Vous êtes sur la page 1sur 31

Kim Jong Il

Pod sztandarem marksizmu-leninizmu i idei Ducze

http://maopd.wordpress.com/

Artyku Pod sztandarem marksizmu-leninizmu i idei Ducze zosta napisany z okazji okazji 165. rocznicy urodzin Karola Marksa i setnej rocznicy jego mierci 3 maja 1983 roku.

Maoistowski Projekt Dokumentacyjny 2012

Mija ponad sto lat od czasw Karola Marksa, wielkiego przywdcy midzynarodowej klasy robotniczej i autora naukowej teorii komunistycznej. Marks woy wielki wkad w dzieo wyzwolenia ludzkoci, a jego niemiertelne dokonania zapisay jego imi w sercach klasy robotniczej i ludw wszystkich krajw. ycie Marksa byo yciem wybitnego myliciela i teoretyka, wielkiego rewolucjonisty. To wanie on, a nie kto inny, wprowadzi na aren dziejw midzynarodowy ruch komunistyczny i dokona wielkiego kroku w walce klasy robotniczej i mas ludowych w walce o wolnod i wyzwolenie. Postpowa ludzkod na zawsze zapamita jego wspaniae ycie i wspaniae zasugi w witej rewolucyjnej sprawie klasy robotniczej i innych ludzi pracy. Najwiksza zasuga Marksa polega na tym, e stworzy marksizm i uzbroi nim, jako ideologiczn i teoretyczn broni, klas robotnicz w jej walce o wyzwolenie. Rewolucyjna idea klasy robotniczej wyonia si jako owoc swoich czasw i aspiracji mas ludowych. W pierwszej poowie XIX wieku kapitalizm rozwija si szybko w paostwach europejskich. Rozwija si szybko z powodu ostreg o wyzysku i ucisku klasy robotniczej. Dlatego, klasa robotnicza wzrosa w walce z wyzyskiem i uciskiem kapitalistycznym. Walka ta wymagaa rewolucyjnej idei i jej wytycznych. Wymogi jej spenia marksizm, stworzony przez Marksa i Engelsa, reprezentujcy aspiracje i denia klasy robotniczej. Marks, krytycznie podchodzc do wspczesnych mu postpowych idei i teorii, przede wszystkim klasycznej filozofii niemieckiej, klasycznej angielskiej ekonomii politycznej i francuskiego socjalizmu utopijnego, przeanaliz owa sprzecznoci spoeczeostwa kapitalistycznego. Na tej bazie skodyfikowa zasady materializmu dialektycznego i historycznego, rozwin teori wartoci dodatkowej, udowodni nieuchronnod upadku kapitalizmu i triumfu komunizmu, przemieni socjalizm z utopii w nauk.

Dziki wybitnemu wkadowi Marksa, klasa robotnicza po raz pierwszy zdobya dla siebie wiatopogld naukowy, zrozumiaa prawa rozwoju spoecznego, zobaczya drog do emancypacji i jasn drog do budowy nowego spoeczeostwa. Opierajc si na analizie stosunkw klasowych w spoeczeostwie kapitalistycznym, Marks stwierdzi, e klasa robotnicza jest najbardziej postpow i rewolucyjn klas, z dziejow misj zniesienia jarzma kapitau, pooenia kresu wyzyskowi czowieka przez czowieka i, przede ws zystkim, budowy nowego, komunistycznego spoeczeostwa. Wyjani, e walka klasy robotniczej przeciwko klasie kapitalistw nieuchronnie doprowadzi do dyktatury proletariatu. Marksistowska koncepcja walki klasowej i dyktatury proletariatu suya klasie robotniczej jako potna broo w walce o klasow emancypacj i komunizm. Powstanie marksizmu byo epokowym wydarzeniem w rewolucyjnej walce klasy robotniczej. Doprowadzi klas robotnicz i masy pracujce do nowej epoki, kiedy zaczy one walczyd o wolnod i wyzwolenie, o socjalizm i komunizm, w zgodzie z rewolucyjn nauk, strategi i taktyk. Marks nie tylko da broo klasie robotniczej i innym wyzyskiwanym ludziom pracy w walce wyzwoleoczej na progu proletariackiej rewolucji, ale take osobicie bra udzia w walce rewolucyjnej. Marks energicznie pracowa nad zaszczepieniem naukowego socjalizmu ruchowi klasy robotniczej, a take gorliwie walczy z kapitalizmem o wyzwolenie klasy robotniczej. Marks udowodni koniecznod budowania awangardy klasy robotniczej w wa lce rewolucyjnej i koniecznod wielkiego wysiku w zbudowaniu partii. Zorganizowa Zwizek Komunistw i opublikowa Manifest Komunistyczny , ktry napisa razem z Engelsem. Tak zainicjowa komunistyczny ruch klasy robotniczej, ktra walczya pod przewodem rewolucyjnej partii z naukowym programem. Zaoenie Pierwszej Midzynarodwki wczyo bardziej energicznie klas robotnicz w wir walki rewolucyjnej i scementowao internacjonalistyczn solidarnod tej klasy.

Rewolucyjne dzieo wyzwolenia klasy robotniczej odnioso zwycistwo w zacitej walce ze wszystkimi wrogami klasowymi. Od samego pocztku, buruazja i jej lokaje wszelkimi rodkami usiowali zniszczyd marksizm z dzik nienawici. W caym okresie swej walki rewolucyjnej Marks zwalcza bezkompromisowo buruazyjnych reakcjonistw i wszelkiej maci oportunistw, bronic rewolucyjnej sprawy klasy robotniczej i torujc drog do jej triumfu. Milowe kroki zostay poczynione w rozwoju historycznym, a wiat bardzo si zmieni, od czasw Marksa. Doktryna marksistowska zostaa przejta i bya stosowana przez komunistw i rewolucjonistw caego wiata, a marksizm stale rozwijany. Lenin przej dzieo Marksa i stworzy leninizm poprzez twrczy rozwj marksizmu i zastosowanie go do nowych warunkw historycznych epoki imperializmu i rewolucji proletariackich. Dziki leninizmowi zwyciya Wielka Socjalistyczna Rewolucja Padziernikowa, ktra zrodzia pierwsze na wiecie paostwo dyktatury proletariatu. Marksizm-leninizm, rewolucyjna ideologia klasy robotniczej, pochodzca od Marksa i rozwinita przez Lenina, da silny impuls do rewolucyjnej walki klasy robotniczej i mas ludowych o wyzwolenie. Dzi socjalizm zwyciy w wielu krajach wiata i setki milionw ludzi w Azji, Afryce i Ameryce acioskiej wyzwoliy si od imperialistycznej i kolonialnej wadzy oraz ucisku i tworz nowe ycie. Jest to wielki krok w stron komunizmu, rewolucyjnej sprawy klasy robotniczej, historycznego zwycistwa komunistw, rewolucjonistw i wszystkich rewolucyjnych ludzi we wszystkich krajach. W rewolucyjnym ruchu klasy robotniczej przywdca odgrywa wielk rol. Ju w pocztkowym okresie dziaalnoci midzynarodowego ruchu komunistycznego bya to uznana prawda, o czym wiadczy dziaalnod Marksa. Jeeliby Marks, pierwszy wdz klasy robotniczej, nie stworzy marksizmu dla midzynarodowej klasy robotniczej, to klasa ta bdziaby po omacku, w ciemnociach, nie znajc swojej roli dziejowej, nie mogaby rewolucyjnie zatriumfowad w swojej walce. Jeeliby Lenin nie stworzy leninizmu tej teorii, strategii i taktyki rewolucji proletariackiej w epoce imperializmu to rosyjska klasa robotnicza nie mogaby skutecznie walczyd i stworzyd pierwszego na wiecie paostwa socjalistycznego.

Tak jak byo w przeszoci, tak i w przyszoci klasa robotnicza bdzie moga zwyciyd tylko pod kierownictwem silnego przywdcy. W latach kolonialnego panowania japooskich imperialistw, marksizm -leninizm gosi wit walki koreaoskich komunistw i koreaoskiego ludu o narodowe i spoeczne wyzwolenie. We wczesnych latach swego rewolucyjnego kierownictwa w naszym kraju, wielki wdz Towarzysz Kim Ir Sen znakomicie prowadzi ruch komunistyczny i narodowo-wyzwoleoczy pod sztandarem marksizmu-leninizmu. Poniewa ruchy rewolucyjn dziaaj w rnych uwarunkowaniach historycznych i na rnych polach, komunici w kadym kraju musz stosowad oglne zasady marksizmu-leninizmu w zgodzie za warunkami danego kraju i rozwijad rewolucyjn nauk w toku rozwoju rewolucji. Stworzenie idei Ducze pokazao drog do zaszczepienia marksizmu-leninizmu do realiw naszego kraju, wielki wdz Towarzysz Kim Ir Sen utorowa drog naszej rewolucji samodzielnie. W skrcie, idea Ducze oznacza, e twrcami rewolucji s masy ludowe i one s motorem rewolucji i budownictwa [socjalistycznego tum.]. Poniewa motorem rewolucji s masy ludowe, powinny one stad na miejscu panw rewolucji i budownictwa i penid tak rol. Aby stad si panami, masy ludowe powinny zdobyd niezalen pozycj. Ruch rewolucyjny jest walk w obronie niezalenoci mas ludowych, a zatem wzywa do utrzymanie niezalenej pozycji. Tylko wwczas masy ludowe mog rozwizad wszystkie problemy rewolucji i budownictwa w swoim wasnym interesie i na swoj odpowiedzialnod. Jeeli chc osignd niezalen pozycj, musz stosowad ide Ducze w dziedzinie ideologii, niezalenej polityki, samowystarczalnoci ekonomicznej i samodzielnoci w dziedzinie obrony narodowej. W celu spenienia swej roli napdowej rewolucji i budownictwa, masy ludowe musz utrzymad swoj twrcz pozycj. Ruch rewolucyjny jest twrczym ruchem mas i one powinny bronid jego twrczej pozycji. Tylko wwczas, gdy si do tego zastosuj, masy ludowe mog posuwad naprzd energicznie rewolucj i budownictwo.

Jeli chcemy utrzymania pozycji mas ludowych jako panw rewolucji i budownictwa, i sami penid tak rol, musimy przede wszystkim zwrcid uwag na ich myli. Niezalena ideologiczna wiadomod mas ludowych odgrywa decydujc rol w ruchu rewolucyjnym, a zatem ruch ten dziaa pod wpywem ideologii. Dopiero kiedy masy pracujce ideologicznie obudz si do roli kierownikw rewolucji i budownictwa, wtedy szybko dojrzej do rewolucji i aktywnie j zrealizuj. W celu wzmocnienia ideologicznej wiadomoci w rewolucji i budownictwie, powinnimy wprowadzid szkolenia ideowe, prac polityczn, przed wszystkimi innymi dziaaniami. Stanowisko filozofii Ducze zostao wyjanione i skodyfikowane przez wielkiego wodza Towarzysza Kim Ir Sena, w zgodzie z zasadami ruchu komunistycznego i marksizmu-leninizmu. Ruch komunistyczny to walka o niezalenod, o wolnod ludzi od podporzdkowania innym i rnorakich ograniczeo, ruch prowadzony przez komunistw i bezpartyjnych, w zgodzie z wasnymi przekonaniami. Przestrzeganie zasad Ducze w rewolucji i w budownictwie jest w peni zgodne z zasadami ruchu komunistycznego. Teraz walka o komunizm, prowadzona w kadym paostwie narodowym osobno, wymaga stania na stanowisku filozofii Ducze. Jeli komunici chc poprowadzid zwycisk rewolucj w swoim kraju, to znajc filozofi Ducze, lepiej przyczyni si do wzrostu midzynarodowych si rewolucyjnych i zwycistwa rewolucji wiatowej. Marksizm-leninizm wyjani klasie robotniczej, e teoria, strategia i taktyka walki rewolucyjnej to nie dogmat, ale inspiracja do dziaania. Filozofia Ducze jest zgodna z twrcz teori marksizmu-leninizmu. Tylko przez prawidowe stosowanie marksizmu-leninizmu, z punktu widzenia filozofii Ducze, moe nawietlid komunistom drog do zwycistwa i tworzenia nowych teorii rewolucyjnych. W toku Rewolucji Koreaoskiej wielki wdz Towarzysz Kim Ir Sen da, w sposb naukowy, odpowiedzi na problemy rewolucji i budownictwa na bazie idei Ducze i t ide usystematyzowa, tej idei teori i praktyk w sposb wszechstronny.

Caa ideologia wielkiego wodza, jego teoria i praktyka bya oparta o filozofi Ducze, ktr realizowa. W tym sensie, mwimy o ideologii, teorii i praktyce idei Ducze Towarzysza Kim Ir Sena. Idea Ducze to genialny efekt ideologicznej i teoretycznej aktywnoci wielkiego wodza Towarzysza Kim Ir Sena, ktra obejmuje ponad p wieku; to je st ideologiczna i teoretyczna krystalizacja Rewolucji Koreaoskiej. Idea Ducze daje peny i systematyczny zbir myli i teorii, ktre zostay rozwinite, wzbogacone i na nowo odkryte w trakcie rewolucyjnej walki pod sztandarem marksizmu-leninizmu, daje odpowiedzi na nowe pytania pojawiajce si w trakcie rewolucji i budownictwa. Tylko wtedy, gdy kroczy si drog idei Ducze, mona pokonad wszystkie odcienie oportunizmu i stanowczo podtrzymad rewolucyjne zasady marksizmu-leninizmu, rozwizad problemy naszych czasw, zagwarantowad rozwj rewolucji i budow komunizmu. Historia Rewolucji Koreaoskiej jest histori zastosowania w praktyce i zwycistwa idei Ducze. Stosowanie si do idei Ducze pozwolio nam na prowadzenie rewolucji i budownictwa bez odchyleo ideologicznych. Zgodnie z lini walki zbrojnej, wedug idei Ducze, przedstawion przez wielkiego wodza Towarzysza Kim Ir Sena, nasz lud toczy heroiczn walk antyjapoosk, pokona japooskich imperialistw i zrealizowa historyczne dzieo wyzwolenia narodowego. Po wyzwoleniu, zrealizowanym pod mdrym kierownictwem wielkiego wodza Towarzysza Kim Ir Sena, zrealizowano zgodnie z rewolucyjn lini idei Ducze antyimperialistyczn, antyfeudaln i demokratyczn rewolucj w pnocnej czci Republiki, zamienionej w potn twierdz Rewolucji Koreaoskiej. Na tej podstawie, wygralimy w Wojnie o Wyzwolenie Ojczyzny przeciwko agresji imperialistw amerykaoskich. Stosujc ide Ducze, rozwizalimy problemy, powstajce w toku rewolucji socjalistycznej i budownictwa po wojnie. W krtkim czasie zmienilimy nasz kraj w potne paostwo socjalistyczne, ktre jest niezalene, samowystarczalne i mogce si bronid samodzielnie. Dzi nasza Rewolucja rozwija si w nowej, wyszej fazie otwierajcej naszemu ludowi drog do komunizmu. Od czasu, kiedy naukowa teoria komunizmu

zostaa stworzona przez Marksa, ludzkod prowadzia nieprzerwan walk o realizacj idealnego spoeczeostwa komunistycznego. Dzisiaj komunizm nie jest spraw odlegej przyszoci, lecz jest spraw naszych dni. Na podstawie marksizmu-leninizmu i idei Ducze, nasza partia rozwizaa poprawnie teoretyczne i praktyczne problemy rewolucji budownictwa w zgodzie z teori naukow. Nasza partia wysuna teori zdobywania ideologicznych i materialnych twierdz komunizmu w postaci ideologii, techniki i rewolucji kulturalnej, a wic podstawowych celw strategicznych budownictwa komunistycznego i sposobw jego realizacji. Jeli chcemy zbudowad spoeczeostwo komunistyczne, to musimy przejd materialn twierdz komunizmu. Innymi sowy, musimy rozwijad siy wytwrcze, aby stworzyd materialne i techniczne podstawy komunizmu i ustanowienia komunistycznych zasad wasnoci. Tylko wtedy bdziemy mogli zastosowad komunistyczn zasad Od kadego wedug jego zdolnoci, kademu wedug jego potrzeb, ktr Marks przedstawi dawno temu. W celu budowy komunizmu musimy rwnie zabezpieczyd twierdz ideologiczn. To znaczy, e kady czonek spoeczeostwa powinien byd zrewolucjonizowany, sproletaryzowany i zintelektualizowany by byd harmonijn czci spoeczeostwa komunistycznego. Ludzie tworz spoeczeostwo. Ale tylko wtedy, gdy s wszechstronnie wyksztaceni, mog sukcesywnie tworzyd socjalizm i komunizm. Ideologiczne i moralne ycie ludzi stanowi dwa aspekty ycia spoeczeostwa, wic niezalenoci mas pracujcych powinna byd w nich realizowana. W celu uzyskania niezalenoci masy ludowe powinny zdobyd skutecznie materialne i ideologiczne twierdze komunizmu. Nasz partyjny program przebudowy spoeczeostwa wedug idei Ducze jest wspaniaym programem budowy komunizmu. On pozwala nam zdobyd z sukcesem ideologiczne i materialne twierdze komunizmu przez przeksztacenie

ludzi, spoeczeostwa i przyrody w zgodzie z ide Ducze i uzyskanie niezalenoci ludowych mas. Ideologiczna, techniczna i kulturalna rewolucja stanowi spjn lini strategiczn naszej partii do przebudowy spoeczeostwa wedug idei Ducze i budowy komunizmu. Linia tych trzech rewolucji reprezentuje niezomne stanowisko naszej partii, majce na celu ukooczenie budowy socjalizmu i komunizmu. Zwycistwo rewolucji socjalistycznej i ustanowienie systemu socjalistycznego bd historycznym punktem zwrotnym w rewolucyjnej walce klasy robotniczej, walczcej o socjalizm i komunizm. Ale nie oznacza to kooca rewolucji w tym stanie. Wraz z ustanowieniem systemu socjalistycznego, znikaj antagonizmy klasowe, ale rnice klas nadal pozostaj. Rnice klasowe w spoeczeostwie socjalistycznym istniej midzy klas robotnicz a chopstwem, dwiema sojuszniczymi klasami, a rnice te wynikaj z istnienia wasnoci paostwowej i spdzielczej, ktre obydwie s formami wasnoci socjalistycznej. Ustanowienie systemu socjalistycznego przynosi rwnie rnic w stosunku do pracy, ktra staje si spraw honoru. Ale praca nie staje si jeszcze podstawow potrzeb yciow, a rnice w pracy pozostaj. Rnice w pracy w spoeczeostwie socjalistycznym znajduj wyraz w rnicy midzy prac umysow a fizyczn, cik i lekk, prac w przemyle i prac na roli. Zaprowadzenie systemu socjalistycznego likwiduje ubstwo i wyzysk , ale nadal istniej materialne i kulturowe rnice midzy czonkami spoeczeostwa. Przyczyn wielu rnic w spoeczeostwie socjalistycznym, w tym rnic klasowych, jest ideologiczne, techniczne i kulturalne zacofanie, dziedzictwo starego spoeczeostwa. Z powodu tych rnic socjalizm rni si od wyszej fazy spoeczeostwa komunistycznego i jest okresem przejciowym. Oczywicie przejciowy charakter nie jest zasadnicz cech spoeczeostwa socjalistycznego. Zasadnicza cecha spoeczeostwa socjalistycznego jest reprezentowana przez jego komunistyczny charakter. Jest tak, poniewa

spoeczeostwo socjalistyczne oparte jest na kolektywizmie, przyjacielskiej wsppracy, a jednod stanowi podstaw stosunkw spoecznych. Budowanie spoeczeostwa socjalistycznego jest procesem wzmacniania komunistycznego charakteru tego spoeczeostwa i przezwyciania jego przejciowego charakteru. Wymaga to, aby polityka bya prowadzona przy uwzgldnieniu i w zgodzie z komunistycznym i przejciowym charakterem tego spoeczeostwa w budowie socjalizmu. Ze wzgldu na charakter spoeczeostwa socjalistycznego wane jest, aby prowadzid prawidow polityk kadc nacisk na polityczne i moralne zachcanie ludzi pracy oraz odpowiednie czenie z bodcami materialnymi w budowie socjalizmu, ktra aktywnie wdraa w ycie zasady komunistyczne i cile przestrzega zasad socjalistycznego podziau w zalenoci od jakoci i iloci wykonywanej pracy i ktra poprawnie czy ludzki entuzjazm z kontrol. Jeeli polityka konstruowana jest wycznie na podstawie zasad komunistycznych socjalistycznego spoeczeostwa, i ignoruje jego charakter przejciowy, i vice versa, to zachodzi niebezpieczeostwo powstania lewicowego i prawicowego odchylenia. Jeeli chcemy zbudowad spoeczeostwo komunistyczne, poprzez przezwyciania przejciowego charakteru spoeczeostwa socjalistycznego, to musimy w dalszym cigu kontynuowad rewolucje ideologiczn, techniczn i kulturaln. Rewolucje ideologiczna, techniczna i kulturalna s kontynuacj rewolucji w czasie trwania socjalizmu s walk o podniesienie go do wyszego stadium. Rewolucja walczca o niezalenod klasy robotniczej i mas pracujcych, ktra zacza si od obalenia starego systemu wyzysku, trwa dalej w spoeczeostwie socjalistycznym, aby wyeliminowad ideologiczne, techni czne i kulturalne zacofanie i dziedzictwo starego spoeczeostwa, zwyciy tylko dziki tej walce. Tylko wtedy, gdy poprowadzimy te trzy rewolucje, bdziemy w stanie znied ideologiczne, techniczne i kulturalne zacofanie oraz rnice klasowe midzy proletariatem a chopstwem, rnice w pracy, rnice w materialnych i

kulturowych standardach, spenimy wymogi do zbudowania spoeczeostwa komunistycznego. Przy prowadzeniu tych trzech rewolucji, nasza partia daje pierwszeostwo rewolucji ideologicznej i energicznie naciska na jednoczesny rozwj rewolucji technicznej i kulturalnej. Tylko wwczas, gdy damy prymat rewolucji ideologicznej, bdziemy w stanie przeksztacid ideologiczn wiadomod ludu i przeksztacid go w ludzi komunistycznych oraz przeprowadzid ekonomiczn i kulturaln przebudow, motywujc masy pracujce do rewolucyjnego zapau. W trakcie intensyfikacji ideologicznej rewolucji, w umysach ludzi mog odrodzid si stare idee, kapitalistyczne idee mog przenikad z zewntrz. To moe schodzid rewolucyjny entuzjazm mas, zwaszcza kiedy s one zwolnione z troski o ywnod, odzie i mieszkanie, kiedy poprawia si ich standard ycia. Niedbalstwo w rewolucji ideologicznej bdzie na dusz met przynosid powane konsekwencje w rewolucji i budownictwie. Dlatego nigdy nie wolno nam bagatelizowad rewolucji ideologicznej, ale naley j intensyfikowad w miar postpw socjalizmu i komunizmu. Nasza partia daje wyrane pierwszeostwo rewolucji ideologicznej w toku rewolucji i budownictwa i energicznie walczy o jej przeprowadzenie, dc do fundamentalnej zmiany w ideologicznych i moralnych cechach ludzi oraz w ich stylu ycia. Cae spoeczeostwo jest przesiknite ide Ducze i rewolucyjnym sposobem ycia i pracy. Cay nasz lud pracujcy walczy z oddaniem w subie dla partii i dla rewolucji, dla spoeczeostwa i dla kolektywu, z nieskooczon lojalnoci wobec partii i wodza. W celu edukowania i zmieniania wszystkich czonkw spoeczeostwa w prawdziwych ludzi komunistycznych i stymulowania ich rewolucyjnego zapau, musimy nieustannie intensyfikowad rewolucj ideologiczn. Gwnym naszym zadaniem do realizacji rewolucji ideologicznej jest przeksztacenie wszystkich czonkw spoeczeostwa w komunistycznych rewolucjonistw typu Ducze, w zgodzie z zasadami caego spoeczeostwa opartego na idei Ducze, pobudzenie mas pracujcych do energicznej walki

rewolucyjnej i pobudzenie rewolucyjnego entuzjazmu w pracy przy budownictwie. Musimy zintensyfikowad edukacj czonkw partii i mas pracujcych w zgodzie z ide Ducze i polityk partii, niestrudzenie wychowywad w tradycjach rewolucyjnych i zasadach komunistycznych, tak e bd oni dziaad i myled w zgodzie z lini naszej partii w kadym miejscu i czasie, wychowywad na nienawici do wyzyskiwaczy i do ich systemu, na arliwej mioci do systemu socjalistycznego i socjalistycznej ojczyzny, na walce o spraw socjalizmu i komunizmu. Musimy cile czyd ideologiczn edukacj z rewolucyjn praktyk, musimy pokazad, e wszyscy czonkowie partii i masy pracujce przyspieszaj produkcj i budownictwo, nawietlajc wysoki stopieo entuzjazmu rewolucyjnego i twrczej inicjatywy. Dajc pierwszeostwo rewolucji ideologicznej, musimy jednoczenie posuwad do przodu rewolucje techniczn i kulturaln. yjemy w epoce nauki i techniki. Tylko poprzez szybko rozwijajc si nauk i technologi, moemy przyspieszyd budownictwo socjalistyczne, rozwj gospodarki narodowej podnied na nowy, wyszy etap, zwikszyd standard ycia ludu i siy twrcze narodu. Poprzez dynamiczn promocj rewolucji technicznej, nasza partia zmienia w krtkim czasie zacofany technicznie i ekonomicznie kraj w rozwinite socjalistyczne paostwo przemysowe i zrobia wielki krok naprzd we wprowadzaniu do wszystkich gazi gospodarki narodowej nowoczesnej bazy naukowo-technicznej i uwolnieniu ludzi od ciarw pracy. Ale jeeli chcemy cakowicie uwolnid nasz lud od ciarw pracy i zapewnid im dobrobyt i wyksztacenie, to musimy posuwad do przodu rewolucj techniczn. Wanym zadaniem stojcym przed nami przy realizacji rewolucji technicznej j est uczynid szybko gospodark narodow jako zorientowan na ide Ducze, nowoczesn i opart na bazie naukowej. Jest to jedyny sposb, w jaki moemy wzmocnid niezalenod narodowej gospodarki i pooyd materialne i techniczne fundamenty socjalizmu i komunizmu.

Musimy skoncentrowad nasze wysiki na problemach naukowych i technologicznych oraz odnosid si do produkcji, ktra odgrywa gwn rol w zorientowanej na ide Ducze gospodarce narodowej i tym samym rozwizad problem surowcw, paliwa i prdu poprzez bardziej zadowalajce wykorzystanie naszych zasobw krajowych i cig popraw struktury naszej narodowej gospodarki. Energiczne wysiki we wszystkich gaziach gospodarki narodowej powinny byd kierowane na popraw technologii, wprowadzanie mechanizacji, automatyzacj, zdaln kontrol w produkcji i umieszczenie rolnictwa na podstawie przemysowej, a tym samym modernizacj gospodarki narodowej i uwolnienie ludu pracujcego od cikiej pracy. Ponadto naley szybko rozwijad nauk i technik i umiecid produkcj i zarzdzanie ni we wszystkich dziedzinach na podstawie naukowej, a tym samym przeksztacid nasz gospodark narodow w wysoko unaukowion. Obecnie wanym czynnikiem w realizacji technicznej rewolucji jest wzmoenie poczucia odpowiedzialnoci i roli naukowcw i technikw. Dziki prawidowej polityce partii w ksztaceniu narodowych kadr, mamy armi naukowcw, technikw i specjalistw liczc milion dwiecie tysicy ludzi, ktrzy s uzbrojeni w ide Ducze i znajomod zaawansowanej nauki i technologii. Jel i odpowiednio zmobilizujemy te wielkie siy, ktre pracuj na rzecz naukowego i technologicznego postpu oraz rozwoju gospodarczego kraju, to bdziemy w stanie rozwizad problemy pojawiajce si trakcie rewolucji technicznej i gospodarczego budownictwa. Naukowcy i technicy powinni ustanowid zasady Ducze w badaniach naukowych, zintensyfikowad twrcz wspprac z pracownikami i starad si rozwizad naukowe i technologiczne problemy wynike w procesie budowy gospodarki narodowej zorientowanej na ide Ducze, nowoczesnej i opartej na nauce. Ich sukcesy powinny byd wprowadzone niezwocznie do wszystkich gazi gospodarki narodowej, aby udowodnid sw skutecznod w produkcji i budownictwie.

Teraz sytuacja ekonomiczna naszego kraju jest bardzo dobra, mamy jasno nakrelone perspektywy pomylnego przeprowadzenia wspaniaego programu socjalistycznego budownictwa okrelonego przez parti. Poprzez walk o wprowadzenie w ycie decyzji VI Zjazdu Partii 1, wzmocnimy zasady Ducze w przemyle i wzmocnimy solidnie fundamenty, ktre zostay wybudowane w toku realizacji dziesiciu dugoterminowych celw budowy socjalistycznej gospodarki 2 . Kwestia ta zaley od zdolnoci i ambicji naszej administracji i czonkw partii. Wszyscy urzdnicy, czonkowie partii i osoby pracujce powinny podtrzymywad polityk kampanii przyspieszenia przedstawion przez parti i przyspieszyd produkcj i budownictwo, dziki wcieleniu w ycie drugiej siedmiolatki 3 i dziesiciu zadao dugoterminowego planu budownictwa socjalistycznego. Gwnym celem przeprowadzenia rewolucji technicznej i przyspieszenia budownictwa socjalistycznego jest stworzenie bogatego i silnego kraju oraz zapewnienie ludziom zamonego i kulturalnego ycia. Stae podnoszenie materialnego i kulturalnego standardu ycia ludzi jest najwaniejsz zasad w dziaalnoci naszej partii. Musimy wci podnosid standardy ycia ludu poprzez wzmocnienie gospodarczych fundamentw naszego paostwa i jednoczenie wprowadzad wielkie zmiany w produkcji dbr konsumpcyjnych i w usugach publicznych. Rewolucja kulturalna jest najwaniejsz rewolucj, ktrej zadaniem jest wyksztacenie naszego ludu pracujcego we wszechstronnie rozwinitych mczyzn i kobiety oraz zaspokojenie ich potrzeb kulturalnych. Aktywnie prowadzc rewolucj kulturaln, nasza partia osigna znakomite wyniki w rozwoju socjalistycznej kultury. W naszym kraju zosta wprowadzony uniwersalny jedenastogodzinny obowizek szkolny, a cae mode pokolenie otrzymuje doskonae wyksztacenie. Postp w pracy w szkoleniu kadr narodowej inteligencji. Kulturalne i techniczne standardy ycia mas pracujcych zostay podniesione, osignito niezwyky postp we wszystkich dziedzinach nauki, technologii, literatury, sztuki, opieki zdrowotnej itd.

Gwnym zadaniem rewolucji kulturalnej w chwili obecnej je st intelektualizacja caego spoeczeostwa. To jest polityka naszej partii na rzecz rozwoju socjalistycznej i komunistycznej kultury. Powinnimy rozwijad istniejce orodki szkolenia kadr narodowych i szkolnictwo wysze, i przebudowad edukacj tak, aby stworzyd system nauki podczas pracy. Poza tym powinnimy przeszkolid wszystkich czonkw spoeczeostwa, aby harmonijnie rozwijad komunistycznych ludzi i podnosid stale oglny poziom kultury i wiedzy spoeczeostwa. Powinnimy rozwijad rewolucyjn literatur i sztuk i ustalid socjalistyczn polityk w yciu kulturalnym. Udana budowa socjalizmu i komunizmu wymaga prawidowego przywdztwa. Marksizm-leninizm wysun teori dyktatury proletariatu, a tym samym da wytyczn dla klasy robotniczej w przeprowadzeniu budowy nowego spoeczeostwa. Nasza partia przyniesie zwycistwo budownictwa socjalistycznego i komunistycznego poprzez ustanowienie systemu i metod przywdztwa rewolucji i budownictwa, w zgodzie z rzeczywistoci naszego kraju na podstawie marksizmu-leninizmu i idei Ducze. Partia klasy robotniczej jest przewodni si w systemie niesienia zwycistwa rewolucji i budownictwa. Jak uczy marksizm-leninizm, partia klasy robotniczej jest najwysz organizacj wszystkich organizacji robotniczych. Wielki wdz Towarzysz Kim Ir Sen zawsze znajdowa sposb do osigania sukcesu w umacnianiu partii w cigu caego przebiegu rewolucji i budownictwa oraz mdrze prowadzi walk o budow partii rewolucyjnej klasy robotniczej w naszym kraju. Rewolucyjna partia klasy robotniczej w kadym kraju powinna byd budowana niezalenie przez komunistw danego kraju. Pod kierownictwem wielkiego wodza Towarzysza Kim Ir Sena, komunici koreaoscy stworzyli niezalenie organizacje partyjne w dobie antyjapooskiej wojny rewolucyjnej i na nich

Rewolucja Koreaoska opara swoje zwycistwo. Samodzielnie naleao rozwizad problemy budowy rzdzcej partii po wyzwoleniu. W zwizku ze szczeglnymi warunkami naszego kraju i specyficznymi wymogami rewolucji, nasza partia opara zasady budowy masowej partii na werbowaniu przodujcych robotnikw, chopw i inteligentw pracujcych, co pomogo w szybkim rozszerzaniu jej szeregw. Partia w dalszym cigu konsoliduje swe szeregi organizacyjnie i ideologicznie w zacitej walce przeciwko zewntrznym i wewntrznym wrogom. Pooylimy szczeglny nacisk na budow monolitycznego systemu ideologicznego jako podstawowej linii partii, a tym samym na zbudowanie partii zjednoczonej i spjnej w sposb niezniszczalny. Pooylimy nacisk na wzmacnianie i rozwijanie partii jako boj owej, rewolucyjnej partii z siln organizacj i dyscyplin, gdzie wszyscy jej czonkowie powinni myled i dziaad podobnie. Nasza partia zawsze miaa na wzgldzie szlachetn misj suenia ludowi, bronienia jego interesw, oparcia si na nich i rozwijania wizi z masami. Obecnie nasza partia zdobya bezwarunkowe poparcie i zaufanie ludu, ktry moe zawierzyd jej swj los i ktry walczy dzielnie pod wodz partii. Jestemy dumni z faktu, e budujemy mocn jak stal parti rewolucyjn, ktrej czonkowie zjednoczeni s wok jednej i tej samej ideologii i wok Komitetu Centralnego kierowanego przez wielkiego wodza Towarzysza Kim Ir Sena, bojow parti, ktra gboko zapucia swe korzenie w masy ludowe i yje z nimi w penej harmonii, kontynuujc energicznie rewolucj i budownictwo. Wzmacnianie partii i jej kierowniczej roli jest wanym zadaniem przez cay okres budownictwa socjalistycznego i komunistycznego. Spoeczeostwa socjalistyczne i komunistyczne s wysoko zorganizowanymi spoeczeostwami, wic musi istnied sia wiodca, jak jest partia. Parti powinnimy budowad w sposb dalekowzroczny ze wzgldu na jej pozycj i rol w realizacji sprawy socjalizmu i komunizmu.

Wzmocnieniu i rozwojowi naszej partii stale patronuje Towarzysz Kim Ir Sen, jej zaoyciel i wdz. Nasza partia wspaniale realizuje sw misj historyczn, niezmiennie majc wielkiego Towarzysza Kim Ir Sena na swoim czele, wykorzystujc Ducze jako przewodni ide, zdecydowanie bronic rewolucyjnych tradycji i polityki. Powinnimy ustanowid monolityczny system ideologiczny w caej partii, niestrudzenie konsolidowad j organizacyjnie, kad ideologiczne fundamenty w jej szeregach. Wszystkie organizacje partyjne powinny wzmc prac wrd kadr i czonkw partii, ustanawiajc prac wrd ludu jako podstaw dziaalnoci partyjnej. Partia powinna uregulowad i standaryzowad swoj prac, zahartowad swojego ducha i wzid si do efektywnej pracy wrd tego ludu. Dawanie przez parti prawidowych wskazwek w toku rewolucji i budownictwa jest wanym obowizkiem partyjnym. Klasa robotnicza jest politycznym organem przywdztwa, wic jej wskazwki w toku rewolucji i budownictwa powinny byd wytycznymi politycznymi. Wskazwki te powinny pozostawad w zgodzie z polityk partii. W caym toku udzielania tych wskazwek rewolucji i budownictwu, nasza partia zwrcia szczegln uwag na to, czy wszystkie partyjne organizacje stosuj jednolit kontrol pracy na swoim polu i czy wytyczne polityczne realizuj w zgodzie z polityk partii. W przewodzeniu socjalistycznemu budownictwu przez parti wane jest danie prawidowych wytycznych rewolucjom ideologicznej, technicznej i kulturalnej. Nasza partia umocnia swoj kierownicz rol w toku trzech rewolucji w zgodzie z wymaganiami rewolucji i budownictwa na kadym etapie. W cigu intensyfikacji ideologicznej, technicznej i kulturalnej rewolucji, partia nasza dalej zwiksza sw funkcj i rol, a jednoczenie wysya zespoy zoone z czonkw partii i modych inteligentw do fabryk, przedsibiorstw i spdzielni. W ten sposb zostanie zapewnione, e organizacje partyjne i zespoy, zjednoczonym wysikami, bd promowad rewolucj ideologiczn, techniczn i kulturaln. Poprzez stae nasilanie kontroli ze strony partii w czasie trzech rewolucji, uczynimy te rewolucje lepiej zorganizowanymi i doprowadzimy do przeomu w ich przebiegu.

Budowa ekonomiki socjalistycznej jest wanym rewolucyjnym zadaniem dla rzdzcej partii klasy robotniczej. Praca rzdzcej partii powinna byd ukierunkowana na efektywn budow ekonomiki socjalistycznej, a sukces w pracy partyjnej zaley od sukcesw budownictwa gospodarczego. Dzisiaj nasza gospodarka narodowa osigna wysoki stopieo rozwoju, jej potencja jest ogromny. Wymaga to dalszego wzmocnienia kierowniczej roli partii w budowie socjalistycznej ekonomiki. Organizacje partyjne powinny wzid prac gospodarcz w swoje rce, powinny pomagad osobom odpowiedzialnym za sprawy gospodarcze, aby odpowiedzialnie organizowad prac gospodarcz i bezporedni produkcj, ze stanowiska kreatorw rewolucji. Jeeli skutecznie mamy budowad socjalizm i komunizm, musimy wzmocnid rzd ludowy, jako or, i wzmocnid rol paostwa i podmiotw ekonomicznych. Kierujc si marksistowsko-leninowsk teori dyktatury proletariatu, nasza partia ustanowia wadz ludow przez kreatywne rozwizanie kwestii wadzy w paostwie, dopasowaa si do warunkw nowej epoki, a tym samym przyczynia si do wzbogacenia historycznego dowiadczenia dyktatury proletariatu. Rzd ludowy jest nowym rodzajem dyktatury proletariatu, ktry zrodzi si w walce rewolucyjnego ruchu klasy robotniczej. Socjalistyczna i komunistyczna rewolucja robi stae postpy od ponad wieku i zebraa pod swoim sztandarem nie tylko klas robotnicz, ale take szersze masy ludzi pracy. W naszych czasach ludzie z wielu sfer, w tym ro botnicy i chopi, zaczli uczestniczyd w ruchu rewolucyjnym klas robotnicz na czele. Co wicej, w krajach, ktre, podobnie jak my, byy dawniej koloniami imperialistycznymi albo pkoloniami, znaczna czd chopw, inteligencji pracujcej i drobnych posiadaczy pod przywdztwem klasy robotniczej bierze udzia nie tylko w antyimperialistycznej rewolucji o wyzwolenie narodowe, ale take zaakceptowaa socjalizm i drog do socjalizmu. Rzd ludowy by wymogiem tych warunkw historycznych, w ktrych socjopolityczna baza dyktatury proletariatu nieporwnywalnie si rozszerzya. Zgodnie z lini polityczn Ducze w dziedzinie budowy wadzy ludowej, ktr wielki wdz Towarzysz Kim Ir Sen zdefiniowa podczas okresu antyjapooskiej

walki rewolucyjnej i dziaao partyzanckich, nasza partia zniszczya machin kolonialnych rzdw japooskich imperialistw i ustanowia rzd ludowy natychmiast po wyzwoleniu. Opierajc si o ten rzd, partia nasza przeprowadzia antyimperialistyczn, antyfeudaln rewolucj demokratyczn i rewolucj socjalistyczn. Dzisiaj trwa sukcesywna budowa socjalizmu. W celu penej realizacji rewolucyjnej sprawy klasy robotniczej, sprawy socjalizmu i komunizmu, wadza ludowa musi byd nieustannie wzmacniana. W kadym okresie rewolucyjnego rozwoju nasza partia podejmowaa dziaania na rzecz wzmocnienia wadzy ludowej, zwikszenia jej funkcji i roli, uwzgldniajc nowe okolicznoci i wymagania, aby wadza ludowa zapucia korzenie wrd ludu i zadowalajco wypeniaa swoje zadania. Dzi nasza wadza ludowa spenia swoje funkcje i ogrywa chlubn rol jako or rewolucji i budownictwa, jako ordownik wolnoci i praw ludu, jako obrooca paostwa i rewolucji. Cieszy gbokie zaufanie i miod caego ludu. W przyszoci nadal musimy wzmacniad wadz ludow. Powinnimy budowad komitety ludowe, na wszystkich szczeblach i we wszystkich podmiotach gospodarczych, na czele z przodujcymi pracownikami, wiernymi partii i cieszcymi si zaufaniem ludzi, wykonujcymi zadania sug ludu. Wszyscy urzdnicy paostwa i jednostek gospodarczych powinni mied ducha partii, ducha klasy robotniczej i ducha suenia ludowi i powicad ca swoj mdrod i energi do pracy w celu dawania ludowi godnego i kulturalnego ycia. Zapewnienie waciwego wsparcia i zarzdzania narodow gospodark jest wanym zadaniem paostwa i instytucji gospodarczych. Socjalistyczna gospodarka moe byd z powodzeniem zarzdzana i szybko si rozwijad tylko pod scentralizowanym kierownictwem paostwowym. Organy paostwowe i gospodarcze powinny stale wzmagad centralizacj gospodarki, zgodnie z wymogami socjalistycznego rozwoju ekonomiki. W szczeglnoci, wyszod socjalistycznej ekonomiki opartej na Ducze i teaoskim systemie pracy 4 powinna byd w praktyce udowodniona.

Teaoski system pracy jest najlepszym ekonomicznym system zarzdzania, ktry wynika z wewntrznej natury systemu socjalistycznego. Jest to forma zarzdzania ekonomicznego wedug Ducze, ktr mona wdroyd do gospodarki naukowo i racjonalnie pod kolektywnym kierownictwem komitetw partyjnych. Podmioty paostwowe i gospodarcze powinny zastosowad w przedsibiorstwach ten system pracy i stale dyd do poprawy zarzdzania gospodarczego i zapewnienia planowego i proporcjonalnego rozwoju gospodarki narodowej i wysokiego tempa wzrostu produkcji. Wadza ludowa jest wielkim dzieem naszej rewolucji, ktra bya prowadzona pod sztandarem marksizmu-leninizmu i idei Ducze. Jest to najbardziej demokratyczna i ludowa rewolucyjna wadza, zgodna z potrzebami naszy ch czasw i rzeczywist kondycj naszego kraju. Nasza partia i lud mocno trzymaj si wadzy ludowej, ktrej wyszod i niezwyciona witalnod zostaa potwierdzona w toku przewlekej walki o rewolucj i budownictwo, i bd bronid rewolucyjnych zdobyczy przed wrogami a do ostatecznego zwycistwa socjalizmu i komunizmu. Organizacje ludu pracujcego s wiernymi sojusznikami partii w realizacji sprawy socjalizmu i komunizmu. W spoeczeostwie socjalistycznym organizacje ludu pracujcego s stworzone do ideologicznego wychowania szerokich mas i rejonowych organizacji partii. W spoeczeostwie socjalistycznym, gdzie klasa robotnicza i inni ludzie pracy s panami kraju, organizacje ludu pracujcego wykonuj zadanie edukacji mas i konsolidowania ich wok partii oraz przygotowania do rewolucyjnych zadao nakrelonych przez parti. Tylko przez zwikszenie roli tych organizacji w spoeczeostwie socjalistycznym, moliwe jest wzmocnienie wizw pokrewieostwa midzy parti a masami z rnych warstw spoecznych, skuteczna mobilizacja dla rewolucji i budownictwa, zjednoczenie wszystkich ludzi pracy w organizacjach, ich szkolenie, edukacja i organizacja ycia, a tym samym wytyczenie drogi do spoeczeostwa socjalistycznego. Nasza partia jasno zdefiniowaa misj i obowizki organizacji ludu pracujcego na kadym etapie rewolucji oraz zwikszenie ich funkcji i roli. Reorganizacja

organizacji ludu pracujcego i poprawa ich systemu i metod pracy w nowych warunkach i okolicznociach, gdy zwyciya rewolucja socjalistyczna i zosta ugruntowany system socjalistyczny, konieczna jest, aby organizacje te wykonay waciwie swoj rol w ideologicznej edukacji. Nasza partia powinna zwrcid uwag na rozwj pracy Zwizku Socjalistycznej Modziey Pracujcej 5. Problem modzieowy jest bardzo istotn kwesti, ktra decyduje o sukcesie rewolucji i budownictwa oraz przyszoci narodu. Modzi to potna sia w budowaniu nowego spoeczeostwa i dziedzice rewolucji. Tylko przez ich dobre polityczne, ideologiczne i moralne przygotowanie, moemy energi cznie zintensyfikowad rewolucj i budownictwo, tworzenie dobrobytu narodu i walk o gwarancj ostatecznego zwycistwa rewolucji. Konieczne jest zatem usprawnienie pracy Zwizku Socjalistycznej Modziey Pracujcej, tak aby szkolid modzie organizacyjnie, edukowad rewolucyjnie i stworzyd z niej brygady w subie rewolucji i budownictwa. Nasza partia kieruje wiele uwagi na prac z modzie, z ZSMP. Dziki temu nasza modzie spenia swj zaszczytny obowizek suby w brygadach na kadym stadium rewolucji, prowadzc mudn walk i cik prac. S obecni na wszystkich frontach budownictwa socjalistycznego i obrony kraju. Nasza partia i lud s bardzo dumni, e maj rewolucyjn, zorganizowan i bohatersk modzie. Powinnimy wzmocnid wspprac ze wszystkimi organizacjami ludu pracujcego, z ZSMP wcznie, aby zmobilizowad silniej wszystkie warstwy spoeczne wok partii i zachcad do energicznego prowadzenia polityki partii. Zgodnie z t charakterystyk, organizacje powinny dziaad skutecznie wrd swoich czonkw i wzmocnid ycie organizacyjne i ideologiczn edukacj, a wic sta rewolucjonizacj i proletaryzacj, zachcad do udziau budowie gospodarki socjalistycznej i realizowad kolektywne pomysy na wszystkich polach. W kierownictwie rewolucj i budownictwem wane jest rwnie, aby wszyscy urzdnicy zapoznali si z rewolucyjn metod przywdztwa i j dokadnie stosowao.

Podstawow metod rewolucyjnych zasad kierownictwa jest przeprowadzanie rewolucyjnej linii mas. To jest klucz do wszystkich problemw, do poprawnego zorganizowania i pokierowania masami. Urzdnicy musz chronid interesy ludzi, suyd im z oddaniem, uczyd ludzi pracy, uczyd si od nich, mobilizowad masy we wszystkich sprawach. Te zasady musz byd przestrzegane. Aby zapewnid urzdnikom prac wrd mas, potrzebna jest walka o popraw metod i stylu pracy, walka ta powinna byd zintensyfikowana. Jest to szczeglnie wane w procesie budowy partii rzdzcej. Jeli klasa robotnicza dochodzi do wadzy, niektrzy urzdnicy mog wykazywad biurokratyczne i administracyjne skonnoci przy rozwizywaniu problemw. Moe to prowadzid do powanych konsekwencji, ktre uniemoliwiyby realizacj polityki partii i odseparowania jej od mas. Od pierwszych chwil swojej wadzy, nasza partia przywizywaa wielk wag d o znaczenia poprawy metod urzdnikw i ich stylu pracy, zawsze bacznie nad tym czuwaa. W szczeglnoci nasza partia stoczya bj o zniszczenie biurokratyzmu i ustanowienie rewolucyjnych metod w pracy wrd wszystkich organw partii i wadzy ludowej. Podstawowa polityka naszej partii w poprawie metod i stylu pracy urzdnikw podja w czasie antyjapooskiej wojny partyzanckiej metod czonsan-ri 6, ustanowion przez wielkiego wodza Towarzysza Kim Ir Sena. Wszyscy urzdnicy powinni w peni zrozumied chwalebn histori kierownictwa wielkiego wodza Towarzysza Kim Ir Sena i uczyd si od niego metod pracy rewolucyjnej metody pracy wodza zostay stworzone i skodyfikowane przez niego. W ten sposb urzdnicy naucz si, jak byd prawdziwymi pracownikami, ktrzy powicaj wszystko dla dobra ludu i przeprowadzaj rewolucyjne zadania, pobudzajc masy. Dzi mamy do czynienia z wielkim zadaniem socjalistycznej przebudowy pnocnej czci Republiki 7 i jednoczenie zjednoczenia caego kraju i ustanowienia jego penej suwerennoci paostwowej. Dziki polityce okupacji i zniewolenia prowadzonej przez Stany Zjednoczone przez prawie 40 lat, Korea Poudniowa zamienia si w cakowit koloni, ktrej

suwerennod jest deptana i gdzie ludzie ulegaj wielkim klskom i nieszczciom. W celu utrzymania jej w roli faszystowskiej kolonii, imperialici amerykaoscy i ich lokaje upokarzaj Kore Poudniow przed Ameryk. Tylko, gdy wobec sualczoci powstanie opozycja, a idea Ducze zostanie silnie ugruntowana wrd mieszkaocw Korei Poudniowej moe powstad niepodlegociowy ruch antyamerykaoski i antyfaszystowski ruch walki o demokracj. Podajc pod sztandarem idei Ducze, nasza partia przyspieszy socjalistyczne budownictwo i zintensyfikuje walk o niezaleny i zjednoczony kraj , ustanawiajc suwerennod caego kraju i realizujc jak najprdzej rewolucyjn spraw Ducze. W chwili obecnej wanym zadaniem w walce o zrealizowanie rewolucyjnej sprawy klasy robotniczej jest, zainicjowany przez Marksa, sprzeciw wobec imperializmu i promowanie idei niepodlegoci na caym wiecie. Walka przeciwko kapitalizmowi i imperializmowi wci trwa na arenie midzynarodowej i jest coraz bardziej intensywna. Kapitalizm i imperializm s ostatnimi systemami wyzysku, ktre w dziejach ludzkoci depcz denia mas do niezalenoci, i s najbardziej okrutnymi i opresyjnymi systemami, ktre cz panowanie klasowe z uciskiem narodowym. Imperializm przeksztacony w nowoczesny imperializm, na bazie kapitalizmu paostwowo-monopolistycznego, sta si bardziej brutalny i agresywny ni kiedykolwiek wczeniej. Jest on raco opresyjny wobec mas ludowych walczcych o wyzwolenie, niepodlegod i socjalizm. Imperialici s przywizani do neokolonializmu i uparcia realizuj e polityk grabiey i podbojw innych narodw za pomoc tajnych i przebiegych metod. Amerykaoski nowoczesny imperializm, chod upada, czyni rozpaczliwe wysiki, aby nie stad si trupem. Szczeglnie, na skutek pogbiajcego si kryzysu kapitalizmu, imperialici usiuj zniszczyd rewolucyjny marsz klasy robotniczej i robotniczych mas w swoich wasnych krajach, ale take intensyfikuj akty agresji i dywersji wobec paostw socjalistycznych i midzynarodowego ruchu komunistycznego pod przykrywk antykomunizmu. Tak dugo, jak istnieje imperializm, nie ustanie dominacja i grabie, a dopki one istniej obowizkiem rewolucyjnej walki klasy robotniczej jest stawiad im opr.

Jeli imperializm ma zostad ostatecznie zniszczony, a zwycistwo rewolucji wiatowej zapewnione, antyimperialistyczna, antyamerykaoska walka powinna zostad zintensyfikowana. Bez tej walki, nie do pomylenia byoby zwycistwo i konsolidacja narodowej niepodlegoci, przyspieszenie zwycistwa socjalizmu i komunizmu, zapobieganie wojnom, zapewnianie pokoju i bezpieczeostwa na wiecie. Pierwszorzdne znaczenie dla antyimperialistycznej, antyamerykaoskiej walki paostw socjalistycznych oraz komunistycznych i robotniczych partii ma utrzymanie antyimperialistycznego stanowiska i intensyfikacja walki przeciwko midzynarodowemu imperializmowi. Siy socjalistyczne i midzynarodowy ruch komunistyczny s najbardziej potnymi siami rewolucyjnymi naszych czasw, ktre w przeciwieostwie do imperializmu i innych si reakcyjnych, s decydujcym czynnikiem, ktry krpuje polityk wojny i agresji, popycha naprzd rewolucyjn walk ludzi na caym wiecie. Jeli maj speniad swoj szlachetn misj, siy socjalistyczne i midzynarodowy ruch komunistyczny musz osignd jednod i spjnod w swych szeregach. Jednod jest najpotniejsz broni klasy robotniczej. Od pierwszych dni swego istnienia, klasa robotnicza zawsze zachowywaa jednod jako najcenniejsz broo w walce z kapitaem midzynarodowym i torowaa drog do zwycistwa przez jednod. Dzi walka antyimperialistyczna i inne zadania mog byd z powodzeniem wykonywane tylko, gdy paostwa socjalistyczne oraz komunistyczne i robotnicze partie pocz swoje siy i zostan towarzyszami broni na zasadzie wzajemnego szacunku i suwerennoci. Z okazji 165. rocznicy urodzin i setnej rocznicy mierci Karola Marksa, komunistyczne i robotnicze partie wielu krajw potwierdziy, e pod sztandarem marksizmu-leninizmu bd wci walczyd o likwidacj imperializmu i kolonializmu, zwycistwo wadzy robotniczej, zbudowanie nowego spoeczeostwa wolnego od wyzysku i ucisku oraz o realizacj sprawy socjalizmu i komunizmu. Stanowi to podstawowy warunek, ktry pozwala zjednoczyd

paostwa socjalistyczne oraz komunistyczne i robotnicze partie w sojusz klasowych braci. Midzy bratnimi partiami i paostwami mog wystpowad rnice, ale te rnice, w pogldach na lini polityczn i drog realizacji wsplnego celu i idei, nie s tosame ze sprzecznociami midzy rnymi paostwami i systemami spoecznymi lub sprzecznymi interesami wrogich klas. Paostwa socjalistyczne oraz komunistyczne i robotnicze partie maj wicej wsplnego od rnic, wsplne sprawy s waniejsze, a rnice drugorzdne. Naley przywizywad wicej uwagi do jednoci i podporzdkowad wszystko wsplnym sprawom, a rnice rozpatrzyd w duchu wzajemnego zrozumienia i wsppracy. Jeli paostwa socjalistyczne oraz komunistyczne i robotnicze partie bd czynid szczere i wytrwae wysiki, bd bronid jednoci i wzmacniad solidarnod. Jeli potga si socjalistycznych i midzynarodowego ruchu komunistycznego ma byd niezniszczalna, to konieczne jest wzmocnienie kadej krajowej sekcji, dbajc jednoczenie o jednod i spjnod. Siy socjalistyczne i midzynarodowy ruch komunistyczny mog zwikszyd swoj si, jako caod, tylko poprzez wzmacnianie sekcji krajowych i czenie ich wysikw. Komunistyczne i robotnicze partie powinny, przede wszystkim, przeprowadzid samodzielnie i sukcesywnie rewolucje i dlatego powinny byd niezalene. Komunici powinni ksztatowad swoj polityk zgodnie ze specyficznymi realiami swoich wasnych krajw i rozwizad wszystkie problemy, wynikajce z rewolucji i budownictwa, odpowiedzialnie. Dopiero wtedy moe si rozwind walka rewolucyjna i budownictwo. W chwili obecnej rewolucyjna walka klasy robotniczej trwa w rnych paostwach narodowych, ktre maj rnorodne warunki spoeczno-historyczne. Narody rni si w swoich rewolucyjnych zadaniach. Te realia wymagaj, aby komunici kadego kraju dyli do samodzielnoci i odpowiedzialnego przeprowadzenia wasnych rewolucji. Samodzielnod powinna opierad si na proletariackim internacjonalizmie. Midzynarodowa jednod jest jednoci midzy narodami aspirujcymi do niepodlegoci, ma na celu wyeliminowanie wszelkich form dominacji i

podporzdkowania i realizacj niepodlegoci. Kiedy nie bdzie prawdziwej samodzielnoci i jednoci, krajowe i midzynarodowe zadania nie bd mogy byd wykonane z dobrym efektem. Szczeglnie wane jest, aby klasa robotnicza, w krajach gdzie obja wadz, trzymaa si idei niepodlegoci narodowej oraz socjalizmu i komunizmu. Partie paostw socjalistycznych powinny planowad sw polityk w zgodzie z wasn sytuacj, rozwijad gospodark, kultur i moliwoci obronne. Samo to pozwala byd odpowiedzialnym za swj lud i midzynarodow klas robotnicz. Antyimperialistyczna, narodowo-wyzwoleocza rewolucja powinna zostad przeprowadzona gruntownie, a budowa nowego spoeczeostwa przyspieszona, szczeglnie w dawnych koloniach i pkoloniach. Ma to ogromne znaczenia dla zniszczenia imperializmu i uczynienia caego wiata wolnym. W prbach podporzdkowania sobie nowopowstaych paostw, amerykaoscy imperialici prowadz teraz agresywn polityk w regionach o strategicznym znaczeniu pod pretekstem ochrony koncesji i bezpieczeostwa. Czyni olbrzymie wysiki na rzecz uczynienia paostw Trzeciego wiata podlegymi sobie politycznie, ekonomicznie i militarnie, pod paszczykiem wsppracy i ochrony. Pod sztandarem antyimperializmu i antykolonializmu ludy Azji, Afryki i Ameryki acioskiej powinni prowadzid mia walk przeciwko imperializmowi i w obronie niezalenoci, a tym samym o realizacj zadao antyimperialistycznej, narodowowyzwoleoczej rewolucji. Narody w rnych czciach wiata, ktre wci s pod kontrol imperializmu, kolonializmu i rasizmu, powinny na wszystkie sposoby prowadzid energiczn walk rewolucyjn, w tym walk zbrojn, aby wypdzid imperialistw i osignd zwycistwo deko lonizacji i niepodlegoci swych krajw. wiatowa postpowa ludzkod powinna je aktywnie wspierad i zachcad materialnie i moralnie. Narody nowopowstaych paostw, ktre chc zrzucid jarzmo imperialistyczne, powinny pozbyd si politycznych i gospodarczych przyczkw obcego imperializmu i rodzimej reakcji, wzmocnid siy rewolucyjne, stworzyd postpowy system spoeczny i budowad niezalen narodow gospodark i kultur. Jest to

jedyny sposb, aby zabezpieczyd rewolucyjne osignicia, osignd dobrobyt narodowy i przyczynid si do zwycistwa wsplnej sprawy ludzkoci, ktr jest zniszczenie imperializmu. Wanym zadaniem w walce antyimperialistycznej i budowie nowego wolnego wiata jest wzmocnienie i rozwj Ruchu Paostw Niezaangaowanych. Ruch Paostw Niezaangaowanych jest postpowym ruchem sprzeciwiajcym si wszelkim formom dominacji i podporzdkowania, jest to powana sia rewolucyjna naszych czasw, ktra stoi na pozycjach antyimperialistycznych. Aby wzmocnid i rozwijad ten ruch, jego czonkowie powinni przestrzegad jego fundamentalnych zasad, osigad jednod polityczn i gospodarczo wsppracowad. Powinni przestrzegad zasad rwnoci i nieingerencji we wzajemne sprawy wewntrzne, zjednoczyd si ze sob w sprzeciwie wobec imperialistycznej agresji i, dziki wsplnym wysikom, walczyd o nowy ad gospodarczy. Najwaniejszym zadaniem postpowej ludzkoci obecnego wiata jest zapobieganie agresywnym dziaaniom imperializmu, ochrona pokoju i bezpieczeostwa. Obecna sytuacja midzynarodowa jest skomplikowana i napita . Niebezpieczeostwo wojny wzrasta we wszystkich krajach wiata, a pokj i bezpieczeostwo s powanie zagroone. Z myl o realizacji swojej dominacji nad wiatem, amerykaoscy imperialici d do rozptania wojny nuklearnej i dokonania wojennego holocaustu . Przez wzmacnianie si zbrojnych i kluczowych pozycji na Bliskim Wschodzie, czyni oni przygotowanie do nowej wojny napastniczej przeciwko Arabom i walce ludowej o narodowe wyzwolenie i budow nowego spoeczeostwa, przeciwko pokojowi i bezpieczeostwu w Afryce. Dokonuj zbrojnych interwencji przeciw ludom, ktre walcz o wolnod i niepodlegod w Ameryce rodkowej, intensyfikuj militarne zagroenie i sabota przeciwko postpowym krajom. Umieszczaj broo jdrow w Europie, co pogarsza sytuacj w tym regionie. Amerykaoscy imperialici usiuj ukryd cele nowej wojny, szczeglnie w Korei. Staraj si utrzymad Kore Poudniow jako kolonialny przyczek w Azji, jako

przyczek dla ich agresji na kontynencie i ich agresywnych ambicji. Ulokowali w Korei Poudniowej du ilod broni jdrowej i innych rodkw masowego raenia. Zamienili Kore Poudniow w beczk prochu, w baz wojny jdrowej. Dziki prowokacjom wojennym, amerykaoski imperializm kontroluje wiele czci wiata, a ludzkod stoi przed pytaniem wojna wiatowa czy pokj? Obecna sytuacja wymaga, aby kady, kto pragnie bezpieczeostwa i pokoju, powinien si zjednoczyd, niezalenie od pogldw politycznych, przekonao religijnych i przynalenoci spoecznej, w ruch walczcy o udaremnienie wojennych ambicji amerykaoskich imperialistw i obron pokoju na wiecie. Aby osignd jednod si antyimperialistycznych, si niepodlegoci, potrzebna jest gwarancja powstrzymywania i sabotowania ruchw imperialistw walczcych o agresj i wojn, walka o trway pokj na caym wiecie i budowa nowego wolnego wiata. Siy socjalistyczne i midzynarodowy ruch komunistyczny, ruch narodowowyzwoleoczy, ruch demokratyczny, Ruch Paostw Niezaangaowanych oraz wszystkie inne postpowe i miujce pokj siy na wiecie powinny stad na pozycjach antyamerykaoskiego zjednoczonego frontu i blokowad denia imperialistw. Wszystkie antyimperialistyczne, niepodlegociowe siy powinny walczyd zdecydowanie o udaremnienie szaleoczego imperialistycznego gromadzenia broni i rodkw wojennych, zniszczenia amerykaoskich baz wojskowych w innych krajach, wycofanie wojsk amerykaoskich, broni jdrowej i innych rodkw masowej zagady, zniszczenie blokw wojskowych, rozwoju broni jdrowej, powinny walczyd o pokj w wielu czciach wiata i cakowite rozbrojenie. Pod sztandarem antyimperializmu i niepodlegoci, Partia Pracy Korei i koreaoski lud bd mocno jednoczyd si z paostwami socjalistycznymi, midzynarodow klas robotnicz, Ruchem Paostw Niezaangaowanych i ca postpow ludzkoci, aby walczyd o zwycistwo Rewolucji Koreaoskiej i rewolucji wiatowej, o chlubne spenienie swoich obowizkw dla kraju i wiata.

Sprawa socjalizmu i komunizmu, zainicjowana przez Marksa, bdzie zwyciska, a idealne spoeczeostwo ludzkie, gdzie niezalenod wszystkich ludzi bdzie zrealizowana, z pewnoci nadejdzie. Podobnie jak w przeszoci, tak rwnie w przyszoci nasza partia i nard bd energicznie walczyd, aby przyspieszyd wietlan przyszod komunizmu, trzymajc rewolucyjny sztandar marksizmu-leninizmu i idei Ducze. To jest rewolucyjna sprawa naszego ludu, ktry walczy energicznie i zjednoczy si cile wok Komitetu Centralnego partii z wielkim wodzem Towarzyszem Kim Ir Senem na czele.

Przypisy:
1 2

VI Zjazd Partii Pracy Korei odby si w dniach 10-14 padziernika 1980 roku.

Do dziesiciu dugoterminowych celw budowy socjalistycznej gospodarki naleay midzy innymi szybki rozwj przemysu metalowego i maszynowego, energetyki, przemysu chemicznego i lekkiego i innych sektorw narodowego przemysu, przyspieszenie mechanizacji rolnictwa i podniesienie standardu ycia ludu (Letter to Those Attending the National Meeting of the Vanguard of the Three-Revolution Red Flag Movement. November 23, 1986).
3 4

Drugi pnocnokoreaoski plan siedmioletni zrealizowano w latach 1978 -1984.

Teaoski system pracy polega na wyprowadzeniu zza biurek kadry konstruktorskiej i technologicznej przedsibiorstw przemysowych i innych jednostek produkcyjnych oraz postawieniu ich bezporednio przy robotniku wykonujcym wyrb wg ich projektu (np. technologa przy frezerze); celem tego systemu jest doskonalenie konstrukcyjne i technologiczne w produkcji; nazwa pochodzi od kombinatu metalurgicznego w miecie Tean.
5

Zwizek Socjalistycznej Modziey Pracujcej im. Kim Ir Sena powsta 17 stycznia 1946 roku. Pocztkowo nosi nazw Demokratyczny Zwizek Modziey Korei Pnocnej, pniej Demokratyczny Zwizek Modziey Korei. Obecna nazwa obowizuje od maja 1964 roku.

Metoda czonsan-ri polegajca na skierowaniu bezporednio w teren dygnitarzy partyjnych i paostwowych, by sami dowiadczyli wszelkich niedogodnoci zwizanych z wykonaniem zadao, ktre sami naoyli na podlege im organy (jednostki terytorialne); nazwa pochodzi od wsi Czonsan-ri, ktrej problemami musia zajd si osobicie skierowany przez Kim Ir Sena wysoki dygnitarz paostwowy.
7

W skad Koreaoskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej wchodzi caa Korea, ale ziemie na poudnie od 53 rwnolenika, jako Republika Korei, znajduj si pod okupacj Stanw Zjednoczonych.