GEMEENTERAAD ENKHUIZEN

INFORMEREND

BRIEF VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Rapportage uitvoeringsprogramma “Enkhuizen Duurzaam”
Aan de voorzitter van de gemeenteraad Geachte voorzitter, In de raadsvergadering van 5 februari 2013 heeft u het uitvoeringsprogramma Enkhuizen Duurzaam vastgesteld, inclusief de duurzaamheidsvisie, en heeft u een bedrag van € 96.000,-- beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van de in het programma genoemde activiteiten. In deze brief geven wij u een overzicht van de activiteiten die in 2013 uitgevoerd zijn. Bewustwording Dit betreft het uitvoeren van de communicatieagenda. Er hebben in het gemeentenieuws van de Drom ruim 20 publicaties over duurzaamheid gestaan. De nadruk lag daarbij op gescheiden afvalinzameling (de actie “lever in en win”), informatie over de subsidieregeling energiebesparende maatregelen en het duurzaam bouwloket, de wijkaanpak Oude Gouw Noord, de groepsaankoop zonnepanelen en de duurzame huizenroute. Verder is aandacht besteed aan het energiecircuit van MEC De Witte Schuur. Daarnaast zijn er verschillende artikelen geplaatst in de Wel in Enkhuizen en in het Noord-Hollands Dagblad. Tijdens de bespreking van de visie en het uitvoeringsprogramma in de Commissie Grondgebiedszaken is gevraagd om met behulp van de samenleving te komen tot een pakkende naam/slogan voor de visie. Daarvoor is een oproep geplaatst in de Drom en op de website die tot ruim 60 inzendingen heeft geleid. De stuurgroep Enkhuizen Duurzaam heeft gekozen voor Enkhuizen “Slim voor de toekomst”. De winnaar is door de wethouder in het zonnetje gezet. Energiebesparing bestaande woningbouw Wij hebben op 19 maart 2013 de Beleidsregels subsidiëring energiebesparing en opwekking duurzame energie bestaande bouw 2013-2015 vastgesteld. Het subsidiebedrag bedraagt voor drie achtereenvolgende jaren € 15.000, -- per jaar. Daarvan is ruim € 11.000,-- provinciaal subsidiebudget. In 2013 zijn er 37 aanvragen ingediend en is het totale subsidiebudget ingezet. De aanvragen betroffen dakisolatie (4), vloerisolatie (6), spouwmuurisolatie (7), paneelisolatie (3), HR++ glas (8), zonneboiler (1) en zonnepanelen (13).

Verder zijn wij een samenwerking aangegaan met het duurzaam bouwloket. Het Duurzaam Bouwloket is een nieuw initiatief in Noord-Holland dat is opgezet door twee jonge ondernemers Roy Langedijk en Raoul Santibanez. Via de onafhankelijke website www.duurzaambouwloket.nl worden woningeigenaren en huurders geïnformeerd en geadviseerd over alle mogelijke maatregelen op het gebied van duurzaam (ver)bouwen, energiebesparing en energie opwekken. Inwoners kunnen hun vragen digitaal voorleggen. Samen met het duurzaam bouwloket is er een wijkaanpak in de Oude Gouw Noord uitgevoerd gericht op het informeren van de particuliere woningeigenaren over mogelijkheden om hun woning energiezuiniger en comfortabeler te maken. Ruim 400 particuliere woningeigenaren hebben begin september een brief over het project ontvangen. Voor 7 woningtypes zijn energiebesparingsadviezen opgesteld. Tevens zijn er infraroodopnames gemaakt om te laten zien waar er warmte in de woning verloren gaat. Met deze adviezen weten de bewoners welke stappen zij de komende jaren kunnen nemen om het comfort en de kwaliteit van de woning te verbeteren en het energieverbruik te verlagen. Deze adviezen zijn gepresenteerd tijdens een informatieavond op 25 november in de Drom. Tijdens de avond is verder ingegaan op isolatie, zonnepanelen, waterzijdig inregelen van de cv en is informatie verstrekt over de subsidieregeling en de nationale energiebespaarlening. Voor het project waren de volgende doelstellingen geformuleerd: alle eigenaren particuliere woningen in de wijk zijn afzonderlijk geïnformeerd over de aanpak; voor 7 verschillende woningtypen is een aanmelding binnengekomen om een maatwerkadvies te laten opstellen; 10 tot 15% van de eigenaren bezoekt de informatieavond; Wanneer er voldoende animo is zal er in ieder geval één collectieve actie ondersteund worden. Voor het ondersteunen van de collectieve actie dient er een animo te zijn van minimaal 10 bewoners. Aan alle projectdoelstellingen is voldaan. Twee medewerkers hebben deelgenomen aan een cursus bouwtransparant+. De termijn voor inspraak op de concept Woonvisie 2014 ‘Balans in de stad”: Samen zorgen voor kwaliteit”’, is recent gesloten. Opwekken duurzame energie. Op basis van in 2012 gemaakte afspraken hebben wij in het najaar van 2013 opnieuw actief gecommuniceerd over de groepsaankoop (veiling) zonnepanelen. Deze veiling is samen met 22 Noord-Hollandse gemeenten en iChoosr georganiseerd. Vanuit Enkhuizen hebben 35 mensen ingeschreven voor een aanbod van de veiling; uiteindelijk waren er 13 acceptanten die samen 129 panelen hebben aangeschaft met een opbrengst van 29.025 Kwh en een besparing van € 6.386, --. Om bewoners informatie te geven over wat er allemaal komt kijken bij het plaatsen van zonnepanelen hebben we op 12 oktober een duurzame huizenroute georganiseerd. Drie bewoners hebben hun deur opengezet om hun collega bewoners informatie te geven. Verder hebben we in december 2013 een Compensatieregeling leges

omgevingsvergunning bouwen voor aanleg pv 2013-2014 vastgesteld. Voor 2013 en 2014 is hiervoor € 2.000,-- beschikbaar. Indienen mensen voor de aanleg van

zonnepanelen een omgevingsvergunning bouwen nodig hebben, kunnen ze een compensatiebedrag van € 150,-- voor een verleende vergunning krijgen. Inmiddels zijn de eerste compensatieverzoeken gehonoreerd. Verder zijn wij in gesprek met een tweetal bewoners die graag gebruik willen maken van de mogelijkheden van het Energieakkoord. Zij hebben verzocht medewerking te geven aan een onderzoek naar de mogelijkheden om als groep particulieren zonnepanelen aan te leggen op een gemeentelijk pand. Natuur, water en bodem De in het uitvoeringsprogramma genoemd workshop ondergrond die georganiseerd is vanuit de Impuls Lokaal Bodembeheer is gehouden; daaraan is door de gemeente Enkhuizen deelgenomen. Gemeentelijke gebouwen Er heeft een regionale aanbesteding voor gas plaatsgevonden. De verduurzaming van dit contract vindt plaats door middel van de aankoop van groencertificaten. Verder hebben er verschillende acties onder medewerkers plaatsgevonden om het energiebewustzijn in de organisatie te vergroten. Afvalscheiding In samenwerking met de HVC heeft er een intensieve campagne plaatsgevonden om gescheiden inzameling van afval onder bewoners te stimuleren. Onderdeel daarvan was de actie “Lever in en win” gericht op het inleveren van elektrische apparaten. Verder in 2014 Dit jaar wordt een vervolg gegeven aan de verschillende activiteiten van het uitvoeringsprogramma. Daarbij zal in ieder geval aandacht zijn voor de verduurzaming van de bestaande bouw en de bedrijven.

Enkhuizen, 25 februari 2014 Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van E n k h u i z e n De secretaris, De burgemeester,

(R.M. Reus)

(J.G.A. Baas)