Vous êtes sur la page 1sur 7

http://maopd.wordpress.

com/

1 stycznia 1976 roku

Maoistowski Projekt Dokumentacyjny Korean Friendship Association Polska 2014


2

Towarzysze! Nowy, 1976 Rok witamy przepenieni uczuciami wielkiej chluby i radoci z tego, e upikszylimy trzydziestolecie okrytej chwal Partii Pracy Korei wielkim zlotem zwycizcw. Z okazji Nowego Roku, ktry bdzie opromieniony nowymi zwycistwami i saw, pozwlcie mi przesad gorce pozdrowienia i gratulacje naszym robotnikom, chopom, onierzom, inteligencji pracujcej, caemu narodowi walczcemu z penym oddaniem w imi partii, w imi rewolucji. Witajc Nowy Rok, peen nadziei, przesyam noworoczne pozdrowienie rewolucjonistom, patriotycznie nastrojonym dziaaczom demokratycznym, modziey uczcej si i rnym warstwom ludnoci poudniowej Korei, mnie walczcym o demokratyzacj spoeczeostwa poudniowokoreaoskiego i zjednoczenie ojczyzny. Pozwlcie mi take przesad noworoczne pozdrowienia i gratulacje 600 tysicom rodakw w Japonii i wszystkim rodakom za granic, odwanie walczcym o demokratyczne prawa narodowe, o socjalistyczn ojczyzn. Rok 1975 by rokiem bardzo znamiennym, rokiem obchodw trzydziestolecia okrytej chwa Partii Pracy Korei. W minionym roku, z okazji trzydziestolecia partii, caa partia i cay kraj ttniy wysokim politycznym entuzjazmem, na wszystkich frontach budownictwa socjalistycznego mona byo zaobserwowad wielki rewolucyjny poryw. W ubiegym roku, w atmosferze wysokiego entuzjazmu politycznego jeszcze bardziej umocnia si jednod i zwartod naszej partii, zaufanie mas ludowych do partii stao si niebywale gbokie. W rezultacie, nasze szeregi rewolucyjne jeszcze bardziej okrzepy, a siy polityczne naszej rewolucji stay si monolitem. Cay nard, przeniknity bezgranicznym oddaniem dla partii, rozwin energiczn walk i osign wielkie zwycistwa w gigantycznym budownictwie socjalistycznym. Na froncie przemysowym pomylnie zdobylimy waniejsze szczyty planu szecioletniego, zdziaalimy cuda, wykonujc go pod wzgldem globalnej produkcji przemysowej na rok i cztery miesice przed terminem. Na froncie rolniczym, mimo bardzo niesprzyjajcych warunkw klimatycznych, osignlimy wspaniae sukcesy: zebralimy bogate plony, zwikszajc zbiory zboa o ponad 700 tysicy ton w porwnaniu z rokiem 1974. Wielkiej pracy dokonano rwnie na froncie transportu. Znacznie zwikszono zdolnod przewozow kolei, ukooczono budow wielkiego rurocigu koncentratw Musan-Czongin i
3

wielkiego transportera duego zasigu w kopalni rudy Ynriur i tym samym dokonano znacznych postpw w rewolucji transportu. W ubiegym roku rwnie na innych frontach socjalistycznego budownictwa gospodarczego dokonano skoku i innowacji, osignito wielkie tempo wzrostu caej gospodarki narodowej. Dzisiaj, gdy wiat ogarnity jest powanymi wstrzsami ekonomicznymi i w wielu krajach produkcja znajduje si w stanie zastoju, w naszym kraju burzliwie rozwija si budownictwo socjalistyczne i w niezmiennie wysokim tempie wzrasta gospodarka. Potwierdza to dobitnie susznod linii Ducze naszej partii w budownictwie gospodarczym i niezniszczaln ywotn si samodzielnej gospodarki narodowej naszego kraju. W ubiegym roku rozwinwszy energicznie rewolucj kulturaln, wprowadzilimy powszechne 11- letnie obowizkowe nauczanie i wspaniale zrealizowalimy uchway V Zjazdu partii o przygotowaniu milionowej armii inteligencji. Pozwlcie mi wyrazid gorce podzikowanie naszej bohaterskiej klasie robotniczej, chopstwu spdzielczemu, inteligencji pracujcej, caemu narodowi, wszystkim, ktrzy w minionym roku dokonali wiekopomnych osignid w pracy na wszystkich frontach budownictwa socjalistycznego. W minionym roku odnielimy wielkie zwycistwo rwnie na fronoie dyplomatycznym. Dziki samodzielnej polityce zagranicznej naszej partii i jej aktywnej dziaalnoci na forum midzynarodowym znacznie rozszerzya si sfera midzynarodowych kontaktw naszej Republiki, jeszcze bardziej umocnia si midzynarodowa solidarnod z nasz rewolucj. Udaremniajc nikczemne dziaania obs trakcyjne imperialistw amerykaoskich i ich poplecznikw, wzilimy udzia w naradzie ministrw spraw zagranicznych paostw niezaangaowanych, osignlimy wybitne sukcesy i przy jednomylnym poparciu wszystkich tych krajw, stalimy si legalnym czonkiem ruchu niezaangaowania. Na XXX Sesji Zgromadzenia Oglnego ONZ absolutn wikszoci gosw przyjty zosta projekt rezolucji naszej strony w sprawie koreaoskiej, odzwierciedlajcy kurs naszej partii na samodzielne zjednoczenie ojczyzny. Byo to wydarzenie o wyjtkowym znaczeniu, bez precedensu w historii ONZ. W skali wiatowej przybyo nam jeszcze wicej przyjaci i ludzi solidaryzujcych si z nami i stworzylimy bardziej sprzyjajc atmosfer midzynarodow dla dokonania wielkiego dziea zjednoczenia ojczyzny.

Witajc Nowy Rok, pozwlcie mi serdecznie podzikowad i przesad noworoczne pozdrowienia przywdcom i narodom wszystkich zaprzyjanionych krajw wiata, udzielajcym aktywnego poparcia rewolucyjnej sprawie naszego narodu.

Miniony rok by rokiem zaiste historycznym, rokiem wielkich przemian w yciu politycznym naszego narodu i w rozwoju rewolucji naszego kraju. Rok 1975 wejdzie jako wspaniaa karta do kroniki walki rewolucyjnej naszego narodu, jako zwyciski rok przedterminowego wykonania planu szecioletniego wspaniaego programu budowy socjalizmu, jako sawny rok zademonstrowania caemu wiatu godnoci Korei jako kraju Ducze. Towarzysze! W roku biecym stoj przed nami wane zadania w imi przyspieszenia samodzielnego, pokojowego zjednoczenia ojczyzny jeszcze energiczniej prowadzid budownictwo socjalizmu w pnocnej czci Republiki, aktywnie popierad demokratyczny ruch narodu poudniowokoreaoskiego i umocnid zespolenie z rewolucyjnymi siami wiata. Ani na jot nie powinnimy zadowalad si ju osignitymi sukcesami ,lecz powinnimy ze zdwojon i potrojon energi prowadzid usiln walk o wcielenie w ycie trzech linii naszej partii na zjednoczenie ojczyzny. Przede wszystkim, powinnimy energicznie socjalistyczne w pnocnej czci Republiki. forsowad gigantyczne budownictwo

Centralne zadanie, wyaniajce si w tym roku w budowie gospodarki socjalistycznej polega na tym, aby zdobyd nie osignite jeszcze w peni szczyty szeciolatki i przygotowad si wszechstronnie do wykonania nowego planu perspektywicznego. Powinnimy, koncentrujc siy na hutnictwie elaza i stali oraz na przemyle cementowym, maksymalnie wykorzystad ju stworzone moce produkcyjne, jak najszybciej zakooczyd obiekty, ktre s obecnie w budowie, a tym samym zatknd sztandar zwycistwa na szczytach szeciolatki w dziedzinie stali i cementu. Konsekwentne zapewnianie wyprzedzajcego rozwoju przemysu wydobywczego staje si palcym zadaniem w celu ujawnienia mocy przemysu przetwrczego, ktry w ostatnich latach wydatnie zwikszy potencja produkcyjny oraz w celu zapewnienia nieprzerwanie szybkiego tempa rozwoju gospodarki kraju. W dziedzinie przemysu wydobywczego naley wzmc poszukiwania geologiczne i zapewnid wyprzedzenie drenia szybw i prac odkrywkowych, szybciej zakooczyd kompleksow mechanizacj robt grniczych i osignd wielki zryw w wydobyciu wgla i mineraw. W szczeglnoci, w biecym roku trzeba skoncentrowad wielkie siy na budowie kopalni Komdok i wydatnie zwikszyd wydobycie rud metali nieelaznych. W dziedzinie przemysu budowy maszyn niezbdne jest dooenie usilnych starao w celu zwikszenia mocy produkcyjnych wielkich maszyn i zamwionych urzdzeo, forsowanie budowy nowej fabryki maszyn cikich i ukooczenie w tym roku przynajmniej pierwszej jej czci.
5

Front rolniczy pozostaje nadal jednym z frontw naszej gwnej ofensywy. Powinnimy niezmiennie kierowad wielkie siy na rozwj rolnictwa w sytuacji, kiedy trwaj nadal niesprzyjajce warunki przyrodnicze i klimatyczne, a sytuacja w dziedzinie ywnoci w wiecie staje si coraz bardziej napita. W biecym roku w dziedzinie rolnictwa naley podjd konsekwentne kroki w celu przezwycienia wpywu frontw chodnych, podnied poziom mechanizacji prac rolnych przez efektywne wykorzystywanie wszystkich maszyn rolniczych i rodkw technicznych, rozwind na szerok skal ruch na rzecz przeksztacenia gruntw o duym stopniu nachylenia w pola tarasowe i osignd dalsze zwikszenie produkcji rolnej. Powinnimy rwnie w biecym roku energicznie przyspieszad rewolucj w transporcie. Dotychczas jeszcze nie rozadowano w peni napicia w transporcie i nie nada on za potrzebami szybko rozwijajcej si gospodarki narodowej. W dziedzinie transportu niezbdne jest intensywne prowadzenie walki o zwikszenie zdolnoci przewozowej kolei, rozszerzenie transportu wodnego i rozwj przewozu adunkw trzema rodzajami rodkw transportu, aby w peni zaspokoid potrzeby gigantycznego budownictwa socjalistycznego w zakresie przewozw. Normalizacja produkcji i podnoszenie jej jakoci we wszystkich dziedzinach gospodarki narodowej oraz efektywne zarzdzanie ekonomik kraju to wane zadanie, jakie wyania si obecnie w pracy gospodarczej. We wszystkich gaziach i dziaach naley usprawniad zarzdzanie gospodark i normalizowad produkcj, produkowad kady wyrb dobrze i dokadnie, aby suy on efektywnie rozwojowi gospodarki kraju i poprawie ycia narodu, naley likwidowad wszelkie przejawy marnotrawstwa, produkowad wicej za pomoc istniejcych materiaw, sprztu i siy roboczej. Budujemy socjalizm w warunkach, gdy imperialici amerykaoscy i ich poplecznicy nieprzerwanie podejmuj knowania zmierzajce do rozptania nowej wojny. Powinnimy zwikszyd czujnod rewolucyjn w odniesieniu do agresywnych i prowokacyjnych dziaao wroga, byd w penej gotowoci, aby mocno bronid bezpieczeostwa ojczyzny i zdobyczy rewolucji przed wszelkimi zamachami ze strony wroga. onierze i oficerowie Armii Ludowej i Ludowych Si Bezpieczeostwa nigdy nie powinni popadad w samouspokojenie i rozprzenie, lecz powinni stale utrzymywad stan napicia i mobilizacji, wszelkimi siami umacniad gotowod bojow i zdolnod bojow oddziaw. Rewolucje ideologiczna, techniczna i kulturalna to podstawowe zadania rewolucyjne, stojce obecnie przed nasz parti 1 narodem; wanie pomylne przeprowadzenie trzech rewolucji stanowi decydujc rkojmi zwycistw we wszystkich sprawach. Prowadzc z caym zdecydowaniem, jako ruch masowy, trzy rewolucje ideologiczn, techniczn i kulturaln powinnimy jeszcze szybciej rozwijad budow socjalizmu w pnocnej czci
6

Republiki i osignd dalsze umocnienie naszych si rewolucyjnych pod wzgldem politycznym, gospodarczym i militarnym. W ubiegym roku nard poudniowokoreaoski podj energiczn antyfaszystowsk walk o demokratyzacj mimo okrutnego charakteru faszystowskich represji ze strony imperialistw USA i ich poplecznikw. Rwnie w biecym roku nard poudniowokoreaoski podejmuje wzmoon walk o prawo do istnienia i swobody demokratyczne, o zjednoczenie ojczyzny i zwycistwo rewolucji. Nard pnocnej czci Republiki nie powinien ani na chwil zapominad o swych rodakach poudniowokoreaoskich, ktrzy jcz pod faszystowskim panowaniem amerykaoskich imperialistw i ich poplecznikw i powinien udzielad ludnoci poudniowokoreaoskiej wszechstronnego i aktywnego poparcia w jej sprawiedliwej patriotycznej walce. W roku biecym organizacje Czonrion i koreaoscy rodacy w Japonii maj przed sob zadanie podjcia zdecydowanej walki o trwa obron swych demokratycznych praw narodowych o zjednoczenie kraju, rozkwit i rozwj socjalistycznej ojczyzny, czynienia aktywnych wysikw w celu zacienienia przyjani i solidarnoci z narodem japooskim i innymi postpowymi narodami wiata. Obecnie sytuacja midzynarodowa rozwija si na og na korzyd naszej rewolucji i rewolucji wiatowej. wiatowe siy rewolucyjne z kadym dniem wzrastaj i umacniaj si, a oglna sytuacja zmienia si na korzyd postpowych narodw. Rwnie w roku biecym nasza partia i rzd Republiki, wznoszc wysoko rewolucyjny sztandar antyimperializmu i samodzielnoci, bd zdecydowanie wystpowad przeciw agresji i machinacjom wojennym imperialistw, walczyd o pokrzyowanie nikczemnych knowao imperialistw i neokolonialistw, usiujcych wprowadzid rozam i wanie w szeregi narodw Trzeciego wiata i dcych w ten sposb do swoich zachannych celw politycznych i ekonomicznych, bd podejmowad nieustanne wysiki, dla umocnienia zwartoci i rozwoju stosunkw przyjani i wsppracy z postpowymi narodami wiata i w ten sposb bd stwarzad pomylniejsz dla naszej rewolucji sytuacj midzynarodow, wnosid aktywny wkad do przyspieszenia triumfu rewolucji wiatowej. Nasza rewolucyjna sprawa jest spraw sprawiedliw, droga naszego narodu jest opromieniona perspektywami szczcia. Nard nasz, ktry walczy o sprawiedliw spraw rewolucyjn, ma zawsze zapewnione zwycistwo i saw. Wysoko wznoszc sztandar marksizmu-leninizmu, rewolucyjny sztandar idei Ducze, idmy wszyscy miao naprzd w walce o odniesienie wikszych zwycistw w budownictwie socjalistycznym, o przyspieszenie samodzielnego, pokojowego zjednoczenia ojczyzny!