Vous êtes sur la page 1sur 32

Kim Jong Il

Socjalizm to nauka

http://maopd.wordpress.com/

Artyku opublikowany w gazecie Nodon Sinmun. organie KC Partii Pracy Korei 1 listopada 1994 r.

Maoistowski Projekt Dokumentacyjny 2012

Socjalizm to nauka. Mimo i w szeregu krajw socjalizm ponis klsk, jako nauka pozostaje on niezmiennie ywy w sercach narodw. Imperialici i inni reakcjonici rozprawiaj o koocu socjalizmu, powoujc si na wydarzenia, ktre nastpiy w niektrych krajach budujcych socjalizm. Wygaszajc twierdzenia, e bdne s same ideay socjalizmu, renegaci socjalizmu usiuj usprawiedliwiad swoj nikczemn zdrad. Jednake nic nie jest w stanie zakryd i unicestwid prawdy. Zaamanie si socjalizmu w niektrych krajach nie oznacza upadku socjalizmu jako nauki, lecz klsk oportunizmu, ktry doprowadzi do wyrodzenia si socjalizmu. Z winy oportunistw socjalizm przeywa przejciowe cikie perypetie, ale dziki swojej naukowoci i prawdziwoci niezawodnie si odrodzi i odniesie ostateczne zwycistwo.

1
Socjalizm to ideay i rewolucyjny sztandar mas ludowych, ktre wystpuj w obronie samodzielnoci. Samodzielnod mas ludowych urzeczywistnia si w socjalizmie i komunizmie. W spoeczeostwie klasowo-antagonistycznym samodzielnod mas ludowych jest bezlitonie deptana. Tam, gdzie istnieje ucisk, tam jest take sprzeciwianie si, a tam gdzie jest sprzeciwianie si, nastpuje z reguy re wolucja. Na przestrzeni caej historii masy ludowe prowadziy uporczyw walk o urzeczywistnienie swojej samodzielnoci. W tym procesie nastpoway kolejno po sobie spoeczeostwa klasowe i rozwijaa si walka mas ludowych o samodzielnod. Jednake zmiana spoeczeostw klasowo-antagonistycznych przynosia tylko zmian form deptania samodzielnoci mas ludowych, ale nie przynosia wyzwolenia ich spod spoeczno-politycznego uzalenienia. Pozbawienie mas ludowych samodzielnoci w spoeczeostwie klasowoantagonistycznym mona wytumaczyd w ostatecznym wyniku tym, e jest to spoeczeostwo, ktre opiera si na indywidualizmie. Indywidualizm to produkt ukadu opartego na wasnoci prywatnej. Jeeli spoeczeostwo jest oparte na wasnoci prywatnej i na indywidualizmie, ktry jest jej wytwo rem, to w sposb nieuchronny dokonuje si jego podzia na antagonistyczne klasy, powstaj klasowy antagonizm i nierwnod spoeczna, wyzysk i ucisk mas ludowych uprawiany przez klasy rzdzce, ktre stanowi mniejszod. Historia

wykazuje, e w spoeczeostwie, ktre opiera si na indywidualizmie, niemoliwe jest urzeczywistnienie samodzielnoci mas ludowych. Aby to nastpio, konieczne jest przejcie od spoeczeostwa opierajcego si na indywidualizmie do spoeczeostwa opartego na kolektywizmie, to znaczy do socjalizmu i komunizmu. Taki jest historyczny wynik rozwoju spoeczeostwa ludzkiego. W ustroju kapitalistycznym indywidualizm znajduje ucielenienie w nie znajcej granic chciwoci znikomej garstki kapitalistw, a antagonistyczne sprzecznoci spoeczeostwa opierajcego si na indywidualizmie zaostrzaj si do skrajnoci. Wwczas walka prowadzona przez masy ludowe o samodzielnod wchodzi w nowy etap swojego rozwoju. Wspczesna epoka to epoka samodzielnoci, kiedy masy ludowe przeksztacaj si w gospodarzy swojego losu, wadcw wiata. Wykazuje to, e przejcie od spoeczeostwa indywidualizmu do spoeczeostwa kolektywizmu jest nieodpartym wymogiem rozwoju historycznego. Kolektywizm stanowi istotn potrzeb czowieka. Czowiek moe istnied i rozwijad si tylko wtedy, kiedy jego dziaanie odbywa si w ramach spoecznego kolektywu. Czowiek moe dokonywad przeobraania przyrody i spoeczeostwa, urzeczywistniad swoj potrzeb samodzielnoci, nie wtedy gdy dziaa samotnie, lecz w ramach kolektywnego wspdziaania czonkw spoeczeostwa. Po to, aby prowadzid ycie jako czonek kolektywu spoecznego, czowiek powinien urzeczywistniad potrzeby kolektywu oraz swoje osobiste potrzeby samodzielnoci. Denie kolektywu do samodzielnoci to wsplne denie czonkw spoeczeostwa, ktre jest niezbdne dla istnienia caego kolektywu spoecznego i dla jego rozwoju. A denie kadego poszczeglnego czowieka do tego, aby byd samodzielnym to denie rwnoprawnego czonka kolektywu spoecznego, ktre bezwarunkowo zostaje zaspokojone odpowiednio do wnoszonego przez niego wkadu do rozwoju kolektywu. Takie de nie poszczeglnego czowieka do samodzielnoci rni si w sposb zasad niczy od indywidualnej chciwoci tych, ktrzy odnosz si lekcewaco do interesw kolektywu, podporzdkowujc wszystko swoim osobistym interesom. Denie kolektywu i poszczeglnego czowieka do samodzielnoci moe byd zaspokajane w sposb najbardziej harmonijny tylko przy pomocy kolektywizmu. Denia poszczeglnych jednostek, ktre s sprzeczne z kolektywizmem nabieraj charakteru indywidualnej chciwoci, przynoszcej uszczerbek samodzielnym deniom innych czonkw kolektywu, a tym samym wyrzdzajcym szkod jednoci i wsppracy wszystkich jego czonkw. Tylko kolektywizm pozwala umocnid jego jednod i wspprac, podnied na wyszy poziom twrczy

entuzjazm wszystkich czonkw kolektywu i przy umiejtnym kojarzeniu deo kolektywu i poszczeglnych ludzi do samodzielnoci zaspokajad je w penej mierze. Ludzie tworz spoeczny kolektyw i prowadz swoj dziaalnod w jego warunkach, jest to sposb ich istnienia, a w konsekwencji i ch potrzeba samodzielnoci moe byd pomylnie zaspokojona tylko na podstawie kolektywizmu. Biorc to za podstaw, mona powiedzied, e tylko spoeczeostwo opierajce si na kolektywizmie, to znaczy spoeczeostwo socjali styczne i komunistyczne, jest najbardziej przodujcym spoeczeostwem, ktre odpowiada samodzielnej naturze czowieka. Oczywicie, nie mona powiedzied, e wraz z ustanowieniem ustroju socjalistycznego zasada kolektywizmu znajduje wszechstronne ucielenienie we wszystkich dziedzinach ycia spoecznego. Tumaczy si to tym, e w spoeczeostwie socjalistycznym przez czas trwania okrelonego okresu historycznego daj o sobie znad pozostaoci przeszoci, ktre zachoway si w spucinie po starym spoeczeostwie. Istnienie w ustroju socjalistycznym przeytkw starego spoeczeostwa jest zjawiskiem przemijajcym: w miar rozwoju socjalizmu ulegaj one stopniowo likwidacji, a zasady kolektywizmu w coraz szerszym zakresie znajduj ucielenienie we wszystkich sferach ycia spoecznego. Socjalizm to nieuchronne stadium rozwoju spoecznego. Jest to najbardziej przodujce spoeczeostwo, ktre odpowiada samodzielnej naturze czowieka. Jednake socjalizm nie powstaje sam przez si. Po, to, aby zbudowad socjalizm, powinny byd przygotowane siy rewolucyjne, siy, ktre s zdolne uporad si z tym zadaniem, jak te konieczne jest opracowanie susznych metod walki. W przeciwnym wypadku samodzielne denie mas ludowych zmierzajcych do socjalizmu pozostanie tylko pragnieniem. Ide likwidacji wyzysku i ucisku, nierwnoci spoecznej i wasnoci prywatnej, ktra stanowi ich podstaw, ide zbudowania spoeczeostwa rwnoprawnoci, opartej na wasnoci spoecznej, wysunli ju dawno socjalici utopijni. ywili oni wspczucie dla nieszczliwej sytuacji mas pracujcych podlegajcych wyzyskowi, ale nie dostrzegali w nich siy rewolucyjnej, ktra jest powoana do zlikwidowania spoeczeostwa opierajcego si na wyzysku oraz zbudowania spoeczeostwa nowego. Socjalici utopijni uwaali, e istnieje moli wod przeobraenia sprzecznych z rozumem stron spoeczeostwa kapitalistycznego, owiecajc ludzi i wzywajc klas yjc z wyzysku do przejawiania dobroci. Liczenie na dobrod klasy wyzyskiwaczy, ktrych natura

polega na chciwoci to nienaukowe fantazjowanie. To, e socjalici utopijni oczekiwali na dobrod od klasy yjcej z wyzysku, znajduje wytumaczenie w ich historycznej ograniczonoci. Klasa yjca z wyzysku i jej poplecznicy, goszc tez o wsppracy klasowej, usiuj powtrzymad walk wyzyskiwanych mas pracujcych przeciw wyzyskowi i uciskowi. W ruchu komunistycznym reformici i rewizjonici, zabiegajc o wspprac klasow, wyrzdzili wielk szkod rozwojowi ruchu rewolucyjnego. Dzisiaj renegaci socjalizmu, podsycajc zudzenia dotyczce kapitalizmu i pokadajc nadzieje na pomocy ze strony imperialistw i wsppracy z nimi, przeprowadzaj restauracj kapitalizmu. Historia wykazuje, e liczenie na dobrod klasy wyzyskujcej i na wspprac klasow to droga prowadzca do upadku rewolucji. Marksizm dokona poczenia dao pracujcych mas ludowych dcych do socjalizmu z rewolucyjnymi siami i rewolucyjnymi metodami walki. Nauka ta udowodnia, e w spoeczeostwie kapitalistycznym istniej sprzecznoci pomidzy siami wytwrczymi a stosunkami produkcji, ktrych rozwizanie jest moliwe poprzez walk klasow prowadzon przez wyzyskiwane masy pracujce przeciwko klasie wyzyskujcej, e hegemonem w tej walce jest klasa robotnicza to ona kieruje wszystkim. Dziki marksizmowi zostaa wykryta nieuchronnod upadku kapitalizmu i zwycistwa socjalizmu, marzenia wyzyskiwanych mas pracujcych zostay poczone z realnymi siami rewolucyjnymi, ktre s gotowe je urzeczywistnid, oraz z rewolucyjnymi metodami walki. W rezultacie tego nastpio przeobraenie si socjalizmu z utopii w nauk, a w historii walki o wyzwolenie ludzkoci dokona si rewolucyjny przeom. Jednake uksztatowana nauka o socjalizmie, ktra bya oparta na materialistycznych pogldach na histori, nie bya wolna od historycznej ograniczonoci. Istniejca wczeniej teoria rozpatrywaa ruch spoecznohistoryczny nie jako ruch podmiotu, ktry powstaje i rozwija si dziki wzrostowi aktywnych dziaao i roli mas ludowych bdcych gospodarzami tego ruchu, lecz, w pierwszym rzdzie jako proces przyrodniczo-historyczny, ulegajcy zmianom i rozwijajcy si na podstawie czynnikw o charakterze materialnoekonomicznym. Materialistyczny pogld na histori gosi, e im bardziej rozwijaj si siy wytwrcze w spoeczeostwie kapitalistycznym, tym gwatowniej zaostrzaj si nie dajce si pogodzid sprzecznoci pomidzy siami wytwrczymi a stosunkami produkcji oraz antagonistyczne sprzecznoci pomidzy klas wyzyskujc a klas wyzyskiwan, co wanie doprowadzi do dalsz ego wzrostu i

umacniania si si rewolucyjnych, przede wszystkim za klasy robotniczej, i spowoduje przyspieszenie dojrzewania rewolucji. Istniejca przedtem teoria socjalizmu, uwaajc czynniki materialno-ekonomiczne za gwne ogniwo w walce rewolucyjnej, nie moga wysund problemu umacniania podmiotu rewolucji oraz podnoszenia poziomu jego roli jako podstawowej metody urzeczywistniania rewolucji. Co si tyczy oddziaywania rozwoju si wytwrczych w spoeczeostwie kapitalistycznym, to rwnie ta kwestia nie powinna byd rozpatrywana w sposb jednostronny. W ustroju kapitalistycznym rozwj si wytwrczych powoduje pogbianie si zrnicowania struktury bipolarnej bogaci bogac si coraz bardziej, a biedni staj si coraz biedniejsi, zaostrzanie si sprzecznoci klasowych, ale jednoczenie z tym stwarza monopolistom stale zwikszajc si moliwod wykorzystywania czci wysokich zyskw monopolowych w celu zacierania sprzecznoci klasowej. Oprcz tego w rezultacie rozwoju si wytwrczych nastpuje powikszanie si szeregw klasy robotniczej znajdujcej zatrudnienie w przemyle w wyniku rozwarstwiania si klasy drobnych posiadaczy, a w pierwszej kolejnoci chopstwa, a jednoczenie podnoszenie si udziau ludzi pracy wykonujcych prac umysow i techniczn w gazi produkcyjnej, oraz ludzi pracy, ktrzy s zatrudnieni w gaziach nieprodukcyjnych. Nie ulega wtpliwoci, e w procesie rewolucyjnej walki wan rol odgrywaj warunki obiektywne. Jednake decydujce czynniki wyniku rewolucji s zawarte nie w warunkach obiektywnych, lecz polegaj na tym, w jaki sposb naley umacniad podmiot rewolucji i jak podnosid na wyszy poziom jego rol. Dobre zorganizowanie pracy w dziedzinie umacniania podmiotu rewolucji oraz podnoszenia jego roli zapewnia zwycistwo socjalizmu we wszystkich krajach, niezalenie od istniejcego w nich poziomu rozwoju kapitalistyczne go. Fakty historyczne wiadcz o tym, e socjalizm odnis po raz pierwszy zwycistwo nie w rozwinitych krajach kapitalistycznych, lecz w krajach, ktre byy stosunkowo opnione w rozwoju. Dowiadczenie naszej rewolucji, ktra postpowaa naprzd pod sztandarem idei Ducze, stanowi potwierdzenie tego, e umacnianie podmiotu rewolucji i podnoszenie jego roli pozwala nie tylko wykorzystywad w sposb prawidowy uksztatowane warunki obiektywne, lecz take zmieniad niepomylne warunki obiektywne na korzyd rewolucji, przeobraad trudne okolicznoci w sprzyjajce, a niepowodzenie w szczcie i w ten sposb zapewniad zwycistwo rewolucji.

Ograniczonod istniejcych wczeniej teorii, ktre opieray si na materialistycznych pogldach na histori, ujawnia si na powierzchni zjawisk z jeszcze wiksz wyrazistoci w toku budownictwa socjalistycznego realizowanego po ustanowieniu ustroju socjalistycznego. Oglnie rzecz biorc, im dalej postpuje spoeczeo stwo w swoim rozwoju, tym bardziej zwiksza si rola mas ludowych, bdcych podmiotem ruchu spoecznego. Jest to zwizane z faktem, e w miar rozwoju spoeczeostwa coraz bardziej podnosi si poziom samodzielnej wiadomoci mas ludowych, pomnaaj si ich twrcze uzdolnienia. W ustroju socjalistycznym, jak nigdy poprzednio, zwiksza si rola mas ludowych, ktre s podmiotem ruchu spoecznego. Spoeczeostwo socjalistyczne jest to takie spoeczeostwo, ktrego rozwj dokonuje si dziki wzrostowi si twrczych mas ludowych wadajcych wysokim poziomem wiadomoci zjednoczonych, zespolonych w jedn caod. W spoeczeostwie socjalistycznym wychowywanie nowego czowieka, przeobraanie pod wzgldem ideowym, staj si waniejszym i bardziej aktualnym zadaniem anieli stwarzanie materialno-ekonomicznych warunkw socjalizmu, jedynie wysuwajc na czoowe miejsce prac nad reedukacj nowego czowieka, mona umacniad podmiot rewolucji, podnosid jego rol i zapewnid pomylne budownictwo socjalizmu. Jeeli w spoeczeostwie socjalistycznym bdzie si przywizywad decydujce znaczenie do obiektywnych warunkw materialno-ekonomicznych i trzymajc si kurczowo tylko budownictwa gospodarczego, bdzie si odsuwad na drugi plan prac w zakresie reedukacji mas ludowych pod wzgldem ideowym, wyranie pomniejszajc znaczenie pracy nad umacnianiem podmiotu rewolucji i podnoszeniem jego roli, to niemoliwe bdzie pomylne prowadzenie caoksztatu budownictwa socjalizmu i nie da si uniknd zastoju w samym budownictwie gospodarczym. Niemao tego rodzaju zjawisk mona byo zaobserwowad w szeregu krajw urzeczywistniajcych w przeszoci budownictwo socjalistyczne, i to zostao wykorzystane przez renegatw socjalizmu, ktrzy odgrywali fars z przebudow i zniszczyli sam socjalistyczny system ekonomiczny, dokonujc tym samym aktu kontrrewolucji. W przeszoci twrcy marksizmu interpretowali nauk o socjalizmie, przywizujc gwne znaczenie do warunkw materialno ekonomicznych, dlatego, e w tym czasie najwaniejszym zadaniem historycznym byo obalenie reakcyjnej buruazyjnej teorii, ktra, ulegajc mistycyzmowi i fatalizmowi, przedstawiaa kapitalizm jako witod, gosia, e jest on wieczny. A obecnie renegaci socjalizmu, ogarnici zudzeniami odnoszcymi si do kapitalizmu, zmierzajc do jego przywrcenia, propaguj

koncepcj, ktra gosi, e materia gruje ponad wszystkim, koncepcj wszechwadzy ekonomiki. Oparcie socjalizmu na nowej podstawie naukowej stao si zadaniem bardzo aktualnym nie tylko dla przezwycienia historycznej ograniczonoci wczeniej szej nauki o socjalizmie, lecz rwnie dla obrony socjalizmu przed wszelkimi oszczerczymi zmyleniami oportunistw i napaciami dokonywanymi ze strony imperialistw. To historyczne zadanie zostao wspaniale rozwizane dziki temu, e Wielki Wdz Towarzysz Kim Ir Sen stworzy idee Ducze i na tej podstawie rozwin oryginaln teori socjalizmu. Szanowany Towarzysz Kim Ir Sen sformuowa tez filozoficzn, ktra gosi, e czowiek jest gospodarzem wszystkiego, e on decyduje o wszystkim, i w nowy sposb ukaza prawidowod ruchu spoecznego jako ruchu podmiotu. Tym samym opar on socjalizm na nowej podstawie naukowej. Dzieo socjalizmu i komunizmu, owietlone ideami Ducze to samodzielne dzieo mas ludowych, majce z kolei na celu urzeczywistnienie w peni samodzielnoci ich samych. Socjalizm, usystematyzowany w sposb naukowy przez Wielkiego Wodza Towarzysza Kim Ir Sena to socjalizm, ktrego gwn postaci jest czowiek, to socjalizm sucy interesom mas ludo wych. Socjalizm naszego typu to socjalizm, w ktrym gospodarzami wszystkiego s masy ludowe, wszystko jest oddane w sub masom ludowym, i ktry rozwija si siami zespolonych mas ludowych. Teoria socjalizmu, ktra zostaa oparta na ideach Ducze, nawietlia w sposb naukowy istot socjalizmu i prawidowod jego rozwoju, umieszczajc czowieka w centrum uwagi. I na tej podstawie daa ona nawietlenie tego, e interesy pomylnego budownictwa socjalizmu wymagaj energicznego prowadzenia walki o zdobycie dwch twierdz socjalizmu i komunizmu ideologicznej i materialnej, przyznajc przy tym niezmiennie priorytet walce, ktr prowadzi si o zdobycie twierdzy ideologicznej. Na podstawie praktycznego dowiadczenia naszej rewolucji zostay potwierdzone naukowy charakter i prawdziwod teorii socjalizmu, ktra jest oparta na ideach Ducze. Nasz nard przystpi do walki o socjalizm, znajdujc si w sytuacji opnionego w rozwoju spoeczeostwa kolonialno-pfeudalnego. Nard by zmuszony w wyjtkowo trudnych warunkach przeprowadzad rewolucj i realizowad budownictwo nowego spoeczeostwa. Jednake nasza partia zawsze braa za podstaw prac nad umacnianiem podmiotu rewolucji za pomoc monolitycznego zespalania mas ludowych pod wzgldem ideowo-

organizacyjnym wok partii i Wodza oraz nad podnoszeniem jego roli, jak tego wymagaj idee Ducze. Dziki temu partia z powodzeniem torowaa drog do socjalizmu. W budownictwie socjalistycznym nasza partia, niezmiennie wysuwajc na czoowe miejsce reedukacj nowego czowieka, przeobraanie pod wzgldem ideologicznym, umacniaa wszechstronnie ideowo-polityczne siy naszej rewolucji, stwarzaa trwa samodzieln gospodark narodow oraz zdolny do samoobrony potencja wojskowy, co umoliwio jej w obecnej zoonej sytuacji bez najmniejszych wahao energicznie prowadzid rewolucj i budownictwo socjalizmu. Uzyskane dowiadczenie praktyczne wiadczy dobitnie o tym, e socjalizm naszego kraju, stanowicy ucielenienie idei Ducze jest socjalizmem najbardziej naukowym i zdolnym do ycia.

2
U podstaw naszego socjalizmu ley takie podejcie i pogld na czowieka, ktrych podstaw stanowi idee Ducze. Zagadnienie podejcia i pogldu na czowieka jest zagadnieniem o fundamentalnym znaczeniu dotyczcym tego, jakie potrzebne jest podejcie i pogld do rozwoju spoeczeostwa i rewolucji oraz jak naley je rozumied. Zagadnienie to suy jako kryterium do oceny naukowego charakteru i prawdziwoci ideologii i teorii, linii i polityki. Nasz socjalizm opiera si na naj bardziej prawidowym podejciu i pogldzie na czowieka, ktre wynikaj z idei Ducze oto na czym polega jego naukowy charakter i prawdziwod. Idee Ducze po raz pierwszy w historii nawietliy w sposb naukowy istot czowieka. Jak naley rozumied istot czowieka nie jest to po prostu zagadnienie naukowe, lecz problem spoeczno-polityczny, ktry stanowi odzwierciedlenie interesw klasowych. Na przestrzeni historii pomidzy postpem a reakcj toczyy si gorce spory filozoficzne dotyczce kwestii istoty czowieka. Reakcyjna klasa rzdzca i jej wyraziciele, interpretujc w sposb wypaczony istot czowieka w interesie klasy uprawiajcej wyzysk, wykorzystywali te interpretacje do upikszania spoeczeostwa opartego na wyzysku. W czasach minionych w sporach filozoficznych toczcych si wok

istoty czowieka dominoway w zasadzie dwa pogldy rozpatrywanie czowieka jako istoty duchowej oraz rozpatrywanie go jako istoty ma terialnej. Pogld religijny, idealistyczny, ktrego nosiciele uwaaj czowieka za istot czysto duchow, opiera si na twierdzeniu, e czowiek jest produktem jakiej istoty nadprzyrodzonej i mistycznej i e los czowieka jest od niej uzaleniony. Reakcyjna klasa rzdzca i ci, ktrzy wyraali jej pogldy, wykorzystujc jako narzdzie religijny, idealistyczny pogld na czowieka, gosili, e stan ubstwa, w jakim znajduj si pracujce masy ludowe, podlegajce wyzyskowi i uciskowi, jest fataln nieuchronnoci i e wobec tego powinny one pokornie podporzdkowywad si takiemu losowi. Pogldy, ktre postuluj traktowanie czowieka jako zwykej przyrodniczej istoty biologicznej, nie stwarzaj moliwoci dostrzegania jakociowej rnicy, ktra istnieje pomidzy czowiekiem dziaajcym w sposb celowy i wiadomy przy regulujcej roli wia domoci i pod jej kontrol, a istot biologiczn, ktra dziaa, ulegajc instynktowi. Te pogldy byy wykorzystywane przez reakcyjn klas rzdzc i wyrazicieli jej stanowiska do tego, aby bronid spoeczeostwa kapitalistycznego, w ktrym panuje prawo dungli. Biorc za punkt wyjcia reakcyjne podejcie i pogld na czowieka, renegaci socjalizmu wprowadzaj buruazyjn liberalizacj i kapitalistyczn gospodark rynkow, aby doprowadzid do restauracji kapitalizmu. Czowiek ani nie jest istot czysto duchow, ani te prost istot biologiczn. Jest on istot spoeczn, ktra yje i dziaa znajdujc si w stosunkach spoecznych. Na tym polega wana cecha szczeglna czowieka, ktra odrnia go od innych istot biologicznych. Marksizm okrela istot czowieka jako caoksztat stosunkw spoecznych. Ta definicja staa si historycznym wkadem przyczyniajcym si do obalenia antynaukowych, reakcyjnych pogldw, ktrych nosiciele rozpatruj czowieka jako istot czysto duchow, albo jako istot wybitnie biologiczn. Nie jest to jednak wyczerpujce owietlenie istotnych cech szczeglnych samego czowieka, a zatem, za pomoc tej definicji nie moe owietlad w sposb prawidowy stosunkw czowieka i otaczajcego go wiata, miejsca i roli czowieka w wiecie. Idee Ducze po raz pierwszy wyjaniy w sposb naukowo uzasadniony istotne cechy szczeglne samego czowieka i na tej podstawie okreliy w nowy sposb miejsce i rol czowieka w wiecie. Rwnie w przeszoci podejmowano niemao prb wyjanienia istoty czowieka z akcentowaniem gwnie szczeglnych cech samego czowieka.

Przykadem tego jest okrelenie czowieka jako istoty posugujcej si mow, wykonujcej prac i mylcej. Jednake wszy stko to nawietla tylko okrelone aspekty dziaalnoci czowieka, ktre s przejawem jego istotnych waciwoci. Czowiek jest istot spoeczn wadajc samodzielnoci, zdolnoci do twrczego dziaania oraz wiadomoci. Wanie na tym polegaj najbardziej istotne cechy szczeglne czowieka. Samodzielnod to waciwod czowieka spoecznego, ktry dy do tego, aby yd i rozwijad si samodzielnie jako gospodarz wiata i swojego losu, uwolniwszy si od wszelkich form uzalenienia i okoww. Zdolnod do twrczego dziaania stanowi waciwod czowieka spoecznego, ktry w sposb celowy przeobraa wiat oraz decyduje o swoim losie zgodnie ze swoimi aspiracjami. wiadomod jest waciwoci czowieka spoecznego, ktra okrela ca jego dziaalnod, ukierunkowan na poznanie i przeobraanie wiata oraz samego siebie. Samodzielnod i zdolnod do twrczego dziaania s zagwarantowane przez wiadomod. Czowiek rni si pod wzgldem jakociowym od zwierzt ulegajcych instynktowi tym, e jako wadajcy wiadomoci prowadzi samodzieln i twrcz dziaalnod. Proces dziaalnoci czowieka jest pro cesem, w ktrym przejawiaj si jego samodzielnod, zdolnod do twrczego dziaania i wiadomod, a samodzielna, twrcza i wiadoma dziaalnod jest sposobem istnienia czowieka. To, e czowiek sta si istot spoeczn, ktra wada samodzielnoci, zdolnoci do twrczego dziaania i wiadomoci byoby nie do pomylenia bez posiadania przez niego rozwinitego organizmu, a w szczeglnoci jego najbardziej rozwinitej czci, ktr stanowi mzg. Rozwinity organizm czowieka stanowi biologiczn podstaw, ktra umoliwia mu wadanie samodzielnoci, zdolnoci do twrczego dziaania i wiadomoci. Jednake samodzielnod, zdolnod do twrczego dziaania i samodzielnod nie rodz si wskutek istnienia tej podstawy same przez si. Samodzielnod, zdolnod do twrczego dziaania i wiadomod to spoeczne waciwoci czowieka, ktre powstaj i rozwijaj si w procesie spoeczno-historycznym, w jego dziaalnoci, ktrej rozwj dokonuje si w ramach stosunkw spoecznych. Czowiek, wadajc samodzielnoci, zdolnoci do twrczego dziaania i wiadomoci, jest zdolny do decydowania o swoim losie wasnymi siami. Los istoty biologicznej zaley od tego, w jaki sposb bdzie ona przystosowywad si do obiektywnych warunkw ycia. Istot biologiczn mona uwaad po prostu za czd przyrody, ktrej los jest rozstrzygany przez obiektywn sytuacj yciow.

W odrnieniu od tego, czowiek jest wadc wiata, jego przeobrazicielem, ktry przetwarza obiektywny wiat odpowiednio do swoich aspiracji i decyduje o swoim losie wasnymi siami. Dalszy rozwj samodzielnoci, zdolnoci do twrczego dziaania i wiadomoci czowieka jeszcze bardziej umacnia jego miejsce i podnosi jego rol jako wadcy wiata i jego przeobraziciela, a to znajduje wyraz w przeobraaniu przez czowieka przyrody i spoeczeostwa. W miar rozwoju samodzielnej wiadomoci i twrczej zdolnoci czowieka oraz podnoszenia si jego roli pomnaaj si bogactwa spoeczeostwa i doskonal si stosunki spoeczne. W rozwoju historycznym kade pokolenie startuje, opierajc si na stworzonych przez poprzednie pokolenia bogactwach spoecznych i stosunkach spoecznych, to znaczy na danych obiektywnych warun kach, i wykorzystuje je. Te obiektywne warunki, rzecz jasna, wywieraj niemao wany wpyw na rozwj spoeczeostwa, ale same one s historycznym wytworem samodzielnej, twrczej i wiadomej dziaalnoci czowieka i take czowiek je wykorzystuje i dalej je rozwija. Warunki obiektywne mog byd nawet sprzyjajce, ale jeeli nie jest wysoki poziom samodzielnoci, zdolnoci do twrczego dziaania i wiadomoci czowieka, ktry wykorzystuje i rozwija te warunki, i waciwoci te przejawiaj si niedostatecznie penie, to nie mona oczekiwad szybkiego rozwoju spoeczeostwa. I odwrotnie. Chodby nawet uksztatoway si niepomylne warunki obiektywne, spoeczeostwo moe si dynamicznie rozwijad, jeeli wysoki jest poziom samodzielnoci, zdolnoci do twrczego dziaania i wiadomoci czowieka, a wszystkie te waciwoci ludzkie przejawiaj si w caej peni. wiadczy to o tym, e historyczny proces rozwoju spoecznego jest uzaleniony od poziomu rozwoju i przejawiania si samodzielnoci, zdolnoci do twrczego dziaania i wiadomoci czowieka. Wiadomo, e od dawnych czasw wyzyskiwane masy pracujce marzyy o nowym spoeczeostwie opartym na rwnouprawnieniu, w ktrym nie ma wyzysku i ucisku, ale w minionych okresach historycznych ich marzenie nie stawao si rzeczywistoci. Znajduje to wyjanienie w tym, e niedostatecznie byy rozwinite samodzielna wiadomod i twrcza zdolnod mas pracujcych a peniona przez nie rola bya niska. Czowiek przeobraa przyrod i spoeczeostwo, posuwa naprzd rozwj historyczny. Wynika wic z tego, e im szybciej rozwijaj si samodzielna wiadomod i twrcze zdolnoci czowieka i im aktywniejsza staje si jego rola, tym bardziej ulega przyspieszeniu rozwj spoeczno-historyczny i tym pomylniej przebiega urzeczywistnienie rewol ucji i budownictwa nowego spoeczeostwa. Mona powiedzied, e historia rozwoju spoecznego jest w ostatecznym wyniku histori rozwoju samodzielnoci, zdolnoci do twrczego dziaania i wiadomoci czowieka.

Poniewa czowiek jest istot samodzieln, twrcz i wiadom, przeto staje si on istot najbardziej bezcenn i najsilniejsz. Czowiek to jedyny wadca wiata i jego przeobraziciel. Nie ma na wiecie istoty cenniejszej i silniejszej ni czowiek. Jednake buruazyjna reakcja rozpatruje czowieka nie jako najcenniejsz istot, lecz jako swego rodzaju rodek sucy do realizowania produkcji materialnej, jako istot lich, dysponujc si robocz bdc towarem. Uwaa ona take, e czowiek nie jest siln istot, ktra moe decydowad o swoim losie wasnymi siami, lecz e jest on istot bezradn, uzalenion od zota. Renegaci socjalizmu przeprowadzaj restauracj kapitalizmu i, traktujc bezrobocie i ndz jako rodki nacisku suce podnoszeniu konkurencyjnoci i intensywnoci pracy, likwiduj wszystkie przedsiwzicia, ktre zostay wypracowane w okresie socjalizmu w interesie narodu. Nie wierzc w siy swojego narodu i liczc na uzyskanie pomocy od kapitalistycznych krajw Zachodu oraz na wspprac z nimi, schlebiaj oni imperialistom. Wszystko to jest rwnie zwizane z ich reakcyjnym buruazyjnym pogldem na czowieka. Socjalizm, w ktrym centralne miejsce zajmuje czowiek, opiera si na twierdzeniu idei Ducze dotyczcym rozwoju spoeczno-historycznego. Zgodnie z t nauk wyjaniona zostaa w nowy sposb, na podstawie naukowej, prawidowod rozwoju spoeczno-historycznego z jego gwn postaci czowiekiem. Socjalizm, w ktrym centralne miejsce zajmuje czowiek, jest socjalizmem w najwyszym stopniu naukowym, w ktrym, biorc za pu nkt wyjcia oparte na ideach Ducze podejcie i pogld na czowieka, wszystko jest oddane w sub czowiekowi, wszystkie problemy s rozwizywane przez podnoszenie twrczej roli czowieka. Nasz socjalizm konsekwentnie ochrania i zapewnia samodzielnod czowieka, szybko podnosi i aktywnie rozwija wiadomod i twrcz zdolnod czowieka, co pozwala na znaczne umocnienie jego miejsca i roli jako wadcy wiata i jego przeobraziciela oraz pozwala energicznie urzeczywistniad rewolucj i budownictwo socjalizmu. Idee Ducze nawietliy w nowy sposb take istot ycia czowieka i jej prawdziwy sens. Jeeli si uwaa czowieka za swego rodzaju orga nizm biologiczny, to przez ycie czowieka rozumie si jego ycie fizjologiczne. Jednake czowiek nie jest tak istot, ktrej ycie ma charakter tylko fizjologiczny. Idee Ducze po raz pierwszy w historii wykazay, e czowiek to istota majca zarwno ycie fizjologiczne, jak i spoeczno-polityczne. Jeli ycie fizjologiczne jest yciem

czowieka jako organizmu biologicznego, to ycie spoeczno-polityczne jest yciem czowieka jako istoty spoecznej. ycie spoeczno-polityczne to ycie waciwe czowiekowi, ktry jest istot spoeczn. Du wartod ma dla czowieka ycie fizjologiczne. Tylko dysponujc tym yciem, czowiek moe zyskiwad take ycie spoeczno-polityczne. W tym sensie mona powiedzied, e ycie materialne, ktre zaspokaja po trzeby istoty fizjologicznej, jest yciem urzeczywistniajcym najpierwsze potrzeby czowieka. W odrnieniu od prostej istoty fizjologicznej czowiek jest istot spoeczn, dlatego w miar podnoszenia si poziomu jego samodzielnoci, zdolnoci do twrczego dziaania i wiadomoci oraz w miar rozwoju spoeczeostwa nie ustannie wzrastaj jego wymagania odnoszce si do ycia materialnego. To z kolei wywiera wpyw take na ycie spoeczno-polityczne. Ustabilizowane i zdrowe ycie materialne stanowi materialn gwarancj nie tylko penego zaspokajania potrzeb fizjologicznego ycia czowieka, lecz rwnie utrzymywania i godnego rozwoju jego ycia spoeczno-politycznego. Czowiek ceni, oczywicie, ycie fizjologiczne, ale jeszcze drosze jest dla niego ycie spoeczno-polityczne. Uwaanie ycia spoeczno-politycznego za cenniejsze ni ycie fizjologiczne to istotny wymg czowieka bdcego istot spoeczn. Jeeli si dy do zaspokajania jedynie potrzeb ycia fizjologicznego, odwracajc si od wymogw ycia spoeczno-politycznego, to adne ycie materialne, chodby nawet byo wystarczajco dostatnie, nie moe byd w adnym wypadku uwaane za ycie penowartociowe, a w konsekwencji, takie y cie materialne przeksztaca si w wypaczone, anomalne ycie, sprzeczne z waciwociami czowieka i upodabniajce si do ycia zwierzt. Samodzielnod jest dla czowieka ywotnie wanym czynnikiem jego egzystencji. Czowiek jako samodzielna istota spoeczna stara si prowadzid ycie samodzielne, uwolniwszy si od wszelkiego rodzaju uzalenienia i okoww. Kiedy mwimy o samodzielnym yciu czowieka, to znaczy, e w yciu zajmuje on swoje miejsce i korzysta z praw gospodarza wiata i swojego losu. Kiedy czowiek jako istota spoeczna korzysta z praw do samodzielnoci i realizuje w yciu samodzielne wymagania, to mona powiedzied, e prowadzi on y cie penowartociowe, uzyskujc ycie spoeczno-polityczne. Czowiek, ktry utraci samodzielnod i znajduje si w zalenoci od innych nie jest niczym innym, jak czowiekiem martwym pod wzgldem spoeczno-politycznym, chocia oddycha. Denie czowieka do tego, aby yd w sposb samodzielny znajduje u rzeczywistnienie przede wszystkim w samodzielnym yciu politycznym. Czowiek,

ktry jest uzaleniony od innych pod wzgldem spoeczno-politycznym, jest w ogle niezdolny do prowadzenia samodzielnego ycia. Poniewa dla czowieka najwiksz wartod ma ycie spoeczno-polityczne, przeto jego ycie moe byd owocne tylko wtedy, kiedy jego ycie spoecznopolityczne bdzie okryte nieprzemijajc chwa. Czowiek otrzymuje ycie spoeczno-polityczne od kolektywu spoecznego. Kolektyw spoeczny jest ogniskiem spoeczno-politycznego ycia czowieka. Dlatego to, czy czowiek yje w sposb godny, czy te nie zaley do tego, w jakim stopniu wie si on z kolektywem spoecznym. ycie czowieka nabiera charakteru ycia godnego, kiedy jest on otoczony mioci i zaufaniem ze strony kolektywu spoecznego, natomiast ycie to staje si niegodne, jeeli kolektyw spoeczny odrzuca go. Czowiek moe zdobyd miod i zaufanie ze strony kolektywu spoecznego, jeeli, stawiajc interesy kolektywu spoecznego ponad interesami osobistymi, pracuje on rzetelnie dla dobra kolektywu spoecznego. W ostatecznym wyniku najgodniejszym i najbardziej owocnym yciem jest takie ycie, kiedy czowiek, wic swj los z losem kolektywu spoecznego i pracujc z powiceniem dla jego dobra, prowadzi samodzielne i twrcze ycie, otoczony mioci i zaufaniem ze strony kolektywu spoecznego. Tu wanie ley droga stwarzajca czowiekowi moliwod okrycia chwa swojego ycia spoeczno-politycznego oraz prowadzenia ycia godnego jako istota spoeczna. To, e obecnie reakcyjna buruazja i renegaci socjalizmu uwaaj za zjawisko normalne wyzysk i ujarzmienie czowieka przez czowieka, a czowieka traktuj jak istot trywialn, ktra ma na celu wycznie zaspo kajanie swojej dzy materialnej, jest jednym z dobitnych dowodw wiadczcych o reakcyjnoci buruazyjnego pogldu i stanowiska zajmowanego w kwestii istoty ycia czowieka i sensu tego ycia. Prawdziwe ycie ludzkie, dajce wszystkim ludziom moliwod rozsawiania majcego najwysz wartod swojego ycia spoeczno-politycznego i zaspokajania w penej mierze take potrzeb ycia fizjologicznego, jest w peni zapewnione tylko w spoeczeostwie socjalistycznym, ktrego podstaw stanowi kolektywizm. W spoeczeostwie socjalistycznym czowiek, uwolniwszy si od wszelkich form wyzysku i ucisku, zalenoci i panowania, moe prowadzid samodzielne i twrcze ycie we wszystkich dziedzinach, wcznie z yciem spoeczno-politycznym. Po to, aby w spoeczeostwie socjalistycznym ludzie wadajcy wysokim poziomem wiadomoci i uzdolnieniami gospodarzy spoeczeostwa prowadzili samodzielne i twrcze ycie, naley organizowad w

prawidowy sposb ich ycie ideowe, ycie prowadzone w ramach organizacji oraz ycie kulturalne. Tylko wtedy, gdy ludzie mocno uzbroj si w samodzieln wiadomod i kiedy wadaj wszechstronnie rozwinitymi twrczymi uzdolnieniami poprzez rewolucyjne ycie ideowe, ycie w organizacji i zdrowe, bogate ycie kulturalne, mog oni wnosid aktywny wkad do rozwoju spoeczeostwa i kolektywu, mog prowadzid godne ycie jako penoprawni czonkowie spoeczeostwa i kolektywu. Nasz socjalizm jest prawdziwym socjalizmem, ktry stawia na czoowym miejscu interesy czowieka, w ktrym czowiek jest uwaany za najcenniejsz istot gdzie w peniejszej mierze znajduj ucielenienie istotne wymagania czowieka, a wszyscy ludzie uzyskuj moliwod prowadzenia ycia spoecznopolitycznego, nieograniczonego okrywania go chwa, i gdzie w penej mierze zaspokajane s potrzeby ich ycia fizjologicznego. Socjalizm, ktry umieszcza czowieka w centrum uwagi, umoliwia wszystkim czonkom spoeczeostwa uzyskanie wysokiego poziomu wiadomoci ideowej i zdolnoci twrczej, pozwala walczyd z powiceniem w imi spoeczeostwa i kolektywu oraz, cieszc si mioci i zaufaniem ze strony spoeczeostwa i kolektywu, yd w zgodzie i prowadzid ycie w peni godne i owocne.

3
Nasz socjalizm opiera si na podejciu i pogldzie na masy ludowe, wypywajcych z idei Ducze. Prawdziwod socjalizmu i jego wyszod znajduj swoje odzwierciedlenie w popieraniu go przez masy ludowe i w ich zaufaniu do niego. Nasz socjalizm jest najbardziej przodujcym i reprezentujcym najwiksz si socjalizmem, ktry cieszy si absolutnym poparciem i zaufaniem ze strony mas ludowych, wanie dziki temu, e opiera si on na takim podejciu i pogldzie na masy ludowe, ktre wypywaj z idei Ducze. Masy ludowe s podmiotem historii. Masy ludowe to spoeczny kolektyw, zjednoczony wsplnot samodzielnych wymogw i twrczej dziaalnoci, ktrego podstaw stanowi ludzie pracy.

W spoeczeostwie klasowym pojcie masy ludowe ma charakter klasowy. W spoeczeostwie opartym na wyzysku w zalenoci od tego, kto wada rodkami produkcji i ma wadz paostwow, ulega ono rozwar stwianiu si na klasy wyzyskujce i wyzyskiwane, klasy panujce i klasy ujarzmione, przy czym podstawow czd mas ludowych stanowi klasy wyzyskiwane i ujarzmione. Skad klasowy mas ludowych nie jest stay, ulega on zmianom w procesie rozwoju spoeczno-historycznego. W spoeczeostwie kapitalistycznym w skad mas ludowych wchodz nie tylko robotnicy i chopi, lecz take pracujcy inteligenci, wszystkie klasy i warstwy spoeczeostwa, ktre wystpuj w obronie samodzielnoci. Natomiast w spoeczeostwie socjalistycznym wszyscy ludzie staj si socjalistycznymi ludmi pracy, tak e czonkowie wszystkich klas i warstw stanowi masy ludowe. Oczywicie, take w spoeczeostwie socjalistycznym nadal kontynuowane s wypady mniejszoci wrogich elementw i mog pojawiad si zdrajcy w szeregach rewolucyjnych. Dlatego take w spoeczeostwie socjalistycznym naley cile odrniad masy ludowe od elementw im wrogich. Pojcie masy ludowe odzwierciedla stosunki spoeczno-klasowe, ale nie jest pojciem czysto klasowym. Masy ludowe ze swej natury skadaj si z rnych klas i warstw ludnoci. Aby okrelid, czy kto wchodzi w skad mas ludowych, czy nie, naley brad pod uwag jego spoeczno-klasowe pooenie, jednake nie naley go absolutyzowad. Na wiadomod i dziaalnod czowieka wywiera wpyw nie tylko pooenie spoeczno-kasowe. Jeeli czowiek ma ideologi postpow pod wpywem rewolucyjnym, to moe on suyd ma som ludowym niezalenie od jego pozycji spoeczno-klasowej. Gwnym miernikiem okrelajcym przynalenod do mas ludowych nie jest spoeczno-klasowe pochodzenie czowieka, lecz jego ideologia. Ideologiczn podstaw jednoczc ludzi pochodzcych z rnych klas i warstw ludnoci jako masy ludowe, stanowi nie tylko idee socjalizmu i komunizmu. Wszyscy, ktrzy kochaj swj kraj, swj lud i swj nard, mog suyd narodowi, a wobec tego mog wchodzid w skad mas ludowych. Biorc za podstaw wyjciow takie stanowisko. Wielki Wdz Towarzysz Kim Ir Sen na kadym etapie rewolucji, mocno zespalajc w siy rewolucyjne wszystkich, ktrzy pod wzgldem ideologicznym byli gotowi suyd dla dobra Ojczyzny, ludu i narodu, pomylnie prowadzi rewolucj i budownictwo nowego spoeczeostwa. Nasza partia odnosi si z zaufaniem do ludzi pochodzcych z rnych klas i warstw ludnoci, zainteresowanych w rewolucji, nie jak do

przejciowych towarzyszy drogi, lecz jak do staych wsptowa rzyszy rewolucji i prowadzi ich drog socjalizmu i komunizmu. Imperialici i inni reakcjonici ze swojej natury klasowej zajmuj miejsce na przeciwlegym biegunie w stosunku do mas ludowych i dlatego boj si same go sowa lud. Imperialici i inni reakcjonici czsto uywaj sowa nard, aby zamaskowad konfrontacj klasow i sprzecznoci spoeczeostwa kapitalistyczne go. Renegaci socjalizmu take usiuj zamaskowad swoje antyludowe machinacje, posugujc si sowem obywatel, goszc, na przykad, o budowie spoeczeostwa obywatelskiego. Oczywicie, nierzadkie s wypadki, gdy reakcjonici i renegaci posuguj si obudnie sowem lud. Jednake ci, ktrzy odnosz si do ludu wrogo i zdradzaj go, nie mog zamaskowad sowem lud swojej antyludowej istoty. Lud to wite sowo, ktrym mog si posugiwad z penym prawem tylko ci, ktrzy s oddani ludowi, komunici, ktrzy powicaj wszystko walce prowadzonej o interesy mas ludowych. Wielki Wdz Towarzysz Kim Ir Sen ju od dawnych czasw oddawa ludowi czed, odnoszc si do niego, jak do niebios, czy ze sowem lud nazwy paostwa, armii, monumentalnych obiektw architektonicznych oraz wszystkiego, co jest w kraju cenne i pikne. W naszym socjalizmie lud jest uwaany za bezcenn istot i dlatego ten socjalizm staje si socjalizmem, ktry suy interesom mas ludowych, najbardziej przodujcym socjalizmem, w ktrym znalaz najbardziej gruntowne ucielenienie wymg samodzielnoci ludu. Masy ludowe s gospodarzami wszystkiego w spoeczeostwie. Jest tak dlatego, e wszystko w spoeczeostwie jest wytwarzane przez masy ludowe. Masy ludowe s wyposaone w najpotniejsz twrcz zdolnod do przeobraania przyrody i spoeczeostwa. Sia i rozum poszczeglnych jednostek maj swoje granice, ale nie istniej granice dla siy i rozumu mas ludowych. Jeeli istnieje na tym wiecie istota wszechpotna, to s ni masy ludo we. Dziki ich niewyczerpanym siom i rozumowi tworzone jest wszystko w spoeczeostwie, postpuje naprzd rozwj historii i dokonuje si rewolucja. Masy ludowe przeobraaj przyrod, rozwijaj siy wytwrcze i pomnaaj dobra materialne. Take kapitalici, s, oczywicie, zainteresowani w rozwoju si wytwrczych w pogoni za wikszym zyskiem, ale oni nie wytwarzaj wasnymi rkami dbr materialnych. Bogactwa duchowo-kulturalne take s tworzone przez masy ludowe. Nie tylko tworz one bezporednio bogactwa duchowokulturalne, lecz take wysuwaj ze swego ona przodujcych mylicieli,

wybitnych pracownikw naukowych i utalentowanych dziaaczy literatury i sztuki. Rwnie klasy wyzyskujce wysuwaj swoich apologetw dziaajcych w dziedzinie ideowo-kulturalnej, jednake bdce ich dzieem wytwory ideowokulturalne dziaaj na przekr zdrowemu yciu i rozwojowi spoeczeostwa. Masy ludowe przeobraaj spoeczeostwo. Reakcyjne klasy wyzyskiwaczy wykazuj zainteresowanie nie przeobraaniem spoeczeostwa, lecz tylko utrzymywaniem i utrwalaniem starego reymu opartego na wyzysku. Reformy, ktre s pozorowane przez buruazyjnych rzdcw, maj w najlepszym wypadku na celu niedopuszczenie do kryzysu kapitalizmu. Postpowe przeobraanie spoeczeostwa jest realizowane tylko siami obudzonych i zespolonych mas ludowych. Poniewa wszystko w spoeczeostwie jest tworzone przez masy ludowe, to, naturalnie, one powinny stad si jego gospodarzami. Tylko w spoe czeostwie socjalistycznym, w ktrym wadza paostwowa i rodki produkcji znajduj si w rkach ludu, masy ludowe staj si prawdziwymi gospodarzami wszystkiego. Poniewa masy ludowe s gospodarzami wszystkiego w spoeczeostwie, one powinny zajmowad miejsce gospodarza, korzystad z praw godnych tej pozycji, realizowad ca peni swojej odpowiedzialnoci i rol gospodarza oraz czerpad przyjemnoci z penowartociowego, szczliwego ycia, ktre jest godne gospodarza. Masy ludowe jako gospodarze wszystkiego w spoeczeostwie powinny zajmowad miejsce gospodarza i korzystad z przysugujcych mu praw. Zajd miejsce gospodarza i korzystad z przysugujcych mu praw taki jest samodzielny wymg mas ludowych. Samodzielnod to ywotnie wany czynnik istnienia mas ludowych, a ich samodzielne miejsce i prawa to podstawowe czynniki, od ktrych zaley los mas ludowych. Masy ludowe jako gospodarze paostwa i spoeczeostwa powinny zajmowad miejsce gos podarza i korzystad z odpowiednich praw we wszystkich sferach ycia spoecznego, a przede wszystkim w polityce, ekonomice i kulturze. Aby w sposb konsekwentny urzeczywistniad i bronid samodzielnoci mas ludowych konieczne jest opracowanie caej linii i polityki na podstawie samodzielnych postulatw mas ludowych i wcielanie ich w ycie, opierajc si na ich siach. Samodzielne postulaty mas ludowych to kryterium umoliwiajce odrnianie susznych koncepcji i linii politycznych od niesusznych. Jedyna

droga pozwalajca uniknd subiektywizmu i skomplikowanych skrzywieo w rewolucji i budownictwie nowego spoeczeostwa polega na tym, aby udawad si w gszcz mas ludowych oraz przysuchiwad si ich pogldom i postulatom. Masy ludowe s nauczycielem we wszystkim. Jeeli si uoglnia i systematyzuje ich samodzielne pogldy i wymagania to otrzyma si i ide, i lini, i polityk. W toku opracowywania swojej linii i polityki partia klasy robotniczej powinna zawsze brad pod uwag pogldy i wymagania mas ludowych, nieustan nie znajdujc si w ich rodowisku. Rwnie dla pracownikw gwn istot ich dziaalnoci powinno stad si poznawanie pogldw i postulatw mas ludowych. Nawet w skomplikowanych, trudnych warunkach nasza partia zdoaa ustanowid najbardziej przodujcy ustrj socjalistyczny i nieustannie wykazywad t wyszod dlatego, e udawaa si w gszcz mas ludowych oraz opracowywaa swoj lini i polityk, odzwierciedlajc ich samodzielne postulaty i konsekwentnie wcielajc je w ycie, opierajc si na siach mas ludowych. Na tym wanie polega tajemnica tego, e socjalizm naszego kraju, nie znajc adnych przegid i zygzakw, zwycisko poda naprzd, kroczc najbardziej naukow drog. Interesy urzeczywistniania obrony samodzielnoci mas ludowych wymagaj zdecydowanie obrony samodzielnoci kraju i narodu. Niezalenod w polityce, samodzielnod w ekonomi ce i samoobrona w obronie kraju to rewolucyjna zasada, ktrej niezmiennie przestrzega nasza partia. Mimo nacisku wywieranego przez imperialistw i tych, ktrzy d do ustanowienia swojego panowania, nasza partia i nard, wysoko cenic samodzielnod kraju i narodu, konsekwentnie wcielay w ycie rewolucyjn zasad niezalenoci, samodzielnoci i samoobrony i tym samym niezawodnie broniy i broni suwerennoci i godnoci kraju. Rwnie dzisiaj krocz one niezmiennie naprzd, dochowujc wiernoci swoim przekonaniom, wysoko wznoszc sztandar socjalizmu. W obecnym czasie imperialici brutalnie ingeruj w sprawy wewntrzne innych krajw i depcz suwerennod narodw innych krajw, usiujc usprawiedliwiad to powoywaniem si na obron praw czowieka. Prawa czowieka s nie do pomylenia w oderwaniu od suwerennoci kraju i narodu. Narodom tych krajw, ktre znajduj si pod panowaniem si zewntrznych, nigdy nie przyznaje si praw czowieka. Prawa te s zawsze prawami do samodzielnoci, z ktrych powinien korzystad nard we wszystkich sferach ycia spoecznego w polityce, ekonomice, ideologii i kulturze. Prawa czowieka, o ktrych rozprawiaj imperialici, to przywileje przysugujce bogatym,

pozwalajce im na prowadzenie wszelkich dziaao dlatego, e maj pienidze. Imperialici w ogle nie uwaaj za prawa czowieka prawa bezrobotnych do zatrudnienia oraz prawa bezdomnych i osieroconych do egzystencji. Nie maj prawa mwid o prawach czowieka imperialici, ktrzy nie przyznaj ludziom pracy nawet elementarnych praw do egzystencji i prowadz polityk antyludow, polityk dyskryminacji rasowej i narodowej, polityk kolonialn. Pierwszym wrogiem praw czowieka s imperialici, ktrzy depcz suwerennod narodw i pod szyldem obrony praw czowieka dokonuj ingerencji w sprawy wewntrzne innych krajw. Nie dopucimy w adnym wypadku do jakichkolwiek prb ingerencji i samowoli ze strony imperialistw, ktrzy omielili by si targnd na suwerennod naszego kraju i narodu, i bdziemy niezawodnie jej bronid. Masy ludowe powinny wykonywad swj obowizek, swoj rol gospodarzy wszystkiego w spoeczeostwie. Tylko w takim wypadku mog one bronid miejsca i prawa gospodarzy. Rewolucja i budownictwo nowego spoeczeostwa stanowi paszczyzn urzeczywistniania interesw mas ludowych, a zatem, jest to dzieo ich samych. Masy ludowe powinny rozstrzygad o wszystkich problemach wyaniajcych si w toku rewolucji i budownictwa nowego spoeczeostwa, przejawiajc wysokie poczucie odpowiedzialnoci i opierajc si na wasnych siach. Aby masy ludowe wykonay obowizek i rol gospodarzy wszystkiego w spoeczeostwie, naley podnosid poczucie wiadomoci gospodarzy, a w tym celu konieczne jest wysuwanie na czoowe miejsce przeobraania pod wzgldem ideowym, pracy politycznej. Jest to istotnym wymogiem spoeczeostwa socjalistycznego. W spoeczeostwie socjalistycznym, w ktrym masy lu dowe stay si gospodarzami paostwa i spoeczeostwa, podstawow si napdow rozwoju spoecznego s wysoki rewolucyjny entuzjazm i twrcza aktywnod mas ludowych, uzbrojonych w samodzieln wiadomod i monolitycznie zespolonych wok partii i Wodza. Priorytet przeobraania pod wzgldem ideowym i pracy politycznej, wychowywanie wszystkich czonkw spoeczeostwa na zasadach komunistycznych i podnoszenie poziomu ich rewolucyjnego entuzjazmu i twrczej aktywnoci pozwalaj przyspieszad dynamicznie rewolucj i budownictwo socjalizmu oraz wykazywad w penej mierze wyszod socjalizmu. Wanie dlatego w spoeczeostwie socjalistycznym naley zawsze brad za podstaw wychowywanie mas ludowych, ujawnianie ich rewolucyjnego entuzjazmu i twrczej aktywnoci, wysuwajc na czoowe miejsce przeobraa nie

pod wzgldem ideowym, prac polityczn. Dla for sownego rozwijania budownictwa socjalistycznego nie ma innej drogi, jak tylko ta, ktra polega na przyznawaniu priorytetu przeobraaniu pod wzgldem ideowym, pracy politycznej i podnoszeniu roli mas ludowych. Prba wywoywania aktywnoci ludzi za pomoc pienidza nie odpowiada naturze spoeczeostwa socjalistycznego i przez stosowanie takiej metody niemoliwe jest ujawnianie wyszoci socjalizmu. Jeeli podejmuje si prb aktywizowania ludzi, posugujc si w tym celu si pienidza, to znaczy, jeeli bierze si za podstaw metod kapitalistyczn, to niemoliwe jest wzbudzenie rewolucyjnego entuzjazmu i twrczej aktywnoci ludzi. W takim wypadku ustrj socjalistyczny moe ulegad zwyrodnieniu i moe znaled si w obliczu zagroenia. Nasza partia, niezmiennie wysuwajc na czoowe miejsce przeobraanie pod wzgldem ideowym, prac polityczn i opierajc si na wysokim rewolucyjnym entuzjazmie i twrczej aktywnoci mas ludowych, potrafia energicznie posuwad naprzd re wolucj i budownictwo socjalizmu oraz ujawniad w szerszym zakresie jego wyszod. Wysoki rewolucyjny entuzjazm i twrcza aktywnod mas ludowych, zespolonych monolitycznie wok partii i Wodza, stanowi rdo si demonstrujcych wyszod i niewzruszonod socjalizmu naszego typu, sucego interesom mas ludowych, jako socjalizmu w najwyszym stopniu na ukowego. Aby masy ludowe wypeniay pomylnie obowizek i rol gospodarzy wszystkiego w spoeczeostwie, konieczne jest powikszanie ich twrczej siy. Jest to wane zagadnienie, ktremu naley powicad nieustannie pierwszoplanow uwag w rewolucji i budownictwie nowego spoeczeostwa. Poniewa masy ludowe s twrcami wszystkiego, co znajduje si w spoeczeo stwie, powodzenie rewolucji i budownictwa socjalizmu uzalenione jest od tego, jak zostanie zorganizowana praca nad wychowywaniem mas ludowych tak, aby stanowiy one siln istot. Przez wychowywanie mas ludowych tak, aby stay si one siln istot, rozumie si wpajanie im wysokiej samodzielnej wiadomoci i twrczej zdolnoci. W spoeczeostwie kapitalistycznym nie jest moliwe normalne urzeczywistnianie wymogu mas ludowych, aby nieustannie rozwijay si one jako samodzielna i twrcza istota. Imperialistom i ka pitalistom nie jest potrzebny wszechstronnie rozwinity, niezaleny i twrczy czowiek majcy wysok samodzieln wiadomod, oni potrzebuj sugi, ktry pokornie poddaje si ich woli i pracuje na nich, wytwarzajc wartod dodatkow. Dlatego puszczaj oni w ruch cay arsena rodkw i metod sucych do tego, aby prze ksztacid masy pracujce w niewolnikw kapitau, doprowadzaj do ich rozkadu pod wzgldem ideowym, znieksztacaj ich twrcz zdolnod. Denie mas ludo wych do tego, aby rozwijad si jako samodzielna i twrcza istota moe byd

urzeczywistnione w penym zakresie tylko w spoeczeostwie socjalistycznym. Dziki naszej partii zosta u nas ustanowiony najdoskonalszy socjalistyczny system owiaty i oglnonarodowy system ksztacenia, a wydatki na ich utrzymanie bierze na siebie paostwo i spoeczeostwo. W ten sposb pomylnie prowadzona jest praca w dziedzinie wychowywania wszystkich czonkw spoeczeostwa na wszechstronnie rozwinitych budowniczych socjalizmu i komunizmu. W rezultacie tego nasz nard, mimo niezwykle trudnych warunkw, mg rozwizywad wszystkie problemy swoimi siami i swoim rozumem pod sztandarem opierania si na wasnych siach oraz nadawad silny impuls socjalistycznemu budownictwu. Masy ludowe powinny cieszyd si penowartociowym szczliwym yciem, godnym gospodarza wszystkiego w spoeczeostwie. W zapewnieniu masom ludowym penowartociowego szczliwego ycia wane miejsce zajmuje ycie materialne. ycie materialne stanowi podstaw ycia spoecznego. W spoeczeostwie socjalistycznym masy ludowe, ktre s gospodarzami paostwa i spoeczeostwa, powinny korzystad z dbr dostatniego i cywilizowanego ycia materialnego. W cigu minionych lat nasza partia za pomoc energicznego przyspieszania budownictwa gospodarczego umacniaa i rozwijaa socjalistyczny system ekonomiczny, stworzya potn socjalistyczn samodzieln gospodark narodow. Dziki temu zostaa uz yskana materialna gwarancja tego, aby wasnymi siami zapewnid pomylnie ycie materialne narodu. Potencja samodzielnej ekonomiki narodowej, ktr stworzylimy, przejawiajc ducha opierania si na wasnych siach i penej powicenia walki z trudnociami, jest ogromny. Stanowi on cenny kapita umoliwiajcy zapewnienie zdrowego, ustabilizowanego ycia materialnego dla caego naszego narodu. Niezmiennie bdziemy przeznaczad wielkie siy na socjalistyczne budownictwo gospodarcze, aby jeszcze bardziej umacniad ekonomiczny potencja kraju i nieprzerwanie podnosid poziom ycia materialnego naszego narodu zgodnie z socjalistycznymi potrzebami. Istota treci penowartociowego szczliwego ycia mas ludowych polega na tym, aby ludzie prowadzili godne ycie, uszlachetniajc swoje ycie spoeczno-polityczne, by byli otoczeni mioci i zaufaniem ze strony spoecznego kolektywu. W ogle nard pragnie prowadzid godne ycie spoeczno-polityczne w atmosferze mioci i zaufania ze strony kolektywu spoecznego, jednake w spoeczeostwie opartym na wyzysku pragnienie to nie moe stad si

rzeczywistoci. W adnym wypadku niemoliwe jest pogodzenie ze sob, z jednej strony, wyzysku i ucisku czowieka przez czowieka, a z drugiej strony, mioci i zaufania do narodu; jest rzecz oczywist, e midzy wyzyskiwaczami a wyzyskiwanymi nie moe byd prawdziwej mioci i zaufania. W spoeczeostwie kapitalistycznym, w ktrym ludzka godnod zostaa przeksztacona w wartod wymienn, a jej oceny dokonuje si za pomoc pienidza i majtku, nie moe byd nawet mowy o mioci i zaufaniu do mas ludowych. Buruazyjna reakcja bredzi o mioci ponadklasowej, ale jest to tylko podstpny wybieg stosowany przez tych, ktrzy usiuj zamaskowad reakcyjn istot kapi talistycznego ustroju opierajcego si na wyzysku oraz zacierad sprzecznoci klasowe. Istniejca wczeniej teoria klasy robotniczej zdemaskowaa reakcyjny charakter koncepcji goszcej obudn ponadklasow miod ze strony buruazyjnej reakcji i wyjania to, e w spoeczeostwie klasowym take miod ma charakter klasowy. To, e miod ma charakter klasowy, nie oznacza, e wzajemna miod i wzajemne zaufanie s moliwe tylko midzy takimi ludmi, ktrych pooenie spoeczno-klasowe jest zblione. Kiedy ludzie, ktrych wprawdzie nie czy zblione pooenie spoeczno-klasowe, prowadz wspln walk w obronie samodzielnoci mas ludowych i wsplnie realizuj twrcz dziaalnod, to midzy nimi mog powstawad stosunki oparte na mioci i wzajemnym zaufaniu. Wraz z ustanowieniem ustroju socjalistycznego ulega likwidacji antagonizm klasowy, a stosunki midzy ludmi przeistaczaj si ze stosunkw wyraajcych sprzecznoci i brak zaufania w stosunki wyraajce wzajemn miod i zaufanie. W spoeczeostwie socjalistycznym uczucie mioci i zaufania rozwija si midzy kolektywem spoecznym a jego czonkami, midzy poszczeglnymi czonkami spoeczeostwa, ujawnia si ono w najwyszym stopniu midzy wodzem a onie rzami. Najcenniejsze i najpikniejsze jest take ycie, ktre nacechowane j est tym, e wdz i onierze, partia i nard s zespolone mioci i zaufaniem, e cae spoeczeostwo zostaje przeksztacone w swego rodzaju tworzcy jedn caod organizm spoeczno-polityczny i wszyscy jego czonkowie przepenieni s zdecydowan wol bezgranicznego rozsawiania swojego ycia spoecznopolitycznego. Spoeczeostwo, w ktrym wszystko to stao si rzeczywistoci, jest spoeczeostwem wykazujcym najwiksz trwaod oraz zdolnod do ycia. Socjalizm, ktry suy interesom mas ludowych, stanowi ucielenienie w najpeniejszym stopniu stosunkw godnego towarzyszy zespolenia i wsppracy, mioci i zaufania we wszystkich sferach ycia spoecznego. Dokonuje on take transformacji polityki w polityk opart na mioci i zaufaniu. Miod i zaufanie oto co stanowi istot polityki w spoeczeostwie socjalistycznym, w ktrym masy

ludowe, bdce przedtem przedmiotem polityki, przeobraziy si w jej gospodarzy. Z cakowitym uzasadnieniem nazywamy polityk mioci i zaufania polityk wysoce moraln. Imperialici, rozprawiajc o systemie wielopartyjnym i o demokracji parlamentarnej, przedstawiaj w rowym wietle polityk buruazyjn i szkaluj polityk socjalistyczn, ale to, co jest czarne, nie moe zamienid si w biae. Buruazyjna polityka jest polityk okrutn i podstpn, polityk ucisku i grabiey, zwizan z wadz pienidza. Aby w spoeczeostwie socjalistycznym prowadzid prawdziw wysoce moraln polityk, naley wysund takiego przywdc politycznego, ktry ywi uczucie bezgranicznej mioci do narodu. W ustroju socjalistycznym przywdca polityczny powinien mied nie tylko zdolnoci, lecz take przede wszystkim ucieleniad w sobie szlachetn moralnod uczucie bezgranicznej mioci do narodu. Tumaczy si to tym, e polityka socjalistyczna jest ze swej strony polityk wysoce moraln. Kiedy przywdca polityczny w ustroju socjalistycznym nie ma wystarczajcych zdolnoci, to skutkiem tego moe byd zahamowanie rozwoju spoeczeostwa socjalistycznego, ale jeeli okae si, e jest on pozbawiony zasad moralnych, to ten brak pocignie za sob nawet takie skutki, jak zdradzenie narodu i zaamanie si socjalizmu. Po to, aby prowadzid polityk mioci i zaufania w spoeczeostwie socjalistycznym, naley budowad parti rzdzc w socjalizmie jako partimatk. Partia klasy robotniczej jest kierownicz organizacj polityczn spoeczeostwa. A zatem, to jak su narodowi organy paostwowe i wszystkie organizacje w spoeczeostwie socjalistycznym, zaley w ostatecznym wy niku od tego, w jaki sposb buduje si parti. Budowa partii-matki jest pierwszoplanowym warunkiem tworzenia organw paostwowych i wszystkich organizacji spoeczeostwa socjalistycznego, sucych narodowi, Zbudowad parti-matk to znaczy przeksztacid parti w prawdziwego przywdc i obrooc narodu, ktry odpowiada za los mas ludowych, i wnikliwie troszczy si o nie, podobnie jak matka szczerze kocha swoje dzieci i serdecznie ich doglda. W przeszoci partia bya uwaana przede wszystkim jako or walki klaso wej. Jest rzecz oczywist, e partia klasy robotniczej powinna prowadzid take walk klasow. Jednake caa dziaalnod partii powinna wypywad z bezgranicznej mioci i zaufania do narodu. Partia powinna prowadzid walk przeciw zakusom na interesy mas ludowych, powicajc pierwszoplanow uwag obronie ich interesw. Niemao byo takich partii, ktre, utraciw szy poparcie i zaufanie ze

strony mas ludowych, w ostatecznym wyniku zakooczyy swoje istnienie. Jest to rezultat tego, e nie byy one zbudowane jako partie-matki, odpowiadajce za los narodu i przejawiajce serdeczn trosk o niego, lecz ulegy przeksztaceniu w partie biurokratyczne, ktre przejawiaj pych i naduywaj wadzy. Aby uczynid parti rzdzc w ustroju socjalistycznym parti-matk, naley wychowywad kadry kierownicze, wszystkich czonkw partii w duchu bezgranicznej mioci do narodu i wiernego suenia mu. Aby wiernie suyd narodowi, naley troszczyd si o nard, a nie myled o swoim wasnym powodzeniu, trzeba traktowad zmartwienia i radoci narodu jak swoje wasne. Wierne suenie narodowi stanowi wity obowizek komunisty, w tym te zawiera si prawdziwy sens jego ycia. Ludzie przeprowadzajcy rewolucj wstpuj do partii klasy robotniczej nie w celu osignicia korzyci, nie dla kariery i wadzy, lecz po to, aby wiernie suyd narodowi. Prawdziwym komunist, czonkiem partii klasy robotniczej jest taki czowiek, ktry potrafi przede wszystkim znosid wyrzeczenia, a radoci odkada na pniej i ktry bierze na siebie trudne zadania z wasnej ochoty, za sukcesy odstpuj innym. Aby wychowad czonkw partii na takich ludzi, naley nasilid wrd nich prac ideowo-wychowawcz, ktrej celem jest suenie z powiceniem narodowi. W budownictwie partii rzdzcej w ustroju socjalistycznym jako partii-matki rzecz wan jest konsekwentne hartowanie kadr kierowniczych na sposb rewolucyjny, aktywne rozwijanie wrd nich walki przeciwko naduywaniu wadzy, biurokratyzmowi, aferom i korupcji. W spoeczeostwie socjalistycznym gwnymi przeszkodami na drodze prowadzenia wysoce moralnej polityki s dajce si zaobserwowad wrd kadr kierowniczych przypadki naduywania wadzy, biurokratyzmu, afer i korupcji. Socjalizm wypowiada nie wobec wszelkich uprawnieo wyjtkowych. Wraz z ustanowieniem ustroju socjalistycznego przestaje istnied klasa korzystajca z przywilejw. Dopki wadza paostwowa i rodki produkcji znajduj si w rkach narodu, w spoeczeostwie socjalistycznym nie moe powstawad na nowo klasa uprzywilejowana. Jeeli jednak w spoeczeostwie socjalistycznym nie rozwija si walki przeciwko naduywaniu wadzy, biurokratyzmowi, aferom i korupcji, to niektre nie wykazujce odpornoci kadry kierownicze mog ulegad wypaczeniom pod wzgldem ideologicznym, odrywad si od narodu i tworzyd warstw uprzywilejowan. Caa polityka partii i paostwa jest wcielana w ycie przez kadry kierownicze. Dlatego bez wzgldu na to, jak dobr polityk opracowayby partia i paostwo, dokadne wcielanie jej w ycie jest niemoliwe,

jeeli kadry kierownicze naduywaj wadzy i s zaraone biurokratyzmem. Jeeli kadry kierownicze korzystaj ze specjalnych praw, postpuj w sposb biurokratyczny, dopuszczaj si afer i korupcji, to partia rzdzca w ustroju socjalistycznym utraci poparcie i zaufanie ze strony mas. A parti a nie majca poparcia ze strony mas nie zdoa utrzymad swojego istnienia. Jak wykazuj nauki historii, dopuszczenie przez parti rzdzc w ustroju socjalistycz nym do naduywania wadzy, biurokratyzmu, afer i korupcji kadr kierowniczych jest rwnoznaczne z kopaniem dla siebie wasnego grobu. Nasza partia, wczenie uchwyciwszy niebezpieczeostwo, jakie powstaje wskutek naduywania wadzy, biurokratyzmu, afer i korupcji, ktre mog wystpowad wewntrz partii rzdzcej, nieustannie rozwijaa wymierzon przeciw temu walk. Obecnie nasze kadry kierownicze, udzielajc gorcego poparcia hasu partii: Su narodowi!, wiernie su narodowi, bdc jego sugami. Jednake biorc pod uwag to, e naduywanie wadzy, biurokratyzm, afery i korupcja maj swoje korzenie w starej ideologii i, e nadal kontynuowane s knowania imperialistw majce na celu przenikanie pod wzgldem ideowo kulturalnym, zmierzajce do rozprzestrzeniania wrd nas starej ideologii, nie powinnimy nawet w najmniejszym stopniu osabiad walki prowadzonej przeciw tym uomnociom. Naley nieprzerwanie i ze zwikszon intensywnoci rozwijad prac wychowawcz oraz walk ideologiczn, aby wykorzenid cakowicie wystpowanie tego rodzaju zjawisk wrd kadr kierowniczych. Polityka mioci i zaufania, wysoce moralna polityka prowadzona przez nasz parti, jest podstawowym czynnikiem warunkujcym wyszod i niezwycionod socjalizmu w naszym kraju. Dziki wysoce moralnej polityce prowadzonej przez parti i wodza, nasz nard, rozsawiajc nasze godne ycie spoeczno-polityczne, cieszy si najbardziej penowartociowym i godnym yciem w socjalistycznym us troju naszego typu sucym interesom mas ludowych. Wszyscy czonkowie spoeczeostwa, odnoszc si do siebie z wzajemnym zaufaniem, darzc si wzajemnie mioci i udzielajc sobie wzajemnie pomocy, jednoczenie ciesz si owocnym i szczliwym yciem, tworzc zgodn wielk rodzin takie jest prawdziwe oblicze naszego spoeczeostwa. W naszym kraju cay nard powaa i popiera Wodza jak rodzonego o jca, poda za parti, majc do niej zaufanie jak do matki, i tworzy swego rodzaju spoeczno-polityczny organizm, w ktrym Wdz, partia i masy dziel wsplny los. W caym spoeczeostwie panuje taka wspaniaa komunistyczna atmosfera, w

ktrej dla uratowania przed niebezpieczeostwem towarzysza rewolucji powica si bez wahao wasne ycie, modzi mczyni i kobiety zakadaj rodziny z inwalidami wojennymi, przejawiaj serdeczn trosk jak o czonkw rodziny, o sieroty i ludzi w podeszym wieku, ktrzy nie maj utrzymujcego ich ywiciela. Jest to chwalebny owoc wysoce moralnej polityki naszej partii. ywotna sia wysoce moralnej polityki prowadzonej przez nasz parti przejawia si nie tylko w szlachetnym obliczu ideowo-moralnym narodu, lecz take w jego zdrowym i rwnomiernym yciu materialno-kulturalnym, ktre ulega poprawie z kadym dniem. W naszym kraju wszyscy ludzie nie s przyto czeni troskami o wyywienie, odzie i mieszkanie, a dziki systemowi bezpatnego obowizkowego nauczania i systemowi bezpatnej pomocy lekarskiej nieustannie ucz si przez cae ycie i ciesz si silnym zdrowiem oraz dugowiecznoci. W naszym kraju paostwo zapewnia wszystkim ludziom zdolnym do pracy stae zatrudnienie, ponosi odpowiedzialnod za ycie caego narodu, wykazuje serdeczn trosk o ludzi, ktrzy utracili przejciowo zdolnod do pracy lub pozbawionych tej zdolnoci, otacza trosk starych ludzi, ktrzy nie maj opiekunw. Weterani rewolucji, weterani wojny, inwalidzi wojenni i ludzie zasueni prowadz owocne ycie, znajdujc si pod ochron paostwa, cieszc si wysokim szacunkiem i mioci ze strony narodu. Dobrodziejstwa wysoce moralnej polityki prowadzonej przez nasz parti najgorcej zagrzewaj przedstawicieli nowego dorastajcego pokolenia. S oni kontynuatorami rewolucji, stanowi przyszod kraju i narodu. Perspektywy rewolucji i rozkwit kraju oraz narodu zale od tego, jak bdzie si wychowywad nowe pokolenie. Tak wic zagadnienie wychowywania nowego pokolenia nie moe stanowid tylko obowizku rodzicw. W spoeczeostwie kapitalistycznym, w ktrym los przedstawicieli nowego pokolenia zaley od sakiewki rodzicw, staj si oni w sposb nieunikniony ofiarami spoecznej nierwnoci i za. W obecnym czasie wskutek wojen, konfliktw spoecznych, chorb i godu, bdcych nastpstwem agresywnych dziaao oraz ingerencji dokonywanej przez imperialistw, grabiey uprawianej przez klasy wyzyskiwaczy, w wiecie wiele dzieci i modych ludzi traci ycie i ulega kalectwu, wasa si po ulicach oraz wchodzi na drog prowadzc do przestpstw i upadku moralnego. Jednake w naszym spoeczeostwie socjalistycznym, w ktrym prowadzona jest wysoce moralna polityka, paostwo bierze na siebie wychowywanie wszystkich przedstawicieli nowego pokolenia. Nasza partia i paostwo otaczaj ich najwiksz mioci i wykazuj trosk o nich. W naszym kraju wszyscy przedstawiciele nowej zmiany ucz si w miar swoich uzdolnieo, korzystajc z dobrodziejstw

najdoskonalszego systemu jedenastoletniego powszechnego nauczania. Otrzymuj oni od paostwa wszystko, co jest im niezbdne, poczynajc od ubioru szkolnego, a kooczc na przyborach potrzebnych do nauki. Otoczeni bezgraniczn mioci i trosk ze strony partii i Wodza, paostwa i spoeczeostwa, rosn oni szczliwie, nie zazdroszczce nikomu. Wszystkie przedsiwzicia realizowane w obecnym czasie w naszym kraju w interesie narodu wykazuj wyszod ustroju socjalistycznego naszego typu, sucego interesom mas ludowych, wypywaj one ze szlachetnego uczucia mioci partii i Wodza do narodu. Wysoce moralna polityka stanowi tradycyjn metod urzeczywistniania polityki, ktrej historyczne korzenie zostay stworzone przez Wielkiego Wodza Towarzysza Kim Ir Sena ju w latach antyjapooskiej walki rewolucyjnej i ktra jeszcze bardziej bya udoskonalana i rozwijana przez Niego zgodnie z rozwojem rewolucji i budownictwa socjalizmu. Ukochany Wdz Towarzysz Kim Ir Sen by dobrym ojcem naszego narodu, ucieleniajcym w sobie na najwyszym poziomie uczucie mioci do narodu. Od wczesnych lat uczyni on swoim kredo zasad oddawad czed narodowi jak niebu, przez cae ycie znajdowa si w gszczu narodu, dzielc z nim smutki i radod i powici si cakowicie dla dobra narodu. Dziki temu, e nasz nard mia za swego Wodza szanowanego Towarzysza Kim Ir Sena, odznaczajcego si szlachetn moralnoci bezgraniczn mioci do narodu, w naszym kraju moga zrodzid si pena chway historia prawdziwie ludowej, wysoce moralnej polityki. Nasza partia dziedziczy i nieustannie rozwija wspaniae tradycje wysoce moralnej polityki, stworzone przez Wielkiego Wodza Towarzysza Kim Ir Sena. Wysoce moralna polityka naszej partii to polityka gbokiej mioci i zaufania, wymagajca otaczania mioci i zaufaniem wszystkich bez rnicy warstw lud noci. Z tego punktu widzenia nazywamy wysoce moraln polityk naszej partii polityk szerok. Wysoce moralna polityka naszej partii jest polityk niezmien nej mioci i zaufania, przez ktrej urzeczywistnianie odpowiada ona za ycie spoeczno-polityczne kadego czowieka i pomaga mu w okryciu si chwa. Nasza partia nie pozostawia na pastw losu nawet tego, kto popenia bd, wychowuje go i poddaje reedukacji, aby wszed on na suszn drog, aby uczyni swoje ycie spoeczno-polityczne yciem godnym. Szlachetna miod i zaufanie partii i Wodza do naszego narodu rodz w nim bezgraniczn wiernod wobec partii i Wodza. Nasz nard od dawnych czasw syn ze swego silnego poczucia sprawiedliwoci, zamiowania do pracy,

odwagi, wysokiego poczucia obowizku i uprzejmoci. Najlepsze charakterystyczne cechy naszego narodu rozwijaj si wszechstronnie i rozkwitaj w naszej epoce na nowej podstawie duchowo-moralnej. Nasz nard odczuwa wielk wdzicznod za wysoce moraln polityk partii i Wodza i po wica wszystkie swoje siy i pomysy, aby odpowiedzied na ni wiernoci. Wiernod naszego narodu wobec Wielkiego Wodza Towarzysza Kim Ir Sena przejawia si na najwyszym poziomie obecnie, kiedy nieoczekiwanie musielimy rozstad si z ukochanym Wodzem. Z bezgraniczn szczeroci, na wieki, z pokolenia na pokolenie czcid szanowanego Towarzysza Kim Ir Sena jako Wodza naszej partii i naszej rewolucji taka jest niewzruszona wola naszego narodu. Nasz nard caym sercem przyswoi sobie nauki ukochanego Wodza Towarz ysza Kim Ir Sena, pod kierownictwem partii ze zdwojon energi prowadzi walk o odniesienie nowego zwycistwa. Nie ma drugiego takiego narodu, ktry by, tak jak nasz, obdarzony by tak szlachetnymi przymiotami duchowo-moralnymi bezgraniczn wiernoci wobec partii i Wodza i powiceniem w walce prowadzonej w imi Ojczyzny, spoeczeostwa i kolektywu. Z cakowitym uzasadnieniem chlubimy si tym, e mamy tak wspaniay nard. Na tym, e wy chowalimy tak wspaniay nard polega ogromna zasuga naszej partii, jest to wspaniae zwycistwo wysoce moralnej polityki prowadzonej przez nasz parti. Wysoce moralna polityka naszej partii stanowi rdo jednomylnoci i zwartoci Wodza, partii i mas. Jednomylnod i zwartod Wodza, partii i mas, ktrych podstaw stanowi miod i wiernod, wykazuj najwiksz trwaod, a socjalizm naszego typu, opierajcy si na takiej jednomylnoci i zwartoci jest niezwyciony. Ludzie wiata zazdroszcz socjalizmu naszego kraju, nazywajc go socjalizmem najbardziej idealnym. Dzieje si tak dlatego, e socjalizm w naszym kraju jest socjalizmem prawdziwym, sucym interesom mas ludo wych i ucieleniajcym w sobie w dostatecznym stopniu zasady mioci i zaufania do narodu. Masy ludowe zajmuj swoje miejsce gospodarzy paostwa i spoeczeostwa i korzystaj ze swoich praw, wypeniaj obowizek i rol gospodarzy, ciesz si owocnym i szczliwym yciem jako gospodarze. Wanie to stanowi podstaw tego, e socjalizm naszego typu, sucy interesom mas ludowych jest niezwycionym socjalizmem, ktry cieszy si ich absolutnym po parciem i zaufaniem.

Nasza partia bdzie niezmiennie prowadzid polityk wysoce moraln, polityk prawdziwie ludow, wymagajc uwaania mas ludowych gospodarzy wszystkiego w spoeczeostwie za absolutn istot oraz otaczania narodu bezgraniczn mioci i zaufaniem. Obecnie nasza partia i nasz nard maj przed sob odpowiedzialne a jednoczenie zaszczytne zadanie kontynuowania z pokolenia na pokolenie i doprowadzenia do zwyciskiego kooca naszego wielkiego dziea socjalizmu, ktre rozpocz i ktrym kierowa Wielki Wdz Towarzysz Kim Ir Sen. Nasza partia, tak samo, jak w przeszoci, kiedy przebywaa zwycisk drog, wierzc narodowi i opierajc si na nim, bdzie rwnie w przyszoci wierzyd narodowi i opierad si na nim a do zakooczenia naszego wielkiego dziea socjalizmu. Socjalizm, w ktrym w centrum uwagi znajduje si czowiek i ktry suy interesom mas ludowych, jest socjalizmem najbardziej naukowym, najdoskonalszym i majcym najwiksz si. Socjalizm odznaczajcy si tak naukowoci i prawdziwoci z pewnoci zatriumfuje.