Vous êtes sur la page 1sur 4

STADSBESTUUR

IZEGEM
Referentie : ND

AANSLUITINGSFORMULIER VOOR CULTURELE VERENIGINGEN


NAAM VERENIGING:
linuxbabbel
ADRES VAN DE PLAATSELIJKE ZETEL (secretariaat) :
Maria Van Bourgondiestraat 48, 8870 Izegem

2007
STICHTINGSJAAR PLAATSELIJKE ORGANISATIE : .

AANTAL LEDEN (= totaal bestuur + leden) : .


64
U VERENIGING WENST LID TE WORDEN VAN DE SRC EN VOLDOET AAN DE VOORWAARDEN
Om lid te worden van de Izegemse SRC, moet de organisatie voldoen aan de volgende voorwaarden:
1. een schriftelijke aanvraag doen door het invullen van het aansluitingsformulier;
2. hun zetel in de gemeente hebben en een culturele werking ontplooien binnen het grondgebied van
de stad of een deel ervan;
3. activiteiten uitoefenen die behoren tot de culturele aangelegenheden;
4. Voor nieuwe aansluitingen : aantonen dat zij een georganiseerde vereniging zijn door het indienen
van: (1) de statuten en/of huishoudelijk reglement; (2) samenstelling van het bestuur; (3) aantal leden of de omvang van het bereikt publiek, (4) planning huidig of volgend werkjaar. Gelieve deze informatie samen met dit formulier terug te bezorgen aan de SRC.
WIE IS DE STEMGERECHTIGDE DIE U VANUIT UW VERENIGING WENST AF TE VAARDIGEN ALS LID
VAN DE ALGEMENE VERGADERING v/d CULTUURRAAD ?
Leeman Steven
NAAM + voornaam : .
Maria Van Bourgondiestraat 48
ADRES : ......
051 302 777
TELEFOON :....
steven@leeman.be
EMAIL: .

HIJ / ZIJ ZAL DE VOLGENDE WERKGROEP(EN) OPVOLGEN: -------------------JONGEREN


----------------------SENIOREN
----------------------ECONOMIE
---------------------------------- KANSENGROEPEN
X VORMING


WIE IS (ZIJN) DE BIJKOMENDE PERSO(O)N(EN) DIE U VANUIT UW VERENIGING WENST AF TE
VAARDIGEN IN DE ALGEMENE VERGADERING v/d CULTUURRAAD ? (niet verplicht)
NAAM + voornaam : .
ADRES : ......
TELEFOON :....
EMAIL: .
HIJ / ZIJ ZAL DE VOLGENDE WERKGROEP(EN) OPVOLGEN: JONGEREN
1

SENIOREN
ECONOMIE
KANSENGROEPEN
VORMING

NAAM + voornaam : .
ADRES : ......
TELEFOON :....
EMAIL: .
HIJ / ZIJ ZAL DE VOLGENDE WERKGROEP(EN) OPVOLGEN: JONGEREN
SENIOREN
ECONOMIE
KANSENGROEPEN
VORMING

NAAM + voornaam : .
ADRES : ......
TELEFOON :....
EMAIL: .
HIJ / ZIJ ZAL DE VOLGENDE WERKGROEP(EN) OPVOLGEN: JONGEREN
SENIOREN
ECONOMIE
KANSENGROEPEN
VORMING

NAAM + voornaam : .
ADRES : ......
TELEFOON :....
EMAIL: .
HIJ / ZIJ ZAL DE VOLGENDE WERKGROEP(EN) OPVOLGEN: JONGEREN
SENIOREN
ECONOMIE
KANSENGROEPEN
VORMING

NAAM + voornaam : .
ADRES : ......
TELEFOON :....
EMAIL: .
HIJ / ZIJ ZAL DE VOLGENDE WERKGROEP(EN) OPVOLGEN: JONGEREN
2

SENIOREN
ECONOMIE
KANSENGROEPEN
VORMING

Toelichting
In bijlage kan u de statuten terugvinden van de Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid.
Deze stemgerechtigde en bijkomende personen dienen te voldoen aan volgende voorwaarden:
actief betrokken zijn bij de werking van de VERENIGING die hen afvaardigt;
geen lid zijn van de gemeenteraad of OCMW;
niet reeds vanuit een andere hoedanigheid in de SRC zetelen;
zich bereid verklaren een actief engagement aan te gaan voor de opdrachten van de SCR.
Plichten van de leden :
onderschrijven van de doelstellingen van de SRC en er zich toe verbinden om actief mee te werken aan de
realisatie ervan;
het bijwonen van de vergaderingen van de cultuurraad. Indien dit onmogelijk is, dient het lid zich uitdrukkelijk te verontschuldigen.
de afgevaardigden dienen hun achterban grondig te informeren over de werkzaamheden van de SCR en
ook geregeld overleg te plegen met deze achterban in functie van het opsporen van behoeften, ideen en
verwachtingen inzake cultuurbeleid
Rechten van de leden :
spreekrecht op de samenkomsten van de Algemene Vergadering en op andere samenkomsten van de
SCR waarop het lid wordt uitgenodigd;
stemrecht voor het stemgerechtigde lid, zoals bepaald door de vereniging;
inzage in alle documenten en dossiers die het stadsbestuur ter beschikking stelt van de SCR;

INFORMATIEVE VRAGEN m.b.t. HET BESTUUR VAN UW VERENIGING :


WIE IS DE VOORZITTER VAN UW VERENIGING ?
Wybo Koen
NAAM + VOORNAAM : ....
Rosmolenstraat 88, 8800 Oekene
ADRES : ...
051/690760

TELEFOON : ...
koen.wybo@gmail.com
EMAIL: .

WIE IS DE SECRETARIS VAN UW VERENIGING ?


Leeman Steven

NAAM + VOORNAAM : ....


Maria van Bourgondiestraat 48, 8870 Izegem

ADRES : ...
051/302.777

TELEFOON : ...
steven@leeman.be
EMAIL: .

WIE IS DE VERANTWOORDELIJKE VOOR HET SUBSIDIEDOSSIER ?


Leeman Steven
NAAM + VOORNAAM : ....
Maria Van Bourgondiestraat 48, 8870 Izegem

ADRES : ...

051/302777

TELEFOON : ...
Steven@leeman.be

EMAIL: .

Dit aansluitingsformulier moet volledig ingevuld n gehandtekend teruggestuurd worden naar het
secretariaat van de Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid Izegem, p/a Korenmarkt 10, 8870 Izegem.
De ondergetekenden verklaren zich akkoord met alle verstrekte inlichtingen die voorkomen op dit
aansluitingsformulier.
Datum : . . / . . / . . . .
Handtekeningen van :
AFGEVAARDIGDE

PLAATSVERVANGER

VOORZITTER

SECRETARIS

. .. ..