Vous êtes sur la page 1sur 3

aqvRvde Iy dNTyoœiv…/"

aq dNTyoœiv…/"
p[qmoå?y;y"
aqv;R,mOiW' dev' devhyixro/rm(
p[,My sMp[v+y;…m dNTyoœiv…/ivStrm( 1
zNdSy?yyne p[;¢e ivduW;mq /Imt;m(
bk;re s'xyo inTym*œ‰' dNTy…mit Sm h 2
tSm;ˇi√…/ in,Rye s'xyzπdn;y c
muˇ_; dNTy; p[yoJy;m a*œ‰;n( v+ye £m;iht" 3
.pr' y] ÎXyet;in'Gye SpxRn' Kv…ct(
a*œ‰' t] pde /Iro …b.Ito …b.[tIyRq; 4
a;¥ud;ˇe ble b;,e …bl xBde tqwv c
smSteåip y] Sy;t;mNtod;ˇo ivix„yte 5
bld;bl;nug;[ bl/Nv; tqwv c
bl;s' b;Ù a;c;y;‹" sv;RSvev iv.·ˇ_Wu 6
blI blen bihRí;blen blIyse
b[Vn" ikæLbW' v"kÉt"u k⁄Mb' b;…/∑ b;≤lit 7
b;¸÷ bo…/ tq; b'/bu ¸R b;/e bOh∞ yt(
ipbit b[vu te cwv yq;q;R" sMp[k°iˇRt;" 8
bStv;…sno b;◊÷kbì ;R¸vIyeR tqwv c
bhv" k;bv' b;◊oboR/ b◊º tqwv c 9
tq; bfiy' t;buv' b◊InRvm" s'pk [ °iˇRt;"
Ete sveWR u xBdeWu p[qmSpXy;‹ ih mt;" 10
1 (1)
[Dantyo·hÿhavidhi] Ix=;
SHIKSHÌ

vwb;/ devbN/u' c ivbıStu ivbN/uWu


i√tIy SpXyoR ivDeyo ivbb;/e tqwv c 11
b;h* b;hvo b¸l' bufiy; bıkmev c
Ete sveR .vNTyoœ‰; ye noˇ_;Ste tu dNtj;" 12
îit p[qmoå?y;y"
i√tIyoå?y;y"
a/r;duˇre .;ge .;g;Tp[itiv.;gx"
dxn;g[,e s'SpO∑‰o n tu pI@;su yojyet( 1
kMbl' bLbj' bIj' ≤lbuj; b<mh;\ a…s
…b„kle b[˜ bjRÁRº xble be…/We by" 2
bihœ" bufiy" p@±vIxmbudR ' b…/rStq;
a;byo…bNdu" s'…b'b' k;h;b;mudMu blm( 3
kb[u pIb…s b'/ru ' k˘bk
U ;\ b≤lnStq;
k⁄bre " StMbj' b.[*pBdw" p·rbe…/re 4
as'b;/e nwb;R?yen bıe bı;in kÀLbj'
bto bt;…s b'/'u c …bs' KlIb' buje buj" 5
b/;n p[;b'/;y;íoLb' k;berkStq;
a;be/ru l
w bíwv;be/e b‚Lhk;in c 6
abo…/ b;hRTs;me `oWbuı; tqwv c
b'/n' y] xeW' Sy;d;b/e me indxRnm( 7
al;bu bj" b;,' Sy;d;¥ud;ˇo yd; .vet(
2 (2)
aqvRvedIy dNTyoÏivÉ/" [Dantyo·hÿhavidhi]
ATHARVAVEDÚYA DANTYOóHæHAVIDHIî

b[˜ xBd' tu sv;qRm*œ‰mev ivdub/Ru ;" 8


z⁄bk
u ;Bd„kye b;le kÉxb;le tqwv c
a…/b;le vy" p[oˇ_˘ xeWWe u p·rm;,t" 9
…b.ed;idWu .ed;í p·r pUv| ble tq;
b'/u v; …s'/ru pr EteW;' tu bl" Kv…ct( 10
tuzB⁄ díubk
u íwv b.Uvíu b.UvWu I
Ete sveR p·rTyJy bk;roNyoNy .=n 11
îit i√tIyoå?y;y"
dNTyoœiv…/" sm;¢"

Reference:
Sastri, Ramagopala, The Dantyo∑ˇhavidhi˙ or the Fourth Lak∑aˆa Treatise of the
Atharva Veda, edited with an introduction, translation (Hindi), and an index, (Lahore,
Vidya Prakasha Press, D.A.V. College, 1921).

3 (3)