Vous êtes sur la page 1sur 4

Calypso poszerza horyzonty podrnicze Europy

Komisja Europejska Przedsibiorstwa i przemys

Kady zasuguje na przerw


Calypso to interesujca inicjatywa Komisji Europejskiej, ktra ma szans poprawi jako ycia obywateli znajdujcych si w niekorzystnej sytuacji ekonomicznej lub spoecznej z caej Europy. Jej celem jest umoliwienie podrowania do europejskich orodkw wypoczynkowych tym, ktrzy zwykle nie mog sobie na to pozwoli, jednoczenie pomagajc gospodarkom lokalnym upora si z pozasezonowym zastojem.

to - Ja iStockpho

com Stephe

ns

U podstaw programu Calypso ley stworzenie gorzej sytuowanym obywatelom europejskim szansy na odkrycie nieznanych im zaktkw Europy. Kady Europejczyk powinien mie prawo do podrowania. A czy istnieje lepszy sposb na budowanie poczucia tosamoci europejskiej ni poprzez wymian kulturaln? Wakacje stwarzaj moliwo zaczerpnicia wieego powietrza i oderwania si od obowizkw. Mog by szans na nabranie dystansu do problemw dnia codziennego i poszerzenie horyzontw intelektualnych. Jest to czas na odkrywanie innych czci Europy i spojrzenie na wasne ycie z innej perspektywy. Kopot w tym, e znacznej liczby Europejczykw na taki luksus nie sta. W zwizku ze sposobem organizacji wakacji szkolnych, wikszo Europejczykw podruje latem albo w okresie wit Boego Narodzenia i wielkanocnych, a wwczas ceny bywaj nawet dwukrotnie wysze.

Celem turystyki spoecznej jest umoliwianie podrowania tym, ktrych w przeciwnym razie nie byoby na nie sta. Do czterech grup uwzgldnianych w programie Calypso nale: modzi doroli, tj. osoby w wieku od 18 do 30 lat znajdujce si w niekorzystnej sytuacji ekonomicznej lub spoecznej, rodziny borykajce si z trudnociami natury nansowej lub innymi, osoby niepenosprawne oraz osoby powyej 65 roku ycia, w tym emeryci i rencici, ktrych sytuacja ekonomiczna uniemoliwia podre lub ktrych oniemielaj wyzwania organizacyjne.

iStockphoto - Hanna Mon

ika Cybulko

Sytuacja korzystna dla wszystkich


Mieszkacy coraz wikszej liczby regionw na terenie caej Europy cakowicie lub czciowo utrzymuj si z turystyki, jednak przez kilka miesicy w roku orodki wypoczynkowe wiec pustkami. Podobne wahania koniunkturalne dotycz linii lotniczych i promw. Dostp do oferty turystycznej w miesicach poza sezonem mgby okaza si odpowiednim narzdziem sprzyjajcym oywieniu gospodarczemu i tworzeniu miejsc pracy.
iStockpho to - Jay Pate l

Gdyby kady Europejczyk mia szans opuci rodzinne strony i uda si na podbj innych krajw, wwczas powstaaby moliwo utworzenia nowych miejsc pracy w martwym sezonie, tak by rynek turystyczny Europy mg wyj naprzeciw potrzebom grup znajdujcych si w niekorzystnej sytuacji poprzez organizowanie taszych podry oraz specjalnych wycieczek tematycznych. Co wicej stosowane obecnie dobre praktyki w tym zakresie pokazuj, e niektre pastwa czonkowskie, jak choby Hiszpania, w rzeczywistoci odnotowuj zwrot z inwestycji w sytuacji, gdy uatwiaj swoim rodakom w podeszym wieku spdzanie urlopu poza sezonem.

Powstanie systemu
Nazwa nowej inicjatywy Komisji Europejskiej Calypso wywodzisi od imienia greckiej nimfy z eposu Homera, ktra przez siedem lat gocia na swojej wyspie umczonego wojn Odyseusza. Jednak podrowanie jest tylko jedn z licznych mocnych stron programu Calypso; koncentruje si on take na zagadnieniach, takich jak zdrowie, wiek, modzi ludzie, integracja spoeczna czy dziaania na rzecz budowania poczucia europejskiego obywatelstwa. W chwili obecnej inicjatywa Calypso jest czci trzyletniego dziaania przygotowawczego (20092011), a jej roczny budet wynosi 1 milion euro. Do tej pory do programu przystpio 21 pastw czonkowskich UE i kandydujcych, a na terenie Europy odbyo si sze spotka warsztatowych, w ramach ktrych omawiane byy dobre praktyki i tworzenie wsplnej strategii. Powoano take grup ekspertw, skadajc si z interesariuszy z sektora publicznego i prywatnego, ktrej zadaniem jest wspiera Komisj Europejsk we wdraaniu programu Calypso.

Fotolia.com

NB-31-10-426-PL-D

Oglnoeuropejska sie wymiany


Komisja Europejska pragnie zachci interesariuszy do udziau w programie poprzez wzmacnianie struktur zajmujcych si pozasezonow wymian turystw. Komisja zamierza take zbada perspektyw utworzenia platformy, ktra mogaby zwikszy moliwoci organizacji pozarzdowych, agencji turystycznych, a take innych struktur po stronie popytu, w zakresie podjcia wsppracy ze starannie wyselekcjonowan grup hoteli, uzdrowisk oraz miejscowoci wypoczynkowych. Wszystkie zainteresowane strony licz, e narzdzie to ostatecznie umoliwi poszczeglnym grupom obywateli podrowanie do innych krajw Europy poza sezonem.

Potencjalny plan pozasezonowej wymiany turystycznej


KRYTERIA do zdeniowania (np. dostpno) KRYTERIA do zdeniowania (np. rozwj zrwnowaony)

PODA
Hotele Kempingi Schroniska Uzdrowiska Domy wypoczynkowe Miejscowoci wypoczynkowe Itp.

POPYT
Pastwa czonkowskie Organy lokalne Samorzdy lokalne Organizacje pozarzdowe Agencje turystyczne Gminy Itp.

Program Calypso ma wiele do zaoferowania zarwno rynkowi turystycznemu, jak i spoeczestwu. Ma on szans szczeglnie poprzez udostpnianie turystyki osobom gorzej sytuowanym oraz wypenienie pozasezonowej luki na zwikszenie rentownoci i moliwoci zatrudnienia w przemyle turystycznym, a jednoczenie na popraw jakoci ycia obywateli Europy.

Unia Europejska, 2010 Powielanie jest dozwolone pod warunkiem podania rda. Wydrukowano w Belgii URZD PuBLIKACJI UNII EuROpeJsKIeJ L-2985 Luksemburg

Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Przedsibiorstw i Przemysu


Dzia Turystyki E-mail: entr-tourism@ec.europa.eu Strona internetowa: http://ec.europa.eu/enterprise/ sectors/tourism/calypso/index_en.htm

PL