Vous êtes sur la page 1sur 18

Wiaczesaw Mootow

W dwudziest rocznic Rewolucji Padziernikowej

http://maopd.wordpress.com/

Przemwienie zostao wygoszone 7 listopada 1937 roku.

Maoistowski Projekt Dokumentacyjny 2012


2

Znaczenie naszego zwycistwa


Dzi masy pracujce Zwizku Radzieckiego z uczuciem wielkiej dumy wic dwudziest rocznic Rewolucji Padziernikowej. Ci spord nas, ktrzy rozpoczli swe wiadome ycie przed 1917 rokiem, widz na wasnym dowiadczeniu wywoane przez Rewolucj Padziernikow gruntowne zmiany w naszym yciu. Pokolenie, ktre wyroso w cigu ostatnich dwudziestu lat, uczestniczyo w ostatecznym rozgromieniu si starej, buruazyjno-obszarniczej Rosji i w stworzeniu nowego, socjalistycznego ustroju. W te dni we wszystkich naszych miastach i wsiach, w kadym ywym zaktku kraju myli ludzi pracy zwrcone s do wydarzeo wielkiego dwudziestolecia Socjalistycznej Rewolucji, do jej wietnych zdobyczy i do jasnej przyszoci, ktra stana przed nimi otworem. Nie tylko robotnicy i chopi Zwizku Radzieckiego, ale te ludzie pracy krajw kapitalistycznych i kolonij doznaj w tych dniach radosnego uczucia z powodu zwycistwa Rewolucji Padziernikowej. W nieustannym wzrocie si Zwizku Radzieckiego, w dokonujcym si na ich oczach rozkwicie tych si widz oni, co mog osignd ludzie pracy zdobywszy wadz paostwow. Cokolwiek robiliby nasi wrogowie, wrogowie Rewolucji Padziernikowej, cokolwiek wymylaliby w celu pomniejszenia jej znaczenia, prawda o naszej rewolucji prosta, nieupikszona prawda o Zwizku Radzieckim przenika wszdzie, przenika daleko poza granice ZSRR i zdobywa dla siebie wszystko, co jest wiadome, wszystko, co jest zdolne do walki przeciw kapitalizmowi. Olbrzymia sia i midzynarodowe znaczenie Rewolucji Padziernikowej polega na tym, e rewolucja ta zicia utajone marzenia ludzi pracy o wyzwoleniu si z jarzma wyzyskiwaczy i z niewolniczej pracy u kapitalistw i obszarnikw. Zicia ona to, o czym marzyli najlepsi synowie ludzkoci na przestrzeni wielu, wielu wiekw. Upyno niejedno tysiclecie, zanim nastpia tzw. nowa era". Upyno jeszcze z gr 1900 lat nowej ery", zanim wreszcie znalaza si sia, rewolucyjna organizacja, ktra powioda masy pracujce w bj przeciwko kapitaowi, przeciwko wadzy buruazji i obszarnikw. W roku 1917 robotnicy wesp z chopami rozgromili swych ciemiycieli, zagarnli wadz w swe rce, ustanowili dyktatur proletariatu w naszym kraju.
3

Rewolucj socjalistyczn przypieszya pierwsza wiatowa wojna imperialistyczna. Doprowadzia ona do rozpaczliwego stanu robotnikw i masy ludowe nie tylko Rosji. Jednake najsabszym ogniwem wiatowego kapitalizmu okazaa si wwczas stara, carska, buruazyjno-obszarnicza Rosja. Z drugiej strony, najbardziej rewolucyjn klas na wiecie okazaa si klasa robotnicza naszego kraju, ktra stworzya parti bolszewick pod kierownictwem wielkiego Lenina ... Z chwil zwycistwa Rewolucji Padziernikowej speniy si marzenia mas pracujcych i wszystkich najlepszych przedstawicieli ludzkoci. Od tego czasu datuje si rywalizacja dwch wiatw opartych na przeciwstawnych sobie zasadach, rywalizacja nowego spoeczeostwa ze starym, rywalizacja socjalizmu z kapitalizmem. Rywalizacja ta przykuwa do siebie uwag we wszystkich krajach. Podstaw starego spoeczeostwa bya wasnod prywatna, kiedy wszystkie rodki produkcji naleay do kapitalistw, bogaczy. Na tym opieraa si wadza kapitalistw, na potdze kapitau. Wadza Radziecka zlikwidowaa kapitalistyczny system gospodarki i zniosa prywatn wasnod narzdzi i rodkw produkcji, wprowadziwszy socjalistyczny system gospodarki i socjalistyczn wasnod. rodki i narzdzia produkcji stay si wasnoci bd socjalistycznego paostwa, bd naszych socjalistycznych kochozw i spdzielni. W obu wypadkach zaczy one suyd nie interesom zysku poszczeglnych osb kosztem innych, lecz interesom narodu, interesom mas pracujcych. Nie jest to maleoka zmiana, lecz gruntowna przebudowa spoeczeostwa, gruntowne przeksztacenie jego podstawy ekonomicznej. Zniesienie prywatnej wasnoci ziemi, zniesienie prywatnej wasnoci fabryk i zakadw przemysowych, zniesienie prywatnej wasnoci kolei i domw mieszkalnych w miastach oraz inne tego rodzaju kroki doprowadziy do cakowitego zlikwidowania klas kapitalistycznych i wszystkich pasoytniczych, nie pracujcych elementw w naszym kraju. Zniknli u nas kapitalici, obszarnicy, kuacy, kupcy i inni gnbiciele ludu. Nasze prawa nie zezwalay na ich istnienie i nie dopuszczay do nowego pojawienia si jakichkolwiek pasoytw. Nasz ustrj spoeczny oparty jest na przyjacielskich stosunkach robotnikw i chopw, ktrzy poprzez Rady Ludu Pracujcego rzdz krajem i buduj swe nowe ycie.
4

Czy nie na tym polegay podstawowe cele Rewolucji Padziernikowej? Niewtpliwie na tym. A zatem klasa robotnicza wraz z pracujcymi chopami ujwszy wadz w swe rce rzeczywicie wykorzystaa j do zrealizowania podstawowych celw Rewolucji Padziernikowej. O ogromnym powodzeniu, z jakim realizowano te cele, o tym, comy ju zdobyli, a co teraz jest ju rwnie zapisane w naszej ustawie zasadniczej o tym wszystkim w prostych, lecz pomiennych sowach mwi uchwalona przez Zwizek Radziecki Konstytucja Stalinowska. Konstytucja Stalinowska mwi o zwyciskich sukcesach Rewolucji Padziernikowej, o tym, e nasza rewolucja w praktyce osigna swj zasadniczy cel i utorowaa sobie drog do nowych wielkich zdobyczy. Std wzrost midzynarodowego znaczenia stworzonego przez ni nowego ustroju. Rewolucji Padziernikom i

Podstaw nowego ustroju jest udzia mas pracujcych w rzdzeniu paostwem. Bez tego nie mogo byd nawet mowy o jakichkolwiek sukcesach Wadzy Radzieckiej. Jedynie dziki temu, e w kraju naszym zwyciya dyktatura proletariatu i zosta zrealizowany demokratyzm wyszego typu, demokratyzm socjalistyczny, otwierajcy nieograniczone moliwoci, jeli chodzi o udzia wszystkich ludzi pracy w rzdzeniu paostwem, jedynie dziki temu istnieje i nieustannie krzepnie paostwo radzieckie. Demokratyzm ten nie jest podobny do demokratyzmu paostw buruazyjnych. Kto tego nie zrozumia, ten nie jest socjalist, nie jest proletariackim rewolucjonist, ten nie moe byd wiadomym zwolennikiem wyzwolenia mas pracujcych z jarzma kapitau. W paostwach buruazyjnych demokratycznego typu proklamuje si formaln rwnod praw obywateli, ale jedni z nich byli i pozostaj wyzyskiwani i uciskani, inni za wyzyskiwaczami i ciemiycielami swego ludu! Nawet w najbardziej demokratycznym kraju buruazyjnym demokracja dla mas pracujcych ograniczona jest ciasnymi ramami i tolerowana jedynie o tyle, o ile narusza to panujcej sytuacji klas wyzyskiwanych. W krajach buruazyjnych demokratyzm wykorzystywany jest przez panw sytuacji w ich interesach, kada za prba rozszerzenia praw politycznych ludzi pracy spotyka si z citym oporem.

Nasz ustrj oparty jest na czym innym. Nasz ustrj staje si tym mniejszy, im aktywniej i wszechstronniej ludzie pracy uczestnicz w rzdzeniu paostwem. Konstytucja Stalinowska daa nowy dowd, e stoimy na gruncie wszechstronnego rozwoju demokratyzmu ludzi pracy, e kroczymy drog wzmoenia ze wszech miar udziau ludzi pracy w sprawach paostwa i w caym naszym yciu spoecznym. O demokratyzmie naszego ustroju wiadczy nie tylko zniesienie wszelkich ograniczeo w prawach wyborczych dla wszystkich obywateli Zwizku Radzieckiego, nie tylko cakowite rwnouprawnienie kobiety i mczyzny, nie tylko cakowite rwnouprawnienie wszystkich narodw ZSRR i wzmoona pomoc paostwa dla zacofanych narodowoci. O demokratyzmie naszego ustroju wiadczy ponadto fakt, e Konstytucja nasza mwi o takich prawach ludzi pracy, jak prawo do pracy, prawo do odpoczynku, prawo do bezpatnej nauki a do studiw wyszych wcznie dla wszystkich ludzi pracy. Niczego podobnego nie ma w konstytucjach paostw buruazyjnych, nawet w najbardziej demokratycznych spord nich. O takich prawach ludzi pracy mwi tylko Konstytucja Stalinowska. Konstytucja zwyciskiego socjalizmu, Konstytucja socjalistycznego demokratyzmu. Spjrzcie nie tylko na Konstytucj. Wecie zwyke fakty. Wecie taki fakt, jak spoeczny stosunek do prostych ludzi pracy, chociaby do tych, ktrych nazywamy stachanowcami fabryk, zakadw przemysowych, kochozw. W naszym kraju proci robotnicy i robotnice, proci kochonicy i kochonice, ktrzy dali dobre przykady pracy w produkcji, zdobywaj powszechn popularnod i szacunek. W jakim kraju jest rzecz moliw, eby wczoraj jeszcze nikomu nie znani stachanowcy spord prostych robotnikw i chopw tylko dlatego, e dali dobre przykady pracy w fabryce lub w innym gospodarstwie spoecznym, stawali si najpopularniejszymi ludmi i ulubieocami caego narodu? Czy co podobnego moliwe jest w krajach buruazyjnych, w ktrych sam prac robotnika nikt si waciwie nie interesuje, waciciel za, dla ktrego pracuje robotnik, interesuje si tylko jednym zyskiem cignionym z tej pracy? W adnym kraju buruazyjnym nie mona wyobrazid sobie takiej sytuacji, eby proci ludzie pracy za sw dobr prac stawali si znani caemu ludowi. U nas za stao si to zwyczajem. Wszyscy wiemy, e nie dzieje si to ze szkod dla
6

ludzi nauki i sztuki, nie dzieje si to ze szkod dla budowniczych gospodar ki i kultury. Wybitni przedstawiciele wszystkich gazi naszego budownictwa i wszystkich dziedzin twrczej dziaalnoci, caa nasza inteligencja pracujca otoczeni s troskliwoci spoeczeostwa i czynnie popierani przez paostwo. Pracujc dla ludu, uczciwie kierujc t czy inn dziedzin pracy nasi kierownicy maj wszelkie podstawy, by cieszyd si zaufaniem i mioci ludu", jak wskazywa towarzysz Stalin. Ustrj, w ktrym ludzie pracy dzier wadz i w ktrym czowiek pracy zajmuje honorowe miejsce w spoeczeostwie, nie moe nie cieszyd si sympati mas pracujcych wszystkich krajw. Midzynarodowe znaczenie nowego, radzieckiego ustroju wzrasta na naszych oczach. Dalej. Znana jest rwnie rola paostwa radzieckiego w stosunkach midzynarodowych. Oparty na wielkiej przyjani narodw ZSRR zajmuje szczegln pozycj wrd innych paostw w najwikszych wydarzeniach midzynarodowych. Wystarczy powiedzied o stanowisku Zwizku Radzieckiego w stosunku do walczcego o swe demokratyczne prawa i wolnod narodu hiszpaoskiego. Zwizek Radziecki nie tylko nie ukrywa swego penego sympatii stosunku do republikaoskiej Hiszpanii, ale wrcz owiadczy, e uwaa spraw Hiszpaoskiej Republiki Demokratycznej za spraw sobie blisk, za spraw caej postpowej ludzkoci. Jake dalekie s od tego uczciwego stanowiska poparcia hiszpaoskiej demokracji rzdy tych paostw, ktre skdind nie s od tego, by podawad si za kraje demokratyczne. Albo te wecie wydarzenia w Chinach. Swoj sympati do narodu chioskiego i swj stosunek do japooskiej agresji Zwizek Radziecki wyrazi ju przez zawarcie radziecko-chioskiego paktu o nieagresji. Ale nie znamy jeszcze ani jednego kroku, ktry uczyniyby inne paostwa w celu przeciwdziaania niesychanej agresji w stosunku do narodu chioskiego. Tu rwnie Zwizek Radziecki wybija si z chru paostw swym odrbnym stanowiskiem, swym uczciwym stosunkiem i szczerymi sympatiami dla narodu, ktry sta si ofiar obcej agresji. Midzynarodowa polityka Zwizku Radzieckiego bya we wszystkich tych latach niezmienna. Nikt nie wskae bardziej wiernego i konsekwentnego zwolennika pokoju. Suszne bdzie stwierdzenie, e konsekwentne realizowanie polityki
7

pokoju i denie do utrwalenia pokojowych stosunkw midzynarodowych jest wyrazem wiary naszego kraju we wasne siy. Odbywa si u nas nieustanny wzrost gospodarki narodowej, nieustanny wzrost budownictwa kulturalnego i nie mamy adnej potrzeby wszczynania zewntrznych awantur. Niech zajmuj si tym inni, jeli ju tak bardzo pali si im grunt pod nogami. Nie ukrywam jednak, e troszczymy si o Armi Czerwon i jej potg i nie zapominamy o moliwoci awantur zwaszcza ze strony faszystw. Najwaniejsz jednak rzecz, w ktrej przejawia si obecnie midzynarodowe znaczenie ZSRR, jest szczeglny wpyw polityczny Zwizku Radzieckiego na umysy i nastroje mas pracujcych innych krajw... Z dowiadczenia dwch dziesicioleci Rewolucji Padziernikowej miliony robotnikw i chopw nauczyy si wiele nowego, zaczy inaczej oceniad swe siy, zaczy wyzbywad si przesdw niewiary w moliwod swego zwycistwa na tym polega najdoniolejsze i rzeczywicie midzynarodowe znaczenie naszego zwycistwa.

Rywalizacja z kapitalizmem
eby zrozumied sukcesy socjalizmu w naszym kraju, trzeba porwnad Zwizek Radziecki naszych dni z przedrewolucyjn Rosj. Czym by nasz kraj i czym si sta ? W przedrewolucyjnej Rosji wadza naleaa do kapitalistw i obszarnikw z carem na czele, ktrego wrd ludu nazywano pierwszym obszarnikiem Rosji". Rosja bya krajem zacofanym, przewanie rolniczym. Przemys by rozwinity sabo i pod wieloma wzgldami pozostawa w tyle za przemysem innych paostw. Lenin powiedzia o wczesnej Rosji, e bya ona niewiarygodnie, niesychanie zacofanym krajem, ubogim i na wp dzikim, zaopatrzonym we wspczesne narzdzia produkcji czterokrotnie gorzej od Anglii, piciokrotnie gorzej od Niemiec, dziesiciokrotnie gorzej od Ameryki". Szczeglnie zacofany by przemys ciki, ktry dostarcza tak potrzebnych produktw, jak wgiel, ropa naftowa, ruda, elazo, maszyny, produkty chemiczne. Najwiksze bogactwa naturalne byy le eksploatowane. A przy tym wszystkim w najwikszych
8

gaziach przemysu gwnymi gospodarzami byli nie Rosjanie, lecz obcy kapitalici. Sprzt dla fabryk i zakadw przemysowych w wikszoci wypadkw zakupywano za granic. We wszystkim przejawiao si przemysowe zacofanie kraju. Na wsi niepodzielnie panowali obszarnicy i kuacy, policjanci i naczelnicy ziemscy. Mwic sowami Lenina, mielimy, co nastpuje: Okoo 70 milionw dziesicin ziemi w rkach 30 000 najwikszych obszarnikw i mniej wicej tyle w rkach 10 milionw zagrd chopskich takie jest zasadnicze to obrazu". Kilka milionw chopw pozostawao w ogle bez ziemi i nie obsiewao. Wikszod chopw cierpiaa wskutek maorolnoci. Dwie trzecie wsi skadao si z godnej biedoty. Przytaczajca masa biedoty i redniakw uprawiaa skrawki wasnej i dzierawionej od obszarnika ziemi sposobami pradziadw, za pomoc sochy. W wielu miejscowociach rozpowszechniony by system odrobkw paoszczynianych, tzn. uprawianie ziemi obszarniczej przez chopw wasnym ubogim inwentarzem. Rewolucja Padziernikowa dokonaa si w czwartym roku wojny imperialistycznej, ktra zrujnowaa gospodark narodow i doprowadzia cik sytuacj mas ludowych do ostatecznoci. Do tego doszy wkrtce nowe klski, poniewa obszarnicy i kapitalici przy pomocy obcych interwentw narzucili nam dugotrwa wojn domow, ktra zabraa nam rwnie ponad trzy lata. Wojna domowa pocigna za sob ogromne ofiary. Pod koniec wojny domowej upadek przemysu, kolei i rolnictwa doszed do ostatecznych granic. Rolnictwo dawao jakie dwie trzecie produkcji przedwojennej. Przemys spad jeszcze niej i dawa w roku 1920 poniej jednej szstej produkcji przedwojennej. W warunkach takiego rozprzenia Wadza Radziecka przystpia do odbudowy gospodarki narodowej, do podwignicia rolnictwa i przemysu, transportu i handlu. Zdawao si, e potrzebne bd dugie lata. Wrogowie bolszewikw tryumfowali. Jaki, koniec koocw, by wynik ? Wynik by taki, e masy pracujce naszego kraju w krtkim terminie zwycisko poradziy sobie z tym zadaniem.

Jeli produkcja caego wielkiego przemysu (w cenach lat 1926/27) rwnaa si w 1913 r. 11 miliardom rubli, a w roku 1920 spada do 1,7 miliarda rubli, to w biecym, 1937 roku, osiga ponad 90 miliardw rubli. A zatem w porwnaniu z poziomem przedwojennym produkcja przemysowa wzrosa ju z gr omiokrotnie. Dodajcie do tego jeszcze jedno wspomniany przedwojenny poziom produkcji przemysowej osignlimy dopiero w roku 1926. A zatem z gr omiokrotny wzrost produkcji przemysowej w stosunku do poziomu przedwojennego dokona si u nas w cigu zaledwie 11 ostatnich lat. Wszystkie gazie przemysu rozwiny teraz prac ca par. W wielu gaziach przeprowadzono gruntown rekonstrukcj na zasadach przodujcej techniki wspczesnej. Szereg najwikszych gazi przemysu zostao zbudowanych na nowo: w dziedzinie budowy maszyn, chemii, metalurgii itd. Przemys przedrewolucyjnej Rosji sta na pitym miejscu wrd innych krajw, na czwartym w Europie... Przemys Zwizku Radzieckiego zaj pierwsze miejsce w Europie. W warunkach ycia robotnikw zasza gruntowna zmiana. Jeszcze 10 lat temu mielimy ptora miliona bezrobotnych. Ale ju od kilku lat nie ma u nas bezrobocia, nie ma bezrobotnych. I dzieje si to w czasie, kiedy w Stanach Zjednoczonych Ameryki jest 910 milionw bezrobotnych, w Niemczech ponad 3 miliony bezrobotnych, w Anglii 2 miliony bezrobotnych... Liczba robotnikw zatrudnionych w przemyle i ich paca robocza w naszym kraju nieustannie wzrasta. Jeszcze w 1928 r. oglny fundusz pacy roboczej wynosi niewiele ponad 8 miliardw rubli, a w biecym, 1937 r., wynosi ponad 80 miliardw rubli, tzn. wzrs mniej wicej dziesiciokrotnie. Wiecie, e w zwizku z dwudziest rocznic Rewolucji Padziernikowej ogoszono dekret rzdu o podniesieniu pacy roboczej nisko opacanym robotnikom, w ktrym to celu specjalnie wyasygnowano 100 milionw rubli na ostatnie 2 miesice tego roku i 600 milionw rubli na rok 1938. Tymczasem we wszystkich krajach kapitalizmu: i w Niemczech, i we Woszech, i w Japonii i w Stanach Zjednoczonych, i w Anglii w cigu ostatnich lat paca robocza robotnikw nie wzrosa, lecz spada.

10

Wszystko to wymownie wiadczy o tym, e sukcesy wzrostu przemysu Zwizku Radzieckiego, jak rwnie inne sukcesy socjalizmu prowadz do zasadniczej poprawy sytuacji mas robotniczych. W naszej gospodarce rolnej dokonaa si prawdziwa rewolucja techniczna i organizacyjna. W cigu ostatnich kilku lat gospodarka rolna zostaa przebudowana jako wielka gospodarka socjalistyczna na zasadzie kochozw i sowchozw. Ustrj kochozowy odnis ostateczne zwycistwo. Orodki maszynowo-traktorowe obsuguj swymi maszynami z nielicznymi wyjtkami wszystkie kochozy. Liczba traktorw w gospodarce kochozowej i sowchozowej osigna 450 tysicy, a moc ich wynosi teraz ponad 8 milionw koni mechanicznych. Kombajnw jest ju na polach ponad 120 tysicy. Oprcz tego w kochozach i sowchozach pracuje okoo 120 tysicy samochodw ciarowych. Oprcz gruntw, ktre dawniej znajdoway si w rkach chopw, Wadza Radziecka przekazaa chopom ponad 150 milionw hektarw byych gruntw obszarniczych, rzdowych i klasztornych. Wzrasta urodzajnod pl kochozowych i sowchozowych. W tym roku zebralimy okoo 7 miliardw pudw ziarna, co si jeszcze dotychczas w naszym kraju nie zdarzao. Znacznie wzrosy zbiory baweny i burakw cukrowych. Na caym froncie rolniczym toczy si walka o podniesienie urodzajnoci, o zwikszenie wydajnoci pracy rolniczej. W przedrewolucyjnej Rosji wikszod chopstwa skadaa si z godnej biedoty. Jeszcze dziesid lat temu obliczalimy, e co najmniej jedn trzeci wsi stanowi biedota. Obecnie nie mamy ju biedoty na wsi. Biedniacy wraz z ca pracujc wsi buduj w kochozach nowe, rzeczywicie dostatnie i rzeczywicie kulturalne ycie... Niechaj wic chopi i robotnicy porwnuj, po czyjej stronie jest prawda w rywalizacji pomidzy socjalizmem a kapitalizmem. Niech robotnicy i chopi wycigaj z tego swoje wnioski. Prawdopodobnie wnioski te nie bd korzystne dla kapitalizmu, ale bd za to korzystne dla naszego ustroju. Oglne odbicie wzrostu gospodarczego Zwizku Radzieckiego widzimy we wzrocie dochodu narodowego kraju. Wiadomo, e w carskiej Rosji dziewid dziesitych ludnoci skadao si z ubogiej i nieposiadajcej masy, na ktr
11

przypadaa mniej wicej czwarta czd dochodu narodowego. Innymi sowy, dziesita czd ludnoci skadajca si z ludzi bogatych zagarniaa do swych kieszeni pozostae trzy czwarte dochodu narodowego. Od tego czasu sytuacja gruntownie si zmienia. Teraz cay dochd narodowy wpywa do rk ludu pracujcego, przy czym 99 procent dochodu narodowego wpywa do rk robotnikw, urzdnikw i chopw zatrudnionych w gospodarce socjalistycznej, a tylko jedna setna dochodw przypada na gospodarzy indywidualnych i nie zrzeszonych w spdzielnie chaupnikw. W porwnaniu z okresem przedwojennym oglna suma dochodu narodowego wzrosa w tym roku piciokrotnie. Takie s fakty, o ktrych naley wiedzied. Kilka sw o wzrocie naszego kraju pod wzgldem kulturalnym. Oto najwaniejsze liczby. Oglna liczba uczcych si we wszystkich zakadach naukowych wzrosa z 8 milionw w roku 1914 do 38 milionw w roku ubiegym. A zatem liczba ta wzrosa 4,7 razy. W takich republikach, jak Uzbecka, Tadycka, Turkmeoska, Kirgiska, liczba uczcych si wzrosa kilkadziesit razy. Szkoa podstawowa obejmuje teraz wszystkie dzieci. Liczba uczcych si w szkoach rednich wzrosa 18-krotnie w porwnaniu z okresem przedrewolucyjnym. Liczba uczcych si w wyszych zakadach naukowych wzrosa niemal piciokrotnie. Obecnie w naszych wyszych zakadach naukowych uczy si 540 tysicy studentw. Przy tym oprcz bezpatnej nauki we wszystkich szkoach, w tej liczbie rwnie w szkoach wyszych, ponad 440 tysicy studentw wyszych zakadw naukowych i okoo 600 tysicy uczcych si w specjalnych szkoach rednich (technikum, fakultety robotnicze itp.), tzn. ponad milion uczcych si w wyszych i rednich szkoach, otrzymuje stypendia paostwowe. Szeroko rozwiny si oglnoksztacce szkoy dla dorosych, w ktrych pobiera nauk okoo 9 milionw ludzi. Oprcz wymienionych 38 milionw uczcych si 6,3 miliona ludzi ksztacio si na rozmaitych specjalnych kursach dla robotnikw i kochonikw, a w instytucjach typu przedszkoli odbywao si ksztacenie przygotowawcze 4,3 miliona dzieci. Liczba gazet, wydawnictwo ksiek i ich nakady wzrosy wielokrotnie. Szczeglnie szybko wzrasta nakad gazet i wydawnictwo ksiek w jzykach narodowych. Za Wadzy Radzieckiej rozpocz si prawdziwy rozkwit kultury
12

narodowej tych narodw, ktre znajdoway si dawniej w cikiej, upoledzonej sytuacji. O ogromnym wzrocie budownictwa kulturalnego wiadczy zwikszenie si wydatkw na owiat. W cigu ostatnich dziesiciu lat wydatki na owiat, biorc oglnie, wzrosy 33-krotnie. Osigaj one w biecym, 1937 roku liczb ponad 18 miliardw rubli. Niech zmierz si z tymi faktami kraje buruazyjne. aden z tych krajw nie moe przeciwstawid tym liczbom chod troch dostrzegalnej poprawy sytuacji w dziedzinie kultury, znajdzie si natomiast niemao takich, ktre w cigu ostatnich 1020 lat poszy nie naprzd, lecz wstecz w swym budownictwie kulturalnym. Na czym s oparte te sukcesy ustroju radzieckiego ? Na tym samym, na czym opieraj si wszystkie inne sukcesy Rewolucji Padziernikowej. Opieraj si one przede wszystkim na susznej polityce partii bolszewikw, ktra kieruje caym budownictwem socjalistycznym. We wszystkich sukcesach socjalizmu, we wszystkich naszych zwycistwach widzimy wszechpotn si leninizmu. Zwyciylimy dziki wiernoci leninizmowi. Tego uczy nas i uczy towarzysz Stalin... Sukcesy naszej sprawy zdobywalimy w bojach z wrogami rewolucji, z wrogami leninizmu. Obcy nam ludzie i wszelkiego rodzaju buruazyjni renegaci, prowokatorzy i szpiedzy, jak Trocki, Rykw, Bucharin, ktrzy wliznli si do partii, przypuszczali zacieke ataki, aby zepchnd nas ze susznej linii, aby doprowadzid do kapitulacji partii- przed trudnociami pierwszej rewolucji proletariackiej. Tacy byli nie tylko trockici, ale te wszyscy ci prawicowcy, lewacy, zinowjewowcy, bucharinowcy i inne antyleninowskie grupki. Zanim wymietlimy ich z szeregw bolszewickich, musielimy przez wiele lat prowadzid ogromn prac wyjaniajc w partii i w klasie robotniczej, uczynid niemao krokw zmierzajcych do ochrony jednoci partyjnej i oczyszczenia naszych szeregw ze wszystkich tych agentw buruazji. Rewolucja wykazaa, e do partii wlizno si niemao takich obcych ludzi, niektrzy za spord nich

13

byli nawet wrcz nasani do naszych organizacji jeszcze przez carsk ochran, jak rwnie przez obce wywiady. Mielimy przed sob nastpujce gwne zadanie: utrzymad sojusz klasy robotniczej z chopstwem, zapewniwszy przy tym takie tempo rozwoju przemysu socjalistycznego, ktry by si kierownicz caego budownictwa socjalistycznego, aby w najkrtszym terminie wyprowadzid kraj z gbokiego zacofania, z zacofania ekonomicznego, z zacofania technicznego, z zacofania kulturalnego i militarnego. Dyktowaa nam to wprost wewntrzna, a szczeglnie midzynarodowa sytuacja. Dzi, w dwudziest rocznic Rewolucji Padziernikowej, moemy z ca pewnoci, bez przechwaek powiedzied: w zasadzie zadanie to z powodzeniem rozstrzygnlimy. W przeciwnym razie nie moglibymy teraz powiedzied, e uporalimy si ju z ustalonym w swoim czasie planem technicznej rekonstrukcji w decydujcych gaziach gospodarki narodowej. Nie zwyciyby u nas rwnie ustrj kochozowy, stanowicy najwiksz zdobycz drugiego dziesiciolecia naszej rewolucji. Nie znaczy to jednak, e zagadnienie rywalizacji z kapitalizmem jest ju dla nas rozstrzygnite. Zagadnienie to nie tylko e nie jest rozstrzygnite nie mona go nawet cakowicie rozstrzygnd bez zwycistwa socjalizmu w innych krajach. Marksizm uczy nas, e po obaleniu wyzyskiwaczy walka klasowa nie tylko nie sabnie, lecz przeciwnie, przybiera o wiele ostrzejsze formy. Tym bardziej dotyczy to pierwszego paostwa budujcego socjalizm w wrogim, kapitalistycznym otoczeniu. Nie trudno jest, zdaje si, zrozumied, i w tym wypadku cae zewntrzne otoczenie i kady kraj kapitalistyczny z osobna wspieraj wrogie socjalizmowi siy. Nie tylko my porwnujemy swj rozwj z sytuacj w krajach kapitalizmu. Robi to rwnie nasi wrogowie z obozu imperializmu. Z tego porwnania wycigamy swoje praktyczne wnioski, oni za wy cigaj inne wnioski, przeciwstawne. Jedno jest jasne: kapitalizm sam nie zoy broni wobec sukcesw socjalizmu w naszym kraju. Sukcesy te wywouj w obozie buruazji szalon wciekod, ktra przechodzi we wciekod rozpaczy. Musimy liczyd si z tym jako z faktem... Dzi gwna rywalizacja z kapitalizmem toczy si w dziedzinie gospodarczej i dlatego gwnym miernikiem w tej rywalizacji jest wydajnod pracy. Pamitamy
14

rwnie tutaj leninowskie wskazanie, e wydajnod pracy to w ostatecznym rachunku rzecz najwaniejsza, najdoniolejsza dla zwycistwa nowego ustroju spoecznego"... W cigu samego tylko 1936 roku pierwszego roku po rozpoczciu si ruchu stachanowskiego wydajnod pracy w naszym wielkim przemyle wzrosa o 21 procent. W naszym kraju, w ktrym nie ma kryzysw, nie ma przeszkd do staego wzrostu wydajnoci pracy. Przeciwnie, dopiero teraz moemy powiedzied, e kadry robotnikw w zakadach przemysowych zbudowanych w cigu ostatnich lat przeszy ju pewien okres ksztacenia technicznego i mog teraz dad prawdziwy wzrost wydajnoci pracy. Te nadzieje w zupenoci si ziszcz, jeli nasze kadry gospodarcze, inyniersko-techniczne i zawodowe naprawd zrozumiej swoje zadania, usun hamujce prac przeszkody biurokratyczne i wezm si powanie do zorganizowania pracy stachanowcw. Wielkie moliwoci ma rwnie nasze rolnictwo. Niemao jest obecnie w kochozach ludzi, ktrzy dobrze opanowali nie tylko traktor, ale te i kombajn. Wystarczy powiedzied, e jeszcze cztery lata temu kombajnem z MTS zbierano w cigu roku zboe przecitnie z 70 hektarw, podczas gdy ju w ubiegym roku przecitna osigna 350 hektarw, tzn. w cigu 3 lat wzrosa piciokrotnie. Wycignijmy z tego wszystkiego praktyczne wnioski, a przede wszystkim stwierdmy, e na sposb socjalistyczny pracuje u nas tylko ten zakad, ktry daje dobrej produkcji nie mniej, lecz wicej ni taki sam zakad poza granicami ZSRR. Nasze kadry odniosy ju due sukcesy w dziedzinie opanowania techniki. Sukcesy te musz w fabrykach i zakadach przemysowych znaled wyraz w wysokiej wydajnoci pracy, godnej spoeczeostwa socjalistycznego. Wtedy zostanie przesdzony wynik walki na gwnym froncie rywalizacji z kapitalizmem. Po bolszewicku rozwind walk o wysok wydajnod pracy w przemyle, w transporcie i w rolnictwie oto decydujce zadanie...

O perspektywach

15

...Rewolucja Padziernikowa oznaczaa pocztek burzenia kapitalizmu, innymi sowy pocztek rewolucji proletariackiej.

wiatowego

A zatem rewolucja wiatowa ju si rozpocza. Rozpocza si ona jednak nie w drodze skruszenia od razu caego aocucha, lecz w drodze rozpadu poszczeglnych ogniw kapitalizmu. Pierwszym takim ogniwem okazaa si buruazyjno-obszarnicza Rosja, ktr zastpio paostwo socjalistyczne. Od tego czasu rewolucja proletariacka, jako najbardziej postpowe zjawisko naszych czasw, staa si ostoj wszystkich prawdziwie postpowych ruchw mas ludowych, chociaby nawet nie czysto komunistycznych. Znajduje w niej teraz oparcie zarwno walka o demokratyczne prawa mas pracujcych przeciwko faszystom, jak i walka o niezalenod narodow sabych krajw przeciwko imperialistycznym agresorom. Wrd krajw kapitalistycznych nie ma ju takich, ktre byyby pewn ostoj postpu. Postpowod staje si dla zniedoniaego kapitalizmu rzecz coraz bardziej obc. Najwybitniejsze miejsce w obronie interesw wszystkiego, co postpowe, w obronie interesw kultury i wolnoci narodowej naley teraz do pierwszej rewolucji socjalistycznej. Wszystko, co postpowe, wszystko, co uczciwie demokratyczne, ciy w t stron, ostatecznie tracc nadzieje pokadane w kapitalizmie. Tak wic w procesie rozwoju dziejowego kapitalizm dobiega swego kooca, ustpujc miejsca narastajcej rewolucji socjalistycznej... Komunizm zacz przenikad do naszego ycia od chwili zwycistwa Wadzy Radzieckiej. Od tego czasu mino 20 lat socjalistycznego przeobraania kraju. Do czeg doszlimy ? Jaki jest oglny wynik ? Stworzylimy spoeczeostwo socjalistyczne, w ktrym nie ma miejsca dla wyzyskiwaczy, nie ma miejsca dla wyzysku. Zostao stworzone spoeczeostwo nowego, wyszego typu. W stosunkach pomidzy dwiema klasami naszego spoeczeostwa, pomidzy robotnikami a chopami-kochonikami, nie tylko nie ma wrogoci i nie dajcych si pogodzid sprzecznoci, lecz przeciwnie, dokonuje si proces ich zblienia pod wzgldem warunkw ycia, rozwoju kulturalnego, ich deo do komunizmu. Lud nasz yje po nowemu, gdy socjalizm przenikn do wszystkich komrek naszego ustroju. To nowe ycie uskrzydla ludzi pracy, rodzi w nich wci nowe
16

siy. Z modziey, z naszych dzieci wyrasta pokolenie, ktre z powodzeniem podoa gigantycznym i wci wzrastajcym zadaniom spoeczeostwa socjalistycznego... ...w naszym kraju powstaa nie spotykana dawniej wewntrzna moralna i polityczna jednod narodu, moralna i polityczna jednod spoeczeostwa socjalistycznego. Takiej jednoci narodu nie zna i nie zna aden kraj kapitalistyczny. Spoeczeostwo kapitalistyczne rozdzieraj wewntrzne sprzecznoci. Panujca tam mniejszod, wyzyskujca gra, jest zawsze oderwana i przeciwstawna narodowi, przeciwstawna wyzyskiwanym masom. Buruazja zazwyczaj wyzyskuje na szerok skal niebezpieczeostwo zewntrzne w celu cementowania swego ustroju. Ale i ten kaftan w naszych czasach pka u niej we wszystkich szwach. W oczach wszystkich kapitalizm stacza si w przepad... Moralna i polityczna jednod mas ludowych Zwizku Radzieckiego wykuta zostaa w dowiadczeniach bohaterskiej walki z klasami buruazyjnoobszarniczymi i z obcymi interwentami. Okrzepa ona na gruncie sojuszu robotnikw i chopw w dziele podwignicia gospodarki narodowej. Ale dopiero po stworzeniu spoeczeostwa socjalistycznego, w ktrym zamknite s wszystkie drzwi dla wyzyskiwaczy i dla wszelkiego wyzysku czowieka przez czowieka, zacza przejawiad si ta nowa moralno-polityczna jednod narodu, ktra jest najwiksz si. Taka moralna i polityczna jednod, przesiknita gbokim internacjonalizmem, ostatecznie zespoli w jedn caod narody i narodowoci Zwizku Radzieckiego. Bd w niej widziay pierwowzr swej jasnej przyszoci rwnie narody innych krajw. Moralno-polityczna jednod narodu w naszym kraju posiada rwnie swe ywe uosobienie. Mamy imi, ktre stao si symbolem zwycistw socjalizmu. Imi to jest jednoczenie symbolem moralnej i politycznej jednoci narodu radzieckiego. Wiecie, e imi to brzmi Stalin! Mwic o naszych perspektywach mamy na myli przede wszystkim pokojowy rozwj naszego kraju. No, a jeli pokj zostanie naruszony, jeli pies zerwie si z aocucha i rzuci si na nas, na nasz dom, co na to powiemy? Odpowiemy: niech
17

wrg odczuje wwczas si moralnej i politycznej jednoci spoeczeostwa socjalistycznego! W tych dniach nasze uczucia i myli najlepiej wyrazi si w prostych, zrozumiaych dla ludzi pracy wszystkich krajw sowach: Niech yje Rewolucja Padziernikowa! Wyej wzniemy sztandar Marksa Engelsa Lenina Stalina!

18