Vous êtes sur la page 1sur 4

MAGIA EGIPSKA

Symbioza magii i religii w Egipcie.


Magia i religia byy ze sob cile zwizane; obie miay rwnie istotne
znaczenie dla Egipcjan i wzajemnie si uzupeniay; niemniej magia
uwaana bya za starsz i potniejsz od bogw (i tym samym religii!
Magia stanowia rwnie uzupenienie medycyny" a ta#e regulowaa
#ad dziedzin ycia staroytnego Egipcjanina!
Kapani.
$yli najliczniejsz i najpotniejsz grup pra#ty#ujc magi w Egipcie!
$yli postrzegani ja#o stranicy se#retnej wiedzy i posiadacze nadludz#ic%
mocy& znane s prze#azy o tym" ja# #apani przemieniali ludzi w
zwierzta lub oywiali wos#owe 'igur#i! (ajwi#szym szacun#iem cieszyli
si potra'icy odczyta) staroytne #sigi przec%owywane w bibliote#ac%
paacowyc% i wityniac%!
*osiadali du wiedz z za#resu astronomii" c%emii" medycyny!
(ajczciej wy#orzystywali j w celu manipulacji spoecze+stwem& np!
apli#owali na szaty 'os'or" #try poddaje si gwatownej rea#cji spalania
w atmos'erze" co dawao wraenie intensywnego wiata bijcego od
postaci #apana! ,zi#i wiedzy astronomicznej mogli wy#orzystywa)
ta#ie zjawis#a ja# za)mienia -o+ca lub .siyca!
HEKA.
/e#a oznaczao wszec%obecn" pierwotn si! ,osownie to sowo oznacza
0si ust1!
Potga sowa i liczby w rozumieniu Egipcjan.
-owa w Egipcie miay wiel# moc sprawcz" dotyczyo to zarwno sw
wymwionyc%" ja# i zapisanyc%! -td np! zwyczaj rozpuszczania w piwie
papirusu z zapisem odpowiedniego za#lcia i wypijanie go w celu
wc%onicia jego siy!
(ajpotniejszymi sowami w Egipcie byy imiona wasne& dziec#o nie
istniao" dop#i bogowie nie usyszeli jego imienia! 2 p3niejszym yciu
Egipcjanin posugiwa si przydom#iem lub przybranym imieniem" by to
prawdziwe" nadane przy narodzinac% pozostawao tajemnic! 2raz z
poznaniem prawdziwego imienia" #to mg przej) nad nim wadz!
2iel# wag w rytuaac% przywizywano rwnie do liczb& przy
odprawianiu rytuau naleao pamita) o odpowiedniej iloci re#wizytw
oraz by wymwi) magiczn 'ormu o#relon liczb razy!
Bstwa zwizane z magi i czarami.
!"#$A% cr#a (ut i 4eba" siostra i ona 5zyrysa; wadczyni nieba i ziemi!
HEKA% bg magii" przedstawiany ja#o mczyzna duszcy dwa we!
&H'&% bg o gowie ibisa lub pawiana; ja#o le#arz bogw 6%ot
patronowa magii leczniczej!
(E)E& HEKA*% staroytna personi'i#acja mocy magicznej" jej imi
oznacza 0 ta" #tra jest bogata w magi1
)o+zaje magii.
a podzia ze wzgldu na s#ute# czarw7
magia #reacyjna
magia destru#tywna
bze wzgldu na s'er dziaania7
dotyczca sacrum
dotyczca ycia codziennego
medyczna
magia zwizana z pogrzebem i mumi'i#acj
Magia dotyczca sacrum& pra#ty#owana w wityniac%; s#aday si na ni
gwnie rytuay dotyczce wityc% posgw i ic% codziennej pielgnacji" np!
rytua codziennego ubierania i s#adania o'iar przed posgiem!
,agia +otyczca s-ery co+ziennej.
sprowadzanie urodzaju; podnoci" dostat#u
magia miosna& za#lcia i eli#siry
za#lcia rzucane w celu wywarcia wpywu na drug osob& sprowadzanie
na ni c%oroby lub mioci" ten typ za#l) by czsto wspomagany
glinianymi 'igur#ami przedstawiajcymi 0cel1 za#lcia! 6ego typu uro#i
byy bardzo popularne" nawet jeeli za uprawianie czarnej magii w
Egipcie grozia #ara mierci!
,agia me+yczna.
8stniaa rwnolegle do bardziej #onwencjonalnyc% metod leczenia" czsto
recepty na le#i uzupeniane byy magicznymi 'ormuami! 9ej opie#unem by bg
6%ot; std terapia polegajca na odegraniu mitu o uzdrowieniu /orusa przez
6%ota" w #trym le#arz wciela si w posta) 6%ota i w ten sposb zys#iwa moc"
dzi#i #trej mg wyleczy) c%orego" ta# ja# #iedy" wyleczy /orusa!
*oniewa powszec%na bya wiara w to" e to demony sprowadzaj c%orob" w
celu poprawy stanu zdrowia naleao je wywabi) poza ciao c%orego! 2 tym
celu u#adano pacjenta w rod#u #rgu usypanego z przynty& tradycyjne
recepty egips#ie zalecaj uycie zwierzcyc% odc%odw lub sod#ic% substancji
ta#ic% ja# np! mid!
8nnym rodzajem #uracji" byo wyni#ajce z wiary w moc sprawcz sowa
wypisanie przez le#arza na s#rze pacjenta odpowiedniego za#lcia lub
rysun#u" #tre c%ory powinien zliza)!
:biory za#l) i rytuaw magicznyc% stosowanyc% w celac% leczniczyc% by
czsto oglnodostpny na umieszczanyc% w miejscac% publicznyc% stellac% i
obelis#ac%!
,agia zwizana z pogrzebem i mumi-i/acj.
Egipcjanie wierzyli" e moc /e#a bdzie ic% c%ronia rwnie w zawiatac%! (a
cianac% grobowcw wypisywano za#lcia bdce #ltwami rzuconymi
przeciw#o potencjalnym c%tnym do o#radnicia grobowca" wierzono e /e#a
uniemoliwi wamanie poprzez zesanie dzi#ic% zwierzt" #tre rozszarpi
przestpcw! ;iao zmarego c%roniy liczne amulety i za#lcia umieszczone
bezporednio na nim lub pomidzy warstwami bandaa! 4robowce by
zdobione rnorodnymi te#stami 'ormu magicznyc%" zawartyc% rwnie w
.sigac% <maryc% lub 6e#stac% -ar#o'agw!
(r0biarstwo.
-tanowio wany aspe#t ycia w staroytnym Egipcie" za pomoc wrb
rozstrzygano nie tyl#o w sprawac% codziennyc%" ale rwnie w ta# istotnyc%
#westiac% ja# wyprawy wojenne i inne decyzje rangi pa+stwowej! 2rono przy
wityniac%" a ta#e prywatnie w domac%! 2rono z lotu pta#w" dymu"
wntrznoci zwierzt! $ardzo du popularnoci cieszyy si senni#i egips#ie"
zawierajce interpretacje wizji sennyc%! 8stnia rwnie rytua polegajcy na tzw!
nie in#ubacyjnym" w #trym czowie# potrzebujcy porady" udawa si do
wityni i tam w specjalnej sali zasypia" a bstwa zsyay na niego we nie
waciw wizj!
A,*1E&#.
Egips#i #rzy ycia =>(;/= &;ru? >nsata (#rzy z ptl7
zna# i sowo oznaczajce 0ycie1
#lucz (ilu" symbol zapodnienia ziemi
symbol 3rda yciodajnej siy
poszczeglne bstwa posiaday rne #lucze >nc%" o waciwociac%
przypisanyc% ic% atutom
-.>@>$E<-:7
0;%eper1& stajcy si
symbol odrodzenia w nowej 'ormie" przebudowy
bstwo ;%epri& czczone pod postaci s#arabeusza
czste wyposaenie grobowcw
5.5 /5@<-> (<,A>67