Vous êtes sur la page 1sur 9

!"#$%$&''()*+,)-.

!"#$%&'()*+',&*-'"#
!-/-0,$10-2'

!"#$%&&#'()*%+"#,-.#$%*/#*/"#!-&,#0)%1%*#(23#4%1"5
%$3+,,/45$6788$9:;<=>

.#/'(','0(*0/*!$1,0"$2*34%#22#(%#

"+?,-0+($4@*4((4.*4$)?$2?).A$,/4$A)B,?$1-C$/+?$A)D4.$2?$,-$(-D4$%%$+?$*-E'(4,4(F$+?
'-??)G(4$%%$,/4$'4-'(4$5/-E$1-C$/+?$4.,02?,4C$,-$-20$A--C$*+04H I.4$-B$,/4$E-?,
)E'-0,+.,$A)B,?$1-C$/+?$A)D4.$2?$)?$,/4$+G)(),F$+.C$,/4$04?'-.?)G)(),F$,-$'0-*(+)E$1-CJ?
K-0C$,-$+$'+0,)*2(+0$*-.A04A+,)-.H

56#"$22*70$2

L/4$1-+($-B$,/4$"04+*/).A$K),/$M)04$*-/-0,$A0-2'$)?$,-$*04+,4$+.$).,4.,)-.+((F$C)D40?4
*-EE2.),F$5/404$54$*+.$?2''-0,$+.C$*/+((4.A4$-.4$+.-,/40$+?$54$(-D4$1-CJ?$'4-'(4$GF
'0-*(+)E).A$1-CJ?$K-0C$,-$,/4EH L/4$N).C$-B$B44CG+*N$04O2)04C$,-$?2?,+).$+.C$)E'0-D4
-.4J?$'04+*/).A$)?$.-,$+D+)(+G(4$).$,/4$'+0)?/H P20).A$-20$'+?,-0+($B-0E+,)-.Q$54$/+D4
/+D4$E4,$'4-'(4$5/-?4$'04+*/).A$54$+CE)04$+.C$5/-?4$B44CG+*N$54$*+.$,02?,H K4$+04
?44N).A$+$5+F$,-$B-0E$+$/-E)(4,)*$?2''-0,$?F?,4E$,/+,$*+.$*-.,).24$(-.A%,40E$C4?'),4
G4).A$?4'+0+,4C$A4-A0+'/)*+((FH

.#1')(

L/4$"04+*/).A$K),/$M)04$*-/-0,$A0-2'$'(+.?$,-$G-.C$,-A4,/40$2?).A$K4G$RHS$,4*/.-(-A)4?
+?$,/4$A(24H K4$5)(($*-.D4.4$B-20$,)E4?$4+*/$E-.,/$5),/$+$A24?,$/-E)(4,)*)+.H T+*/
544N$-.4$E4EG40$5)(($'-?,$,/404$?40E-.$-.$,/4$U.,40.4,$).$D)C4-Q$+2C)-Q$-0$,4@,
B-0E+,H I,/40$E4EG40?$5)(($'-?,$,/404$*0),)O24?$-.$,/4$?),4$+.C$*-EE4.,$-.$,/4
B44CG+*NH &,$,/4$4.C$-B$,/4$544NQ$54$5)(($E44,$).$-20$-5.$D)C4-$*/+,$0--E$B-0$+G-2,$+.
/-20$,-$?/+04$'0+F40$04O24?,?$+.C$,-$C)?*2??$,/4$?40E-.H

L/4$;4DH$P0H$!/+0(4?$P4.)?-.$96/"#71*%8*98#:(,#-4#;1"(</%2=Q$K4?,E).?,40$V-/.$W.-@
"04??Q$RSSX$+.C >(%2&%2"#>(2%4"8*-Q$!/+()*4$"04??Q$RSSY>$/+?$+A044C$,-$5-0N$5),/$2?$B-0
,/4$B)0?,$,/044$E-.,/?$-B$,/4$'0-Z4*,H

&$'0-,-,F'4$-B$,/4$?),4$*+.$G4$B-2.C$+,$/,,'7[['04+*/).A5),/B)04HG(-A?'-,H*-E

I20$A0-2'$)?$).,4.,)-.+((F$C)D40?4H U,$).*(2C4?$&.A(-%$+.C$&B0)*+.%&E40)*+.Q$E4.$+.C
5-E4.Q$A+F$+.C$?,0+)A/,Q$+.C$*-.?40D+,)D4$+.C$'0-A04??)D4$'+?,-0?$B0-E$.45$+.C$54((%
4?,+G()?/4C$*-.A04A+,)-.?H

I.*4$4+*/$F4+0$54$5)(($E44,$5),/$+$/-E)(4,)*?$'0-B4??-0$B-0$+$04,04+,$5/404$54$5)((
?/+04$-20$4@'40)4.*4$-B$,/4$F4+0Q$?,2CF$.45$+''0-+*/4?$,-$'04+*/).AQ$+.C$'(+.$-20
'04+*/).A$*+(4.C+0$B-0$,/4$B-((-5).A$F4+0H

\2CA4,

]^QSSS$%$!-E'2,40Q$D)C4-$*+E40+?Q$+.C$4C),).A$?-B,5+04H
]XQSSS$%$_-.-0+0)+$B-0$_-E)(4,)*?$'0-B4??-0?$98$04,04+,[F4+0Q$544N(F$-.().4$E44,).A?>
]YQSSS$%$L0+D4($+.C$+**-EE-C+,)-.?

8&$"'()*9',&*5,&#"*:'('1,#"1
&B,40$54$/+D4$)E'(4E4.,4C$,/4$K4G$RHS$,4*/.-(-AF$,-$?2''-0,$-20$D)0,2+($A0-2'Q$54$5)((
E+N4$),$+D+)(+G(4$9D)+$,4E'(+,4?$+.C[-0$).?,02*,)-.?>$,-$-,/40$'+?,-0?H UB$?4E).+0)4?$B).C
),$2?4B2(Q$,/4F$E+F$*/--?4$,-$).,0-C2*4$,/)?$?F?,4E$).$,/4)0$<4.)-0$"04+*/).A$*(+??4?H
L/+,$5+FQ$'4-'(4$E+F$B-0E$,/4)0$A0-2'?$+,$?*/--($+.C$E+).,+).$,/4E$+?$,/4F$C)?G20?4
).,-$D+0)-2?$*/20*/4?H

;0&0",*7"0<=*:#>?#"1

:#>?#"*@$>#1 :'('1,"A*8#,,'()
I0A+.)`).A$"+?,-0Q$"04?GF,40)+.$!/20*/$-B
;4DH$K)(()+E$T(()?$IA(4?GF
#+N4$L0+D)?Q$\44$!+D4Q$La
;4DH$W+04.$L/-E'?-. <4.)-0$"+?,-0Q$3!!$&2?,).Q$&2?,).$La
M-2.C).A$"+?,-0Q$:45$!-D4.+.,$M4((-5?/)'Q
;4DH$V+E4?$#44
&2?,).Q$La
_4+C$-B$<,+BBQ$M)0?,$"04?GF,40)+.$!/20*/Q
;4DH$!/0)?,).+$\400F
<,40().AQ$U#

;0&0",*;0(,$%,*!#"10(
;4DH$K)(()+E$T(()?$IA(4?GF
;0&0",*7"0<=*:#>?#"*B*0/*C

!"#$%&'#(#)*'#+&,

!"#$!%#$!"%#$!&%%$'"# ()*#

+,--$./0)1$()*#$2&--&/0$3--&%$45-)%67

8")9)""):$./0)1$;;;3--&%;;; '/<)$=9$>&"<?1$.=*)06)"$@A$BCDD !/-)

E=0)$F::")%%1

@GD$H/:&I$HIA$H/J)K/7$LMA$NONPQ

!&I&%<"7$F::")%%1

8")%67<)"&/I$R?,"S?$=9$H/J)$L"/*&%
B@GGG$E/0&-<=I$8==-$(:
>))$R/*)A$LM$NONPO

8")9)""):$F::")%%1 ;T;$!&I&%<"7

8?=I)1$UEV$;;;;;;;;;;;$U2V$@BWXQCQX@C@G$U4<?)"V$@BWXNNPXNNNB

3X!/&-1$;;;Y/%<=")--&%ZYS-/J)<"/*&%#="5;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

')I=0&I/<&=I$U499&S&/-$./0)V1;;;8RU[\FV;;;;;;;;;;;;

'/<)$=9$4":&I/<&=I$U&9$/YY-&S/6-)V1;;;;;;;;;],-7$WGGD;;;;;;;;;

./<&*)$H/I5,/5)1$;;;3I5-&%?;;;;;$4<?)"$H/I5,/5)%1$;;^)"0/I;

R=I</S<$&I9="0/<&=I$9="$<K=$S=I5")5/<&=I$0)06)"%1_

./0)1$;;R/"=-$\/::&I5<=I;;$8?=I)1$;@BWXWDDXGOOQ;;$)X0/&-1 %/::&I5<=IZ50/&-#S=0

./0)1$;;]/I$+=I<)I=<;;;;;$8?=I)1 @BWXCDOXOOGO )X0/&-1;`9=I<)I=<NZ/,%<&I#""#S=0;;;;

_$2)$K&--$S=I</S<$=IS)$/$7)/"$<=$/%J$/6=,<$<?)&"$*&)K%$=9$Y/%<="/-$0&I&%<"7#

-"%./0+1.%&',

30Y-=7)"1$;;;;;8")%67<)"&/I$R?,"S?$=9$H/J)$L"/*&%A$F,%<&IA$LM;;;;;;;;

8=%&<&=I1$;;;;;;4"5/I&a&I5$8/%<=";;;;;;;;;;;

.=<)1$b9$7=,"$/YY-&S/<&=I$&%$/SS)Y<):A$<?)$R=--)5)$=9$8/%<="/-$H)/:)"%$K&--$%)I:$/$-)<<)"
/II=,IS&I5$7=,"$/SS)Y</IS)$&I<=$<?)$S=--)5)#$8-)/%)$Y"=*&:)$&I9="0/<&=I$9="$<?)$&I:&*&:,/-$<=
K?=0$7=,$K/I<$<?&%$-)<<)"$/::")%%):1
./0)1$;;;]/I$+=I<)I=<A$R-)"J$=9$\)%%&=I;;;;;;;;;;;;;

F::")%%1$;;B@GGG$E/0&-<=I$8==-$(:A$>))$R/*)A$LM$NONPO;;;;;;;;;;;;

2"%$3)*'#+&,

bI%<&<,<&=I$H=S/<&=I$F<<)I:/IS)$U9"=0c<=V$')5"))$U7)/"$")S!:V

E&5?$\S?==-1$;;;L?)$2)%<0&I%<)"$\S?==-%A$F<-/I</A$^F# BCOBXBCO@ ^"/:,/<):$BCO@

R=--)5)c[I&*)"%&<71 (?=:)%$R=--)5)A$!)0Y?&%A$L.
BCO@$X$BCOC
>#F#$>,%&I)%%$F:0&I&%<"/<&=I$/I:$^)"0/I$H/I5,/5)$/I:$H&<)"/<,")
BCOC

^"/:,/<)cY"=9)%%&=I/-1 F,%<&I$8")%67<)"&/I$L?)=-=5&S/-$\)0&I/"7A$!'&*#$WGGD

4I$/$%)Y/"/<)$%?))<A$:)</&-$<?)1

BV$Y?7%&S/-

WV$%Y&"&<,/-

PV$)0=<&=I/-

QV$&I<)--)S<,/-

5=/-%cS?/--)I5)%$7=,$K&--$%)<$9="$7=,"%)-9$:,"&I5$<?)$<K=$7)/"%$=9$S=?="<$K="J#$d=,$K&--$-)<
<?)$=<?)"$0)06)"%$=9$7=,"$5"=,Y$JI=K$=9$7=,"$5=/-%cS?/--)I5)%$%=$<?)7$0/7$%,YY="<$7=,#

BV$8?7%&S/-$"$2)/"$/$Y):=0)<)"$/I:$K/-J$/<$-)/%<$BGAGGG$%<)Y%$/$:/7

WV$\Y&"&<,/-$XX$R=I<&I,)$07$Y"/S<&S)%$=9$%&-)IS)$/I:$9/%<&I5

PV$30=<&=I/-$XX$\<")I5<?)I$)0=<&=I/-$S=II)S<&=I%$K&<?$07$9/0&-7$671

b %)<<&I5$/%&:)$/<$-)/%<$=I)$I&5?<$)*)"7$%&T$K))J%$<=$%Y)I:$/-=I)$K&<?$07$K&9)$/I:
b S=I<&I,&I5$<=$Y&SJ$,Y$07$<K=$6=7%$9"=0$%S?==-$)/"-7$)*)"7$!=I:/7$/I:$%Y)I:$<?)
/9<)"I==I$K&<?$<?)0$&I$<?)$-&6"/"7#

QV$bI<)--)S<,/-$XX$R=I<&I,)$-)/:&I5$/I$/:*/IS):$>&6-)$%<,:7$%0/--$5"=,Y# R=I<&I,)$07$%<,:7
=9$)0=<&=I/-$&I<)--&5)IS)$/I:$9/0&-7$%7%<)0%$<?)="7#
;0&0",*7"0<=*:#>?#"*D*0/*C

!"#$%&'#(#)*'#+&,

!"#$!%#$!"%#$!&%%$'"# ()*#

+,--$./0)1$()*#$e/")I$L?=0Y%=I

8")9)""):$./0)1$;;;;;e/")I;;;; '/<)$=9$>&"<?1$.=*)06)"$CA$BCDB +)0/-)

E=0)$F::")%%1 B@BGW$\<"/:)"$R&"S-)A$F,%<&IA$LM$NONQO

!&I&%<"7$F::")%%1 ODGB$\=,<?$B%<$\<#A$F,%<&IA$LM$NONQO

8")9)""):$F::")%%1$;;M;;;E=0)

8?=I)1$UEV$;;@BWXQGWXGDQ@;$U2V$@BWXWCBXODGB$U4<?)"V$@BWXQBNX@@OD

3X!/&-1$;;;J/")I#<?=0Y%=IZ0SS/,%<&I#S=0;;;;;;;;;;;;;

')I=0&I/<&=I$U499&S&/-$./0)V1;;;!)<"=Y=-&</I$R=00,I&<7$R?,"S?)%;;;

'/<)$=9$4":&I/<&=I$U&9$/YY-&S/6-)V1;;;;;F,5,%<$BBA$WGGN;;;;;;;;;

./<&*)$H/I5,/5)1$;;;3I5-&%?;;;;;$4<?)"$H/I5,/5)%1$;;;;;;;;;;

R=I</S<$&I9="0/<&=I$9="$<K=$S=I5")5/<&=I$0)06)"%1_

./0)1$;H="&$^/&I)";;$8?=I)1$;@BWXDWDXC@C@;;;$)X0/&-1 -5/&I)"Z7/?==#S=0

./0)1$;;')--$H/K?)/:;;;;;$8?=I)1 @BWXNCDXOCCC$)X0/&-1;:)--/K?)/:Z/=-#S=0;

_$2)$K&--$S=I</S<$=IS)$/$7)/"$<=$/%J$/6=,<$<?)&"$*&)K%$=9$Y/%<="/-$0&I&%<"7#

-"%./0+1.%&',

30Y-=7)"1$;;;;;!RR$F,%<&I;;;;;;;;

8=%&<&=I1$;;;;;;\)I&="$8/%<=";;;;;;;;;;;;;;;

.=<)1$b9$7=,"$/YY-&S/<&=I$&%$/SS)Y<):A$<?)$R=--)5)$=9$8/%<="/-$H)/:)"%$K&--$%)I:$/$-)<<)"
/II=,IS&I5$7=,"$/SS)Y</IS)$&I<=$<?)$S=--)5)#$8-)/%)$Y"=*&:)$&I9="0/<&=I$9="$<?)$&I:&*&:,/-$<=
K?=0$7=,$K/I<$<?&%$-)<<)"$/::")%%):1

./0)1$;;;!%#$')I&S)$>/&IA$!RR$F,%<&I$f&S)X!=:)"/<=";;;;;;

F::")%%1$;;ODGB$\=,<?$B%<$\<#A$F,%<&IA$LM$NONQO;;;;;;;;;;;;;;;;;

2"%$3)*'#+&,

bI%<&<,<&=I$H=S/<&=I$F<<)I:/IS)$U9"=0c<=V$')5"))$U7)/"$")S!:V
E&5?$\S?==-1$;;;;;89-,5)"*&--)$LM$BCNDXBCOG ^"/:,/<):$BCOG

R=--)5)c[I&*)"%&<71;;;H)I=&"$(?7I)$R=--)5)A$.R$BCOWXBCO >F$BCOQ

^"/:,/<)cY"=9)%%&=I/-1$F,%<&I$8")%67<)"&/I$L?)=-=5&S/-$\)0&I/"7A$!'&*$WGGD

4I$/$%)Y/"/<)$%?))<A$:)</&-$<?)1

BV$Y?7%&S/-

WV$%Y&"&<,/-

PV$)0=<&=I/-

QV$&I<)--)S<,/-

5=/-%cS?/--)I5)%$7=,$K&--$%)<$9="$7=,"%)-9$:,"&I5$<?)$<K=$7)/"%$=9$S=?="<$K="J#$d=,$K&--$-)<
<?)$=<?)"$0)06)"%$=9$7=,"$5"=,Y$JI=K$=9$7=,"$5=/-%cS?/--)I5)%$%=$<?)7$0/7$%,YY="<$7=,#

BV$8?7%&S/-$"$R=I<&I,)$)T)"S&%&I5$@XD$<&0)%$Y)"$K))JA$*/"7&I5$07$K="J=,<%$<?"=,5?$:&99)")I<
S=06&I/<&=I%$=9$K)&5?<$-&9<&I5A$K/-J&I5A$",II&I5A$S7S-&I5A$/I:$S=")$K="J#

WV$\Y&"&<,/-$XX$R=I<&I,)$<=$%)<$=I)$9,--$:/7$/%&:)$)/S?$K))J$9="$/$\/66/<?# +="$0)A$<?&%
&IS-,:)%$Y"/7)"A$%&-)IS)A$")%<A$/I:$")/:&I5$9="$Y-)/%,")#

PV$30=<&=I/-$XX$b$K=,-:$-&J)$<=$5"=K$&I$/K/")I)%%$=9$?=K$07$%)"0=I%$)/S?$K)J$/")
S=II)S<):$<=$07$)0=<&=I/-$%</<)%$/I:$I)):%# bg0$/-K/7%$/K/")$=9$<?)$&0Y/S<$U07$%</<):$=I)V
=9$07$%)"0=I%$=I$<?)$S=I5")5/I<%$XX$Y/%<="/-$S/")A$&I%<",S<&=IA$S/--$<=$/S<&=IA$)<S# >,<$?=K$:=
b$0))<$07$)0=<&=I/-$I)):%$<?"=,5?$<?)$S=I<)I<$/I:$&I<)I<$=9$07$%)"0=I%h

QV$bI<)--)S<,/-$XX$b$?=Y)$<=$:)*)-=Y$/$0=")$S=I%&%<)I<A$<?="=,5?$)T)5)<&S/-$Y"=S)%%$9="$S")/<&I5
%)"0=I%# R)"</&I-7$0=")$S"&<&S/-$%<,:7$=9$Y")&S=Y)%$K?)<?)"$<?/<$%<,:7$&%$%?/"):$&I$<?)$9&I/-
%)"0=I$="$I=<#
;0&0",*7"0<=*:#>?#"*E*0/*C

#$%&'#(#)*'#+&,
!"#$!%#$!"%#$!&%%#$'"# 456" +,--$./0)1;;()*#$]/0)%$E&SJ%=I$H));;;;;;;;;;;;;;;;
8")9)""):$./0)1;;;]/0)%;;;;;;;;;;;;; '/<)$=9$>&"<?1;WXBBXDO;;;;;; !/-)
E=0)$F::")%%1;;DWGO \Y)7%&:)$'"&*)A !/I="A$LM$NOD@P;;;;;;;;;;;;;;;
8")9)""):$F::")%%1;;;;;;;E=0);;;;M;;;!&I&%<"7
8?=I)1$UEV;;;;;;;;;;;;;;;;;;U2V;;@BWXQ@QX@WPB;;;;;;;U4<?)"V;@BWXP@GXNQCO;;;
3X0/&-1;`-)) ZIS9/,%<&I#="5;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
')I=0&I/<&=I$U499&S&/-$./0)V1;;8")%67<)"&/I R?,"S?$U[\FV;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
'/<)$=9$4":&I/<&=I$U&9$/YY-&S/6-)V1;;;;;;;;.=*)06)"$WQA$WGGW;;;;;;;;;;;;;;;;;
./<&*)$H/I5,/5)1;;;3I5-&%?;;;;;;;;;;;;;;;;;4<?)"$H/I5,/5)%1;;;;;;;;;;;;;;;;;

%./0+1.%&',
30Y-=7)"1;;;.)K R=*)I/I<$+)--=K%?&Y$=9$F,%<&I;;;;;;;;;
8=%&<&=I1;+=,I:&I5 8/%<="$=9$.R+F

%$3)*'#+&,
bI%<&<,<&=I H=S/<&=I F<<)I:/IS)$U9"=0c<=V ')5"))$U7)/"$")Si:V
E&5?$\S?==-1;2)%<9&)-: U\Y"&I5$e-)&IA$LMV OPXOQj$8-/I=$\"#$E&5?$U8-/I=A$LMV$O@XOD;;;
R=--)5)c[I&*)"%&<71;;[I&*)"%&<7 =9$L)T/%$/<$F,%<&I UF,%<&IA$LMV ODXCB;;;;;;;;;;;;
^"/:,/<)c8"=9)%%&=I/-1;F,%<&I 8")%67<)"&/I$L?)=-=5&S/-$\)0&I/"7;UF,%<&IA$LMV$CDXWGGG

74#''%&8#&$#9#$3*08:'*'%.%&'
;<=5>8055
8H /?@>AB<CC@, R=I<&I,)$")5&0)I<$=9$S=I%&%<)I< <&0)$9="$)T)"S&%)$/I:$K)&5?<-&9<&I5#
RH :DAEAFG<CC@H b K=,-: -&J) <= S=I%&%<)I<-7 K"&<) &I / `=,"I/-A K?&S? K&-- S/</-=5,) 07
%Y&"&<,/-$5"=K<?$/I:$S)-)6"/<)$^=:i%$K="J$&I$07$-&9)#
6H 30=<&=I/--71 R=I<&I,)$:&99)")I<&/<&=I$6)<K))I$%)-9$/I:$S?,"S?
^H #IF5CC5BFG<CC@, b K=,-: -&J) <= ?/*) /V ")/: 9=," 6==J% =I S?,"S? 5"=K<? /I:
-)/:)"%?&YA 6V 0/%<)": *&:)=S=I9)")IS&I5 =" \J7Y) K&<? S=?="<% /I: 9=" 0&I&%<"7
K&<?&I <?) \7I=: =9 <?) \,IA SV -)/"I <= ,Y:/<) =," K)6%&<) /I: <= Y=:S/%< .R+F
%)"0=I%A$)<S#
;0&0",*7"0<=*:#>?#"*C*0/*C

!"#$%&'#(#)*'#+&,

!"#$!%#$!"%#$!&%%$'"# ()*#

+,--$./0)1$R?"&%<&I/$>)""7

8")9)""):$./0)1$;;R?"&%<&I/;;;;;;'/<)$=9$>&"<?1$]/I,/"7$WA$BC@O +)0/-)
<?
E=0)$F::")%%1 WQGO$'$BW F*)I,)A$\<)"-&I5A$bH DBGOB

!&I&%<"7$F::")%%1 QBG$\)S=I:$F*)I,)A$\<)"-&I5$bH DBGOB

8")9)""):$F::")%%1$;;;;;E=0)$;T;$!&I&%<"7

8?=I)1$UEV$;;;;;;;;;;;$U2V$OB@XDW@XGQ@WU4<?)"V$OB@XDPBXBG@D

3X!/&-1$;;;=,"%,I:/76)%<Z?=<0/&-#S=0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

')I=0&I/<&=I$U499&S&/-$./0)V1;;;8RU[\FV;;;;;;;;;;;;

'/<)$=9$4":&I/<&=I$U&9$/YY-&S/6-)V1;;;;;;;;;;;;;GQcGWcGD;;;;;;;;;

./<&*)$H/I5,/5)1$;;;3I5-&%?;;;;;$4<?)"$H/I5,/5)%1$;;\Y/I&%?;

R=I</S<$&I9="0/<&=I$9="$<K=$S=I5")5/<&=I$0)06)"%1_

./0)1$;;./I$8/%?=I;;$8?=I)1$;;;;;;;;;;;$)X0/&-1 I/IY/%?=IZ50/&-#S=0

./0)1$;;')""7$>))";;;;;$8?=I)1 OB@XDWDXBBOG$)X0/&-1;;;;;

_$2)$K&--$S=I</S<$=IS)$/$7)/"$<=$/%J$/6=,<$<?)&"$*&)K%$=9$Y/%<="/-$0&I&%<"7#

-"%./0+1.%&',

30Y-=7)"1$;;;;;+&"%<$8")%67<)"&/I$R?,"S?A$\<)"-&I5A$bH;;;;;;;;

8=%&<&=I1$;;;;;;E)/:$=9$\</99;;;;;;;;;;;;;;;

.=<)1$b9$7=,"$/YY-&S/<&=I$&%$/SS)Y<):A$<?)$R=--)5)$=9$8/%<="/-$H)/:)"%$K&--$%)I:$/$-)<<)"
/II=,IS&I5$7=,"$/SS)Y</IS)$&I<=$<?)$S=--)5)#$8-)/%)$Y"=*&:)$&I9="0/<&=I$9="$<?)$&I:&*&:,/-$<=
K?=0$7=,$K/I<$<?&%$-)<<)"$/::")%%):1

./0)1$;;;^/&-$'/IS)7A$R-)"J$=9$\)%%&=I;;;;;;;;;;;;;

F::")%%1$;;QBG$\)S=I:$F*)I,)A$\<)"-&I5A$bH$DBGOB;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

2"%$3)*'#+&,
bI%<&<,<&=I$H=S/<&=I$F<<)I:/IS)$U9"=0c<=V$')5"))$U7)/"$")S!:V

E&5?$\S?==-1$;;;;;'=:5)$R&<7$\)I&="$E&5?#$'&:$I=<$5"/:,/<)$"$-)9<$&I$BCN@$<=$5=$<=$S=--)5)

R=--)5)c[I&*)"%&<71;;;L)T/%$L)S?$[I&*)"%&<7A$>#\#$E=0)$3S=I=0&S%A$+/0&-7$\<,:&)%A$BCOC

^"/:,/<)cY"=9)%%&=I/-1 L)T/%$L)S?$[I&*)"%&<7A$!#$3:#A$3:,S/<&=I/-$8%7S?=-=57A$BCCG
F,%<&I$8")%67<)"&/I$L?)=-=5&S/-$\)0&I/"7 !'&*$WGGD

4I$/$%)Y/"/<)$%?))<A$:)</&-$<?)1

BV$Y?7%&S/-

WV$%Y&"&<,/-

PV$)0=<&=I/-

QV$&I<)--)S<,/-

5=/-%cS?/--)I5)%$7=,$K&--$%)<$9="$7=,"%)-9$:,"&I5$<?)$<K=$7)/"%$=9$S=?="<$K="J#$d=,$K&--$-)<
<?)$=<?)"$0)06)"%$=9$7=,"$5"=,Y$JI=K$=9$7=,"$5=/-%cS?/--)I5)%$%=$<?)7$0/7$%,YY="<$7=,#

BV$8?7%&S/-$"$K="J$=,<$<?"))$<&0)%$/$K))J$%=$b$:=I!<$?/*)$<=$6,7$/I7$I)K$S-=<?)%#

WV$\Y&"&<,/-$XX$+&I:$/$%Y&"&<,/-$:&")S<="$/I:$0))<$K&<?$?&0c?)"$=IS)$/$0=I<?

PV$30=<&=I/-$"$R=I<&I,)$<?)"/Y),<&S$K="J$=I$9/0&-7$=9$="&5&I

QV$H/%<$7)/"$b$K/%$%)-)S<):$<=$6)$/$Y/"<$=9$R/-*&I$\)0&I/"7!%$#b0/5&I/<&*)$()/:&I5$9="
R")/<&*)$8")/S?&I5$$%)0&I/"$/I:$")/-&a):$?=K$0,S?$b$0&%%$?/*&I5$S=I*)"%/<&=I$Y/"<I)"%$<=
</-J$/6=,<$K?/<$K)!*)$")/:#$\=$b$K/I<$<=$S=I<&I,)$<=$6"=/:)I$07$"/I5)$=9$JI=K-):5)$/I:
-&<)"/<,")#$b$&I<)I:$<=$:=$<?&%$67$")/:&I5A$</J&I5$'f'$S=,"%)%$9"=0$<?)$H)/"I&I5$R=0Y/I7A
-&%<)I&I5$<=$/,:&=$6==J%#$>,<$0=")$&0Y="</I<-7A$b$K/I<$<=$6)$0=")$&I<)I<&=I/-$/6=,<$%))J&I5
/6=,<$-&J)X0&I:):$Y)=Y-)$K?=$/")$&I<)")%<):$&I$S?/--)I5&I5$")/:&I5$/I:$%<&0,-/<&I5
:&%S,%%&=I#$H/%<$K))J$b$-&%<)I):$<=$/$I)K$<"/I%-/<&=I$=9$<?)$^&-5/0)%?$)Y&S$"$/I:$b$?/*)$=I)
9"&)I:$<=$K?=0$b$S=,-:$<,"I$K&<?$07$=6%)"*/<&=I%#$L?&%$K))J$b!0$-&%<)I&I5$<=$/$?&%<="&Sc
Y?&-=%=Y?&S/-$"=0Y$S/--):$')%S/"<)%!$>=I)%A$/I:$b$K/I<$%=0)=I)$)-%)$<=$")/:$&<$%=$K)$S/I$</-J
/6=,<$&<#$b$:=I!<$?/*)$/I7$&:)/$K?)")$b$K&--$9&I:$<?=%)$Y)=Y-)#$>,<$<?/<!%$K?/<$b$K/I<$<=$:=#