Vous êtes sur la page 1sur 27

1 Ý ^ Ò H ] J àŽ n Ò ç r m ] o Ú ¡ ‰ ] [1ãi oe^aæ Ü¿Â] 'çÆ ^nÒ

2 Ý ^ Ò H ] J àŽ n Ò ç r m ] o Ú ¡ ‰ ] [1ãi oe^aæ Ü¿Â] 'çÆ ^nÒ

[1ãi oe^aæ Ü¿Â] 'çÆ ^nÒ


oŠmæ] ‚Ûu] ˜nÊ ojËÚ äÚ¡Â l†–u &m‚vÖ] în•
å Ünu†Ö] àÛFu†Ö] ä×Ö] ÜŠe
'çÇÖ] äße]… äfv‘æ äÖ] oF×Âæ Üm†ÓÖ] äÖ牅 oF× ݡŠÖ]æ éçF×’Ö]æ ½ ànÛ×FÃÖ] h… ä×Ö‚ÛvÖ]
å ànÃÛq] äjÚ] ð^nÖæ] o×Âæ oÞ]…çßÖ] 冉 Œ‚Î …•^ÏÖ]‚f ‚nŠÖ] àm‚Ö] ovÚ á^_׊Ö] †â^fÖ]
Xž HwZÎÐíäË =‚Ãe ^Ú]
[1ãi oe^aæ oÞ¡nq 'çÆ ^nÒ
Ø è ë}g ø Ây Zcc}g vž ‹ ;g !
)! ;z ª< Ð ¿Ïz7LZ Ìä ~ŠpgzZ
Å ~ äW »zŠ·É ì -'ÅyZtž ~Š -Ãb‚gzZ ®
 ) KZ ä ~ ( vZf ç) X¸ ª
‰Â¸ ãZ¾z ~Š·x?Zm•Z'
Z ( vZ f ç)žë cx?Zm•Z'
Z]|Ì{zžV
Zgz
X¸ 2z Ñx?Zm•Z' y¶
ZgzZ å: J »+ Š·~x?Zm•Z'
 Z¾z e Zž cÛ ävZ
â•
vßtèa p¸cyZcWZ_¨* x *
¦gzZ å: J  ;z~ WZ_¨žÐ}ë„, Z
»š
Ù •e *
¼ • D™x Ã[ÅäZëÌ™w1 ^ÑVzg ZD Žž• Š *ZÆä• Ãx Zú
Zë]!
Dƒ Za Ì[ÃunÆ yZB‚ • Dƒga ~: â iC Ù pì {:z ¸ ï Z Ì~XkZ
ßkZ~qzÑp¤ ƒ ö\ñ
ZXì!kg•»! ² ( ì @ ÛC
W cyú•Ù )X ö\ñ Û ÇX •Tg
W yú•

Ãx ZúÐ bÑŠX ~Š™~Èž * Ù Çg lpvZÃ Y xY f}g øpŠ


ÅyZ(C ÑYZ[pÃÚ
W
n ÏZ¸ªÆÅvZ ègN  0£Zx â Z~}èaÅ öŬvZ èg WZ_¨g—ž Ht
} MgzZ}™+h «g ÌŽž7~gz¢t gzZì ~ (®Z îGG 4‘E™f »+h
0E «g ._Æ}Åy Z
Ð,™~ ðW“Š c Vß Zz䙿6}ËâÛÀ ÂñY 1y â {°‡t »y Z¤ AÄ!
Zì ! ;z{z¾ çX=E
kZXá‚Æ\! g A[p• _7i ú™hgB; tžn kZ •Ûtž
 á»Æ8
ƒ
ÅvZèg WZ_¨*
¦Ž •‰ G ¦]!
ZŽÆ]ÑZÎx ÓyZÆ+ª)Vç;z~!‚g
3 Ý ^ Ò H ] J àŽ n Ò ç r m ] o Ú ¡ ‰ ] [1ãi oe^aæ Ü¿Â] 'çÆ ^nÒ

]! » kZ n ÏZ • ñƒ ¦~ r â Š Æ Vç;z x ;Š Z Æ äƒ ! ;z c
8Z Ôì x *
X¸! ;zWZ_¨Hs²Ô;ß Zt ÁZîG 0E
45ÅzÑZ
G
ànÃÛq] äjÚ] ð^nÖæ] äe^v‘]æ äÖ• o×Âæ ànÚŸ] Üm†ÓÖ] äfnfu o× ä×Ö] oבæ !Ün¿ÃÖ] o×ÃÖ^e Ÿ] oÏnÊçi ^Úæ
x?Zz•
G©EÅ
!]~çg+zZ£Z;·Ô¬Z1Z ~gŠ ØZ çG Z
. ¬
yÎ 0
Xgjz·
Diz'
| 1411#27

T
V†gŠì ;g M ` @
ì Ö g ! ƒ ù•á ~Š Z®ÅVzg ZD٠О²} (!‚g ò *
ZÚ » ·(
Å 5#õÄW ¬8 pˆ~Š Ì]úŠ Åh Š F
Å kZÃ5#~ Y Z’ZÆ kZÐ ]æM ŠŽz!
ž+\
ÌÐkZMn ÏZì CY ö G@ Ú Šh
Ÿ°Zð] ð½hÅZX ð M 7~G Š FÅnFÐ s§
"h
]™5 ]ÑZÎäZæF 8
%N™w$ g ä 5#6~pÅ ~œp Š Š F
ƒ„" Ð „Æh
á ]ŸZ ‹ZK
M••Š™qzÑä™ù • Ú e
!1a oãe h] åæ oãi 1×`µ çq o,ßâJ 1e …^Ê… oaæ !Å
]
h Æ{gÃè!‚g ätçg îG $ zZ„ y)g »p ;g Î~ Áx}uzŠ LZÆ™g¦ »
0kG
äM]! ZX c
ZŽ ì]ÑZÎtp¤ Û g66™ ]!
â• ZŽÆ ]ÑZÎ~gz¢P 6®
• á Z Åci
Z
]!
ZŽ ì]ÑZÎP69 oÅ ZB !‚gpX ••ŠÉ~(®Z G îG4‘E°9—Z îG
0E !@[ ÂKZ
G
Ün¿ÃÖ] o×ÃÖ] ä×Ö^e Ÿ] ÐnÊçi ^ÚæXì @
™n²V Œ
4”¸D™+h
s ÜÆyZ ~w' «g~i úmvZ îG*9g ãŒgŠ ØZ†•:- Ù]ç³³³³‰
( vZ f ç)X ¶! ;zg
Q ZÌ{zžì @ U
ƒ" ÂпkZÆyZ ?VY
ÆDIZX •D™7Ðn¾Åä•Æ ï 4h;XÐ3XZxZú+ª)˜ÀwZÎt:- h]ç³³³³³q
GE
4 Ý ^ Ò H ] J àŽ n Ò ç r m ] o Ú ¡ ‰ ] [1ãi oe^aæ Ü¿Â] 'çÆ ^nÒ

( (®Z G
{zgzZì ΞðŠÐ [Âò * 4‘Eà ) +ª)X •DâÑÐä™]!
0E
îG +Zt‚
W
ãŒWZ_¨* ¦[Âtžìê» öŬvZÂgx Z™Yf>:gzì Ðzz ÅdÁsÜžðŠ
X 7ÅÅvZèg
Û mvZ îG*9g ~ŠŠ_ö/Z†{ •
X •D â • á X1
( kZÎíq 12 Šzg ZŠ )X ]À óE Zp¤
&[™ Z„
 Z[7 M "kZž{”"
U
:¦Ù
C
Zì "Å ãŒWZ_¨*
kZp¤ ¦(®Z GîG4‘E
0E ž 57]otÐ }ˆÆï~(
Z »
Xì [™s§ÅyZ[^
Û õÄW ¬vZ îG*9g ~zg ;6
X •D â • m
+Z†*
Ññ)´]|X 2
Œ‚Î oÞ¡nq …•^ÏÖ]‚f ܿÂ] 'çÇÖ] o³Ö] èeç³Šß³Ú à³nfÖ^³_³Ö] ènß³Æ o³Ê ä³ Âç³Îæ ÔÞ†³Ç³m Ÿæ
i Z#ZW
Ãz355 mkzçE .E é¨GšÅZ bÑ ) 鳆³Ê]æ ^³ ãnÊ ä³ Âç³–³Û³Ö] &³m•^³ ³uŸ]æ ènv³ ‘ †³ nÆ å†³ ‰
2Å!
Z
( {gÃèsßñ
*
¦îG
G4‘E{zgzZ•s ÜÆs ¦ Z~(®Z G
0E îG4‘Eb)‰žƒ:žðŠÐkZN VäÛq†³i
0E
Š q Z Ϲ ~ kZèYXì ß „ Ç!
z ]{ðg Zt Xì [™s§Åu0
Â[ ^ _¨
X •`gŠ qçñ
Ä
Û ~©ö Z†*
•D â • A ÑñX 3
äËnÞ^’i àÚ änßÇÖ] á] kf%Þ ½ äÞ] äß ä×Ö] o•… àm‚Ö] ovÚ înŽÖ] ÌnÞ^’i à³Ú ‹³nÖ èn߳dzÖ] á]
DØm‚ÃjÛÖ]æ |†rÖ] oÊ ØnÛÓjÖ]æ ÄʆÖ]E !änÖ] ^ãe^ŠjÞ] †ãj•] á]æ
ZX M7y¶
»kZp¤ zx *
»yZ~?£ÅyZ7¦ Ù ãŒ+-Z[•]|(®Z îG
C G 4‘E
0E
Z
Xìg•s§Åy Z[^
ðg í!zyŠY f} ( } (
žì ~ pæF^jËÖ] ÄÚ^q äÖçÛjÚ2 t235 ” änÚ^¿Þ pæF^jÊ X 4
¦(®Z G
* 4‘E¤
0E
îG Z Xì gŠ ØZ†gzZ ðÃt ì 7Å ãŒgŠ ØZ†¦]|[Âtžì –ä
Þ ÆÏZ sÜgzZì tÃ+ª)Ô;z "ÅÅvZ èg WZ_¨
èg WZ_¨g—D1 .
5 Ý ^ Ò H ] J àŽ n Ò ç r m ] o Ú ¡ ‰ ] [1ãi oe^aæ Ü¿Â] 'çÆ ^nÒ

Ø èÆyZ(®Z îG 4‘E W
Ô;zª< 0GE èY uŠ N
Ç7ZŠÎtQ ÂÔ•BÝë CZÃÅ öŬvZ
Z)X Ïñ M ,ÅkZXì s ÜÌÆ
( vZY ¶
}U(®Z îG
W
«g~Š ¿ZÆÅ ö ¬vZègN
Å  x â ZgzZì ˆè6 4‘EV2 †fÛ³Þ h ]ç³q
0E
G
6•ïŠ ßF Ê ¿ZÆx â Z LZ~Çp•… â hÃ$x â ZC Ù ëgzZì çX=EAÄ!
} MgzZ +h

E GG
Æ(®Z îG E E Ä
¹! G
0 gzZ ¢
4‘ á ç E!=
X A } MgzZ+ åG 5 gsÜgzZì ãZzÐïÅkZ~ åG
š ¢ 5 3ÅZcž
Ò ¨
EšE" E G EšE " G
3E
yZZ6‰Æ[ ú yzç z [ 2Z ú yë í$ Hì ~g ZÈ c
« ½ & 3E Š ÅV¹ * ¢ìÐ b)
)Ž •, Z~ îG G4‘Eb)Vz%X Š
0E | m 7u ÂgzŠ » ~g FÅ•D™g ïZ »‰gzZ• D Ñ
E
Æ' {z • T e * ™b‡LZÐ çX=E AÄ!
} MgzZ + åG 5š¢gy Z6ë{z¤
ZX •g ZŒnÆ+ª
&~p•F ~~ ðW“Š LZž-ëA N 3Š™¿6
yZgzZBy â ÃZ•zb)}uzŠ
,™:t¦
Ù Ãb)zZ
C •yZÆ G
îG4‘EpÐB™gà¢
0E Ù i ( +ª))tžVƒ
8 Â!\ »C
ŠÉ~9—Z îG
Xì c G!@[ÂKZäë:%»Z •zb)y ZXÐ
ÅW
ZˆÆ ( x?ZmÑ )žƒ… â ™ J m
ˤ J (
Ú ZÃÅ ö ¬vZègWZ_¨vß : Ù]ç‰
GE
•ï 4hÒX3Z ~w'
ž ‹Ð 4~È-Š ËäëžJVŒì »mvZ îG*9ggŠØZ† •{z Âìû% »
 ÅU£ZxâZm<!
[ MxÓžZ ]gz¢HÅÇËÃc} (
¹ÚZQ •…â Z}
ZŠÃ{gÃè
ªc
ËÂåà ™Š¿ZŠp~ÜÑb)7Z¸c}(
åòiÑ* ãZ {zX•6
•xgXÆ‹gZ
X»xâZ}(
ž:•… â aZÐY 1zZsÜÃÅvZègWZ_¨g—:gzì Z íZ »yZ Ìt Vh]ç³³³³q
XÐ ïGG3E Z
4ÓX3Zz/ôzY m

h]çrÖ] ‚n`Ûi
X •… â b§kZÃWZ_¨ëªZz
ð^³ ³ ³ ³ ³ ³nÖæ] á^³ ³ ³ ³ ³ ³ nÚ…• ܳ ³ ³ ³¿³ ³ ³ ³Â] 'ç³ ³ ³ ³Æ
6 Ý ^ Ò H ] J àŽ n Ò ç r m ] o Ú ¡ ‰ ] [1ãi oe^aæ Ü¿Â] 'çÆ ^nÒ

ð^³ ³ ³ ³nfÞ] á^³ ³ ³ ³nÚ…• 1³ ³ ËF³ ³ _³ ³ ’³ ³ Ú 7ç³ ³ ³2


DÝ¡ŠÖ] Üãn× (Ü׉æ äÖ•æ än× ä×Ö] oבE
E-!
¾yZîÏ E»kZt •… â Z}
]c ) A ZŠÃWZ_¨ï GE4hÒX3Z ~w'ž ¹t ä ~È- Š Tp
Xì Ú ZsÜV;}g ø[ZŽ »TƒD™~i ! zZ}g ø?b§TìÆ
Z íZ6
X •D™vßyZZ" Y Zí Z N
ÑGX áçßÚ©m Ÿ àm„Ö] h„ÓÖ] p†jËm ^ÛÞ]
ì Š Z%e
Ñz ¦Ñs²Ð Y 1zZgzZ • aZÐ x Z™Y 1zZ]ÅvZ èg WZ_¨žìgŠ c
D G
I45k! 4
xŠ[ÂÅMïz,ÅkZX • ö x?Zm ögWG‘z~ux â ZgzZx «
- ï 3ÒX3Zzx Z™/ôÐ kZ
GE
X # 7
~ݬ]ñ1zZ'
WZ_¨

h]çrÖ] ÐnÏvi
~x Z™Y 1zZ~ š Ñzp¸ÆgzZ y̈Z q
 8z e ZÅvZ èg WZ_¨žì {oZg ø
Z%z]YgŠÆe
A Ñz&` @
uƃ  ( ¶ Š~ ëZu bÑ[ÂÅM,X Y ]!
 \ MgzZ ˆƒ )
X •D™n²~ ï GG3I
" ¨{ Çg !
™ƒ5{z•x¥]Ѿz
Z¾ Ñ!ì _¨ } Z û% H { Zz
Z¾ öÐW‘Z xŠ Ð VzuÆ VvzZ ‘zZ
7Zë: X •… â ìY ]ѾgzZ A
Z} Z% 0Æe ÑzÃÅvZ èg WZ_¨ë6Y ¯ kZ
/J43X e xg {o»y›q
pX õG Z¸gzZ•… âgz¢Z}
[87ZV; æEE Ñ » Z}
:N:q : •… â
X 7k0}g ø` ´»yZ ƒn%~VߊÆX
äÛ`ßm] •çqæ^e
\ MQŠ ƒq )Z»„
 Z06 ÇÅ‹g Z[Zž¶zz„zÅkZ¸7ª)¸ª{zv:Z
-ÍhÅ
ž @
X c Ö Z Å ê Zz > }Zm°g s ƒg *™ *
Š™È cå { i ZzgŠ »t Îz t Z íZ~ # G *
LZ ä
ÌŽÐ kZQ ÂX •ï¬É b‡sÜ:Æ—Ç_¨Z (
¹ Ú ZZ
 žƒ¢Ã±à Zzä M
7 Ý ^ Ò H ] J àŽ n Ò ç r m ] o Ú ¡ ‰ ] [1ãi oe^aæ Ü¿Â] 'çÆ ^nÒ

Ù Ðg
Vzg ZD Š q Zz]c
MЊ ¿Z LZÂT e\ M:gzX ǃt Z]»Xg ÜZ°•”{zuQ
ÆÇñOÆ äg f { i Zè™ 3kF
gzZÃ[! Ö Z 7pD â •
6wqÆ # Û o ^Z » b)
Ø åE
yZ¸D™Š ¿Z\ M¸< @:E
)ÅZ °$ÅvZègWZ_¨žì ~g ZuÑZ îGE Š ¯ F
X(:gzX c o¢
Ø è \ Mžì g•t X6UÝ LgzZ @
~Š Z• gzZ¸ 6U< á Ý ÂLŠ ¿Z »
ƒ6w•
\ M å{Š c Z »]xÅyZ n kZìg~Š Z•ÌN
i W  0£Zx â Zèa¶„ Ũ¦Y fe ÒZ
á x â Z ]|¬ Xì „ ~ Š Z• Ì{‚ »
x â Z ]|Q ìg ~ Š Z• ÌÅ õÄW ¬vZ èg w•
¨‰ÐÅvZèg WZx â Z]|WÑZ_¨[» X ‰ -^Šp™hg~Š Z•ÃN
 0£Z
]⠣й~[ ÂKZä\ MçOX¸n
Ý^³ ³ ³ ³ ³ ÚŸ] Ù^³ ³ ³ ³ ³ ÎXì –6 gs %Z~b)
X¸b Zæ} (
ÆN 0£Zx â Z]|\ MX ‚Ûu] ^ßÚ^Ú] Ù^Î ‚Ûu]
G4 XÅ
Æg•0’ •gzZ ãŒgŠ ØZ†¦]|ä~žì HyÒ ä ö-G<Z0ZdZ1Z {zŠ•
ÙC! Ðug IG%Ñ/N  x â Z]|ž ¬Š ä~Å]g c iÅGÅN  0£Zx â Z]|B‚
Б E ÐW‘
êL 1Z! gŠ ØZ†X ¹gzZ ðz ï ö Z q
G š Ò7 Z gzZ c  LZ ÃgŠ ØZ† *
ÎÐ J ¦gzZ ñÑ p=
Ð
X ••Š™Š4Æ\ M ä õÄW ¬vZwY°Z÷DzwqDÔg§êL ‘Ô<Ñ
G E
c 3¢
M ~ ðW qZÐ s§ÅY fÆ t Z²iŠ q
Zžì –§Zz Ð Z(q @:E
Z äg ZuÑZ îGE X( ïE
L 8™
X ¶tX]gθ܇жŠ[ZŽ Yzt Z²Y f6
T
än$çÆ pçFjÊ
à3nÅt:&6 oÑkZäT~}g!
~çKZ6 ÛH
Æy̈ZkZ]ZŠ‚ñf•Dâ•
,Znƒ: q Ü z kZ »kZ~ ègZ]Ñ» ~g‚~T}™~0
ÑðÉ  ]Š „+Z {z¤
zZ} Zž
XÏN Yƒ«ZŠt:&Ã~çÅkZH Ân™: {z¤ ™]Š„ÏyÃÐZ~]Ñq
ZgzZì~gz¢*
Ë{zgzZ ñY 1Z™à {Ãy_ñ M ~)(l6gî~g ¯¿{ zž –[ZŽ6gî~g ¯ä\ M
D…^$¤] é‚a‡EX σ7«ZŠn6
kZ b§kZ}™s Zî
h]çqŸ ^`ÏÊç‰
8 Ý ^ Ò H ] J àŽ n Ò ç r m ] o Ú ¡ ‰ ] [1ãi oe^aæ Ü¿Â] 'çÆ ^nÒ

]ÑZÎ6\ Mžñ MÐ + Ö }
 kZ~ # Å\ MŠ Z•ñ•Îžì ~§ÓZ ô¸
ˆ Y‡ÅÅõÄW ¬vZègWZ_¨]|ñƒ¢qZ  pÐN ¯[ZŽ ÑÆ™h Y1Å
ìt [ZŽ »kZgzZìtX Z¾V#} ZgzZìt [ZŽ »kZìtX Z¾V#ž c Û Špä\ M
â•
( éS}BÑ$)X c
E
CÌ[ZŽB‚ÆwZÎÆkZÃx Ób§ÏZ
Ø N~\ MÉ ¸ ` @
¶Š Z¦Z ÅŠ ¿ZYzgŠgzZ> uÆe
Ñz sÜ\ MžÉ:t n ÏZ
Ö Zž @c
::gz Xƒ ‚é~ÇÃ# Û : izˆÐ u ä \ M n ÏZ å ~ǧzŠèa p
â•
Dƒgz {¾vßÐ ]»'z nAÆ]ÑZΨ¦ÑV; Æ\ M Ð ´ ˜yzÛÉ Š Z• sÜ
X•
Å
êL ¬ž Ç`ZÈ ÂAŠ ªÅgzŠÆÅ õÄW ¬vZ èg WZ_¨™«
Z t ZgzZÆõg @
cg í!
xsZyŠ ]Zg ä\ MžÐ xŠxŠÆÅ õÄW ¬vZègWZ_¨g—Âðƒ‚g ·âui ZÃxsZ
©Ës]ž ` Mžìzz ¸ÇY #((gzZG}gzŠ J
äÃ}uzŠÐ äÃkZ c
Xì [p HX •5yƒ%ÆÅõÄW ¬vZègWZ_¨g—
k‰]…•^ÏÖ]‚f å^• ÜÖ^ 敆³a å^³••^³e
k³‰]…•^³ÏÖ]‚f å^³³• Ý•• •Ÿæ] …憳³‰
Z÷ž ¹t ~Š Z• ä WZ_¨]|Z
 ž• ˜ ig ZŠuzZp]|~ T
ZºZ `®
Vzh N Æy ‚Zy
Ü z kZ ~RZ ²+-Z¥zZp]|:ZyÎÂXì 6yŠ¤
‰ Ù xŠ
Åà zC
\ M cÛ gzZ Ð YÐ}iug Iã%
â• ™ qyŠ¤
+Zä\ M™Íš¨¯ Zz M¸]Š „sz^~
~ äq yŠ¤
Ð Y 1zZx Ó+-Z ¥g
» +-Z_# cÛ ä \ M X6V\ Mu}g ø xŠ »
â•
 ë ` MŽ Zƒ„zçOǶ{ ÷»y ëL Ó$„¢{zgzZ ǃРM
Xì s Z‹ZÃ
äm•…æ†`‰
W E

vZègWZ_¨g—{zZ ;Æ„\ MÅ ö ¬vZèg ~Šgz˜ïEGEZ1Z •
 çOX •Cc Å 3 B
Û Ã+h Ö }
W
ë[ ZžÅg~ { óÃVߊ LZgzZß™çzž D â • %LZ ÂDƒ¢q~ # ÅÅ öŬ
9 Ý ^ Ò H ] J àŽ n Ò ç r m ] o Ú ¡ ‰ ] [1ãi oe^aæ Ü¿Â] 'çÆ ^nÒ

tŠgz˜ŸgzZì @  Zg Ó Z'wŠ »X• áZz 䃢q~ { Çg !


™ÝqDÐvZ„ kZ
ègWZ_¨g—{ zì 5=¼ŽžD™ cÛ vZ¶g ~Šgz˜+-Z[Þ/ c¬Z •¦ ã!
â• Æ
Û [päËì 5ºœÆÅ ö ¬vZÅW
câ•
•…憳`‰ æ †³nÛ³q] †³`• …æ] ‚³ß³fŽÏ³Þ 䳳׳Š×³³‰
†³³n,³j‰• á^³³³–³³nÊ ðå•^³³³³e‡ 6³³na …ç³³Û³³í³³Ú
äm‚ßfŽÏÞ
,ÒÆ [·ÑZ îG£E
žì –~ [! c ° [xÑZ tg Zpä ‹vZ†v!
sg ¬ ]|
ZÐ s§kZ=ž c
q Û ~ …x ¬Æ™ug I cg s§Å Zg g yŠ q
â• Z ä WÑZ_¨[»
ƒ · x *
»T ǃ Za ﻊ%q
ZÐ +Y kZˆ w‚ 157 Æ ]Ãz ~÷ì „g M Òpg Zh
'×
Û äÅ öŬvZèg ãU
W
‚ž c â• ³ZŠëg—nÏZÇázÐ m{Ú~÷{zǃ&+-Z
(ã!
gx âZ]! Ñzœ
¯ )X •†gzZe %„\ MgzZì 5ÐWZ_¨{zì 5;ãqzgÃË
äm…•^Î ðä׊׉
X [™Ð\ M Ìì Ÿt
W
ÇÅÅ öŬvZ èg N
 £Z x â Z ~gñZ ¨Ðzz Åsz^~ îE 0…!gñZ \ MžtžÜ
á ycá Æ\ MtgzZ ðâ •
Û g (Z
W
zŠ~[NZÆÇÅÅ ö ¬vZègN
Å  x â ZX 7Ìs ÜÆy• •
Û yÒäx Z™Y fU
X •ñâ •
W
z t Z í Z ä \ M ¶òZg}ÅÅ öŬvZ ègN {Š c
 £Zx â Z F i~‘´gzŠÆ\ Mèa X 1
X “:g _ ÇÅx â Z}uzŠ Ëž @
Z~x Zú6 cÛ [ NZ»4Zc vÐ ž
â•
W
á Z Å<
Ø èzÝÅ öŬvZègN
W
eöŬvZèg[Z}uzŠ A¶: Ú Z®
•  x â ZèaX 2
W
ÝÆyZ\ MžÅY ¬+ZÐÅ öŬvZègWZ_¨~b Zzg Zݬä\ M n ÏZZƒ` ZzgÃ
ƒÌ¼zzwq¾Xƒ‚µñ» ~i Z• Û uÃ<
Ø èzÝÆyZª z$
Å4Zž @ Û g (ZÃ
N â•
W
LZÃ+ª)6kZ H{)z+h
«g ä\ M6 ÇÅx â Z LZX¸ªÅ öŬvZègWZ_¨
10 Ý ^ Ò H ] J àŽ n Ò ç r m ] o Ú ¡ ‰ ] [1ãi oe^aæ Ü¿Â] 'çÆ ^nÒ

Û •$
W
»OŠ S :‘• tgzZX¸ªÅ öŬvZègWZ_¨ž õG
/J43X e *
zgÆÙpñO6wÑ+ Z
X »OŠ Q:
!Ün¿ÃÖ] o×ÃÖ] ä×Ö] Ñ‚‘
( ÆOŠ Q:ÆOŠ Z: vßtž cÛ s ävZ) ! ðŸ©â oÖ] Ÿæ ðŸ©â oÖ]Ÿ
â•
懅• oÒ äß oÖF^Ãi ä×Ö] o•… Øfßu ‚Ûu] Ý^Ú]
ÂZƒZa wì »<Ø èÇ~wŠ6 M yŠq Zž•˜vZ¶g ©g ZgŠ ØZ†)´ *
Ññ]|
Û p=x Z™/ô0›Åz! Mzm öŬvZ-ݬgzug—ž ¬Š]ZgÏZ
W
 0£Zx â ZgzZ•â •
N
W
X •ìg™n²ÐÅz! Mzm öŬvZ-*™Ñ} 9™ñSh ZŠ KZ
}™e × ( ~÷ª) Åñ % kZž• â •Û ÃgŠ ØZ†¦+-Z [d
}g \ LZvZwÎg c
W
á g Z ä \ M ™wJn²ÅkZgŠ ØZ†} Z ¹ñƒ D â •
! Mzm öŬvZ -~tŠ • Û +ä \ M
ZuzŠ {z´Æ x â Z yŠ kZgzZ S76UõÑ}!i úÅ ðgzZ à™wJkùZ ÅyZ ñƒ D™¿6Åz
Þ ž ZƒxWgŠkZ »Ë„Ð äÑp=Æ\ M $
äOŠ L Ë Y ðZ™®
 )ž å: ~ÇðÃ
W
ÂD J 7: i ú6UöÐ}!yŠ kZÅ öŬvZ èg WZ _¨]|¤Zžì H~zZgX „g:(Å
X @Ö Ð •™<
Y$ Ø èU
†Ò ØÓÞ 1‰ …]ˆÚ
W
Æ® ) Åx Z™Y 1zZÃä™]g c £Zx â ZÅ öŬvZègWZ_¨g—yŠq
i ÅGÅN Z
E G
.
¦ cÛ Q HÞçgzZ ~ŠÃWZ_¨gzZ†ÐGn úG3 q
â• Z~B; £Zx â Zž ¬Š †B‚
( ŽZe: •
á VõÄW ¬vZèg )X •„\ M q
Zá Zz+ Yw'DgzZg§z<ÑDgŠ ØZ†
D89 ” †›^íÖ] xm†ËiE
W
æÉ ñƒ7Èg »Špi Z6
}UÅ öŬvZègWZ_¨* U
¦ž Zƒ" ÐkZ !å‚ñ^Ê
W
X •ñƒÅz! Mzm öŬvZ-Z}
ïE 47
LG3E
Ð×Ãi 1‰ knËßu
11 Ý ^ Ò H ] J àŽ n Ò ç r m ] o Ú ¡ ‰ ] [1ãi oe^aæ Ü¿Â] 'çÆ ^nÒ

^m á^_׉ ^m Ù^ÏÊ 'çÇÖ] ÄÚ ènÞ^uæ†Ö^³e o³Ï³jÖ] ä³ß³Â ä³×³Ö] o³•… è˳nß³u ^³e] á] ]憳҃
Õ†jì] ^Úæ Øfßu àe ‚Ûu] Ý^ÚŸ] gâ„³Ú èóm†³ŽÖ] o³Ê l†³jì] ÔÞ] g³fŠÖ]^³Ú …•^³Ï³Ö]‚³f ‚³n‰
ä×Ö] o•… Ñ•^’Ö] †ËÃq Ý^ÚŸ] Õ‚q àÚ š^Çj‰] àÛÚ ^Þ]æ ofâ„Ú
} ZyÎ} Z cÛ Âðƒ]‡5ÅWZx â Z *
â• ¦Ð WZ_¨*
¦~b Zzg Zݬžì w®
Û :g (ZÇ~÷gzZ ÅwJÇÅN
Æ\ M ~èÑq ðâ • £Zx â Z ä\ Mžìzz HgŠ ØZ†¦
W
-*™ *
*
žì gÃè6 Š „z ä \ M [ZŽ » kZX VƒCc
zZŽ c ;»Å ö ¬vZ ègQx â Z ZŠ ZŠ
Å
W
Xì ¸¬»Åz! Mzm öŬvZ
Í^ŽÓÞ] ^Ò ‡]… oËíÚ Ôm]
& eÉ ì C™ Z®Š »žðŠ à©sÜ: à IÅ+ª)
ÃV1 ~(~(Ð 4å»E
VÍg )
?£ÅVÍg )vŠgzZ8YÁÂzŠx * á X •ïŠ™[™Ð
ÆvZ¶g ~ŠŠ_övZ à z{ •
²Y
zŠgZÃ(®Z îGEE ÅW Ÿ
ÀF G04‘[ÂÅÅ ö ¬vZègWZ_¨äVzª)~„wqgzZ, çHG .n ]g„~
xZúž @ J M ñOÆôzZF
Zgâ ÉôzZF ä~[ž ðâ•Û ~gŠ·ÚZgzZ 0
YÆQì™wJ e~
W
Xƒ±5çO¸_7 J M b§Å+ª)yZÌÅ öŬvZègWZ_¨ž-
ôzZF
„(®Z G
îG4‘E)X •Òg {g Š
0E ÉF
zôzZ F
gzZX †³ iç³Ö] Ä³Ú èó҅ é³ †³ ³ŽÂ p‚³ u] o³ ³âæ
( 739mÔcZ™tŠ:
îE
G0_ôzZnZ > [žì –s ™~ kZgzZì [ Âg•® • á ÑZMÅ *Š (®Z G îG4‘E
0E èÑq
! ²Æ(®Z G îG4‘E) X • «g äÅkZgzZì <
0E  ôzZ F g yz‚Sz ÅzmvZ -#Z
i úG
Ù ÆÀF
gzZ wpp ( ì ŠŽñB‚Æ p ÖZ 4Z ]g „t ~¯C zŠg Z Ïg ÃÆ kZgzZ Q
á Â ( {g Š
ï• Š Zh Z ÂÝZ »äyz‚ä ! ;z -
) >‚~uZÐ s§KZ~ ]g „gzZ c c

$
!@[ÂÅM¶ Š,ÅkZX c
9—Z îG
G Š™†ŸZŠpi Z Ì» F ß Z ìÆ™
n kZ•< Ø è$ 4žì –Ìt~y ZX •‘ º• Û<Ø è$ ~(®Z G îG 4‘E!Ù]ç³³‰
0E
X •Y/%{zž
12 Ý ^ Ò H ] J àŽ n Ò ç r m ] o Ú ¡ ‰ ] [1ãi oe^aæ Ü¿Â] 'çÆ ^nÒ

tƒ¤ Š™n²äëÐ,ž 679[ ^


Zì c Z »[Â izZX h]ç³³r³³Ö]
X •@ZØP0ÆkZì Å `gŠ~kZä4< Ø èÔŠïË]g „
 –~ Ïg ÃÀF» [Â kZ õÄW ¬vZ¶g KÈ(ÔZ†)´ ]|X 1
ª]g „ÏZ Z
ä q‹Ë]g „t ÔÔž –gîÆ^â~gz¢6kZ –ÀF»]g „à Zz nZ ‹ZÆwZÎ{gÃè
Xì ~Š 5
Wá(®Z G0E
îG Û ]!
4‘Eä +ª)Æ c Z™~gzŠ }g øž 6ì Ìkª+Œ ¸X2
X ~ŠÉJ M6
(Å ôzZF ä~kZ Â8Y
-E
î>XG 5G
4E"Ãx Zú™|0
! 
X 1` 53mX Îx
E"
Zæ¾5GÑz/% íG
$ ~¯Zz`qZXì ~ G 0E
îG 4‘E[ÂÏZX 3
ª} ™:g ï Z » ( ì Hy Òä‹g Z[ZÎ )B%Zb)žì xiÑ6÷ZzgzZžžì ðâ • Û
 ) Ð b§kZžn kZX {)z {)z6w•
~® á U:gzZ} ™nZ‹Z üF Ø åE)ÅZ w•
$ 4< á:
Y*
Xìt]g „ÝZ ÕZXì ^ { zgzZì * Z
;g _
7^³ Ó³ÞŸ] ä³ ×³Ö] ^³ Û³v³Û³u… o³Ã³Ê^³ ŽÖ]æ ‚³Û³u] Ý^³ ÚŸ] g³ ℳ Ú o³ ׳ Â ç³ â à³ Û³ Ú ‚³ uŸ à³ Ó³ m
…^ÓÞŸ^Ê ]„â kf$ ƒ]æ Üãn× •‚Žm Ÿæ äfâ„Ú o× Œ^ßÖ] ØÛvm á] änÏË×Ö odzfß³m Ÿæ!!!ä³n׳Â
îÖ]!!!Å^ÛqŸ] цì oÊ ànÃjm ^ÓÞ]
W
gzZhr Å Š4
 ™Å ö ¬vZègWZxâZq Æ{ukŠyZ÷÷yZccž ZƒãZzÐ]g„kZ
XìwŠ í!c Ø è$
ðZzg»Åï< ËtìP]g„Ñ! U
{gÃèž Zƒ" Ø è9gzZF
gzZ¸áZz<
~s¦z õg Z ÂÞ•˜xj% ãM+-Zx Â* Ññ~2 ` 235 m~ óW2Z ìYX 4
X c Û Zg76
â• Ø èÏZÃzÆ/~y
< Ø èr
MgzZ¸… Y öÐW‘ZÃ4<  ™cžì –
Y0: +»]!
X @ Zì Å„0
–]g „ÝZ¤ ¶Å™:gzZì è]g „ÝZän2X 5
‰Æ•wq¾ ` 9 m èËnßu oe] h^v‘] ˜Ãe ÜãÊ èËnßvÖ] ^³Ú]æì V-]!
ÝZ
xŠ Iè{z´ÆV2zŠ t :Z »[ôZ²Xì “
 {Š yvn}g øtgzZ¸Y/%•1Z[ôZ
Ø èÆÅ öŬvZèg•1Zx â ZžìC
Ù ªgzZì @
W
.‚gzŠá Zz ä½xŠ »< ƒÌ6áZz ä½
13 Ý ^ Ò H ] J àŽ n Ò ç r m ] o Ú ¡ ‰ ] [1ãi oe^aæ Ü¿Â] 'çÆ ^nÒ
E IE&
Ø è&
E
~(É ¶¦æÆ ïG3 sÜ: {èˆz ³z +mÆkZgzZ ~ ç Bi‰¸ <
G ©3 8 l ~
Û ~gzŠ}g øgzZ ÌY/% b§kZ {)zîG
E 4G
ì ¦æ sÜ: » G0©E38tÈ- Š‘•
îG 0E¢‰K?£~(
• ë „z … • D™ Åz ƒ6ë ÌZ
 +ª)žJ
V Œ ì Zƒ ¯ g Za-ZÉ
á Å `g Zpš
Z ðÃÐ kZì c •
¤  ;zgzZ • ! ;z { zž • s 2Šp {zÉ q
Š 4
}g øèÑq
Û ~È-Š ) `g Zpt ‰ • ët 4ž¾ ™ÉZ
4vßà ( ‘• •Æ ( ‘• Û ~È-Š ) `g Zp
E3EÄ E3E
fƒY/%„,Z ÌîG 0 Z [ôZ { z „,Z • gzŠ VÎÃÐ ïG 8{ z |gŠ pXÐ -
© B G3 ©
X •4~È-Š~gzŠ}g ø‰
än$çÆ l]•^•…] Ð×ÃjÚ 1Ò ‚ñ^Ï æ lŸçÛÃÚ
Û ämvZ îG*9g w•
á x â Z *
ÅW
 ~ •gx *
ƒ Zž c
» ( Åz! Mzm ö ¬vZ -)·w M¤ â• ¦
W
 ;zx *
š •sf `gqÆÅ öŬvZ èg WZ s¨*
»]Ñ©zZ ¦„,Z Vƒ xZg Z (Ð
Xì +zZ! ;zZ(
Ѓ Âì
oñ^ãe †nµ c…^Ûa àm‚×ÏÚ †nÆ oe^aæ
”C Ù ™Äg6u(®Z îG
0E
G × ðÃt
4‘E! ;z +ª)žì ¸ Ì!‚g qçñÉ 7yZÄOZ'
E W
¸D™{)z+ åG 5š¢g~i úÅ öŬvZègWZ_¨}g vž•DQ D 3ŠÃ4 ( ~w' 
)
W
g ZŠuÆVç;z+ª)0ÆÅ ö ¬vZègWÑZ_¨[ ·ÑZÚg—É X¸! ;z{zZ åE<XÅW
Å

#Z]|ž•n Û ZÆg
g¢tŠ Z• uIZ®
 )ëž•i ZBg ~<%ZvZY z~ßñ~ÇgzZ
@
Y ¹g  Ç}g7gzZuñ6} (
Q Z~b ˜ZÅÀ` MÃX¸< {ukŠãŒgŠ ØZ†
uI Z)Xì
( Y 1940yŽ 7Ô 3mg
äÖ†ËÆ oŠmæ] 冒fi
 b ˜Zt :gz ¶ðƒ eZg ~ V⊠4Z ª) ! ;zž n kZ h'b ˜Z Å À ` M
+”
) ~ß Z Ø ~ m Q Z Æ b§ ÏZ ! ;zt :gz ì „g M ¬ Ð yz çG
z6‰ • g .¬GÅZí
Û ÿL X3Z ( g
W
0z¬Âì tØ»qË~ŸÆÅ öŬvZègWZ_¨g—7ZªZz¤ Zy M Œ u
14 Ý ^ Ò H ] J àŽ n Ò ç r m ] o Ú ¡ ‰ ] [1ãi oe^aæ Ü¿Â] 'çÆ ^nÒ

 ë• M¸Æ®
X N Y0ð¸cƒ á â wŠz
ZÔŠ •
 )Åy ZWZ_¨ÆyZw–¤
W
•ÆyZÐ ?£ÅÅ öŬvZègWZ_¨g—cVǸc! ;zLZM
]Ñ©zZ
Xì @
™n²U¿
•^ÏjÂ]
سâ] x³ Ö^³ ³ ’³ Ö] Ì׳ ŠÖ] é³ ‚³ nϳ  1³ F׳  áç³ Ó³ nÊ XìŠ ã
tèYì Z
 Zz*
™„ gŠ »Š NZ
( 836 m(®Z îG G 4‘E)X å{o»G™xŽì <
0E  ÿL 3XZ {o{z:X èߊÖ]
änq^Þ äΆÊ
Û ñƒD™„0
o³ãÊ ènq^³ß³Ö] èΆ³ ˳Ö]•D â • ¶
Å º•Û áZzä0 ]•Ð~V¸• Û4
( 192mÔ(®Z îG 0E
G 4‘E)Xì „®
 ) z< Û ÑZzä0
 IZ‘• ]•èÂ^ÛrÖ]æ èŠÞ] Øâ]
oŠmæ] 冒fi
/J43X e *
õG •Æ ï
™y ´Z »Z GE 4hÒX3ZÆ™/ÂÐZ
•Æ[;ß Z†0·ÃVǸc! ;z}÷
ì ! ;zÃëž~Š„  ZpgŠÃm ôZ Ân ÏZ D™7{g ZÍ *
ƒ[™Ð [;ß Z†0·{zÌ,z
X N ZzïGE4hÒX3Z ñOÆg Q Z[ZÊpWZ_¨æb§ÏZX ñY~Š ZwÃxêÆ
oâ\]• kŽÚ Ôm] ^m oâ\]• ofÛÖ
Ù 1Z]|
ÅW
F 
ÃSh Z e KZXå„q äjnvÖ àÂ Ø–Ê ^ÛÊ äjnvÖ o× ˜fÏm á^³Ò Å ö ¬vZèg {kC
Û Å öŬvZègtzg Ã/*
W
D â• ¦]|gzZ¸ïŠ^»ÃVß ! ZiÐ ¯gzZ¸D ñÐ ¯
Z
( 33m(®Z G 4‘E)X zŠ^»w!
0E
îG ÆSh ZŠZ
ZiÐ_ªè–fÏÖ] kvi ^Ú ]æ„ì X¸
kÃÞ^ÛÚ oÒ 1Þ]æ;ßÚ …æ] ‡]çq ^Ò 1Þ]ç9Ò 6nã3ÞçÚ
Û ä Åz! Mzm öŬvZ -vZ wÎgžì e
W W
c
â• ZzgÐ ¿öŬvZ èg/0vZ†]|
Ùç‘] ð^Ïe oÊæ ä×Ûqæ äqçÖ] ð^ãfÖ ^³e^³âƒæ è׳%Û³Ú ÔÖ]ƒ o³Ê áŸæ h…^³ŽÖ] г׳ì à³Ú ^³ß³Ú ‹³nÖ
6^~kZžW ZzkZgzZì 7Ð~ë{zN Zzr†ñä¿TX Ù^Ûqæ èß³m‡ †³Ã³ŽÖ]
g ¹!
ªì ~p  igzZ CgzpÅ} ngzZì CY ¬Þzg Å}ngzZì
ÅVsñ“
ÃVza
15 Ý ^ Ò H ] J àŽ n Ò ç r m ] o Ú ¡ ‰ ] [1ãi oe^aæ Ü¿Â] 'çÆ ^nÒ

( 33m(®Z îG 4‘E)X 7~äZzqì ~äZÍ


0GE
oŠmæ] 冒fi
ð¸ c}gø n ÏZì 7 Ì<  gzZ ì ã¶
ʼn Ü ×Å ÒZ Sh ZŠ Z ZiÐ 7
qN™}Š q :ZX u™ ZŠ Z +zZM{z ¨ M ay J43X e ãZÍSh ZŠZ
A6kZ õ/G ZiÐ 7ÃVç;z
Û
X N â•
Õ…^fÚ oâ\]•
W
¦žìzz ¸ì Ì“
*  i cŠ%{z´ÆÅz! Mzm öŬvZ -wÎg ï
G 4]´g » Sh ZŠ
LE
W
‚g: â i³Ðx?ZmxŠ M
Åz! Mzm öŬvZ-[ ó$ª
VŒå: nZ‹ZÃËs ÜÆkZJ
Z~ ¿#ÅkZ~ #Š xsZ¡ä m
~ l c
ôZ Š ÑZz Sh ZŠ ÌÃVƒ Z§ÆVÇ)žJ
0 
+ª)Ô¸ b‡ÆïÈ- Š ñºì<  IZX ;g s %Z~ ~È usÜìg 56Ka
GE
~Á‰Æ ï 4hÒX3Z~ÇÅkZ[Z,Š h Â,ux Ó™ M ä~ŠzŠñXìgs ÜÆ~È0Åï
á b‚gŠ¼ÆM0Æ Sh ZŠ Xì óyâwÅyZt X¸ ìg™hŽ SB‚Æ kZ$
ù•
ï~( Ð ä³ nv³×³Ö] ð^³Ë³ Â] [ÂÅÁZzxsÑZ •Iz+ŠŠëï
ðÙ| ( GE4hÒX3Zx â ZgzZ ñƒ
Xì @ Û ·_»kZ@•
™n²~±ÂÅX¡MN â • á X YÑ7
…]‚ÏÚ oÒ oâ\]•
zx Z™Y fì ^ Y s܈ÆkZì < ´g Sh ZŠ½¯ž• 5+y GE
Oz }n ï 4hÒX3Z
ïGE 4hÒX3ZsÜ+ª)ìg D™¿Ì6 i ZŽ ‰ì ï¬zb‡Å½¯ÏZe ÒZÅx «
Y x
EIoG4¢E
-
ö À ` M Xì ^ Y ÌÁÐ ¯ž ¹™wï3 Zg *ä ~ŠzŠñX •b‡Æi ZŽ sÜ~¡Æ
Ý^³ ³ ³ ³ ³ ³ ³Ó³ ³ ³ ³ u][žžìgŠ c Û ZÆ®
X •b‡zï¬ÆÏZkZ•  )~ŠzŠñgzZ˜À”cgzZ ~ßñ
\ M Ì~ug IùÆx?Zmg—gzZ ƒ J ( V ·h ZŠ ov×Ö] ]çËÂ] г׳_³Ú~]c Zzg Å änv׳Ö]
W
~}g ! ÆÅ öŬvZèg/]|ì »á Zzug ISh ZŠg ZŠ åç³ fÞ] ä³ ³ nv³ ׳ ³Ö] &³ ³ Ò nÆ
W
ÆÅ öŬvZègZ]| ( [K Z)ä³ ³nv³×³Ö] &³ ³Ò á^³ ³Ò ì w®
ܳn¿³Â á^³ ³Ò Ì~}g !
16 Ý ^ Ò H ] J àŽ n Ò ç r m ] o Ú ¡ ‰ ] [1ãi oe^aæ Ü¿Â] 'çÆ ^nÒ

X •Šg Zzp ÖZÆ (X™Z )X änv×Ö]


Û ~ŠŠ_ö/Z†•~> ðE
X •D â • 3E
4ÉZ`g Zæ
ègZ]|X á^Û%Â æ †Û ðänvÖ 6nßÛ3a æ !]… äßn‰ •†Ò oÚ†µö o× ànßÚ©ÛÖ]†nÚ] Fänv³Ö
X ‰îŠ½ÃVlÆyZV·h ZŠ Åy¢]|gzZÅvZèg/]|ÅvZ
Å ( ½!)ïq
Z * J (» Sh ZŠÐ ]%¥iz à¸gzZ wZ ¸Zz ]c
™ MgzZ * Zzgx ÓyZ
Š q Z {gÃè gzZ • C™¨
Ž ì C™7¿CZ f »ÅvZ èg/0vZ†]|c HÅg
5ÒÉZ[!
Xì w®b§kZ~k éE pÑ~g g
!å„ì] Ø–Ê ^ÛÊ äjnvÖ o× ˜fÎ †ÛjÂ]æ] su ]ƒ] †Û àe] á^Ò
X ïŠ Z ÍÐZ @
ƒ{Š c
iÐŒq ZzŽ »Sh ZŠ ÂD™{/c
eZ  /0Z
W
(Ž! Z0Zzð̈zŠ ƒ ZŠ1Z )Xì w®„(Z~}g ! ÆÅ öŬvZèg {kÙ 1Z {z´ÆkZ
C
Û yÒÐ ¿LZÃu ~y
W
äZ ÍSh ZŠž c
â• M Åy%g ZläÅ öŬvZèg/0Z]|
t ·Ñ!
*
Z ÍgzZ * ZgzZì ^
™ÁÐ_q ZÍ{Š c
Y* Zu~y
ZªXì _q
iÐ_q M Å
b§kZgzZì Hwú6i ZŽ ÈÒÿkZÆ/0Z]|ä>zY fFì q )Z½ ÜgzZx Zw
ZzgYz1{Š c
/0Ze iн¯Âì e* ZÍSh ZŠ ¿ðä Z[ZÔì CYƒÌr~]c Zzgx Ó
ÅW
•ì g UgzZ ŒZz à zZ ÂñZ Í: Ç!
ZgzZì x Zw *
¤ Z ÍÁÐ kZgzZì YZ ÍÅ ö ¬vZ èg
ZÍ{Š c
Y Âì e *
ì^ iн¯ÃSh ZŠ ¿ðä
Zžì cÛ ämvZ G
â• î*9g ~ŠŠ _ö/Z†
W
U
Xì " (ZÐÅ öŬvZèg/0ZèY
äne^aæ …æ] än`ÏÊ Øñ^ŠÚ
Û ~ ( 86 m(®Z îG
•D â • G4‘E)çOì –ŒZÐ y!
0E i *~i úä r
™+  ™c
X àŠu] á^Ò äÞ^Š×e ÔÖ]ƒ ÀË×i á]æ
Û ~}g !
‚Î á^³Ò ä³f×Ïe å•^³ÏjÂ] Ä³Ú ä³ Þ^³ Š×³e ÔÖƒ †³Òƒ á^³ Ê X •D â • Æ+ Å ³zçz
Û ~+
knÛÖ] ]„â o× oב] ÙçÏm á] ^ãj˳‘æ X •D â •  Å{ i »i úgzZ ( 6m ) Ø–ËÖ^e 1i]
17 Ý ^ Ò H ] J àŽ n Ò ç r m ] o Ú ¡ ‰ ] [1ãi oe^aæ Ü¿Â] 'çÆ ^nÒ

Û ~+
á^³Ò ä³ f׳ϳe å•^³Ï³jÂ] Ä³Ú ä³ e À³Ë³×³ i á^³ Ê •D â •  Å<Q !èm^³Ë³Ó³Ö] o³×³Â ^³ •†³ Ê
!Ø–Ê]
XìŒZgzZaZ(Å{i»Å³ÅçzÅiú)*Ðy!
™+ ižìtÀF  yZ
°â»]Zg„ƒ
c¸gzZ•ë ŒZgzZaZ*Ðy!
™+ ½¬ZñiúždŠ[Z
ivßëì Åc}(
yìZñÆr Û s»Z „\ M •ë®
 ™cžN â• $
Ã+ Ûr
ž•\ M1•Dâ•™

( 8 m'dŠ )Xì –~VžÅçzC»yŠ¤
~'är
 ™cX 2
Ìt V; Xì yìZñÆw¸Ær Û \ M •ë®
 ™cž• â • $
ÃkZŽ • \ MgzZ
X bŠ[ZŽ™™aÎZg fX yÃÑZzì®
$
Ã<
 gzZì @  î
ƒyÃÑZz+ Y< $
žìgŠ c
Ônfße ÔnÖ] äqçi] oÞ] Üã׳Ö] }™Y ¬ŠV- h Ziž•˜~33 m'r
ÑG]  ™cX 3
} ZX oeçÞƒ oÖ†ËÇnÖ oe†ÃÖ] Ôe ä³qç³i] o³Þ]æ ä³×³Ö] Ù糉…^³m èÛ³u†³Ö] o³fÞ ÔÚ¡³‰ Ôn׳Â
~Z}
B‚}¾Vƒ @
ƒzá~vZwÎg c ƒzás§~¾
Ña1 Vƒ @
ì Øg ÑŽ x?Zmu 0
}÷{zž @
X •{ k s§Å[g LZ
W
‡â ¬ŠÐazÆ\ MÉ IvZwÎg c
ÃÅz! Mzm öŬvZ -]À M ]Ãzˆr
 ™c
XÆ\ M c
ñƒ¬Zñ}g ør Û X •ë uÑÐZŽ •! ;z1•D 2
 ™c• â •
Û ~34 ” p†³Ú ä³ nß³Æ X 4
W
Ý¡ŠÖ] ¾ b§ÏZà ¿öŬvZèg/z–1Z]|ž•D â •
Ý¡ŠÖ] Ðm‚’Ö] †Óe ^e] ^m Ôn× ݡŠÖ] äi^Ò†³eæ ä³×³Ö] èÛ³u…æ ä³×³Ö] Ù糉… o³fu^³‘ ^³m ^³Û³Ó³n׳Â
 gŠ IxsÆ™¥#c
ÆkZ\ M Hì –„  ™cdŠX Ñæ…^³Ë³Ö] †³Û³  ^³ m Ôn׳ Â
ö är
?•¬Zñ
Ý^³ ³ ÚŸ] Ý^³ ³ nϳ Ö] g³ ³v³ ³jŠmæcÛ çOì –ï½x ªär
â•  ™c~36 m'X 5
c]|tì ï*
ƒZ9ì ïª!Œ^ßÖ] ݆Ò]æ Å…çÖ]æ àm‚Ö] Øâ]æ àm‚³Ö]ç³Öæ] Ù•^³Ã³Ö]
Û Ð s »ZQ B7^
{zžN â • YÃx ªkZŽ •D Yñ0 á g Z »r
Ìvß,Zpì Š • ™
18 Ý ^ Ò H ] J àŽ n Ò ç r m ] o Ú ¡ ‰ ] [1ãi oe^aæ Ü¿Â] 'çÆ ^nÒ

X ³ #c  ™c
•¬ZñÆr
•¬ òŠ M :e ~ T• ˜- ¡¹ÑVƒ Ç (Z c- r
Tgg ZwZ Ú!  ™cX 6
Û çOVƒ
^ß›çjŠÚ á^Ò ]ƒ] èÃÛrÖ] š†Ê äÚ à‰^m ‹Û³í³Ö] é³çF³×³’³Ö] èÚˆ³Ö à³Ú Ø³Ó³Ê •D â •
!…]†u] ð^Ç×e ð¡Ï ¡q… ànÃe…] ^ãnÊ èÃÚ^u èm†Îæ ]‚×fe ^ÛnÏÚ
T~Vƒ Ç, Z c  ì xi ÑÌ-6
~àƒ}~ízZ Û ,i úõ0
kZ•n• Tª
6
Û (C
c  … â 7oÑÃòŠ M :e X • ë n• Ù ! ;z pVƒg ZwZ Ú!
•¬ ÔòŠ M :e ~
X 7c ñƒ³#Ær ™
Û ä Åz! Mzm öŬvZ -ݬgzužì ÅÜg
W 4‘Eär
žì c
â• uq Z~ G 0E
îG  ™cX 7
0V #} Z¾ gzZƒ Z96GÅkZq /J43X e ÂzŠ™'
ZÐ ~ ?ž õG Z'è6kZ ?gzZ ñY% ðÃZ
ë vßt ` M p• D™Üú » {Š% Âr
 ™cdŠ êŠ 7[ ZŽgzZì ù {Š%{ z ïV #
7{Š%ž•

Û ç O• ˜ ^
•D â • Ûr
YÃ`â ¬Š™ VZB;ˆÆi ún• ™c~654 m'X 8
àÚ tˆu p„Ö]çâ Œ^íÖ]æ èeçjÓÛÖ] éçF×’Ö] àÚ É†Ê ]ƒ] ä×Ö] oÖ] ð^‚Ö^e äm‚m Äʆm àÚ se]†Ö^³Ê
vZcY ¬ŠÆ™Ýqº Û ˆÆn•
 Z• Û i úäTì {z¿ÑZzäVZ œž ð^• ¡e ‚r³ŠÛ³Ö]
W
òY ¬Š š ÐKŽì {zu {gzZ ñVZB;Ð MÆ ö ¬
XŠ Å

á g Z kZ yö Š [Z •… Y ]o" ÐZ +ª)]Z|pì Š •


6Š • á g Z »r
 ™ct
Xì ³#»kZyÃgzZì @
™¿
Û ~ 'r
ì yZZ Zg øž!å^i ]ƒ] å…•ˆi àÚ Í†Ãm knÛÖ] á^³e à³Úç³Þæ •D â •  ™cX 9
X … â 7+ª)pŠ • á g Z »r
 ™cìtì „TÐZ {zñ M]  k0
ZižZ Æèž
Ö ªÃÅz! Mzm öŬvZ -]Ñ»gzug—öŬvZž• D â •
Ûr
W W
6l²yŠÆ #  ™c
Û çOX Çñèk0
…^jíÛÖ] ä³nfÞæ ä³Ö牅 ‹³×rm ä³ ×³Ö] á] á悳ϳjóm èß³ŠÖ] سâ]æ X •D â• LZ

X 7yZ¦Ù ?•… âtÌ\ M H•â •
C Û !èÛnÏÖ] Ýçm •†ÃÖ] o× äÃÚ äñ^nfÞ]æ ä׉… †ñ^‰ o×Â
19 Ý ^ Ò H ] J àŽ n Ò ç r m ] o Ú ¡ ‰ ] [1ãi oe^aæ Ü¿Â] 'çÆ ^nÒ

Ûr
W
Å `ZcäÅz! Mzm öŬvZ-vZwÎgžì yZZZg øž•D â• ™cX 10
ä³e… p]… Ü׉æ ä³n× ä³×Ö] o³×³‘ o³fß³Ö] á^³ e à³Úç³Þæ ÔcÛ çOX ¬ŠÐV\ M ÅuÃ[g LZ]Zg
â•
X … â7Ô;z1 159 m á^ßÛÖ] oÊ Ÿæ ä‰]… oß×Ãe å•]çËe Ÿ ä‰]… oßÃm ð]†‰Ÿ] è×nÖ ØqæˆÂ
Ø èÆ£Zx â Z¿zŠ NZ ñzgi ZÃy Z õÄW ¬z: 4hž•_â ¬Š r
}g â 6<  ™cX 11
Û çO}™•6
o³Þ^³fnŽÖ] Øfßu à³e ‚³Û³v³Ú à³e ‚³Û³u] ä³ ×³Ö]‚³f ç³e] Ý^³ ÚŸ] Ù^³ Î •D â • ÏZgzZ
( 871 m ) äiçÚ‡ oÊ ^Þ†Žuæ ^u†Êæ ¡‘] äfâ„Ú o× ^ßi^Ú]æ
X¸Ur Û Z»%ZkZäg
 ™cžì Hg Z Œ » ZX¸U\ Mž Zƒx¥Ð kZ
Q Z'
Ü z »i úÅ- ~ q nZÆ<
ª Âì –wZzi i Z I‰ Ø èÆ£Z x â Z ä \ Mžì zz ¸
x â Z LZ ëXì 7u6ë{z • ˜XŽ ~ÇÅx â Z LZ {z • ¬Zñ}g ø { z~ äƒ
ïZ Ì~Ç{z´ÆÑ!  ™cÃ\ M¤
{gÃè b) Âì q nZ »r ZXÆx â Z LZ {zX •ªÆ
£Zx â ZX •: Âìg ZÍ *
X z™„ ÅN ZÇÅr
¤  ™x â ZX z™q nZ
 ™x â Z ¿q
™ƒª»r Ûr
Z ªì s %Z »Y •~XTž• D â • ™cX 12
Û çO7^
D â• á gzZ£Zx â Z Âì ¥ Þ *
Yg ïZ6kZêÆw• c ™à Š% b ï¾!
ì @ °¬
‚×ÏÚ „nfßÖ] oÚ^ h†ŽÒ •^ãjqŸ] änÊ É^‰æ änÊ ð^ãϳ˳Ö] Ì׳jì] ^³Û³Ú o³ò³ŽÖ] á^³Ò ]ƒ] ^³Ú] •
Ý^ÚŸ] gâ„Ú oF× çâ àÛÚ ‚uŸ àÓm ÜÖ äfâ„Ú àÚ Í†Â ^Ú oÖ•¡e 醑] t•ˆiæ èËnßu o³eŸ]
X 143m !än× …^ÓÞŸ] oÊ^• æ ‚Ûu]
Š 4
q Û IÃ1zgÐÇÅx â Z}uzŠÃªÆWZx â Z r
Z • D â •
ÆyZ¤  ™cdŠ
X •BhgzZ9x â Znƪr
 ™cž Zƒx¥˜VY (Z ÂCƒ^
Y[ MÇ
žì cÛ ä x?Zmg—~ T• ˜ g
â• uq
Z r
 ™c~871 mÆ'X 13
 Xƒgg
} M ¾ ànÖ^³•Ÿ]æ Ü`n׳ hç³–³Ç³Û³Ö] †³nÆZ  Âñ7
 ¼r¾rx â ZZ
Z 
uX¼
hç³–³Ç³Û³Ö] †³nÆ Ù^³Î ]ƒ]æ ]ç³j’³Þ^³ Ê ð†³ Î ]ƒ]æ 憳 fÓ³ Ê Ý^³ ÚŸ] †³ fÒ]ƒ] X •tÂÆg
lñ{~ÇXñ7 ƒx¥ÐTX ànÚ• çÖçÏ³Ê à³nÖ^³•]Ÿæ ܳãn׳Â
 ˆÆržì @
:Zx âZZ
20 Ý ^ Ò H ] J àŽ n Ò ç r m ] o Ú ¡ ‰ ] [1ãi oe^aæ Ü¿Â] 'çÆ ^nÒ

tì @MˆÆ} M ZߦÂ@ Ü 1xg lñ{¤


ƒ>gÎæ‰ Z¾ } M ¾ A’ZÑzZ
 ìg
Š 4
c V; X ZƒxiÑq Ær M ¬ Ð "7A’ZÑz¬
 ™c xg lñ{Ã~Çn kZì c
Û n•
ìYƒ±5 ïŠ 7g ZŒ Û ~ iúÃBà >gÎ > ZŒ
Û £Z x â ZgzZ¸ ªÆ N
 0£Z x âZ r
™
X ~èF
kZÃGr Û gzZpÑ•g !
 ™™| 7pÑy M Œ 
{g Š Û ~105 mr
ž•D â •  ™cX 14
p‚ãmæ ᕆÏÖ] àÚ ^³ ↳nÆæ ‚³u] ä³ ×³Ö]ç³â سΠ鳆³Ú 鳆³ŽÂ p‚³u] ð†³fÎæ X cÛ çOÇ[Z N»
â•
Ûq
Ã{Šç'N[Z N»y M ŒŠ 4 Æ$öžì ô¥~g Q Zg ¶ ZpX †³fÏÖ] g³ u^³ ’³Ö ÔÖƒ h]ç³$
Š 4
(q Ær ™c1Y 29 ag â 29 gzZ Y 28 ~Z10 gzZ Y 28 ðÑŽ 6 g ¶ZdŠ ( 7

X èÃÒ… á憎 o³âæ X cÛ çOì äôzZ F
â• Û ~567 mr
i úž•D â •  ™cX 15
X … â 7ôzZ F
«gäž•\ Mp
Û ~™fÆA=ÆZ}
ä³ ³×³Ö] ð^³ ³ ß³ Ú! à³ Ú áç³ Ó³ nÊ •D â • ~977™'r
 ™cX 16
ƒÐ~V•ZÆ õÄW ¬vZ¿{z !äñ¡ì]æ äñ^³q]æ å•¡³eæ å•^³f k³v³•æ 䳕…]æ]æ ð]‚³ã•æ
V2zŠgzZVzàgzZVzÈÆkZgzZЊ @
ƒy˜ »yZ c zZÆkZgzZÐ VƒZÍÆkZgzZì @
Y
èß³ ³v³ ³• áç³ ³Ó³ ³jÊ Xì cÛ V˜ì H™f~!£¸aÆØZb :ä\ MÃy*ÏZì @
â• Y
•BŠ mZz, Z…ÃÞZ { Çg !
I (Z c á g Z »r
yÑ=Ì\ M HXŠ •  ™cìt !•^³ ³ fó Ö]æ •¡³ ³fÖ]
Š 4
Xì uÑq Æ\ M
Û ~!£ØZ b :r
'ç³ndzÖ] o³Ï³Ši Ôeæ h憳ӳÖ] ÌŽÓ³ ß³ i Ôe•D â •  ™QX 17
žƒgzŠV`Ðgz}¾žX Ý^ÃÖ] ”^íÖ] à àvÛÖ]æ ð¡fÖ] ÄÊ‚m Ôeæ Åæ…ˆÖ] k³fß³i Ôeæ
z Ü}¾gzZ
VÍß\ MX ÏVƒgzŠÐx°zm{BšÐ=g f}¾žƒÈZgigzZа'
Ûr
?•D â • ™cŽì {o¸ Ì»
Û ~V Zð¾!£ØZ b :r
^Þ] Ý•• àe] ^m äfjÒ ˜Ã³e o³Ê ä³×³Ö] Ù^³Î X •D â •  ™cX 18
21 Ý ^ Ò H ] J àŽ n Ò ç r m ] o Ú ¡ ‰ ] [1ãi oe^aæ Ü¿Â] 'çÆ ^nÒ

xŠ M0Z} Z !áçÓnÊ àÒ oŽ×Ö ÙçÏi Ô×Ãq] oßÛ] áçÓnÊ àÒ oŠÚ ÙçÎ] ^Þ] Ÿ] äÖ]Ÿ ä×Ö
(Z ̻ƒg Zˆ@Z÷ Âì CYƒ { z YƒÃÚ ËVƒ H~ ~17ŠqðÃVƒvZ ~
4Š ò+@Ã{È w=ÆZ}
ž• … â Ì\ M HÏñYƒ {z Âǃž¾ × ËÌÂóŠz™

Û çOì xi Ñcch
à³ ³ ³Ú ¡³ ³ ³Ê •D â • ÙN ž•D â •
ç'C Û ~997 m'r
 ™cX 19
ž•D â •Ûr
 ™cQ?ìcðÃÌ»\ M H !^ßne ^Ú o× în• àÚ Øq戳 ä³×³Ö] ‚³m†³Ú à³Ò
œÐ kZž @ ðÃ{Š c
X 7vg ) iÐc}÷~: â ikZž õ/G ƒŠ NZ~hžcLZ »h
J43X e * %
X ñVZ
Z t Ãß ZÌ•¤
Â7¤ Z•hç'NÆc¾[xZáZz äZzg Q Z {ŠŽñž• â • Û [Z
 ™c
X ³ #Æw¸Ær
äÒ…^fÚ pæ^• 1Ò äß ä×Ö] o•… Ü¿Â] 'çÆ
• BuÑz¬ª)! ;z Ε G} úŠ,ZÐ ¹ äÅvZ èg WZ_¨* ¦
P Xì Ðzz Å ä™thÃ~z¬Š yZÆÅvZ èg WZ _¨ÌðZ±Ð ï
GE4hÒX3Z Å yZÉ
X VzŠ™n²VŒ~z¬Š
Å
X •˜~g UH Z >$
Æ á *
i {ukŠ~ŠŠ_ö/Z†{ • +
¦$ åC Z •X 1
éˆÂæ äÖ Øu^‰ Ÿ p„Ö] †vfÖ] ]„â à ]æ„ìæ ]çÛ×â Ù^Ë›] ^m Ù^_e] ^m äß ä׳Ö] o³•… Ù^³Î
oÊ ˜ñ^Æ ^Þ]æ ÁçËvÛÖ] |ç×Ö] oÊ oßn é ðçeçe á]æ o× á畆Ãm ð^nÏ•Ÿ]æ ]‚óŠÖ] á] o³e…
gŠ kZgzZ ƒ Mz0
Å[g LZì n7„ {g ) »TXßá¼Ð c  Û áZzgŠ ·} ZX ä×Ö] Ü× …^ve
i•
~gzZì Lg~pôbß0Y˜Í Zg øgzZ• D Y G 7gŠ6ívßh$
gzZh ( ï
X Vƒ;g Îð¨~Vzg«ÆV9ÆvZ
@:E
š¨]ª“g ZuÑZ îGE @:E
X(gzZì w®Ðg ZuÑZ îGE X(»ÅvZègWZ_¨*
¦!kt!: å‚ñ^³Ê
Š q ZÉìR„, Z
X pÑ~g g~g
22 Ý ^ Ò H ] J àŽ n Ò ç r m ] o Ú ¡ ‰ ] [1ãi oe^aæ Ü¿Â] 'çÆ ^nÒ

Xìg•sfÄ»\ M~š¨{•X 2
^³ÃnÛq 䳳׳Ö] •¡³e o³Ö] l†³¿³Þ
o³Ö^³’Ö] ÜÓu o³³×³Â èÖ•†³³í³Ö
X •ñƒA: ZŠÆðZgP‰1NŠ b§kZÃVzà}g ‚ÆvZäë
X cÛ gzZX 3
â•
݈³Â ‡] †³_³e èó׳ì o³³Þ^³³ŠÒ
Ù^³Û³Ó³Ö] á^³r³nje o³ß³³qç³³iæ
»q¾gzZ•g ózî6Tì ðâ • Û Ø%u •á 7Åò ³zß Z=äkzŠñZ} i Zâ{g f ª
G
Ù gzZ‰
X ~wqC Ü zC
Ù ¬Z÷X c
¯g U»V ðE¢gzZVCzx Óì 3g6
3 ‹ u}÷` @
X cÛ gzZX 4
â•
^ߊەæ ànÖæŸ] Œ†Û• k³×³Ê]
h†Çi Ÿ o׳óÖ] гÊ] o³×³Â ]‚³e]
¬Zå [ë M Zg øgzZ‰ƒ[z¾`gÎÆVÍ߬Ðë
X ǃ:[z¾LgzZ bg6
å^fjÞ]
ÅÅvZ èg u 0  žì ZŠÎ×~ ðW“Št »ÅvZ èg u 0
_¨Ð Z äâ ! ; z
_¨äâ : c
y{ Ÿg£Zx â ZXì ;g Y k( á 5gzZ y M 5izgC
Ð MÐ y• Ù wq @ ZŠg ek »e
Zƒx ¬8 Ñz
X cÛ ä{ukŠ~w'
â• 
E
6• t‚ ì » u™f ´ é5 gz
Eš ¢
Z¾ *
J (ì gàÐZ N ]t
X Vƒ±5Ì]ZŠ •á g ZvŠÆ\ M !Vl]•^•…]
V¦gzZVzŸÆVߊÆVÍßÃvZY 1zZäVz³õÄW ¬vZ !l^nËíÖ]æ †ñ]†ŠÖ] o× ð^ßÚŸ]æ
à³ ³nfÖ^³ ³ ³_³ ³ Ö] ènß³ ³ ÆE Xì c {æ7gzZÑZz% 5ÃVߊÃyZä}÷èYì c
¯}Z »VÂ! Û i6
â•
23 Ý ^ Ò H ] J àŽ n Ò ç r m ] o Ú ¡ ‰ ] [1ãi oe^aæ Ü¿Â] 'çÆ ^nÒ

D832 (831”
X cÛ gzZX 2
â•
kZQXì @
YÖ6
ϙũ Âà zQ gvvÖ] äß Äʆm Ü$ ‚nuçjÖ] o‰†Ò o× ‹×rm Ü$
D862 ” ànfÖ^_Ö] ènßÆEX •D Y•Š™gzŠ} Š6 gzZ]!
sx ÓÐ
E
á g Z {zt!:å‚ñ^Ê
G
XM{g7%G ~g Y~ ðW ƬÔ;z&ìŠ •

Û Ãá Zzäƒ^
X •D â • Ã6
ÑzX 3
e
цìæ àmçÓjÖ] ÔnÖ •†mæ ^ãfñ†Ææ èßm‚ÛÖ] Ýç×óÖ]æ Ýç³×³Ã³Ö]æ …]†³‰Ÿ] 1³F׳ à³Ú©³i „³nß³v³Ê
ÔÞ^Ò èÖ^vÖ] å„â oÊ áçÓjÊ èßrÖ] oÊ ànßÚ©Û×Ö áçÓi ojÖ] 酂ϳÖ] سnfÎ à³Ú o³â o³jÖ] l]•^³Ã³Ö]
ä³×Ö^e †’fiæ ä³×Ö^e Ð_ßiæ ä³×³Ö^³e ij۳Ši é³…„³Î Ôjn×³Ò áç³Ó³jÊ é³†³ìŸ] o³Ê lç³Û³Ö] ]‚³Ã³e k³nnu]
!ä×Ö^e Ø_Ãiæ ä×Ö^e oÊiæ ä×Ö^e •_fjÎ
»gzZÐ ƒ Y 0 xzøgzZ }ZÆ T ÚÆ kZgzZ6-Dvñ; g ZuZ x ÓkZ :
Z¾z T
]â Z™gzZ ]ZŠ ¬ tg Zp{zÐ nÅ]gŠÐ ?gzZ Ç ñYƒÝq s¥6kZgzZ +@Å]Ñ»
ÍÐ ƒ Yƒ,Z ~ ª
ˆ Æ ä% c  ÃÝñŽ ÏVƒgŠ ™
q kZ ?: ÏVƒ Ýq ~ ¼
W
ÐdŠB‚ÆÏZÐ’B‚Æ öŬvZ ?σÝq]gŠ~g7Ã?gzZƒ‰ G {0 i~]yM
XÐß1B‚ÆÏZ
xmæ]†i
-GÍhG

 Å ê Zz> }ZaZm*™Ñ ôzZF
o ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³â X ì < Û 0ÆôzZ F
i úž•D â • iú
D489 ” ànfÖ^_Ö] ènßÆE Xì ]ÎgäŠ Z®ÅkZX èÃÒ… á憎Â
^ßm• ä‰çe çÒ 7çãi^a
VƒÉ¿zŠ¤ Z ‡^q àm‚jÖ]æ Õ†fjÖ] äqæ o× å‚mæ †ìŸ] Œ ð]… ^Ûâ‚u] سfÎæ ^³Ï³Þ^³Ã³i á]
YtÂ~a éS®r6
D31” ànfÖ^_Ö] ènßÆE Xì ^ Y ¯ÅäƒsgzZgZgŠB;gzZu»}uzŠq ZgzZ
oÛn¿Ãi Ý^nÎ
24 Ý ^ Ò H ] J àŽ n Ò ç r m ] o Ú ¡ ‰ ] [1ãi oe^aæ Ü¿Â] 'çÆ ^nÒ

á Š !
Ô+-ZzÔ{ • wŠ ¬X Œ^ßÖ] ݆Ò]æ Å…çÖ]æ àm‚Ö]çÖ]æ Ù•^ÃÖ] Ý^Ú¡Ö Ý^nϳÖ] g³v³jŠm
ƒZ9cWÅòŠ M vg )
D31” ànfÖ^_Ö] ènßÆE Xì ï*  Ôg ZgŠ
gzZg ÇÌ6
gnÆ Ü× çÒ ä×Ö] ð^nÖæ]
Û 0Æ(DÆvZY 1zZ
X •D â •
ÜÓvÖ] h]†Æ áçÏßmæ læ†frÖ] àÚ Ýç×ÃÖ] Å]çÖ] ÜãÖ o–i lçÓ×ÛÖ] à ÜãÖ ÌŽÓmX 1
!ÁçËvÖ]æ Ý^ŠÎŸ] Üãß h^Æ^Ú 1F× áçÃ×_mæ Ýç×ÃÖ]æ
ЕD Yƒ×zgxEÆnFÆ]zƒÝ¬6yZgzZì @
Yƒ¢]”ݬ6vZY 1zZ
DànfÖ^_Ö] ènßÆEX •DƒiÐ Vz¸‰ÅnFgzZ•D YGY ØZ6
yZ ÆgzZxEd
¾z
!é†ìŸ]æ ^nÞ‚Ö] gñ^r àÚ on• ØÒ ^ãnÊ †’fi é]†Ú Õ^_Â] Ñ‚’Ö^e ä³×³Ö] k³f׳› ]ƒ] X 2
W
x ÓÆ]y MgzZ *Š Â~ T u™Y «s M m! ZN öŬvZ Âǃ̈¤Ð ðC»vZ ÂZ
q 
D927” ànfÖ^_Ö] ènßÆEX ÇAŠ]¿ Ú
Üã×Ãq ƒ] l^nßÖ] än× l†_Þ]æ •^fÃÖ] hç×Î l†³Û³•] ^³Ú 1³×³Â ܳãó׳›] سq戳 ç³â X 3
|ç³ jÊEXÐaÎB‚ÆÏZÐgB‚ÆÏZXÐzñB‚ÆÏZ !h†³ ³Ï³ Ö] ‹³ ³ ³n‰]†³ ³q o³ ³ e…
D833 ” ànfÖ^_Ö] ènßÆ40 †fÛÞ äÖ^ÏÚ oe†Â gnÇÖ]
ƒzgŠ ð•Z»qZ$
ä³ ³ ³ ³nÖ] •†³ ³ m ‚³ ³ Πܳ ³ $Xì @ ZgzZe
ÑztgzZì @
YƒvZ °+y̈ZZ
 X4
{z:ì @YcŠ ¯ÑZzä™s¥6 ]Ñ»ÃkZQ !ä×Ö] áƒ^e änÖ] t^jvm ^Ú ÄnÛq áçÓnÊ àmçÓjÖ]
W
D46 †fÛÞ äÖ^ÏÚ gnÇÖ] |çjÊEXì CYƒb§ÏZÐ¬Æ öŬvZ Âì @ ™é ZpÅ%ZT
^³m¡fÖ] ÄÊ‚i Ôeæ Åæ…ˆ³ Ö] k³ fß³i Ôeæ 'ç³ndzÖ] o³ ϳŠi Ôeæ h憳 Ó³Ö] ̎ӳ߳i Ôe X 5
gzZY ¬Š ~¾gzZÏN YƒgzŠV`gzZ;‚Ô§ÆVÍßÜ~g v!Ý^³ÃÖ]æ Œ^³íÖ] à³Â à³v³Û³Ö]æ
Æ VzÈ x ¬z m{Ð Š ZæZ ~g vgzZÐ N Y ñÇ Z EÐ gz}¾X σ lg !
Е'

D4†fÛÞ äÖ^ÏÚ gnÇÖ] |çjÊEX ÏN YÅgzŠ]‚gzZxÑ MzT
r
Þ ‡C
X Vƒ±5 éS®rg ÃZP7ÁÐL Ù inÆÔ;zÄq
Zq
Z »pÑš¨{•
25 Ý ^ Ò H ] J àŽ n Ò ç r m ] o Ú ¡ ‰ ] [1ãi oe^aæ Ü¿Â] 'çÆ ^nÒ

ܳm‚³ ³ ³þ ³Îþ †³‰ o³ ³ ×þ ³ ³ Âþ o³ ß³ ³ ³ ³þ ³ Ãþ ³ ׳ ›]æ


o³ ³ Ö]©³ ³‰ o³ ³ Þ^³ ³ ³_³ ³Â]æ o³ ³ ³Þ‚³ ³ ׳ ³ Îæ
c Û uì =
z ` @Zi ZâÐ y M Œ
º Z Û{ ; g ê Š = ó â ¼Ž
^³ ³Ã³ Û³ q h^³ ³_³ ³ÎŸ] o³ ³Öæ o³ ³ÞŸææ
Ù^³ ³ u س Ò o³ ³Ê „³ Ê^³ ³ Þ o³ ³Û³ ³Ó³ ³v³ ³Ê
¯ Áq »[·Zx Óä h=
ì c
6äâ i ì Ç* Ù Z%
¬~ wq C
…^³ ³v³ e o³ ³Ê p†³ ³‰ k³ ³nϳ ³Ö] ]ç³ ³×³ ³Ê
Ù]戳 ³ Ö] o³ ³ Ê …ç³ ³Æ س ³Ó³ ³Ö] …^³ ³ ³’³ ³Ö
¸ƒ [ M Vß Z e i Zg CZ ~ Vƒ c
T gŠ Ž
'Za a * Ù Ð y•
ƒºC á Å Z}

Ù^³ ³ ³fq o³ ³ Ê p†³ ³ ‰ k³ ³ nϳ ³Ö] ç³ ³ Öæ
Ù^³ ³ Ú†³ ³Ö] à³ ne k³ ³Ë³ jì]æ k³ ³ Ò‚³ ³Ö
Z
~ Vzh N Æ ß i Zg CZ ~ Vß Z e ¤
 Šr
™::N YƒË~ Vzg fÆ“ g Â
…^³ ³ ³ Þ Ñç³ ³ Ê p†³ ³ ³‰ k³ ³ ³nϳ ³ ³Ö] ç³ ³ ³Öæ
o³Ö^³u †³‰ àÚ k³Ë³_³Þ]æ l‚³Û³í³Ö
6yY " Ÿ!Íß i Zg CZ ~ Vß Z e ¤
Z
™ 0Ï0
i `Z Ð ]gŠ Å u 0ñZ}

…ç³ ³ ³â• æ] …ç³ ³ ³ã• ^³ ³ ³ ³ ³ãß³ ³ ³ Ú ^³ ³ ³ ³ ³Úæ
o³ ³ ³Ö^³ ³ ³ i] Ÿ] o³ ³ ³–³ ³ ϳ ³ ß³ ³ ³eæ †³ ³ ³ Û³ ³ ³i
26 Ý ^ Ò H ] J àŽ n Ò ç r m ] o Ú ¡ ‰ ] [1ãi oe^aæ Ü¿Â] 'çÆ ^nÒ

@M 7~ *Š (Z · c: â i
6gŠ }%¬ } Š: Ž òs: â Ý
p†³ r³mæ o³ i^³ ³m ^³ ³ Û³ e o³ ³Þ†³ ³fí³ iæ
o³Ö]‚³q à³Â †³’³Î^³ ³Ê o³ ß³ Û³ ׳ ó i æ]
™{ Ç MŠpÐ wz èâ =
ì @
uŠp”
g
‰Ü z Zg ‚ì ,@Z%
oßÆæ x_•]æ g›æ ܳâ p‚³m†³Ú
o³ ³Ö^³ ³Â ܳ ‰Ÿ^³ ³Ê ^³ ³ Ži ^³ ³ Ú Ø³ ³Ã³ ³Ê]æ
Y† ŒgzZ Zƒ ^ƒ g&
̈¤ }%
™ì eŽ6 ºœ}%
•ì a» Z}
o³ ³ ³e… ä³ ³ ³ ³×³ ³Ö] Ìí³ ³ iŸ p‚³ ³ m†³ ³ ³ Ú
o³ ³Ö^³ ³ß³ Û³ Ö] k³ ³×³ Þ èó Ê… o³ ³ Þ^³ ³ _³ ³Â]
äkZgzZì [g Z÷vZg e:̈¤}%
Ù H fg ~Š {z
gz {¾ Ãí Ð zig M C
o³Û³Ó³u k³v³i o³Ó³×³Ú o³ ׳ Ö] •¡³ e
o³ ³Ö^³ ³ ˳ ‘ ‚³ Î o³ ³f׳ ³Î س ³fÎ o³ ³ jÎææ

Vƒ Áq » yZ ~ • o Z÷àÆ Z}
6]$`zZ wŠ Z%Ì]Š Ñz i Z Iåž
^³ ³Ã³ Û³ q o³ ׳ Ö] •¡³ ³e o³ ³Ö] l†³ ³¿³ ³Þ
Ù^³ ³ ’³ i] ܳ Ó³ u o³ ³ ׳ ³Â èÖ•†³ ³ í³ ³Ò
}÷Ã7V-•ƒ
 ƃ
àÆZ}

6ÒäZŠ Æ ðZg Vƒ t ‚‰ž
27 Ý ^ Ò H ] J àŽ n Ò ç r m ] o Ú ¡ ‰ ] [1ãi oe^aæ Ü¿Â] 'çÆ ^nÒ

o³ ³ ³Þ^³ ³ ³ Ê •]æ Ìí³ ³i Ÿ p‚³ ³ m†³ ³ ³ Ú


Ù^³ ³ ³ ³jϳ ³ Ö] ‚³ ³ ß³ ³ ³Â س ³ ³i^³ ³ ³ ³ Î Ý戳 ³ ³ ³Â
 ™gzZ¿z°‚íV¹
~yZyx³r
Ö Ì c
ge # %}%} Z Ð Í$
h Ë
†níÖ^e kÛi