (1 steen ) 2 /m In dubbelgeperste en geautoclaveerde vezelcement Geciseleerde blauwe hardsteen tot

enduit de ciment (sans chafaudage)

m m m

19,00 19,00 8,00

Cementbepleistering (zonder stelling, ontruiming noch vervoer)

de carreaux en fibres-ciment, transport inclus (sans chafaudage ni mise en dcharge) de membrane d'tanchit plus lattes (sans chafaudage, vacuation ni transport)

van vezelcementleien (zonder stelling, ontruiming noch afvoer) bitumineus dichtingsmembraan en latten (zonder stelling, ontruiming noch afvoer)

12,03

si en amiante prvoir supplment pour taxe de dcharge et toute protection

cfr rglementation / zie reglementering cfr rglementation / zie reglementering m

indien in asbest, een supplement voorzien voor de taks op afvoer en de nodige bescherming

12,03

13 CLTURES 13,01 13,02 13,03 13,04 13,05 13,06 13,07 14 HAIES 14,01 14,02
Type Bekaert h = 1,50 m mct Idem avec encadrement mct Clture souple type tennis h. 1,50 m sur terrain plat mct idem avec lisse tubulaire mct Clture souple type classic mailles rectangulaires h. 1,50 m mct idem sur plaque en bton 40 cm et h. 1,20 m mct Clture en panneaux rigides Bekafor h. 1,50 m mct 7 plants par mtre en ligustrum haut. 60 / 80 cm mct haut. 80 / 125 cm mct

AFSLUITING 58,00 76,00 59,00 76,00 56,00 81,00 95,00 30,00 47,00
Type Bekaert, H = 1,50 m Idem met kader Soepele afsluiting type tennis op vlak terrein, H = 1,50 m Idem met buisverstevigingsrib Klassieke draadafsluiting met rechthoekige mazen, H = 1,50 m Idem op betonplaat, 40 cm en H = 1,20 m Afsluiting met Bekaforplaten, H = 1,50m 7 ligusterplanten per meter 60 / 80 cm hoog 80 / 125 cm hoog

13

13,01 13,02 13,03 13,04 13,05 13,06 13,07 HAGEN 14,01 14,02 14

REPRODUCTION PARTIELLE, PAR TOUS MOYENS TECHNIQUES, EST NON-AUTORISEE SAUF APPROBATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'UGEB-ULEB

NIETS UIT DIT PRIJZENBORDEREL MAG OP GEEN ENKELE WIJZE WORDEN OVERGENOMEN ZONDER VOORAFGAANDELIJKE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN DE RAAD BEHEER VAN ULEB-UGEB
Attention : Les prix unitaires sont bass sur une TVA de 21 %, Il se pourrait que des modifications soient apportes par les prochains gouvernements. Opgelet: op de eenheidsprijzen wordt 21% btw toegepast. Het is mogelijk dat de volgende regeringen wijzigingen aanbrengen.

La commission de mitoyennet rappelle que le bordereau n'est donn qu' titre indicatif et est appliquer pour des ouvrages de bonne qualit et en parfait tat. Les valeurs tiennent compte de tous les paramtres.(honoraires, TVA etc) Les valeurs s'appliquent pour les cessions de mitoyennet de maison unifamiliales et de petits immeubles de rapport de maximum 5 niveaux. Les valeurs ne valent pas pour des cessions de mitoyennet en rempitement ni pour des surlvations. L'expert doit s'enqurir dans chaque cas des prix moyens pratiqus dans le quartier o se rgle la mitoyennet et tenir compte des fluctuations qui se sont produites depuis la date du prsent bordereau. La commission rappelle que les moins-values ne sont applicables que si le mur est impropre recevoir un plafonnage ou une autre finition ou sil prsente des dfauts (hors plomb, joints dfectueux, etc.) et quaucun abaque ne peut se substituer ces moins-values.

De commissie van muurovernamen (muurovernamecommissie?) herinnert eraan dat deze waarden enkel gegeven worden bij wijze van richtlijn en gelden voor werken van goede hoedanigheid en in uitstekende staat. Alle prijsbepalende elementen zijn in de waarden begrepen. Ze zijn richtinggevend bij het gemeeschappelijk maken van scheidingsmuren van ngezinswoningen en appartementsgebouwen met maximum 5 bouwlagen. Ze gelden niet voor gemeenmaking van ondermetste of verhoogde muurgedeelten. De deskundige dient telkens te onderzoeken welke gemiddelde prijzen toegepast worden in de wijk, het stadsdeel of waar de gemeenschappelijk te maken scheidingsmuur gelegen is en hij dient rekening te houden met de prijsschommelingen sedert de datum van het huidige borderel.

De commissie herinnert eraan dat een minderwaarde enkel kan toegepast worden indien de muur ongeschikt is voor plafonnering of een andere afwerking of indien hij gebreken vertoont (niet in het lood staan, defectueuse voegen, enz.) en dat een minderwaarde niet kan bepaald worden door middel van een grafiek.

B. DERU Secrtaire Secretaris

Q. CORNETTE Prsident Voorzitter

rue du Nord 76 - B/1000 Bruxelles

UGEB-ULEB E-mail ugeb-uleb@ubg-bul.be

Noordstraat 76 B/1000 Brussel

tl. 02/ 217.39.72

Fax. 02/219.31.47