Vous êtes sur la page 1sur 12

OVER DEVENTER

April 2014
Boek v/d maand
Expositie
Goud heerlijk!
Column
KOM met ZIN
Film v/d maand
Meesterstukken
La Kemme
Ariane Inden
Gezondheid
Reizen & Spelen
02
02
03
03
04
05
06
09
09
10
11 02
Palindromen
specialisten in licht & geluid
www.music-lights.nl 0570 - 63 80 81 info@music-lights.nl
03
Senses of Living
straks ook kofe en
theeschenkerij
05
Bourgondisch
ZininKunst
07
Gras gaat wel har-
der groeien
als je eraan trekt!
11
Wat gaan we doen?
Spijkerboorsteeg 3
7411 JE Deventer
Tel nr: 06 466 060 81
www.lales.nl
E-mail: info@lales.nl
LALES
MODE
Kok Rengerink
Combinatiemode
Brink 78
74 11 BX Deventer
Het verhaal neemt je door mid-
del van uitbeelden mee, in het
levensverhaal van Jezus, alsof
je een tijdgenoot bent en onderdeel van het verhaal.
Een verteller leidt je langs de verschillende scnes en
laat je genieten van een gevarieerd schouwspel van
sensationele levende standbeelden, moderne dans,
vlaggen, live muziek en zang. Doordat bijna alles
is uitgevoerd zonder woorden is er een bijzon-
dere dynamiek.
Door stille sensatie van de vele levende
standbeelden, de indrukwekkende
kostuums en omgeving, geeft
Dolorosa je het gevoel zelf in het
verhaal rond te lopen ... en zo kun
je Pasen opnieuw beleven.
De prachtige oude Bergkerk en haar omgeving lenen
zich uitstekend voor dit project.
We heten u hartelijk wel-
kom bij Wandeltheater
Dolorosa tijdens 7 optre-
dens op zaterdag 19 april
en zondag 20 April, 1e
Paasdag). Een uniek dag-
uitje voor jong en uit.
Kaartverkoop ( 15 p.p.)
en meer info via
www.wandeltheaterdolorosa.nl
Stap in het verhaal van Pasen
19 en 20 april 2014
Dit jaar word al weer voor de 7e keer Wandelthe-
ater Dolorosa opgevoerd met Pasen. Dit sensatio-
nele theaterstuk van maker Carla Veldhuis en pro-
ducent Gerrit van Wijngaarden word uitgevoerd
in samenwerking met de VVV door een
groep van ruim 120 spelers/ medewerkers.
Wandeltheater Dolorosa is als moderne
Passion zeer geschikt voor jong en oud
en trekt bezoekers van over heel Ne-
derland.
Stadsnieuws
Over Deventer april 2014
2.
Hugo Brandt Corstius
overleed vorige maand
op 78-jarige leeftijd. Hij
was een duivel op de
trekpen en maakte zich
daardoor niet altijd bij
iedereen even geliefd.
Ik zie hem meer als de
Koning van de Palin-
droom.
Een palindroom is een keer-
woord dat, naar voren en naar
achteren gelezen, hetzelfde
is. Bekende voorbeelden zijn
kok, lepel en parterretrap. In
zijn boek Opperlandse taal-
en letterkunde gaat Brandt
Corstius in het hoofdstuk
palindromen nog een stapje
verder. Hij componeert keer-
zinnen! Echt leuk leeswerk is
dat. Om twee voorbeelden te
noemen: Trap op sirenes en
er is pop-art en Mooie zomer
na San Remo, zei oom. De
Opperlandse taal- en letter-
kunde is niet makkelijk meer
te krijgen. U zult er voor naar
een antiquariaat moeten. Daar
zijn er gelukkig heel veel van
in Deventer. De nieuwste loot
aan de stam van de Stichting
Deventer Antiquaren vindt u
aan de Achter de Broederen
op nummer 8. Het antiquari-
aat heet Ziniz. Waarmee een
mooi bruggetje is gemaakt.
Want Ziniz is ook een palin-
droom!
Dit boek is verkrijgbaar bij :
OORLOG EN TERPENTIJN
Het verhaal van een kleine held in de Grote
Oorlog die ervan droomde kunstenaar te
worden. Vlak voor zijn dood in de jaren
tachtig van de vorige eeuw gaf de grootvader
van Stefan Hertmans zijn kleinzoon een paar
volgeschreven oude cahiers.
Jarenlang durfde Hertmans de schriften
niet te openen tot hij het wl deed en
onvermoede geheimen vond. Het leven
van zijn grootvader bleek getekend door
zijn armoedige kinderjaren in het Gent van
voor 1900, door gruwelijke ervaringen als
frontsoldaat in de Eerste Wereldoorlog en
door een jonggestorven grote liefde. In zijn
verdere leven zette hij zijn verdriet om in stille
schilderkunst. Stefan Hertmans jarenlange
fascinatie voor zijn grootvaders leven bracht
hem uiteindelijk tot het schrijven van deze
aangrijpende roman.
Korte Bisschopstraat 33 Deventer
Tel. 0570-612354 info@brunadeventer.nl
Titel : Oorlog en Terpentijn
Auteur : Stefan Hertmans
Paginas: 304
Prijs : 19,90 euro
Het Nieuwe Winkelen & de
VVV slaan de handen in 1
Hoe mooi is het niet dat we op deze
manier de kracht van de stad kunnen
gebruiken om middels 1 platform de klant
en de inwoners uit Deventer te kunnen
bedienen.
Er zal een nieuwe website komen
genaamd www.deventerinfo.nl waarop wij
samen verder gaan. Voor Het Nieuwe Win-
kelen blijft www.deventerwinkelstad.nl
bestaan en zal op korte termijn uitgebreid
gaan worden met een webshop voor onze
deelnemers en leuke extra Deventer feel
goodies zoals gratis kopje koffie na het
winkelen, Deventer cadeaubonnen en
meer
Blijf op de hoogte via
www.deventerwinkelstad.nl
Palindromen
Van 2 tot en met 19
april exposeert het
Geert Groote Huis drie
bijzondere, handge-
schreven boeken uit
de Moderne Devotie
in haar pand aan het
Lamme van Diese-
plein 4 in Deventer.
De handschriften zijn
afkomstig uit de col-
lectie van Stadsarchief
en Athenaeumbiblio-
theek (SAB). Het komt
zelden voor dat deze
kwetsbare middel-
eeuwse boeken de
schatkamers van SAB
verlaten.
Het gaat om twee zusterboe-
ken en n dodenboek, een
overlijdensregister. Zusterboe-
ken bevatten levensbeschrij-
vingen van vrouwen uit een
religieuze leefgemeenschap. Er
zijn in totaal slechts vijf Mid-
delnederlandse zusterboeken
bewaard gebleven.
Een van de zusterboeken is
afkomstig uit het Meester
Geertshuis te Deventer, de
ander komt uit het vrouwen-
klooster te Diepenveen. De
levensbeschrijvingen in deze
boeken zijn opvallend per-
soonlijk van aard en geheel
door vrouwen geschreven.
Boeken door vrouwen, over
vrouwen en voor vrouwen zijn
voor de late middeleeuwen een
zeer uitzonderlijk verschijn-
sel. Het derde tentoongestelde
boek bevat een lijst van over-
leden zusters van het Diepen-
veense klooster.
Nooit eerder tegelijk
Niet eerder werden deze drie
verwante handschriften sa-
men tentoongesteld. Het is
maar de vraag of de zusters er
blij mee zouden zijn. De boe-
ken waren uitsluitend bedoeld
voor persoonlijk gebruik.
Het huis is geopend van
woensdag tot en met zaterdag
tussen 10-17 uur en op zondag
tussen 13-17 uur. De toegangs-
prijs bedraagt 3,00 p.p.
Geert Groote Huis exposeert
unieke zusterboeken en dodenboek
Stadsnieuws
Over Deventer april 2014
3.
Goud heerlijk!
Sinds december van het vorige jaar schrijf ik stukjes in
Over de Pleinen over het wel en wee binnen ons bedrijf.
Aan de hand van voorvallen in onze winkel, tracht ik de le-
zer te informeren door er een geinig stukkie over te schrij-
ven. Deze keer gaat onze bijdrage toch een tikkeltje meer
over ons dan over de lezer maar met gegronde reden;
naar wij dachten!
Deze aflevering wordt geschreven onder de noemer
Goud heerlijk! Niet goud eerlijk, dat laat ik graag aan
onze bezoekers over en juist zij hebben zich de afgelopen
jaar uitgesproken over Het Nederlandsche Inkoopkan-
toor.
Het Nederlandsche Inkoopkantoor is door haar klanten
UITSTEKEND beoordeeld op klantvriendelijkheid, ser-
vice, prijs en kwaliteit. Daarmee zijn we uitgeroepen tot
het Beste Bedrijf 2013. In een competitie met 30.000 be-
drijven hebben wij de bedrijven Award 2013 gewonnen.
De Bedrijven Award wordt jaarlijks toegekend aan bedrij-
ven die zich onderscheiden op klantvriendelijkheid, ser-
vice en prijs/kwaliteit.
Het Nederlandsche Inkoopkantoor is sinds 2012 in De-
venter gevestigd en handelt in edelmetaal (goud/zilver),
postzegels en munten. Het bedrijf is een dochteronder-
neming van Kienhorst (Postzegels en Munten) uit Olden-
zaal een bedrijf dat bestaat sinds 1979. Samen met de
zoon van de oprichter is het bedrijf in 2012 gestart op een
bescheiden locatie in Deventer. Al snel werd deze locatie
te klein en is het Nederlandsche Inkoopkantoor in okto-
ber 2013 verhuist naar de T.G. Gibsonstraat 17 in Deven-
ter. Op een prima zichtlocatie kunnen bezoekers rustig
en met alle aandacht geholpen worden in een aparte kan-
toorruimte. Wachtende bezoekers kunnen zich vervoegen
aan de stamtafel. Onder het genot van een kop koffie, een
krantje of een babbel met onze Jan de postzegelman,
kunnen zij rustig wachten.
De sfeer in onze zaak straalt rust en vertrouwen uit, iets
dat onze klanten waarderen. Het grootste deel van onze
clientle bestaat uit dames en heren van boven de 60 jaar.
Zij komen vaak met gouden sieraden of tafelzilver uit een
nalatenschap of omdat ze van de opbrengst een reisje of
studiekosten van hun kinderen willen bekostigen.
We kennen de markt goed en dat is in het voordeel van
onze klanten; wij taxeren hun waardevolle spullen gra-
tis en zij ontvangen een
marktconforme prijs.
Naast goud en zilver ko-
pen we ook verzameling.
Dat kan een muntenver-
zameling zijn maar ook
een postzegel- of hor-
logeverzameling. In ons
bedrijf zit meer dan 150
jaar ervaring, zodat we
dit soort zaken goed op
waarde kunnen schat-
ten.
Zo ontvingen we in de laatste week van maart onze belo-
ning van een jaar lang bikkelen. Al met al wat 2013 voor
ons een Goud Heerlijk jaar! Want er gaat toch niets boven
goud winnen! Ja toch, niet dan?!?
IS DEZE STOEL VRIJ?
De Waagschaal
Als ik de hoek om kom bij De Waag zie ik ze zitten: de zon-
aanbidders. Op een rij, sommige met rode dekentjes over
hun knien. Zij vangen de eerste stralen op de daartoe aan-
gewezen plek: de terrassen aan de noordkant van De Brink.
Over de hele linie hebben de uitbaters hun rieten stoelen op
de zon gericht. Bij De Waagschaal zie ik nog een lege stoel, in
de gewenste positie.
Is deze stoel vrij? Ik heb geluk. Als Gaby de bestelling heeft
opgenomen laat ik mij weldadig achterover zakken. De hele
rij zit er ongegeneerd bij. Je koffie, Neletta.
Als ik het verkwikkende goedje naar mijn mond breng word
ik opgeschrikt door hinderlijke lichtflitsen. Ik traceer ze naar
het spiegeltje van een vrouw die op de boeg van het terras
heeft postgevat. Ze stift haar lippen in het zelfde rood als
haar geplakte nagels. Een erg jeugdig jeansjasje glittert bo-
ven een te strakke witte broek. Ze houdt het spiegeltje nu wat
van zich af, zodat haar gezicht er op komt. Een heel verleden
komt in beeld. Ze probeert een haarlok te corrigeren, maar
die springt weer terug. Het grijs rukt genadeloos op in haar
verpluisde lokken. Ze kijkt naar zichzelf als een keurslager
die paardenvlees vermoedt. Tja, we moeten het allemaal
maar doen met wat we hebben meegekregen. Met een zucht
klapt ze de spiegel dicht en moffelt m weg. Dan kijkt ze op de
klok van De Waag, vergelijkt de informatie met die van haar
horloge en begint nerveus het plein te inspecteren. Verwacht
ze iemand? Wie dan wel?
Ik zak weer achterover en sluit de ogen, maar de vragen
plagen me, dus ik blijf tussen mijn wimpers door naar haar
turen. Steeds sneller zwenkt haar hoofd: naar links, rechts,
omhoog, naar beneden, als een musje dat een kruimel zoekt.
Dan valt het kwartje: ze heeft zich hier in de waagschaal ge-
worpen op het pad van verlate liefde. En nu zie ik ook het
antwoord staan ...
Aan de rand van het plein, tussen Waag en Bieb staat een
kleine, gedrongen man met walrussnor. Stokstijf, alsof hij
weigert zich in koud water te begeven. Zijn grijze haar, een
pleeborstel, staat dank zij gel in het gelid. Hij draagt een don-
ker jack met witte ritsen, om zijn korte nek een groen-wit ge-
blokte sjaal. Misschien is de sjaal afgesproken.
De vrouw heeft haar date nu ook in het vizier, want ze maakt
een gebaar alsof zij een poes in haar nek krabbelt. Dat brengt
de man in beweging, traag, er moet veel gewicht worden ver-
plaatst. Om haar mond verschijnt een vertwijfeld lachje en ze
staat pas op als hij op armslengte is aangeland. Zij steekt haar
hand zo uit dat hij er onmogelijk meer van kan maken. Aar-
zelend noemen ze elkaars namen en gaan zitten. Hij bromt,
zij fluistert. De felbegeerde klik is nog ver te zoeken.
Gaby komt de bestelling opnemen. Als die klus geklaard
is valt het gesprek dood. Dan hoor ik haar met hoge stem:
Mooi gebouw, De Waag, vind je niet? De man bast terug:
Zeker, maar hij hangt wel scheef. De Martinitoren staat nog
fier overeind. Alleen hij lacht. Dan valt het weer stil. Mijn
god, als de afstand van het tafeltje al te groot is, hoe die tus-
sen Deventer en Groningen te overbruggen? Maar dan is er
koffie met appeltaart en slagroom. Gered. Geen betere reme-
die voor gestolde conversatie dan de mond vol. Als alles is
vermalen zwijgen ze weer. Als belegen echtpaar zouden ze
het goed doen. Plots pakt hij de rekening, bestudeert deze
minutieus en bromt het bedrag. Beiden leggen hun aandeel
op het schoteltje en staan op. Ze zetten koers naar wat een
oude Lada blijkt te zijn. Zal zij instappen? Nee, zij steekt haar
hand uit, net als in het begin. Dan verdwijnen ze, hij in zijn
Lada, zij in de Kleine Overstraat.
Als ik door het woud van stoelen heen het terras verlaat flitst
een scherp licht in mijn ogen. Op een stoel ligt het spiegeltje.
Gebroken.
Neletta
Senses of Living
straks ook kofe en
theeschenkerij
Senses of Living heeft
naast de woondecora-
ties, serviezen en gor-
dijnen straks ook een
kofe en theeschenke-
rij!
Vanaf 1 mei kunt u terecht bij
ons voor een lekker kopje kof-
fie of thee met homemade lek-
kers erbij.
Caf De Waagschaal
De horecahistorie van cafe de Waagschaal gaat terug
naar 1979 in dit rijksmonumentaal pand waar voorheen
een groentezaak en daarvoor dienst deed als apotheek.

Met zon 96 stoelen op het terras komt bij het mooie weer
regelmatig de vraag nog naar boven........is deze stoel
vrij?????

Gaby en haar man en de ondersteunende crew waarvan
Hetty al 26 jaar dienst van uit maakt serveren je heerlijke
gerechten van de lunchkaart en de daghap mag ook niet
onvermeld blijven. De diverse bieren van de tap vinden
gretig aftrek bij de zonaanbidders op het mooiste hore-
caplein van Nederland want zoveel chauvinisme is aan
mij wel toevertrouwd.
Het enige wat mij steekt dat ik helaas op t terras de
muziek moet missen, maar dat zal wel met mijn achter-
grond te maken hebben.
Mark Verschoor
Het Nederlandsche Inkoopkantoor
T.G. Gibsonstraat 17 Deventer
0570-831255
www.inkoop-goud-en-zilver.com
Senses of Living
Nieuwstraat 19-23
7411 LG Deventer
0570-617678
Geserveerd op mooie servie-
zen van onze collecties als
o.a. Wedgwood, Royal Albert,
Blond Amsterdam, Tric van
Arzberg en vele meer!

Onze homemade producten
worden gemaakt met de pro-
ducten van Emile Henry en
Jamie Oliver.
Op de Brink
Over Deventer april 2014
4.
Afgelopen zaterdag was het zover. Vanaf
9 uur stonden ze te stralen. Chris Visser
en Alied van der Meer en meer dan hon-
derd handgemaakte lentegroene
kommen. Elk met hun eigen regel pozie.
Na het de eerste blauwe winterserie was
dit de 2e editie van Versgebakken.
Op de Grote Poot kon ook nu weer iedereen zijn
eigen zin zoeken n krijgen! En de kommen
vervolgens inwijden met de smakelijke koffie
van Joop. Kortom, die kom kan nu echt niet
meer stuk! Heerlijk in het gebruik, - zelfs de
afwasmachine is geen bezwaar- maar vooral een
heel bijzonder en uniek geschenk. Voor jezelf, je
moeder, je vriendin of je buurman. Los verkrijg-
baar, maar ook in setjes van twee, vier of meer
met zinnen die samen een compleet gedicht
vormen. Benieuwd naar de kleur en de zinnen
van de zomereditie? Uw verzameling aanvullen?
Kom naar Brood van Joop op zaterdag 2 augus-
tus, het weekend van het tuinfeest en de boeken-
markt, dan staan er weer een dikke honderd
kommen VERSGEBAKKEN voor u klaar!
KOM met ZIN: een lentefeestje!
Brood van Joop, Grote poot 12, Deventer
Film & Kunst
Over Deventer april 2014
5.
Galerie ZininKunst
Walstraat 40 Deventer
www.zininkunst.nl www.facebook.nl/galeriezininkunst
Open: di t/m vr 11-17 uur za 10-17uur
PEST HOTEL
The Grand BUDAPEST hotel
Wes Anderson
met: Ralph Fiennes, Tilda Swinton, Tony Revolori
e.a., US, 2014, 101 min., Engels gesproken.
De nieuwe lm van regisseur Wes Anderson
(Moonrise Kingdom, Fantastic Mr. Fox, The
Darjeeling Limited) speelt zich af in een
gerenommeerd Europees hotel tussen de Eerste
en Tweede Wereldoorlog.
De lm vertelt over de avonturen van de
legendarische concirge M. Gustave en Zero
Moustafa, de piccolo die zijn beste vriend wordt.
Het verhaal gaat over de diefstal en opsporing
van een Renaissance schilderij van onschatbare
waarde en de strijd om een aanzienlijk
familiefortuin, allemaal tegen de achtergrond
van een dramatisch veranderend Europa. The
Grand Budapest Hotel won de Zilveren Beer en
werd genomineerd voor een Gouden Beer op
het lmfestival van Berlijn. Alles ziet er even
fraai en doordacht uit in deze rijk gevulde
komedie. Regisseur Wes Anderson heeft zichzelf
overtroffen. Een fenomenale, hartveroverende
luchtspiegeling. (de Volkskrant*****)
V
a
n
1
1
to
t e
n
m
e
t 2
3
a
p
r
il 2
0
1
4
z
ie
n
in
:
Galerie Zi-
ninKunst organi-
seert wisselende exposi-
ties van steeds nieuw talent.
Op dit moment heeft ZininKunst een
tentoonstelling van vrolijke schilderijen
van Lia Schapendonk. Zij schildert bour-
gondische taferelen van gezellige rond-
borstige vrouwen. Deze dames noemt zij
taartmadammen. Een ding hebben alle
schilderijen met elkaar gemeen: er wordt
taart gegeten; liefst in combinatie met
een goed glas wijn. Vrouwen die van het
leven genieten, dat straalt ervan af. Het
zijn schilderijen waar je spontaan blij
van wordt.
Kunst op tafel
En voor wie niet toe is aan een nieuw
schilderij boven de eettafel, heeft Zi-
ninKunst ook kleine kunstzinnige ta-
fel-op-leukers. Zoals kunstservetten,
handbeschilderd servies en kandelaren,
kaarsen, schalen van keramiek, glas-
werk, gehaakte en gebreide onderzetters,
en prachtige paasdecoraties.
Kunstuitleen
En wil je het voorjaar in huis halen met
een mooi
kunstwerk, denk
dan eens aan de kunst-
uitleen. ZininKunst verhuurt
schilderijen, zo kort of lang als je zelf
wilt. Al vanaf 7,50 euro per maand. Zo is
het mogelijk om elk seizoen iets nieuws
aan de muur te hebben. En om langzaam
te sparen voor dat ene kunstwerk dat je
nooit meer kwijt wilt.
Kortom: loop regelmatig even binnen
bij ZininKunst waar je altijd weer wat
bijzonders ontdekt, of kijk in onze web-
shop!
ADVERTORIAL
Bourgondisch ZininKunst
boxbergerweg 19 74112 BB Deventer
tel: 0570 - 64 12 34 fax: 0570 - 60 14 44
henkpostwaterpompen@planet.nl www.henkpostwaterpompen.nl
HENK POST
nieuw en gebruikt
witgoed, witgoed
reparaties, witgoed
onderdelen en
waterpompen
Stadsnieuws
Over Deventer april 2014
6.
EXPLOSIEVE GROEI VAN
INBRAAK VIA SLEUTELKASTJE
Thuiszorgorganisaties eisen vaak dat ouderen een sleutelkastje bij de deur hangen

Na lang wikken en wegen heeft Masterpieces
een zeer opvallende collectie hedendaagse
kunst in huis gehaald. De beeldhouwwerken
uit de Studios van Edge Sculpture zijn een
ware lust voor het oog. Dat is ook de reden
waarom is besloten om de collectie in huis
te halen. Kom oog in oog staan met de go-
rilla van de collectie en ervaar de kracht die
er van uitgaat. Het adres: Nieuwstraat 53 in
Deventer.
Emotioneel suggestief, zeer modern en toch
betaalbaar. Deze opvallende collectie van he-
dendaagse beeldhouwkunst is ontworpen en
gevormd door Creative Director Matt Buckley
in de Studios van Edge Sculpture. De verza-
meling is meer benvloed door stijl dan door
onderwerp. De mix van vorm, licht en textuur
geeft een uniek gevoel aan elk individueel
stuk. De items vertonen een eclectische mix
van themas en hebben een grote aantrek-
kingskracht op de liefhebber/verzamelaar.
Ieder item is oorspronkelijk gevormd uit klei,
waardoor de beeldhouwer meer vrijheid heeft
om het object dynamiek en een biologische
gevoel mee te geven, gestileerd door Edge
Sculpture. De afgewerkte klei-master wordt
vervolgens gegoten. Elk volgende stuk wordt
zorgvuldig met de hand met behulp van ke-
ramisch po-
lystone uit
dit master-
model ge-
goten. Zo is
het mogelijk
een getrou-
we repro-
ductie van
de details en
de textuur te creren die bij het oorspronkelijk
beeld zijn toegepast. De finishing touch is het
kundige handschilderwerk dat het beeld uit-
eindelijk tot leven brengt. Het eindresultaat is
een spraakmakend stuk voor in de huis.
Masterpieces voert een collectie kunst en sie-
raden die uniek zijn in hun soort. De collectie
Edge Sculpture is afkomstig uit Engeland en
wordt in Nederland alleen bij Masterpieces
verkocht. Naast Nederland is de collectie in
slechts 8 Europese landen verkrijgbaar.
Smedenstraat 20, Deventer, tel. 0570 61 41 66
www.dinkelbergschoenen.nl
Wie van
schoenen houdt,
past bij ons...
AdvertentieSusi.indd 1 20-02-14 07:15
Meesterstukken van edge sculpture
exclusief te koop bij MASTERPIECES
in slechts 8 Europese landen verkrijgbaar
Nieuwstraat 53 te Deventer
De openingstijden van Masterpieces zijn:
Ma 13:00 uur tot 18:00 uur
di, wo en za 11:00 uur tot 18:00 uur
do 11:00 uur tot 21:00 uur
vr 11:00 uur tot 17:00 uur
SLEUTELSPECIALIST HAVEKES
Nieuwstraat 54, 7411 LM Deventer
0570 617 098
www.fhavekes.nl
T
h
u
i
s
z
o
r
g

o
p
g
e
l
e
t
!
!
!
Nu toch een veilige oplossing om de sleutel van uw
clinten veilig en simpel op te bergen voor uw verzorgers.
Nu slechts voor de
introductieprijs van
160,-
Tijdelijk de montage voor
een meerprijs van 45,-
Havekes Sleutelspecialist
heeft d oplossing voor
een veilige keysafe
Specicaties:
robuuste behuizing
10 cijferig en 2 letterig toetsenbord met instelbare code
inclusief kap voor bescherming tegen
weersomstandigheden
voorbereid voor muurverankering
kleur: donergrijs (omkasting) en RVS (toetsenbord)
optioneel: alarmsensor
Engels gecerticeerd, Nederlandse SKG certicering volgt
Trends
Over Deventer april 2014
7.
Voor mij is het tuinseizoen al vroeg begon-
nen. In november vorig jaar kwamen de
eerste aanvragen voor dit jaar al binnen. En
vanaf dat moment is het onverminderd druk
geweest. De hele winter door. En net op het
moment dat ik dacht dat het niet drukker kon
worden, brak het voorjaar aan. Al met al heb
ik qua werk de mooiste winter van mijn leven
mogen beleven.
Het ziet er naar uit, dat het wegblijven van het
winterweer, het aantrekken van de woning-
markt en het einde van de economische crisis
(We hebben ten slotte met zn allen een dikke
0,1 procent extra te besteden!) er debet aan is,
dat mensen er weer aan gaan denken om einde-
lijk de lang gewenste aanpassingen in de tuin te
laten uitvoeren.
Behalve veel werk, brengt het voorjaar nog meer
mooie dingen: De nieuwe catalogus van VON-
DOM en een nieuwe lijn kunstgrassoorten.
Mijn webwinkel, www.kunstgrasdeventer.nl
begint zo vroeg in het seizoen al aardig goed te
lopen. Mensen lopen binnen bij Groen woning-
en projectinrichting op de Snipperlingsdijk
in Deventer om het gras te zien en te voelen,
waarna ze veelal diezelfde dag al een bestelling
plaatsen op de webshop, of contact met mij
opnemen voor de installatie van het gras.
De tuinmeubelen en verlichtingsarmaturen van
VONDOM zijn echt de crme de la crme van
wat er aan aanbod is qua designer tuinmeube-
len. Ieder jaar opnieuw sta ik er van te kijken
hoe de organisch vormgegeven meubelen, hoe
minimalistisch uitgevoerd dan ook, iedere tuin
een bijna frivool tintje kunnen geven.
Door het enorme aanbod aan werk kom ik
thuis aan veel zaken niet toe. Of, zoals Stanley
het benoemt: Gelukkighelaas. Want helaas kun
je niet thuis veel doen omdat je gelukkig veel
naar klanten moet, dus is het gelukkighelaas.
Zelf vind ik het aan de ene kant wel jammer dat
onze gemaakte plannen voor aanpassingen in
huis en tuin op korte termijn niet uitgevoerd
kunnen gaan worden. Maargoed; alles op zijn
tijd. Eerst mijn klanten en daarna zijn we zelf
aan de beurt. Wat in het vat zit verzuurd immers
niet!
De gezichten van mijn kinderen echter wel.
Toen ik aankondigde dat het door hen ernstig
gewenst kunstgras niet na de knip in hun vin-
gers in hun tuin geplaatst ging worden. Ze
hebben er de hele winter naar uitgekeken en
eigenlijk had het er, wat hen betreft, allang moe-
ten liggen. En eigenlijk ben ik het met hen eens.
We hebben maar een klein gazonnetje. En door
alle vriendjes en vriendinnetjes die na school-
tijd komen spelen, krijgt het gras geen tijd om
zich te herstellen. Dit heeft als gevolg dat de kale
plek, die een aantal jaren geleden is ontstaan
door een zwembad zich zienderogen uitbreidt.
Het niet hebben van een kunstgrasveldje begint
een steeds groter nadeel te worden.
Maar zoals iedereen die, soms tegen wil en dank,
is opgegroeid met Studio Sport weet: Ieder
nadeel heb zn voordeel. Hier thuis mogen wij
getuigen zijn van een ingezet charmeoffensief
dat zijn weerga niet kent: Helpen uitpakken
van de vaatwasser en zelf de ontstane scherven
opruimen. Helpen met het dekken van de tafel
en zelf de ontstane scherven opruimen. En als
klap op de vuurpijl: een (soort van) stil pro-
test! Stanley probeert op allerlei manieren aan
papa duidelijk te maken, dat het veel door mij
gebruikte Als je iets beloofd, dan moet je dat
ook doen ook op papa zelf van toepassing is.
Afgelopen week kwam hij thuis van een speel-
afspraakje, getooid met schmink in de vorm
van een poes. Hij wilde geschminkt worden in
de vorm van onze laatste aanwinst. (Een rood
katertje). Toen ik na het werk weer thuis kwam,
sprong hij grauwend achter de bank vandaan en
riep: Kijk papa, nu lijk ik op de tijger van ons
kunstgras.
Hoe we het ook wen-
den of keren, we ont-
komen er niet aan:
TigerTurf voor onze
TigerSmurf.
Ed Linnemann
Gras gaat wel harder groeien als je eraan trekt!
Share the love for Yoga with Sundry Moves
De zomer collectie van 2014 hangt in de winkel
Nieuw in ons assortiment:
Bloom yoga bags
En de
Rag bag collectie
Stoere eco-vriendelijke yoga
tassen
Namast en tot ziens bij Sundry Moves yoga lifestyle winkel en studio
Sundry Moves yoga
lifestyle winkel en studio
Kleine Overstraat 51
7411 JJ Deventer
www.sundrymoves.nl
0570 640688
A.A. Living Garden Design
Toutenburg 407 - 7423XD Deventer
Telefoon: 0570-651655
Mobiel: 06-51892379
E-mail: info@aalivinggardendesign.nl
www.aalivinggardendesign.nl
Hoveniersbedrijf A.A. Living Garden Design
OVERSTRATEN & SPIJKERBOORSTEEEG
VERHUIZING FOOD & OIL!
Inmiddels zit Food & Oil alweer bijna een jaar in de Spijkerboorsteeg!
Aangezien Food & Oil inmiddels al een begrip is onder de Deventer bevolking en de vele toeristen met hun heerlijke
delicatessen, durven de eigenaren, Johan en Ellen Vloedgraven, de stap naar een grotere zaak aan!
Food & Oil gaat per 17 april a.s. verhuizen naar GROTE OVERSTRAAT 63!
In dit mooie pand zullen ze naast de Italiaanse delicatessen uitbreiden met meer soorten eigen tap olijfolie, Spaanse
Delicatessen en tevens komt er veel ruimte voor proeftafel, lunch, loungen (tapashapjes), koffie gelegenheid. De heerlij-
ke broodjes die Johan vers ter plekke voor u maakt kunt u dan ook heerlijk met een kopje Illy koffie of frisdrank direct
nuttigen. Ook zijn ze enorm trots op de mogelijkheid van proeverijen, besloten lunches in hun mooie binnentuin. Stap
geheel vrijblijvend eens binnen bij Food & Oil! U bent enorm welkom!
Het voorjaar bij La Kemme
Nieuwe lingerie, bad- en nacht-
mode geschikt voor het dragen
met een borstprothese nu bij
La Kemme lingerie & more.
LA KEMME
LINGERIE & MORE
Grote Overstraat 29
Deventer
Telefoon (0570) 613704
Fax (0570) 614926
www.lakemme.nl
Elegant en stijlvol
Mooie, elegante en comfortabele veterschoen met goudkleurige
pailletten van het Italiaanse merk ATTILIO GIUSTI CEOMBRUNI!
De zachte lederen binnenvoering alsmede de rubberen noppen
onder de schoen zorgen voor een optimaal loopcomfort.
Exclusief verkrijgbaar bij Dinkelberg Schoenen.
DINKELBERG MODIEUZE SCHOENEN
Smedenstraat 20, Deventer
Telefoon (0570) 614166
www.dinkelbergschoenmakerij.nl
Best shops Deventer
Rituals introduceert... heerlijke zomerse geuren
Rituals introduceert 5 nieuwe limited editions, allemaal met
de heerlijke geur van Lotus en Bergamot (citrusvrucht)
speciaal voor de zomer.
Een romige body crme, met een shimmer, overheerlijke
douche foam, rijke douche olie. Bovendien: geursticks, in
exclusieve witte acon en een geurkaars met minimaal
50 branduren
Kom naar onze winkel aan de Smedenstraat 1a om dit
nieuwe ritueel te ervaren!
RITUALS
Smedenstraat 1
Deventer
Telefoon (0570) 616 886
Engelsrufer bij A.P. Dijk
Wanneer wij de Engelsrufer dragen, zijn zij om ons heen, zij geven die extra steun
en warmte, zij luisteren naar onze wensen en maken deze waar...
De hanger is gemaakt van sterling zilver en in 9 kleuren verkrijgbaar.
Iedere bol heeft zijn eigen jne klank.Door het dragen en het zacht klingelen,
zal je beschermengel aan je zijde geroepen worden.
A.P. DIJK EN ZN.
Nieuwstraat 47-49 | Deventer | Telefoon (0570) 612786
Pastel Dreams
Een blauwe lucht, bloemen in het
veld en een warm briesje. Het heer-
lijke gevoel van een warme zomer-
se dag, verwerkt in deze kleurrijke
overtreksets van zacht soepel satij.
Nu bij het Linnenhuus
LINNENHUUS
Nieuwstraat 32-36, Deventer
Telefoon (0570) 619 429
Lentelink wenst u een lekkere Pasen
Het is weer bijna Pasen. Onze winkels zijn weer gevuld
met de lekkerste paaseitjes en de mooiste chocolade
guren. Kijk voor ons Paas assortiment ook op
www.banketbakkerijlentelink.nl
Wees er dus snel bij!
BANKETBAKKERIJ & CHOCOLATERIE
LENTELINK
TG Gibsonstraat 7
Smedenstraat 18
Deventer
Telefoon (0570) 616964
www.banketbakkerijlentelink.nl
Trends
Over Deventer april 2014
9.
Door Monique Rhee, Ariane Inden Deventer
Deze keer in over de pleinen meer over
de mogelijkheden met PEELINGS!
Ariane Inden werkt met de peelin-
gen van IMAGE Skincare. Zij hebben
een uitgebreide peeling lijn: I PEEL,
waarmee een tal aan verschillende
peeling behandelingen op verschil-
lende niveaus kunnen worden uitge-
voerd. Zo is er voor elke wens, elke
huid en elk huidprobleem een pas-
sende peelingbehandeling. Dus ook
voor uw huid!
Wat zijn peelingen?
Bij een peeling wordt een dunne
laag van de gezichtshuid verwijderd
waardoor oneffenheden als rimpels,
acne of littekens vervagen. Een pee-
ling stimuleert de levende huidcellen
waardoor het verouderingsproces
vertraagt. IMAGE I Peel staat voor re-
volutionaire resultaten. IMAGE I PEEL
is een peeling productlijn met na-
tuurlijke ingredinten als alo vera,
papaja, groene thee en vitamine C.
Zeer effectief tegen huidproblemen.
En u heeft gegarandeerd resultaat!
Bij Ariane Inden werken we met twee
niveau peelingen; Level 1 & 2:
Level 1 is een oppervlakkige pee-
ling die verjongend en herstellend
werkt.
Level 2 is een peeling die iets dieper
op de huid inwerkt en zorgt voor het
strakker, lichter en frisser maken van
de huid. Door het toevoegen van
boosters in de behandeling wordt
het resultaat nog eens versterkt en
ziet u direct resultaat. Een behande-
ling kan uit een aantal sessies be-
staan waarbij we beginnen met level
1. De huid moet eerst wennen aan
een peeling. Daarna kan de intensi-
teit verhoogd worden naar level 2.
Wilt u meer informatie over peelin-
gen? Neem contact op met Ariane
Inden op 0570 750972 of kom langs
in de winkel.
Lift your skin! I Peel.
Speciaal voor lezers van over de pleinen heb-
ben we een aantrekkelijke aanbieding. Bij het
boeken van twee peelingen krijgt u de derde
peeling gratis. U betaalt dus maar 150 in
plaats van 225. Deze aanbieding is geldig
tot 1 juni 2014 en is niet in combinatie met
andere aanbiedingen te gebruiken.
Gezondheid
Over Deventer april 2014
10.
Hielspoor weg met Tuina massage
Pijn onder de hiel s ochtends of na lang zitten? Stijve of gespannen voetzolen?
Hielspoor is een vervelende klacht waar maar weinig aan gedaan kan worden. Of is
dat niet waar.
Een hielspoor is een verkalking bij het hielbot. Klachten ontstaan niet zozeer aan de
verkalking zelf, maar door voortdurende irritatie van de omliggende weefsels.
Chinese geneeswijze stelt dat in de meeste gevallen dat de hielpijn te wijten is
aan het feit dat de pezen en botten onvoldoende bevochtigd en gevoed worden. Dit
veroorzaakt in eerste instantie een vervelende zeurende pijn, die naderhand zelfs als
stekend ervaren kan worden.
Praktijk voor pijnbestrijding behandelt hielspoor met veel succes.
Met Tuina-massage therapie verdrijven we de pijn en helpen we de doorbloeding van
de weefsels. Pees- en spierklachten worden behandeld. Doordat de Tuina-therapeut
het gehele been behandelt, zijn de resultaten van de behandelingen baanbrekend.
Patinten merken dit vrijwel direct en voelen na enkele behandelingen beduidend
minder pijn. Er zijn 8 tot 12 behandelingen nodig van een hielspoor af te komen.
Er zijn oefeningen om je peesplaat te versterken en het herstelproces van een
hielspoor te ondersteunen. Oefening 1: Leg een pen of potlood op de grond en pro-
beer deze op te rapen met je tenen. Oefening 2: Ga tegen rechtop tegen de muur aan
staan met de hakken tegen de muur aan. Plaats nu de voet van het aangedane been
op een krukje. En trek de tenen naar je toe. Je voelt je kuitbeen oprekken. Je kan dit
versterken door de voet hoger te plaatsen.
Merel Somer
ADVERTORIAL
Wat is je bron?
Rare titel, rare vraag misschien? En ik doel met deze
vraag niet op de bronvermeldingsdiscussie rond een
professor die vergeten was zichzelf als informatiebron
te vermelden.
Maar toch, wat is je bron? Waar haal je je energie vandaan?
Vanuit een religieus standpunt kan je zeggen dat je zelf niets bent vergeleken
met het Hoogste, dus dat dat de bron is. Heel materieel gezien kan je simpel-
weg zeggen dat we eten en slapen, en dat dat de bron van energie is.
Maar wat geeft je inspiratie, wat geeft je die vonk? Het kijken naar (je) kin-
deren, een zonsondergang, een speciaal contact of bijzondere vriendschap,
bevlogenheid in je werk.
Soms neem je even de tijd om stil te staan, en kan een gevoel wat je misschien
al een tijdje onbewust meeneemt je ineens inspireren.
Ook kan je genspireerd raken door iemand die heel bevlogen is, maar zolang
je je alleen op de bevlogenheid van die ander richt, zal je inspiratie van korte
duur zijn.
Iets kan je inspireren, maar inspiratie is geen artikel, kan niet geconsumeerd
worden.
Inspiratie is meer een wisselwerking, iets wat gebeurt in jezelf, een situatie
waarin je zelf aktief deelnemer bent.
Ik sprak laatst iemand die datzelfde gevoel steeds kreeg als hij terugdacht aan
de tijd na zijn echtscheiding. Hij woonde in een oude kippenschuur, timmerde
zijn eigen meubels in elkaar en richtte deze plek in zodat hij zijn kinderen daar
op kon vangen in het weekend. Niets geen luxe of comfort, en toch krijgt hij
nog steeds dat positieve gevoel als hij erover spreekt of eraan denkt. Hij was
in die periode veel meer op zichzelf teruggeworpen en daardoor dichter bij
wat wezenlijk voor hem was. Nu nog geeft de herinnering hem inspiratie.
Inspiratie gebeurt in je binnenwereld en dat is een goede reden tijd te nemen
af en toe naar binnen te gaan. Er is veel wat we in de buitenwereld halen en
ook wij leveren onze bijdrage. Maar voor de magie, het bijzondere moment,
moet je stilstaan en naar binnen gaan.
Misschien helpt de vraag wat is je bron? daarbij.
Maartje van Hooft - Mind your Body
Praktijk voor Pijnbestrijding Gooszenstr. 1 | Deventer
www.praktijkvoorpijnbestrijding.nl Zwaluwstr. 28 | Nijmegen
info@praktijkvoorpijnbestrijding.nl 024 324 2337 | 06 22 78 04 88
Traditioneel Chinese Geneeskunde | Tuina-massage | Acupunctuur | Moxa-therapie | Cuppen | Guasha | Advies
ADVERTORIAL
WWW. INKSTATION-DEVENTER.NL
Nieuwstraat 73, Deventer, tel. 0570-752437
Spittaalstraat 47, Zutphen, tel. 0575-547068
NIEUW
NIEUW
Nu ook hervulbare
Epson T1285 en de
T18 cartridges
Profiteer nu van
onze voordelige
navulprijzen.
Ook voor kantoorartikelen,
nieuwe inktcartridges ,
printerpapier en printers.
bestel ook
voordelig
TONERS VOOR
UW LASERJET
Reizen & Spelen
Over Deventer april 2014
11.
Konin Willem gaat
naar buiten
Zodra de zon de huid begint te kriebelen, wil
Koning Willem naar buiten: het is lente. Dat
betekent buiten spelen. Letterlijk, want er zijn
tientallen spellen voor buiten. En Koning Wil-
lem heeft die. In april maken we buitenspellen
vaak Spel van de Maand, om ze onder de aan-
dacht te brengen. En dat doen we deze lente
ook.
We pikken dit keer onze toppers uit Scandi-
navi er uit: Kubb en Mlkky. Natuurlijk kun je
een potje croquetten, slagbal doen, Boochie
of Hinkeltwister. Hebben we allemaal. Maar er
is zoveel meer. Kubb is op geen enkele cam-
ping meer weg te denken. Je probeert in teams
de houten blokken van je tegenstanders om te
gooien met werpstokken. Maar let op dat je de
koning in midden niet omver gooit. Het team
dat als eerste alle blokken van de tegenstander
uit het veld heeft gegooid, wint het spel.
Maar, misschien nog wel leuker: Mlkky. Speel
je liever alleen, punten voor jezelf verdienen?
Bij Mlkky gaat het erom dat je precies 50
punten gooit. Dat vergt een tactische bena-
dering. Gooi je namelijk 1 paaltje om, dan gel-
den de punten die erop vermeld
staan. Gooi je meer-
dere paaltjes om,
dan krijg je zo-
veel punten als
je paaltjes hebt
omgegooid.
kleine overstraat 24-26 deventer
0570-614181
info@koning-willem.com
www.spellenfabriek.com
www.facebook.com/koningwillempret
www.twitter.com/koningwillem
ADVERTORIAL
Spel van de maand
Bent u op zoek naar een leuke groepsactiviteit in Deventer
en omgeving? Dan wilt u uiteraard een programma dat
origineel is en op maat!
De VVV Deventer afdeling Groepen is bij uitstek geschikt om
dit te kunnen regelen! Zij combineren hun kennis over de vele
mogelijkheden in en rondom Deventer en uw wensen tot een
compleet en succesvol programma, met n contactpersoon
en n factuur.
Een greep uit de mogelijkheden:
- Stadswandelingen en rondleidingen op bijzondere locaties
- Compleet Dagje Deventer, een geheel verzorgde kennisma-
king met de stad
- Culinaire arrangementen, een combinatie van een smaakvol
diner met een stadswandeling
- Nostalgische rondrit per paardentram
- Teambuilding activiteiten zoals het uitdagende Hanze
Handelsspel of de spannende City-Survival
- Actieve uitjes zoals een nostalgischesolextour, step-
/fetspuzzeltocht of rafpolo
- Creatieve workshops, van een muzikale sessie djemb tot
het ontwerpen van een grafsche poster voor een bedrijf
-Vaartochten op de IJssel met een prachtig uitzicht op de
stad en de uiterwaarden
Nieuwsgierig geworden?Kijk voor het complete aanbod op de
website: www.vvvdeventer.nl/groepen
Zin in de Lente-arrangement: Deventer City-Survival
Een speciaal arrangement dat bol staat van avontuur en uitda-
ging!
Ontvangst op een horecalocatie voor een smakelijke lunch,
waarbij de teams worden samengesteld en u uitleg krijgt over
het programma. Onder professionele begeleiding trekt u de
stad in voor een ware survival!
Rafen op de IJssel, abseilen van de parkeergarage, het water
oversteken middels een zelfgebouwd vlot en een denkop-
dracht. Tussen de opdrachten door maakt u kennis met de
historie van Deventer.
Minimaal 12 personen. Duur: 5 uur
Prijs: 50,- per persoon
Excl. transport- & reserveringskosten
Bij deelname tot 20 personen is de City-Survival een mooie
sportieve kennismaking met Deventer.
Vanaf 20 personen wordt het een ware competitie!
Wat gaan we doen?
VVV Deventer
Brink 56 (De Waag)
T: 0570-710120
E: vvv@deventermusea.nl
I: www.vvvdeventer.nl
VVV Tip van de maand april 2014
NIEUW IN DE REGIO! HOLLAND INTERNATIONAL
REISBUREAU AT HOME Marissa Roesink
Sinds 3 maart 2014 is
Marissa Roesink gestart
in Deventer als Zelfstan-
dig Reisadviseur van
Holland International
Reisbureau at Home, de
franchiseformule van
TUI Nederland.
Marissa is zeer bekend met
het reisvak. Haar passie is
reizen. Na ruim 15 jaar ge-
werkt te hebben bij Globe
Reisburo in Deventer is het
een logische stap om voor
zichzelf te beginnen. Een
persoonlijk reisadviseur
heeft veel voordelen, vertelt
Marissa Roesink. Persoon-
lijk reisadvies op maat, nooit
meer urenlang vertoeven bij
het reisbureau, op afspraak
waar en wanneer het u uit-
komt. Ik heb bewust gekozen
voor Holland International
Reisbureau at Home. Dat
biedt mijn klant zekerheid
van het ANVR en het SGR
en het biedt flexibiliteit. Om-
dat ik vanuit huis werk, kan
de klant ook buiten kantoor-
uren bij mij terecht. Uw va-
kantie piekfijn geregeld!
Het reisaanbod van Holland
International Reisbureau at
Home Marissa Roesink is
heel divers; van strandva-
kantie tot rondreis, van win-
tersport tot citytrip en van
cruise tot zakenreis. Naast
de reizen van het huismerk
Holland International kan de
klant ook voor reizen van alle
gerenommeerde reisorgani-
saties bij mij terecht. Voor
elke klant een passende reis,
aldus Marissa Roesink.
Voor deze service betaalt de
klant niets meer dan bij het
reisbureau of via internet.
Meer informatie is terug te
vinden op www.reisbureau-
athome.nl/marissa-roesink.
Via deze website kan ook een
afspraak met Marissa wor-
den gemaakt. Wilt u op de
hoogte blijven van de laatste
trends en aanbiedingen dan
kunt u uw contactgegevens
mailen naar marissa.roe-
sink@reisbureauathome.nl.
Uw vakantie mijn zorg!
+31 (0) 653887776
marissa.roesink@reisbureauathome.nl
www.reisbureauathome.nl/marissa-roesink
nu

1
.2
9
5
,-
De prijs geldt voor de afmetingen 1.60m x 2.00m, 1.80m x 2.00m
boxspring van
1.595,-
Zandpoort 5 | 7411 BL | Deventer | Tel: 06 1482 8898
24 UUR
PER DAG
GEOPEND OP
TOMSMEENK.NL
SANTIAGO 23
De SANTIAGO heeft een box van 23 cm hoog.
Deze boxspring bestaat uit:
- 2 gesto||eerde, pocketgeveerde boxen
- Meegesto||eerde pocketgeveerde motrossen
- Iopdekmotros
- Hoo|dbord
- Moss|e| beukenhouten poten
- Voetbord ge|everd tegen meerpr|js 185,-
Extra lengtemaat?
2.10 + 10% 2.20 + 20%
DONZEN
DEKBED
4 SEIZOENEN
NU IN DE AANBIEDING!
nu

4
9
5
,-
Focketveer
matras 7 zones
695,-
De prijs geldt voor de afmetingen
80/90x200cm alle andere maten
ook verkrijgbaar.
nu

1
.9
5
0
,-
De prijs geldt voor de afmetingen
1.60m x 2.00m, 1.80m x 2.00m
Electrische
boxspring van
2.250,-
- 25 cent|meter d|k
- Super|eur S|oopcom|ort
- Opt|moo| vent||erend
- 7 zone pocketgeveerde kern
- Gecontourde o|dekk|ng von de
hoogste kwo||te|t Hk 55 koudschu|m
- verkr|jgboor |n med|um en 0rm
De ultieme elektrisch
verstelbare boxspring!
OOK IN ONS ASSORTIMENT:
LEDIKANTEN
BOXSPRINGS
MATRASSEN
TOPPERS
LATTENBODEMS
HOOFDKbSSENS
DEKBEDDEN
BEDLINNEN
V.A. 99,-
Deze pr|js ge|dt voor 140x200cm
uitgerust wakker worden!
Wij weten waar u van droomt!

Centres d'intérêt liés