Vous êtes sur la page 1sur 37

Duan Kovaevi Balkanski pijun

Lica i linosti: ILIJA VOROVI, gazda kue, okunice, ene i ideje o slobodno o!eku i slobodnoj ze lji" #A$I%A VOROVI, Ilijina ena" &O$JA VOROVI, Ilijina ke'ka" ()RA VOROVI, Ilijin b'at blizanac" *O#&+A$AR, *eta' ,a'ko! Jako!lje!i" *a'iski k'oja" PRVI IN 1. PODSTANAR -#anica !o'o!i, .edesetogodi/nja do aica, sedi za ku0injski stolo , lju/ti k'o .i' i us.ut slu/a 'adio" Veito za i/ljena i zab'inuta, !eito 'asejana zbog silni0 b'iga i .'oble a, da!no osta'ela, .'e !'e ena, zagledana je u ne/to, iz!an ale, teskobne ku0inje"1 RA#IO2&*I34R: """ *'elo na 5aza 'az!oja, koja za0te!a aksi alne na.o'e i od'icanja, u skladu sa !e doneti i o./te .'i0!aeni zakljuci a" ) to kontekstu, kao /to s o !as !e oba!estili, os!'nuli su se nogi delegati na jue'a/njoj sednici, t'aei da se s!i zac'tani .lano!i 'ealizuju u g'anica a i ok!i'i a dogo!o'eni0 'oko!a" $agla/eno je i ot!o'eno 'eeno: izuzetaka nee biti6 )ze!/i 'e, ze ljo'adnik ,ili!oje 3'sti, zakljuio je s!oje s.ontano izlaganje 'ei a: 7&elo e da .o ogne g'ad, ako g'ad sa o alo ob'ati .anje na selo, je' 899"999 neza.osleni0 0'ani o i, a ne g'adska ad inist'acija:" ) dalji 'e5e'ati a .osebna .anja bila je .os!eena 7.olazni osno!a a dugo'onog .'og'a a ekono ske stabilizacije:" $a k'aju duge i isc'.ljujue sednice, s!i su se sloili, da se 'e/enje .ostojei0 .'oble a o'a t'aiti u 'adu, a ne u .'ia a i sastanenji a" &a o tako oe o ost!a'iti .lan donet na ni!ou 'aniji0 zakljuaka" #'agi slu/aoci, u nasta!ku .'og'a a, slu/ae o uziku za ig'u, u e isiji: ;,uzika na/e ladosti"< -&a .'!i takto!i a a'gentinskog tanga, na ulazni !'ati a odjeknu z!ono" #anica osta!lja k'o .i', izlazi u 0odnik""" V'aa se .'atei ua = Iliju !o'o!ia, o!eka u godina a, k'u.nog, snanog, .leatog""" o!ek je zadi0an, kao da je dani a t'ao> oslanja se na jedinu 5otelju u uglu .'osto'ije, .ok'aj i!iluka, b'i/e sako oznojeno elo, noga a skida ci.ele """ *'islanja desnu 'uku na g'udi, kao da .'id'a!a s'ce" $e'!i'a ga ; uzika za ig'u<> odlazi i iskljuuje 'adio" Vadi kutiju ciga'eta i /ibice" $e'!ozno, uzne i'eno .'i.aljuje du!an" 3onano, ena se usudi da ga u.ita"1 #A$I%A: ?a/to su te z!ali@ -Ilija uti" Ot'esa .e.eo, ne'!ozno, !isoko iznad .e.elja'e, .od!lai .'sti a b'ko!e1" #A$I%A: Jesu te z!ali zbog """ ILIJA: ?bog ega@ #A$I%A: *a, 'eko si, oda .'o!e'a!aju """ -Ilija je gleda, !'ti gla!o "1 ILIJA: ) g'ob e/ e ote'ati""" Je lA onaj kod kue@ #A$I%A: 3o@ ILIJA: ,oj .okojni aa6 """ *odstana'@ #A$I%A: $ije" ILIJA: A#e je@ #A$I%A: $e zna " Oti/o je jut'os, nije se !'ao""" Bta je bilo@ ILIJA: $i/ta """ +ek e biti" -Cena se nekako s anji, sku.i i sede, gledajui zab'inutog ua"1 #A$I%A: ?a/to su te z!ali@ ILIJA: ?bog njega" #A$I%A: ?bog njega@ -#anica se .o e'a na stolici, ne zna /ta bi i kako bi dalje 'azgo!a'ala"1

ILIJA: ,a, ja sa budala """ Velika budala """ Jesa ti go!o'io da na nije .ot'eban .odstana'@ Jesa li@6 uje/ li /ta te .ita @ #A$I%A: Jesi" ILIJA: Jesa , jesa , sto .uta sa ti 'ekao, alA si ti na!alji!ala ko da s o gladni, bosi i goli" 3o da na i!ot za!isi od .i/lji!iA de!esto Ailjada: 7#a izda o sobu, da izda o sobu""": I izdala si, ali ne sobu = !e ene" ,ene si izdala6 -Cena u.la/eno, za.'e.a/eno gleda izbezu ljenog o!eka" *os at'a ga, kao da ga .'!i .ut !idi" #ok go!o'i, Ilija 7.od!lai< !ane 'ei uda'ci a /ake .o stolu" +ako i sad ini"1 ILIJA: $ee ene niko da slu/a6 Ja se u o!oj kui .oslednji .ita " &!e o'a da i se olu.a o gla!u" %eo i!ot sa ti go!o'io /ta t'eba, a /ta ne t'eba da se 'adi6 #A$I%A: *obogu, Ilija """ ILIJA: $ee/ da e slu/a/, .a to ti je """ ?na/ Di ti /ta je taj o!ek@ #A$I%A: *o zani anju@ ILIJA: *o s!e u" #A$I%A: 3ako """ *o s!e u@ ILIJA: Le.o = .o s!e u" 3o je taj o!ek@ #A$I%A: *a, 'eko je, da je studi'o neki 5akultet i da je .'e d!adeset godina oti/o u E'ancusku, ta o je 'adio ko k'oja, b'at u !odi neki /najde'ski salon" +o sa ula od &onje" &ad se, !eli, !'atio .'i!'e eno, ako oe za stalno" AOe da ot!o'i 'adnju """ ILIJA: #a" I@ #A$I%A: Bta = i@ ILIJA: *a, ko je@ Bta sad 'adi, i e se ba!i, od ega i!i@ #A$I%A: Otkud ja zna @ On ne .'ia, ja ga ne .ita " ViFa ga jedno nedeljno" *o/teno .laa """ ILIJA: *o/teno .laa@ Je li, bogati@6 *o/teno .laa@ #A$I%A: Jeste" ILIJA: A odakle u .a'e@ Odakle na to 7.o/teno .laa:@ $ije ti bilo su nji!o /to ne 'adi, !e osa eseci, a 'azbacuje se .a'a a i i!i kao ostali s!et, koji c'ni i di'ini" $isi se nikad za.itala: ko ga to .laa da i!i@ #A$I%A: Ilija, oli te, 'eci o e u se 'adi@ ILIJA: +aj o!ek, taj *eta' ,a'ko! Jako!lje!i, taj na/ t'oi eni .odstana' je jedan gadan i o.asan o!ek6 ,ilicija ga d'i na oku !e due !'e e" ,ene su z!ali da .itaju /ta zna o nje u: 73ada je do/ao, /ta 'adi, /ta .'ia, ko ga .oseuje, da li i a .uno .'ijatelja """: #A$I%A: & ki si to 'azgo!a'ao@ ILIJA: & jedni ins.ekto'o " Reko i je da s!e s!ati kao 7in5o' ati!ni 'azgo!o':, ali zna ja /ta to znai 7in5o' ati!ni 'azgo!o':" #A$I%A: Je lA ti ins.ekto' 'eko da je 7o.asan o!ek:@ ILIJA: $ije" #A$I%A: *a, kako onda zna/ da jeste@ -Ilija gleda enu, stee !ilice, .o e'a se, naj'adije bi je uda'io"1 ILIJA: ?a/to su e z!ali i 'as.iti!ali se@ Gilo i e5 da e zo!u@6 3ad se ilicija inte'eso!ala za obinog i .o/tenog o!eka6 -Cena bojalji!o ustade, udalji se od 'azbesnelog ua"1 #A$I%A: *a """ ni/ta, i se !'ati dae o u otkaz" $ekA se .akuje i od a0 gubi" ILIJA: Reko sa ja ins.ekto'u, da u ga naju'iti, Aal e on u.ozo'io da ne die .aniku i ne .'a!i gu!u" Veli, on je za nji0 7sa o .od indicija a: """ A ja zna /ta to znai 7.od indicija a:" #A$I%A: &!a/ta """ ILIJA: &igu'no je, gos.odin, ne/to, ta o u E'ancuskoj, 'adio .'oti! na/e d'a!e" #a je lo.ua ili obian k'i inalac, !e bi oni njega /e.ali"

#A$I%A: +o ti je ins.ekto' 'eko@ ILIJA: $ije, alA za to ne t'eba !elika .a et """ Gio je on eni su nji! od .oetka: sa o uti, na!lai c'no .latno na .'ozo'e, do!odi neke b'adate ti.o!e, izlazi i /eta nou kad ceo s!et s.a!a, go'i s!etlo do d!a2t'i .o .onoi, zakljua!a se, nestaje .o .a' dana """ #A$I%A: Jesi .itao ins.ekto'a da lA je o.asan@ ILIJA: Jesa " #A$I%A: I, /ta je 'eko@ ILIJA: $i/ta od'eFeno" Veli: 7$iko nije o.asan dok se ne dokae da jeste:" &jajni su u odgo!o'i """ 3ad i 'ee: 73od !as stanuje taj i taj:, ene sa o o!uda .'esee" #A$I%A: $isi 'eko da si s'ani bolesnik@ ILIJA: +i nisi no' alna6 $ije e z!ao na leka'ski .'egled """ Onda ga ja .ita : d'ue, /ta ja da 'adi , dok se ne dokae da je o.asan@ ) to .e'iodu on oe s!a/ta da u'adi" 7$ee, !eli, to je na/a b'iga:" ,isli se: !a/a b'iga .'eko ojiA leFa """ #A$I%A: Bta te je jo/ .itao@ ILIJA: $i/ta !i/e" ?a olio e, da o na/e 'azgo!o'u niko ni/ta ne .'ia " Ako se bude selio, ili i/o na dui .ut, da ga oba!esti """ ,eFuti , onda ja njega .ita , je' !idi da nije 'eko s!e /to isli: d'ue, su njate li !i i na ene@ Vi znate da sa ja odleo d!e godine """ 7$e zna :, !eli, a na stolu u o!olika, .la!a 5ascikla, sa nekoliko k'ugo!a od /oljica ka5e" ,oj .'ed et, sigu'no" #A$I%A: 3ako ti je to .itanje@ ?a/to bi ti bio su nji!@ ILIJA: 3ako i je .itanje@6 Jes o ga .'i ili u na/u kuu@ Jes o6 Jes o ga u!ali osa eseci@ #A$I%A: $is o ga u!ali" ILIJA: $e, nego s o ga i .'ija!ili6 Otkud oni znaju da i ne zna o /ta o!aj 'adi@ ?a/to je do/o ba/ kod nas@ #A$I%A: *o oglasu" ,ogo je da doFe ko Aoe" ILIJA: ,ogo je da doFe ko Aoe, a do/o je ba/ on6 Bto nije do/o neki .o/ten o!ek@ #A$I%A: 3ako oe/ da zna/ ko je i /ta je, kad se .'!i .ut .oja!i na !'ati a@ ILIJA: +o i zna o, da s o ga .'i ili bez .lana i dogo!o'a, a znaju li oni@ ?ato sa i .ito, Aou i'no da s.a!a " #osta je eni """ #A$I%A: I, /ta ti je 'eko@ ILIJA: $as ejo se" A ja zna , /ta to znai, kad se oni nas eju" ) .oetku i je s!e s e/no, a na k'aju alosno" +o i je .oznato" #A$I%A: Goe, Ilija, kake ti !eze i a/ s ti o!eko @ $isi ga znao, nisi ga 'anije !iFo, bio si jedno u inost'anst!u, u Ru uniji """ ILIJA: Onda e .onudio ka5o i ciga'eto " 3ad sa se s i'io, alo s o askali" Veli, ko da ne zna: 73ad ste za'adili te d!e godine@: et'esAde!ete" Os og se.te b'a et'esAde!ete" 7A /to@: I is.'ia u ceo sluaj, a on slu/a i .'a!i se da ni/ta ne zna """ $e bi o!ek 'eko da je ins.ekto': ode'no obuen, s!etlo odelo, /a'ena ko/ulja, dua kosa" One, iz og !'e ena, ogo si da .'e.ozna/ na .et kilo eta'a" +o i bila taktika, da iA se s!i .la/e" i ga !idi/, zna/ ko je" O!i o.et idu u d'ugu k'ajnost: i ga !idi/, ne zna/ ko je" O!ako izgleda da iA i a !i/e """ *ita: 73ako izlazite nak'aj s o!i .osku.ljenji a@: Odlino, kae ja, .'iA!atili s o stabilizaciju, to na je sad s!etinja" ,isli se, nisa ja dabe leo d!e godine """ Is.'atio e do izlaza" ) 0odniku jo/, kao sluajno .ita: 7?o!u li ga esto iz *a'iza@: #osad ga nisu z!ali """ #A$I%A: 3ako nisu@ ?!ali su ga" ILIJA: 3ad@ #A$I%A: $ekoliko .uta" ILIJA: Bto i to nisi 'ekla@ #A$I%A: A /to je to !ano@

ILIJA: Bto je !ano@ Ako oni znaju da su ga z!ali, a ja 'eko da nisu, onda is.ada da ga ja .'ik'i!a , da lae " &unce li ti a'ko, ti nisi no' alna" $a 'obiju e/ e ote'ati """ -Ilija dolazi do tele5ona, die slu/alicu, ok'ee b'oje!e"1 ILIJA: Halo """ ,oli !as d'uga #'aia """ #a """ Je lA to d'ug #'ai@ """ #'ue ins.ekto'e, ja sa jut'os bio kod !as na .'egledu """ na 'azgo!o'u, iz!inite, esto ide na .'eglede """ *a, o!aj, ja sa !a 'eko da o!og """ znate o ko e je 'e """ da ga nisu z!ali iz *a'iza, a sad i ena 'ee, ja nisa znao = ona je islila da to nije !ano = z!ali su ga .a' .uta """ ,oli @ """ #a, da """ $a'a!no """ #o!iFenja """ -*olako, nezado!oljno, s.usti slu/alicu"1 #A$I%A: Bta je 'eko@ ILIJA: #a se ne uzne i'a!a , da ga ne zo!e , on e ene z!ati ako ne/to t'eba """ Veli: 7$a/ je 'azgo!o' bio sa o in5o' ati!an: """ Lako je nje u da bude s i'en kad zliko!ac nije .od njego!i k'o!o """ #A$I%A: $e oj se ne'!i'ati, oli te, .ozlie ti" AAjde, sedi """ Vode ljudi 'auna da ne u.adne neka banda, ko oni /to su Ateli da diu .'uge i osto!e """ +i od aA isli/ najgo'e" ILIJA: 3ad si u .oslednji .ut s.'e ala sobu@ #A$I%A: Jue" ILIJA: Bta i a od st!a'i@ #A$I%A: $i/ta na'oito" ,alo 'obe, jedan ko5e', neke knjige """ $e oe o!ek da kae, u'edan je" ILIJA: #aj klju" #A$I%A: Bta e ti@ ILIJA: #aj klju6 -Cena iz k'edenca uzi a klju i .'edaje ga uu, koji .'ilazi .'ozo'u, 'azg'e za!ese"1 ILIJA: &tani o!de, gledaj da ne naiFe" -Ilija b'zo otkljua b'a!u na !'ati a .odstana'o!e sobe" )lazi """ Cena !i'i k'oz .'ozo' """ o!ek se !'aa, nosi .o!ei ko5e'> s.u/ta ga na sto, ot!a'a, !adi st!a'i" ?agleda s!aki .'ed et, ok'ee, od e'a!a, .'oua!a """ *'elista!a neki aso.is """ )zi a alu kutiju"1 ILIJA: 7*etit .akuet: """ neki leko!i" #A$I%A: +o u b'at /alje s!akog eseca" On je /ee'a/" ILIJA: 7$e .odlee ca'insko .'egledu: """ Reko ti je da je /ee'a/@ #A$I%A: &onji je 'eko" -) .'eg'adi ko5e'a, Ilija .'onalazi /tednu knjiicu" *'elista!a je """ Os e0uje se, !'ti gla!o "1 ILIJA: 3oliko i a o .a'a na /tednoj knjiici@ #A$I%A: Odakle na @ ILIJA: A zna/ koliko on i a: sto et'deset d!e 0iljade dola'a """ +o ti je, o!ako, .uta .et """ sto .uta .et = .et stotina, .et .uta """ oko osa stotina iliona" A na c'no = ilija'da" #A$I%A: *a, 'adio je d!adeset godina """ ILIJA: Radio je d!adeset godina@6 3oliko sa ja 'adio@ %eo i!ot6 #A$I%A: +a o se dob'o .laa" ILIJA: Ide ta o@6 +i isli/ da je o!o steeno 'ado " E'ancuzi .laali na/eg k'.iguza dola'i a6 -&.olja se oglasi b'ujanje oto'a" Ilija .'iFe .'ozo'u"1 ILIJA: Jesu ga i 'anije do!ozili koli a@ #A$I%A: Jesu" -Ilija b'zo !'ati st!a'i u ko5e'> zat!a'a ga i odnosi u .odstana'o!u sobu """ V'aa se, zakljua!a !'ata" *'ilazi .'ozo'u"1 ILIJA: &ta!i ka5u """ $je u bez /ee'a """ I a on o!de s!oje ljude """ ?na/ li za/to je do/o da stanuje

kod nas@ ?ato /to na je kua iz!an cent'a, nije na oku """ *'ed nji , kao i do sad: le.o, i'no i ljubazno """ $e oj sluajno ne/to da lane/" -Ilija ot!a'a ulazna !'ata" *ozi!a .odstana'a, koji je .o/ao oko kue .'e a s!o ;zasebno ulazu<1" ILIJA: #'ue Jako!lje!iu6 #oba' dan """ &!'atite alo AjAte, nis o se !ideli esec dana """ AjAte, ajAte """ -Ilija u sobu .'o.u/ta ko/tunja!og, !isokog o!eka" *odstana' se s e/ka, .o.'a!lja naoa'e na kukasto nosu, zbunjeno se os!'e" #o ain .onudi stolicu"1 ILIJA: &edite """ $e a !as da s!'atite" *O#&+A$AR: H!ala" ?nate, u'i se """ eka e """ ILIJA: *o.ite ka5u """ Ja ba/, alo.'e, kae eni, o!aj Jako!lje!i kao da nas izbega!a" $ikako da s!'ati """ *O#&+A$AR: *obogu, gos.odine !o'o!iu" 3od !as i je ba/ .'ijatno" $ego, i a neke gu!e .oslednji0 dana" -Ilija .ogleda enu, koja je 0tela ne/to da kae"1 ILIJA: 3ako !a/a bolest@ &onja na je .'iala """ *O#&+A$AR: Odlino" Golest je odlino" Jedino e ona slui dob'o, s!e ostalo ide kako ne t'eba """ Va/e s'ce@ ILIJA: 3uca, da kucne """ Inae, kako .osao@ *O#&+A$AR: $ikako" Betaju e od ko isije do ko isije, od !'ata do !'ata, od /alte'a do /alte'a" *o ceo dan sku.lja neke .ot!'de i u!e'enja, is.isuje olbe, eka sek'eta'e" $eki dan i je do/lo da s!e osta!i i da se !'ati " ?nate, o!o je ne ogue /ta se kod nas 'adi" &!i obea!aju, a niko ni/ta ne 'adi """ #a i ba' kau = ne oe, ja bi0 'ekao: u 'edu, do!iFenja, i !'atio bi0 se" O!ako: 7Videe o, bie2bie, bez b'ige, sa o da se us!oji, s!'atite sledeeg eseca": Ve'ujte i, s!e ogu da .odnese , izuze! uni/ta!anja ljudskog dostojanst!a" ILIJA: A u e u je .'oble @ ,oda bi !a ogli .o oi" -*odstana' se os e0nu, iz!adi no!anik i iz no!anika .o!ei .a.i'"1 *O#&+A$AR: I a 'a!no de!et eseci, kako su i obeali .oslo!ni .'osto' na Gano!o b'du" &!e je bilo u 'edu, ja ja!io b'atu da s.akuje oje a/ine i s.'e i i0 za t'ans.o't, o!de angao!ao .'ojektante i ajsto'e, kad, .'e nekoliko dana, s!e .alo u !odu" Vele, .'e a u'banistiko .lanu, taj .'osto' je na enjen za .'oda!nicu" 7*'oda!nica je, d'ue, .'ea od /najde'skog salona": Jeste, kae ja, ali ste i to o'ali 'ei .'e de!et eseci" Goe, kad nisa .ao u ko u" ,isli da i je /ee' bio .'eko t'ista """ &t'aio sa godinu dana ju'ei i olei olinjale slubenike" -#anica zaobiFe .leatog ua, sede nas.'a *odstana'a i .oe ljutito da go!o'i"1 #A$I%A: $ije to ni/ta" *a, je lA znate !i, da s o nas d!oje ekali stan .'eko d!adeset godina" #!adeset godina s o t'ebali da se useli o 7na .'olee:" &tano!ali s o, ekajui to .'olee, buk!alno .o /u.a a i .od'u i a" $jego!a jedna .lata, e'ka Fak, .a student""" ILIJA: #anice, i s o na/ .'oble 'e/ili" #aj tu ka5u, o!ek u'i" #A$I%A: 3ako s o 'e/ili@ Re/ili s o tako, /to si ti .osto s'ani bolesnik, a ja dobila 'eu atiza , /to s o u dugo!i a do gu/e za o!u kuu" Ci!ot s o u o!o st'aili """ Iz!olite, bez /ee'a """ O!o nije kua, o!o je g'obnica" ILIJA: #anice """ #A$I%A: &a o jo/ ne/to da !a kae : i ta an s o 'e/ili .'oble stano!anja, kad, Ae'ka di.lo i'a za zubnog leka'a, i bez .osla, !e .eta godina" Od'asla de!ojka, .'ed udaju, na uila se ko Isus uei, ne a dina'a" $a'od k'ezub, s!aki d'ugi i a d!a zuba u usti a, s.ada o, ona i

.'ia, .o .ok!a'enosti eFu .'!e u 4!'o.i, a za zuba'e ne a esta i .osla" ?ato i a o sto 0iljada .olitia'a """ ILIJA: I a .osla6 ?a nju je bilo .osla6 $isu k'i!i .olitia'i """ #A$I%A: Ide, b'e, i a@ Je lA konku'isala et'Aes/est .uta" I a o!oliku go ilu du.likata olbi i albi" ILIJA: $ee, gos.oFica, iz Geog'ada" Jesu Ateli da je .'i e u Io'nje Rako!cu@6 #A$I%A: Je lA znate !i, gos.odine, Ade je taj Io'nji Rako!ac@ *O#&+A$AR: $e zna " #A$I%A: &ad ste uli i nikad !i/e" Io'nji Rako!ac je udaljen sto kilo eta'a od #onjeg Rako!ca" +o !a je esto, gde jedno nedeljno s!anji!a, a d!a .uta dne!no s 'ka!a" ILIJA: #anice """ #A$I%A: Ona je 'oFena u Geog'adu, o!de joj je ladi, o!de su joj 'oditelji, .'ijatelji" $ekA ta o ide onaj ko je odande do/o, nekA .o.'a!lja zube ocu i ajci" ,oja Ae'ka e da .o.'a!lja eni, o!de, a ti idi u Io'nji Rako!ac kod zuba'a" ,isli/ da deca budo!ana ekaju na za.oslenje" $ji a .'!o obezbede .oso, .a iA tek onda .'a!e" ILIJA: #anice """ #A$I%A: AOe/ da kae/ da to nije istina@ $a'od s!e zna, ali se .'a!i da ne zna, a i oni go'e znaju da na'od zna, ali se .'a!e kao da ne znaju, .a se s!i tako .'a!i o, sa o da bude i'" ILIJA: Iz!inite, ona je slaba sa i!ci a" $joj su, za !'e e 'ata """ -&.olja se oglasi auto obilska si'ena" *odstana' se .'enu, os!'te, ustade" $e.'ijatno u je /to je izaz!ao s!aFu"1 *O#&+A$AR: Ios.oFo, ne ojte se ne'!i'ati, ni/ta ne .o ae" H!ala !a na ka5i """ Ja zabo'a!io na .'ijatelja u koli a" #o!iFenja" ILIJA: *a s!'atite" Gilo na je d'ago """ -*odstana' na.usti kuu """ Ilija se !'aa, .'ilazi eni, 0!ata je za 'a ena> go!o'i besno, ti0o, sikta!o"1 ILIJA: Ilu.ao jedna, /ta to .'ia/@ ?a' ne !idi/ da nas .'o!oci'a i is.ituje" &ta laje/, kad te niko ni/ta ne .ita" #A$I%A: Bta sa 'ekla /to nije istina@ ILIJA: ?a!ei" *'ekini" +i zna/ /ta je istina" #A$I%A: ?na " ILIJA: Jebe li ti sunce a'ko, sa o da te jo/ jedno uje " I a ko je .laen i zaduen za istinu" $isi ti .oz!ana da """ -) .odstana'e!oj sobi se zau/e ko'aci i .o e'anje st!a'i """ Ilija .'iFe !'ati a, oslu/kuje, saginje se i !i'i k'oz kljuaonicu """ Cena seda za sto, !adi a'a icu iz de.a na kecelji """ Ilija naglo ustaje, os!'e se, .i.a .o de.o!i a sakoa"1 ILIJA: A#e su i kljue!i od 7 osk!ia:@ #A$I%A: 4no iA """ A#e e/@ ILIJA: Ide da !idi /ta to 'adi" ,eni je na/o da .'ia o ;/najde'sko salonu na Gano!o b'du<" ,isli da sa !esla siso" O o!o e, niko ni 'ei: ni &onji, ni b'atu (u'i" $iko " -&.olja se zau udalja!anje .'!i0 kola" Ilija ist'a" )b'zo se zau odlazak d'ugog, .'ateeg auto obila""" Cena ne.o ino sedi za stolo "1 . I!I"IN PRVI #RADNI$ DAN -&onja = e'ka, blizu t'idesete, 'ua i .'ia .'eko zalogaja" Ras.oloena, ust'e.tala, nas ejana" Celi da kae s!e odjedno "1 &O$JA: Onda e .ozo!e dokto' Go/ko!i i kae: 7&!e e biti u 'edu, ako ta baba dokto'ka o.et ne

.oludi": I/la je dosad .et .uta u .enziju" Ja onda """ .ozo!e #'agana, .a sa Go/ko!ie i njego!o eno na !ee'u" +u se ustano!i da su Go/ko!i i #'agano! ujak, iz 3'u/e!ca, b'aa od neki0 tetaka """ )s.ut, o!aj oj obea, da e doneti Go/ko!iu, iz Libije, delo!e za kola" #A$I%A: Bta ti je sluajnost" #a .'o/le nedelje niste i/li kod njego!i0 na sla!u """ &O$JA: $e bi bilo ni/ta" Jo/ ja zano!etala, nije i se i/lo """ +e !ee'i i Go/ko!i obeao .osao, ali, ja islila, dokto' alo .o.io .a obea!a s!a/ta """ *'osto ne ogu da !e'uje """ #A$I%A: )z i kaj aka """ A ja se, jut'os, .os!aFala sa oce " $is o s.o injali za.oslenje d!e godine, i ba/ danas, ko da sa .'edoseala """ #a ti .'a!o kae , ni ja ne !e'uje " #ok te ne !idi u antilu, sa oni o!de """ #okto'ka !o'o!i """ -3e'ka se s eje, ustaje i !'sto g'li ajku"1 &O$JA: +o je tebi naj!anije@ A@ +o tu """ Je li@ #A$I%A: *usti e """ $e ogu """ &onja, oli te """ -#anica ok'ee gla!u, 'uka a sk'i!a lice" 3e'ka je i dalje g'li, ig'a se i /ali sa ajko "1 &O$JA: +ano sa znala /ta e biti: .ola sata !eselja, a onda, .ola sata .lakanja" #A$I%A: 3ad sa ogla da .lae /to ne 'adi/ """ ogu i sad """ +o Go/ko!iu da se oduite" $ekA #'agan donese ne/to i njego!oj eni" &O$JA: Cao i je /to sa se za.oslila .'eko !eze, ali /ta ogu, to je danas, 'edo!an .ut """ ) nedelju !as !odi o na 'uak" Gie i #'agano!i 'oditelji" Red je da se u.oznate" #A$I%A: ?na o se !e eti'i godine, .'eko tele5ona" &ad sa o da se !idi o """ Je li, je lA ne/to s.'e ate@ &O$JA: Videe o" #A$I%A: ,oete da stanujete kod nas" I ate zaseban deo" *odstana'u e o dati otkaz """ -) d!o'i/tu zab'uja auto obil" #anica .'iFe .'ozo'u, .ogleda"1 #A$I%A: 4!o oca" $e oj u od aA 'ei, Aou alo da u !adi ast za ono jut'os" O.et je s.o injo Io'nji Rako!ac """ -)lazi Ilija: .'a/nja!, izgu!an, ug'u!an = jed!a stoji" Cena i ke'ka .'it'a/e, .o au u da doFe do 5otelje """ o!ek se s!ali"1 #A$I%A: Je lA s'ce@ &O$JA: +ata, /ta ti je@ &'ce@ ILIJA: $ije ni/ta """ *ao sa """ ,alo sa se ug'u!ao" #A$I%A: A#e si .ao@ ILIJA: $a ze lju" A#e sa .ao """ AAjde, /ta e gledate ko neko udo """ #aj i 'akiju """ $ije i ni/ta """ -?adie noga!icu, gleda .o!'eFeno koleno """ #anica donosi 5la/u 'akije i t'i a/ice" $ali!a .ie"1 &O$JA: ,a a, da u kae , bie u lak/e" #A$I%A: ) i!otu sa .o.ila jednu 'akiju, na na/oj s!adbi, kad e on nate'o" &ad u da .o.ije sa o!oljno" Ci!eli" ILIJA: Bta je danas@ +'ideset godina b'aka@ #A$I%A: ?a to ne biA .ila" ILIJA: Bta je onda@ Je lA .ije o /to sa ja .ao@ &O$JA: ?a.oslila sa se" -Ilija .os at'a ke'ku, kao da u je sao./tila ne oguu ili ne'azu lji!u !est" #ugo uti, net'e ice je gleda"1 ILIJA: ?a.oslila si se@ &O$JA: #a" ?a.oslila sa se" Od .onedeljka .oinje da 'adi " Bta je, tata, /ta e tako gleda/@ ?a.oslila sa se, st!a'no sa se za.oslila" -Otac ustade, .'ui 'uku, zbunjeno estita, zati iz!adi no!anik i iz njega D"999 dina'a"1

ILIJA: 4!o, da asti/ """ nisa .'i io .latu """ A ti, danas, .'ed oni o!eko , .'ia/ li .'ia/" Je lA sad !idi/ da je bilo bolje da si utala@ """ &onja, dete, nek ti je sa s'eo " Ci!ela i" &O$JA: ,ogu li da uz e kola@ ILIJA: )z i" *azi kako !ozi/, s!e je !i/e ludaka koji .'olaze k'oz c'!eno" -3e'ka ku.i s!oje st!a'i"1 &O$JA: +ata, /to ne .'oda/ 7 osk!i:@ Iuta benzin ko Fa!o" ILIJA: A /ta da ku.i @ 3oja su kola bolja@ -&onja .oljubi ajku"1 #A$I%A: 3ad e/ se !'atiti@ &O$JA: 3ad se !'ati " &ad sa , /to bi se 'eklo = 7s!oj o!ek:" ?d'a!o, tata" -#e!ojka na.usti kuu" ) d!o'istu se .'!o zau 'ad oto'a, a zati udalja!anje kola """ Ilija nali sebi jo/ jednu 'akiju" $oga a skida za/ 'ane ci.ele, .o.u/ta k'a!atu"1 ILIJA: Je DA istina da se za.oslila, ilA i .ono!o uze .a'e na b'zinu@ #A$I%A: Istina, 0!ala Gogu" ILIJA: *a, onda, uzd'a!lje """ I eni ne/to le.o da se desi" -Ilija is.i 'akiju" Ostatak, nekoliko ka.i, .oli .o uda'eno kolenu" Cena ga zab'inuto .os at'a"1 #A$I%A: Bta je bilo, Ilija@ ILIJA: uti, ni/ta e ne .itaj """ Je lA se onaj !'atio@ #A$I%A: $ije" Ide si nast'ado@ ILIJA: $a #o'olu" -)staje, !adi iz de.a .a.i'i" *'ilazi tele5onu, .odie slu/alicu, ok'ee b'ojanik1" ILIJA: AAlo """ ,oli !as, ins.ekto'a #'aia """ Jeste """ #a """ AAlo """ #'ue ins.ekto'e, o!de Ilija !o'o!i" Ja sa jut'os bio kod !as, u !ezi onog """ #a """ *a, znate, on je .'e sat !'e ena i o sastanak u ? aj Jo!inoj" $ji0 .eto'ica" ,enjali su dola'e i a'ke, i neke .lano!e """ &luajno sa i0 !ido """ #a """ *a, znate, nije i s!ejedno" &tanuje kod ene """ #a """ $a'a!no """ #o!iFenja" -Gesno s.usti slu/alicu"1 ILIJA: ?liko!ci i !'/ljaju is.'ed nosa, enjaju st'ane .a'e i .lano!e, u cent'u g'ada, a on sa o .ona!lja: 7Gez b'ige, bez b'ige": Jebe se nje u /to o!aj stanuje .od oji k'o!o """ +'ebala si da !idi/ kako izgledaju: s!e sa zliko!ac, 'azbojnik i ubica" &.ustili 'oletne us'ed bela dana, oku.ili se oko stola, .o!adili s!enje!e no!anica i neke .a.i'e, neke .lano!e, zakljuali s!a !'ata, za andalili ka.iju" Je lA se tako sastaju .'ijatelji, .o/teni i estiti ljudi@ #A$I%A: 3ako si s!e to !ido@ ILIJA: Le.o: .'eskoio sa zid iz susednog d!o'i/ta" .o.eo se na balkon, uz g'o ob'an """ #A$I%A: %'ni Ilija, .a jesA ti no' alan@ ILIJA: $isa 6 $isa , kad o to e o'a ja da b'ine 6 Golelo bi e du.e /ta 'ade, gde se sastaju i /ta .lani'aju, da o!aj 'azbojnik ne stanuje u ojoj kui6 +'eba sut'a da i se i e !ue .o no!ina a, kad obja!e da se o!de k'io i oda!de .'a!io .lano!e """ A on s!e o'ganizuje" Ostali ga gledaju ko boga" On .'ia, on obja/nja!a i na'eFuje, ostali sede i ute" #A$I%A: & i'i se """ Ilija, o!ee """ AOe/ lek """ ILIJA: Ci!eo sa .o/teno, i u 'eu ko .o/ten o!ek" $ee i on na k'aju i!ot zas'ati" +'eba ljudi da se os!'u za no , da .okazuju .'sto na ene """ On je .oslat iz inost'anst!a da o'ganizuje ne.'ijateljske g'u.e" #ono je .a'e da ku.uje i .od iuje ljude" +o /to ot!a'a k'ojaku 'adnju, to nekA .'ia s!o .okojno ocu6 #A$I%A: Bta ti je s nogo @ #a nisi ne/to .olo io@ ILIJA: $isa """ *ao sa , kad sa silazio" I'o ob'an .o.ustio" &!a s'ea da je is.od bila aleja s c!ee " #a sa .ao na beton """ ?a.isao sa i s!a kola" A njiA biA ogo da .'e.ozna eFu ilion" Gio i jedan c'nac" ,eFuna'odna banda """ 3ad su izlazili, s!e jedan .o jedan" O!aj na/

zakljuo ka.iju" O!de se sk'i!a, i s o u jataci, a iz one kue o'ganizuje akcije" #A$I%A: AOe/ da 'ua/@ ILIJA: Bto .ita/@ ,oda nisa zasluio """ $anu li i jebe , .a ne znaju oni na koga su uda'ili" *'ese/e i ajino leko, kad su se setili da oju kuu izabe'u za skloni/te """ -Cena iznosi 0leb" Ilija lo i ko'icu, g'ize je i ljutito !ae" V'ti gla!o , nasta!ljajui .'etnje u sebi"1 %. &ODI'N"I OD(OR -Iz 'adija do.i'e ti0a, snena uzika" &onja sedi za stolo , / inka se""" Oglasi se z!ono na ulazni !'ati a" #e!ojka osta!i / inku, izaFe u 0odnik" )s.ut, .'eko k'atke s.a!aice, na!ue kunu 0aljinu"1 &O$JA: Iz!olite" -)lazi *odstana'" $osi buket c!ea" Veito suzd'an, o.'ezan i ti0 o!ek, .'edaje c!ee" #e!ojka ga zbunjeno gleda"1 *O#&+A$AR: estita """ na za.oslenju" ,alo sa zaka/njenje """ &O$JA: H!ala """ *a niste !aljda i/li u g'ad .o c!ee@ *O#&+A$AR: ?nate, ba/ sa se ob'ado!ao kad sa uo" ?na kak!a je situacija sa za.o/lja!anje """ &O$JA: Rue su di!ne """ Iz!olite" -*odstana' seda, .'ek'/ta noge, .os at'a de!ojku, koja se uz!'tela: t'ai !azu, .'onalazi je, si.a !odu"1 *O#&+A$AR: Gio sa na .utu" &ino se !'ati , a !a/a ajka i 'ee: 7&onja se za.oslila": &O$JA: Je l .lakala@ -*odstana' se nas eja, .ot!'dno kli nu gla!o "1 &O$JA: #a sa znala da e toliko .lakati, ne bi0 .'i0!atila .osao """ ,o'a !as nei .oastiti" Hoete li jedan konjak@ *O#&+A$AR: $e bi0 s eo, ali za o!o oe" 3ako je na .oslu@ &O$JA: &jajno" Radi sa deco i .e!a " 3olege e gledaju kao da nisa kako t'eba """ *et godina sa ekala, bila sa na i!ici i!aca" &!a/ta sa .o i/ljala" #a nije o!o isk'slo, oti/la bi0 u Libiju" *O#&+A$AR: ) Libiju@ &O$JA: ,oj ladi je g'aFe!ina', ta o iz!ode neke 'ado!e, .a i aju i a bulantu """ Iz!olite """ ,ogu !a 'ei, dan i je le.o .oeo" -*odstana' ustade, sku.i .ete, kao da saluti'a, .odie a/icu"1 *O#&+A$AR: ?a dug i us.e/an 'ad6 -I &onja .ije """ *odstana' .ogleda na sat"1 &O$JA: Bta je bilo sa !a/o 'adnjo @ &edite jo/ alo """ *O#&+A$AR: #a kucne o, kao !a/ otac, k'enulo je nabolje" 3u.io sa deo kue, sa lokalo , na #o'olu" &ad .ono!o dolaze na 'ed o./tina'i, ko isije, .'ojektanti, ajsto'i """ &!e is.oetka ali izd'au, ja sa 'oFeni azo0ista" &O$JA: ?nai, na.u/tate nas usko'o@ *O#&+A$AR: ,oda, za esec2d!a, za godinu2d!e" 3ad sa odlazio, oti/ao sa jedne !ee'i, a !'aa se, e!o, godinu dana" I, /to je najudnije, s!i e .itaju: za/to sa se !'atio@ &O$JA: Hoete li ka5u@ *O#&+A$AR: $e, 0!ala" Cu'i se" &O$JA: Vi !eito u'ite" &talno gledate u sat" *O#&+A$AR: ?nate, u'bu su iz islili ne'adnici" Ljudi koji i aju .osla sede i 'ade, nikud ne u'e" +ako i ja """ ) *a'izu sa sedeo od jut'a do 'aka za a/ino " O!de e u0!atila na/a u'bo anija" $iko ne stie da 'adi od silne u'be """ Gili ste u *a'izu@ &O$JA: $isa " ,alo sa .uto!ala" *'!o, nije bilo ogunosti, a onda, o!aj oj, kad se !'ati iz Libije, nee nigde da 'dne" &ad za.eo da g'adi o kuu u neko selu" ,eni su s!e .ot'ebe za

selo zado!oljene u Geog'adu" Ve i je dojadio" Volela bi0 da ode u *a'iz i ostane d!e2t'i nedelje" -o!ek iz de.a iz!adi .'eg'/t kljue!a" Izd!oji d!a i s.usti na sto"1 *O#&+A$AR: Iz!olite, i ate na 'as.olaganju d!osoban stan" Ostanite d!e2t'i godine" &O$JA: Vi se /alite, ja u !a st!a'no t'aiti kljue!e """ +aj stan ste sau!ali za s!aki sluaj@ *O#&+A$AR: $e, osta!io sa ga sinu" On je, uzia', oti/ao je u $jujo'k" $je u je *a'iz bio ali """ *a etan, doba' o ak, ali, na alost, nasledio je .uno oji0 osobina" $a k'aju s o se i .os!aFali" -*odstana' uuta" Ok'ee a/icu na .oslua!niku" #e!ojka ga .os at'a, oekuje da nasta!i .'iu o 7odbeglo sinu:" o!ek od a0nu 'uko , kao da je s!e to bes isleno i nebitno"1 *O#&+A$AR: ?nate, u .o'odica a i a ne/to /to !eito k'ui, /to se !'aa na .'a.oetak" Jedan oj .'ijatelj to nazi!a 7biolo/ka zadatost 5a ilija:" Ja sa !a .'iao da sa oti/ao .'ed di.lo ski , na 5ilolo/ko 5akultetu" Gio sa ubeFen da u, u *a'izu, .ostati s!etski .esnik" ,islio sa , s'u/iu ceo s!et, sa no .oinje no!o doba u .oeziji" %'ka!ao sa od gladi i .isao" Obja!io sa i d!e zbi'ke o s!o t'o/ku" &O$JA: $ije i/lo@ *O#&+A$AR: I/lo, ali unazad" *isao sa sa o ono /to !oli da ita " Gilo je tu !'lo le.i0 .lagijata """ Jednog dana, !e na sa 'ti, uFe kod b'ata u 'adnju, koga sa dotle .'ezi'ao, sedne za a/inu i s0!ati : ja sa genijalni k'oja" Ve'ujte i, sa .latno , sa /to5o , u e s!e """ ,oj otac je, .'e 'ata, u $i/u, d'ao !eliku 7$a'odnu k'oja2nicu:" &!i s o 'adili, cela 5a ilija, i s!i a je bilo dob'o, sa o sa ja beao ko Fa!o od k'sta" ,a/tao sa kako e se 'adionica za.aliti" +ukao e otac, st'ic, b'at" " " 3ad sa do/ao na studije, u Geog'ad, .'elazio sa ulicu kad naiFe na k'ojaku 'adnju" Gojao sa se, ist'ae oja 5a ilija, u0!atie e i u!ui" "" ?nate li za/to !a s!e o!o .'ia @ &O$JA: $e zna ali ja !oli da !as slu/a " *O#&+A$AR: &!i e .itaju da li sa taj stan osta!io 7za s!aki sluaj:" +o jedno, i, d'ugo, usko'o oekuje da i se sin ja!i 'azglednico : 7#'agi tata, eni je sad dob'o, ot!o'io sa k'ojaku 'adnju": &O$JA: +o biste !i eleli" *O#&+A$AR: $e, sau!aj Goe" &a o, zna , on ne a slu0a" Odnosno, i a tek toliko da se za!a'a!a, da isli kako ga i a" ,oj sluaj" A jedno sa ga gledao dok je za/i!ao dug e na ko/ulji """ &O$JA: Ienijalan k'oja@ *O#&+A$AR: Vi se /alite, ali znate li kako je d'ao iglu" Hteo sa da u kae : sine, osta!i se t'ube, da ti tata ku.i a/inu" Onda sa se setio og oca i batina" *'ed s 't, kad sa ocu 'ekao da u .ostati .esnik, on se alo .'idigao sa jastuka, .ogledao e i 'ekao: 7Gudalo jedna, za' ne !idi/ da su s!e dob'e .es e !e na.isane": &O$JA: Bta islite, da li je bio u .'a!u@ ,oe jo/ alo """ *O#&+A$AR: $e ojte !i/e, u'i se" &O$JA: Ajte, zajedno e o da se u'i o" Ci!eli" -) kuu ulazi ajka: nosi d!e .o!ee to'be" ?astala je, .os at'a nas ejanu ke'ku i *odstana'a, sa .odignuti a/ica a"1 #A$I%A: #ob'o jut'o" -&onja ustade, .'iFe ajci, uze to'be"1 *O#&+A$AR: #ob'o jut'o, gos.oFo"

#A$I%A: 3ako ste@ &O$JA: 4to, dob'o s o, u'i o se" #A$I%A: #e se u'ite@ -3e'ka se s eje, ig'a se sa zbunjeno ajko , kojoj nije do /ale"1 #A$I%A: +i si, kanda, alo .o.ila """ Ios.odine, jeste bili sko'o u sa o.osluzi@ *O#&+A$AR: &!'ati " #A$I%A: *a /ta kaete na o!e cene@ Je l to no' alno@ Od .'o/log eseca s!e .osku.elo .edeset .osto" O!e d!e to'be, d!esta iljada" ,oli !as, .ogledajte /ta je u nji a" $e a !'ednosti za d!aes iljada" Ide i .ita se: ko i uk'ade sto osa deset@ """ Ja ne zna , da !a .'a!o kae , da li neko !odi 'auna o na a" O!o je st'a/no" $a jedno dete'dentu et'i cene" I, znate /ta je najgo'e: /to su ljudi za0!alni da dete'denta uo./te i a" #otle je to do/lo """ &O$JA: &edi a a, 7s!e e to na'od .ozlatiti:" &edi" #A$I%A: +i da uti/" 3ad bude/ !odila s!oje do ainst!o, onda u te .itati """ *asulj .etnaest iljada" )sko'o e ga .'oda!ati na z'no" *a, ajku u, o!o je bila seljaka ze lja" 3u.us .et iljada" ) o k'aju, kad ne !odi/ 'auna o nji!i, niknu .asulj i ku.us" $e a esa, ne a ulja, ne a beli0 sijalica, sa o c'!ene, one za ja!ne kue" $e a leka" #e su k'a!e@ jesu odu 'le, je l /t'ajkuju@ -*odstana' ustaje, de!ojka .oku/a!a da ga zad'i"1 &O$JA: &edite """ *O#&+A$AR: &ad st!a'no o'a da ide " #A$I%A: Ja !as u!ek ote'a oji .'ia a" &ku.i i se """ *O#&+A$AR: +o su na zajedniki .'oble i" -&onja uzi a kljue!e, koje je *odstana' .onudio i osta!io na stolu"1 &O$JA: Iz!olite" 3ad bude 'e/ila da .utuje , ja!iu !a se" I 0!ala na c!eu """ &!'atite, o!e nedelje 'adi .o.odne" *O#&+A$AR: Ios.oFo, do !iFenja" #A$I%A: #o !iFenja, do !iFenja" -*odstana' na.usti kuu """ &onja ga je is.'atila, !'aa se, go!o'i za sebe, kao u /ali"1 &O$JA: Bteta /to gos.odin nije alo laFi" #A$I%A: Bta si 'ekla@ &O$JA: $i/ta" 3ae , 5in o!ek" -Ot!a'aju se !'ata s.a!ae sobe, na su.'otno zidu od *odstana'o!e" #anica, u.la/ena, stade iza ke'ke" $a !'ati a se .oja!i Ilija" #o ain je s 'knut, na '/ten i ljut"1 #A$I%A: Ilija """ *'e.ade e """ *a jut'os si oti/o na .oso" 3ad si se !'atio@ """ 3ako si u/ao u sobu@ ILIJA: 3'oz .'ozo'" #A$I%A: A /to k'oz .'ozo'@ ILIJA: Gila e !olja" #A$I%A: &!a/ta """ *a je l ne 'adi/ danas@ ILIJA: $e" $i sut'a" )zo sa godi/nji od o'" #A$I%A: A /ta@ Bta e ti""" &O$JA: &igu'no e .ono!o ne/to da zida u d!o'i/tu" ILIJA: $eu" &ad u da 'u/i " #A$I%A: $isi i go!o'io da e/ uzeti od o'" ILIJA: +ebi da go!o'i " &a o laje/, ne zat!a'a/ gubicu """ &O$JA: +ata """ ILIJA: Bta je@ &O$JA: 3ako to 'azgo!a'a/ sa a o @

ILIJA: 3ako zasluuje6 &to .uta sa joj 'eko da ne .'ia glu.osti i budala/tine .'ed ne.oznati ljudi a, a ona i dalje laje li laje6 Ona s!e zna, o s!e u i a s!oje i/ljenje" Ona je .oz!ana da 'e/a!a d'a!ne .'oble e" -o!ek 7!ie: .'igu/eno, goto!o /a.ato " )s.ut gasi 'adio" *'ilazi .'ozo'u, gleda, sk'i!a se iza za!ese""" Os!'e se i izdi'e na u.la/enu, ska enjenu enu"1 ILIJA: %eo na'od uti i t'.i, jedino ona 'az!alila usta .a ne .'estaje" C!ali .o ceo dan" #A$I%A: *a """ /ta sa 'ekla@ Valjda e se tie o!olika sku.oa" $e ide/ ti u ku.o!inu" 3ad doFe d!adeseti !ie/ de su .a'e@ 4to, .ogledaj, .ot'o/ila sa d!esta iljada """ -Ilija je .'i etio ne/to su nji!o" *o e'a za!ese,gleda""" G'zo odlazi u .'edsoblje, na!lai za/ni'ane ci.ele, uzi a sako"1 ILIJA: Ja sa ti 'ekao, a ti sad gledaj /ta 'adi/" -$a.usti kuu """ #anica seda za sto"1 #A$I%A: V'eFa e """ sa o e !'eda """ !ie i .'eti """ &O$JA: Bta u je@ #A$I%A: &onja, dete, za oli o!og na/eg *odstana'a da se /to .'e iseli" Reci u da se udaje/, da ete o!de stano!ati" $ek ide" &O$JA: ?a/to@ Bta je bilo@ #A$I%A: Hoe/ li u 'ei@ &O$JA: Hou, ako i kae/""" ,a a, /ta je bilo@ #A$I%A: $i/ta """ $ije ni/ta" -#anica ok'ete gla!u, zagleda se u .od" &onja seda nas.'a ajke" utei je .os at'a"1 ). KONTRA'PI"*NA+A -#anica sedi za ku0injski stolo , lju/ti k'o .i' i us.ut slu/a 'adio2!esti" *'osto'iju os!etlja!a c'!ena sijalica" ,utna, .'igu/ena s!etlost s eta eni"1 RA#IO2&*I34R : """ $a'oito iz'aena toko .'otekle eti'i godine" $a uda'u no!og zakona bie, .'e s!ega, ne.lanske, egalo anske in!esticije, koje su ze lju do!ele u .ostojeu situaciju" #ugo'one i k'atko'one k'edite, koje o'a o !'aati u dogo!o'eni 'oko!i a, o.te'euju za a/ne ka ate, i ka ate na ka ate" ,eFuti , 'aunica od 7D999 dola'a duga .o gla!i stano!nika:, kojo ani.uli/u ne.'ijatelji na/eg sa ou.'a!nog siste a, ne oe se .'i0!atiti d'ukije nego kao s i/ljena .olitika di!e'zija" #ug .ostoji, 'eeno je danas u nekoliko izlaganja, ne .'e a inost'anst!u !e .'e a 'adu" +o je na/ naj!ei dug, na/a naj!ea oba!eza """ #'agi slu/aoci, ja!ie o !a se .ono!o u de!etnaest aso!a i t'ideset inuta" ) nasta!ku .'og'a a, slu/aete uziku za ig'u" #A$I%A: 3o je""" -&a .'!i z!uci a !alce'a, u kuu uFe Ilija: s.u/ta ki/ob'an u ugao, noga a skida ci.ele, na!lai .a.ue, ot'esa be'etku, kai je na i!iluk, .'ilazi stolu i gleda enu""" Is.od antila, na g'udi a, sak'io je .o!ei .'ed et, koji u zatee antil"Cena ga za t'enutak .ogleda, .a nasta!i s!oj k'o .i'ski .osao"1 ILIJA: Bto o'a/ .od o!o sijalico @ ?a' ne a beli0 sijalica@ -Cena uti, ok'ee gla!u" Ilija i'ka!o gleda c'!enu sijalicu"1 ILIJA: 3o u ku.le'aju""" Je li, ti nee/ da go!o'i/ sa no @ A@ uje/ li /ta te .ita @ """ #anice@ Odgo!a'aj, ne oj tu da i du!a/6 $i 7zd'a!o: da i kae/, ko da je .seto u/lo6 #anice6 -o!ek zg'abi jedan k'o .i', t'esnu ga u !anglu" Voda .o.'ska enu, koja i'no, bez 'ei, ob'isa lice k'aje kecelje""" Ilija 'asko.a!a antil" $a g'udi a u 7!isi: .o!ei 5otog'a5ski a.a'at sa teleobjekti!o " &kida a.a'at, s.u/ta ga na sto" Odlazi i gasi 'adio"1 ILIJA: I a !'e ena, .'iae/ ti, nee/ usta zat!a'ati""" kad !idi/ slike" &!e do danas sa islio: oda g'e/i , oda nisa u .'a!u, oda i se sa o .'iinja!a" Ali, danas, kad sa !ido /ta 'ade, kako se sastaju i kako .'a!e .lano!e, s!e i je bilo jasno" +u su, u a.a'atu, zabeleeni su"

#!adeset sni aka" #a sut'a, na saslu/anju, ne kau kako iz i/lja i lae " Iz!olite c'no na belo """ Ruo je u 7Inte'kontinentalu: sa jo/ d!ojico " &ni io sa kad su ulazili, kad su jeli, kad su se dogo!a'ali """ #A$I%A: Jes li danas 'uo@ ILIJA: *'ogo!o'ila si" Jesa , /to .ita/@ #A$I%A: *a i on o'a negde da jede" -Ilija je za.'e.a/en: ne zna da li bi se od uke nas ejao ili bi uda'io enu"1 ILIJA: Oooo, jebe ti sunce a'ko, ti nisi no' alna6 Je l ti isli/ da je eni su nji!o /to o!ek ide da jede, /to se !ida s ljudi a@ Je l ti isli/ da sa ja budala, idiot@ I/o je na 'uak, a nije jeo" &astanak je bio zakazan da bi i .'edo go ilu .lano!a" Jedan, od te d!ojice, kasnije je odleteo za London" Odneo je s!e /to u je o!aj dao" *'o/o je, bez .'egleda, .o'ed ilicije i ca'ine" *ustili su ga bez t'unke su nje, ali su zato ene u0!atili i is.iti!ali za/to slika .o ae'od'o u" Razbojnici i !'/ljaju is.'ed nosa, a oni ene !ataju" Ja sa o!o d'u/t!u u!ek bio su nji!" &lu/aj e ti: jedno sa najebo /to sa !e'o!o ljudi a, d'ugi .ut = neu" Ako ti se o!de ne s!iFa, .akuj se i gubi """ -*'ilazi *odstana'o!i !'ati a, .'islanja gla!u, oslu/kuje"1 ILIJA: $isu ludi o!i sa Istoka /to su zat!o'ili g'anice, ne .u/taju tuF olo/ da i !'/lja .o ze lji" ?naju oni s ki i aju .osla" -Vi'i k'oz kljuaonicu"1 ILIJA: On e je !ido na ae'od'o u" Reko sa da sa is.'atio .'ijatelja za London" Ako te .ita da zna/ """ Inae, taj t!oj *odstana' t'enutno 'aza'a jedan b'ak" Izab'ao je za /!ale'ku ajku d!oje dece, .o zani anju no!ina'ku" Od!eo je kod .'ijatelja u stan" Bta isli/ za/to@ A@ $ije zato /to ti isli/, !e da joj kae /ta i kako da .i/e" )s.ut oe i to, /to ti isli/, ali e/ !ideti lanak te gos.oFice, ja u ti ga .okazati, kad usko'o na.adne s!e i!o i 't!o" On se u!lai gde god u se .'ui .'ilika" On 'adi tano, .o zadatku, onako kako je to na.olju is.lani'ano" -?!oni tele5on""" #anica ustaje, .'ilazi a.a'atu, die slu/alicu"1 #A$I%A: #a """ 3oga@ """ Iz!inite, koji b'oj t'aite@ """ $e, ne, .og'e/ili ste """ #a"""-Cena s.usti slu/alicu, !'ati se do stola"1 ILIJA: 3o je bio@ #A$I%A: *og'e/an b'oj" ILIJA: ,u/ki glas@ #A$I%A: #a" ILIJA: ?na/ koga je t'aio@ #A$I%A: 3o@ ILIJA: *a taj, /to je .og'e/io" #A$I%A: $ekog *o.o!ia" ILIJA: *o.o!ia@ #A$I%A: #a" -o!ek gleda enu, ne ono se s e/ka i !'ti gla!o "1 ILIJA: 4, #anice, #anice, ja sa znao da si ti nai!na i""" #A$I%A: Ilu.a6 Reci slobodno, 'ekao si i to !e 0iljadu .uta" ILIJA: A /ta d'ugo da ti kae kad se .ona/a/ ko da si neno' alna" ,ene su t'aili6 #A$I%A: +ebe@ ILIJA: #a, ene6 *'o!e'a!aju da li sa kod kue" #anas e je !ido na ae'od'o u, a .'o/le nedelje u 3o/utnjaku" Oni odlaze ta o, kao t'e, a us.ut se dogo!a'aju" &ad su z!ali da !ide 0ou li se ja!iti" Ako se ja!i , onda su i'ni, ogu da 'ade /ta 0oe" I z!ae .ono!o" &0!atili su odakle i dolazi naj!ea o.asnost" $ee e uditi ako .oku/aju, za koji dan, da e lik!idi'aju """ -?!oni tele5on" Cena se t'e, uki.i" Ilija je .obedniki gleda, os e0uje se, !'ti gla!o s!eznajue, i, .olako, die slu/alicu"1

ILIJA: Bta sa ti 'eko@ +ano sa znao" 3ad i0 o!ek u.ozna, onda oe sa sigu'no/u da zna /ta isle i /ta e da 'ade """ Halo@""" Io!o'ite glasnije, slabo !as uje """ #a """ 3oga@ """ Vi ste z!ali alo.'e@ #a, da""" Jeste, jeste, oe cent'ala da .og'e/i jedno , ali ne sto .uta """ #'ue, slu/ajte /ta u !a 'ei: oda je b'oj .og'e/an, ali ste dobili onoga koga t'aite""" $ije !a jasno@ Gie !a jasno, bie6 Jebau !a s!e .o s.isku, ja !a kae 6 ).a ti /ta sa ti 'eko6 #ukelo jedna6 -Ilija besno s.usti slu/alicu, .ode .'e a stolu, zastade, u0!ati se za g'udi""" Cena skoi, .'i0!ati ua, !odi ga do 5otelje """1 #A$I%A: Je l s'ce@ """ &edi """ Bta ti je@ Ilija@ ILIJA: ) o'io sa se """ $ji0 je stotinak """ a ja sa sa """ Jesa 'eko da e .ono!o z!ati""" *'obode e o.asno """ $e ogu da stigne na s!e st'ane" +'i , ju'i """ -Cena iz k'edenca !adi leko!e"1 ILIJA: &ad !i/e nee z!ati""" I a desetak dana kako on su nja u ene" ?na da sa u na t'agu""" &lu/aj #anice i u.a ti, dob'o u.a ti, /ta u ti sad 'ei: ako i se ne/to desi, on e biti k'i!""" On ili neko od njego!i0" Osea da i s.'e aju ne/to gadno" -Iuta lek bez !ode" Cena seda na naslon 5otelje, b'ino .os at'a u o'nog, isc'.ljenog ua" &.u/ta u 'uku na 'a e"1 ILIJA: Jesi .'e.oznala glas o!oga /to je z!ao@ #A$I%A: $e" ILIJA : $jego! glas """ Io!o'io je k'oz de .e'" On e, usko'o, .oku/ati da e skloni s .uta" #A$I%A: #a te 7skloni s .uta:@ 3ako to isli/@ ILIJA: #a e ubije" #A$I%A: *obogu, Ilija, /ta to .'ia/@ ILIJA: *'ia ono /to zna " &!e /to sa dosad islio da e se desiti = desilo se" ?ato ti kae i .ona!lja : ako e jedno ne a d!a2t'i dana, slobodno ga .'ija!i i o.tui za ubist!o" -$a !'ati a se zau z!ono" Cena ustade, u.la/eno gleda ua, koji joj i'no dade znak da ot!o'i !'ata""" #anica odlazi u .'edsoblje, a Ilija iz k'edenca !adi .o!ei no" &k'i!a no iza leFa i iz!i'uje u .'edsoblje, odakle se uje ne'azgo!etan 'azgo!o'""" #anica se uzne i'eno !'aa"1 ILIJA: 3o je@ #A$I%A: *'osjak" *'e 'la sa """ ILIJA: *'osjak@ #A$I%A: #ala sa u deset dina'a """ ILIJA: Jesi sigu'na da je .'osjak@ #A$I%A: Izgleda da jeste" ILIJA: &ad e .oeti da nas .oseuju njego!i .'osjaci, ajsto'i za ki/ob'ane, seljaci sa kaj ako , oni /to se 'as.ituju za ad'ese """ #'ae na kuu .od .'is ot'o " $eko e stalno deu'ati u blizini i ja!ljati i kad k'ene o iz kue" &!e e .oku/ati da e one ogue, ali, boji se da su se zajebali" $jegasu za s!e s.'e ali, izuze! za ene" Go'ie o se, .'ijatelju, .a ko ko e doFe gla!e""" 3ou e o sku.o .'odati""" $isa ni ja sa na o!o s!etu" *oz!au (u'u """ -Ilija ok'ee b'ojanik tele5ona"1 ILIJA: ?d'a!o bu'aze'u""" #oFi do ene """ Od a0 doFi, !ano je """ $e ogu o!ako, .'eko tele5ona """ #a """ ,a, ne ogu """ $ije to """ #oFi""" Ajde """ -&.usti slu/alicu"1 Jes ti neko ne/to .'iala@ #A$I%A: $isa " ILIJA: $i &onji@ #A$I%A: $e"

ILIJA: $iko e ni 'ei" Ja u sad is.'iati (u'i, neka zna, ako i se /ta dogodi" On e !a u!ek biti od .o oi""" Je l i a .i!a u kui@ #A$I%A: $e a" I a !ina" ILIJA: On .ije .i!o" #aj i 5la/e """ Ako ti nije te/ko, s otaj gu!a'u" #A$I%A: *a de e/ kad ti nije dob'o""" 4!o, e!o" -Cena iz k'edenca uzi a .i!ske 5la/e, sta!lja i0 u to'bu"1 #A$I%A: 3u.i alo kobasica i si'a """ ) alo da zabo'a!i : ja!ljao se ku #'agosla!, .ita kad e/ na .osao@ ILIJA: $e zna " 3ad i istekne godi/nji od o' uzeu bolo!anje" O!o i je sad naj.'ee """ ?akljuaj obe b'a!e i ne ot!a'aj !'ata dok ne uje/ ko je" ,ogli bi i !a a da se s!ete" Goji se za &onju" Raz i/ljao sa da joj u.lati neko .uto!anje" $ek se dete skloni dok o!o ne .'oFe" #A$I%A: +ek je .oela da 'adi" ILIJA: Razgo!a'ae o """ Ajde, zakljuaj" -Ilija na.usti kuu" Cena zakljua!a !'ata, d!a .uta"1 ,. POK*'A" *BISTVA -Iste !ee'i, .ola sata kasnije, dok je #anica .'i.'e ala sto za !ee'u, i us.ut nadgledala .eenje gu!a'e, na !'ati a se zau .ot ulo lu.anje" Cena, .'est'a!ljena, izaFe u 0odnik"1 #A$I%A: 3o je@ """ 3o je@ -&.olja se oglasi Ilija: Ja sa 6 """ Cena ot!o'i !'ata i !'isnu" ) sobu ulazi do ain, k'!a!og lica i 'uku" Odelo u je iskidano, na desnoj nozi ne a ci.ele" &!ali se u 5otelju, goto!o ones!e/en" #anica je .odigla 'uke, kao da se b'ani od uasa"1 #A$I%A: Ilija """ ILIJA: +ano sa znao" #A$I%A: Jooj, ajko oja """ #a zo!e 0itnu .o o@ ILIJA: Bta sa ti 'eko .'e .ola sata@""" Jesa 'eko da e .oku/ati da e ubiju""" $e oj nikog z!ati""" dob'o i je""" ,ajku li i jebe zliko!aku """ ceo i!ot .oku/a!aju da e ubiju """ ceo i!ot""" #A$I%A: $isu !aljda .oku/ali""" -Cena se uz!'tela oko o!eka, skida u sako, a'a ico b'i/e lice"1 ILIJA : #aj 'akiju """ $e a (u'e@ """ #a i njega nisu na.ali@ On nosi .i/tolj, al /ta u !'edi ako u zaskoe s leFa """ +ano sa znao" $isa oeki!ao da e !e danas """ +o je za.adni siste : lik!idacijaza lik!idacijo , ubist!a, atentati""" Oni ne aju logo'e, je' ne aju nikog i!og da zat!o'e""" I'oblja su nji0o!i logo'i""" ) 'atu su e 'anja!ali, .osle 'ata zat!a'ali, sad .oku/ali da ubiju""" -#anica je donela 5la/u 'akije, islei da e u da .ije, ali on sklo.i /ake"1 ILIJA: $as.i""" da se dezin5ikuje """ Jo/, jo/""" V'aaju se, .ono!o dolaze""" Ako se ne bude o bo'ili, s!e e nas .obiti""" -#anica nali 'akiju, Ilija je .ljusnu .o licu, skoi, u'liknu od bola" Cena .o!ue beli stolnjak, dade ga uu, koji .'i!i .latno na lice""" #anica .lae, .'id'a!a 7osle.elog: ua """ $ajzad, do ain se s i'i, sede, nategnu 'akiju iz 5la/e, iz!adi ciga'ete, i d'0ta!i 'uka a .'i.ali"1 #A$I%A: Oe/ i 'ei /ta je bilo@ ILIJA: )da'io e koli a, is.'ed sa o.osluge" Ja .oku/ao da ga izbegne , ali on sk'eno i .'a!o na ene" &!a s'ea da je .'!o zakaio jedan ko bi""" #A$I%A: Je l on bio u koli a@ ILIJA: 3o@ #A$I%A: O!aj""" *odstana'" ILIJA: $ije, jedan od njego!i0" $e ba!i se on lik!idi'anje " $isa ni islio da e on di'ektno uest!o!ati" On .laa i o'ganizuje, a d'ugi ubijaju" O!og, /to e uda'io, ini i se, i a na jednoj 5otog'a5iji"

#A$I%A: Je l taj .obego@ ILIJA: *obego bi da je ogo" 3ad je t'esno u ko bi, onda je ene zakaio zadnji delo , a on se odbio i naleteo na zid" Odneli su ga u bolnicu """ #o/la ilicija, .'a!ila u!iFaj" & nji a sa se na k'! .os!aFao" $a.ali ene /to sa .'elazio ulicu iz!an .e/akog .'elaza" Ja sa k'i! /to su .oku/ali da e ubiju" Izgleda, biu k'i! dok sa i!" #A$I%A: Jesi .'elazio iz!an .e/akog""" ILIJA: Jesa , al to nije !ano u o!o sluaju6 )da'io bi e da sa bio na t'otoa'u" On je eko .a'ki'an, .a kad je !ideo da .'elazi ulicu, onda je ju'nuo i .'a!o na ene """ Reko sa u, dok su ga bolnia'i ubaci!ali u a bulantna kola: 7?a o!o u ti se k'!i na.iti" *latie/ i gla!o kad2 tad": #A$I%A: +ebe nisu teli da !oze u bolnicu@ ILIJA: Jesu, ali ja nisa teo" Ja sa i!ot .'ealio, 'a/istio sa sa sobo , kao da e ne a" $e ogu i ni/ta """ O!a dukela nije dolazila@ #A$I%A: $ije" Reko je &onji da e ii u $i/, kod st'ine" ILIJA: I ja u u nedelju do $i/a" Ide da !idi u kak!oj se to jazbini okotio o!aka! k'!nik" +o o'a da je leglo""" -?au se z!ono na ulazni !'ati a" Cena .oFe, ali je u zad'a" Ilija iz k'edenca uzi a no i odlazi da ot!o'i !'ata """ V'aa se sa b'ato blizance = (u'o : ali , zde.asti , k'i!onogi o!eko u c'no , izno/eno odelu" (u'a je ska enjen" *os at'a unes'eenog b'ata, ne oe da se .o e'i """ #oneo je kilo ka5e i nekoliko .aketia toalet .a.i'a"1 ILIJA: Ajde """ #A$I%A: Iz!oli, (u'o """ ()RA: %'ni Ilija """ Bta ti je@ ILIJA: $i/ta" &.usti to""" &edi" ()RA: Ide nast'ada@ ILIJA: Is.'ed sa o.osluge, alo.'e" )da'i e jedan koli a" ()RA: %, c, c, c, c""" Jes ne/to .olo io@ ILIJA: Izgleda da nisa " Goli e .leka i gla!a """ &edi" ()RA: +i o'a/ u bolnicu na 'endgen" 3o zna /ta ti je .o!'eFeno" &.'e i se, .a u te """ ILIJA: ,a nije ni/ta" ?a0!atio e .'eko kolena i bacio na t'otoa'""" &edi""" &!a s'ea da sa .ao na jednog .'olaznika" ()RA: ,ogo si naisto da st'ada/" ILIJA: ,ogu jo/, o!o je tek .oetak" ?ato sa te i z!ao, ako i se ne/to desi da bude/ u .o oi oji a" #a i se naFe/, .'i.o ogne/, da ne ostanu,/to se !eli, sa e na s!etu """ -(u'a gleda as b'ata, as snaju, i dalje stoji, d'ei.oklone" Ilija .o!lai stolicu, .okazuje u da sedne"1 ()RA: $e ogu, b'e, da sedne kad te !idi takog""" Bto snaja .lae@ ILIJA: $e ogu da ti .'ia dok ne sedne/" $ije .'oble u d!e 'ei, s nogu""" #aj onu 'akiju" $e a od .lakanja .o oi""" Bta s to dono@ $isi t'ebo" Iz!ini na o!o s!etlu, .'ego'ele na bele sijalice" &edi" ()RA: &najka, /ta je bilo, oe i neko 'ei@ ?a/to .lae/@ -#anica si.a 'akiju u a/ice" (u'a konano seda, ali od a0 ustaje: iz zadnjeg de.a !adi .i/tolj, koji u s eta = .'e e/ta ga u unut'a/nji de. sakoa"1 #A$I%A: Ilija e ti is.'iati" &edi (u'o, saslu/aj ga" +i si .a etan, 'eci /ta da 'adi" ILIJA: Ci!eli""" ,islio sa , oe o!eka s!ako zlo da snaFe, ne zna/ /ta nosi dan, /ta nosi no, ali o!o """ *'osto nisa .a etan """ (u'o, b'ate, !eliko e zlo sna/lo" ()RA: $eka bolest@ ILIJA: 3a o s'ee da je bolest"

()RA: *'iaj, ajku u, sa! se oznoji" ILIJA: +i zna/ da i a o .odstana'a" ()RA: ?na " uo sa od &onje" ILIJA: #a ne izgo'i gu!a'a@ #A$I%A: $ee" ILIJA: 4, .a !idi/, on je kod nas do/o .'e osa eseci" Ci!eo je i'no, tako, .o st'ani: doba' dan = doba' dan, zd'a!o = zd'a!o, on ta o, i o!de, i a zaseban ulaz, nis o ga sko'o !iFali""" ,eFuti , on je eni bio su nji! od .'!og dana: s!e se ne/to k'io, /unjo, do!odio neke 'ane s.odobe i .'otu!e, izlazio da /eta u .ono """ -Ilija o.'ezno ustaje, .'ilazi *odstana'o!i !'ati a, .'islanja a/u na !'ata, .a gla!u na a/u,oslu/kuje""" Odlazi do k'edenca, ukljuuje 'adio, .ojaa!a elodiju" V'aa se, seda nas.'a b'ata 1 ILIJA: Iz!ini, ne a .i!a" 3ad e uda'io, 'azbio i s!e 5la/e """ *'e esec i ne/to dana, dobije ja .ozi! iz &)*2a" ()RA: Iz &)*2a@ $e/to .'o!e'a!aju@ ILIJA: &!e e/ uti" *'!o sa islio da e zo!u zbog ene" I sa zna/, kad jedno odlei/, nikad nisi i'an, stalno isli/ da te neko kont'oli/e" Jo/ da nes'ea bude !ea, zna da ni/ta nisa uinio" ,islio sa , o!a situacija u s!etu, .a onda, nogo se .i/e o to e """ ()RA: Jesu ene .o injali@ ILIJA: Bto tebe@ ()RA: *a, zbog onoga""" I onda su .'!o tebe """ A onda ene" #A$I%A: Is.'iaj le.o /ta je bilo" &a o zaobilazi/ i""" ILIJA: +i da uti/6 3ad sa go!o'io da na nije .ot'eban .odstana', tela si oi da i iz!adi/6 ()RA: Ilija6 O/ 'ei o e u se 'adi@6 ILIJA: Ou, kad ona .'estane da se e/a" #a nisi !i/e 'e 'ekla6 &!e ona zna""" Ode ja u &)*, ja!i se: doba' dan = doba' dan, !i ste taj i taj, ja sa taj i taj""" #anice, .ojaaj 'adio, oe nas neko uti""" -,elodija iz 'adija nadjaa Ilijinu .'iu" (u'a ga ukoeno net'e ice gleda"1 DR*&I IN -. BRA.A -)!eliko je s!anulo" #anica sedi u 5otelji, .os.ana, u o'na, iz uena" Ilija nali!a .ie b'atu (u'i, koji /eta, k'sta'i sobo "1 ILIJA: 4to """ *'io sa ti celu no, a is.'io sa sa o jedan deo" Ostalo e/ !ideti na slika a """ -(u'a zastade" Ileda k'oz .'ozo', cu.ka na .eta a """ *'ilazi #anici, s.u/ta joj 'uku na 'a e"1 ()RA: &najka, idi, lezi """ AAjde, ne oj da se ui/ """ -Cena ustaje, os!'e se, odlazi .'e a sobni !'ati a"1 #A$I%A: Je DA !a t'eba /ta@ ()RA: &a o ti lezi""" O!o je na/a st!a'" -#anica ulazi u s.a!au sobu" ?at!a'a !'ata" (u'a se !'aa do .'ozo'a, uti, gleda na.olje """ Ilija gubi st'.ljenje, !'.olji se, .os at'a za i/ljenog b'ata"1 ILIJA: I """ /ta kae/@ ()RA: $i/ta" ILIJA: 3ako 7ni/ta:@ ()RA: Le.o """ $i/ta """ Bta da ti kae , kad se .ona/a/ ko da sa ti k'!ni ne.'ijatelj" ?a/to si e sad z!ao@ ILIJA: *a """ ()RA: Ako se tebi 7ne/to desi: da b'ine o #anici i &onji@ +o si ogo da zo!e/ i oju & iljku" I

ona bi i .o ogla """ 3une ti se, doFe i da ode i da ti se !i/e nikad ne ja!i " 4to /ta isli """ ?o!e/ e ko da sa ti st'ina, a ne b'at, blizanac" &e'e ti se na taka! .ozi!6 ILIJA: Ja sa islio """ ()RA: Bta si islio@ Bta si ti islio@ 4, oj, Ilija """ $e zna /ta da ti kae """ ,esec dana ti je gla!a u to'bi, ja osea ne/to se dogaFa, ne/to nije u 'edu" ?o!e , .ita , ja!lja se, ti lae/, &onja lae, s!i lau, a ja le.o sluti neko zlo !as sna/lo" ,ajku u jebe i sa i!oto , ako s o dotle do/li, da .'eda no k'ijete, onda e o se 'azii, .a s!akA na s!oju st'anu """ Bta biA ja ljudi a 'eko da si ti st'a2do@ 7$isa ni/ta znao@: #o!odi/ e u situaciju da se osea ko .oslednji bednik" ) esto da si do/o, i si .'i etio, i 'eko: taka i taka st!a', .a da s o se o'ganizo!ali, i a nas !o'o!ia, 0!ala bogu """ #a 'azbuca o go!na" +i 'e/io, !odi/ sa s!oj 'at .'oti! i .e'ijalistike bande" Od ene k'ije/@ ILIJA: (u'o, b'ate nisa islio """ Hteo sa """ -Ilija ustaje, .'ilazi b'atu, /i'i 'uke ne ono""" ute, gledaju se" ?ag'li/e se, kao da se nisu !ideli sto godina""" Iz i'enje .'ekida z!ono sa ulazni0 !'ata" Ilija .'o!i'i u 0odnik, os!'e se """ (u'a iz!adi .i/tolj, 'e.eti'a ga, 'uko .o e'i neodlunog b'ata i, s.'e an na s!e, izaFe u 0odnik""" &.olja se zau &onjin glas"1 ILIJA: &onja ni/ta ne zna" *'ed njo ni 'ei" -(u'a je otkljuao !'ata" &onja je u/la nas ejana, 'as.oloena" &t'ic sk'i!a .i/tolj iza leFa, zadenu ga za .ojas kad de!ojka .'oFe"1 &O$JA: #ob'o jut'o, ika (u'o" ILIJA: A#e si ti celu no@ &O$JA: Gila sa deu'na" ()RA: Ilija, od!ezi e do kue" +'eba da uz e neke st!a'i" ILIJA: Od aA" I ja i a .osla u g'adu """ $e oj da budi/ ajku, nije celu no s.a!ala, uila je kostobolja" ()RA: ?d'a!o, &onja" Videe o se .o.odne""" AAjde, Ilija" -G'aa na b'zinu na.usti/e kuu" &onja saeka da k'enu kola, .'ati i0 k'oz .'ozo', a onda .'iFe tele5onu, ok'ete b'oje!e1" &O$JA: ,oli !as, ogu li da dobije *et'a """ #a """ Gudite ljubazni""" ?d'a!o """ #ob'o sa , nikad bolje """ ,oda""" -& eje se"1 #a """ Vodi te na 'uak """ ?a/to@ ?ato /to !oli da 'ua s tobo " Ako 0oe/, ogu da s isli i neki 'azlog """ -Ot!a'aju se !'ata s.a!ae sobe" ) o'na, iz uena, neis.a!ana, #anica slu/a ke'kin 'azgo!o'"1 &O$JA: """ #a s!'ati .o tebe@ """ $ee biti alo nezgodno """ -& eje se"1 Vai""" ao """ 4j6 *onesi one knjige """ #a """ ao """ -&onja s.usti slu/alicu, ok'ete se"1 #A$I%A: & ki si 'azgo!a'ala@ &O$JA: *'obudila sa te@ Iz!ini""" #A$I%A: *usti e" *ita : s ki si 'azgo!a'ala@ &O$JA: ,a a, /ta ti je""" -#anica se !'aa u sobu" ?astaje na !'ati a, ok'ee se, go!o'i s .'ezi'o i gaFenje "1 #A$I%A: &tidi se" &'a te bilo" ,oe ti otac biti" -,ajka zat!o'i !'ata"1 /. 0SV1 "1 S*PROTNO OD ONO&A 'TO I2&!1DA DA "1ST13 -Ilija je na estio .latno, ukljuio ali .'ojekto', .o'edao stolice kao u biosko.u" *okazuje #anici i (u'i da sednu """ Odlazi, gasi c'!eno s!etio" V'aa se do .'ojekto'a1" ILIJA: &ad ete !ideti koja je to a5ija, gde se sastaju i kako su o'ganizo!ani"

-*latno obasja *RVI &LAJ#: *odstana', u d'u/t!u o!eka i ene, /eta .ok'aj 'eke """ Ilija ita .odatke iz .o!ee s!eske" (u'a .os at'a sliku i ne/to belei u s!oj notes"1 ILIJA: Ada %iganlija, .etog a'ta u d!anaest i d!adeset" &liko sa i0 iz kola, u !onji, je' je bio b'isan .'osto' """ #anice, /ta bi 'ekla, da ti neko .okae o!aku sliku, a da ne zna/ o e u se 'adi@ #A$I%A: $i/ta" Ljudi /etaju" ()RA: +o bi i oja & iljka 'ekla" ILIJA: $e oj, (u'o, s!ako bi to 'eko, dok se ne u.ozna sa s!eto /.ijuna" $i/ta ne .'i euje/" ,ogu da ti 'ade /ta 0oe, ogu .'ed tobo da se dogo!a'aju, ti si jednosta!no sle. i glu! """ ) o!o .oslu i a jedno osno!no, s!eto .'a!ilo: &!e je su.'otno od onog /to izgleda da jeste" #anice, /ta bi 'ekla, ko je o!aj o!ek, da ga s'etne/ na ulici@ #A$I%A: *a """ obian o!ek """ ILIJA: &lubenik, ino!nik, nasta!nik""" A on je naunik, 'adi u Vini" ()RA: ) Vini@ %, c, c, c, c, """ &ad i je s!e jasno" ILIJA: Je lA zna/ ti /ta je to Vina@ #anice@ #A$I%A: ula sa " ILIJA: ula si za Vinu, ko /to si ula za +o/in buna'" Vina je na/ naj!ei nuklea'ni centa'" ()RA: +o je ono, snajka, /to !elike sile k'iju u ne.'o0odni .lanina a, sto eta'a .od ze ljo " +o je s!uda, se kod nas, .'!a d'a!na tajna" ILIJA: $aunik /eta sa /.ijuno i .'ia li .'ia" ()RA: $iko ne kont'oli/e naunika s ki se !iFa, d'ui" #A$I%A: A ko je ta ena@ ILIJA: $auniko!a /!ale'ka" ,ajka d!oje dece" -$a .latnu se .oja!i #R)II &LAJ#: *odstana', $aunik i B!ale'ka 'uaju na jedno od s.la!o!a'esto'ana" $aunik d'i .o!ei .a.i', koji *odstana', alo nagnut, .alji!o .os at'a" B!ale'ka 'azgo!o'a sa kelne'o "1 ILIJA: Isti dan, d!a sata kasnije" $aunik .okazuje .lan Vine" *ola sata je obja/nja!ao" O!aj je sa o slu/o i gledo" On je, u te'o'istiko2/.ijunski cent'i a nauen da s!e .a ti" I a sluaje!a da iz jednog itanja za.a te .o deset st'anica sitno .isanog teksta """ #A$I%A: A kelne'@ ILIJA: Bta = kelne'@ #A$I%A: +u je kelne'@ ILIJA: Jeste, tu je" Oni to i 'ade ja!no, da ne bi izgledalo tajno" O!ako, sede ljudi, 'uaju i askaju" 3o e se ba!iti /.ijunao na ja!no estu" ?ato sa 'ekao: &!e je su.'otno od onog /to izgleda da jeste""" 3ad su dob'o .'ouili .lan, onda ga je $aunik zgu!ao i bacio u &a!u" 3ao najobiniji .a.i'" ?a/to@ #a ga je s.alji!o, s!i bi ob'atili .anju, o!ako, bacio ga je ko .'aznu kutiju du!ana """ -+R4I &LAJ#: ?gu!ani .a.i' .lo!i &a!o "1 ILIJA: Reka nosi .lan .'e a /.icu Ade" Ja ga .'ati , a onda se, kod jedne kuice, skida i ulazi u !odu" I ta an da ga u0!ati , na d!adesetak eta'a od obale, kad jedan k'eten naiFe a ce i .'a!o .'eko .lana" $estade .a.i' """ #A$I%A: %'ni Ilija, ku.o si se u a'tu@ ILIJA: 3u.o sa se" &koio biA u kazan s !'elo !odo za taka! dokaz """ -4+VR+I &LAJ#: *odstana', $aunik, B!ale'ka i jo/ jedna ena, ulaze u $a'odno .ozo'i/te"1 ILIJA: )!ee su i/li da gledaju o.e'u" *'id'uila i se i enska o!og na/eg, inae no!ina'ka" Ok'uen je ljudi a sa .oloaja" $e a u njego!o d'u/t!u obinog s!eta" 3o e on .'ui 'uku, znaj

da je dotini neko i ne/to """ B.ijuni su eFu na a, sa o i0 t'eba znati = .'e.oznati" &ad, kad !idi o!eka, tano zna /ta je """ 3ad su u/li, ja sa ku.io ka'tu .a za nji a" Oni u salu, ja na balkon" #A$I%A: Gio si u .ozo'i/tu@ ILIJA: #a" #A$I%A: Bta si gledo@ ILIJA: $ji0 """ O.e'a i je bila u d'ugo .lanu" ()RA: Bta s!e o!ek o'a da .'et'.i zbog 'azbojnika" ILIJA: udio sa se, za/to idu na o.e'u, ali, kad je .'edsta!a .oela, s!e sa s0!atio> ogli su na i'u da se do/a.ta!aju, je' se oni sa bine non2sto. de'u """ ,eFuti , gla!ni 'azlog je bio u .auzi""" -*4+I &LAJ#: et!o'o, !e su nji!i0, u 5oajeu, 'azgo!a'aju sa jo/ t'oje .osetilaca = d!a o!eka i jedno eno """ (u'a u.e'i .'st na jednog od no!i0 ljudi"1 ()RA: ?na ga6 ILIJA: #okto' &tanisa!lje!i" Hi'u'g" ()RA: I ti ga zna/@ ILIJA: &azno sa ga" ()RA: On e o.e'iso" ILIJA: A o!aj gos.odin je .'o5eso' na Eilozo5sko 5akultetu" O!o je .'o5eso'o!a /!ale'ka" ,ajka """ #A$I%A: &!i i aju /!ale'ke@ ILIJA: &!i" #A$I%A: 3ad izdaju ene, /to ne bi i ze lju """ Goe, Goe, kak!i su to ljudi@ ILIJA: &liko sa i0 sa ste.enica, iza stuba" 3ad i0 o!ek o!ako !idi, 'eko bi da su se sluajno s'eli" 3ako su se sa o iznenadili i izljubili" Bta i a jedan k'.iguz da se ljubi sa .'o5eso'o i dokto'o @ 3ak!a je njego!a !eza s nji a i nji0o!a s nji @ Bta i0 to oku.lja i o e u ogu da 'azgo!a'aju@ O no!i k'oje!i a gaa@ ()RA: #okto'a .'e.usti eni, stanuje u o k'aju" ILIJA: ) .ozo'i/tu su se zad'ali do k'aja .'edsta!e, da ne bi bili su nji!i" -B4&+I &LAJ#: %elo d'u/t!o iz .ozo'i/ta je u ka5ani" ?abeleeni su u t'enutku kad nazd'a!ljaju, .odignuti a/a a"1 ILIJA: Iz .ozo'i/ta su .'e/li u 7+'i /e/i'a:, /to i je i bio cilj sus'eta" Raunali su, ako i0 neko .'ati, odustae zbog o.e'e, .a .osle ogu i'no da odu u ka5anu" ,eFuti , nisu 'aunali da i a ljudi s.'e niA na s!e" #A$I%A: 3o s!e to .laa: 'uak na Adi, !ee'a u 7+'i /e/i'a: """ ()RA: *laa onaj za koga 'ade" %IA, snajka, %IA" )ni/tili su .ola s!eta6 ILIJA: #alje nisa ogo da i0 slika , je' e jedan konj od kelne'a izbacio iz ka5ane" ,islio da sa ulini 5otog'a5" +ako na/i ljudi /tite /.ijune" Razi/li su se oko d!a .o .onoi" *'a!ili su se da su .ijani" Onaj na/ je i/o zag'ljen sa nauniko " Bee'a/, a .ije i jede ko stoka" &!e je lago """ #A$I%A: Bta e biti sa Vino @ #a li u Vini ne/to su njaju@ ILIJA: &u njae" *o/lo sa i .is o" ).ozo'io sa i0 da .ojaaju sa oza/titu, kont'olu i nadzo' nad objekti a i ljudi a" $a.iso sa da nije iskljuena di!e'zija" -&4#,I &LAJ#: *odstana', $aunik i #okto', u lo!aki odeli a, sa .u/ka a 7na goto!s:, /etaju ne.'egledni .olje " Is.'ed nji0 t'ka'a .as2.tia'"1 ILIJA: $edelja, J" a't, na .olji a is.od 3os aja, iz!ode istu !ojnu !ebu .od 5i' o lo!a na 5azane" *'!o: .ucaju bez .'ekida, a ni/ta ne ubijaju, /to znai da i je osno!ni cilj u!eba!anje

st'eljake s.osobnosti, a ne lo!" #'ugo: od'a!aju kondiciju, .'elazei .o .etnaest2d!adeset kilo eta'a" +'ee: o'ganizo!ani su .o siste u t'ojki, a .oznato je da su t'ojke osno!ne jedinice di!e'zantski0 g'u.a" I, et!'to: cilj toliki0 k'etanja je izua!anje te'ena oko Geog'ada" #anas lo!e o!de, sut'a lo!e ta o, .'ekosut'a ona o, ic2.o2 ic, lo! za lo!o , ulo!i/e oni geog'a5ski .oloaj ue &'bije" Vide gde se /ta 'adi, /ta je u .lanu, 'azgo!a'aju sa seljaci a o 'as.oloenju u na'odu """ -O&,I &LAJ#: 3'u.ni .lan .sa, koji je iskezio eljusti"1 ()RA: Bta je o!o@ #a te nije na.o@ ILIJA: Jeste" Ja sa i0 .'atio na 'azdaljini od oko sto eta'a" Gio sa u jedno bunu, kad .a/e ju'nu .'a!o na ene" $e oe i ni/ta, uda!io biA ga ko .ile, alA sa se u.la/io da e e otk'iti" uei, u skoko!i a, .obegne u jedan /u a'ak, kad, nji0 t'ojica osu/e .aljbu" &ju'i se u neku ja'ugu, .a k'oz .otok, !oda do g'la, .obegne na d'ugu st'anu" IaFali su e .ola sata" #A$I%A: %'ni Ilija, ogli su te ubiti" ()RA: +o su i Ateli" )bist!o u lo!u ne .odlee 3'i!ino zakonu" $e a lo!a bez ubist!a" +o se s!e .od!odi .od nes'ean sluaj" ) na/e selu kad neko nekoga 'zi, sa o ga .ozo!e u lo!" +ako bilo jedno !'e e, dok se selo ne .'e.olo!i" $a jednog zeca su dolazila .o d!a seljaka" Bta s o se toga nagledali, Ilija@ ILIJA: I06 ()RA: V'aaju se lo!ci iz lo!a, a i deu'lija ist'i o na sokak da iA saeka o" *'!o idu njiA t'ojica2et!o'ica, nose zee!e i 5azane za .ojaso , a onda idu kola koja nose 't!e lo!ce" Gude iA !i/e u koli a negA di!ljai" +ano se znalo koje se godine lo!i koja 5a ilija" Je lA se sea/ kad su ,a'ko!ii .oz!ali Gabie u lo! na di!lje s!inje@ ILIJA: ) no!e b'u et'AesAos e, kad se selo .odelilo, za i .'oti!" ()RA: Odu jedno jut'o, a u!ee se !'ati/e ,a'ko!ii: nose jedno .'ase i s!e Gabie" Bta je bilo@ O.alila .u/ka sluajno" 3ako jedna .u/ka da ubije njiA .eto'icu@ I/li jedan za d'ugi " &ledee zi e, Gabii u lo!u na di!lje guske, ubi/e jedno gu/e i /esto'icu ,a'ko!ia """ Bta je to@ -#4V4+I &LAJ#: *odstana' izlazi iz 5'ancuske a basade u .'atnji jednog o!eka"1 ILIJA: &ut'adan je, oko .odne, bio u 5'ancuskoj a basadi" ?ad'o se .ola sata" ) a basadu je u/o sa ta/no , a, ko /to se !idi, iza/o bez ta/ne """ &!e /to su 7ulo!ili: .'edo je 5'ancuskoj tajnoj slubi" *odaci su .'eneseni, di.lo atski kanali a, u *a'iz, a iz *a'iza u Va/ington, ono kauboju" Ea/iza je bio deja ig'a .'e a o!i zliko!ci a6 -Ilija iskljuuje .'ojekto', .ali s!etio """ (u'a ustaje, zabacuje 'uke na leFa, za i/ljeno /eta" #anica se usudi da ga o.o ene"1 #A$I%A: (u'o, zakasnie/ na .osao" ()RA: Gez b'ige, na bolo!anju sa """ &lu/aj, Ilija: nas d!ojica o'a o ozbiljno da 'azgo!a'a o" O!o se o!ako ne 'adi" &!e o!e slike oe/ da i .o/alje/ za us.o enu" +i ne a/ nikak!e ate'ijalne dokaze" $e a/ ni/ta o.i.lji!o, da .'iloi/ uz slike" 4j, b'e, o!ee, k'enuo si .'oti! k'!nika sa 5oto2a.a'ato 6 #a si ene .ito, !e biA iA i ali u /aka a """ -$a !'ati a se zau z!ono"1 ILIJA: Vidi ko je6 #A$I%A: $e s e " ILIJA: *ogledaj" Bta se boji/, kad s o nas d!ojica tu" -Cena izaFe u .'edsoblje" uje se otkljua!anje !'ata i nejasan 'azgo!o'" Ilija uzi a no, a (u'a .otee .i/tolj" Iz!i'uju """ #anica se !'aa = .'e 'la od st'a0a"1 ILIJA: 3o je@ #A$I%A: $eki o!ek" Ras.ituje se za 5a iliju #a!ido!i" 3ae da stanuju u na/oj ulici" ILIJA: $e a #a!ido!ia u na/oj ulici" #A$I%A: I eni se ini"

ILIJA: #aj .i/tolj """ ?na koga t'ai" -Ilija zg'abi .i/tolj, 'e.eti'a ga i izaFe u 0odnik" uje se njego! 'azja'eni glas"1 ILIJA: 3oga t'aite@6 """ &lu/aj .'ijatelju, ako i jo/ jedan od !as uFe u d!o'i/te, ubiu ga bez 'az i/ljanja6 ,a'/ na.olje6 ,a'/6""" Bta, jo/ i .'eti/@6 &tani6 &toj6 -Odjeknu/e d!a .ucnja""" Cena se sku.i, .'iFe (u'i, koji je zag'li i u i'ujue .ota./a .o 'a enu""" Ilija se !'aa, !'sto steui .i/tolj"1 ILIJA: $ee u !i/e .asti na .a et da e u0odi i /.ijuni'a" &igu'no s.'e aju ne/to" ()RA: AAjA o, Ilija6 *ou'i" Ja u i doi gla!e" #A$I%A: A#e e te@ ILIJA: Lezi, s.a!aj" ()RA: &najka, ja!i & iljki da e ne eka do daljnjeg" ILIJA: ?akljuaj dob'o !'ata" -Ilija i (u'a na b'zinu na.usti/e kuu """ #ok se u d!o'i/tu uje .aljenje, .ok'etanje i udalja!anje kola, #anica ok'ee b'oje!e tele5ona"1 #A$I%A: &onja """ #oFi""" Ako oe/ od aA, oli te """ Jeste """ i za!'/i/ .osao, .'a!o kui""" 4. RASPRAVA O O5* -*osle duge .'ie, #anica i &onja sede za stolo " ute """ e'ka .os at'a u o'nu, iz uenu ajku """ Iz d!o'i/ta do.i'e lajanje .sa"1 &O$JA: $e ogu da !e'uje "" " 3oliko to t'aje@ #A$I%A: 3oje@ &O$JA: *a to, sa *odstana'o i /.ijuni a@ #A$I%A: et'AesA dana " " " 3o godina" &O$JA: +ata !i/e ne ide na .osao@ $a bolo!anju je@ #A$I%A: $e" &ad je uzo ne.laeno, a (u'a je na bolo!anju" &O$JA: Bto se ne .enzioni/e" ,ogao je da ode u .enziju .'e .et2/est godina" #A$I%A: A od ega biA i!eli@ Je DA zna/ kolika bi u bila .enzija@ On je u .'eduzeu k'io da je bolestan """ Ve s o u dugo!i a do!de, a sad .ogoto!u" &!e sa 5inansi'a" ?aduio se .'eko .et iliona" &O$JA: ?bog o!oga@ #A$I%A: Jeste" 3u.io je, .'!o, 5otog'a5ski a.a'at sa du'bino , onda neki a.a'at za .'ikazi!anje slika, .a agneto5on """ ?a !ujaka je dao osa sto Ailjada" &O$JA: ?a o!u dukelu u d!o'i/tu@ #A$I%A: +o je 'asan, d'esi'an .as" (u'a ga naba!io .'eko !eze" &O$JA: ?a/to je oti/ao u $i/@ #A$I%A: #a obiFe 5a iliju o!og """ &aznao je da su u otac i b'at, .osle 'ata, bili u zat!o'u" Oti/o je da !idi za/to su zat!a'ani" ,isli da u je cela 5a ilija 'azbojnika" &O$JA: I (u'a je s nji @ #A$I%A: $ije" (u'a je osto da .'ati o!e i da digne k'edit na jedanaest iliona" Idu, sledee nedelje, za *a'iz """ -#e!ojka .'i.aljuje ciga'etu" ,ajka je zab'inuto gleda"1 #A$I%A: Bto ti se t'esu 'uke@ Je sA u o'na@ &O$JA: ,alo" I a .osla """ #A$I%A: 4to """ On i je st'ogo zab'anio da ti .'ia , alA ja !i/e nisa ogla da izd'i " Gilo i je do/lo da s!isne """ &O$JA: ,a a, /ta ti isli/ o s!e u to e@ -#anica ne ono, b'ino, slee 'a eni a"1 &O$JA: +ata sigu'no ne bi .'istao da ode do leka'a@ #A$I%A: ?bog s'ca@

&O$JA: Ja bi0 to iz!ela da bude kao zbog s'ca" #A$I%A: A zbog ega onda@ &O$JA: ?bog gla!e" -#anica .ogleda ke'ku iznenaFeno, zbunjeno"1 #A$I%A: 3ako to isli/ 7zbog gla!e:@ &O$JA: Le.o: oti/ao bi kod ka'diologa 7zbog s'ca:, a ja bi0 do!ela .'ijatelja .si0ijat'a, da ga detaljno .'egleda, tata ne bi .'i etio o e u se 'adi" #A$I%A: I@ &O$JA: I = da se lei" #A$I%A: Od s'ca@ &O$JA: ,a a """ #A$I%A: Reci i k'atko i jasno od ega da se lei@ &O$JA: ?a' o'a s!e da ti obja/nja!a ko alo detetu@ $je u su i!ci .o.ustili> u!'teo je u gla!u da ga .'ogone i .'ate, a u st!a'i on .'ogoni o!eka i .'ati ne.oznate ljude" $e ide na .osao, zaduuje se, ku.uje glu.osti, do!lai a.a'ate i .se" )bie nekog, st'.ae ga u ludnicu" *od 0itno o'a da se lei" -,ajka ustaje """ *os at'a ke'ku i'no, 0ladno"1 #A$I%A: Je lA ti isli/ da je t!oj otac lud@ -#e!ojka uti"1 #A$I%A: uje/ li /ta te .ita @ Je lA isli/ da je on lud@ &O$JA: ,isli da jeste" #A$I%A: Otac lud@ &O$JA: #a" I bie u s!e go'e" #A$I%A: Onda, ako tako isli/, onda nas d!e ne a o !i/e /ta da 'azgo!a'a o" Ja sa te z!ala da u .o ogne/, da ga .osa!etuje/ /ta da 'adi, kako da izaFe nak'aj sa 'azbojnici a""" A ti""" ti 0oe/ da ga st'.a/ u du/e!nu bolnicu, da ga .'oglase ludi , da ga !eu i d'e eFu .'a!i luFaci a6 +i 0oe/ """ &O$JA: ,a a """ #A$I%A: +i 0oe/ da ga .onizi/, da u se s!et s eje, da ga se .'ijatelji od'eknu, da 5a ilija .'ia kako je Ilija .oludeo" A ja zna za/to ti to 'adi/@ $e oj isliti da nisa u.oznata6 I !idi/, sad u jo/ !i/e !e'uje " Jesi bila sa o!i zliko!ce na 'uku, u et!'tak@ &O$JA: #a """ I to znate@ #A$I%A: &!e i zna o, du/o oja" I a et'i2.et eseci kako se !as d!oje ne/to do unFa!ate """ &O$JA: ,a a, oli te, ako je ogue, da 'azgo!a'a o ozbiljno i .a etno" $a taj 'uak, u et!'tak, on je .oz!ao ene i #'agana, ali #'agan nije ogao da doFe je' """ #A$I%A: Je' u ti nisi 'ekla" &O$JA: Rekla sa u" #A$I%A: $isi u 'ekla6 &O$JA: *a """ nisa " #A$I%A: $e oj ene da lae/6 &O$JA: $a 'uak e je z!ao da e .ita /ta se dogaFa u na/oj kui" Rekao je da se zbi!aju neke udne st!a'i" Ja nisa ni/ta znala da u kae " #A$I%A: &ad e/ u s!e 'ei@ &O$JA: $eu, ako otac .'estane da ga .'ati i .'ogoni" #A$I%A: Ako ga .usti da na i'u !'/lja i 'adi, da na i'u uni/ta!a ljude i celu ze lju" Je li, &onja, kad !e o!ako 'azgo!a'a o, Aou da te .ita ne/to: je lA ti isli/ da je t!oj otac .ok!a'en i zao

o!ek@ &O$JA: $e isli " +o nikad nisa 'ekla" #A$I%A: Je lA neko e do sada uinio neko zlo@ Je DA .o ago i blinji a i dalji a, je DA .o ago i .'ijatelji a i .oznanici a i ljudi a koje je .'!i .ut !ido" &!e je to inio ista s'ca i bez ikak!e 'aunice@ &O$JA: Jeste" #A$I%A: Le.o je da u ba' ne/to .'iznaje/" ?nai, dok je b'ino o na a, o kui, o t!o e /kolo!anju i ne'adu, onda je bio .a etan, a sad, kad b'ine b'igu za celo d'u/t!o, za ceo na'od, sad je lud, je' ti od toga ne a/ nikak!e ko'isti" *et godina te je izd'a!o, a ni jedan jedini .ut te nije u.ito: 7kad isli/ da i se skine/ s g'bae@: $i jedan jedini .ut" I sad, i si se doe.ala s!og dina'a, do/la si da u se za0!ali/, da ga st'.a/ u ludnicu6 Bta ti isli/, glu.ao jedna, kako bi se on oseo kad bi saznao /ta u s.'e a/@ Bta isli/, da li bi u s'ce izd'alo kad bi ustano!io da si ga na .'e!a'u od!ela na .'egled za ludake@6 On bi tog t'enutka, od uke, u 'o6 Ja ne zna /ta si ti i ala sa o!i 'azbojniko , to nekA b'ine onaj t!oj go!na', ali te u.ozo'a!a , ako se o.et budete !iFali, da o o!o e ne go!o'i/ ni 'ei" &O$JA: ,a a """ #A$I%A: ?a.a ti: ako u .'enese/ jednu jedinu 'e, ne oj o!a o !i/e dolaziti, ne oj e z!ati, a ja u se .o i'iti da te ne a """ Ocu je esto bilo te/ko u i!otu, .'oi!eo je !ek kao .as, c'nio je, 'adio, .odnosio u!'ede i .onia!anja, uto i t'.eo, je' se to ticalo sa o njega, a on sebe nije alio" On je sebe s!iko na uke i zlo.aenje> sad u je najtee, je' se u.ustio u bo'bu za d'uge, za ze lju i na'od" On e u to e ist'ajati, ada oe i da st'ada, je' se .'oti! njega i njego!og b'ata za!e'ilo na stotine k'i inalaca i 'azbojnika" Iz o!e kue o'a u se .'uiti naj!ea .o o" Iz o!e kue, osi one dukele, niko u nee 'aditi o gla!i" +!oj otac je za ene s!etinja, kao Gog, .a ako nekad i .og'e/i, .og'e/i sa o zato /to ljudi a eli dob'o """ -3e'ka sku.lja s!oje st!a'i" "" &ta!lja u ta/nicu ciga'ete, u.alja" )zela je i .o!ei .a.i', koji bez!oljno, jadno .okazuje ajci"1 &O$JA: Venanicu nisi ni .ogledala" #A$I%A: $isa i neu" &O$JA: ,isli/ da su #'agano!i 'oditelji bili na !enanju@ #A$I%A: ?na da nisu" &O$JA: Gili su sa o ku o!i """ #A$I%A: #'agan je sigu'no 0teo da zo!e njego!e i nas d!oje" &O$JA: Jeste" #A$I%A: Ali ti nisi doz!olila" &O$JA: $e !oli ce'e onije" #A$I%A: $e !oli/ ti ne/to d'ugo, a ne ce'e onije" &O$JA: Bta to 7d'ugo:@ #A$I%A: $e !oli/ oca, je' isli/ da je lud" &u nja/ ti u njega !e due !'e e" Vidi ja kako ga ti gleda/, kako ga is.ituje/ """ *la/ila si se da na !enanju ne na.'a!i ne/to, .a da se #'agano!i 'oditelji ne zab'inu za .oto st!o, je' ako je deda lud, onda je !eliko .itanje kak!i e biti unuci" ?bog toga nas nisi z!ala, ada si go!o'ila kako nee/ .'a!iti s!adbeni 'uak bez nas d!oje" $eka, dete, neka ti je .'osto, oda nis o ni zasluili" &a o, ja ti kae , go'ko e/ se kajati kad se dokae da je otac bio u .'a!u, kad u .'iznaju s!e uke i st'adanja" Io'ko e/ se kajati, alA e ti biti kasno" I ja te, kao ajka sa!etuje , da se ne ud'uuje/ sa zliko!ci a" Otac i a dokaze koji e i0 ote'ati na 'obiju""" I jo/ ne/to: otac s!e zna, jasno u je da nas izbega!a/ zbog njega, ali uti i

t'.i, guta to ko ot'o!, sklanja ti se s .uta kao da je on t!oj dunik, a ne ti njego!" Otac je !eliki o!ek, to sa odu!ek znala, ali nisa znala da si ti tako ala, jadna i .'okleta6 -&onja zg'abi ta/nicu, os!'nu se .o kui kao da je ne/to zabo'a!ila, .a b'iznu!/i u .la izju'i na.olje" ) d!o'i/tu je doeka i is.'ati lajanje !ujaka"1 6. SV1 &OR1 OD &OR1&A -#anica .o ae uu da skine antil """ Ilija je u o'an ali i zado!oljan, .osle obilaska $i/a"1 #A$I%A: $isa oka sklo.ila" Ga' da si se ja!io """ Bta je bilo u $i/u@ ?a/to si se tolAko zad'o@ ILIJA: $isa ni o'o da ide " &!e sa znao """ #aj i 'akijicu" $e iz k'edenca, i a lit'a u ta/ni" #obio sa kilo do ae lincu'e od njego!og st'ica """ Je lA dolazio (u'a@ #A$I%A: &!'ao noas .o ue" ILIJA: 3akAo ue@ #A$I%A: ?a !e/" #o/o u .ono, uzo ue i ot'o" *oludeo je /to se nisi ja!io """ O!o .a/e sa o laje i kidi/e na s!e i!o" 3'!olok" ILIJA: &o'tan .as """ #eda u bio g'ania'" #A$I%A: %, c, c, c """ #eda u u!o ze lju, a on je izdaje" ILIJA: ,a, deda o!og .a/eta" 3e'o! deda" #A$I%A: Aaaaa """ &a o da si se ti eni !'atio i! i zd'a!" ILIJA: #a ti .'a!o kae , nije i bilo s!ejedno" ,eFuti , 'azbojniko! st'ic 'etko 5in o!ek" #oeka e ko naj'oFenijeg" &!e i je is.'io" Ea ilija se .os!aFala na suFenju et'esA/este" #A$I%A: I st'icu bilo suFeno@ ILIJA: $e, st'ic s!edoio" On iA je i 'ask'inko """ *'a!a do ainska 'akija """ Otac i b'at, o!e dukele, sa'aFi!ali sa oku.ato'i a i do ai izdajnici a" Bili odela za ne.'ijatelja" Otac u bio osuFen na /est i .o godina, a b'at na eti'i" $ije dokazano da su /ili uni5o' e, ada st'ic t!'di da su i to 'adili """ i izi/o iz zat!o'a, b'at u .'ebego u I'ku, .a iz I'ke u E'ancusku" Odno je, st'ic se kune, naj anje deset kila zlata" Od tog zlata je ot!o'io duan" Gili t'uli ka.italisti" &t'icu nisu osta!ili ni dina'a """ ?nao sa ja da o!ako Fub'e o'a biti iz 'azbojnike kue, ne oe da .ostane tolAki zliko!ac sa od sebe, na .'eac, o'a ne/to da nasledi .o k'!i i !as.itanju, to se ne st!a'a .a'a a i !'bo!anje , to se 'aFa, odgaja i !as.ita!a da bude Fub'e, izdajnik i zliko!ac" *osle doFu .a'e" &!e sa ja tako islio, dok sa .uto!ao ta o, kad, ono, jo/ go'e" #A$I%A: &t'a/no """ *a sad, nekA i neko kae, da nisi u .'a!u" ILIJA: 3o da kae@ #A$I%A: Gilo ko """ A, kako si ga na!eo da ti .'ia@ ILIJA: *'edsta!io sa se ko no!ina'" Reko sa da .i/e 5eljton o do ai izdajnici a" 3ad je uo, st'ic e u!eo u kuu, izneo slike i no!inske lanke sa suFenja, .a s!e 'edo """ &t'ina .'a!ila .'oble e, go!o'ila kako to nije istina = ona je u!ek bila na njego!oj st'ani = alA je st'ic iste'o iz kue" Razgo!a'ali s o d!e noi i d!a dana bez .'estanka" ?a o!og !eli, kad sa .olazio: 7?a .a'e e izdati na'od, ze lju i ceo s!et" ,ala je o!o ze lja, koliki je on izdajnik" +aka! u i otac bio:" Veli, o/ isliti: st'ini, sa kojo je osto u dob'i odnosi a, nije .iso sa o zato je' stanuju na Lenjino!o bule!a'u" #A$I%A: 3akAe to !eze i a@ ILIJA: $ee da na.i/e Lenjino!o i e na ad'esi" #otle to ide6 &t'ic !eli: 7#a stanuje o na Ruz!elto!o ilA e'ilo!o bule!a'u, .iso bi s!aki dan d!a .uta": I to s!i znaju, i niko ni/ta ne .'eduzi a" &!inja'ija6 &'a ota""" $ego, jesA itala dana/nje no!ine@ -Vadi iz de.a u'olo!ane no!ine" *'elista!a i0, .'onalazi lanak"1 ILIJA: &ad i je k'i!o /to ne ubiA onu ba'abu """ *'oitaj o!o" #A$I%A: 7$o!a .osku.ljenja i!otni0 """: ILIJA: $e to, o!o: 7,anijak sa ?!ezda'e6: #A$I%A: +o i a s!aki dan" $a.adaju ene, decu """

ILIJA: *'oitaj, b'e6 +u .i/e da sa ja anijak6 *uco sa , !ele, na nedunog o!eka, koji se 'as.iti!o za ad'esu" #A$I%A: Vidi, st!a'no """ *uno i e i .'ezi e, ad'esa """ ILIJA: A zna/ ko je to .iso@ """ $jego!a /!ale'ka, no!ina'ka" ,isle da e gone .'eko no!ina, dok e ne zat!o'e" AOe da e st'.aju na 'obiju, a onda i'no da 'ade """ $o!ine u slubi /.ijuna, .a to ne a nigde na s!etu" #A$I%A: 3ako zna/ da je ona .isala, kad ne a nikak!og .ot.isa@ ILIJA: $ije s ela da se .ot.i/e, je' zna da je .oznaje " )sko'o e e na.asti 'adio, tele!izija """ -) d!o'i/tu !ujak zau'la" Ilija ustade, zg'abi .i/tolj iz ta/ne, izaFe u 0odnik """ V'aa se sa us.anieni b'ato (u'o , koji u 'uka a nosi nekoliko .la!i0 sijalica"1 ()RA: $e oj ni/ta da i .'ia/6 $i 'ei6 ,ogo si ba' da se /i5'o!ano ja!i/ """ +i se zabo'a!io /i5'u@ Jesi@ """ 4, oj Ilija, dabe je /to sa ti nedelju dana .'io o kons.i'aciji" ILIJA: &edi """ ?ato sa dono st'a/an ate'ijal i doku enta" ()RA: *'ati o!e zliko!ce, a s!e isli kako su te ta o /e.ali i lik!idi'ali """ &najka, e!o, na/o sa s!etlo.la!e sijalice" &ko'o su ko bele" Gele e dobiti s!akog eseca" #A$I%A: H!ala, (u'o" ()RA: *ogledaj, naisto sa osedeo" Ve sa te bio .'ealio" $oas ide za oni .'o5eso'o , .a 'auna , ako ti 5ali dlaka s gla!e, s!e u iA .obiti" *'o5eso'a sa , za s!aki sluaj .'it!o'io" ILIJA: *'it!o'io@ ()RA: #a" *la/io sa se, ako su te ubili, da se ne 'azbee" 3o bi iA .o!ato .o belo s!etu" O!ako, da ja jednog .'i!ede , .a ako te ne a, ba' da i !'ati gla!u za gla!u" ILIJA: A#e je .'o5eso'@ ()RA: 3od ene u .od'u u" )!ezo sa ga /t'anjgo za !e/, st'.o a'a.u u usta, ne a da 'dne i .isne" ILIJA: $isi t'ebo" &ad e dii uzbunu" ()RA: $isa i o d'ugog izbo'a" Jo/ ja .ita .'o5eso'a: Bta ste u'adili s Ilijo @, a on se .'a!i lud, ne zna te" A njego!og .odstana'a Jako!lje!ia zna/@ 7?na , !eli, to i je .'ijatelj:" On ti je .'ijatelj, a Ilija ti je ne.'ijatelj@ +u i je .ao 'ak na oi, uda'i ga .a' .uta, on k'ene da .'eti, ja zg'abi lo.atu za ugalj .a .o nje u" )d'i, ud'i """ ILIJA: & i'i se" (u'o """ &edi """ AAjde, s i'i se """ ()RA: Onda zg'abi seki'u """ ILIJA: $isi !aljda@ ()RA: $isa , je' i je od aA s!e .'izno: da su o'ganizo!ani, da .'i aju zadatke iz inost'anst!a, da s.'e aju nekoliko akcija sledeeg eseca """ ?ato o!a dukela leti za $jujo'k" ILIJA: 3o leti za $jujo'k@ ()RA: Jako!lje!i, *odstana'" ILIJA: Leti za $jujo'k@ 3ad leti@ ()RA: Vee'as u de!et i d!adeset" ILIJA: 4to, !idi/, /ta si na.'a!io" ?bog jednog .'o5eso'a e na .obei nji0 stotinu" ) esto da iA .oA!ata o, s!e odjedno , na go ili, sad t'eba da iA ju'i o i A!ata o .o $jujo'ku, zato /to je tebi .ao 'ak na oi" I jo/ i .'ia/ o kons.i'aciji6 ()RA: $isi se ja!ljo, islio sa da su te """ ILIJA: +i nisi no' alan6 Jesa ti sto .uta 'eko da ne .'a!i/ glu.osti, da se ne zalee/6 ?ato te i nisa z!ao 'anije> tano sa znao da e/ na.'a!iti neko s'anje6 &!e si u i!otu 'adio na silu: seki'o i lo.ato 6 I a/ li ti gla!u@6 ()RA: H!ala ti, b'ate" H!ala """

ILIJA: Ja iA .'ati , kont'oli/e , sku.lja , stee ob'u, a onda, kad su !e bili u /aci, u.adne/ ti i 'azju'i/ iA s lo.ato i seki'o 6 A#e je on sad@ ()RA: 3od dokto'a na 'uku" +a o je i no!ina'ka" ILIJA: AAjA o" *'o.ali s o ako na .obegne """ (u'o, (u'o, /ta si i na.'a!io """ -G'aa na.usti/e kuu" ) d!o'i/tu i0 is.'ati lajanje .sa """ #anica se os!'e, ne zna /ta da 'adi"1 17. SAS!*'AN"1 -#anica sedi za stolo i lju/ti k'o .i'" Os!etlja!a je s!etlo.la!a sijalica" )s.ut slu/a 'adios.ike'a"1 RA#IO2&*I34R: """ O to 7a'obno : k'ugu uz'oka i .osledica, ula su se 'azliita i/ljenja" Iz eFu ostalog, 'eeno je, ne ogu se .'i0!atiti sta!o!i, kako su kod nas .osledice u!ek neoeki!ane" $ai e, .ojedinci t!'de da s!i zna o kak!e e biti .osledice dok su 7uz'oci u toku:, ali je o nji a ne.oeljno go!o'iti" 3ad se obistine .'ed!iFane .osledice, onda se na.adaju bezi eni 7nosioci uz'oka:, i, dok to eseci a t'aje, nastu.aju .osledice nago ilani0 .osledica" +ako .osledice .ostaju sa e sebi uz'ok, /to one ogua!a u!id u konk'etnu odgo!o'nost 'uko!odilaca i 5o'u a" V'e e sada/nje je, .o nji a, i na osno!u tog .'inci.a, u!ek !'e e .'o/lo" I'e/ke u ekono iji i .olitici se nikad ne dogaFaju danas, o!og t'enutka, !e su sa o .osledice, .o .'inci.u uzaja ni0 uz'oka, od jue, a jue je o nji a bilo zab'anjeno go!o'iti" Iz o!ak!e situacije, lako je zakljuiti, t!'de ne.'ijatelji na/eg sa ou.'a!nog siste a, kak!a je i koja je 'azlika iz eFu de agogije i de ok'atije" #okle e o, .itaju se ti 7du/eb'inici:, t'ati u k'ug za so.st!eni 'e.o @ #'agi slu/aoci, u nasta!ku .'og'a a, slu/aete odlo ke iz .oznati0 i .o.ula'ni0 o.e'ski0 a'ija, u e isiji: 7,uzika na/e ladosti": -#anicu t'e z!ono na ulazni !'ati a" Oslu/kuje, u.la/eno ustaje, izlazi u 0odnik" *ita: 73o je@:, .a kad u odgo!o', otkljua !'ata" ) kuu ulazi *odstana'" o!ek je bled, iz uen, s alaksao"1 *O#&+A$AR: Iz!inite, /to !as uzne i'a!a u o!e sate, ali o'a , !ee'as .utuje " #A$I%A: ?na , zna " Iz!olite """ *O#&+A$AR: 3ako znate@ -Cena se uki.i, zbuni" *oku/a!a, bezus.e/no, da is.'a!i izletelu g'e/ku"1 #A$I%A: $e zna , nego sa islila """ *O#&+A$AR: $e ojte se .'a!dati, niste !i k'i!i" #o/ao sa .o st!a'i i da !a .lati za sledei esec, je' !as danas na.u/ta , a dogo!o'ili s o se da !as oba!esti t'ideset dana 'anije" $e bi0 eleo da k!a'i o dogo!o' """ Iz!olite""" -#anica .'i i no!ac """ *odstana' je u o'no .os at'a"1 *O#&+A$AR: Ios.oFo """ #A$I%A: Iz!olite" *O#&+A$AR: Hteo bi0, na 'astanku, ne/to da !as .ita " #A$I%A: #a@ *O#&+A$AR: ?a/to e !a/ u .'ati@ #A$I%A: ,oj u """ !as .'ati@ 3ako to """ islite@ *O#&+A$AR: $ije !a .oznato da e .'ati, da ide za no !e d!adesetak dana@ #A$I%A: $e """ st!a'no ja ne zna """ *O#&+A$AR: A .'e nedelju dana se u 0ajku ukljuio jo/ jedan o!ek, koji ne!e'o!atno lii na !a/eg ua """ $i/ta ne znate o to e@ #A$I%A: $e" *O#&+A$AR: $e .'ia !a kuda ide, gde se zad'a!a, /ta 'adi@ #A$I%A: ,oj u@ *O#&+A$AR: #a" #A$I%A: $e """ odnosno, .'ia """ alA ne kae da !as""" ?a/to bi@

*O#&+A$AR: ,islio sa , .'!i0 nekoliko dana, da se s'ee o sluajno, da na se .ute!i uk'/taju, a onda sa !ideo da su sluajnosti na e'ne, da i je za .eta a .o ceo dan """ ?nate li gde je bio .oslednja eti'i dana@ #A$I%A: $a slubeno .utu" *O#&+A$AR: ) ko g'adu@ #A$I%A: ) """ &ko.lju" *O#&+A$AR: $ije bio u &ko.lju, bio je u $i/u" Odseo je kod st'ica, 'as.iti!ao se o eni, o o .okojno ocu i b'atu, koji sad i!i u *a'izu" &!e !'e e je, .'ia i st'ina, ne/to beleio, .'eslika!ao, uzi ao .odatke, 5otog'a5ije i doku enta" Rekao je da je no!ina', da .i/e o izdajnici a" Ro!ao je .o ojoj .o'odici """ ?nate li, ba', gde je bio .'o/le nedelje@ """ ) &'e ski 3a'lo!ci a """ $iste znali@ #A$I%A: $e" $ije i s.o injao &'e ske 3a'lo!ce" A i ne !idi /ta je tu st'a/no /to je bio u &'e ski 3a'lo!ci a@ *O#&+A$AR: I ja sa ta o bio" #A$I%A: *a, onda, bio je s !a a" *O#&+A$AR: $ije bio sa no , bio je za no " #A$I%A: $e zna """ &igu'ni ste da je to bio Ilija@ *O#&+A$AR: Video sa ga, kao /to sad !idi !as" #ok sa 'uao, u kui og .'ijatelja, on nas je slikao sa jednog d'!eta iz susednog d!o'i/ta" 3ad sa iza/ao da ga .ita /ta to 'adi, i za/to 'adi, on se st' ogla!io sa !'0a d'!eta, .olo io g'ane, .ao na leFa = islio sa da !i/e nee ustati = a onda skoio i .obegao .'eko ta'abe, s!e o.ajui i jauui """ ,alo je 5alilo da .ogine" #A$I%A: Iz!inite """ ne zna """ /ta da !a kae " *O#&+A$AR: #ob'o, gos.oFo, ako !a nije .oznato /ta 'adi iz!an kue, sigu'no znate i e se ba!i o!de, u kui" Jeste li .'i etili o!aj gajtan is.od te.i0a, koji se .'o!lai u oju sobu """ #A$I%A: 3oji gajtan@ -*odstana' zadie te.i0 i .o!ue gajtan" Ot!a'a k'edenac, !adi agneto5on1" *O#&+A$AR: ,ik'o5on je zakaio is.od k'e!eta" 3ad neko kod kod ene doFe, .'!o se o!de uje .'itiskanje di'ki na agneto5onu, a onda .enjanje na ta!an" *'obu/io je 'u.icu iznad oje sobe, Vi'i odozgo, le.o u !idi oko """ Ja sa s!e islio, do .'e nedelju dana, da je on !oaje'" ?nate li /ta to znai@ +o su oni /to gledaju d'uge k'oz kljuaonicu i s.u/tene 'oletne" #A$I%A: +i .'ostakluci e ne zani aju" O to e ne zna ni/ta" *O#&+A$AR: ,eFuti , gos.oFo, ustano!io sa , .'ijatelji su i .'iali, da i0 neki o!ek .'ogoni, ide .o .'eduzei a, 5akulteti a, bolnica a, /kola a """ &lika i0, slika i cele 5a ilije, .i/e anoni na .is a, tele5oni'a, .o.isuje auto obile "" " )koio sa se kad sa i0 .'e nekoliko dana !ideo" #A$I%A: 3oga@ *O#&+A$AR: Va/eg ua u d!a .'i e'ka" Jedan i ide s.'eda, jedan iza leFa" 3oliko njega i a@ """ Recite i, oli !as za/to to 'adi@ ?a/to se tako .ona/ate, /ta sa !a uinio@ -#anica je utala, izbega!ala odgo!o'e i .oglede, ali joj se u t'enutku s ui is.iti!anje, ok'ete se, .odi!lja, na.ade *odstana'a"1 #A$I%A: $e znate /ta ste na uinili@6 Je lA ne znate@6 *O#&+A$AR: $e" #A$I%A: Onda u ti ja 'ei: i!ot si na u.'o.astio6 3uu si na uni/tio6 Ilija je zbog tebe ostao bez .osla6 3e'ka na se !i/e ne ja!lja, je' si je ti zaludeo i nate'ao da nas na.usti6 ?a.ali s o u

dugo!e6 3ako te nije s'a ota da se .'a!i/ lud kad le.o !idi/ da .'o.ada o zbog tebe" &!e si na uni/tio """ -Ot!a'aju se !'ata s.a!ae sobe: .oja!ljuju se Ilija i (u'a" Cena, 0iste'ino u.lakana, .'ilazi uu, g'li ga" Ilija je s i'uje, os e0ujui se *odstana'u, koji i0 zbunjeno, iznenaFeno i u.la/eno gleda"1 *O#&+A$AR: Vi ste kod kue@ ILIJA: #a" Vi znate da sa ja stalno s !a a ilA za !a a """ (u'o, ugasi to a'laukanje" -(u'a iskljui 'adio" )s.ut gleda, od e'a!a *odstana'a"1 ()RA: 3'ajnje je !'e e da alo .o'azgo!a'a o" ILIJA: & i'i se, #anice """ Bta ti je@ #A$I%A: $e ogu !i/e da ga gleda 6 $e ogu""" $aj'adije biA ga""" ILIJA: AAjde, sku!aj ti na a lit'u ka5e, .a idi""" #A$I%A: Ide od aA6 +i u ku!aj6 Ja """ Ja """ ()RA: &najka, idi ti kod oje & iljke" $ekA ti da ne/to za u i'enje, .a lezi""" AAjde """ -#anica na!lai ci.ele, uzi a ta/nicu i antil, .oFe, a onda se !'ati, .ljune *odstana'a, ok'ene se i jecajui na.usti kuu" Ilija !'ti gla!o , .'ilazi *odstana'u, b'i/e ga a'a ico "1 ILIJA: $aisto je .o.ustila s ne'!i a" $ije bilo lako ni eni, ni !a a, a ni njoj """ Vi znate og b'ata (u'u@ ()RA: #'ago i je" (u'a" *O#&+A$AR: ?na o se iz !iFenja" -(u'a se od s'ca nas eje" )da'a .odstana'a .o 'a enu"1 ()RA: &ta'i .'ijatelji""" uti, za!'/i se i o!o" -Ilija iz'ui bokal !ode u .o!ei lonac, sasu nekoliko ka/ika /ee'a i ka5e, s!e .'o e/a kutlao i sta!i na /.o'et""" Iz k'edenca uzi a 5la/u 'akije i t'i a/ice"1 ILIJA: #a .o.ije o .o jednu, na k'aju" *O#&+A$AR: Ja leti !ee'as, kao /to znate" ,o'a da se s.akuje , .a bi0 !as za olio """ ILIJA: Ci!eli""" *iA, slobodno .iA, ne o'a/ !i/e da se .'a!i/ da si /ee'a/" Iz!inite, ja .'eFe na ti" ()RA: &'odili ste se" Ci!eli" ILIJA: 3oliko o!o na/e t'aje@ *O#&+A$AR: $a /ta islite@ ILIJA: $a o!o, konk'etno, kako sa !a u/o u t'ag@ *O#&+A$AR: )/li u t'ag@ 3aka! t'ag@ Valjda, kako e .'atite i .'ogonite" $a to ste islili@ ()RA: #ob'o, to su !e 5inese" *O#&+A$AR: *'atite e d!adesetak dana" Ali za/to@ ILIJA: #anas, et'AesA i .eti dan6 et'AesA i .eti" ?nai, d!aAesA i .et dana sa bio ne.'i een""" $ije i bilo lako, !i ste luka! o!ek, alA o'ate .'iznati, nisa ni ja za bacanje" Gez te !a/e /kole, bez s.ecijalne obuke, bez .'i.'e a i inst'ukcija, k'eno sa sa o sa goli iskust!o i .'edoseanje " 3ad je (u'a u/o, !e i je bilo nogo lak/e" ()RA: Ja sa se tek o!iA dana 'azig'o" $e a /ta, gos.odine, o'a se .'iznati, .'a!a ste z ija od o!eka" 3ae ja Iliji: to je, bu'aze'u, .'o5esionalac" V'0unski .'o5esionalac6 Bto jeste = jeste6 ILIJA: *'e nego /to .'eFe o na konk'etna .itanja, 'ecite i sa o: da lA ste i jednog t'enutka su njali da u !as ja otk'iti i uA!atiti@ Ja, o!aka!, na .'!i .ogled obian, ali, nai!an i neugledan o!ek@ *O#&+A$AR: $e 'azu e !as, gos.odine@ ()RA: *ita te da li ti je bio su nji! 'anije, .'e nego /to si otk'io da s!e zna@ *O#&+A$AR: Bta to, gos.odin, zna@ ILIJA: *'!o: nisa ti ja nikaka! gos.odin" #a sa gos.odin, ne biA te nikad uA!atio" ?a tebe sa d'ug, gos.odine" #akle@ *O#&+A$AR: Bta da !a odgo!o'i @ ILIJA: #a li ste znali da s!e zna @

*O#&+A$AR: ,oli !as, da se !i/e ne ig'a o" Recite i: za/to ste e .'atili@ ,o'a da .oFe " ?akasniu """ ILIJA: &in !a je u bolnici u $jujo'ku@ *O#&+A$AR: #a """ 3ako znate@ 3o !a je 'ekao da i je sin u bolnici@ ILIJA: 4to, !idite, i s!e zna o" Ja!ili su !a da je u bolnici, je' o'ate 0itno na sastanak" )!ukli ste 'oFeno dete u k'i inal" *'!o si i se ti .'odo, a onda si i .'odo i sina" -*odstana' zane elo gleda b'au: blizanci /etaju, k'ue, k'sta'e sobo " Htede da ustane, ali u Ilija s.usti 'uku na 'a e"1 ILIJA : &edite" *O#&+A$AR: Vi eni na'eFujete@ 3o !a daje .'a!o da """ ILIJA: &edi6 &edi, da se nisi 'dno6 Jo/ e/ ti eni odlui!ati kako e o da 'azgo!a'a o6 """ Oda!de e/ izai kad i odgo!o'i/ na o!iA .et .itanja" *is eno, slo!o .o slo!o """ -Ilija iz de.a iz!adi .o!ei, .'esa!ijeni list> baci ga *odstana'u u k'ilo """ (u'a je na estio alu la .u, koja obasja, zasle.i o!eka"1 *O#&+A$AR: Bta 'adite@ )gasite s!etlo6 ILIJA: & eta ti s!etlo@ &!etlo ti s eta@ Vi/e ti odgo!a'a 'ak6 $a 'ak si se na!ikao, .a ti sad s!etlo s eta6 ()RA: Ios.odine, budite 'azu ni ko /to ste .a etni" Ilija je s'ani bolesnik, on ne s e da se ne'!i'a, oe da u .ozli" $e bi bilo dob'o da u se ne/to desi"" " Ilija, s i'i se """ AAjde, sa o .olako, s!e e o s'editi i'no i ti0o" On je .a etan o!ek, i .'o5esionalac" ?na da u o!ak!i situacija a ne a zajeba!anja" &a o .olako """ -*odstana' je isk'i!io gla!u, zaklanja se od s!etlosti, i ita, sa s!e !ei os e0o """ $a k'aju se i nas eja"1 *O#&+A$AR: 3o je sasta!ljao o!a .a etna i .'oniclji!a .itanja@ ILIJA: Ja """ I, /ta je tu s e/no@ Bta je s e/no@6 *O#&+A$AR: $iko !a nije .o agao@ ,isli , niste o!o .isali .o neije nago!o'u ili na'eFenju@ ILIJA: $e, gos.odine" Ja sa u !a/ sluaj uloio iskljui!o s!oje iskust!o, s!oje znanje, s!oje st'adanje, s!oje .a'e i s!oje i!ce" &!e = s!oje" ,ene niko ne .laa, ja sa slobodan o!ek" Ja nisa .laenik, izdajnik i zliko!ac6 *o to e se i 'azlikuje o6 -Ilija je .ono!o .odi!ljao" G'at ga 0!ata, zad'a!a, s i'uje"1 ()RA: Ilija """ Ilija """ & i'i se, b'e, nee o o!ako ni/ta u'aditi""" & i'i se """ A !as .oslednji .ut u.ozo'a!a , ako se nje u ne/to desi, iseckau !as na ko adie6 On je eni s!e /to i a na o!o s!etu6 ,ene sa o zani a da on iz o!og s'anja iz!ue i!u gla!u6 Vodite 'auna, iskasa.iu !as6 Vi ne znate ko je (u'a6 -)'lanje i .'etnje .'ekida z!uk tele5ona" Ilija .odie slu/alicu"1 ILIJA: #a@ """ #a """ Oti/o je """ $e zna """ )zo je st!a'i, seo u taksi i oti/o """ #a """ -&.usti slu/alicu, ot'a do /.o'eta """ (u'a nali!a .ie sebi i b'atu"1 ()RA: $o!ina'ka@ ILIJA: Ios.oFica se b'ine Ade je gos.odin""" Je li, za/to si je u!laio u t!oje .'lja!e .oslo!e@ ?a/to si joj u.'o.astio ka'ije'u i i!ot@ Ja sa njeno u'edniku na.isao /ta 'adi, za koga 'adi i ko je .laa """ $ije ti jasno o e u .'ia @ -Ilija iz lonca nali!a kutlao ka5u u t'i .o!ee /olje" Osta!lja kutlau, odlazi do k'edenca, iz!lai 5ioku i !adi .'eg'/t iseeni0 lanaka" #onosi i0 do stola, s.u/ta is.'ed *odstana'a"1 ILIJA: Je lA to ona .isala@""" *ogledaj6 *ogledaj6 -Ilija u sa!i gla!u .'e a lanci a"1

()RA: Gie batina, gos.odine" +e/ki0 batina""" *ogledaj" *O#&+A$AR: ,oli !as """ Jeste, .isala je """ A u e u je .'oble @ O!o je s!i a .oznato" +o su .odaci !lade, banka'a, ekono ista" Vi ste i .'e o!i0 lanaka znali za/to je na/a ze lja u o!ak!oj situaciji" ILIJA: A kako se to ona odjedno zainte'eso!ala za 7.'oble e na/e ze lje:, .osle s!akodne!ni0 !iFanja s tobo @ *O#&+A$AR: Ako s!e znate, onda !a je .oznato da je u 'edakciji za ekono ska .itanja" ILIJA: +o zna o, ali na nije jasno kako si ti odab'ao za /!ale'aciju no!ina'ku za 7ekono ska .itanja:@ 3ako nisi na/o neku /najde'ku, .'oda!aicu, istaicu, neku de!ojku t!og 'anga@ """ A@ ()RA: 4, oj, gos.odine, dabe ti s!a /kola i obuka, kad naiFe/ na o!ak!og o!eka" $ije /to i je b'at""" -(u'a zado!oljno, .onosno, ta./e b'ata .o leFi a" Ilija .ode/a!a agneto5onske t'ake"1 ILIJA: ?na/ li o e u je ona .isala@ """ ?abo'a!io si@ Ona je sa o .'e.isi!ala t!oje 'azgo!o'e sa oni .'o5eso'o " &ea/ li se /ta si to go!na'u .'io u 7t!ojoj: sobi .od oji k'o!o @ Jesi u go!o'io kako je situacija st'a/na, kako na je ekono ija na i!ici .'o.asti, kako se jedna ga'nitu'a ljudi zadui!ala na ?a.adu iz istog luksuza, kako e na unuci .lju!ati slike, je' deca nee s eti, bie o jo/ i!i, kako je do sa!'/enst!a do!eden d!ost'uki o'al, kako se ladi ljudi .itaju sa o onda kad za ne/to odgo!a'aju """ -Ilija .'itisnu dug ad na agneto5onu" ?au se *odstana'o! glas"1 *O#&+A$AR: &!e je oglo da se do!ede u 'ed k'aje .edeseti0 godina" Ranije nije bilo ogue, ali .edeset os e, de!ete, ogao je i o'ao je da se na.'a!i !eliki zaok'et u ekono iji" ,i s o, danas, sa Voj!odino , &la!onijo , ,a!o , Bu adijo """ o'ali biti .'!i iz!oznici 0'ane u 4!'o.i" *ROE4&OR: Goji se da nis o i ali st'unjake ni za .'i!'edu" A seosko do ainst!o je ekono ska jedinica Janka Veselino!ia" *O#&+A$AR: Bta je znaila nacionalizacija kao 'e/enje@ $e ojte s0!atiti da !as o!o .ita zato /to su ojoj .o'odici oduzeli s!e" *ROE4&OR: #a, na'a!no6 $e nacionalizacija u ad inist'ati!no s islu, !e st!a'anje !eliki0 ekono ija, u koji a bi seljaci ostali !lasnici s!oji0 .oseda, .'a!no, a su/tinski, to bi bila d'a!na i anja" &eljak o'a da zna /ta je njego!o, u .'oti!no na.u/ta ze lju i odlazi u g'ad, gde .ostaje socijalni .'oble " Ja sa lino uest!o!ao, kao na.'edni o ladinac, u akciji do!oFenja ljudi sa sela u 5ab'ike" &edne o u di., .a .o seli a ju'i o i d'i o go!o'e o budunosti indust'ije" Ljudi !e'o!ali, na.u/tali ze lju, cela i anja" ?nate li koji je .'ocenat neob'aFene ze lje """ -Ilija iskljui agneto5on" uti, ne.o ino stoji i .os at'a *odstana'a """ ).e'i .'st na jedan lanak"1 ILIJA: 7,ogli s o da 0'ani o 4!'o.u6:""" A@""" Bta je tu .isala@ *isala je s!e o!o /to ste !as d!ojica s'ali celo .o.odne" +o je .isala" A ko'en s!ega toga je o!o """ O!o je t!oje@ -Ilija iz de.a iz!adi d!e znake 7&olida'nosti:1" ()RA: uje/ li /ta te .ita@ Je lA to t!oje@ ILIJA: $ije" +o je .oljsko" -(u'a .oFe na *odstana'a, sa stisnuti .esnica a, ali ga b'at u0!ati i zad'a1" ()RA: $anu li ti jebe """ ILIJA: (u'o, s i'i se """ AAjde, sa o .olako """ &edi""" A da li ti je .ozna!o, gos.odine, ko je o'ganizo!ao one o ladince, na +'gu ,a'ksa i 4ngelsa, da nose t'ans.a'ente sa o!i znako @ A@ $ije ti .oznato da je to s islio t!oj .'ijatelj .'o5eso'""" A da li ti je .oznato ko je do!eo *a.ust'anca,

.osle /esto godina, na .'esto Vatikana@ A@ 4 st'anac, e *oljak" A@ A da li ti je .oznato za/to nisi .iso st'ini d!aAesA godina@ A da li ti je .oznato da si o detetu nudio sa'adnju i te'o je da e ig'i'a, da se ukljui u .odze lje """ -*odstana' ustade, .o!ika"1 *O#&+A$AR: Vi niste no' alni6 Vi ste najobiniji ludak6 Ludaina6 -(u'a odgu'nu Iliju, uda'i *odstana'a .esnico .os'ed lica, zati .oe da ga bije 'uka a i noga a, !'i/tei .'i s!ako uda'cu"1 ()RA: 3o je luFak6 """ ,ajku li ti jebe 6 """ )biu te6 """ On je luFak """ /to te .'i io ko o!eka6 """ #aj i .i/tolj6 -Ilija je zg'abio b'ata, .oku/a!a da ga od!ue u st'anu"1 ILIJA: (u'o """ (u'o """ #osta6""" & i'i se """ AAjde, s i'i se """ ()RA: $a s.isku !as je sto d!adeset6 &!e u !as .obiti6 *usti e da ga ja alo is.ita " &a zliko!ci a se ne 'azgo!a'a tako" ?liko!ca u0!ati/ za gu/u, uda'i/ koleno u uda, .a onda """ -(u'a je .ono!o .oku/ao da se 7.'obije: do *odstana'a, koji 'uko b'i/e ok'!a!ljeno lice" Ilija ga zad'a!a, stee oko st'uka1" -Ilija u sa!i gla!u .'e a lanci a"1 ()RA: Gie batina, gos.odine" +e/ki0 batina""" *ogledaj" *O#&+A$AR: ,oli !as """ Jeste, .isala je """ A u e u je .'oble @ O!o je s!i a .oznato" +o su .odaci !lade, banka'a, ekono ista" Vi ste i .'e o!i0 lanaka znali za/to je na/a ze lja u o!ak!oj situaciji" ILIJA: A kako se to ona odjedno zainte'eso!ala za 7.'oble e na/e ze lje:, .osle s!akodne!ni0 !iFanja s tobo @ *O#&+A$AR: Ako s!e znate, onda !a je .oznato da je u 'edakciji za ekono ska .itanja" ILIJA: +o zna o, ali na nije jasno kako si ti odab'ao za /!ale'aciju no!ina'ku za 7ekono ska .itanja:@ 3ako nisi na/o neku /najde'ku, .'oda!aicu, istaicu, neku de!ojku t!og 'anga@ """ A@ ()RA: 4, oj, gos.odine, dabe ti s!a /kola i obuka, kad naiFe/ na o!ak!og o!eka" $ije /to i je b'at""" -(u'a zado!oljno, .onosno, ta./e b'ata .o leFi a" Ilija .ode/a!a agneto5onske t'ake"1 ILIJA: ?na/ li o e u je ona .isala@ """ ?abo'a!io si@ Ona je sa o .'e.isi!ala t!oje 'azgo!o'e sa oni .'o5eso'o " &ea/ li se /ta si to go!na'u .'io u 7t!ojoj: sobi .od oji k'o!o @ Jesi u go!o'io kako je situacija st'a/na, kako na je ekono ija na i!ici .'o.asti, kako se jedna ga'nitu'a ljudi zadui!ala na ?a.adu iz istog luksuza, kako e na unuci .lju!ati slike, je' deca nee s eti, bie o jo/ i!i, kako je do sa!'/enst!a do!eden d!ost'uki o'al, kako se ladi ljudi .itaju sa o onda kad za ne/to odgo!a'aju """ -Ilija .'itisnu dug ad na agneto5onu" ?au se *odstana'o! glas"1 *O#&+A$AR: &!e je oglo da se do!ede u 'ed k'aje .edeseti0 godina" Ranije nije bilo ogue, ali .edeset os e, de!ete, ogao je i o'ao je da se na.'a!i !eliki zaok'et u ekono iji" ,i s o, danas, sa Voj!odino , &la!onijo , ,a!o , Bu adijo """ o'ali biti .'!i iz!oznici 0'ane u 4!'o.i" *ROE4&OR: Goji se da nis o i ali st'unjake ni za .'i!'edu" A seosko do ainst!o je ekono ska jedinica Janka Veselino!ia" *O#&+A$AR: Bta je znaila nacionalizacija kao 'e/enje@ $e ojte s0!atiti da !as o!o .ita zato /to su ojoj .o'odici oduzeli s!e" *ROE4&OR: #a, na'a!no6 $e nacionalizacija u ad inist'ati!no s islu, !e st!a'anje !eliki0

ekono ija, u koji a bi seljaci ostali !lasnici s!oji0 .oseda, .'a!no, a su/tinski, to bi bila d'a!na i anja" &eljak o'a da zna /ta je njego!o, u .'oti!no na.u/ta ze lju i odlazi u g'ad, gde .ostaje socijalni .'oble " Ja sa lino uest!o!ao, kao na.'edni o ladinac, u akciji do!oFenja ljudi sa sela u 5ab'ike" &edne o u di., .a .o seli a ju'i o i d'i o go!o'e o budunosti indust'ije" Ljudi !e'o!ali, na.u/tali ze lju, cela i anja" ?nate li koji je .'ocenat neob'aFene ze lje """ -Ilija iskljui agneto5on" uti, ne.o ino stoji i .os at'a *odstana'a """ ).e'i .'st na jedan lanak"1 ILIJA: 7,ogli s o da 0'ani o 4!'o.u6:""" A@""" Bta je tu .isala@ *isala je s!e o!o /to ste !as d!ojica s'ali celo .o.odne" +o je .isala" A ko'en s!ega toga je o!o """ O!o je t!oje@ -Ilija iz de.a iz!adi d!e znake 7&olida'nosti:1" ()RA: uje/ li /ta te .ita@ Je lA to t!oje@ ILIJA: $ije" +o je .oljsko" -(u'a .oFe na *odstana'a, sa stisnuti .esnica a, ali ga b'at u0!ati i zad'a1" ()RA: $anu li ti jebe """ ILIJA: (u'o, s i'i se """ AAjde, sa o .olako """ &edi""" A da li ti je .oznato, gos.odine, ko je o'ganizo!ao one o ladince, na +'gu ,a'ksa i 4ngelsa, da nose t'ans.a'ente sa o!i znako @ A@ $ije ti .oznato da je to s islio t!oj .'ijatelj .'o5eso'""" A da li ti je .oznato ko je do!eo *a.ust'anca, .osle /esto godina, na .'esto Vatikana@ A@ 4 st'anac, e *oljak" A@ A da li ti je .oznato za/to nisi .iso st'ini d!aAesA godina@ A da li ti je .oznato da si o detetu nudio sa'adnju i te'o je da e ig'i'a, da se ukljui u .odze lje """ -*odstana' ustade, .o!ika"1 *O#&+A$AR: Vi niste no' alni6 Vi ste najobiniji ludak6 Ludaina6 -(u'a odgu'nu Iliju, uda'i *odstana'a .esnico .os'ed lica, zati .oe da ga bije 'uka a i noga a, !'i/tei .'i s!ako uda'cu"1 ()RA: 3o je luFak6 """ ,ajku li ti jebe 6 """ )biu te6 """ On je luFak """ /to te .'i io ko o!eka6 """ #aj i .i/tolj6 -Ilija je zg'abio b'ata, .oku/a!a da ga od!ue u st'anu"1 ILIJA: (u'o """ (u'o """ #osta6""" & i'i se """ AAjde, s i'i se """ ()RA: $a s.isku !as je sto d!adeset6 &!e u !as .obiti6 *usti e da ga ja alo is.ita " &a zliko!ci a se ne 'azgo!a'a tako" ?liko!ca u0!ati/ za gu/u, uda'i/ koleno u uda, .a onda """ -(u'a je .ono!o .oku/ao da se 7.'obije: do *odstana'a, koji 'uko b'i/e ok'!a!ljeno lice" Ilija ga zad'a!a, stee oko st'uka1" ILIJA: #osta """ *'ekini""" AAjde, uz i kljue!e, idi .o .'o5eso'a, da i0 alo suoi o """ $isi znao da ti je .'ijatelj s!e .'izno@ Jeste, s!e je .'izno """ AAjde, (u'o, do!edi ga """ ()RA: $igde ja ne ide " +'eba 'azbojnik da te na.adne" $jega su uili 'azni !e/tina a """ -Ilija iz!adi .i/tolj iz de.a, 'e.eti'a ga i zatu'i za .ojas"1 ILIJA: Ja zna sa o o!u 7!e/tinu:" $ee u .asti na .a et" ()RA: &aekaj, da ga .'i!ee , za s!aki sluaj """ -(u'a iz de.a iz!adi 7lisice:" *'iFe *odstana'u i jednu u 'uku .'i!eza za naslon te/ke 5otelje"1 ()RA: $e .'ilazi u nado0!at noge" Ako .oku/a bilo /ta, is.'azni ceo /a'e'" Ga' etaka i a o """ V'aa se za .etnAesA inuta" Onda ete zajedno .e!ati """ -Ilija us.e!a da od!ue b'ata do izlazni0 !'ata" (u'a se os!'e, .'eti, !'atio bi se da 7do!'/i .osao:" $a.u/ta kuu" ) d!o'i/tu ga saeka .as" )b'zo se auto obil udalji""" Ilija se !'aa, ne ono /i'i 'uke, os e0uje se bez!oljno, kao da se .'a!da za (u'in na.ad" )zi a /olju ka5e, s.u/ta je na

naslon 5otelje" Iasi stonu la .u1" ILIJA: Iz!olite """ i iz!inite """ $isa islio da e o o!ako 7'azgo!a'ati: """ )z ite ka5u """ ?nate, ja s!e zna , i za s!aku t!'dnju i o.tubu i a ate'ijalne dokaze """ ,eni je ao /to se o!o desilo, ali, !i ste k'i!i" &talno izazi!ati, stalno !'eFate, .onia!ate nas" G'e, ajku u, s!e i a s!oje g'anice" A (u'a je slab sa i!ci a """ Va a je sigu'no .oznato, to su !a !a/i 'ekli, kad ste se uselja!ali kod ene, da sa odleo d!e godine zat!o'a" +o znate" $e zna da li su .o injali i (u'u, !e'o!atno jesu, i on je bio .'eko t'i godine """ 3a5a je sa /ee'o , oete slobodno da .ijete """ Vidite, to /to su !a 'ekli, to je tano, ja to .'iznaje , kad god e neko .ita" &ta!i 'uku, o!ako, na s'ce, i kae : Jeste, !oleo sa ga ko /to neko !oli Goga, ili, 'eci o, decu, ajku """ &taljin je za ene bio s!e i s!ja" $je u danas .'i.isuju s!a/ta: i /to je istina i /to nije" O.tuuju ga za zloine koje nije .oinio" $e/to jeste" +o se zna i ja to .'iznaje " ,eFuti , onda, u ono !'e e, islio sa da je bezg'e/an" Gio sa lad, glu., ljut, uzo biA .u/ku i bo'io biA se" *oginuo biA islei da gine za !eliku, s!etsku .'a!du" +'ebalo i je ot'enjenje, i to dob'o ot'enjenje, da stane , 'az isli , i da sebi kae : ko te je zat!o'io, eleo ti je dob'o, da ne s'lja/ i ne st'ada/" I danas sa i za0!alan" #anas tano zna Ade je bila g'e/ka, a Ade nije """ Goli !as !ilica@ (u'a i a te/ku 'uku """ &!e !a o!o .'ia iz jednog jedinog 'azloga: isli da ste u !'lo slinoj situaciji, u kojoj sa ja bio .'e nogo godina" ,eFuti , .'ijatelju oj, ti ne a/ o.'a!danje da si lad i da ne zna/ /ta 'adi/" ) godina a si koje ne .'a!daju izdaju" &abe'i se, 'az isli, izjadaj i se ako t'eba, a ja ti se kune u oju &onju, /to i bude/ 'eko ko o!ek o!eku, u .o!e'enju, to e zana!ek ostati iz eFu o!a etA'i zida" Ja zna , ti si kao dete o'o da bude/ na st'ani oca i b'ata" +o te je tad .og'e/no o.'edelilo" +ad si sk'eno s .uta, zabaso u 'anu /u u, gde su te saekali st'ani agenti, koji !'/ljaju .o na/oj ze lji" 4nglezi su to o'ganizo!ali, kao i obino, doja!ili A e'ikanci a, a o!i te saekali u *a'izu, Ade ti je b'at !e 'adio za njiA, no' alno, ko /to je oj b'at 'adio za ene, i ta o te u!ukli u ig'u """ Je lA tako@ Jeste """ I 'azu lji!o je da je tako bilo" Gio si lad, t'eba .a'a za izlaz, za de!ojke, za kola, za odela, za te'e!enke, a ?a.ad je sku. i s!ega i a, s!e ti nudi, s!e le.o, na .'!i .ogled, u dob'oj a balai, o!ek doFe oda!de, zaleti se, Aoe i da .ije i da jede i da jebe, a to ko/ta" Onda se .oja!i agent st'ane oba!e/tajne sile, iz!adi ek i .ita: 73oliko@ *et Ailjada, deset Ailjada, d!adeset Ailjada@: I ti se naFe/ u neb'ano g'oFu: gazda'ice t'ae, t'go!ci t'ae, ku'!e t'ae, s!i t'ae, a odakle@ Agent onda .o!ea cenu i kae: 7$i/ta ozbiljno, sa o to i to" &itnica" #!a .odatka:" +i ga gleda/, naj'adije bi ga uda'io .'eko usta, alA onda isli/: A#e b'e, za tolike dola'e da i ne kae ono /to kod nas s!i znaju" )z e/ ek i = k'aj" )/o si u ig'u, a oni onda t'ae !elike tajne, o naj!aniji .'oble i a u ze lji" +i se buni/: $is o se tako dogo!o'ili, a on se s e/ka i !eli: 73ako Aoete" ,oe o da nasta!i o, a oe o da !as .'ija!i o !a/oj a basadi": I tako, ic .o ic, zaglibi/ se u izdaju do g'la, a da bi u i'io sa!est, .one/ da !e'uje/ u s!e /to ti .'iaju, zas.u te .'o.agando i lai a, u.oznaju sa e ig'anti a i .laenici a iz d'ugi0 socijalistiki0 ze alja, o'ganizuju sku.o!e u!eni0 izdajnika, koji te ubede da o'a/ 'aditi, ako t'eba i dabe, !'ati/ se o!de, naiFe/ na do ae zliko!ce, koji 'ze s!e i!o, i koji .o ceo dan se'u i izlau 7s!oje teo'ije:, .o isli/ da je !eina ljudi nezado!oljna, da se oe .'a!iti 'e!olucija, za isli/ sebe ko budueg .'edsednika !lade, i, onda """ *O#&+A$AR: I, onda@ Ga/ e zani a /ta je = onda@

ILIJA: Onda se .oja!i ja """ Ve'ujte i, dugo sa , noi a, 'az i/ljao o !a a" #oeki!ao sa jut'a zu'ei u .la5on" $a k'aju, kad sa s!e sab'o i oduzo, oj .'ijateljski sa!et !a je, go!o'i !a o!o ko /to biA go!o'io b'atu (u'i, da je za.o u slinu situaciju, da s!e le.o .'!o .'iznate eni, a onda da sedne o u oja kola i ode o do &)*2a, gde ete stati .'ed lice .'a!de i 'ei: 7Jeste, b'ao, s!e je istina, jeo sa go!na: = ba/ tako, ti 'ei a, bez sa ilosti i kukanja = 7jeo sa go!na, g'e/io sa , bio sa Fub'e i 0ulja, 'adio sa to i to, je' sa bio sle. kod oiju, ali, e!o danas sa , .'ogledo" &udite e da okaje g'e0e, da stane na s!oje noge i da .ono!o bude o!ek" ?a olio biA !as da u!aite s!e oje 'azloge, nije i bilo lako, bio sa na !eliki isku/enji a, nisa i ao .'i sebi .a etnog o!eka, da e .osa!etuje, t'gne i iz!ue iz .akla": *O#&+A$AR: Le.o, !'lo le.o" Ga/ !a 0!ala" $isa znao da ste zbog ene 7doeki!ali jut'a zu'ei u .la5on:" #i'nuli ste e """ ILIJA: ,ogu li ne/to da !as za oli @ *O#&+A$AR: $a'a!no6 ILIJA: *o ozite i da !as ne ubije " *O#&+A$AR: A """ kako, kako to da !a .o ogne @ ILIJA: utite dok ja go!o'i " Goji se, izaz!ae/ e, iz!adiu .i/tolj i u.ucau te""" Razu e/@ Ja sa ceo i!ot bio na i!ici da nekog ubije , sa .uno .'a!a, ak da i niko ne za e'i" $e ojte !i da i .latite za s!e koji su e !'eFali, .onia!ali i gazili" $e ojte, oli !as """ -*odstana' se sku.io, uutao> !idi, osea, da e ga st!a'no ubiti" Ilija se .o e'i, is.i 'akiju, .a nasta!i .'iu"1 ILIJA: #akle, to e/ i 'ei, a oni e odluiti /ta da 'ade" 3oliko i0 ja zna , .o!uku se sat2d!a, da se dogo!o'e, a onda se !'ate, .onude te ciga'eto i ka5o , .a o s!e u .'ijateljski 'azgo!a'ate" &igu'no e ti 'ei: 7,alo kasno si se setio, alA sad, kad je tako, /ta se tu oe, bolje ikad nego nikad:" Onda, .o.ije o s!i zajedno, ene !'ate na .oso, je' sa bio s.'een !i/i inte'esi a, ti se !'ati/ u *a'iz, i .one/ da 'adi/ za na/e, ko /to je 'ed> a .'e toga, doFe o o!de, #anica s.'e i 'uak, .ozo!e o i t!og st'ica, .o i'i/ se sa (u'o = on e ti o.'ostiti /to te tuko = .a za.e!a o, zaig'a o ako t'eba """ ,ene, ako se sete za #an bezbednosti = sete se, ako se ne sete = niko ni/ta, s!e /to sa 'adio, bila i je dunost da 'adi " O!o se ne oe .latiti ni .a'a a ni nag'aditi odliko!anji a" $aj!ee zado!oljst!o bie i isao: iz!eo sa jednog o!eka na .'a!i .ut""" *O#&+A$AR: ,oli !as, s e li za t'enutak da !as .'ekine , a da !a ne .o ogne da e ubijete" ?nate, ja ne biA .uco na sebe" ILIJA: &a o da za!'/i : ja ne a d!e ze lje, ko ti" Ja i a Ae'ku jedinicu i ze lju jedinicu, a .'e a jedinica a se, ba' to ti je .oznato, osea nogo !i/e" Vi = d!oze lja/i, ne ate taj oseaj" #akle, gos.odine, jes o li se ko ljudi dogo!o'ili@ *O#&+A$AR: O e u@ ILIJA: Bta = o e u@ JesA ti slu/o /to sa .ola sata .'io@6 *O#&+A$AR: &lu/ao sa " ILIJA: *a@ *O#&+A$AR: ?a0!alan sa !a na sa!eti a" Osea da i elite dob'o""" ILIJA: $a'a!no6 +i si na/ o!ek" $i/lija" Vido sa ja da ti s!e to 'adi/ nekako bez!oljno, ko da ti je k'i!o /to si u!uen u .odze lje" Jedno , kad si sedeo na 3ale egdanu, sa , zagledan u ?e un, ja sa te gledo iz eFu bo'o!a> !ido sa le.o da se ui/, bo'i/, jede/, do/lo i je bilo da ist'i i da

ti s!e o!o kae " "" AAjde, da .o.ije o .o jednu" #o aa, t!oja 'akija" #obio sa je od t!og st'ica" #i!an o!ek, ljudina jedna """ *O#&+A$AR: Ios.odine """ .a'don, d'ue !o'o!iu, ogu li ja !as ne/to da .osa!etuje , .'ijateljski, kao /to ste !i ene@ Onako = od s'ca@ ILIJA: $a'a!no" $i/lijo jedan6 Iz!oli@ *O#&+A$AR: Oslobodite e o!i0 lisica, obucite se, .'o/etae o do I'adske bolnice" Ja u !a .'iznati s!e /to elite: .is eno, us eno, u agneto5on, kako 0oete" ILIJA: H!ala bogu """ A /to da ide o do bolnice, je lA izgleda lo/e@ *O#&+A$AR: Veo a lo/e" ILIJA: ) o'io sa se" #!a eseca ju'i , t'i , ne'!i'a se" ?nate, oje s'ce""" *O#&+A$AR: I i!ci" $e'!i su !a oslabili" I a .'ijatelja, leka'a, koji e !a .o oi" *oz!ae o i !a/u ke'ku" -Ilija se .o e'a, zastaje, gleda *odstana'a sa s e/ko """ Onda se nas eja, .'ek'sti i 'a/i'i 'uke"1 ILIJA: Ios.odine Jako!lje!iu, .a !i niste no' alni6 4!o, kune !a se, u tu oju Ae'ku, koja e je izdala = !i niste no' alni6 *a, na /ta !a ja lii @ Je lA ja st!a'no izgleda ko da sa alou an@ A@ #a ide s !a a u bolnicu """ *O#&+A$AR: #a" +o !a je oj .'ijateljski sa!et" ILIJA: A za/to@ ?bo' s'ca nije@ A@ """ +i isli/ da sa ja lud@ Je li@ +o si i !e 'eko, slobodno .ono!i" I &onju si nago!o'io da e st'.a u bolnicu" +a o i a/ s!oje leka'e, koji e e .'egledati i .'oglasiti za o.asnog ludaka, !ezati i zat!o'iti u sa icu" 3ad !e nisi us.eo da e zat!o'i/ 'edo!ni .ute , onda to isli/ uz .o o leka'a" I, dob'o /to ti to Aoe/, nego eli/ da ti ja u to e .o ogne " Ios.odine Jako!lje!iu, !i niste ni gos.odin" Ja sa gledo kad gos.oda ginu, us.'a!no, bez 'ei, 0'ab'o" Vi ste ala, obina gnjida, alo Fub'e, ko b'abonjak" *a, ne 'adi se to tako, Jako!lje!iu" Valjda su !as uili da o'ate biti o.'ezniji, .a etniji i neniji" Vi, ko oj b'at (u'a = lo.ato i seki'o , .a /ta ostane """ Ajde, sku.i 0'ab'ost i 'eci i: da li sa ja lud@ ,ajku u, budi u/ka'ac" *O#&+A$AR: ?akasniu" ,oli !as, uinite ne/to" Ili e !odite """ ILIJA: *'!o da o!o 'as.'a!i o" O!o e st'a/no zani a: !i islite da sa ja lud@ *O#&+A$AR: Vi ste, s!akako, bolesni" ILIJA: A kak!a je to bolest@ O.i/ite i je@ Ja sebe ne !idi sa st'ane, oda sa st!a'no bolestan" 4!o, ne zna , zbunili ste e" $ije le.o da bude lud, a da to ne zna """ $a .'!i .ogled bi se 'eklo da sa sas!i obian, no' alan o!ek, ko !eina ljudi: i a .o'odicu, i/kolo!o sa Ae'ku, .odigo kuu, Aou da .o ogne , u k'editi a sa , !oleo biA da doeka unuie, da iA !odi u 3o/utnjak""" +o je s!e u 'edu, je lA tako@ ?nai, /to se tie ene sa og, i og odnosa .'e a s!i ostali ljudi a, tu sa no' alan, sa o sa lud u odnosu na tebe" Bezdeset godina i!i no' alno, s!e je bilo kako t'eba, a onda sa odjedno .oludeo kad sa !ido tebe" *a, nisi ti da o!ek .oludi zbog tebe" ,alo uob'aa!a/, daje/ sebi do znaaja" Ja sa , Jako!lje!iu, sa!'/eno zd'a! i no' alan o!ek6 uje/ li e: ja sa zd'a! i no' alan6 $isa bolestan, u obolan, lud6 Ja sa zd'a!6 *O#&+A$AR: Onda je to st'a/no" ILIJA: Bta je st'a/no@ *O#&+A$AR: #a niste ludi, a da se tako .ona/ate" +o je go'e nego da ste ludi" +o je, to je """ ILIJA: Bta je to@ Reci, 'eci /ta je to@ AOe/ ja da ti kae /ta je to: to je 'nja6 +o je 'nja i gaFenje6 Ja sa se bo'io .'oti! !as, 'anja!ali ste e, jed!a sa i!u gla!u iz!uko """ *O#&+A$AR: 3o to 7 i:@ 3o to 7 i:, d'ue !o'o!iu@6 3o to@6 ILIJA: Vi = zliko!ci: +i, t!oj otac, t!oj b'at, i s!i oni koje s o .obili i oni koji su us.eli da .obegnu6 3ad ste !ideli da sa .'ei!eo 'at i 'anja!anja, onda ste e zat!o'ili, st'.ali na 'obiju" $ije !a odgo!a'alo da s!i bude o jednaki, da ne a o!akAiA 'azlika eFu ljudi a" $isu i 'ane

estito za'asle, a ti si se !'atio" *'e tebe iA je do/lo na 0iljade, a za tobo e t!oj b'at, .a .'ijatelji, sa 7.o/teno za'aFeni : ka.italo , da .ono!o g'adite d!o'ce i za ko!e, da .ono!o uni/ta!ate i gazite ljude, da .ono!o st!a'ate 'oblje6 ,ene su zat!o'ili zbog onoga u /ta su e te'ali da !e'uje , a tebe ne zat!a'aju zbog onoga za/ta s o se bo'ili6 *a, ajku !a jebe , /ta to znai@ Je lA to znai da sa ja ceo i!ot izig'a!o budalu, da sa se bo'io .'oti! s!oji0 .'inci.a i ubeFenja@ Je lA to znai da je Ilija bio jedna beslo!esna budaletina, da u iz in!alidskiA kolica gledati kako .ono!o g'adite ka.italiza , kako .ono!o u.'eete ljude u ja'a 6 Jesa ja zat!a'an, sa o zato /to sa !iko: Ci!eo &taljin i b'atska jednakost eFu ljudi a@6 Jesa zato zat!a'an@6 Jesa t'ebo da !ie : i!eo ka.italiza @6 &taljin !as je ubijo, alA !as nije ubio koliko je t'ebalo6 Ja sa d'o njego!u sliku .et godina, ko ikonu, i d'au je .ono!o, kad2tad6 ).a ti: kad2tad6 $eete us.eti dok je ene, dok je og b'ata, dok je nas jo/ stotinu 0iljada, !i neete """ Vi""" neete""" -Ilija zastade, .oFe .'e a *odstana'u, ot!o'i usta kao da u nedostaje !azdu0a, zatetu'a, osloni se na k'edenac, i, .olako, gu/ei se, skliznu na .od" Ruka a kida oko!'atnik ko/ulje, kao da ga k'agna s!e !i/e da!i" *odstana' se .'idie, koliko 7lisice: doz!olja!aju, .o!ue te/ku 5otelju do stanoda!ca" &lobodno 'uko 'asko.a!a u ko/ulju"1 *O#&+A$AR: Ide !a je lek@ Ide su leko!i@ ujete li e@ ILIJA: ) 'eu """ I a tu """ u 5ioci""" )bili ste e """ -*odstana' .'et'auje 5ioke" Odbacuje go ilu leko!a"1 *O#&+A$AR: Ide je nit'oglice'in@ O!o !a ne oe .o oi" Ide je@ ILIJA: $e a """ $e a ga u a.oteka a """ )bili ste e """ -*odstana' do!ue 5otelju do tele5ona> ui se, ok'ee b'oje!e"1 *O#&+A$AR: Halo """ *'!a .o o@ """ *o/aljite od a0 jedna kola u #ub'a!sku KK """ In5a'kt" o!ek je .ao """ $e, ne a lek """ #a """ -&.usti slu/alicu, .a, uz !eliki na.o', .odie 5otelju"1 *O#&+A$AR: #oi e za .et inuta" V'ata u osta!iti ot!o'ena" #a se ne !'aa !a/ b'at, ostao bi0 sa !a a" On bi e ubio" Cao i je, o'a da ide " Celi !a s!e najbolje """ )zeo sa !a .i/tolj" -Ilija .oku/a!a da se .'idigne" ?g'abi gajtan tele5ona, obo'i a.a'at" *odstana' je, isk'i!ljujui 5otelju, us.eo da izaFe iz kue" ) d!o'i/tu ga is.'ati lajanje !ujaka """ Ilija !'ti b'oje!e tele5ona"1 ILIJA: AAlo """ & iljka """ Ja sa """ A#e je (u'a """ Reci u da s!e osta!i" "" $ek od aA ide na ae'od'o """ Reci, o!aj je .obego """ $ekA zausta!i s!e leto!e """ nekA bloki'a centa' za .oletanje """ Reci u: ja u ga .'atiti"" " -Ilija osta!i slu/alicu, .oku/a da se .'idigne, ali ga bol .ono!o sku.i i sa!i" *uzei, et!o'ono/ke, bo'ei se za i!ot, te/ko .ok'eui 'uke i kolena, izaFe u d!o'i/te, gde ga doeka lajanje .sa1