Vous êtes sur la page 1sur 5

Lesvoorbereidingsformulier Propedeuse fase Naam Datum Klas Vak Robin de Bruijn PEhv13E Natuur Stageschool Mentor Stagegroep SLB’er

Bs. De Drijfveer Marion Couwenberg 7 Marion Steegh

Thema – onderwerp - opdracht Natuur is uiteenlopend. De leerlingen gaan in groepjes van 4 vragen beantwoorden die zij zelf geformuleerd hebben. Ze gaan dus leren vanuit eigen inbreng. Persoonlijke beginsituatie Ik heb zelf nog nooit echt een natuur les gegeven. Nu vind ik natuur toch meer zelf uitproberen. Wel heb ik eerder natuuropdrachten bedacht. Bijvoorbeeld dit jaar heb ik voor de middenbouw natuuropdrachten bedacht in het thema energie. Elastiekkracht en ballonenergie. Dit is een vrije les die ik wil gaan geven die verdeeld gaat worden over meerdere weken.

Persoonlijk leerdoel Ik ben in staat om een fysiek en sociaal- emotionele leeromgeving te realiseren met betrekking op een voorbeeldfunctie en eigen normen en waarden. Dit is mijn leerdoel voor de komende lessen. Dit is dus niet een specifiek leerdoel voor de natuur les.

Doelstelling De leerlingen formuleren samen vragen waar ze meer over willen leren. De lessen vormen een soort Willem Wever. Dat is een programma die antwoord geven op verschillende vragen van kinderen. De kinderen vormen in groepen hoofdvragen. Daarna tussenvragen en die gaan ze zelfstandig beantwoorden door middel van internet boeken en andere bronnen. Hiervan maken ze een praatplaat met alles wat ze geleerd hebben over het onderwerp dat ze zelf uitgekozen hebben.

Beginsituatie De leerlingen krijgen geen natuurlessen maar hebben natuur in de vorm van themalessen. Iedere 6 weken bied er zich een nieuw thema aan. Ze werken dan samen met groep 6,7 en 8. Maar deze keer ga ik het anders doen. Met groep 7 ga ik apart de Willem Wever activiteit doen. De leerlingen kennen het programma en weten dus al wel gedeeltelijk wat de bedoeling is.

Naam: Studentnummer: Klas Fontys: Stageschool: Stagegroep:

Robin de Bruijn 2224260 P13EhvE Basisschool de Drijfveer Groep 7

Lesvoorbereidingsformulier Propedeuse fase Didactisch model van Margadant Introductiefase Tijd: 40 minuten Inhoud Ik geef uitleg over de Willem Wever opdracht. Kent iedereen Willem Wever? Wat doen ze in dat programma? De leerlingen gaan zelf brainstormen over eventuele vragen die ze kunnen stellen aan “Willem Wever” De leerlingen gaan aan de slag met het maken van sub vragen. Welke vragen helpen ons om te komen bij de hoofdvraag? Wat is nog meer leuk om te leren? Waar willen we ook nog iets over weten? Nadat ze deze vragen voor zichzelf hebben gesteld gaan ze deze beantwoorden en zelfstandig opzoek naar antwoorden. Tijdens het werken roep ik de groep bij een om te bespreken hoe ieder groepje te werk gaat, zo leren ze van elkaar en kunnen ze nog ideeën opdoen. Iedere groep legt antwoorden op hun vragen vast door een praatplaat te maken die ze bijvoorbeeld kunnen gebruiken voor een spreekbeurt. Dit kan door verslaglegging, beeldvormers, proefjes. De leerlingen zijn hierin vrij om dit uit te werken.
Robin de Bruijn 2224260 P13EhvE Basisschool de Drijfveer Groep 7

Didactische werkvorm
Hoe leid en begeleid je? Wat doe jij als leerkracht?

Leeractiviteit
Wat doet de leerling?

Organisatie/bronnen
Welke materialen, leermiddelen en bronnen gebruik je?

Leerlingen laten werken met de placematmethode. Interactie met leerlingen: Welke vragen hebben jullie bedacht? Begeleiding bieden Coachend sturen van de leerlingen

Leerlingen schrijven Placematmethode eerst eigen ideeën op. Daarna voegen ze al hun eigen vragen samen tot 3 of 4 beste vragen.

Activiteitenfase Tijd: 120 minuten

De leerlingen leren zelfstandig vragen te formuleren die een rol kunnen spelen in het zoeken naar het antwoord van de hoofdvraag. Leren van elkaar. Elkaar helpen bij het beantwoorden van vragen. Natuurvragen beantwoorden door onderzoekend leren. Leerlingen vormen een eindresultaat op eigen wijzen. Ze leggen vast hoe en wat ze geleerd hebben.

Leerlingen werken zelfstandig in groepjes aan hun tafel.

Ordeningsfase Tijd: 90 minuten

Gespreksleider Coachend sturen van de leerlingen

Afrondingsfase Tijd: 90 minuten

Gespreksleider

Leerlingen gebruiken internet, boeken en nog meer bronnen die ze zelf weten of vinden om antwoord op hun onderzoeksvraag te krijgen. Vastlegging door eigen invulling. Wel zitten hier een normering aan: De hoofdvraag is duidelijk. Sub vragen zijn duidelijk. Antwoorden zijn duidelijk. Wat hebben jullie gedaan? Creatieve vormgeving van vastlegging.

Naam: Studentnummer: Klas Fontys: Stageschool: Stagegroep:

Lesvoorbereidingsformulier Propedeuse fase Bijlage Placemat model:

Naam: Studentnummer: Klas Fontys: Stageschool: Stagegroep:

Robin de Bruijn 2224260 P13EhvE Basisschool de Drijfveer Groep 7

Lesvoorbereidingsformulier Propedeuse fase Verantwoording. Waarom placemat model Placematmethode is een prima manier om leerlingen aan de praat te krijgen over mogelijkheden tot inhoudelijke samenwerking. De werkvorm leent zich 't best in groepjes van drie á vier personen. Iedereen kan in zijn/haar vak opschrijven wat hij leren wil. Waar hij meer over te weten wil komen. Dit doen ze zo’n 3 minuten. Daarna gaan ze in overleg met elkaar wat zijn nou goede vragen en waar willen we mee door. Die verbindende vragen die ze allemaal “goed” vinden noteren ze in het middenvak van de placemat. Waarmee de eerste inhouden voor samenhangend onderwijs in beeld zijn. (SLO) Waarom Didactisch model van Margadant We moesten gebruik maken van het model van Margadant of het 5 stappenplan. Ik heb beide plannen vergeleken en het didactisch model van Margadant vond ik beter passen bij mijn les. Hierin kan ik duidelijk beschrijven wat ik wilde gaan doen met de leerlingen en hoe ik dit aan ga pakken. In dit model komt de betrokkenheid van kinderen tot haar recht. Door de fijnmazige structuur is het model erg geschikt voor een serie lessen over een thema. Het verschaft mij veel ideeën over de manier waarop ik de voorkennis en ervaringen van leerlingen een plek kan geven in het geheel van de lessen. Daardoor schep je de mogelijkheid om diepgaand op de onderwerpen in te gaan en actieve verwerkingsvormen te kiezien. (Marell, 2012) Bibliografie Choinowski, N. (2006, Juli). http://www.daltondeventer.nl/literatuur/titels/05_Werkvormen_Cooperatief_Leren.pdf. Opgeroepen op maart 6, 2014, van http://www.daltondeventer.nl: http://www.daltondeventer.nl/literatuur/titels/05_Werkvormen_Cooperatief_Leren.pdf Marell, E. d. (2012). Praktische didactiek voor Natuur onderwijs. In E. d. Marell, Praktische didactiek voor Natuur onderwijs (pp. 126-127). Bussum: Uitgeverij Coutinho. SLO. (sd). http://www.slo.nl/voortgezet/onderbouw/themas/vormob/samenh/00002/00001/Instru ment_9_De_placemat.doc/. Opgeroepen op maart 6, 2014, van www.tule.slo.nl: http://www.slo.nl/voortgezet/onderbouw/themas/vormob/samenh/00002/00001/Instru ment_9_De_placemat.doc/

Feedback

Naam: Studentnummer: Klas Fontys: Stageschool: Stagegroep:

Robin de Bruijn 2224260 P13EhvE Basisschool de Drijfveer Groep 7

Lesvoorbereidingsformulier Propedeuse fase Reflectie achteraf Wat wilde ik?
Beschrijf kort je persoonlijke leerdoel(en).

Wat deed ik?
Wat heb je concreet gedaan om je doel(en) te bereiken?

Welke betekenis heeft het voorgaande voor jou?

Positieve ervaringen

Wat anders ging…

Naam: Studentnummer: Klas Fontys: Stageschool: Stagegroep:

Robin de Bruijn 2224260 P13EhvE Basisschool de Drijfveer Groep 7