Vous êtes sur la page 1sur 7

1

) 7 )
1
) 7 )
+ono voc se senliria se a chave que acalou
de nandar fazer quelrasse ao dar a prineira voIla na fechadura` u se a jarra
de vidro refralrio que a propaganda diz que pode ir do fogo ao freezer lrincasse
ao ser enchida con gua fervenle` u ainda, se o seu guarda-chuva virasse ao
conlrrio en neio a un lenporaI`
L. Hoje en dia ningun se conlenla con oljelos que apresenlen esses
resuIlados. Mas por Iongo lenpo essa foi a nica forna de avaIiar a quaIidade
de un produlo!
Nos scuIos passados, cono a conslruo dos oljelos era essenciaInenle
arlesanaI, no havia un conlroIe de quaIidade reguIar dos produlos falricados.
AvaIiava-se a quaIidade de una Inina de ao, a dureza de un prego,
a pinlura de un oljelo sinpIesnenle peIo prprio uso.
Un desgasle prenaluro que conduzisse a rpida quelra da ferranenla era
o nlodo racionaI que quaIquer un aceilava para delerninar a quaIidade das
peas, ou seja, a anIise da quaIidade era laseada no conporlanenlo do oljelo
depois de pronlo.
acesso a novas nalrias-prinas e o desenvoIvinenlo dos processos de
falricao olrigaran a criao de nlodos padronizados de produo, en lodo
o nundo. Ao nesno lenpo, desenvoIveran-se processos e nlodos de conlroIe
de quaIidade dos produlos.
AluaInenle, enlende-se que o conlroIe de quaIidade precisa conear peIa
matrIa-prIma e deve ocorrer durantc lodo o processo de produo, incIuindo
a inspeo e os ensaios finais nos produlos acalados.
Nesse quadro, fciI perceler a inporlncia dos ensaios de naleriais: por
neio deIes que se verifica se os naleriais apresenlan as prnprIcdadcs que os
lornaro adequados ao seu uso.
Que propriedades so essas, que poden ser verificadas nos ensaios`
L possveI que voc j lenha anaIisado aIgunas deIas ao esludar o nduIo
MatcrIaIs ou nesno en oulra oporlunidade.
lnsaiar prcciso!
lntroduo
1
) 7 )
Mesno assin, lon refrescar a nenria, para enlender con nais
faciIidade os assunlos que viro. Ao lerninar o esludo desla auIa, voc
conhecer aIgunas propriedades fsicas e qunicas que os naleriais preci-
san ler para resisliren as soIicilaes a que sero sulnelidos duranle seu
lenpo de vida liI. Saler quais so os lipos de ensaios sinpIes que poden
ser reaIizados na prpria oficina, sen aparalos especiais. L ficar conhecendo
lanln cono se cIassifican os ensaios en funo dos efeilos que causan nos
naleriais leslados.
Para quc scrvcm os cnsaios
Se voc parar para olservar crianas lrincando de calo-de-guerra, ou una
dona de casa lorcendo un pano de cho, ou ainda un ginasla fazendo acrolacias
nuna cana eIslica, ver aIguns exenpIos de esforos a que os naleriais eslo
sujeilos duranle o uso.
Veja a seguir a represenlao esquenlica de aIguns lipos de esforos que
afelan os naleriais.
L evidenle que os produlos ln de ser falricados con as caraclerslicas
necessrias para suporlar esses esforos. Mas cono saler se os naleriais apre-
senlan lais caraclerslicas`
ReaIizando ensaios necnicos! s ensaios necnicos dos naleriais so
procedinenlos padronizados que conpreenden lesles, cIcuIos, grficos
e consuIlas a laleIas, ludo isso en confornidade con nornas lcnicas.
ReaIizar un ensaio consisle en sulneler un oljelo j falricado ou un
naleriaI que vai ser processado induslriaInenle a siluaes que sinuIan os
esforos que eIes vo sofrer nas condies reais de uso, chegando a Iiniles
exlrenos de soIicilao.
Nossa auIa
1
) 7 )
Ondc so fcitos os cnsaios
s ensaios poden ser reaIizados na prpria oficina ou en anlienles
especiaInenle equipados para essa finaIidade: os Ialoralrios de ensaios.
s ensaios fornecen resuIlados gerais, que so apIicados a diversos casos,
e deven poder ser repelidos en quaIquer IocaI que apresenle as condies
adequadas.
So exenpIos de ensaios que poden ser reaIizados na oficina:
EnsaIn pnr !Ima L uliIizado para veri-
ficar a dureza por neio do corle do cavaco.
Quanlo nais fciI relirar o cavaco, nais
noIe o naleriaI. Se a ferranenla desIiza e
no corla, podenos dizer que o naleriaI
duro.
EnsaIn pc!a an!Isc da ccntc!ha L uliIizado para fazer a cIassificao do
leor de carlono de un ao, en funo da forna das cenleIhas que o naleriaI
enile ao ser alrilado nun esneriI.
Ior neio desses lipos de ensaios no se olln vaIores precisos, apenas
conhecinenlos de caraclerslicas especficas dos naleriais.
s ensaios poden ser reaIizados en prnttIpns, no prprio prndutn fIna!
ou en cnrpns dc prnva e, para seren confiveis, deven seguir as nornas
lcnicas eslaleIecidas.
1
) 7 )
Inagine que una enpresa resoIva produzir un novo lipo de lesoura, con
Inina de ao especiaI. Anles de Ianar conerciaInenle o novo produlo, o
falricanle quer saler, con segurana, cono ser seu conporlanenlo na prlica.
Iara isso, eIe ensaia as nalrias-prinas, conlroIa o processo de falricao e
produz una pequena quanlidade dessas lesouras, que passan a ser os prolli-
pos. Cada una dessas lesouras ser sulnelida a una srie de lesles que
procuraro reproduzir lodas as siluaes de uso colidiano. Ior exenpIo, o corle
da lesoura pode ser leslado en naleriais diversos, ou solre o nesno naleriaI
por horas seguidas. s resuIlados so anaIisados e serven cono lase para
o aperfeioanenlo do produlo.
s ensaios de prollipos so nuilo inporlanles, pois pernilen avaIiar se o
produlo leslado apresenla caraclerslicas adequadas a sua funo. s resuIlados
ollidos nesses lesles no poden ser generaIizados, nas poden servir de lase
para oulros oljelos que sejan seneIhanles ou diferenles.
} os ensaios en corpos de provas, reaIizados de acordo con as nornas
lcnicas eslaleIecidas, en condies padronizadas, pernilen oller resuIlados
de apIicao nais geraI, que poden ser uliIizados e reproduzidos en quaIquer
Iugar.
Propricdadcs dos matcriais
Todos os canpos da lecnoIogia, especiaInenle aqueIes referenles a conslru-
o de nquinas e eslruluras, eslo inlinanenle Iigados aos naleriais e as suas
propriedades.
Tonando cono lase as nudanas que ocorren nos naleriais, essas propri-
edades poden ser cIassificadas en dois grupos:
fsicas,
qunicas.
Se coIocanos gua fervenle nun copo descarlveI de pIslico, o pIslico
anoIece e nuda sua forna. Mesno noIe, o pIslico conlinua con sua conposi-
o qunica inaIlerada. A propriedade de sofrer defornao sen sofrer nudan-
a na conposio qunica una propriedade fsica.
Ior oulro Iado, se deixarnos una larra de ao-carlono (ferro + carlono)
exposla ao lenpo, olservarenos a fornao de ferrugen (xido de ferro: ferro
+ oxignio). ao-carlono, en conlalo con o ar, sofre corroso, con nudana
na sua conposio qunica. A resislncia a corroso una propriedade qunica.
Lnlre as propriedades fsicas, deslacan-se as prnprIcdadcs mccnIcas, que
se referen a forna cono os naleriais reagen aos esforos exlernos, apresenlan-
do defornao ou ruplura.
Quando voc soIla o pedaI da enlreagen do carro, eIe voIla a posio de
origen graas a eIaslicidade da noIa Iigada ao sislena acionador do pedaI.
Prottipo
a verso preliminar
de um produto,
produzida em
pequena
quantidade, e
utilizada durante a
fase de testes.
Corpo de
prova uma
amostra do material
que se deseja
testar, com
dimenses e forma
especificadas em
normas tcnicas.
1
) 7 )
A c!astIcIdadc un exenpIo de propriedade necnica. Iode ser definida cono
a capacidade que un naleriaI len de relornar a sua forna e dinenses originais
quando cessa o esforo que o defornava.
A eslanpagen de una chapa de ao para falricao de un cap de
aulonveI, por exenpIo, s possveI en naleriais que apresenlen pIaslicidade
suficienle. P!astIcIdadc a capacidade que un naleriaI len de apresenlar
defornao pernanenle apreciveI, sen se ronper.
Una viga de una ponle roIanle deve suporlar esforos de fIexo sen se
ronper. Iara lanlo, necessrio que eIa apresenle resislncia necnica sufi-
cienle. RcsIstncIa mccnIca a capacidade que un naleriaI len de suporlar
esforos exlernos (lrao, conpresso, fIexo elc.) sen se ronper.
1
) 7 )
Iara delerninar quaIquer dessas propriedades necessrio reaIizar un
ensaio especfico.
Tipos dc cnsaios mccnicos
Lxislen vrios crilrios para cIassificar os ensaios necnicos. A cIassificao
que adolarenos nesle nduIo agrupa os ensaios en dois lIocos:
ensaios deslrulivos,
ensaios no deslrulivos.
EnsaIns dcstrutIvns so aqueIes que deixan aIgun sinaI na pea ou corpo
de prova sulnelido ao ensaio, nesno que esles no fiquen inuliIizados.
s ensaios deslrulivos alordados nas prxinas auIas desle nduIo so:
lrao
conpresso
cisaIhanenlo
dolranenlo
fIexo
enlulinenlo
loro
dureza
fIuncia
fadiga
inpaclo
EnsaIns nn dcstrutIvns so aqueIes que aps sua reaIizao no deixan
nenhuna narca ou sinaI e, por conseqncia, nunca inuliIizan a pea ou corpo
de prova. Ior essa razo, poden ser usados para deleclar faIhas en produlos
acalados e seni-acalados.
s ensaios no deslrulivos lralados nas auIas desle nduIo so:
visuaI
Iquido penelranle
parlcuIas nagnlicas
uIlra-son
radiografia induslriaI
Nas prxinas auIas voc receler infornaes delaIhadas solre cada un
desses lipos de ensaio. Ior ora, resoIva os exerccios a seguir, para verificar se os
assunlos aqui lralados ficaran len enlendidos.
1
) 7 )
ExcrccIn 1
ConpIele as frases con a aIlernaliva que as lorna correlas:
a) A propriedade fsica ............................. nudana na conposio qunica
do naleriaI.
acarrela
no acarrela
b) Resislncia necnica una propriedade .............................
fsica
qunica
c) Resislncia a corroso una propriedade .............................
qunica
necnica
d) A forna cono os naleriais reagen aos esforos exlernos chananos
de propriedade .............................
qunica
necnica
ExcrccIn 2
Marque con un X a resposla correla.
Cessando o esforo, o naleriaI voIla a sua forna originaI. Dizenos que esla
propriedade necnica se chana:
( ) resislncia necnica,
( ) eIaslicidade,
( ) pIaslicidade.
ExcrccIn 3
Voc esludou que os ensaios poden ser: deslrulivos e no deslrulivos.
ReIacione correlanenle os exenpIos con os ensaios:
lxcrccios
Lnsaio por uIlra-son
Lnsaio visuaI
Lnsaio de lrao
Lnsaio por Iina
Lnsaio de dureza
Lnsaio deslrulivo
Lnsaio no deslrulivo
1
2