Vous êtes sur la page 1sur 106

Hetgeheimvanhetgebruikvande

ASMEIX
ArjanRoza
ArjanRozaLastechniekBV
Arjan@Rozalastechniek.nl
ArjanRoza11032013 1
R.B.Grovershoe factory
7:45uur1905
ArjanRoza11032013 2
Maandagmorgen.
Denieuweboilerisinonderhoud.
Plantengineerstookdeoudeboilerweereensop.
7:45eenvreemdgezoemwordtgemeld
Plantengineerverzekerdiedereendatallesin
ordeis.
5minutenlater.
ArjanRoza11032013 3
R.B.Grovershoe factory
7:55uur1905
ArjanRoza11032013 4
Deboileris70meterverdergeland
inhethuisvanMaryPratt
ArjanRoza11032013 5
Resultaatvanexplosie.
Deexplosiehadeenkrachtgelijkaan300kg
dynamiet.
117gewonden.
58doden.
Waarschijnlijkeoorzaakeennetnieuwgeplaatste
veiligheidappendage.
ArjanRoza11032013 6
SSSultana1865
ArjanRoza11032013 7
SSSultana1865
2400netvrijgelatensoldatenuitkrijgsgevangen
kampenzijnaanboord.
Hetschipiszwaaroverbeladen,boilerswerden
tothetmaximumopgestookt.
3vande4boilersexploderengelijktijdig.
1600van2400passagierszijnomgekomen.
Grootstemaritiemeongelukindehistorievan
Amerika.
ArjanRoza11032013 8
Historischoverzicht
Ditzijndeaanleidingengeweestomeen
standaardteschrijvenomveiligeboilersen
vessels tebouwen.
ASMEboilercodebestaatalvanaf1911,maar
in1884bestonderaleenboilerstandaard.
SectieIXisinvoorheteerstgepubliceerdin
1940(73jaargeleden).
ArjanRoza11032013 9
Historischoverzicht
lasprocedure
Erwarenmaar3lasprocessenmogelijkte
kwalificerenalsProcedureKwalificatie.
CarbonArc (Koolstaaflassen)
ShieldedMetal(Elekrodenlassen)
OxyFual (Autogeenlassen)
ArjanRoza11032013 10
Historischoverzicht
lasprocedure
Herkwalificatieverplichtbij
Veranderingvanmeerdan15%vanVoltenAmpre.
Bijgebruikgrotereelektrodendiameter.
VeranderingvanlasnaadvormUofVnaad.
Verkleiningvandenaadhoek.
Vergrotingvanderootface.
Toepassenofweglatenvanbackingstrip.
Bijveranderingvanlaspositie(Elkepositiemoest
gekwalificeerdzijn).
ArjanRoza11032013 11
Historischoverzicht
Lasprocedure
9mmdiktekwalificeerdevan019mm.
25mmkwalificeerdevan0 oneindig.
Mechanischetestenalsvolgtvoordestompelas:
2xdwarstrekstaaf.
4xbuigstaven.
Mechanischetestenalsvolgtvoordehoeklas:
Sheartensiletest(Afschuiftest).
Breekproef.
ArjanRoza11032013 12
Historischoverzicht
lasserskwalificatie
Todeterminetheoperatorabilitytoproduce
soundwelds.
Hetvermogenvandelasseromeen
deugdelijklastemaken.
Delassermoesteenstompelaseneenhoeklas
kwalificeren.
Verlengingomde3maanden.
ArjanRoza11032013 13
ASME(BPVC)
BoilerenPressure Vessel Code.
SectionI RulesforConstructionofPowerBoilers.
Section II Materials.
SectionIII RulesforConstructionofNuclear
FacilityComponents
SectionIV Rulesforconstructionofboilers.
SectionV NondestructiveExamination
SectionVI RecommendedRulesfortheCareand
OperationofHeatingBoilers
ArjanRoza11032013 14
ASME(BPVC)
BoilerenPressure Vessel Code.
SectionVII RecommendedGuidelinesforthe
careofPowerBoilers
SectionVIII RulesforConstructionofPressure
Vessels
SectionIX WeldingandBrazingQualifications
SectionX FiberReinforcedPlasticPressure
vessels
SectionXI RulesforInservice Inspectionof
NuclearPowerPlantComponents
SectionXII RulesfortheConstruction&
continuedServiceofTransportTanks
ArjanRoza11032013 15
AndereASMEconstructiecodes
HoeisdeASMEB31.xxopgebouwd
B31.1(Powerpiping)
Elektriciteitcentrales
Industrileplants
B31.2Fual gaspiping
B31.3(Process piping)
Raffinaderijen
Chemischeplants
B31.4(Liquidtransportationsystemsforhydrocarbons,
LPG,etc.)
ArjanRoza11032013 16
AndereASMEconstructiecodes
B31.5(Refrigeration piping)
B31.7(Nuclear piping)
B31.8Gastransmissionanddistributionpiping
systems.
B31.9Buildingservicepiping
B31.11Slurrytransportationpiping
B31.12Hydrogen Piping
ArjanRoza11032013 17
ASMEIXincombinatiesmetde
diverseConstructiecodes
B31.xxserie.
ASMEVIII(Pressure vessels)
Division 1(ASME)
Division 2(Alternatieveregels(Europesebenadering))
Division 3(AlternatieveregelsvoorHogedrukvaten)
DeandereconstructiecodevanASMEzoals
nucleairetc.
ArjanRoza11032013 18
ASMEIXincombinatiesmetde
diverseConstructiecodes
Allemaalhuneigensetvanaanvullendeeisenop
deASMEIXlasstandaard.
Duseerstevraagdiejemoetstellen,
WATISDECONTRUCTIESTANDAARD???
DaarvandaanwordtverwezennaarSectieIXvan
deBPVCmetalsaanvullingopsectieIXdeextra
eisenuitdebetreffendeconstructiecode.
ArjanRoza11032013 19
ASMEB31.3Impact
ArjanRoza11032013 20
ASMEB31.3
Preheating
ArjanRoza11032013 21
ASMEB31.3
Gloeien
Letopookhardhedenverplichttemeten!!!
ArjanRoza11032013 22
ASMEVIIIDIV1
Impact
ArjanRoza11032013 23
ASMEVIIIDIV1
Gloeien
ArjanRoza11032013 24
WanneerisdeASMEIXverplicht?
InAmerikaenCanada,wanneerdezestandaard
indewetisverankerdzoalsinEuropadePEDen
binnenkortdeEN1090serie.
Dooreencontract.
Denkaandevoorwaardendiedangesteld
moetenwordenvoordathetcontractafgesloten
wordttenaanzienvandeeisendienormaaluit
deconstructiecodesvoorkomenzoalstaaiheid,
voorwarmenengloeien(Appendix
ArjanRoza11032013 25
Erinde2013versieeennietverplichte
AppendixKdierichtingmoetgevenwanneer
deASMEIXalscontractdocumentwordt
overeengekomen.
ArjanRoza11032013 26
Denkaan:
Kerftaaiheids eisen
GebruikvanS(tandard)WPSs =(ISO15612)
Temperbead lassenetc.
ArjanRoza11032013 27
Onderhoudenenuitbreidenvande
ASMEIXregels
ASMEIXhoofdcommissie.
Bestaatuitca.30leden
Alleenopuitnodigingkunjeindecommissie
komen.
ArjanRoza11032013 28
Onderhoudenenuitbreidenvande
ASMEIXregels
Erzijn7belangengroepenaanweziginde
hoofdcommissie.
Powerplanteigenaren.
Eigenaarsandereinstallaties,denietplanteigenaren.
Engineers.
Fabrikanten,constructeurs,aannemers.
Vertegenwoordigersvandewet.
Verzekering eninspectieorganisaties.
Consultants.
ArjanRoza11032013 29
Onderhoudenenuitbreidenvande
ASMEIXregels
Dehoofdcommissieisinbalanszijndegeheelvan
dezebelangengroepen.
Ditgeeftdatallebelangengroepenhetzelfde
stemgewichthebben.
4negatievestemmenbijeenstemminginde
hoofdcommissiekeureneenvoorstelaf,dus
overeenstemmingisergbelangrijk.
ArjanRoza11032013 30
Onderhoudenenuitbreidenvande
ASMEIXregels
CommissieIXisondersteunendecommissievoor:
DeanderSectiesvandeASME,dezeanderesectieszoalsb.v.B31.3
mogendeASMEIXgebruikenofhuneigenregelsopstellenmaardatis
nietgebruikelijk.
OpstellenenonderhoudenvanregelsinsectieIX.
ToekennenvannieuwematerialenaanQW422vansectieIX.
Accepterenvannieuwelastoevoeg materialendieinsectieIIdeelC
staan.
Adviserendzijnophetvlakvanlassenvoordeanderesecties.
ArjanRoza11032013 31
Onderhoudenenuitbreidenvande
ASMEIXregels
Section IXisweeronderverdeeldineenaantal
subgroupen:
Brazing (Solderen)
Generalrequirements (Algemenevoorwaarden)
Materials (Materialen)
Performancequalification (Lasserskwalificaties)
Procedurequalification (PQRkwalificaties)
Plasticfusion (KwalificatiesNIEUW)
ArjanRoza11032013 32
Onderhoudenenuitbreidenvande
ASMEIXregels
Detakenvandezesubcommissieszijn:
Voorbereidenvanaanpassingenenmakenvanvoorstelleninhet
deelgebiedwaarinzijwerkzaamzijn.
Addendasvoorbereidenvoorstemmingindehoofdcommissie
Interpretatiesvoorbereidenvoorstemmingindehoofdcommissie
Codescases voorbereidenvoorstemmingindehoofdcommissie
Desubcommissiepresenteerthetvoorstelindehoofdcommissie
endezehoofdcommissiebespreekhetvoorstelenstemtofhet
aangenomenwordenendusindeASMEIXgepubliceerdwordt.
ArjanRoza11032013 33
Onderhoudenenuitbreidenvande
ASMEIXregels
Lidmaatschapvandehoofdofsubcommissies:
Alleenopuitnodigingkunjetoegelatenwordenindeze
commissies.
Voorwaardeisvrijwilligerzijnintask groupsduswerk
verrichtinenvoordecommissies.
Prodeowerk,allekostenzijnvoordepersoonzelf.
Voordeelisdathetcodebook ASMEIXgratisis.
ArjanRoza11032013 34
Onderhoudenenuitbreidenvande
ASMEIXregels
ADDENDA
Eenaddendaiseendocumentwaarinaanvullingenenrevisies
staanopdeindividuelesectievandecode.
Zezijnuitgegeventervervangingvaneenstukjetekstineen
bepaaldeeditieenwordenindenieuweeditiedanopgenomen.
Erwordtelkhalfjaareenaddendauitgevenenna2jaarworden
dezeaddendasverwerktineennieuwedrukvandeASMEIX.
DenieuweASMEIX2013isuitendeaddendaszijnvervallenener
komtnueen2jaarlijksepublicatiecycluszonderaddendas.
ArjanRoza11032013 35
Onderhoudenenuitbreidenvande
ASMEIXregels
INTERPRETATIONS
Interpretatiezijningezondentechnischevragenovereenbepaald
stukjeuitdenorm.
DecommissiegeeftdanhiereenantwoordopindevormvanYes
orNo enoverdeuitlegkannietmeerwordengecorrespondeerd.
Devragenkaniedereenindienen,eriseenbepaaldformatvoor.
(KomtookindeISO156141),publicatieopCENwebsite.
Interpretatieszijnviainternettoegankelijk(ca.9000stuksvoorde
heleBPVCserie)
ArjanRoza11032013 36
Onderhoudenenuitbreidenvande
ASMEIXregels
CODESCASES
CodeCasesverstrekkenregelsdieeenbepaaldmateriaal
ofalternatievemaniervanontwerpenofconstrueren
toestaandienietgedektzijndoordeBoilerand Pressure
Vessel Coderules.
Dezeregelsdieaangenomenwordenverschijnenincode
caseboekBoilersand Pressure VesselsenNucleaire
componenten.
Normaalgesprokenwordendeaangenomenregelslater
opgenomenindecode,maarditisjuridischnietaltijd
mogelijk.
ArjanRoza11032013 37
Onderhoudenenuitbreidenvande
ASMEIXregels
ERRATA
Ditzijncorrectiesvanfouteninde
gepubliceerdecodestaan,dezecorrectiezijn
geldigmetterugwerkendekracht.
ArjanRoza11032013 38
OrganisatieenstructuurvanASMEIX
Eenheden(Inches,mm,anderelokaleunits)
Metingenindeproductie.
Testequipment.
Lasprocedures.
Lasserskwalificaties.
Etc.
ArjanRoza11032013 39
OrganisatieenstructuurvanASMEIX
Jekanallesininchesofmmofanderelokale
eenhedenweergegeven.
Conversiemoetgebeurentot3decimalen
achterdekomma.
ASMEIXgebruikt2eenheden,datzijnInchen
mm.(Beidestaanindetabellen)
Alleenconverterenalsdecodenietvoorzietin
inchofmm.
MeerinformatiestaatinappendixG
ArjanRoza11032013 40
Nuhetechtewerk
QWXXX Weldingsection
QBXXX Brazingsection
Ikbeperkthetalleentotdeweldingsection.
Voordegeldigheidsgebiedenvoorimpact
getestePQRsgaikuitvanongegloeidePQRs
Hetbrazingsysteemwerktexacthetzelfde.
ArjanRoza11032013 41
DegeheimenvanASMEIX
IndeINTRODUCTIONindeASMEIXstaaneenpaar
ergbelangrijkestukkentekst.
ASMEIXsteltdeBASIS regelsvastvoorlassenen
solderenenkunststoflassen.
ASMEIXbevatNIET allelas ensoldeercondities
dieallesafdekkenonderalleproductie
omstandigheden.
ArjanRoza11032013 42
DegeheimenvanASMEIX
Waarzulkeomstandighedenzichvoordoeninde
productiedatASMEIXniettoereikendomde
benodigdelaseigenschappentehalendan:
DefabrikantMOET danervoorzorgendatdeze
eigenschappenwelgehaaldworden.
Dusveelverantwoordingvoordefabrikant.
ArjanRoza11032013 43
DegeheimenvanASMEIX
DoelvandeW(elding)P(rocedure)S(pecification)
endeP(rocede)Q(ualification)R(ecord)is:
Hetvaststellendatdebedoeldelasvooreen
constructiedeeigenschappenheeftdiegeschikt
zijnvoordetoepassing.
ArjanRoza11032013 44
DegeheimenvanASMEIX
MoetdelasserdiedePQRlastgekwalificeerdzijn?
Ditisnogals eenseenpuntvandiscussie.
AntwoordisNEEASMEIXzegtindeintroductie
daarover:
ErwordtveronderstelddatdelasserdiedePQR
lasthijeenvakkundiglasseris.
ArjanRoza11032013 45
DegeheimenvanASMEIX
Taaiheidseisenzijnnietvantoepassingindeze
standaard,behalvealszevoorgeschreven
wordenindeconstructiecode.
ArjanRoza11032013 46
DegeheimenvanASMEIX
Elkefabrikantofaannemeriszelf
verantwoordelijkvoorhetlassendatwordt
uitgevoerddoorzijnofhaarorganisatie.
Deaannemerisookverantwoordelijkvoorde
testendieuitgevoerdwordenomdePQRte
kwalificerendiegebruiktwordtvoorlassendie
onderdezecodevallen.
NoBo???,(ASME/PED,danwel)
ArjanRoza11032013 47
DegeheimenvanASMEIX
Hetdoelvanhetkwalificeren:
W(elder)P(erformance)Q(ualification)
Hetbepalenofdelasserinstaatiseendeugdelijk
(SOUND)lastemaken.
TIP:JezietvaakPerformance staaninASMEIX,dit
heeftaltijdbetrekkingomdeLassersKwalificatie.
ArjanRoza11032013 48
Hetdoelvanhetkwalificerenvande:
W(elder)O(perator)P(erformance)Q(ualification)
Deoperatormoetinstaatzijndeapparatuurte
bedienen.
ArjanRoza11032013 49
DegeheimenvanASMEIX
Welding hoofdstukken.
QW1XX GeneralRequirements (Algemeneeisen)
QW2XX ProcedureQualification(Procedure
kwalificatie)
QW3XX Welder and OperatorQualificition
(Lasserenoperatorkwalificatie)
QW4XX Variables(Variabelen)
QW5XX StandardWeldingProcedures(SWPSs)
ArjanRoza11032013 50
DegeheimenvanASMEIX
Deeerstevraagdiejemoetstellen,watmoetik
gaandoen/wetenalsikmetdeASMEIXga
werken.
Kwalificeerikeenlasprocedure?
Kwalificeerikeenlasser?
ArjanRoza11032013 51
DegeheimenvanASMEIX
Voordelasprocedurezijntweemogelijkheden.
QW2XX ProcedureQualification
(Procedurekwalificatie)
QW5XX StandardWeldingProcedures
(SWPSs)
ArjanRoza11032013 52
DegeheimenvanASMEIX
ArticleIWeldingGeneralRequirements
QW100General
QW110Weldorientation
QW120Testpositionsforgroovewelds.
QW130Testpositionforfilletwelds.
QW140Typesandpurposesoftestsandexaminations
QW150Tensiontests
QW 160Guidedbendtests
QW170NotchToughnesstests
QW180Filletweldtests
QW190Othertestsandexaminations(NDT)
ArjanRoza11032013 53
DegeheimenvanASMEIX
ArticleIIWeldingProcedureQualification
QW200General
QW210Preparationoftestcoupon.
QW250Weldingvariables.
QW290Temperbeadwelding.
ArjanRoza11032013 54
QW250Weldingvariables.
QW251
Essential variables.
Hiervanwordtveronderstelddatdezeeffecthebbenopdemechanische
eigenschappenvandelas.
ValtdewijzigingtenopzichtevandePQR buitenderangevanPQRdanisher
kwalificatievereist
Supplementary Essential variables.
Hiervanwordtveronderstelddatzeeffecthebbenopdetaaiheidvanhet
lasmetaal.(Alleenalstaaiheideeneisis)
ValtdewijzigingtenopzichtevandePQRbuitenderangevanPQRdanisher
kwalificatievereist
Nonessential variables.
DezemoetenaltijdopdeWPSvermeldstaan,maareenwijzigingten
opzichtevandePQRvereistgeen herkwalificatie
ArjanRoza11032013 55
ArjanRoza11032013 56
ArjanRoza11032013 57
ArjanRoza11032013 58
ArjanRoza11032013 59
QW422 Materiaalgrouping systeem.
S
SA105Pno.1Groupno.2
SA106Pno.1Groupno.1
ArjanRoza11032013 60
QW422 Materiaalgrouping systeem
Ruim50paginasmetmaterialen,waternietstaat
kwalificeertalleenzichzelfenheeftgeenrange.
Meerdan30Europesematerialenstaaninde
QW422dushebbeneenrange.
ArjanRoza11032013 61
Fnumbers
ArjanRoza11032013 62
Fnumbers
Welmeteenwaarschuwingomdatditnogal
eenruimerangeis.
Jeervoormoetzorgendatuitoogpuntvan
metallurgie,gloeien,ontwerpenservice
conditiesweldeeigenschappenvandelas
behoudenblijven.
DusjezalonderbepaaldeconditiesmeerPQRs
moetenlassenomdathetgeldigheidgebiedhet
weltoelaat,maarhettechnischnietjuistis.
ArjanRoza11032013 63
QW255Variabelen.
Materiaalgroepnummers.
ArjanRoza11032013 64
QW403.5
Alserkerftaaiheids eisenzijn:
Groupno.Eenessentilevariabele.
P1.Gr1aanP1.Gr1kwalificeertdannietmeerautomatischP1.Gr1
aanP1.Gr2.
Letopdemateriaalcombinatiesdiegelastmoetenworden
volgensQW403.5omeenbijvoorbeeldsmeedstukken
(Flenzen)aanbuizentelassen.(Ditiseeninstinker)
DenkaanverschillendetreksterktesuitP1.
Tensile Grade1is<415N/mm2
Tensile Grade1is>415N/mm2 (Meestal485N/mm
2
)
ArjanRoza11032013 65
QW255Variabelen.
QW403.6Dikterangebegrenzingen
ArjanRoza11032013
66
Dikteranges
ArjanRoza11032013 67
QW403.6
Ditisookeenuitzonderingopdedikterangein
QW450.(Ookeeninstinker)
Alsimpacttestenvereistzijndangeldende
volgenderegelsvoordikteranges.
16mm 16mmisaltijddeondergrens
616mm gelastedikteisaltijddeondergrens
6mm diktetot2xdikte.
Alleenbijbepaaldewarmtebehandelingennietvan
toepassing.
ArjanRoza11032013 68
QW255Variabelen.
QW403.9Dikterangebegrenzingen
ArjanRoza11032013
69
QW403.9
Wanneereenlaslaaggroterisdanof13mm
danisdebasismateriaaldikterangemaar1.1xT
inuitzonderingopdeQW451.1
Ditwilzeggendatdezelaagdiktegeregistreerd
moetzijn,engenoteerdinlasdatavandePQR.
ArjanRoza11032013 70
QW255Variabelen.
QW403.9Dikterangebegrenzingendoorkortsluitbooglassen.(GMAW)
OokSTT enanderevariantenopkortsluitbooglassen.
Massievedraad,maarookmetmetaalpoedergevuld,isvolgensdeASMEIX
hetzelfdelasproces.(AlletweeA5.18codering)
FCAWiseenslakgevuldedraad.
ArjanRoza11032013
71
QW255Variabelen.
QW403.10kortsluitbooglassen.(GMAW)
Ookeeninstinker
Onderde13mmisdeT(Materiaaldikte)range
maar1.1T, bij>13mmzijnQW451.1en2zijn
weervantoepassing.
ArjanRoza11032013 72
QW255Variabelen.
Nueencombinatievaneenproefstukgelastmet
GMAWeneenkerftaaiheideisuitdeconstructiecode.
Dikte7mm,watisderange????
Kerftaaiheideis,ondergrensisgelastediktedus7mm.
Kortsluitbooggrondlaaggelastdus7mmx1.1 7,7mm.
DusdedikterangeTisvan7tot7,7mm.
ArjanRoza11032013 73
QW255
QW405.1laspostities
NormaalkentASMEIXgeenlaspositiesvoorde
PQRrange.
ALLEEN,indienerkerftaaiheids eisenzijnmoeter
eentestcoupongelastzijnineenvande
volgendepositiesomallepositiestekwalificeren.
3Gu,5Gu,6Gu
ArjanRoza11032013 74
QW255
QW409.1Heatinput
Gekwalificeerdisdemaximale heatinputbereikt
tijdenshetlassenvandePQR.
Dusgeenrangeaanheatinputnaarboventoe.
Leesookhetstukoverberekeningheatinputbij
modernestroombronnen.
ArjanRoza11032013 75
DegeheimenvanASMEIX
Article III Welder PerformanceQualification
QW300General
QW310Qualification testcoupons
QW320Retest and renewal ofqualification
QW350Welding variablesfor welders
QW360Welding variablesfor welding operators
QW380Specialprocesses.(Weld overlays etc.)
ArjanRoza11032013 76
DegeheimenvanASMEIX
Eersteenpuntvanaandachtwaarhetin
Nederlandop75%vandegevallenfoutgaat.
ErmoeteenPQRtengrondslagliggenaande
WPSdievoorhetkwalificerenvanlassergebruikt
wordt.
DuseenEN2871kwalificatieopbasisvaneen
pWPS meteencombinatiemetASMEIXisNIET
mogelijk.(QW300.3)
ArjanRoza11032013 77
DegeheimenvanASMEIX
QW300.3
EachparticipatingorganizationhasaPQR(s)to
supporttheWPScoveringtherangeofvariablesto
befollowedinthePerformanceQualification
ArjanRoza11032013 78
Welder PerformanceQualification
essentiele variabelen
ArjanRoza11032013 79
Backing
Ditkanzijn:
Basismateriaal
Stalenonderlegstrip
Keramischeonderlegstrip
DitisGEENBackinggas
ArjanRoza11032013 80
ArjanRoza11032013 81
ArjanRoza11032013 82
ArjanRoza11032013 83
ArjanRoza11032013 84
Boogtype
ArjanRoza11032013 85
ArjanRoza11032013 86
Lasrichting(Upofdown)
ArjanRoza11032013 87
Backinggas
QW408.8Theomissionofinertgasbacking
exceptthatrequalificationisnotrequired
whenweldingasingleweldedbuttjointwitha
backingstriporadoublewelded
ArjanRoza11032013 88
Boogtype
(DezezitnuookindeISO96061)
VoorASMEIXGMAW/FCAWzijnmaar10
essentilevariabelenwaarjerekeningmee
moethouden.
ArjanRoza11032013 89
Hetbasismateriaalheefteenenormegroterange,
detrucisdathettoevoegmateriaaldekwalificatie
begrensd(OoknieuweISO96061)
Demoeilijkheidgraadvoordelasserszitinhet
toevoegmateriaalennietinhetbasismateriaal
HetzogenaamdeFnummer.
ArjanRoza11032013 90
Kwalificerenlasseroperatormettest
coupon
Bijvisueleafkeurenonmiddellijkhertestenvan
lasserofoperator:
2werkstukkeninleverendieacceptabelmoetenzijn
omtekunnenkwalificeren.
Bijonmiddellijkhertestenbijfalenmechanische
testenvanlasserofoperator:
Ookweer2werkstukkeninleverendieacceptabel
moetenzijnomtekunnenkwalificeren.
ArjanRoza11032013 91
Kwalificerenlasseroperatormettest
coupon
BijNDOafkeurenonmiddellijkhertestenvan
lasserofoperator:
2werkstukkeninleverendieacceptabelmoeten
zijnomtekunnenkwalificeren
2x150mmlaslengtevoorplaat
2xpijpmetminimaal300mmlaslengte
Kleinerediameterbuisook300mmlaslengtemeteen
maximumvan8buisje
ArjanRoza11032013 92
Kwalificerenlasseroperatorop
productielas
BijNDOafkeurenonmiddellijkhertestenvan
lasserofoperator:
Hiervoorzijnookregelsmaarzijntecomplexom
nuuitteleggen.
Maarhetprincipeblijft2xdeafgekeurdelaslengte
aanbieden.
ArjanRoza11032013 93
VerlengenonderASMEIX
GeenNDOnodig,defabrikanthoeftdelasser
alleenmaarhebbenzienlassen.
Voorwaarde:
Alsdelassermaargelastheeftmethet
gekwalificeerdeprocesondersupervisievande
kwalificerendefabrikantofaannemerof
deelnemendorganisatiewaaronderdelasser
werkzaamis,daniszijncertificaatweergeldig
voor6maanden.
ArjanRoza11032013 94
VerlengenonderASMEIX
Ditiseengroteverantwoordingvoorde
fabrikant,dieistenallentijde
verantwoordelijkvoorhetlaswerk.
ArjanRoza11032013 95
Variabelenvooroperator
Automatischlassen
Veranderingvanautomatischnaarmachine
lassen
Veranderinginlasproces
Veranderenvantypelaser
Frictionlassen,veranderenvancontinue
aangedrevennaarnietcontinueaangedrevenvv
ElectronbeamveranderenvanVacumnaarniet
vacuumvv
ArjanRoza11032013 96
DegeheimenvanASMEIX
Article IVWelding data(Nietapartlezen,verwijzingen)
Detabelen QW252totenmetQW265verwijzennaardezedata(PQR)
Detabelen QW352totenmetQW357verwijzennaardezedata(WPQ)
QW400Variables
QW410Technique
QW420Basemetalgrouping (TabelQW422)
QW430Fnumber
QW440Weld MetalChemicalcompostion
QW450Specimen
QW460Graphics
QW470Etching Processes and
QW490Definitions
ArjanRoza11032013 97
DegeheimenvanASMEIX
ArticleV SWPS
QW500General
QW510AdoptionofSWPSs
QW520UseofSWPSwithoutdiscretedemonstration
QW530Forms
QW540ProductionUseofSWPSs
ArjanRoza11032013 98
DegeheimenvanASMEIX
QW5XXStandardWeldingProcedures
(SWPSs)
DitzijneenWeldingProceduresdietekoop
zijnbijdeAWSenvoornconstructiesite
gebruiktmogenwordenonderbepaalde
condities.
ArjanRoza11032013 99
DegeheimenvanASMEIX
SWPSs hebbendevolgenderestricties:
Lasprocessen:
GTAW
SMAW
FCAW(Datzijndeslakgevuldedraden)
Alleentoepassenalsergeen kerftaaiheids eisenin
deconstructiecodezijn.
ArjanRoza11032013 100
DegeheimenvanASMEIX
Materialen:
P1(ASME)ofGroup2(AWS)(Koolstofstaal)als
gelastengegloeid
P8(Roestvaststaal)
P1ofGroup2aanP8
ArjanRoza11032013 101
DegeheimenvanASMEIX
Dikterange:
1/8totenmet1(3 toten38 mm)
Ermoet1lasseropdeSWPSwordengekwalificeerdom
aantetonendatdeSWPSindeproductiewerkt.
EenlijstvantoegestaneSWPSs staatinAppendixE
(32stuks)
DeSWPSs zijntekoopbijAWS.
ArjanRoza11032013 102
OntwikkelingenISO ASMEIX
LasserskwalificatieISO96061:2012
DeISO96061isinternationaalalbeschikbaar.
DeENISO96061isgeaccepteerddoorEuropa.
AlleennogeenprobleemmetPEDmetoptieCverlengen.
DeEN2871:2011blijftnogtweejaarbestaannaastdeEN
ISO96061.
(EindeEN2871:Oktober2015)
DeISO96061ligtzodichtbijdeASMEIXdatzoalsheternu
uitzietdezeookvoorASMEIXgebruiktkangaanworden,dat
iseentoezeggingvanASME.
IkbenbezigeenAnnexteschrijvenomdatteregelen
ArjanRoza11032013 103
OntwikkelingenISO ASMEIX
LasMethodekwalificatieISO156141
Dezestandaardisinontwikkelingenheefteen
tweesporenbeleid.
Level1ishetASMEIXpad
Level2ishetENISO156141pad
Level2isaltijdzwaarderdanLevel1,dus
voldoetLevel2altijdaandeASMEIXcriteria.
Mitsvoldaanwordtaandeaanvullendeeisen
uitdeconstructiecodeszoalsalbesproken.
ArjanRoza11032013 104
OntwikkelingenISO ASMEIX
Eengrootvoordeelzouzijnbijacceptatiedoor
EuropaenASMEvandeENISO96061dater
nietmeerdubbelgekwalificeerdhoeftte
worden.
Welzittendaareenaantalvoorwaardenaan
diebetrekkinghebbenophetASMEsysteem.
Voorbeeld,delassermoetindienstzijnvande
fabrikantwaarhijvoorlast,diegeeftnamelijkhet
certificaatuit.
ArjanRoza11032013 105
EINDEPresentatie
Vragenofopmerkingen?
ArjanRoza11032013 106