Vous êtes sur la page 1sur 8

prAtaH smarAmi bhuvanA\-suvishAlabhAlaM mANikya\-mouli\-lasita.n susudhA.nshu\-khaNdam | mandasmita.n sumadhura.n karuNAkaTAkShaM tAmbUlapUritamukha.

n shruti\-kundale cha || 1|| prAtaH smarAmi bhuvanA\-galashobhi mAlAM vakShaHshriya.n lalitatu~Nga\-payodharAlIm | sa.nvit ghaTa~ncha dadhatI.n kamala.n karAbhyAM ka~njAsanA.n bhagavatI.n bhuvaneshvarI.n tAm || 2|| prAtaH smarAmi bhuvanA\-padapArijAtaM ratnoughanirmita\-ghaTe ghaTitAspada~ncha | yoga~ncha bhogamamita.n nijasevakebhyo vA~nchA.adhika.n kiladadAnamanantapAram || 3|| prAtaH stuve bhuvanapAlanakelilolAM brahmendradevagaNa\-vandita\-pAdapITham | bAlArkabimbasama\-shoNita\-shobhitA~NgIM vindvAtmikA.n kalitakAmakalAvilAsAm || 4|| prAtarbhajAmi bhuvane tava nAma rUpaM bhaktArtinAshanapara.n paramAmR^ita~ncha | hrI~NkAramantra\-mananI jananI bhavAnI bhadrA vibhA bhayaharI bhuvaneshvarIti || 5|| yaH shlokapa~nchakamida.n smarati prabhAte bhUtiprada.n bhayahara.n bhuvanAmbikAyAH | tasmai dadAti bhuvanA sutarA.n prasannA siddha.n manoH svapadapadma\-samAshraya~ncha ||

shrIdevyuvAcha \prabho shrIbhairavashreShTha dayAlo bhaktavatsala | bhuvaneshIstavam brUhi yadyahantava vallabhA || 1|| Ishvara uvAcha \shR^iNu devi pravakShyAmi bhuvaneshyaShTaka.n shubham | yena viGYAtamAtreNa trailokyama~Ngalambhavet || 2||

U.n namAmi jagadAdhArA.n bhuvaneshI.n bhavapriyAm | bhuktimuktipradA.n ramyA.n ramaNIyA.n shubhAvahAm || 3|| tva.n svAhA tva.n svadhA devi ! tva.n yaGYA yaGYanAyikA | tva.n nAthA tva.n tamohartrI vyApyavyApakavarjjitA || 4|| tvamAdhArastvamijyA cha GYAnaGYeya.n para.n padam | tva.n shivastva.n svaya.n viShNustvamAtmA paramo.avyayaH || 5|| tva.n kAraNa~ncha kArya~ncha lakShmIstva~ncha hutAshanaH | tva.n somastva.n raviH kAlastva.n dhAtA tva~ncha mArutaH || 6|| gAyatrI tva.n cha sAvitrI tva.n mAyA tva.n haripriyA | tvamevaikA parAshaktistvameva gururUpadhR^ik || 7|| tva.n kAlA tva.n kalA.atItA tvameva jagatA.nshriyaH | tva.n sarvakArya.n sarvasya kAraNa.n karuNAmayi || 8|| idamaShTakamAdyAyA bhuvaneshyA varAnane | trisandhya.n shraddhayA martyo yaH paThet prItamAnasaH || 9|| siddhayo vashagAstasya sampado vashagA gR^ihe | rAjAno vashamAyAnti stotrasyA.asya prabhAvataH || 10|| bhUtapretapishAchAdyA nekShante tA.n disha.n grahAH | ya.n ya.n kAma.n pravA~nCheta sAdhakaH prItamAnasaH || 11|| ta.n tamApnoti kR^ipayA bhuvaneshyA varAnane | anena sadR^isha.n stotra.n na sama.n bhuvanatraye || 12|| sarvasampatpradamida.n pAvanAnA~ncha pAvanam | anena stotravaryeNa sAdhitena varAnane | samapdo vashamAyAnti bhuvaneshyAH prasAdataH || 13|| iti shrIrudrayAmale tantre shrIbhuvaneshvaryaShTaka.n sampUrNam |

shrIchitrApuravAsinIM varabhavAnIsha~NkaratvapradAM otaprotashivAnvitAM gurumayIM gAmbhIryasantoShadhAm | hR^idguhyA~NkurakalpitaM gurumataM srotAyate tAM sudhAM shrIvallIM bhuvaneshvarIM shivamayImaishwaryadAM tAM bhaje || 1|| chinmudrA~NkitadakShiNAsyanihitAM shrIbhAShyakArashriyaM tAM hastAmalakaprabodhanakarIM kShetre sthitAM mAtR^ikAm | shrIvallyudbhavapuShpagandhalaharIM sArasvatatrAyikAM shrIvallIM bhuvaneshvarIM shivamayImaishwaryadAM tAM bhaje || 2|| shrIvidyoditakaumudIrasabharAM kAruNyarUpAtmikAM mUrtIbhUya sadA sthitAM guruparij~nAnAshramAshvAsanAm | sAnnidhyA~NgaNashiShyarakShaNakarIM vAtsalyasArAspadAM shrIvallIM bhuvaneshvarIM shivamayImaishwaryadAM tAM bhaje || 3|| tanvIM raktanavArkavarNasadR^ishIM khanDendusammaNDitAM

pInottu~NgakuchadvayIM kuTikaTIM tryakShAM sadA susmitAm | pAshAbhItivaraishvarA~NkushadharAM shrIparNapAdAM parAM shrIvallIM bhuvaneshvarIM shivamayImaishwaryadAM tAM bhaje || 4|| shrImachchha~NkarasadgururgaNapatirvAtAtmajaH kShetrapaH prAsAde vilasanti bhUri sadaye nityasthite hrIMmayi | yuShmatsnehakaTAkShasaumyakiraNA rakShanti dogdhrIkulaM shrIvallIM bhuvaneshvarIM shivamayImaishwaryadAM tAM bhaje || 5|| goptrIM vatsasurakShiNIM maThagR^ihe bhaktaprajAkarShiNIM yAtrAdivyakarIM vimarshakalayA tAM sAdhake saMsthitAm | prAyashchittajapAdikarmakanitAM j~nAneshvarImambikAM shrIvallIM bhuvaneshvarIM shivamayImaishwaryadAM tAM bhaje || 6|| shrIsArasvatageyapeyajananIM j~nAnAdividyApradAM loke bhaktasuguptitAraNakarIM kArpaNyadoShApahAm | AryatvapravikAsalAsanakarIM hR^itpadmavidyutprabhAM shrIvallIM bhuvaneshvarIM shivamayImaishwaryadAM tAM bhaje || 7|| kShudrA me bhuvaneshvari stutikathA kiM vA mukhe te smitaM yA.asi tvaM padavarNavAkyajananI varNaiH kathaM varNyatAm | vAsaste mama mAnase gurukR^ipe nityam bhavet pAvani nAnyA me bhuvaneshvari prashamikA nAnyA gatirhrIMmayi || 8||

shrIbhairava uvAcha devi ! tuShTo.asmi sevAbhistavadrUpeNa cha bhAShayA | mano.abhilaShitaM ki~nchid varaM varaya suvrate || 1|| shrIdevyuvAcha tuShTo.asi yadi me deva ! varayogyA.asmyahaM yadi | vada me bhuvaneshvaryAH mantraM nAmasahasrakam || 2|| shrIbhairava uvAcha tava bhaktyA bravImyadya devyA nAmasahasrakam |

mantragarbha chaturvargaphaladaM mantriNAM kalau || 3|| gopanIyaM sadA bhaktyA sAdhakaishcha susiddhaye | sarvarogaprashamanaM sarvashatrubhayAvaham || 4|| sarvotpAtaprashamanaM sarvadAridrayanAshanam | yashaskaraM shrIkaraM cha putrapautravivarddhanam | deveshi ! vetsi tvad bhaktyA gopanIyaM prayatnataH || 5|| asya nAmnAM sahasrasya RRiShiH bhairava uchyate | pa~nktishChandaH samAkhyAtA devatA bhuvaneshvarI || 6|| hrIM bIjaM shrIM cha shaktiH syAt klIM kIlakamudAhRRitam | mano.abhilAShasiddhayarthaM viniyogaH prakIrtitaH || 7|| || RRiShyAdinyAsaH || shrIbhairavaRRiShaye namaH shirasi | pa~nktishChandase namaH mukhe | shrIbhuvaneshvarIdevatAyai namaH hRRidi | hrIM bIjAya namaH guhye | shrIM shaktye namaH nAbhau | klIM kIlakAya namaH pAdayoH | mano.abhilAShayasiddhayarthe pAThe viniyogAya namaH sarvA~Nge || OM hrIM shrIM jagadIshAnI hrIM shrIM bIjA jagatpriyA| OM shrIM jayapradA OM hrIM jayA hrIM jayavarddhinI || 8|| OM hrIM shrIM vAM jaganmAtA shrIM klIM jagadvarapradA | OM hrIM shrIM jUM jaTinI hrIM klIM jayadA shrIM jagandharA || 9|| OM klIM jyotiShmatI OM jUM jananI shrIM jarAturA| OM strIM jUM jagatI hrIM shrIM japyA OM jagadAshrayA || 10|| OM shrIM jUM saH jaganmAtA OM jUM jagat kShayaM~NkarI | OM shrIM klIM jAnakI svAhA shrIM klIM hrIM jAtarUpiNI || 11|| OM shrIM klIM jApyaphaladA OM jUM saH janavallbhA | OM shrIM klIM jananItij~nA OM shrIM janatrayeShTadA || 12|| OM klIM kamalapatrAkShI OM shrIM klIM hrIM cha kAminI | OM gUM ghoraravA OM shrIM ghorarUpA hasauH gatiH || 13|| OM gaM gaNeshvarI OM shrIM shivavAmA~NgavAsinI | OM shrIM shiveShTadA svAhA OM shrIM shItAtapriyA || 14|| OM shrIM gUM gaNamAtA cha OM shrIM klIM guNarAgiNI || OM shrIM gaNeshamAtA cha OM shrIM sha~NkaravallabhA || 15|| OM shrIM klIM shItalA~NgI shrIM shItalA shrIM shiveshvarI | OM shrIM klIM glauM gajarAjasthA OM shrIM gIM gautamI tathA || 16|| OM ghAM ghuraghuranAdA cha OM gIM gItapriyA hasauH | OM ghAM ghariNI ghaTAntaHsthA OM gIM gandharvasevitA ||17|| OM gauM shrIM gopati svAhA OM gIM gauM gaNapriyA | OM gIM goShThI hasauH gopyA OM gIM dharmA~nsulochanA || 18|| OM shrIM gantrIM hasauH ghaNTA OM ghaM ghaNTAravAkulA | OM ghrIM shrIM ghorarUpA cha OM gIM shrIM garuDI hasauH || 19|| OM gIM gaNayA hasauH gurvI OM shrIM ghoradyutistathA | OM shrIM gIM gaNagandharvasevatA~NgI garIyasI || 20|| OM shrIM gAtha hasauH goptrI OM gIM gaNasevitA || OM shrIM guNamati svAhA shrIM klIM gaurI hasauH gadA || 21|| OM shrIM gIM gaurarUpA cha OM gIM gaurasvarA tathA | OM shrIM gIM klIM gadAhastA OM gIM gondA hasauH payaH || 22|| OM shrIM gIM klIM gamyarUpA cha OM agamyA hasauH vanam || OM shrIM ghoravadanA ghorAkArA hasauH payaH || 23|| OM hrIM shrIM klIM komalA~NgI cha OM krIM kAlabhaya~NkarI | U krIM karpatahastA cha krIM hrUM kAdambarI hasauH || 24|| krIM shrIM kanakavarNA cha OM krIM kanakabhUShaNA | OM krIM kAlI hasauH kAntA krIM hrUM kAruNyarUpiNI || 25|| OM krIM shrIM kUTapriyA krIM hrUM trikutA krIM kuleshvarI | OM krIM kambalavastrA cha krIM pItAmbarasevitA || 26|| krIM shrIM kulyA hasauH kIrtiH krIM shrIM klIM kleshahAriNI | OM krIM kUTAlayA krIM hrIM kUTakartrI hasauH kuTIH || 27|| OM shrIM klIM kAmakamalA klIM shIM kamalA krIM cha kauravI | OM klIM shrIM kururavA hrIM shrIM hATakeshvarapUjitA || 28||

OM hrAM rAM ramyarUpA cha OM shrIM klIM kA~nchanA~NgadA | OM krIIM shrIM kuNDalI krIM hU.N kArAbandhanamokShadA || 29|| OM krIM kura hasauH klaU blU OM krIM kauravamardinI | OM shrIM kaTu hasauH kuNTI OM shrIM kuShThakShaya~NkarI || 30|| OM shrIM chakorakI kAntA krIM shrIM kApAlinI parA | OM shrIM klIM kAlikA kAmA OM shrIM hrIM klIM kala~NkitA|| 31|| krIM shrIM klIM krIM kaThorA~NgI OM shrIM kapaTarUpiNI | OM krIM kAmavatI krIM shrIM kanyA krIM kAlikA hasauH || 32|| OM shmashAnakAlikA shrIM klIM OM krIM shrIM kuTilAlakA | OM krIM shrIM kuTilabhrUshcha krIM hrUM kuTilarUpiNI || 33|| OM krIM kamalahastA cha krIM kuNTI OM krIM kaulinI | OM shrIM klIM kaNThamadhyasthA klIM kAntisvarupiNI || 34|| OM krIM kArtasvarUpA cha OM krIM kAtyAyanI hasauH | OM krIM kalAvatI hasauH kAmyA krIM kalAnidhIsheshvarI || 35|| OM krIM shrIM sarvamadhyasthA OM krIM sarveshvarI payaH | OM krIM hrUM chakramadhyasthA OM krIM shrIM chakrarUpiNI || 36|| OM krIM hU.N chaM chakorAkShI OM chaM chandanashItalA | OM chaM charmAmbarA hrUM krIM chAruhAsA hasauH chyutA || 37|| OM shrIM chaurapriyA hU.N cha chArva~NgI shrIM chalA.achalA | OM shrIM hU.N kAmarAjyeShTA kulinI krIM hasauH kuhU || 38|| OM krIM kriyA kulAchArA krIM krIM kamalavAsinI | OM krIM helAH hasauH lIlAH OM krIM kAlavAsinI || 39|| OM krIM kAlapriyA hrUM krIM kAlarAtri hasauH balA | OM krIM shrIM shashimadhyasthA krIM shrIM kandarpalochanA || 40|| OM krIM shItA~nshumukuTA krIM shrIM sarvavarapradA | OM shrIM shyAmbarA svAhA OM shrIM shyAmalarUpiNI || 41|| OM shrIM krIM shrIM satI svAhA OM krIM shrIdharasevitA | OM shrIM rUkShA hasauH rambhA OM krIM rasavartipathA || 42|| OM kuNDagolapriyakarI hrIM shrIM OM klIM kurUpiNI | OM shrIM sarvA hasauH tRRIptiH OM shrIM tArA hasauH trapA || 43|| OM shrIM tAruNyarUpA cha OM krIM trinayanA payaH | OM shrIM tAmbUlaraktAsyA OM krIM ugraprabhA tathA || 44|| OM shrIM ugreshvarI svAhA OM shrIM ugraravAkulA | OM krIM cha sarvabhUShADhyA OM shrIM champakamAlinI || 45|| OM shrIM champakavallI cha OM shrIM cha chyutAlayA | OM shrIM dyutimati svAhA OM shrIM devaprasUH payaH || 46|| OM shrIM daityAripUjA cha OM krIM daityavimardinI | OM shrIM dyumaNinetrA cha OM shrIM dambhavivarjitA || 47|| OM shrIM dAridrayarAshidhnI OM shrIM dAmodarapriyA | OM klIM darpApahA svAhA OM krIM kandarpalAlasA || 48|| OM krIM karIravRRIkShasthA OM krIM hU.N~NkArigAminI | OM krIM shukAtmikA svAhA OM krIM shukakarA tathA || 49|| OM shrIM shukashrutiH shrIM klIM shrIM hrIM shukakavitvadA | OM krIM shukaprasU svAhA OM shrIM krIM shavagAminI || 50|| OM raktAmbarA svAhA OM krIM pItAmbarArchitA | OM shrIM krIM smitasaMyuktA OM shrIM sauH smarA purA || 51|| OM shrIM krIM hU.N cha smerAsyA OM shrIM smaravivaddhinI | OM shrI sarpAkulA svAhA OM shrIM sarvopaveshinI || 52|| OM krIM sauH sarpakanyA cha OM krIM sarpAsanapriyA | sauH sauH klIM sarvakuTilA OM shrIM surasurArchitA || 53|| OM shrIM surArimathinI OM shrIM surijanapriyA | aiM sauH sUryendunayanA aiM klIM sUryAyutaprabhA || 54|| aiM shrIM klIM suradevyA cha OM shrIM sarveshvarI tathA | OM shrIM kShemakarI svAhA OM krIM hU.N bhadrakAlikA || 55|| OM shrIM shyAmA hasauH svAhA OM shrIM hrIM sharvarIsvAhA | OM shrIM klIM sharvarI tathA OM shrIM klIM shAantarUpiNI || 56|| OM krIM shrIM shrIdhareshAnI OM shrIM klIM shAsinI tathA | OM klIM shitirhasauH shaurI OM shrIM klIM shAradA tathA || 57|| OM shrIM hrIM shArikA svAhA OM shrIM shAkambharI tathA | OM shrIM klIM shivarUpA cha OM shrIM klIM kAmachAriNI || 58||

OM yaM yaj~neshvarI svAhA OM shrIM yaj~napriyA sadA | OM aiM klIM yaM yaj~narUpA cha OM shrIM yaM yaj~nadakShiNA || 59|| OM shrIM yaj~nArchitA svAhA OM yaM yAj~nikapUjitA | shrIM hrIM yaM yajamAnastrI OM yajvA hasauH vadhUH || 60|| shrIM vAM baTukapUjitA OM shrIM varUthinI svAhA || OM krIM vArtA hasauH OM shrIM varadAyinI svAhA|| 61|| OM shrIM klIM aiM cha vArAhI OM shrIM klIM varavarNinI | OM aiM sauH vArtadA svAhA OM shrIM vArA~NganA tathA|| 62|| OM shrIM vaikuNThapUjA cha vAM shrIM aiM klIM cha vaiShNavI | OM shrIM brAM brAhmaNI svAhA OM krIM brAhmaNapUjitA || 63|| OM shrIM aiM klIM cha indrANI OM klIM indrapUjitA | OM shrIM klIM aindri aiM svAhA OM shrIM klIM indushekharA || 64|| OM aiM indrasamAnAbhA OM aiM klIM indravallabhA | OM shrIM iDA hasauH nAbhiH OM shrIM IshvarapUjitA || 65|| OM brAM brAhmI klIM ruM rudrANI OM aiM drIM shrIM ramA tathA | OM aiM klIM sthANupriyA svAhA OM gIM padakShayakarI || 66|| OM gIM gIM shrIM gurasthA cha aiM klIM gudavivarddhinI | OM shrIM krIM krUM kulIrasthA OM krIM shrIM kUrmapRRiShThagA || 67|| OM shrIM dhUM totalA svAhA OM trauM tribhuvanArchitA | OM prIM prItirhasauH prItAM prIM prabhA prIM pureshvarI || 68|| OM prIM parvataputrI cha OM prIM parvatavAsinI | OM shrIM prItipradA svAhA OM aiM sattvaguNAshritA || 69|| OM klIM satyapriyA svAhA aiM sauM klIM satyasa~NgarA | OM shrIM sanAtanI svAhA OM shrIM sAgarashAyinI || 70|| OM klIM chaM chandrikA aiM sauM chandramaNDalamadhyagA | OM shrIM chAruprabhA svAhA OM krIM preM pretashAyinI || 71|| OM shrIM shrIM mathurA aiM krIM kAshI shrIM shrIM manoramA | OM shrIM mantramayI svAhA OM chaM chandrakashItalA || 72|| OM shrIM shA~NkarI svAhA OM shrIM sarvA~NgavAsinI | OM shrIM sarvapriyA svAhA OM shrIM klIM satyabhAminI || 73|| OM klIM satyAtmikA svAhA OM klIM aiM sauH cha sAttvikI | OM shrIM rAM rAjasI svAhA OM krIM rambhopamA tathA || 74|| OM shrIM rAghavasevyA cha OM shrIM rAvaNaghAtinI | OM nishumbhohantrI hrIM shrIM klIM OM krIM shumbhamadApahA || 75|| OM shrIM raktapriyA harA OM shrIM krIM raktabIjakShaya~NkarI | OM shrIM mAhiShapRRiShTasthA OM shrIM mahiShaghAtinI || 76|| OM shrIM mAhiShe svAhA OM shrIM shrIM mAnaveShTadA | OM shrIM matipradA svAhA OM shrIM manumayI tathA || 77|| OM shrIM manoharA~NgI cha OM shrIM mAdhavasevitA | OM shrIM mAdhavastutyA cha OM shrIM vandIstutA sadA || 78|| OM shrIM mAnapradA svAhA OM shrIM mAnyA hasauH matiH | OM shrIM shrIM bhAminI svAhA OM shrIM mAnakShaya~NkarI || 79|| OM shrIM mArjAragamyA cha OM shrIM shrIM mRRigalochanA | OM shrIM marAlamatiH OM shrIM mukurA prIM cha pUtanA || 80|| OM shrIM parAparA cha OM shrIM parivArasamudbhavA | OM shrIM padmavarA aiM sauH padmodbhavakShaya~NkarI || 81|| OM prIM padmA hasauH puNyai OM prIM purA~NganA tathA | OM prIM payodRRishadRRishI OM prIM parAvateshvarI || 82|| OM payodharanamra~NgI OM dhrIM dhArAdharapriyA | OM dhRRiti aiM dayA svAhA OM OM shrIM krIM shrIM dayAvatI || 83|| OM shrIM drutagatiH svAhA OM drIM draM vanaghAtinI | OM chaM charmAmbareshAnI OM chaM chaNDAlarUpiNI || 84|| OM chAmuNDAhasauH chaNDI OM chaM krIM chaNDikApayaH | OM krIM chaNDaprabhA svAhA OM chaM krIM chAruhAsinI || 85|| OM krIM shrIM achyuteShTA hrIM chaNDamuNDakShayakarI | OM trIM shrIM tritaye svAhA OM shrIM tripurabhairavI || 86|| OM aiM sauH tripurAnandA OM aiM tripurasUdinA | OM aiM klIM sauH tripuradhyakShA aiM trauM shrIM tripurA.a.ashrayA || 87|| OM shrIM trinayane svAhA OM shrIM tArA varakulA | OM shrIM tumburuhastA cha OM shrIM mandabhAShiNI || 88||

OM shrIM maheshvarI svAhA OM shrIM modakabhakShiNI | OM shrIM mandodarI svAhA OM shrIM madhurabhAShiNI || 89|| OM mrIM shrIM madhuralApA OM shrIM mohitabhAShiNI | OM shrIM mAtAmahI svAhA OM mAnyA mrIM madAlasA || 90|| OM mrIM madoddhatA svAhA OM mrIM mandiravAsinI | OM shrIM klIM ShoDashArasthA OM mrIM dvAdasharUpiNI || 91|| OM shrIM dvAdashapatrasthA OM shrIM aM aShTakoNagA | OM mrIM mAta~NgI hasauH shrIM klIM mattamAta~NgagAminI || 92|| OM mrIM mAlApahA svAhA OM mrIM mAtA hasauH sudhA | OM shrIM sudhAkalA svAhA OM shrIM mrIM mAMsinI svAhA || 93|| OM mrIM mAlA karI tathA OM mrIM mAlAbhUShitA | OM mrIM mAdhvI rasApUrNA OM shrIM sUryA hasauH satI || 94|| OM aiM sauH klIM satyarUpA OM shrIM dIkShAhasauH darI | OM drIM dAtRRIpriyA hrIM shrIM dakShayaj~navinAshinI || 95|| OM dAtRRiprasU svAhA OM shrIM dAtA hasauH payaH OM shrIM aiM sauH cha sumukhI OM aiM sauH satyavAruNI || 96|| OM shrIM sADambarA svAhA OM shrIM aiM sauH sadAgatiH | OM shrIM sItA hasauH satyA OM aiM santAnashAyinI || 97|| OM aiM sauH sarvadRRiShTishcha OM krIM kalpAntakAriNI | OM shrIM chandrakalladharA OM aiM shrIM pashupAlinI || 98|| OM shrIMshishupriyA aiM sauH shishUtsa~NganiveshitA | OM aiM sauH tAriNI svAhA OM aiM klIM tAmasI tathA|| 99|| OM mrIM mohAndhakAraghnI OM mrIM mattamanAstathA | OM mrIM shrIM mAnanIyA cha OM prIM pUjAphaladA || 100|| OM shrIM shrIM shrIphalA svAhA OM shrIM klIM satyarUpiNI | OM shrIM nArAyaNI svAhA OM shrIM nUpurAkilA || 101|| OM mrIM shrIM nArasiMhI cha OM mrIM nArAyANapriyA | OM mrIM haMsagatiH svAhA OM shrIM haMsau hasauH payaH |102|| OM shrIM krIM karavAleShTA OM krIM koTaravAsinI || OM krIM kA~nchanabhUShADhyA OM krIM shrIM kurIpayaH || 103|| OM krIM shashirUpA cha shrIM saH sUryarUpiNI | OM shrIM vAmapriyA svAhA OM vIM varuNapUjitA || 104|| OM vIM vaTeshvarI svAhA OM vIM vAmanarUpiNI | OM raM vrIM shrIM khecharI svAhA OM raM vrIM shrIM sArarUpiNI || 105|| OM raM brIM khaDgadhAriNI svAhA OM raM brIM khapparadhAriNI | OM raM brIM kharparayAtrA cha OM prIM pretAlayA tathA || 106|| OM shrIM klIM prIM cha dUtAtmA OM prIM puShpavarddhinI | OM shrIM shrIM sAntidA svAhA OM prIM pAtAlachAriNI || 107|| OM mrIM mUkeshvarI svAhA OM shrIM shrIM mantrasAgarA | OM shrIM krIM krayadA svAhA OM krIM vikrayakAriNI || 108|| OM krIM krayAtmikA svAhA OM krIM shrIM klIM kRRipAvatI | OM krIM shrIM brAM vichitrA~NgI OM shrIMklIM vIM vibhAvarI || 109|| OM vIM shrIM vibhAvasunetrA OM vIM shrIM vAmakeshvarI | OM shrIM vasupradA svAhA OM shrIM vaishravaNArchitA || 110|| OM bhaiM shrIM bhAgyadA svAhA OM bhaiM bhaiM bhagamAlinI | OM bhaiM shrIM bhagodarA svAhA OM bhaiM klIM vaindaveshvarI || 111|| OM bhaiM shrIM bhavamadhyasthA aiM klIM tripurasundarI | OM shrIM krIM bhItihartrI cha OM bhaiM bhUtabhaya~NkarI || 112|| OM bhaiM bhayapradA bhaiM shrIM bhaginI bhaiM bhayApahA | OM hrIM shrIM bhogadA svAhA shrIM klIM hrIM bhuvaneshvarI || 113|| iti shrIdevadeveshi ! nAmnA sAhasrakottamaH | mantragarbhaM paraM ramyaM gopyaM shrIdaM shivAtmakam || 114|| mA~NgalyaM bhadrada sevyaM sarvarogakShaya~Nkaram | sarvadAridrayarAshighnaM sarvAmaraprapUjitam || 115|| rahasyaM sarvadevAnAM rahasyaM sarvadehinAm | divyaM stotramidaM nAmnAM sahasramanubhiryutam || 116|| parAparaM manumayaM parApararahasyakam | idaM nAmnAM sahasrAkhyaM stavaM mantramayaM param || 117|| paThanIyaM sadA devi ! shUnyAgAre chatuShpathe | nishIthe chaiva madhyAhne likhed yatnena deshikaH || 118||

gandhaishcha kusumaishchaiva karpUreNa cha vAsitaiH | kastUrIchandanairdevi ! dUrvayA cha maheshvarI ! || 119|| rajasvalAyA raktena likhennAmnAM sahasrakam | likhitvA dhArayenmUrdhni sAdhakaH subhavA~nChakaH || 120|| yaM yaM kAmayate kAmaM taM taM prApnoti lIlayA | aputro labhate putrAn dhanArthI labhate dhanam || 121|| kanyArthI labhate kanyAM vidyArthI shAstrapAragaH | vandhyA putrayutA devi ! mRRitavatsA tathaiva cha || 122|| puruSho dakShiNe bAhau yoShid vAmakare tathA | dhRRitvA nAmnAM sahasraM tu sarvasiddhirbhaved dhruvam || 123|| nAtra siddhAdyapekShA.asti na vA mitrAridUShaNam | sarvasiddhikRRitaM chaitat sarvAbhIShTaphalapradam || 124|| mohAndhakArApaharaM mahAmantramayaM paraM | idaM nAmnAM sahasraM tu paThitvA trividhaM dinam || 125|| rAtrau vAratrayaM chaiva tathA mAsatrayaM shive ! | baliM dadyAd yathAshaktyA sAdhakaH siddhivA~nChakaH || 126|| sarvasiddhiyuto bhUtvA vichared bhairavo yathA| pa~nchamyAM cha navamyAM cha chaturdashyAM visheShataH || 127|| paThitvA sAdhako dadyAd baliM mantravidhAnavit | karmaNA manasA vAchA sAdhako bhairavo bhavet || 128|| asya nAmnAM sahasrasya mahimAnaM sureshvari !| vaktuM na shakyate devi ! kalpakoTishatairapi || 129|| mArIbhaye chaurabhaye raNe rAjabhaye tathA | agnije vAyuje chaiva tathA kAlabhaye shive !|| 130|| vane.araNye shmashAne cha mahotpAte chatuShpathe | durbhikShe grahapIDAyAM paThennAmnAM sahasrakam || 131|| tat sadyaH prashamaM yAti himavadbhAskarodaye | ekavAraM paThet pAtraH tasya shatrurna jAyate || 132|| trivAraM supaThed yastu sa tu pUjAphalaM labhet | dashAvartaM paThet yastu devIdarshanamApnuyAt || 133|| shatAvataM paThed yastu sa sadyo bhairavopamaH | idaM rahasyaM paramaM tava prItyA mayA smRRItam || 134|| gopanIyaM prayatnena chetyAj~nA parameshvari ! | nAbhaktebhyastu dAtavyo gopanIyaM maheshvari || 135||