Vous êtes sur la page 1sur 6

Leading Light Communist Organization

Czym jest socjalizm? Czym jest komunizm?

http://maopd.wordpress.com/

Artyku opublikowano po raz pierwszy 4 czerwca 2011 roku.

Maoistowski Projekt Dokumentacyjny 2012


2

Cofnijmy si do podstaw. Czym jest socjalizm? Czym jest komunizm? Czsto zapominamy o tym, e nie wszyscy znaj podstawy. Rewizjonizm niezwykle zaciemni te rzeczy. Rozjanijmy je. Na pocztku pozbdmy si oczywistych nieporozumieo. Odrzudmy cae to ujadanie zwariowanych faszystw, Obama nie jest ani socjalist ani komunist. Podobnie europejscy socjaldemokraci nie s ani socjalistami ani komunistami. Ci, ktrzy twierdz, e Szwecja lub Francja s socjalistyczne albo te Obama jest socjalist lub komunist, po prostu nie wiedz o czym mwi. W rzeczywistoci nie ma dzisiaj na wiecie spoeczeostw socjalistycznych. Kuba nie jest socjalistyczna. Wenezuela nie jest socjalistyczna. Iran nie jest socjalistyczny. Wietnam nie jest socjalistyczny. Chiny nie s socjalistyczne. Libia nie jest socjalistyczna. Korea Pnocna nie jest socjalistyczna. W krajach tych mog wystpowad pewne cechy, ktre posiada take prawdziwy socjalizm, lecz samo to nie czyni z nich krajw socjalistycznych. Po prostu nie ma dzisiaj na wiecie spoeczeostw socjalistycznych. Oczywiste jest wic, e nie ma take spoeczeostw komunistycznych. W rzeczywistoci wikszod tak zwanych socjalistycznych i komunistycznych organizacji jest faszywych; s one rewizjonistyczne. Podnosz czerwony sztandar, aby przeciwstawiad si czerwonemu sztandarowi. Obecnie jedynymi, prawdziwymi komunistami s Komunici Przewodniego wiata. Jednym z najbardziej rozpowszechnionych nieporozumieo jest pojmowanie socjalizmu wycznie jako sposobu produkcji, ktry charakteryzuje wysoki udzia sektora paostwowego, nacjonalizacja przemysu albo wielkie programy pomocy spoecznej. Wszystkie te rzeczy wystpoway w socjalizmie, lecz nie wystpuj one wycznie w socjalizmie. Paostwa faszystowskie, europejska socjaldemokracja, liberalne programy spoeczne w Stanach Zjednoczonych, paostwowy kapitalizm epoki rewizjonizmu w Zwizku Radzieckim i Chinach, narodowo-buruazyjne paostwa Wenezueli, Libii, Kuby, Islamskiej Republiki Iranu wszystkie one wspdziel powysze rzeczy w mniejszym lub wikszym stopniu, ale nie s one prawdziwie socjalistyczne. Socjalizm naley rozumied przez pryzmat wadzy, przez pryzmat walki klas. Socjalizm naley rozumied jako etap przejciowy do komunizmu. Socjalizm nastpuje, kiedy proletariat przejmie kontrol nad spoeczeostwem. Proletariat posiada rol przewodni. Proletariat przejmuje i buduje wadz paostwow. Innymi sowy, socjalizm jest wtedy, kiedy spoeczeostwo zostaje zreorganizowane tak, by suyd dugoterminowym interesom proletariatu. Oznacza to, e spoeczeostwo zostaje zreorganizowane tak, by przejd do komunizmu kooca wszelkiego ucisku. Socjalizm oznacza, e
3

nie doszlimy jeszcze do ostatecznego celu komunizmu. Socjalizm jest stadium przejciowym, w ktrym proletariat musi nadal prowadzid walk klasow przeciwko reakcyjnym klasom. Socjalizm jest wtedy, gdy cigle istniej wrogowie klasowi, ktrzy musz zostad pokonani. Cigle istniej antagonistyczne sprzecznoci, ktre musz zostad rozwizane, nawet jeli proletariat jest w posiadaniu wadzy paostwowej. Socjalizm moe istnied w jednym kraju, komunizm musi istnied oglnowiatowo. Korea Pnocna i Kuba nie s paostwami socjalistycznymi dla tych samych przyczyn, dla jakich nie s nimi reim Obamy i Szwecja. aden z tych reimw nie poda w stron komunizmu. aden z nich nie jest nastawiony na radykaln reorganizacj spoeczeostwa w celu wyeliminowania wszelkiego ucisku. Socjalizm moe byd rozumiany wycznie jako etap przejciowy do komunizmu jako postpowanie w kierunku komunizmu, co dla spoeczeostwa znaczy organizowanie si wok najbardziej dalekowzrocznych i dugoterminowych interesw proletariatu. Komunizm jest ostatecznym celem naszej rewolucji. Koocem wszelkiego ucisku. Koocem wyzysku. Bez bogatych. Bez biednych. Bez rasizmu. Bez ucisku narodowego. Bez seksizmu. Bez ucisku pci. Bez ucisku modziey. Komunizm to cakowite wyzwolenie. adne grupy nie maj w nim wadzy nad innymi. Jak stwierdzili Marks i Lenin, paostwo jest broni dla jednej grupy, suc uciskaniu innych. Poniewa adna grupa nie ma wadzy nad innymi, nie ma potrzeby istnienia paostwa w komunizmie. Komunizm to rwnod. Spoeczeostwo zorganizowane na podstawie ludzkich potrzeb. Bez chciwoci. Bez indywidualizmu. W komunizmie ludzie nie bd postrzegad siebie jako jednostki. Komunizm to kolektywizm. Wsplne dobro. Dzielenie si. W komunizmie wasnod prywatna zostaje zniesiona. Komunizm to altruizm. Jak stwierdzi Marks: od kadego wedug jego zdolnoci, kademu wedug jego potrzeb. Moralnod suenia ludowi bdzie kierowad wszystkimi relacjami midzyludzkimi. W komunizmie bdzie jeden lud. Nigdy wicej ja, ja, ja. Komunizm to zrwnowaony rozwj. Ludzie nie bd dalej niszczyli ziemi, naszego wsplnego domu. Mamy zobowizania wobec przyszych pokoleo. W komunizmie nie istniej antagonistyczne sprzecznoci. Komunizm to pokj. W komunizmie rewolucja jest nieustajca. Komunizm cakowity nigdy nie istnia, chocia istniao wiele rnych spoeczeostw, w ktrych zaistniay pewne aspekty komunizmu. Marks i Engels nazywali pewne spoecznoci plemienne pierwotnie komunistycznymi. Dwa wielkie przeomy, dwie gwne fale rewolucji popchny ludzkod do socjalizmu i w kierunku komunizmu. Pierwsz wielk fal rewolucji, rozpoczt
4

w 1917 roku bya, prowadzona przez Lenina rewolucja bolszewicka. Pomimo faktu, e rewolucja ta zostaa nieodwracalnie zahamowana i wrcia w latach 50 do kapitalizmu, moemy, z radzieckich dowiadczeo wycignd bardzo wiele lekcji. Nauczylimy si wiele z epoki Lenina i Stalina, ktre postrzegamy w krytyczny, oglny i niedogmatyczny sposb. Drug fal rewolucji stanowiy rewolucje spoeczne, ktre nastpiy po II Wojnie wiatowej, stanowic czd walki przeciwko kolonializmowi. Najbardziej reprezentatywn w tej materii i najwaniejsz z nich bya rewolucja chioska, ktrej przewodzi Mao. ludzkoci powstaa i podja prb budowy lepszej przyszoci. Ze wszystkich prb przejcia od socjalizmu do komunizmu, najbardziej przodujc bya chioska Rewolucja Kulturalna, ktra rozpocza si w 1966 i zakooczya w latach 70. Rewolucja Kulturalna bya prb, ktra pocigna nas nawet dalej w kierunku komunizmu. Maoici rozumieli, e jeeli nie bdziemy kontynuowali pochodu naprzd w kierunku komunizmu, rewolucja si zdegeneruje. Nowa buruazja moe powstad wewntrz partii i paostwa. Rewolucja Kulturalna zostaa zapocztkowana w 1966 po to, aby powstrzymad now buruazj i popchnd nas dalej w kierunku komunizmu. Apogeum osigna w okresie od 1967 do 1971. By to czas walki klasowej, ruchw masowych, radykalnych eksperymentw spoecznych, komunizacji, a take przodujcych praktyk spoecznych i kulturalnych. Kultura i program spoeczny zostay radykalnie zmienione. Maoici usiowali zastpid biurokratyczn kontrol, kulturalnym programowaniem ruchu spoecznego, tworzc tym samym podstawy pod likwidacj paostwa i osignicie komunizmu. Promowane byy egalitaryzm i altruizm. By to okres, w ktrym rozpoczlimy eksperyment z nowymi formami rozwoju spoecznego [social direction] i nowymi formami wadzy. W tym czasie tradycyjne paostwo zostao zdegradowane, pojawia si nowa forma wadzy i nowa praktyka. Rozwin si kolektywizm. Osabiony zosta indywidualizm. To w okresie Rewolucji Kulturalnej, nawet biorc pod uwag wszystkie jej wady, jak nigdy rozszerzyo si nasze postrzeganie. Rzucilimy okiem na to, jak moe wygldad inny wiat, wiat komunistyczny. Czy Rewolucja Kulturalna bya idealna? Oczywicie, e nie. Zostaa pokonana. Kapitalizm w Chinach zosta przywrcony przez rewizjonistw now buruazj w latach 70. Mao stwierdzi, e osignicie komunizmu moe wymagad wielu rewolucji kulturalnych. Mimo to, Rewolucja Kulturalna bya najwikszym krokiem w kierunku komunizmu. Nastpnym razem, kiedy znowu zdobdziemy wadz, bdziemy nawet bliej komunizmu. Rewolucyjna historia jest wielkim eksperymentem naukowym. Musimy wycigad lekcje z przeszoci, z naszych poraek i sukcesw. Bdziemy kontynuowali rewolucj a do osignicia
5

komunizmu. Obecnie nastpi nowy przeom. Komunizm Przewodniego wiata. Mamy plan. Mamy przywdztwo. Mamy organizacj Leading Light Communist Organization awangard nowego typu, ktra pomaga nam zainicjowad kolejn wielk fal. To cikie i trudne czasy. Nie ma paostw socjalistycznych. Prawdziwych komunistw jest tak mao. Na wiecie jest zbyt mao Przewodnich wiate. Prawd jest, e w tych mrocznych czasach widzimy kto jest uczciwy, a kto nie. Kiedy nasz ruch uronie, trudniej bdzie stwierdzid kto jest szczery. Spjrzcie wok. Teraz. To s Przewodnie wiata. Oto s ci, ktrzy zamierzaj poprowadzid nas w przyszod. Oto s ci, ktrzy id janiejc ciek do komunizmu. Nie ma nic pikniejszego i bardziej chwalebnego od komunizmu. To cika droga. To niebezpieczny, dugi marsz. Stracimy towarzyszy. Popenimy bdy. Czekaj na nas zakrty. Czasy, kiedy bdziemy chcieli podnied si, bd cikie. Musimy pamitad, e dojdziemy do komunizmu. To tylko kwestia czasu. Walka o komunizm jest walk przewlek. Maymi i wielkimi krokami. Nie ma nic bardziej twrczego, nic pikniejszego, wymagajcego wicej odwagi ni walka o komunizm. To nasza wielka przygoda. Zamierzamy tworzyd histori. Musimy yd dla komunizmu. Musimy umierad za komunizm. Nie ma wzniolejszego celu. Czerwone pozdrowienia! Podajcie za Przewodnimi wiatami do komunizmu! Niech yj Przewodnie wiata!