Vous êtes sur la page 1sur 5

Przedimki nieokrelone a - an

1-4

Przedimki nieokrelone a / an wystpuj przed rzeczownikami policzalnymi w liczbie pojedynczej. a - wystpuje przed rzeczownikiem rozpoczynajcym si od spgoski np. a book a car a ghost a postcard an - wystpuje przed rzeczownikiem rozpoczynajcym si od samogoski np. an ant an aerial an egg an object an - wystpuje rwnie przed rzeczownikiem oraz przydawk rozpoczynajc si od spgoski h w postaci bezdwicznej np. an hour an honourable guest Przedimki nieokrelone uywane s: - przed rzeczownikiem policzalnym, ktry jest wspomniany po raz pierwszy, a ktry nie wskazuje na jeden okrelony obiekt np. This is a lamp. She has a dog. We live in a detached house. - przed rzeczownikiem reprezentujcym grup rzeczownikw o danej nazwie np. A flat must be comfortable. An egg is a symbol of life. - przed rzeczownikiem opisujcym charakter, cech, rodzaj danej osoby rzeczy np. Bill is an atheist. A frog is a reptile. - przed rzeczownikiem bdcym nazw zawodu np. Her brother is a teacher. George is an architect. Przedimki nieokrelone wystpuj rwnie: - z okreleniami iloci np. a couple a great many a lot of

a number of

a few

- z okreleniami prdkoci, stosunku liczbowego lub cen np. ten kilometres an hour - dziesi kilometrw na godzin three times a week - trzy razy w tygodniu one dollar a metre - jeden dolar za metr - z liczebnikami okrelajcymi ciar, czas, ilo w znaczeniu jeden np. a thousand pounds = one thousand pounds a hundred tons = one hundred tons Przedimki nieokrelone nie wystpuj: - przed rzeczownikami w liczbie mnogiej - przed rzeczownikami niepoliczalnymi np. cheese dirt furniture

litter

sand

water

! rzeczowniki niepoliczalne na og poprzedza si zaimkiem some np. some sand some cheese some water - przed nazwami posikw nie poprzedzonymi przymiotnikami np. I am eating breakfast. lub I am eating a good breakfast.

! Jeeli rzeczownik okrelony jest przymiotnikiem, wwczas przedimek naley umieci przed przymiotnikiem np. This is a nice coat. nie This is nice a coat.

Przedimek okrelony the

2-4

Przedimek okrelony the wystpuje przed rzeczownikami w liczbie pojedynczej i mnogiej. Moe on poprzedza zarwno rzeczowniki policzalne, jak i niepoliczalne. Przedimek okrelony jest stosowany: - przed rzeczownikami okrelonymi tj. wspomnianymi ju wczeniej np. I have a room. The room is comfortable We have borrowed chairs. The chairs are black. - mwic o jednej szczeglnej rzeczy / rzeczach lub osobie / osobach np. The house that I lived in. The child who is dressed in a flowery shirt. The men on the roof. - przed rzeczownikami opisujcymi rzecz unikaln - niepowtarzaln w danym otoczeniu np. The government of our country. Theres a plane in the sky. The earth is round. They travelled to the moon. The town hall (in our city) is very old. The chimney (on our roof) is broken. - przed przymiotnikami w stopniu najwyszym np. the tallest boy the funniest comedy - przed liczebnikami porzdkowymi np. The first day of the month. the worst experience

The fourth month of the year.

- przed only w znaczeniu jedyny np. She is the only girl that I love. - przed rzeczownikiem stanowicym ogln nazw danej grupy rzeczy lub zwierzt np. The elephant seldom attacks people. The radio was invented by Baird. - przed rzeczownikami reprezentujcymi dan grup osb np. The farmer (Every farmer) will find these accessories very useful. The judge (Every judge) must be impartial. - przed rzeczownikiem okrelajcym kategori osb np. the young (modzi) the rich (bogaci) the unemployed (bezrobotni) - przed rzeczownikiem okrelajcym narodow grup spoeczn np. the English (Anglicy) the Polish (Polacy) the Swedish (Szwedzi) - przed nazwiskami w pojciu caej rodziny np. the Simpsons the Hensons the Jacksons

- przed nazwami geograficznymi jak: a) morza - the Aegean Sea, the Baltic Sea, the Bering Sea b) oceany - the Pacific, the Indian Ocean, the Atlantic Ocean c) rzeki - the Vistula, the Tiger, the Thames, the Amazon d) acuchy grskie - the Andes, the Himalayas, the Alps e) pustynie - the Gobi, the Sahara, the Atacama - przed nazwami geograficznymi zoonymi z of np. the United States of America the Gulf of Alaska the Tropic of Cancer

- przed nazwami geograficznymi z east / west / south / north np. the South Pole the northern hemisphere - przed nazwami z east / west / south / north w funkcji rzeczownika np. the west of Poland the south of England the West (Zachd) Przedimek okrelony the nie wystpuje: - przed nazwami geograficznymi jak: a) wikszo pastw - Germany, Holland (the Netherlands), Egypt, Bulgaria b) nazwy kontynentw - Australia, Europe, Africa, South America c) wyspy - Tasmania, Madagaskar, Honshu d) pojedyncze gry - Kilimanjaro, Ben Nevis, Olympus, Fuji e) stany - Kentucky, Ohio, Alabama - przed rzeczownikami nieokrelonymi w liczbie mnogiej np. Ladybirds dont sting. People will laugh at you. - przed imionami oraz nazwiskami osb - przed rzeczownikami okrelajcymi stan umysu lub pojcia abstrakcyjne np. fear joy humour boredom luck - przed nazwami dyscyplin sportowych np. She plays tennis / basketball / squash. He practices judo / fencing / horse riding. - przed rzeczownikiem man jeeli wystpuje on w pojciu ludzkiej rasy np. Man had to fight to survive. - przed nazwami wasnymi w liczbie mnogiej lub rzeczownikami zawierajcymi dopeniacz saksoski np. Toms pub My brothers bicycle - przed nazwami wikszoci firm np. Fiat Phillips McDonalds McGregors

Hewlett Packard

- przed rzeczownikiem nature w znaczeniu rodowisko naturalne np. Observing nature can be an engrossing hobby. - przed rzeczownikiem home bezporednio po czasowniku np. We returned home. ale We left the advisors home. - przed rzeczownikami church / hospital / prison / school / university jeeli okrela si ich waciwe zastosowanie np.

I went to hospital (because I was ill). I went to the hospital (because I wanted to talk to doctor Smith). They went to church (because they wanted to pray). They went to the church (to admire its inside structure). Dean went to prison (because he had done something wrong). Dean went to the prison (to make an interview with its administrators). - przed rzeczownikiem work w oglnym pojciu pracy np. I went to work at the age of seventeen. - przed rzeczownikiem town jeeli odnosi si do miasta rodzinnego osoby mwicej np. I am coming to town tomorrow.

Zaimki osobowe i dzierawcze

5-8

Ponisza tabela prezentuje odmian zaimkw przez przypadki w jzyku angielskim: nominative (mianownik) genitive (dopeniacz) dative (celownik) accusative (biernik) me you him her it us you them me you him her it us you them my your his her its our your their I you he she it we you they

Zaimki osobowe w mianowniku (nominative) uywane s w funkcji podmiotu np. He is my cousin. They went abroad Mog one rwnie wystpi w funkcji dopenienia np. This is she. Look, its they. Jednak w tej funkcji czciej stosowan form jest trzeci przypadek np. This is her. Look, its them. Zaimek osobowy you stosuje si jako form bezosobow zamiennie z zaimkiem one. Forma bezosobowa you jest bardziej powszechna ni one, ktr uywa si przy bardziej formalnych okazjach np. You (Everyone) must take care of yourself. One must take care of oneself. Zaimek they stosowany jest take jako forma bezosobowa w znaczeniu wszyscy / ludzie np. They say that money doesnt bring happiness.

W odniesieniu do zwierzt uywa si zaimka it, lecz jeeli znana jest pe zwierzcia i jest to zwierz domowe mona zastosowa he lub she. Zaimki dzierawcze. Forma angielskiego zaimka dzierawczego uzaleniona jest od podmiotu i pozostaje niezmienna niezalenie od rodzaju oraz liczby rzeczownika, do ktrego si odnosi np. Paul has a house. His house is new. He lives in his new house. Ann has friends. Her friends are nice. She likes her friends very much. Zaimki dzierawcze szczeglnie czsto zastpuj przedimek okrelony the przed rzeczownikami wyraajcymi: - pokrewiestwo rodzinne np. Our mother is fantastic. - nazwy czci ciaa np. My stomach is aching. - nazwy czci garderoby np. Your coat is dirty. Zaimki dzierawcze mine / yours / his / hers / its / ours / theirs stosuje si zamiast wyraenia zoonego z podstawowej formy zaimka dzierawczego oraz rzeczownika np. This is my room. It is mine. Jane has a flower. It is hers. Stosujc tak zmienion form zaimka mwicy zakada, i opuszczony rzeczownik jest okrelony i nie jest konieczne powtrzenie jego nazwy np. Their neighbours are unpleasant. Ours (Our neighbours) are quite nice. My seat is free. Yours (Your seat) is occupied. Konstrukcja rzeczownik + of + mine / yours etc. wyraa znaczenie: jeden z ... np. my dog - a dog of mine - one of my dogs their son - a son of theirs - one of their sons Zaimki zwrotne myself / yourself / himself / herself / itself / ourselves / yourselves / themselves. Zaimki zwrotne zajmuj w zdaniu pozycj dopenienia podkrelajc, i dana czynno bezporednio odnosi si do podmiotu np. Susan is dressing herself now. I am shaving myself. Naley pamita, i liczba mnoga zaimkw zwrotnych przybiera nieregularn kocwk - ves np. The Browns are enjoying themselves on holiday. Zaimki zwrotne mona uy dla podkrelenia faktu, i podmiot wykonuje dan czynno sam - bez niczyjej pomocy np. He always prepares his expeditions (by) himself. Zaimki each other oraz one another nie okrelaj czynnoci odnoszcej si do samego podmiotu. Ich znaczenie to wzajemnie, na wzajem np. George and Bob hate each other. = Bob hates George and George hates Bob.