Vous êtes sur la page 1sur 40

Lcole bruxelloise - Het Brussels onderwijs

Organisation: Les amis en de vrienden van

ECS 30/1/2014

Depuis des annes, les scientifiques et les associations tirent la sonnette dalarme

(2000)

Kritiek op de huidige school In de huidige school zijn de kinderen niet gelijk. Door haar werking, structuren, methodes, inhoud, reproduceert het onderwijs de ongelijkheid vanwege de sociale afkomst van haar leerlingen. De school zet deze om in ongelijkheden qua schoolresultaten en studie-orintering.

Critique de lEcole Aujourdhui, les enfants ne sont pas gaux devant lEcole. Par son fonctionnement, ses structures, ses mthodes, ses contenus, lenseignement reproduit les ingalits dorigine sociale. Il les transforme en ingalits de rsultats et en ingalits dorientation scolaire.

Le Manifeste bruxellois Het Brussels Manifest

(2003)

Le dveloppement d'un systme d'enseignement multilingue Bruxelles est possible et doit tre une priorit.

De ontwikkeling van een meertalig onderwijssysteem in Brussel is mogelijk en moet een prioriteit zijn.

JACOBS, D., REA, A. & HANQUINET, L. (2007).

Performances des lves issus de limmigration en Belgique selon ltude PISA. Une comparaison entre la Communaut franaise et la Communaut flamande. Bruxelles: Fondation Roi Baudouin.
JACOBS, D. & REA, A. (2007).

Les jeunes Bruxellois, entre diversit et adversit. Enqute parmi les rhtoriciens des coles de la Ville de Bruxelles. Brussels Studies., N8, 3 septembre
2007.

JACOBS, D., REA, A., TENEY, C., CALLIER, L. & LOTHAIRE, S. (2009).

Lascenseur social reste en panne. Les performances des lves issus de limmigration en Communaut franaise et en Communaut flamande. Bruxelles: Fondation Roi Baudouin.

Le deuxime Manifeste bruxellois Het tweede Brussels Manifest

(2007)

Wij stellen voor dat het Brussels Gewest de bevoegdheid en de aanzienlijke financile middelen wordt toegekend om zelf een onderwijs te ondersteunen, cordineren, zo nodig zelf te organiseren, dat aangepast is aan de vorming en integratie van kinderen en jongeren met uiteenlopende achtergronden enerzijds, en anderzijds aan een dynamisch taalonderricht.

nous proposons que la Rgion Bruxelloise dispose de la comptence et des moyens financiers importants qui lui permettront de soutenir, coordonner voire organiser elle-mme un enseignement bien adapt la formation et l'intgration d'enfants et de jeunes de toutes origines dune part, et un apprentissage dynamique des langues dautre part.

(2009)
Indien deze city boom niet ernstig wordt begeleid, lopen we het risico dat de bestaande dualisering van de bevolking nog wordt aangescherpt en dat de overheid deze talrijke nieuwe noden (kinderkribbes, scholen, openbaar vervoer, e.d.) niet kan bekostigen.

... Sil nest pas prpar, le city boom risque daggraver la dualisation qui svit au sein de la population et de compromettre la capacit des pouvoirs publics financer ces nombreux nouveaux besoins (crches, coles, transports en commun, etc.).

(2009)
...Het is duidelijk dat de huidige organisatie van het onderwijs onmogelijk deze uitdagingen kan aangaan: niet kwantitatief maar ook niet organisatorisch of pedagogisch. Het Gewest moet de verantwoordelijkheid nemen om een kwaliteitsonderwijs te eisen ten gunste van elke jongere, en dat dus over de bestaande institutionele context heen. ...Il est clair que lorganisation actuelle de lenseignement bruxellois savre incapable de relever les dfis, tant au niveau quantitatif et qualitatif, quau niveau de son organisation ou des modles pdagogiques. Au-del du contexte institutionnel, la Rgion doit prendre la responsabilit dexiger un enseignement de qualit au bnfice de tous ses jeunes.

(2009)

... een globaal, coherent en ambitieus plan, perfect aangepast aan de Brusselse realiteit van de 21ste eeuw.

... Un plan global cohrent et ambitieux, bien adapt la ralit bruxelloise du XXIme sicle

(2011)

(2011)

Pourtant, aujourdhui,lcole Bruxelles reste inefficace et ingalitaire

Systmes scolaires: les cls du succs


Alain Maskens 30/1/2014

Sources:

How the Worlds best performing school systems com out on top. McKinsey & Company, 2007
http://mckinseyonsociety.com/downloads/reports/Education/Worlds_School_Systems_Final.pdf

Les cls du succs des systmes les plus performants. McKinsey & Company, 2007
http://mckinseyonsociety.com/downloads/reports/Education/How_the_Worlds_Best_Performing_french.pdf

Sassurer une place parmi les meilleurs systmes scolaires au bnfice de tous. McKinsey & Company, 2013
http://www.esr.irisnet.be/publicaties/de-debatten-van-de-raad-1/donderdag-25-oktober-2012/presentation_Etienne_Denoel.pdf

Hoe kunnen onderwijssystemen verbeteren. McKinsey & Company, 2013


http://www.vlor.be/sites/www.vlor.be/files/powerpoint_mc_kinsey_0.pdf

Kenmerken van de meest performante systemen

Les cls du succs dans des contextes pourtant diffrents

To find out why some schools succeed where others do not, McKinsey studied 25 of the worlds school systems, including 10 of the top performers. The experience of these top school systems suggest that three things matter most:

Getting the right people to become teachers;


Developing them into effective instructors; and Ensuring the system is available to deliver the best possible instruction for every child.

Inciter des personnes de qualit devenir et rester enseignant(e)s

Mensen met kwaliteit aansporen om leraar te worden en te blijven

Inciter des personnes de qualit devenir et rester enseignant(e)s


Accs slectif la formation Bons salaires lembauche (privilgier la qualit plus que la quantit) Bonne image de la profession dans la socit

Mensen met kwaliteit aansporen om leraar te worden en te blijven


Selectieve toegang tot de opleiding Goede lonen bij de aanwerving (kwaliteit voorrang geven op kwantiteit) Goed imago van het beroep in de maatschappij

Amliorer les pratiques denseignement sur le terrain

De onderwijspraktijken

op het terrein verbeteren

Amliorer les pratiques denseignement sur le terrain


Comptences pratiques lors de la formation intiale Tutorat pour les nouveaux enseignants
Coaching dans les cole pour aider tous les enseignants Partage dexprience entre collgues

De onderwijspraktijken

op het terrein verbeteren


Praktijkcompetenties tijdens de initile opleiding Mentoraat voor de nieuwe leerkrachten

Coaching in de scholen om alle leerkrachten te helpen


Ervaringsuitwisseling tussen leerkrachten en binnen scholengroep

Assurer la mise en place dquipes de direction de qualit

Toezien op de plaatsing van kwaliteitsvolle directieteams

Assurer la mise en place dquipes de direction de qualit


Enseignants avec comptences pdagogiques et de coaching dadultes - slection stricte - rmunration attractive
Dveloppement du leadership Priorit au rle pdagogique plutt quadministratif

Toezien op de plaatsing van kwaliteitsvolle directieteams


Competenties: pedagogisch en voor volwassenencoaching strenge selectie aantrekkelijk loon

Ontwikkeling tot leiderschap


(pedagogisch en veranderingsmotor)

Prioriteit voor pedagogisch leiderschap, eerder dan administratief

Viser la russite de chaque lve pour amliorer la performance globale

Mikken op het succes van lke leerling om de globale prestaties te verhogen

Viser la russite de chaque lve pour amliorer la performance globale


Objectifs prcis et ambitieux pour les lves (standards internationaux) Contrles et interventions cibls et rapides auprs des coles problmes Contrles et interventions cibls au niveau des lves, en particulier dfavoriss

Mikken op het succes van lke leerling om de globale prestaties te verhogen


Precieze doelstellingen voor de leerlingen, met oog op internationale standaarden Doelgerichte en snelle controles en interventies bij scholen met problemen Controle en directe remediring op het niveau van de leerlingen, vooral de minst begunstigden

Communaut franaise, dcret missions

amener tous les lves s'approprier des savoirs et acqurir des comptences qui les rendent aptes apprendre toute leur vie et prendre une place active dans la vie conomique, sociale et culturelle; assurer tous les lves des chances gales d'mancipation sociale.

http://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/21557_014.pdf

MMORANDUM 2014-2019 DE LENSEIGNEMENT CATHOLIQUE

http://enseignement.catholique.be/segec/fileadmin/DocsFede/Une_publication/documents_de_reference/OK_memorandum_2014.pdf

UFAPEC memorandum 2014


Pour une cole de la russite .. Gnraliser la remdiation immdiate ds le fondamental. La formation initiale et continue des enseignants Faire en sorte que la formation initiale permette aux futurs enseignants de se former dans des situations concrtes et diverses. Autonomie et revalorisation des directions Librer les directions du surcrot de tches administratives par ladjonction de postes dassistance administrative. Ceci afin de pouvoir se consacrer en priorit leurs fonctions de leadership pdagogique des enseignants...
http://www.ufapec.be/files/files/Politique/memorandum-2014.pdf

FAPEO
AMENAGER LE DECRET INSCRIPTIONS A BRUXELLES : NOS QUESTIONS ET PRIORITES (juin 2013)

1re priorit: Agir sur loffre scolaire ! Garantir que chaque lve ait la mme chance daccder une formation commune de qualit dans le premier degr !

Comment sy prendre pour amliorer un systme scolaire ?

Wat was de aanpak van de systemen die zich gevoelig, duurzaam en op grote schaal hebben verbeterd?

Drie triggers voor hervormingen: economische of politieke crisis, kritisch rapport maar vooral de installatie van een sterk en bestendig politiek en technisch leiderschap
Trois dclencheurs de rformes: crise conomique ou politique, rapport critique mais surtout la mise en place dun leadership politique et technique fort, dans la dure

Lcole bruxelloise - Het Brussels onderwijs

Organisation: Les amis en de vrienden van

ECS 30/1/2014