Vous êtes sur la page 1sur 16

AAllggoonnuueevvoo HHOOYY

La comodidad es uno de los mayores deseos de la gente hoy en día, pero...

¡Mantente

incómodo!

(pág. 12)

Pastoral:

La Oración (cont.).

(pág. 3)

Las prácticas espirituales nos protegen de la depresión.

(pág. 4)

El mal de la civilización.

(pág. 5)

Arqueología:

Encuentran una inscripción que avala el reinado de Salomón.

(pág. 11)

HHaallllaazzggoo ddee uunn aammuulleettoo eenn IIssrraaeell ccoonnffiirrmmaa eell rreellaattoo ddeell lliibbrroo ddee JJoossuuéé..

(pág. 12)

HHoorraarriiooss ddee vveerraannoo

EEnneerroo ddeell 22001144 TTeemmaa ddee pprreeddiiccaacciioonn::

OOrraarroonn yy ffuueerroonn ooííddooss

NNoo hhaayy EEssccuueellaa ddoommiinniiccaall

LLooss ccuullttooss ccoommiieennzzaann aa llaass 1100 hhss.. RReeuunniioonneess ddee oorraacciioonn::

JJuueevveess -- 99::0000

yy 1199::3300 hhss..

 

FFeebbrreerroo ddee 22001144 TTeemmaa ddee pprreeddiiccaacciioonn::

OOrraarroonn yy ffuueerroonn ooííddooss

CCoommiieennzzaa llaa EEssccuueellaa ddoommiinniiccaall ddee vveerraannoo -- 99 hhss LLooss ccuullttooss ccoommiieennzzaann aa llaass 1100 hhss.. RReeuunniioonneess ddee oorraacciioonn::

JJuueevveess -- 99::0000

yy 1199::3300 hhss

 

MMaarrzzoo ddeell 22001144 AAccttiivviiddaaddeess yy hhoorraarriiooss nnoorrmmaalleess

DDoommiinnggoo 22 ddee mmaarrzzoo EEssccuueellaa ddoommiinniiccaall -- 1100::0000 hhss.. CCuullttoo -- 1111::0000 hhss..

JJuueevveess 66 ddee mmaarrzzoo 1100 hhss yy 1199::3300 hhss.. RReeuunniióónn ddee oorraacciióónn..

DDoommiinnggoo 99 ddee mmaarrzzoo -- 88::0000 hhss. AAssaammbblleeaa rreegguullaarr PPaarraa eelleeggiirr ccoollaabboorraaddoorreess ddee llooss mmiinniisstteerriiooss..

22

AAllggoonnuueevvoo HHOOYY

BBoolleettíínn

SSeemmaannaall ddee

llaa

PPrriimmeerraa IIgglleessiiaa

EEvvaannggéélliiccaa BBaauuttiissttaa ddee LLoommaass ddee ZZaammoorraa

AAññoo 66

NNºº 117766 1166 ddee ffeebbrreerroo ddee 22001144

RReessppoonnssaabbllee::

RRuubbéénn OOlliivveerraa CCoollaabboorraaddoorreess hhaabbiittuuaalleess::

PPaassttoorr JJoorrggee PPéérreezz MMaarriiaannoo YYeeppeess NNooeemmíí MMoontteellllss RRuubbeenn PPoottrroonnee DDeelliiaa GGaarrttllaanndd RRaammoonnaa FFuuccii MMiilloo RRoommeeoo RRaaqquueell AAmmaazzzzaaggaattttee GGuuiilllleerrmmoo NNaauugghhttoonn EEllvviirraa MMoorreennoo EEmmaaiill::

BBoolleettiinn..11rraa..IIEEBB..LLddZZ@@ggmmaaiill..ccoomm

FFaacceebbooookk::

wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//bboolleettiinn..pprriimmeerraabbaauuttiissttaalloommaass AAllggoo nnuueevvoo hhooyy ssee pprroodduuccee ssóólloo ccoonn ssooffttwwaarree lleeggaall::

LLIINNUUXX -- SSCCRRIIBBUUSS -- GGIIMMPP -- LLIIBBRREE OOFFFFIICCEE

LLaa OOrraacciióónn..

((CCoonntt..))

A A l l g g o o n n u u e e v v

A A l l g g o o n n u u e e v v

PPrriimmeerraa IIgglleessiiaa EEvvaannggéélliiccaa BBaauuttiissttaa

ddee LLoommaass ddee ZZaammoorraa PPaassttoorr::

AAllttee..

JJoorrggee PPéérreezz BBrroowwnn 22117700 LLoommaass ddee ZZaammoorraa

TTeell..::

44224433--88114499

PPáággiinnaass WWEEBB:: bbaauuttiissttaalloommaass..ccoomm

33

L L a a s s p p r r á á c c t

LLaass pprrááccttiiccaass eessppiirriittuuaalleess pprrootteeggeenn nnuueessttrroo cceerreebbrroo ddee llaa ddeepprreessiióónn..

AAddaappttaaddoo ddee PPrrootteessttaannttee DDiiggiittaall

44

E E l l m m a a l l d d e e l

EEll mmaall ddee llaa cciivviilliizzaacciióónn..

UUnn eessttuuddiioo ssoobbrree GGéénneessiiss 44..

PPoorr AAlleejjaannddrraa MMoonnttaammaatt TToommaaddoo ddee wwwwww..bbaauuttiissttaass..oorrgg

55

6 6

66

 

77

¿ ¿ Q Q u u é é p p a a s s a a

¿¿QQuuéé ppaassaa ssii nnoo mmee ssiieennttoo ssaallvvoo??

88

9 9

99

A A r r q q u u e e o o l l o

AArrqquueeoollooggííaa::

UUnnaa iinnssccrriippcciióónn ddee ttiieemmppooss ddee SSaalloommóónn aavvaallaa ssuu rreeiinnaaddoo..

1100

A A r r q q u u e e o o l l o

AArrqquueeoollooggííaa::

HHaallllaazzggoo ddee uunn aammuulleettoo eenn IIssrraaeell ccoonnffiirrmmaa eell rreellaattoo ddeell lliibbrroo ddee JJoossuuéé..

1111

M M a a n n t t e e n n t t e

MMaanntteennttee

iinnccóómmooddoo..

1122

1 1 3 3

1133

EEll ddiinneerroo nnoo ddaa llaa ffeelliicciiddaadd

PPaallaabbrraass ddee DDiiooss..