Vous êtes sur la page 1sur 6

Antychryst Franciszek i Nowy Porzdek wiata-

Muzumanie.

Spis tresci
Islam stworzony i mentoringowany przez Katolicyzm!.......................................................................3
UFO z punktu widzenia Papiea..........................................................................................................5
izyta Papiea w Izraelu w !"#$........................................................................................................%
Franciszek pracu&e i ma pe'ne r(ce ro)oty a)y przy)liy* to co kazali mu &ego +trenerzy+. ,ezuici
spisali i zaplanowali II -o).r atyka/ski. Od lat %" tyc0 &est to P1234 kt.ry kady antyc0ryst
zo)owi5zu&e si( wype'nia* wst(pu&5c na nie)i)li&ny urz5d.
Islam stworzony i mentoringowany rzez
!atolicyzm"
Katolicyzm stworzy' Frankensteina4 kt.ry nast(pnie o)r.ci' si( przeciwko &ego tw.rca! 6anim
7a0omet dosta' 8a'szywe wiz&e4 )y' pod ci5g'ym nadzorem i wp'ywem katolickim. ,ego mentorem
)y' ksidz katolicki i &ego kuzynka #ya katoliczka9Waraka ibn Nawfal
#
:!
;o oni +pomogli+ mu zinterpretowa* te op(ta/cze wiz&e4 kt.re mia'. ;en +<a)riel+4 kt.ry mu si(
rzekomo pokaza'4 )y' to wys'annik nie ,a0we4 ale...poga/skiego )oka z 2ra)ii.

-tad widzisz ,P II &ak ca'u&e Koran!
!
7a0omet4 y&5c w ok %"" 2.= wzi5' rone pisma4 &u istnie&5ce4 &ak -tary ;estament4 3owy
;estament. Powy)iera'4 co mu pasowa'o4 doda' od sie)ie par( )redni i ...tak powsta' Koran.
+Protestancki+ zesp.l ;<= dzi> modli si( do papiea4 po &ego >mierci. Katolicyzm stworzy' Islam4
na pocz5tku po to a)y to pomog'o podkopa* ?yd.w i a)y zdo)y* ,eruzalem dla papiea4 a)y m.g'
si( tam ulokowa*!
# 0ttp@AAen.wikipedia.orgAwikiAarakaBi)nB3aw8al
! 0ttp@AAi#.ytimg.comACiAFDsEF"E7u,wA0Gde8ault.&pg
;o &ednak wymkn('o si( spod kontroli. =zi> &ednak Franciszek i &ego nast(pcy4 &ak i poprzednicy
szuka&5 ,H=3O-II z wszelkim poga/stwem. Ia'u&5c Koran4 papie pokaza'4 ze szanu&e nauki
Islamu i4 ze Koran to dla niego +>wi(ta ksi(ga+.
Od dawna papie pr.)u&e zdo)y* ,eruzalem. 6 0istorii czytamy o Kruc&atac0. Papa Ur)an II
zainic&owa' I Kruc&at( 9gdy)y cie ekumenia n(ka'a to spyta& K;O &e inic&owa'!:. Ielem )y'a
kontrola nad 6iemia Jwi(t5. <'oszenie +Pierwsze& Kruc&aty+ >lepcom katolickim spowodowa'o
nienawi>* oraz przemoc wo)ec ?yd.w. 3iekt.rzy 0istorycy nazywa&5 to +Pierwszym Kolokaustem+!
3ast(pnie papa nawo'ywa' nie&akiego Lernard z IlairCauM a)y +g'osi'+ =ruga Kruc&at(! Francuski
mnic04 nie&aki $adulhe
%
nawo'ywa' a)y N?ydzi )yli za)ici &ako wrogowie katolickie&
religiiO.=ruga Kruc&ata przynios'a r.wnie prze>ladowanie i pogromy ?yd.w!
=zi> papie c0ce zagra)i* ,eruzalem4 ale nie uywa &awne& si'y z)ro&ne&! IzemuP Lo nie ma si'y
z)ro&ne&4 poza tym &ego +trenerzy+ kazali mu si( trzyma* 8a'szu i zwodzeniaQ &edno>*4 r.norodno>*4
szacunek4 toleranc&a...
32;O4 Unia Hurope&ska4 O36 i inne glo#alistyczne organizac&e wzoru&5 si( na tym samym
planie. Kto si( wy)i&a4 musi )y* manipulowany i naciskany. Przyk'adem &est Putin4 kt.ry
OPO3U,H ic0 planom!
Papa spotka' si( w !"#3 r z liderem
mi(dzynarodowe& grupy Islamskie&.
$
I0rislam
&est tworem glo)alist.w a)y zniszczy* ,udeoQ
I0rzesci&anskie pod'oe spo'eczne! 3ap'yw
imigrant.w Islamskic04 Luddy&skic04
Kinduskic0 do U-2 czy Huropy ma cel
zniszczenia Li)li&nego I0rze>ci&a/stwa!
ielkie& Lrytanii IH1KIH koncerny
produku&5 mi(so wg zasad IslamuQ tzw halal.
5%
Proces +r.norodno>ci+ ma zniszczy* podstawy i
&ednocze>nie za'oy* podstaw( dla nowego
porz5dku >wiata. +R.norodno>*+ ma wprowadzi* rone religie4 wierzenia4 z)oczenia4 karygodne
zac0owania i c0c5 &e po'oy* na &edne& szali. -tad s'yszysz &ak O)ama m.wi@ 2meryka nie &est &u
kra&em I0rze>ci&a/skim 9Protestanckim:. ;o prze&>cie z nieomylnego -'owa Loego do tysi5ca
)udowli i dr.g za'oonyc0 na piasku 0erez&i i doktryn demon.w!
=ia)e' tworz5c tak wiele organizac&i uderza z wielu stron! Hkumenia w +I0rze>ci&a/stwie+4
'hrislam4 i spotkania modlitewne cz'onk.w ronyc0 8a'szywyc0 religii4 papa &edna&5cy si( z
3 0ttp@AAen.wikipedia.orgAwikiARadulp0e
$ 0ttp@AAwww.ncregister.comAdailyQnewsApopeQ8rancisQtoQmeetQleaderQo8QinternationalQislamicQgroupA
5 0ttp@AAwww.dailymail.co.ukAnewsAarticleQ!%!!E3"A7illionsQeatingQ0alalQ8oodQwit0outQknowingQKowQ)igQ)randQ
s0opsQrestaurantsQsellQrituallyQslaug0teredQmeatQdontQla)elQit.0tml
% 0ttp@AAwww.dailymail.co.ukAnewsAarticleQ!%!!"5!APizzaQHMpressQreCealQc0ickenQuseQ0alalQdontQtellQcustomersQ
unlessQaskQsta88.0tml
3a czym polega u#(& w stylu halalP
U).& musi )y* dokonany przez
7uzu'manina. zywa&5 przy tym imi(
demona 2lla0a4 przez inwokac&eQ Lismilla0
oraz 3 razy imi( tego demona. =la
ciekawostkiQ peda' z grupy muzyczne&
SueenQ Freddy +Peda'+ 7erkury >piewa' w
&edne& z piosenek@
)ohemian $hasody@Bismillah!
Bismillah! Bismillah! Belzebub
odoy dla mnie diabla.
czarna magia. ;o wszystko pracu&e dla ,H=3H<O i ;H<O -27H<O IH1U.
Organizac&a sp.'pracy Islamskie& opracowu&e kadego roku raport pt@ Islamo8o)ia. -pece od
manipulac&i umys'em4 szta) psyc0olog.w4 pracu&e na ca'ym >wiecie po to a)y cie +zawstydzi*+ do
pos'usznego pod5ania za ic0 planami.
,este> przeciwko a)orc&iP ,este> a)orc&o8o)em i przestarza'ym kapciem! ,este> przeciwko Islamowi
w HuropieP ;o psyc0ologicznie przylepia ci nalepk(Q skra&ny prawicowiec i groTny terrorysta4 pe'en
nienawi>ci dla prawdziwyc0 terroryst.w! Odraza cie z)oczenieP Oni to wiedza. ;o normalny
odruc0. -tad masz nalepk(Q )igota i nietolerancy&ny zaco8aniec!
;o wszystko i wi(ce& stanowi pranie m.zgu w UUI wieku!
!"#3 r Franciszek ponownie cytowa' Nplan dzia'a/O Evangelii Gaudium@
Nie moemy zapomina ze oni wyznaj wiar! "brahama i razem z nami #ka$olikami% &z&za
jedne'o( miosierne'o Bo'a( k$)ry b!dzie sdzi ludzko* w +niu ,s$a$e&znym
-y .hrze*&ijanie #ka$oli&y% powinni*my przyj 'or&o i z sza&unkiem /slamski&h
imi'ran$)wO
*F+ z unktu widzenia Paie,a
Papiestwo nie tylko otwarte &est na wszelkie odst(pstwo od Li)lii4 &ak z)oczenie4 rozwody4
)a'woc0walstwo czy czarna magie 9 &ak Coodoo czy candom)le4 kt.re samo praktyku&e!:
Franciszek og'osi'4 ze nie ma pro)lemu z oc0rzczeniem 7ars&anina do +trzody+ katolickie&.
F
Papa
og'osi' polityk( +otwartyc0 drzwi+ dla go>ci z kosmosu4 cytu&e@
0e*li ju$ro zjawi si! ekspedy&ja z -arsa...i jeden z zielony&h( du'onosy( z wielkimi uszami(
jak przeds$awiaj $o dzie&i( przy&hodzi i zada1 .h&e &hrz$u! 2o &o si! s$anie. 3apa nas$!pnie
#przeina&zaj& Biblie% wskazuje na 3io$ra jak &y$owa( aby s$umi swoi&h kry$yk)w4 50e*li
B)' dal im $en sam dar( k$)ry dal nam( za okazanie wiary w 0ezusa .hrys$usa( $o kime
jes$em ja aby ws$rzymywa Bo'a65#789:%
;ym 0erez&om wt.ru&e4 astronom z atykanu w roku !"#".
E
;ady by$( oboj!$nie ile ma ma&ek( posiada dusze. .zy o&hrz&iby* -arsjanina6 2ylko w
przypadku by o $o poprosili#7898%
F 0ttp@AArt.comAnewsA#5E%$"QpopeQ8rancisQ)aptizeQaliensA
E 0ttp@AAwww.t0eguardian.comAscienceA!"#"AsepA#FApopeQastronomerQ)aptiseQaliens
-izyta Paie,a w Izraelu w ./01
Podczas wizyty do Izraela4 papa Franciszek spotka' si( z wielkim mu8ti z ,erozolimy. Oddal 0old
2lla0owi4 zde&mu&5c o)uwie4 wc0odz5c do meczetu Al-Aksa .
V
;en meczet &est mie&scem gdzie
+7a0omet mia' )y* wzi(ty do +nie)a+ +9,est to )u&da podo)nie &ak wnie)owzi(cie 7aryi!:
7odli' si( o z)udzenie mur.w mi(dzy Islamem4 ,udaizmem a Katolicyzmem4 ro)i5c krzyyczki
pod Jcian5 P'aczu. <rupa >lepc.w4 wola'a do niego @ <i=a al4Baba! ;o )a'woc0walcze oddawanie
czci papie antyc0rystowi!
Papa nawo'ywa'4 a)y Izrael oddal ziemie Palestynie.
Bo o$o w owy&h dnia&h i w owym &zasie( 'dy odmieni! los 0udy i 0eruzalemu( #>%
z'romadz! wszys$kie narody i sprowadz! je do +oliny 0)zafa$a( i $am si! z nimi rozprawi! z
powodu moje'o ludu i moje'o dziedzi&$wa( /zraela( poniewa rozproszyli je mi!dzy ludy
po'a?skie i podzielili m)j kraj. 2oel %
yc0odT z La)ilonu! o'a& do ,ezusa a)y z)awi' cie od twoic0 grzec0.w oraz a)y otworzy' ci
oczy w kwestii og.lno>wiatowe& konspirac&i i zwiedzenia antyc0rysta Papiea!
2men

V 0ttp@AAwww.&post.comA7iddleQHastAFrancisQ)eseec0esQ<randQ7u8tiQtoQdisaCowQ;empleQ7ountQstri8eQ35$$$$