Vous êtes sur la page 1sur 5

S

e
m
.

z
i
m
o
w
y
/

W
i
n
t
e
r

s
e
m
e
s
.
S
e
m
.

l
e
t
n
i
/

S
u
m
m
e
r

s
e
m
.
R
a
z
e
m
/
T
o
t
a
l
A.01
Pracownia Sztuki Performance/
Performance Art Studio*
Prof. ASP Artur Tajber
A.02
Pracownia Dziaa Medialnych/ Media
Activities Studio*
Prof.Antoni Porczak
A.03
Pracownia Kreacji Cyfrowej/ Digital Creation
Studio*
Dr hab.Konrad Kuzyszyn
A.04 Pracownia Animacji/ Animation Studio* Prof.Krzysztof Kiwerski
B.01
Pracownia Rysunku,kurs dla1 r./ Drawing
Studio,the course for 1st. year
Prof.Tadeusz Wiktor 4 4 8 8
Zajcia pracowniane/
Practical classes
Egzamin/Examination Egzamin/Examination 3.9L427B.01S
B.02 Galeria dydaktyczna/ Didactic gallery Dr Bogdan Achimescu 5 0 5 4
Wyk. i w./ Lectures
and pract. classes
Zaliczenie z ocen/
Credit with grade
- 3.9L427B.02S
B.03 Archisfera/ "A" Archisphere "A" Dr hab. Grzegorz Biliski 2 4 6 3
Wyk. i w./ Lectures
and pract. classes
Zaliczenie z ocen/
Credit with grade
Egzamin/Examination 3.9L427B.03S
B.04 Audiosfera/ Audiosphere Dr Krzysztof Szwajgier 0 4 4 4
Wyk. i w./ Lectures
and pract. classes
- Egzamin/Examination 3.9L427B.04S
B.05 Estetyka/ Aesthetics Dr hab. Micha Ostrowicki 3 0 3 2
Wyk. i w./ Lectures
and pract. classes
Egzamin/Examination - 3.9L427B.05S
B.06
Wiedza o sztuce wspczesnej/
Contemporary art studies
Mgr Roman Lewandowski 2 2 4 2
Wyk. i w./ Lectures
and pract. classes
Credit without grade Egzamin/Examination 3.9L427B.06S
B.07
Rejestracja i przetwarzanie/ Registration and
processing
Dr Mariusz Front 2 2 4 3
wiczenia/Practical
classes
Egzamin/Examination Egzamin/Examination 3.9L427B.07S
B.08 Socjologia Kultury/ Sociology of culture Dr Antoni Szoska 1 1 2 2
Wyk. i w./ Lectures
and pract. classes
Zaliczenie/ Credit without
grade
Egzamin/Examination 3.9L427B.08S
C.31 Jzyk angielski/ English
Mgr U.Kosch/
Mgr M. Wilko aciak
1 1 2 2
wiczenia/Practical
classes
Zaliczenie/Credit without
grade
Zaliczenie/Credit
without grade
C.32 Wychowanie Fizyczne/ Physical Education
St. wyk. mgr Leszek
Chlubny
1 1 2 2
wiczenia/Practical
classes
Zaliczenie/Credit without
grade
Zaliczenie/Credit
without grade
16.1/L-J0011S
Przedmiot / Course
Rodzaj zaj
(wyk.,w.)/ Type of
classes (lecture,
practical classes)
GRUPA TRECI KIERUNKOWYCH / GROUP OF CORE INSTRUCTION CONTENT
3
.
9
L
4
2
7
A
.
0
1
-
0
4
S
*Wszystkie pracownie s obowizkowe/All studios are obligatory
Nr /
No
Semestr zimowy/ Winter
semester
Semestr letni/ Summer
semester
Kod
przedmiotu/
Course code
60
40/3
8
Wydzia Rzeby Akademii Sztuk Piknych w Krakowie/ Faculty of Sculpture of the Academy of Fine Arts in Cracow; kierunek intermedia / Field of study Intermedia
10 10
Punkty ECTS /
ECTS credits
Studia I stopnia /1ST-CYCLE PROGRAMME (BACHELOR)
Wykaz obowizujcych wykadw i wicze na poszczeglnych latach studiw i warunki ich zaliczenia / The list of mandatory courses and practical classes on specific years of study and
conditions of obtaining credits
Rok akademicki 2011/2012 Academic year 2011/2012 Rok I / Year 1
20 12 Egzamin/ Examination
Imi i nazwisko
prowadzcego zajcia/
Name and family name of
the teacher
L
i
c
z
b
a

g
o
d
z
.

t
y
g
.

/

N
o

o
f

h
o
u
r
s

p
e
r

w
e
e
k
29
wiczenia,
wykady/practical
classes, lectures
Egzamin/Examination
Razem/Total
GRUPA TRECI PODSTAWOWYCH / GROUP OF BASIC INSTRUCTION CONTENT
31
S
e
m
.

Z
i
m
.
/

W
i
n
t
e
r

s
e
m
.
S
e
m
.

l
e
t
n
i
/

S
u
m
m
e
r

R
a
z
e
m
/
T
o
t
a
l
A.01 Pracownia Sztuki Performance/ Performance Art Studio* Prof.ASP Artur Tajber
A.02 Pracownia Dziaa Medialnych/ Media Activities Studio* Prof.Antoni Porczak
A.03 Pracownia Kreacji Cyfrowej/ Digital Creation Studio* Dr hab.Konrad Kuzyszyn
A.04 Pracownia Animacji / Animation Studio* Prof.Krzysztof Kiwerski
B.01 Pracownia Rysunku/ Drawing Studio Prof.Tadeusz Wiktor 4 4 8 6
Zaj. prac./
Practical
classes
Egzamin/
Examination
Egzamin/
Examination
3.9L427B.01S
B.02 Galeria dydaktyczna/ Didactic gallery Dr Bogdan Achimescu 2 2 4 4
Wyk. i w./
Lectures and
pract. classes
Zaliczenie z
oc./Credit with
grade
Egzamin/
Examination
3.9L427B.02S
B.03 Archisfera "C" i "D"/Archisphere "C" and "D" Dr hab. Grzegorz Biliski 2 4 6 2/4
Wyk. i w./
Lectures and
pract. classes
Zaliczenie z
oc./Credit with
grade
Egzamin/
Examination
3.9L427B.03S
B.04 Audiosfera/ Audiosphere Prof. Marek Chooniewski 2 2 4 2
Wyk. i w./
Lectures and
pract. classes
Zaliczenie z
oc./Credit with
grade
Egzamin/
Examination
3.9L427B.04S
B.05 Estetyka/ Aesthetics Dr hab. Micha Ostrowicki 3 0 3 2
Wyk. i w./
Lectures and
pract. classes
Egzamin/
Examination
- 3.9L427B.05S
B.06 Wiedza o sztuce wspczesnej/ Contemporary art studies Mgr Roman Lewandowski 2 2 4 2
Wyk. i w./
Lectures and
pract. classes
Zaliczenie z
oc./Credit with
grade
Egzamin/
Examination
3.9L427B.06S
B.09 Historia sztuki / History of art Dr ukasz Guzek 2 2 4 2
Wyk. i w./
Lectures and
pract. classes
Egzamin/
Examination
Egzamin/
Examination
3.9L427B.09S
C.31 Jzyk angielski / English
Mgr U.Kosch/
Mgr M. Wilko aciak
1 1 2 2
wiczenia/
Practical
classes
Zal./ Credit
without grade
Zaliczenie/
Credit without
grade
- 5 5
18 22 60
GRUPA TRECI PODSTAWOWYCH / GROUP OF BASIC
INSTRUCTION CONTENT
Wydzia Rzeby Akademii Sztuk Piknych w Krakowie / Faculty of Sculpture of the Academy of Fine Arts in Cracow; kierunek intermedia / Field of study Intermedia
Rok akademicki 2011/2012 Academic year
2011/2012
Punkty ECTS /
ECTS credits
10 10
Semestr letni /
Summer
semester
Rok II , Licencjat / Year 2 Studia I stopnia /1ST-CYCLE PROGRAMME (BACHELOR)
20
Wykaz obowizujcych wykadw i wicze na poszczeglnych latach studiw i warunki ich zaliczenia / The list of mandatory courses and practical classes on specific years of study and
conditions of obtaining credits
GRUPA TRECI KIERUNKOWYCH / GROUP OF CORE
INSTRUCTION CONTENT
Nr /
No
Przedmiot / Course
Imi i nazwisko
prowadzcego zajcia /
Name and family name of
the teacher
L
i
c
z
b
a

g
o
d
z
.

t
y
g
.

/

N
o

o
f

h
o
u
r
s

p
e
r

Rodzaj zaj
(wyk.,w.) /
Type of classes
(lecture,
practical
classes)
Semestr zimowy
/ Winter
semester
Za praktyki zawodowe (w trakcie 2 roku) 5pkt. ECTS//For professional placements (during
2nd year) 5 ECTS credits
Razem/ Total
*Dwie pracowie do wyboru: PSP+PKC lub PA+PDM/Two elective studios: PAS+DCS or AS+MAS
34/
32
12
Kod przedmiotu
/ Course code
3
.
9
L
4
2
7
A
.
0
1
-
0
4
S
wiczenia,
wykady/
practical
classes,
lectures
Egzamin/
Examination
Egzamin/
Examination
S
e
m
.

z
i
m
o
w
y
/

W
i
n
t
e
r

s
e
m
.
S
e
m
.

l
e
t
n
i
/

S
u
m
m
e
r

s
e
m
.
A.01 Pracownia Sztuki Performance / Performance Art Studio* Prof.ASP Artur Tajber 3.9L427A.01S
A.02 Pracownia Dziaa Medialnych/ Media Activities Studio* Prof.Antoni Porczak 3.9L427A.02S
A.03 Pracownia Kreacji Cyfrowej/ Digital Creation Studio* dr hab.Konrad Kuzyszyn 3.9L427A.03S
A.04 Pracownia Animacji / Animation Studio* Prof.Krzysztof Kiwerski 3.9L427A.04S
B.02 Galeria dydaktyczna/ Didactic gallery Dr Bogdan Achimescu 4 0 4 4
Wyk. i w./
Lectures and
pract. classes
Zal. z oc./Credit with
grade
- 3.9L427B.02S
B.04 Audiosfera/ Audiosphere Prof. Marek Chooniewski 4 0 4 4
Wyk. i w./
Lectures and
pract. classes
Zal. z oc./Credit with
grade
- 3.9L427B.04S
B.09 Historia sztuki/ History of art Dr ukasz Guzek 3 0 3 2
Wyk. i w./
Lectures and
pract. classes
Egzamin/
Examination
- 3.9L427B.09S
B.10 Estetyka cyfry/ Aesthetics of a digit Dr hab. Micha Ostrowicki 3 0 3 2
Wyk. i w./
Lectures and
pract. classes
Egzamin/
Examination
- 3.9L427B.10S
B.11 Podstawy prawa autorskiego/ Copyright law Mgr Monika Brzozowska 2 0 2 2
Wyk. i w./
Lectures and
pract. classes
Zaliczenie/ Credit
without grade
- 3.9L427B.11S
B.12
Seminarium dyplomowe - perspektywa historyczna / Degree
seminar-historical perspective
Dr ukasz Guzek 0 2 2 1 Wyk./ Lectures -
Zal./ Credit
without grade
3.9L427B.12S
B.13
Seminarium dyplomowe - perspektywa estetyczna / Degree
seminar-aesthetic perspective
Dr hab. Micha Ostrowicki 0 2 2 1 Wyk./ Lectures -
Zal./ Credit
without grade
3.9L427B.13S
B.14
Seminarium dyplomowe - perspektywa kognitywistyczna /
Degree seminar-cognitive perspective
Mgr Wojciech Janiszewski 0 2 2 1 Wyk./ Lectures -
Zal./ Credit
without grade
3.9L427B.14S
B.15
Seminarium dyplomowe - problematyka wspczesnych praktyk
sztuki / Degree seminar-selected aspects of contemporary art
practice
Mgr Roman Lewandowski 0 2 2 1 Wyk./ Lectures -
Zal./ Credit
without grade
3.9L427B.15S
B.16 Warsztat dyplomu/ Degree studio Dr Mariusz Front 0 5 5 8
w./ Practical
classes
-
Zal./ Credit
without grade
3.9L427B.16S
C.31 Jzyk angielski/ English
Mgr U.Kosch/
Mgr M. Wilko aciak
1 0 1 2
w./ Practical
classes
Egzamin/
Examination
-
- 10 10
27 33 60
Punkty ECTS
/ ECTS
credits
Kod
przedmiotu /
Course code
GRUPA TRECI PODSTAWOWYCH / GROUP OF BASIC
INSTRUCTION CONTENT
8
*Jedna pracownia do wyboru/ One elective studio
Wydzia Rzeby Akademii Sztuk Piknych w Krakowie/ Faculty of Sculpture of the Academy of Fine Arts in Cracow; kierunek intermedia / Field of study Intermedia
10 10
Nr /
No
Przedmiot / Course
Rok akademicki 2011/2012 Academic year
2011/2012
L
i
c
z
b
a

g
o
d
z
.

t
y
g
.
/

N
o

o
f

h
o
u
r
s

p
e
r

w
e
e
k
Wykaz obowizujcych wykadw i wicze na poszczeglnych latach studiw i warunki ich zaliczenia / The list of mandatory courses and practical classes on specific years of study and conditions
of obtaining credits
Rodzaj zaj
(wyk.,w.) /
Type of classes
(lecture,
practical
classes)
Semestr zimowy /
Winter semester
Rok III , Licencjat / Year 3
GRUPA TRECI KIERUNKOWYCH / GROUP OF CORE
INSTRUCTION CONTENT
Egzamin/
Examination
Semestr letni /
Summer
semester
Egzamin/
Examination
Studia Licencjackie /1ST-CYCLE PROGRAMME (BACHELOR)
Imi i nazwisko
prowadzcego zajcia /
Name and family name of the
teacher
R
a
z
e
m
/
T
o
t
a
l
20
24/
12
Za przygotowanie do egzaminu dyplomowego (w tym take za przygotowanie pracy
dyplomowej) 10 pkt. ECTS/ For preparation to the degree examination (including preparation
Razem/ Total
wiczenia,
wykady/
practical
classes, lectures
S
e
m
.

z
i
m
o
w
y
/

W
i
n
t
e
r

s
e
m
.
S
e
m
.

l
e
t
n
i
/

S
u
m
m
e
r

s
e
m
.
R
a
z
e
m
/
T
o
t
a
l
A.01 Pracownia Sztuki Performance / PerformanceArt Studio* Prof.ASP Artur Tajber 3.9M427A.01S
A.02 Pracownia Dziaa Medialnych/ Media Activities Studio* Prof.Antoni Porczak 3.9M427A.02S
A.03 Pracownia Kreacji Cyfrowej / Digital Creation Studio* dr hab.Konrad Kuzyszyn 3.9M427A.03S
A.04 Pracownia Animacji / Animation Studio* Prof.Krzysztof Kiwerski 3.9M427A.04S
B.17
Wybrane zagadnienia sztuki wspczesnej - perspektywa estetyczna/
Selected problems of contemporary art.-aesthetic perspective
Dr hab. Micha Ostrowicki 0 2 2 4
Wyk. i w./
Lectures and
pract.
-
Zal. z oc./
Credit with
grade
3.9M427B.17S
B.18
Wybrane zagadnienia sztuki wspczesnej/ selected problems of
contemporary art- perspektywa historyczna-historical perspective
Dr ukasz Guzek 2 0 2 4
Wyk. i w./
Lectures and
pract.
classes
Zal. z oc./
Credit with
grade
- 3.9M427B.18S
B.19
Wybrane zagadnienia sztuki wspczesnej / Selected problems of
contemporary art-perspektywa kuratorska- curator`s perspective
Mgr Roman Lewandowski 2 0 2 4
Wyk. i w./
Lectures and
pract.
Zal. z oc./
Credit with
grade
- 3.9M427B.19S
B.20 Wystawiennictwo i prezentacja/Presentation of the work of art Dr Bogdan Achimescu 3 3 6 2
Wyk. i w./
Lectures and
pract.
classes
Egzamin/
Examination
Egzamin/
Examination
3.9M427B.20S
B.22 Historia mediw/ Media history Dr Piotr Zawojski 0 4 4 2
Wyk. i w./
Lectures and
pract.
classes
-
Zal. z
oc./Credit with
grade
3.9M427B.22S
B.23
Warsztat specjalistyczny- komputer/ Video/ Specialized workshop-
computer/Video
Dr hab.Grzegorz Biliski
Dr Mariusz Front
4 4 8 4
Wyk. i w./
Lectures and
pract.
Zal./ Credit
without grade
Zal./ Credit
without grade
3.9M427B.23S
B.25 Sztuka audio /Audio-art. Prof.Marek Chooniewski 4 0 4 2
Wyk. i w./
Lectures and
Egzamin/
Examination
- 3.9M427B.25S
B.26 Przestrze miasta / Art of city space Dr hab. Grzegorz Biliski 0 4 4 2
Wyk. i w./
Lectures and
pract.
classes
-
Egzamin/
Examination
3.9M427B.26S
B.27 Kazusy prawa autorskiego/Cases of copyright law Mgr Monika Brzozowska 4 0 4 2
w./
Practical
classes
Zal. z
oc./Credit with
grade
- 3.9M427B.27S
*Jedna pracownia do wyboru/ One elective studio
Wykaz obowizujcych wykadw i wicze na poszczeglnych latach studiw i warunki ich zaliczenia / The list of mandatory courses and practical classes on specific years of study and
conditions of obtaining credits
GRUPA TRECI PODSTAWOWYCH / GROUP OF BASIC
INSTRUCTION CONTENT
Przedmiot / Course
Imi i nazwisko
prowadzcego zajcia /
Name and family name of
the teacher
Punkty ECTS /
ECTS credits
wiczenia,
wykady/
practical
classes,
lectures
Egzamin/
Examination
Nr /
No
Razem/ Total 29 60
Egzamin/
Examination
Wydzia Rzeby Akademii Sztuk Piknych w Krakowie-KATEDRA INTERMEDIW / Faculty of Sculpture of the Academy of Fine Arts in Cracow; kierunek intermedia / Field of study
Intermedia
Rok I/ Year 1
Studia magisterskie/ 2 nd. CYCLE PROGRAMME
(MASTER)
Rok akademicki 2011/2012 Academic year
2011/2012
24 8
Kod przedmiotu
/ Course code
L
i
c
z
b
a

g
o
d
z
.

t
y
g
.

/

N
o

o
f

h
o
u
r
s

p
e
r

Rodzaj zaj
(wyk.,w.) /
Type of
classes
(lecture,
practical
classes)
Semestr
zimowy /
Winter
semester
Semestr letni /
Summer
semester
GRUPA TRECI KIERUNKOWYCH / GROUP OF CORE
INSTRUCTION CONTENT 26 /
22
12 12
31
S
e
m
.

z
i
m
o
w
y
/

W
i
n
t
e
r

s
e
m
.
S
e
m
.

l
e
t
n
i
/

S
u
m
m
e
r

A.01 Pracownia Sztuki Performance / Performance Art Studio* Prof.ASP Artur Tajber 3.9M427A.01S
A.02 Pracownia Dziaa Medialnych / Media Activities Studio* Prof.Antoni Porczak 3.9M427A.02S
A.03 Pracownia Kreacji Cyfrowej / Digital Creation Studio* Dr hab.Konrad Kuzyszyn 3.9M427A.03S
A.04 Pracownia Animacji / Animation Studio* Prof.Krzysztof Kiwerski 3.9M427A.04S
B.16 Warsztat dyplomu /Degree Studio Dr Mariusz Front 0 5 8
w./ Practical
classes
-
Zal./ Credit
without grade
3.9M427B.16S
B.17
Wybrane zagadnienia sztuki wspczesnej - perspektywa
estetyczna/ Selected problems of contemporary art.-
aesthetic perspective
Dr hab. Micha Ostrowicki 0 2 2
Wyk. i w./
Lectures and
pract. classes
-
Zal./ Credit
without grade
3.9M427B.17S
B.18
Wybrane zagadnienia sztuki wspczesnej/ Selected
problems of contemporary art- perspektywa historyczna-
historical perspective
Dr ukasz Guzek 2 0 2
Wyk. i w./
Lectures and
pract. classes
Zal./ Credit
without
grade
- 3.9M427B.18S
B.19
Wybrane zagadnienia sztuki wspczesnej - perspektywa
kuratorska/ Selected problems of contemporary art-curator`s
perspective
Mgr Roman Lewandowski 2 0 2
Wyk. i w./
Lectures and
pract. classes
Zal./ Credit
without
grade
- 3.9M427B.19S
B.20 Prezentacja dziea sztuki/Presentation of the work of art. Dr Bogdan Achimescu 3 0 2
w./ Practical
classes
Egzamin/
Examination
- 3.9M427B.20S
C.33
Seminarium dyplomowe-Teoria sztuki/ Degree seminar-
Theory of art.
dr hab. Micha Ostrowicki 0 2 2
Wyk. i w./
Lectures and
pract. classes
-
Zal./ Credit
without grade
3.9M427C.33S
C.34
Seminarium dyplomowe-Gramatyka obrazu ruchomego/
Degree seminar - grammar of a picture in motion
Mgr Miosz Horodyski 0 2 2
Wyk. i w./
Lectures and
pract. classes
-
Zal./ Credit
without grade
3.9M427C.34S
C.35
Seminarium dyplomowe - Technologie informatyczne/
Degree seminar- IT Training
Mgr NapoleonBryl 0 2 2
Wyk. i w./
Lectures and
pract. classes
-
Zal./ Credit
without grade
3.9M427C.35S
10 10 20
27 33 60
*Jedna pracownia do wyboru/ One elective studio
Rok II, Magisterskie/ Year 2 Studia magisterskie /2ST-CYCLE PROGRAMME (MASTER)
10
3
2
Wydzia Rzeby Akademii Sztuk Piknych w Krakowie-KATEDRA INTERMEDIW / Faculty of Sculpture of the Academy of Fine Arts in Cracow; kierunek intermedia / Field of
study Intermedia
Wykaz obowizujcych wykadw i wicze na poszczeglnych latach studiw i warunki ich zaliczenia / The list of mandatory courses and practical classes on specific years of study
and conditions of obtaining credits
Rok akademicki 2011/12 Academic year
2011/12
Rodzaj zaj
(wyk.,w.) / Type
of classes
(lecture, practical
classes)
Semestr
zimowy /
Winter
semester
Semestr letni
/ Summer
semester
Kod przedmiotu
/ Course code
R
a
z
e
m
/
T
o
t
a
l
L
i
c
z
b
a

g
o
d
z
.

t
y
g
.

/

N
o

o
f

h
o
u
r
s

p
e
r

Nr /
No
Przedmiot / Course
Imi i nazwisko
prowadzcego zajcia /
Name and family name of
the teacher
Punkty ECTS /
ECTS credits
5
2
Egzamin/
Examination
Egzamin/
Examination
GRUPA TRECI KIERUNKOWYCH / GROUP OF CORE
INSTRUCTION CONTENT
2
10
2
GRUPA TRECI PODSTAWOWYCH / GROUP OF BASIC
INSTRUCTION CONTENT
wiczenia,
wykady/
Practical classes,
lectures
Za przygotowanie do egzaminu dyplomowego (w tym take za przygotowanie pracy
dyplomowej) - 20 pkt. ECTS/For preparation to the degree examination (including preparation
Razem
20 8
14 /
24
2
2