Vous êtes sur la page 1sur 43

EZOTeRYCZNY KWARTALNIk ELekTRONICZNY

Numer 9, stycze 2012


Witam
Drodzy Pastwo! W XXI wieku ju nikomu nie trzeba tumaczy iwyjania potrzeby utrzymywania higieny osobistej, mycia rk idbania oczysto, amimo to nadal wiele si otym mwi ipisze. Wielka szkoda, e rwnie szerokiej informacji nie dostarczaj nam media na temat zachowania takiej samej czystoci wsferze negatywnych energii subtelnych. Niestety, yjemy wtakich czasach, kiedy liczba kontaktw midzyludzkich znaczco wzrosa ijeszcze bdzie wzrasta. Wszyscy duo podrujemy, spotykamy rnych ludzi, atwo si wymieniamy informacjami korzystajc zcoraz to nowoczeniejszych rodkw komunikacji. Kadego rodzaju kontakt moe (aczkolwiek nie musi) skutkowa przylgniciem do nas brudw energetycznych, aco za tym idzie dziwnym pogorszeniem samopoczucia, spadkiem nastroju, wzrostem agresji, zniechceniem, obnieniem energii, anawet depresj. Negatywne energie nie uznaj adnych ogranicze, zatwoci przekazywane s wkontakcie bezporednim ito nie tylko przez znajomych, ale iprzez obce osoby, np. wrodkach komunikacji masowej, szpitalu, biurze, teatrze, sklepie itp., jak iwkontakcie porednim przez telefon, mail, portale spoecznociowe, fora internetowe itd. Ze yczenia, zawi, wampiryzm energetyczny, presja psychiczna, manipulacja, szanta emocjonalny to tylko najczciej spotykane przejawy negatywnych energii, zktrymi mamy do czynienia. Czy wiemy jak si znich oczyszcza? Ajeli wiemy, to czy stosujemy te metody? Nikt nie wtpi wto, e brud materialny zawiera wsobie wirusy, bakterie iinne zarazki wywoujce choroby, ale czy kto je widzia nieuzbrojonym wmikroskop okiem? Dlaczego wic wierzymy wich istnienie, apodwaamy istnienie negatywnych energii, ktre tak samo s, cho rwnie niewidoczne goym okiem. Dlaczego tak boimy si zarazkw, e kiedy TV informuje owybuchu jakiej epidemii, liczc na wzrost ogldalnoci iuzyskujc j, my zakadamy maski na twarz iwnapiciu czekamy na dalsze wiadomoci, jakby faktycznie mogy one uchroni nas przed jakimkolwiek zagroeniem? Warto wiedzie, e duo wikszym zagroeniem dla nas s energetyczne wirusy izarazki. Ich dziaanie potrafi dokona prawdziwego spustoszenia wludzkiej psychice, adana osoba czsto nie potrafi okreli, co jest przyczyn zego nastroju isamopoczucia. Ju pisaam otym, ale tu chc raz jeszcze podkreli, e nie jestem przeciwna nowoczesnoci ikorzystaniu zdobrodziejstw nowoczesnej techniki. Jedynie zwracam uwag, e tak jak dla zdrowia fizycznego stosujemy odpowiednie zabiegi, tak idla psychicznego powinnimy umie oczyszcza si brudw energetycznych. Mona przed tymi energiami chroni si, ale eby ta ochrona bya skuteczna, najpierw musimy si oczyci zenergetycznych brudw, inaczej ochronimy je, anie siebie. Dlatego szczeglnie mocno zachcam Pastwa do przeczytania wtym numerze EKE artykuu Rytuay oczyszczajce, gdzie opisuj najprostsze inajskuteczniejsze rytuay (czy inaczej mwic zabiegi) usuwajce negatywne energie zarwno zistot ywych, jak izpomieszcze, wktrych mieszkamy czy pracujemy. Alla Alicja Chrzanowska

EKE

Spis treci
1. Astrologia 1.1. Astrologiczna prognoza na Ikwarta 2012, A. A. Chrzanowska................................. 3 1.2. Wysze planety Pluton, E. Suszczynska.................................................................. 6 2. Tarot 2.1. Prognoza na podstawie Tarota, A. A. Chrzanowska. ......................................... 13 2.2. Interpretacja karty na 1. pozycji Indywidualnego Portretu c.d., A. A. Chrzanowska 16 2.3. Mae Arkana opowie odenarach, A. A. Chrzanowska....................................... 24 3. Magia 3.1. Moc ywiou ziemi, A. A. Chrzanowska..................................................................... 31 3.2. Rytuay oczyszczajce, A. A. Chrzanowska. .............................................................. 35 4. Wrby 4.1. Wrenie zfusw od herbaty, E. Kolesow................................................................ 39 5. Polecamy. ....................................................................................................................... 43
Redakcja: Alla Alicja Chrzanowska Andrzej Piotr Zaski Magorzata Goko Wsppracuj: Emma Lange Elena Suszczynska Elena Rusakowa Jewgienij Kolesow

1. ASTROLOGIa
1.1. Astrologiczna prognoza na Ikwarta 2012
Soce wKoziorocu Soce weszo wten znak rozpoczynajc astronomiczn zim 22.12.2011 ibdzie wnim przebywa do 20.01.2012. Okres ten sprzyja wszystkim znakom ziemskim (Koziorocom, Bykom iPannom), apozostaych zachca do powanego traktowania swoich zada iobowizkw. To czas budowania podwalin, robienia dalekosinych planw icikiej pracy, ktra jednak, jeli zostanie wykonana sumiennie przyniesie konkretne itrwae rezultaty. Nie jest to co prawda odpowiedni moment na byskotliwe wystpienia Alla Alicja Chrzanowska izmiany image, ale prowadzone wtym czasie rozmowy, pertraktacje iustalone uzgodnienia bd stabilne izostan wypenione co do joty. Soce wWodniku Soce wejdzie wten znak 20.01.2012 ipozostanie wnim do 19.02.2012. Opiekuje si wtym czasie nie tylko Wodnikami, ale ipozostaymi znakami ywiou powietrza (Waga, Blinita). Zachca do kontaktw, spotka zprzyjacimi, nawizywania nowych znajomoci oraz uczestnictwa wyciu towarzyskim iimprezach kulturalnych. Sprzyja kontaktom zobcokrajowcami iwyjazdom zagranicznym. Jest to rwnie dobry moment na doskonalenie jzykw obcych, podejmowanie nauki irozszerzania wiedzy, zdawanie egzaminw, zawieranie umw ikontraktw, cho kad informacj naley dokadnie sprawdzi, aprzed zoeniem podpisu na jakimkolwiek dokumencie warto dokadnie go przeczyta. Soce wRybach Soce wejdzie wten znak 19.02.2012 ibdzie wnim do 20.03.2012 patronujc Rybom ipozostaym znakom wodnym (Rakom iSkorpionom). To dobry moment, by zaj si swoim yciem uczuciowym, poprawi relacj zukochan osob ibliskimi ludmi. Szczero iotwarto wsferze emocjonalnej zaowocuje lepszym wzajemnym zrozumieniem midzy partnerami, uatwi ycie rodzinne ipoprawi nastrj, ktry uwielu znas pod koniec zimy nie jest najlepszy. Znueni t por roku moemy odczuwa pogorszenie stanu zdrowia, ktrym naley teraz zaj si zca starannoci inie lekceway adnych dolegliwoci, wtym take (amoe przede wszystkim) psychicznych. Merkury do 8 stycznia przemieszcza si bdzie przez znak Strzelca zachcajc do ekspansji wkadym znaczeniu tego sowa, aszczeglnie do zabiegw majcych na celu powikszenie dochodw irozwj kariery. Moe te przynie nowe iperspektywiczne znajomoci zobcokrajowcami lub osobami powracajcymi zzagranicy. Od 9 stycznia Merkury zacznie si przemieszcza przez znak Kozioroca, sprzyjajc sprawom zawodowym, uatwiajc zdawanie egzaminw, przynoszc postpy wpracy zwizanej ze sowem mwionym ipisanym. Bdzie te wtym czasie sprzyja handlowi, zdobywaniu informacji, wszelkim dziaaniom biznesowym, twrczoci literackiej, awchodzc 28 stycznia wznak Wodnika take kontaktom towarzyskim, wanym rozmowom, podrom iwyjazdom oraz spotkaniom zcudzoziemcami. WWodniku bdzie przebywa krtko, bo tylko do 14 lutego, warto wic dobrze wykorzysta ten okres, gdy wchodzc do znaku Ryb skieruje nasz uwag na kontakty midzy bliskim ludmi, szczere rozmowy ouczuciach iemocjach, moe przynie wizyt krewnych lub odwiedziny unich. Jest to te dobra pora na kampani reklamow produktw przeznaczonych do domowego uytku, jak te na premiery dowolnych dzie sztuki. Wtym znaku te bdzie przebywa krtko i3 marca wejdzie do znaku Barana przynoszc zjednej strony wzrost energii, ale zdrugiej skonno do ryzykownych dziaa. Wzwizku ztym naley zachowa du ostrono przy podejmowaniu decyzji ibez potrzeby nie szarowa. Wznaku tym Merkury pozostanie do 12 marca wruchu prostym, aod 13 zacznie porusza si ruchem wstecznym. Wzwizku ztym moe pojawi si niecierpliwo wstosunku do pogldw innych, pozerstwo, wymdrzanie si. Ludzie mog apa si to za jedn spraw, to za drug, trudno bdzie skoncentrowa si na czym jednym. Utrata zainteresowania tym, co si robi, ostro obnia wydajno pracy. Jeli myl przeskoczya na inny temat, to zmusi j do powrotu do nieskoczonej sprawy jest bardzo trudno. Ludzie mog 

czepia si sw, sysze wwypowiedziach innych groby lub ch obraenia iponienia. Sami przy tym mog by zoliwi lub grubiascy. Czsto zdarza si te przechwalanie, wyolbrzymianie swoich zasug, atake lekcewace wyraanie si na temat innych ludzi. Merkury wruchu wstecznym pozostanie do 05 kwietnia. Wenus do 14 stycznia znajduje si wznaku Wodnika ibdzie sprzyja bdzie kontaktom zprzyjacimi, yciu towarzyskiemu, zainteresowaniom kulturalnym iartystycznym. Niewykluczone, e przyjaciele odmiennej pci poczuj do siebie co wicej ni przyja. Jest to dobry czas dla osb twrczych, ajeli przy tym s oni zakochani, to potrafi stworzy wielkie dziea. Przy przejciu Wenus przez ten znak jest moliwo zarobku lub przypywu pienidzy dziki wsppracy lub poprzez przyjaci, mecenasw, sponsorw. Moe pojawi si nieoczekiwana, ale perspektywiczna propozycja biznesowa. To dobra pora na dziaalno spoeczn. Drug poow stycznia ipocztek lutego (do 08.02) Wenus spdzi wznaku Ryb iskieruje nasz uwag na ycie rodzinne, wzmocni wizy maeskie izapewni dobre relacje midzy partnerami, pod warunkiem, e bd oni wobec siebie uczciwi, otwarci iszczerzy. Wenus przez cay ten kwarta porusza si wruchu prostym, awic nie powinna przysparza nam specjalnych problemw wpodlegajcych jej dziedzinach, aszczeglnie wsferze relacji msko-damskich. Zkolei dokonujc 09 lutego ingresu wznak Barana iznajdujc si wtym znaku do 05 marca planeta ta podrzuci nieco wicej aru inamitnoci wrelacje miosne, za samotnych zachci do poszukiwania staego partnera. Warto ztego skorzysta, gdy zawarte wtym czasie znajomoci faktycznie mog przeksztaci si wtrwae iudane zwizki. Wchodzc wznak Byka 06 marca iznajdujc si wnim do 03 kwietnia pomoe umacnia iutrwala ju istniejce zwizki miosne, atake przyniesie wiele okazji do zawarcia nowych znajomoci, ktre pod jej wpywem atwo mog przeksztaci si wco gbszego. Bdzie to te dobry okres dla spraw finansowych, szczeglnie korzystny dla inwestycji ilokat kapitau. Wenus bdzie wtym czasie wswoim znaku, gdzie dziaa najsilniej inajkorzystniej, warto wic ten czas dobrze spoytkowa. Mars przez cay ten kwarta porusza si przez znak Panny, do 24 stycznia wruchu prostym, co skoncentruje nasz uwag na dziaaniach biznesowych, pracy iaktywnoci zawodowej, gdzie jednak naley pamita, by przesadnie nie ryzykowa. Niestety, od 25 stycznia Mars rozpoczyna ruch retrogradacyjny ibdzie tak si porusza a do 14.kwietnia. Czsto zapowiada to ryzyko awarii przemysowych, konflikty iinne nieprzyjemnoci wrodowisku zawodowym, sytuacje zagroenia, konieczno pracy wnadgodzinach, co wywouje niezadowolenie pracownikw. Niewykluczone napicie fizyczne iumysowe, atake choroby zawodowe iurazy. Warto wtym czasie szczegln uwag powici profilaktyce zdrowia izadba ohigieniczny tryb ycia. Jowisz znajduje si wznaku Byka iprzez cay ten kwarta porusza si ruchem prostym, co daje moliwo zaoenia podwalin pod przyszy dobrobyt. Ludzie cakowicie pograj si we wszystko, co zwizane jest zmoliwoci zarabiania. To dobra pora na lokowanie pienidzy wnieruchomoci, rozpoczynanie lub rozszerzanie biznesu zwizanego zfinansami, budownictwem, drogimi, naturalnymi idobrej jakoci rzeczami, atake na uzyskanie dugoterminowych kredytw. Zwiksza si ilo gotwki, papierw wartociowych. Czsto wanie teraz wydawane s prawa zwizane zwasnoci. Pastwo zaczyna powica wicej uwagi kwestiom rozwoju przemysu, rolnictwa, poszukuje moliwoci zapewnienia wzrostu rezerw energetycznych. Jowisz wByku jest te ogromnym wielbicielem sztuki ismakoszem, dlatego te sfery take nie zostan pominite wyciu kadego znas, ale iwaspekcie pastwowym. Na poziomie przecitnego czowieka dziaanie Jowisza bdzie wyraa si nie tylko wdeniu do powikszenia swego bogactwa, ale iwzwikszeniu wydatkw na przyjemnoci, rozrywki, wygod. Najwaniejsze wtym wypadku jest zachowanie rwnowagi, eby wydatki nie przekroczyy przychodw. Jest to korzystny kwarta na due lokaty kapitau inabywanie drogich rzeczy, operacje giedowe ifinansowe czy zmian miejsca pracy na bardziej intratn. Saturn przez cay ten kwarta przemieszcza si przez znak Wagi. Do 07 lutego przesuwa si ruchem prostym. Sprzyja to wzmocnieniu stosunkw dobrossiedzkich, nawizaniu trwaych zwizkw, poprawie relacji wju istniejcych zwizkach. Naley jednak pamita, e Saturn wWadze uwalnia od niepotrzebnych partnerw. Wtym czasie weryfikuje si rwnie wiele praw ipodejmowane s prby zlikwidowania niesprawiedliwoci. Niestety, 08 lutego Saturn rozpoczyna ruch retrogradacyjny, ktry bdzie trwa do 25 czerwca. Nierzadko przynosi to sprzeciw spoeczestwa wobec 

wadzy, kryzys rzdowy, zaostrzenie stosunkw midzynarodowych, prby rozwizywania problemw zpozycji siy lub drog wojny. Nasilaj si tendencje opozycyjne, moliwe s prby przewrotw pastwowych, przejcia wadzy poprzez spiski, intrygi, sprytne manewry. Czsto dochodzi do zamachw, gonych zabjstw, procesw sdowych, konfliktw wojennych. Moliwe jest zrywanie umw, nieprzestrzeganie kontraktw igone rozwody znanych ludzi. Wyciu zwykych ludzi wskazana jest szczeglna ostrono wyciu osobistym iunikanie podejrzanych znajomoci. Wysze planety wszystkie trzy wysze planety przez cay kwarta poruszaj si ruchem prostym. Uran nadal przemieszcza si przez znak Barana, gdzie bdzie przebywa przez cay kwarta, przemieszczajc si ruchem prostym, co podniesie poziom energii, zachci do dziaania, podejmowania nowych wyzwa izainteresowania si wszelkiego rodzaju nowinkami, innowacjami iudogodnieniami. Neptun wgrudniu podj ruch prosty ido 03 lutego wdruje przez znak Wodnika, co korzystnie odbije si na naszych nastrojach isamopoczuciu, aprzede wszystkim na relacjach koleeskich iprzyjacielskich. Natomiast 04 lutego dokona ingresu wznak Ryb, co sprzyja bdzie osobom twrczym, kreatywnym, jak te dziaalnoci charytatywnej iwzrostowi religijnoci. Natomiast Pluton nadal wdruje ruchem prostym przez znak Kozioroca, sprzyjajc sprawom zwizanym zkarier, prac zawodow iprocesami spoecznymi. Alla Alicja Chrzanowska

Oferujemy Astrologi klasyczn hrabiego S.A.Wronskiego.


Tom IWprowadzenie do astrologii Tom II Stopnie Tom III Domy Tom IV Planety. Soce iKsiyc Tom VPlanety. Merkury, Wenus, Mars iJowisz Tom VI Planety. Saturn, Uran, Neptun Tom VII Planety. Pluton, Chiron, Prozerpina, wzy ksiycowe, Lilith iLulu Tom VIII Aspekty. Teoria. Soce, Ksiyc, Merkury Tom IX Aspekty. Wenus, Mars, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun, Pluton Tom X Tranzyty. Soce iKsiyc Tom XI Tranzyty. Merkury iWenus Tom XII Tranzyty. Mars, Jowisz iSaturn

1.2. Wysze planety Pluton, E. Suszczynska


Dziaanie cia subtelnych Pluton Po to, eby dokadniej zrozumie jak przejawia si Pluton, co wicej, eby lepiej zorientowa si wtym, co dzieje si znami, kiedy planeta uruchamia proces regeneracji (jak si nam zawsze wydaje cakowicie zniszczonych cia), naley zapozna si zdziaaniem systemu cia subtelnych Plutona. Iprzede wszystkim, trzeba zanalizowa pooenie planety wnaszym Ukadzie Sonecznym. Pluton to niewielkie ciao niebieskie, dziaajce na skraju naszego systemu. Jego orbita jest mocno wycignita. Jedn czci przecina Elena Suszczynska ona orbit Neptuna, wdzierajc si wwewntrzne granice Ukadu Sonecznego, drug odchodzc daleko od jego centrum Soca. Taka budowa orbity daje Plutonowi moliwo zjednej strony bezporedniego wspdziaania zsubstancj Wszechwiata iprzyjmowania wsiebie ze sfer zewntrznych wielu potokw, rnych pod wzgldem siy icech. Zdrugiej za przecinajc si zorbit Neptuna iwdzierajc si na pewien Czas wwewntrzne granice Ukadu Sonecznego, planeta ma moliwo przekazania do jego wntrza potoki zewntrzne, oczywicie nie bez wiedzy ipomocy Soca. Taka waciwo orbity Plutona pomaga mu realizowa swoje zadania iksztatuje okrelony pod wzgldem cech imoliwoci system cia subtelnych. System ten jest zawsze nastawiony na odbir potokw substancji zewntrznej iwdowolnym momencie gotowy zmienia je wtaki sposb, eby potoki te potem mogy uczestniczy we wszelkich przeksztaceniach zachodzcych wewntrz Ukadu Sonecznego, nie niszczc go. Pierwsz spraw, ktr naley uwzgldnia podczas analizy Plutona jest specyfika jego dziaania podczas najwikszego oddalenia od Soca. Jako tej pracy okrela si poprzez najdalsz cz orbity. Taka pozycja zmusza planet do bezwarunkowego przyjmowania wsiebie maksymalnej iloci substancji Wszechwiata, bezporednio stykajc si zni. Przy czym cay ukad powiza energetycznych (ukad cia subtelnych) Plutona dziaa wreimie wchaniania wsiebie tej substancji do tego momentu a wszystkie ciaa subtelne planety nie wypeni si ni. Po tym zaczyna si drugi etap pracy planety, ktra wwczas wykorzystuje drugie pooenie swojej orbity maksymalnie dostpne dla niej zblienie do Soca. Taka pozycja pozwala ciaom subtelnym Plutona oddawa to wszystko, co on przyj wsiebie. Pomaga wtym to, e wmiejscu gdzie dochodzi do przecicia si orbit Plutona iNeptuna, apierwszy znich znajduje si bliej Soca, wizi tworzone wewntrz Ukadu Sonecznego przy udziale samego Soca zaczynaj zdejmowa zciaa Plutona przechwycon przez niego substancj. Jest to jednak zaledwie nieznaczna cz tej pracy jak dokonuje to ciao niebieskie. Najwaniejsze dzieje si we wntrzu planety, kiedy uruchamia si cay jej system powiza energetycznych izaczyna si najbardziej interesujcy iskomplikowany proces, ktry mona sobie jedynie wyobrazi zaczyna si proces przeksztacenia na nowo zdobytego materiau wsubstancj zdoln do dziaania wwewntrznych granicach naszej Przestrzeni, czyli tworzy si substancja, ktra pod wzgldem czstotliwoci wibracji odpowiada cechom Przestrzeni Ukadu Sonecznego. Bez takiego przeksztacenia wiat, wktrym yjemy zostaby ju dawno zniszczony przez potoki nieokieznanej siy pyncej wprost zKosmosu. Analizujc dziaanie subtelnych cia Plutona obowizkowo naley pamita otym, e jest ono niezbdne zarwno caej Przestrzeni Ukadu Sonecznego, jak inam, przedstawicielom mikrosystemu. Dlatego planeta zawsze wykorzystuje te same mechanizmy przejawiania siebie inie jest tu wcale wane na jakim poziomie buduje ona swoje wizi na poziomie budowania relacji pomidzy Ukadem Sonecznym ipotokami substancji wypeniajcej ciao Wszechwiata czy na poziomie budowania stosunkw midzy nami, przedstawicielami mikrosystemw oraz otaczajcym nas wiatem. Trzeba powiedzie, e cay system cia subtelnych Plutona jest na tyle podatny na wszelkie zewntrzne zmiany, e wdowolnym momencie Czasu jest gotw aktywnie reagowa na te zmiany. 

Przy czym zjednej strony ciaa subtelne planety bardzo szybko wszystko chon, azdrugiej rwnie szybko zmieniaj przyjte zzewntrz potoki. Tutaj zawsze dochodzi do szybkiej reakcji ciaa niebieskiego, ktra jest niezbdna ztego wzgldu, eby subtelne otoczki, jak isamo ciao materialne planety nie zdyy si rozpa. Wgruncie rzeczy to wanie umiejtno natychmiastowego reagowania irwnie szybkiego zmieniania reakcji jest podstawow waciwoci Plutona iznaku Skorpiona, ktrym on wada. Wtakim przypadku reagowanie jest niczym innym, jak budowaniem ochrony, wyraone poprzez proces reagowania wcelu pniejszego utosamienia siebie zczstotliwoci wibracji potokw zewntrznych izmieniania ich. Przy tym wchwili reakcji wciele planety dochodzi do obnienia albo podwyszenia tej czstotliwoci do poziomu, na ktrym pracuje wdanym momencie Ukad Soneczny. Poniewa samo ciao Plutona, jak ju pisaam, jest bardzo wraliwe na wszelkie zmiany czstotliwoci wibracji Przestrzeni, to wanie ta wraliwo czyni moliwym byskawiczne dostrojenie si planety do tego, co nowe iprzychodzi do niej zKosmosu. Wiemy ju, e stajc si podobnym do tego, co prezentuje cay wiat ireagujc na stan istniejcy mona otrzyma maksymaln ochron oraz zdolno do transformacji iodnowienia. Iwanie to demonstruje nam planeta. Dlatego Pluton nigdy nie proponuje nam potokw bez dokonania wnich wstpnych zmian. Jeli ju co wnikno wjego ciao, to zostanie ono bez wtpienia przetransformowane. Jest to swoista etyka Plutona, zakadajca idopuszczajca moliwo dokonywania zmian dowolnych wyjciowych cech, poniewa tylko po tym moe rozpocz si proces regeneracji inastpnie odrodzenia. Po przyjciu wsiebie substancji zewntrznej, Pluton na pewien Czas staje si cakowicie do niej podobny ijednoczenie cakowicie zaleny od jej cech, ktre zawsze nieco si rni od tych, ktrymi byo wypenione wyjciowo ciao planety. Innymi sowy, przy wchanianiu przez planet substancji zewntrznej, ta ostatnia cakowicie zastpuje sob to, czym wczeniej by wypeniony Pluton irobi to bardzo intensywnie, co bardzo drani planet. (Stan rozdranienia wyjani mona tym, e potoki zewntrzne zawsze s znacznie aktywniejsze imocniejsze ni substancja znajdujca si wewntrz dowolnego systemu ijest to naturalne, poniewa ta materia, ktra znajduje si wniewoli, wzamknitej Przestrzeni, jest delikatniejsza imniej ruchliwa, ato znaczy, e rwnie imniej energetyczna, ataki stan rodzi rozdranienie. Ale zdrugiej strony to wanie stan rozdranienia zmusza do bardziej dynamicznego reagowania na dowoln inwazj, cho jest to bardzo trudne.) Napeniony now substancj Pluton zaczyna odczuwa wyjtkowy dyskomfort, poniewa ta obca materia zaczyna bardzo mocno rozdrania planet swoj niezgodnoci wstosunku do cech substancji, do ktrej jest ona przyzwyczajona. Co wicej, ta nowa substancja zawsze niesie wsobie informacj otym, e nadszed Czas zmian wyraony poprzez stan niezgodnoci cech wewntrznych planety zczstotliwoci wibracji potokw zewntrznych. Po czym, eby nie by zniszczonym przez wchodzce wjego ciao potoki obcej materii subtelnej Pluton zmuszony jest bardzo aktywnie reagowa na czstotliwo jej wibracji. Jak ju pisaam, jeli planeta nie zrobi tego dostatecznie szybko, to zostanie natychmiast zniszczona. Dlatego Pluton byskawicznie ibardzo dynamicznie reaguje, wykorzystujc wszystkie swoje moliwoci. Wnastpstwie takiej pracy cechy wewntrzne tego ciaa niebieskiego bardzo mocno si zmieniaj, za sama planeta po takich zmianach automatycznie staje si nosicielem nowej pod wzgldem cech substancji, ktre przekazuje wramach granic Ukadu Sonecznego. Przy czym jeli substancja zewntrzna pocztkowo miaa wysz czstotliwo wibracji wstosunku do tej, ktra dziaaa wdanym Czasie wnaszym Ukadzie iwypeniaa ciao Plutona, to planeta wchwili czenia si zpotokami zewntrznymi zaczyna intensywnie obnia czstotliwo ich wibracji iodwrotnie. Innymi sowy ona zawsze stara si wywoa wsobie reakcje pomagajce osign maksymaln moliw zgodno midzy jej stanem wewntrznym istanem sfer zewntrznych. Jest to niezbdne dlatego, e nowo utworzona iprzekazana Przestrzeni zewntrznej cecha pomaga otaczajcemu wiatu znale ten najlepszy wariant przejawienia siebie, przy ktrym moliwe jest choby nie idealne, ale przynajmniej dopuszczalne wsplne istnienie dwch wiatw. Wiadomo, e przy aktywnym reagowaniu zawsze zuywa si duo si, po czym napicie wewntrzne dowolnego systemu si zmienia. Ono moe wzrosn lub osabi si, ale przy tym zawsze 

rodzi si z reguy (cho nie jest to obowizkowe) na pocztku dziaania-reagowania nastpuje obnienie czstotliwoci wibracji wyjciowego materiau, gdy cz energii wydatkowana jest na stworzenie jakociowo nowej substancji itakiego stanu, ktry bdzie j podtrzymywa. Wdodatku takie dziaanie powinno dokonywa si bardzo szybko, ato take wymaga ogromnej iloci si. Dlatego zreguy na pocztku obserwujemy efekt spadku napicia, ktry na ziemskim poziomie odczuwany jest wpostaci cikich, tzw. plutonicznych sytuacji. Ale to wanie na tym etapie przejawia si prawdziwa wielkoduszno Plutona ipo raz pierwszy zaczynamy rozumie, na ile dokadnie planeta przestrzega podstawowe warunki swojej pracy po obnieniu napicia (najczciej jest to stres), wprzypadku naszej prawidowej reakcji na niego ona (przy pomocy wynikw tego reagowania) obowizkowo inicjuje proces podwyszania napicia iwtaki sposb przywraca siy, ale proponuje przy tym nieco zmienion realno. Jeliby oddziaywanie Plutona zawsze zakadao zniszczenie, to planeta ta prezentowaaby sob pewien system, zdolny wycznie do obniania napicia dowolnych sfer a do cakowitego ich zlikwidowania. Atak si nie dzieje. Jako wadca Skorpiona iprzedstawiciel systemu regeneracji planeta nastawiona jest zawsze na oczyszczenie iodrodzenie, aproces ten moliwy jest wycznie przy wzmocnieniu ipodwyszeniu napicia dowolnego ukadu. Co wicej, regeneracja moe rozpocz si po tym, jak dowolny system przeyje stan upadku, apotem nastpi etap oczyszczenia aktywnie reagujcy na niego. Dopiero potem utworz si wewntrzne mechanizmy inicjujce proces regeneracji. Tutaj to potrzeba dziaaniareakcji wcza proces odrodzenia. Wiemy, e samo reagowanie (jako odpowied-odzew na wchodzenie wnas potokw zewntrznych) ju zakada, choby nieznaczne zmiany naszych stanw wewntrznych, po czym pojawia si moliwo uwolnienia si od ju niedziaajcych stereotypw ipewnego oczyszczenia sfer wewntrznych. Wnastpstwie tego dowolny mikrosystem staje si bardziej plastyczny izazwyczaj bywa gotw przyjmowa wsiebie wysok pod wzgldem czstotliwoci wibracji substancj gotw do szybkiego oddwiku isubtelniejszej, bardziej plastycznej reakcji. Pluton wtaki sposb usuwa wszelkie zogi iczyni lejszymi nasze ciaa subtelne, podnoszc tym samym poziom ochrony. Wnegatywnym wariancie przejawie czowieka dochodzi do odmowy reagowania, ato znaczy, e izoczyszczenia, co obowizkowo da osobie zna podczas kryzysu Plutona kwadratura tranzytowej planety do urodzeniowej. Wspczenie przeywamy j wwieku 37-39 lat. Wtym czasie czowiek rezygnujc zpracy zaproponowanej przez planet iniezbdnej dla Przestrzeni wistocie rzeczy przechodzi obok postawionych zada. On nie odpowiada na propozycje Przestrzeni i, cakowicie zajty sob, pozostawia j bez naleytej uwagi. Te lata mona nazwa okresem kryzysu ego. Trzeba stwierdzi, e Pluton zawsze proponuje czowiekowi bardzo zoone, aczasami wrcz cikie zadania, zmuszajc go do takiej pracy, ktra pozwoli wykorzysta substancj Przestrzeni do odnowienia caego swego systemu, do gbokiej wewntrznej przebudowy. To zkolei pomaga subiektowi wprzyszoci lepiej si orientowa wprzemieszczaniu si potokw przestrzennych oraz uczy odpowiada na dowolne zmiany sfer zewntrznych. Ciaa subtelne Plutona dokonuj przestrojenia substancji Wszechwiata na t skal czstotliwoci, ktra nie niszczy wewntrznych granic Ukadu Sonecznego. Potem on dokonuje te same dziaania wstosunku do nas jako przedstawicieli mikrosystemu, prbujc pomc nam dostroi si do czstotliwoci wibracji, ktre wykorzystuje ten Ukad. Wtaki sposb planeta tworzy dla nas warunki do pracy idoskonalenia si, czyli do twrczoci. Teraz staje si jasne, e Pluton jest unikalnym systemem, ktry przyjmujc potoki idce zKosmosu transformuje je wtaki sposb, eby mogy dziaa wewntrz Ukadu Sonecznego nie przynoszc szkody adnej ywej istocie. Przepuszczajc substancj zewntrzn przez swj system cia subtelnych planeta podwysza albo obnia napicie, ktre zostao wytworzone wUkadzie Sonecznym przy pomocy gwiazdy-Soca, wszystkich innych cia niebieskich iprzez nas yjcych wnim. Mona nawet mwi otym, e system cia subtelnych Plutona dziaa jak co wrodzaju uniwersalnego transformatora szybko reagujcego na dowolne zmiany zachodzce wotaczajcej Przestrzeni izdolnego do podwyszania lub obniania napicia dowolnych potokw spywajcych do Ukadu Sonecznego zKosmosu zjednej strony oraz tworzcych si wnastpstwie dziaania mikrosystemu, czyli nas Ziemian zdrugiej. Jest to potny transformator siy, ktra wnikajc do Ukadu Sonecz

nego lub wdowolny indywidualny system powinna dziaa wnim iuczestniczy wnajbardziej znaczcych inajgbszych przeksztaceniach, ale nie niszczy inigdy cakowicie nie likwidowa samego systemu wodrnieniu od Urana, ktry nie troszczy si ozachowanie mikro czy makrosystemu, szczeglnie wtedy, kiedy spotyka sprzeciw zich strony. Wtakim przypadku Uran niszczy wszystko na swojej drodze, dc do przodu bez ogldania si. Pluton za zawsze pracuje zenergi, wykorzystujc j do rnego rodzaju gbokich zmian materii inigdy jej cakowicie nie niszczy, ale zawsze proponuje jej si do transformacji podstawowych cech ipozostawia nadziej na odrodzenie. Dlatego kiedy mwimy ourodzeniowym Plutonie, to take moemy uwaa go za wewntrzny transformator dziaajcy windywidualnym systemie na jego najgbszych poziomach. Taki mini transformator obnia bd podwysza do okrelonego poziomu czstotliwo wibracji sfer wewntrznych, przystosowujc je do stanu substancji przestrzennej wchodzcej wgranice mikrosystemu. Mona sobie wyobrazi jak bdzie dziaa ten transformator, jeli urodzeniowy Pluton ma kilka napitych aspektw ijeli wdodatku jego nawoywania do pracy s nieustannie ignorowane przez czowieka. Najprawdopodobniej, wprzypadku cakowitej gupoty subiekta iniechci do zrozumienia czegokolwiek, planeta bdzie bardzo aktywnie obnia czstotliwo wibracji sfer wewntrznych iwreakcji zwrotnej przyciga odpowiedni cech zzewntrz, nieustannie tworzc na jej podstawie plutoniczne problemy. Czowiek za otrzymujc je wswojej mikro-Przestrzeni bdzie zmuszony pracowa znimi, nie majc moliwoci choby troch zmieni na wasne yczenie sytuacj, gdy przy jakimkolwiek obnieniu napicia zdolno do szybkiej idokadnej reakcji sabnie. Jeli zestawimy przejawienia napitego Plutona zopisanym wczeniej motywem skakanki, to taki wariant prawie zawsze zakada konflikt skaczcego ztymi, ktrzy trzymaj skakank. Przy czym subiektowi bdzie si wydawa, e jego partnerzy specjalnie stwarzaj mu warunki nie do wytrzymania zbyt due napicie, ktrego on nie moe pokona idlatego nieustannie zapltuje si wskakank, pada inie ma moliwoci wej wnarzucony rytm. Wgruncie rzeczy czowiek po prostu nie moe szybko si przestawi iprawidowo zareagowa na to, co proponuje mu wiat zewntrzny. Za mao jest wnim si iwiadomoci. Wtakim wypadku zatrzymanie procesu obniania napicia, czyli zaakceptowanie sytuacji iprba pracy nad ni, wydaje si dla subiekta niemoliwe, gdy bez udziau wiadomoci iwczenia potrzeby duchowego rozwoju czowiek potrafi prawidowo odpowiedzie na stan sfer zewntrznych. Odwrotnie, on bdzie obwinia otoczenie owszelkie swoje niepowodzenia. Niska czstotliwo wibracji dowolnej materii tworzcej jakikolwiek ywy system zawsze wywouje wiele problemw iniewygd zpowodu swego ciaru, braku plastycznoci, aco za tym idzie, niezdolnoci do ksztatowania szybkich idokadnych reakcji, atake zpowodu braku zrozumienia swoich wasnych stanw. Oznacza to, e zdolno takiego mikrosystemu do transformacji jest bardzo saba, ato oznacza, e imoliwo wejcia wunisono zpotokami zewntrznymi oraz przywoanie zPrzestrzeni ochrony jest rwnie bardzo nieznaczna. Oprcz tego taka ochrona, jak ju wiemy, take budowana jest na podstawie tych cech, ktre utworzone s wewntrz mikrosystemu, aone wdanym przypadku s bardzo sabe. Oto skd bior si plutoniczne niepowodzenia. Ich przyczyna skrywa si wniemoliwoci szybkiego przystosowywania si do zmian substancji zewntrznej, wniezdolnoci do aktywnego reagowania na nie, odpowiadania na jakiekolwiek transformacje iledzenia stanu pola gry. Przy tym dochodzi do naturalnego obnienia napicia stanw wewntrznych, obcienia ich, utraty plastycznoci przejawiajce si wpostaci braku intuicji, sabych przeczu, niewyranie odczuwanego dyskomfortu, ktry wprzypadku prawidowego stosunku do takiego napicia mgby wczy potrzeb dziaania ico waniejsze, reagowania iszybkiego zmieniania swoich cech oraz tworzenia doskonalszych dowiadcze. Subiekt nie moe wykorzystywa do pracy substancji owysokiej jakoci, czyli wej wkontakt zni ido czsto zostaje zniszczony przez ni, gdy nie utworzy prawidowej reakcji na jej przejawienia. Wszystko to tworzy wiele zafaszowa wok czowieka. Co wicej, dla Przestrzeni te zafaszowania bywaj bardzo nieinteresujce iona prbuje pozby si ich jak mona najszybciej, naturalnie apic po drodze take iczowieka. To wanie wtakich wariantach, jakie opisaam powyej, Pluton najczciej czy si zUranem iwykorzystuje jego moliwoci. Wtym wypadku to Uran okrela Czas wjakim powinno doj do wielkiego dziaania oczyszczenia Przestrzeni zgupot subiekta. Wtakiej sytuacji obie planety mog 

uczestniczy wcakowicie niszczcych ilikwidujcych dowolne systemy procesach. Co wicej wtakim tandemie Pluton dziaa bez przymusu, wykorzystujc uraniczne mechanizmy oddziaywania na centrum dowolnego ukadu. Przy tym zniszczenia zawsze zaczynaj si od najgbszych warstw mikrosystemu ipocztkowo s niezauwaalne dla czowieka nie umiejcego prawidowo iwpor okreli niepomylny stan swoich sfer wewntrznych. Fala tego zniszczenia stopniowo ogarnia wszystkie ciaa subiekta icakowicie likwiduje wszystkie komrki dowolnego ywego systemu, ktry nie potrafi wpor zareagowa iochroni siebie, czyli nie jest zdolny ju wicej si odradza. Warto tu jeszcze raz przypomnie otym, e sam wsobie proces odrodzenia iregeneracji, oktrym ju pisaam wczeniej, zawsze przebiega przy pomocy zmian napicia wewntrz potoku yciowego. Pluton wykorzystuje swj system po to, eby jak najdokadniej dostroi czowieka do czstotliwoci wibracji Przestrzeni ijeli planeta czuje, e czowiek jest wstanie samodzielnie odrobi lekcje wyznaczon mu przez jego karm, to niezalenie od aspektw sprbuje wywoa tak czstotliwo wibracji, ktra by nie zniszczya danej osoby, lecz pomoga jej aktywnie reagowa iprzestraja si, wykorzystujc do tego substancj Przestrzeni do regeneracji si. Oczywicie jeli Pluton ma harmonijne aspekty, to zboku takie jego przejawy zawsze bd wyglda jak cud, niewiarygodny fart iujawnienie nowych moliwoci. Iodwrotnie, jeli czowiek nie chce niczego wsobie zmienia, to nawet przy harmonijnym Plutonie moliwe s zaamania, upadki, niepowodzenia, chocia moliwe, e nie bd one zbyt szybko pojawia si wyciu jednostki. Jeli za przy tym planeta okae si nie cakiem pomylna, to kilka napitych aspektw do niej moe utworzy nieznone stany inajrniejsze kataklizmy zarwno wewntrzne, jak izewntrzne. Opisane powyej warianty przejawiania si planety mona rozpozna wsobie iwpierwszym wariancie prawidowo wykorzysta dar karmy do oczyszczenia swojej Przestrzeni yciowej. Wdrugim itrzecim wariancie, kiedy plutoniczna realno ju wyranie si zaznaczya wyciu czowieka pozostaje przyjmowa ciosy losu idzikowa Przestrzeni za te lekcje. Ale wkadym wypadku warto pamita, e problemy plutoniczne intensywnie wczaj nas wtwrczo irozwj duchowy, bez wzgldu na czasami nieznony ich ciar, Kiedy akceptujemy warunki swojej karmy, to wdowolnym wariancie przejawiania si Plutona moemy rozwin wsobie umiejtno bardzo subtelnego dostrajania si do stanw Przestrzeni ibardzo gbokiego przeywania ich transformujc przy tym wszystkie swoje cechy. Co prawda wprzypadku napitej planety czowiek nie bdzie zachwyca si tymi problemami, ktre cigle bd si pojawia wzwizku ztakim stanem Plutona whoroskopie urodzeniowym, ale korzyci ztego moe by bardzo duo. One przynios aktywne wczenie uwagi wodniesieniu do otaczajcego wiata, pomog rozwija zdolno obserwacji, plastyczno, subtelno percepcji, prawidowy stosunek do dyskomfortu i, czasami bardzo silnego, napicia wewntrznego. Trzeba tu stwierdzi, e wiadoma praca zawsze pomaga znale wsobie oddwik na dowolne zmiany zewntrzne, rozwija umiejtno odbioru irozumienia otaczajcego wiata oraz przynosi stopniowe wczenie si wprac duchow. Jak ju wspominaam, wszystkie opisane powyej kataklizmy spotykaj przede wszystkim wacicieli niekorzystnego Plutona, majcego pewn ilo napitych aspektw. Ale iwprzypadku harmonijnej planety, jeli kto sobie yczy, take moe doprowadzi si do rozpaczy swoim brakiem wiadomoci ipotrzeb nieustannych magicznych manipulacji. Kiedy urodzeniowy Pluton jest harmonijny iczowiek duo pracuje nad sob, to przy wejciu potokw zewntrznych do systemu indywidualnego, moliwe jest nawet nieznaczne podwyszenie czstotliwoci wibracji wczajcy potrzeb aktywnej reakcji iwzmocnienia dokona duchowych. Wiemy, e im wysza czstotliwo, tym bardziej jest pocigajca zarwno dla mikro systemu, jak idla caej Przestrzeni. Dlatego tak pocigajcy bywa czowiek zsilnym pod wzgldem pozycji wznaku czy domu, harmonijnym Plutonem, oile wykorzystuje go prawidowo. Rzeczywicie, wtakim wypadku osobisty transformator tworzy takie napicie wewntrz sfer subiektywnych iwok nich, ktre jest wstanie przycign do siebie duo czystej substancji przestrzennej. Wtym wypadku pynce do czowieka potoki, stykajc si zjego Plutonem, nabieraj duo si icay otaczajcy wiat staje si bardziej energiczny. Tutaj subiekt przyciga do siebie substancj zewntrzn iczyni go to

10

bardziej czystym, plastycznym, aon sam staje si silniejszy. Wtakich przypadkach zazwyczaj mwimy: magiczna osobowo. Rzeczywicie, bardzo trudno jest wyjani wjaki sposb dokonuje si takie magiczne dziaanie zwrcenie uwagi caego wiata na jednego czowieka. Wgruncie rzeczy on moe nawet nie dokonywa adnych widocznych dziaa, czyli nie przejawia siebie na planie zewntrznym. Wtym wypadku caa praca przebiega wewntrz. Harmonijna planeta jest oczywicie bardzo atrakcyjna ijeli czowiek ma wiadomo otrzymanego daru, to korzysta zsiy planety przede wszystkim do duchowego odrodzenia ipracy na wysokich planach, na poziomie spoecznym, anawet planetarnym. Jednak czsto przy harmonijnym, silnym Plutonie jednostka wykorzystuje przez dugi czas cechy planety do magicznych manipulacji, nie wypracowujc przy tym adnych nowych dokona. Ona przyzwyczaja si do tego, e wszystko mu si udaje ibardzo szybko zaczyna odczuwa wsobie pewn si, ktra utrzymuje go na powierzchni nawet wbardzo niebezpiecznych sytuacjach. Oto dlaczego silny Pluton jest wielk ochron Duszy wcielonej, ale jednoczenie itake wielkim kusicielem. Zjednej strony wszystkie siy Przestrzeni ukierunkowanie s na podtrzymanie mikrosystemu, na wlewanie we nowej energii. Pluton dosownie wyciga za wosy subiekta zdowolnej stacji ekstremalnej, angaujc do tego wszystkie siy Przestrzeni. Tutaj bardzo aktywnie dziaa ta sama formua Los tak chcia, alosem jest cay wiat zewntrzny, caa Przestrze, ktra staje wobronie indywidualnego systemu wwypadku, gdy ta ostatnia nieustannie podwysza poprzez swj wewntrzny transformator czstotliwo wibracji wszystkich sfer. Tak ochron mona uzna za wdziczno Przestrzeni, za oczyszczenie iuatwienie jej planw. Zdrugiej strony harmonijna pozycja planety czsto prowadzi do rezygnacji zpracy. Tutaj Pluton prowokuje czowieka do lenistwa, gdy wszystko jest dozwolone, wszystko mona, jak wydaje si czowiekowi, poniewa udaje si mu wyj bez szwanku znajtrudniejszych sytuacji. Jeli za znw przypomnimy sobie motyw skakanki, to wtym wariancie faktycznie subiekt rzdzi swoimi partnerami. Oni za czsto s gotowi suy mu istaraj si dostosowa do niego. Ale to wanie tutaj wystpuje groba wykorzystania siy planety do magicznych manipulacji, ktre zawsze wymagaj duo si, czyni ochron mniej efektywn istopniowo prowadz do degradacji. Przy czym najprawdopodobniej wdanym wcieleniu takie zafaszowania nie zostan zauwaone ani przez czowieka, ani przez otoczenie, ale wprzyszoci Pluton zostanie wynagrodzony kilkoma napitymi aspektami albo otrzyma sab pozycj wznaku bd domu imoliwe, e stan retrogradacji. Ju troch rozumiemy jak to wszystko dziaa. Teraz staje si zrozumiae, jak przejawia si Pluton wkadym znas. Proponujc nam swoje potoki, on przy ich pomocy wywouje wnas tak czy inn rekcj, po ktrej zaczynamy aktywnie zmienia siebie. Czasami takie naturalne przejawienie Plutona bywa odbierane, jak wyjtkowo brutalne wtargnicie inaruszenie spokoju wewntrznego. Tym niemniej unikn tego nie moemy, co wicej po takim wtargniciu mocno si zmieniamy. Wtakim wypadku mwi si, e dana osoba przesza transformacj istaa si inna. Tak, faktycznie stajemy si inni, przystosowani do wpyww zewntrznych, chocia samego procesu adaptacji nie mona nazwa zbyt pocigajcym. Zbyt czsto przypomina on stres. Ale innego sposobu przejawienia potokw plutonicznych przy oddziaywaniu na dowolny mikrosystem nie ma iby nie moe na obecnym poziomie rozwoju czowieczestwa. Tworzymy zbyt wiele cikich cech substancji subtelnej, ktra niesie wsobie adunek, czy jak to si nazywa wspczenie, informacj zniszczenia. Przy czym na pocztku taka informacja tworzy indywidualne pole, po czym stykajc si ze sferami zewntrznymi, tworzy ono oglny, bardzo nieharmonijny akord. Jeli kady znas byby skoncentrowany tylko na swoich wasnych cechach inie przekazywaa ich otoczeniu, to bardzo szybko zniszczylibymy siebie inikt by nawet otym nie wiedzia. Ale my rwnie niszczymy otaczajcy wiat, poniewa bardzo gboko jestemy znim zwizani rnymi zobowizaniami. Dlatego jak tylko zaczynamy zbyt aktywnie demonstrowa swoje ja iniszczy wszystko wok siebie, tworzy si bardzo duo cikiej substancji, aPluton tworzy warunki do naszej transformacji, prbujc zmieni to napicie, ktre jest wnas inie odpowiada napiciu

11

sfer zewntrznych, eby wpierwszej kolejnoci uratowa Przestrze. Oczywicie wtym wypadku przejawienia planety bd wyglda bardzo nieatrakcyjnie. Tym niemniej, bez wzgldu na cay ciar plutonicznych wpyww, jeli by planeta nie pomoga nam utworzy wizi zsubstancj przestrzenn, to bardzo szybko skamienielibymy dziki swoim nie zmieniajcym si cechom. Nas by nic tak naprawd nie niepokoio wyciu ipotrzeba reagowania zanikaby cakowicie. Ale poniewa, jak pisaam wczeniej, potoki, ktrymi wada Pluton s wstanie przenikn do samej gbi naszej istoty, to przyjmujc je wsiebie jestemy zmuszeni zawsze szybko reagowa, zmienia si, przechodzc przez etapy, ktre nazywamy kryzysami. Elena Suszczynska Jest to fragment najnowszej ksiki Eleny Suszczynskiej Wysze planety.

ASTROLOGIA WSPCZESNA
Wydawnictwo Ars Scripti-2 informuje, i rozpoczo druk nowej monografii astrologicznej, pt.Astrologia wspczesna autorstwa wybitnej rosyjskiej astroloki Eleny Suszczynskiej. Ju ukazay si trzy tomy: Lilith ujawnia swoje tajemnice, Lilith ujawnia swoje tajemnice cz. 2., Wysze planety. Rozmylania oPrzestrzeni iCzasie. Planowane pozycje: Tom IV Planety retrogradujce. Spojrzenie wprzeszo Tom VZabawy zczasem, czyli wzy ksiycowe Tom VI Zamienia. Trzecie tysiclecie Tom VII Wprowadzenie do astrologii karmicznej Tom VIII Plan karmiczny Tom IX Spacery po osi Czasu

12

2. TaROT
2.1. Prognoza na podstawie Tarota
Stycze 2012 I V

vI

Talia Wheel of the Year Tarot

Stycze 2011 roku to korzystny miesic, ktry sprzyja wszelkim dziaaniom zwizanym znauk, rozwojem kariery isprawom uczuciowym. Warto go wykorzysta na prowadzenie rozmw, pertraktacji, zawieranie umw ikontraktw. Kady wysiek woony wtym czasie wrozwj kariery zwrci si co najmniej wznaczcy sposb. To dobra pora na wykazanie si pomysowoci, wdraanie nowych technologii, dziaania racjonalizatorskie iwprowadzanie wycie wczeniejszych planw. Jest to te doskonaa pora na nauk, zdawanie egzaminw ipozyskiwanie potrzebnych do dziaania informacji. Egzaminatorzy bd yczliwsi, aposiadan wiedz atwiej bdzie zastosowa wpraktyce. Rwnie sprawy uczuciowe powinny ukada si pomylnie, ale pod warunkiem, e partnerzy bd panowa nad swoimi jzykami, nie dadz si sprowokowa do ktni iznajd czas na zacienienie intymnych wizw, spokojne rozmowy, drobne gesty wiadczce owzajemnej trosce imioci. Takie same wskazania odnosz si do relacji rodzinnych. Jest to te dobra pora na zawieranie znajomoci zwysoko postawionymi, wyksztaconymi ludmi, ktre pniej przynios znaczce korzyci. Niestety, nieco gorzej wyglda bd sprawy wsferze zdrowia. Wikszej troski wymaga bdzie stan zdrowia dzieci imodziey wzakresie dolegliwoci grnych drg oddechowych, chorb infekcyjnych iprzezibieniowych. Uwielu mog si odezwa dolegliwoci ukadu hormonalnego.

13

Luty 2012 II V

vII

Talia Pagan Tarot

Luty 2012 take zapowiada si na dobry miesic, cho bardziej ni kwestiom zawodowym bdzie sprzyja yciu rodzinnemu, poprawie relacji midzy rodzicami idziemi oraz podrom iwyjazdom. To wyjtkowo korzystny miesic na popraw relacji zrodzicami ito zarwno zmatk, jak iojcem. To rwnie bardzo dobra pora na zakup zwierzt domowych ihodowlanych oraz na wykazanie si trosk onie izadbanie oich zdrowie. Wszelkie sprawy zwizane zwyjazdami, podrami oraz zakupem rodkw transportu wtym miesicu bd przebiega bezproblemowo iprzynios wiele satysfakcji. Jest to miesic, ktry wyjtkowo sprzyja podrom na terenie kraju, wyjazdom subowym iwcelach towarzysko-rozrywkowym. Mona teraz bezpiecznie kupowa wszelkie rodki transportu naziemnego izaatwia sprawy wwydziaach komunikacji, jak te dokonywa przegldw inapraw aut. Nie znaczy to jednak, e sfera zawodowa si pogorszy. To, co wypracowalimy wstyczniu bdzie nam teraz przynosi du satysfakcj. To take dobra pora, by wykaza si wpracy pomysowoci ikreatywnoci, ana pewno zostanie to odpowiednio docenione. Jeli kto planuje nawizanie trwaej wsppracy zawodowej zkim, szczeglnie poza miejscem zamieszkania, to trudno olepszy moment. Sfera zdrowia przedstawia si wlutym lepiej ni wstyczniu, cho nadal naley zwraca uwag na nie, apanie dodatkowo uczulam na tzw. sprawy kobiece. Prosz nie lekceway nawet drobnych dolegliwoci izasign porady lekarza. Mog te pojawi si uniektrych dolegliwoci neurologiczne. Wzwizku ztym, e wiosna przyjdzie wtym roku do wczenie (przynajmniej na poudniu Polski) warto przygotowa si do niej ju teraz irozpocz prace ogrodnicze, aprzynajmniej przygotowa si do nich.

14

Marzec 2012 Iii V

vIII

Talia Tarot of the Mermaides

Wmarcu szczeglnej uwagi wymaga bd sprawy partnerskie, maeskie iurzdowe. Aby nie byo wtej sferze problemw, trzeba za wszelk cen unika ktni, pretensji, wzajemnych zarzutw, scen zazdroci. Jest to te odpowiedni miesic na nowe zwizki, aznajomoci zawarte wmarcu mog by bardzo perspektywiczne. Jednak lepiej teraz nie zarcza si inie zawiera maestwa, szczeglnie gdy decyzja zapada pod wpywem impulsu. Chyba, e byby to jedynie lub urzdowy wUSC. Wsferze zawodowej powinna panowa stabilna sytuacja, cho nie jest to te odpowiedni moment na wprowadzanie wycie nowych pomysw. Natomiast wszelkie dugoterminowe inwestycje, lokaty izawarte teraz transakcje przynios wiksze lub mniejsze, ale zyski. Marzec nie jest jednak odpowiednim miesicem na dokonywanie wikszych zakupw, szczeglnie artykuw gospodarstwa domowego, mebli, gdy bdziemy dziaa pod wpywem impulsu lub chwilowej zachcianki, co wostatecznym rezultacie moe zaowocowa nietrafionymi lub wrcz niepotrzebnymi nabytkami. Jest to natomiast doskonay miesic na zaatwianie wszelkich spraw urzdowych ito zarwno osobistych, rodzinnych, jak izawodowych. Wiele spraw uda si zaatwi szybciej ni si sdzio lub osign lepszy rezultat ni si zakadao. Wsferze zdrowia szczeglnej troski wymaga bdzie stan kobiet wzakresie dolegliwoci ginekologicznych, awszyscy bez wzgldu na pe powinni wiksz uwag zwrci na nerki icay ukad moczowy. Osoby, ktre pasjonuj si ogrodnictwem bd mogli ju wtym miesicu zajmowa si swoj pasj. Alla Alicja Chrzanowska

15

2.2. Interpretacja karty na 1. pozycji Indywidualnego Portretu c.d.


Jest to jedynie wstpna interpretacja, ktra nie uwzgldnia pozostaych kart wPortrecie. Mona si ni posugiwa jedynie wtedy, gdy adna zkart nie powtarza si na pozostaych pozycjach Portretu Wewntrznego. Oczywicie nie wszystkie znaczenia musz wystpi jednoczenie, cho mog. To te zaley od pozostaych kart wPortrecie Wewntrznym iKarmicznym. Wopisach najczciej posugiwaam si okreleniem dziecko, ale prosz pamita, e pierwsza karta odnosi si do okresu od urodzenia do 21-25 roku ycia, tak wic opisywane symptomy mogy pojawi si tak wdziecistwie, jak iwokresie dojrzewania, anawet nieco pniej. Opisanie kart na 1. pozycji jest moliwe dlatego, e z2. pozycji wpywa na nie tylko dwanacie kart (anie dwadziecia dwie, jak to jest na wszystkich pozostaych pozycjach). Wpoprzednich numerach opisaam wszystkie warianty zkart I(Maga), II (Kapanki), III (Cesarzowej) IV (Cesarza) na 2. pozycji. Teraz kolej na V(Kapana)

1 XXII 4 V

2 V

Wtakim wypadku kart na 1. pozycji interpretujemy jako: zaburzone relacje zojcem niezalenie od pci waciciela Portretu; ojciec, ktry nie mia czasu dla dziecka; naduywanie wadzy ojcowskiej; destrukcyjny, toksyczny ojciec; straszenie dziecka Bogiem ikar za grzechy; problemy zprzyjmowaniem odpowiedzialnoci za podejmowane decyzje; wychowanie wrodzinie oortodoksyjnym podejciu do religii; ojciec, ktry nie mia czasu dla dziecka lub wogle go nie chcia; obawa przed rozpoczynaniem czegokolwiek nowego; ojciec, ktry ma przesadne wymagania ioczekiwania wstosunku do dziecka.

1 I

4 VI

2 V

Wtakim wypadku kart na 1. pozycji interpretujemy jako: zbyt surowe iortodoksyjne wychowanie; rywalizacja zrodzestwem owzgldy ojca; osoba, ktra nie zna swoich korzeni lub wstydzi si swego pochodzenia; czowiek, ktry boi si wyraa swoje pogldy; czowiek nadmiernie ibezpodstawnie krytykowany wdziecistwie imodoci; tzw. zimny wychw, czyli rodzice, ktrzy nie umieli okaza dziecku mioci; ojciec naduywajcy zaufania dziecka; kto, kto boi si okazywania uczu; osoba, ktre dokadnie way wypowiadane sowa; kto, kto starannie idokadnie wykonuje swoje obowizki.

1 II

4 VII

2 V

Wtakim wypadku kart na 1. pozycji interpretujemy jako: walka midzy rodzicami odziecko; 16

traktowanie dziecka jako karty przetargowej midzy rodzicami; czste wyjazdy jednego lub obojga rodzicw negatywnie odbiy si na wychowaniu; rodzice, ktrzy nie byli wstanie wspiera rozwoju intelektualnego dziecka; problemy wnauce ikontaktach zrwienikami spowodowane czstymi zmianami miejsca zamieszkania; osoba, ktra moga by wiadkiem wypadku, jaki spotka jej rodzicw (rodzica) lub sama wdziecistwie przeya wypadek; jedno zrodzicw (lub oboje) zmienili wyznanie; rnice wpogldach religijnych rodzicw mogy odbi si negatywnie na dziecku; osoba energiczna iaktywna; kto, kto kocha przyrod.

1 III

4 VIII

2 V

Wtakim wypadku kart na 1. pozycji interpretujemy jako: rodzice zbyt zajci sob, by mie czas dla dziecka; rodzice bardzo krytycznie oceniajcy dziecko; moe wskazywa na problemy zidentyfikacj ze swoj pci (silna kobieta, saby mczyzna); dziecko traktowane ioceniane niesprawiedliwie; pogldy dorastajcego dziecka ijego rodzicw znacznie si rniy, co prowadzio do powanych konfliktw; przesadne koncentrowanie si rodzicw na opinii rodowiska, bez uwzgldniania realnych potrzeb ipostaw dziecka; dziecko mogo by wiadkiem przestpstwa dokonywanego przez ktre zrodzicw; dziecko oddane na wychowanie pastwu lub jakiej instytucji (dom dziecka, szkoa zinternatem itp.); osoba gospodarna, pracowita iakuratna; predyspozycje do zawodw prawniczych lub takich, w ktrych wymagana jest dokadno istaranno.

1 IV

4 IX

2 V

Wtakim wypadku kart na 1. pozycji interpretujemy jako: ojciec wzaawansowanym wieku lub niewydolny wychowawczo; zapatrzony wsiebie ojciec nie da dziecku naleytego wsparcia; lenistwo, niezaradno yciowa ojca; ojciec prezentujcy inn postaw na zewntrz, ainn wrodzinie; brak ojca na co dzie skutkowa brakiem prawidowego mskiego wzorca; wprzypadku mczyzn brak identyfikacji zwasn pci; dziecko wychowywane przez dziadka; zdecydowanie mski, patriarchalny sposb wychowania; osoba, ktra czua si (lub bya) wdziecistwie samotna; dziecko, ktre dowiadczao przemocy fizycznej ze strony mczyzn zrodziny.

17

1 V

4 X

2 V

Wtakim wypadku kart na 1. pozycji interpretujemy jako: destrukcyjny ojciec (lub ojczym) wywar toksyczny wpyw na dziecko; starowiecki stosunek do religii itradycji wyniesiony przez waciciela Portretu zdomu rodzinnego; problemy wnauce spowodowane warunkami domowymi; jednostka, ktra wdziecistwie bya zmuszana do pracy ponad jej siy; surowa, sztywna atmosfera wdomu nie sprzyjaa prawidowemu rozwojowi dziecka; czste zmiany sytuacji materialnej wdziecistwie; wacicielowi Portretu wdziecistwie wpojono niewaciwy stosunek do pienidzy; lk przed bied iubstwem; kto, kto wynis zdomu przekonanie, e jest mao wart; skonno do dewocji lub inne skrajne podejcie do religii.

1 VI

4 XI

2 V

Wtakim wypadku kart na 1. pozycji interpretujemy jako: niemoralne prowadzenie si ojca negatywnie odbio si na dziecistwie; niespjne stanowisko rodzicw odnonie wychowania waciciela Portretu mogo spowodowa powane problemy emocjonalne; osoba, ktra nie zostaa nauczona odpowiedzialnoci za swoje decyzje; dziecko, wobec ktrego stosowano przemoc fizyczn; osoba wychowywana albo wkulcie dla sprawnoci fizycznej, albo wcakowitej pogardzie dla ciaa; ojciec dajcy bezdyskusyjnego posuchu; praktyki religijne wymuszane si; ojciec zaburzajcy rwnowag emocjonaln dziecka nieustannymi zmianami swoich decyzji; uzdolnienia wzakresie projektowania piknych przedmiotw iaranacji wntrz; osoba wraliwa, ale silna wewntrznie.

1 VII

4 XII

2 V

Wtakim wypadku kart na 1. pozycji interpretujemy jako: nage, niezapowiedziane zmiany wyciu rodziny wywoane przez ojca negatywnie odbiy si na psychice dziecka; czste wyjazdy ojca irozstania znim zaowocoway brakiem pozytywnego mskiego wzorca; dziecko, ktre mogo by wiadkiem powanego wypadku komunikacyjnego; fobie komunikacyjne; wyjtkowo trudne warunki psychiczno-emocjonalne wdziecistwie; uzalenienie ojca lub opiekuna od rodkw zmieniajcych wiadomo; zamykanie si wwiecie wewntrznym jako sposb obrony przed brakiem zrozumienia wotoczeniu; 18

ucieczka wwiat wyobrani jako sposb radzenia sobie zproblemami; osoba owyjtkowej sprawnoci intelektualnej iumiejtnoci przekazywania swojej wiedzy innym; predyspozycje do stanowisk wymagajcych duej energii iodpowiedzialnoci.

1 2 VIII V 4 XIII
Wtakim wypadku kart na 1. pozycji interpretujemy jako: konflikt zprawem ojca lub waciciela Portretu wdziecistwie bd modoci; brak oparcia wrodzinie; niewykluczony pobyt wdomu dziecka lub zakadzie poprawczym; ojciec, ktry niesprawiedliwie traktowa swoje dziecko; strata ojca wdziecistwie; osoba wychowywana przez dziadka lub ojczyma; nadmierne wymagania stawiane dziecku; wyjtkowo surowe iszorstkie wychowanie; osoba zszacunkiem odnoszca si do norm spoecznych iprawnych; czowiek zachowujcy duy dystans do otoczenia.

1 IX

4 XIV

2 V

Wtakim wypadku kart na 1. pozycji interpretujemy jako: problemy wynikajce zpodeszego wieku ojca lub jego problemw ze zdrowiem (tzw. pne dziecko); dziecko wychowywane wizolacji od rwienikw; lk przed chorob imierci; brak rwnowagi ispokoju wdomu rodzinnym; dziecko czsto podrzucane pod opiek ssiadw iznajomych; niezrwnowaony ojciec, ktry nie by wstanie sta si oparciem dla waciciela Portretu; ojciec, ktry czsto zmienia prac lub by bezrobotnym; skonno do izolowania si nawet od najbliszego otoczenia; zdolnoci mediacyjne; predyspozycje do zajmowania si ezoteryk.

1 X

4 XV

2 V

Wtakim wypadku kart na 1. pozycji interpretujemy jako: niestabilna sytuacja materialna negatywnie odbijaa si na rozwoju dziecka; negatywny wpyw rwienikw ikolegw na dziecko le odbi si na jego psychice; uciekanie od rodziny iposzukiwanie wzorw do naladowania poza ni; czste zmiany atmosfery isytuacji wdomu rodzinnym zmuszay do dostosowywania si do sytuacji; osoba, ktra wczenie musiaa troszczy si osprawy materialne; naduycia seksualne, molestowanie; osoba, ktra moga by ofiar gwatu lub zosta wjego wyniku poczta; 19

ojciec, ktry stawia dziecku nierealne wymagania; zdolnoci wzakresie ekonomii; due umiejtnoci adaptacyjne.

1 XI

4 XVI

2 V

Wtakim wypadku kart na 1. pozycji interpretujemy jako: dziecko, wobec ktrego ojciec stosowa przemoc fizyczn lub psychiczn; negatywny wpyw sekt lub struktur kryminalnych wokresie dojrzewania, anawet pniej; wrodzinie wystpowaa skonno do stosowania rozwiza siowych; osoba, ktra wdziecistwie czsto stykaa si zdestrukcyjn, bezpodstawn krytyk; trudne warunki mieszkaniowe rodziny, brak mieszkania itp.; rozwd rodzicw mg wypyn destabilizujco na psychik waciciela Portretu; osoba wychowywana wniestabilnych, niepewnych, co do przyszoci warunkach; czste ibezpodstawne wybuchy gniewu ojca odcisny negatywne pikno na dziecku. czowiek otwardym charakterze iortodoksyjnych pogldach; uzdolnienia sportowe.

1 XII

4 XVII

2 V

Wtakim wypadku kart na 1. pozycji interpretujemy jako: dom rodzinny wyjtkowo niestabilny emocjonalnie; saby, niewydolny wychowawczo ojciec; destrukcyjny wpyw na wychowanie dziecka miay rodki zmieniajce wiadomo; rodzice kontrolujcy przyjanie iznajomoci dziecka; brak przyjaci wdziecistwie imodoci; lekcewacy stosunek rodzicw do przejaww twrczoci dziecka zablokoway jego kreatywno iuniemoliwiy realizacj uzdolnie; wychowanie lepo narzucajce kanony religijne; osoba owyjtkowo bogatej itwrczej wyobrani; uzdolnienia muzyczne ifotograficzne.

1 2 XIII V 4 XVIII
Wtakim wypadku kart na 1. pozycji interpretujemy jako: choroba albo mier, najprawdopodobniej ojca lub dziadka zaciya na dziecistwie waciciela Portretu; problemy ze zdrowiem wokresie noworodkowym lub wczesnego dziecistwa; czste iniespodziewane zmiany wsytuacji rodzinnej negatywnie wpyny na rozwj emocjonalny; osoba, ktra wstabilnej, spokojnej sytuacji czuje si dyskomfortowo; nadopiekuczy rodzice; jedno zrodzicw lub oboje miao problemy emocjonalne; chorobliwa wyobrania moga doprowadzi do irracjonalnych lkw; 20

osoba otaczajca si iluzjami inie umiejca realnie oceni sytuacji; uzdolnienia wsferze medycyny; silne przywizanie do domu itradycji.

1 2 XIV V 4 XIX
Wtakim wypadku kart na 1. pozycji interpretujemy jako: wikszym autorytetem wdziecistwie imodoci byy osoby obce, anie rodzina; dziecko zbyt czsto oddawane pod opiek obcym osobom; wyjtkowo ruchliwe ienergiczne dziecko, co wywoywao irytacj ojca; niezrwnowaony ojciec lub jego brak wywoa problemy polegajce na braku prawidowego mskiego wzorca; nieodpowiednie wychowanie doprowadzio do problemw osobowociowych; ojciec, ktry prezentowa skrajne postawy emocjonalne, czym wywoa udziecka zamt; zaburzone postrzeganie wiata wywoane postawami ojca wdziecistwie; wmodoci waciciel Portretu poszukiwa wzorcw do naladowania wrd osb sawnych; uzdolnienia dyplomatyczne imediacyjne; zdolnoci przywdcze.

1 XV

4 XX

2 V

Wtakim wypadku kart na 1. pozycji interpretujemy jako: problemy seksualne rodzicw odbiy si niekorzystnie na tej sferze ycia waciciela Portretu; nieumiejtno prawidowego korzystania zposiadanej energii; silna, ale destrukcyjna osobowo ojca odcisna znaczce pitno na wacicielu Portretu; niestabilna sytuacja rodzinna wpyna negatywnie na rozwj emocjonalny dziecka; aspiracje ojca byy nieadekwatne do moliwoci dziecka; wyjtkowo silne uzalenienie od rodziny, brak wasnych pogldw; problemy ibdy wychowawcze przekazywane zpokolenia na pokolenie; osoba oskonnociach do dominacji iagresji; wprzypadku mczyzn albo lk przed kontaktami intymnymi, albo skonno do przemocy wtej sferze; czowiek ouzdolnieniach bioenergoterapeutycznych.

1 XVI

4 XXI

2 V

Wtakim wypadku kart na 1. pozycji interpretujemy jako: nadmierne idestrukcyjne uzalenienie od tradycji; ojciec wywoa wdziecku zachowania kompulsywne (np. pracoholizm); danie od dziecka, by byo najlepsze wdziedzinie wybranej przez ojca; utrata ojca lub kontaktu znim wdziecistwie wpyna negatywnie na waciciela Portretu; ojciec pochodzcy zcakowicie innego krgu kulturowego iwymagajcy przestrzegania jego zwyczajw; 21

wychowanie poza granicami kraju; dziwny inietypowy krg znajomych rodzicw by niekorzystny dla dziecka; rodzina, ktra wtrca si wycie dorosego dziecka; osoba wyjtkowo powcigliwa emocjonalnie; uzdolnienia wzakresie inynierii iarchitektury.

1 2 XVII V 4 XXII

Wtakim wypadku kart na 1. pozycji interpretujemy jako: brak odpowiedniego kontaktu zrwienikami wdziecistwie imodoci; ojciec blokujcy wdziecku naturalny sposb przejawiania uczu; wychowanie, ktre nie nauczyo samodzielnoci; ojciec, ktry narzuca dziecku wybr zawodu; dziecko, ktrego uczucia byy ignorowane itumione, co zaowocowao nieumiejtnoci ich okazywania wyciu dorosym; osoba, ktra nie potrafi zrelaksowa si iodpoczywa; ojciec, ktry da od dziecka zajmowania si sob inieadekwatnej do sytuacji troski osiebie; czsto najmodsze dziecko wrodzinie; uzdolnienia artystyczne; osoba kreatywna, ale bardzo wraliwa.

1 2 XVIII V 4 I
Wtakim wypadku kart na 1. pozycji interpretujemy jako: dziecko, ktre byo buforem midzy rodzicami; ojciec zmuszajcy dziecko do rywalizacji oswoje wzgldy zrodzestwem; rodzice, ktrzy wywoali wdziecku irracjonalne lki; niestabilna, chwiejna atmosfera wdomu rodzinnym pooya si cieniem na dziecistwie; czsto rozpoczynanie nowych spraw inie koczenie ich, tzw. chwytanie kilku srok za ogon; niech do posiadania dzieci lub do dzieci jako takich; brak kontaktu werbalnego zojcem; rodzice prezentujcy postaw ryby idzieci gosu nie maj; osoba obogatej, kreatywnej wyobrani; uzdolnienia poetyckie.

1 XIX

4 II

2 V

Wtakim wypadku kart na 1. pozycji interpretujemy jako: czsto dziecko wychowywane przez samotn matk lub nieobecny, zdystansowany ojciec; rodzina matki negatywnie odnosia si do ojca; rodzice, ktrzy nie wzmacniali wdziecku poczucia wartoci wasnej; wprzypadku kobiet skonno do uzaleniania si od partnera; stawianie dziecku za wzr osb, ktrych ono nie lubi; wywoywanie wdziecku poczucia niszoci; 22

wywoane wdziecistwie fobie zwizane zprzyrod, np. lki wodniesieniu do psw, pajkw, ab itp.; wychowywanie wduchu fascynacji msk si; uzdolnienia aktorskie; predyspozycje przywdcze.

1 XX

4 III

2 V

Wtakim wypadku kart na 1. pozycji interpretujemy jako: due rnice wwiatopogldzie ojca imatki; dziecko stawiane wsytuacji wyboru midzy ojcem imatk; dziecinna, niedojrzaa matka; kompleksy dotyczce rodziny ipochodzenia; wychowanie, ktre zaburzyo poczucie pikna iestetyki; chaos ibaagan wdomu negatywnie odbi si na rozwoju dziecka; kompleksy zwizane zmatk lub stylem ycia rodziny; wychowanie zgodnie zzasad: Nie mw nikomu, co si dzieje wdomu; osoba majca problemy zzaoeniem stabilnej rodziny; uzdolnienia wzakresie filozofii ietnografii.

1 XXI

4 IV

2 V

Wtakim wypadku kart na 1. pozycji interpretujemy jako: czsto nieobecny (przebywajcy za granic) ojciec; skonno do ksenofobii wywoana wychowaniem; ojciec pracoholik, ktry nie mia czasu dla dziecka; wychowanie wduchu nacjonalistycznym, wpajajce niech do innych narodw; brak tolerancji wstosunku do innych; lenistwo, niech do pracy wyniesione zdomu rodzinnego; wczesne ojcostwo; wprzypadku kobiety tendencja do instrumentalnego traktowania mczyzn; atwo zdobywania wiedzy. zdolnoci do jzykw obcych. Alla Alicja Chrzanowska

Interpretacje kolejnych kart wnastpnym numerze miesicznika EKE. Wicej informacji na temat Portretu Psychologicznego znajdzie Czytelnik wpoprzednich numerach (2.,3., 4., 5., 6., 7. i8.) Kwartalnika. Portretowi powicona jest te ksika Tarotowy Portret Psychologiczny, dostpna wsprzeday wnaszym sklepie.

23

2.3. Mae Arkana opowie odenarach


Denary, rozpatrywane jako cao, to kolor, ktry opowie omoliwociach finansowych danej jednostki, ojej podejciu do spraw materialnych, aprzede wszystkim pokae nam jej stan majtkowy istosunek do pienidza. Opowiadaj one otym, co czowiek moe osign wtej dziedzinie, jak wyglda jego droga do dobrobytu iczy bdzie on umia utrzyma go na duej, czy te bardzo szybko roztrwoni to, co sam zdoby lub te otrzyma od innych. Kolor ten wyjani nam pochodzenie majtku danej osoby, czyli to, czy zosta on przez ni odziedziczony, czy otrzymaa go na skutek podejrzanych manipulacji, czy te zdobya dziki wasnej pracy iwoonemu wni wysikowi. Karty zmaci denarw opowiedz owarunkach wjakich czowiek pracuje, orodowisku zawodowym isprzyjajcych bd niesprzyjajcych sytuacjach do zarabiania pienidzy. Przede wszystkim wyjani nam czy odniesiony przez danego czowieka sukces finansowy przebiega wsposb uczciwy, czy te wiza si on znaruszeniem prawa lub choby oglnie obowizujcych norm spoecznych. Ludzi charakteryzowanych przez denary cechuje spokj, materialne podejcie do ycia (chocia wcale niekoniecznie materialistyczne), s mocno przywizani do tego, co posiadaj iceni wygodne, dostatnie ycie, chocia zdrugiej strony zazwyczaj s pracowici, dokadni wdziaaniu, cierpliwi, anawet wrcz drobiazgowi. Wpracy d do jak najwikszej precyzji, czsto maj skonno do przesadnego perfekcjonizmu. atwo mona znale wrd nich ludzi mocno przywizanych do ziemi, uprawiajcych j zawodowo lub dla przyjemnoci. Lubi otacza si piknymi przedmiotami is prawdziwymi koneserami sztuki we wszelkich jej przejawach. Denary pokazuj rwnie wszelkiego rodzaju przemiany materialne, poczwszy od wydarze na planie czysto finansowym poprzez zmian podejcia do tej sfery ycia, a do wprowadzenia penej harmonii izrozumienia proporcji pomidzy materi iduchem. Przepracowanie tego koloru pozwala na odnalezienie rwnowagi wwiecie zewntrznym iwewntrznym, tym bardziej, e wtej sferze wcale nie chodzi ocakowite odrzucenie materii, jak niektrzy sdz, lecz omdre podejcie do niej. Kolor ten opowie omoliwociach zarabiania pienidzy przez dan jednostk inajlepszym sposobie ich inwestowania, okreli czego wtej sferze naley si wystrzega, aco bdzie pomocne przy osiganiu dostatku ipomnaaniu dochodw. Mog informowa owygranych lub ostrzega przed stratami na skutek hazardu. Denary omwi rwnie wszelkie zaburzenia wtej sferze, ostrzeg przed nieuczciwym wsplnikiem czy ryzykown transakcj. Mog poinformowa ogrobie bankructwa, ostrzec przed kontrolami, wwyniku ktrych ponielibymy powane straty materialne. Uprzedz one rwnie obraku moliwoci zarobienia pienidzy lub oruinie finansowej, jeli taka grozi danej jednostce. Czsto ujawniaj ludzkie lenistwo, brak rozeznania wsytuacji materialnej lub uzalenienie finansowe od innych osb. Bardzo precyzyjnie okrel czy dane przedsiwzicie jest do przyjcia zprawnego punktu widzenia, czy te wie si znim nieuczciwo iwystpowanie przeciwko prawu. Symbolizuj: pienidze, materi, stan finansw. Inne nazwy: monety, gwiazdy, grosze, dyski, pentakle. ywio: ziemia. Planety: Wenus, Merkury, Saturn. Znaki Zodiaku: Byk, Panna, Kozioroec. Cz natury: kamienie. Cz roliny: korzenie. Pierwiastek kabalistyczny: rezultat. Waciwo wwiecie: materializm. Strona wiata: poudnie. Kontynent: Afryka. Symboliczne zwierz: biay byk, w, kret, pszczoa. Duchy opiekucze: driady. Typ charakteru: melancholik. 24

As denarw Ioto posiadam. Do tej pory istniaem, potem nauczyem si czu, nastpnie zdobyem umiejtno logicznego mylenia, a wkocu opanowaem materi iumiem gromadzi wszelkiego rodzaju dobra. Zbieram, gromadz iposiadam. Jestem pierwszym impulsem skaniajcym do poszukiwa wwiecie materii. Pragn posiada wysok pozycj spoeczn ijeli to osign, lubi demonstrowa j poprzez zgromadzone dobra. Lubi prac, ale tak, ktra przynosi wymierne rezultaty igwarantuje dobre zyski. Towarzysz ludziom pracujcym whandlu, przy dowolnej produkcji oraz rolnikom iogrodnikom. Inspiruj do znalezienia takiego hobby, ktre bdzie przynosi zyski, anie tylko przyjemno. Prawdziw satysfakcj izadowolenie daje mi praca na roli. Czuj gbok wie zNatur, zMatk-Ziemi iczerpi rado zkontaktw zni. Zachcam do pomnaania posiadanego majtku, po to, aby mie co pniej przekaza dzieciom. Pozwalam na nawizanie towarzyskich kontaktw zmajtnymi ludmi. Bywam jednak bardzo zaborczy iczsto powoduj zbyt mocne skoncentrowanie si na sprawach materialnych. Znaczenie prognostyczne wpooeniu prostym: okres koniunktury izadowolenia, pierwszy impuls do dziaa materialnych, praca, bogactwo, zoto, pienidze, dobre widoki na przyszo, pomylno wsprawach handlowych, zaoenie wasnego biznesu, niespodziewany prezent, moliwo zwikszenia wasnych dochodw, nawizanie kontaktw towarzyskich zmajtnymi ludmi, zakup ziemi, dziaki rekreacyjnej, otwarcie konta wbanku, przypyw gotwki, znalezienie hobby, ktre bdzie przynosi zyski, bogate zbiory kolekcjonerskie, uzyskanie dbr materialnych aktem darowizny, pomylne zaatwienie spraw finansowych wurzdach, odpoczynek na onie natury, wyjazd na wie, dokonanie rozsdnej inwestycji izyski zniej. Znaczenie prognostyczne w pooeniu odwrconym: niewaciwe wykorzystywanie majtku lub wadzy, roztrwonienie majtku, pienidzy, nadmierne uywanie bogactwa, efekt osignity zbyt pno i nie przynoszcy satysfakcji, brak zadowolenia z dotychczasowych osigni materialnych, chciwo, ch osignicia sukcesu materialnego za wszelk cen, zbyt materialistyczne spojrzenie na wiat i ycie, zaborczo i gromadzenie dbr materialnych, jako gwny cel ycia. Dwjka denarw Jestem sol ziemi, czasami bywam jej zami. Przynosz podwojenie dochodw, ale ipodwojenie wysikw wcelu ich osignicia. Towarzysz tym wszystkim, ktrzy bardzo duo pracuj inie boj si adnej pracy. Czsto przynosz moliwo podjcia dodatkowego zarobkowania lub zatrudnienia si na drugim etacie. Ze wszystkich obowizkw potrafi wywiza si doskonale ibez zarzutu. Obdarowuj profesjonalizmem niezalenie od wykonywanego zawodu, przy tym ogromnie wana jest dla mnie odpowiedzialno isumienno, co nierzadko prowadzi nawet do przesadnego perfekcjonizmu. Jestem bardzo rozwana inigdy nie podejmuj decyzji pod wpywem chwilowego impulsu, musz wszystko przemyle przynajmniej dwa razy, zanim podejm decyzj. Pozwala mi to unika pniejszej koniecznoci naprawiania wasnych bdw. Najbardziej cieszy mnie uznanie iszacunek dla mojej pozycji materialnej, ktr zazwyczaj zdobywam sama, nie liczc na pomoc innych, poniewa to czciej ja im pomagam. Czasami jestem zbyt dumna idam cigych wyrazw uznania dla siebie iswoich osigni materialnych. Znaczenie prognostyczne wpooeniu prostym: moliwo podjcia dodatkowej pracy, praca na dwch etatach, profesjonalizm zawodowy, umiejtno wykazania si wpracy, poprawa warunkw wmiejscu pracy, uzyskanie dodatkowych korzyci materialnych, zyski dziki wczeniej dokonanym inwestycjom, rozwane podejmowanie decyzji, umiejtno przemylenia izanalizowania zaistniaej sytuacji materialnej, obowizkowo, odpowiedzialno, sumienno, rzetelno zawodowa, fachowo ikompetencja podczas wykonywania obowizkw zawodowych, zasuony urlop, rekreacja iodpoczynek wgronie kolegw zpracy, umacnianie pozycji materialnej, dobre wiadomoci zwizane ze sprawami materialnymi, korzystna umowa handlowa. Znaczenie prognostyczne wpooeniu odwrconym: perfekcjonizm, pracoholizm, praca, ktra nie daje satysfakcji, sprzeczne interesy, nienadanie za rozwojem wypadkw, przecitno, nijako, osobowo pozbawiona wyrazu, kopoty wkontynuowaniu rozpocztych prac, bd popeniony przy podejmowaniu decyzji, niech do wykazania si, bieda, zwtpienia, brak kompe25

tencji zawodowych, potrzeba cigych wyrazw uznania, ogldanie si na innych, konflikty wpracy, niedobry moment do zawierania umw handlowych, problemy finansowe. Trjka denarw Lubi ruch izmienno, rozpoczynanie nowych przedsiwzi irealizowanie nawet najbardziej zwariowanych pomysw. Towarzyszyam pierwszym pionierom wAmeryce, ktrych gd ziemi iposiadania gna na Dziki Zachd ipomagaam im kolonizowa te tereny. Nie boj si adnej pracy pod warunkiem, e nie bdzie nudna imonotonna. Pocigaj mnie te dziedziny, wktrych pozostao jeszcze duo do odkrycia izrobienia. Na pewno nie jest dla mnie interesujce robienie pienidzy na przedsiwziciach, ktre s ju doskonale znane inie mona wnie do nich nic nowego. Natomiast bywam bardzo wytrwaa jeli chc co udowodni. Znajdziesz mnie przy wszelkich pracach zwizanych zziemi, rolnictwem, grnictwem, poszukiwaniem bogactw naturalnych. Pozwalam odnie sukces tym, ktrzy nie poddaj si iwalcz do koca, przy czym bardzo czsto jest to walka zsamym sob, zmczeniem, zniechceniem ibrakiem wiary wsiebie. Wielu ju przegrao, ale ten, kto odnis zwycistwo dziki mnie osign kolosalny sukces img cieszy si nim do koca ycia, cho bardzo rzadko to robi, bo ja popycham do nastpnych przedsiwzi iprac. Znaczenie prognostyczne wpooeniu prostym: zasuony sukces, wytrwao wpodejmowaniu kolejnych prb prowadzcych do zwycistwa, sawa ifortuna, perfekcja wdziaaniu, wytrwao, pogo za nowymi dziedzinami, wktrych mona co osign, uzyskanie wyszych kwalifikacji zawodowych, umiejtno wykorzystania dowiadcze wnowej pracy, mistrzostwo, kariera, pokonanie wasnych saboci, szukanie nowych dziedzin, wktrych mona si zrealizowa, poszukiwanie bogactw zewntrznych iwewntrznych, uznanie spoeczne, presti, powodzenie woperacjach finansowych, umiejtno znalezienia rda dotacji, wielostronno zawodowa, walka zwasnymi sabociami, pracowito, rnorodno, denie do wytyczonego celu. Znaczenie prognostyczne wpooeniu odwrconym: lenistwo, niech do pracy, pasoytowanie na innych lub wykorzystywanie sytuacji, maostkowo, niech ze strony kolegw iwsppracownikw, beztroska, sabe widoki na karier isukces, zmarnowane zdolnoci, brak wytrwaoci, nieumiejtno doprowadzenia spraw do koca, stracone szanse iokazje na sukces materialny, ogldanie si na innych, pienidze, ktre mona byo zarobi, ale si nie chciao, brak entuzjazmu do dziaania, zmczenie, zniechcenie, przegrana, rutyna, niech do wszystkiego, co nowe, spoczywanie na laurach, zazdro osukces innych. Czwrka denarw Jestem wadczyni materii wnajczystszej jej postaci. Towarzysz wszelkim formom pracy czysto materialnej, poczwszy od zaj iprofesji fizycznych, akoczc na artycie, ktry rzebi lub tworzy cokolwiek innego materialnego. To ja wywouj pot na czoach ciko pracujcych ludzi, ale odnajdziesz mnie rwnie wsmaku chleba, wrwno uoonych cegach budowanego domu iwpiknym meblu. Jestem bardzo dokada, gdy wiem, e kady bd, to podwjna praca, poniewa trzeba go naprawi. Wol, eby wszystko od razu byo zrobione dobrze, bo nie znosz straty czasu. Pomagam tym, ktrzy ciko pracuj nad pomnoeniem stanu materialnego iobce mi s wszelkie dywagacje filozoficzne, poniewa mj wiatopogld jest prosty: tylko cika, rzetelna praca prowadzi do sukcesu ibezpieczestwa materialnego. Niektrzy uwaaj, e jestem interesowna iniczego nie zrobi za darmo ijest to wpewnym sensie racja, poniewa uwaam, e kady wysiek itrud powinien by odpowiednio wynagrodzony, chocia wcale nie musi to by zrobione wbrzczcej monecie. Jeli kto zrobi mi przysug, zawsze si rewanuj inie lubi by komukolwiek co duna. Znaczenie prognostyczne wpooeniu prostym: pomnoenie majtku dziki zrcznemu nim obracaniu, umiejtno liczenia tylko na siebie, pomysowo, praca fizyczna, osigniecie bezpieczestwa materialnego, mdre izyskowne inwestycje, umiejtno poradzenia sobie wkadej sytuacji profesjonalnie, cika praca nad pomnoeniem majtku przynoszca pozytywne rezultaty, szacunek dla pracy, nagroda proporcjonalna do woonego wysiku, rewan, umiejtne gospodarowanie czasem, dobra organizacja pracy, przysuga za przysug, realne mniemanie owasnych

26

moliwociach izdolnociach zawodowych, prezenty losu, odpowiednie podejcie do pienidzy, szacunek dla ludzkiego trudu, wiarygodno finansowa, stabilizacja materialna. Znaczenie prognostyczne wpooeniu odwrconym: niech do dzielenia si posiadan wadz, niech wrd kolegw wpracy lub podwadnych, zuboenie materialne, ograniczenie si do swoich problemw, kto, kogo celem yciowym jest wycznie zdobywanie pienidzy ibogacenie si, naruszenie zgromadzonego wczeniej kapitau, nieudany interes, zachwianie bezpieczestwa materialnego, nieprzewidziane wydatki, interesowno, przeliczanie wszystkiego na pienidze, starta finansowa, niech do pracy fizycznej, brak pozytywnych rezultatw. Pitka denarw Jestem centrum materii, rodkiem kadego przedsiwzicia, ktre ma na celu popraw sytuacji materialnej iprzyniesienie wzrostu dochodw. Nie przyjmuj do wiadomoci przegranej ipopycham do dalszych dziaa. Czsto towarzyszy mi entuzjazm izapa do pracy. Nie tak atwo mnie zniechci, bd zmusi do rezygnacji. Jestem rodkiem kadego przedsiwzicia ipmetkiem kadego dziaania icho nie przynosz jeszcze ostatecznych rezultatw, to ju pozwalam na pierwsze podsumowanie oraz podliczenie strat izyskw. Zachcam do poszukiwania nowych, niekonwencjonalnych rozwiza, nie waham si przed wprowadzeniem zmian, jeli uznam, e szybciej doprowadz mnie do celu. Skaniam te do spojrzenia na materi pod innym ktem, traktuj j nie jako cel sam wsobie, lecz jako rodek umoliwiajcy osignicie celu. Lubi otacza si piknymi przedmiotami, interesuj si sztuk wkadej jej postaci iczsto jestem jej mecenasem. Wnosz powiew wieoci wskostniae formy. Nie znosz natomiast nudy idlatego staram si urozmaica ycie ismakowa je pod kadym wzgldem. Znaczenie prognostyczne wpooeniu prostym: przypyw pienidzy, odpowiednia pora na pooenie fundamentw pod bezpieczn przyszo materialn, udana operacja finansowa, propozycja nowej pracy, podjcie pracy po okresie przerwy, pmetek danego przedsiwzicia, wzrost dochodw, wprowadzenie zmian imodyfikacji wprowadzonej dziaalnoci, pienidze jako rodek wymiany energetycznej, entuzjazm, zapa do pracy, niekonwencjonalne rozwizania, twrcze podejcie do problemw, umiejtno dokonania korekty wasnych dziaa, doradztwo finansowe, pierwsze zyski zbiznesu, zainteresowania sztuk, przeznaczenie pienidzy na rozwj sztuki, mecenat artystyczny. Znaczenie prognostyczne wpooeniu odwrconym: dunik, ebrak, biedak, kara pienina, strata pracy, bezrobocie, poyczenie pienidzy, cikie straty, problemy zpynnoci gotwkow, dziaania destrukcyjne, wykrycie malwersacji, konieczno natychmiastowego zwrotu dugw, trzymanie si starych metod, brak postpu wdziaaniach, zdanie sobie sprawy zogranicze, niepewno, obcienie nadmiernymi zobowizaniami finansowymi, wysokie rachunki, nieumiejtno wprowadzenia modyfikacji, nagromadzenie si problemw natury finansowej, plotki, pomwienia ioszczerstwa. Szstka denarw Jestem osignitym ju sukcesem materialnym, ktry najradoniej przeywam wotoczeniu rodziny ibliskich mi osb. Nie lubi obnosi si z nim na zewntrz, nie jest konieczny dla mnie publiczny aplauz, owiele bardziej zaley mi na tym, by moje osignicia zostay docenione przez najblisze mi osoby. Pienidze, ktre towarzysz mojemu sukcesowi bardzo chtnie lokuj wnieruchomociach, domach. Uwielbiam upiksza mieszkanie iurzdza je, arobi to zwyjtkowym gustem ismakiem. D do harmonii ipikna wwiecie materii. Towarzysz matkom, ktre zgustem ubieraj swoje mae dzieci, przy tym nie zapominajc osobie. Znajdziesz mnie wrd ludzi jedzcych wykwintn kolacj, na przyjciu rodzinnym iwrd osb spdzajcych wakacje weleganckiej wiejskiej posiadoci. Chtnie realizuj si wkadym rodzinnym przedsiwziciu ibiznesie, oile jest on prowadzony zgodnie, bez zgubnej tendencji do walki owadz izodpowiednim podziaem obowizkw. Daj szans ekspansji wwiecie materialnym, ale bywam te tendencyjna ipodporzdkowuj ycie rodzinne biznesowi iinteresom.

27

Znaczenie prognostyczne wpooeniu prostym: sukces materialny witowany wrodzinie, korzystne transakcje handlowe, zbieranie pienidzy na wsplne rodzinne przedsiwzicie, pomylny biznes rodzinny, zakup nieruchomoci, domu, modernizacja mieszkania, wykwintne spotkanie towarzyskie, elegancka kolacja, uroczysto rodzinna, szczodro, hojno, skromno, niespodziewany podarunek od bliskiej osoby zrodziny, wspomaganie krewnych znajdujcych si wtrudniejszej sytuacji finansowej, elegancja wubiorze, dobry gust, urlop spdzany zrodzin wekskluzywnych warunkach, umiejtne zarzdzanie rodzinnym majtkiem, zgoda wrodzinie, wsplne cele idenia, odpowiedni podzia obowizkw, uczciwo. Znaczenie prognostyczne wpooeniu odwrconym: zawi lub zazdro powodujca starty materialne, dwulicowo wkontaktach zkrewnymi, brak ycia rodzinnego, niech do bliszych kontaktw zkrewnymi, dziaanie wpojedynk, wykorzystywanie finansowe, due wydatki na rodzin, pomaganie innym bez szans na rewan zich strony, nagrodzenie tych, ktrzy nie s tego warci, sytuacja, kiedy ofiarowao si co znaczcego, anie zostao to zauwaone, zagroenie nierozsdnymi inwestycjami, trudnoci materialne wrodzinie, walka owadz wrodzinie lub biznesie, niepewny interes. Sidemka denarw Moje podejcie do materii ispraw finansowych wznacznym stopniu okrela duchowo. Oczywicie, wcale nie neguj potrzeby pracy izarabiania pienidzy, ale wiem, e kady znas otrzymuje to, co jest mu potrzebne do ycia irozwoju, ajeli potrzebuje wicej, to musi po pierwsze na to zapracowa, apo drugie mie odpowiedni do tego stosunek. Przekornie sprawiam, e osoba, ktrej bardzo zaley na bogactwie, ale nie wie, jak je zdoby iutrzyma, bdzie miaa problemy zosigniciem swoich celw. Natomiast kto, kto nie przywizuje nadmiernej wagi do stanu posiadania, cieszy si tym, co ju ma inie dy do sukcesu materialnego na si, bdzie wzrasta wbogactwo inie bdzie mia problemu zjego utrzymaniem. Sukces dla mnie nie musi by peny, umiem cieszy si nawet zczciowej realizacji swoich planw, wierzc, e kiedy przyjdzie odpowiednia pora zrealizuj ireszt, jeli bd wytrwaa ikonsekwentna. Zdaj sobie spraw ztego, e czowiek planuje pewne rzeczy, ale aby si one speniy potrzeba do tego jeszcze iBoego bogosawiestwa, wiec nigdy nie zapominam onie poprosi. Czasami zdarza mi si jednak ztym przesadzi iodwleka wszystkie sprawy, aniech do podejmowania dziaa tumaczy brakiem Boej zgody na nie. Znaczenie prognostyczne wpooeniu prostym: szansa cigego rozwoju, zadowolenie pynce ze zgromadzonych dbr, rado ztego, co si posiada, odpowiedni stosunek do stanu posiadania, splot wydarze, wwyniku ktrych czowiek si bogaci, zbiera plony iuzyskuje satysfakcj bez szczeglnego wysiku, zyski szybsze iwiksze ni si zakadao na pocztku, zadowolenie zpracy, uzyskiwanie dochodw zczego, co lubi si robi, wiadomo, e bdzie lepiej, harmonijna rwnowaga pomidzy wiatem materialnym iduchowym, gbia wewntrzna, wiadomo wasnej wartoci, kto, kto wie, e moe polega na sobie, umiejtno znalezienia wyjcia zkadej sytuacji, sztuka dostrzegania pikna wdrobnych rzeczach, ycie dniem dzisiejszym. Znaczenie prognostyczne wpooeniu odwrconym: ze wyniki wpracy, niezadowolenie zpracy, poczucie zuboenia, odwlekanie spraw do zaatwienia, niezadowolenie ze stanu posiadania, problemy finansowe istraty spowoduj opnienia wrealizacji projektw, niespenione obietnice, deklaracje bez pokrycia, ycie ponad stan, dochody zpodejrzanych rde, brak rwnowagi pomidzy wiatem materialnym iduchowym, cige szukanie pomocy uinnych, obcianie otoczenia swoimi problemami, niskie poczucie wasnej wartoci, uwikanie si wsytuacje bez wyjcia. semka denarw Po gbokim zrozumieniu spraw materii ipo ustaleniu jej miejsca wwiecie duchowym rozpoczynam proces powanych transformacji. Jestem wiadomoci tego, e choby zebra jak najwicej bogactw ipienidzy, to nie zabierzesz ich ze sob na drug stron, poniewa nale one wycznie do wiata przejawionego. Nic zrzeczy materialnych nie jest nam potrzebne wmomencie mierci, za to potrzebujemy ogromnego wsparcia duchowego, modlitwy, mioci, zrozumienia. To ja pomagam wprzejciu na drug stron iuatwiam je, jeli czowiek przey ycie wsposb twrczy iodcisn 28

swj lad wmaterii, pozostawiajc po sobie sched dla nastpnych pokole. Jestem karm dlatego, e realizuj wszelkie skutki ipodsumowuj przyczyny, zpowodu ktrych one zaistniay. Inspiruj izachcam do rozwiza ostatecznych. Towarzysz tym wszystkim, ktrzy podsumowuj swj yciowy dorobek, spisuj testamenty idokonuj gruntownych przewartociowa wswoim wiatopogldzie. Jestem przezorna izachcam do samodzielnego zabezpieczenia sobie staroci, namawiam do dokonywania ubezpiecze ioszczdzania. Cho zdarza mi si skonno do przesady iwtedy przynosz skpstwo iodmawianie sobie wszelkich przyjemnoci yciowych. Znaczenie prognostyczne wpooeniu prostym: korzyci finansowe bdce rezultatem talentu ipracowitoci, zaangaowanie si wpracy, podsumowanie dorobku yciowego, przezorno, zabezpieczenie si na staro, wykupienie polisy ubezpieczeniowej, wypata odszkodowania, spisanie testamentu, otrzymanie spadku, praca wrzemiole, pokonywanie oporu materii, przekazanie dorobku yciowego nastpnym pokoleniom, zasuona idostatnia emerytura, mistrzostwo zawodowe, spartaski styl ycia, umiowanie prostoty, prostolinijno, opanowanie sztuki ycia, dziedzictwo rodowe, przekazanie czci majtku aktem darowizny, dugotrway wysiek przynoszcy pozytywne rezultaty, przepracowanie spraw karmicznych. Znaczenie prognostyczne wpooeniu odwrconym: skpstwo, zachanno, odmawianie sobie wszelkich przyjemnoci yciowych, lichwiarstwo, erowanie na nieszczciach innych, wyczerpujca praca, dwulicowo, brak zabezpieczenia na staro, niska renta lub emerytura, skonno do przesady itragizowania, praca odbierajca ludzk godno, skonno do nadmiernego luksusu, trwonienie odziedziczonego majtku, nieuczciwo finansowa prowadzca do kompromitacji, brak rzeczywistych ambicji, trudnoci zuzyskaniem odszkodowania, brak chci do ycia, przewiadczenie, e to co najwaniejsze ju mino, starzenie si, apatia. Dziewitka denarw Wszystkie sprawy materialne doprowadzam do ostatecznego ksztatu, dobierajc dla nich kocowe formy. Przynosz satysfakcj zpowodu zakoczenia wszelkich spraw oraz doprowadzenia do ostatecznego rezultatu rozpocztych kiedy przedsiwzi. Towarzysz tym wszystkim, ktrzy osignli sukces izdobyli publiczne uznanie iszacunek. Przynosz materialn obfito ioddalam wszelkie troski finansowe. Umoliwiam realizacj nawet najbardziej miaych projektw, jeli tylko czowiek nie boi si pracy iwzicia na siebie odpowiedzialnoci za skutki swoich dziaa. Zachcam do ekspansji oraz rozwoju, ale iskaniam do refleksji iprzemyle, cho za pno jest wmoim wypadku wycofa si zczegokolwiek, jeli si popeniao po drodze bdy, trzeba bdzie wypi piwo, ktrego si nawarzyo. Skaniam do zrozumienia praw rzdzcych natur iharmonijnego wpisania si wni. Namawiam do troski owasne zdrowie, do rozwijania tyzny fizycznej ido odpowiedniego odywiania si. Wyzwalam zciasnych ogranicze materialnych ipomagam wodnalezieniu kosmicznego rytmu ycia. Znaczenie prognostyczne wpooeniu prostym: ycie zgodne zrytmem natury ikosmosu, doprowadzenie rozpocztych przedsiwzi do pomylnego koca, wyzwolenie zciasnych ogranicze materialnych, umiejtno dostrzegania innych wartoci ni materialne, zachcajce widoki ekspansji pod kadym wzgldem, czas refleksji iprzemyle, publiczne uznanie iszacunek, duy autorytet zawodowy, przekazywanie swoich dowiadcze nastpcom, przyjcie na siebie odpowiedzialnoci za wasne poczynania, mdra troska owasne zdrowie, uprawianie sportu, odpowiednia dieta, dostosowanie si do praw natury, stae rda dochodw, odpowiedni moment do negocjowania dugoterminowych kontraktw lub planowania przyszych inwestycji. Znaczenie prognostyczne wpooeniu odwrconym: nadmierne ryzyko zniweczy wczeniejsze plany, groba oszustwa, bankructwo, utrata rda dochodw, zaprzepaszczenie majtku na skutek bdnych decyzji, zagubienie kosmicznego rytmu, zainteresowania militarne, nieposzanowanie czyjego ycia, rasizm, nienawi rasowa, niemono okrelenia czego si chce wyciu, szybkie zniechcanie si do wasnych pomysw, niestao, problemy ze zdrowiem, hipochondria, blokady energetyczne, zaburzenia na poziomie czakr, brak autorytetu, posuch wymuszany si, totalitaryzm.

29

Dziesitka denarw Jestem wadczyni wszelkich bogactw, dostatku idobrobytu, ale to wcale nie znaczy, e koncentruj si na sprawach finansowych. Jestem Matk Natur wcaej jej krasie ipotdze. Kocham wszystko co yje, poczwszy od najmniejszej bakterii ikomrki poprzez kamienie, roliny izwierzta a do czowieka. Nikt nie jest dla mnie mniej czy bardziej wany. Wszystkich traktuj tak samo ityle samo powicam czasu rodzcej kobiecie, jak iszczenicej si suce. Olniewam przeogromnym bogactwem form iksztatw, rozmaitoci barw izapachw. Jestem rnorodnoci materii ijednoczenie jej jednolitoci. Moj doskonao moesz dostrzec wbudowie krysztau, zachodzie soca, locie ora imaterialnej realizacji ludzkiej myli. Jestem ziemi, ktra rodzi plony, zwinnoci czarnej pantery, wzorem na skrzydach motyla iludzkim zarodkiem. Ze mnie bierze wszystko swj materialny pocztek iwe mnie znajduje swj koniec. Moesz mnie dotkn, powcha, posmakowa, zobaczy iusysze. Realizuj si poprzez kady ludzki zmys, apozna mnie mog tylko ci, ktrzy chon ycie nimi wszystkimi. Tych wybraam na swoje dzieci synw Ziemi icrki Natury. Znaczenie prognostyczne wpooeniu prostym: Drzewo ycia, zrozumienie, e wielkie dramaty kosmiczne rozgrywaj si na wszelkich poziomach ycia iumiejtno dostrzegania ich wok siebie, mio do natury, poszanowanie wszelkich form iprzejaww ycia, wegetarianizm, mio do zwierzt, troska orodowisko naturalne, szacunek dla tradycji, znajomo swoich korzeni, przywizanie do rodu, odrzucenie wszelkiej ortodoksyjnoci, poszanowanie pogldw innych, dawanie przykadu wasnym yciem, poznawanie bogactwa wiata wszystkimi zmysami, spokj, bezpieczestwo, dostrojenie si do rytmu natury, otwarcie si na wiat iludzi, jednia, wsplnota, czowiek umiejcy si wznie ponad wszelkie podziay, wyzwolenie zwszelkich ogranicze, medycyna niekonwencjonalna. Znaczenie prognostyczne wpooeniu odwrconym: utrata dorobku yciowego, brak bezpieczestwa, pustka wewntrzna, nieposzanowanie tradycji, niechtny stosunek do wasnego pochodzenia, brak wraliwoci na pikno wiata iprzyrody, rozmylne niszczenie natury, skaenie rodowiska naturalnego, brak domu, niemono odnalezienia swego miejsca wwiecie, zahamowania seksualne, kusownictwo, mylistwo, zainteresowania paramilitarne, haba, niesawa, niezgoda rodzinna, ponuractwo, choroby cywilizacyjne, cynizm, brutalno, ortodoksyjno, okruciestwo, brak wsplnoty zinnymi istotami ywymi. A. A. Chrzanowska

30

3. MaGIa
3.1. Moc ywiou ziemi
To Ziemia jest nasz mistyczn Matk, karmi iubiera jak kada ywicielka. Jej magia dostarcza nam poywienia, ale igrzebiemy wniej naszych zmarych, poniewa jest to nasz dom ifundament do przejawiania si idziaania pozostaych ywiow. Najprociej inajatwiej moemy odczu jej materialno, dlatego wanie zni s symbolicznie zwizane wszelkie sprawy dotyczce pienidzy, bogactwa, stanu posia- Alla Alicja Chrzanowska dania, jak te podnoci iobfitoci wkadym znaczeniu tych sw. Aoto najwaniejsze skojarzenia zwizane zziemi: duchy opiekucze: driady; kolor: zoty, zielony, brzowy, brunatny, szary, granatowy, czarny; miejsca: jaskinie, groty, kaniony, przepacie, lasy, puszcze, pola, ki, ogrody, sady, arboreta, parki, skwery, sejfy, salony, piwnice, kopalnie; zwierzta: ko, krowa, owca domowa, mrwka, pszczoa, ddownica, suse, borsuk, byk, baw, koza, osio, wielbd, pies, niedwied, kruk; zioa: joda, wierk, cyprys, cis, cedr, opian, kminek, cykuta, yto, owies, pszenica, bratek, wiciokrzew, kozek lekarski, jabo, winia, len, botwina, leszczyna, paczula, jaowiec; kamienie: oliwin, karneol, jaspis, tygrysie oko, sokole oko, kocie oko, bawole oko, onyks, chalcedon, wgiel; metale: ow, magnez, wap; czas: noc; dni tygodnia: wtorek, czwartek; pora roku: zima; strona wiata: pnoc; znaki Zodiaku: Panna, Byk, Kozioroec; planety: Merkury, Wenus, Saturn; instrumenty muzyczne: fortepian, pianino, klawikord, bbny, talerze iinne instrumenty perkusyjne; zmys: dotyk; symbole naturalne: sl, gliniane naczynia wypenione ziemi, kamienie, ziarna, nasiona, magnesy; rodzaj energii: receptywna, pasywna, kobieca; rodzaj magii: podno, obfito, materializacja, powikszajca stan posiadania, ochronna, wzmacniajca siy, zawodowa, finansowa. Rytua obfitoci Stosuje si wtedy, kiedy adept chce powikszy stan posiadania lub zapewni sobie bezpieczestwo materialne. Czas wypenienia rytuau dzie Soca (niedziela). Do wykonania tego rytuau naley przygotowa: miedzian lub zot monet, wiec wzotym kolorze lub zczystego wosku, dziesi drobnych okruszkw bursztynu, olejek lawendowy, kocioek, wktrym naley spali suszone ziele werbeny. Zaczynamy od wypisania lub wydrapania na wiecy tego, co jest nam potrzebne, awic sum pienidzy, jakiej pragniemy, marki samochodu, ojakim marzymy itp. Nastpnie namaszczamy wiec olejkiem izapalamy j. Pozwlmy, by palia si przez 1520 minut, amy wtym czasie wizualizujemy to, co chcemy osign wsferze materialnej. Po tym czasie, nie gaszc wiecy, bierzemy kocioek czy kadzielnic, jeli takiej uywamy, sypiemy na dno bursztyn, nastpnie ziele werbeny 31

ipodpalamy. Nie bdzie niczym nagannym, jeli pomoemy sobie odrobin rozpaki do grilla, ale wtedy jeszcze bardziej naley zadba obezpieczestwo, gdy praca zogniem zawsze niesie ryzyko poaru. Kiedy bursztyn iziele bd si ju dobrze pali, wkadamy do ognia monet iwypowiadamy wmylach lub na gos nastpujc inwokacj: Owity ogniu! Wielka jest twa moc isia nieujarzmiona. Potrzebna jest mi pomoc! Spraw, bym trosk materialnych nie zna Izawsze spokojnym snem spa. Niech tak si stanie. Pozwalamy, by zioa iwieca dopaliy si do koca. Odczekujemy a moneta ostygnie, wyjmujemy j izakopujemy wdoniczce zrosnc rolin dowolnego gatunku. Resztki wiec ipopi zkocioka starannie zbieramy irozsypujemy na cztery wiatry (zdmuchujemy wczterech kierunkach wiata). Rytua woskowej wiecy Jest to do prosty, cho wcale przez to nie mniej skuteczny rytua, ktry moesz wykonywa wdowolnym miejscu iporze. Potrzebna do tego jest tylko: woskowa wieca, olejek ziglakw (sosna, wierk, modrzew, jaowiec). Obecnie mona kupi gotowe wiece otakich zapachach, one rwnie si do tego rytuau nadaj. Sposb wykonania: codziennie otej samej godzinie zapalaj na 15 minut wiec wypowiadajc gono lub wmylach nastpujc inwokacj: cz si zMatk Ziemi, jestem zni jednoci, chroni mnie ona przed zem inikczemnoci. Niech tak si stanie. Ochrona domu Rytua ten mona stosowa tak wodniesieniu do domu, jak ido innych pomieszcze. Jest szczeglnie polecany wprzypadku, kiedy wyjedamy na jaki czas ipozostawiamy dom bez opieki. Czas wykonania nie ma tu znaczenia. Potrzebne do tego s: trzy granatowe wiece, olejek cedrowy, biaa nitka, trzy skorupki (wydmuszki) po jajkach. Namaszczone olejkiem wiece ustawiamy naprzeciwko drzwi wejciowych, wodlegoci nie wikszej ni metr, czymy je bia nici izapalamy. Po zapaleniu wygaszamy nastpujc inwokacj: Siy Natury, moce tajemne, chrocie mj dom. Pod Wasz opiek oddaj go. Jak go zostawiam, takim zastan, gdy stranikami jestecie Wy. Niech tak si stanie.

32

wiece powinny si pali od 15 do 20 minut, nastpnie starannie je gasimy (uwaga: atwo opoar) ijeli wyjedamy, pozostawiamy wmiejscu, wktrym si paliy. Po powrocie zpodry do domu zapalamy je na 5 minut idzikujemy siom Natury za opiek nad naszym dobytkiem, potem wiece chowamy. Jeli pozostajemy wdomu, robimy to od razu, gdy mog by one uyte do powtrzenia rytuau. Rytua wzmocnienia Stosuje si go wprzypadku, kiedy odczuwamy spadek si witalnych, brak wigoru ichci do ycia lub drobnych problemw ze zdrowiem. Mona go stosowa odowolnej porze, ale szczeglnie jest zalecany pod koniec zimy ina pocztku wiosny, kiedy to najbardziej odczuwamy skutki osabienia wiosennego. Do jego wykonania potrzebne s: trzy biae wiece, olejek tymiankowy, doniczka zyzn ziemi, nasiona marchwi lub pietruszki, fioletowa nitka. Na pocztku na jednej ze wiec wypisujemy swoje imi, ana dwch pozostaych intencj, wjakiej je bdziemy pali, np. poprawa zdrowia, przypyw energii, ch do ycia itp. Nastpnie owijamy je iczymy fioletow nitk, namaszczamy je olejkiem izapalamy. Kiedy ni czca je spali si, gasimy wiece, apozostae ogarki topimy waroodpornym naczyniu na wolnym ogniu, kiedy wosk czy stearyna bd pynne wylewamy do doka zrobionego wdoniczce iprzysypujemy ziemi. Wtej samej doniczce zasiewamy nasiona marchwi lub pietruszki. Dbamy oto, by wyrosy ipielgnujemy tak, jak swoje zdrowie. Przyciganie dostatku Kt znas nie chciaby by zamony inie mie trosk dotyczcych pienidzy. Wtej dziedzinie rwnie mona wspomc si dziaaniami magicznymi, ale uwaga: nie mona by zachannym. Ten rytua pozwala na zapewnienie sobie dostatku, anie bogactwa. Wykonujemy go wdniu Jowisza (czwartek) wsamo poudnie. Potrzebne nam tu bd: cztery zote wiece, jedna zielona, olejek sonecznikowy (moe by olej jadalny), moneta onajwyszym nominale bdca wobiegu, kartka papieru ozotym kolorze, kompas do ustalenia stron wiata, naczynie aroodporne, doniczka zyzn ziemi (mona skorzysta zgrzdki wogrodzie, jeli si tak ma), kilka ziaren sonecznika. Na pocztku na przygotowanej kartce papieru wypisujemy sum, ktr uznalimy za wystarczajc do zapewnienia dostatku. Nastpnie namaszczamy wiece olejkiem iustawiamy je wnastpujcy sposb: zote zgodnie ze stronami wiata, azielon wrodku powstaego kwadratu podkadajc pod ni kartk zwypisana sum imonet. Kiedy wiece si pal, wizualizujemy siebie otoczonych dostatkiem iwyksztacamy wsobie poczucie bezpieczestwa materialnego. Po 30 minutach od zielonej wiecy zapalamy kart zwypisan sum iwrzucamy j do aroodpornego naczynia, by tam spalia si do koca. Zielon wiec gasimy, za zotym pozwalamy si wypali do koca. Popi powstay po spaleniu kartki starannie zbieramy imieszamy zziemi wdoniczce (lub na grzdce) isadzimy tam ziarna sonecznika, dbajc, by wyrosy iday nasiona, ktrych pniej znw moemy uy do dziaa magicznych. Monet, ktrej uywalimy wtym rytuale, stale nosimy przy sobie. Rytua podnoci Odnosi si on do szeroko rozumianej podnoci, awic moemy go zastosowa, gdy chcemy pocz dziecko, pomnoy dochody, zapewni sobie bogate plony lub poszerzy grono przyjaci. Wy33

konujemy go wokresie od nowiu do peni (przy przybywajcym Ksiycu). Najlepiej praktykowa go na dworze, ale jeli jest to niemoliwe, to naley przygotowa: pi doniczek zziemi, pi brzowych wiec, olejek lawendowy, nasiona grochu, nasiona sonecznika, nasiona dyni, nasiona fasoli, nasiona marchewki. Wziemi kadej zdoniczek (lub po prostu na grzdce) umieszczamy namaszczon olejkiem wiec izapalamy j. Obserwujc pomie wyobraamy sobie to, co chcemy osign (dziecko, przyjaci, pienidze itp.). Kiedy wiece si wypal, zbieramy pozostay wosk, zakopujemy go wlesie (nawet jeli rytua wykonywalimy wdomu), awdoniczkach zasadzamy nasionka, wkadej inny gatunek. Dbamy, by wyrosy iprzyniosy plon. Woskowe pienidze Jeli nasza sytuacja materialna nie jest zadowalajca lub zarabiane pienidze zbyt szybko topniej, moemy si posuy tym rytuaem, by zmieni sytuacj na bardziej korzystn dla nas. Najodpowiedniejsz por do jego wykonania jest okres przybywajcego Ksiyca, czyli od nowiu do peni. Czas wykonania nie ma tu znaczenia, moemy praktykowa ten rytua odowolnej porze doby. Potrzebne bd nam: jedna, rednia woskowa wieca, naczynie do topienia wosku, garstka ziaren yta, owsa ipszenicy, folia aluminiowa, spora doniczka zziemi (moe by skrzynka balkonowa lub grzdka wogrdku). Na pocztku przygotowujemy zfolii aluminiowej monety, czyli formy, do ktrych bdziemy wylewa stopiony wosk, aktre maj symbolizowa monety. Nie powinny by one zbyt due. Nastpnie topimy wiec. Kiedy wosk jest ju pynny, wrzucamy do niego zboa ipozwalamy, by nieco sta. Teraz delikatnie przelewamy go do przygotowanych form. Po cakowitym zastygniciu wyjmujemy woskowe monety zfolii iwydrapujemy na nich, najlepiej patyczkiem zleszczyny, kwoty, ktre chcemy posiada lub zarabia. Nie naley sugerowa si nominaami monet pozostajcymi wdanym momencie wobiegu. Tak wic rwnie dobrze moecie napisa na kadej znich 100 z, jak i10 000 z. Po zakoczeniu tej czynnoci zakopujemy monety wdoniczce lub ogrdku. A. A. Chrzanowska

34

3.2. Rytuay oczyszczajce, A. A. Chrzanowska


Na czym polega oczyszczenie energetyczne? Wzasadzie na tym samym, co zwyke mycie si, tylko dokonywane ablucje dotycz nie tylko ciaa fizycznego iobejmuj take wysze poziomy. Czowiek wprzecigu swego ycia styka si ima do czynienia zrnego rodzaju energiami. Zreguy s one pozytywne isprzyjajce ludziom. Takie wkadym bd razie wwikszoci wypadkw s energie przyrody, cho ione czasami potrafi wyrzdzi wiele szkd, zada bl idoprowadzi do cierpienia. Itrudno wnaszych czasach dziwi si Matce Naturze, ktra prbuje od czasu do czasu zaprowadzi porzdek wrd tych, ktrzy systematycznie j zanieczyszczaj, zatruwaj, niszcz inie szanuj. Tym niemniej energie ywiow wswej istocie s yczliwe czowiekowi istaraj si go chroni, pomaga mu iwspiera we wszelkich pozytywnych dziaaniach. Czy chcemy, czy nie chcemy jestemy dziemi Matki Natury icho bywa ona surowa, to zca pewnoci, jak kada matka, kocha nas, swoje dzieci. Duo wicej szkody przynosz negatywne energie wysyane od czowieka do czowieka. Wystarczy, e kto Ci nie lubi, czuje awersj lub niech, aju czarne nitki negatywnej energii wypywaj od niego iopltuj zkadej strony. Sytuacja komplikuje si jeszcze bardziej, gdy kto Ci zazdroci, nienawidzi Ci lub wiadomie pragnie Twojej krzywdy. Wtedy sie zamienia si wzbroj, przez ktr nie moe do Ciebie przenikn nic pozytywnego. Zaczynaj si problemy ze zdrowiem, nieoczekiwane straty finansowe, brak dobrego kontaktu zdziemi, zakcenia wpomylnej do tej pory relacji partnerskiej, oddalanie si przyjaci, spadek energii ioglna niech do ycia. Czasami te negatywne dziaania nie uderzaj bezporednio wnas, lecz dotycz tego, co posiadamy, na przykad domu, firmy, samochodu lub obejmuj swym negatywnym skutkiem bliskie nam osoby partnera, dzieci, rodzicw. Co gorsza, obserwuj ostatnio zwikszenie iloci takich przypadkw. Moim zdaniem jest to skutek uboczny zwikszajcego si zainteresowania szeroko rozumian ezoteryk iprocesu zmian przygotowujcych do wejcia wEr Wodnika. Jestem przekonana, e za okoo 200 lat, takie manipulacje energetyczne nie bd moliwe po pierwsze zpowodu wyszej wiadomoci yjcych wwczas ludzi, po drugie wszyscy bd potrafili chroni si przed nimi iodpowiednio zabezpiecza. Na szczcie ju teraz na takie stany isytuacje mona znale rad. Poniej podaj najskuteczniejsze rytuay oczyszczajce. Oczyszczajcy ogie Rytua ten stosujemy wcelu oczyszczenia swego ciaa fizycznego icia subtelnych znegatywnej energii. Wykonujemy go wtedy, gdy czujemy tak potrzeb bd, gdy wymaga tego sytuacja. Najodpowiedniejsz por doby jest wczesny poranek lub zmierzch. Potrzebne tutaj bd: trzy niebieskie wiece, trzy fioletowe, sze identycznych wiecznikw (mog to by te talerzyki lub podstawki pod filianki), olejek aloesowy, wasna fotografia. Na pocztku naley namaci kad ze wiec olejkiem inada im moc poprzez wypowiedzenie (gono lub wmylach) nastpujcej inwokacji: Naadowuj ci siami ognia, wody, powietrza iziemi, naadowuj ci siami Wschodu, Poudnia, Zachodu iPnocy, naadowuj ci siami prawoci, mioci, mdroci istaoci. Oczy mnie ze za wszelkiego ichro ode zego. Niech tak si stanie! Nastpnie wstaw wiece do wiecznikw lub podstawek, tak by utworzyy krg. Zadbaj oto, by wiece byy ustawione naprzemiennie pod wzgldem koloru, tak aby dwie wtakim samym kolorze nie ssiadoway ze sob. Wrodku tego krgu umie swoj fotografi. Teraz zapal wiece zaczynajc od niebieskiej. wiece musz dopali si do koca, cho Ty nie musisz by przez cay czas obecny, 35

oile zadbae obezpieczestwo przeciwpoarowe. Po zakoczeniu rytuau fotografi umie wbezpiecznym, niewidocznym miejscu. Zwizana wieca Doskonay rytua sucy do usunicia negatywnej energii, ktra nagromadzia si wnas na skutek ludzkiej zawici izazdroci. Wykonuje si go przy peni Ksiyca, apotrzebne bd tutaj nastpujce akcesoria: jedna fioletowa wieca, trzydzieci centymetrw niebieskiej, bawenianej (lub innej naturalnej) nici, metalowa taca. We wieczk wobie donie ipotrzymaj j chwil naadowujc pozytywn energi, moesz zastosowa inwokacj zrytuau Oczyszczajcy ogie. Nastpnie ustaw wiec na tacy. Teraz we obiema domi nitk imocno j nacignij, poczuj, jak pomidzy Twoimi rkami przepywa energia. Owi nitk wok wiecy, mniej wicej wpoowie jej wysokoci, zawizujc j mocno, tak by si nie zsuna na trzy wzeki. Przy zawizywaniu kadego wza wypowiadaj sowa: Nitka zawizana, nastpuje zmiana. Niech tak si stanie. Zapal wiec ipozwl jej si pali tak dugo, a sponie zawizana nitka. Wtym czasie wyobraaj sobie, jak od Twego ciaa sukcesywnie odpadaj czarne nitki, ktre Ci do tej pory krpoway. Ogarek wiecy ipopi zakop wlesie, zdala od domu. Rytua powtrz przy nastpnej peni ju znow wiec. Oczyszczajce lustro Rytua ten stosujemy, gdy wktrej ze sfer naszego ycia zaczyna si co wyranie psu lub pogarsza. Zreguy dotyczy to spraw zawodowo-finansowych iwtedy stosujemy zote wiece lub wrelacjach partnerskich srebrne wiece. Moe to dotyczy iinnych dziedzin, wtedy kolor wiec dobieramy zgodnie zich symbolik. Czas wykonania rytuau dowolny. Do tej praktyki potrzebujemy: dziewiciu wiec wkolorze odpowiadajcym sferze ycia, ktr chcemy oczyci, 30 cm lustra wdrewnianej oprawie, kadzida cedrowego, 50 cm folii aluminiowej. Lustro ustawiamy wbezpiecznym miejscu, najlepiej na pododze opierajc ocian. Przed lustrem ustawiamy wtrzech rzdach wiece, tak by odbijay si wnim wszystkie. Zapalmy najpierw kadzio, anastpnie po kolei kad ze wiec, wypowiadajc przy tym nastpujce sowa: wieca ju zapalona, moja aura zostaje oczyszczona. Niech tak si stanie. Po zapaleniu wszystkich wiec dokadnie obejrzyj ich odbicie wlustrze ipozwl im si pali przez 20 minut. Nastpnie zga je izwi razem bia nici. Schowaj, bdziesz mg je uy do powtrzenia rytuau, co trzeba zrobi po 29 dniach. Oczyszczanie domu Cho rytua nazywa si Oczyszczanie domu, to mona go stosowa rwnie wbiurach iinnych pomieszczeniach. Usuwa wszelkie negatywne energie, nawet te nagromadzone od lat. Stosuj go do dzi starsze kobiety mieszkajce na poleskich wsiach. Pora nie ma tu wikszego znaczenia, ztym, e wzalenoci od wielkoci mieszkania trzeba powici na jego wykonanie od 2 do 5 godzin. Potrzebne do tego s: 36

wiece wiloci odpowiadajcej iloci pomieszcze wmieszkaniu (wliczamy wto azienk, toalet, balkon, jeli traktujemy go jako powierzchni uytkow, schody, jeli s one wewntrz naszego mieszkania), okoo 10 g soli, kilkadziesit niewielkich karteczek papieru. Zaczynamy od pierwszego pomieszczenia, ktre znajduje si po prawej stronie od drzwi wejciowych. Na rodku umieszczamy wbezpieczny sposb zapalon wiec, nastpnie wkadym kcie kadziemy jedn karteczk papieru isypiemy na ni szczypt soli. Moemy przy tym mwi swoj ulubion modlitw, mantr lub po prostu prosi opomoc Si Wysz. Kiedy wieca pali si, asl ley wkadym kcie, przechodzimy do nastpnego pomieszczenia ipostpujemy tak samo, potem do nastpnego, a wkadym pomieszczeniu cznie zazienk ikorytarzem pali si wieca iley wktach sl. Zwracam uwag, e wdzisiejszym budownictwie nie kade pomieszczenie ma cztery kty. Mj korytarz ma ich dziesi. Dotyczy to zaama cian, natomiast nie musimy przesuwa mebli. Sl moemy pooy na szafie, jeli stoi ona wkcie lub na obudowie wanny, jeli taka zostaa zrobiona. Uwaga: nie zostawiamy domu bez nadzoru. Musimy by obecni isprawdza jak pal si wiece. Zwrmy uwag na te, ktre przy paleniu kopc, skrz si lub wydzielaj sadz. Wtakim pomieszczeniu warto rytua powtrzy po siedmiu dniach, gdy zgromadzio si wnim szczeglnie duo zej energii, nie musimy tego wtedy robi wcaym domu. wiece musz wypali si do koca, czyli zgasn samoistnie. Zbieramy wtedy ogarki, jeli takie s, karteczki zsol (zagwarantuj one, e ani szczypta nie zostanie jej wpomieszczeniu) ipowierzamy to wodzie. Wcaoci rytua mona powtarza nie czciej ni raz na kwarta. Dbowe oczyszczenie Doskonay rytua do oczyszczania dowolnego rodzaju pomieszcze. Wykonujemy go na nowiu Ksiyca. Do tej praktyki potrzebne bd nastpujce akcesoria: kilka suchych lici dbu, kilka odzi, odrobina kory, kilka maych, suchych patyczkw dbowych, kocioek do spalenia zi, kilka kawaeczkw bursztynu. Bursztyn idbowe skadniki wkadamy do kocioka ipodpalamy. Kiedy dobrze si rozpal (uwaga: nie zrbmy poaru!) izaczn wydziela dym, bierzemy kocioek wrce iobchodzimy znim cae mieszkanie, zaczynajc od prawej strony przy drzwiach wejciowych, akoczc wtym samym miejscu po lewej stronie. Popi, jaki pozostanie po rytuale, powierzamy wodzie lub ziemi, to znaczy wysypujemy do rzeki, strumienia, anawet do sedesu bd te na ziemi, ale wlesie lub na ce. Moc sosny Kiedy czujemy, e przylgny do nas szczeglnie negatywne energie, warto zastosowa ten rytua. Jest on wyjtkowo mocny iskuteczny. Fazy Ksiyca nie s tu szczeglnie istotne, wskazane jest natomiast, by odprawia ten rytua wpitek lub sobot tu po zachodzie Soca. Istotne te jest, aby nikt nam wwczas nie przeszkadza. Wczeniej powinnimy przygotowa: cztery due garcie wieego igliwia sosny, duy garnek zprzykrywk, wiec woskow, kadzideko sosnowe. Odpowiednio wczeniej (okoo 1 godz.) wkadamy do garnka 3 garci igliwia sosny, zalewamy 2litrami niechlorowanej wody, przykrywamy pokrywk istawiamy na wolnym ogniu. Kiedy dojdzie do wrzenia wyczamy, ale pokrywki nie zdejmujemy. Czekamy okoo 20 min. a napar nacignie. Nastpnie zapalamy wazience wiec ikadzideko (pamitamy, by nie robi tego zapak), wkadamy do wanny pozosta gar igliwia inapuszczamy wody otemperaturze jaka nam odpowiada. 37

Wlewamy przygotowany wczeniej napar izanurzamy si wkpieli, ktra powinna trwa minimum 10 minut. Na koniec spukujemy ciao wod omoliwie najniszej temperaturze. Oczyszczenie kor Inny wariant oczyszczajcej kpieli polega na zastosowaniu naparu zkory. Przy tym rytuale rwnie nie musimy uwzgldnia fazy Ksiyca. Tradycja mwi natomiast, e jest on najskuteczniejszy, kiedy wykonujemy go owschodzie lub zachodzie Soca. Do jego wykonania potrzebne s nastpujce akcesoria: gar kory dbu, gar kory brzozy, gar kory sosny, duy garnek, biaa lub woskowa wieca. Uwaga: kora powinna by pobierana zmartwych drzew! Pamitajmy, by nie zadawa zbytecznego blu drzewo te czuje. Kor wszystkich trzech gatunkw drzew wkadamy jednoczenie do garnka izalewamy 3 litrami niechlorowanej wody, przykrywamy pokrywk iodstawiamy na 2 godz. Po upywie tego czasu zaczynamy napar gotowa na wolnym ogniu. Po dojciu do stanu wrzenia ogie jeszcze zmniejszamy igotujemy przez 20 min. Nastpnie zapalamy wazience wiec, nalewamy do wanny niezbyt gorcej wody (prosz uwzgldni, e dolejemy do niej wrztek). Wlewamy przygotowany wczeniej napar izanurzamy si wkpieli, ktra powinna trwa minimum 10 minut. Na koniec spukujemy ciao moliwie zimn wod.

38

W 4. Wrby r b Y
4.1. Wrenie zfusw od herbaty, E. Kolesow
Wrenie zfusw od herbaty wymylili Anglicy. WChinach, ojczynie tego napoju takich wrb nie znano. Nawiasem mwic jest to zwizane ze sposobem parzenia herbaty filianki uChiczykw s malutkie, do tego nie maj uszek, aiherbaty, patrzc znaszego punktu widzenia, uywaj oni zbyt duo. WEuropie herbat pije si zduych filianek. WXVII wieku nasypywao si fusy do filianki, apotem zalewano to wrztkiem. WXVIII wieku wynaleziono czajnik do parzenia herbaty, tu przed Rewolucj Francusk sitko, awXX wieku herbat ekspresow wspecjalnych pakiecikach. Herbata nalewana przez sitko lub ekspresowa do celw wrebnych si nie nadaje. Nie nadaje si do tych celw rwnie poudniowoamerykaska mate, ktr gotuje si wsrebrnym pojemniku, ani rodkowoazjatycka zielona herbata podawana wczarkach, ani nawet zwyczajna arabska, ktr pije si wspecjalnych szklankach, poniewa nie pozostawiaj one fusw na dnie pojemnika, zktrego si je pije. Zherbaty wry si tak samo jak zfusw od kawy, czyli interpretujc wzory ifigury, jakie pozostaj na dnie iciankach szklanki lub filianki. Dlatego oba te rodzaje dywinacji nazwano oglnym pojciem tasseografia lub tasseologia (od francuskiego iniemieckiego sowa tasse filianka). Prawdopodobnie oba rodzaje tasseografii pojawiy si jednoczenie, wdrugiej poowie XVIII wieku, kiedy to herbata ikawa przestay by rzadkoci, dostpn tylko dla arystokracji. Wrenie zfusw od kawy zdobyo wiksz popularno ztego powodu, e napj ten pozostawia osad przy dowolnym sposobie zaparzania, oczywicie nie uwzgldniajc kawy rozpuszczalnej, ktr wynaleziono stosunkowo niedawno. Natomiast herbaciana tasseografia zachowaa si przede wszystkim wkrajach anglojzycznych jako stara dobra tradycja. Herbat do wrenia mona zaparza na dwa sposoby bezporednio wfiliance iwczajniku zdostatecznie szerokim dzibkiem, ktry bdzie przepuszcza listki. Jeli chodzi ogatunek moe by dowolny, cho wskazane, by nie by zbyt drobno mielony czy granulowany, po prostu herbata starta na drobny proszek le osadza si na ciankach filianki. Natomiast czy bdziesz Czytelniku pi herbat zcukrem, czy bez, nie ma adnego znaczenia, natomiast lepiej nie uywa cytryny. Herbat nie naley dopija do koca, troch pynu naley zostawi na dnie filianki. Optymaln ilo pozostawionego pynu ifusw najlepiej ustali empirycznie, drog prb ibdw, gdy jeli wody zostanie zbyt mao, afusw zbyt duo, zlepi si one wjednolit cao, za wodwrotnym przypadku wszystkie listki zodwrconej filianki wypyn na spodek. Tak samo jak podczas wrenia zfusw od kawy, tutaj rwnie istniej swoiste reguy przygotowania do wrenia. Filiank zherbacianymi listkami iresztkami pynu naley wzi lew rk izrobi trzy ruchy po okrgu, dziki czemu listki rozmieszcz si na ciankach. Potem trzeba zdecydowanym ruchem odwrci filiank ipostawi j na spodku. Podczas wykonywania tych operacji naley sformuowa pytanie ipowtrzy je kilka razy. Jeli wrysz Czytelniku drugiej osobie, te zabiegi powinien wykona klient. Filiank odwraca si od siebie. Na prb ieby zdoby dowiadczenie warto wyprbowa rne filianki, najwaniejsze, eby byy one nieprzezroczyste imiay uszko. Jeli natomiast spodoba Ci si ten sposb wrenia izdecydujesz si go wczy do swojego repertuaru, powiniene uwzgldni, e filianki stan si Twoim narzdziem pracy, dlatego musisz je odizolowa od pozostaych iwicej do zwykego picia herbaty nie uywa. Najlepiej wtym celu wykorzysta resztki filianek ze starego serwisu, gdy atwo je odrni od tych, ktrych uywasz do zwykych celw spoywczych. Mona oczywicie kupi specjalnie nowy serwis, ale takiej koniecznoci nie ma. Jeli umiesz wry zfusw od kawy, to przyzwyczai si do nowej metody nie bdzie trudno zasady interpretacji wjednym idrugim przypadku s bardzo podobne. Odwrcona filianka powinna posta jaki czas (5-10 minut), potem naley odwrci j, trzymajc uszkiem do gry iju mona odczytywa wzr, jaki uoy si zherbacianych listkw. 39

W r b Y

Odczytuje si go odwrotnie do ruchu wskazwek zegara, zaczynajc od uszka, eby uzyska informacje dotyczce przeszoci, apotem zgodnie zruchem wskazwek zegara, eby pozna przyszo. Jeli przeprowadzimy wyobraon prostopad od uszka do przeciwstawnego brzegu filianki, to lewa strona bdzie odpowiada przeszoci, za prawa przyszoci, przy czym im bliej uszka, tym bliej biecej chwili. Wzwizku ztym wpunkcie lecym naprzeciw uszka jakby czy si daleka przeszo idaleka przyszo. Uwaa si, e filianka herbaty opowiada orzeczach iwydarzeniach dotyczcych pytajcego ijego najbliszego otoczenia. Tylko te listki, ktre przykleiy si do brzegu filianki lub (co si zdarza) do jej zewntrznej strony, wskazuj na ludzi iwydarzenia znaczco oddalone. Dno filianki uwaa si za centrum negatywnoci wszystkie figury pooone na dnie interpretuje si jako niekorzystne dla pytajcego. Dno rwnie dzieli si na dwie poowy stref przeszoci istref przyszoci. Im mniej jest wfiliance figur iwogle listkw, tym mniej czowiek ma problemw, tym spokojniejsza ibardziej harmonijna jest jego sytuacja. Iodwrotnie cisy, gsty rysunek mwi omnstwie trosk ipyta obciajcych myli. Co prawda jest to zalene rwnie od tego, jak duo byo wfiliance herbaty iwody, dlatego pierwsze prby takiego wrenia naley wykorzysta do tego, eby znale optymaln mas robocz, apniej tego si trzyma. Interpretacj naley rozpoczyna od najprostszych inajbardziej zrozumiaych figur. Nie spiesz si zwnioskami, pomyl, popu wodze fantazji. Poniej podaj przykady interpretowania najczciej wystpujcych figur, jednake nie traktuj ich jak dogmat. To tylko aluzja, popchnicie wodpowiednim kierunku, acaa reszta to pole do popisu dla Twojej fantazji. Nie myl oewentualnych pomykach najbardziej fantastyczna interpretacja moe okaza si jedynie prawidow. Dlatego zanim zajrzysz na strony zinterpretacj, sprbuj sam znale objanienie dla uzyskanych figur. Najprostsze figury to kropki ikreski. Kropki zazwyczaj oznaczaj pienidze (awzwizku ztym, im jest ich wicej, tym lepiej). Pojedyncza kropka moe oznacza wiadomo, list lub przesyk. Znaczenie tej wiadomoci jest wprost proporcjonalne do wielkoci kropki. Kreska oznacza pewien proces, pocztek jakiej sprawy. Duo kresek to duo spraw przebiegajcych jednoczenie. Tutaj trzeba okreli, wktr stron jest zwrcona kreska, uwzgldniajc jej pooenie wstosunku do uszka, to znaczy czy jest skierowana ku denku filianki, czy ku jej brzegowi. Jeli do dna, sprawa nie skoczy si pomylnie, jeli ku grze sukces murowany. Kreska leca rwnolegle do dna ibrzegu (ni ku grze, ni ku doowi) oznacza zrwnowaony przebieg sprawy ijej pynne zakoczenie. Czasami listki ukadaj si wkonkretne symbole litery, cyfry, znaki planet lub gwiazdozbiorw iwtedy mona je interpretowa zgodnie ze znaczeniem symbolu izwizanych znim skojarze. Wrysunku herbacianych listkw, wodrnieniu od fusw od kawy, pene figury (okrg, krzy, trjkt, kwadrat) spotykane s rzadko. Za to bywaj figury przestrzenne, swego rodzaju reliefy, przedstawiajce rne obrazy, wzalenoci od tego pod jakim ktem si patrzy. Rwnie ich interpretacja powinna przebiega wielotorowo. Spjrz na tak figur, obejrzyj j, potem na chwil odwr wzrok ipowtrz ca operacj. Sprbuj te, nie patrzc na ni, przypomnie sobie co podobnego, co widziae wczeniej. Powtrz te prby kilka razy. Czsto mona wnich dostrzec zwierzta, roliny lub przedmioty codziennego uytku. Wizerunki zwierzt mona interpretowa zgodnie ze znakami Wschodniego Zodiaku (Smok, W, Mapa) jako okrelenie czasu wydarzenia. Inne istoty iprzedmioty take zreguy mona rozpozna. Regua jest tutaj taka: szlachetne zwierzta, ptaki iroliny (ko, pies, abd, orze, db itp.) oznaczaj pomylne wydarzenia lub sprawy mio, przyja, dobre zdrowie, powodzenie, pozostae maj niekorzystne znaczenie (wilk, krokodyl, bielu, pokrzywa). winia, atake dwugowe istoty oznaczaj niejednoznaczn sytuacj, sukces wjednej dziedzinie, aniepowodzenie wdrugiej. Trj- lub szeciopatkowe figury, podobne do kwiatkw lub gwiazdek przepowiadaj pomylno, cztero- lub omiopatkowe niepowodzenie, nieszczliwy wypadek, za piciopatkowe mwi oczym porodku spniony sukces, nieoczekiwane korzyci wwyniku nieprzyjemnych wydarze. Krzywe (zagite) listki oznaczaj, e wdan spraw, oprcz pytajcego, bdzie zamieszane jeszcze wiele osb. Samoloty, samochody, statki, atake kostur, torba, walizka itp. oznaczaj podr. 40

W r b Y

Wiele symboli mona interpretowa korzystajc ze znacze wrebnych innych systemw, dlatego e sens symbolu nie zaley od rodzaju wrenia, ajest zaoony wnim samym. Interesujcej informacji moe dostarczy te kady, nawet najmniej powany sennik. Na koniec sprbujcie okreli oglny nastrj filianki czy sprowadza ona na Ciebie smutne myli, czy moe daje wraenie harmonii, spokoju, jakie wywouje emocje. Zawierz swojej intuicji, ona Ci nie oszuka. Ten nastrj moe okaza si motywem wiodcym ipomc winterpretowaniu poszczeglnych symboli. Poniej podaj znaczenia najczciej spotykanych symboli. Anio lub oglnie skrzydlata, czekoksztatna posta jeste zbyt pasywny iprzesadnie liczysz na innych. Powiniene sam przejawi inicjatyw. Natomiast wprzypadku osb, ktre nie grzesz brakiem inicjatywy jest ostrzeeniem irad, by sprawdzi, czy nie jest si zbytnio podatnym na wpywy najbardziej prymitywnego racjonalizmu. Bben plotki, fama na temat osoby pytajcej, szczeglnie wstosunku do spraw prywatnych, awzwizku ztym naley zachowa ostrono. Czapka rwnie kapelusz. Sukces. Jednake jeli czapka jest dziurawa lub jej wizerunek znajduje si na dnie filianki bdzie on wtpliwy. Grabie rwnie grzebie, brona iinne zbate przedmioty oznaczaj konieczno zrobienia porzdku we wszystkich sprawach, wskazane jest ustalenie porzdku dnia, zweryfikowanie stylu ycia. Grzyb zamroczenie umysu, zagroenie uzalenieniem si od rodkw zmieniajcych wiadomo, rwnie choroba lub po prostu iluzje. Dinozaur pomoc, ktr pytajcy okae komu wsferze nauki lub duchowego rozwoju. Flaga sprawy wojskowe, np. lub zwojskowym, wezwanie na komisj poborow, wyjazd wrejon, gdzie prowadzone s dziaania wojenne, anawet udzia wnich, przeniesienie do rezerwy. Znajdujc si na dnie filianki moe oznacza zranienie. Koacz (figura, ktra przypomina lec liter B) nieprzewidziane opnienia lub ruch po bdnej drodze. Kometa nieoczekiwani gocie zdaleka, moliwe, e zzagranicy. Kot wiaroomstwo, zdrada ze strony tych osb, po ktrych pytajcy najmniej si tego spodziewa. Unikn tego raczej si nie da, wic lepiej podj kroki majce na celu zmniejszenie ewentualnych negatywnych nastpstw. Krab kto wmiesza si wosobiste sprawy pytajcego, przyjaciele lub krewni sprbuj narzuci mu swoje zdanie. Trzeba mocniej wierzy wsiebie, trzyma si podjtych decyzji inie ulega wpywom innych. Kwadrat spokj, ochrona, stabilno. Sytuacja pytajcego nie wymaga zmian, naley zostawi wszystko tak, jak jest. Lufka pomylno idugowieczno. Pytajcy powinien twardo trzyma si wybranego kierunku, awtedy wszystko bdzie wporzdku. opata trud wpocie czoa ito najprawdopodobniej po to, by wyrczy innych, anie dla wasnych korzyci. Motyl dla kobiet ostrzeenie: przesta le wykorzystywa swoj wadz nad mczyznami, nie baw si nimi, gdy zostanie Ci to oddane wtrjnasb jeszcze wtym yciu. Dla mczyzn rada, by nie wizali si zkobietami fatalnymi. Naczynia (kubki, talerze, sztuce itp.) wpobliu uszka spokj, porzdek wdomu; daleko od uszka lub na denku ktnia rodzinna. Omiornica ciga obecno energetycznego wampira wotoczeniu pytajcego. Najczciej jest nim jaka starsza kobieta, krewna, ssiadka lub koleanka. Owady kopoty, troski, ale krtkotrwae. Pszczoa lub mrwka skrztna praca, karaluch lub waka drobne nieprzyjemnoci itp. Owoce (banan, gruszka, jabko) zyski, wygrane, honorarium, podwyszenie dochodw. Pie mwi owiarygodnoci isolidnoci planowanej sprawy lub prawidowym wyborze partnera. 41

W r b Y

Piercie harmonia, powodzenie. Rozerwany piercie niepowodzenie, rozczarowanie, zerwanie stosunkw. Pistolet (karabin, dziao itp.) zagroenie, niebezpieczestwo, chocia raczej psychologiczne ni fizyczne. Kto chce pytajcego wykorzysta do swoich celw. Rakieta (pocisk, torpeda) eby osign swoje cele, pytajcy powinien dokona znacznych wysikw, zrywu, ataku. Jego dziaania powinny by odwane. Robak (may w) przestrzega przed lekkomylnoci, radzi zastanowi si nad biec sytuacj inad stosunkiem pytajcego do innych ludzi. Rg obfito, dostatek, rwnie praca wjakiej fundacji lub na jej rzecz. Zreguy symbol ten mwi ostabilnej sytuacji. Twarz symbol przyjani, mioci, bliskoci izaufania. Pytajcy umie ichce pomaga bliskim, dlatego te ioni odpowiadaj mu mioci. Topr niebezpieczestwo konfliktu zpowodu czyjej gwatownoci, moliwe, e pytajcego. Zagroenie atakiem fizycznym. Naley zachowa ostrono. Trjkt skierowany wierzchokiem do brzegu filianki sukces, doprowadzenie do pomylnego koca rozpocztych spraw, za wierzchokiem ku doowi sukces opni si, ale nie naley si denerwowa, wszystko ma swj czas. Warzywa (marchewka, kapusta, rzepa itp.) nieprzyjemnoci zpowodu czyjej zawici lub zazdroci, moliwe rwnie, e pytajcego. Na wszelki wypadek powinien on hamowa swj temperament. Wieloryb zapotrzebowanie na silnych protektorw, wiarygodnego partnera, oglnie wskazuje na (czasow) sab pozycj pytajcego. Wioso sprawa, ktr zajmuje si pytajcy jest bardzo wana ipotrzebna, nawet jeli wchwili obecnej on wto wtpi. Naley j bezwzgldnie kontynuowa, za rezultaty przekonaj go osusznoci wyboru. E. Kolesow

42

P 5. POLecamy O L E C A M Y
Rytuay ogniA Alla Alicja Chrzanowska; seria: Tajniki ywiow. Odkryj wiat peen magii, dobroczynnych rytuaw inaturalnych mocy, ktre drzemi wTobie, czekajc na to, by nauczy si nimi posugiwa, zyskujc zdrowie, dostatek, mio izapewniajc sobie szczcie idobrobyt. Codzienne ycie pene jest puapek iniebezpieczestw, nieprzyjaznych nam osb oraz zdarze, ktrych wolelibymy unikn. Jak broni si zatem przed zem iprzycign dobro? Sposobem na to moe by zespolenie si zsiami Natury ipoznanie tajemnic ognia, jednego zczterech wszechmocnych ywiow. http://www.as2.pl/rytualyogniaallaalicjachrzanowska-p-2712.html Wysze planety. Rozmylania oprzestrzeni iCzasie Elena Suszczynska. Ksika jest interesujcym ito nie tylko dla astrologw, studium oddziaywania Urana, Neptuna iPlutona na ludzi iotaczajcy ich wiat. Opisuje relacje czowieka zPrzestrzeni iCzasem, atake daje klucz do rozumienia procesw zachodzcych wsferach subtelnych wyszy cia niebieskich, jak rwnie wyjaniony jest ich udzia wksztatowaniu indywidualnej irodowej karmy. Szczegowy opis dziaania kadej zwyszych planet zawiera unikatowe informacje, cakowicie niedostpne wliteraturze polskojzycznej.
http://www.as2.pl/astrologiawspolczesnatiiiwyzszeplanetyesuszczynska-p-2650.html

Karty
Anioy przeznaczenia pikna talia kart Anioy przeznaczenia wraz zdoczon instrukcj. Anioy to niezwykle uduchowione istoty. Ich zadaniem jest bycie naszymi przewodnikami, opiekunami iuzdrowicielami. Anioy gotowe s pomaga nam wnajrniejszy sposb. Wystarczy je wezwa, aodpowiedz na nasze woanie. Karty, ktre trzymasz wrce, rwnie pomog Ci wprzywoywaniu Aniow. Karty te wespr Ci wpozbywaniu si negatywnych wzorcw mylowych iblokad emocjonalnych, ktre wTwoim yciu nie pozwalay Ci na rozwj izadowolenie. Kada zsiedemdziesiciu dwch kart tej talii przedstawia innego Anioa i inn warto. Wykorzystaj je jako rdo inspiracji iwgldu wswoj przyszo.
http://www.as2.pl/aniolyprzeznaczeniakarty-p-2733.html

Tarot of the Mystic Spiral tajemnicza, otoczona aur mistycyzmu talia. Nie bez znaczenia jest te sposb pokazywania symboli na poszczeglnych kartach, ktre s wyjtkowo czytelne iprzemawiaj do kadego. Idealnie sprawdza si wprognozie przyszoci, pytaniach karmicznych iproblemach psychologicznych. Polecana zarwno dla zaawansowanych, jak ipocztkujcych tarocistw. http://www.as2.pl/tarotofthemysticspiral-p-2666.html

kursy:
04-05.02.2012 r. Tarot przewidywanie przyszoci 10-11.03.2012 r. Magiczne zioa poleskich znachorek
Copyright Ars Scripti-2, Biaystok All rights reserved, including the right of reproduction in whole or in part in any form. Wszelkie prawa zastrzeone. adna cz tej publikacji nie moe by powielana ani rozpowszechniana za pomoc urzdze elektronicznych, mechanicznych, kopiujcych, nagrywajcych iinnych bez pisemnej zgody posiadaczy praw autorskich.

43