Vous êtes sur la page 1sur 15

http://maopd.wordpress.

com/

Reprezentanci dwunastu partii komunistycznych i robotniczych krajw socjalistycznych zebrali si w Moskwie w dniach 14-16 listopada 1957 roku z okazji czternastej rocznicy Rewolucji Padziernikowej i przyjli ponisz Deklaracj.

Maoistowski Projekt Dokumentacyjny 2014


2

Przedstawiciele Albaoskiej Partii Pracy, Bugarskiej Partii Komunistycznej, Komunistycznej Partii Chin, Komunistycznej Partii Czechosowacji, Koreaoskiej Partii Pracy, Mongolskiej Partii Ludowo-Rewolucyjnej, Niemieckiej Socjalistycznej Partii Jednoci, Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Rumuoskiej Partii Robotniczej, Wgierskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej, Wietnamskiej Partii Pracujcych, Komunistycznej Partii Zwizku Radzieckiego rozpatrzyli na Naradzie aktualne problemy obecnej sytuacji midzynarodowej oraz walki o pokj i socjalizm, jak rwnie problemy wzajemnych midzy nimi stosunkw. Wymiana pogldw wykazaa jednomylnod reprezentowanych na Naradzie partii komunistycznych i robotniczych we wszystkich rozpatrzonych problemach i ich cakowit zgodnod w ocenie obecnej sytuacji midzynarodowej. W toku dyskusji na Naradzie poruszone zostay rwnie oglne problemy midzynarodowego ruchu komunistycznego. Podczas opracowywania projektu deklaracji uczestnicy Narady odbywali konsultacje z przedstawicielami bratnich partii krajw kapitalistycznych. Bratnie partie, ktre nie uczestniczyy w Naradzie, oceni i same zadecyduj, jak maj si ustosunkowad do pogldw wyraonych w niniejszej deklaracji.

I
Istotn treci naszej epoki jest przechodzenie od kapitalizmu, do socjalizmu, zapocztkowane przez Wielk Socjalistyczn Rewolucj Padziernikow w Rosji. Obecnie ju przeszo trzecia czd mieszkaocw kuli ziemskiej ponad dziewidset piddziesit milionw ludzi wkroczya na drog socjalizmu i buduje nowe ycie. Ogromny rozwj si socjalizmu sta si bodcem do gwatownego wzrostu antyimperialistycznego ruchu narodowego w okresie powojennym. W cigu ostatnich 12 lat poza Chiosk Republik Ludow, Wietnamsk Republik Demokratyczn i Koreaosk Republik LudowoDemokratyczn przeszo siedemset milionw ludzi rwnie zrzucio jarzmo kolonialne i stworzyo wasne suwerenne paostwa narodowe. Narody krajw kolonialnych i zalenych, pozostajce jeszcze w niewoli, wzmagaj walk o wyzwolenie narodowe. Rozwj socjalizmu i ruchu narodowo-wyzwoleoczego znacznie przyspieszy proces rozkadu imperializmu. Straci on sw dawn wadz nad wiksz czci ludzkoci. W paostwach imperialistycznych spoeczeostwo rozdzierane jest gbokimi sprzecznociami klasowymi, jak rwnie ostrymi sprzecznociami midzy tymi paostwami; natomiast klasa robotnicza w tych krajach coraz bardziej stanowczo przeciwstawia si polityce imperializmu i monopoli, walczy o popraw swych warunkw ycia, o prawa demokratyczne, o pokj i socjalizm.

W naszej epoce przebieg i wyniki rywalizacji dwch przeciwstawnych systemw spoecznych okrelaj rozwj wiata. W cigu 40 lat socjalizm dowid, e jako system spoeczny stoi o wiele wyej od kapitalizmu. Zapewni on rozwj si wytwrczych w tempie nie znanym i nieosigalnym w ustroju kapitalistycznym, zapewni wzrost stopy yciowej i poziomu kulturalnego mas pracujcych. Wielkie sukcesy Zwizku Radzieckiego w dziedzinie gospodarki, nauki i techniki, rezultaty osignite przez inne kraje socjalistyczne na polu budownictwa socjalistycznego dobitnie wiadcz o wielkiej sile ywotnej socjalizmu. W paostwach socjalistycznych masy pracujce korzystaj z prawdziwych swobd i praw demokratycznych, wadza ludowa zapewnia jednod polityczn mas ludowych, wprowadza w ycie zasad rwnoci i przyjani narodw, realizuje na arenie midzynarodowej polityk utrzymania pokoju na caym wiecie i popierania walki wyzwoleoczej uciskanych narodw. Rosncy i krzepncy wiatowy system socjalistyczny wywiera coraz wikszy wpyw na sytuacj midzynarodow w interesie pokoju, postpu i wolnoci narodw. Podczas gdy socjalizm znajduje si w okresie rozwoju, imperializm chyli si ku upadkowi. Pozycje imperializmu ulegy znacznemu osabieniu w wyniku rozkadu systemu kolonialnego. Kraje, ktre zrzuciy pta kolonializmu, broni zdobytej niepodlegoci i walcz o niezalenod gospodarcz, o pokj midzy narodami. Istnienie systemu socjalistycznego, pomoc, jak kraje te otrzymuj na zasadzie rwnoci od paostw socjalistycznych, oraz wsppraca midzy krajami socjalistycznymi a nimi w walce o pokj i przeciwko agresji uatwiaj narodom tych krajw monod obrony swej wolnoci i rozwoju na drodze postpu spoecznego. W paostwach imperialistycznych ulega zaostrzeniu sprzecznod midzy siami wytwrczymi a stosunkami produkcji; pod wieloma wzgldami nie wykorzystuje si wspczesnej nauki i techniki w interesie postpu spoecznego dla dobra caej ludzkoci, gdy kapitalizm krpuje i wypacza rozwj si wytwrczych spoeczeostwa. wiatowa ekonomika kapitalistyczna pozostaje chwiejna i nie ustabilizowana. Stosunkowo wysoka koniunktura, ktra utrzymuje si na razie w szeregu krajw wiata kapitalistycznego, powstaa w znacznym stopniu na nietrwaej podstawie wycigu zbrojeo i innych przemijajcych czynnikw. Jednake gospodarka kapitalistyczna nie zdoa uniknd nowych gbokich wstrzsw i kryzysw. Przejciowa koniunktura podtrzymuje reformistyczne zudzenia wrd czci robotnikw w krajach kapitalistycznych. W okresie powojennym udao si poszczeglnym warstwom klasy robotniczej wysoko rozwinitych krajw kapitalistycznych osignd w walce ze wzmagajcym si wyzyskiem oraz o popraw warunkw bytu pewien wzrost piad, chod w szeregu tych krajw realna wartod plac jest nisza ni przed wojn. Jednake w wikszej czci wiata kapitalistycznego, zwaszcza w krajach kolonialnych i zalenych, miliony ludzi pracy yj w ndzy. Trwa proces rujnowania i pauperyzacji podstawowej masy chopstwa w wyniku wtargnicia na szerokim froncie monopoli do gospodarki rolnej oraz narzucania

przez nie polityki cen. systemu kredytu bankowego i poyczek, jak rwnie w wyniku wzrostu podatkw, wywoanego przez wycig zbrojeo. Zaostrzaj si sprzecznoci nie tylko midzy buruazj a klas robotnicz, lecz rwnie midzy buruazj monopolistyczn a wszystkimi warstwami narodu, midzy monopolistyczn buruazj USA a narodami, a nawet buruazj innych krajw kapitalistycznych. Ludzie pracy w krajach kapitalistycznych yj obecnie w warunkach, ktre z coraz wiksz moc narzucaj im przekonanie, e socjalizm jest jedynym wyjciem z ich trudnej sytuacji. W ten sposb powstaj, coraz pomylniejsze moliwoci wcignicia ich do aktywnej walki o socjalizm. Agresywne koa. imperialistyczne USA uprawiajc tak zwan polityk z pozycji siy d do panowania nad wikszoci krajw wiata i usiuj przeszkodzid posuwaniu si ludzkoci naprzd, zgodnie z prawami rozwoju spoecznego. Pod szyldem walki z komunizmem" d one do podporzdkowania sobie coraz wikszej liczby krajw, pr do zniesienia swobd demokratycznych, zagraaj niezawisoci narodowej rozwinitych krajw kapitalistycznych i chc naoyd jarzmo kolonialne pod now postaci narodom, ktre si wyzwoliy, prowadz systematyczn wrog, dywersyjn dziaalnod przeciw krajom socjalistycznym. Swoj polityk okrelone agresywne koa Stanw Zjednoczonych pragn skupid wok siebie wszystkie reakcyjne siy wiata kapitalistycznego. Koa te staj si w ten sposb gwnym orodkiem wiatowej reakcji i s najbardziej zacitymi wrogami mas ludowych. Te antyludowe, agresywne siy imperialistyczne polityk sw same gotuj sobie zagad, same stwarzaj sobie grabarza. Dopki istnieje imperializm, dopty istnied bdzie podoe agresywnych wojen. W latach powojennych imperialici amerykaoscy, angielscy, francuscy i inni oraz ich lokaje prowadzili lub prowadz wojny w Indochinach, Indonezji, Korei, na Malajach, w Kenii, Gwatemali, Egipcie, Algierze, Omanie i Jemenie. Rwnoczenie agresywne siy imperialistyczne z uporem odmawiaj zgody na redukcj zbrojeo, na zakaz stosowania i produkcji broni atomowej i wodorowej, na zawarcie porozumienia w sprawie natychmiastowego przerwania dowiadczeo z t broni, kontynuuj tak zwan zimn wojn", prowadz wycig zbrojeo, buduj wci nowe bazy militarne, uprawiaj agresywn polityk podwaania pokoju, stwarzaj niebezpieczeostwo nowej wojny. W wypadku wybuchu wojny wiatowej w warunkach, w ktrych nie bdzie jeszcze porozumienia co do zakazu broni jdrowej wojna ta nieuchronnie stanie si wojn jdrow, niebywa pod wzgldem siy niszczycielskiej. W Niemczech zachodnich odradza si z pomoc amerykaosk militaryzm niemiecki, stwarzajc tym samym ognisko powanego niebezpieczeostwa wojennego w sercu Europy. Walka z militaryzmem zachodnioniemieckim i z polityk odwetu, zagraajcymi pokojowi, jest doniosym zadaniem si pokojowych narodu niemieckiego i wszystkich narodw Europy.
5

W walce tej szczeglnie wielka rola przypada Niemieckiej Republice Demokratycznej pierwszemu w dziejach Niemiec paostwu robotnikw i chopw, z ktrym uczestnicy Narady solidaryzuj si i ktremu udzielaj cakowitego poparcia. Jednoczenie imperialici usiuj narzucid miujcym wolnod narodom Bliskiego i rodkowego Wschodu osawion doktryn Dullesa-Eisenhowera", zagraajc w ten sposb pokojowi w tej czci wiata. Organizuj spiski i prowokacje przeciw niezalenej Syrii. Prowokacje wobec Syrii, Egiptu i innych krajw arabskich maj na celu wywoanie rozamu wrd paostw arabskich, izolowanie ich, by utorowad drog do pozbawienia ich wolnoci i niezalenoci. Agresywny blok SEATO stwarza niebezpieczeostwo wojny w Azji poudniowo-wschodniej. Problem wojny czy pokojowego wspistnienia sta si podstawowym problemem polityki wiatowej. Narody we wszystkich krajach powinny wykazywad jak najwiksz czujnod wobec niebezpieczeostwa wojny, wywoanego przez imperializm. W chwili obecnej siy pokoju umocniy si do tego stopnia, e istnieje realna moliwod zapobieenia wojnie, co dobitnie wykazao fiasko agresywnych planw imperialistw w Egipcie. Spezy rwnie na niczym ich piany zmierzajce do wykorzystania si kontrrewolucyjnych w celu obalenia ustroju ludowo-demokratycznego na Wgrzech. Sprawy pokoju broni potne siy naszych czasw: niezomny obz paostw socjalistycznych, na ktrego czele stoi Zwizek Radziecki; miujce pokj paostwa Azji i Afryki, stojce na pozycjach antyimperialistycznych i tworzce wraz z krajami socjalistycznymi rozleg stref pokoju; midzynarodowa klasa robotnicza, a przede wszystkim jej awangarda partie komunistyczne; ruch wyzwoleoczy narodw kolonii i pkolonii; masowy ruch narodw w obronie pokoju; planom zorganizowania nowej wojny zdecydowanie przeciwstawiaj si rwnie narody krajw Europy, ktre ogosiy neutralnod, narody Ameryki acioskiej, masy ludowe krajw imperialistycznych. Zjednoczenie tych potnych si moe zapobiec wybuchowi wojny, a jeeli wojowniczy maniacy imperialistyczni omiel si me zwaajc na nic rozptad wojn, to imperializm skae si na zagad, albowiem narody nie bd nadal tolerowad ustroju, ktry przynosi im tak cikie cierpienia i ofiary. Partie komunistyczne i robotnicze uczestniczce w niniejszej Naradzie owiadczaj, e leninowska zasada pokojowego wspistnienia dwch systemw, ktra zostaa rozwinita odpowiednio do wspczesnych warunkw w uchwaach XX Zjazdu KPZR, stanowi niezachwian podstaw polityki zagranicznej krajw socjalistycznych oraz niezawodn ostoj pokoju i przyjani midzy narodami. Pokojowemu wspistnieniu odpowiada pid zasad proklamowanych wsplnie przez Chiosk Republik Ludow i Republik Indii, a take

tezy przyjte na banduoskiej konferencji krajw Azji i Afryki. Walka o pokj i pokojowe wspistnienie staa sie obecnie postulatem najszerszych mas we wszystkich krajach wiata. Partie komunistyczne uwaaj walk o pokj za swe zadanie pierwszej wagi. Wraz ze wszystkimi pokojowymi siami uczyni wszystko co w ich mocy, aby zapobiec wojnie.

II
Narada uwaa, e w obecnej sytuacji szczeglnie doniosego znaczenia nabiera umocnienie jednoci i braterskiej wsppracy paostw socjalistycznych, partii komunistycznych i robotniczych wszystkich krajw, zespolenie midzynarodowego ruchu robotniczego, narodowo-wyzwoleoczego i demokratycznego. Podstaw stosunkw wzajemnych midzy krajami wiatowego systemu socjalistycznego oraz wszystkich partii komunistycznych i robotniczych stanowi zasady marksizmu Ieninizmu, zasady proletariackiego internacjonalizmu, ktre zday egzamin ycia. W chwili obecnej ywotnym interesom mas pracujcych wszystkich krajw odpowiada popieranie. Zwizku Radzieckiego i wszystkich krajw socjalistycznych, ktre realizuj polityk utrzymania pokoju na caym wiecie i ktre s ostoj pokoju i postpu spoecznego, Klasa robotnicza, siy demokratycznej masy pracujce wszystkich krajw s zainteresowane w tym, by nieustannie umacniad braterskie wizy dla dobra wsplnej sprawy, zainteresowane s w obronie przed wszelkimi knowaniami wrogw socjalizmu historycznych, politycznych i spoecznych zdobyczy osignitych w Zwizku Radzieckim pierwszym i najpotniejszym mocarstwie socjalistycznym, w Chioskiej Republice Ludowej, we wszystkich paostwach socjalistycznych, zainteresowane s w rozszerzaniu i umacnianiu tych zdobyczy. Kraje socjalistyczne opieraj stosunki wzajemne na zasadach cakowitego rwnouprawnienia, poszanowania integralnoci terytorialnej, niepodlegoci i suwerennoci, nieingerowania w swoje sprawy wewntrzne. S to wane zasady, nie wyczerpuj one jednak caej treci stosunkw midzy krajami socjalistycznymi. Nieodczn czci stosunkw midzy nimi jest braterska pomoc wzajemna. W tej pomocy wzajemnej znajduje realny wyraz zasada socjalistycznego internacjonalizmu. Na podstawie cakowitego rwnouprawnienia, wzajemnych korzyci i braterskiej pomocy, paostwa socjalistyczne ustanowiy midzy sob na szerok skal wspprac ekonomiczn i kulturaln, ktra odgrywa doniosa rol w umacnianiu niezalenoci ekonomicznej i politycznej kadego z krajw socjalistycznych, w umocnieniu, wsplnoty socjalistycznej jako caod. Paostwa socjalistyczne bd nadal rozszerzad i polepszad sw wspprac ekonomiczn i kulturaln.
7

Paostwa socjalistyczne opowiadaj si rwnie za wszechstronnym rozszerzeniem stosunkw gospodarczych i kulturalnych z wszystkimi innymi krajami, jeli wyraaj one podobne yczenie, na zasadzie rwnoci, wzajemnych korzyci i nieingerowania w sprawy wewntrzne. Solidarnod paostw socjalistycznych nie jest wymierzona przeciwko jakimkolwiek innym paostwom. Go wicej, suy ona interesom wszystkich miujcych pokj narodw hamujc agresywne zapdy wojowniczych k imperialistycznych, popierajc rosnce siy pokoju i dodajc im otuchy. Kraje socjalistyczne s przeciwne podziaowi wiata na bloki militarne. Jednake w wytworzonej sytuacji, gdy mocarstwa zachodnie nie zgadzaj si na przyjcie propozycji krajw socjalistycznych w sprawie zlikwidowania na zasadzie wzajemnoci blokw militarnych, musi istnied i umacniad si organizacja Ukadu Warszawskiego, ktra ma charakter obronny i suy bezpieczeostwu narodw Europy oraz utrzymaniu pokoju na caym wiecie. Paostwa socjalistyczne czy w jedn wsplnot fakt wkroczenia na wspln drog socjalizmu, wsplna klasowa tred ustroju spoeczno-ekonomicznego i wadzy paostwowej, potrzeba wzajemnego poparcia i pomocy, wsplnota interesw i celw w walce przeciwko imperializmowi, o zwycistwo socjalizmu i komunizmu, wsplna dla wszystkich ideologia marksizmu-leninizmu. Zespolenie i cisa jednod krajw socjalistycznych jest niezawodn rkojmi niepodlegoci i suwerennoci kadego kraju socjalistycznego. Do utrwalenia braterskich stosunkw i przyjani midzy krajami socjalizmu niezbdna jest marksistowsko-leninowska, internacjonalistyczna polityka partii komunistycznych i robotniczych, wychowanie wszystkich ludzi pracy w duchu powizania internacjonalizmu z patriotyzmem, zdecydowana walka o przezwycienie przeytkw buruazyjnego nacjonalizmu i szowinizmu. Wszystkie zagadnienia dotyczce wzajemnych stosunkw midzy krajami socjalistycznymi mog byd cakowicie rozwizywane w drodze dyskusji midzy towarzyszami na podstawie bezwzgldnego przestrzegania zasad internacjonalizmu socjalistycznego.

III
Zwycistwo socjalizmu w ZSRR, sukcesy budownictwa socjalistycznego w krajach demokracji ludowej budz coraz gbsze sympatie wrd szerokich mas klasy robotniczej i ludzi pracy wszystkich krajw. Idee socjalizmu przenikaj do wiadomoci wci nowych
8

milionw ludzi. W tej sytuacji imperialistyczna buruazja przywizuje coraz wiksz wag do ideologicznego urabiania mas, wypacza socjalizm i oczernia marksizm-leninizm, szerzy zamt i chaos w masach. Dlatego te wzmoenie pracy nad wychowaniem mas w duchu marksizmu-leninizmu, walka z ideologi buruazyjn, demaskowanie kamstw i oszczerstw propagandy imperialistycznej pod adresem socjalizmu i ruchu komunistycznego, szerokie propagowanie w dostpnej i przekonywajcej formie idei socjalizmu, pokoju i przyjani narodw nabiera pierwszorzdnego znaczenia. Narada potwierdzia jednod pogldw partii komunistycznych i robotniczych na zasadnicze zagadnienia rewolucji socjalistycznej i budownictwa socjalistycznego. Dowiadczenie ZSRR i innych krajw socjalistycznych potwierdzio w caej peni susznod tezy teorii marksistowsko-leninowskiej, e procesy rewolucji socjalistycznej i budownictwa socjalistycznego opieraj si na szeregu gwnych prawidowoci waciwych wszystkim krajom wkraczajcym na drog socjalizmu. Prawidowoci te wystpuj wszdzie przy jednoczesnej wielkiej rnorodnoci historycznie uksztatowanych narodowych waciwoci i tradycji, ktre naley bezwzgldnie brad pod uwag. Do takich oglnych prawidowoci nale: kierowanie masami pracujcymi przez klas robotnicz, ktrej trzonem jest partia marksistowsko-leninowska, w przeprowadzeniu rewolucji proletariackiej w tej czy innej formie i w ustanowieniu dyktatury proletariatu w tej czy innej formie; sojusz klasy robotniczej z podstawow mas chopstwa i innymi warstwami ludu pracujcego; zniesienie wasnoci kapitalistycznej i ustanowienie spoecznej wasnoci podstawowych rodkw produkcji; stopniowe socjalistyczne przeobraanie rolnictwa: planowy rozwj gospodarki narodowej, zmierzajcych do zbudowania socjalizmu i komunizmu, do podniesienia stopy yciowej mas pracujcych; dokonanie rewolucji socjalistycznej w dziedzinie ideologii i kultury oraz stworzenie licznej rzeszy inteligencji oddanej klasie robotniczej, masom pracujcym, sprawie socjalizmu; zniesienie ucisku narodowego i ustanowienie rwnouprawnienia i braterskiej przyjani midzy narodami; obrona zdobyczy socjalizmu przed zamachami wrogw zewntrznych i wewntrznych: solidarnod klasy robotniczej danego kraju z klas robotnicz innych krajw internacjonalizm proletariacki. Marksizm-leninizm wymaga twrczego stosowania oglnych zasad rewolucji socjalistycznej i budownictwa socjalistycznego zalenie od konkretnych warunkw historycznych kadego kraju, nie zezwala na mechaniczne kopiowanie polityki i taktyki partii komunistycznych innych krajw. W. I. Lenin niejednokrotnie ostrzega, i konieczne jest waciwe stosowanie podstawowych zasad komunizmu zgodnie ze specyfik danego narodu, danego paostwa. Ignorowanie waciwoci narodowych przez parti proletariack prowadzi j nieuchronnie do oderwania si od ycia, od mas, nieuchronnie szkodzi sprawie socjalizmu, a z drugiej strony, wyolbrzymianie roli tych waciwoci i odejcie od powszechnej prawdy marksizmu9

leninizmu o rewolucji socjalistycznej i budownictwie socjalistycznym pod pretekstem odrbnych cech narodowych rwnie nieuchronnie szkodzi sprawie socjalizmu. Uczestnicy Narady uwaaj, e naley jednoczenie prowadzid walk przeciwko obu tym tendencjom. Partie komunistyczne i robotnicze krajw socjalistycznych powinny niezomnie przestrzegad zasad czenia powszechnej prawdy marksizmu-leninizmu z konkretn praktyk rewolucji i budownictwa w swoich krajach, twrczo stosowad oglne prawidowoci rewolucji socjalistycznej i budownictwa socjalistycznego zgodnie z konkretnymi warunkami swoich krajw, uczyd si od siebie wzajemnie i dokonywad wymiany dowiadczeo. Twrcze stosowanie oglnych prawidowoci budownictwa socjalistycznego, ktre zday egzamin ycia, oraz rnorodnod form i metod budownictwa socjalistycznego w rnych krajach stanowi zbiorowy wkad do teorii marksizmu-leninizmu. Teoretyczn podstaw marksizmu-leninizmu jest materializm dialektyczny. wiatopogld ten odzwierciedla oglne prawo rozwoju przyrody, spoeczeostwa i myli ludzkiej. wiatopogld ten jest przydatny dla przeszoci, teraniejszoci i przyszoci. Przeciwieostwem materializmu dialektycznego jest metafizyka i idealizm. Jeeli marksistowska partia polityczna przy rozpatrywaniu problemw nie kieruje si dialektyk i materializmem prowadzi to do jednostronnoci i subiektywizmu, do skostnienia myli, do oderwania, od praktyki i do utraty zdolnoci naleytej analizy rzeczy i zjawisk, do bdw rewizjonistycznych Tub. dogmatycznych oraz do bdw w polityce. Stosowanie materializmu dialektycznego w praktyce, wychowanie pracownikw kadrowych i szerokich mas w duchu marksizmu-leninizmu to jedno z aktualnych zadao partii komunistycznych i robotniczych. Na obecnym etapie doniosego znaczenia nabiera wzmoenie walki przeciwko kierunkom oportunistycznym w ruchu robotniczym i komunistycznym. Narada podkrela koniecznod zdecydowanego przezwycienia rewizjonizmu i dogmatyzmu w szeregach partii komunistycznych i robotniczych. Zarwno w przeszoci, jak i obecnie rewizjonizm i dogmatyzm w ruchu robotniczym i komunistycznym maj charakter midzynarodowy. Dogmatyzm i sekciarstwo utrudniaj rozwj, teorii marksizmu-leninizmu i jej twrcze stosowanie w konkretnych zmieniajcych si warunkach, zastpuj analiz konkretnej sytuacji cytatami i doktrynerstwem, prowadz do oderwania si od mas. Partia, ktra zasklepia si w sekciarstwie, oderwaa si od szerokich mas, w adnym wypadku nie moe doprowadzid do zwycistwa sprawy klasy robotniczej. Potpiajc dogmatyzm, partie komunistyczne uwaaj w obecnych warunkach za gwne niebezpieczeostwo rewizjonizm, inaczej mwic, prawicowy oportunizm jako przejaw ideologii buruazyjnej, paraliujce] rewolucyjn energi klasy robotniczej, ideologii domagajcej si utrzymania lub przywrcenia kapitalizmu. Jednake dogmatyzm i sekciarstwo mog stanowid rwnie gwne niebezpieczeostwo na poszczeglnych etapach
10

rozwoju tej. czy innej partii. Kada partia komunistyczna okrela, jakie niebezpieczeostwo stanowi dla niej w danym okresie gwne niebezpieczeostwo. Naley podkrelid, e dla klasy robotniczej zdobycie wadzy jest jedynie pocztkiem rewolucji, a nie jej zakooczeniem. Po zdobyciu wadzy przed klas robotnicz staj powane zadania w zakresie socjalistycznego przeksztacenia gospodarki narodowej oraz stworzenia ekonomicznej i technicznej bazy socjalizmu. Jednoczenie obalona buruazja zawsze dy do restauracji kapitalizmu; wpyw buruazji, drobnomieszczaostwa i ich inteligencji w spoeczeostwie jest cigle jeszcze wielki. Dlatego te do rozstrzygnicia kwestii kto kogo" kapitalizm czy socjalizm potrzebny jest dod dugi okres. Istnienie wpyww buruazyjnych jest wewntrznym rdem rewizjonizmu, a kapitulacja przed naciskiem ze strony imperializmu jego rdem zewntrznym. Wspczesny rewizjonizm usiuje oczernid wielk nauk marksizmu-leninizmu, utrzymuje, e jest przestarzaa" i obecnie stracia rzekomo znaczenie dla rozwoju spoeczeostwa. Rewizjonici staraj si wyprad marksizm z rewolucyjnej treci, podwayd wiar klasy robotniczej i ludu pracujcego w socjalizm. Wystpuj oni przeciwko historycznej koniecznoci rewolucji proletariackiej i dyktatury proletariatu w okresie przejcia od kapitalizmu do socjalizmu, neguj kierownicz rol partii marksistowsko-leninowskiej, neguj zasady internacjonalizmu proletariackiego, daj odrzucenia podstawowych leninowskich zasad budownictwa partyjnego, a przede wszystkim centralizmu demokratycznego, domagaj si przeksztacenia partii komunistycznej z bojowej organizacji rewolucyjnej w co w rodzaju klubu dyskusyjnego. Cae dowiadczenie midzynarodowego ruchu komunistycznego uczy, e niezbdn rkojmi pomylnego rozwizania zadao rewolucji socjalistycznej, budownictwa socjalizmu i komunizmu jest zdecydowana obrona przez . partie komunistyczne i robotnicze marksistowsko- leninowski ej jednoci swoich szeregw, jest niedopuszczenie do istnienia frakcji i ugrupowao podwaajcych t jednod.

IV
Przed partiami komunistycznymi i robotniczymi stoj wielkie historyczne zadania. Do realizacji tych zadao niezbdne jest zespolenie nie tylko samych partii komunistycznych i robotniczych, lecz rwnie zespolenie caej klasy robotniczej, umocnienie sojuszu klasy robotniczej i chopstwa, zespolenie wszystkich ludzi pracy i caej postpowej ludzkoci, zespolenie miujcych wolnod i pokj si caego wiata.
11

Obecnie najwaniejszym zadaniem na caym wiecie jest walka w obronie pokoju. Partie komunistyczne i robotnicze wszystkich krajw d do wsplnej, zakrojonej na jak najszersz skal akcji z wszelkimi pokojowymi i nie pragncymi wojny siami. Uczestnicy Narady deklaruj poparcie dla wysikw wszystkich paostw, partii, organizacji, ruchw i poszczeglnych osb opowiadajcych si za pokojem, przeciwko wojnie, za pokojowym wspistnieniem, stworzeniem systemu bezpieczeostwa zbiorowego w Europie i Azji, za redukcj zbrojeo, zakazem stosowania broni jdrowej i dowiadczeo z t broni. Partie komunistyczne i robotnicze s niezawodnymi obroocami narodowych i demokratycznych interesw narodw wszystkich krajw. Przed klas robotnicz, przed narodami wielu krajw wci jeszcze stoj historyczne zadania walki o niezawisod narodow, walki przeciwko agresji kolonialnej i uciskowi feudalnemu. W krajach tych stoi na porzdku dziennym koniecznod utworzenia zjednoczonego, antyimperialistycznego i anty-feudalnego frontu robotnikw, chopw, drobnomieszczaostwa, buruazji narodowej i innych patriotycznych si demokratycznych. Liczne fakty wiadcz, e im szersze i mocniejsze jest zespolenie rnych si patriotycznych, demokratycznych, tym wiksza jest gwarancja osignicia zwycistwa we wsplnej walce. W walce z niebezpieczeostwem wojny, o swe ywotne interesy klasa robotnicza i masy ludowe coraz bardziej kieruj ostrze tej walki przeciwko wielkim monopolistycznym grupom kapitau, jako gwnym sprawcom wycigu zbrojeo, jako organizatorom i inspiratorom planw przygotowao do nowej wojny wiatowej, jako ostoi agresji i reakcji. Interesy i polityka tej drobnej garstki monopoli coraz bardziej popadaj w sprzecznod nie tylko z interesami klasy robotniczej, lecz rwnie z interesami wszystkich pozostaych warstw spoeczeostwa kapitalistycznego chopstwa, inteligencji, drobnej i redniej buruazji miejskiej. W tych krajach kapitalistycznych, ktre monopole amerykaoskie usiuj sobie podporzdkowad, oraz w krajach cierpicych wskutek amerykaoskiej polityki ekspansji gospodarczej i wojskowej powstaj obiektywne przesanki zjednoczenia pod kierownictwem klasy robotniczej i jej rewolucyjnych partii najszerszych warstw ludnoci do walki o pokj, w obranie niezawisoci narodowej i swobd demokratycznych, do walki o popraw warunkw ycia mas pracujcych, o przeprowadzenie radykalnych reform rolnych, powstaj przesanki obalenia wszechwadzy monopoli zaprzedajcych interesy nagrodowe. W zwizku z gbokimi przemianami historycznymi i zasadniczymi przesuniciami w ukadzie si na arenie midzynarodowej na korzyd socjalizmu, w wyniku zwikszania si siy przycigajcej idei socjalizmu wrd klasy robotniczej, chopstwa pracujcego i inteligencji pracujcej, powstaj bardziej sprzyjajce warunki do zwycistwa socjalizmu. Formy przejcia rnych krajw od kapitalizmu do socjalizmu mog byd rnorodne. Klasa robotnicza i jej awangarda partia marksistowsko-leninowska d do dokonania
12

rewolucji socjalistycznej w sposb pokojowy. Urzeczywistnienie tej moliwoci odpowiadaoby interesom klasy robotniczej i caego narodu, oglnonarodowym interesom kraju. W obecnych warunkach w szeregu krajw kapitalistycznych klasa robotnicza ze swym przodujcym oddziaem na czele ma w oparciu o front robotniczy i ludowy oraz o inne ewentualne formy porozumienia i wsppracy politycznej rnych partii i organizacji spoecznych monod zjednoczenia wikszoci narodu, zdobycia wadzy paostwowej bez wojny domowej oraz ma monod zapewnienia przejcia podstawowych rodkw produkcji w rce. ludu. Opierajc si na wikszoci narodu i udzielajc zdecydowanej odprawy elementom oportunistycznym niezdolnym do wyrzeczenia si polityki ugody z kapitalistami i obszarnikami, klasa robotnicza ma monod zadania klski reakcyjnym siom antyludowym, zdobycia trwaej wikszoci w parlamencie, przeksztacenia parlamentu z narzdzia sucego interesom klasowym buruazji w narzdzie suce ludowi pracujcemu, rozwijania poza parlamentem szerokiej masowej walki, zamania oporu sil reakcyjnych i stworzenia warunkw niezbdnych do dokonania rewolucji socjalistycznej w sposb pokojowy. Wszystko to bdzie moliwe wycznie w drodze szerokiego, nieustannego rozwoju walki klasowej robotnikw, mas chopskich oraz miejskich warstw porednich przeciwko wielkiemu kapitaowi monopolistycznemu, przeciwko reakcji, o gbokie reformy spoeczne, o pokj i socjalizm. W sytuacji, gdy klasy wyzyskiwaczy uciekaj si do przemocy nad narodem, naley si liczyd z inn moliwoci moliwoci przejcia do socjalizmu nie w sposb pokojowy. Leninizm uczy i dowiadczenie dziejowe potwierdza, e klasy panujce dobrowolnie wadzy nie oddaj. Stopieo zacitoci oraz formy walki klasowej bd w tych warunkach zaleay nie tyle od proletariatu, ale od siy oporu k reakcyjnych wobec woli przytaczajcej wikszoci narodu, od uycia przemocy przez te koa na tym lub innym etapie walki o socjalizm. W kadym poszczeglnym kraju realn moliwod tego lub innego sposobu przejcia do socjalizmu okrelaj konkretne warunki historyczne. Zarwno w walce o popraw warunkw bytu mas pracujcych, o rozszerzenie i utrzymanie ich praw demokratycznych, o zdobycie niezawisoci narodowej i w obronie tej niezawisoci, o pokj midzy narodami, jak i w walce o zdobycie wadzy i zbudowanie socjalizmu partie komunistyczne opowiadaj si za nawizaniem wsppracy z partiami socjalistycznymi. Mimo e tej wsppracy usiuj przeszkodzid wszelkimi sposobami prawicowi przywdcy partii socjalistycznych, moliwoci wsppracy midzy komunistami a socjalistami w wielu sprawach si zwikszaj. Rozbienoci ideologiczne istniejce midzy partiami komunistycznymi i socjalistycznymi nie powinny stanowid przeszkody w nawizaniu
13

jednoci dziaania w wielu stojcych dzi przed ruchem robotniczym aktualnych problemach. W krajach socjalistycznych, w ktrych klasa robotnicza uja wadz w swe rce partie komunistyczne i robotnicze, uzyskawszy wszystkie warunki do nawizania jak najcilejszych wizi z najszerszymi masami, powinny stale w caej swej dziaalnoci opierad si na masach ludowych, powinny uczynid z budowy i obrony socjalizmu spraw milionw ludzi pracy, gboko wiadomych swej roli gospodarzy kraju. Dla wzmoenia aktywnoci i twrczej inicjatywy szerokich mas ludowych i mocniejszego ich zespolenia, utrwalenia ustroju socjalistycznego i umocnienia socjalistycznego budownictwa doniose znaczenie maj podjte w ostatnich latach w paostwach socjalistycznych kroki w dziedzinie rozszerzenia demokracji socjalistycznej oraz rozwijania krytyki i samokrytyki. Nie ulega adnej wtpliwoci, e w celu osignicia skutecznego zespolenia klasy robotniczej, zespolenia wszystkich ludzi pracy i caej postpowej ludzkoci, zespolenia miujcych wolnod i pokj si caego wiata naley przede wszystkim umacniad zwartod samych partii komunistycznych i robotniczych, umacniad jednod midzy partiami komunistycznymi i robotniczymi wszystkich krajw. Zwartod ta jest trzonem szerszego jeszcze zespolenia, jest najbardziej podstawow gwarancj zwycistwa sprawy klasy robotniczej. Partie komunistyczne i robotnicze ponosz szczeglnie powan historyczn odpowiedzialnod za losy wiatowego systemu socjalistycznego i midzynarodowego ruchu komunistycznego. Partie komunistyczne i robotnicze, uczestniczce w Naradzie, owiadczaj, e bd nieustannie wzmacniad sw jednod i bratersk wspprac w imi dalszego zacienienia wsplnoty paostw socjalistycznych, w interesie midzynarodowego ruchu robotniczego, sprawy pokoju i socjalizmu. Narada stwierdza z zadowoleniem, e midzynarodowy ruch komunistyczny wyrs, wytrzyma wiele powanych prb i odnis szereg wielkich zwycistw. Komunici swymi czynami w skali wiatowej dowiedli masom pracujcym ywotnoci teorii marksistowskoleninowskiej, dowiedli, e s zdolni nie tylko propagowad, lecz take urzeczywistniad w niezwykle trudnej dziaalnoci praktycznej wielkie ideay socjalizmu. Podobnie jak kady ruch postpowy w dziejach ludzkoci, ruch komunistyczny napotyka nieuchronnie na swej drodze trudnoci i zakrty. Jednake zarwno w przeszoci, teraniejszoci, jak i w przyszoci adne trudnoci i zakrty nie mog zmienid obiektywnych praw rozwoju historycznego, nie mog zamad wielkiej, zdecydowanej woli klasy robotniczej, by przeobrazid stary wiat i zbudowad nowy. Od czasu, gdy komunici wkroczyli na aren walki, s szczuci i przeladowani przez siy reakcyjne, ale ruch komunistyczny odpiera bohaterko ich ataki i wychodzi z tych prb jeszcze silniejszy i bardziej zahartowany.
14

Na podejmowane przez reakcyjne siy imperialistyczne prby przeszkodzenia rozwojowi spoeczeostwa ku nowej epoce komunici odpowiadaj dalszym umocnieniem swej jednoci i zwartoci. Wbrew bzdurnym twierdzeniom imperializmu o tzw. kryzysie komunizmu" ruch komunistyczny ronie i krzepnie. Historyczne uchway XX Zjazdu KPZR maj nie tylko wielkie znaczenie dla KPZR i budownictwa komunistycznego w ZSRR, lecz zapocztkoway take nowy etap w midzynarodowym ruchu komunistycznym oraz przyczyniy si do jego dalszego rozwoju na podstawie marksizmu-leninizmu. Przeprowadzone pomylnie zjazdy partii komunistycznych Chin, Francji, Woch i innych krajw, ktre odbyy si w ostatnim okresie, zamanifestoway dobitnie jednod i zwartod szeregw partyjnych, ich wiernod zasadom internacjonalizmu proletariackiego. Niniejsza Narada przedstawicieli partii komunistycznych i robotniczych rwnie wiadczy o zwartoci w skali midzynarodowej ruchu komunistycznego. Po wymianie pogldw uczestnicy Narady doszli do wniosku, e w obecnych warunkach obok spotkao czoowych dziaaczy i wymiany informacji na zasadzie dwustronnej celowe jest w miar potrzeby odbywanie szerszych narad partii komunistycznych i robotniczych w celu omwienia aktualnych problemw, wymiany dowiadczeo, zaznajomienia si z wzajemnymi pogldami i stanowiskami, w celu uzgadniania wsplnej walki o wsplne cele o pokj, demokracj i socjalizm. Uczestnicy Narady jednomylnie wyraaj niezomne przekonanie, e zacieniajc swe szeregi i zespalajc na tej podstawie klas robotnicz i narody wszystkich krajw partie komunistyczne i robotnicze niewtpliwie przezwyci wszystkie przeszkody na drodze swego marszu naprzd oraz przyspiesz nowe wielkie zwycistwa sprawy pokoju, demokracji i socjalizmu w skali wiatowej.

15