Vous êtes sur la page 1sur 3

Staroytno Filozofia umiowanie mdroci. Sowa filozofia uy po raz pierwszy Pitagoras Legenda o filozofii Jo scy filozofowie przyrody!

! "ales z #iletu woda $na%symander $peiron $na%symenes powietrze &era%lit z 'fezu ogie

Pierwszym ontologiem staroytnoci (y Parmenides )(yt *est a nie(ytu nie ma+ (yt *est wieczny! nie ma poczt%u ani %o ca,. So%rates wypowiada si- na temat istoty czowie%a *a%o pierwszy. Po*awia si- definicja duszy ludz%ie*. .usza *est tym+ dzi-%i czemu czowie% pozna*e. /zowie% 0 dusza. Platon istnie*e rzeczywisto1 ponadzmysowa. 2a*wyszym (ogiem )$rc34, wedug Platona *est Jedno )przyczyna cae* rzeczywistoci,. Poznanie wedug Platona! .usza powsta*e w rzeczywistoci ponadzmysowe* i zosta*e wcielona. Poznanie! patrzymy na czowie%a i moemy go por5wna1 *edynie w rzeczywistoci ponadzmysowe*. Jest to proces67 $namneza6przypominanie so(ie. Platon 6 Pa stwem musi rzdzi1 filozof+ czyli %to %to c3ce %ontemplowa1 rzeczywisto1+ poniewa ic3 celem nie *est wadza+ lecz %ontemplac*a )nie pragn wadzy+ lecz s w nie* do(rzy mimoc3odem,. 8 czego s%ada si- (yt u $rystotelesa9 :yt wedug $rystotelesa pryncypia (ytu forma+ materia+ materia druga. REDNIOWIECZE. Tomasz z Akwinu. Na wani! sz! s"ory w r!#niowi!$zu. ;w. "omasz z $%winu )<==>6<=?>,+ proces a(stra%c*i. @atun%i nie s tym co poc3odzi od :oga+ my *estemy w stanie pozna1 gatun%i )to nasze poznanie,. #ateria AA )ciao, *est odrywane w procesie a(stra%c*i. @5wne spory redniowiecza! .iale%tycy Bs. $ntydiale%tycy6 sp5r dotyczy prawd wiary!

6diale%tycy )prawdy wiary wy*aniamy na podstawie filozofii, 6antydiale%tycy )do wytumaczenia prawd wiary filozofia nie *est potrze(na, Sp5r o uniwersalia+ > stanowis%a!

6 rzeczywisto16 C'$LA8#6 Dilc3elm z /3ampeauE. Fniwersalia istnie* w rzeczywistoci. Penia czowiecze stwa *est w %adym czowie%u. @atune% to *a%i powszec3ni%+ %t5ry wst-pu*e w rzeczywistoci. 6umys6 GH2/'P"F$LA8#6 $(elard. 2asze uniwersalia powsta* tyl%o w procesie a(stra%c*i 6umys :oy6 A.'$LA8#6 w. $ugustyn. Fniwersalia istnie* w myli :oe* 6istnie* tyl%o po*-cia6 2H#A2$LA8#6 Hc%lam. D naszym umyle nie mamy %oncepc*i :oga+ :og (-dzie stwarza a my (-dziemy nadawa1 tyl%o nazwy. NOWO%&TNO' Poczte% filozofii nowoytne* zdo(ycie Gonstantynopola <>IJ Gartez*usz cisy nau%owiec. #etafizy%a (ya dominu*c dziedzin nau%i w redniowieczu+ ale nie dla Gartez*usza. 8a%westionowa metafizy%-. .la Gartez*usza podstawow dziedzin (ya teoria poznania 'pistemologia. Stworzy tym samym zupenie nowy typ filozofii. "w5rca %lasycznego dualizmu. F Gartez*usza nie ma sty%5w mi-dzy dusz a ciaemK Ces eEtensa rzecz rozciga ciao )ruc3+ %sztat, Ces cogitans rzecz mylca dusza

Jedynym przymiotem duszy (-dzie mylenie Pascal serce *a%o wadza poznawcza 2icolas #ale(ranc3e wy*ani zalenoci mi-dzy dusz i ciaem tym+ e :5g ingeru*e w %ade nasze dziaanie okaz ona(izm. Przy o%az*i zmian w *edne* su(stanc*i nast-pu* zmiany w inne* su(stanc*i. Jean JacLues Cousseau pierwotny i na*lepszy stan czowie%a to #zikus. #it do(rego dzi%usaM teoria grzec3u pierworodnego. Dy*t%owo1 czowie%a to pewna 3ipoteza. 2atur- pierwotnego czowie%a %onstytuu* instyn%ty )g5d+ potrze(y se%sualne..,. /ywilizac*a zasz%odzia czowie%owi. Podstaw nie *est rozum lecz F/8F/A$. Ammanuel Gant za*mowa si- epistemologi i ety%. 'pistemologia przewr5t %operni%a s%i )odwr5ci porzde% poznania co *est tym+ czym my c3cemy e(y (yo+ sami %reu*emy swo* rzeczywisto1,. 'ty%a imperatyw %ategoryczny post-pu* tyl%o wedug ta%ie* ma%symy+ o %t5re* c3cia(y+ e(y staa siprawem powszec3nym. Nr5dem prawa powszec3nego wedug Ganta *est :O@. DSPOP/8'S2H;Q <RJS6 poczte% filozofii wsp5czesne*+ TGurs filozofiiU6 $ugust /omte SVren Gier%egaard uc3odzi za tw5rc- egzystenc*alizmu! D centrum refle%s*i! czowie% w relac*i do :H@$ Stosune% relac*i czowie%a do :H@$ *est dowiadczeniem l-%u i rozpaczy ):O@ w momentac3 %ryzysowyc3, Su(ie%tywizm6 szu%amy prawdy dla sie(ie

Pluralizm6 *est wiele opc*i do wy(oru 'gzystenc*alizm6 wni%anie w ycie )%ade,

Jestemy tym co *emy Ludwi% Feuer(ac3. 2aturalizm a(solutny na%ada*cy si- na materializm. /zowie% niczym nie r5ni si- od (yt5w+ %t5re wyst-pu* w przyrodzie. /zowie% *est *edna% na*dos%onalszym (ytem w naturze. Frydery% 2ietzsc3e wola mocy+ mier1 :oga. Dol- ycia Sc3open3auera 2ietzsc3e zamienia w wol- mocy. Dedug niego cae ycie to wola mocy6 pewien instyn%tM czowie% nie ma wolne* woli ma wol- mocy. Cozr5nienie na pan5w i niewolni%5w )%t5rzy zazdroszcz panom, sprzy*ao powstawaniu religii. Po*-cie Tmierci :ogaU6 :5g *est uud poetyc%. Jest to szczyt upad%u metafizy%i. Fpada :5g mieszcza s%ie* %ultury WAW wie%u+ do %t5rego zwraca* si- oso(y sa(e6 :5g umiera+ (o czowie% ma wolmocyK Fenomenologia nau%a pierwsza dla wszyst%ic3 innyc3 nau%. /3ara%terysty%a fenomenologii! <, :ezzaoeniowo16 parado%s (ra%u zaoe )nie da si- z tym i1 dale*, =, 'identyczny c3ara%ter6 (adanie istoty )fenomen5w, z*awis% J, Przedmiotem fenomenologii! 6F'2H#'2X 6AS"H"$ 6/8XS"$ ;DA$.H#H;Q )nie czynimy wczenie* adnyc3 zaoe , Gontynuatorzy te* myli filozoficzne*! 'dyta Stein+ #i%oa* &artman+ Coman Angarden+ #artin &eiddeger+ Sartre+ #aE Sc3eller 'dmund &usserl (y uwaany za tw5rc- fenomenologii #artin &eidegger6 ucze &usserla 'gzystenc*alizm6 nie ma ta%ie* esenc*i+ %t5ra oznaczaa(y egzystenc*- opr5cz dziaania czowie%a. /zowie% sam %sztatu*e swo* egzystenc*-. Dasein *estestwo+ przytomno1+ o(ecno1+ tu6(ycie+ (y*owanie /zowie% *est i zmierza *ednoczenie .zi-%i dasein egzystenc*a moe si- rozwi*a1