Vous êtes sur la page 1sur 3

Ghost Ship The Numa Files 12 May 27, 2014[12]

The Eye of Heave Fa!"o #$vetu!e Se!ies % Septem&e! 2, 2014[1']


Havaa Sto!m (i!) *itt #$vetu!e Se!ies 2' +,to&e! 2-, 2014[14]
[1.]
(i!) *itt #$vetu!es[e$it] / Title *u&li,atio (ate
1 *a,ifi, 0o!te121 13-'
2 The Me$ite!!aea 4ape!2 137'
' 5,e&e!" 137.
4 6aise the Titai,2 137%
. 0i1e 0' 137-
% Ni"ht *!o&e2 13-1
7 (eep Si1 13-4
- 4y,lops 13-%
3 T!easu!e 13--
10 (!a"o 1330
11 Saha!a 1332
12 5,a Gol$ 1334
1' Sho,) 7ave 133%
14 Floo$ Ti$e 1337
1. #tlatis Fou$ 1333
1% 0alhalla 6isi"' 2001
17 T!o8a +$yssey' 200'
1- 9la,) 7i$', 4 2004
13 T!easu!e of :ha', 4 200%
20 #!,ti, (!ift', 4 200-
21 4!es,et (a;', 4 2010
22 *osei$o<s #!!o;', 4 2012
2' Havaa Sto!m', 4 2014
1= #lthou"h pu&lishe$ i 13-', *a,ifi, 0o!te12 ;as ;!itte a$ ta)es pla,e
&efo!e The Me$ite!!aea 4ape!>
2= #lso pu&lishe$ as ?May$ay2?
'= Novels featu!i" (i!) *itt, a$ his ,hil$!e, (i!) *itt @!> a$ Summe! *itt>
4= Novels ,oAautho!e$ ;ith 4live 4ussle!<s so, (i!)>
The NBM# Files[e$it]
This se!ies of &oo)s fo,uses o :u!t #usti, Team Cea$e! of NBM#<s Spe,ial
#ssi"mets $ivisio a$ his a$vetu!es> Some ,ha!a,te!s f!om the *itt ovels
appea! su,h as Sa$e,)e!, 6u$i Gu, Hi!am Dae"e! a$ St> @ulie *e!lmutte!>
*itt ma)es &!ief appea!a,es i the &oo)s ?Se!pet?, ?7hite (eath?, ?*ola!
Shift?, ?(evil<s Gate?, ?The Sto!m?, a$ ?Ee!o Hou!>? / Title *u&li,atio (ate
1 Se!pet F 1333
2 9lue Gol$ F 2000
' Fi!e 5,e F 2002
4 7hite (eath F 200'
. Cost 4ity F 2004
% *ola! Shift F 200.
7 The Navi"ato! F 2007
- Me$usa F 2003
3 (evil<s Gate G 2011
10 The Sto!m G2012
11 Ee!o Hou! G201'
12 Ghost Ship G May 27, 2014
The +!e"o Files[e$it]
The +!e"o Files featu!es a ship ame$ the +!e"o ;hi,h 4ussle! it!o$u,e$ i
the (i!) *itt #$vetu!e Floo$ Ti$e H1337=> 7hile appea!i" to &e a $e,!epit
f!ei"hte!, it<s a,tually a hi"hAte,h a$va,e$ ship use$ &y a uame$ a$
myste!ious ?4o!po!atio? u$e! the lea$e!ship of @ua 4a&!illo> The ship is !u
li)e a &usiess, ;ith its ,!e; &ei" sha!ehol$e!s, ta)i" 8o&s fo! the 45# a$
othe! a"e,ies to help stop ,!ime a$ te!!o!ism> The ,!e; is a$ept at $is"uises,
,om&at, ,ompute! ha,)i", a$ mo!e, to ai$ thei! missios> :u!t #usti, @oe
Eavala, a$ (i!) *itt all ma)e ,ameo appea!a,es i the fou!th volume,
S)eleto 4oast H@ua spea)s to *itt o the telephoeI a$ #usti a$ Eavala
appea! at the e$=> / Title *u&li,atio (ate
1 Gol$e 9u$$ha J 200'
2 Sa,!e$ Stoe J 2004
' (a!) 7at,h K 200.
4 S)eleto 4oast K 200%
. *la"ue Ship K 200-
% 4o!sai! K 2003
7 The Silet Sea K 2010
- The @u"le K 2011
3 Mi!a"e K 201'
5saa, 9ell #$vetu!es[e$it]
These &oo)s a!e set mostly i the B>S> i the ea!ly pa!t of the 20th ,etu!y> They
,ete! a!ou$ 5saa, 9ell, a &!illiat ivesti"ato! fo! the 0a (o! (ete,tive
a"e,y, ;hi,h appea!s to &e mo$ele$ afte! the !ealAlife *i)e!to #"e,y> Ci)e
*itt, 9ell has a affiity fo! automo&iles a$ is a ,!a,) shot> The fi!st &oo)
!eveals that 9ell su!vives ito 13.0 ;ith a ;ife a$ "!o; ,hil$!e> Thou"h the
setti" is a ,etu!y a"o, the &oo)s still Lualify as te,hoAth!ille!s, si,e they
featu!e the a$va,e$ te,holo"y of that time su,h as p!ivate e1p!ess t!ais,
tele"!aphs, telephoes, $!ea$ou"ht &attleships a$ ea!ly ai!plaes> / Title
*u&li,atio (ate
1 The 4hase 2007
2 The 7!e,)e! 2003
' The Spy 2010
4 The 6a,e 2011
. The Thief 2012
% The St!i)e! 201'
7 The 9ootle""e! 2014
Fa!"o #$vetu!es[e$it]
The se!ies fo,uses o Sam a$ 6emi Fa!"o, a ,ouple ;ho a!e p!ofessioal
t!easu!e hute!s> / Title *u&li,atio (ate
1 Spa!ta Gol$ M 2003
2 Cost Empi!e M 2010
' The :i"$om M 2011
4 The Tom&s 2012
. The Maya Se,!ets 201'
% The Eye of Heave N 2014[1%]
NoAFi,tio[e$it]Title *u&li,atio (ate
The Sea Hute!sO T!ue #$vetu!es 7ith Famous Ship;!e,)s J133%
4live 4ussle! a$ (i!) *itt 6eveale$ J 133-
The Sea Hute!s 55O (ivi" the 7o!l$<s Seas fo! Famous Ship;!e,)s J 2002
9uilt fo! #$vetu!eO The 4lassi, #utomo&iles of 4live 4ussle! a$ (i!) *itt
2011
4hil$!e<s 9oo)s[e$it]Title *u&li,atio (ate
The #$vetu!es of 0i FiP 200%
The #$vetu!es of Hotsy Totsy 2010