Vous êtes sur la page 1sur 259

Saint Germain

ZOTA
KSIGA
czyli

Rozmowy
o
JAM JEST

Saint Germain
przez
Godfrey'a Ray King'a

Spis treci
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.
XXIII.
XXIV.
XXV.

JAM JEST / 13
BG dziaajcy / 21
Pas elektroniczny / 30
Twrczy Ogie / 38
Terapia Narodw / 46
Choroba NIE / 55
Niech si stanie wiato / 65
Myl / 74
Medytacja / 83
Niewyczerpywalna Energia / 92
Stwrca HIMALAYA / 97
BG w dziaaniu / 105
JAM JEST / 114
Wiara, Nadzieja, Mio / 123
Astrologia NIE / 130
Dzie Dzikczynienia / 139
Andy / 148
Dziaalno Poudniowo Amerykaska / 157
Osobisty promie JEZUSA / 165
Energia z rki / 170
Bezpatne nauczanie / 182
Plan psychiczny / 189
Przygotowanie do Boego Narodzenia / 197
Element Ognia / 203
Dzie Boego Narodzenia / 211
3

XXVI.
XXVII.
XXVIII.
XXIX.
XXX.
XXXI.
XXXII.
XXXIII.

Samopoprawa / 221
Pielgrzymka JEZUSA / 228
Kosmiczne Koo / 236
Traktat umiowanego ARKTURA / 241
Kosmiczni Mistrzowie /242
Wielkie Centralne Soce / 244
JEZUS i SAINT GERMAIN / 250
Nowy cykl / 257

Tytu angielskiego oryginau:

The I AM Discourses
Jest to trzeci tom trylogi, dwa pozostae to:
1. Wyjawione Tajemnice org. Unveiled Mysteries
2. Magiczna Obecno org. Magic Presence

Upowanienie do rozpowszechniania
Gboko cenibym sobie ca pomoc,
jak uczniowie mog da pod tym promieniowaniem,
aby ksiki zostay wydane
i aby byy udostpnione ludzkoci,
poniewa to jest najwiksz sub,
jak obecnie mona im da.
Saint Germain

Guy Ballard pisa pod pseudonimem literackim Godfrey


Ray King, jako pose Saint Germain'a. W latach 30-tych
XX wieku zaoy on w Stanach Zjednoczonych Ameryki organizacj pod nazw Ruch JAM JEST. Przez Guy'a Ballarda i jego on Edn Ballard (Lotos Ray King), Saint Germain i inni Wzniesieni Mistrzowie ujawnili wiatu zachodniemu
wiedz o Wyszej Naturze czowieka jego Wielkim Boskim JA, przebywajcym we wntrzu kadego, o Jego bezgranicznej Sile, Mdroci i Mioci, ktre mog sta si osigniciem kadego, kto dy do wejcia z nim w cisy
kontakt i ucieleni w caej peni swoje Wysze Boskie JA.
Rozmowy o JAM JEST s trzeci ksik zwizan
z Saint Germain'em, ktry podyktowa j Guy'owi Ballard'owi. Ksika zawiera najwiksze pouczenia Hierarchy Epoki
Wodnika o Boskiej Obecnoci JAM JEST i mnstwo afirmacji do JAM JEST, ktre Saint Germain poleca stosowa
w najrniejszych yciowych sytuacjach.
Ksiga ta jest drogocennym darem z serca Wzniesionego
Mistrza Saint Germain'a dla wszystkich, ktrzy d do
poznania swojej Boskiej natury i wadzy nad sob (samowadztwo). Ksiga ta jest zdolna przeobrazi wiadomo
i ycie kadego, kto nie tylko zwyczajnie j przeczyta, lecz
uczyni j swoj podrczn ksig i stale bdzie stosowa
w swoim yciu pouczenia Mistrza, a uczyni to z mioci
i wdzicznoci za niezwyk Nauk, podarowan przez Niego w tej Epoce wszystkim, ktrzy pragn j przyj.
6

WYRAZY WDZICZNOCI
Wyraam szczer wdziczno za bogosawione wsparcie
Lotos Ray King, ktrej niestrudzone starania pomogy mi
w wydaniu ksiek:Wyjawione Tajemnice, Magiczna Obecno i Traktaty o JAM JEST w obecnej, wspaniaej formie.
Caa redakcja tych ksiek spocza na barkach Lotos. To
dziki jej niestrudzonemu deniu ani na krok nie cofna si
od swojej Potnej Obecnoci JAM JEST i uruchomia Doskonao.
Pragn podzikowa Betty Mundy za yczliw pomoc
w doskonaleniu rkopisw, jak rwnie Arthurowi Brooks'owi i Mae Da Camara za ksik Magiczna Obecno.
Jestem rwnie wdziczny wielu Uczniom, ktrzy gorliwie wzywali Potn Obecno JAM JEST do dziaania w pomylnym i doskonaym przekazywaniu ludzkoci tego Boskiego Bogosawiestwa.
Godfrey Ray King
Chicago, Illinois 7 grudnia, 1939 rok

PRZYPIS REDAKTORA
Sowa Umiowanego Jezusa, ktre cytuje na amach tych
ksig Godfrey Ray King i Wzniesieni Mistrzowie s Jego
Oryginalnymi Stwierdzeniami, cho nie zawsze dosownie
odpowiadaj Biblii Chrzecijaskiej.
Ten fakt nie powinien dziwi Poszukiwacza Prawdy, znajcego trudnoci, z ktrymi borykaj si tumacze, i wiadomego tego, jak wiele razy Biblia uginaa si przez ostatnie
szesnacie wiekw.
Umiowany Jezus znw przemwi na Widocznym Promieniu wiata i Dwiku i objani to w nastpujcy sposb:
Rzeczywicie godne ubolewania jest, e niektre ze Stwierdze zawartych w Pimie zostay znieksztacone przez ludzkie
pojcia, ale Jestem niezwykle wdziczny, e tak wiele z nich
pozostao niezmienionych.
Lotos Ray King
7

WYRAZY SZACUNKU
Obecnie uwaga ludzkoci zostaa skierowana w stron
uwiadomienia sobie, zrozumienia i wykorzystania Sw
JAM JEST. Czyni to Wzniesieni Mistrzowie, Umiowany
Saint Germain, Umiowany Jezus i inni Mistrzowie ze
Wzniesionych Zastpw, ktrzy nieustannie wylewaj Wielkie wiato, by przynie ludzkoci Wolno, Pokj i Doskonao. Zostao wydane Kosmiczne Polecenie o nieodwracalnoci Zotego Wieku i powinien on teraz sta si sawny na
tej planecie.
Wielcy Wzniesieni Mistrzowie przez wieki pracowali nad
przygotowaniem do rozprzestrzenianiem wiata, ktre ma
teraz zala cay system, do ktrego naley Ziemia. Wielkie
Kosmiczne Prawo zaczo uwalnianie i powikszenie tego
wiata, ktre doprowadza wszystko dokdkolwiek Ono
ani dotrze do Doskonaego Boskiego Porzdku.
Wielcy zawsze byli Strami Wiecznie Ukrytego Zrozumienia wykorzystania Wielkich Twrczych Sw JAM JEST.
Oni i tylko Oni posiadali pene Zrozumienie tego, co dzieje
si, kiedy s wykorzystywane te dwa Sowa JAM JEST.
Na przestrzeni wiekw byli oni Starszymi Brami, Obrocami, Strami i niezmiennymi Nauczycielami ludzkoci.
Wzniesieni Mistrzowie s jedynym Pewnym rdem Poucze dla ziemskiej ludzkoci, poniewa s oni cakowicie
Boscy w Jednoci z Boskim JA kadej osoby. S Oni ywym
Wypenieniem Prawa, ktrego ucz, i jedynie Oni zamanifestowali Ostateczne Zwycistwo nad tak zwan mierci.
S Oni Doskonaym Przejawem tego wiata i Mioci,
ktre sprawuje rzdy Wszechwiata i podtrzymuje Boski
Porzdek Nieskoczonoci.
Wyswobodzenie przez Nich oglnego wiata odbywa si
teraz, napeniajc Ziemi, a wszystko co nie jest ze wiata,
jest przez Nich pochaniane. Ich wiato bdzie dalej rozprzestrzenia si po planecie, dopki jej ludzko rwnie
nie dokona Wniebowstpienia, a sama Ziemia nie stanie si
8

Poncym Socem, wdrujcym po wyznaczonej mu drodze


w przestrzeni kosmicznej.
Tym Wzniesionym Mistrzom ludzko zawdzicza wszelkie dobra, ktre niegdy otrzymywaa lub braa od ycia,
poniewa to Oni s tym sposobem i rodkiem, za ktrych
pomoc Nieograniczone JA Boga rozprzestrzenia Swoj
Doskonao w przemijajcej dziaalnoci poszczeglnych
osobowoci.
Nasza Ziemia i ta ludzko wchodz w Wiek J AM JEST.
Tak wic naley poj i zastosowa wszystkie aspekty uycia
Wiedzy o JAM JEST przez tych, ktrzy yj tu i teraz,
i bd y w najbliszej przyszoci.
Wielkie Kosmiczne Istoty, Wzniesieni Mistrzowie i Anielskie Zastpy obdarzay Ameryk i jej nard cudown opiek
zwaszcza w cigu ostatnich piciu lat. Ci, ktrzy zaczn
wzywa Ich w Imi Potnej Obecnoci J AM JEST, ktrzy
bd podtrzymywa harmoni swoich uczu i stale kierowa
mio do wasnej Potnej Obecnoci J AM JEST, bd
obdarzeni nieograniczonym Wsparciem.
Ta ksiga niesie w sobie adunek wiadomoci i mioci
Wzniesionego Mistrza Saint Germain'a, jak rwnie innych
Wzniesionych Mistrzw, troszczcych si o nasz Ruch, aby
nie Obron, Wolno, Owiecenie i Doskonao wszystkim, ktrzy czytaj nasze ksigi lub obcuj z nami, by mogli
wszystko kunsztownie opanowa i rwnie dokona Wniebowstpienia.
Przywilejem kadego ucznia wiata w naszych czasach
jest wzywanie w Imi Obecnoci JAM JEST z ca szczeroci i Mioci tych Wielkich Istot proszc o obron Ameryki, jej wadz i ludu, proszc o owiecenie wszystkich czonkw rzdu, o doprowadzenie do Doskonaoci wszystkiego,
co znajduje si w jej granicach, i o powszechne wprowadzenie posuszestwa niegasncemu wiatu Boga.

PRZEDMOWA
Trzydzieci trzy Traktaty, zawarte w tej ksice, byy podyktowane za porednictwem widzialnego Promienia wietlnego i Dwikowego w naszym domu, w roku 1932 przez
Wzniesionego Mistrza Saint Germain'a i innych Wzniesionych Mistrzw zatroskanymi o nasz Ruch. Kady, kto znajdujdowa si w pokoju, sysza fizycznie dwik Jego Gosu,
a czasami pojawiaa si Jego Widoczna i Odczuwalna Obecno, kiedy wypromieniowywa Si i Energi Promieni
wietlnych w celu wykonania szczeglnej pracy.
Aby dokona tego w czasie obecnego kryzysu w wiecie
zewntrznym, Saint Germain uczy i przygotowywa nas
przez trzydzieci lat. Wszystko po to, aby Wzniesieni
Mistrzowie mogli okaza sw pomoc, obroni i uwolni tych
wszystkich, ktrzy podejm wiadomy wysiek naprawy siebie i opanowania wszystkiego, co jest na naszej Ziemi.
Nigdy przedtem, z wyjtkiem przybytkw Wielkiego Biaego Braterstwa, ludziom nie dawano tak intensywnie i tak
wzniosej Nauki o JAM JEST. Nigdy wczeniej, przez tysiclecia Prawdziwego, Ukrytego Nauczania i Stosowania
witego Pomienia nie uczono ludzkoci tak otwarcie, jak to
zrobi Saint Germain i i inni Wzniesieni Mistrzowie. Pozwolenie wyjanienia uczniom wszystkiego w sposb, jak jest to
wyoone w Traktatach, zostao dane przez Wielkich.
Nauczanie podobne do zawartego w tej ksidze, nigdy nie
byo dawane uczniom, zanim nie przeszli w klasztorach trzyletniego, prbnego terminu.
Obecnie stan wiata zewntrznego jest taki, e ci, ktrzy
istotnie szukaj wiata i chc y konstruktywnie, musz
otrzymywa znacznie wiksz pomoc ni ludzka, jeeli chc
przey obecny okres chaosu, ktry reprezentuje sob nagromadzenie niezgody, zrodzonej wsplnie przez ludzko
w cigu wielu stuleci i wywierajcej dzisiaj wielkie cinienie
na ycie poszczeglnych osb.

10

W chwili obecnej dzieci Ziemi potrzebuj obrony i pomocy w tak wielkim stopniu, e Wielcy Wzniesieni Mistrzowie
i Legiony wiata zniosy ograniczenia, e tak powiem,
i skierowali to Ukryte Zrozumienie Potnej Obecnoci J AM
JEST w wieckie ycie ludzkoci, aby wszyscy, ktrzy pragn wiata i bd podejmowa wiadome starania w celu
odzyskania osobistej Wolnoci i Mistrzostwa, mogli uzyska
wsparcie, ktre przyniesie im Zwycistwo na Wieczno.
Dotychczas byy dawane ludzkoci jedynie fragmenty
Prawdziwego Zrozumienia Obecnoci JAM JEST. Wzniesiony Mistrz Saint Germain powiedzia: To jest najwaniejsze Rozumienie, ktrym kiedy obdarzono ludzko, a dla
poszczeglnej osoby nie ma ani Wolnoci, ani Doskonaoci
bez jej wiadomego zastosowania. Uwaa On t spraw na
tyle wan, e podyktowa ponad trzydzieci trzy traktaty,
w ktrych wyjania, co zachodzi w zewntrznym yciu czowieka, kiedy on wypowiada: JAM JEST. Mwi On take:
Nic nie przyniesie ludzkoci bardziej wzniosego bogosawiestwa, ni wiadome Zrozumienie tego Twrczego
Sowa.
Kiedy uywa si zdania Potna Obecnoci JAM JEST,
przybd!, ktre wykorzystuje si w tej ksice, to niezawodnie reprezentuje ono sob apel do Boskiej Obecnoci aby
wylaa lub uwolnia potok Doskonaoci, ktrej pragnie ten,
ktry wznosi w apel. O JAM JEST zawsze myl, odczuwaj
Je, pisz i wymawiaj sowa JAM JEST z uczuciem gbokiej
MIOCI. To zawsze jest apel do Boga Potnej Obecnoci
JAM JEST aby utwierdzia Doskonao wszdzie, a w ten
sposb pozwolia Woli Boga Doskonaoci przejawi si
na Ziemi. Kiedy wypowiada si Rozkaz, to zawsze zwrcony
jest on do Boga zewntrznego Ja, w Imi tej Potnej
Obecnoci JAM JEST nakazujce materii i energii podporzdkowanie si danemu Przykazaniu, ktre jest samowiadomym wysikiem, niezbdnym dla tego, by otworzy na
ocie drzwi przed Rozumem JAM JEST, pozwalajc Mu
wykaza Swoj Doskonao.
11

Ta ksiga zawiera w sobie nie tylko Pojcia Wzniesionych


Mistrzw o JAM JEST, lecz ma rwnie adunek wiadomoci Wzniesionych Mistrzw, ktry posiada Saint Germain
oraz Promienie wiata i Mioci Jego Serca, ktre jest Uczuciem Wzniesionych Mistrzw i rozumieniem peni Swojej
Wadzy, zawsze Siebie podtrzymujc.
Niech ta ksiga Traktatw o J AM JEST przycignie uwag kadego, kto j przeczyta lub zetknie si z ni, do jego
wasnej Boskoci tak wadczo, e caa wiadomo Wzniesionych Mistrzw, dotykajca Potnego JAM JEST, napeni Ziemi i przejawi si z si Tysicy Soc Wieczne Panowanie niegasncego wiata Boga.
Godfre Ray King

12

3 padziernika, 1932 r.

I.
JAM JEST
INWOKACJA:

O Ty, Nieskoczona Potna Obecnoci! Ty Uniwersalna Zasado ycia! Wychwalam Ci i dzikuj za Twoje cudowne starania we wszystkim, co istnieje w wiecie zewntrznym. Z Twojej Potnej Istoty pochodzi wszystko co jest. Ta
ludzko powinna zrozumie, e Ty przez wieki wiekw podtrzymujesz Sam Siebie! Ty Potna Aktywna Zasado ycia, napenij ziemsk dziaalno ludzkoci i przejaw teraz
wszdzie Swoj Najwysz Sprawiedliwo!
Potna Obecnoci wiata Boe w Dziaaniu, sprawuj
rzdy nad umysami ludzi, aby oni mocno trzymali si Prawdy i Sprawiedliwoci. Zadbaj te o to, aby Twoi Posacy
zajmowali wszystkie oficjalne stanowiska. Niech nic co
ziemskie nie przeszkodzi temu, eby nikt z ludzi nie mg
dopuci ani jednej kamliwej myli.
Potna Obecnoci Boga w Dziaaniu, napenij wiadomo wszystkich ludzi, przejawiajc Swoj Wszechzwyciajc Obecno.
Pozdrowienia:

Przynosz wam Pozdrowienie od Doskonaych, ktrzy


uwanie wszystkich obserwuj i im su.
13

TRAKTAT
ycie, we wszelkiej swojej dziaalnoci, wszdzie gdzie
si przejawia jest BOGIEM w dziaaniu. Ze wzgldu na brak
wiedzy o sposobie stosowania mylo-emocji, ludzie stale
utrudniaj przepyw Esencji yciowej we wszystkim. Gdyby
tak nie byo, ycie przejawiaoby swoj doskonao z ca
naturalnoci.
Naturaln tendencj ycia jest Mio, Pokj, Pikno,
Harmonia i Obfito. Esencji yciowej jest obojtne kto jej
uyje, tote nieustannie wypywa, by przejawia coraz to
wicej swojej doskonaoci i zawsze z tym oywczym impulsem, ktry jest jej waciwy.
JAM JEST
JAM JEST jest dziaalnoci ycia. Jakie to dziwne, e
uczniowie, nawet ci bardzo otwarci, nie zawsze dochodz do
zrozumienia prawdziwego znaczenia tych sw!
Kiedy mwisz JAM JEST czujc to, otwierasz rdo ycia Wiecznego, aby mogo pyn bez przeszkd swoim przebiegiem, innymi sowy, otwierasz szeroko bram na jego
naturalny przepyw. Kiedy mwisz: Ja nie Jestem, zamykasz drzwi przed sam twarz tej Wielkiej Energii.
JAM JEST jest penym dziaaniem Boga. Stawiaem ciebie wiele razy twarz w twarz przed Prawd, jak jest BG
w dziaaniu. Chc aby zrozumia, e pierwszym wyraeniem siebie kadej zindywidualizowanej istoty, w jakiejkolwiek czci Wszechwiata, czy to myl, uczuciem czy sowem, jest JAM JEST uznajcej w ten sposb sw Wasn
Zwycisk Bosko.
Ucze, prbujcy zrozumie i zastosowa te potne cho
proste prawa, powinien zwrci szczegln uwag na swoje
myli i sowa, poniewa za kadym razem, gdy myli czy
mwi nie jestem, nie mog, albo nie mam, dawi
Wielk Obecno Wewntrzn; wiadomie lub nie, zachowuje si tak, jakby chwyta rkami czyj szyj, aby go zadusi.
14

To jednak dotyczy tylko zewntrznego dziaania myli i jedynie kiedy z szacunkiem bdzie myla o formach zewntrznych moe spowodowa, e rka rozluni si w ktrym momencie. Natomiast gdy stwierdza, e co nie jest, czego nie
moe lub nie ma puszcza w ruch nieograniczon energi, ktra nadal dziaa a do czasu, gdy j powstrzyma lub przemieni
jej dziaanie.
To powinno pokaza Ci, jak ogromn wadz masz w ocenianiu, decydowaniu lub zarzdzaniu i wybieraniu sposobu,
w jaki chcesz, by dziaaa energia Boga. I mwi Ci, drogi
uczniu, e dynamit jest mniej niebezpieczny. adunek dynamitu moe tylko rozerwa twoje ciao, natomiast gupie
myli wyrzucane bez kontroli i bez wadzy nad nimi przywizuj ciebie do koa reinkarnacji prawie nieskoczenie,
a wic czy rozumiesz, e trwa to do czasu a tego nie przetniesz, nie przemienisz lub nie rozpucisz, e dziaa to przez
secula seculorum, i to z powodu twojej wasnej decyzji.
Ludzko powinna by poinformowana, e mieszkacy
miast umieraj i reinkarnuj bardzo czsto w tych samych
okolicach lub miejscach, poniewa stworzyli wizy (poniewa zwizali si), ktre przycigaj ich do tego samego rodowiska. Ucze, ktry jeszcze musi inkarnowa powinien
wyda nastpujcy rozkaz: Nastpnym razem urodz si
w rodzinie wielkiego wiata (w rodzinie bdcej na wysokim
poziomie ewolucji duchowej). Rozkaz ten szybko otworzy
drzwi do postpu.
Dlatego musisz zrozumie jak wane jest to, co powodujesz, kiedy uywasz bezmylnie niewaciwych sw, poniewa uywasz wtedy najpotniejszej Boskiej Zasady Dziaania we Wszechwiecie czyli JAM JEST.
Nie rozum mnie le. Nie chodzi tutaj o sposb wyraania
si czy o jak wschodni ide, obc, bezpodstawn czy bah ani o adne przesadzenie. Chodzi tu ni mniej ni wicej tylko o najwysz Zasad ycia uywan i wyraan przez
wszystkie cywilizacje, ktre dotychczas istniay. Zapamitaj,
e pierwszym sposobem w jaki kada forma ycia wiado15

mego wyraa siebie, jest JAM JEST. To jest czym o wiele


wikszym ni ja istniej. Dopiero pniej dziki swym
kontaktom z tym co zewntrzne i przez stosowanie niewaciwego dziaania zaczyna ona akceptowa rzeczy o wiele
mniej wane ni JAM JEST.
Widzisz wic teraz, drogi uczniu, e gdy mwisz jestem
chory, rozmylnie wypaczasz naturaln doskonao jak
zawiera w sobie proces yciowy. Czy nie widzisz, e dajesz
ycie czemu, co nigdy tego ycia nie miao?
Przez dugie wieki ignorancji i niezrozumienia ludzko
napeniaa otaczajc j atmosfer faszem i nierealnoci,
tote nie musz Ci chyba powtarza, e kiedy stwierdzasz
jestem chory, to twierdzenie to jest jednym przeogromnym
kamstwem wzgldem Boskoci. Bosko (JA) zawsze jest
Doskonaa, pena ycia i Zdrowia!
Prosz ciebie, drogi uczniu, w imi Boga, aby zaprzesta
stosowania tych bdnych wyrae godzcych w twoj Bosko, poniewa niemoliwe jest osignicie wolnoci, dopki
nadal bdziesz ich uywa. Nigdy nie bdzie za wiele przypominania, e kiedy rzeczywicie pozytywnie i kategorycznie uznasz i zaakceptujesz Wielk Obecno Boga JAM
JEST w swoim wntrzu, to nie bdziesz wicej dowiadcza
niepomylnych okolicznoci.
W imi Boga bagam Ciebie, aby za kadym razem gdy
zaczynasz komentowa lub mwi o tym, e jeste chory,
biedny lub w niepomylnej sytuacji, natychmiast zmieni te
fatalne dla twego rozwoju uwarunkowania i aby to mentalnie owiadczy z ca stanowczoci swego JAM JEST,
poniewa Ono jest cakowitym zdrowiem, obfitoci, szczciem, pokojem i doskonaoci. Przesta dawa moc sprawom zewntrznym, osobom, miejscom, a nawet przedmiotom. JAM JEST jest moc kontrolujc i Doskonaoci
w kadym i wszdzie.
Kiedy mylisz o przejawianiu JAM JEST, oznacza to, e
ju wiesz, i masz Boga w Dziaaniu, ktry przejawia si
w twoim yciu. Nie pozwl wic, aby rzdziy tob i ograni16

czay Ci faszywe wyobraenia i stwierdzenia. Pamitaj stale, e JAM JEST oznacza Boga w Dziaaniu; JAM JEST
yciem, Obfitoci, Prawd, teraz przejawion.
Zatem, pamitajc o tej Niezwycionej Obecnoci utrzymuj otwarte drzwi, aby ONA ( Obecno JAM JEST) wplota
w twoje zewntrzne dziaanie ca Swoj Doskonao.
Na Boga, nie wierz w to, e moesz nadal stosowa bdne postanowienia, bo i tak w jaki tam sposb zostan skorygowane i przemieni si w dobre, gdy innej moliwoci nie
ma. Na farmach uywaj elaza, aby oznacza zwierzta. Ja
chciabym naznaczy Ciebie takim elazem, ktre umocnioby JAM JEST w twojej wiadomoci tak, aby nie mg ju
oddali si od staego uywania tej Wielkiej Obecnoci, ktr
jeste!
Jeeli kiedykolwiek znajdziesz si w niedoskonaych
warunkach, owiadcz z moc, e to nie jest prawda, e T Y
akceptujesz w swoim yciu tylko Boga oraz Doskonao. Za
kadym razem, gdy zaakceptujesz bdne wyobraenia, one
ujawni si i przejawi w twoim yciu i dowiadczeniach.
Nie ma znaczenia czy uwierzysz czy nie w to, co Ci mwi
poniewa TO JEST PRAWO. Prawo sprawdzone przez
eony dowiadcze. Dzi przekazujemy je tobie aby ciebie
uwolni.
Ty wiesz, e wiat zachodni lubi okamywa si mylc,
e wystarczy nie wierzy lub nie akceptowa starego pogldu
o wschodniej magii, aby si od niej uwolni. Magia jest jedynie zym uyciem mocy duchowych, tych samych, ktrych
uywamy do dobrych celw. Najgorszy rodzaj magii jest
wykorzystywany dzisiaj w polityce z uyciem wadzy mentalnej le ocenionej. Jeeli ta sama ogromna sia byaby uyta
w kierunku odwrotnym, czyli w kierunku, ktry przypominaby, e Dziaanie Boga istnieje w kadej osobie, ktra zajmuje jakie wysokie stanowisko, ten, ktry uywaby jej
w ten sposb, nie tylko uwolniby sam siebie, ale napeniby
wiat polityki wolnoci i sprawiedliwoci. Wtedy doskonale yoby si w naturalnym wiecie, gdzie Dziaanie Boga
17

panowaoby w kadym momencie. Podobnie dziao si


w Egipcie, tak jest i dzisiaj. Ci, ktrzy le uywaj wadzy
mentalnej, sami przywizuj si do dysharmonii inkarnacja
po inkarnacji. Uczy postanowienie: Nie akceptuj ani nie
przyjmuj adnych uwarunkowa od innego rodowiska,
ani od niczego co mnie otacza jedynie od Boga, od Dobra,
od mojego JAM JEST.
Niezbdne jest wyrobienie nawyku zarzdzania swoj
energi. Jeeli tobie si to nie udaje, to usid kilkakrotnie
w cigu dnia w ciszy i uspokj si. Uspokj swoj wewntrzn istot. To pozwoli Ci uzupeni energi. Naucz si rozkazywa jej i kierowa ni. Jeeli chcesz, by twoja energia bya
spokojna, sam bd spokojny. Jeeli czujesz, e wymaga ona
pobudzenia, to sam sta si aktywny. Musisz wyj na przeciw wydarzeniom i wznie si ponad nie.
Ucze powinien by przygotowany do rozpoznania w
obie swoich nawykw. Nie moe czeka, a kto mu o nich
powie. Powinien kontrolowa si i odsuwa wszystko co nie
byoby doskonae. Sposobem w jaki mona to osign, jest
owiadczenie, e nie ma si tego lub innego niepodanego
nawyku. Zatem stwierdzaj, e: JA bdc tworem Boga,
jestem Dzieckiem Boga Doskonaego. To przynosi uwolnienie, ktrego nie mona osign w aden inny sposb.
Trwanie przy starych przyzwyczajeniach jest podobne do
ubierania si w staromodny ubir. Zapamitaj: nie powiniene czeka a inni przypomn Ci o tym i wytkn twoje wady.
Nikt nie zrobi tego za ciebie; musisz zrobi to sam.
W tej pracy, w tym nauczaniu i w tym promieniowaniu,
wszystkie stare sprawy w danym czowieku wychodz na
wierzch po to, by mogy zosta zakoczone. Zamiast narzeka na kad rzecz, ktrej dowiadczasz w sobie i w swoim
wiecie, pamitaj, e pojawiaj si one po to, aby je usun
lub przeksztaci. Bd ostrony i nie zwracaj zbyt wielkiej
uwagi na te rzeczy, z ktrych chcesz si oczyci, bo mieszne jest stae przypominanie sobie tego, co nam si nie udao.
Czy nie wspaniae jest to, e po tylu wiekach tworzenia ogra18

nicze, moesz w krtkim czasie oczyci si i uwolni od


nich dziki swojej wasnej uwadze i wysikowi? Czy to nie
jest warte zachodu? Najszybszym sposobem osignicia tego
jest stosowanie humoru. Lekkie, radosne uczucie jakie
wywouje humor, pozwala wytworzy wspaniae dziaanie.
Jeli wysilisz si troch i przywoasz Prawo Przebaczenia, moesz zniszczy wszystkie ze twory przeszoci i przy
pomocy Przeksztacajcego Fioletowego Pomienia by
wolnym. Powiniene by wiadom tego, e Fioletowy Pomie jest Aktywn Obecnoci Boga wprowadzon w czyn.
Kiedy masz ochot zrobi co konstruktywnego zrb to.
Wysil si i osignij to, bowiem w ten sposb zwyciysz
wiat. Czy bdziesz mg zobaczy czy nie, jak to si przejawia, nie powiniene martwi si tym ani zraa.
Nawet kiedy uczniowie poznaj ten temat jedynie intelektualnie, nie powinni pozwoli sobie na to, by ich umysy
powrciy do zych lub bdnych uwarunkowa, poniewa
oni ju wiedz, e takie dziaanie niszczy kady ich sukces.
Trudno uwierzy, e wielu nie moe przezwyciy tego
wroga. aden ucze nie moe zatriumfowa, dopki bdzie
pozwala sobie na powracanie do sytuacji negatywnych, ktre prbuje przezwyciy.
Caa praca Mistrza polega na tym, e stara si on uatwi
uczniowi zrozumienie tego, co oznacza akceptacja. Tak wic,
to z czym czowiek zgadza si mentalnie, jest przez niego
zaakceptowane. Jeeli koncentruje on swoj uwag na jakiej
rzeczy, staje si z ni jednym, czyli identyfikuje si z ni.
Potrafi w ten sam sposb identyfikowa si z rzeczami
dobrymi jak i zymi. Kiedy umys akceptuje lub jest w zgodzie z jak rzecz czy warunkami, czowiek wprowadza je
w swj wiat.
To czego suchasz lub nad czym medytujesz z uwag, jest
tym co akceptujesz, z czym si zgadzasz i identyfikujesz
dziki powiconej uwadze. Czy uwierzysz w to, e czowiek, ktry widzi jadowitego wa zwinitego w kbek,
pody w jego kierunku po to, by zosta ukszonym?
19

Naturalnie, e nie ! Jednak wanie tak postpuj uczniowie, ktrzy pozwalaj aby ich uwaga powrcia do problemw.
Aktywno wewntrzna rzdzi zgodnie z Planem Doskonaoci. Warunki zewntrzne, kiedy pozwoli im si dziaa,
zawsze rzdz bdnie. Gdy jaki konstruktywny obraz zarysuje si w twoim umyle, staje si realny i pozostanie takim,
dopki bdziesz go podtrzymywa. Czowiek moe sta si
tak wiadomym Obecnoci Boga, e w kadym momencie
bdzie wiedzia i odczuwa spywajce na Jego promieniowanie.
W wiecie zewntrznym ucze ma zaufanie i wierzy w to,
czego tak naprawd nie chce, powinien wic zmusi si do
tego, aby w sprawach duchowych mie takie samo zaufanie
i wiar w to, czego usilnie pragnie. Powinien mie zaufanie
do samego siebie i powinien usilnie myle: w jaki sposb
mog uywa tych wskaza, ktre s mi dane, aby wzmocni
takie postpowanie?
BOGOSAWIESTWO:

Potni Doskonali! Przyjmujc Wasz Magiczny Krg


Ochronny, przyjmujemy Wasz Wielk Szczodr Obecno.
Spowity w Ciebie, Wewntrzny Nauczyciel, cakowicie uznajemy, e Obfito przejawia si w naszym zewntrznym dowiadczeniu i wykorzystaniu. Oddajemy chwa i wdziczno za Wasz Mdro i moliwo Jej wykorzystania.
Oddajemy chwa i wdziczno za to, e jestemy w peni
zdecydowani zaakceptowa tylko Twoj Potn Aktywn
Obecno po wsze czasy i odmwi akceptacji czegokolwiek, co jest Jej przeciwne.

20

6 padziernika, 1932 r.

II.
BG dziaajcy
INWOKACJA:

O Ty, Nieskoczona, Wszechobejmujca Obecnoci Ty


jeste Potnym Mistrzem we wntrzu kadej formy ludzkiej! Uznamy i przyjmujemy Jedno Twojej Obecnoci
przejawionej w tych formach oraz we wntrzu ludzkiej formy kadej osoby posanej przez Boga. Oddajemy chwa i
wdziczno za to, e nareszcie dowiedzielimy si o Potnej Obecnoci, do ktrej moemy si zwrci i uzna Peni
Dziaalnoci Boga, JAM JEST wszystkiego co istnieje.
Witam was wszystkich.
TRAKTAT
Kiedy Jezus powiedzia: JAM JEST Zmartwychwstanie
i ycie wyrazi jedn z najwikszych prawd, jak mona
obwieci.
Kiedy powiedzia: JAM JEST nie odnosi si do swego
przejawu zewntrznego, ale mwi o Wielkiej Mistrzowskiej Obecnoci Boga Wewntrznego, poniewa wiele razy
powtarza: JA sam z siebie nie mog zrobi niczego. To nasz
Ojciec jest tym JAM JEST, ktry dokonuje wszystkiego.
21

Jezus powiedzia rwnie: JAM JEST Droga, ycie i Prawda, uznajc w ten sposb jedyn Wadz, czyli Boga
w Dziaaniu, ktry jest w Nim.
Powiedzia take: JAM JEST wiatem, ktre owieca
kadego czowieka przychodzcego na wiat, przydajc
kadej swojej wypowiedzi wagi yciowej sowami JAM
JEST. Jedn z form najwikszej mocy wyzwolenia w sobie
wadzy Boga jest Mio, Mdro, Prawda i przyzwolenie
na ich dziaanie w dowiadczeniach zewntrznych, jest uznanie JAM JEST we wszystkim i w jakiejkolwiek rzeczy,
o ktr nam chodzi.
A teraz zwrmy uwag i wyjanijmy powiedzenie najpotniejsze ze wszystkich, ktre zostay rzucone w wiat dowiadcze zewntrznych za pomoc sw: JAM JEST brama
otwarta, ktrej aden czowiek zamkn nie moe. Czy nie
widzisz, jak istotn moc posiadaj te sowa? Kiedy w peni
zrozumiesz te potne afirmacje, zdasz sobie spraw z tego
co moesz przez nie osign.
Kiedy uznasz i zaakceptujesz w peni JAM JEST jako
Wielk Obecno Boga dziaajc w tobie, zrobisz jeden
z najwikszych krokw w kierunku uwolnienia.
A teraz przyjrzyj si dobrze tej afirmacji: JAM JEST brama otwarta, ktrej aden czowiek zamkn nie moe Jeeli potrafiby to zrealizowa, miaby klucz, ktry pozwoliby
Ci przej przez zason ciaa i zabra ze sob ca niedoskona wiadomo, ktr mgby przemieni lub doprowadzi do takiej doskonaoci w jak ju wszede.
Nigdy nie da si okreli najwyszej doniosoci jak zawiera medytacja o JAM JEST jako postrzeganie Wielkiej
Obecnoci Boga w tobie, w twoim domu, w wiecie i w twoich sprawach. Kady oddech jest Bogiem dziaajcym w tobie. Mono wyraania myli czy uczu, to te Bg Dziaajcy w tobie. Skoro masz woln wol, to do ciebie naley
wybr energii jak wyemitujesz po przez myli i uczucia,
decydujc jak chcesz by dla ciebie dziaaa.

22

Nikt nie powinien pyta: Jak to, ja mam okreli jaka ma


by ta energia? Cay wiat zna rnic midzy konstruktywnym i destruktywnym myleniem, uczuciem i dziaaniem.
Ucze, otrzymujc te instrukcje, musi cigle analizowa
motyw, ktry nim rzdzi, aby mc wybada czy istnieje
jakie uczucie intelektualnej dumy, arogancji lub uporu
w jego umyle i ciele zewntrznym. Jeeli kto chce dyskutowa lub podwaa prawdziwo tej nauki, to zamiast otrzyma Bogosawiestwo i Prawd, bezwiednie zamyka sobie
drzwi w tym momencie przekrela zdolno otrzymania
dobra, jakie si mu oferuje.
Chc rwnie przypomnie uczniom to, mimo ich osobistych opinii dotyczcych istnienia lub nie istnienia Prawdy,
e sprawdziem w cigu wiekw t streszczon tu wiedz,
ktr teraz wam przekazujemy. Jeli chce si uzyska jak
najwiksz korzy i zrozumienie, ktre dadz czowiekowi
cakowite wyzwolenie, naley sucha z cakowicie otwartym
umysem i wiadomoci, e JAM JEST, ta aktywna obecno Boga w Tobie, jest Twoj zdolnoci otrzymywania,
akceptowania i stosowania bez ogranicze wiedzy, ktr si
tobie daje, a ktrej towarzyszy promieniowanie. Pozwoli to
wszystkim uczniom zrozumie te proste, aczkolwiek potne
twierdzenia o Prawdzie, ktre was pobogosawi i w wielkim stopniu wyzwol.
Od wielu wiekw powtarza si ludzkoci: Nie mona suy dwm panom. Dlaczego? Dlatego, e nie istnieje nic poza
Jedn Inteligencj, Jedn Obecnoci, Jedn Wadz, ktra
moe dziaa, a t Obecnoci jest Bg w Tobie. Kiedy zwracasz si na zewntrz i wierzysz we wadz pozorw, suysz
faszywemu panu, ktry uzurpuje sobie prawo posiadania
jakiej postaci, poniewa on te posiada Bosk Energi, ktrej le uywa.
Twoja zdolno do unoszenia rki i energia, ktra pynie
przez system nerwowy twego ciaa, to wanie jest BG
w Dziaaniu. Drodzy uczniowie, starajcie si stosowa ten

23

zwyky sposb jako przypominanie sobie Boga w Dziaaniu


w was samych.
Kiedy idziesz ulic, pomyl przez chwil: To jest wanie ta inteligencja BOGA i Moc, ktra sprawia, e ja id, to
jest wanie ta Inteligencja, ktra mi mwi, dokd id.
Zobaczysz, e nie moesz nadal nie rozumie, i kady ruch,
ktry wykonujesz jest Bogiem w Dziaaniu. Kada myl
w Twoim umyle jest Bosk Energi, ktra pozwala Ci
myle. Poniewa wiesz ju, e jest to faktem niezaprzeczalnym, dlaczego nie moesz nie wielbi i nie okaza penego
zaufania, wiary i akceptacji tej Wielkiej Obecnoci Boga
w kadym z was, zamiast patrze na przejawy zewntrzne,
ktre s okrelone i zabarwione przez ludzkie opinie
o wszystkim?
Kada forma zewntrzna jest jedynie czci ycia, za
pomoc ktrej kady czowiek moe osign wiedz o pochodzeniu swojej istoty (uczy si tego przez swoje wasne
dowiadczenia); pniej wraca do peni doskonaoci opierajc si na samowiadomoci, ktr zdoby.
Przejaw ycia zewntrznego jest tylko stale zmieniajcym
si obrazem, jaki stworzy umys zewntrzny, chepicy si
tym, e jest prawdziwym aktorem. Tak wic uwaga stale
skierowana na wygld zewntrzny, ktry zawiera jedynie
niedoskonaoci, jest tym co spowodowao, e dzieci Boga
zapomniay o swej wasnej Boskoci, do ktrej powinny
znw powrci.
Bg jest Dawc, Odbiorc, Panem i jedynym zarzdc
wszelkiej Inteligencji, Substancji, Energii i Obfitoci jaka istnieje we Wszechwiecie. Jeeli dzieci Boga nauczyyby si
dawa jedynie z powodu radoci dawania, czy to mioci,
pienidzy, usug czy czego innego, to w yciu zewntrznym
nie brakowaoby niczego.
Nieszczciem dla ludzkoci, ktre powoduje tyle bezpodstawnego egoizmu i wzajemnego potpiania midzy jedn a drug osob, jest ch posiadania wspaniaego bogosawiestwa Boga tylko dla siebie. Nie ma niczego wicej
24

oprcz jednej dziaajcej Mioci, Inteligencji, Wadzy


i Substancji w kadym osobniku, i to wanie jest Bg. To
jest ostrzeenie jakie moemy da kademu uczniowi
w zwizku z chci posiadania na wasno wadzy, ktra
suyaby tylko jemu jednemu.
Jeeli w kadym dziaaniu osobowoci dalibymy pene
zaufanie i wadz jedynemu Bogu, nastpiyby w nas nieprawdopodobne przemiany.
Rzadkie s przypadki osignicia zrozumienia dla daru
i proby. Rzeczywist obfito i wszechobecny dar posiada
tylko proba, ktra zostaa uzgodniona zanim Prawo Wszechwiata pozwolio jej wypyn jako przejaw i posuy si
ni czowiekowi.
Poniewa mamy woln wol moemy prosi lub da
wiadomie, z pen stanowczoci i wiar, a wtedy przekonamy si, e trzeba dobrze zastanowi si, zanim wyrazimy to
na zewntrz. Nastpujca prosta afirmacja uyta ze szczerym
zdecydowaniem, przyniesie wszystko, czego ktokolwiek
mgby sobie yczy: JAM JEST wielk obfitoci Boga
widoczn w moim uytkowaniu teraz i zawsze.
Elementem ograniczajcym, ktry odczuwa wielu uczniw, jest na przykad to, e kiedy zaczynaj wypowiada t
Prawd uywajc powyszej afirmacji, myl, a nawet przez
dugie godziny analizuj j wiadomie i dostrzegaj w swoich uczuciach, pewnego rodzaju zwtpienie lub lk. Te dwa
uczucia oczywicie, w wielkiej mierze neutralizuj konstruktywn si, ktra szybko przyniosaby realizacj ich yczenia
lub proby.
Pewnego razu, kiedy ucze zda sobie spraw z tego, e
kade dobre yczenie jest Bogiem w Dziaaniu, popchnie
Jego energi, by spowodowaa pene spenienie, poniewa
jest samoutrzymujc si, nieograniczon Mioci, Wadz
i Inteligencj, ktra moe realizowa kady zamiar.
Dziki temu prostemu zrozumieniu, sowo fiasko zostaje
cakowicie wymazane z jego wiata a w krtkim czasie z jego wiadomoci, poniewa ucze rozumie, e uywa Inteli25

gencji i Mocy, ktrej nie moe si nie powie. W ten sposb


moe on wprowadzi sw wadz zgodnie z intencj Boga.
Nigdy nie byo yczeniem naszego wielkiego Ojca, ktry
jest Mioci i Mdroci, aby ktremukolwiek z Jego dzieci
czegokolwiek brakowao. Jeeli tak si dzieje, to tylko dlatego, e one pozwalaj sobie skierowa uwag jedynie na przejawy zewntrzne, ktre s tak zmienne jak piasek na pustyni.
W ten sposb wiadomie lub niewiadomie oddalaj si od
tej Wielkiej Inteligencji i Obfitoci.
Ta wielka obfito jest dziedzictwem, z ktrego cay wiat
moe stale czerpa, gdy zwrci si do JAM JEST, do
Aktywnej Zasady BOGA, bdcej zawsze wewntrz nas samych poniewa stanowi jedyne rdo aktywnego ycia,
Inteligencji i Obfitoci.
Przez wszystkie wieki istniay normy zachowa potrzebne
kademu uczniowi, ktry chce osign pewien poziom.
Chodzi tu o utrzymanie, a take sterowanie si witaln
poprzez seks.
Dla osobnika, ktry uywa tej energii bezmylnie ni
zarzdzajc, stwierdzenie: Zostawi to wszystko, bez zrozumienia waciwego dziaania wiadomoci, bdzie tylko
powstrzymaniem przepywu energii, ktr on sprowokowa
do pynicia w innym kierunku.
Dla ucznia pragncego rzdzi sob, mamy t afirmacj,
ktra jest jedn z najbardziej skutecznych, jak mona da
czowiekowi, o ile bdzie uywa jej ze zrozumieniem. Jest
to Wielka afirmacja Jezusa: JAM JEST Zmartwychwstanie
i ycie. Ta afirmacja nie tylko oczyszcza myli, ale jest si
wznoszc i harmonizujc o najwikszej mocy, jakiej mona uy do pokonania wszystkich, nawet najwikszych barier
stojcych na drodze do osigni duchowych. Kady kto
zacznie odczuwa wewntrzny impuls nakaniajcy do skorygowania, a bdzie stosowa t afirmacj stale i z niezomnym postanowieniem, wzniesie ten wspaniay strumie energii do najwyszego punktu w mzgu, tak jak to byo
zaplanowane na pocztku. Czowiek taki odczuje, e jego
26

umys zosta przepeniony wspaniaymi ideami i wielk moc


podtrzymujc go, a take zdolnociami i wyraania i stosowania tej mocy dla dobra caej ludzkoci.
Prosz was, moi uczniowie, abycie obserwowali i wyprbowywali rezultaty jakie zajd w waszym umyle i ciele.
Odczuwajcie gboko afirmacj Jezusa: JAM JEST Zmartwychwstanie i ycie, powtarzajc j trzykrotnie po cichu
lub gono i obserwujc wznoszenie si wiadomoci, ktrego bdziecie dowiadcza. Niektrzy bd potrzebowa wielu powtrze, by odczu zdumiewajce wznoszenie si tej
energii, inni uczuj j za pierwszym razem. To wskae wam
w niewielkim stopniu, co mona uzyska przez czste stosowanie tej afirmacji.
Jest tylko jeden sposb na uwolnienie si od czego negatywnego gdy ju wiesz, ktry ze swych bdw chcesz przezwyciy, musisz cakowicie odwrci swoj uwag od
spraw zewntrznych i skierowa j zdecydowanie na wyej
wymienion afirmacj.
Przezwycienie wszelkich dowiadcze uwarunkowanych zewntrznie, moesz osign przez stosowanie tej afirmacji, tak samo jak i uzyska zmian przepywu le skierowanej energii. Miaem ucznia, ktry zapragn przemiany
przepywu tej wielkiej energii; przy pomocy tej niezwykej
energii osign lewiatacj ciaa. W cigu roku zasza ogromna przemiana w caym jego zewntrznym wygldzie.
Jest wprost niewiarygodne, e wszystkie afirmacje, ktre
dostalimy od Jezusa, a ktre s tylko czstk tego, czego nas
uczy, s przyjmowane przez tak niewielu ludzi, mimo, e s
to cudowne sowa mdroci.
W caej historii wiata nie byo danych tak wielkich afirmacji, jak te, ktre On nam da. Kada z nich uyta wiadomie zawiera promieniowanie, ktre On w nie woy. Tak
wic nie tylko macie wadz JAM JEST, ale otrzymujecie
Jego indywidualne promieniowanie, gdy uywacie Jego afirmacji. Zawsze naley si zastanowi nad prawdziwym znaczeniem tych afirmacji Mistrza Jezusa.
27

Kiedy ju zrozumiesz, e myl, uczucie i twoja sia wyraania JAM JEST powoduje nieograniczone dziaanie Wadzy Boga, wtedy otrzymasz to wszystko czego pragniesz.
Uczniowi nie powinno sprawia trudnoci dostrzeenie i zrozumienie, e pozr zewntrzny jest jedynie znieksztacon
twrczoci czowieka, ktry wierzy, e w tym co zewntrzne jest oddzielne rdo mocy, poniewa w chwili namysu
pojmuje, e ono nie moe istnie, skoro istnieje tylko jedna
Mio, jedna Inteligencja i jedna Wadza, ktra moe dziaa
i jest ni Bg.
Bdy ludzkie czy sprzecznoci zewntrzne, nie maj nic
wsplnego z Wszechobecn Doskonaoci Boga, poniewa
wszystko co nie jest doskonae jest jedynie wytworem ludzkiej zewntrznej myli. Jeeli czowiek zwrci si do swojego Wyszego JA wiedzc, e Ono jest Bogiem, e jest Doskonaoci, a sytuacja zewntrzna jest jedynie tworem ludzkim
spowodowanym zym uywaniem jego Boskiej Mocy; jeeli
ponadto szczerze o tym medytuje i akceptuje Doskonao
Boga, przekona si natychmiast, e taka sama doskonao
przejawi si w jego yciu i dowiadczeniu.
Nie ma innego sposobu wprowadzenia tej doskonaoci
w swj umys, ciao i dowiadczenie, jak tylko przez zaakceptowanie Wielkiej Obecnoci Boga w sobie. To pene rozeznanie spowoduje, e moc zewntrzna zacznie wprowadza
t doskonao Boga do twoich widocznych dowiadcze.
Powiedz tym, ktrzy chc si uczy, e wykadam Ci to
jako zwiastun Prawdy, dajc tobie afirmacje Prawdy, ktre
wywouj pozytywne rezultaty, jeeli s stosowane i utrzymywane bez wahania. Metafizycy twierdz, e Prawda nie
spenia si, poniewa dzisiaj robi afirmacje, a przez cay
nastpny dzie zapominaj o nich.
Pragnienie wiata i Prawdy jest Obecnoci Boga w tym
pragnieniu wyemitowanym, by pobudzi do dziaania. Aby
osign owiecenie uywaj tej afirmacji: JAM JEST pene
zrozumienie i owiecenie tej rzeczy, ktr chc pozna i zrozumie.
28

W dniu, kiedy otworz si twoje oczy i zobaczysz ktr


z cudownych Wyszych Istot, rado twoja i szczcie bd
trway Wiecznie. Jeeli nie zaakceptujesz Prawdy, e masz
zdolnoci, aby to osign, nigdy tego nie osigniesz.
W tym samym momencie, w ktrym wymawiasz: JAM
JEST Zmartwychwstanie i ycie natychmiast caa energia
twojej istoty wnika do mzgu, ktry jest rdem zindywidualizowanego istnienia. Nie mog okreli granic tego co
mona osign przy pomocy tej afirmacji. Bya to afirmacja, ktrej uywa Jezus w okresie najciszych prb.
Powiniene wiedzie, e kiedy afirmujesz co bardzo konstruktywnego. to jest to wanie Bg, ktry wysya tobie ten
impuls, by tak uczyni. Oto najgupsze pytanie jakie ludzie
czsto zadaj: Czy dowiadczye tego w swoim wasnym
przeyciu?, dlatego kady musi sprawdzi to sam w sobie,
poniewa nic to nikomu nie da, dopki sam nie sprbuje.
Uczucie jest nonikiem pewnej wspistniejcej wizji.
Czasami czuje si co z tak jasnoci, e prawie widzi si to
zewntrznie. Kiedy wchodzisz w stan uniesienia, rwnoczenie pojawia si myl, uczucie, wizja i kolor. Harmonijny
dwik jest spokojny. Dlatego wanie dobra muzyka jest
uspokajajca w swoim dziaaniu, podczas gdy muzyka haaliwa ma zupenie odwrotne dziaanie.
BOGOSAWIESTWO:

O Ty, Potne Majestatyczne i Zwyciajce JAM JEST,


wychwalamy Ciebie i jestemy wdziczni za nasze rozumienie Ciebie jako BOGA Dziaajcego w nas. Swoj Cudown
Obecnoci i Blaskiem spraw, abymy poczuli Wielk Wag
Twojej Prawdy i Cudown Obecno. Kiedy kontemplujemy
Ciebie, niech Twoje Potne Promieniowanie napeni nas
rozumiejc wiadomoci, abymy mogli coraz bardziej
doskonale poznawa i stosowa Twoje Dekrety Prawdy.
Oddajemy chway i podzikowania za Twoj Potn Doskonao i Prawd, ktr obdarzasz tego, kto niezachwianie
dy do Ciebie.
29

10 padziernika, 1932 r.

III.
Pas Elektroniczny
INWOKACJA:

O Ty, Nieskoczona, Wszechobejmujca Obecnoci, przenikajca Swoim Potnym Promieniowaniem atmosfer Ziemi! Oddajemy Ci chwa i jestemy wdziczni za potok Siy,
Mioci i Mdroci Chrystusa, wci wywyszajcego wiadomo ludzkoci nad aosnym egoizmem dziaalnoci
zewntrznego Ja.
Oddajemy Ci chwa i jestemy wdziczni za to, e dowiedzielimy si o Twojej nieustannej, Potnej i Aktywnej
Obecnoci, i e kiedy wiadomie przyjmujemy Ciebie, to
zawsze napeniasz nasze umysy i ciaa Twoj Czyst Obecnoci.
Posyam wam Pozdrowienie od Promiennych Zastpw
wiata.
TRAKTAT
Z promieniowania Wielkiego Pasa Elektronicznego wysyam wam dzi te sowa; z serca Zotego Miasta * zostay
wysane Bliniacze Promienie, o ktrych bd te sowa,
wiato i dwik.
* Nad gwnymi pustyniami istniej eteryczne miasta. Nad pustyni Arizony znajduje si eteryczne miasto ukochanego ucznia Jana. Inne miasto
jest nad pustyni Sahara, inne nad pustyni Gobi, a miasto eteryczne Poudniowej Ameryki jest nad Brazyli.

30

Czas nas bardzo szybko dogoni i musimy by bardziej


czujni odnonie wielkich pasw elektronicznych, ktre otaczaj ca twrczo od Boskiej do ludzkiej.
Pas Elektroniczny, ktry otacza Zote Miasto jest o wiele
bardziej nieprzenikalny, anieli jakikolwiek mur ze stali
o gruboci kilku metrw. W ten sam sposb, ale w o wiele
mniejszym stopniu czowiek, ktry ma wystarczajce pojcie
o aktywnej zasadzie swej Boskiej Istoty, moe otoczy si
krgiem lub pasem elektronicznym, ktrego waciwoci
musi okreli w taki sposb, w jaki sam zdecyduje. Ale uwaga ! Biada temu, ktry nada mu waciwoci destruktywne!
Jeeli kto miaby odwag to zrobi, wtedy mgby spowodowa, e krg siy elektronicznej zamknby i spali jego
zewntrzn posta; jednak ci, ktrzy buduj i okrelaj jego
waciwoci mdrze, z wielk mioci do Boga, jak i z pozytywn moc, bd mogli porusza si w wiecie nietknitym
ludzk niewiedz.
Nadszed okres kosmiczny, w ktrym ci, ktrzy osignli
ju pewien stopie zrozumienia mog stworzy, dostosowa
i posugiwa si wspaniaym krgiem elektrycznym. Kada
twrczo, ktra jest dziaaniem samowiadomym posiada
ten krg elektronicznej siy w sposb zupenie naturalny, lecz
jego sia jest do pewnego stopnia niekontrolowana a w konsekwencji rozproszona.
Tworzc wiadomie ten wielki piercie czystej elektronicznej siy, zatrzymujesz przenikanie swojej ograniczonej
esencji i trzymasz j w rezerwie do wiadomego i bezporedniego uytku.
Po kilku miesicach takiego twrczego i wiadomego
dziaania wewntrz tego elektronicznego krgu, naley bardzo uwaa, jak kieruje si t si, aby nie bya kierowana
myl, ktra nie jest Bosk Mioci.
W pocztkowej fazie indywidualizacji, czowiek by
w sposb naturalny otoczony tym magicznym krgiem, ale
z biegiem czasu, kiedy jego wiadomo saba, wytworzyy
si szczeliny w wielkim krgu mocy, powodujc przenikanie,
31

a do zupenego zaniku. Krg ten nie by wiadomie stworzony przez czowieka; by naturalnym krgiem otaczajcym,
poniewa czowiek posiada czysty stan wiadomoci.
Teraz uczniowie wiata musz przeciwstawi si temu
stanowi, w ktrym s wiadomie i bez wahania zataczajc
wok siebie krg elektroniczny, wizualizujc go dokadnie
i doskonale, bez szczelin w jego konstrukcji. W ten sposb
stanie si moliwe wiadome osignicie gbi Boskiego
Krgu Elektronicznego, w ktrej mona otrzyma bez ogranicze Mdro, Mio i wiato, jak rwnie nauczy si
stosowania tych prostych praw, dziki ktrym kada twrcza
moc jest moliwa. Pomimo, e zaleca si kademu uczniowi
przede wszystkim, aby nie zapomnia o spojrzeniu w gb
swego Wyszego JA, ktre jest twrc jego osobowoci, to
jednak nie udao si osign rezultatw bez pomocy tych,
ktrzy s bardziej zaawansowani.
Poniewa istnieje tylko Jeden Bg, Jedna Obecno i Jej
Wszechmocna Aktywno, to wynika z tego, e ten, ktry
jest na nieco wyszym poziomie, jest jedynie troch wyszym JA Boga w Dziaaniu. W zwizku z tym zrozumiesz,
dlaczego moesz odczu, e JAM JEST tu i JAM JEST,
jako e nie ma niczego innego poza jednym Boskim J A we
wszystkim co istnieje.
Kiedy ucze wreszcie zrozumie, e Zastpy Wzniesionych nie s czym innym ni tylko bardziej zaawansowan
jego wasn wiadomoci, wtedy dopiero poczuje jak wielkie
moliwoci s w jego zasigu i wtedy bez obawy skieruje si
wprost do Boga, do jednego z Wyszych Mistrzw wiata
lub do swego wasnego JAM JEST. W rzeczywistoci nie
ma rnicy, s tylko stopnie, poniewa wszystko jest jednym.
Jednak dopki nie dojdzie do takiego stanu wiadomoci,
bdzie istniaa rnica, bo czowiek jest prawie pewny, e
jest oddzielony od Jedynej Istoty; takie mylenie jest moliwe tylko dziki niewiedzy o dziaaniu umysu zewntrznego.
Kiedy ucze myli o tych zewntrznych przejawach, musi
zawsze pamita, e jest to dziaanie zewntrzne JEDYNEJ
32

INTELIGENCJI, bronic si w ten sposb w swojej wasnej


wiadomoci przed oddzielnoci od tej Wielkiej i Jedynej
Mocy Boskiej w nim zerodkowanej.
Ponownie musz przypomnie, e ta Wielka Wadza Nieograniczonego Boga nie moe zosta wprowadzona w twoje
zewntrzne uytkowanie inaczej, ni tylko przy pomocy twojego wasnego zaproszenia. Jest tylko jeden sposb zaproszenia, ktry moe spowodowa jej przypyw, a jest nim twoje
gbokie uczucie mioci i oddania.
Gdy czowiek stworzy Elektroniczny Krg wok siebie
nie ma ju innej mocy, ktra mogaby w niego wej, oprcz
Boskiej Mioci. Jeeli chodzi o przenikanie w Promieniujcy, Rozarzony Krg Boskoci, to tylko T WOJA wiadomo
Boskiej Mioci jest tym, co moe przenika i tylko poprzez
ni Bosko wraca w Wielkim Przypywie, dochodzcym do
ciebie dziki mocy Transcendentalnych Posacw, ktrych
moc przekracza twoje pojcie, a Majestat, Mio i Moc tych
Wielkich Istot nie da si uj w sowa.
Pozwlcie znowu przypomnie, e tylko ten ucze, ktry
odwaa si i milczy moe si wznie do tej promieniujcej transcendencji WEWNTRZNEJ SFERY. Jednak tylko dziki wizji i dowiadczeniu zrozumie to, co w tej chwili staram
si wam przekaza. Dusza, ktra posiada wystarczajc si,
aby przywdzia zbroj Mioci Boej i postpowa naprzd,
nie znajdzie adnej przeszkody midzy jej wiadomoci
a Sfer Wielkiej Wewntrznej Transcendencji, poniewa niema niczego, co mogoby zablokowa jej zblienie si do
Boskiej Mioci.
Kiedy bdziesz oglda i dotyka wntrza tego Krgu Wewntrznego, zrozumiesz jak bardzo niedoskonaa jest twoja
dzisiejsza percepcja i pojcie o tym, czym jest Boska Mio.
Pewnego dnia, gdy twoja wiadomo osignie poziom Wielkich Sfer, do ktrych sam moesz doj, opuci ciebie lk
i wgbisz si w wewntrzne promieniowanie Wielkiej Osi
Inteligencji, z ktrej pochodzi cae Stworzenie i wszystkie
wiaty.
33

Istniej midzy wami dusze silne i odwane, ktre pojm


to, ktre bd mogy uywa tego dla dobra i bogosawiestwa wasnego i innych. Istniej rwnie tacy, ktrzy zrozumiej, e Obecno pulsujca w kadym sercu Boga i esencja, ktra oywia zewntrzn form jest Bogiem w Dziaaniu,
e rwnie dziaanie, ktre powoduje krenie krwi w caym
ciele jest Bogiem. Wtedy, Drogi Uczniu, zwr uwag na to,
co ci teraz powiem: Czy nie widzisz, e wielkim bdem jest
pogranie si w ignorancji zewntrznego istnienia i odczuwania blu, przykroci lub niepokoju czyli wszystkiego, co
zostao stworzone przez niewiedz i dziaanie twego Ja, skoro w chwilach medytacji mgby zda sobie spraw z tego,
e moe istnie tylko jedna Obecno, jedna Inteligencja
i Moc, ktra jest Bogiem, dziaajcym w umyle i ciele?
Czy widzisz jak prosta, cho potna, jest ta wiadomo
wewntrz ciebie, ktra moe wprowadzi pene rozeznanie
Wielkiej i Czystej Dziaalnoci Boga w umys i ciao pozwalajc, by wspaniaa i transcendentalna Esencja napenia kad twoj komrk z ktrej bdzie promieniowaa?
Wydaje mi si, e nie moesz poj prostoty dziaajcej
w tobie, twojej wasnej Wewntrznej Istoty. Zwracaj si do
Niej stale. Kochaj j, chwal j, nakazuj jej, by wchodzia
w kad komrk Twojego ciaa, w kad potrzeb zewntrznego dziaania, w domu, w interesach itd. Kiedy twoje pragnienie zabarwi si emanacj Obecnoci, Mocy i Inteligencji
Boga nie moe zawie. Przyniesie to, czego potrzebujesz
lub pragniesz, poniewa samo yczenie jest tylko zwykym
dziaaniem, duo mniejszym od postanowienia, a postanowienie jest uznaniem spenionego yczenia. Zapewniam Ciebie, nie powiniene nigdy odczuwa strachu przed uyciem
tej Wielkiej Mocy. Nie musz oczywicie zapewnia, e jeli
uyjesz jej le, to stworzysz dysharmoni. Jeli uyjesz jej
konstruktywnie, to przyniesie Ci tak wielkie bogosawiestwo, e nie potrafisz y bez uczucia wdzicznoci. Ta Moc
oczekuje Twojego wiadomego zarzdzania.

34

Osoba, ktra powiedziaa pewnego biblijnego dnia: Kt


z was moe umysem doda cho jeden okie do swego
wzrostu? zniszczya dziaanie i indywidualny postp, poniewa myl i uczucie jest Twrcz Moc Boga w Dziaaniu.
Niekontrolowane posugiwanie si myl i uczuciem spowodowao ca mas niezgody, chorb i zaburze. Mimo to,
niewielu rozumie i wierzy w ten fakt, nadal tworzc chaos
w swoich wiatach, dziki swoim mylom i niekontrolowanym yczeniom, chocia mogliby, z tak sam atwoci
z jak oddychaj, zmieni swoj myl, uywajc jej konstruktywnie, powodowani Mioci, zbudowa raj doskonay
w bardzo krtkim czasie.
Nawet Nauka dosza do tego, e forma zewntrzna i ciao
odnawiaj si cakowicie w cigu kilku miesicy, a wic
przez zastosowanie prawdziwych Praw Bytu, jake atwo jest
spowodowa doskonao ciaa zewntrznego i doprowadzi
do tego, aby narzd w krtkim czasie odnowi swe doskonae
dziaanie. Przy takim dziaaniu nie jest moliwe, by dysharmonia wesza w myl lub ciao. To s Boskie drzwi otwarte
przed Tob, ktrych nikt oprcz Ciebie samego zamkn nie
moe. Uywaj wic odwanie swej Wadzy i Mocy Boskiej
i bd wolny!
Nie moesz utrzymywa swej doskonaej wolnoci bez
pomocy wiadomie zastosowanej wiedzy. Przekazuj Ci ten
sekret, ktry gdyby zosta zrozumiany nawet przez najgorsze
indywiduum przebywajce w swym bagnie, w ktrym si
obraca, mgby wyrwa go z tej destrukcji, chociaby motywem jego dziaa by tylko egoizm. Osoba za, krytykujca,
yczca innym le, wysyajca myli i sowa destruktywne
otrzyma z powrotem te same negatywne wartoci, ktrymi
wypenia swe uczucia, sowa i myli. Wprost przeciwnie,
kto inny, umocniony w swej Boskiej Mocy, otrzyma t energi, ktrej potrzebuje, jeli j waciwie dobierze. Tak wic
twrca niezgody, zoci i pogardy niszczy sam siebie, swj
wiat i sprawy.

35

Teraz chciabym powiedzie co istotnego, co uczniowie


powinni zrozumie. Kiedy kto wiadomie szuka osignicia
Boskiego, Wewntrznego Krgu Elektronicznego, tworzy ze
swej ekspresji i dziaania zewntrznego, stay kana dla przepywu czystej Esencji, pochodzcej od Boga. To, samo w sobie mimo i osoba taka bdzie milczaa jest jedn z najwikszych sub, znan przez nielicznych, ktrzy s wia
domi tego, co oznacza sowo Ludzko.
Ten, ktry stara si osign Wewntrzny Krg Elektroniczny staje si nieustajcym rdem i jego wasne promieniowanie jest wielkim bogosawiestwem dla Ludzkoci.
Tak wic, przez wiele wiekw istnieli tacy altruistyczni wysannicy Boga, przez ktrych stale wylewaa si Wznoszca
Obecno, bogosawic tych, ktrzy jej nie rozumiej. Kiedy
spotyka si dwie lub wicej osb, ktre mog by kanaami
dla tej nagromadzonej Wielkiej Obecnoci, przypominaj oni
pierwsze krople przeciekajce przez tam.
Im bardziej wytrwale nasyca si swoj wiadomo tym
bardziej zwiksza si przeciek wody przez tam zwikszajc
jej obfito, a w kocu wszystkie przeszkody zostaj wyeliminowane i wzrasta nagromadzona sia zdolna do dziaania.
Wprost przeciwnie dzieje si z wod stojc, ktra rozlewa si bezuytecznie, poniewa nie ma ukierunkowania;
Boska Moc, pomimo rozproszenia, poda wtedy do najbardziej chonnego kanau wiadomoci, gdzie si gromadzi
i czeka na stosowny moment, w ktrym bdzie moga si
przejawi. Tak wic, ucze wiata poza swoj dziaalnoci,
w ktrej rozprasza Prawd, po pewnym czasie przemienia si
w rdo artezyjskie, z gbi ktrego wypywa ta Wielka
Esencja Boga.
Uczniowie powinni zawsze pamita, e bez wzgldu na
to ile popeniliby bdw, Bg nigdy ich nie krytykuje i nie
wydaje wyroku, tylko przy kadym potkniciu mwi z mioci: Podnie si synu, zacznij od nowa, wytrwale prbuj,
a osigniesz prawdziwe Zwycistwo i Wolno swojej wadzy.
36

Zawsze, kiedy jestecie wiadomi popenionego bdu,


pierwszym aktem powinno by przywoanie Prawa Przebaczenia i proba o si i mdro, aby tego bdu nie powtrzy po raz drugi. Bg, ktry cay jest Mioci, ma nieskoczon cierpliwo i bez wzgldu na ilo naszych bdw
zawsze nam mwi: Podnie si i wznie si do Ojca . Taka
bowiem jest Mio i Wolno, do ktrej Dzieci Boga maj
pene prawo. Nie ma innej metody, ktra byaby tak nieprzezwyciona i tak przeobraajca, jak moc wiadomego tworzenia Boskiej Mioci. Mio, bdca osi wszelkiego ycia, im bardziej wiadomie uyta, tym szybciej i atwiej
wyzwala wielk Moc Boga, ktra jako zgromadzona wielka
sia, zawsze czeka na uwolnienie, aby promieniowa przez
nasz wiadomo. Po raz pierwszy w cigu stuleci promienie ze Zotego Miasta pooonego w Planie Eterycznym nad
Sahara pozostaj i skutecznie dziaaj nad Ameryk i ca
Ziemi. By moe, e s tacy, ktrzy te promienie dostrzegaj, nie wiedzc co one oznaczaj.
Czowiek nie powinien myle, e moe stale i bezkarnie
wytwarza siy destruktywne. Tym, ktrzy mog rozsiewa
wiedz o Krgu Elektronicznym nie powinno zabrakn pomylnoci. Wic niech go propaguj, ale z ostrzeeniem, aby
uywa tej afirmacji: JAM JEST pen dziaalnoci i Moc
wspierajc kad rzecz twrcz, ktrej chc.
Uywajcie tego jako gwnego postanowienia, poniewa
Moc Wspierajca jest we wszystkim co istnieje. JAM JEST
tu i JAM JEST tam, postanawiajcie o wszystkim co chcecie
osign, bo to jest najwspanialszym rozkazem, by uy Jedynej Aktywnoci i wznie si nad wiadomo oddzielnoci.
BOGOSAWIESTWO:

O Potne Istoty Zotego Miasta! Wychwalamy Wasz Cudowny Blask. Jestemy zaszczyceni mogc uywa Waszych
Wielkich Promieni. Jestemy pobogosawieni wiadomym
uznaniem Waszej Potnej Obecnoci. Zawsze utrzymujcie
nas w Swoim Boskim wietle.
37

13 padziernika, 1932 r.

IV.
Twrczy Ogie
INWOKACJA:

O Ty, Potny Pochaniajcy Pomieniu Boga! Korzymy


si przed Twoj Potn, Majestatyczn Moc. Cieszymy si
z Twojej Przewodzcej Mdroci. Cieszymy si z Twojej
Obecnoci w sercu kadego Posaca Boga, ktry przychodzi, aby Swoj Sub i Energi powici bogosawiestwu
ludzkoci. Oddajemy Ci chwa i jestemy wdziczni za to,
e Twoja Obecno zmienia bieg zdarze i e zawsze jeste
Potnym Kierujc Inteligencj.
Oddajemy Ci chwa i jestemy wdziczni za to, e Twj
Pochaniajcy Ogie i Twrcza Energia mieszkaj w sercu
kadego z nas i s gotowe do dziaania, uruchomione przez
wiadome yczenie. Oddajemy Ci chwa i jestemy wdziczni, e Jeste Obecnoci Obejmujc wszystkie istoty; e
JAM JEST tu i JAM JEST tam Si oczyszczajc
wszystko wok.
JAM JEST Majestatyczn Obecnoci, JAM JEST
Si Zwyciajc, JAM JEST Potn Energi, Twoim
Pochaniajcym Ogniem z godziny na godzin.
Przynosz wszystkim Pozdrowienie z Serca Twrczego
Ognia.
38

TRAKTAT
Ogie Twrczy JAM JEST jest Pomieniem Boga. Jego
Mistrzowska Obecno jest zakotwiczona w sercu wszystkich dzieci Boga, mimo i w niektrych jest tylko ma iskierk. Jednak traktowana waciwie moe przemieni si
w wielki Twrczy Ogie i Pochaniajcy Pomie.
Ta Wielka Obecno w swoich wielorakich dziaaniach
jest wszechobecn aktywnoci, ktrej wszyscy mog bez
ogranicze uywa jedynie wtedy, gdy potrafi usun ze
swej wiadomoci wszystko, co jest pozorem, a co przywizywao ich przez cae lata do wiata zewntrznego.
Dzi Bero Mocy i Wadzy jest dostpne dla kadego
ucznia, ktry jest cho troch zaawansowany. W zasadzie
moe osign je mentalnie, moe chwyci to Bero Wadzy
i posugiwa si nim. Wwczas szybko zda sobie spraw
z tego, e moe uywa go dotykalnie i wizualnie. Nie jest to
jaka prna obiecanka, e ci, ktrzy szukaj wiata otrzymuj t Moc. Kiedy przechodzimy przez las wiemy, e moemy
wrci t sam drog, jednak decyzja o powrocie naley do
nas. W ten sam sposb po setkach lat szukania mocy i wadzy
w wiecie zewntrznym, odkrywamy, e jutro znikno nam
sprzed oczu jakby byo zbudowane na ruchomych piaskach.
Dziki radosnej akceptacji swej Boskiej Mocy moesz
stpa pewnie po mocnym gruncie Skay Prawdy, ktr jest
sam Bg, i adne zaburzenia zewntrzne nie mog Ci nawet
dotkn, od czasu gdy nauczye si jej akceptacji dziki
wasnym dowiadczeniom.
Uczniowie Prawdy zadaj sobie pytanie, dlaczego wahaj
si w swojej decyzji ufnego zakotwiczenia si w O BECNOCI
BOGA, mimo e jest to moc, ktrej szukaj. Nie analizuj
swojego postpowania i sposobu poszukiwa, ktre powoduj w nich tego typu zaburzenia i zwtpienia. Lecz dla tych,
ktrzy korzystaj z nalenej im wadzy i badaj dogbnie
przyczyny swych wtpliwoci, szybko nadchodzi moment,
w ktrym potrafi odrzuci plewy od zotych ziaren i poczu
39

si wolnymi od zaburze narzucajcych im zwtpienie w siebie, a nawet w OBECNO BOGA pulsujc w ich sercach.
Gdy uczniowie potrafi by uczciwi wzgldem siebie,
BOGA i Obecnoci JAM JEST wyrywajc z siebie to, co
powoduje zaburzenia wewntrzne, poczuj przypyw Potnego wiata promieniujcego z Wielkiej Boskiej Istoty i
zrozumiej, e nawet niewielkim wysikiem mog osign
to, e mio i zrozumienie Wielkiej Obecnoci JAM JEST
przerodzi si w Moc, Si i Pewno, ktre pomog im uchwyci si tej Skay Prawdy, ktra jest jednym z Najwikszych Klejnotw Krlestwa Boga, e to olniewajce wiato
otuli ich, gdy tylko delikatnie go zaprosz.
Och dzisiejszy uczniu ! Wytrwaj w tej Wielkiej Obecnoci
pulsujcej w Twoim sercu, ktrej ycie pynie przez Twoje
yy, a energia rozpywa si w Twoim umyle. Masz woln
wol i moesz wybra J i wielbi, poniewa Ciebie udoskonala lub te uy Jej w sposb niedoskonay. Zapamitaj zatem: nie przyzywajc tej Wielkiej Obecnoci tworzysz
dysharmoni i nieporzdek. Powiniene powici sporo
czasu na osignicie penego zrozumienia tej Wielkiej Mocy
i przekaza wszelk dziaalno swego ycia.
Nie niecierpliw si, jeli sprawy nie uo si tak szybko
jakby tego chcia. Przebiegaj one zgodnie z czasem, jakiego wymaga Twoje zaakceptowanie i intensywno Twych
uczu. Ta wielka energia, ktra przepywa przez Twoje ciao
i umys jest czyst elektroniczn Energi Boga, Wielk
Obecnoci JAM JEST. Jeli Twoje myli s utrzymywane
radonie w Twym Boskim J A, ktre jest prardem Ciebie
i Twego ycia, to ta czysta elektroniczna energia bdzie dziaa nieustannie, nie zatruta ludzkim osdzaniem. Jednak gdy
pozwalasz, wiadomie lub nie, aby Twoje myli byy zatruwane niezgod, ktra bardzo czsto Ci otacza, wtedy ty sam
zmienisz kolor i jako tej energii, ktra z natury jest promienna i czysta.
Energia jest zobowizana do dziaania, a Ty jeste tym,
ktry dyktuje jak ma sprawowa si pracujc dla Ciebie. Nie
40

wierz nigdy w to, e moesz uciec od tej prawdy. Jest ona


niezmiennym Prawem i aden czowiek nie moe go zmieni. Uczniowie musz to zrozumie i utrzymywa t postaw, jeli chc staego postpu.
Powiadam wam, moi drodzy, e chobycie najbardziej
wtpili, bali si i buntowali przed jakkolwiek samopopraw,
jest ona otwart bram do wasnego owiecenia i uwolnienia
si od caego zewntrznego ograniczenia ludzkoci.
Jest wielu uczniw, ktrym kiedy dojd do pewnego stopnia zrozumienia, wyjania si rezultaty ich oczyszczajcych
dziaa. Jednak kiedy staj oko w oko z wieloma bdami,
ktre popenili, a ktre musz natychmiast naprawi, wwczas zaamuj si, oskaraj, krytykuj i potpiaj siebie
samych i Boga. To jest nastpny wielki bd. Wszystko to, co
jest wam wyjaniane celem naprawienia, powinno was
ogromnie cieszy, poniewa jest okazj do postpu i naprawienia bdw ktre dotychczas byy ukryte. Wiedzc, e
Bg jest moliwoci mylenia wiecie, e macie w sobie moc
poprawienia si i e musicie zabra si do roboty.
ycie BOGA, ktre pulsuje w waszych piersiach jest wystarczajcym dowodem tego, e posiadacie Inteligencj i
Moc Boga, dziki ktrej moecie rozpuci i spali wszystkie
bdy i twory, ktre wprowadzilicie w swoje otoczenie,
wiadomie lub nie, a ktrym moecie powiedzie: JAM
JEST Potnym Pomieniem spalajcym, ktry teraz i na
zawsze pochania kady bd przeszy i teraniejszy, jego
przyczyn i jdro, jak i kady zbdny twr, za ktry moja
zewntrzna istota jest odpowiedzialna.
To dziwne, ale wydaje si, e uczniowie maj trudnoci
z zakotwiczeniem si w uznaniu nieograniczonej mocy, ktr
posiadaj, gdy wymawiaj JAM JEST, mimo e o tym wie
nawet intelekt, ktry jest tylko dziaaniem zewntrznym.
Uczniowie powinni wzmocni J Moc z caym samozaparciem, odczuwajc intensywno tej prawdy, poniewa
wtedy odnajduj wielk gwatowno i dodatkow moc
potrzebn do zastosowania Jej. Mwi wam moi drodzy, e
41

nadszed moment, w ktrym moecie uywa tej mocy


z wielkim autorytetem, aby wreszcie uwolni si od ograniczajcych acuchw, ktre od dawna was omotay i uwiziy. Zdecydujcie si wic na uporzdkowanie swego domu.
Jeeli mielibycie przyj jakiego dystyngowanego gocia,
nie wtpi, e zuylibycie wiele dni na czyszczenie, polerowanie, mycie i przygotowanie wszystkiego tak, aby go jak
najlepiej przyj. O ile waniejszym wobec tego jest przygotowanie si na przyjcie tej wielkiej Zasady Mioci i Pokoju,
zasady Pochaniajcego Ognia, ktry mieszka w kadym
z was i kontroluje element ognia!
Kiedy mylimy o Oromasisie, wadcy elementu Ognia,
pomylmy o pomieniu twrczego ognia i przywoajmy jego
pomoc w oywianiu tej twrczej mocy, co przyniesie wprost
niewiarygodne rezultaty.
Kiedy mwisz w Imi Mocy i Wielkiej Wadzy JAM
JEST, to wyzwalasz nieograniczon energi, aby spenio si
Twe yczenie. Dlaczego wic cigle pozwalasz, aby strach
i zwtpienie napeniao Twj umys, podczas gdy JAM JEST
jest otwart bram prowadzc do Boskiej Szczodroci, ktra
czeka, aby rozprzestrzeni si zdrowiem, bogosawiestwem
i obfitoci? Odwa si wreszcie na zaistnienie, spoytkowanie i odczuwanie tej Wielkiej Wadzy, czyli B OGA, ktry jest
w kadym z was.
Drogi uczniu, nie zdajesz sobie sprawy z tego, e moesz
przejawi doskonao w cigu kilku minut albo godzin, jeli
zdecydowanie wyzwolisz w sobie t si, ktr przekaesz tej
afirmacji: JAM JEST niezmiern Elektroniczn Energi,
ktra pynie, odnawia i napenia kad komrk Mojego
Umysu i Ciaa, wanie w tym momencie. Czy nie widzisz,
e w kilka minut lub godzin moesz rozproszy kade zaburzenie umysu i ciaa i pozwoli, aby ta czysta Potna Energia wykonaa swoj prac bez adnych innych wpyww, nie
bdc zabarwiona adnym elementem Twoich myli? Jeeli
moesz prawie natychmiast odnowi nerwy lub narzd i doprowadzi kad cz swego ciaa do jego pierwotnej dos42

konaoci to dlaczego tego nie dostrzegasz i nie chcesz


zastosowa? Jednak w miar dowiadczania wspaniaych
rezultatw, ktre Ciebie zadziwi, Twoja wiara i zaufanie bd wzmaga si, aby wykona sw doskona prac, a umys
Twj nabierze zaufania do tej wielkiej Obecnoci i do uywania nieograniczonej Wszechobecnej Mocy*.
O, gdyby mg widzie, jak wewntrzne dziaanie rozprasza natychmiast wszystko co niezgodne.
Kiedy wydaje Ci si, e co wywoao brak energii, nie
zastanawiaj si nad tym, tylko z radoci i pewnoci pen
wiary zadeklaruj: JAM JEST Potn Obecnoci tej Czujnej i Promieniujcej Energii, ktra wyania si z Mojego
Umysu i Mojego Ciaa, rozpuszczajc wszystko, co jest
inne ni ona. Umacniam si na zawsze w tej czujnej i promieniujcej energii i ciesz si ni na zawsze.
Moesz pozwoli, aby ta energia przesza przez Twj
umys i ciao, tak jak ja przesuwam rk przez Twe czoo.
W mojej pamici nie istnieje moment, w ktrym dano by
uczniowi tyle moliwoci do osignicia wiata jak obecnie,
tote powiniene z tego skorzysta z wielk radoci.
Na pocztku, jeeli nie czujesz adnej elektronicznej siy
przechodzcej przez Ciebie, to w adnym wypadku nie wyobraaj sobie, e jej nie otrzymae, poniewa zarzdzie
zgodnie z Boskim autorytetem JAM JEST, eby pyna
przez Twj umys i ciao. To samo mona uczyni w interesach lub sprawach, ktre nie przejawiaj si w taki sposb
czy tak harmonijnie jakby si chciao. Moesz stan
poniewa ta pozycja dodaje poczucia autorytetu przywoa
sw wielk obecno JAM JEST i posuy si ni w wie* Zastpy Aniow raduj si z powrotu podrnika, ktry przez tak dugi
czas szuka zewntrznych autorytetw, a ktry spotka jedynie otrby. Gdy
energia jego skoczya si zostaa zuyta wraca do domu, w ktrym
znajduje rdo przywracajce mu siy i regenerujce z uszczerbkw cznie ze staroci. W takim momencie w peni moesz odnowi odzyska peni modoci i mocy, poniewa jest to Boska Droga ycia. Staraj
si utrzymywa wspaniae wibracyjne dziaanie, wyraajc je delikatnie.

43

cie swoich interesw. Rozka jej, aby pochona wszystko


co nie jest z ni zgodne i zastpia to doskonaoci Boga,
ktra istnieje w JAM JEST. Rozka jej, aby utrzymywaa
sw si i swj nieskoczony autorytet, jak rwnie, aby
oczycia Twj wiat ze wszystkiego co niezgodne i zakocz
wypowiedzi: JAM JEST Najwyszym Autorytetem, Bogiem
w Dziaaniu.
Nie jest potrzebne napinanie si, ani usztywnianie ciaa,
naley wzmocni tylko w sobie powag i godno naszego
Boskiego Autorytetu i oczyci to wszystko, co powinno by
czyste. Robic to nie jest konieczne gone mwienie, raczej
naley mwi gosem cichym, jednak ton powinien by
Mistrzowski.
Sta w swoim pokoju i zadeklaruj: JAM JEST panem
mojego wiata, JAM JEST zwycisk Inteligencj, ktra nim
rzdzi. Rozkazuj tej Wielkiej Promieniujcej i Inteligentnej Energii Boskiej, aby wesza w Mj wiat, aby przyniosa
mi Obfito Boga, widoczn w Mych Rkach do Mojego
Uytku. Rozkazuj Jej, aby Stworzya ca Doskonao. J A
nie JESTEM ju duej dzieckiem w Chrystusie, lecz Obecnoci Mistrzowsk, ktra osigna swoj pen posta.
Mwi i rozkazuj autorytatywnie.
Mona rozpuci dokonane bdy i odtworzy natychmiast doskonao, ktrej si pragnie. Trzeba jednak wiedzie e Moc ta jest samoutrzymujc si tylko, gdy nie mieszamy jej z dziaaniem destruktywnych myli i uczu.
ycz sobie bardzo, aby poczu, e jeste jedynym autorytetem w swoim wiecie. Nie bj si, e doskonalc swj
wiat bdziesz zakca wiat innych, poniewa nie masz
intencji zrobienia komukolwiek krzywdy. Rwnie niewane
jest to, co powiedz o Tobie inni lub jeli bd chcieli przerwa Twoje wiczenia, narzucajc Ci rne wtpliwoci, lki
i ograniczenia. Ty jeste najwyszym autorytetem w swoim
wiecie i wszystko, co masz do zrobienia, to powiedzie, kiedy osacz Ciebie takie okolicznoci: JAM JEST Wielkim
Magicznym Krgiem obrony wok mnie, ktry jest niezwy44

ciony, ktry odrzuca kady element niezgody, jaki chciaby wej i mnie zaburzy. JAM JEST Doskonaoci Mojego
wiata, a ona jest samoutrzymujc si.
Och! Mj drogi! Naprawd ju nie potrzebujesz waha
si, ani pyta czy: JAM JEST jest Autorytetem? Id, odwa
si, uywa tego autorytetu BOGA, ktry wyraa si w JAM
JEST wszystkiego co istnieje. Poniewa yczye sobie
obecnoci wielkich Wzniesionych Istot, zarzd: JAM JEST
widoczn Obecnoci tych, ktrych zw Wzniesionymi
Mistrzami, ktrych chc widzie tu, przede mn, a ktrych
pomoc przywouj.
Nadszed ju moment, e mgby wyrzuci ca niezgod ze swego umysu. Napenij swj umys t czyst Elektroniczn Esencj, a adna niezgoda nie bdzie moga wej,
dopki bdziesz napenia go t Obecnoci. Powtarzam Ci,
e jeste autorytetem w swoim wiecie i jeli Twoje myli s
pene Esencji, to nawet najmniejsze zaburzenie nie moe jej
dotkn czy rozproszy. Pochwy wreszcie ten autorytet
i uywaj go, oczyszczajc ca niezgodno i owiadczajc:
JAM JEST panowaniem czowieka. Dokdkolwiek bym si
uda JAM JEST Bogiem w Dziaaniu.
BOGOSAWIESTWO:

Potny Twrczy Ogniu, oddajemy Ci dzisiaj chwa i jestemy wdziczni Twojej Wielkiej Wszechobecnoci, e uzdrawiaa, bogosawia i czynia wszelkie dobro. Niech Twoja
Tworzca Obecno i Geniusz wejd w serca ludzkoci
i niech Penia Boskiej Sprawiedliwoci Twego Zwierzchnictwa kieruje ca Ziemi na wszystkich oficjalnych urzdach.
Spraw, aby caa wadza znajdowaa si w rkach Twoich
wyszkolonych i wiernych Posacw; aby mogli oni kierowa wszystkimi strukturami rzdowymi w Ameryce i byli
wspierani przez Boga tak, aby Ameryka zostaa uzdrowiona
i pobogosawiona i na zawsze obdarzona powodzeniem, aby
wszelkie o ze wpywy byo pochonite i na zawsze odrzucone od granic Ameryki.
45

17 padziernika 1932 r.

V.
Terapia narodw
INWOKACJA:

O Ty, Potna Wieczna Obecnoci Ty, Wszechprzenikajca, Uzdrawiajca Obecnoci, zstp i dokonaj Swego Dziea. O Ty, Potna Nieskoczona Inteligencjo, przejaw Swoj
Pewno i Si, napenij Swoj wietlist Obecnoci umysy
i ciaa kadego! Napenij kad komrk Swoj Promienn
Obecnoci! Utwierd Swoj Obecno w Zwyciajcej Wiedzy i Wadzy! Potna Mistrzowska Obecnoci w kadym
przejaw si! Wyma to zewntrzne ludzkie Ja i i utrzymaj
Swoje Zwierzchnictwo odtd na wieki! Istnieje tylko Jedna
Inteligencja, Obecno, Istota i Mio, wszystko jest Tob.
Niech Twj Promienny Blask przeniknie przez zewntrzne
powoki ciaa i nakae Swojej Doskonaoci przejawi si
i nigdy nie zgasn.
Przynosz wam Pozdrowienia od Wielkich Zastpw,
wiecznie wylewajcych Swoje Promienie i Inteligencj.
Wypowiedz Dekret: JAM JEST Czyst, Elektroniczn
Esencj napeniajc mj umys i ciao, i nie przyjmuj
niczego innego. Bg w was zawsze jest Mistrzem wszystkich okolicznoci. Czsto powtarzaj: JAM JEST zawsze
Zwycisk Obecnoci Potnego JAM JEST.
46

Poczuj potny potok Elektronicznej Esencji napeniajcej umys i ciao, ktra natychmiast usuwa wszystkie nieharmonijne przejawy i obdarza Ci wiadomoci Wadzy
i Zwycistwa.
Rozka: Boska Obecnoci! Przelej Swoje wiato przez
ten umys i ciao; spraw, aby Twoja Mdro kierowaa
wszystkimi sprawami w wiecie zewntrznym.
TRAKTAT
Wielk potrzeb dnia dzisiejszego jest leczenie Narodw
i ludzi. Tak jak pomaga si jednemu czowiekowi wypromieniowujc na niego elektroniczn energi przez swj umys,
ciao i przez swoje JAM JEST, napeniajc kad komrk.
Tylko zwikszajc stopie rozprzestrzenienia, mona pomc
rwnie narodowi. Nard jest wielkim ciaem istot i tworw
natury. Mamy t sam Moc, aby tego dokona bdc tym
czym jestemy, czyli obecnoci Boga Zindywidualizowanego. Wiemy bowiem, e JAM JEST jest wszdzie obecne,
a kiedy wiadomo przyswoi sobie zwikszony zasig, energia natychmiast przystpi do dziaania we wszystkich kierunkach, tak w kadej komrce ciaa indywidualnego jak i kadej komrce ciaa wiata. Musimy zda sobie spraw z tego,
e Aktywna Obecno Boga Wszechmogcego jest obecna
wszdzie, e nie ma najmniejszej czsteczki, w ktrej by jej
brakowao, e ta dziaajca Obecno czy ca ludzk twrczo i moe te spali w jednym momencie wszystko, co
nieharmonijne i niepodane, jak rwnie, e jedyne co j
zatrzymuje to wolna wola czowieka i jego ignorancja z bdn wiar i bdnymi pojciami.
Przez JAM JEST dziaa Boska Mdro odrzucajc wszystko, co nie powinno wej w dany system. Wszechobecna
Mdro przez nasze wiadome dziaanie zawsze nam mwi,
abymy nie zaakceptowali niczego, co w naszych uczuciach,
mylach lub poywieniu mogoby zaburzy nasz harmonijn dziaalno.
47

Prdy czystej Energii Kosmicznej przenikaj zawsze


przez wszystko jak promienie reflektora. Nasze dziaania
zewntrzne zawsze musz by otwarte na przyjcie tych promieni ycia, ktre s czyst Energi kosmiczn, a ktre zawsze pyn przez ziemsk atmosfer.
Naprawd, tam gdzie warunki s zbyt gste, by ta energia
moga je przenikn, okra je z gry, z dou i z bokw i dalej pynie swoj drog. Od 1932 roku kady czowiek porusza si wewntrz wielkich uzdrawiajcych prdw. Dziki
wadzy Cyklopejskiej Wzrok, tajemna Gwiazda Mioci i promienie pochodzce ze Zotego Miasta oraz ogromne uzdrawiajce prdy s kierowane wiadomie poprzez ziemsk
atmosfer. S one, jak chyba rozumiesz, Energi Boga
w Dziaaniu i oczywicie s samoutrzymujce si. Indywidualna wiadomo tej Obecnoci pozwoli Ci skontaktowa si
z tymi promieniami w kadej chwili.
Uczniom, ktrzy maj poczucie patriotyzmu i chc pomc
swojemu krajowi, powiem, e uzdrawiajce promienie dochodz nie tylko do poszczeglnych osb, ale take do warunkw, atmosfery i miejsc oficjalnych jako inteligentny pomie, ktry w tej chwili wykonuje sw prac ochrony
i wznoszenia si dla dobra dzieci Ziemi, w sposb jakiego do
tej pory nie byo od stworzenia tej planety; im wicej osb
zda sobie z tego spraw, tym lepsi bd w roli zwiastujcych
i asystujcych w tej niecodziennej pracy.
Istnieje bardzo zy wpyw, z ktrym musimy si spotka
twarz w twarz w dziaaniu ziemskim jest to sia mentalna,
ktra wspomaga wojny i przejawia si wiadomie. Ci, ktrzy
chc pracowa dla rozproszenia tej sytuacji powinni medytowa nad tym zamiarem, a pojm pene znaczenie, ktre
w sobie zawiera. Musz wic wiedzie, e skieruj t Elektroniczn Energi przez Ziemi, przejdzie ona wprost do wskazanego miejsca i naprawd zaistnieje w sposb nieoczekiwany.
Istniej ludzie, dobrzy i oddani, ktrzy zdadz sobie spraw z tego, e wkrtce bd musieli pozostawi pewne potrawy i pewne dziaania wywoujce w nich swego rodzaju
48

szok. Powiem wam, e Boska Inteligencja w kadym z was


sprawi, e odstawicie z atwoci niektre rzeczy, ktre nie
s w harmonii z Wielk Obecnoci, a zrobicie to wtedy, gdy
zajdzie potrzeba. Aby czowiek powstrzyma si wiadomie
od czego, musi odczu, e jest co silniejszego, co zasuguje
na to, by si w tym umocni.
Ci, ktrzy przychodz do Twego domu zasuguj na Bosk Ochron, ktr zechcesz im da. Sugeruj, eby raz na
dzie naadowa atmosfer swego domu czyst Elektroniczn
Energi, czyli Bosk Obecnoci, aby nie weszy do Twego
domu potrawy ani niewskazane istnoci. Otul tych, ktrzy
Ciebie odwiedzaj paszczem elektronicznej Obecnoci JAM
JEST, ale nie rb tego na si tym, ktrzy o to nie prosz.
Gdy mwisz JAM JEST, to uznajesz Moc, ktra niszczy
kad przeszkod i sprzeciw. Istota ludzka jest jak lew
w puszczy umierajcy z godu; zniszczyby kad rzecz tylko
po to, aby zdoby jedzenie. wiadomo rozerwaaby na kawaki najlepszego przyjaciela, aby dopi swego.
W kadym elemencie jest cz ludzkiego pragnienia.
Jeeli umys nie zamknie si cakowicie na wiat astralny, to
bdzie stale draniony i niepokojony przy kadej sposobnoci, poniewa pozostawi otwarte drzwi dla siy, ktra jest
o wiele bardziej podstpna ni jakakolwiek inna naleca do
wiata fizycznego. Wielu myli, e s dobre siy w wiecie
astralnym, a ja Ci mwi, e adna sia przychodzca
z astralu nie moe by dobra. Jakakolwiek sia, ktra sprawia wraenie dobrej, a pochodzi z astralu, ju wytworzya
swj wasny tunel, aby mc si przedosta.
Najpierw zapytajmy: co wypenia wiat astralny? Ot nie
ma lepszego miejsca, gdzie mgby ukry si wszelki niepodany twr ludzki, jak to na ssiednim stopniu ludzkiego
dziaania, ktrym jest Krlestwo Astralne. Ten plan dziaalnoci zawiera wszystkie niepodane formy, zgromadzone
tam przez wieki. A wic powinnicie stosunkowo atwo zrozumie, e nic dobrego nie moe wynikn z jakiegokolwiek

49

kontaktu z planem astralnym. Nie zawiera on w sobie absolutnie niczego co pochodzioby z Chrystusa.
Niektrzy myl si nazywajc go Gwiazd Astraln, ale
jest to wielki bd, Gwiazda ta, w rzeczywistoci nazywa si
Gwiazda Astrea. Jest to Istota Kosmiczna Czwartej Sfery,
ktrej praca polega na spalaniu wszystkiego, co tylko moliwe, a co naley do Krlestwa Astralnego, jak rwnie na
zwracaniu uwagi tym ludziom, ktrzy s przycigani przez
plan astralny. Ta wielka Istota od pocztku do koca wyjania nam w sposb zrozumiay, e naley rozpuci cakowicie swoje yczenia utrzymywania jakiegokolwiek kontaktu z
tym nieszczsnym krlestwem. W planie astralnym nie ma
dzieci. Domem dzieci, ktre opuszczaj Ziemi jest Plan Eteryczny. Ludzie inkarnowani, kiedy pi, znajduj si w tej
samej sferze, w ktrej s ci, ktrzy ju opucili swoje ciaa.
Obecno JAM JEST ma samoutrzymujc si wiadomo tej wielkoci, e jeeli kto wejdzie w ni w czasie snu,
to moe osign wprost niewiarygodne wyyny. Jeeli masz
wiadomo swego JAM JEST w zewntrznej wiadomoci
i zabierzesz j ze sob, gdy wchodzisz w inne plany, przebywasz wtedy w Obecnoci, ktra daje niewiarygodn si.
Przychodzi taka chwila w dowiadczeniu naszego ycia,
w ktrej czujemy potrzeb uycia i wiadomego uznania tego
zdania: JAM JEST Obecnoci Boga w dziaaniu. Jeeli
masz wiadomo tego, co powodujesz i zabierasz j ze sob
przez welon snu, to twoja dusza, ktra znajduje si wtedy
poza ciaem, ma moliwo nieograniczonego dziaania. Przypumy, e w stanie czuwania odczuwasz potrzeb czego,
wic przed zaniciem moesz wyrazi to przez nastpujc
afirmacj: Przez Ogromn Wadz i Inteligencj, ktr
JAM JEST, podczas gdy moje ciao pi, tworz potrzebny
kontakt, ktry wypeni mi obficie to yczenie niewane co
by nim byo.
Musisz wiedzie, e ta samostanowica aktywno, w adnym przypadku nie moe zawie, bowiem jest potn form puszczania w ruch Obecnoci JAM JEST, e cokolwiek
50

nakae podczas snu Twego ciaa musi by wypenione. Znaem przypadek, w ktrym potrzebna bya pomoc. Ten, ktry
jej uywa utrzyma okrelon wiadomo Obecnoci. Czowiek ten popad w tarapaty, ale Obecno JAM JEST natychmiast powoaa do ycia pewien sposb, ktry go podtrzyma
i uratowa przed dalszym upadkiem.
Kiedy ma si duchow wiadomo i wchodzi si w jakie
towarzystwo, gdzie istnieje pewne niebezpieczestwo, naley
szybko zrobi terapi dla wasnej obrony, poniewa nie jestemy wzniesieni na wyyny, ciao ma tendencj do kontaktowania si z zewntrznymi mylami ludzkoci.
Ucze wchodzc na gr, musi zrobi co, co go bdzie
chronio, a wic musi uy afirmacji ochraniajcych. Jeeli
bdzie zawsze wykonywa t ochraniajc prac moe wyeliminowa niszczenie swoje i innych. Na przykad: Bg jest
Wadz Wszechmocn, chroni i prowadzi ten pojazd (samochd, statek, samolot) w taki sposb, e porusza si on
w obszarze cakowicie bezpiecznym. W czasie drogi powiniene przez cay czas utrzymywa to w wiadomoci. S tacy, ktrzy myl, e to jest lk, lecz tak nie jest, wprost przeciwnie, jest to uznanie Ochronnej Wszechobecnoci Mocy.
Bg widzi wszystko i wszystko zna. On widzi to co bdzie i uchroni od niepodanego kontaktu, bo kiedy mwisz:
Bg prowadzi ten pojazd, to Boski wzrok idzie przed
Tob, ulica po ulicy, kilometr po kilometrze i powoduje
impuls wyjcia na drog woln od niepodanych zaburze.
Nasza droga, nasze kroki bd bez jakichkolwiek zahamowa, poniewa Bg jest tym, ktry kieruje tym pojazdem.
Istniej dwie przyczyny, ktre powoduj wypadki u uczniw. Po pierwsze, zoszczc si lub denerwujc otwieraj
sw aur i drzwi astralne. Po drugie, zapominaj wykona
prac ochronn. Za kadym razem, gdy robimy co z pozytywn i dynamiczn postaw, nasz zewntrzny umys nabiera
coraz wikszego zaufania i wikszej wiary i nie moe zawie.
Inn form zabezpieczenia jest wizualne projektowanie
pasa elektronicznego wok siebie albo wok innych ze so51

wami: JAM JEST pasem (piercieniem, krgiem) ochronnym wok mnie (wok kogo). Ten elektroniczny krg
tworzy si natychmiast nie przepuszczajc adnych negatywnych wpyww. Zdaj sobie z tego spraw, e kiedy mwisz
JAM JEST, jest to sia tego, czego chcesz. Kiedy zarzdzasz,
to staje si Wszechmocn i natychmiast wszystko zostaje
spenione. Nie moesz uywa Obecnoci JAM JEST bez
osignicia natychmiastowej dziaalnoci. Powtarzaj czsto:
JAM JEST Inteligencj ochronn, wszechobecn i wszechmocn, ktra rzdzi tym umysem i tym ciaem. Wiedz, e
to jest natychmiast spenione i dziaa, poniewa powiedziae
JAM JEST. JAM JEST, ktre jest we wszystkim, jest rwnie obecne w tym miejscu i natychmiast wykonuje sw prac. Jest to forma, w jakiej wprowadzasz w ruch Wszechmocn Obecno JAM JEST w sposb najbardziej bezporedni.
Ona jest WSZYSTKO WE WSZYSTKIM. Przypominaj take
swej zewntrznej wiadomoci, e gdy mwisz JAM JEST,
to puszczasz w ruch wszystkie atrybuty Boskoci. Jeste ju
w tym punkcie, gdzie zaczynaj si wszystkie natychmiastowe dziaania. Kiedy mwisz JAM JEST w jakichkolwiek
warunkach, to oznacza, e rozpocze urzeczywistnienie
dziaania dziki najwyszej Mocy Wszechwiata. W tym momencie, w ktrym stajesz si wiadom, e JAM JEST jest
penym dziaaniem Boga, e zawiera ono wszystkie waciwoci BOGA, wchodzisz w pene stosowanie tej siy.
Mw czsto: JAM JEST Obecnoci, ktra wytwarza ten
wspaniay dom. Kiedy mwisz: JAM JEST wzniesieniem
si tego fizycznego ciaa wanie teraz, zaakceptowae
i wszede w t czynno w tym momencie. Kiedy walczysz
o otrzymanie wiata w nieograniczonym dziaaniu, to wysilasz si, by otrzyma rzecz najwiksz jaka istnieje na tym
wiecie. Napenij wic swj wiat Obecnoci JAM JEST,
a kiedy to zrobisz, staraj si odczu, e robisz to wiadomie.
Jeli mwisz w swojej wiadomoci: JAM JEST doskona dziaalnoci kadego narzdu i kadej komrki mojego ciaa, to musi si tak sta, ale tylko wtedy, kiedy jeste
52

tego wiadomy, jeeli wierzysz w to ca dusz. Mw czsto:


JAM JEST doskonaoci przejawiajc si teraz w kadym
narzdzie mego ciaa. Zaufaj swemu JAM JEST, zamiast
ufa zewntrznym lekarstwom. Nie powiniene mwi np.
JAM JEST doskona dziaalnoci Inteligencji w tym ciele, a w tym samym czasie myle o tym, jakie lekarstwo
masz zay.
Aby oczyci umys powiedz: JAM JEST Inteligencj
doskonale dziaajc w tym mzgu. Dla oczu i uszu powiedz: JAM JEST wspaniaym wzrokiem patrzcym przez te
oczy, JAM JEST wspaniaym suchem syszcym przez te
uszy. Prbuj z samozaparciem wykona tak terapi, a nie
przegrasz. Lejce masz w rkach, uyj ich i unikaj kadego
sowa, ktre przypomina ograniczajce Ci warunki zewntrzne. Gdy jeste wiadom swojego JAM JEST, to niech nie
bdzie dla Ciebie wane, co ktokolwiek robi na tym wiecie.
Nie powinno martwi Ci to, co nie naley do Twojego wiata, poniewa ju urzeczywistnie to, e JAM JEST, jest we
wszystkim.
Aby umocni si w tym zakresie uywaj dziaania JAM
JEST. Nie zwracaj uwagi na to, co ktokolwiek bdzie Ci
mwi. Mw tylko, wyliczajc to, co chcesz wytworzy. Powtarzaj, powtarzaj, powtarzaj: JAM JEST Jedyn Obecnoci
dziaajc w moim wiecie.
Aby odnale zagubione przedmioty powiedz: JAM JEST
Inteligencj i bacznym okiem, ktre odnajduje wszystko.
Bdziesz zaskoczony widzc narastajce w sobie poczucie,
e tym co ma Moc jest Twoje ukochane i jedyne JAM JEST.
Wyma z swojego umysu wszystko oprcz wiadomego
dziaania JAM JEST, poniewa jest to jedyna najwysza
Moc. Majc takie wyobraenie, pojmiesz, e wszystko co wyglda na cud, z atwoci mona wytworzy.
Przypumy, e chcesz owietli pokj, wic powiedz:
JAM JEST owietleniem tego pokoju i wtedy elektrody,
w Twoim ciele zaczn tak dziaa, e bdziesz widzia bez
owietlenia i przekonasz si, e jest to tak atwe jak podnie53

sienie rki. Twoja zdolno owietlania pokoju jest taka sama


jak owietlenie go lamp. Ty moesz przewodzi uniwersaln
elektryczno przez siebie z tak sam atwoci, jak kable
przewodz zwyky prd elektryczny. Aby to owietlenie, ktre jest wewntrz Twojego ciaa, stao si widoczne, powiedz :
JAM JEST owietleniem widocznym teraz za porednictwem tego ciaa, poniewa posiadasz w sobie to rdo
wiata.
JAM JEST, ktre jest w Tobie, stworzyo cay Wszechwiat. Jeeli masz zaufanie do swego JAM JEST, ono usuwa
wszelkie przeszkody. Uywaj wic czsto: JAM JEST Moc
i Obecnoci pochaniajc kady lk, zwtpienie i wahanie, ktre mogoby zaistnie w moim zewntrznym umyle,
a ktre dotyczyoby niezwycionego dziaania JAM JEST.
Wykonuj czsto to wiczenie, a zawsze bdziesz natychmiast
wiedzia, co masz robi.
wiadomo ludzka ukrywa ksztat myli nalecych do
Niej. Kiedy one zgrupuj si wok czowieka, to wytwarzaj
pewn energi, ktra nie rzutuje na inne okolicznoci ich
wiata. Za kadym razem gdy czujesz si radosny i wypeniony porywem zjednoczenia si z JAM JEST wykorzystaj
to, uywaj Go i ustanw.
BOGOSAWIESTWO:

O Ty, Potna, Nieskoczona Inteligencjo! Oddajemy Ci


chwa i jestemy wdziczni za Twoje Potne Rozumienie
i Potn Manifestacj w wiadomoci obecnych. Oddajemy
Ci chwa i jestemy wdziczni, e JAM JEST Doskonaym
Zrozumieniem w dziaaniu i e JAM JEST wszdzie obecne, wykonuje wszystko, co wymaga realizacji. JAM JEST
Owieceniem kadego, kto si do mnie zwrci. JAM JEST
Promienn, Inteligentn Energi w umysach caej ludzkoci. JAM JEST Mistrzem dziaajcym w umysach caej
ludzkoci, wzywajcym Bosk Mio, Sprawiedliwo,
Pokj, Harmoni i Doskonao przejawiajc si w naszej
umiowanej Ameryce.
54

20 padziernika 1932 r.

VI.
Choroba NIE
INWOKACJA:

O Ty, Potna, Nieskoczona Obecnoci, Stwrco wszystkiego co istnieje, zawsze Majestatyczny w Swojej Zwyciskiej Obecnoci, uznajemy peni Twojej Wadzy. Na zawsze
cofamy ca si, ktr kiedy udzielilimy rzeczom zewntrznym, i pogodnie przebywamy w Twojej Magicznej
Obecnoci, Mioci, Mdroci i Sile. Uwiadamiam sobie, e
JAM JEST tu i JAM JEST tam, e JAM JEST wszdzie,
wic JAM JEST pogodny w Twojej Majestatycznej Obecnoci, manifestujc Twoj Mio, Mdro, Wadz i Sd,
poniewa teraz dysponuj Twoj przezornoci i widz wicej, ni pozwalaj ludzkie moliwoci. Oddaj Ci chwa
i jestem wdziczny, e od teraz na zawsze, uznaj i akceptuj
tylko Twoj Potn, Zwycisk Obecno we wszystkich
rzeczach, w moim yciu, w moim wiecie, w moim umyle
i ciele.
Jestem wdziczny Ci za to, e umieciem wok kadej
formy Twj Magiczny Krg Niezwyciony i Nieprzepuszczalny dla wszystkiego co jest Tobie przeciwstawne. Stoj na
stray mojego ycia, ciaa, umysu, wiata i zdarze, by nie
mogo przejawi si cokolwiek przeciwstawnego Tobie.
Dzikujemy Ci.
55

TRAKTAT
Stale przypominaj swojej zewntrznej wiadomoci, e
kiedy mwisz JAM JEST mylc o nieskoczonej Mocy
Boga, to wprawiasz w ruch t Moc, aby wypeniaa pomylnie zamiar, ktry w tej chwili masz w wiadomoci. Szczerzy
uczniowie ani przez chwil nie powinni zapomnie o tym,
dopki prawda nie zakorzeni si i nie zacznie dziaa automatycznie. Rozwacie zatem, jak mieszne jest cige mwienie Jestem chory, Jestem ekonomicznie ograniczony,
gdy tylko zaczyna nam czego brakowa.
Mwi Ci, e nic nie moe Ci dotkn, jeeli trzymasz
si Tych pogldw. Stosuj je. Kiedy masz katar, to nie musisz
mwi, e naley uy chustki do nosa, prawda? A wic, dlaczego trzeba stale Ci przypomina, e dziaanie zewntrzne
nie ma innej wadzy zezwalajcej mu na poruszanie si, ni
ta, ktr jest obecno JAM JEST, czyli BG w Tobie ? le
si dzieje, kiedy nawet szczerzy uczniowie nie medytuj
wystarczajco czsto o tej prawdzie, dziki ktrej ich Wspaniaa Obecno mogaby rozpocz dziaanie. Na przykad,
gdy mwisz: JAM JEST Majestatyczn i Zwycisk Obecnoci, ktra napenia wszystkie oficjalne stanowiska, to
zdaj sobie spraw jakie bogosawiestwo bdzie przez to
uczynione.
Uwaaj stale na swoje kontakty zewntrzne, aby przez
swoj ignorancj nie zaakceptowa adnych pozorw czy lku przed tymi, ktrzy zw si finansistami. BG rzdzi Twoim wiatem, Twoim domem, Twoimi interesami i to jest
wszystko co Ciebie dotyczy.
Nigdy nie wierz, e pozwalasz sobie na fantazjowanie,
poniewa czujesz blisko Wielkiej Zindywidualizowanej
Obecnoci. Raduj si, wierz w t Wielk Obecno, ktra gromadzi w Tobie wszystko to, czego moesz pragn lub stosowa. Nie jeste zaleny od spraw zewntrznych. Czy nie widzisz, e gdy wszystko Ci si koczy, to zawsze zdarzy si
co, co znowu Ci zaopatrzy, jeli z pen radoci wejdziesz
56

w Wielk Moc i Obecno? Chciabym aby czu, e akceptujesz radonie i e caym swoim jestestwem poznae, i
moc realizacji nie jest mitem, e jest rzeczywista. Ci, ktrym
uda si wej gboko w odczucie realizacji, osign wszystko czego chc.
Istniej dzieci, ktre byy karane, bowiem widziay rne
istoty anielskie i wyjawiy swoje wewntrzne postrzeganie.
Tymczasem to rodzice tych dzieci powinni by ukarani za to,
e odwayli si interweniowa w ten Boski Dar wolnoci
dziecka. Jeeli doroli yliby bardziej wiadomie i akceptowali Wielk Obecno, w istnienie ktrej ludzko wtpi,
czuliby jak ta Obecno ich wznosi i obdarza swoj inteligencj.
Drogi mj! Jeeli nagle poczujesz, e potrzebujesz odwagi i siy, zawoaj: Jestem tu i bagam o natychmiastow
pomoc. Jeli potrzebujesz harmonii umysu lub ciaa, wtedy
powiedz: Jestem tu, uzupeniam ciebie natychmiast, aby
nie musia czeka.
Nie zwracaj uwagi i nie myl o tych, ktrzy tego nie rozumiej. Pracuj dalej cieszc si aktywn obecnoci tego co
chcesz przejawi i widzie jako zrealizowane w swoim yciu
i do Twego uytku, bo: JAM JEST Aktywn i Widoczn
Obecnoci tego czego chc ju zamanifestowan.
Nasz zdrowy rozsdek powinien zapyta nas jak moemy
czego dokona, jeeli nie oczekujemy, nie akceptujemy i nie
umiemy radowa si tym, na co czekamy? Przecitna i nic
nie znaczca osobowo zewntrzna puszy si jak paw mwic: Jestem zbyt wana, aby zwraca uwag na takie brednie i bajki. Pozwl mi jednak poinformowa si, e ci, ktrzy tak mwi, pewnego dnia bd bardzo zadowoleni z tych
bajek, gdy ich umys napeni si myl, aby z nich skorzysta.
W kadym kontakcie ze wiatem zewntrznym w sprawach interesu oraz za kadym razem, gdy Twj wiat zetknie
si z negatywnymi warunkami, wtedy natychmiast zdecydowanie powiedz: JAM JEST Realizacj i Widoczn Obecno57

ci tego czego pragn i aden czowiek ani rzecz nie moe


w tym przeszkodzi.
Gdy mwi o realizacji, to nie odnosz si tylko do otwarcia niewidzialnych kanaw, ale mam na myli kady kana,
bo wszystko jest realizacj tego co stworzone i niestworzone,
poniewa midzy jednym a drugim jest tylko bardzo maa
rnica w dziaaniu.
Kiedy uznaj JAM JEST, wchodz w Wielk Cisz, gdzie
jest najwiksza Aktywno BoGA. To wyjanienie powinno
przynie czowiekowi wielkie Objawienie, jeeli zaakceptuje je z radoci.
W Twoich zewntrznych dowiadczeniach praktyka jakiejkolwiek dziaalnoci rozwija coraz bardziej Twoj wydajno czy nie? Jeeli moesz zastosowa j do pewnych
dziaa zewntrznych, czy nie widzisz, o ile wiksze znaczenie ma w zastosowaniu do dziaa wewntrznych? Im wicej
jej uywasz, tym wiksz Moc przejawiasz. Ty wiesz, co
moesz uczyni w sprawach duchowych, sposobem lepszym
i szybszym od zewntrznego, poniewa w Duchu Moc dziaa
natychmiast. Nie ma upywu czasu, gdy dziaa JAM JEST.
Fakt, e minie rozwijaj si przez wiczenia powinien
da Ci do zrozumienia, e taki sam wysiek w kierunku zdobycia wewntrznej mocy powinien doprowadzi do jeszcze
wikszych rezultatw. Przykadowo ludzie wierz, e musz
robi wiczenia fizyczne, aby rozwija minie. Ja za
doprowadziem do tego, e moi uczniowie rozwinli pikne i
harmonijne ciao z potnymi miniami bez wykonania jednego wiczenia fizycznego. W kadym rozwoju, tak
zewntrznym jak i wewntrznym, pierwsza cz wiczenia
jest w umyle. Musimy jednak wiedzie, e nie ma innej Wadzy i Energii poza t, ktra pochodzi z obecnoci JAM JEST
w kadym z nas. A wic, wiczenie Twoich waciwoci wewntrznych nosi nazw mentalnych, ale mwi Ci, e jest to
BG w dziaaniu, poniewa Ty sam z siebie nie moesz stworzy nawet zwykej myli bez Inteligencji i Energii BoGA.
Zatem Twoja dziaalno mentalna jest energi BoGA w dzia58

aniu. Widzisz teraz jak atwe i moliwe jest stworzenie silnego i symetrycznego fizycznego ciaa bez wykonywania
wicze fizycznych.
Wikszo ludzi, naukowcw, lekarzy czy profesorw
kultury fizycznej bdzie negowa moj wypowied, jednak
zapewniam, e to jest moliwe jedynie dlatego, i aden
z nich nie zbada od podstaw energii lub siy, ktra w nich
pracuje, poniewa adnego dziaania nie mona osign bez
uycia tej energii i wewntrznej mocy. Ludzie pozwalaj na
to, aby weszy w ich umysy zwtpienia i lki zwizane
z poznaniem tak wielkich waciwoci, ktre s uwalniane,
by mg ich uy kady w kadej chwili. Dzieje si tak, gdy
s one zanurzone jak korek pod wod, ktry gdy si go uwolni, wyskoczy na powierzchni. Zapewniam Ciebie, e godny
poaowania jest fakt, i spdzaj tyle lat wysilajc si, prbujc, a potem przestaj stosowa te waciwoci tylko dlatego, e nie widz ich natychmiastowego wyniku i popadaj
ponownie w bezczynno do czasu, a znowu stanie si co,
co ich oywi i tak w kko.
Stae i zdecydowane uznanie tej Obecnoci JAM JEST
doprowadzi Ci do cakowicie pewnych osigni, chyba e
sam si zniechcisz.
Widz w tym momencie du ilo ludzi, ktrzy przy niewielkim wysiku i zaznajomieniu si z tymi praktykami,
mogliby od razu wyskoczy na powierzchni jak ten korek,
a szczeglnie Ci, ktrzy otrzymuj t wiedz werbalnie wraz
z promieniowaniem, ktre jej towarzyszy.
Czy nie straszne jest, e synowie i crki BoGA poddaj si
ograniczeniom, kiedy wystarczyoby wykona stay zdecydowany wysiek, aby otworzy sobie drzwi i wej w t wewntrzn przestrze pen wiata, klejnotw, zota i wszelkich substancji odywczych Wszechwiata? I tak, majc ca
prawd przed sob, wahaj si, bo nie wierz, e mog zrobi
ten krok, wzi w rce to bero i by wolnymi.
Kochany, znw mwi Ci zapiewaj w swoim sercu wielk melodi Zwyciskiej Obecnoci JAM JEST. piewaj j
59

stale w swoim sercu, poczuj we wszystkich swoich zdolnociach, uchwy si jej mocno i ze zdecydowaniem. Poznanie
i cieka do tego mistrzostwa otworzy si przed Tob i ukae
si Wieczna Wolno. Po prostu, stale i uporczywie przypominaj sobie, e ju raz przeszede przez t zason.
Kade mistrzostwo, ktre czowiek osign w sprawach
tego wiata jest, i zawsze powinno by, wewntrznym sanktuarium, gdzie aden inkwizytor wej nie moe. Nikt nie
moe osign mistrzostwa chcc znale go w innych i naladowa.
Szuka, znale i zastosowa Prawo wasnej Istoty, to
pewna droga do osignicia mistrzostwa. Jedynie czowiek,
ktry je zdoby, moe naprawd zrozumie, czym jest prawdziwe mistrzostwo. Nie szukajcie innego wadania ni dominowanie nad wasnym, zewntrznym Ja.
Moesz i obok Mistrza przez dugie lata i nawet nie zauway tego, poniewa Twoje waciwoci wewntrzne nie
pozwalaj Ci Go ujrze. Mona y w tym samym domu
z Mistrzem przez dugi czas i nie wiedzie, kim on jest, do
czasu, a pojawi si jaki kryzys i ujawni swoj prawdziw
moc. Mistrz ktry, dyskutuje lub ujawni wasne osignicia,
trwoni jedynie siy, tote nigdy tego nie robi.
Jeeli ucze ma szczcie i przeyje jakie wielkie
dowiadczenie, a potem omawia je z rnymi znajomymi,
wywouje zwykle wiele wtpliwoci, ktre budz si w suchaczach, a ktre spywaj na niego, tote szybko sam zaczyna w siebie wtpi. Naprawd zabawne jest obserwowanie,
jak przekonywujce bywaj nieraz cudze argumenty. Ucze,
ktry sucha tych obcych argumentw, musi by sprawiedliwy w stosunku do samego siebie i wzgldem swego Wyszego JA. Musi sucha tylko tego, co ono mu mwi w jego
wewntrznym dowiadczeniu.
Jeli w momencie, w ktrym zaczynaj si zwtpienia,
pozwolimy im wej w siebie, to bd napyway nadal jak
wezbrany potok. To samo dzieje si z JAM JEST. Jeeli
zwrcisz na Nie swoj uwag, wtedy energia bdzie si reali60

zowa. Moi drodzy, czy nie widzicie, e gdy pragniecie jakiego wyjanienia czy inspiracji mwic JAM JEST, to
puszczacie w ruch Moc ze wszystkimi jej waciwociami,
wszystkimi substancjami i e musi ona przyj kad form
na jak si zdecydujecie?
JAM JEST jest nieprzeniknionym umysem Bo GA. Szukajc zrozumienia przecitny ucze wchodzi tylko w kontakt
z pamici tego, co ju byo, zamiast pj do Serca Boga,
by wydoby stamtd to, czego jeszcze nie byo.
Niekiedy uczniowie nie zdaj sobie sprawy z tego, e
byo ju wiele cywilizacji, ktre posiaday ogromne osignicia, a ktre dzisiaj s dla nas cakowicie nieznane. Atlantyda,
Lemuria i Ziemia Mu, to tylko fragmenty innych wielkich
cywilizacji, ktre istniay.
Aby osign stan, w ktrym moliwe jest czynienie rzeczy nietypowych, Ci uczniowie, ktrzy tego chc, powinni
podj nastpujc decyzj: JAM JEST Serce Boga, teraz
tworz idee i zadania, ktrych nikt przede mn nie robi.
Kiedy to wykonujemy powinnimy wiedzie, e jestemy
tym, co chcemy widzie stworzone. Obecno JAM JEST"
jest wic Sercem Boga. W tym samym momencie, w ktrym
wymawia si JAM JEST, wchodzi si natychmiast w Wielk
Cisz. Jeeli uznae, e jeste JAM JEST, wtedy to co
wypowiadasz od razu si przejawia.
Wierzy, to znaczy mie pewno, e to, w co wierzysz
jest Prawd. Istnieje bowiem sprzenie midzy wiar a zaufaniem do wiary. Na pocztku jest to wierzenie i jeeli
utrzymuje si przez duszy czas, przemienia si w wiar
i pewno. Jeeli nie wierzysz, e co jest prawd, nie moesz
wywoywa adnego przejawu. Jeeli nie moesz uwierzy
w swoje wasne sowa, kiedy wymawiasz: JAM JEST to, czy
JAM JEST tamto, to jak moe zaistnie i przejawi si
powiedzenie Shakespeare'a: Nie istnieje nic, co jest dobre,
ani nic co jest ze to mylenie czyni go takim? To wanie
jest prawda absolutna.

61

Jeeli ju wiesz, e Energia Boska wchodzi w czowieka


w stanie doskonaej czystoci, to powiniene zda sobie spraw z tego, e wanie czowiek jest tym, ktry j przemienia,
narzucajc jej wasne nieczystoci. Energia ta wnika w czowieka stale, z kadym uderzeniem serca, a on zabarwia J
wasnymi cechami i wyrzuca na zewntrz. To jest wanie
jego przywilej jako Twrcy, na Wzr i Podobiestwo Ojca.
Nasza indywidualna wiadomo jest rzutowana na zewntrz
i ksztatuje otaczajce nas rodowisko. Dlatego otrzymujc
wibracje alu, smutku, radoci, humoru, dobroci itd. odczuwa je jakby byy jej wasne. Jeeli s dobre nie ma si czym
przejmowa, ale jeli napenione s niecierpliwoci lub
smutkiem, nasza wiadomo musi powiedzie im, aby si
wycofay i rozkaza, aby przeksztaciy si zaprzestajc rozprzestrzeniania i zaraania sob innych.
Kady z nas posiada kolor i dwik. Kada nasza czynno jest jakiego koloru i brzmi jak arpeggio wykonanie
akordu w taki sposb, e poszczeglne dwiki nastpuj
kolejno po sobie w szybkim tempie w muzycznej frazie.
Jeeli dziaanie jest zaburzone, to dwiki s brzydkie i dysharmonijne, a kolor ich jest brudny. Kada osoba, ktra
wyrzuca z siebie jaki szpetny twr, ponosi za to odpowiedzialno. Wszystko bowiem zawiera inteligencj.
Nie bierz pod uwag elementu, jakim jest czas. Kiedy
afirmujesz co, pragnc aby si przejawio, czy to z radoci
i trzymaj si tego zdecydowanie, a do momentu kiedy si
przejawi. Jeeli utrzymujesz stale Obecno JAM JEST podczas, gdy robisz to co chcesz, wchodzisz w peni i doskonao wszystkiego, co ju jest przygotowane do Twojego uytku. Wszystkie stae osignicia powinny by rezultatem
wiadomego wysiku kadego czowieka.
Czym jest uskaranie si? Jest zgod na to, co niedoskonae. Nie pozwl nigdy na napad litoci, czy alu, bowiem
wtedy zgadzasz si na pezanie po ruchomych piaskach majc skrzyda, dziki ktrym moesz si wznie na wyyny,
ponad kad rzecz destruktywn, unoszc ze sob to, czego
62

jeste wiadkiem i co chce wywoa u Ciebie al. Nie osdzaj; trzymaj si mocno Obecnoci JAM JEST, a wszystko
przejawi doskonao.
Przy kadej niedoskonaej sytuacji jak dostrzeesz,
a szczeglnie jeli chodzi o staro afirmuj: JAM JEST
doskonaoci tego czowieka, ktry przejawia staro.
W ten sposb poruszasz BoGA, ktry jest we wntrzu tego
czowieka, poniewa on te wymawia JAM JEST, ale w
znaczeniu ujemnym. W tym przypadku wysae impuls, aby
zacz go uywa konstruktywnie.
Niewane jest co syszysz, co mwi ludzie w zewntrznym wiecie, podtrzymaj swe zdecydowanie. Nie pozwl, by
Ciebie to dotkno, poniewa tworzysz Doskonao i powiniene wiadomie doprowadzi do tego, aby si przejawia.
Jeli nie bdziesz uwany, to moe si zdarzy, e wejdzie
w Ciebie pewna sugestia, ktra bdzie Ci przeladowa
przez lata, jeli jej nie usuniesz. Kiedy wiadomie stosujesz
wielkie Prawo, to wiedz, e aktywna moc myli Bo GA wie
doskonale w jakim kierunku idzie i dziaa.
Powiedz wiadomie swojemu JAM JEST, aby czynio to
co jest niezbdne. Powiedz Mu: JAM JEST Inteligencj,
ktra nadaje temu tak warto, jaka w tej chwili jest
potrzebna. Naturalnie, robisz to wtedy, gdy znajdujesz si
w takiej sytuacji, w ktrej nie wiesz, co w danej chwili zrobi. Najwaniejsze jest to, aby Twj umys zwrci si wtedy
do JAM JEST, ktre Tob kieruje i Ci prowadzi.
Miaem ucznia, ktry wypeni cay swj pas elektroniczny moc lecznicz, w taki sposb, e nazywano go uzdrawiajcym cieniem. W momencie, gdy tylko kto zetkn si
z jego pasem elektronicznym by uzdrowiony. Dlaczego B G
si zindywidualizowa? Aby mie co kocha. Dlaczego promienie rozdzieliy si? Aby mc wyraa mio. Mio jest
Aktywn Zasad BoGA. Kiedy kochasz, otulasz to co
kochasz Paszczem BoGA w Promieniujcej Obecnoci. Nigdy nie krytykuj.

63

Kiedy widzisz, e kto uywa seksu w sposb niewaciwy, wznie jego wiadomo wyej, do jakiego ideau, tak
aby jego myli osigny stan kontroli, poniewa w ten sposb jego aktywno seksualna wzniesie si na wyszy
poziom.
Czyste i waciwe uytkowanie energii seksualnej suy
ekspansji mioci i prokreacji w taki sposb, aby dusza, ktra
przychodzi moga mie charakter i temperament harmonijny
i peen mioci. Myli i uczucia rodzicw s dziaaniem
modelujcym. Istot zasady ycia w czowieku jest Mio.
BOGOSAWIESTWO:

Wieczny BOE Mioci! Oddajemy Ci chwa za dzisiejszy Twj askawy Potok, za Twoje Potne Promieniowanie,
napeniajce wszystko co istnieje. Oddajemy Ci chwa i dzikujemy za to, e weszlimy do Twego wiata, gdzie wszystko jest tak doskonale i gdzie Twoja Jasno, tworzca kad
myl, doprowadza do Doskonaoci wszystko, e byo przez
nas zamierzone.
Notatki:
Wniebowstpienie ciaa: Nada wzniosa swoje ciao 2700
lat temu. Jeeli Wniebowstpienia dokonuj trzy osoby, to
powinny dokona tego wszyscy razem, albo te kolejno
w cigu kilku tygodni lub miesicy.
Aby kontrolowa zwierz, zastosuj afirmacj: Ja jestem
tu i Ja jestem tam. Zarzdzam Cisz. Lub te patrz mu
w oczy z poczuciem, e Mio BoGA je kontroluje.
Rnica midzy Boskim Wspczuciem i ludzkim wspczuciem (litoci) jest tak wielka, jak i rnica pomidzy
wiatem i ciemnoci. Boskie Wspczucie utrzymuje uwag
ucznia skupion na Potnej Obecnoci JAM JEST, wzywajc Je w celu przejawienia Doskonaoci. Ludzkie wspczucie to szybki potok energii zabarwionej przez uczucie niedoskonaoci, ktry tylko wzmacnia niedoskonao ju
zamanifestowan.
64

24 padziernika 1932 r.

VII.
Niech si stanie wiato
INWOKACJA:

O Ty, Wielki Milczcy Obserwatorze! Za porednictwem


Kosmicznego Krysztau, ktry jest przed Tob, posae Swoje Promienie, kotwiczc je w sercach Dzieci Boga. Naucz ich
posuszestwa wobec Wielkich Kosmicznych Praw. Naucz
ich posuszestwa wiatu. Napenij ich serca i umysy Swoim Pokojem, Swoim Milczeniem, Swoj Rwnowag. Niech
rado Twojego Serca napeni serca wszystkich, przepeniajc ich Twoj Substancj i Czyst Elektroniczn Si, ktra
niesie z Sob Niezmierzone i Nieskoczone Bogosawiestwa.
Niech kady poczuje Twoj Wszechobecn, Czujn Trosk, Twoj obdarzajc Mio, Mdro i Si.
TRAKTAT
Przynosz wam Pozdrowienia od Wielkich Zastpw
wiata, ktre uwanie obserwuj Wylewanie Boskiego Blasku, ktrych Wielka Mio, Pokj i wiato zawsze piecztuj was jako Posannikw wiata, zawsze demonstrujcych
cise posuszestwo Wielkiemu Pomieniowi.
Posuszestwo caego stworzenia to jest gwne wymaganie Wielkich Zastpw. Gdy zosta wydany rozkaz Niech
si stanie wiato pierwszym dziaaniem byo posusze65

stwo. wiato wytrysno w nieograniczonych ilociach i tak


wanie dzieje si ze wszystkim, co odnosi si do zewntrznej dziaalnoci jedynej Aktywnej Zasady: B OGA. Chc tutaj
powiedzie, e pierwszym dziaaniem wszystkiego co
zewntrzne jest doskonae posuszestwo wzgldem obecnoci JAM JEST, poniewa tylko w ten sposb mona wyrazi
czyst esencj.
Naley czyni wysiki, aby w kadym momencie utrzyma spokj wyraany na zewntrz; czy to bdzie midzy
przyjacimi, rodzin, znajomymi, w kadej sytuacji i wieku,
poniewa za kadym razem, kiedy wypywa bodziec do dyskusji, krytykowania czy oporu, oznacza to, e wiadomo
cielesna wciska si, aby skierowa na siebie uwag i to jest
ten waciwy moment, aby nakaza jej obserwacj, posuszestwo i milczenie. Wane jest to co utrzymuje spokj,
ask Mioci, wiato i Bogosawiestwo.
Bezuyteczne jest dyskutowanie; ucisz swoje zewntrze.
Kiedy ucze wchodzi na drog ju wiadomie, najmniejsze
pojawienie si oporu czy zaburzenia oznacza, e powinien
nakaza: JAM JEST posuszne i Inteligentne Dziaanie
Mojego Umysu i Ciaa; JAM JEST Moc, ktra harmonijnie rzdzi i rozkazuje wszystkiemu. Jeszcze nie mog wyliczy wszystkich elementw zaburzajcych dziaania zewntrzne, poniewa byoby to daniem uczniowi impulsu do
oporu lub co gorsza kompleksu winy. Kiedy uczniowie bd
wystarczajco silni, aby usysze te prawdy, otrzymaj je.
Wystarczy tylko nadmieni, e musz by stale uwani, by
nie zaakceptowa w sobie oporu, ani pokusy krytykowania.
Kady z was powinien uywa czsto tej wypowiedzi: JAM
JEST Stra niezwycion, ustalon i podtrzymywan
w moim Umyle, w moim Ciele, moim Domu, moim wiecie
i moich Sprawach. Ta stra jest Obecnoci JAM JEST
i oczywicie jest Nieskoczon Inteligencj. wiadomo
tego ustali ta stra dziaajca inteligentnie, a afirmacji nie
trzeba bdzie powtarza, wystarczy tylko jeden raz aby
umocni jej impuls, czyli momentum.
66

Wrmy do punktu, w ktrym mwilimy, e za kadym


razem, gdy powtarzamy JAM JEST wiemy, e dziaa tu moc
Boskiej Mioci, Mdroci i Inteligencji. Uywaj rwnie
i tej afirmacji: JAM JEST Dziaaniem w peni wyzwalajcym Bosk Mio. Pamitajc, e Mio jako zaleta czy
waciwo Boga jest istot yjc, poniewa B G jest yciem, a Jego wszystkie atrybuty s oywione.
Sugeruj, aby dziaaniem przygotowujcym uczniw do
kadego dnia byo zdecydowane i radosne owiadczenie
(wiedzc, e waciwa moc zawarta w wypowiedzi bdzie j
oywia): JAM JEST Mioci, Mdroci i Moc z jej
Aktywn Inteligencj, co sprawia, e bdzie ona dziaaa we
wszystkim, o czym pomyl i co bd dzi robi. Rozkazuj
tej Nieskoczonej Aktywnoci, aby bya moj ochron i aby
dziaaa powodujc, e w kadym momencie bd porusza
si, mwi i dziaa zgodnie jedynie z rozkazem Boga.
Rwnie bardzo dobrze jest powiedzie w cigu dnia:
JAM JEST Obecnoci zarzdzajc, ktra idzie przede
mn, gdziekolwiek pjd w tym dniu, nakazujc doskonay
Pokj i Harmoni we wszystkich moich dziaaniach.
W ten sposb umacniasz otwarcie drzwi na stay przepyw Obecnoci Wewntrznej, ktra przeobraa Twj wiat,
ktra uniemoliwia Ci kontakt z dysharmoni i sprawia, e
pokj i harmonia ujawniaj si we wszystkich kontaktach
zewntrznych.
Bez wzgldu na to, jakie byyby wewntrzne lub zewntrzne przejawy ciaa, ucze powinien uzna ze zdecydowaniem fakt, e jego ciao jest wityni Najwyszego. Jest to
prawda nie do obalenia, e taka wiadomie utrzymywana postawa doprowadzi ciao do doskonaego dziaania, co jest
rwnie yczeniem Boga. Przypominam wam stale, moi drodzy uczniowie, e nie ma innego, lepszego sposobu, aby
osign waciwo lub zalet, ktrej si pragnie, jak tylko
dajc jej, wiedzc, e istnieje ona w naszym doskonaym
Duchu. Zewntrzny umys przywyk wierzy w niedoskonao istoty ludzkiej, a co za tym idzie, nie moe przejawia
67

doskonaoci w takich warunkach. Myl ucznia zwykle jest


taka: Dobrze, ju dowiodem sobie, e nie przejawiam tej
waciwoci, ktrej chc i pewnie dlatego tak si dzieje, e
nie jestem dostatecznie zaawansowany. Jednak zapewniam
Ci, e nie jest wane to co przejawia ciao, czy ludzkie Ja,
bo przegrana jest niemoliwa, gdy pucio si w ruch JAM
JEST, poniewa ju wypowiedziao si Prawd, a oprcz
tego zmobilizowao si waciwoci Boga. Wiele razy widziaem moich uczniw, ktrzy byli ju prawie pewni wielkiego zwycistwa, a nie udao im si w ostatnim momencie,
nie tylko z powodu zwtpienia i braku wytrwaoci, ale dlatego, e zamknli sobie drzwi na czas nieograniczony.
Ucze powinien zmusi si do utrzymania w swoim umyle wiadomoci, e gdy puci w ruch Wadz Boga wymawiajc JAM JEST, to nawet powszechny chaos nie moe
powstrzyma zrealizowania tej afirmacji. Aktywno JAM
JEST nigdy nie przestaje dziaa, chyba e przeszkodzi jej
w tym zewntrzny umys. A to moe si sta tylko wtedy,
gdy masa le uytej, negatywnej energii napywa * zwtpieniem i niewiar, gdy realizacja zacznie zblia si do ziemskiego poziomu.
Kady ucze powinien obserwowa siebie z wielk uwag, by nie uy JAM JEST w negatywnym wyraeniu, poniewa kiedy mwi si: Ja jestem chory albo Ja przegraem lub Ja nie dziaam waciwie, rzuca si wielk energi,
aby zniszczya to wanie, co chciaoby si uzyska. Tak
dzieje si zawsze, gdy uywa si zaimka JA, poniewa jak
ju wiesz, jest to zawr, ktry otwiera Uniwersaln Moc.
Wiedzc, e Ty sam jeste JAM JEST, kiedy mwisz: boli
mnie gowa, mam chory odek itp. popychasz energi,
aby dziaaa w tych narzdach w formie, jak wyraasz, bo
* Napyw (efluvia) jest mas energii negatywnej le uytej, przepywajcej nad ca planet lub nad skupiskami gdzie yj ludzie. Skada si ona
z wyemanowanych myli kadego czowieka, ktry nie znajc Prawa
Umysu, nie wie, e jego myli przybieraj ksztat, pyn i dziaaj z wielk si.

68

niewane, jakich czasownikw i przymiotnikw uywasz,


skoro zaimek zawsze jest ten sam. Wszystkie odnosz si do
jednej osoby JA. A nie ma innej osoby, ktra mogaby
umacnia Twj wiat, jedynie TY. Jakiekolwiek stwierdzenie,
ktre moe by waciwe tylko Tobie i Ciebie dotyczy, wcza energi i dziaanie Obecnoci JAM JEST. Gdy jaki
narzd buntuje si i dokucza, waciw postaw jest zadeklarowanie i utrzymywanie tego owiadczenia ze zdecydowaniem: JAM JEST Jedyn i Doskona Energi, ktra tam
dziaa, dlatego kady przejaw zaburzenia jest natychmiast
skorygowany. To jest wanie bardzo wany punkt, na ktry
naley zwrci uwag uczniw; jeeli z przyzwyczajenia
uywaj jakiego rodka zewntrznego, takiego jak na przykad lekarstwa, niech uywaj go oszczdnie, ale zawsze
wyjaniajc sobie prawd, a osign wystarczajce mistrzostwo w cakowitym rzdzeniu przy pomocy Obecnoci JAM
JEST.
Zapewniam Ci, mimo tego, i wierzysz, e lekarstwo
przynioso Ci ulg, zawsze jednak Obecnoci JAM JEST
jest t, ktra daa lekarstwu moc ulenia. Na przykad J A,
Saint Germain, obserwowaem wiat medyczny przez wiele
stuleci i za kadym razem, kiedy kto autorytatywnie stwierdza, e takie czy inne lekarstwo nie daje rezultatw, w krtkim czasie znikao ono cakowicie ze sceny. Kady mylcy
czowiek uwaa, e pewne zioa lub substancje maj dziaania chemiczne, ktre odpowiadaj danemu elementowi wewntrz ciaa. A ja Ci mwi: zastanw si co jest tym, co daje
t zgodno czy podobiestwo? Tylko moc Twojego JAM
JEST, ktra pozwala Ci o tym myle. Tak wic, kiedy
mylisz o Aktywnym Krgu, widzisz e istnieje tylko jedna Inteligencja i Obecno dziaajca we wszystkim czyli:
JAM JEST BG W TOBIE.
W takim razie, dlaczego nie spojrzysz prosto w twarz tej
Prawdzie? Zastanw si, nie wahaj i myl: JAM JEST t
Obecnoci w Dziaaniu. To samo ycie jest we mnie i tych
lekach, ktrym daj sw moc. Wic powiedz mi, czy nie
69

lepiej jest i wprost do Najwyszego rda wszystkiego


i otrzyma jego Wszechpotn i Niewyczerpan pomoc, ktra nie moe zawie, zamiast udziela jej czemu zewntrznemu, co znw prowadzi Ci do czego innego i te zewntrznego, ktremu dajesz wadz ulenia w cierpieniu,
ktremu z kolei dae moc dokuczania Tobie?
Ja wiem, e nieatwo jest wyrzuci z siebie stare przyzwyczajenia, ale troch medytacji zmusi zewntrzny zdrowy rozsdek do uwolnienia si od wszystkiego co zewntrzne i zdania si na Wielk Obecno JAM JEST.
Naturalnie nie ma innego sposobu przekonania ucznia do
tego yciowego zagadnienia, jak tylko przez zastosowanie
tych prawd ze zdecydowaniem i pewnoci. Poza tym, nikt
nie moe zademonstrowa, do jakiego stopnia mona stosowa Prawd. Tylko ucze moe sam zdecydowa, w jakim
stopniu bdzie jej uywa. Czasami energia wewntrzna,
zgromadzona przez yczenia jest tak wielka, e czowiek
zostaje zaskoczony jej rezultatem.
Sowem stosowanym przez ludzi Wschodu jest OM.
Znaczy ono samo co JAM JEST (I am). Osobicie bardziej
mi odpowiada JAM JEST, poniewa wtedy ucze bardziej
odczuwa dziaanie BOGA w sobie. Dla ludzi Wschodu OM
jest pewn Obecnoci Wszechwiata, lecz nie uwiadamia,
tej obecnoci, ktr daje JAM JEST dziaajcej w czowieku. To wyjania nam warunki, jakie istniej dzisiaj w Indiach, gdzie tyle kast popenia bd przez zamieszanie, jakie
spowodowaa wiara w to, e najwaniejsza jest intonacja
w jakiej piewaj OM. Prawd jest, e intonacja narzuca
pewnego rodzaju dziaanie, ale nie energetyzuje tego dziaania, tote rnica w intonacji ma niewielkie znaczenie.
System Mistrzw Wzniesionych od niepamitnych czasw
polega na wiadomym uywaniu Obecnoci JAM JEST.
Uznanie i pena akceptacja BOGA W DZIAANIU w czowieku
jest tym, co przekazuje coraz bardziej inteligentne, pene i
kompletne dziaanie Obecnoci BOGA. Jest ono praktyk
Obecnoci BOGA czyli Boskoci.
70

Ludzie Wschodu, ktrzy osignli szczyty duchowe i ktrych bez wtpienia jest niemao, osignli to dziki sile medytacji nad waciwym znaczeniem tej dziaalnoci. By
moe, e najbardziej prosta i potna prawda, jak czowiek
moe sobie przyswoi, jest ta, e gdy mwi JAM JEST, to
wyzwala dziaanie penej Energii B OGA wewntrz siebie
samego, wiadomie lub nie i bez adnych zmian. Energia ta
przemienia si w Moc przez wiadome uywanie jej. Fakt, e
indywidualna istota jest inkarnowana jako istota ludzka jest
rozkazem wzniesienia jej do doskonaego dziaania. Gdy
wiadomo czowieka jest wzniesiona, wtedy wszystko co
jest w jego wiecie jest wzniesione do poziomu wewntrznej
aktywnoci.
Wschodnia mantra: Om mani padme hum oznacza
Bg dziaajcy w czowieku. Uywaj zawsze JAM JEST
zamiast OM, gdy by moe ye ju inkarnowany w ciaach Hindusw i poznae sposb uywania go, wic by uniemoliwi przywoanie zastosuj JAM JEST, aby wznioso Ci
do penej wysokoci. Za kadym razem, kiedy uywasz JAM
JEST wprawiasz w ruch czyst Energi B OGA, bez koloru
i bez zabarwienia ludzk myl. Jest to jedyna forma utrzymania czystej Energii BOGA nie skaonej ludzkimi wyobraeniami. W krtkim czasie mona osign dobre rezultaty
uywajc nastpujcych afirmacji: JAM JEST Czyst Inspiracj; JAM JEST Czystym wiatem tu dziaajcym (Wizualizuj to i przepu przez swoje ciao we waciwym momencie). JAM JEST Czyste Objawienie wszystkiego, co chc
widzie.
Utrzymaj na zawsze w sobie te wodze wadzy. Ludzie
boj si ogarn Wielk Moc BOGA i pozwoli Jej dziaa.
A c moe by w BOGU takiego, e si Go boisz? Musisz
da i wzi sobie to, czego sobie yczysz. Mw wic:
JAM JEST teraz Istot Wzniesion duchowo, ktr chc
by. To natychmiast otoczy ciebie Wznoszc Obecnoci.
JAM JEST wiecznym Uwalnianiem z kadej ludzkiej
niedoskonaoci. To sprawia, e stajesz si JAM JEST.
71

JA akceptuj teraz moj cakowit i ju ustanowion


Doskonao.
Stosuj te wyjaniajce afirmacje dla Twojego wasnego
zrozumienia, poniewa wiadomo cielesna jest witym
Tomaszem, niewiernym i krytykujcym. Nie pozwl jej wtpi, powiedz: To moje Ciao jest wityni Boga ywego
i jest teraz wzniesione.
Instrukcje te, oglnie s po to, aby ucze mg sprawdzi
to Prawo sam na sobie. Mw czsto: JAM JEST Wadz,
ktra rzdzi t dziaalnoci, zatem ona zawsze jest uporzdkowana.
W caym Wszechwiecie nie ma czowieka, ktry mgby
uzna JAM JEST obce dla kogo innego. Moecie skierowa si do zbiorowego JAM JEST, bo oczywicie, w to
JAM JEST rwnie i my wchodzimy, ale nie jest ono tym
samym, jeli mwimy o JAM JEST indywidualnym. Kady
krok osignity przez Ciebie w poznaniu tego, czym jeste
jest nabytkiem staym i nie moe by cofnitym.
BOGOSAWIESTWO:

O Ty, Nieskoczona Wszechprzenikajca Obecnoci, ktrej Aktywna Inteligencja rzdzi wszystkimi, ktrzy zwrcili
do Ciebie swoje spojrzenie, napenij wszystkich dcych do
wiata Twoim Potnym Wewntrznym Blaskiem. Wci
bliej i bliej przycigaj ich do Wielkiej Obecnoci JAM
JEST, aby napenio Ono wiat wszystkich ludzi Twoj Majestatyczn, Zachwycajc Doskonaoci; i aby wiadomo
kadego czowieka dya tylko do Wielkiej Potnej Obecnoci i Doskonaoci.
Notatki:
Wszystkie kamienie szlachetne s energi o wysokiej czstotliwoci Substancji Boga. Im intensywniejszy jest ogie,
tym wiksza jest sia oczyszczania. Zoto nie dy do czenia si z innymi metalami, natomiast wszystkie metale lub
stopy do d niego. Tak dzieje si dlatego, poniewa zoto
jest czystym elementem.
72

W procesie spalania kadego paliwa w pewnym stopniu


jest obecnym zoty pomie. Kiedy odbywa si wchanianie
substancji zewntrznej, to w jaki momencie tej reakcji
zawsze powstaje czerwony odcie, poniewa czerwie - to
wybawienie od niedoskonaoci i nieczystoci. Gdyby nie
byo nieczystoci, to zewntrzna substancja od razu paliaby
si zotym pomieniem.

73

27 padziernika 1932 r.

VIII.
Myl
INWOKACJA:

O Ty, Potna Wszechprzenikajca Obecnoci! O Ty,


Wszechobecne JAM JEST! Oddajemy Ci chwa i dzikujemy za szczcie, ogarniajce wszystkich, ktrzy otrzymuj to
Promieniowanie. Oddajemy Ci chwa i dzikujemy za to, e
moemy zosta obdarzeni Prostym Kluczem do Doskonaego
Szczcia w imi pobogosawienia i utwierdzenia Dzieci
Boych w ich wasnej, niewzruszonej Wadzy. Oddajemy Ci
chwa za harmoni podtrzymywan w kadym uczniu, oraz
za to, e czuj oni konieczno jej ochrony. Oddajemy Ci
chwa za to, e JAM JEST jest wszdzie obecne, utrzymujc pod kontrol ca zewntrzn dziaalno i doprowadzajc j do Doskonaoci.
Przynosz wam Moje stae Pozdrowienie.
TRAKTAT
Cay wiat szuka dla siebie pomylnoci, ktr nazywa
czasami szczciem, a mimo wszystko wielu z tych, ktrzy
szukaj z takim samozaparciem cigle przechodzi obok klucza do tego szczcia.
Zwykym kluczem do doskonaego szczcia z nieodczn moc w nim zawart, jest samokontrola i skorygowanie
74

siebie. Jest to bardzo atwe do osignicia, gdy nauczymy si


tej prawdy, e czowiek sam w sobie jest Obecnoci JAM
JEST i Inteligencj, ktra kontroluje i zarzdza wszystkim.
Wok kadego czowieka jest cay wiat myli, stworzony przez niego. Wewntrz tego mentalnego wiata jest nasienie, Obecno Boga, JAM JEST, ktre jest jedyn Obecnoci dziaajc we Wszechwiecie i rzdzc ca energi.
Energia ta moe by zintensyfikowana ponad swoje granice
przy pomocy wiadomej dziaalnoci czowieka.
Wewntrzna Boska Obecno moe by porwnana z nasieniem brzoskwini. wiat myli, ktry j otacza podobny
jest do miszu owocu. Misz reprezentuje nie tylko wiat
mentalny stworzony wok czowieka, ale i uniwersaln substancj elektroniczn, ktra zawsze czeka na uaktywnienie
przez wiadome decyzje czowieka, aby urzeczywistni jej
widoczn form, o jak mu chodzi lub ktrej pragnie.
Bezpieczn drog prowadzc do zrozumienia i stosowania tej wiadomej wadzy jest ta, ktra przychodzi przez
samokontrol. Co chc powiedzie przez sowo samokontrola? Po pierwsze uznanie Inteligencji JAM JEST jako
jedynej aktywnej Obecnoci; po drugie wiadomo tego,
e nie istniej granice czy ograniczenia dla mocy uywania
jej, a po trzecie ludzie otrzymujc woln wol i swobod
dziaania tworz w otaczajcym ich wiecie to wszystko, na
czym skoncentruje si ich uwaga.
Nadszed w kocu moment, kiedy wszyscy powinni zrozumie, e myl ksztatuje wadz twrcz, najwiksz jaka
istnieje w tym yciu i tym Wszechwiecie. Jedyn form
uywania tej wadzy wypenionej mylo-uczuciem, ktr
nazywamy BOGIEM W DZIAANIU jest stosowanie samokontroli i samopoprawy, dziki ktrym szybko moemy osign
zrozumienie, w jaki sposb kierowa i uywa tej potgi
myli bez adnych ogranicze. Gdy czowiek osign wystarczajc samokontrol, moe utrzymywa swoj myl
skoncentrowan przez duszy czas na jakim yczeniu, wie75

dzc, e Obecno JAM JEST jest t, ktra myli, czyli


Bogiem w Dziaaniu, wtedy moe zwizualizowa lub urzeczywistni to, czego chce lub potrzebuje. Nie znaczy to, e
nie mona myle o innych rzeczach, bo jeli by tak byo, to
w jaki sposb zrealizowalibymy tysice obowizkw, ktre
codziennie spadaj na nas? Chodzi o to, e powinno si stale
pamita o tym, e niezmienny jest BG lub Obecno JAM
JEST z ca swoj wadz, ktra dziaa urzeczywistniajc
nasze yczenia.
Posuchaj dobrze, ju dowiedziono na tysice sposobw,
e efekt danej rzeczy nie moe przynie szczcia. Jedynie
przez zrozumienie przyczyny, ktra dziaa, czowiek staje si
mistrzem lub panem swego wiata.
Samokontroli dokonuje si mylc i mwic rwnoczenie prosto w twarz wszystkiemu co pojawia si i jest nieharmonijne: O nie! To nie moe by prawd, poniewa moje
JAM JEST jest doskonae. Wymazuj wic wszystko, co
jest le wykonane przez moj zewntrzn wiadomo i nie
akceptuj niczego innego tylko przejawion doskonao.
I co wtedy si dzieje ? Wtedy szczerze otwierasz si na wejcie Boga, JAM JEST, a On naprawia wszystkie zewntrzne
uwarunkowania.
Powiadam Ci, Drogi uczniu, gdyby mg zrozumie t
wietno, ktra przejawia si w Tobie, kiedy afirmujesz
w ten sposb swoj samokontrol nad dziaalnoci zewntrzn, to podwoiby wszystkie wysiki, aby zdoby t samokontrol i mistrzostwo nad kad zewntrzn wypowiedzi.
W ten sposb pozwalamy Wielkiej Obecnoci JAM JEST
wyzwoli sw Moc w naszej wiadomoci i dziaa na
zewntrz.
A teraz usuniemy z umysw drogich uczniw poczucie
czasu, przestrzeni i odlegoci. Klucz, ktry otwiera wejcie
do wszystkich wyszych poziomw tkwi w prostocie oraz
zdecydowanej samokontroli. Kady ucze powinien przypomnie sobie t wielk prawd, e: Gdzie jest Twoja wiadomo, tam jeste Ty i e JAM JEST jest we wszystkim.
76

wiadomo, e istnieje przestrze, odlego i czas jest


tylko tworem czowieka. Przejcie przez cieniutk zason,
ktra oddziela wiadomo od Twojej cakowitej wadzy
i wewntrznego dziaania jest tylko spraw stanu wiadomoci, czyli myli i uczu. Ci, ktrzy czyni wysiki, aby osign wiato, yj stale w tych wyszych poziomach. Pikno
tych poziomw przechodzi wszelkie wyobraenia. Kiedy
wejdziesz w nie wiadomie i z wasnej woli, to zobaczysz, e
wszystkie rzeczy tam stworzone s tak namacalne, jak ktrakolwiek z tutejszych budowli.
Afirmujc: JAM JEST Wadz cakowitej Samokontroli
utrzymanej na zawsze, bdzie wam atwiej zdoby takie
mistrzostwo. Uczniowie powinni sta si wiadomi tego, e
gdy zaakceptuj dziaanie Obecnoci JAM JEST, to nikt nie
bdzie mg mu przeszkodzi lub go zakci w aden sposb. Wiedzc, e nie ma czasu ani przestrzeni, ma si dostp
do poznania wiecznoci.
Aby wej cakowicie wiadomie w sfer wysz ni
wiat fizyczny, naley jedynie dostosowa lub zmieni swoj
wiadomo. Jak to zrobi? Wiedzie, e ju tam jeste wiadomie. Afirmuj czsto: Przez Wadz Krgu elektronicznego, ktry stworzyem wok siebie, nie moe mnie dosign
ani zwtpienie ani lk. Z zadowoleniem bior Bero mojego
JAM JEST i krocz zdecydowanie po kadej z Wyszych
Sfer, w ktre chc wej i utrzymuj jasn i doskona
pami wszystkiego co w nich robi. Przez t praktyk
szybciej znajdziesz nieograniczon wolno i doskona
szczliwo dziaania w kadym planie czy sferze, ktr
sobie wybierzesz.
Uwiadomienie sobie rzeczy, ktre s na tysic lat przed
nami jest tak samo atwe, jak podejcie do pki i signicie
po ksik, ktra tam ley. Dla ludzi, wielk przeszkod
w osigniciu Wolnoci stanowi ogrom zudze i oglna wiara w czas i przestrze.
Ci, ktrzy popadli w wielkie rozczarowanie widzc, e
bogactwo i zewntrzne skutki posiadania dbr materialnych
77

nie mog przynie szczcia, rozumiej to wielkie bogosawiestwo, jakie znajduj w kadym twrczym zamyle i we
wasnej mocy, ktra daje im wielkie szczcie, doskona
wolno i panowanie nad sob.
Kiedy ucze zrozumie, e to na czym koncentruje swoj
uwag przylepia si do niego, staje si nim, albo e on staje
si tym z ca intensywnoci jak w to woy, zobaczy jak
wielk wag ma utrzymywanie uwagi z dala od wszystkiego
co destruktywne w ludzkim dowiadczeniu. Naucz si wywoywa w takich momentach Ukochan Obecno JAM JEST,
zanim skoncentrujesz swoj uwag na rzeczach destruktywnych.
Dyskutowanie i komentowanie wad przyjaci, znajomych czy rodziny wprowadza te wady w nasz wasn wiadomo, a oprcz tego wzmacnia je. To wanie jest skoncentrowaniem si na rzeczach destruktywnych i wchoniciem
ich w siebie.
Fakt, e istniej na wiecie czarni magowie (czarownicy),
lub e istniej pewne dzieci Boga, ktre le steruj oraz skaaj elektroniczn energi, ktra do nich napywa z ich Obecnoci JAM JEST nie jest powodem zezwalajcym na koncentrowanie naszej uwagi na tym fakcie, tylko dlatego, e
o tym wiemy. Dla nas najwaniejsze jest swobodne utrzymywanie uwagi skoncentrowanej na wasnej samokontroli skaniajcej do zatrzymania si na tym, co nas interesuje.
Niewielu ludzi zdaje sobie spraw z tego, e gdy przypominaj sobie czy rozpatruj jaki negatywny i destrukcyjny
przypadek lub gdy rozpamituj po raz nie wiadomo ktry,
e kto skrzywdzi ich w jaki sposb, nagrywaj i odtwarzaj ten incydent w swojej wiadomoci brudzc j i prowokujc tego skutki, do kilkakrotnego powtrzenia.
A ja chc nagra w umysach uczniw, e gupot jest
pozwoli si zaburza rzeczywistym czy wyimaginowanym
dziaaniom wiadomoci zewntrznej, poniewa gdy si ju
wie, e JAM JEST Jedyn Wszechmocn Obecnoci, ktra dziaa w moim umyle, ciele i wiecie, to nie moe by
78

zaburzonym przez adne zaburzenia wiata zewntrznego.


Naley wiedzie, e jest si cakowicie uodpornionym na
kopoty i zaburzenia pochodzce z umysu innych, niewane,
co chcieliby nam zrobi.
Gdy kto zda sobie spraw z tego, e wasne myli i uczucia mog wyprodukowa wszystko czego potrzebuje, poczuje
si wolnym od pragnienia bogactwa i wszystkiego, co wiat
zewntrzny moe ofiarowa.
Zapewniam was, e nie istnieje wiat nadnaturalny.
Gdy spacerujemy po wyszym poziomie od naszego, to staje
si on tak realny i prawdziwy jak nasz. Jest to po prostu inny
stan wiadomoci. Aby Ci pocieszy powiem, e za sto lat
bdzie ju sporo osb, ktre potrafi uywa Kosmicznych
Promieni do oczyszczania i ochraniania swych domw, a gdy
nie bd czuli potrzeby ledzenia mody tworzonej przez idee
komercyjne, to z Promieni Kosmicznych utkaj swe okrycia
z jednej nici i bez szww.
Wielu uczni pyta mnie dlaczego Mistrzowie ze swoimi
wszystkimi twrczymi mocami wol y w skromnych pokoikach. Wyjanienie jest proste. Wiksza cz ich dziaa
odbywa si na wyszych poziomach, skd kieruj Wielkimi
Promieniami wiata dla bogosawiestwa ludzkoci, ze
swoich domw wiata i Mdroci tak piknych i transcedentalnych jak i niewidzialnych dla tych, ktrzy jeszcze zajmuj
ciaa fizyczne. Gdyby uczniowie mogli to zrozumie, to uniknliby wielu pomyek i mieliby wicej czasu na praktykowanie Wielkiej Obecnoci JAM JEST.
To doprowadzioby ich do stanu transcedentalnego, ktry
spala podanie bogactw wiata zewntrznego, ktre s jedynie mieciem w porwnaniu z wrodzon moc twrcz istniejc w kadym. Kady moe zmaterializowa moc transcedentaln przez samokontrol i mistrzostwo. Pytam Ciebie,
drogi uczniu, dziecko Jedynego Boga; czy nie warto uy
najszczerszego wysiku, skoro wiesz, e nie moesz przegra?
We w rk bero Twej Wielkiej Twrczej Mocy i uwolnij si
na zawsze z tych wizw i ogranicze, ktre od lat torturuj
79

ludzko. Zapewniam Ciebie, e kady kto wysili si z caej


mocy, aby zdoby bero i takie mistrzostwo, otrzyma pomoc
jakiej bdzie potrzebowa.
Ten, kto zrozumie swe twrcze zdolnoci, powinien wiedzie, e moe stworzy wszystko co zechce, bez wzgldu na
sw czstotliwo wibracji w wietle czy w jakimkolwiek
innym zagszczeniu, ktre zechce utrzyma.
Wiesz, e masz zdolnoci przesyania myli z jednego
kraca wiata na drugi w jednej sekundzie, tak samo jak moesz zmieni myl ze stanu wiata w o wiele wikszy stan
zagszczenia, choby tak wielki jak w elazie. To pozwala Ci
zrozumie, e to co robisz w kadej chwili, wiadomie i dobrowolnie, moesz zrobi z o wiele wiksz moc, jeli skoncentrujesz si wiadomie, utrzymujc uwag na tym, co
chcesz przejawi.
Fakt, e nie zmaterializowae niczego ze stanu niewidzialnego w widzialny jest tym, co wywouje w Tobie zwtpienie i irytuje Ci. Tak bdzie do dnia, w ktrym dokonasz
maej materializacji, bo dopiero wtedy Twoja odwaga i zaufanie wyjdzie na jaw i w przyszoci nie bdziesz mia nic
przeciw temu, aby materializowa to co zechcesz. Uwaga
jest kanaem przycigajcym Wielk Energi, ktra napywa
by si przejawia.
Ludzko przez wieki budowaa mury ogranicze. Teraz
nadszed czas, aby je zburzy i rozpuci w kady moliwy
sposb. Na pocztku, aby to osign, potrzebne jest zdecydowanie, ale kiedy czowiek ju wie, e Wadza JAM JEST
jest t, ktra dziaa, wie rwnie, e nie moe przegra. Na
zewntrz naley tylko utrzymywa uwag skoncentrowan
na przedmiocie, ktry chce si uczyni widocznym. Czowiek koncentruje si i nagle jest zaskoczony tym, e y tyle
czasu bez uywania tej mocy.
Dugo promienia, ktry si oddziela od rzeczywistej
substancji lub skondensowanego wiata kontrolowana jest
przez wiadomo tego, ktry go uywa. Jeeli ta wiadomo wznosi si wysoko, promie jest wielki.
80

KLEJNOT WIATA pozostaje na razie w swoim transcedentalnym stanie doskonaoci. Klejnot ten jest zgszczon
substancj tak jak diament, szmaragd lub rubin, ale jest uwarunkowany przez tego, ktry go uywa. Jeeli czstotliwo
wibracji jest niska klejnot lub kamie straci swj blask a gdy
myl jest transcedentalna, ten drogocenny kamie staje si
bardzo byszczcy*. Kiedy jeste ju prawdziwym uczniem,
ktry osiga wiato, musisz wypeni wszystko, co znajduje
si w Twoim otoczeniu wartoci Obecnoci JAM JEST, bez
wzgldu na to jaki ma wygld.
Jeeli lk powoduje w Tobie obecno zaburzajc, to
sam jeste za to odpowiedzialny, poniewa jeeli byaby
jaka obecno zaburzajca, a Ty wypeniby j Obecnoci
JAM JEST, to przekonaby si, e nie mogaby Ci przeszkadza. Nie istnieje nic innego, tylko jedna energia, a we
waciwym momencie, w ktrym uznasz w niej Obecno
JAM JEST, przekwalifikujesz t dziaalno w doskonao.
Oczekiwanie jest potn oceniajc wiadomoci. Intensywne oczekiwanie jest czym wspaniaym; zawsze si
przejawia. Czowiek przez wiele wiekw tworzy zason,
ktra zakrywa transcedentalne sfery. Teraz, skoro sam j
stworzy, zdrowy rozsdek mwi mu, e to wanie on moe
rozpuci t zason.
Potne promieniowanie wyszo uczniom naprzeciw; promieniowanie, ktre bdzie utrzymywane do czasu, a przyjm t prac, ktr tu podyktowano. Trudno przekazywania
prostoty, zdolnoci i pewnoci, dziki ktrym zamys moe
si zmaterializowa przy pomocy twrczych myli i uczu,
jest spraw, o ktrej naley medytowa. To rozpuci myl:
*Kady Klejnot wiata (kady kamie szlachetny) reprezentuje wysok
aktywno Boskiej Substancji. Ogie im bardziej jest intensywny tym
wiksz ma Moc oczyszczajc. Zoto nie wymaga adnego elementu ani
si nie jednoczy z innym. Wszystkie metale i stopy przylepiaj si do
niego. Dzieje si tak poniewa zoto jest czystym elementem. W kadym
dziaaniu, w ktrym wystpuje ogie nastpuje moment, w ktrym pomie staje si czerwony, poniewa czerwie uwalnia zanieczyszczenia.

81

Czy potrafi? a na jej miejsce wstawi JA MOG i JAM


JEST. Do kadej afirmacji lub zarzdzenia dodajcie, e chcecie zachowa pami wszystkich dowiadcze i osigni.
Jeeli uczniowie bd w stanie harmonii, od czasu do czasu otrzymaj owiecenie, ktre da wszelkie, tak potrzebne im
zaufanie. Trzymajcie si mocno swoich zamiarw i wiedzcie,
e jakakolwiek wiedza, ktrej bdziecie potrzebowali dojdzie
do was natychmiast.
Kiedy pozwalasz, aby Twoja uwaga skoncentrowaa si
na czym, pamitaj, e w tym momencie dajesz temu wadz
dziaania w swoim wiecie, czyli e nie moe istnie w nim
pozr czy jaka warto, ktra by nie bya t, ktr Ty sam
stworzye.
BOGOSAWIESTWO:

O Ty, Wielkie Szczcie - Potna Obecnoci i Sio, ktr


JAM JEST! Kieruj Ciebie do serca ludzkoci, aby umocni
w nich i napeni umysy, ciaa i domy wszystkich ludzi
Twoj Wielk Radoci.
Otwrz drzwi ich wiadomoci, aby Potna Sia, ktr
JAM JEST, moga przejawi si we wszelkiej Doskonaoci.
O Majestatyczna Obecnoci! Ochro Dzieci wiata Indywidualizacje BOGA w Swoich mocnych Objciach, pozwalajc Swoim Waciwociom pyn wedug ich rozkazw,
napeniajc ich Twoim Wielkim Pokojem. O Potna Obecnoci Sprawiedliwoci! Wejd i panuj na wszystkich pastwowych urzdach. Niech wywrotowe zamierzenia ludzkoci bd zdemaskowane, obalone i zniszczone. Niech
Jedno i Sia Twego Promiennego wiata obejmie wszystkich, a Twoje Wspaniae, Transcendentne wiato zaleje ca
planet.

82

30 padziernika 1932 r.

IX.
Medytacja
INWOKACJA:

O Ty, Potna Wszechmocna Aktywna Obecnoci BOE!


Wyraamy gbok wdziczno naszych serc, chwa i podzikowanie Tobie za Twoje ycie, Twoje wiato i Twoj
Inteligentn Wadz manifestujc si w caym Wszechwiecie, za Twoj Aktywn Obecno, przebywajc w umysach,
ciaach, domach, wiecie i sprawach kadego.
Spraw, abymy byli zdolni uwiadamia sobie i czu
Twoj Promienn Moc, wci dziaajc w naszym wiecie,
yciu i pracy, i zrozumie, e wszystkie nasze sprawy bd
udane, poniewa Ty rzdzisz wszystkimi dziaaniami z Mioci i Sprawiedliwoci, kierujc i regulujc wszystko.
O Ty, Potny, Najwyszy Wadco Wszechwiata, ktrego
Prawo jest Sprawiedliwe, ktrego Wadza jest Niezwyciona, ochro Ameryk w Swojej Wielkiej, Poncej, Kochajcej Obecnoci!
JAM JEST Potny Strumie Sprawiedliwoci, dajcy,
abycie suyli we wszystkim i po wsze czasy Ziemi i wiatu BOGA. Ani jedna ludzka myl nie bdzie moga przenikn do wntrza.
Potny Boe Wszechwiata! Niech Twoja Mio, wiato, Mdro, Rozum i Sprawiedliwo napeni kadego
czowieka na tej Ziemi.
83

Przyniosem wam Pozdrowienie Wielkich Zastpw, nieustannie czuwajcych i sucych, poprzez wylewanie Swego
Boskiego Blasku, w celu uzdrawiania, bogosawienia, owiecania i obdarzania powodzeniem wszystkich, ktrzy Ich
akceptuj.
TRAKTAT
Jedn z najwaniejszych rzeczy, nawet dla tych najbardziej szczerych uczniw jest danie im czasu na medytacj
porann i wieczorn w celu uspokojenia zewntrznej aktywnoci, co pozwoli Wewntrznej Osobowoci na swobodne
przejawienie.
Medytowa, oznacza czu realnie aktywn Obecno
BOGA, dlatego kiedy wchodzi si w medytacj nie mona
wciga ze sob wszystkich zaburze, ktre atakoway nas
do tego momentu. Naley wiadomie usun z uczu i uwagi
wszystko, co moe nam przeszkadza, poniewa takie nastawienie pozwala odczu Obecno B OGA, a wic nie powinno
by zaburzane wakowaniem wszystkich kopotw. Gdy zrobie afirmacj: Poznajcie Prawd, a ona was uwolni,
intencj jej byo rozpoznanie i zaakceptowanie Wielkiej
Obecnoci JAM JEST. Dlatego:
Sta si wiadom tego, e JAM JEST jest Pierwsz Zasad
i absolutn pewnoci uwolnienia w tej wanie chwili;
Wiedz, e JAM JEST jest aktywn Obecnoci, ktra
doskonale rzdzi kadym przejawem w Twoim yciu i wiecie. W ten sposb wchodzisz w Prawd, ktra daje Ci pen
wolno.
Musz jeszcze powiedzie o pewnej sprawie, ktra byaby
mieszna, gdyby nie bya powana. Karzesz swojego psa,
jeli stale przynosi z kuchni koci i kadzie je na najdroszym
dywanie w Twoim pokoju. Oczywicie, wydaje Ci si, e
robi co nieharmonijnego. Czy wiesz, drogi uczniu Prawdy,
e kiedy pozwalasz, aby Twoje myli byy zajte nieprzyjemnymi dowiadczeniami, wtedy robisz co znacznie gorszego
ni Twj pies? To zo, ktre wydaje si tak trudne do zrozu84

mienia polega na tym, e nigdy, z adnego powodu nie naley zawraca wody, ktra ju przepyna pod mostem. Innymi sowy, nieprzyjemne dowiadczenia, strata czy jaka niedoskonao ktra zdarzya si w Twoim yciu nie powinny
by na nowo tulone w ramionach i utrzymywane w teraniejszoci. One ju przeszy; zapomnij i przebacz. Dawa
i przebacza jest rzecz Bosk. Na przykad, jeli kto przystpi do jakiego interesu i interes ten splajtowa, byo to
zawsze spowodowane dysharmoni dziaajc w jego umyle
i uczuciach. Gdyby pamitano w takich warunkach o tym, e
istnieje tylko BG W DZIAANIU, to osignitoby najwiksze
sukcesy.
Od momentu, w ktrym otrzymalimy woln wol ten,
ktry nie kontroluje swojego wiata uczuciowego, niszczy
wszystko wok siebie, wasne i cudze. Tak dziaa Wielkie
Prawo, chyba e czowiek skoryguje swe myli i uczucia
i utrzyma w tak skorygowanym stanie.
Kady czowiek inkarnowany popenia ogromn ilo bdw. Z tego powodu nikt nie powinien pozwala sobie na
postaw typu: Jestem witszy od Ciebie, lecz wprost przeciwnie, powinien wywoa Prawo Przebaczenia, bo jeli
wci ma ochot krytykowa, potpia i nienawidzi inne
dziecko Boga, to musi wiedzie, e nigdy nie osignie powodzenia. Zamiast tego naley mentalnie powiedzie tej osobie:
Wysyam Tobie peni Boskiej Mioci, aby Ci bogosawia i aby mia powodzenie. To jest postawa, ktra uwalnia
od fiaska i zewntrznego dziaania aktywnoci.
Osoby, ktre przywyky cigle powraca w swoich umysach i dyskusjach do jakiego niepowodzenia w interesach
lub w yciu, powinny wiedzie, e w kocu zniszcz sami
siebie, jeeli nie zaapeluj do Prawa Przebaczenia, aby cakowicie wymaza t sytuacj.
Ten, ktry utrzymuje w sobie ch zemsty z jakiego rzeczywistego lub wyimaginowanego powodu, przycignie sobie niezdolno mentaln i fizyczn np: parali lub chorob
Parkinsona. To stare powiedzenie: Jeli Ty nie przebaczysz,
85

jak moesz oczekiwa, aby Tobie przebaczono? jest jednym z najwaniejszych praw w ludzkim dowiadczeniu.
Gdyby tylko mg zobaczy, jak przylepiaj si te rzeczy,
ktrych nie chcesz mie wok siebie, kiedy pozwalasz aby
wszystkie niemie sprawy stale powracay do ciebie, a o ktrych mylisz, e nie ma na nie ju rady !
Najwaniejsz rzecz, ktrej ludzko szuka jest Pokj
i Wolno, ktre zawsze s drzwiami do szczcia. Nie ma
innego sposobu zdobycia tego ni przez rozpoznanie B OGA
w Obecnoci JAM JEST i uznanie tej Obecnoci za jedyn
Inteligencj, ktra dziaa w Twoim yciu i w Twoim wiecie
w kadym momencie. Zaakceptuj to, przeyj to. Jedn z najbardziej zadziwiajcych rzeczy, jakich byem wiadkiem od
czasu, gdy jestem w Stanie Wzniesionym, jest rozproszona
i znieksztacona idea wolnoci finansowej. Jest tylko jedna
bezpieczna opoka, na ktrej mona zbudowa wieczn finansow wolno, a jest ni poznanie i odczucie we wszystkich
swoich tkankach i komrkach: JAM JEST Substancj, Obfitoci, ju udoskonalon w Moim wiecie i kad konstruktywn rzecz, ktr mog teraz otrzyma lub pragn . To
jest wanie prawdziwa wolno finansowa. To zdanie przyniesie Ci j i nie pozwoli aby si wymkna.
Z drugiej strony czowiek moe uywa wiadomie lub
niewiadomie tego, co mu potrzebne z tej Obecnoci JAM
JEST albo z tej Boskiej Energii, aby zgromadzi przez zewntrzn dziaalno miliony dolarw. Ale skd ta pewno, e
moe je posi? Zapewniam Ciebie, e niemoliwe jest, aby
ktokolwiek na wiecie mg ochroni nagromadzone bogactwo, jeeli nie zdaje sobie sprawy z tego, e B G jest Moc,
ktra je wytwarza i utrzymuje. Widziae przecie przykady
wielkich bogactw, ktre przepady w cigu jednej nocy. Jest
wiele osb, ktre w ostatnich latach znalazy si w takiej
sytuacji i nawet po stracie decyduj wiadomie: JAM JEST
bogactwem Boga w dziaaniu, zamanifestowanym teraz
w moim yciu i w moim wiecie; drzwi znw otwieraj si
natychmiast na nowy przypyw obfitoci. Dlaczego mwi tu
86

znw? Poniewa ci, ktrzy byli bogaci wytworzyli wielkie


momentum zaufania. Wszystkie rekwizyty byy pod rk, aby
bogactwo mogo trwa nadal, ale przy takich stratach w wikszoci przypadkw pozwala si na wejcie wielkich depresji, czsto nienawici i potpienia, co zamyka drog do bogactwa. Pozwl mi zapewni Ciebie, drogi synu Boga, e
nigdy nie istniay na tym wiecie warunki tak ze, by byy
poza zasigiem Aktywnej Obecnoci Boga JAM JEST, ktra
posiada wielk si i moc zrekonstruowania na nowo niezalenoci finansowej. Chc, aby uczniowie zrozumieli co nastpuje: w tych dniach obalania tronw, rzdw i indywidualnych fortun, powinni wiedzie i rozumie, e ich bogactwa
uleciay z powodu ignorancji i niezrozumienia. Obecno
JAM JEST w nich, Bg Dziaajcy, jest odnowicielem wiary,
zaufania, bogactwa lub czegokolwiek, na czym chcieliby skupi swoj wiadom uwag, bo w ten sposb pozwalaj, aby
ta wewntrzna energia pyna przez ich yczenia, poniewa
jest to jedyna Moc, ktrej dotychczas nigdy nie osignli.
Kady czowiek, ktry wyrazi przypuszczenie straty ekonomicznej, powinien natychmiast uy tej wspaniaej afirmacji Jezusa: JAM JEST Zmartwychwstanie i ycie mojej
fabryki, mojego sklepu lub mojego zrozumienia. Mwi Ci
szczerze drogi uczniu, e nie ma adnej nadziei w Niebie lub
na Ziemi dla tego, ktry uparcie utrzymuje w swojej wiadomoci myli i uczucia krytyki, potpienia, nienawici jakiegokolwiek typu, w co wchodzi nawet zwyke niezadowolenie. To prowadzi nas do istotnego stwierdzenia, e tylko Ty
ustalasz swoje wasne dziaanie i swj wiat. Ciebie nie obowizuje sdzenie innych, poniewa nie znasz si, ktre na
nich wpywaj, ani ich uwarunkowa. Znasz tylko swj,
punkt widzenia, a ja Ci mwi, e gdy kto posya potpiajce, krytyczne lub pene nienawici myli drugiemu, ktry
mgby nie mie adnej ochoty, aby kogo skrzywdzi, ten
popenia co gorszego od morderstwa fizycznego. Dlaczego
tak jest? Poniewa myl i uczucie formuj jedyn twrcz
moc i mimo, e dane uczucie czy myl moe nie zrobi temu
87

komu krzywdy, musi powrci do Ciebie i przywlec ze sob


wszystko, co byo wysane, z reguy t sam oskarajc
energi. To wanie w ten sposb myli krzywdzce innych
burz interesy i sprawy tego, kto je wysya. Nie ma adnego
sposobu, aby unikn tego, z wyjtkiem przebudzenia si
i wiadomego przeksztacenia przyzwyczaje.
A teraz zrbmy jeden krok do przodu. Przez wszystkie
wieki istniay zjednoczenia handlowe, w ktrych jedna lub
dwie osoby prboway zaszkodzi innym, oraz tacy, ktrzy
bdc cakowicie niewinni, zostali oskareni i uwizieni.
Mwi Ci, e jest to prawo nie do obalenia, e ten lub ci, ktrzy mogli spowodowa uwizienie osb niewinnych odbierajc im wolno dziaania, wnosz takie samo dowiadczenie
do tej lub nastpnych swoich inkarnacji.
Wolabym tysic razy umrze ni by narzdziem, ktre
mogoby odebra wolno lub wyrzdzi krzywd ktremukolwiek z dzieci Boga. Nie ma wikszej zbrodni w ludzkich
dowiadczeniach ni ta, ktr popenia si wycigajc wnioski z przedstawionych sytuacji, poniewa w dziewidziesiciu dziewiciu procentach na kade sto okazuje si, e s faszywe. Czasami prawda nigdy nie jest znana ogowi.
Tak wic, moi drodzy uczniowie, niech aden z was, poszukujcy wiata, nie stanie si sdzi adnego dziecka Boga.
Przypumy, e kto kogo bardzo kochamy postpuje niewaciwie. Co w takiej sytuacji ludzie zazwyczaj robi? Osdzaj i krytykuj. Tymczasem najpotniejsz rzecz, ktr
mona zrobi dla tej osoby, to napeni j mioci i uzna
mentalnie: JAM JEST Bogiem w dziaaniu, jedyn Inteligencj i Dziaalnoci kontrolujc tego brata. A naley
mwi to mentalnie do jego wiadomoci, bo jest to najwiksz pomoc, jak mona mu da.
Wiele razy sowne argumenty wywouj w czowieku
sprzeciw i upr, intensyfikuj go zamiast osabia. W cichej
pracy moesz osign wicej ni wypowiedziami sownymi.
Nikt nie moe wiedzie, co czyja Obecno JAM JEST
chce zrobi. S to yciowe prawdy, ktre gdybymy stosowa88

li, to przyniosyby pokj yciu innych. Wiele razy wysiek


woony w jaki interes czy zajcie nie moe zapobiec ruinie
wacicieli, poniewa w wiadomoci ich ukryty jest osd
i potpienie lub uczucie zakamuflowanej nienawici wzgldem innych.
Ucze lub kto, kto chce szybko uzyska rozwj w wietle nie powinien nigdy zasypia, dopki nie pole Mioci
kademu, czowiekowi, ktrego posdza o to, e go kiedy
skrzywdzi. Taka myl mioci wychodzi prosto jak strzaa,
ktra trafia w wiadomo danego czowieka, poniewa nie
ma niczego, co mogoby j zatrzyma przed rozwiniciem
swych wartoci i mocy w miejscu, do ktrego zostaa wysana. Pewnym jest te powrt tego, co zostao wysane. Nie ma
adnego elementu, ktry spowodowa tyle zaburze cielesnych czy umysowych jak uczucie nienawici wysane drugiemu. Nie mona przewidzie jak bd reagoway umys
i ciao tego, ktry to wysya. W jednym czowieku moe to
wywoa taki efekt, a w drugim inny. W rnych ludziach moe wywoa rne skutki. Zrozumcie, e al, poczucie krzywdy, nie s niczym innym jak zakamuflowan form nienawici, nienawici w mniejszym stopniu, ale jednak nienawici.
Wspania myl, z ktr byoby dobrze y na co dzie
jest: JAM JEST doskona Myl i Uczuciem twrczym
obecnym we wszystkich Umysach i Sercach caego wiata
wszdzie. To jest co wspaniaego. Nie tylko wnosi pokj
i wypoczynek wysyajcemu, ale wywouje nieograniczon,
szczodro ktra pochodzi od Obecnoci.
Inn dobr afirmacj jest: JAM JEST ogromnym Prawem
Sprawiedliwoci i Opieki Boskiej dziaajcym w Umysach
i Sercach caego wiata. Mona jej uywa i stosowa
z wielk si i moc we wszelkich okolicznociach.
Inn form jest: JAM JEST Mioci Bosk, ktra napenia Umysy i Serca wszystkich ludzi wszdzie.
Absolutnie wszystko w ludzkich dowiadczeniach moe
by rzdzone Obecnoci JAM JEST. Stosowanie Obecno-

89

ci JAM JEST jest najwyszym dziaaniem jakiego mona uy.


Kiedy mwisz JAM JEST powodujesz, e BG zaczyna
dziaa. Kiedy to czujesz i znasz wielko stosowania tego
wyraenia zdajesz sobie spraw, jak ogromn wadz posiada JAM JEST. Gdy mwisz: JAM JEST Wadz Boga
Wszechmogcego, to nie ma innej wadzy, ktra mogaby
dziaa; uwolnie i wypucie pen aktywno Boga.
Inna afirmacja: JAM JEST wiadom Pamici i Zrozumieniem wszystkiego czym si posuguj. Gdy mwisz:
Obecno JAM JEST ubiera mnie w moj szat wiata
Wiecznego i Transcendentalnego, to rzeczywicie dziaa w
tym momencie.
Tajemnym miejscem Najwyszego jest ta Obecno JAM
JEST. Tych witych rzeczy, ktre Ci tu wyjaniam nie
moesz odoy na bok. S jak pery. Staraj si zawsze wiedzie, e: JAM JEST doskona pewnoci w moim mwieniu i dziaaniu w kadym momencie, poniewa JAM JEST
Obecnoci Ochronn. Wtedy stra jest koo Ciebie.
Energia BOGA zawsze oczekuje, aby ni pokierowa.
W wyraeniu JAM JEST jest zawarte dziaanie samoutrzymujce si. Teraz wiesz, e czas nie istnieje; to przyniesie Ci
natychmiastowe dziaanie, a Twoje urzeczywistnienie nastpi
bardzo szybko. Przed zamanifestowaniem si zawsze bdziesz
czu absolutny spokj.
BOGOSAWIESTWO:

Wyraamy wdziczno, O Potna Obecnoci JAM


JEST, za to, e weszlimy do Twego Ukrytego Przybytku.
Niech Twoja Mdro o kadym czasie rzdzi rozdawaniem
Twojego wiata. Niech Twoja Mdro stale chroni i kieruje
nasze umysy i ciaa, aby zawsze dziaay w doskonaej harmonii z Twoj Wol.
Wiemy, e gdy Ty wezwiesz nas do dziaania O Potna Obecnoci JAM JEST to zawsze bdziemy napenieni

90

Twoj Potn Energi i e ona doskonale urzeczywistni


wszystkie cele.
Notatki:
Zastosuj te afirmacje dla wsparcia osb, ktrzy przechodz proces sdowy:
JAM JEST Prawem.
JAM JEST Sprawiedliwoci.
JAM JEST Sdzi.
JAM JEST Trybunaem sdziowskim.
Wiedzc, e JAM JEST jest Wszechmocne afirmuj zatem:
Tylko sprawiedliwo BOGA moe tutaj dziaa.

91

3 listopada 1932 r.

X.
Niewyczerpywalna Energia
INWOKACJA:

Potna wietlista Obecnoci! JAM JEST Moc Zwyciajc. JAM JEST Promienn Wspaniaoci, napeniajc
wszelkie Stworzenie. JAM JEST yciem, pyncym przez
wszystkie Istoty. JAM JEST Inteligencj rzdzca ca dziaalnoci, Wewntrzn i zewntrznej, bdc jedyn Doskona Aktywnoci. Z Twojego wiata, Potna Obecnoci,
ktr JAM JEST, wszelkie Stworzenie ubiera si w form.
JAM JEST Niewyczerpan Energi, kierowan przez Twoj
Cudown, Nieskoczon Inteligencj. Rozpal Owiecajce
Centrum w ciaach, ktre zostan poddane temu Promieniowaniu. Rozszerz w nich Swoje wiato a do Penego Owiecenia ich umysw i cia, wznoszc ich do Twojej Aktywnej,
Doskonaej, Wiecznej Szaty.
Potny Pomieniu, polij Swoje Promienie do serc ludzkoci, na wszystkie pastwowe urzdy, przejawiajc Sprawiedliwo, Owiecenie i Doskonao Twojej Istoty, przynoszc ludzkoci pociech, uwolnienie i wiato. Za pomoc
Twojego Dominujcego Prawa naka posuszestwo caemu
istnieniu w zewntrznej ludzkiej dziaalnoci.
Przynosz wam Pozdrowienie od Umiowanych Wielkich
Zastpw, ktre zawsze was obserwuj i su tym, ktrzy
kieruj do Nich swoje modlitwy.
92

TRAKTAT
Przez wiele ludzkich dziaa doszlimy do punktu rda
wiata, gdzie dowiadczenia wiekw wchodz w natychmiastowe dziaanie, w ktrym czas i przestrze przemienia si
w Jedyn Obecno Boga w Dziaaniu Teraz.
Wiedzc, e Obecno Boga JAM JEST jest t, ktra pulsuje w Twoim sercu, wiesz e Twoje serce jest Gosem Boga
i e w momencie kiedy medytujesz i mwisz: JAM JEST
Najwysze i Inteligentne dziaanie mojego Umysu i mojego
Serca, to doprowadzasz do serca prawdziwe Boskie Uczucie, ktremu moesz zaufa.
Przez wiele wiekw ludzka mio sama przebywaa eony
odlegych sfer. Kiedy pewnego razu ucze uwierzy, e B G
jest Mioci i e dziaanie BOGA MIOCI jest emitowane
przez serce, wtedy zrozumie, e skupiajc sw uwag na pragnieniu przekazania mioci w jakimkolwiek celu, moe tworzy mio w stopniu nieograniczonym; e jest to najwyszy
przywilejem zewntrznego dziaania wiadomoci. Ludzko
do dnia dzisiejszego jeszcze nie zrozumiaa, e Mio Boga
jest Wadz, Obecnoci, Inteligencj, wiatem i Istot,
ktra moe wzrasta do bezgranicznych rozmiarw, jakie
moe osign kady czowiek, a szczeglnie ucze wiata,
jeli wypromieniowuje T Obecno Mioci, ktra przeradza
si w nieograniczon, niewyczerpaln, uspokajajc istno,
obecn tam dokd j skieruje.
S tacy, ktrzy mwi i wierz, e Mioci nie mona
nakaza. A ja Ci mwi, e Mio jest Pierwsz Zasad
ycia i moe by wytwarzana w kadym stopniu i to bez ogranicze do nieskoczonego uywania. Taki jest przywilej
Uywania i wiadomego kierowania, ktry oglnie mona
nada Mioci. Gdy mwi oglnie, to chc powiedzie
o otwarciu drzwi wiadom adoracj emanacji tego niewyczerpalnego rda Mioci Boskiej, ktre jest Sercem Twej
Istoty, Sercem Wszechwiata.

93

Przez obserwacj tej nieskoczonej mocy Mioci, uczniowie przeobraaj si w rdo takiej emanacji, ktrej staym
uywaniem i wiadomym kierowaniem mog dysponowa.
Kiedy moi kochani uczniowie chcieliby przypieszy
swoje uwolnienie od takich czy innych dziaa zewntrznych
kopotliwych bli itp., polecam afirmowa: JAM JEST Obecnoci, rozkazujc, niewyczerpan Energi i Bosk Mdroci, ktra powoduje, e moje yczenie jest spenione.
To uwolni Ciebie od kadych niepodanych warunkw i jest
form dozwolon przez wasne Prawo Twojej Istoty. A poniewa ju o tym wiesz, to moesz rwnie wiedzie, e: Ta
Obecno JAM JEST pozostaje teraz nietknita adnymi
zewntrznymi zaburzajcymi uwarunkowaniami. Spokojny,
skadam moje skrzyda i chroni si w doskonaym dziaaniu Boskiego Prawa i w Sprawiedliwoci mojej Istoty rozkazujc, by wszystko w moim zasigu byo w doskonaym
Boskim Porzdku. Wanie to jest najwikszy przywilej ucznia, ktry powinien by jego broni w kadym momencie.
Tu powiem co jeszcze, co powinno Ciebie zainspirowa.
Kady ucze, ktry walczy o to, aby zosta owieconym jest
rwnie hartowany, tak jak hartuje si najlepsz stal, aby
trwaa jak najduej i aby wytrzymaa wszystko, do czego
potrzebna jest sia. To jest wanie to co dowiadczenia wnosz w ycie kadego ucznia. Kiedy czowiek pragnie sta si
uwolnionym, a pojawiaj si gnbice dowiadczenia, nie s
one niczym innym, ni wiczeniami potrzebnymi do wzmocnienia charakteru, prowokujcymi aby je usun w celu osignicia doskonaego i wiecznego Mistrzostwa nad wszystkimi
sprawami zewntrznymi. Moesz wic, rozumiejc to, odda
si dowiadczeniu, ktre doprowadza ciebie do zwyciskiej i
wspaniaej Obecnoci JAM JEST, aby si w Niej zanurzy.
Tak wic, drogi uczniu, nie rozpaczaj mimo dowiadcze,
ktre wydaj si Ci cikimi. Staw im czoa z radoci, bo
kady krok do przodu prowadzi do Wiecznego Celu i nie
musi by powtrzony. Niech kady ucze pamita, e zawsze
naley uywa tej afirmacji: JAM JEST Si, Odwag i Moc
94

w kroczeniu naprzd przez kade moliwe dowiadczenie


i pozostaj wesoym, wzniesionym, penym pokoju i harmonii w kadym momencie, dziki Zwyciskiej Obecnoci JAM
JEST.
Dla atlety moment przed zawodami jest peen przedsmaku
zwycistwa, ale w miar jak meta i wspzawodnik si zblia, atleta daje z siebie ostatek si, oddech si wyczerpuje i ostatnim wysikiem osiga lini zwycistwa. Tak samo dzieje
si z uczniami na tej drodze. Wiedz oni, e praktykujc
uparcie Obecno JAM JEST nie mog przegra, tak wic
wszystko czego tu potrzeba, to zebra si w sobie, uzbroi
si w to co niezbdne i powiedzie: egnaj wspzawodniku.
Jednak ucze ma wicej szczcia od atlety, bo od pocztku
wie, e nie moe przegra, poniewa JAM JEST jest Niezwycion i Inteligentn Energi ktra dodaje siy.
Obecno JAM JEST posiada moc urzeczywistniania.
O tym zawsze musimy pamita. JAM JEST yciow Zasad w moim ciele. We wszystkim a po Serce Boga, jestem
rzdzc Inteligencj Wszechwiata. Zatem gdy zechc co
zmaterializowa, niewane co, wiem, e JAM JEST Moc
dziaajc, JAM JEST Inteligencj kierujc, JAM JEST
Substancj, ktra jest wyczuwalna i wykorzystana, a teraz
wnosz j jako widzialny przejaw do mojego uytku.
Medytowanie nad tym zdaniem, ktre wyej wam podaem, pozwala uczniowi wej w t dziaalno bez napicia
i niepokoju.
To z czym spotyka si ucze w tej pracy materializowania, to sprawa pienidzy. Pierwszym pytaniem zawsze jest:
Dlaczego mona zmaterializowa pienidze bez zaburzenia
czy przekroczenia granicy wyznaczonej przez Skarbiec Narodowy? Od kiedy zostao ustalone, e pienidz jest gwnym
przedmiotem wymiany, a zoto zapewnia zaplecze pienidza,
dajc gwarancj kadej emisji, naley pamita, e miay miejsce rozmaite i niezliczone tragedie, w ktrych zagino zoto
lub wielkie iloci pienidzy, ktre mog by liczone w bilionach. W ten sam sposb w rnych krajach zagino wiele
95

ton zota, zatopionych w oceanie i zasypanych gboko w Ziemi przez rne kataklizmy. Dlatego, kiedy robi si materializacj, tworzy si j z powietrza, zoto wystpuje w stanie
naturalnym, wic musiaoby by materializowane w ogromnych ilociach, by mogo nastpi przekroczenie ustalonych
prawnie granic zuycia. Oprcz tego zoto jest zawsze uywane legalnie, bo po to zostao dane wiatu. Dlaczego wic
nie zmaterializowa go i w ten sposb wzbogaci wiat?
Mwic wam to teraz wanie, nie bior odpowiedzialnoci za pytania, ktre bd wam stawiane, gdy dacie dowd
materializacji zota. Nie zdajecie sobie sprawy z tego, dokd
moe siga ciekawo zewntrznego umysu w zwizku ze
zotem. Na przykad, kiedy wie si, e istnieje jaka kopalnia
skd mona wydoby zoto, umys ludzki natychmiast si
zapala. Kady zamys, by wypyta o pochodzenie waszego
zota jest pewn subteln form indagacji usiujcej wykry
wasze rdo i przyklei si. Moim zdaniem mona na to
odpowiedzie w ten sposb: To jest zoto. Nikogo nie obchodzi, gdzie go nabyem. Wyprbuj go, wykonaj analiz,
a jeeli to nie jest czyste zoto, moesz go odrzuci, ale jeeli
to czyste zoto, to jeste zobowizany przyj je zgodnie
z prawem swego rzdu.
Mimo wszystko nie zapominajcie, e Obecno JAM
JEST jest wanie t, ktra tym zotem rzdzi. Ona te jest t,
ktra pilnuje, aby kryo bez przeszkd.
BOGOSAWIESTWO:

Cudowna Obecnoci Boga JAM JEST! Oddajemy Ci


chwa i jestemy wdziczni za poczucie pewnoci w Twojej
Obecnoci, rosnce w wiadomoci uczniw, ktrzy otrzymuj Twoje Promieniowanie. Cieszymy si w Wielkim wietle Twojej Obecnoci, otulajcej kadego i wylewajcego si
na ca ludzko, zamieniajc wszelk niezgod na Mio i
Pokj. Dzikujemy Ci.

96

7 listopada 1932 r.

XI.
Stwrca HIMALAYA
INWOKACJA:

O wietlisty Bracie z Wielkiej Ciszy, witamy Ciebie i Twoj Sub Ziemi! Obnaye dzi Swj Miecz Rozcinajcy
Zason, aby ci, ktrzy otrzymuj to Promieniowanie, dowiedzieli si o Twojej Obecnoci! O Ty, Wielkie wiato, ktre
owieca umysy wszystkich na Ziemi, sprawiajc, e staj si
wiadomi Jedynej Wiecznej Obecnoci, Jednej Inteligencji
rzdzcej wszelk dziaalnoci, Umysu, ktrym JAM JEST,
a ktry jest wszdzie zindywidualizowany!
Oddajemy Ci chwa i jestemy wdziczni, e istnieje tylko Jedna Inteligencja rzdzca wszdzie, i ucze jest zobowizany pamita to zawsze, niezalenie od tego, jakim wydaje si zewntrzne przejawienie. Ma te pamita o tym, e
on staje si promiennym kanaem, przez ktry wypywa
Wielka Prawda, ktra szybkim potokiem wlewa si do Wielkiego Oceanu ycia.
Oddajemy Ci chwa i dzikujemy za to, e z Ciszy wysza
jeszcze jedna Obecno, ktra pobogosawi, wywyszy i owieci ludzko. Przez Wadz, ktr JAM JEST, zakumulowan Mdro i Energi wiekw, projektuj dzisiaj w umysy
ludzi Inteligentn Aktywno, ktra bdzie waciwie ich
prowadzi i kierowa ich dziaaniami zgodnie z Jego Wol.
97

Przez Wadz JAM JEST, Jedyne Uniwersalne JAM


JEST, Jedyne Wielkie, nakazuj tej Sile dziaa w caej ludzkoci.
Przynosz wam Pozdrowienie Potnych Zastpw i Wielkiego Mistrza Himalaya.
Mistrz Himalaya
Dzieje si to po raz pierwszy, e Obecno tej wietlistej
Istoty jest sprowadzona do stanu, w ktrym moe by poznana przez wiat zewntrzny. Od Niej wanie pochodzi nazwa
gr Himalajw. Odkd ich moce zostay poznane, rozpocz
si prd witego ycia i niezmiennie si utrzymuje. Dlatego
niektre dusze, ktre weszy w jego si promieniowania,
wzniosy si jako zjednoczone z Jego Byszczc Postaci,
skd zostay odesane do Promieni Aktywnych dla bogosawiestwa ludzkoci. Std te pochodzi wielki magnetyzm
Tybetu.
TRAKTAT
Losy Indii i Ameryki s razem splecione jak dwie liany,
ktre cz Drzewo ycia. Dlatego dzisiaj znw przychodzi
promieniujca pomoc, aby zharmonizowa umysy mieszkacw Ameryki w taki sposb, by ich rozwj postpowa bez
adnych zahamowa.
Istnieje dzisiaj tysice ludzi pochodzcych z Indii, ktrzy
inkarnowali w Ameryce, jak rwnie tysice Amerykanw,
ktrzy rodz si w Indiach, aby wnie sw rnorodno
w ich proces rwnowaenia obu czci Ziemi.
Ta Wielka Istota, ktr Ci przedstawiam, a ktra przez
wiele wiekw przebywaa w Wielkiej Ciszy, robi krok w naszym kierunku, w celu zajcia si wiadomym rozwojem
ducha i manifestacji, ofiarowujc nam kielich duchowego,
pynnego ognia, wlewajc go w serca ludzkoci, aby wywoa w niej jeszcze wiksze pragnienie wiata pyncego
98

z Wielkiego rda wiata JAM JEST Bogiem w Dziaaniu


wszdzie.
Kiedy ta Wielka Obecno ponownie wniknie w sfer
bytu czowieka, to bdzie wybiera jak uy wiata za porednictwem obu Ameryk; bdzie rozprzestrzenia sw wietlist Obecno jak paszcz ze zocistego niegu spadajcego
delikatnie na umysy ludzkie, gwnie tych, ktrzy nie zdaj
sobie z tego sprawy, aczkolwiek inni odczuwaj wewntrzne
przenikanie tej Obecnoci.
Jeeli ci, ktrzy s pod dziaaniem tego promieniowania
bd kontynuowa harmonijny postp, to moliwe bdzie
zwrcenie im uwagi na pewne specyficzne dziaanie pynu
nerwowego, ktre przypieszy ich mistrzostwo w dominowaniu nad form zewntrzn, przez co chc powiedzie o mistrzostwie nad wszystkimi uwarunkowaniami, ktre ich pozornie wi.
Musisz by czujny tak samo jak i moi uczniowie, wiczc
przemian negatywnych warunkw zwizanych ze zmysami. I tak na przykad, jeeli czujesz zimno, wcz wiadomo i zapewnij si, e to nie jest prawd i e tak naprawd
to temperatura jest wspaniaa. Jeeli czujesz gorco zmie
poczucie zmysw i spowoduj normalny chd. Jeeli jeste
rozszczebiotany z radoci, ktra Ci zalewa, to powiedz sobie:
Spokj, uspokj si troch. Nie naley zaburza rwnowagi Prawa Rytmu. Afirmuj spokj, odpoczynek i pewno.
Ideaem wszystkich odczu wszystkich zmysw jest by
porodku, wtedy zdobdziesz rwnowag i zachowasz spokojne mistrzostwo JAM JEST. To pozwoli Ci ustali pynny
przebieg energii, ktry bdzie tworzy rzeczy tego wiata,
a ktry bdzie pyn z Wielkiego Centralnego Soca, skd
wanie pochodzi ta Wielka Istota, Stworzyciel Himalaya. To
rwnie da Ci sprawno do otrzymania i uywania tej promieniujcej energii, ktra z Niego emanuje. Powodem tego,
e zwracam i kieruj Twoj uwag na Niego jest to, e chc,
aby w nieograniczonej iloci otrzyma t energi, poza t,
ktr tworzysz przez swoje wasne wiadome wysiki.
99

Uczniowie powinni zrozumie, e Mistrzowie nie przychodz do nich z ich osobistej inicjatywy, lecz e s Mistrzami, tych, ktrych wybieraj na uczniw, mogcych otrzyma
Ich Promieniowanie. Jest to przywilej, ktrego nie sposb
opisa sowami. Mona to jedynie wyczu lub zobaczy.
Oprcz tego misj Mistrza nie jest branie na siebie waszych
odpowiedzialnoci, ani rozwizywanie waszych problemw,
a jedynie przekazywanie wam inteligentnego zrozumienia,
ktrego moecie uy w swoim yciu i w ten sposb rozwiza wszystkie wasne kopoty. W ten sposb otrzymujecie
si, odwag i zaufanie, aby i krok po kroku w wiadomym
mistrzostwie, ktre dominuje tak nad istot jak i nad wiatem
zewntrznym.
Doszlimy do momentu wzrostu duchowego; syszymy
jak uczniowie przywouj nas z wielk szczeroci: Wielcy
Mistrzowie, pomcie nam w rozwizywaniu naszych problemw. Aby doda wam mocy i siy, powiem, e nie macie
pojcia jak silna jest ta Promieniujca Obecno Mistrzw,
ktrzy daj wam si, odwag, zaufanie i wiato. Mimo
wszystko uczniowie nie s zupenie tego wiadomi.
Jest tylko jedna forma, ktr ten kto posiad wiedz moe
zastosowa, aby da sta pomoc tym braciom, ktrzy o ni
prosz, a jest ni nauczanie tych prostych praw, ktre dadz
im zwycistwo i dominacj nad sob i wiatem zewntrznym. Robic to o co prosz uczniowie, czyli rozwizujc ich
problemy moglibymy tylko opni ich postp i ogromnie
ich osabi. Jedynie afirmujc sw si ucze moe osign
zwycistwo i zdoby zaufanie, ktrego nie moe zdoby adnym innym sposobem. W ten sposb ucze wchodzi w peni
swojej mocy. Dziki wiadomej praktyce swej Potnej
Obecnoci JAM JEST ucze robi postpy bez waha, a do
zwyciskiej mety.
Nie informuje si uczni o moliwoci pomocy ze strony
Mistrzw, by nie liczyli na wsparcie z zewntrz. Wielkim
bdem jaki moglibymy popeni byoby powiedzenie wam
po czym mona pozna i co wiadczy o pomocy Mistrzw,
100

bo wtedy ucze zdaby si tylko na ich pomoc. Oprcz tego,


ucze nie powinien ba si niczego i powinien wiedzie, e
zawsze dostanie kad moliw pomoc, zgodnie ze stopniem
postpw jakie osign.
Obecno JAM JEST, Zastpy Wniebowstpionych
i Mistrz Jezus to waciwie jedno i to samo. Zapewniam Ci,
e przez uznanie i uywanie Obecnoci JAM JEST moesz
pozytywnie tworzy kad waciwo, jak pragniesz przejawia w wiadomoci zewntrznej. Niczego wicej nie
potrzeba tylko zacz prbowa.
Wszyscy powinni stale przypomina wiadomoci zewntrznej, e kiedy mwi si JAM JEST to lub owo, to wtedy
uywa si BOGA w Dziaaniu, ktry jest naszym zindywidualizowanym yciem, yciem Wszechwiata, Energi Wszechwiata, Inteligencj w Sercu Wszechwiata, ktra rzdzi absolutnie wszystkim. Bardzo istotne jest przypomnienie i utrwa
lenie tej Prawdy w wiadomoci zewntrznej. wiadomo ta
wywouje wspania rado, ktra stale bdzie si zwikszaa. W adnym momencie nie naley powstrzymywa tej radoci, poniewa jest ona absolutn drog Penego Mistrzostwa.
Uczniowie powinni zda sobie spraw z tego, e s wiadom Moc, ktra kontroluje ich ycie i ich wiat, e mog
ten wiat i ycie wypeni wartociami, ktrych potrzebuj
lub pragn.
Ci, ktrzy cierpi na rne zaburzenia fizyczne powinni
wiadomie czsto powtarza: JAM JEST doskonale kontrolowanym oddechem mojego ciaa i w zwizku z tym jak
najczciej wiczy rytmiczne oddychanie. To zapewni im
rwnowag oddechu, ktra przynosi wielk pomoc w kontrolowaniu myli.
Jeszcze jedn bardzo wan rzecz dla ucznia jest to, e
powinien unika suchania rzeczy zaburzajcych i negatywnych, poniewa pozwala na wejcie niepodanych elementw, ktre pochania niewiadomie. Kiedy fizycznie nie mona tego unikn, to naley uy nastpujcej afirmacji: JAM
JEST Obecnoci Strzegc mnie, ktra w tym momencie
101

spala to, co chce mnie zaburzy. W ten sposb nie tylko


ustrzeemy si od za, ale pomoemy drugiej osobie. Mimo,
e nie naley ba si niczego, naley koniecznie utrzymywa
wiadom stra a do czasu gdy, umocnimy si wystarczajco w mistrzostwie kontrolowania myli, uczu i odbioru.
Starajmy si moliwie jak najlepiej utrzymywa rado
i entuzjazm Obecnoci JAM JEST. Dajmy jej ca wadz
i nie stawiajmy adnych pyta. Odrzumy wszystko na cztery wiatry i oddajmy si Jej w caoci oczekujc tylko wspaniaych objawie. Wspaniaa, cudowna Obecno jest t, ktra pomoe nam rozwiza wszystkie nasze sprawy, wszystkie
nasze problemy i odpowie na wszystkie pytania, ktre wymagaj objanie i odpowiedzi. Oto jedna z wielkich afirmacji
o nieograniczonym zasigu pomocy: JAM JEST cudotwrcz Obecnoci, ktra pracuje we wszystkim czego potrzebuj, aby si stao.
Ci, ktrzy medytuj lub kontempluj to co chce powiedzie JA lub JAM JEST, uzyskuj rewelacyjne rezultaty
i wszelkiego rodzaju bogosawiestwa. Jestem pewny, e
moi uczniowie odczuj i przejawi wspaniae dziaanie tej
praktyki. Ja sam to w was przeczuwam.
Kiedy Twoje ciao pi, w wyszych planach odbywa stale
wizyty i wymian pomocy. Jest to co, z czego Twoja istota
zewntrzna nie zdaje sobie sprawy.
W tym momencie, w ktrym potrafisz osign uspokojenie umysu podda go pod kontrol, dojdzie do Ciebie
ogromna ilo objawie. Wiedzc, e JAM JEST esencj
tego wszystkiego czego pragn ju wiesz, e jest moliwe
wyprodukowanie w formie widzialnej i dotykalnej kadej
rzeczy jak ustalisz w swoim wiadomym umyle.
Zgodnie z nakazem chwili, Mistrz Himalaya zechcia zej
na ten plan. Przynosi On ze sob pewn szczegln mieszanin Ameryki i Indii, dlatego wanie jest dla Niego moliwe
pojawienie si midzy nami. W miar jak Obecno Wewntrzna wchodzi w dziaanie, inna dziaalno jest przerwana.
Jest to logiczne i konieczne, poniewa dziaanie jest posusz102

ne Obecnoci JAM JEST. Zocisty nieg jest rozpraszany


przez Obecno w obu Amerykach po to, aby by wchaniany
nie tylko przez ludzi, ale i przez czsteczki atmosfery. Jeeli
tylko uczniowie z wasnej woli przemieni si w ogniska tej
energii, bd bogosawieni i otrzymaj pomoc.
Konieczne jest, aby uczniowie zrozumieli, e dla pewnych potrzeb narodowych jak i indywidualnych brak jest
cech, ktre s wymagane, aby pj do przodu. To wanie
jest powodem, dla ktrego Wielkie Istoty specjalnie przychodz na Ziemi. Posiadaj One wysze waciwoci, ktre s
potrzebne w danych sytuacjach i danym momencie. Uczniowie, ktrzy mog to zrozumie znajd nowy element, ktry
w wielkim stopniu wzbogaci ich ycie.
Postawa oczekujca jest potrzebna, gdy oczekujemy czego od Wewntrznej Obecnoci. Jest to waciwo bardzo
korzystna dla tego, kto j w sobie kultywuje. Na przykad:
jeeli zrobilimy jaki projekt i czekamy z radoci na jego
spenienie, czujemy pene wyczekiwanie. Moemy uy tego
wyczekiwania, ktre jest bardzo pomocne w przejawianiu
tego czego pragniemy.
Jeeli telefonujesz do kogo, aby czeka na Ciebie w jakim miejscu miasta, wychodzisz z nadziej na to spotkanie;
podobnie, gdy chcesz pozna Mistrzw, warunkiem osignicia tego jest wanie oczekiwanie na ujrzenie ich. Dlaczego
nie? Zacznij oczekiwa od dzi.
BOGOSAWIESTWO:

O Ty, Potna Obecnoci, witamy Ci z wielk radoci.


Dzikujemy za Twj Cudowny Blask i wiato, za Twe
Potne Promieniowanie i Zwyciajc Moc. Ufamy, e
proklamujesz Sprawiedliwo dla ludzkoci od teraz a po
wieczne czasy.
Notatki:
Saint Germain: Powinienem by przeduy moj podr.
Pyt: Gdzie si kierujesz ?
Odp: Do domu.
103

Pyt: Dokd waciwie?


Odp: Do Zotego Miasta.
To miasto utkane jest z Elektronicznej Substancji, odczuwanej tak samo, jak wasze fizyczne domy. W wietle Zotego Miasta s wiata, ktre wiec znacznie jaskrawiej, ni
fizyczne latarnie, owietlajce przestrze waszego miasta.
W caej przestrzeni wiata, w okrelonych jego miejscach rozmieszczone s punkty, ogniska wiadomoci. W tych
miejscach wiato staje si szczeglnie jaskrawe. Wyobracie sobie, e ten pokj jest Gigantycznym Socem, ktre ma
wasn atmosfer. Osoby przemieszczajce si w tej atmosferze, s otoczone przez swoje wasne Promieniowanie wygldaj jak lampki w tym pokoju.

104

10 listopada 1932 r.

XII.
BG w Dziaaniu
INWOKACJA:

O Ty, Potna, Wieczna Obecnoci! O Ty, Wszechnapeniajcy Inteligencjo! Twoja Mio, Mdro i Sia wszystkim kieruj. Twoja Boska Sprawiedliwo zawsze dziaa
w yciach i wiatach tych, ktrzy d do Ciebie z pen
determinacj.
Oddajemy Ci chwa i jestemy wdziczni za to, e jeste
w naszym wiecie Niespoyt, Niezwycion Si. Dzikujemy Tobie.
Bg zawsze znajdzie sposb, aby pomc tym, ktrzy d
do Niego swoim sercem.
TRAKTAT
Dowiadczenia, ktre s wynikiem pozornych tajemnic
ycia, gdy s przez nas dobrze zrozumiane s ukrytymi bogosawiestwami, poniewa kade dowiadczenie powoduje
nasze zwrcenie si do jedynej Obecnoci JAM JEST,
BOGA w Dziaaniu posuy nam do wspaniaego celu i bogosawiestwa.
Nieszczliwe sytuacje powstaj, poniewa ludzie wci
ograniczaj do zewntrznych przejaww poszukiwania rde swojej egzystencji, takich jak inspiracja a take Mio,
105

ktra jest jedynie Najwysz Obecnoci i jej Moc we


Wszechwiecie.
Niewane, jakie byyby warunki, ktrym mielibymy stawi czoa, to nie powinnimy zatraci myli, e Mio jest
osi Wszechwiata, wok ktrej wszystko wiruje. To nie znaczy, e mielibymy kocha niezgod lub inn rzecz, ktra nie
przypomina Chrystusa, ale oczywicie moemy kocha BOGA
w Dziaaniu, Obecno JAM JEST, ktra jest wszdzie, poniewa przeciwiestwem nienawici jest Mio i nikt nie
moe nienawidzi, jeeli przedtem gboko nie kocha.
Kady czowiek jest Moc i powinien by Zasad Rzdzc w jego yciu i wiecie. Fakt, e wewntrz kadego
czowieka znajduje si Obecno JAM JEST, ktra zawsze
dziaa, wiadczy o tym, e kady ma w swoich fizycznych
rkach bero wadzy i powinien pamita, e niezwyciona
Obecno BOGA jest zawsze inteligentn dziaalnoci w naszym wiecie i naszych sprawach. To utrzymuje uwag czowieka oddalon od przejaww wiata zewntrznego, ktry
nie zawiera Prawdy, chyba e jest owiecony Obecnoci
JAM JEST.
Niewane jaki problem bdzie do rozwizania, nie ma niczego innego co mogoby go rozwiza, poza Wadz, jedyn
Obecnoci i jedyn Inteligencj. Jest to uznanie Obecnoci
BOGA, ktrej nie moe sprzeciwi si adne dziaanie zewntrzne, chyba, e nasza uwaga oddzieli si wiadomie lub
niewiadomie od tego uznania i akceptacji Najwyszej Mocy
BOGA.
Gwna zasada, stale aktywna, zawsze prbuje wyrazi
si w swojej naturalnej Doskonaoci, ale ludzie ze sw woln wol, wiadomie albo niewiadomie, zaburzaj jej zamysy. Czowiek, ktry utrzymuje swoj uwag niewzruszenie
na Obecnoci JAM JEST w Bogu i z Bogiem, przemienia
si w Niezwycion Wadz, ktrej aden ludzki przejaw
nie moe obali.
Abymy mogli uzyska wiadomo, e JAM JEST tutaj
i JAM JEST tam, pojawiaj si osoby, ktre pomagaj nam
106

gdy jest to potrzebne, poniewa JAM JEST jest rwnie


wewntrz tych przyjaci. Uwolnienie si spod wadzy rzeczy, ktre maj na nas mocny wpyw lub od zakce, moe
przyj tylko dziki Obecnoci JAM JEST Bogiem w Dziaaniu, w yciu kadego czowieka.
Czsto upr potrzebny jest do tego, by mocno uchwyci
si Obecnoci, kiedy wydaje si nam, e zostalimy zdominowani przez niekorzystn sytuacj. Jest takie powiedzenie
Nikt nie moe przegra dopki si nie podda. To jest
prawda, bo gdy czowiek czy si z Bogiem jako inteligencj rzdzc, to nie istnieje adne dziaanie ludzkie, ktre
mogoby zakci t ogromn emanacj, ktra rozpywa si
wok nas.
Przez wieki ludzko zwracaa uwag na pozory, zapraszajc w ten sposb ca mas niezgody i nieszcz, ale dzi
istniej tysice ludzi, ktrzy zaczynaj pojmowa, e Obecno BOGA w nich jest cakowicie niezwyciona, jeli nadal
bd si wznosi ponad niesprawiedliwo, niezgod i nieharmonijn twrczo zewntrzn. Dopki ludzie nie naucz
si utrzymywania swojej uwagi na Obecnoci JAM JEST,
czyli na Wewntrznym BOGU, bd otoczeni wszystkim, czego sobie nie ycz, ale dziki tej Obecnoci JAM JEST, kady z nas ma wadz wzniesienia si ponad niezgod i zaburzenia tej zewntrznej twrczoci.
Na pocztku wymaga troch pracy to stae, mocne, uparte
utrzymywanie si, kiedy chmury zawisn nad nami i ci
nam, ale dynamiczna dziaalno uwagi skoncentrowanej na
Wewntrznej Obecnoci BOGA jest czym w rodzaju promienia, ktry przenika i rozprasza t zagraajc nam burz.
W miar postpu, czowiek czuje si coraz bardziej silny
i nie do przezwycienia przez ludzk twrczo, ktra przynosi mu tyle zaburze. Zdanie Jezusa: Poznajcie Prawd,
a Ona sprawi, e bdziecie wolni, byo niewtpliwie jedn
z najprostszych i najwikszych Prawd, poniewa mocn podstaw jest wiedza, e ta Wielka Prawda, o ktrej On mwi,
bya przypomnieniem nam Niezwycionej Wewntrznej
107

Obecnoci BOGA. Jeeli wiesz o tym, jeste tego pewien


i powtarzasz to sobie przy kadej okazji, to moesz wtedy
powiedzie, e wiesz, e masz t Obecno w sobie.
Nastpnym krokiem jest postanowienie: JAM JEST Obecnoci, dziki ktrej nic z tego, co ja powinienem wiedzie
nie moe by mi odebrane, poniewa JAM JEST Mdroci, JAM JEST Doskonaoci, JAM JEST Moc objaniajc, ktra przynosi mi wszystko, abym mg zrozumie
i dziaa zgodnie z tym .
Bardzo atwo jest przekona si, kiedy ju si zrozumiao,
e: JAM JEST Jedyn Inteligencj i Jedyn Obecnoci,
ktra dziaa, jak masz wadz w swoich fizycznych rkach
i jak przez t Obecno JAM JEST moesz zobowiza J,
by wszystko to co potrzebujesz wiedzie, zostao Ci objawione. Zapewniam Ci, e to w aden sposb nie zaburza czyjejkolwiek wolnej woli i e nie ma adnego bdu ani szkody
w przywoywaniu i daniu tego, co si nam naley, poniewa postpujc w ten sposb niczego nie zakcamy.
Jeeli w jakim momencie kto odebra chce to, co nam
si naley, mamy prawo rozkaza przez Obecno JAM JEST,
eby caa sytuacja zostaa uregulowana albo eby to, co nasze
zostao nam zwrcone. Musimy przy tym zachowa wielk
ostrono, bo kiedy stosujemy Boskie Prawo w Mioci i gdy
Boska Sprawiedliwo zacznie si przejawia, to nie moemy napenia si litoci i utrudnia dziaanie Prawa. Kiedy
ludzie s rzdzeni przez swoje zewntrzne otoczenie nie myl o wadzy BOGA, ktry daje im ycie i wtedy bardzo atwo
popeniaj wiele niesprawiedliwoci, ale to nie znaczy, e mamy im pozwoli robi to w naszym wasnym wiecie. Nie!
A szczeglnie, kiedy wiemy, e mamy Bosk Moc, by rozkazywa i da poprawy i sprawiedliwoci we wszystkim.
Przytocz pewien przykad: Jedna z moich uczennic miaa
pewien problem, a poniewa bya bardzo uduchowiona powiedziaem jej, aby afirmowaa swoje prawa i sprawiedliwo. Zrobia tak jak powiedziaem i zaczy si dzia rzeczy, ktre jej wyday si niesprawiedliwe. Z powodu dobroci
108

zacza robi sobie wyrzuty, e nie powinna prosi o sprawiedliwo. Przysza do mnie i zapytaa: Co mam robi?
Odpowiedziaem jej: Utrzymuj afirmacje, ktre ju zrobia.
Ty nie jeste odpowiedzialna za lekcje, jakich powinni si
nauczy ci, ktrzy zrobili ci krzywd, pozwl by otrzymali
swoje lekcje i nie pozwl, aby to ciebie zaburzao.
Kiedy ludzie zaczynaj dziaa le, w tym samym momencie wprowadzaj w ruch Wielkie Powszechne Prawo
Zapaty i nie mog unikn tego, e zapata uderzy w nich
pewnego dnia w pewnym miejscu, tak jak nie mog zatrzyma ruchu planet. Dla niewinnej ofiary zapata wydaje si
przychodzi z wielkim opnieniem, ale opnia si o tyle,
o ile zwiksza si jej dziaanie, kiedy przychodzi. Nie ma
czowieka, ktry mgby unikn tego Prawa.
Wielu uczniw uwierzyo, e kto moe przesa im co
zego, ale ja zapewniam, e tak nie jest. Jedynym sposobem
jest niedopuszczenie do niepodanych myli, bowiem wwczas nie pozwalamy na wejcie w nas nienawici, krytyki
i chci osdzania. Wtedy, jeeli si to wykona, na og otrzymuje si to, w co si wierzy.
Ten, kto uznaje BOGA w swoim wntrzu, nie moe ba si
niczego. Kady moe, jeeli chce, dowiadczy peni dziaania BOGA w swym yciu i swym wiecie. Po prostu naley
jedynie wybra to, co si chce osign. Jeeli pragniesz
Pokoju i Harmonii zapamitaj, e: JAM JEST Wadz, ktra
to tworzy. Jeeli chcesz uoy swoje sprawy, poznaj nastpujc afirmacj: JAM JEST Inteligencj i Wadz, ktra to
tworzy i adna inna dziaalno zewntrzna nie moe w tym
przeszkodzi.
W pozornych tajemnicach nieustannej dziaalnoci ycia
jest Wielka Obecno JAM JEST, ktra zawsze jest gotowa
pobogosawi Ciebie z niepojt ask, oczywicie jeeli na
to pozwolisz. A jak to si dzieje, e pozwalasz ? Dziki radosnej akceptacji tej Wielkiej Obecnoci i tej Wielkiej Wadzy
w sobie! I nie wahaj si w przywoaniu Jej, by dziaaa nawet
w najmniejszych detalach Twego codziennego ycia, niewa109

ne jak bahe bd si Ci wydaway, poniewa we Wszechwiecie nie ma innej energii, ktra dziaaaby poprzez Twoj
wiadomo, Twj umys, Twoje ciao i Twj wiat.
Mw czsto, w kadym przypadku, w kadej sytuacji,
kiedy pragniesz czego dokona: JAM JEST Obecnoci.
To otwiera kana przepywu dla dziaalnoci Mocy B OGA,
aby przyniosa Ci to, co sprawiedliwe. Nie lituj si nad warunkami zewntrznymi, ktre w swojej niewiedzy dziaaj
le, czy to w Tobie, czy w kim innym.
Myl spokojnie i pogodnie wiedzc, e Bg jest jedyn
Inteligencj i Wadz dziaajc w Twoim wiecie i Twoich
sprawach. JAM JEST w tobie samoutrzymujc si si
i uzdrowieniem przejawiajcym si w Twoim umyle i ciele.
To bdzie Ci otrzymywao w harmonii. Sta przed Bogiem,
a zawsze pojawi si Energia potrzebna do uporzdkowania
kadej sytuacji. Osoby, ktre pojmuj to Prawo, nie poddaj
si niesprawiedliwoci ani warunkom narzuconym przez
zewntrzne dziaania innych. Utrzymuj to stale w umyle
zewntrznym. Upewnij si zawsze, e wewntrz Ciebie nie
ma niczego poza Obecnoci i Moc B OGA dziaajcego
w Tobie i w Twoich sprawach.
Powtarzaj w wielu sytuacjach: Nie ma niczego ukrytego, co nie mogoby by mi ujawnione jake rni si ten
punkt widzenia od tego, ktry narzucaj nam okultyci, nie
pozwalajcy wyjani swoich kanonw. Ta afirmacja jest bardzo potrzebna. Rwnie nie zapomnij, e w stosunku do tego
co robi osoby trzecie, najwikszym ratunkiem jest napenianie ich Bosk Mioci (Pomie Fioletowy lub Rowy)
Kiedy ludzie znajduj przyjemno w robieniu innym jakich
niegodziwoci lub nieprawoci, to nie osigaj jej, poniewa
po drodze zawsze trac co, z czego mogliby si cieszy. Inni
maj ten sam co Ty przywilej czenia si z Bogiem, a jeli
tego nie robi, nie jest to Twoj spraw.
BG jest Obecnoci i Moc Wszechwiedzc, ktra zna
i odkrywa wszystkie rzeczy. Ty moesz powiedzie dla kogo
innego: Ukochana Obecnoci JAM JEST w tym czowieku,
110

wywouj Twoj Moc wiadom, Twoj Doskonao, Mdro i kierujc Inteligencj, aby sprawia, by wszystko
uregulowao si i by otrzyma Pokj i Pomoc, ktrej tak
bardzo potrzebuje. JAM JEST Obecnoci, ktra nakazuje
i prowadzi, by to si stao teraz. Wznie jego wiadomo
do niegasncego wiata, w ktrym moe ujrze i pozna
Spokj i Pikno, ktre s dla jego wasnej Twrczoci
i Suby.
Bdem jest zezwalanie na to, by wyrzdzona nam przykro pochona nas i uwikaa w niekorzystne uwarunkowania. Przyjmij tak postaw: JAM JEST Jedyn Obecnoci
tu dziaajc.
Aby pomc tym, ktrzy ju odeszli z tego wiata: JAM
JEST Obecnoci, ktra utrzymuje t osob w sferze do ktrej naley, ktra j naucza i owieca.
Jeeli ucze zechce w sposb rzetelny napeni Mioci
swoje wasne Boskie JA, uzyska cakowite ukojenie w kadej
niezgodzie.
Aby udoskonali sytuacj powiedz: JAM JEST Obecnoci podporzdkowujc i uzdrawiajc t sytuacj.
Ludzko, mwic oglnie, a lekarze szczeglnie, zrobili
wielk szkod zaburzajc niektre aspekty ycia. Czowiek,
ktry chce wznie si do Obecnoci JAM JEST i y z ni,
potrzebuje energii, ktr rozpuszcza gdzie tylko moe. Lekarze w duym stopniu s odpowiedzialni za ten okropny stan,
poniewa ksztatuj i popieraj pragnienia seksualne, ktre s
najwikszym kanaem marnotrawienia tej energii.
Takie postpowanie uniemoliwia uchwycenia si Obecnoci JAM JEST na tyle, by osign Mistrzostwo. Jest to
w dziewidziesiciu piciu procentach przyczyn przedwczesnej staroci, utraty wzroku, suchu, pamici, poniewa
narzdy przestaj funkcjonowa, gdy energia yciowa przestaje pyn do struktury komrkowej caego mzgu. Lecz
ludzie nie rozumiej tego dobrze do czasu, gdy stwierdz to
dziki silnym ciosom. Wola nie moe dziaa bez energii
yciowej.
111

Ta energia, ktr czowiek traci jest moc pozwalajc na


silne zjednoczenie si z Obecnoci JAM JEST. Jest yciem,
ktre potrzebuje zjednoczenia z Obecnoci Boga JAM JEST.
Kiedy zewntrzna istota przez tyle stuleci uywaa swojej
siy tylko na tworzenie bdnych uwarunkowa, ta utrata staje si jakby otwartym i staym drenem dziaajcym w przeciwnym kierunku ni indywidualna wiadomo.
Jest tylko jeden sposb, by zmieni to, co ju si zbudowao przez ten bdny kana, ktry sprawia, e czujemy si
zwizani z jego zym uywaniem i niewaciwym przejawianiem. Jedynym ratunkiem jest, przy kadej nadarzajcej si
okazji albo ujawnieniu jakiego bdnego kanau, natychmiastowe skierowanie swojej myli do Wyszej Istoty. Wiele osb
wierzy, e moe kontrolowa popd seksualny czyst si
woli, zmuszajc si do zahamowania pocigu seksualnego,
alkoholowego, papierosowego, narkotycznego czy jakiego
innego. Tymczasem to niczemu nie suy, poniewa to, co si
osiga jest tylko naciskiem, ktry powoduje, e le kierowana energia wybuchnie w innym popdzie i to by moe gorszym. Dobre rezultaty moe da jedynie zmiana uwagi
w nastpujcy sposb: JAM JEST Obecnoci, ktra zmienia to i zmienia teraz, poniewa dziaanie B OGA jest zawsze
natychmiastowe.
W kadych bdnych warunkach najpierw naley wywoa Prawo Przebaczenia i przeobraajcy Fioletowy Pomie.
Pamitaj o tym, e polecenie uruchomienia lub energetyzacji
czego dziaa natychmiast. Kiedy uywa si JAM JEST
wprawia si w ruch Moc BOGA i dziaanie.
By moe, e jedn z najgorszych sytuacji, w ktrej czowiek musi y, jest tak zwane legalne prawo zmuszajce
drugiego czowieka do wspycia seksualnego, kiedy ten
chce ju uwolni si i odej od tego. Istniej bowiem jeszcze istoty, ktre dziki ignorancji umysu zewntrznego,
maj wielk ochot rozwin miosn aktywno. Mio
Czysta nigdy nie dziaa poniej serca. Mio Prawdziwa nigdy nie wymaga kontaktu seksualnego adnego typu. Wznie112

sione Istoty wiata s zawsze z tymi, ktrzy chc dziaa


sprawiedliwie. Polij im swoje myli, a otrzymasz pomoc.
Ty masz wadz niezwycion i odporn, jeeli jeste
jednym z tych, ktrzy wiedz i praktykuj Obecno JAM
JEST. Prawo Przebaczenia jest otwartymi drzwiami, przez
ktre mona doj do Serca Boga, Jest to dwik kluczowy,
o Wszechwiata.
Tu jest najgbszy stopie naszej nauki. Nie uywaj go do
nauczania pocztkujcych, poniewa tego nie pojm.
BOGOSAWIESTWO:

O Ty, Potna Wieczna Obecnoci BOGA! Oddajemy Ci


chwa i jestemy wdziczni za Twoj niespoyt Sub.
Woamy o Twoje Bogosawiestwa, Twoj Mdro i Twoj
Inteligencj, aby dziaay w kadym, napeniajc ich umysy
i ciaa pokojem, a serca radoci, a take aby przejawia si
przez nich jako zawsze Zwyciska Obecno, panujca nad
wszystkim.
Oddajemy Ci chwa i jestemy wdziczni, e Potna
Obecno JAM JEST, BG w Dziaaniu, kieruje wszystkimi
energiami na Ziemi, pobudzajc Twoj Doskonao do nieustannego wiecznego dziaania w Imi Twoje i przez Twoj
Obecno.

113

14 listopada 1932 r.

XIII.
JAM JEST
INWOKACJA:

O Ty, Majestatyczna Obecnoci, Nieskoczony Stwrco


wszystkiego, Wielkie JAM JEST, widzialne i niewidzialne,
przejawione i nieprzejawione! Cieszymy si w Twojej Przepiknej i Potnej Obecnoci! Cieszymy si z tego, e pozwolie nam dowiedzie si o Twojej Bezgranicznej Wadzy,
Twojej Nieskoczonej Inteligencji, Twojej nieprzemijajcej
Modoci i Piknie! Oddajemy Ci chwa i jestemy wdziczni, e stalimy si tak wiadomi Twego Wielkiego Bogactwa,
Twojej Wielkiej Obfitoci, e odczuwamy Je jako potn rzek bogactw, ktrymi mamy prawo zarzdza i wykorzysta.
O Ty Potne, Niespoyte rdo! O Ty Nieprzerwany
Strumieniu! Pozwolie nam zrozumie, e: JAM JEST Potn Si Rozdzielajc. Korzymy si przed Tob w uwielbieniu i penym uznaniu Twojej Potnej Obecnoci i Siy.
Przynosz wam Pozdrowienie od Wielkich Zastpw.
Wielkie wiato Mdrcw stale i szybko wzmacnia si.
TRAKTAT
JAM JEST Zmartwychwstanie i ycie.
JAM JEST Energi, ktrej uywasz w kadym dziaaniu.
114

JAM JEST wiatem Owiecajcym


kad komrk twojej istoty.
JAM JEST Inteligencj i Mdroci
kierujc kadym twoim wysikiem.
JAM JEST nieograniczon Substancj,
ktrej moesz uywa i nadawa jej ksztat.
JAM JEST twoj Si, twoim doskonaym Zrozumieniem.
JAM JEST twoimi Zdolnociami do staego stosowania.
JAM JEST Prawd, ktra daje Ci teraz doskona Wolno.
JAM JEST brama otwarta do wiata Boga,
ktre nigdy nie przegrywa.
Dzikuj, e wszedem w pene wiato
uywajc doskonaego zrozumienia.
JAM JEST twoim Wzrokiem, ktry dostrzega
wszystkie rzeczy widzialne i niewidzialne.
JAM JEST twoim Suchem, syszcym dzwony Wolnoci,
ktre teraz posiadam.
JAM JEST twoj Zdolnoci odczuwania
najwspanialszych zapachw, zgodnie z twoj wol.
JAM JEST caoci wszelkiej Doskonaoci,
ktr chciaby przejawi.
JAM JEST cakowitym Zrozumieniem, Moc
i Stosowaniem caej Doskonaoci.
JAM JEST cakowitym Objawieniem i uywaniem
wszystkich mocy mojej istoty, ktr JAM JEST .
JAM JEST Mioci i wielk Si
uruchamiajc kade dziaanie..
Chc da tu moim uczniom, ktrzy s pod tym promieniowaniem najyczliwsze ostrzeenie, by kontrolowali swoje
emocje, aby w adnym momencie nie zaakceptowali uczucia
115

zawici czy zazdroci w stosunku do postpw osignitych


przez innych. Kady ucze powinien zawsze pamita, e
cokolwiek by si wydarzyo, zajmowanie si innymi uczniami nie jest jego powinnoci z wyjtkiem dowiedzenia si,
e: JAM JEST Obecnoci Boga w Dziaaniu tam.
To, e ucze zdziwi si i bdzie si zastanawia w swoim
umyle nad postpem innego, opnia bardzo jego wasny
rozwj i pod adnym wzgldem nie jest podane.
Kady ucze powinien zrozumie, e jedynym jego obowizkiem jest harmonizowa, przypiesza i rozwija wasny
umys i swj wiat. Kiedy wreszcie uczniowie zrozumiej, e
jedynym zadaniem Wielkiego Prawa ich istoty jest harmonia umysu i uczu, Doskonao przejawi si bardzo
szybko. Jeeli tego nie zrozumiej, nie bd mogli przej na
nastpny stopie rozwoju.
Tak szybko jak tylko uczniowie zdadz sobie z tego spraw, i zaczn uywa Obecnoci JAM JEST nakazujc harmoni i cisz w swoim zewntrznym dziaaniu, tak szybko
bd mogli stara si czu i by Doskonaoci, ktrej bardzo
pragn. Gdy uczniowie i przyjaciele maj gbok i szczer
Mio dla siebie wzajemnie, ta Mio jest najwikszym bogosawiestwem i moc najbardziej stymulujc. Jest to
jeden ze sposobw bycia, w ktrym ucze stale powinien si
sprawdza, by kontrolowa moc, ktra w nim dziaa.
Jeeli kto czuje, e jest krytyczny, zaskoczony, wcibski
lub nieharmonijny w stosunku do sytuacji, miejsca czy przedmiotu, jest to pewny znak, e dziaa nasze zewntrzne Ja
i wtedy trzeba natychmiast to skorygowa. Kady, a szczeglnie ucze, powinien zrozumie, e jedyn rzecz, ktr
ma do zrobienia to odczuwa, wiedzie i by Doskonaoci
w swoim wasnym wiecie.
Jest niezmiernie wane to, co chc tu powiedzie z wielkim naciskiem, ot gdy uczniowie zaczynaj dowiadcza
przejaww nietypowych, na pocztku s kuszeni, aby pomyle w ten sposb: Mog uywa Prawa lepiej ni kto inny.

116

Wiesz o tym dobrze i nie musz Ci mwi, e jest to wielkim


bdem.
Nie mona uywa przez duszy czas afirmacji JAM
JEST, nawet intelektualnie, jeeli za kadym razem zaczyna
si odczuwa najgbsze przewiadczenie, e: JAM JEST
wszystkim. Czsto myl o tym, co te dwa wspaniae sowa
znacz w poczeniu z uywan afirmacj: Kiedy mwi
JAM JEST, to wprawiam w ruch Moc Boga Nieograniczonego w wysawianiu, z ktrym cz JAM JEST. W owiadczeniu biblijnym: Wczeniej ni Abraham by, JAM JEST,
Abraham reprezentuje wyraenie zewntrzne ycia, a JAM
JEST reprezentuje zasad ycia, ktra bya wyraona przez
Abrahama. W ten sposb ujta bya Doskonao ycia przed
przejawieniem czego, co si zdarzyo i takie jest ycie, bez
pocztku i bez koca.
Drogi uczniu! Moje serce raduje si bliskoci, jak niektrzy z was odczuwaj i przekonaniem do Wspaniaej Obecnoci JAM JEST, ktr s. Rbcie wszystko co jest moliwe, aby odczuwa spokojnie, pogodnie i jeeli nie moecie
widzie tego w inny sposb, zamknijcie oczy i we wszystkim
zobaczcie Doskonao. Dojd do was dowody wspaniaej
Obecnoci tej Prawdy. Bdziecie sysze, czu, widzie i dowiadcza tych wspaniaoci jak bycie byli dziemi i dowiadczycie cudu.
Wyjanienia i opisy stosowania tej Potnej Obecnoci
JAM JEST byy spisane dla Twego dobra. Ty, ktry tak
chwytasz si Prawdy, dojdziesz do potrjnego dziaania
widzenia, syszenia i dowiadczania tych tak zwanych cudw, cudw a do chwili, gdy zrozumiesz form w jakiej si
one przejawiaj, bo pniej bd one dla Ciebie prawami,
ktre bdziesz mg stosowa zawsze, gdy bd ju przez
ciebie zrozumiane.
Ze wszystkich moich dowiadcze od wiekw nie mog
powiedzie Ci nic wicej nad to, co pobudza wiat do dziaania i to, e moje serce wypenia rado, gdy zbliasz si do
uchwycenia Bera Wadzy. Id, mj dzielny! Nie wahaj si!
117

Chwy swoje Bero Wadzy! Wznie je, poniewa JAM JEST


Berem, Niegasncym Pomieniem, Olniewajcym wiatem,
Doskonaoci, ktr wreszcie poznae. Chod! Pozwl, e
Ciebie obejm, bo gdzie dotychczas byo dwoje jest ju tylko
jedno, JAM JEST. JAM JEST Mdroci, Budowniczym,
Doskonaoci teraz wyraon.
Jeszcze raz mwi do tych, ktrzy chc uregulowa swoje
problemy. Jest tylko Jedna Obecno we Wszechwiecie,
ktra moe i zawsze rozwizuje kady problem, a ni jest
Obecno JAM JEST obecna wszdzie. Kochany! pozwl
mi powiedzie Ci z ca szczeroci: Nie ma adnej wartoci
zabieganie o zaatwienie jakiego problemu, bo gdzie by tylko
jeden, to moe pojawi si dwanacie, lecz kiedy wiesz, e
Dziaaniem Doskonaym jest wejcie w Obecno JAM JEST
i e ona jest Bezspornym Rozstrzygniciem kadego problemu, spowodujesz zniknicie ich wszystkich. Jest to tak pewne,
jak to, e Ja mwi do Ciebie, bo kiedy yjesz w Obecnoci
JAM JEST stale, spokojnie i z wystarczajcym zdecydowaniem, to zamiast mie wiele problemw, ktre byyby do rozwizania, wszede w stan, w ktrym nie ma ju adnego.
Zarzdzam od dzi moc tych sw, ktre przynosz wszystkim na wiecie, ktrzy mog je usysze lub przeczyta,
Prawdziwe Przekonanie i Zrozumienie stoi za nimi.
Dla mzgu: JAM JEST przypieszeniem komrek tej
(mojej lub czyjej) struktury mzgu sprawiajcym, e si
rozwinie Moc i otrzyma Inteligentne Kierownictwo Potnej
Obecnoci Wewntrznej.
Musisz wiedzie, e poprzez Obecno JAM JEST masz
moc wiadomego klasyfikowania swoich myli, tak jak tego
pragniesz. Nie ma nikogo, kto mgby Ci nakaza, co powiniene zrobi, poniewa jeste Istot Woln. Jeeli mgby
by wiadomy kadej myli przechodzcej przez Twj umys
przez sze tygodni i utrzymywaby go zgodnie z Doskonaoci, ujrzaby niespodziewane rezultaty. Mw czsto:
JAM JEST Wewntrznym Mistrzem w zarzdzaniu i kontrolowaniu wszystkich moich procesw mylowych w Dosko118

naoci Chrystusowej, aby tworzyy cao jakiej Ja sobie


ycz.
Bogosawic i utrzymujc innych w wietle: Kiedy bogosawisz innych albo wizualizujesz ich w wietle, to co im
posyasz ma dziaanie o podwjnej wartoci. Skutkiem automatycznym przy wykonaniu tego jest pewna ilo opieki, ale
myl i bogosawiestwo rejestruj si gwnie w naszej wasnej wiadomoci i w tym samym czasie intensyfikuj t waciwo w osobie do ktrej zostay wysane.
Postanw raz na zawsze, e: JAM JEST tym czym chc
by. Zawsze musisz uywa Obecnoci JAM JEST wiadomie. Rzadko kiedy, nawet wrd uczniw, zostao dogbnie
zrozumiane znaczenie Obecnoci JAM JEST, za wyjtkiem
odosobnionych Mistrzw Wzniesionych. Jezus by pierwszym, ktry podkreli to w wiecie zewntrznym. Powanie
nalegam, aby nie przypisywa adnego znaczenia elementowi czasu. Przejaw przychodzi natychmiast, kiedy dajesz
Obecnoci JAM JEST wystarczajc wolno. Id, stosuj,
wiedz i pozwl, by Obecno JAM JEST zaja si elementem czasu.
Kiedy nakazujesz Prawd i obstajesz przy niej, musisz j
otrzyma. Warunki zewntrzne nie maj adnej wadzy same
w sobie. Twoim obowizkiem jest po prostu wiedzie, e
Obecno JAM JEST dziaa. Czasami nie zdajc sobie z tego sprawy zewntrzne Ja oczekuje czasu przejawienia.
Mog przekaza Ci przekonanie i odczucie, e kiedy
nakazujesz w imi Obecnoci JAM JEST, to BG Wszechmogcy wywouje to dziaaniem. Pamitaj zawsze o tym, e
pracujc z osobowociami, pracujesz z tworami ludzkiego
zewntrza i masz pene prawo i wadz nakaza cisz i posuszestwo, czy jest ono potrzebne Twojemu wasnemu zewntrznemu Ja, czy te Ja zewntrznemu kogo innego.
Jeeli mgby policzy do dziesiciu, zanim powiesz
cokolwiek, uzyskaby kontrol nad nagym impulsem i dziki temu Prawo Wszechmogce mogoby pomc Ci ogromnie.
Kiedy zaistnieje jaki nagy impuls, jest pewne uwolnienie
119

lub wyrzucenie nagromadzonej energii. Jeeli zaistnieje


zo, to energia jest natychmiast zabarwiona zoci lub
destrukcj jakiegokolwiek rodzaju.
Moc panowania powiedziaaby: Wypywa tylko Doskonao BOGA. Jest to wadanie kadym niekontrolowanym
stanem impulsu, z ktrym walczy jednostka. Kiedy ucze
pozwoli ju, aby wyszo z niego co, co nie jest podane
powinien natychmiast wiadomie to usun.
Stae uywanie Niech BG to bogosawi, skierowane
do rzeczy martwych przynosi zaskakujce urzeczywistnienie.
atwym sposobem poznania i odczucia Doskonaoci jest
dokadne sklasyfikowanie kadej myli i uczucia, ktre
wypywa z Doskonaoci. Kiedy nadchodzi impuls do zrobienia czegokolwiek, natychmiast oce to Doskonaoci.
Historia lokomotywy w pewnym miasteczku: gwizdek
jest ostrzeeniem, JAM JEST jest kontrol lokomotywy.
Przecitna istota ludzka nie mogaby myle o biciu lub
zabijaniu dzieci. Jednak wyzwala energi le okrelon przez
myli, uczucia i sowa, ktre zabijaj najwysze impulsy
w innych. Jeeli Twoja osobowo nie jest kontrolowana
i rzdzona, posiada te same wartoci, jakie maj wszystkie
inne osobowoci, ale Twoja Obecno JAM JEST jest jej
Doskona kontrol.
Nie ma na wiecie nic bardziej tragicznego ni osoba, ktra ma zamiar ograniczy inn ludzk istot. Myl o niedoskonaoci kierowana do drugiej wraliwej osoby, czasami ogranicza j przez cae lata i czstokro rezultaty s bardzo
tragiczne. Wszyscy powinnimy mentalnie da wszystkim,
na caym wiecie, ich wolno. Jeeli mwisz o wolnoci dla
siebie, zapewnij i daj j kademu. Kiedy s jakie uwarunkowania w innej osobie, ktrej chciaby pomc, uyj tego
stwierdzenia: JAM JEST Przejawem Doskonaoci w nim.
Zasada energii substancji jest taka sama. Substancja ma
oczywicie energi wewntrz. Serce lub centrum substancji
jest Dziaaniem Inteligentnym. Wibracja w swoim naturalnym stanie zawsze jest czysta. Wibracja jest energi w dzia120

aniu i musi by okrelona. Pulsacja kadej substancji jest


Oddechem BOGA w dziaaniu. Myl kiedy oddychasz:
JAM JEST Doskona Energi kadego tchnienia, ktrym
oddycham, JAM JEST Czyst Atmosfer mojego wiata.
Wyrb w sobie przyzwyczajenie do staego okrelania
swojego wiata Doskonaoci. Stary nawyk mylenia o niedoskonaociach napeni Twj wiat przeszoci. Teraz najwaniejsze jest by wiadomym, e cay czas napeniasz swj
wiat Doskonaoci. Pierwsze, co masz do zrobienia rano to
wsta i powiedzie z uczuciem: JAM JEST Obecnoci
napeniajc mj wiat Doskonaoci w cigu tego dnia.
Nie zajmuj si innymi osobami.
Przyjcie postawy: JAM JEST Doskonaoci wystpujc przez czyje dziaanie popycha do JAM JEST Wadz
i dziaaniem w nim.
Pierwsze co powiesz rano to: Tego dnia ja okrelam
wszystko w moim wiecie Doskonaoci, poniewa JAM
JEST Doskonaoci. To ja okrelam ten umys i ciao Absolutn Doskonaoci i odmawiam zaakceptowania jakiejkolwiek innej rzeczy.
JAM JEST cudem i JAM JEST Obecnoci ustalajc
jego przejawianie si przez Bosk Mio, Mdro i Moc.
BOGOSAWIESTWO:

Z Twojej Czystej Esencji otrzymujemy teraz i na wieki


Twoj Si, Twoj Mdro, Twoje rozumienie stosowania
Twoich Wielkich i Wspaniaych Praw, abymy mogli tworzy i podtrzymywa Twoj Doskonao w kadym yciu,
umyle, ciele, domu i wiecie.
Notatki:
W ostatnim wydaniu kroniki filmowej zostay przedstawione pewne reakcje chemiczne, a take to, jak wykorzysta
te reakcje przy uprawie kwiatw, by nada im upragniony
zapach. Kwiaty rosy nie w ziemi, ale w wodzie z trocinami
na powierzchni. To dowiadczenie pokazuje, w jakim stopniu
121

chemicy i naukowcy zbliyli si do otrzymywania obiektw


wprost z Wszechwiata. Demonstruje ono Energi Wewntrzn wykorzystywan wiadomie energi zawart w wiadomie Kierowanych Promieniach.
JAM JEST Obecnoci jedynie dziaajc w tej sprawie.
JAM JEST Inteligentn Dziaalnoci w naszych umysach.
JAM JEST moj ochron i mego mienia.
JAM JEST Inteligencj i Obecnoci dziaajc wszdzie.
JAM JEST widoczn obfitoci, ktrej pragn.
JAM JEST Obecnoci tworzc obfito tam, gdzie jest
niezbdna.

122

17 listopada 1932 r.

XIV.
Wiara, Nadzieja, Mio
INWOKACJA:

JAM JEST Radoci, Odwag, Zaufaniem obejmujc


Ziemi, napeniajc serca ludzi i pochaniajc ca nagromadzon depresj i uczucie potrzeby, jakie zrodzio si
w umyle czowieka. Niech wszystkie myli stworzone przez
nieufno, bd wymiecione z Ziemi.
JAM JEST Obecnoci, Doskonaym Dziaaniem Chrystusa w umysach caej ludzkoci, napeniajc wszystkie
pastwowe urzdy, aby okaza wsparcie wszystkim ludziom,
inspirujc ich do szybkiego i pewnego zwrcenia swego
spojrzenia na rdo swojej Istoty, Doskonae ycie, przejawione w caej twrczoci zewntrznej. JAM JEST Obecnoci, ogaszajc wiadom Aktywn Bosko manifestujc
si wszdzie.
Tak bdzie! Poniewa: JAM JEST Najwysz Zwycisk
Obecnoci. JAM JEST tu i JAM JEST tam. Wszdzie
przenikam i dotykam umysw ludzi jak byskawica, obdarzona nie niszczc si, JAM JEST Obecnoci, ktrej nikt
duej nie bdzie mg zaprzecza.
123

Przynosz wam Pozdrowienia, Rado i Mio Wielkich


Zastpw.
Umiowani, jak wspaniale, e wasz umys napeniony jest
tego ranka doskonaym pokojem i porzdkiem. O, gdybycie
mogli zrozumie warto utrzymywania tego spokoju umysu! Nic nie moe go zakca.
Sowa i melodie waszych pieni s przepikne, powinny
one brzmie, by bogosawi dwikiem. Wielka Rado i Dca, Zwyciska Obecno bogosawi wasz dom, wiat i uczniw poprzez Swoj Rozsawiajc Obecno, Obecnoci,
z ktrej wypywa obfito, pynca jak potna rzeka do wszystkich, ktrzy uczyni siebie godnymi, gdy odzyskaj pokj
i harmoni umysu.
TRAKTAT
Chc zwrci teraz Twoj uwag na Aktywn Obecno
WIARY, NADZIEI i MIOCI. W tym rozwaaniu pomylimy
o WIERZE jako o Zwyciskiej Emanujcej Mocy; o N ADZIEI
jako o otwartych drzwiach za zason prowadzc do Czystej
Obecnoci; o MIOCI jako o postanowieniu nie mylenia le,
nie mwienia le, nie widzenia zego, nie suchania zego,
nie odczuwania zego.
Uczniowie powinni zawsze obserwowa Wewntrzn
Dziaalno umysu zewntrznego i nie pozwoli oszukiwa
si jego dziaaniami. To moe sprawia wraenie paradoksu,
ale nim nie jest i ma wiksz wag ni mogoby si wydawa
na pierwszy rzut oka. Jeeli uczucie oporu, jakiegokolwiek
typu, czyha na wiadomo, wyrwij go z korzeniami, poniewa wiesz, e naley do warunkw zewntrznych i przeszkodzi Ci w drodze do Twoich osigni, zanim go nie usuniesz.
agodne i spokojne postpowanie wzgldem wszystkich
spraw jest pewn drog do Samokontroli i Mistrzostwa
Absolutnego, niezbdnego do osignicia wszystkiego czego
pragniesz.

124

Kosmiczni Mistrzowie,
WIARA, NADZIEJA i MIO
Zwracajc Twoj uwag na te trzy zasady dziaajce zawsze w yciu ludzkoci, chc zapewni, e nie s one tylko
Twoimi wewntrznymi waciwociami lecz, e s Istotami
Wielkiego wiata i Postpu, ktre rwnie s znane jako
WIARA, NADZIEJA i MIO. Uczniowie i inne osoby, ktre
robi wiadomy wysiek, by kontynuowa i rozprzestrzenia
te wartoci w swoich wiatach, poczuj, e otrzymuj wielk
pomoc tych Potnych i wiadomych Istot, od ktrych wywodz si te zindywidualizowane wartoci. S to Istoty Kosmiczne, Samowiadome i Inteligentne, ktrych dziaaniem,
szczeglnie dla ludzkoci, jest dodawanie otuchy i rozprzestrzenianie tych wanie wartoci. Dlatego wyjania si uczniom, e to jest czym wicej ni zwyk formu czy wypowiedzi z jakich Pism. W tym czasie ci Wielcy wyszli
z KOSMICZNEJ CISZY z powodu niedostatku Wiary, Nadziei
i Mioci w ludzkich umysach i sercach.
Zowrogie Siy, ktre zniszczyy zaufanie, nadziej i mio
w umysach wszystkich narodw s skazane na niepowodzenie. Z dziaania, ktre pozornie jest ze wyniknie wielkie
dobro. Jako e sia hipnotyczna, ktra si panoszya, ju si
wyczerpaa, wielu ludzi pyta si, co byo powodem, e robili
takie rzeczy. W kocu, Twj wasny bunt zrodzi si, ktra
zostanie spoytkowana na napraw tych warunkw.
BG, ktry jest Postpem, nie doznaje nigdy klski. Pro
aby ci, ktrzy si tego ucz, zawsze o tym pamitali, poniewa to pomoe im w utrzymaniu Pokoju i Rwnowagi umysu, ktrej tak potrzebuj.
Majestatyczna Istota MIOCI posiada naturaln si
spalajc, zdoln do rozpuszczania i unicestwiania nienawici, krytyki a take osdzania i uywa Promieni Kosmicznych jako si utrzymujcych rwnowag w eterach, skd
ludzie czerpi swj oddech i ycie. Zamiast tego czerpi
i wchaniaj Ogie z tych Promieni.
125

Wiesz, e jeli kto zemdleje, to w wielu przypadkach podaje si sole trzewice lub amoniak pod nos. To jest to
samo, co dzieje si rzeczywicie pod nosami ludzkoci.
Rozumiesz teraz oddychanie w tej Pochaniajcej Obecnoci.
Prosz uczniw, aby nie roztrzsali tego z niewierzcymi, ale
istotne jest, aby to zrozumieli.
Jest co co chc powanie uczniom podkreli. Jest wiele
poytecznych sposobw pomocy powanemu i szczeremu
uczniowi, wiele z nich jest mu zupenie nie znanych, ale
mimo to skorzysta z nich, jeli jego yczenie otrzymania
wiata jest szczere.
Nie martw si tym wszystkim, a skoncentruj si radonie
i z opanowaniem na tej Jedynej, Potnej Obecnoci, ktr JAM JEST, ktra daje nam stay przypyw zwycistw.
aden wysiek zrobiony w Imi Obecnoci, ktr JAM
JEST, nigdy nie moe si nie uda, ale musi si i do przodu, od jednego zwycistwa do drugiego, a osignie si moc
uywania Bera swojego Cakowitego Opanowania.
Chc doda i zapewni sumiennie o postpowym i wanym Prawie Przebaczenia. Waciwym sposobem wywoania
dziaania Prawa Przebaczenia jest powiedzenie: JAM JEST
Prawo Przebaczenia i Pomie Pochaniajcy kad nieharmonijn dziaalno wiadomoci ludzkiej. To wprawia
w ruch cakowite dziaanie.
Kiedy uywamy afirmacji: Przywouj Prawo Przebaczenia, to nie zawsze dopeniamy caego dziaania, powinnimy jednak by wiadomi czyja jest i skd pochodzi ta
Inteligencja, ktra zezwala na dokonanie tego.
Kiedy obserwuj uczniw, dostrzegam, e jest bardzo
wane naleganie na czste uywanie Obecnoci JAM JEST,
poniewa na pewno dokonuj si wtedy rzeczy doniose dla
nich. Moja wasna Istota wznosi si, kiedy widz uczniw,
ktrych uwaga utrzymywana jest stanowczo na Obecnoci
JAM JEST, jak przemieniaj si w magnesy wiata i jak
ono pieszy, aby kadego sob otuli, jak matka otulajca
swoje ukochane dziecko. Gdybycie mogli zobaczy i zda
126

sobie spraw z tego cho przez chwil, wasza stanowczo


wypynaby ze Zwyciskiego Pomienia, ktrego ju nie
mona odrzuci.
Czas jest odpowiedni i Ja posyam Ci i kademu uczniowi
wiadom sfer wiata, otulajc serce i mzg kadego tak,
by mg otrzyma na dusz met Bogosawiestwo Potnej Obecnoci JAM JEST. Wierz, e wikszo z was bdzie to odczuwa. Bez wzgldu na to, czy czujecie czy nie, nic
nie moe przeszkodzi w dziaaniu tego bogosawiestwa.
Tym bogosawionym, ktrych czasami spotykaj niepokoje w ich domu sugeruj, by uywali tej afirmacji i odczuwali
j gboko: JAM JEST Zwycisk Obecnoci zarzdzajc
Pokj, Mio i Harmoni w moim Domu i otoczeniu. Ktokolwiek uyje tego ze zdecydowaniem, bdzie mia w swoim
domu harmonijn i pogodn atmosfer. Niektrzy bd potrzebowali dziaania z wikszym rozmachem, by nadal sprawdza dowiadczalnie dziaanie. Nieraz uzyskaj natychmiastowe rezultaty. Wypracowanie tego w wiadomoci jest
uznaniem Obecnoci JAM JEST jako Mocy Rzdzcej w ich
domach, poniewa rzeczywicie jest Obecnoci Rzdzc.
Jeeli uczniowie lub inne osoby majce trudnoci z utrzymaniem Samokontroli usid w ciszy w cigu piciu minut,
odpoczywajc gboko i mylc wewntrznie: JAM JEST
Kochajcym Miosierdziem, doznaj uczucia wielkiej ulgi.
Dla mdlejcych: Wiesz, e czowiek nigdy nie mdleje,
robi to jedynie osobowo. Dlatego, jeeli kto ma taki nawyk, niech powemie zdecydowan postaw: JAM JEST
Obecnoci dominujc, ktra zabrania tych gupstw i utrzymuje kontrol mojego Umysu i Ciaa na zawsze, a afirmacja ta pobudzi kontrol tego nawyku.
Kiedy zaczyna si odczuwa najmniejszy objaw, natychmiast naley uwiadomi sobie, e: JAM JEST Dominujc
Obecnoci i utrzymuj moj wiadomo tutaj. Powinno
si zrozumie, e zarzdzajc Obecno JAM JEST uzyskuje si Absolutn Kontrol ciaa. Im wicej si bdzie tego
uywa, tym szybciej bdzie si przejawia.
127

Pytanie: Czy Wielkie Centralne Soce jest Orodkiem


Serca Nieskoczonego? Gdzie jest to, co jest Centralnym
Mzgiem?
Odpowied: W stanie czystym, tj. Nieskoczonym, jak
i w Skoczonym, gdzie nie ma niedoskonaoci, dziaalno
mzgu i serca s J EDNYM, poniewa MIO SERCA jest si
napdow kadego dziaania, ktre z niego wypywa. Tote
w Stanie Czystym serce i mzg s synonimami, poniewa
MIO, MDRO i MOC s zawarte w MIOCI BOGA.
Energia Nieskoczona jest zawsze obecna oczekujc, aby
by uyt, ale dziaa w yciu kadego czowieka jedynie
dziki jego wiadomemu Nakazowi. Dochodzi si do takiego
postpu, e rzeczy dziej si tak szybko, i sprawia to wraenie jak gdyby dziay si automatycznie, ale tak nie jest.
Bezwarunkowo jest tylko jedna droga do Samowiadomego Mistrzostwa, a jest ni wiadome Kierowanie Wiecznej
Energii do wszystkiego czego sobie yczysz. To nas teraz
prowadzi do innego wanego punktu.
yczenie jest porednim dziaaniem uwagi, jednak yczenie wzmocnione przez uycie zdecydowanie skupionej uwagi, jest przyczyn, e przeksztaca si ono w niezwycione
przejawienie si. To da Ci pewne pojcie, jak wane jest, aby
wiadome ukierunkowanie, szo rwnolegle z yczeniem.
wiadome uycie Obecnoci JAM JEST, tak samo jak kierowane wiadome uycie tej Energii na osignicie czego,
musi by zawsze wysikiem radosnym. Nigdy i pod adnym
pozorem nie powinno to by rozumiane jako praca lub napicie, poniewa kiedy rozporzdzasz: JAM JEST Obecnoci
i Inteligencj kierujc t Energi do ustanowionego celu,
wprowadzasz w ruch Prawo w sposb doskonay, atwy
i spokojny i nie potrzebujesz ju robi adnego innego wysiku, takiego jak rwanie wosw z gowy. Dlatego nasze
zachowanie powinno by radosne, spokojne, ale stanowcze.
Trzeba rozumie, e ucze nigdy nie wybiera Mistrza,
jedynie Mistrz jest tym, ktry wybiera ucznia i jeeli ucze
tak by to zrozumia, rezultaty pojawiyby si wczeniej. Aby
128

skontaktowa si ze Wzniesionymi Mistrzami mwcie:


JAM JEST Obecnoci przygotowujc drog i doprowadzajc do widocznego kontaktu z Ukochanymi Wzniesionymi Mistrzami.
Uywajc Obecnoci JAM JEST masz cakowit wadz
i nieograniczon kontrol nad wszystkimi warunkami, ktre
Ciebie niepokoj. Kiedy mwisz o Obecnoci JAM JEST,
mwisz o Obecnoci, ktra jest Istot Wzniesion. Musisz
zrozumie dogbnie, e kiedy mwisz JAM JEST jest to
Moc BOGA cakowicie rzeczywistego, ktra dziaa i nie
zazna adnego niepowodzenia.
BOGOSAWIESTWO:

Oddajemy Ci chwa i jestemy wdziczni za Twj Nieskoczony Strumie, Wielka Obecnoci JAM JEST. Oddajemy Ci chwa i jestemy wdziczni, bo dowiedzielimy si
o tym, Kim TY Jeste, o tym, e zawierasz w Sobie wszystkie
moliwoci. Oddajemy Ci chwa i jestemy wdziczni, za
to, e Twoja Potna Obecno jest zawsze Rzdzc Inteligencj, Obejmujc Mioci i wiatem, rozwietlajcym
wszystko na drodze.

129

21 listopada 1932 r.

XV.
Astrologia NIE
INWOKACJA:

O Ty, Potna Zwyciska Obecnoci, Wielkie JAM JEST,


wszechobecna! Oddajemy Ci chwa i dzikujemy za Twoj
Potn, Powszechn Obecno! Twoja wszechprzenikajca
Energia i Sia wiecznie stoj w drzwiach naszej wiadomoci,
oczekujc naszego uycia, abymy mogli wiadomie skierowa J i zamanifestowa Twoj Cudown Doskonao. Nieustannie oddajemy Ci chwa i dzikujemy za Twoj Potn
Obecno.
Przynosz wam Pozdrowienie do Wielkich, Wzniesionych
Zastpw, zawsze okazujcych Swoje Wsparcie, bycie mogli
przejawia Doskonao.
TRAKTAT
Z Bogosawionej Peni wiata i Istoty Wszechobecnej
Boga wywodzi si wszelka obfito.
Ucze, ktry jest ju wystarczajco silny i zdecydowany,
by pozostawa w kontakcie tylko ze swoj Potn Obecnoci JAM JEST, ktry nigdy, ani przez chwil nie oddziela Obecnoci od Mocy Boga, bdzie wznosi si stale do tej
Potnej Doskonaoci i na zawsze uwolni si od odczuwania
czy podejrzewania jakiegokolwiek ograniczenia.
130

Ucze, ktry potrafi utrzyma si niepodzielnie wewntrz


tej Potnej Obecnoci ma wielkie szczcie. Dla dobra niektrych uczniw, ktrzy s bardzo szczerzy i ktrzy mimo to
pozwalaj sobie nawet bezwiednie na to, aby ich uwaga
oddzielia si od tej Cakowitej Obecnoci, chc przedstawi
fakty, bez adnej intencji wtrcania si w wol kadego z nich.
Dokumenty, ktre bd cytowa s w naszym posiadaniu,
a dotycz one ostatniego stulecia.
Chc mwi dzisiaj o oszustwie astrologii.
adna yjca istota nie powinna powica uwagi astrologii, i w tym samym czasie wchodzi w Obecno JAM JEST
i w niej pozostawa. Obecny sposb uywania astrologii kryje w sobie ludzk ch i sposobno do tego, by usprawiedliwia yczenia wiata zewntrznego. Pozwl mi wyjani
przeraajcy fakt, ktry jest w naszych archiwach: Nie ma
adnej sprawy ani stadium nauki, ktre by spowodoway tak
wiele nieszczcia i tyle zbrodni porednich, jak obecna
astrologia.
W ostatnich latach by w Chicago wspaniay ucze metafizyki, ktry akceptujc nieustannie kamstwa swojego horoskopu popeni samobjstwo.
To czego ludzko najbardziej potrzebuje, a uczniowie
przede wszystkim, to niewzruszone oparcie wiadomoci na
Potnej Obecnoci JAM JEST, dziki ktrej czowiek nieustannie moe si ratowa i uwalnia od runicia w przepa,
jak staj si knowania zewntrzne. Uczniowie nie musz
zna negatywnych prognoz o przyszej mierci albo o tak
zwanej sile zej gwiazdy przeznaczenia; powinni jedynie
wierzy w Niezwycion Obecno JAM JEST, ktra
wszystko nasyca, ktra jest jedynym i caym yciem Twojej Istoty, do ktrej Twoje serce powinno by kierowane
i tam utrzymywane.
W Obecnoci JAM JEST nie ma adnej wzniosoci, ktrej ucze nie mgby osign, ale jeeli rozprasza sw uwag astrologi, numerologi i innymi dzisiejszymi logiami,
to nie znajdzie takiej przepaci, w ktr by nie wpad.
131

Obecne stosowanie astrologii nie jest podobne do tego,


jakie byo setki lat temu. Wtedy nie pokazywao si adnych
negatywnych wypowiedzi. Wielk szkod przy zwracaniu na
ni uwagi powoduje nie sam jej odczyt ale to, e uczniowie
akceptuj te negatywne owiadczenia o wiele mocniej ni
sami sobie tego ycz. Zgubna sia oglnie przeciwna ludzkoci na wiecie, zawsze robi uytek z rzeczy takich jak te,
aby zwrci na siebie uwag, szczeglnie tego ucznia, ktry
rozwija si i by utrzyma go w tym co cignie w d zamiast
w gr.
Tam gdzie jest horoskop, ktry wskazuje czyj mier,
rne umysy zwracaj si ku tej myli i porednio popeniaj
prawdziw zbrodni tak delikatnie, e przeraziliby si, gdyby
wykazao si im, e oni mieli w tym swj udzia, ale to jest
prawda.
Jeeli mgby widzie przez jeden dzie z Wielkiego
Punktu Wizji Wewntrznej destruktywn si tworzon i uywan przez dzisiejsz astrologi, uciekby od niej jak od
jadowitej mii, ktra czeka, by Ciebie uksi i wprowadzi
mier do Twoich y.
Powiadam Ci, drogi Uczniu w imi Twego wiata i Postpu, e przebywasz w swojej wasnej Potnej Obecnoci
JAM JEST. Nie pozwl, by Twoja uwaga zostaa pochwycona lub oddzielona przez jakkolwiek rzecz zewntrzn, jeeli
chcesz unikn koa nieskoczonych inkarnacji.
Z WIELKIEJ MIOCI mojego serca widzc i wiedzc
z Punktu Widzenia Wewntrznego to, czego Ty jeszcze nie
moesz zrobi nalegam, aby unika wszystkiego co ma
posmak warunkw negatywnych. Wtedy wzniesiesz si na
Skrzydach Twojej Potnej Obecnoci JAM JEST do Wolnoci i Bogosawiestwa Doskonaego, Wiecznego i Nieskoczonego wiata.
Jak ju powiedziaem, nie chc w aden sposb wtrca
si w Twoj woln wol, ale drzwi Wiecznej Wolnoci s
otwarte przed Tob, jeeli wierzysz w prawd jak przedstawiem, a ktra pomoe Ci wej przez te drzwi i otrzyma
132

Wieczne Bogosawiestwo wiata, ktre czeka, aby Ciebie


sob otuli.
Jeli masz w swoim yciu, domu lub otoczeniu jakie
uwarunkowania, od ktrych chciaby si uwolni, rozka
przez Obecno JAM JEST, by zostay rozpuszczone i pochonite przez Potne wiato i Moc.
Kochany uczniu, ktry jeste pod tym promieniowaniem,
nie bdziemy ponownie omawia z Tob tego punktu; niech
Obecno JAM JEST w Tobie, przysposabia Ciebie, by
widzia wiato i Prawd tego, o czym Ci mwi. Widz
w Tobie Bogosawione wiato, ktre moe by przypieszone ku Olniewajcemu Promieniowaniu, co pozwoli Ci
wyrazi Doskonao. Dlatego proponuj Ci moj skromn
pomoc z wasnej woli, jednak gdyby Twoja osobowo nadal
chciaa zwraca uwag na cokolwiek innego, co nie jest
Potg Obecnoci JAM JEST, o ktrej wiem, e jest Najpotniejsz i jedyn Obecnoci Wznoszc i Rozwizujc
wszystkie problemy, wwczas moje skromne wysiki poszyby na marne.
Zapewniam Ci, mj drogi, e doszede do punktu, z ktrego musisz i albo w gr albo w d. Z Twoj stanowcz
uwag i rozpoznaniem stale utrzymywanym w Potnej Obecnoci JAM JEST, nie ma warunkw, siy lub Obecnoci na
Ziemi czy w Niebie, ktre mogoby Ci przeszkodzi w osigniciu wspaniaej i wiecznej Wolnoci i Doskonaoci.
Jeeli nie masz w swoim wntrzu tego, co powoduje
uczucie i co mwi o Wielkiej Mioci Boga, a co pozwala mi
wyrazi t Prawd, by Ciebie ochroni, wtedy musimy
poczeka, a ta Prawda pojawi si w Tobie.
Pewnego razu, kiedy uczniowie i inne osoby naucz si
ju i rozpoznaj Potn Obecno JAM JEST, a nastpnie
pozwol, by ich uwaga zostaa schwytana przez cudze sprawy, wiadomie lub niewiadomie, co i tak nie sprawia wielkiej rnicy, wtedy odwrc si od Obecnoci, ktra jest
rdem ich Istoty i ycia w nich.

133

Oznajmiam z ca Mioci mojej Istoty, e JAM JEST


Obecnoci, ktra daje wam moliwo zobaczenia i odczuwania tej Prawdy i utrzymania si blisko i wewntrz Niej,
przez mio do wspaniaego wasnego postpu. Ci, ktrzy
trzymaj si mocno i s wystarczajco przekonani o Potnej
Obecnoci, znajd wiele dowodw, ktre pojawi si w ich
dowiadczeniach dziki ich Mocy i Nieograniczonej Inteligencji.
Kochany uczniu! Wiele rk Wzniesionych Zastpw jest
wycignitych do Ciebie, by ofiarowa Ci pomoc wtedy, gdy
potrafisz utrzyma sw uwag niepodzielnie na Dziaajcej
Obecnoci Boga w Tobie i opiera si z moc wpywom
i wszelkim przejawom zewntrznym.
Prawda jest Potna i Gruje nad wszystkim. Odczuwaj Jej Wspania Obecno zawsze. Uczucie rozczarowania,
ktre ucze odczuwa jest bdem, poniewa pewne problemy,
nad ktrymi pracuje nie mog przejawi si natychmiast,
gdy nie wytworzy on jeszcze Wielkiej Mocy i wystarczajcego dziaania potrzebnego do szybkiego przejawiania.
Uwaga musi by zawsze zwrcona tylko na JAM JEST.
Przypumy, e Ja zarzdziem: JAM JEST Potn Obecnoci JAM JEST w Dziaaniu, a pniej, po godzinie pozwoliem mojej uwadze zwrci si ku jakiemu negatywnemu horoskopowi lub innym warunkom zewntrznym, ktre
wskazuj na pewien typ nieszczcia. Czy nie dostrzegasz,
jak to uniewania moj afirmacj, ktra pucia w ruch Moc
Wolnoci?
Jezus powiedzia: Nie moecie suy dwm Panom.
Zdanie to mwi, e nie moesz podzieli uwagi, poniewa
musisz zatrzyma si, obserwowa i sucha. Ja mwi: nie
moesz wzrasta, jeeli dajesz moc innej rzeczy, ktra nie
jest Twoj Potn Obecnoci JAM JEST. Niestety, wielu
uczniw nie trzyma si mocno Potnej Prawdy swej Istoty
przez tak ilo czasu, jaka jest potrzebna do tego, by zdoby
bodziec i si potrzebn do utrzymania spokoju podczas uderzenia sugestii czy zewntrznego pozoru.
134

Dziwi mnie to, e gdy uwaga ucznia jest zwrcona na


Moc Wszechobecnej Obecnoci JAM JEST, ktra jest Jedyn Aktywn Zasad ycia, ktra ma B OGA w Dziaaniu
wewntrz i wokoo niego, nie moe on dostrzec tego, e gdy
jego uwaga zostaje odwrcona na sprawy zewntrzne, osabia tym Moc i opnia wspaniae dziaanie i realizacj, ktra
w innym przypadku przycignaby Obecno JAM JEST.
Pomimo tego, poniewa sami kiedy przeszlimy przez to,
mamy nieskoczon cierpliwo, aby czeka do momentu,
w ktrym Drogi Ucze bdzie mg chwyci w do Bero
Wadzy tej Potnej Obecnoci JAM JEST i utrzyma je.
Mog przytoczy Ci dowody rzeczy straszniejszych; zbrodni, ktre dzie w dzie s popeniane przez sugestie astrologii. Dana sugestia ustanawia Prawo w dziaaniu, by ono si
wypenio. Kiedy Twoja uwaga jest zwrcona na co, natychmiast dajesz jej wadz wewntrz siebie. Jeeli astrolodzy nie
zaprzestan utrzymywania myli o mierci np. Pani X, ona
umrze. To jest zbrodnia. Pani X, jest dzieckiem Boga i ma
prawo y tutaj przez ten czas, ktry jest jej przeznaczony.
Istniej zbrodnie o wiele gorsze ni zabjstwo fizyczne, ktrych nie powinno si porwnywa, poniewa s popeniane
przez ludzi, ktrzy wiedz co robi. Istnieje dziaanie i Prawo, pewne i nie do obalenia, a jest nim to, e ci ktrzy popeniaj to o czym mwimy, musz te czyny spaci przez dowiadczenie tego samego.
Na negatywne sugestie innych powiedz: JAM JEST Obecnoci uniewaniajc to wszystko, by nie mogo dotkn
ani mnie ani mojego domu czy wiata. Rozproszenie wiadome czego, co zostao powiedziane w Twojej obecnoci jest
rzecz najatwiejsz na wiecie. Mw po prostu: JAM JEST
Jedyn Obecnoci dziaajc tutaj.
Jeeli jest cokolwiek, czego nie chcesz kontynuowa powiedz: Przez Obecno, ktr JAM JEST, ta rzecz przestaje
istnie teraz i na zawsze. Dziaaj, jakby mia uderzy
w cian, po to by j zburzy. Kiedy naprawd czujesz i jeste
zdecydowany zrobi co, uwalniasz Moc, ktra wykonuje to
135

zadanie. Postaraj si zda sobie spraw z Nieograniczonej


Mocy, ktra jest do Twoich usug.
We wzroku i suchu jest uczucie, poniewa moemy sysze i widzie bez koniecznoci uywania zdolnoci wzroku
czy suchu.
Kiedy kto zoci si, natychmiast oywia inne sfery o tej
samej wartoci i te same wartoci gromadz si i przenikaj
si w zawrotnym tempie. Zazdro jest otwartym kanaem,
przez ktry przenika caa masa destruktywnych dziaa. Rzeczy, ktre robi si wiadomie maj o wiele wicej mocy. Kiedy energia jest uwolniona, dziaa, poniewa czowiek puci
j w ruch nie ustalajc rnicy midzy krlem a czycibutem.
Kiedy uczucia s pobudzone, moliwe jest natychmiastowe zaakceptowanie ich. Moesz usi i sucha destruktywnej rozmowy nie bdc poruszonym, jeeli kontrolujesz uczucie w splocie sonecznym. adna rzecz nie moe wej
w Twj wiat jeeli nie zostanie zaproszona.
Nigdy nic dobrego nie wyniko z gry. Pani X, swego czasu
miaa wspania Moc i wpyw na swoje otoczenie, zacza
wic gra i stracia nie tylko sw moc, ale rwnie swoje pienidze. Czy nie lepiej trzyma si Obecnoci JAM JEST, ni
kanau gry? Kada rzecz, ktra przyciga Twoj uwag jest
delikatnym dziaaniem Twego wiata zewntrznego, ktry
chce wydrze Ci Twoj wolno.
Aby uzyska wolno finansow mw: JAM JEST Bogactwo Boga pynce do mych rk i mego uytku, ktrego nikt
nie moe zatrzyma.
Mw czsto: Obecno JAM JEST kieruje kadym kanaem, ktry si przejawia. Ona rzdzi wszystkim.
Dowiadczenie pewnego ucznia: Ucze mia widzenie
i sysza eksplozj wiata, podczas gdy jego ciao fizyczne
spao. Jeeli powiedziaby wiadomie, kiedy sysza eksplozj: Wchaniam w mj umys i moje ciao si eksplozji
wiata, otrzymaby wiele dobrodziejstw. W takich dowiadczeniach wana jest czujno ucznia, by w kadym przejawie
by wiadomy wchaniania swojej Mocy. Ciesz si, e Pot136

na Moc Obecnoci JAM JEST dziaa, daje Ci Swoj Si


i Moc.
Naka pamici zewntrznej, by zatrzymaa i przycigna
do wiadomoci zewntrznej wszystko to, co chcesz wiedzie. Kiedy uywasz Obecnoci JAM JEST puszczasz
w ruch Prawo, a ono nie moe chybi.
BG dziaa tylko przez wiadomo ludzk; gdyby istnia
inny sposb, On nie zatrzymywaby ich tutaj. B G moe
dziaa w wiecie fizycznym jedynie przez swoje indywidualizacje i nawet caa przyroda jest zarzdzana przez Indywidualn Inteligencj: ziemia, roliny, absolutnie wszystko.
Caa sia i energia, ktrej potrzeba dla danego celu, jest
wszechobecna, kiedy jest uwolniona przez Obecno JAM
JEST. Dlatego przez uycie Obecnoci JAM JEST moesz
uwolni Moc, o ktrej nie masz adnego wyobraenia.
Podczas wojny w latach 1914 1918, gdy genera Foch
mwic: Nie przejd! uwolni Moc, dziki ktrej to postanowienie si wypenio. Modli si ponad godzin, a kiedy
wyszed, by tak przepeniony t energi, e gdy wymwi
ten rozkaz, przemieni si w Obecno Rzdzc, w warunki
atmosferyczne wok niego i BG dziaa. Sowa Nie przejd! stworzyy afirmacj. To byo dynamiczne, potne, rzeczywiste i uwolnio swoj olbrzymi Moc. Istnieje tylko Jedna Wadza, ktra dziaa. Daj Jej pen wolno.
Trwaj przy Niej i pozwl, by Ona dziaaa. Trwaj w Niej
i z Ni. Nie ma adnej innej dziaajcej Wadzy. Id do przodu jak lodowiec schodzcy z gr. Idc do przodu wytrwale,
zdobywasz rozmach, ktremu nic nie moe si oprze. Jest to
rozpd, moc i rodek do niezawodnej realizacji wszystkich
dobrych rzeczy. Jest to jedyna droga do staej Wadzy.
Dla oczyszczenia uywaj czsto: JAM JEST Obecnoci
tutaj, ktra utrzymuje moj odzie i dom w czystoci. Po
pewnym czasie Moc przemieni si w tak potn, e pochonie lub odrzuci natychmiast kad niepodan rzecz. Im
bardziej wiadomie bdziesz dziaa na jak rzecz, tym bardziej nasycona bdzie powraca.
137

Gdy mwisz: Obecno, ktr JAM JEST, wypenia t


rzecz Moc, Energi i Mioci, to moesz naadowa
wod w tak potny sposb, e bdzie wrze moc energii
w niej skupionej. Nie pozwl, by cokolwiek zapytao w Twoim umyle czy polecenie zadziaao czy nie.
Z kadym razem kiedy rozkazujesz mw: Ja wiem, e to
dziaa z ca Moc.
Powiniene wiedzie:
To, co JAM JEST znaczy;
To, czym JAM JEST dla was jest;
To, czym JAM JEST dla ciebie jest;
To, co dziki JAM JEST moesz osign.
Zrozum to i utrzymaj w sobie zdecydowanie i nieugicie.
W Tobie jest Moc, by to urzeczywistni, a jeli bdziesz trzyma si tej potnej Obecnoci JAM JEST, to wielka pomoc
bdzie Ci dana.
BOGOSAWIESTWO:

Potna wszechprzenikajca Inteligencjo! Wzywamy Twoj Wielk Mdro, aby kierowaa wszystkimi naszymi dziaaniami. Wzywamy Twoje Potne wiato, aby rozwietlio
kadego peni Swojej Promiennej Obecnoci. Wzywamy
Twoj Potn Mio, aby otulia wszystkich Tog Pokoju.
Wzywamy Twoj Potn Si, Twoj Mio, Mdro
i Potg, aby dziaajc w Doskonaej Jednoci, doprowadziy
do Doskonaoci wszystko, na czym skupi si nasza uwaga.

138

24 listopada 1932 r.

XVI.
Dzie Dzikczynienia
Osobisty promie Jezusa
i inne twrcze promienie
INWOKACJA:

O Ty, Potna, Cudowna Obecnoci! Oddajemy Ci chwa i jestemy wdziczni za dzisiejsz Obecno Jezusa Chrystusa. Cieszymy si, przebywajc w Peni Energii Chrystusa,
w Aktywnej Obecnoci BOGA.
Z Peni tej Obecnoci wypywa Energia Owiecenia, jak
potny strumie, pyncy z gr. Ten Wielki i Potny Strumie ycia, z wszystkimi atrybutami Doskonaoci pynie do
ludzkich serc, umacniajc w nich Pokj, Mio, Harmoni,
Wiar i Miosierdzie do wszystkich.
O Ty, Majestatyczna Obecnoci, Wieczna Mioci, otulajca ca ludzko! Zwr szczegln uwag na tych szczerych uczniw, ktrzy otrzymuj to Promieniowanie. Oka im
wszelkie dopuszczalne wsparcie. Umocnij ich, by stanowczo
stali w wietle i kierowali si ku Prawdzie, radonie dc
oddalili ze swojego ycia i wiata wszystko co niepodane.
Napenij wszystkie pastwowe urzdy Potnymi Posacami wiata! Niech Twoje Potne, Wzniesione Zastpy posyaj im wsparcie, aby stali niezachwianie, z powodzeniem
odpierajc wszelkie ataki ciemnych si.
139

Oddajemy Ci chwa i jestemy wdziczni za ten dzie,


jak za wywyszajce i przepikne wspomnienie, ktre umocnio si w wiadomoci ludzkoci. Niech jak najszybciej nastanie ta prdko zbliajca si godzina, kiedy w sercach ludzi
bdzie yo nieustanne dzikczynienie za Twoje wiato, za
to, e wiecznie otula wszystkich, ktrzy tego pragn.
Przynosz wam Pozdrowienie Wzniesionych Zastpw
i samego Jezusa.
TRAKTAT
Pierwszym dziaaniem promieni jest rozdzielenie si i wejcie w indywidualizacj potrzebn do widocznego przejawienia si. Kiedy mwi o indywidualnym przejawianiu si lub
widocznym manifestowaniu, uywam tego okrelenia dla
dziaalnoci fizycznej, nie znaczy to jednak, e nie zawsze
jest widoczna, poniewa zawsze tak jest, ale pamitam, e
mwi do tych, ktrzy s w formie fizycznej, wic uywam
sowa widzialny. W ten sposb zobaczysz cech charakterystyczn swojej istoty, jako Promienie wiata, ktrymi
jeste, jako Warto Naturaln ycia, ktrej tak podasz.
Zblia si szybko dzie, w ktrym wielu uczniw zacznie
uywa swoich Promieni wiata, ktrych s czci, szczeglnie Promieni Wizji i wiata.
Nawet w dzisiejszym wiecie fizycznym mona odkry
waciwoci i sposoby uycia tych Promieni. S to dziaania,
ktre mimo i s dziwne, s naturalne dla Wewntrznej Obecnoci. W rzeczywistoci sposb uycia tych Promieni w dniu
dzisiejszym, jest bardzo pierwotny, ale potrzebny jest tylko
jeden krok, aby przenie je przez zason.
Moc Obecnoci i Inteligencji JAM JEST w uyciu tych
Promieni bdzie nieskoczenie potniejsza anieli jakikolwiek plan mechaniczny, w ktrym si ich uywa. Mimo wszystko jednak dla ucznia, ktry jeszcze nie odkry zdolnoci
uywania tych promieni, dowiadczenie naukowe bdzie impulsem do odkrycia zadziwiajcych waciwoci, dziki ktrym mona je stosowa.
140

Bardzo wanym jest by wiedzie, e istniej Naturalne


Promienie, ktre przenikaj atmosfer lub przez pas elektroniczny, znajdujcy si wewntrz atmosfery ziemskiej. Mwic
naturalne, chc zaznaczy, e s to Promienie wyemitowane przez Bosko lub Wielkie Centralne Soce, i e w ostatnich latach stay si niezmienne. Nastpnie bd si pojawia
Twrcze Promienie, ktre byy stworzone i wyemitowane
przez Zastpy Wzniesionych; niektrzy z nich s wzniesieni,
lecz przebywaj w ciaach fizycznych. Te ostatnie s najpotniejsze ze wszystkich Promieni, poniewa kierowane s
wiadomie. Promienie, z ktrymi kontaktuj si naukowcy s
Promieniowaniem Naturalnym, ktre posiada rwnie pewn
si naturaln.
Bardzo jest potrzebne, jak ju byo wyjanione w Magicznej Obecnoci (t. 2/3), waciwe przygotowanie niecierpliwych uczniw, ktrzy mog by wzniesieni lub poinstruowani o uyciu tych promieni. Midzy wami s ci, ktrzy mog
to zrobi, a poniewa s przygotowani dziki zdecydowanemu przebywaniu w wietle, coraz wicej danych z Prawa
dotyczcego sposobu uywania tych potnych si bdzie im
wyjanionych.
Czuj ogromn rado z moliwoci, ktre masz Ty i kady uczcy si. Wierz, e znajdziesz w sobie t si i zdecydowanie, by mocno uchwyci si tej pracy zewntrznej
i wewntrznej, ktr wykonuj dla Ciebie z uczuciem radoci, spowodowanym pewnoci, jak daje nieograniczona
moc, a ktr wznosi prawdziwa wolno.
Od czasu do czasu staraem si przekaza Ci troch zachty i dziki niej otoczy Ci promieniowaniem siy, ktra jest
miaa i nieustraszona, gdy jest w wietle. Dziaanie ucznia
pene spokoju i radoci wspaniale dodaje otuchy; dziaanie
pene nadziei i wyczekiwania jest waciwe, tote naley je
w sobie podtrzymywa.
Sugeruj, aby ci, ktrzy miewaj nieprzyjemne dowiadczenia, wycofali ca moc, ktr przekazuj tym dowiadczeniom nawet o tym nie wiedzc. Kiedy zachodzi potrzeba
141

omwienia pewnych uwarunkowa dla lepszego zrozumienia


ich, natychmiast wycofajcie kad moc i si, jak w nie woylicie, a potem zaakceptujcie, e: JAM JEST Harmonijn
Obecnoci grujc zawsze ponad kad rzecz i uwarunkowaniem.
Znw powtrz wam to, co ju sugerowaem uprzednio,
ale co przyjlicie tylko czciowo, e kady, a szczeglnie
ucze, ktry dowiadczy dysharmonii lub ograniczenia
w swoim umyle, domu lub wiecie, moe ze staym wysikiem i bez napi uchwyci si z moc nastpujcej prawdy:
JAM JEST Obecnoci rzdzc, ktra kieruje doskonaym
Boskim Porzdkiem, rozkazujc Harmoni, Szczliwo
i Obecno Obfitoci BOGA w moim umyle, domu i wiecie.
Kiedy mwi: JAM JEST Obecnoci rzdzc, to posiadam cakowicie wiadom pewno, e puciem w ruch
ca Wadz i Inteligencj BOGA, aby stworzy podane
warunki, ktre bd si utrzymywa same z siebie.
Wydaje mi si, e nie zrozumielicie dokadnie, i kiedy
uywacie afirmacji: JAM JEST Obecnoci w moim umyle,
domu i wiecie, to nie tylko rozkazujecie Zwyciskiej
Obecnoci aby dziaaa przez wasz wasn wiadomo ale,
e rwnie wywoujecie Obecno BOGA lub JAM JEST
w domu i wiecie tego, ktry si z Ni skontaktuje.
Istotne jest, by ucze zrozumia to co powiem. Nie rozczarowujcie si, jeli nie zobaczycie natychmiastowego spenienia tej afirmacji. Czy nie dostrzegacie, e kiedy jestecie
w tej wiadomoci, dziaa jedynie Obecno, ktrej jestecie
wiadomi? Kada inna dziaalno tego co zewntrzne, ktra
nie jest podana jest tylko znieksztacon dziaalnoci tej
Wielkiej Energii. A wic, gdy powiedziae: JAM JEST Zwycisk Obecnoci, nakazuj tej Obecnoci JAM JEST, by
rzdzia doskonale moim umysem, domem, sprawami
i wiatem, rzucie w wiat najwiksze Rozporzdzenie,
jakie mona uczyni, powiniene tylko odczuwa moc podtrzymujc, w momencie, kiedy stajesz twarz w twarz

142

z jak spraw. W ten sposb znajdziesz Doskonao przejawiajc si w Twoim umyle, domu i wiecie.
ycz sobie, aby codziennie czyta t specjaln cz
w celu utrzymania przed sob Wielkiej Prawdy, ktr zawiera ta afirmacja.
Teraz dochodzimy do punktu o wielkiej sile yciowej: do
Promienia lub Promieni Osobistych wyemitowanych przez
Jezusa.
Wielu pyta: A dlaczego wanie Jezusa?
Odpowiem: Dlatego, e ludzko jest nauczona koncentrowa sw uwag na Obecnoci Jezusa Chrystusa, a bardzo
mao ludzi na wiecie ma wiadomo istnienia Zastpw
Wzniesionych, Wielkich Mistrzw i Wielkiego Biaego Bractwa, ktre rzdzi nieograniczon Moc.
Przejmiesz Promie Jezusa Chrystusa podczas nastpnych
siedmiu tygodni. Ci, ktrzy mog odoy na bok kad myl
o innych osobowociach i z otwartymi ramionami mentalnie
przyj ten Promie w swj umys, dom i swj wiat bd
mogli dowiadczy prawie wszystkiego co moliwe.
Zapewniam Ci, e idea tych Promieni Osobistych Jezusa
Chrystusa nie jest czy wyimaginowanym i Ty, drogi uczniu,
powiniene by osobicie wdziczny Jezusowi za swoj pozycj i za mono otrzymania Wzniesionej Obecnoci Jezusa Chrystusa.
Tak jak Posaniec daje bogactwa, mdro i prawd, tak
te uczniowie musz w swej miujcej szczeroci dla
Mistrza, przez Obecno JAM JEST pracowa dla zdrowia
i powodzenia Posacw. To otworzy uczniowi drzwi, ktrych w inny sposb nie mgby otworzy.
Wszystko wskazuje na to, e niektrzy niedugo otrzymaj wyjanienia dotyczce pewnego sposobu uywania Pynnego wiata. Chc, by skierowa na to swoj uwag, eby,
jeeli jeste przygotowany, mg to otrzyma. Pozwl powiedzie sobie, e Twoje waciwe dziaanie bdzie polega na
tym, e bdziesz si zawsze cieszy z postpw Twoich braci
i sistr, poniewa kady z nich otrzyma to, czego potrzebuje
143

i w czasie, kiedy bdzie tego potrzebowa, a jeeli kto


potrzebuje czego innego ni drudzy, kady z nich otrzyma
swoje. Dlatego nigdy nie moesz odczuwa, e musisz mie
to samo, co ma kto inny chodzi mi o wyjanienia. Poniewa nie ma dwch jednakowych osb, ani dwch o takim samym stopniu zaawansowania; powiniene zrozumie, e kady nie moe otrzyma tego samego i w tym samym czasie.
Najwspanialsz dziaalnoci ucznia jest nieustannie bogosawi i cieszy si z kadego objawienia, ktre do dojdzie lub ktre dojdzie do jego towarzysza, utrzymujc w ten
sposb stale otwarte drzwi dla tej Wspanialej Wewntrznej
Obecnoci.
Tak zwane umysy praktyczne sdz, e nic nie jest tak
rzeczywiste jak to, co mog lub czego mog dotkn, i e
w aden sposb nie mog otrzyma swojej Obecnoci Wewntrznej jeeli nie wierz w Moc i Nieograniczone Prawa
Inteligencji BOGA Zindywidualizowanego.
Umys praktyczny, ktry zawsze wtpi w to, e istniej
rzeczy, ktrych on nie moe ani widzie ani dotkn, powinien przej jeszcze dug drog, albo odci to zwtpienie,
tak jak si odcina niepodan ga drzewa. Ty wiesz, e to
jest dobra myl i e, gdy ta ga zostanie odcita, naley
spali j w Spalajcym Pomieniu, aby zwtpienie nie wrcio po raz drugi. Trudne si to wydaje, e ucze ma zda sobie
spraw z ogromnej Mocy, ktra jest wiadomoci tej Spalajcej Obecnoci. Dla niektrych bardzo trudne jest usunicie
ze swych myli, e jest to sprawa wyimaginowana, ale jeli
mogliby zobaczy ze swego Wewntrznego punktu widzenia,
zobaczyliby, e Ona ma Obecno i Moc rzeczywist i skuteczn.
Chciabym, aby przynajmniej przez dwie minuty poczu
ten Olniewajcy Pomie wiata przenikajcy do kadego
atomu Twojej Istoty.
S pewne dziaania, ktre powinny by poczone z Wewntrzn Obecnoci zanim zatrzyma si na nich uwaga
zewntrzna. Jest to bardzo trudne do zrozumienia dla ucznia,
144

poniewa musi on sam najpierw przenikn do i przez swoj


Wewntrzn Obecno.
Rzecz bardzo prost, ale wspania jest bogosawienie
co wieczr i co rano Wspanialej Obecnoci ycia, ktra
oywia umys i ciao. Gbokie odczucie Obecnoci ycia
wzbudza respekt i wywouje ch dzikczynienia tak wzgldem Niej jak wzgldem wszystkiego, co w sobie zawiera.
Musisz jedynie by wdziczny za to, e jest i trwa nadal. Ta
sama Obecno ycia daje nam mono zrobienia rzeczy,
ktrych jestemy wiadomi, a ktre chcemy zrobi, poniewa
nie moemy nawet ruszy si bez tej Obecnoci, nie moemy
bez Niej nawet myle. Jeeli wemiemy na przykad t afirmacj: JAM JEST Obecnoci Mylc przez ten umys i to
ciao, to otrzymamy doniose myli.
Mzg jest pierwszym miejscem, w ktrym zaczyna przejawia si zahamowanie, poniewa jest punktem kontaktu
z faszywymi ideami, ktre rejestruj si szybko i intensywnie w Twojej strukturze, gdy jest on polem dziaalnoci atomowej. Ale uwaga utrzymywana na Obecnoci JAM JEST
uwalnia Wadz Doskonaoci, ktra jest w elektronie wewntrz atomu w taki sposb, e faszywe idee i zahamowanie
wiata rozpraszaj si i znikaj.
Pytanie: Dokd idziesz?
Odpowied (Saint Germain'a): Do Zotego Miasta.
Od teraz a do trzech tygodni po Nowym Roku jest w Zotym Miecie czas wielkiej radoci, poniewa jest to okres
wielkich moliwoci przekazania jego Potnego Promieniowania wiatu fizycznemu dziki wiatu i Promieniom Dwiku. Jeeli ludzko mogaby zrozumie i oceni ten fakt,
mogoby wydarzy si wiele rzeczy, nie przeszkadza to jednak ludziom, ktrzy mog je otrzyma by wycignli z tego
pewne korzyci.
Absolutne odsunicie umysu od kadej osobowoci jest
rzecz bardzo prost, gdyby uczniowie mogli to zrozumie.
Powinni jedynie wiedzie, e: JAM JEST Jedyn Obecnoci tutaj, bo to otwiera drzwi i to szeroko !
145

Mio i wezwanie do Istoty Wzniesionej daje moliwoci


otrzymania danego promieniowania i adne zaburzenie nie
jest moliwe.
Czowiek nie moe przez duszy czas przeszkadza postpowi i wzrastaniu drugiego czowieka. Skoro ten przeszkadzajcy nie osabia ani nie agodzi swego wpywu na
drugiego, ktry chce i do przodu czy wzwy, ten ktry
przeszkadza bdzie przeniesiony w inne miejsce, dziki swoim dziaaniom. Jeeli czowiek chwyta si wiata stale
i szczerze, to osobowoci przeszkadzajce bd harmonijnie
usunite z jego drogi.
W tym stanie wzrastania trzeba koniecznie wiedzie, e:
JAM JEST Obecnoci Aktywn wszystkich kanaw rozdzielajcych wszystko co dziaa dla mego dobra. Kiedy
przyjdzie Ci na myl, e: To jest wszystko co mam, wtedy
odetnij t myl w samym korzeniu i powiedz: JAM JEST
Obfitoci Boga w moich rkach i do mojej dyspozycji.
Ta afirmacja musi by podtrzymywana jako wite Milczenie wewntrz kadego z was. We to jako wit Mdro
i uywaj jej. Kiedy otrzymujesz co z wasnego JAM JEST,
to nie ma moliwoci, aby wzi cokolwiek, co naley do
kogo innego.
Ty nakazujesz swojemu wiatu, tak wic nie moesz bra
niczego, co nie naley do Ciebie, kiedy wiesz, e jeste swoim wasnym Prawem: JAM JEST Obecnoci dziaajc we
wszystkim. Nie ma moliwoci podziau Obecnoci JAM
JEST.
Jeli potrzebujesz pienidzy powiedz: JAM JEST Obecnoci Dziaajc, ktra przynosi te pienidze do moich rk
i do mojego uytku. Bardzo wane jest odsunicie si od
przykadania wielkiej wagi do pienidza. Jest on tylko rodkiem wymiany. Nie dawaj mu wadzy, daj jeszcze raz ca
wadz Bogu i potem gdy rozkaesz, niewane co by chcia,
bdziesz mia ca Moc natychmiast, aby mc przycign
spenienie rozkazu.

146

Wibracja wewntrz jakiegokolwiek elementu jest zawsze


Oddechem BOGA, ktry jest wiecznie samoutrzymujcy si.
Kade pulsowanie, jest Oddechem BOGA. wiadomo naturalna, e: JAM JEST Obecnoci doskonaego zdrowia jest
Oddechem dziaajcego BOGA.
JAM JEST Obecnoci przebaczenia w umyle i w sercu
kadego dziecka Boga. Z tego tekstu emanuje przeogromne
dziaanie wibracyjne. Utrzymuj to intensywnie w swoim
umyle: JAM JEST Czysty umys Boga.
BOGOSAWIESTWO:

O Ty, Wieczna, Potna, Indywidualna Obecnoci Jezusa


Chrystusa! Oddajemy Ci chwa i jestemy wdziczni za Twoje Promieniowanie, za Twoje Inteligentne Promienie, za Twoj Obecno Prowadzc do Poznania.
Oddajemy Ci chwa i jestemy wdziczni za to, e jestemy dzisiaj wiadomi tego Szczeglnego Promieniowania,
i e moemy otrzyma sodycz Jego Potnej Obecnoci
przez drzwi Naszej wiadomoci otwarte z mioci.

147

28 listopada 1932 r.

XVII.
Andy
INWOKACJA:

O Ty, Potna, Nieskoczona Obecnoci, Wszechrozumiejca Inteligencjo, Wszechprzenikajca Substancjo wiata! O Ty, Potna Obecnoci, Wzniesiony Mistrzu Jezusie
Chrystusie, przyjd teraz tak, jak Jego Potne Promieniowanie! Oddajemy chwa i dzikujemy wiatu i Tobie, o Potny Bracie! Oddajemy chwa i dzikujemy Wielkiemu Centralnemu Socu temu Jedynemu, ktrego Promie dzisiaj
otrzymujemy.
Odczuwajc peni Twojego Rozpromienionego ycia,
o BOE, korzymy si przed Twoj Potn Obecnoci.
Przynosz wam pozdrowienia od Wielkiego Mistrza
Boga Meru, ktrego posacem jest Nada. Jego imi nosi
wielka gra na Ziemi, dajc ludziom wyobraenie, a ktrej
tajemnica bdzie pewnego razu ujawniona, tak samo, jak
imi Mistrza Himalaya wyobraaj wielkie Gry Himalayskie. Nada przebywa teraz wraz ze Mn w Zotym Miecie,
na tych bliniaczych Promieniach przychodzimy dzisiaj.
W trakcie kolejnych siedmiu tygodni, jak byo to okrelone, i jak ju odczulicie, Nasz poczony Promie bdzie stale przychodzi do was ze Zotego Miasta.
148

TRAKTAT
Jeli jeste wystarczajco silny, aby to wytrzyma, to damy
Ci w formie opisowej jedno z najwspanialszych wyrae,
waciwego i niewaciwego uywania Potnej Obecnoci
JAM JEST.
Wydarzenie to dziao si w miejscu, ktre obecnie nazywamy Andami, w Ameryce Poudniowej, w czasie bardzo,
bardzo dawnym, prehistorycznym, kiedy dzieci Boga po raz
pierwszy zaczy zapomina skd si wywodz i zaczy domaga si Potnej Energii, o ktrej wiedziay, e im przynaley i e maj do niej prawo.
Uczniowie i caa ludzko ma tylko blade wyobraenie
o niej wiedzc, e bya ona zbyt czsto uywana dla celw
egoistycznych. Nigdy przed tym co podobnego nie miao
miejsca. Jeszcze do dzi pozostay dowody na to, e istniao
podziemne miasto, ktre opiszemy.
Och! Oby Dzieci Boga zbudziy si do wspaniaego dziaania, jakim jest uywanie Wadzy wiata dla dobra ludzkoci, podczas gdy ich uwaga szczerze skoncentrowaaby si na
tym wietle!
Jeeli wielu uczniw z rnych punktw widzenia Prawdy na Ziemi, mogoby dzisiaj odsun niewiedz z zewntrznego umysu i uwierzy w cuda, ktre mog si w tych czasach pojawi, przebiliby skorup zewntrznego Ja i pozwo
liliby wej wiatu. Wiara w rzeczy, ktrych si nie widzi
jest jednym z najlepszych sposobw do otwarcia drzwi wiadomej dziaalnoci wiata Obecnoci JAM JEST.
W taki sam sposb, w jaki uywasz auta i samolotu aby
szybko przeby odlego, Wielka Obecno JAM JEST
uywa Twego ciaa. Ciao reprezentuje samolot, a umys jego
potny motor, ktrym Obecno JAM JEST wprawia go
w ruch.
Jestem pewny, e uczniowie nie zrozumieli jak delikatnej
formy uywa zwtpienie. Jedno pytanie w umyle, wiadome
lub nie, dotyczce np. Wszechmocy Obecnoci JAM JEST
149

jest delikatn form zwtpienia. Ci, ktrzy chc lub prbuj


dyskutowa o rzeczywistym istnieniu Wielkiej Prawdy
ycia, wierzc w ni lub nie, pozwalaj na wejcie w nich
zwtpienia.
Dzi aden racjonalny umys, ktry chocia raz skoncentrowaby uwag na Obecnoci JAM JEST, nie mgby ju
dyskutowa ani wtpi we Wszechmoc tej Obecnoci JAM
JEST.
Zwtpienie rzadko rozpoznawalne przez wtpicego, ktry pozwala wej w umys argumentom dotyczcym rda
swego Ja, jest tylko brakiem siy do buntowania si przeciw
Prawu Sprzeciwu; sia charakteru porednio wiadczy o stopniu zewntrznego rozwoju.
Istnieje ogromna rnica midzy szczerym rozmylaniem
nad pojciem Prawdy, a ludzk tendencj do prowadzenia
dyskusji przeciw rzeczywistoci, w ktr nie chc wierzy.
Zawsze powanie i mile przyjmujemy kade szczere pytania
o Prawd, ale nie mamy nic wsplnego z dominujc tendencj w dyskusji, ktra chce dowie czegokolwiek przeciw
Prawdzie. Im bardziej ceni si dyskusje na temat Prawdy
w yciu ludzi, tym wiksza bdzie bariera przeszkadzajca
zrozumieniu, ktr one wytworz, a ktr i tak trzeba bdzie
kiedy przeskoczy.
Uczniowie, ktrzy krytykuj, potpiaj lub osdzaj ten
kana wyraania Prawdy, stoj zawsze w miejscu albo na
brzegu przepaci, w ktr mog w kadej chwili wpa bez
adnej przyczyny.
Chciabym, aby wszyscy zrozumieli, e ten blask wiata
by ustalony w pewnym celu i bdzie nadal pracowa nad
kad osobowoci, ktra bdzie tego chciaa. Mwi to
otwarcie, aby uczcy si tego Promieniowania mogli zrozumie, e maj do czynienia z Potnymi Siami, ktre s tak
samo Realne jak oni. Ci, ktrzy nie mog przej przez ten
egzamin i wytrzyma Blasku wiata nie mog wini za to
nikogo, jedynie siebie samych, poniewa maj przecie wol-

150

n wol uycia Potnej Obecnoci JAM JEST, dziki ktrej mog utrzyma nad sob absolutn samokontrol.
Musz jeszcze raz wyjani, e jeli bdziesz na tyle nierozwany, aby dyskutowa o witej Prawdzie, ktr tu daj
dla uzyskania Twojej wasnej wolnoci, z tymi, ktrzy nic
o niej nie wiedz, to wejdziesz w gbokie wody zwtpienia
i pyta. Mog Ci jedynie powiedzie, e w przeszoci uczniom, ktrzy wycofali si na odludzie w celu powicenia si
studiowaniu Prawdy, nigdy nie pozwalao si, ani im nigdy
nie przyszo do gowy dyskutowanie midzy sob na jej
temat. W ciszy i powadze stosowali instrukcje, jakie otrzymywali od swego Mistrza i starali si doj do takich rezultatw o jakie im chodzio.
Lepiej byoby, eby uczniowie zostali ukamienowani ni
gdyby mieli krytykowa wiato, ktre si im daje, poniewa
wchodzc w Obecno JAM JEST, tak jak si ich poucza,
pytania i zwtpienie znikyby z ich ycia jak unoszca si
mga.
Jestem pewny, e uczniowie obecnie s wystarczajco silni, aby usysze Prawd i uywa Siy Obecnoci JAM
JEST w celu kontrolowania, zarzdzania tym co zewntrzne,
i w kocu otrzymania cakowitej Obecnoci, Mioci, Wadzy, Obfitoci i Wielkiej i Wszechmocnej Obecnoci JAM
JEST, ktra daje im mono mylenia, czucia i ycia, a ktra daa im pragnienie osignicia Prawdy i wiata.
Chc powiedzie otwarcie i przekaza do waszej wiadomoci, e wasi bracia i siostry, ktrzy wam to wszystko przekazuj s jedynie Posacami Tych, ktrzy ju wiedz, ktrzy
ju wyprbowali to Prawo podczas wielu stuleci. Te Wielkie
Istoty, na ktrych skoncentrowaa si Twoja uwaga nie s
adnym mitem ani wymysem fantazji zewntrznej. S to
Istoty kochajce, ywe, mdre, ktre posiadaj Wadz, ktr
mog kierowa i uywa Jej zgodnie z wasn wol, a wic
mog robi to wszystko, co jest niemoliwe do pojcia przez
zwyky ludzki umys.

151

W przeszoci ucze prawie zawsze mia nieograniczony


czas, aby mg zdecydowa wewntrz siebie, czy pragnie
dziaa w wietle, czy chce nadal przebywa w niewiedzy,
dotyczcej jego Obecnoci i Potnych Zdolnoci. Kosmiczne cykle zmieniay si wiele razy i nadszed czas, w ktrym
dzieci Boga musz podj ostateczn decyzj, czyli zdecydowa si komu chc suy.
Nigdy przedtem w historii wiata nie istniao dla dzieci
Ziemi tyle moliwoci otrzymania Chway Soca, wiata
Wiecznego BOGA, bo nigdy nie byy na tyle wolne, aby
ograniczy w sobie to, co im przeszkadza.
Jeszcze raz mwi Ci, drogi uczniu, jeeli nie moesz
odczu w swoim sercu Prawdy tych instrukcji, ktre dochodz do Ciebie przez t ksik bdc rdem zota, to nigdy, w imi Twojej Obecnoci JAM JEST nie mw, ani nie
czy niczego, co mogoby zniechci kogo innego do wiata, ktre mgby otrzyma. W peni Wielkiej Mioci mojej
Istoty daj Tobie t prost i czyst Prawd i chc, aby jej
Chwaa spowodowaa zrozumienie i wiedz, ktre oznaczaj:
Mie Odwag, Czyni i Milcze.
Kade pytanie w Twoim umyle, dotyczce rzeczywistoci i autentycznoci rda, z ktrego pochodz te nauki,
jedynie przeszkadza w Twoim postpie i powoduje, e opniasz o miesice lub lata zrealizowanie tego, co moesz zrobi atwo, w kilka tygodni, z wolnym umysem i w pokoju.
Jako kto, kto Ciebie wybra, znam i czuj kad z Twoich
myli.
Ucze z atwoci moe myle, e jego dziaania i myli
s skryte i nieznane innym, ale dla Wyszych Istot nie ma
adnych czynw ani myli, ktre mogyby by przed nimi
ukryte, poniewa wszystko, co mylisz i czujesz rejestruje si
w wiecie eterycznym wok Ciebie w taki sposb, jak na
przykad nos, ktry wyrasta z Twojej twarzy.
Tak wic, nie popeniaj bdu sdzc, e moesz myle
i dziaa skrycie. Moesz co ukry przed zewntrznym Ja,
ale nigdy nie przed Obecnoci JAM JEST, ktr rwnie s
152

Istnoci Zastpw Wzniesionych do kadego zaktka Twojej


istoty. To, mj drogi uczniu, jest tym, co mi pozwolono
powiedzie, aby Tobie pomc i ostrzec Ci. W przyszoci
nie bd robi adnych dodatkowych uwag na ten temat.
Pamitaj, e decyzja pozostaje w Tobie, czy chcesz, czy nie
chcesz i naprzd.
A teraz powiem Ci co bardzo pocieszajcego. Jedyn
moliw racj, dziki ktrej Promie Osobisty Jezusa mg
by dany tym, ktrzy s pod tym promieniowaniem byo to,
e siedmiu z Jego uczniw byo wiadkami Wniebowstpienia Chrystusa, przed dwoma tysicami lat. On ich widzia
i rozpozna, tak jak widzi ich teraz i nadal daje nie tylko wiedz, ale i pomoc.
W taki sam sposb, w jaki Chwaa dochodzi do was, moi
drodzy, dochodzi rwnie do serc tych, ktrzy mog ju
otrzyma Obecno. Przy pomocy tego Promieniowania,
wielu z tych, ktrzy odczuwaj gbok mio do Jezusa,
bdzie obudzonych w Obecnoci BOGA wewntrz nich.
Oprcz tego, wsplna dziaalno Jezusa z Zastpami Wzniesionych rozprzestrzenia swj paszcz Mioci, Pokoju i wiata na ludzko, stajc si ogln pomoc atwiejsz do osignicia.
Mj drogi, wydaje Ci si niewiarygodne, kiedy mwi
Tobie, e Mistrzowie wiata i Mdroci maj przejcia przez
Ziemi we wszystkich kierunkach, w taki sam sposb jak Ty
na Ziemi masz swoje szosy i drogi, aby porusza si po nich
w swoim aucie z jednego miejsca na drugie.
Jeeli zrozumiaby struktur atomow Ziemi, to nie czuby, e jest to co niewiarygodnego, poniewa Ci Wielcy, ktrzy towarzyszyli postpowi ludzkoci od pocztku, potrzebuj jedynie uycia pewnych Promieni, aby przej przez
Ziemi tak atwo jak Ty przechodzisz przez wod, z t jedynie rnic, e Oni pozostawiaj za sob przestrze, a Ty,
kiedy idziesz przez wod zamyka si ona za Tob natychmiast. W podobny sposb Wielkie Istoty spowodoway, e
wiec drogi prowadzce ludzko do wiatoci. Drogi te s
153

dla tych, ktrym brak tego wiata, a ktrzy dziki nim mog
zawsze je odnale, aby nimi pj. Jeeli zdarza si czasami, e pomyl si i zbocz na bdn drog, to maj Obecno JAM JEST, ktra ich woa i znw prowadzi do czasu, a
stan si Nioscymi Pochodnie i Owiecajcymi drog tym,
ktrzy jeszcze jej szukaj.
JAM JEST Potn Obecnoci, ktra nigdy nie bywa
niecierpliwa lub rozczarowana, z powodu dugich okresw,
w ktrych dzieci Ziemi odwracaj si plecami do wiata,
aby cieszy si dziaalnoci ziemsk, do dnia, gdy ich dziaanie stanie si dla nich tak odraajce, e chociaby
w ostatnim oddechu, ale zawoaj: O Boe ratuj mnie!.
Nie mog powstrzyma si od miechu, gdy wyobraam
sobie, e pomylisz, i jestem starym zrzd, ale tak nie jest.
Jedynie potrzebuj odwagi, by powiedzie Ci Prawd i wskaza, jakie s Twoje potrzeby na Ziemi, aby mg z nich skorzysta. Kiedy poznasz mnie lepiej, nie bdziesz uwaa, e
jestem stary, ani e jestem zrzd.
W czasie gdy jeszcze stawiasz tyle pyta, nie napotkasz
drzwi otwartych cakowicie na otrzymanie instrukcji.
Promienie Naturalne stan si stae dla Ziemi i bd pobierane w jej centrum, jeeli yczenie ludzkoci zwrci si
w kierunku osignicia wiata i jeeli bdzie ono stae. Kula
Ziemska skada si z ziemi, powietrza i wody. Przez te trzy
elementy przenikaj Promienie Kosmicznego Ognia. Promienie te przechodz przez Ziemi, gdzie si cz, agodniej
i tworz wietlist Chwa skoncentrowanej dziaalnoci
wiata.
Jeden Promie wchodzi w skorup ziemi na poudnie od
centrum pustyni Gobi, a drugi od strony zachodniej jeziora
Titicaca w Andach. Jest to najwiksze jezioro w Ameryce
Poudniowej i na wiecie; byo punktem o bardzo wielkim
znaczeniu ile tam wiekw wstecz. S to punkty najbardziej
zintensyfikowanej wiatoci na Ziemi.
Podczas kadego cyklu ma miejsce jedno Dziaanie Kosmiczne, ktremu nic nie moe przeszkodzi. Wielkie Prawa
154

Kosmiczne s dokadne nawet w swych najmniejszych detalach i adne niepowodzenie lub przypadek nie moe temu
przeszkodzi.
Nie bierz pod uwag niczego innego na tym wiecie, tylko Wielk Obecno JAM JEST. Uwaaj i rzd swoim
uczuciem, bo jeeli nie bdziesz tego robi, przyjdzie moment, w ktrym Ciebie zaskoczy i nawet nie zdasz sobie
z tego sprawy.
Kiedy co Ci si stanie, a Ty, ktry znasz Prawo stracisz
odwag lub ch, musisz wrci natychmiast do Obecnoci
JAM JEST i zapyta, co masz robi. W przeciwnym wypadku
bdziesz koncentrowa uwag na niezadowoleniu i czasami
bdziesz potrzebowa nawet wstrzsu, aby on wyrwa Ciebie
z tego stanu.
Postanw: Ten opr musi ustpi, wizja i such musz
si przejawi.
Przyjmij sta postaw, e: JAM JEST Obecnoci mojego doskonaego widzenia i syszenia, aby uzdrowi te niekorzystne warunki. Kady z was powinien uywa nastpujcego nakazu: JAM JEST mj wzrok i such doskonay.
Opowieci Z tysica i jednej nocy pochodz od Mistrzw, ktrzy przekazali je jako Zakryt Prawd, aby pomc
ludzkoci, a ci, ktrzy uwierzyli w nie, dziki swej wierze
otrzymali wspaniae objawienia. W zasadzie te wspaniae
objawienia mog si przejawi jedynie przez wiar podtrzymujc kadego z nas, poniewa Wiara jest Moc Podtrzymujc i jeli moemy z ni y, staje si Prawd.
Zawsze s dwie czynnoci Prawa, gdy wchodzisz w peni
w jego dziaanie; pierwsza to zagszczenie, druga to przeobraenie w eter. Id za nimi w spokoju i nie pozwalaj, aby
czas, miejsce albo jakiekolwiek inne sprawy przeszkadzay
Ci.
Umys zewntrzny powinien pozosta spokojny i harmonijny, a wola zewntrzna i wewntrzna powinny sta si jednoci. Podczas gdy uwaga jest na nich utrzymywana ze sta
si i moc, bdzie wam objawione Dziaanie Wewntrzne,
155

a do momentu, kiedy bdziecie mogli wada nim cakowicie wiadomie.


BOGOSAWIESTWO:

O, Obecnoci Meru, Nady i Wielkich Wzniesionych Zastpw, oddajemy Wam chwa i jestemy wdziczni za
Wasz Rozpromienion Wspaniao, za Wasz Mdro,
za Wasz Substancj, ktr emanujecie, aby bya ona stale
widoczna. Oddajemy Wam chwa i jestemy wdziczni za
to, e Wasza Wielka Mdro i Inteligencja s Jedynym
z Wielkim JAM JEST, ktre z kadym razem przejawia
JAM JEST w coraz bardziej i bardziej wiadomym dziaaniu. Oddajemy Wam chwa i jestemy wdziczni, e uznajc
Obecno JAM JEST, otrzymujemy Klucz do wszystkich
przejaww widzialnych i niewidzialnych.

156

1 grudnia, 1932 r.

XVIII.
Dziaalno Poudniowo Amerykaska
INWOKACJA:
O Ty, Potna, Owiecajca Obecnoci, ktr JAM JEST!

Z wdzicznoci i chwa wchodzimy dzisiaj w Peni Twojej Obecnoci; na zawsze przyjmujemy Twoje Bezgraniczne
Bogosawiestwa, Twoj Si i Odwag, Twj Radosny Entuzjazm, ktre podtrzymuj Same Siebie.
Wiemy, e istnieje tylko Jedna Obecno! I ta Obecno
JAM JEST zawiera w sobie wszelk Dziaalno, ca Mdro i Si. Stoimy w Potnej Wolnoci pogodni i nieugici
wobec wszystkich zewntrznych przejaww tego wiata, ktry wydaje si, e dy do poprowadzenia nas w kierunku
przeciwnym.
Jestem pogodny w Twoim Wielkim Zawsze; wzywam
Twego Wielkiego Zwierzchnictwa ze swego miejsca! Stoj
w Blasku Wiecznego BOGA, na wieki patrzc na Jego Oblicze.
Przynosz wam pozdrowienie od Wielkich Zastpw i Ich
Bogosawiestwa obdarzajce was radosnym entuzjazmem,
ktry przyby tutaj wraz ze Mn. Postaramy si podtrzymywa was w tym stanie, bdcym Epicentrum Promieniowania, a uczniowie odczuj go i zaczn w nim dziaa.
157

W tym tygodniu zostao zakoczone znacznie wicej ni


byo zamierzone. Tak wic wkraczamy wraz z wami w czas
wielkiej radoci. Kochajce bogosawiestwo, ktre jeden
ucze posya innemu, jest godnie wysokiej pochway, i to
proste dziaanie szeroko otwiera drzwi, aby uczniowie otrzymali wszelk, przeznaczon im peni rozkoszy.
TRAKTAT
Bybym zachwycony, gdyby kady ucze wanie teraz
uy nastpujcego postanowienia z caym entuzjazmem jaki
moe sobie nakaza: JAM JEST, JAM JEST, Ja wiem, e
JAM JEST uycie Nieskoczonej Obfitoci Boga.
Chciabym wytumaczy Ci, e kiedy grupa uczcych si
uzgodni, e bdzie pracowa nad t sam zasad i kiedy uywaj tego postanowienia, to nie tylko przynosz swojemu
wiatu poytek z tej Wielkiej Obfitoci, ale rwnie bogosawi swoich uczniw zgrupowanych przy nich, poniewa
JAM JEST Obecnoci w kadym z nas. To jest wanie
ogromna wadza wsplnego dziaania.
Uczniowie, ktrzy wzajemnie dobrze sobie ycz, s
w rzeczywistoci podtrzymywani w Objciach Wielkiej Obecnoci JAM JEST i kiedy rozporzdzaj swoim dziaaniem,
s tymi, ktrzy nakazuj to uczucie i dziaanie, nie tylko
sobie samym, ale rwnie swoim wsptowarzyszom.
To wanie jest waciwe dziaanie, ktre uczniowie powinni utrzymywa i jeeli jest ono szczerze podtrzymywane
w sercu kadego z nich, nikt kto ma jakkolwiek potrzeb nie
zostanie pominity, a wprost przeciwnie, ucze, ktry pozwoli sobie na to, aby powstao w nim jakiekolwiek uczucie,
ktre jest przeciwne mioci wzgldem drugiego, odetnie si
od tej Wielkiej Chway i Bogosawiestwa.
Teraz wejdziemy w proste pojmowanie yczenia Boga
i wolnej woli. yczeniem Boga jest Obfito Dobrej Woli,
ktra jest przyrodzona kademu z Jego Dzieci.

158

Kiedy przybliysz si do wiata za pomoc uycia


Potnej Obecnoci JAM JEST ze szczeroci, nie jest moliwe aby dowiadczy czego innego ni tylko Woli Boga,
ktremu Ojciec da woln wol. Musisz zrozumie, e tylko
w Tobie jest prawo, ktre bdzie dziaao w Twoim yciu
i w Twoim wiecie. Musisz zrozumie, e Bg moe dziaa
w Twoim yciu i wiecie tylko dziki Twoim daniom, ze
wzgldu na to, e to TY masz t woln wol.
BG jest zasad caego ycia, a kade dziecko Boga jest
czci wiadom, aktywn i zindywidualizowan tej Wielkiej, Jedynej Zasady ycia, Mioci i Wadzy.
BG w postaci anioa stra, da kademu ze swoich dzieci Wspania wiadomo, ktra jest wszechobecn i zawsze
tak podatn, e moe by skierowana do centralnego punktu,
gdzie tworzy Piro wiata otaczajce Ziemi.
wiadomo jest kierowana woln wol. Bdna jest ortodoksyjna idea, e BG dziaa wedug Swojej wasnej woli
w yciu kadego z nas albo w yciu kadego narodu. B G
dziaa jedynie przez umysy swoich zindywidualizowa, ktre przywdziewaj osobowoci jakie widzisz wok siebie.
Te osobowoci s jedynie narzdziami do uytku i wyraania
tej wanie Potnej Indywidualnoci, ktr ksztatuje wola
Boga i nasza wolna wola. Osobowo yje pod Twoim wiadomym kierownictwem.
Powiadam Ci, e kada funkcja Twojego ciaa jest podtrzymywana przez dziaanie wiadome, mimo i nie zdajesz
sobie z tego sprawy, ale w miar jak zagbiasz si w wiadomo Potnej Obecnoci JAM JEST, to zrozumiesz, e
nie jest moliwe, aby miao miejsce jakiekolwiek dziaanie
zewntrzne bez dziaania samowiadomoci.
Moesz sprbowa przekona si o tym w sposb bardzo
prosty. W efekcie, jeeli chcesz zrealizowa jakie dziaanie
fizyczne, poruszy np.: rk, myl zrobienia tego musi ewidentnie poprzedzi dziaanie, bo w przeciwnym wypadku,
rka nie wykona ruchu.

159

Powiniene zaakceptowa to skromne wyjanienie i przemyle je, poniewa oczyci ono Twj umys ze wszystkich
zahamowa. Jeste Istot z Woln Wol oraz samowiadom
i to jest prawda ogromnie wana dla wszystkich uczniw.
Kocham kadego z was, mczyzn i kobiety.
Zindywidualizowana Obecno Jezusa Chrystusa bya
orodkiem obu wykadw w tym tygodniu. W jednym bya
w osobie Drzewa ycia, a kady ucze jest jego jedn
gazi. W innych bya Filarem Olepiajcej Chway, ktry jest jego Osobist Widzialn Form. W pierwszym, jego
Osoba bya w Drzewie ycia, ale niewidoczna, nie mwic o innych z Zastpw Wzniesionych takich jak: Nada,
Cha Ara, Lanto i Ja.
Chc powiedzie grupie bogosawionych chopcw z r we wntrzu, e z radoci obejmuj ich i przytulam do
mojej piersi, aby mogli uy i wdycha Promieniowanie
mojej Istoty. Maj Wolno i Panowanie w swoim zasigu,
jeeli bd si trzyma tych instrukcji i je stosowa. Oprcz
tego chc, aby uczniowie zrozumieli, e rdo ycia, ktre
pynie przez ich umysy i ciaa przychodzi do nich zawsze
czyste i naturalne, zawierajc ca swoj wadz, odwag,
energi i wiedz, jakiej potrzebuj, ale nie kontrolujc swych
myli i uczu ani idei zewntrznych, na ktrych spoczywa
ich uwaga, zmieniaj t Czyst Energi zewntrznymi mylami, na ktrych si skoncentrowali. Wytworzenie w sobie
nawyku bycia Samowiadomym, e JAM JEST jedyn dziaajc Inteligencj w kadym momencie, w ktrym umys
jest zajty, broni Cudownego i Mocnego rda ycia przed
efektami odbarwiajcymi, powiedziabym dyskwalifikujcymi, bdami mylenia narzuconego zewntrznej dziaalnoci
umysu. To jest skromny sekret doskonaoci, jeli kto potrafi go zrozumie.
To Wielkie ycie, przychodzi dla naszego uytku Czyste
i Doskonae, ale z braku zrozumienia, umys zewntrzny barwi je stale nieskoordynowanymi pogldami, wymylonymi

160

przez ludzi. W ten sposb ludzie zamieniaj jego Doskonae


Dziaanie na wyraanie zewntrzne ogranicze i niezgody.
To chyba wyjani Ci prost i samowiadom dziaalno,
ktr powiniene podtrzymywa, aby mc otrzyma to cudowne i doskonae ycie, ktre pynie cigle prze Twj umys
i ciao w swoim Czystym Stanie. Naprawd mwi Ci, e
tacy, ktrzy id w zgodzie z t ide, podtrzymujc j, zrozumiej, e emanacje ich wasnych cia stan si bardziej delikatne anieli ry czy lilii. Oprcz tego bd mogli pozna
wiadomo tej Doskonaoci, ktra napywa stale do naszego uytku jako zdrowie i zdrowy wygld, a przerodzi si
w Promieniowanie lnice jak Soce.
Kochany uczniu! To jest takie proste, potrzeba tak mao
wysiku, aby zrozumie to wiadomie. Czy to wszystko nie
jest warte tego, aby ze swej strony wszed w Obecno tego
rda ycia, aby otrzyma Peni i Bogosawiestwo?
Istniaa kiedy dziaalno tajemnego stowarzyszenia wywodzca si z Chin, ktra bya podtrzymywana przez wiato
do czasu, kiedy prowadzcy to stowarzyszenie zacz mie
podejrzenia, e jego crka, ktr bardzo kocha zostaa zamordowana przez jakiego Anglika w napadzie rabunkowym
podczas wojny. To wanie zaamao cae stowarzyszenie.
Odzwierciedlenie tego mamy w caym zewntrznym wiecie,
a nazywa si to postaw Fu Ma Czu; doskonay przykad
jak wiato mogo zosta rozproszone przez co, co zaczo si jako zwyka ch zemsty.
Fu Ma Czu w pocztkach swej dziaalnoci by dusz
pikn i godn podziwu i to ukazuje nam wanie jak zajcia
wojenne i chwilowy brak kontroli myli i uczu w czowieku, mog cakowicie rozproszy czysty przepyw ycia.
W stosunku do dziaalnoci poudniowoamerykaskiej, na
ktr praca ta skierowaa z radoci swoj uwag musz
powiedzie, e: do momentu, kiedy zaczo si to promieniowanie, moliwo stworzenia tego rda wiata w tak burzliwym wiecie, jakim by wiat zachodni bya powodem niedowierzania i wtpliwoci wielu z nas, za wyjtkiem Pani
161

Nady i mnie. Oni nie znali, ani nie wiedzieli o naszej dugiej
wsppracy, poniewa nie mwilimy im o tym. I tak, na
wasn odpowiedzialno powiedziaem: Ja sprbuj.
Teraz mam pen wspprac tych wszystkich, ktrzy wtpili. Mistrz z Wenus i Lanto rwnie byli z nami. Powiedziaem im: Nadszed czas, eby ci, ktrzy s poza dziaaniem
mogli zosta przeobraeni w Prawdziwych Posacw wiata. Dziki wam dowiodem, e miaem racj. Teraz wanie
prosz, abycie pracowali ze mn w podtrzymaniu tego. To
dowodzi, e jest moliwe ustanowienie tej Potnej Aktywnej Obecnoci w samym rodku burzy.
Zawsze to mwiem, a prawie przez cay czas byem sam;
jednak zdolno uczniw do tego, by mocno uchwyci si
uywania Obecnoci JAM JEST sprawia, e staj si moliwe rzeczy ogromne i aby doda odwagi mwi szczerze, e
w tych wspaniale podtrzymywanych warunkach doszlimy
do punktu, w ktrym jest moliwe posiadanie kilku Istot
Wzniesionych siedzcych pord was, widzialnych jak wasze
ciaa fizyczne i rozmawiajcych z wami.
Nie jest to zasug jedynie ycze uczniw, ale ich dobrym przygotowaniem do tego. Jasne, e dobry Brat nie wiedzia o tym jeszcze do niedawna, ale by przygotowywany do
tego przez trzydzieci lat. W cigu poowy tego czasu, jego
przygotowania byy ukoczone w wiecie niewidzialnym
i zaistniay jako rzeczy wane i pikne dla wszystkich, ktrzy
mogli je obserwowa.
Ucze: Poprzedniej nocy podczas gbokiej medytacji usyszaem sowa: W miecie Delhi.
Mistrz: Co w rzeczywistoci znaczy w Miecie wiata.
Ucze: W poniedziaek 29. listopada 1932 roku rano przed
lekcj i dzisiaj rwnie przed lekcj syszaem sowa Jezusa:
Bye ze mn w moich cierpieniach, bdziesz mnie teraz widzia w mojej Chwale i ujrzysz nagrod jak da ci mj Ojciec.
Mistrz: No i to wanie bdzie twoim zewntrznym dowiadczeniem.
162

Te same sowa, ktrych Jezus uywa od czasu do czasu,


mog by i bd uywane jeszcze wiele razy w niektrych
czciach wiata w celu urzeczywistnienia si, poniewa sowa, ktrych On uywa byy yciem i zawieray w sobie
ycie Wniebowstpione, albo ycie Doskonae.
Pytanie: Jaka jest sytuacja wiatowa?
Odpowied: Pierwiastek, ktry szuka wejcia nie urzeczywistni tak wiele jak oczekiwano. Bywa tak, e stara przypowie mwica o tym, e jeeli dasz byczkowi zbyt duo sznura moe si powiesi jest czasami prawd. Czasem niektrzy
myl, e uzyskali bardzo atwe zwycistwo, podczas gdy
okazao si, e wykopali sobie swj wasny grb.
Wielk radoci byo dla mnie udowodnienie, e na Ziemi, a szczeglnie w Ameryce, nad ktr tak bardzo pracowaem, byli tacy, ktrzy mogli otrzyma to, co Ty otrzymujesz
wanie teraz. Rwnie Mistrzowie Wenus obserwowali to
razem ze mn od jakiego czasu. Pole dziaania Kumary byo
inne, ale teraz rwnie obserwuje te dokonania.
adne promieniowanie nie wypywa na adn cz
Wszechwiata, poza tym, ktre przychodzi za porednictwem
wiadomej projekcji. Promieniowanie wyemitowane z gwiazd
na nasz Ziemi nie moe mie kontaktu z Ziemi bez wiadomego skierowania przez Istot Kosmiczn, ktra jest Obecnoci wiadomie Kierujc gwiazdy lub planety. To wiadome kierowanie jest tym, co powoduje, e promieniowanie
jednej planety na inn dotrze do celu, a take promieniowanie tak kierowane nie przyniesie nikomu szkody.
Prawa Uniwersalne, Kosmiczne, Ziemi, ktre odrzucaj
rozwj przez prawo dowiadczenia, nios ze sob co, czego
nie pojmuj jako opr. Jeeli nie byoby tego, co kady z nas
zna jako opr, nie byoby wiadomego wysiku, opr to jest
to, co uniemoliwioby rozumny postp albo powrotn drog
do Domu Ojca, z ktrej zboczyy dzieci Ziemi. Opr nie ma
nic wsplnego z niezgod. Opr jest Prawem Naturalnym,

163

niezgoda jest tworem ludzkim. Nie ma niezgody we Wszechwiecie z wyjtkiem tej, ktr tworzy osobowo.
Zdaj sobie spraw z tego, e: JAM JEST Obecnoci rzdzc wszystkim.
Pierwszym, co przychodzi na myl, jest yczenie i jeeli
popierasz wiadomo tego yczenia przez: JAM JEST Czysty Umys Boga, to spalasz myli i sprawiasz, e Twj
umys pozostaje cakowicie uwolniony od jakiegokolwiek
yczenia.
Nie ma ani jednego momentu w cigu dnia, w czasie ktrego nie zwizualizowalibymy czego, poniewa wadza
wzroku dziaa cay czas. Wyrzu wszystko co masz w umyle, zatrzymujc jedynie obraz tego, co pragniesz uzyska,
poniewa to jest wanie sekretem wizualizacji. Nie pozwalaj, aby uwaga przechodzia przez wzgldn prni.
BOGOSAWIESTWO:

Z wielkim oddaniem, w peni naszych Serc Mioci, w


peni naszej czci dla Obecnoci Boga, ktry JAM JEST,
Wzniesionego Mistrza Jezusa Chrystusa, oddajemy Ci Chwa i Podzikowanie za podtrzymujc Obecno i za dobrodziejstwo kadej wskazwki, zawartej w Tym Promieniowaniu, ktre otrzymujemy co godzina.
O Ty, Potna Obecnoci! Kiedy odzyskujemy siebie
w Twoich Potnych Objciach, to odczuwamy, e jestemy
cakowicie przeniknici Twoj Promienn Inteligencj, Twoj Wspania Si, Twoj Niezwycion Odwag i stale
przebywamy w Twoim Potnym wietle. Dzikujemy Ci.

164

5 grudnia, 1932 r.

XIX.
Osobisty promie JEZUSA
INWOKACJA:

O Ty, Majestatyczna Obecnoci Wzniesionego Mistrza


Jezusa Chrystusa! O Ty, ktry odzyskae Wieczne Panowanie nad caym istnieniem, ktry w pokoju przebywasz w Sercu Wiecznego Ojca, wylewajc Swj Dziewiczy Blask, ktry
obejmuje ca ludzko! Oddajemy Ci chwa i dzikujemy.
Nasze serca napenione s wielk radoci, poniewa Ty ze
Swoimi Wzniesionymi Zastpami wodzisz i kierujesz wiatem, Wiecznym wiatem dla Bogosawiestwa caej ludzkoci.
Poprzez Swj Indywidualny Promie Jezus przekae teraz
Swoje yczenia wzgldem uczniw.
TRAKTAT Umiowanego JEZUSA
Kiedy powiedziaem: JAM JEST brama otwarta, ktrej
aden czowiek zamkn nie moe, chciaem da do zrozumienia ludzkoci, e sowa moje odnosiy si do Wielkiego
JAM JEST, ktre jest yciem przejawionym w kadej istocie
i posiada form. Nie chciaem stwierdzi, e Jezus by jedyn
osob, ktrej by nadany ten przywilej. Kade z was, drogie
dzieci Jedynego Ojca, ma w sobie t sam Potn Obecno, czyli Wielkie JAM JEST, ktre Ja mam i ktre mia165

em w tym czasie, w ktrym osignem pene Wieczne Zwycistwo.


Dla podbudowania siy i pewnoci Twojego umysu,
chciabym aby zrozumia, e wiadomo, ktrej uyem,
aby osign Wielkie Zwycistwo zdobyem uywajc
Obecnoci JAM JEST, ktrej Ciebie ucz. Po poszukiwaniach wszystkimi moliwymi drogami, jakie istniay w tym
czasie, zdecydowane yczenie poznania Prawdy, doprowadzio mnie do Wielkiego Mistrza, ktrego i wy poznacie
pewnego dnia, a ktry obdarzy mnie Wewntrzn Tajemnic
i Potnym Zezwoleniem, co zwrcio mnie w kierunku
Potnej Obecnoci Wielkiego JAM JEST. Dziki Jego
promieniowaniu zrozumiaem i natychmiast zaczem to stosowa. Jest to jedyny sposb, w jaki indywidualizacja Promienia Boga moe osign Wieczne Zwycistwo i zbudowa swoj struktur na twardej podstawie, ktrej adna
dziaalno zewntrzna nie moe rozproszy
A teraz chc przekaza Ci prosty, ale wszechmocny sposb uywania Obecnoci. Wszyscy, ktrzy osignli Wielkie Zwycistwo, przede mn i po mnie, wznieli si tak jak
Ja to zrobiem, uywajc tej wiadomej dziaalnoci Potnej, Wiecznej Obecnoci JAM JEST.
Kiedy powiedziaem moim uczniom i ludzkoci: Rzeczy,
ktre robi, wy rwnie moecie robi, a nawet i wiksze ni
ja, to wiedziaem o czym mwi. Wiedziaem, e wewntrz
kadego zindywidualizowanego Dziecka Boga istnieje wanie ta Potna Obecno JAM JEST, dziki ktrej impulsy popychaj nas do przodu i bez zwtpienia. Mwi impulsy, poniewa to wanie chc wam powiedzie.
Stae uywanie Twojej Obecnoci JAM JEST popycha
Ciebie do przodu, pomimo jakiegokolwiek dziaania zewntrznego. Burze, zwtpienia, bunty i zaburzenia, mog pon wok Ciebie, ale tylko wtedy, gdy ta jedyna myl bdzie
stale utrzymywana w Tobie z moc i bdziesz przebywa
w wiadomoci Obecnoci JAM JEST, to moesz pozosta

166

spokojny, nieporuszony wszystkimi zajciami stworzonymi


przez ludzi, w ktre mgby by zamieszany.
Jest tylko jeden sposb, dziki ktremu Ty i Ojciec moecie sta si Jednoci na zawsze, a jest nim cakowite zaakceptowanie swojej Obecnoci JAM JEST, a take Energii,
Mioci, Mdroci i Mocy, ktre Ona daje jako zote wizy
i drogocenne schody, za pomoc ktrych wzniesiesz si spokojnie, a do ostatecznego urzeczywistnienia.
Pewnego dnia, w pewnej czci wiata kada indywidualizacja BOGA, OJCA, musi znale drog powrotu przez
swoj Obecno JAM JEST, wypeniajc w swoim cyklu,
albo w cyklach zindywidualizowanie wszystkich dziaa zewntrznych zewntrznego Ja. Ziemia jest jedyn sfer, gdzie
istnieje gsto struktury atomowej, ktrej dowiadczasz.
Uznanie wiadome i uycie Obecnoci JAM JEST, ktr jeste, stopniowo zwiksza dziaanie wibracyjne Twojej struktury atomowej zmieniajc kierunek i uwalniajc dziaalno
elektroniczn ukryt wewntrz atomu, pozwalajc na to, by
przemieni si w Istot Samoowiecon.
Chciabym, aby wszyscy, ktrzy mog to otrzyma i poczy si z tym pewnego dnia, zrozumieli dobrze, e Ja nie
jestem, ani nigdy nie byem Istot Szczegln, stworzon
przez Boga inaczej od reszty ludzkoci. Prawd jest, e uprzednio uczyniem wiele wiadomych wysikw i duo osignem przed inkarnacj, w ktrej doszedem do Wiecznego
Zwycistwa. Dowiadczenia, ktre wybraem przed dwoma
tysicami lat zaistniay po to, by da przykad, e kada indywidualizacja Boga musi osign ten stan wczeniej lub pniej.
Powtarzam z naciskiem, Drogie Dzieci B OGA, e chciaem, abycie widziay mnie jako Starszego Brata w jednoci
z wami. Gdy powiedziaem: JAM JEST z wami zawsze Obecnoci JAM JEST, ktr Jestem i ktr wy jestecie, a ktra
jest Jednoci czy nie dostrzege, e JAM JEST z Tob
zawsze? Medytuj o tym gboko i staraj si odczu realno
tego.
167

Podczas mojego wniebowstpienia i po nim, przekazaem


ogromn ilo promieniowania, rozpraszajc je na moich
umiowanych braci i siostry na Ziemi, ze sfery dokd odszedem, aby tam zamieszka.
Naprawd chc wam powiedzie, e kady czowiek, ktry pole swoj wiadom myl do mnie, w tym celu, aby si
wznie nad ziemskie ograniczenia albo nad swoje wasne
i bdzie y z tym w zgodzie, otrzyma ode mnie kad moliw pomoc, ktra moe by dana zgodnie z poziomem wzrostu wiadomoci, jak posiada.
Nie zrozum mnie le, kiedy mwi o wzrocie. Mwi
o ludzkoci oglnie. Nie odnosz si do tych, ktrzy maj ju
pewne osignicia w uywaniu i akceptowaniu swojej Obecnoci JAM JEST, ani do tych, ktrzy mog odsun zason
ludzkiego wznoszenia w kadym momencie i i naprzd
w Objciach Wniebowstpionej, Promieniujcej Obecnoci
JAM JEST. W grupie uczniw, ktra si ju uformowaa, s
tacy, dla ktrych jest ju moliwe uczynienie tego. Zaley to
jednak cakowicie od nich samych, od ich spokojnej zrwnowaonej intensywnoci, przez ktr zwracaj si wiadomie
do swojej Obecnoci JAM JEST.
Przynosz Ci wielkie nowiny, poniewa ich dowiadczyem w moim wasnym przeyciu. Przed tym zanim cakowicie zdecydowaem si da przykad ludzkoci, zaczem
nagle uywa afirmacji, ktra przysza do mnie jako wewntrzny impuls JAM JEST Zmartwychwstanie i ycie.
W dwa dni pniej, liczc od momentu, kiedy zaczem
uywa tej afirmacji, z wielk radoci zrozumiaem, co
mam robi i chc Ci zapewni, e to wiadome uycie
potnej afirmacji JAM JEST Zmartwychwstanie i ycie,
byo tym, co dao mi wadz, aby mc wznie si w Niebo
w obecnoci wielu i zarejestrowa w archiwach eterycznych
ten przykad, ktry bdzie si utrzymywa po wsze czasy,
wanie dla przykadu sucego ludzkoci.
Na nieszczcie zasona idei ortodoksyjnej pokrya umysy ludzkie nie pozwalajc na zrozumienie, e kady z nas
168

posiada w sobie Obecno JAM JEST, zupenie tak samo


jak Ja, dziki ktrej kady moe osign i czyni te same
rzeczy, ktre Ja czyniem i osign Wieczne Zwycistwo.
To jest wanie drogi uczniu posanie osobiste, ktre zostawiam Ci, wyraajc je przez Promie wiata i Dwiku,
w ktry moesz wej, widzie i sysze, jeeli masz wystarczajco przygotowan wiadomo.
Jeszce raz podkrelam, eby myla o mnie jak swoim
starszym Bracie, gotowym w kadym momencie Ci pomc.
Nie myl o mnie jako o Istocie Transcedentalnej, ktra jest
odlega od Twojego zasigu, z ktr kontakt nie jest moliwy, poniewa Obecno JAM JEST, ktra mnie habilitowaa, abym mg si wznie, jest t sam Obecnoci JAM
JEST, ktra moe da Ci to samo, co Ja uczyniem. Ty za,
masz dzi pomoc Wielkich Zastpw Wzniesionych, ktrzy
ju osignli Wieczne Zwycistwo i raduj si, e mog
Tobie pomc, podczas gdy Ty si przygotowujesz.
Obejmuj Ciebie Moj Mioci i powiadam Ci: Zawsze
jestem z Tob.
Saint Germain: Czy nie bya to dla was niespodzianka?
BOGOSAWIESTWO:

O Potna Obecnoci, przychodzimy odpocz w peni


Twojej Potnej Ciszy, aby poczu Twj Pokj, aby kocha
Twoj Harmoni wszystko napeniajc.
O Potna Obecnoci Mioci, ktra bije w sercach caej
ludzkoci, umocnij Siebie w ludzkich sercach; przycignij do
Siebie ich wiadom uwag i utrzymuj j na Sobie na
Wielkiej Gwiedzie Mioci w sercu kadego. Rozsaw
w nich Swoj Obecno i Swojego Stwrc; pobogosaw
ca ludzko, aby miaa si spoglda tylko na Ciebie i nigdy nie odwraca od Ciebie swoich oczu.

169

8 grudnia, 1932 r.

XX.
Energia z rki
INWOKACJA:

O Ty, Potna, Niezwyciona Obecnoci JAM JEST!


Skieruj Swoje Sowo do serc ludzkich dzieci. Przepenij ich
serca i umysy Wspaniaoci Twojej Obecnoci i si wiadomego dziaania, aby mogy one zwrci si do Ciebie i pozna jako Jedynego, jako Potne, Wieczne rdo caego
istnienia, ktre podtrzymuje wiadomo ludzkoci. Natchnij
je, aby zrozumiay Twoje Wielkie Zwierzchnictwo, aby uwiadomiy sobie, e tylko Ty jeste Panem i Dawc wszystkiego,
wskutek czego ich stosunki z innymi stayby si bezinteresowne. Dzikujemy Ci.
Przynosz wam Pozdrowienia od Wielkich Zastpw,
wylewajcych Swoj Rozpromienion Obecno na wasze
ycia.
TRAKTAT
Jest wielu tych, ktrzy obserwowali to urzeczywistnienie
i obserwuj z wielk radoci jak uczniowie naprawd wchodz w Potn Obecno JAM JEST; jak rzeczy, ktre im
przeszkadzay i draniy ich, rozpywaj si i odlepiaj od
nich tak, jakby nie istniay.
170

Kochany uczniu, czy nie zdajesz sobie sprawy z tej wielkiej radoci, ktra obejmuje i napenia tych, ktrzy przeszli
ju przez t drog Wielkiej Wolnoci i Mistrzostwa nad kadym ograniczeniem, a ktrzy widz teraz jak Ty wchodzisz
w t sam Obecno, ktra jeeli bdzie podtrzymywana doprowadzi Ciebie do nich na pewno? Jedynie gdy to, co
zewntrzne staje si Tobie wystarczajco posuszne, daje Ci
Wadz dojcia do tej Wielkiej Obecnoci Wewntrznej,
w ktrej kady moe spotka spokj i odpoczynek w tym
Potnym Poznaniu.
Na ten spokj i odpoczynek wpywa potna rzeka energii, tak jak strumie, ktry wypywa z gr, przechodzc przez
uprawne doliny pene kwiatw i innych doskonaych rolin.
Wanie w tym spokoju, przewyszajcym kade ludzkie pojcie, Ty bdziesz porusza si coraz lepiej i znajdziesz t wieczn rzek energii, ktra pynie przez Twoj Istot i dowiadczenia, jakie bdziesz mia, gdziekolwiek by nie poszed.
Prawd jest, e inteligencja jest kanaem przyjmujcym,
ale kiedy bdziesz odczuwa z gbok i pen szczeroci
Prawd Obecnoci JAM JEST, to odczujesz, e ten spokj
bdzie coraz bardziej wzrasta, a wreszcie, pewnego dnia
zobaczysz drzwi swojej twrczoci otwarte przed Tob i wejdziesz z otwartymi ramionami w t Wolno, wdychajc
zapachy Czystej Atmosfery wiata Eterycznego, gdzie
bdziesz mg modelowa Doskonale t plastyczn substancj, w taki sposb, w jaki bdziesz sobie tego yczy.
Idc naprzd, nie pozostawiaj za sob adnego lku i alu
za osobami, miejscami, warunkami lub rzeczami, ktre mogyby Ciebie zaburzy lub przerwa Twj spokj: Obecno wiata jest przed Tob i daje Ci znaki, aby postpowa za ni, aby mg by podtrzymywany przez Jej
uprzejme rami, otrzymujc nieskoczone bogactwa, ktre
ona Tobie ofiarowuje.
A teraz powiem co, co Ciebie zdziwi, cho zapewniam,
e to jest prawd. Przedwczoraj sformuowane zostao nastpujce pytanie: Czy bylicie razem poprzednio?
171

Chc wam powiedzie, e nie byoby moliwe przycign was do tego intensywnego dziaania Wielkiego Wewntrznego Prawa, gdyby nie istniao uprzednio harmonijne
zespolenie i doskonalenie. By moe, e trudno bdzie Ci
zrozumie za pierwszym razem to, co otrzymujesz jako
intensywne wiczenie i e jest ono dawane tylko po trzech
latach prby w odosobnieniu. Niektrzy z was nagromadzili
bogactwa Energii, chc przez to powiedzie Energii stworzonej przez wasz wiadom dziaalno dziki Obecnoci
JAM JEST. Jedni maj nagromadzone skarby wiata, inni
skarby mioci, jeszcze inni maj zoto i drogocenne kamienie, ktre byy strzeone, aby mogy by uyte w tej inkarnacji. Wielu jest ju przygotowanych, aby wypuci w wiat
widzialny te nagromadzone skarby. Nie mylcie, e zatracam
si w fantastycznych marzeniach. Daj wam jedynie te wiadomoci dla waszego dobra i dla waszego bogosawiestwa.
Chc, aby pomyla przez par minut i porozmawia ze
swoj Obecnoci JAM JEST mwic Jej co w tym rodzaju: Wielka Obecnoci Mistrzowska, ktr JAM JEST, kocham Ciebie, Uwielbiam Ciebie, zwracam si do Ciebie peni caej Mocy Twrczej, caej Mioci, caej Mdroci
i przez t Moc, ktr Jeste, daj Tobie ca Wadz, aby
uczynia widoczne w moich rkach i do mojego uytku,
urzeczywistnienie kadego mojego yczenia. Ju nie chc
mie adnej wadzy, dlatego teraz woam Ciebie Jedyn
Obecno, Zwycisk we wszystkim, w moim domu, w moim
yciu, w moim wiecie, w moim dowiadczeniu. Uznaj
Twoj Cakowit Wyszo i Twoj Wadz nad wszystkimi
rzeczami, i podczas gdy moja wiadomo jest skierowana
na realizacj, Twoja Niezwyciona Obecno i Twoja inteligencja bierze na siebie przewodnictwo, przynoszc natychmiastowe przejawianie si moich dowiadcze nawet
z szybkoci myli. Ja wiem, e Ty jeste Panem czasu,
miejsca i przestrzeni. Dlatego Ty wymagasz jedynie teraz,
dla przycignicia widocznej dziaalnoci caej Twojej
doskonaoci. Jestem absolutnie zdecydowany na cakowit
172

akceptacj tego teraz i zawsze i nie pozwol, aby mj


umys oddali si od tego, poniewa ja wiem, e jestemy
Jednoci.
Drogi uczniu, moesz doda do tego wszystko, co zechcesz lub czego potrzebujesz, a Ja zapewniam Ciebie, e moesz y w tym i z tego, bo Ja wysil si, aby przynie Tobie
pomoc i dowiadczysz otwarcia drzwi Obfitoci Boej.
To, czego najbardziej mona sobie yczy i co jest najwaniejsze, to aby kady czowiek mg skoncentrowa swj
umys w jednej staej potrzebie, a dojdzie do gbi i pewnoci tej Potnej Obecnoci JAM JEST, a kiedy ju znajdzie
si w niej, caa Mio, wiato, Dobro i Bogactwa bd
spywa na niego w jego yciu i dowiadczeniach dziki
wewntrznej mocy, ktrej nikt nie bdzie mg przeszkodzi.
Jest to cel waciwego wprawiania si i przyczyna, dla
ktrej uczniowie byli wprowadzeni do miejsc odosobnionych
w miar jak pozwalao na to ich przygotowanie, a poniewa
jak byo powiedziane, rozwizanie problemw jakie si pojawiaj na drodze jest stosunkowo atwe. Ale tu chc was zapyta: Ile jest warte rozwizywanie problemw jeli nie potraficie si od nich uwolni?
Spotka swoj Obecno JAM JEST i zakotwiczy si
w Niej jest jedyn podan rzecz, ktr naley zrobi.
Jasne, e do czasu, nim dojdziesz do tego punktu zdecydowanego zaczepienia si Twojej Wielkiej Obecnoci JAM JEST,
naley kolejno rozwizywa swoje problemy, w miar jak
przychodz, ale o wiele lepiej jest wej i uwolni t Potn
Obecno. Energia i Dziaanie, rozwi problemy zanim
one do Ciebie dojd. Czy to nie jest lepsze ni budzi si
codziennie i wynajdywa nowe problemy i stawia im czoa,
jakby byy czym bardzo wanym cho w rzeczywistoci
nim nie s? Mimo wszystko zgodzisz si ze mn, e niektre
problemy przynajmniej dla zmysw zewntrznych, maj
jednak ogromne znaczenie.
Za Twoje chwalebne posuszestwo dla Boskiej Zasady
Istot Twrczych, My skierujemy z naszej Zbroi niepokonan
173

Ochron, by osaniaa Ciebie, dopki sia wasnego wiata,


w ktre wchodzisz bdzie potrzebowaa ochrony.
Czy nie warto zdoby si na tyle koniecznego wysiku,
aby mc si zawsze porusza w tej Zwyciskiej Wolnoci?
Wwczas gdy zbudzisz si rano, ju nie napotkasz przeszkd.
Kiedy mwiem te sowa, utrzymywaem skoncentrowan
uwag i wizj na Tobie, bez Twej wiedzy, aby, kiedy usyszysz te sowa poczu wewntrzne przekonanie, e ta Wadza
zadowoli Ciebie. Za kadym razem, gdy krytyczne lub bahe
myli zechc wej do Twojej wiadomoci, zamknij natychmiast drzwi przed nimi i rozka im odej na zawsze od Ciebie. Nie daj im szansy, aby zaczy dziaa, przypominajc
sobie zawsze, e masz Si i Wadz Podtrzymujc, ktra
jest Potn Obecnoci JAM JEST. Jeeli masz trudnoci
z zamkniciem drzwi mw do Twojej Obecnoci JAM JEST
i powiedz Jej: Patrz! Potrzebuj pomocy! Strze, aby te
drzwi byy zamknite przed nieprzyjemnymi i krytycznymi
mylami, by nie mogy wej. Zamknij je na zawsze!
Chc, aby zwrci uwag wiadomoci, e moesz mwi do Twojej Obecnoci JAM JEST w taki sam sposb,
w jaki moesz mwi do mnie, wierzc, e Ja mam nieskoczon wadz, poniewa zapewniam Ciebie, e nie s to tylko
sowa, kiedy mwi Ci: Moesz powiedzie Twojej Wszechobecnej Obecnoci, eby Ciebie wzniosa do Wolnoci i Panowania nad wszystkimi rzeczami.
Kiedy ju osigne dziaanie Uniwersalnej Substancji,
chc zwrci Twoj uwag na nastpujce fakty: substancja
Twojego ciaa i ta substancja, ktra wydaje Ci si niewidoczn wok Ciebie, s bardzo czue i wraliwe na Twoje wiadome myli i uczucia, w zwizku z czym moesz nada im
kad form jak chcesz. Substancja Twego ciaa moe by
modelowana przez Twoj wiadom myl i uczucie i moe
uzyska pikno formy. Twoje oczy, zby i skra mog by
olniewajco pikne.
To dodaje otuchy paniom i jestem pewny, e rwnie
bdzie tak samo wane dla kawalerw i panw, mimo e oni
174

nie lubi przyznawa si do tego. Drodzy Bracia i Siostry,


kiedy zobaczycie swoj twarz w lustrze, to powiedzcie temu
odbiciu, ktre widzicie: Wadz Pikna i Inteligencji, ktr
JAM JEST rozkazuj przyj form Doskonaego Pikna
kadej Komrce, z ktrej jest zbudowane moje ciao, posuszne moim rozkazom, przemieniajc si w Doskonae
Pikno Myli, Sw, Uczu i Formy. JAM JEST Ogniem
i Piknem tych oczu, wysyam t Energi w kierunku kadego, na kogo spojrz.
W ten sposb osigniesz Doskonay wygld, ktry doda
Ci otuchy i zadowolenia, ktre pozwol zrozumie, e JAM
JEST zawsze Obecnoci Rzdzc.
Jeli chcesz, aby Twoje ksztaty stay si bardziej symetryczne, gad rkami cae swoje ciao od ramion a do ng,
czujc Doskonao lub symetri formy jakiej sobie yczysz.
Przez Twoje rce bdzie pyna energia tego, co sobie yczysz. Jeeli tego sprbujesz z gbokim poczuciem prawdy,
rezultaty ogromnie Ciebie zdziwi. To jest najlepszy rodek
wyszczuplajcy na wiecie i zapewniam Ciebie, e to sprawi,
i w midzyczasie, gdy Twoja skra osignie doskonao
i symetri jakiej sobie yczysz, stanie si mocna i elastyczna,
poniewa wysyasz energi Obecnoci JAM JEST przez
wszystkie komrki, dajc od nich posuszestwa wzgldem
Twego rozkazu. To moe wyda Ci si mieszne, ale mwi,
e jest to jeden z najlepszych sposobw, najpewniejszy i najdoskonalszy, aby osign doskonao ciaa. Mwi Ci, kady kto bdzie to praktykowa, wymodeluje swoje ciao tak,
jak bdzie sobie tego yczy.
Chc, aby uczniowie pojli peni tej myli, e s panami
swej formy, umysu i wiata i e mog wprowadzi do ciaa
to, czego chc. Czyste i Doskonae ycie B OGA przepywa
przez Ciebie w kadym momencie. Dlaczego wic nie zamieni starej formy na now? Czy nie wiesz, jak wane jest udoskonalanie ciaa? Co moe uczyni Obecno Wewntrzna
z ciaem, ktre stale jest chore i nieharmonijne? Kiedy jeste
w takiej sytuacji pamitaj, e jeeli skierujesz sw uwag na
175

ciao, dla Obecnoci JAM JEST pozostanie minimum uwagi. Przecie to takie atwe! Nie potrzeba niczego wicej tylko sprbowa! To upikszanie skry energi Obecnoci
JAM JEST powoduje, e skra staje si przepikna, zdrowa
i doskonaa.
Powodem tego, dlaczego mwi Ci o tym z tak gbokim
uczuciem zrozumienia, jest to, e widz ju zmiany i postp
u kadego z was, ze wiadom uwag skierowan szczeglnie na to, aby kady z was mgby doj o wiele szybciej do
tej tak podanej Doskonaoci, ktrej pragnie.
Kiedy kto ma anormalny brzuch lub co nie jest u niego
adne czy normalne, moe wznie lew rk doni do gry
i gadzi praw rk brzuch ruchami okrnymi z lewej ku
prawej. Za kadym razem, gdy rka przejdzie przez dan
cz ciaa powinien odczuwa gboko wnikajce dziaanie
energii. Szybkie naadowanie energi przez rk, wchodzi
w komrki modelujc ciao tak, jak chcemy. Zapewniam was,
e jest to instrukcja a nie fantazja i e ma wielkie znaczenie,
ktre jeli bdzie zrozumiane, da oczekiwane rezultaty.
wiadomo musi by nastpujca: Energia, ktra pynie
przez praw rk jest Obecnoci Wszechpotn i Wchaniajc, ktra pochania wszystkie niepotrzebne komrki
zwracajc ciau jego normalne i doskonae warunki.
Zabieg taki nie zmieni rozmiarw powoki brzusznej, ale
przeniknie przez ni do funkcji jelit, jako proces oczyszczajcy i oywiajcy, ktry bdzie mia wielkie zdrowotne znaczenie. Ci, ktrych jelita pracuj leniwie, poczuj jak si uaktywniaj, a powrc do normalnego stanu. Zapewniam was,
e damy nie bd ju potrzeboway uywa rnych rolek
czy aparatw, ktre powoduj wyszczuplanie sylwetki i rwnie zapewniam was, e nie tylko one robi te zabiegi w celu
uzyskania dobrej figury.
Jest nieszczciem, a mona powiedzie, e jest to obrzydliwe, i ludzie, ktrzy posiadaj w swoim wntrzu t Wszechpotn Obecno BOGA, daj tak wielk wadz rzeczom
zewntrznym, ktre mog wywoa rezultaty tak wewntrz
176

jak i na zewntrz ciaa, podczas gdy uywaj lekw, wicze


leczniczych, narkotykw czy czego innego, co i tak nie daje
zbyt wielkiego efektu, a jeli nawet to jest chwilowe; zapominaj o tym, e mog uywa Wszechpotnej Obecnoci
BOGA w sobie, poniewa Obecno ta dziaa tak na tkanki
mini, jak i na koci.
Umys zewntrzny zawsze wtpi w moliwoci takich
metod leczenia. Jeeli Wewntrzne JA moe wpyn na
jeden typ komrek, dlaczego nie moe wpyn na inne?
Zrbcie tak, aby zewntrzny umys zaakceptowa ca wadz Obecnoci Wewntrznej i pozwlcie, aby zrobia porzdek ze wszystkim, co dzieje si w waszym ciele.
Umys zewntrzny przyzwyczai was przez dugie lata do
nadawania ogromnej mocy lekom i innym rodkom, ale czy
nie widzicie, e jedyn rzecz, ktra moe leczy naprawd
jest wadza i autorytet, ktry zosta wam dany, a ktry
wszystko moe? Nie chc ani przez moment powiedzie,
eby ci, ktrzy nie znaj Obecnoci JAM JEST wyeliminowali wszystkie rodki lecznicze, ale jeli zwrciliby swoje
umysy w tym kierunku i uznaliby, e: adna rzecz zewntrzna nie ma adnej wadzy nad moim dowiadczeniem,
nad moj form oprcz tej, ktr im przypisuje mj umys,
wtedy przestaliby przebywa w tych ograniczeniach, ktre
sobie sami narzucili.
Pozwlcie mi powiedzie teraz, e prawie wszystko co
zaywacie, ma moc lecznicz tylko dziki temu, e wasz
umys nadaje im t moc. Dlatego najlepszym sposobem jest
skierowanie si do Wielkiej Obecnoci B OGA wewntrz nas
i oddanie Jej caej wadzy, aby uczynia to, co jest potrzebne
i to, czego Ty chcesz, poniewa bdzie dziaaa z ogromn
szybkoci i pewnoci o wiele wiksz ni jakikolwiek rodek leczniczy. Niektrzy uznaj t ide za marzenia, podczas
gdy inni podejm ogromne wysiki, aby to osign, bo
naprawd jest to jedyna rzecz warta zachodu.
Pamitajcie, e Obecno JAM JEST wie o wszystkim
przez ca wieczno, o wszystkim, co przeszo i o tym, co
177

jest i o tym, co bdzie, bez adnych ogranicze. Jeeli pomylisz o tej Wielkiej Obecnoci, zrozumiesz i przyznasz e ona
jest Mioci, Mdroci i Wadz, a wtedy, jeeli Twj
umys skieruje ca sw uwag na co, czego bdziesz bardzo
chcia, aby si wypenio, to zrozumiesz, e wanie ta Obecno jest otwartymi drzwiami do urzeczywistnienia i e nie
moe zawie.
Wywoaj Prawo Przebaczenia i wylij energi Mistrzowskiego JA, aby skorygowaa i naprawia bd, a w ten sposb
uzyskasz uwolnienie swojej reakcji.
Jak ju zorientowae si, wiele niepotrzebnej wadzy daje
si i dawao dziaalnoci zewntrznej, rwnie przydaje si
wiele wanoci rzeczom, ktre nie interesuj w niczym
Obecnoci JAM JEST. Jej nie interesuj bdy, popenione
przez zewntrzne Ja i jeeli czowiek mgby zrozumie, e
moe odwrci si plecami od wszystkich dziaa wiata
zewntrznego i odda Obecnoci Mistrza JAM JEST cay
autorytet i wadz w celu rozwizania i rozpuszczenia niewaciwych warunkw, nie mgby w aden sposb odczuwa reakcji wynikajcych ze zych dziaa.
Kiedy czowiek stale krytykujc potpia i osdza innych,
nie tylko czyni szkod innej osobie, ale rwnie pozwala, nie
wiedzc o tym, eby ten sam element, ktry on widzi w innej
osobie wszed w jego wasne dziaanie. Waciwe zrozumienie tego uatwia czowiekowi wstrzymywanie si od takiej
niepodanej dziaalnoci, poniewa rozumie, e robi to dla
swojego wasnego dobra.
A teraz pokaemy to z innej strony. Kiedy wiadomie
koncentruje si uwag na czym, ta waciwo wchodzi
w dowiadczenie czowieka. Wszystko co czowiek widzi
z gbokim uczuciem w drugim czowieku, bdzie na si
wchodzio w jego wasne dowiadczenie. I to jest wanie
niekwestionowanym dowodem na to, e jedynym podanym
uczuciem, ktre powinno kierowa czowiekiem jest Obecno Boskiej Mioci, przez co chc powiedzie: Mioci
Czystej i Bezinteresownej.
178

Uczniowie czasami pytaj, czemu musz mie niekiedy


do czynienia z tyloma uwarunkowaniami w swoich dowiadczeniach, gdy staj si coraz bardziej wraliwi. Wanie dlatego, e gdy widz co, o czym powiedziano im, e jest nieistotne, jednak koncentruj na tym sw uwag i wprowadzaj
to do swego ycia i umysu, a w kocu musz woy jeszcze
wiele wysiku w walk, aby uwolni si od tego. Tymczasem
mona ju na pocztku odwrci sw uwag, gdy uzna si
e: JAM JEST, JAM JEST ja wiem, e JAM JEST wolny od
tej rzeczy na zawsze. Nie wane, czym by to byo.
Jasne, e wszystko przychodzi do nas tylko z powodu braku samokontroli lub z powodu unikania stosowania tej samokontroli, aby mc rzdzi wszystkim co zewntrzne. S dwa
uwarunkowania, ktre przejawiaj si jasno w uczniach. Jedno, to e ucze jest wystarczajco chtny do woenia wysiku, ale bezwiednie pozwala na to, aby jego uwaga bya skoncentrowana rwnoczenie na rzeczach niepodanych. Drugie,
to w ktrym upr nie pozwala na wykonanie adnego wysiku.
aden Mistrz nie powinien mie ani przez chwil myli
krytycznych o jakimkolwiek uczniu, bo gdy j ma, to zaprasza t cech do swego wasnego wntrza. Jeeli uczniowie
potrafi uchwyci waciwe pojcie tego, wstrzymaj takie
postpowanie, dla wasnego dobra.
Zamilknicie w momencie, gdy widzi si w kim innym
jakie zaburzenie jest gorsze anieli wypowiedziana krytyka,
poniewa wtedy pozwala si na zakumulowanie tej siy. Kiedy dzieje si co niedobrego, co przyciga nasz uwag,
powiedzmy prosto do swojej Obecnoci JAM JEST: Obecno JAM JEST znajduje si wewntrz tej osoby, a to co
ludzkie mnie nie dotyczy. Niewane czy jest to osoba czy
przedmiot nieoywiony w momencie, gdy widzisz jego niedoskonao zapraszasz j do swego dowiadczenia. Jest to
tak wane, e nigdy nie dosy ostrzeenia przed tym i nigdy
nie bdzie zbyt wiele przypominania o tym.

179

Najwiksz uwag powinno si skierowa na swoje


Boskie JA aby zawsze je adorowa. To da Ci mono
i si wzniesienia si na wyszy poziom, skd bdziesz mg
przyj z pomoc wielu innym, podczas gdy teraz, moesz
pomc tylko niewielu.
adna suba nie moe da staej korzyci chyba, e czowiek wczeniej zaakceptuje i uczci swe wasne Boskie JA,
sw Potn Obecno JAM JEST. Powinni to bardzo jasno zrozumie ci, ktrzy chc suy wiatu i rzeczywicie
czyni dobro.
Gdy uczniowie mwi: gdybym mia pienidze, mgbym czyni wiele dobra, jest to dziaaniem przeciwnym do
tego, jakie powinni podj. Jeli czowiek wchodzi w Obecno JAM JEST, to moe mie tyle pienidzy ile chce, a mimo to wcale nie musi si od niej oddala.
Najlepiej w stosunku do wszystkich na wiecie myle,
e: jedynie Obecno JAM JEST dziaa w tej osobie.
Kade dowiadczenie zewntrzne jest jedynie jedn z dyscyplin. Dla tych, ktrzy wchodz w t prac, wiczenie si
w tym jest rzeczywicie szko kocow albo dowiadczeniem, spowodowanym przez to, e niektrzy czuj si nieco
sabsi. Wszystkie Zastpy Wzniesionych odczuwaj z ogromn radoci Mio i wdziczno, jak si im posya i oczywistym jest, e wtedy odpowiadaj bez granic.
JAM JEST jest wszystkim, co istnieje w kadym
miejscu, tak widzialnym jak i niewidzialnym.
Niezbdna wiadomo dojdzie do Ciebie od czasu do
czasu, w zalenoci od tego, jak bdziesz jej uywa.
Nie pozwl, aby sprawy Ciebie zmczyy. Jedynie
utrzymuj spokojne i pewne nastawienie do Wzniesienia si.
Spokojnie, szybko i z mioci zaakceptuj je i jedynie wiedz
o nim to eliminuje napicie. Nic nie jest bardziej podane
ni to.

180

BOGOSAWIESTWO:

O Ty, Potna, wszechprzenikajca, Nieskoczona Obecnoci JAM JEST! Posyamy Tobie nasz Wdziczno za to,
emy Ciebie znaleli, za to, emy uznali Ciebie wszechwadnym Twrc, reagujcym na wszystkie nasze potrzeby,
posyajcym doskonae Owiecenie i przynoszcym peni
Wiedzy i Zwierzchnictwa nad wszystkimi zewntrznymi
przejawami. Dzikujemy Ci za to, e Swoj Obecnoci
przenikasz cay wiat i e dziki Swojej Sile i Mdroci skaniasz do Doskonaoci cae istnienie.

181

12 grudnia, 1932 r.

XXI.
Bezpatne nauczanie
INWOKACJA:

O Ty, Wieczna Obecnoci, przejawiajca wszdzie Swoj


Doskonao! Witamy i wychwalamy Twoj Doskona Manifestacj w naszych yciach, domach i wiatach. Pragniemy,
aby Twoje Ogniste Promienie mogy na zawsze pochon
wszystko, e nie naley do Twojego wiata, aby Twoja
Mdro zawsze kierowaa, Twoja Mio zawsze otaczaa,
a Twoje wiato zawsze owietlao ciek Twojej Doskonaoci, aby pewnie utrzymywa nas w Blasku Swojej Sawy
od teraz na zawsze.
Przynosz wam Pozdrowienia, Rado i Mio Wielkich
Zastpw, ktre posyaj je wam ze wzgldu na nasz wspln sub oraz w imi bogosawiestwa, owiecenia i przebudzenia.
TRAKTAT
Ach! Gdyby tylko uczniowie mogli zrozumie, e nie istnieje ani wiksze dziaanie, ani wiksza wiadomo od tej,
jak jest praktyka Obecnoci JAM JEST. Niewane, ktrym
z tysicy istniejcych kanaw Prawdy d ludzie Ziemi, by
uzyska wiksze i szersze rozumienie to kady z nich
182

doprowadzi ich jedynie do jednego, do tego, z czego Ty masz


teraz askawy przywilej poznania, zrozumienia i korzystania.
Wiesz ju przecie, e wszelka wiedza lub moc s zupenie bezwartociowe, jeeli nie s wykorzystywane. Ci, ktrzy
z gbok szczeroci bd zwraca si do Obecnoci JAM
JEST i wykorzysta Jego Si, zobacz i poczuj we wntrzu
swojej Istoty, kiedy przyjdzie im ponownie zetkn si
z innymi kanaami poznania Prawdy, w jakim stopniu wiedza
o Obecnoci JAM JEST przeciga wszelkie inne o Niej
wyobraenia. Kiedy ucze wymawia JAM JEST z uczuciem
i uznaniem Prawdy, pobudza do dziaalnoci fizycznej
i widocznej Obecno i Moc B OGA, ktr jest JAM JEST,
jest to zupenie rne od jakiejkolwiek innej praktyki i zwyczajw, od innych afirmacji, ktre kiedykolwiek zostay ujte
w sowa.
Chc przez to powiedzie, e nie istnieje adne inne wraenie, ktre miaoby tak wadz jak JAM JEST w dokonaniu jakiegokolwiek zamierzenia, jeeli tylko zawsze zostanie
uyte ze wiadom uwag. Dlatego wanie Mistrz Jezus
doda j do swoich najwaniejszych afirmacji; jeeli uczniowie zrozumiej i bd medytowa nad afirmacjami, ktre
robi Mistrz Jezus, uchwyc wspania peni tego, co dotychczas im mwi.
Musz jednak przestrzec was, e w adnym momencie
instruktor mojej nauki nie moe pobiera pienidzy za t
nauk. Uczniowie mog da podarki, jeeli sobie tego ycz,
ale zapata jako wynagrodzenie zamyka natychmiast drzwi,
poniewa dziaalno JAM JEST jest rzdzona przez Boskie
Prawo, ktre pewnego dnia Ci wyjani. W tym momencie
nie mona Ci tego wytumaczy, choby by jak najbardziej
chtny, dlatego e nie moesz wej w promieniowanie Wewntrznego Krgu. Bracia, ktrzy otrzymuj t nauk przeszli
trzydzieci lat, bardzo trudnych i intensywnych prac przygotowawczych do tego, aby mc wykona t prac.
Krg Elektroniczny, w ktrym dziaa to promieniowanie
jest dostosowany w bardzo specyficznej formie, ale aby mc
183

wcign we inne istoty ludzkie, trzeba byoby przerobi je


i przeksztaci. Kada osoba ma swoje wasne promieniowanie, a take czstotliwo wibracji i nawet choby to promieniowanie byo najpikniejsze, musi min wiele lat, aby
moga si do niego dostroi. Ten niewidoczny mechanizm,
mimo e jest bardzo potny, jest rwnie bardzo delikatny,
jest tak delikatny jak najcieszy welon.
Jeszcze inne ostrzeenie musz Ci da w zwizku z promieniowaniem dziaania JAM JEST. Uczniowi czy instruktorowi nie wolno i dalej anieli prowadz instrukcje tej
nauki, jak rwnie nie mona da zbyt wiele od tych, ktrzy w to promieniowanie jeszcze nie weszli. Nie chcemy
rwnie, aby ktokolwiek by tak nieszczliwy, by przydarzyo mu si myle, e jest wiarygodny i moe rozprzestrzenia to nauczanie kiedy jeszcze nie otrzyma na to pozwolenia.
Instruktor lub ucze, ktry praktykuje Dziaalno JAM
JEST z gbokim uczuciem i szczeroci, nie powinien nigdy komercjalizowa tej nauki pobierajc opat za lekcje,
poniewa JAM JEST przemienia praktykujcego w nieprzezwyciony magnes Boskiej Obfitoci i nie potrzebuje on
adnego zarobku z lekcji, bo cay dobrobyt sam do niego
przychodzi. Kady, kto bdzie praktykowa mwic: JAM
JEST Wszechobecn i Nieograniczon Obfitoci Ojca, do
mojego uytku, mimo e na pocztku nie bdzie mia penego zrozumienia tego, co mwi, to prdzej czy pniej bdzie
mg zrozumie ca prawd i moc w niej zawart.
Ja wiem, e dla kadego utrzymanie si jest pierwsz rzecz na tej Ziemi, ale pienidz jest ulotny jak ruchome piaski
a do czasu, kiedy kady nauczy si praktykowa dziaalno
JAM JEST wiadomie i bdzie widzia w tym nieograniczony rodek. A wic tak wanie bdzie z pienidzmi, z mioci, ze zrozumieniem, wiatem, ktre bdziesz otrzymywa
po to, by si przekona, jakie promieniowanie posyam, aby
mg go uywa z niewzruszon wiadomoci. To Ci da
uwolnienie od jakichkolwiek kopotw pieninych.
184

Inn rzecz, o ktrej wahaem si Ci powiedzie, ale fakt,


e doczytae do tego miejsca zobowizuje mnie do tego
wyjanienia, jest to, e Obecno JAM JEST, ktrej w obecnej chwili zaczynasz uywa jest t sam, ktra jest w kadym czowieku, w Ziemi i w caym Wszechwiecie, e wanie ona jest t, ktra da Ci Moc i Inteligencj formuowania
wasnych rozporzdze. Chc take aby wiedzia, e Twoje
wiadome zastosowanie ich dziaa tak samo we wszystkich
czciach wiata. Przesyam Ci to ze specjalnym promieniowaniem, aby mg nabra zaufania do tego, co Ci mwi.
Ucze powinien zrobi wiele wiadomych wysikw w celu utrzymania spokoju w umyle w taki sposb, by Wadza
Wewntrzna moga pyn bez zahamowa i by yczenia
mogy si spenia. Kiedy w szkole dawano Ci jakie zadanie
arytmetyczne, aby mg je rozwiza i rwnie sprawdzi,
jeeli na pocztku nie potrafie, wic musiae to wiczy,
a uzyskae wynik zupenie poprawny, czy nie tak byo?
A jeeli znajdowae trudnoci w tym dziaaniu, wtedy pytae nauczyciela. I tu jest identycznie. Staraj si stosowa
reguy, ktre ju znasz, a wreszcie Twoje yczenia i potrzeby zaczn si spenia. Kiedy robisz afirmacj opart na
JAM JEST, to nie moe ona zawie, pod warunkiem, e
Twoja wiara i zdecydowanie s niezachwiane.
Wielk ulg i wyciszenie przynosi proba skierowana do
JAM JEST o wiato, Mio, Mdro lub Owiecenie,
bo w tym momencie wasze yczenie nie zawiera egoizmu.
Jedna rzecz nie godzi si z drug, a JAM JEST eliminuje
negatywne formy. Najwaniejsze dla kadego czowieka jest
zakotwiczenie si w Wielkiej Obecnoci tak, aby by przez
Ni zawsze umacniany, tote uywajc Inteligencji, Mioci
i Mocy tak wielkiej, wprawiamy J w ruch i najpierw zaczyna dziaa w nas.
Wszystkim uczniom przychodzi do gowy ch dawania
lekcji o tym co mwi, zanim si mentalnie wzmocni na
tyle, aby mogli bez przeszkd tym dysponowa. Rozalaj
si, cierpi wzloty i upadki, wycofuj si z tej nauki zdradza185

jc i zostawiajc t wspania prac, ktr w niedalekiej


przyszoci mogliby dobrze wykona. Wielka Obecno
JAM JEST moe spowodowa wszystko, jeeli tylko si J
wywouje, ale do tego wymagana jest wielka wytrzymao.
To, co jest potrzebne, mwi to otwarcie, to przeogromna
sia, aby nie pozwoli zmie si z tej drogi. Nie ma niczego,
co mogoby Ciebie bardziej wzmocni i doprowadzi do cakowitego zwycistwa w Twojej dziaalnoci zewntrznej jak
tylko wiadome uywanie Twojej Obecnoci JAM JEST. Sta
si nieugity przeciw wszystkiemu, co chciaoby Ci w tym
przeszkodzi. Przeciw kademu zakceniu z zewntrz powiedz: Ja wiem co robi i robi to. Moje JAM JEST prowadzi mnie i umacnia. Czasami bdziesz musia wymawia
sowa bardzo silne, aby odci jakiekolwiek inne wpywy,
rb co uwaasz, ale nie daj si im zdominowa.
Uywanie Obecnoci JAM JEST przeszkadza rozwijaniu
si w Tobie czego, co byoby niezrwnowaone. A dlaczego? Dlatego, e JAM JEST jest Doskona Rwnowag.
Jest Moc, jest Inteligencj, jest Mioci, ktra rzdzi
ca Doskonaoci. Samo wspomnienie o jej dziaaniu zobowizuje do rwnowagi. Rozkaz JAM JEST jest dziaaniem tego co ju istnieje, zmuszajc to do przejawienia si w
zewntrznym wiecie.
Jest kilka osb, ktre gdyby stale uyway penego mocy
zdania Jezusa: JAM JEST Zmartwychwstanie i ycie to
z ca pewnoci wniebowstpiyby w swych fizycznych ciaach. Nie mona uywa sw JAM JEST po yczeniu, e
czego si nie chce. Jezus przyszed z wasnej woli wyjani
uczniom form, przez ktr On dominowa nad kadym, a
do ostatniego ze swoich nieprzyjaci. Istniej dwie rzeczy,
ktre wstrzymuj postp ucznia. Jedna kiedy m lub ona
nie s zgodni w deniach. Druga obce sugestie. Ty masz
swoj Obecno JAM JEST, ktra jest Wszechinteligentna
i dziki niej moesz sta si odporny na kad dobr lub z
sugesti.

186

Ktry dzie przeznacz cakowicie na rozmowy o rzeczach psychicznych astralnych, ksiycowych itp. Nie ma
nikogo z dziesiciu tysicy ludzi, ktrzy zrozumieliby, e
obudzenie jasnowidzenia nie jest spraw duchow. Kiedy
zaczyna si widzie plan psychiczny, uywa si tylko i wycznie wzroku fizycznego, tyle e rozszerzonego. I to jest
wszystko. W planie psychicznym otrzymuje si rwnie sugestie, ktre zawieraj niezbyt duo prawdy, ale wystarczajco duo, aby obudzi zainteresowanie w kierunku si psychicznych szkodliwych, ktre nastpnie mog przej
wadz. To moe zdarzy si z powodu, zafascynowania, ale
wystarczy tylko skierowa sw uwag na Obecno JAM
JEST, a to odcignie nas od tego zainteresowania i wcignie
do Planu Duchowego, czyli Obecnoci JAM JEST.
Kiedy ludzie kontaktuj si z planem psychicznym stwierdzaj, e wszystko si rozpada. Nie otrzymuje si adnego
definitywnego dowodu na prawd, a w umyle powstaje zamt. Istoty planu psychicznego zaczynaj przepowiada przyszo i bardzo czsto chwali si. Jest to pierwsza rzecz,
ktr robi. Szukaj kogo, kim mogyby si bawi. Ratunkiem jest jedynie to, e nikt nie moe przezwyciy Posaca wiata, a kady kto pracuje ze swoj Obecnoci JAM
JEST jest Posacem wiata, jest Promieniowaniem. Ci, ktrzy opieraj si wiatu psychicznemu otrzymuj w zamian
wiato, ktre odrzuca wszystko to, czego w wietle nie ma.
Zaczynaj zawsze od ofiarowania wielkiej mioci i adoracji swojej Obecnoci JAM JEST, potem Istotom wiata,
ktre mog Ci pomc, a w kocu afirmuj: JAM JEST Zwycisk Obecnoci w kadej rzeczy, ktrej pragn, JAM
JEST Obecnoci w kadym rozkazie, ktry wydaj wypeniajc go i napeniajc. Teraz nie ma niczego, co zamknoby
drzwi tak szybko jak niecierpliwo, zaburzenie, zy stan
ducha i popiech w celu uzyskania rezultatw. aden twr
ludzki, adna ignorancja innych umysw, nawet kiedy s
skierowane do nas osobicie, nie maj adnej moliwoci,
aby nas zaburzy. Jeeli cokolwiek z tego typu spraw wpro187

wadza zamt, natychmiast skieruj si do Obecnoci JAM


JEST i daj, aby wyranie zobaczy jak drog masz i
i jak masz oceni t sytuacj. Ten kana powiniene utrzymywa zawsze w czystoci. Wyobraenia Mistrzw jakie o nich
mamy powinny by wite dla ucznia. Zapamitaj staroytn
maksym :
Wiedzie, Mie odwag, Czyni i Milcze.
Wzmianka CONNY MENDEZ'a

Wiedzie oznacza zna Prawd. Mie odwag mie


zastosowa wiar uwierzy. Czyni to postpowa w najwaciwszy sposb jaki znasz. Milcze to utrzymywa
cisz wzgldem swego postpowania, swych pragnie i potrzeb, jak rwnie wzgldem tego, czego nie masz. Nie
paplaj i nie wychwalaj si, poniewa jest to prna chwaa.
Gdy uczniowie dyskutuj i komentuj w towarzystwie tych,
ktrzy nie s do nich dostrojeni, s na niszym poziomie zrozumienia, rozpraszaj si i daj zy przykad. Czowiek, ktry gada aby gada, moe zrobi w cigu jednej godziny tyle
szkody, e trudno to sobie wyobrazi.
BOGOSAWIESTWO:

Z peni Twojej Potnej Obfitoci, o Wielkie JAM JEST,


czujemy Twoj Pync Energi. Czujemy Twoj Otulajc
Mio. Czujemy Twoj przemieniajc nas Obecno, przypieszajc wszystkich, ktrzy zwrcili si do Ciebie, do Twojej Doskonaoci. Czujemy Twoj Wspania Obecno okrywajc tych uczniw Twoim Potnym Paszczem Pokoju,
umoliwiajcym im utrzymanie Doskonaej Samokontroli
i podtrzymujcego ich w Twojej Potnej Doskonaoci, aby
mogli oni zamanifestowa Twoj Potn Obecno wanie
teraz.

188

15 grudnia, 1932 r.

XXII.
Plan psychiczny
INWOKACJA:

O Ty, Nieskoczona, Wieczna Obecnoci! Twoje Wszechprzenikajce wiato, Twoja Obfito Substancji obejmuj
i napeniaj cae Stworzenie. Podporzdkowujemy dziaalno
umysu zewntrznego wiadomemu kierownictwu w celu
uformowania wszelkiej, upragnionej formy. Oddajemy Ci
chwa i jestemy wdziczni za Inteligentne Dziaanie Twojej
Mioci, Mdroci i Wadzy w umysach, majce skierowa
je i wznie do Absolutnej Doskonaoci.
Przynosz wam Pozdrowienia od Wzniesionych Zastpw, zawsze wspierajcych Posacw wiata, otulajc ich
Rozpromienionymi Paszczami Owiecenia i Ochrony.
TRAKTAT
Ucze powinien zrozumie, e to co nazywamy planem
psychicznym nie ma nic wsplnego z uduchowieniem. Jest to
jedynie zdolno ludzka, ktra moe by tylko mi rozrywk
dla tych istot ludzkich, ktre zwrc na ni uwag.
Ale naley was ostrzec, e ten, ktry sam chce wej
w plan psychiczny, wiadomie lub nie, lepiej aby w ogle nie
wszed w t inkarnacj, poniewa zafascynowanie fenome189

nem psychicznym jest tak trwae, e kady z zakotwiczajcych si w planie psychicznym nie moe si w tej inkarnacji
z tego uwolni, a waciwie, mwic prawd, do uwolnienia
si potrzebuje kilku rnych inkarnacji.
Na kadym poziomie wiadomoci istnieje fragment
prawdy nierozeznanej Gdyby tak nie byo, nie byoby moliwe utrzymanie si tylko Prawda jest wieczna, mimo i
kamstwo istnieje i jest moliwe, ale jest przemijajce. Musisz zrozumie, e we wszystkim, w kadej dziaalnoci, jest
mniej lub wicej Boskiej Energii w dziaaniu, ale le uytej
chocia dziaajcej.
Szczery ucze nie bdzie zwraca uwagi na fenomeny
psychiczne ani widoczne, ani syszalne i powinien zrozumie, e jeeli si pojawi, musi przej przez nie, wyj
z nich poprzez swoj wewntrzn wol niebieski pomie
z mocnym postanowieniem, e chce wej kiedy w Pas
Elektroniczny, gdzie wyraa si jedyna Prawda.
Drogi uczniu, kiedy wyjaniam Ci to wszystko, co konieczne, chc aby podj decyzj o nie odczuwaniu adnego strachu. Wewntrz kadego mylenia i uczucia na poziomie psychicznym dziaa to, co znamy na tym wiecie pod nazw
zgubnej siy. Czasami dusze, ktre zdobyy wielkie osignicia wewntrzne nie rozumiejc tej rzeczywistoci, o ktrej tu
mwi, pozwoliy, aby ich uwaga zatrzymaa si lub zostaa
przycignita do tego poziomu, poniewa obudzia si w nich
przedwczenie jedna z tych waciwoci i dlatego, e cie
prawdy zosta im przekazany przez rne fenomeny, w ten
sposb przycigajc ich uwag. Nastpnie, kiedy ich uwaga
zostaa ju skierowana i przycignita, wszystko, co wygldao na prawd znikno.
Jednym z najbardziej fascynujcych atrybutw tego planu
s faszywe przepowiednie, ktre powoduj, e czowiek
tworzy nowe coraz bardziej odwane i bezczelne. Od czasu
do czasu spenia si co z tego, aby przytrzyma ludzk uwag i przycign do nich jeszcze bardziej. Jednoczenie z tym
istnieje pewna substancja, ktra jest wtedy wprowadzana do
190

mzgu na razie nie mog Ci o niej nic powiedzie , a ktra powoduje, e Mistrz nie moe pomc takiemu czowiekowi, bo wtedy Mistrz dziaaby przeciw wolnej woli danego
czowieka, ktry zaakceptowa tak sytuacj. Istniej przypadki, w ktrych czowiek zrozumia swj bd zanim byo
za pno i na jego intensywne woanie posano do niego jednego z Braci.
Czasami zdarza si, e taki kto, kto z powodu swojej
wielkiej czystoci przechodzi przez ten plan nawet bez poznania go i kontaktowania si z nim. Taki czowiek jest naprawd szczliwy. Siy w tym planie dziaaj bezporednio
na natur czuciow i na namitnoci kadego czowieka
poniewa tdy jest im najatwiej do niego dotrze.
Te istoty, ktre zatraciy moc i wadz kontrolowania
swoich emocji zoci lub seksu wpltay si w plan psychiczny myli i uczu i otworzyy w ten sposb drzwi swoich
cudownych wity Boga.
Przez te otwarte drzwi z planu psychicznego przenikaj
siy zintensyfikowane przez swe pasje a do stanu cakowicie
pozbawionego kontroli. Lepiej byoby, aby czowiek zgin
od ukszenia jadowitego wa. Czowiek zapltany w t psychiczn sfer bardzo czsto pozostaje w niej uwiziony na
wiele inkarnacji. A dlaczego tak si dzieje? Dlatego, e wywoany zosta zapis w jego wiecie mentalnym, od ktrego
nie wie jak si uwolni. I tak, dusze te rodz si ponownie
z tymi samymi tendencjami, a do trzeciego, czwartego narodzenia si. S to istoty zdeprawowane, ktre mona spotka
wszdzie.
Czasami wpyw tych istot jest tak zy, poniewa potrafi
ukrywa si przez duszy czas przed wiatem zewntrznym
wykonujc swoj fataln prac w skrytoci, co stwarza najbardziej szkodliw sytuacj, gdy nie jest atwa do zauwaenia.
We wszystkich wyszych planach istniej wielkie i pikne
dusze, ktre chtnie schodz w d do tego poziomu, w ktrym znajduje si dany czowiek, aby pomc mu przez swoje
191

promieniowanie i odczy go od niektrych dziaa ludzkich. Jest duo chtnych, mczyzn i kobiet lecz przewaaj
kobiety. Istniej pikne kobiety inkarnowane w ciaach kobiet, ktre tylko po to cz si w maestwie z dusz msk, zapltan w warunki psychiczne, by j uwolni. Jeeli
kto dojdzie do tego, e eni si czy wychodzi za m i wywouje Wewntrznego BOGA i mwi do Niego: Jeeli ten lub
ma za swoj podstaw tylko pocig fizyczny, to niech nie dojdzie do skutku, powoduje, e dziki temu ogromny bl i tortury mog zosta wyeliminowane.
A teraz prawda o tym wszystkim. Ci, ktrzy przez wasne
wysiki dochodz do tego, co oznacza Wielka Obecno
JAM JEST lub prawdziwa Istota kadego czowieka i jeeli
potrafi trzyma si tej prawdy, nigdy nie zostan zaatakowane przez wyej wymienione zaburzenia. Moe to zdarzy si
jedynie w przypadku, kiedy bdzie to ich wasn wol, gdy
dojd do jeszcze wyszych planw, gdzie bd wiedzieli dokadnie, dlaczego co takiego bd musieli zrobi.
W okresie wojen atwiej otwiera si tama do planu psychicznego. Wanie dlatego po wojnie obserwuje si o wiele
wicej ni w jakimkolwiek innym okresie przejaww emocjonalnych dokonanych w afekcie i niekontrolowanych.
Wiedza ta nie powinna wywoywa w nikim adnego lku
przed planem psychicznym. Jeeli uczniowie w tym momencie uwaaj, e przechodz przez taki plan musz natychmiast wiadomie zawoa: JAM JEST Obecnoci Mistrzowsk, ktra kontroluje i zawsze zwycia, a natychmiast
znajd w sobie tyle siy, e potrafi stan twarz w twarz
z jaw i przej przez ni bez adnego lku.
Jezus przypomina, e wszystkim uczniom dane jest wytumaczenie w czasie otwarcia Potrjnego Promieniowania,
co oznacza dokadnie ta dziaalno, ta praktyka. Obecno
JAM JEST: Ojca, Syna i Ducha witego lub Potrjnego Pomienia.
Astrologia: Jedn z najbardziej przykrych rzeczy jakie
mam Ci do powiedzenia jest to, i wielu z tych, ktrzy staraj
192

si robi horoskopy, jest niewiadomych tego, e cz si


z sieci psychiczn, zaczynaj by zmysowi i bra pod uwag warunki, ktre istniej, ale tylko w tym planie.
Jest to jedna z najsmutniejszych dziaalnoci, poniewa
istota nie jest wiadoma, e otworzya si na wiar w to, co j
otula do takiego stopnia, e adne argumenty i zdrowy rozsdek nie mog zmieni jej przekona. W minionych 20-tu
latach to zostao napisane w 1932 roku astrologia bya
uywana bardziej w tym ni w jakimkolwiek innym celu.
Wiele razy myl o promieniowaniu planu psychicznego
przemawia przez astrologi i mwi, e takie to a takie warunki zamanifestuj si dla danej osoby i e nie mog by
odmienione. Jeeli nie jest to mwione sowami, jest to zrobione tak, e jednak da si odczu. Jest to jedna z tych przyczyn, ktre spowodoway kataklizm Atlantydy wanie dlatego, e Atlanci nie chcieli sucha gosu Mistrzw Mdroci,
ktry ich ostrzega.
Rozumiem, mj drogi uczniu, e jeli interesuj Ci horoskopy, to moesz myle, i jestem bardzo surowy, ale tak
nie jest. Moja mio do Ciebie jest wystarczajco wielka, by
powiedzie Ci czyst prawd. Jeeli nie moesz uwierzy
w ni, bdziesz musia i swoj drog, poniewa jeste istot o wolnej woli, ktrej nie mam zamiaru atakowa, a poza
tym mog jedynie powiedzie, e mam ten przywilej pokazania Ci waciwej drogi.
Ci, ktrzy mocno trzymaj si swojej Obecnoci JAM
JEST nigdy nie bd musieli si ba adnej z tych rzeczy,
o ktrych tu mwiem, poniewa Obecno JAM JEST
moe naprawi wszystko i moe utrzyma ich mocno na drodze prawdziwego wiata, podwyszajc zot gam ich zdecydowanych krokw potrzebnych do osignicia penej
i doskonaej wadzy nad sob.
Zapewniam Ci, mj drogi, e moje serce krwawi za tych,
ktrzy poddaj si niewolnictwu astrologii, poniewa s lepi
na ukazujc si przed nimi drog pen kolcw i na agoni
z ran zadanych kolcami, ktra moe by nie do wytrzymania,
193

gdy przyjdzie czas, e bd ca sw istot prosi: Boe,


wska mi prawdziw drog!
Drogi uczniu, ktry z tak wielkim zapaem szukasz wiata, musisz wiedzie, e nie istnieje nic innego jak tylko
Obecno, ktra jest Twoj niezwycion Opiek i jest t
Wielk Obecnoci JAM JEST, czyli Bogiem w Tobie. Nie
pozwl, by Twoja uwaga zostaa rozproszona przez zewntrzne przejawy, przez astrologi, numerologi, spirytyzm
czy jakkolwiek inn rzecz, ktra sprawi, e Twoja uwaga
zboczy z drogi bdcej Wielk Obecnoci JAM JEST, ktra
jest Twoim prawdziwym istnieniem.
Jeeli zwrcisz si do Niej, to w kadej chwili Ona bdzie
kierowaa Tob na ciece do wiata z t pewnoci i spokojem, ktry pozwoli Ci wej w Wielkie Milczenie i Pokj
przechodzcy wszelkie moliwe wyobraenie, gdzie znajdziesz najwiksz ze wszystkich dziaalnoci B OGA, Obecno JAM JEST.
Mj drogi, nie moesz suy dwm panom, w tym samym czasie. Majc woln wol, musisz wybra. Jeeli
wybierzesz to, co zewntrzne zapominajc o niezwycionej
Obecnoci JAM JEST, to wtedy, mimo e moja mio
bdzie zawsze koo Ciebie i bdzie Ci otula niby wielki
paszcz opieki, bdziemy musieli czeka a do momentu, gdy
sam wybierzesz powrt do Jedynego Boga.
Jeeli wybierzesz Twoj Obecno JAM JEST i bdziesz
w niej przebywa, to Twoje walki szybko si skocz. Znajdziesz krc w swojej sferze Pokoju, harmoni i doskonao. Odtd bdziesz mg obserwowa wiat zewntrzny
z wielkim wspczuciem, lecz nigdy z uczuciem ludzkiej litoci, ktre powoduje pogrenie wasnej ewolucji i wzrostu.
To przypomina nam staroytne powiedzenie: Szukajcie
Krlestwa w Niebiosach, a wszystko inne bdzie wam dane.
Krlestwo Niebios jest wanie t Wielk Obecnoci JAM
JEST, Twoj jedyn rzeczywistoci, ktre jest panem i dawc wszystkich rzeczy stworzonych i przejawianych.

194

Czy nie dziwi Ciebie, mj drogi, e mona i tyle czasu


w niezgodzie i w ograniczeniach, podczas gdy Mistrzowska
Obecno wiata, czyli Obecno JAM JEST idzie nieustannie obok nas, czekajc a zwrcimy si do Niej i otrzymamy swoje promienne i zwyciskie bogosawiestwo, doskonao we wszystkich naszych zewntrznych przejawach?
Ty te masz ten przywilej.
Mimo e jest mi al, i niektrzy nie czuj jeszcze prawdziwej wagi ich Obecnoci JAM JEST i jeszcze poszukuj
rzeczy zewntrznych, jestem z nimi otulajc ich moj mioci, poniewa oni wszyscy maj woln wol. By moe
jestem nieco starowiecki, ale kiedy widz ludzi tak dobrych
i tak prawych, chciabym trzyma ich w swoich objciach, a
poczuj Obecno JAM JEST w sobie. Jednak nie wolno mi
tego zrobi, bo dobrze wiem, e kady kto czuje pragnienie,
by uchwyci si spraw zewntrznych, musi robi to do
momentu, w ktrym ju nie bdzie tego pragn. Uczniowie
powinni zrozumie, e nie mog dzieli swojej uwagi midzy
sprawy zewntrzne a Obecno JAM JEST, poniewa to jest
rodzina rozdzielona wbrew sobie, a taki podzia musi si
zaama wczeniej czy pniej.
Caa wielko zaley od Obecnoci JAM JEST. W Niej
jest caa Sia, Warto i Moc. Ona musi zarzdza form.
Gdyby ci bogosawieni mogli spowodowa, e ten wielki
przywilej znalazby si w ich zasigu, to w krtkim czasie
byliby uwolnieni od kadego ograniczenia.
Sytuacja jest nastpujca: gdy uczniowie pytaj czy wolno im przekaza te wiadomoci, maj prawo wiedzie, co
pociga za sob ten typ pracy.
Musicie wiedzie, e jest mao uyteczny. Jeeli ucze nie
wie, e Jedyny Bg yje w jego wntrzu, e jest, e zawsze
by i zawsze bdzie doskonay, jego umys i ciao s w stanie
wprowadzi niead. Struktura atomowa jest instrumentem
mechanicznym, ktrego nieliczne czci musz pracowa
w harmonii przy doskonaej wsppracy jednej z drug. Uczniowie nie rozumiej, e kiedy specyficzna praca musi by
195

wykonana, musi by rwnie zdefiniowane przygotowanie


si do tego. Konieczne dostosowanie ciaa i mzgu ucznia
potrzebuje tygodni, miesicy czy lat, zalenie od potrzeb
danej osoby.
Nigdy w caej historii przygotowania ucznia nie pozwolio mu si wej w wewntrzny krg elektroniczny Mistrza.
Uczniom wyjania si jak go stosowa, ale nigdy nie zbliaj
si oni do krgu elektronicznego Mistrza.
Potrzeba byo trzydziestu lat, by przygotowa krg elektroniczny dla tej pracy, ktra jest teraz dyktowana. Niewane
jak pikne byoby promieniowanie i mio danego czowieka, my nie mamy czasu, by przygotowa i dostosowa struktur atomow mzgu i ciaa ucznia w tym okresie kryzysu
wiatowego. Jednake z waszym szczerym postanowieniem
i uyciem Obecnoci JAM JEST, przygotowujcie si na
Obecno Wzniesionych Zastpw.
Na przykad przypumy, e jest osoba, ktra z natury
wyposaona jest w talent do prowadzenia publicznych konferencji; jeli pomogliby jej w tym Wzniesieni Mistrzowie,
osoba ta byaby przez nich przygotowana do swej pracy
w cigu dwudziestu minut, na p godziny przed poprowadzeniem konferencji; byaby wtedy zamknita w tubie wiata, do ktrej nie przenika nic innego poza promieniowaniem
inspirujcego Mistrza.
BOGOSAWIESTWO:

Z peni naszych Serc, o Potna Obecnoci, posyamy Ci


chwa i podzikowanie za Mio, Mdro i Si. Wychwalamy Ciebie i dzikujemy za Potne Promienie, ktre doszy
dzisiaj do kadego ucznia. Dzikujemy Ci za intensywno
skupienia, ktry przypiesza uczniw w odzyskaniu przez
nich pewnoci w Prawdzie ich Majestatycznej Obecnoci
JAM JEST, bdcej ich Realnym JA. Umocnij kadego
z nich, obdarzajc trwaym deniem postpowania za Jedyn Obecnoci, ktra jest Absolutnie Wolna, Absolutnie
Doskonaa, Wiecznie Moda i Pikna.
196

19 grudnia, 1932 r.

XXIII.
Przygotowanie do Boego Narodzenia
INWOKACJA:

O Ty, Potna, Nieskoczona Inteligencjo!! Ty, ktra masz


Wadz nad wszystkimi rzeczami! Witamy Twoj Wszechprzenikajc Obecno, Twoje Wszechnapeniajce ycie,
Pierwotn Zasad, oywiajc kadego czowieka. Jestemy
Ci wdziczni za to, e JAM JEST Potn i Wielk Obecnoci, za to, e JAM JEST zakotwiczony w sercu kadego
dziecka Boga, wypeniajcego Doskonay Plan, pomimo caego oporu zewntrznej dziaalnoci umysu.
Oddajemy Ci chwa i jestemy wdziczni za Twoj wiadomie skierowan Potn Energi, ktrej starcza dla bogosawiestwa wszystkich, ktrzy rozumiej, e wszdzie przebywaj w Twoim Cudownym wietle i Inteligencji.
Przynosz wam Pozdrowienie Wielkich Zastpw i osobiste pozdrowienie Jezusa. Bdzie On znw mwi z wami
dzisiaj na Swoim Promieniu.
TRAKTAT Umiowanego Jezusa
Kiedy dziaaem w Judei, to mwiem z pewnoci siebie
o Obecnoci JAM JEST, uznajc j jako jedyn Wadz
i Inteligencj, ktra dziaa lub mogaby dziaa. Byem wiadomy zewntrznej dziaalnoci umysw ludzkich, ktre
mnie otaczay, ale jak ju wam powiedziaem byo to tylko
197

wtedy, gdy zaczem uywa tej afirmacji: JAM JEST


Zmartwychwstanie i ycie, ktra mi cakowicie wyjania
peni mojej misji i sposb, w jaki miaem j speni.
Wewntrz Ciebie jest ta sama Obecno JAM JEST, ktrej
ja uywaem, by udoskonali to, co ludzkoci w tym momencie wydawao si cudem. To jest wanie punkt, ktry chciabym oczyci dzi w Tobie. Zapewniam Ci, e nie robiem
nic innego poza tym, e spowodowaem dziaanie Praw Kosmicznych, ktre zawsze Ciebie otaczaj, by uruchomi swoj dziaalno przy pomocy wasnej wiadomoci.
Bdem, ktry popeniaj uczniowie, a ktry opnia postp, jest uczucie, e reprezentuj co bdnego, kiedy deklaruj doskonao, ktrej przejaww nie widz w swoim zachowaniu czy dziaalnoci. Mwi wam szczerze, zgodnie
z moim wasnym dowiadczeniem, e musimy uzna jedyn Obecno, Inteligencj i Wadz, a nastpnie przystosowa j, odwoujc si do niej jako do naszej w kadej
Myli i Dziaaniu.
Jest to jedyna forma, w ktrej ta Doskonao, moe by
wprowadzona w nasze ycie, a nawet w nasze warunki zewntrzne. Fakt, e ta doskonao sprawia wraenie jakby si
nie przejawiaa, nie powinien nam przeszkadza w stosowaniu i ogaszaniu jej jako naszej wasnej, poniewa kady kto
tylko posiada redni doz inteligencji, moe zda sobie
spraw z Energii i z yciowej Zasady, ktrej uywa, czyli
BOGA oraz e jest to Wielka Obecno JAM JEST, Moc
i Energia przez nas podtrzymywana.
Przywoujc t Wielk Obecno i jej Dziaanie otrzymujesz bodziec w swoim yciu, w swoim wiecie i w swoich
sprawach. Dzi, tak samo jak za czasw mojego dziaania,
walka ekonomiczna sprawia wraenie jakby bya rzecz waniejsz, a jednak tam, w zasigu Twojego wiadomego
manewrowania i zarzdzania Wielk Energi, Substancj
i Obfitoci, ktra Ciebie otacza, masz wszystko, co jest
potrzebne do przycignicia tej wspaniaej i zawsze obecnej
obfitoci Boga.
198

Kiedy mwisz JAM JEST, stajesz si inspiratorem dziaania, ktre wypenia Twoje rozkazy. Jedn z pierwszych rzeczy, ktra zostaa wyjaniona w mojej wiadomoci bya wanie ta naturalna Moc moja i wszystkich, do okrelania tej
energii, wiadomego kierowania ni, aby produkowaa wszystko, co chcemy nakaza. Wszystko to ma by wypowiadane
wiadomie, dane z uporem i zdecydowanym wysikiem,
wiedzc, e w tym wiadomym rozkazie jest Obecno
JAM JEST przemawiajca i dziaajca. W ten sposb
utrzyma ona ca moc i autorytet potrzebny do wykonania
rozkazu.
Dziaajc zawsze ze wiadomoci, e Ty jeste Obecnoci JAM JEST moesz rozpozna, e jeste we waciwym
momencie poznawania niezwycionego talizmanu przycigajcego, ktry zobowizuje kad dziaalno we
Wszechwiecie, by zbliya si do Ciebie w celu wypenienia
Twego rozkazu. Jedynym powodem, ktry sprawia, e nie
wyglda to na prawd jest pozostajce w jakiej czci Twojej wiadomoci uczucie niepewnoci dotyczce moliwoci
i autorytetu lub mocy dziaania Obecnoci, ale zapewniam
Ciebie, e jest wielk przyjemnoci wyjani Ci te zwyke
prawa, ktre mimo wszystko s wielkie i niezwycione
w swym dziaaniu, a ktre dadz Tobie mono zarzdzania
i wolno ponad wszystkim, co wydaje si Ci grami przeszkadzajcymi na Twej drodze. W miar jak bdziesz kontynuowa akceptowanie i uywanie swoich praw, odniesiesz
zwycistwo nad Czterema Elementami: Ziemi, Powietrzem,
Ogniem i Wod.
Kiedy bdziesz wiadomy Pomienia swej Boskoci, to
bdziesz dziaa z najwyszego z czterech elementw, czyli
ognia, ktry jest prawdziw dziaalnoci Ducha.
W tym samym stosunku, w jakim dziaanie pozostaje do
niewiadomoci, ma si wiadome uycie Pomienia do poznania wiata. Elementem naturalnym Twojej Duszy jest Pomie. Gdy czowiek staje si wiadomym, e go posiada uy-

199

cie i kierowanie Pochaniajcym Pomieniem zaczyna by


moliwe, i wtedy wanie wchodzi w Wielk Wadz.
Kiedy ma si wiadomo, e opanowao si cztery elementy, nie pozostaje nic innego jak tylko praktykowa uywanie, by napyna wiadomo tego, e mona rwnie
kierowa piorunem, zapanowa nad burz, kontrolowa wody
i wchodzi w ogie bez adnej szkody. Jak moesz chcie
czego przed rozpoznaniem i bez wiedzy o tym, e posiadasz
zdolno, ktra pozwala robi z niej Twego sug?
Dziki stosowaniu tego w praktyce czowiek staje si cakowicie niezwyciony w swym dziaaniu. Z ca stanowczoci chc wyjani, e daj Ci wanie te prawa, ktrych
Ja uywaem, a ktrych musz uywa wszyscy zbliajcy
si do stanu wzniesienia.
Wszystko jest tylko kwesti stosowania, od momentu gdy
znasz te Prawa i wiesz, e Obecno JAM JEST, ktr
jeste, posiada ca Inteligencj, Moc i Autorytet, by wiadomie kierowa Energi za pomoc dziaalnoci Twojego umysu. Tak wic nie bj si stosowa jej by leczy, prosperowa
i owieca Twego bliniego.
Wyma na zawsze ze swego umysu, e moe istnie jaki
egoizm w Twoim wiadomym rozpoznaniu, e Obecno
JAM JEST kieruje albo rzdzi Tob. Niewane czego potrzebujesz, by uzyska sukces, jeeli czyni Ciebie to zdolniejszym i daje Ci wiksz si Twego bogosawiestwa. A zatem,
czy nie widzisz, e nie moe by egoizmu w pragnieniu osignicia wikszej zdolnoci i doskonaoci? Wiara w to, e
czowiek musi czeka, a kto inny osignie wyszy poziom,
eby potem mg mu pomc, jest wielkim bdem. To prawda, e nikt nie moe myle za kogo innego, ale moe intensywnie pomc mu w rozpoznaniu tego co Ci mwi: JAM
JEST jedyn Obecnoci, Inteligencj w kadym czowieku
i tym mona si kierowa w jakichkolwiek warunkach.
Pierwszym obowizkiem kadego czowieka jest kocha
i adorowa t jedyn wielk Obecno JAM JEST, ktra jest
obecna we wszystkim.
200

Nie dostrzegasz jeszcze jak radosnym przywilejem jest


kochanie swego wroga mwic: JAM JEST jedyn Obecnoci i Aktywnoci dziaajc tutaj, poniewa ignorancja
jego zewntrznego umysu stworzya nieporzdek, cierpienie
i ograniczenia, a Ty wiesz, e ta twrczo nie ma swojej
wadzy, nie ma niczego poza bdn wiar czowieka, ktry
j podtrzymuje, a wic, wiesz, e on nie ma wasnej, podtrzymujcej mocy. Jeeli miae nieszczcie stworzy dysharmoni, nieporzdek, ograniczenia, czy nie widzisz, e tylko
Ty sam moesz przez si Obecnoci JAM JEST Pomieniem
Pochaniajcym przywoa wiadomie Prawo Przebaczenia
i spali za pomoc tego Witalnego Pomienia, ktrym jeste,
wszystko co bdnie stworzye w swoim wiecie?
To powinno Ci wyjani jak to si dzieje, e wanie Ty
moesz oczyci swj wiat z nieporzdku i swoj bdn
twrczo. Ty, w formie Soca, wiata ycia Wiecznego,
modoci, piknoci i obfitoci, trzymasz w swej rce gotowe
do natychmiastowego uycia bero wadzy Obecnoci JAM
JEST , ktr Ty sam jeste. Kiedy chcesz wyrazi bezgon
moc dla innej istoty wypowiedz tylko jej imi a zobaczysz,
e pomoc, energia, ktr jej wysyasz bdzie o wiele atwiej
odebrana. Jest to tak, jakby zwraca uwag tego do kogo
chcesz mwi. Nastpnie przeka mu swoje przesanie. Jest
to sposb przekazania energii. Moesz mwi do czowieka
znajdujcego si na drugiej pkuli w taki sam sposb, jakby
by w tym samym pomieszczeniu, w ktrym Ty jeste.
Jeeli jednak kto miaby ochot uy tej wiedzy w celu
wyrzdzenia drugiemu krzywdy, powinien wiedzie, e kula
elektroniczna przebije jego wasne ciao z tak sam intencj,
z jak j wysa.
Nie wahaj si drogi synu. Uywaj tego bera mocy i zarzdzania, by uzdrawia, bogosawi i owieca, a zobaczysz wszystkich ludzi spieszcych, by speni Twoje najbahsze yczenia.
Tu brakuje czci tekstu!!
201

BOGOSAWIESTWO:

O Ty, Potna Wieczna Obecnoci! O Ty, Cudowny Bracie wiata, Mdroci, Mioci i Siy! Dzikujemy Tobie za
Twoj Promienn Obecno, wychwalajc wszystko, co spoglda na Ciebie i przebywa w Twojej Cudownej Obecnoci.
Posyamy caej ludzkoci Twoje Otulajce wiato, zawsze
zawsze wznoszce ich do Twojej Obecnoci.

202

22 grudnia, 1932 r.

XXIV.
Element ognia
INWOKACJA:

O Ty, Nieskoczona, Cakowicie Kochajca Obecnoci!


Wszdzie odczuwamy Twj Wszechprzenikajcy Pokj, Mio i Mdro. Wiedzc, e istnieje tylko Jedyna Potna
Obecno, ktrej czci wszyscy jestemy, wiemy, e przebywasz wszdzie i zaspokajasz kad nasz potrzeb. Wznosisz do Swojej Wysokoci wiadomo ludzkoci i mocno j
tam utrzymujesz, dopki wiato ycia Wiecznego nie napeni Swoim Blaskiem wszystkich Istot, dajc im wewntrzny bodziec do wiecznego, staego uznania Wielkiego JAM
JEST.
Przynosz wam Pozdrowienie od Wielkich Wzniesionych
Zastpw, a w szczeglnoci od Nady, Cha Ary, Chana i Diany Bogini Ognia.
TRAKTAT
W miar jak wiadomo uczniw wznosi si do dziaalnoci Elementu Ognia, to wszystko w ich istotach zaczyna
dziaa z intensywnoci, ktrej oni po prostu nie rozumiej,
a w miar jak intensywno ich pracy w tym Elemencie
bdzie wzrasta, coraz bardziej bd musieli si mie na
bacznoci.
203

wiczenie, ktre omawiamy, przekazujemy w celu bogosawienia, strzeenia i owiecania uczniw, opiera si na
wprowadzeniu si samemu w stan czujnoci w kadym
momencie i mimo, e wszyscy musicie zrozumie i woy
wysiek w uywanie Obecnoci JAM JEST, by utrzymywa
samokontrol, to oprcz tego, powinnicie nauczy si jak
zachowa spokj, gdy dzieje si co niespodziewanego.
Uywajcie czsto tej afirmacji: JAM JEST Obecnoci
czuwajc.
Jeeli dzieje si co nieoczekiwanego powiedz tylko
egnaj i przebywaj nadal w swojej radosnej atmosferze.
Staraj si nie odczuwa smutku wiedzc, e JAM JEST
Wszechmocn Obecnoci rzdzc dziaaniem kadego
czowieka.
Wszdzie, tam gdzie jest Centrum wiata i Intensywno
skupienia, zawsze bdzie istnia element, ktry bdzie prbowa wej poprzez kogo. Jeeli pracujesz w domu uywaj
czsto: JAM JEST odpornoci przeciw kademu nagemu
zaburzeniu. To wznosi rusztowanie obronne, ktre bdzie
otrzymywao harmonijn atmosfer.
Uywaj czsto: JAM JEST Obecnoci, ktrej nic nie
moe zaburzy. Utrzymuj spokj i bd radosny cokolwiek
by si dziao.
Dla kogo komu chcesz pomc powiedz: Popatrz kolego, przez Obecno JAM JEST posyam tobie si, aby
mg to skontrolowa, mg nad tym panowa, mg to
zwalczy.
Wielka mio i harmonia w sercach uczniw podtrzymywana przez duszy czas, pomoe im uzyska kad rzecz
jakiej pragn. Czy czujesz wielk fal spokoju i radoci, ktra przysza jak poranny wietrzyk? Wyjani Ci to, by poj
jak nieograniczone i jak wspaniae jest to odczucie radoci
i mioci.
Wielki Mistrz, z ktrym kontaktowa si Jezus, a ktry
pomg Mu osign zwycistwo, jest Tym Samym, ktry
by moim Mistrzem i wanie Jego Promieniowanie byo
204

tym, ktre teraz do nas przychodzi. On yczy sobie, abym


powiedzia Ci, e w miar jak bdziesz postpowa na drodze
wiata, znajdziesz najatwiejszy sposb odbicia si od niekorzystnych rzeczy, odwracajc si od nich i zapominajc
o nich. Kiedy, troch pniej, wyjawi tobie imi tego
Mistrza.
Przy niewaciwym zachowaniu powiedz: To nie jest waciwe, a nastpnie przejd szybko nad tym do czego innego, poniewa to eliminuje zaburzenie, ktre zaczo narasta.
W miar jak przybliamy si do wiata, to stajemy si
jedn wielk rodzin. Wiedzc, e istnieje tylko Jedna
Obecno JAM JEST wszdzie, Ty bdc indywidualizacj
Tego, moesz sam sprawi, e powikszy si rodzina Dzieci
Jedynego BOGA.
Najpierw zrozum dobrze, e jeeli jaki wartociowy czowiek jest bardzo krytykancki, to moesz powiedzie z przekonaniem dobrze sprecyzowanym: Nie ma nikogo, kto
chciaby wtrca si w Twoj woln wol. Nie drani nas
szczere rozpoznanie, ale nie tolerujemy krytyki ani dyskusji.
Posaniec powinien negowa akceptowanie rzeczy nieharmonijnych, przez rozprzestrzenianie Elementu Mioci po to,
by te zostay pochonite. Posaniec musi by umacniany, bo
w przeciwnym przypadku praca jego bdzie wykonana poowicznie. aden typ pracy Posaca nie moe by utrzymywany, jeeli on pozwoli, by uczucie niezgody wkrado si w jego
dziaanie.
Jest bardzo trudno zrozumie zwykemu czowiekowi, e
najatwiejszym sposobem uniemoliwienia kadego zaburzenia jest przerwanie dyskusji na dany temat. Potrzebne jest
jedynie zwrcenie uwagi na to, co dzieje si w Twojej Aurze.
To co zostaje nagromadzone w Twojej Atmosferze moe
wyj jedynie przez Twoje uczucia. Sowo mwione, za
wyjtkiem tego, ktre zawiera pogard lub zo nie wywoa
dysharmonii w Twojej Wewntrznej Atmosferze.
Z dwojga zego, o wiele lepiej jest jeeli kto wybuchnie
i wyrzuci zo ze swego umysu, ni gdyby mia chowa j
205

w sobie i dugo nosi uczucie alu, skrzywdzenia czy nawet


chci rewanu, poniewa to jest tym, co zapisuje si w Twojej Wewntrznej Atmosferze. Z mojego punktu widzenia
dostrzegam to, co jest zapisane w Twoich uczuciach, a wic
rwnie i to, co jest zapisane w Twojej Wewntrznej Atmosferze. Ty wiesz jak powstaje gniazdo os a wic dobrze,
pozwl mi powiedzie Ci, e w Twoim wiecie mentalnym
dzieje si dosownie to samo, co w gniedzie os w wiecie
fizycznym.
Jest bardzo wane, by uczyni co, co pozwoli Ci nie
chowa w sobie uczu negatywnych w stosunku do innych
osb, miejsc, rzeczy lub warunkw, poniewa one grupuj
si i zapisuj w Twojej Wewntrznej Atmosferze.
Jeli przyszoby do Ciebie jakie yczenie w takiej formie: chciabym aby pan zrobi to czy tamto wtedy przemie to natychmiast i powiedz: Jedynie BG w dziaaniu
znajduje si tu i tam.
Kiedy uczucie zarejestruje si w Twojej Atmosferze, to
zakotwicza si tam do czasu, a go rozpucisz albo spalisz.
Wanie uczucie jest tym, co tworzy Wewntrzne Archiwum.
Nie ma po co spala jednej rzeczy, ktra jest w nas, jeeli
nie zerwie si z nawykiem tworzenia Przyczyny. Kto moe
zwyciy to atwo mwic: JAM JEST tym, ktry tutaj rzdzi. Nie pozwl jednak, by Twoje myli biegy bez cugli.
Wielokrotnie naley zmusi si do naprawienia tych delikatnych dziaa, na ktre wikszo ludzi nie zwraca uwagi.
Zawiera si to jedynie w uspokojeniu tego, co zewntrzne,
aby Prawda moga by otrzymana. To jest najwaniejsze
w samokontroli czowieka.
W miar jak bdziesz wznosi si w swojej wiadomoci,
energia bdzie t, ktra czeka, aby przejawi si jak lawina
i jeli nie bdzie kontrolowana, przypieszy si z tak szybkoci i spowoduje, e zrobisz rzeczy, ktrych nigdy by nie
zrobi za nic na tym wiecie. Jakakolwiek energia, ktr daje
si do Twojego uytku jest po to, by rzuci j w wiat z harmoni. To jest Prawo Twojej Istoty: Prawo Naturalne.
206

Jeeli czowiek nie rozumie, e powinien rzdzi energi,


ktra przez niego pynie, to energia ta bdzie zaburzana dysharmoni, wic natychmiast powinien j przeksztaci nasycajc j Mioci. W moim dowiadczeniu, kiedy znajdowaem jaki element niezgody, zwykle mwiem: Aha! Zamy
kam moje drzwi, a ty pozostajesz na zewntrz.
Energia Uniwersalna, ktra pynie przez Ciebie, sama
w swej naturze jest harmonijna. Zamknij wic drzwi i pomyl,
co dla Ciebie jest naprawd wane.
Ludzko przeciwstawia si osobom, miejscom, rzeczom
i warunkom, poniewa nie doskonali si. Uczniowie powinni
utrzymywa w sobie t samorzdzc harmoni, przez wystarczajco dugi okres, by wytworzy pd, ktry stanie si
staym strem. Jeeli utrzymujesz harmoni wewntrzn, to
powiadam Ci, e bdziesz przyciga do siebie wszystkie
dobre rzeczy.
Wskanikiem, ktry nigdy nie kamie jest to, e w momencie w ktrym wyraasz jakkolwiek dysharmoni, musisz
zda sobie spraw z tego, e jeste jedynym, ktremu naley
zrobi wyrzuty i obwini go. Nie potrzebujesz mie tego na
pimie, by to zapamita.
Istnieje tylko jedna Wadza na wiecie, ktra moe skorygowa kad rzecz, a jest ni Obecno JAM JEST w kadym z nas. Skoro nie chcemy przyzna, e my sami jestemy
tymi, ktrzy stwarzaj problemy, to jak moemy skorygowa
je lub uwolni si od nich?
Nie istnieje osoba, miejsce, rzecz, czy uwarunkowanie,
ktre zagwarantowaoby nam, e nic nie bdzie nas zaburza,
mimo e nasza Obecno JAM JEST jest zawsze obecna
i pulsuje w naszych sercach w kadym momencie.
Gdy skorygujemy uczucia nieharmonijne, to pozwolimy,
aby Wielka Obecno JAM JEST nasycia nasz wiat ca
sw Doskonaoci. Jeli nie skorygujemy ich, to w jaki sposb osigniemy Wieczne Zwycistwo?
Obecno JAM JEST jest Ca Potg Wszechwiata,
dziki ktrej mona dokona poprawy. Pozwl wic, niech
207

Obecno JAM JEST pynie, a zmyje wszystko i zostaniesz


oczyszczony.
Gdy Twoja uwaga zdecydowanie koncentruje si na
Obecnoci JAM JEST, ktr jeste, to Twoje ciao staje si
czym w rodzaju delikatnej gbki, przez ktr przepywa
i wylewa si ta Czysta Energia, zmywajca kad niedoskonao.
Kiedy powstrzymamy dysharmoni, to strumie Obecnoci JAM JEST automatycznie oczyszcza wszystkie nieczystoci. Tak wic jak widzisz, masz w swych rkach nieograniczon moc wzmacniania waciwych zarzdze.
Nawet z punktu widzenia nauki, wiedzc, e komrki ciaa odnawiane s przynajmniej raz na rok, w przypadku zahamowania dysharmonii na pewien okres, umys i posta wyraaaby Wieczn Modo i Doskonao. Tymczasem z po
wodu faszywej dumy lub podobnego uczucia, ludzie nie
chc spojrze w twarz Prawdzie, e Przyczyna tkwi w ich
wntrzu.
Nawyk obwiniania innych za to, co nas spotyka jest tym,
co nas zalepia i nie pozwala na zobaczenie Prawdy, a wic
uniemoliwia samopopraw.
Wspania ilustracj tego jest dziecistwo. Do czasu gdy
dziecko nie jest jeszcze tak due, aby mc zacz gromadzi
w sobie dysharmonie, jego ciako jest pikne i wyraa
Doskonao formy. Doskonao ta bdzie si utrzymywa
zawsze, jeli dysharmonia wiata zewntrznego nie wsczy
si w jego wiadomo. Wiem, e s tacy, ktrzy zapytaj
mnie: a co z dzieckiem ktre rodzi si chore i zaburzone?
W wikszoci wypadkw uwarunkowania te pochodz z przeszych inkarnacji lub w bardzo rzadkich przypadkach z powodu wielkiej niezgodnoci midzy rodzicami, ktra moe
by tak mocna, e zostaje zarejestrowana w dziecku. Ale
w takich przypadkach zobaczycie, e w miar jak dziecko
dorasta i zaczyna si rozwija, zaburzenie stopniowo zanika
i jest coraz mniej widoczne. Jest to dowd na to, e zaburzenia te nie byy jego dzieem, lecz zostay narzucone przez
208

rodzicw, poniewa jego dusza bya tak mocna, e moga


wznie si ponad to. W tym szczeglnym przypadku, naley
zrozumie przeraajcy charakter myli, ktre otaczaj niektrych ludzi. Wemy za przykad atmosfer i zwyczaje tych,
ktrzy bardzo lubi razem przebywa. W tym przyjacielskim
zwizku kady jest podatny na myli drugiego i jeeli s one
odmienne lub niezgodne, zwizek taki prdzej czy pniej
rozpada si i koczy ktni. Mimo tego, wikszo ludzi
yjcych wiatem zewntrznym, nie zdaje sobie sprawy
z tego, e yje pod wpywem zwizku, atmosfery lub uwarunkowa.
Waciwym zachowaniem si ucznia, ktry ju wie
o Obecnoci JAM JEST jest przyjcie zdecydowanej postawy, e JAM JEST niezwycion ochron przeciw kadej
niedoskonaej myli. W ten sposb tworzy wok siebie
atmosfer, ktra odrzuca wszystkie sugestie pochodzce
z destruktywnych elementw, ktre chciayby si w ni wcisn.
Myl, e powinienem zwrci Twoj uwag na stare
ksiki, w ktrych czsto powtarza si ten sam motyw: Jeli
nie uda ci si za pierwszym razem, prbuj od nowa. Nie ma
innego sposobu na osignicie zwycistwa i zapanowania
nad ograniczeniami poza wytrwaoci i sta walk o nie.
Jeli kto wtpi w swoje osignicia, przesuwa je w czasie,
a do momentu, gdy wtpliwoci znikn.
Ci uczniowie, ktrzy rzeczywicie pojm, e dziki rozeznaniu i uywaniu swej Obecnoci JAM JEST maj Uniwersaln Moc na swoje rozkazy, zdadz sobie spraw z tego,
e nie moliwe jest, aby im si nie miao uda. Im wicej si
Jej uywa, tym wicej si otrzymuje od swojej podtrzymujcej Mocy.
Za kadym razem, gdy czujesz Chrystusa powiedz:
Wychwalam Ciebie i przyjmuj wiato Obecnoci i cakowit Aktywno JAM JEST. Utrzymuj stale tak postaw
i zamknij drzwi przed jakimkolwiek niepodanym tworem
rozdwiku.
209

Pamitaj zawsze, e jeste panem tego, co wpucisz do


wiata swego umysu, bo jeli nie zdasz sobie z tego sprawy,
wtpliwoci zawsze bd Ciebie osacza.
Jeli chodzi o innych, powiniene wiedzie, e JAM JEST
Obecnoci prowadzc (pana, pani X) do osignicia
(tego czy tego). Jeeli bdziesz zwraca uwag na dysharmonijne uwarunkowania, to dasz moc i wadz temu co nie
jest Obecnoci JAM JEST.
BOGOSAWIESTWO:

O Ty, Potna, Nieskoczona Obecnoci JAM JEST!


Radujemy si, przebywajc w Twoim Nieprzerwanym Potoku, w Twojej Otulajcej Obecnoci, bronicym i kierujcym
yciem Twych umiowanych uczniw. Pom nam, abymy
nie wahajc si, weszli w Peni Twojej Obecnoci, abymy
mogli bogosawi ludzko, gdziekolwiek by nie posza.
Umocnij Twoje Cudowne wiato, przejawiajce si w zewntrznej dziaalnoci, aby kady z nas mg sta si jeszcze
lepszym narzdziem uzdrowienia, bogosawiestwa, obfitoci i owiecenia.

210

25 grudnia, 1932 r.

XXV.
Dzie Boego Narodzenia
INWOKACJA:

O Wieczna Obecnoci JAM JEST! Dostrzegamy, jak


z Twojej Staroytnej wityni wiadomie manifestujesz Siebie, wiadomie wykazujc, e Twoja Doskonao moe
przebywa we wszystkich aspektach ycia i by wszystko, co
zostao wypaczone przez ludzko na Ziemi, ponownie
zostao wywyszone do Stanu Wzniesionego Twojej Wiecznej Doskonaoci.
Przynosz wam szczeglne pozdrowienia z Retreat w Arabii Wielkiego Centrum Nauki wykorzystania Potnych
Promieni.
Mam dzisiaj dla was dwie niespodzianki. Mwi: mam,
poniewa wszyscy jestemy Jednoci. Sdz, e nie potrzebuj adnego wprowadzenia, poniewa rozmawiam z Tob
na Promieniach wietlnym i Dwikowym. Mwi Nada:
TRAKTAT
Ten dzie, jako reprezentacja narodzenia si Aktywnoci
Chrystusa w istotach ludzkich, zawsze jest dla nas pikny
przez wiadomo, jak przekazuje ludzkoci i uczniom, ktrzy ju zdali sobie spraw z tego co oznacza dla nich uywanie Obecnoci JAM JEST, gdy wprawiaj w ruch Mio
211

i Inteligencj zgodnie z zamiarem, jaki chc przekaza tej


Nieograniczonej Mocy.
Pytae, tak jak i wielu innych, jak osiga si wiadomo
Chrystusow. Pierwszym i najwaniejszym krokiem jest
uznanie Wielkiej Obecnoci JAM JEST, czyli BOGA yjcego w Tobie. Drugim krokiem jest uywanie Obecnoci JAM
JEST z penym zrozumieniem tego, co te sowa znacz,
bowiem wchodzisz w tym samym momencie w wiadomo
Chrystusow, cho nie oznacza to, e natychmiast wyraasz
peni wiadomoci Chrystusowej, poniewa najpierw musisz wiedzie dokd chcesz i i co chcesz realizowa.
Wszyscy, ktrzy zostali wzniesieni przeszli t sam drog,
uywali tego samego sposobu, poniewa ta droga prowadzi
do Wielkiego Centralnego Soca i do Boskoci.
Nasz Ukochany Brat JEZUS dokona najwikszego bogosawiestwa ludzkoci, dajc nam przykad nie tylko swoim
narodzeniem i osigniciem Wniebowstpienia, ale pozostawiajc Wieczne Archiwum, ktre stale promieniuje, przekazujc Jego nauki ludzkoci. Ci, ktrzy nie zostali wzniesieni
nie zdaj sobie sprawy z tego, co to oznacza dla ludzkoci;
jest to Wieczna Latarnia Morska, ktra wskazuje nam drog
do wiata. Przykadem Wniebowstpienia Jezus definitywnie ustanowi nie tylko to, e mona tego dokona, ale e
ewentualnie bdzie to osigalne.
Wielkie byy cuda, ktre On czyni, a jednak obieca nam,
e Wy bdziecie czynili rzeczy o wiele wiksze od tych.
Nieraz uczniowie pytaj si, jak mog istnie rzeczy wiksze
od tych, ktre robi Jezus? Jednak On nam powiedzia, e
zrobi tylko kilka z wielkich uniwersalnych przysug, ktre
mona byo da ludzkim braciom.
Dla nas, ten dzie zawsze bdzie symbolizowa pocztek
wiadomoci wszystkich najwspanialszych osigni, czyli
Wniebowstpienia. W momencie gdy czowiek staje si wiadomy tej prawdy, proces jego wasnego zmartwychwstania ju
si zacz i pochonie mniej lub wicej czasu zgodnie z jego
przysposobieniem umoliwiajcym rozpoznanie tej Prawdy.
212

Moje osobiste dowiadczenie umocnio si, gdy zdaem


sobie spraw z tego, co to oznacza i zaczem uywa Obecnoci JAM JEST. Do szybko odkryem wtedy, e jestem
poza czasem i przestrzeni i e kady dzie, ktry mija,
w miar jak przenikaem coraz bardziej w rozszerzajc si
wiadomo, uwiadamia mi e wszystko czego chciaem
znajdowao si w moim zasigu, i zauwacie, byo w mojej
indywidualnej mocy rzdzcej. Wraz z tym przysza wiadomo, e Boska Mio jest wszechmocn Si spajajc,
ktra utrzymuje wszystko razem i na swoim miejscu, e ta
Boska Mio we mnie, ktrej zaczem si uczy, czynia ze
mnie nieprzezwyciony magnes, ktry przyciga wszystko
czego mogem chcie.
Ta prosta Prawda, a tak potna, jest jedn z tych, ktre
dochodz do ucznia najpierw i powoduje, e czowiek rozumie ograniczenia, ktre jak mu si wydaje istniej wok niego, a potem zaczyna sobie zdawa spraw z tego, e kade
z nich, jedno za drugim zanika.
Potem przychodzi Wielki Zapa i Obfite Zaopatrzenie od
tego Potnego Wewntrznego JA, ktre zawiera substancje
wszystkiego, czego serce zapragnie w Jego Wasnych Objciach i zauwa, e Twoje zdolnoci i autorytet w modelowaniu tej substancji s tym, co powoduje, e staj si uchwytn
form tego, co potrzebujesz czy bdzie to pokj, mio,
zoto czy owiecenie.
Powiadam Ci, mj drogi: Obud swj autorytet, swoje
prawo, wiadome zdolnoci do zastosowania tego Wielkiego
Prawa dla swego zdrowia, modoci wiecznej i pikna,
bogactwa Boga, chway swego umysu i ciaa, a potem do
wzniesienia si do Wiecznej Wolnoci.
Pniej, gdy zaczniesz rozeznawa, krok po kroku, co
osigasz, bdziesz zapomina o wszystkich zewntrznych
uwarunkowaniach, ktre otaczaj Ciebie i bdziesz si radowa zwyciskim uczuciem bycia objtym przez ten Wielki
Ucisk Potnej Obecnoci Wewntrznego Mistrza, ktry
jest ponad czasem i przestrzeni.
213

Ty jeste panem i masz wadz nad swoim yciem i swoim wiatem w momencie, w ktrym uznasz, e ta Energia,
Wadza i Inteligencja ktrych uywasz, jest Potn Obecnoci JAM JEST. eby wiedzia, jak szczliwi s na Ziemi
ci, ktrzy zdaj sobie spraw z tej Prawdy!
Jezus powiedzia: Poznajcie prawd, a Ona was uwolni.
Jest to jedna z najpotniejszych maksym tej Prawdy. Stosuj
j, mj drogi, z caym zdecydowaniem, pozostawiajc poza
umysem wszelk niepewno, a wejdziesz pewnie na te
schody prowadzce do wspaniaego osignicia. Kiedy za
odwrcisz si i zastanowisz nad kadym zdobytym stopniem,
a Twoje wiato bdzie byszcze coraz bardziej, wtedy zapytasz: Jak mogem przez tyle czasu przebywa w ciemnociach, gdy nade mn by Potny Pomie ycia gotw do
natychmiastowego spalenia wszystkich moich nieszczsnych
i gupich tworw jakie tworzyem?
Mwi Ci, mj drogi, e nie musisz czeka w nieskoczono, aby zdoby wiedz o tej Potnej Obecnoci. Obejmij
J caym uwielbieniem, jakie tylko moesz z siebie wykrzesa, a ONA wzniesie Ciebie szybko poza Twe ograniczenia
ubierajc Ci w Krysztaowy Strj z Promieniujcego wiata. Naoy na Ciebie Pas z Drogich Kamieni, ktry masz
prawo naoy i da Ci w rk Wspaniae Bero Wadzy, Reflektor Twojej Wszechmocnej Duszy, ktry bdziesz chcia
skierowa na jakkolwiek rzecz, miejsce lub szczyt i przycign do siebie wyjanienie pochodzce z jego wntrza. Taki
jest obraz osigni, ktre zdobylimy dziki stosowaniu tej
prawdy. Wiemy rwnie, e moesz robi to samo, skoro my
to zrobilimy. Nie zmcz si nigdy wiadomoci, e: JAM
JEST wzniesion Obecnoci i kiedy to wypowiadasz
wiedz, e: Jest to sia samoutrzymujca si, ktra emanuje, przy pomocy ktrej mog osign pene wadanie.
Jestem szczliwy, gdy wracam do domu i widz rado
Twego serca i stopnie schodw jakie pozostawiasz za sob, jak
i dlatego, e masz ju pen wiadomo, i moesz osign
podarek Najwikszy ze wszystkich, ktrym jest penia BOGA.
214

Mwi CHA ARA (czytaj: Cza-Ara)


Z wielk radoci mog powiedzie Ci w kilku sowach
rwnie co o Promieniu wiata i Dwiku, bo chc osobicie odpowiedzie na woania wielu serc kierowanych do
Cha Ary.
Mylaem, e pkn ze miechu podczas moich wizyt
u uczniw, ktrzy maj ogromne yczenie, abym sta si widzialny, podczas gdy niektrzy z nich przy najmniejszym
nietypowym dla nich zjawisku wstrzymuj oddech ze strachu, e by moe jest to moje dziaanie.
Naprawd, jest zabawne obserwowanie, jak mimo dziaania zewntrznego, wasze Ja chce czego takiego dowiadczy, a rwnoczenie boi si tego. Ale powiem Ci jedno, mj
drogi: Nie mog ukaza si wam tak okropny jak sobie mnie
wyobraacie, wic przynajmniej wierzcie, e mam wygld
i form przyjemn, a nadto dla dobrych, kochanych sistr
zrobibym wszystko, aby przynie ze sob narcze r.
Pyt.: Z Kaszemiry?
Odp.: Owszem, to byoby waciwe.
Pyt.: A dlaczego nie wyhodowane przez Ciebie?
Odp.: Jeste troch zoliwy. Ja nie potrzebuj nabywa ich
tak jak Ty, poniewa mam przywilej opracowania ich sam.
Moje Sowo do Ciebie jest po to, aby zleci Ci i wywrze
nacisk, aby nadal stawa si Wielk, Wspania Obecnoci Mioci i Dobrej Woli nie tylko w stosunku do nas, ale
rwnie i do siebie samego, poniewa ONA ksztatuje wspaniae warunki, w ktrych ekspansja wiadomoci wzrasta
w gigantycznych skokach.
Polecam Ci, aby mia poczucie pewnoci w zaakceptowaniu naszej Obecnoci i wiadom zdolno do zastosowania Prawa Obecnoci JAM JEST w sobie, gdy wtedy rozwija si szybko. Nie tra animuszu w swoim przywoywaniu,
abymy si ukazali widzialni. Uszy nasze funkcjonuj wspaniale i zapewniam Ciebie, e jest w Twoim woaniu co, czego potrzebujesz. W woaniu o zamanifestowanie si czego
215

istnieje pewne wibracyjne dziaanie, ktrego ucze potrzebuje, a ktre nie moe by wytumaczone z wyjtkiem, gdy si
je widzi od strony Wewntrznego Dziaania.
AMERYKA
Och Ameryko! Wspaniay Klejnocie w Koronie, diademie
Ziemi, Kwiecie Antycznej Mdroci i wiata! Po raz wtry
wrcisz do penego rozkwitu mimo wszystkich widocznych
przeszkd, ktre przejawiaj si obecnie mwic co innego.
W duszy Twej, potna Ameryko, jest moc uwolnienia si
z maski, ktr Ci przyklejono, maski egoizmu i tworzenia
dziaa zewntrznych, ktre s wytworem ludzi picych.
A wic, wrcisz do peni wiata, ktre jest Ci przyrodzone.
Drogi uczniu tego promieniowania, niewane jak bdzie
wyglda dziaanie zewntrzne dotyczce Ameryki, wane
jest, aby nie pozwoli, aby jego przejawy lub sugestie weszy w Twoj wiadomo lub innych. Trwaj w spokoju
w swoim Wadaniu danym Ci od BOGA, wiedzc jaka jest
Prawda, widzc Ameryk woln, rzdzon Bosk Mioci
i Sprawiedliwoci.
Sie siy negatywnej z Ziemi, ktra pozornie uwikaa
Ameryk, spotka si jeszcze z Mieczem Prawdy i wiata,
ktry potnie t sie pod kadym wzgldem, robic z niej na
zawsze Krzy Wolnoci, wiata i Sprawiedliwoci.
Rzecz najwikszej wagi jak czowiek moe zrobi
w swym yciu dla spraw, ktrym nie moe pomc, jest zamknicie oczu na ich przejawy i uznanie, e naley wprawi
w ruch Potn Wadz Obecnoci JAM JEST.
Czy nie widzisz, drogi uczniu, e niemdre jest akceptowanie przejaww dochodzcych wraz z sugesti lub innym
sposobem, do takiego stopnia, e nie chcesz ju niczego, czy
bdzie to co narodowego, pastwowego lub osobistego, co
nie ma przejawu Doskonaoci, wiedzc e masz tak nadzwyczajny przywilej wprawiania w ruch Potnej Obecnoci
JAM JEST, aby to skorygowa?
216

Nawykiem ludzkoci zawsze byo to, e widzi niedoskonao tam, gdzie my widzimy doskonao. Teraz w uznaniu
Potnej Obecnoci JAM JEST akceptuj doskonao w kadej godzinie dnia. Nie oznacza to, e powiniene prawowa
nad tym bez przerwy, ale moesz przynajmniej co godzin
w stanie jawy afirmowa: Akceptuj cakowicie dziaanie
mojej potnej Obecnoci JAM JEST.
Za kadym razem, kiedy afirmujesz to, bdziesz ogromnie
wzmacnia zewntrzne dziaania, poniewa ju tego uywasz. A wic, dlaczego nie uznawa przez cay czas kto i co
jest tym, co uywasz, dajc temu pene wadanie, ktre O NA
si chce zamanifestowa?
Tym sposobem moesz puci w ruch t nieprzezwycion Moc w celu umoliwienia ochrony i bogosawienia Ameryki. Jeszcze nie moesz nawet ni o tym, jak potencj
i wadz wyrwnania ma ta potga i co moe spowodowa,
gdy wiadomie jest wprowadzona w ruch przez jedn lub
wicej osb, ktre uznaj J EJ Nieprzezwycion i Wszechstronn Wadz.
A teraz pozwl, e zaproponuj Ci, aby zamiast sucha
staych lamentw o wszystkich typach dziaa destruktywnych, wiedzia i pamita o tym, e Obecno JAM JEST
spala je i przemienia ca t energi w Wolno, Opiek
i Doskonao tak dla Ameryki jak i caego wiata.
Na zacht chc powiedzie Ci, e wszyscy ktrzy zaczli
tworzy przyczyn tych obecnych warunkw nie mogli
dostrzec tego, e wszystko wymknie im si spod kontroli i e
z tego powodu wielu z nich straci zewntrzn zdolno dalszego oywiania tego, co stworzyli. Take ci, ktrzy znw
staraj si przycign dobrobyt, dajcy im szans nieograniczonego uywania go i pewno, zobacz e wszystko wymknie im si spod kontroli i zamiast chwilowej i osobistej
obfitoci szybko przemieni si w prawdziw i ogln obfito.
Teraz, jak i we wszystkich czasach widocznego chaosu
pokj dotrze na Ziemi, dobra wola do czowieka, a wiato
217

Chrystusa rozprzestrzeni si w sercach ludzi, by przenikn


w Ziemi i przycign do Siebie to, co Waciwe.
Dla Twego dobra, drogi uczniu, prosz Ciebie nie dyskutuj o rzeczach niezgodnych wicej ni to niezbdne dla zrozumienia danej sytuacji czy sprawy. Zaraz po tym cakowicie
odwr si do tego plecami i nie pozwl, aby znw przycigny Twoj uwag, poniewa zapewniam Ciebie, e to
z czym igrasz w swej wiadomoci, znajdzie swj wyraz
w Twym yciu i wiecie.
Nie pozwl, aby dotkno Ciebie lub zaburzyo to, co tworz inni, poniewa w tym nie moesz im pomc, z wyjtkiem
tego, e wszdzie bdziesz widzia Doskonao, wiedzc, e
za kadym cieniem znajduje si Wspaniae Biae wiato
Obecnoci JAM JEST.
To, mj drogi, jest pozdrowieniem, ktre Tobie pozostawiam na t por roku. Aby zamkn ju ten fragment chc
powiedzie, e moja matka i inni Wniebowstpieni, niektrzy z tych, ktrych Ty nie znasz, ale ktrzy Ciebie znaj,
wysyamy Tobie pozdrowienia Mioci, Pokoju, Obfitoci
i Siy w celu pobogosawienia Ciebie na drodze do kocowego zwycistwa.
Chc, jako konkluzj, powiedzie Ci, aby wymaga od
uczniw, eby rozpoznawali, e gdy mwi: JAM JEST w
celu zrealizowania czegokolwiek czego chc, nie wprawiali
w ruch tylko Wielkiej Obecnoci JAM JEST aby spenia to,
ale aby gboko odczuwali, e ONA zawiera w Sobie Wadz
Samoutrzymujc si, Samoemanujc i Samorozprzestrzeniajc.
Powtarzanie afirmacji wiele razy jest dobre i konieczne
do wywoania gbszego przekonania, w obecnym postpie
uczniw, poniewa mog sta si wiadomi mocy wewntrznej, wrodzonej i samoutrzymujcej si. To daoby zewntrznej wiadomoci szersze zrozumienie mocy jak zawiera,
aby mimo zewntrznego dziaania powiconego innym
sprawom, wysaa co godzin adunek potrzebny do realizacji, nie przerywajc uczniowi jego pracy.
218

Jest wielkim bdem, gdy ucze pozwoli sobie na rejestrowanie w umyle absurdalnego pomysu, e nie ma czasu na
te sprawy, gdy tymczasem taka afirmacja zajmie mu tylko
krtk chwil na zrealizowanie Aktywnoci Potnej i Nieprzezwycionej Obecnoci JAM JEST, ktr moe skierowa na cokolwiek, co jego uwaga mu wskae lub czego potrzebuje. Mimo to afirmacja ta moe by bardzo pomocna:
JAM JEST Potn Obecnoci rozkazujc Czasowi przez
cay okres, ktrego potrzebuj do urzeczywistnienia i zastosowania tej Potnej Prawdy.
Rwnie jeli wiele razy podczas dnia czowiek zdaje
sobie spraw i ma wiadomo przez kilka chwil, e: JAM
JEST jedyn Inteligencj i Obecnoci, ktra dziaa, to
usprawnia sprawy w naturalny sposb i zgodnie z potrzebami. Bardzo atwo mona uruchomi wiadomo wiedzc, e
nie jest si ograniczonym adnym uczuciem.
WITYNIE WIATA
Jestecie umieszczeni w Eterycznym Pasie ponad Ziemsk Atmosfer. Promieniowanie emanuje od tego Pasa do
Ziemi poprzez wasz atmosfer. Eteryczny Pas wok Ziemi
rni si od tego, ktry otacza Wenus. Wenus jest wewntrz
tego Eterycznego Pasa, a Ziemia jest niej, bo na jego dolnym brzegu.
Ostrzeenie:
Nie uznawaj nikogo, kto jest narzdziem si zowrogich
i zgubnych. Po prostu pomyl, e: Istnieje jedynie Obecno
JAM JEST, Inteligencja, wiato i Moc, ktra dziaa. Ty
nigdy nie powiniene podejmowa dziaa osobistych ani
adnych innych.
Dziaaniem ucznia jest widzie Doskonao, czu j, by
ni i nie uzalenia jej od tego, jaki byby jej ludzki wygld.

219

BOGOSAWIESTWO:

Z Serca Twojej Wielkiej Ciszy, o Potna Obecnoci


JAM JEST, przychodzi rozwizanie wszystkich problemw,
doskonao caego istnienia, poniewa Ty jeste Jedyn
Wadz Kierujc, Doskonaoci i Inteligencj w caym
zewntrznym dowiadczeniu. To Ty jeste Obecnoci rzdzc caym ludzkim przejawem. Kiedy tylko dostrzeemy
Twoj Doskona Manifestacj we wszystkich rzeczach, to
bdziemy w stanie przejawi J we wszystkich naszych dziaaniach.

220

29 grudnia, 1932 r.

XXVI.
Samopoprawa
INWOKACJA:

O Ty, Potna, Wieczna Obecnoci, Wszechogarniajca


Mioci w Doskonaym Aktywnym Dziaaniu, wspaniaomylnie wylewajca Swoj Miosiern Si! Witamy Ciebie
swoim sercem i swoj dusz, bdc wiecznie wdziczni
Tobie za strumie Twojej Potnej Energii, za Obecno
Twojej Kierujcej Mdroci i za korzystanie z Twojej Obfitoci w naszych yciach i w naszych sprawach.
Ogaszamy siebie aktywn czci Ciebie, Samowiadomej Twojej Boskoci, nieustannie podtrzymujcej Twoj
Zwierzchno i Panowanie.
Przynosz wam Pozdrowienie Wielkich Zastpw, suebnikw i obserwatorw wszelkiej dziaalnoci.
TRAKTAT
Kady ucze musi przyzna z ca pewnoci, e w tej oywiajcej mocy Obecnoci JAM JEST bdcej w kadym Istnieniu, wszystko, co dobre lub ze, takie jak np.; ukryte
w wiadomoci bunty, urazy, ale lub skonnoci do osdzania innych pobudzone jest do dziaania. Przez to chcemy
powiedzie, e wszystkie te cechy wypywaj na wierzch,
aby mogy by spalone i mwi Tobie bez adnego wahania,
221

e jeli nie spalisz tego, co wychodzi na wierzch, to pochonie Ciebie.


Jeli kto zauway, e ponosi go zo, powinien chwyci
wodze i rozkaza przez Obecno JAM JEST, aby ta emocja
poddaa si JEJ harmonijnym rzdom. A teraz pozwl mi przypomnie Ci po raz wtry, e w Twoim procesie rozwoju spraw zasadnicz jest samopoprawa. Nie istnieje osoba, miejsce, warunki czy rzecz, ktr mgby obwini za to, w co
sam si angaujesz i co oywiasz. To jest nakazem Twego
przyszego postpu. Jeli doszede do miejsca, w ktrym
tworz si podobne uczucia, trzeba je wyjani tak, aby byy
jasno zrozumiane, poniewa jeli im si nie przeciwstawisz
spotkasz si z uwarunkowaniami, ktrych nie bdziesz w stanie kontrolowa.
Powtarzam Ci, e musisz by bardzo czujny, poniewa
postp, ktry osigne w kontroli i penej akceptacji tych
wielkich praw ycia, oprcz swojej penej woli, wymaga
zastosowania bata samopoprawy. Mwi Ci szczerze i z dowiadczenia, e dziaanie zewntrzne, ktre nazywamy ludzkim, musi by bez wahania karane zanim bdzie poddane
Boskiemu rozkazowi. Jeli daem Ci moliwo uywania
Promienia lub Pomienia poprzez rce, to zrobiem to dlatego, e umysy niektrych z was dostrajaj si szybciej ni
atomowa struktura ciaa. Dziaanie rki, ktra przesuwa si
po ciele utrzyma rwnowag w oywianiu umysu i wznoszeniu struktury atomowej.
Cieszy mnie bardzo, e mog ofiarowa uczniom moj
obecno i robi to z najwiksz chci, ale istniej pewne
granice, ktrych nie mog przekroczy, poniewa uczniowie
sami musz osiga postp w swojej wiadomoci. Mimo
tego, musz nawoywa was do czujnoci, bo nie mona ofiarowywa Obecnoci JAM JEST uwagi podzielonej, (wydaje
si, e Mistrz odnosi si tu do tych, ktrzy weszli w praktyk
Obecnoci JAM JEST i Chrystusa, czyli BOGA w nich, rwnie majc zwyczaj konsultowania si przez spirytyzm i czarn magi) czyli robi to, co jest rwnoznaczne z wyemano222

waniem strumienia energii, dajc moc rzeczom, ktre s


negatywne i w ten sposb opnia swj postp.
Mwi to z dowiadczenia. Nie jest moliwe dzielenie
uwagi midzy Obecno JAM JEST i rzeczy zewntrzne,
jeli chce si pj ponad przecitno.
Nie chc wywoywa szoku u adnego ucznia, ale musz
wam mwi prawd i jeli drodzy uczniowie doszli do punktu, w ktrym s zdolni do powicenia caej uwagi Obecnoci JAM JEST, a wyczaj kad inn form modlitwy, to
zamykaj sobie drzwi prowadzce do naszej pomocy na
duszy czas. To nie zdarzy si, gdy uczniowie trzymajc si
instrukcji, robi szczere wysiki za kadym razem, gdy ich
uwaga wymyka si im i wracaj zdecydowanie mwic:
Daj ca Moc mojej Obecnoci JAM JEST, ktr jestem,
i odmawiam na zawsze zaakceptowania wszystkiego co N I
nie jest. Chce przygotowa uczniw na to, e przyjdzie
chwila, w ktrej nie otrzymaj ju wsparcia od naszych posacw, tylko bd musieli zaufa wasnym zdolnociom
w uchwyceniu si mocn rk swej Obecnoci JAM JEST,
od ktrej zawsze otrzymaj wielk Moc. Bdna i bezuyteczna jest postawa niektrych uczniw, ktrzy po duszym czasie otrzymywania instrukcji i praktykowania pozwalaj sobie
na depresje i zwtpienie w wewntrzn moc lub zdolnoci do
jej zastosowania, w ktre wpadaj co jaki czas lub nieraz
nawet i co dzie. Taka mentalna postawa jest dziecinna i jeli
nie jest skorygowana, to zamyka z czasem drzwi do Prawdy.
Kady ucze powinien trzyma si postawy pozytywnej
i w momencie, gdy jaki rozdwik jakiegokolwiek typu
chce rozgoci si w jego umyle powinien umocni swe
opanowanie owiadczajc: JAM JEST Potn Obecnoci,
ktra rzdzi moim yciem i wiatem, JAM JEST Pokojem,
Harmoni i Wartoci Samoutrzymujc si, ktra mnie
spokojnie prowadzi przez wszystko, co moe mi stan na
drodze.
Poza tym jest wane, aby uczniowie mieli poytek ze
swych podrcznikw, poniewa musimy teraz przerwa
223

instrukcje do czasu, gdy zostan ukoczone, gdy zdolnoci


uczniw w zrozumieniu tego, o czym one mwi zdecyduj
o tym, co wielki Sdzia uzna za potrzebne w dalszych przekazach. Nie moemy w adnym przypadku poprowadzi
ucznia dalej, dopki nie poczuje si dobrze umocniony.
W celu ochrony uczniw musz powiedzie, e jeeli
przejawi si u nich pewne zjawiska, powinni zachowa spokj, rwnowag i nie poddawa si wraeniom nie pozwalajc, aby wywary wpyw i odwrciy uwag, poniewa w przypadku gdyby ich byo wiele, niektrzy mogliby wytworzy
energi, ktr tworzyli, gdy byli w dawnych stanach wiadomoci. W takich przypadkach powinni zdecydowanie afirmowa: JAM JEST Obecnoci, ktra tym rzdzi i wykorzystuje to dla swojej najwyszej ekspresji i uytku.
Zapewniam Ciebie, e nie musisz pragn nadnaturalnych
przejaww, poniewa naturalny postp Twej istoty stworzy
ich i wiele, gdy przyjdzie na to odpowiedni moment, ale
ostrzegam Ciebie, e nie mwi tu o pojawieniu si Wniebowstpionych Mistrzw, poniewa jest to czym cakowicie
rnym i nie powinno si tego traktowa jako zjawisko.
Teraz stosowna byaby afirmacja: Wielka Obecnoci JAM
JEST, wcho mnie w siebie, ucz mnie i spraw, bym zatrzyma w cakowitej pamici te wewntrzne instrukcje.
Dla Posacw wiata, wiczenie ktre reprezentuje ta
afirmacja jest istotne, ale nie powinno wywoywa niepokoju
ani napicia w chci zapamitania instrukcji, poniewa taka
postawa mogaby zamkn zewntrzn pami.
Nie mog powstrzyma umiechu, gdy widz jak niektrzy uczniowie s bliscy eksperymentowania z zaskakujcymi
rzeczami, ale wierz w to, e zawsze zachowaj spokj wiedzc, e: JAM JEST Jedynym Wiecznym i Samoutrzymujcym si yciem w Dziaaniu i e usun ze swej wiadomoci na zawsze wiar w to, e w caym Wszechwiecie istnieje
tak zwana mier. Zewntrzne dziaanie umysu i wiata jest
Maj Zudzeniem, ktre przemija poruszajc si jak ruchome piaski na pustyni i nie powinno w nikim powodowa
224

lku, bo JAM JEST yciem wiecznym, ktre nie ma pocztku ani koca.
Z serca Wielkiej Ciszy wytryskuje prd staego ycia, ktrego kady jest jedn zindywidualizowan czci. yciem
tym jeste Ty wiecznym, doskonaym i samoutrzymujcym
si, a szaty zewntrzne, ktre go okrywaj nie s wane a do
dnia, gdy przyjdzie moment rozpoznania. W tym momencie
jednostka zindywidualizowana bdzie ju przygotowana do
tego, aby uywa okrycia bez szww, okrycia samoutrzymujcego si i promieniujcego wszystkimi kolorami spektrum.
Wwczas bdzie mona radowa si tym wiecznym, promieniujcym i niezmiennym okryciem, ktre oddziela od
koa przyczyn i skutkw, a ktre czyni z nas istoty wycznie
przyczyny. Przyczyn t jest promieniowanie Boskiej Mioci, zawsze emanujce i ewoluujce ze swej wiadomoci,
zrwnowaone, ustabilizowane, promieniujce Boskim Centrum, czyli sercem Obecnoci JAM JEST, ktre jest modoci i wiecznym piknem, ca mdroci Obecnoci, ktra
w swej autowiadomoci zawiera dziaanie, przeszo, teraniejszo i przyszo, co w efekcie nie jest niczym innym
ni wiecznym teraz. Tak wanie wyglda wieczne wyeliminowanie czasu i przestrzeni. Wtedy dopiero spotkasz swj
wiat zaludniony istotami doskonaymi, budowle ozdobione
wybranymi klejnotami i siebie stojcego w centrum stworzenia (klejnot w centrum lotosu), w ktrym znajdziesz drogi
swego doskonaego dziaania.
Taki jest skromny obraz tego co przed Tob, ktry woa
Ciebie, aby wszed w swj doskonay i wieczny dom i promieniowanie. Widzisz, ja czuj to pene chway promieniowanie i jeli uda si Tobie utwierdzi w Obecnoci Boskiej
Mioci i utrzyma si tam zdecydowanie, to zobaczysz,
jakie wspaniae dowiadczenia przyjd do Ciebie, jeli potrafisz odsun na bok zakcenia pochodzce z dziaania
zewntrznego umysu.

225

Gdy przyjmiesz postaw, e JAM JEST Obecnoci


Boskiej Mioci w kadym momencie, to naprawd zaczniesz tworzy wspaniae rzeczy. Stosowanie tej afirmacji,
jeeli si j czuje, zawsze zamyka drzwi przed zewntrznym
dziaaniem umysu. Rozwizanie problemw zawsze jest
moliwe, poniewa Obecno JAM JEST zawiera w sobie
wszystko, co do tego jest potrzebne.
Jedno danie jest nadaniem impulsu probie, aby moga
si zrealizowa. JAM JEST jest inteligentn i aktywn zasad wewntrz nas, jest sercem naszego bytu, sercem systemu.
Nie mog powstrzyma si od ponownego przypomnienia
Ci, poniewa uczniowie powinni stale o tym pamita, e za
kadym razem, gdy wypowiadasz JAM JEST uwalniasz
samoutrzymujc si pramateri. Jest to wszechmocna, unikatowa i inteligentna energia. Wytrwaj wic, a wejdziesz
w najwysze i wspaniae warunki.
Gdy patrzysz na Fizyczne Soce w rzeczywistoci patrzysz na Wielkie Soce Centralne, na serce Obecnoci JAM
JEST. Powiniene zdecydowa bezwarunkowo, e: Obecno JAM JEST w peni rzdzi tym ciaem fizycznym
i wymaga posuszestwa. Im wicej uwagi powicisz ciau
fizycznemu, tym wikszym panem Ciebie si stanie i coraz
wicej bdzie wymagao od Ciebie, a oprcz tego bdzie Ci
rozkazywao.
Gdy ciao fizyczne cierpi na chroniczn chorob lub stale
przejawia zaburzenia, daje dowd na to, e powicao mu
si zbyt wiele uwagi i to przez duszy czas i e nigdy si nie
poprawi chyba, e przyjmie si postaw pozytywn i zmusi
si go do posuszestwa. Moesz tworzy pozytywnie to, co
chcesz, a co jest zwizane z tym ciaem jeli skoncentrujesz
swoj uwag na jego doskonaoci i nie pozwolisz, by uwaga
Twoja spocza na jego niedoskonaociach.
W celu wzniesienia si wyej afirmuj, e: JAM JEST
Obecnoci, ktra rozkazuje. Uywaj tego czsto, poniewa uspokaja to zewntrzne dziaania, a Ty moesz skoncentrowa si na dziaaniu penym mioci.
226

W momencie gdy czujesz co, co Ciebie niepokoi,


odwr si w drug stron, masz przecie bero Wadzy
w swej wiadomoci, a wic ju teraz Uyj go!
Powiniene by posuszny nakazowi Jezusa, ktry mwi:
nie patrz na nikogo wedug jego ciaa. A to oznacza dokadnie, aby nie uznawa ludzkich niedoskonaoci w mylach, uczuciach, sowach i dziaaniu.
Przy wystpowaniu problemw wielk moc ma wiadomo: BG we mnie, Obecno JAM JEST, manifestuje si,
rzdzi i rozwizuje harmonijnie t spraw. Zadziaaa
wspaniale, poniewa tym co najwaniejsze jest natychmiastowe afirmowanie Obecnoci JAM JEST i spowodowanie
jej dziaania.
Jezus powiedzia: Pro a otrzymasz, szukaj a znajdziesz,
zapukaj a otworz Ci. Powiedz wic swojej Boskiej Istnoci
Usysz mnie BOE! Przyjd i strze tego. Bg chce, aby
prosi go o pomoc. To bowiem otwiera przepyw Boskiej
energii, inteligencji i substancji, ktra wypywa, aby wypeni rozkaz.
BOGOSAWIESTWO:

O Ty, Potna, Rozkazujca Obecnoci JAM JEST,


utwierd Swoje Panowanie w sercu i wiadomoci kadego
ucznia! Naka Aktywnemu yciu przejawienie Siebie w caej
peni! Przejaw Swoje Ochronne Dziaanie przed wejciem do
kadego umysu tak, aby ucze dopuszcza do swego wiata
tylko to, e przyniesie mu poytek i zawiera harmoni.
Pobogosaw ich, aby odzyskali si i mogli trwale trzyma
si i pewnie dy naprzd do harmonijnych osigni. Dzikujemy Ci.
Cha Ara, jego Matka, Nada i Saint Germain bardzo intensywnie pracowali nad rozszerzeniem Wewntrznego wiata
w kadym, kto by tu obecny. Chcemy, aby uczniowie
nauczyli si patrze przez pryzmat Wewntrznego Widzenia.
Stanie si to dla nich niezapomnianym przeyciem.
227

24 grudnia, 1933 r.

XXVII.
Pielgrzymka JEZUSA
INWOKACJA:

O Ty, Potna, Majestatyczna Mocy Chrystusa, ktra


osigna Peni Swojego Przejawienia! Witamy Ciebie znakiem Serca i Gowy przyjmujc Doskonao Twojej Potnej Mocy, przejawionej w sercach uczniw i ludzi Ameryki.
Akceptujemy Peni wiata i Jego Owiecajcej Obecnoci
w sercach i umysach wszystkich ludzi, ktrzy podaj
naprzd na podobiestwo gigantycznej, wznoszcej fali,
obdarzajcej ich odwag i si, aby mogli oni dokona wiadomego wysiku, ktry pozwoli Potnej Obecnoci JAM
JEST przypieszy wibracj struktury atomowej ich cia do
Penego Wniebowstpienia.
Teraz ustpuj miejsca, aby pozwoli Naszemu Umiowanemu Bratu zwrci si do was ustami Swojego Serca.
TRAKTAT Umiowanego JEZUSA
Przynosz Ci Mio i Pozdrowienia od wielu, ktrzy
tworz Zastpy Wniebowstpionych, zarwno od tych, ktrych znasz, jak i od tych, ktrych poznasz.
JAM JEST wiatem, Drog i Prawd jest to dzwon
Boego Narodzenia, ktry jeszcze brzmi w polu Kosmicznej
Aktywnoci. W wyjanieniu, ktre otrzymae, w znaczeniu
228

i mocy sw JAM JEST znajdziesz Zachwycajcy Krg,


w ktrym bdziesz mg porusza si bez obawy, e jakiekolwiek niezgodne zachowanie ludzkie mogoby Ciebie dotkn. Nie chodzi tu tylko o to, aby uzna Obecno, ale aby
wprowadzi J do praktyki nawet w sprawach bahych, poniewa, gdy stykasz si z dowiadczeniem, ktrego nie
znasz, czsto odczuwasz lk i niepewno, ale gdy nauczysz
si uywa JAM JEST w celu urzeczywistnienia yczenia
lub rozwizania problemu zobaczysz, e pewno wzronie
i zastosujesz J z cakowitym zaufaniem.
Musisz zrozumie i zawsze pamita, e w Wielkiej Ciszy
lub zewntrznym spokoju jest Wewntrzna Moc, ktra pynie
przynoszc coraz wiksze osignicia, tote prdko zdasz
sobie spraw z tego, e kiedy mylisz o Potnej Zasadzie
JAM JEST, czujesz napyw si, ywotnoci i mdroci, ktra
pozwala Ci na postp z poczuciem mistrzostwa, ktre pewnego dnia, z pewnoci otworzy Ci drzwi wiodce poprzez
ograniczenia ludzkiej twrczoci, do Niezmierzonej i Prawdziwej Wolnoci.
Widzimy czsto w Twoim sercu marzenie o otrzymaniu
jakiego dowodu, niespodziewanej manifestacji, ktra dodaaby Ci si do dalszego postpu na drodze. Zapewniam Ciebie, bogosawiony synu wiata, e jakikolwiek dowd dany
Tobie jest chwilowy, ale jakikolwiek krok zaaprobowany w i
przez Twoj wasn i wiadom prac, jest osigniciem wiecznym, a kiedy nadal zdobywasz Mistrzostwo przez Twoj
samowiadom pilno, to nie tylko osigasz rzeczy, o ktre
Ci chodzi, ale wznosisz rwnie swoj wiadomo i wkrtce
zdasz sobie spraw z tego, e pady wszystkie przeszkody.
W ten sposb drzwi prowadzce do ogranicze bd
zaplombowane i tak jak moja zewntrzna forma bya przybita do krzya, tak Ty swoj wrastajc wiadomoci opiecztowujesz i plombujesz drzwi do samorodnych ogranicze,
poczujesz i rozpoznasz swoje panowanie.
Jeeli ywo pragniesz Wzniesienia, to prosz Ciebie, aby
uywa czsto nastpujcej afirmacji: JAM JEST Wniebo229

wstpieniem w wiato. To pozwoli, aby Twoja wiadomo


o wiele szybciej wysza z mai (zudze) ludzkiej twrczoci.
Kiedy ju zaczniesz ycie wewntrzne i zaakceptujesz
w peni Transcendentaln Moc Obecnoci JAM JEST, to zorientujesz si, e nie tylko koczy si zewntrzna walka, ale
e wszede o wiele gbiej w wiato. Rzeczy zewntrznych,
ktrych zawsze szukae zaczniesz szuka inaczej, naprawd
i rzeczywicie, poniewa wtedy zdasz sobie w peni spraw
z tego jak nierealna jest ich forma i dziaanie. Wwczas poczujesz, e w Tobie i w wietle, ktre Ciebie otacza jest wszystko, czego mgby sobie yczy i e wszystko, co zewntrzne, a co wydawao si tak wane, stracio sw ograniczon
moc. A wic potem, w rzeczach zewntrznych, ktre do Ciebie przyjd, znajdziesz radosn wolno. I to jest waciwym
dziaaniem rzeczy zewntrznych.
W miar jak bdzie wzrasta Twoja wiadomo Transcendentalnej Mocy jak masz na swoje rozkazy, bdziesz
wiedzia, e moesz przycign do siebie wszystko czego
bdziesz potrzebowa, nie krzywdzc tym innego dziecka
Boga.
Prawda ta musi by ustalona w wiadomoci, poniewa
wiadome dusze musz o tym zdecydowanie wiedzie w przypadku, gdyby miay wtpliwoci, zastanawiajc si czy jest
sprawiedliwe, aby one miay takie sukcesy, podczas gdy inni
nie maj ich. Chc wic zapewni Ciebie, e najwikszym
osigniciem jest osobiste zdobycie Mistrzostwa i Wolnoci.
Wtedy bowiem bdziesz przygotowany do tego, aby rozdawa wiato nie bdc dotknitym zewntrznymi zjawiskami
tworzonymi przez innych. Nie smu si i nie pozwl sobie na
przygnbienie, jeli inne Dziecko Boga nie jest jeszcze gotowe
do zaakceptowania wiata, bo jeli nie spotkao si ze wiatem z wasnego wyboru, to jedynie na stopniu doczesnym.
Kiedy zaczyna si zdobywa wiadom wolno ciaa, to
zaczyna si pojmowa jak przejciowe i niewane s tego
typu sprawy. Dopiero gdy wchodzi si w wiadomo Powszechn lub w Wielk Kosmiczn Aktywno pojmuje si, e
230

wejcie w wiato jest osigniciem yciowej wagi. Wtedy


doznaje si radoci z Obecnoci Wewntrznej i Jej Niezwycionej Aktywnoci, ktra przepenia serce szczciem.
Na krtko przed zdaniem sobie sprawy z caej mojej Misji
ywo pojawia si przede mn nastpujca afirmacja: JAM
JEST Obecnoci, ktra nigdy nie zawodzi ani nie popenia
bdu. Potem dowiedziaem si, e bya to moc podtrzymujca mnie, ktra przygotowaa mnie do B YCIA Zmartwychwstaniem i yciem.
Na nieszczcie niektre biblijne afirmacje zostay przesonite ludzkim pojmowaniem, ale mimo wszystko wiele
zawdziczamy Biblii, poniewa wiele z nich pozostao niezmienionych. Inn afirmacj, ktr czsto uywaem przez
ponad trzy lata bya: JAM JEST zawsze Majestatyczn Wadz Czystej Mioci, ktra przekracza kade ludzkie pojcie
i otwiera mi drzwi do wiata, w Jego Sercu. Potem dowiedziaem si, e afirmacja ta w wielkim stopniu wzmocnia
moje Wewntrzne Prawdziwe Widzenie.
W odpowiedzi na trwoliwe yczenie zagniedone
w waszych sercach chc wam powiedzie, e podczas lat,
ktre Biblia ukazuje nie uwzgldniajc intencji mojej dziaalnoci, wdrowaem po rnych miejscach w poszukiwaniu
wyjanienia wiata i Obecnoci, ktre czuem w sobie i przyznam si, e moje poszukiwania nie byy wtedy ani tak atwe
ani tak proste, jak wasze obecnie. W moich czasach ci, ktrzy studiowali Prawd musieli zadowoli si otrzymywaniem
wiedzy przez nie pisane dowiadczenia, poniewa z uwagi na
nieco trudny ich charakter mylano, e nie mog by harmonijnie stosowane przez tum.
I tak trwao to przez wiele lat, a okres dowiadcze transcendentalnych zacz rozpywa si w przestrzeni, a ci, ktrzy
wedug nich yli nie byli wystarczajco zaawansowani, aby
zda sobie spraw z tej Prawdy i oddalili si od ludzkoci.
Mimo to dzi, Chrystusowa Moc Kosmiczna, ktra staa
si dla mnie tak realn przychodzi, aby pomc ludzkoci.
Przez impuls w jakim si ona wyraa, znajduje sw bezpiecz231

n i mdr drog do serc i umysw pewnej czci ludzkoci,


a do momentu, kiedy mona mie wielk nadziej, e jest to
przygotowawcza dziaalno do odsunicia zasony stworzonej przez ludzk twrczo. Tote wielu ludzi otrzyma wskazwki i odczuje wspaniae natchnienie w swych sercach.
Wtedy nie bdzie ju ani wtpliwoci ani lku, ktre oddal
ich od Prawdy.
Przez pewien czas przebywaem w Arabii, Persji i Tybecie, a zakoczyem moj pielgrzymk w Indiach, gdzie poznaem mojego Umiowanego Mistrza, ktry ju by Wniebowstpiony, jednak ja o tym jeszcze wtedy nie wiedziaem.
Przez Moc Jego Promieniowania, dochodziy do mnie objawienie za objawieniem, dziki ktrym odbieraem dekrety
i afirmacje, ktre pomogy mi utrzyma dziaalno mojego
zewntrznego umysu w stanie niezmiennym a do czasu,
gdy nie mia ju szans na zachwianie lub opnienie mojego
postpu. By to wanie moment, w ktrym wyjaniono mi
ca Chwa mojej Misji i Wiecznego Zapisu Kosmicznego,
ktry miaem po sobie zostawi, a ktry mia by dokonany
w okresie poprzedzajcym zbliajce si bogosawiestwo
nadchodzcego owiecenia ludzkoci.
By moe chcecie wiedzie, e Zapis ten przeobrazi si
w Kosmiczny Zapis Aktywny, bardzo rnicy si od wszystkich zrobionych wczeniej zapisw, poniewa aktualnie zawiera w sobie pragnienie i rozpalajcy impuls, ktry sprawia,
e ludzki umys staje si magnesem.
Wyjania to, rozporzdzenia i afirmacje, ktre wam pozostawiam, a ktre staj si z biegiem czasu coraz bardziej
ywe, a impuls rozpalajcy te dziaania wspierany jest przez
Promieniowanie innych Promieni Mocy, ktre skierowane s
na Ziemi co pomaga wikszej iloci ludzi zakotwiczy si
w taki sposb w Prawdzie, i stosowa J wiadomie, e osign transcendentalne pojmowanie.
aden krok nie ma takiej wagi dla ludzkoci jak ten, aby
udostpni ludziom poznanie JAM JEST rda ycia i

232

Jego Transcendentalnej Mocy, ktre moe by pobudzeniem


do wiadomego stosowania dla czowieka.
Zadziwiajcym bdzie obserwowanie jak ta prosta, ale
Wszechmocna Prawda rozprzestrzenia si wrd ludzi, poniewa wszyscy, ktrzy bd o niej myle i bd praktykowa sw Obecno kierujc wiadomie sw energi przez
moc Boskiej Mioci, ujrz jak nowy wiat Pokoju, Mioci,
Zdrowia i Dobrobytu otwiera si przed nimi.
Ci, ktrzy zrozumiej zastosowanie wiedzy o JAM JEST
nie bd nigdy wicej osaczeni przez dysharmoni lub zaburzenia w swych domach, w swym wiecie czy dziaaniu,
poniewa jedynie z braku uznania i akceptacji Cakowitej
Wadzy tej Potnej Obecnoci istota ludzka pozwala na to,
aby pojcia, pomysy i twrczo ludzi j zaburzay.
Ucze powinien stale obserwowa wntrze ludzkie, aby dowiedzie si, jakie nawyki czy dziaania, ktre tam si gromadz, powinny by wyrwane i odrzucone, poniewa jedynie
zdecydowana negacja nawykw takich jak osdzanie, potpianie czy krytykowanie moe go uwolni. Prawdziw dziaalnoci ucznia powinno by doskonalenie wasnego wiata, a
nie osiganie tego dopki widzi niedoskonao w innym Dziecku Boga i w jego wiecie. Dao si wam wspaniae afirmacje, aby mona byo rzdzi harmonijnie otaczajcym wiatem i yciem. Stosujcie je zdecydowanie, a osigniecie sukces.
Chc wam da jeszcze inne wyjanienie nie powiedziaem na Krzyu: Ojcze, czemu mnie opuci? tylko Ojcze,
jake mnie uwici (dos.: jak chwa mnie otoczye)
jak rwnie chodzio o Chwa, jak otrzyma ten brat, ktry
by na krzyu z prawej strony.
Jest wielu na wiecie tych, ktrzy byli tam podczas ukrzyowania i oni jak starzy przyjaciele, czuj ten tekst jakby to
bya rozmowa, poniewa s w tej Wielkiej Wzniesionej Obecnoci, a wieki s tylko maym incydentem, ktry zanika, gdy
wchodzimy w kontakt z wydarzeniami ziemskimi.
Drogi uczniu, ktry szukasz wiata w takim udrczeniu,
sprbuj poczu moje objcia, ktrymi Ciebie ogarniam, spr233

buj odczu, e jeste odziany w wiato tak olniewajce jak


soce w poudnie. Zakotwicz w swej wiadomoci poczucie
zdolnoci osignicia Wzniesienia, aby zbliy si z kadym
dniem coraz bardziej do Peni Urzeczywistnienia.
Przetnij wizy rzeczy ziemskich, ktre Ciebie zwizay.
Powiniene wiedzie, e w Mioci, Mdroci i Mocy, ktr
akceptujesz w Twej Potnej Obecnoci JAM JEST istnieje
moc penienia suby transcendentalnej.
Pamitaj zawsze, e Bg w Tobie jest Twoim Zwycistwem; Obecno JAM JEST, ktra bije w Twym sercu jest
wiatem BOGA, ktry nigdy nie zawodzi i e przez zaakceptowanie tej Obecnoci Twoja moc uwolnienia swej energii i
kierowania ni jest nieograniczona.
Odczuwam wielk rado i przywilej kontynuowania zjednoczenia z moim Drogim Bratem Saint Germainem w pracy
nad przesyaniem uczniom zdecydowanej pomocy w instrukcjach. Instrukcje te bd przesyane do koca 1934 r. Nie
zrozum mnie le, JAM JEST bdzie promieniowa na ca
ludzko, ale promieniowanie przeznaczone dla uczniw jest
inne i specyficzne.
Otulam Was moj Mioci. Ubieram Was w moje wiato. Podtrzymuj moj Energi, abycie mogli odwanie i
do przodu w poszukiwaniu szczcia i doskonaoci dla Was
i Waszego wiata.
Wierz, e wzniesie Ciebie to promieniowanie, ktre bdziesz mg odczu i e Twj sukces przyniesie Ci bezgraniczn rado.
JAM JEST Obecnoci Owiecajc i Wyjaniajc
zamanifestowan w Caej Mocy.
JEZUS Chrystus
Saint Germain:
Pragn przesa m Mio, jako otulajcy prezent, kademu z moich drogich uczniw, poniewa Mio jest czym
najwikszym, co mona da.
234

25 grudnia, 1933 r.

XXVIII.
Kosmiczne Koo
INWOKACJA:

O Ty, Potna, Nieskoczona, Aktywna Obecnoci Chrystusa wszdzie! Kaniamy si przed Twoim Majestatem
i Moc. Utwierd Swoje Panowanie w sercu i umyle kadej
osoby na Ziemi i przejaw wszdzie Swoj Cudown Doskonao.
Przynosz wam Pozdrowienia Mioci, Rozumiejcej
wiadomoci i Panowania od Wielkich Zastpw Wzniesionych Mistrzw, ktrzy z aprobat spogldaj na Moje Pokorne Starania uwolnienia wiata. Tego Boonarodzeniowego
dnia posyaj wam swoj Mio i ubieraj was w szat ze
wiata.
TRAKTAT
Mistrzowie z Wenus, ktrzy odwiedzili Krlewski Teton
i ponownie odwiedz go w Nowy Rok, rozpoczynaj zdecydowanie dziaanie, by spali pewne prby wywoania nowej
wojny w dziaaniu zewntrznym.
Shamballa emituje Moc, ktr skoncentrowaa w swoim
krgu w cigu wielu lat.
Zote Miasto, z ktrego promienie s wysyane w wielu
kierunkach, suy ludziom tym, czym moe.
235

Jeli ludzko mogaby wiedzie i zrozumie czym s te


dziaania, to mona by wywoa w wiecie zewntrznym
wspaniae zmiany, ktrych nawet najbardziej zaawansowani
nie mogliby poj.
W dniu Nowego Roku Kosmiczne Koo postpu dojdzie
do punktu, w ktrym odsunie na bok wiele dziaa osobistych wywoanych woln wol czowieka, co wniesie rado
i nieopisan nadziej w wiadomoci tych, ktrzy su ze
sfer transcendentalnych.
Drogi uczniu wiata! Zrozum, e ta wspaniaa pomoc
ktr otrzymujesz, jest Twoja, e j osigniesz, jeli uspokoisz to, co zewntrzne i otworzysz si na ni. Prosz Ciebie,
drogi uczniu, aby zamkn umys na ignorancj i na nieharmonijne ludzkie sugestie, ktre zewszd do Ciebie dochodz.
Powiadam Ci: Wolno w penym tego sowa znaczeniu,
stoi przed Twoimi drzwiami, o ile utrzymujesz wasn osobowo w harmonii i odmawiasz zaakceptowania nieharmonijnych i bdnych sugestii pochodzcych z atmosfery
i od tych, z ktrymi masz kontakt w formie ziemskiej.
Bardzo wane jest, aby tak postpi jeli chcesz wnie
w swj wiat rado, pikno, obfito i doskonao wszelkiego rodzaju. Nie jest naszym yczeniem miesza si
w Twoj woln wol, ale rado przepenia nasze serca, gdy
widzimy jak uczniowie mocno chwytaj si tych nauk, rozumiejc i stosujc te Transcendentalne Prawa, ktre znamy
i wiemy, co znacz dla Pewnego Zwycistwa. Pozwlcie mi
powtrzy to, co ju wczeniej powiedziaem: Nie ma gorszej rzeczy w ludzkim dziaaniu ni osobowo lub sugestia,
ktra prbuje oddali ucznia od Prawdy i wiata, ktre
bdzie jego Wolnoci.
W zwizku z t Potn Kosmiczn Dziaalnoci musisz
pracowa z wielkim zaciciem, spalajc ca nieharmonijn
twrczo przesz i teraniejsz. Za kadym razem, gdy
Twoja myl i pragnienie przejawi si w ten sposb, nadejd
wielkie przypywy energii, aby Ciebie podtrzyma i udzieli
pomocy. Jest to czci zadziwiajcej pomocy, ktra jest
236

dana Ziemi. Milczcy Obserwator, oczekiwa 200 tysicy lat


na to, aby Koo Kosmiczne doszo do tego punktu, do ktrego dochodzi w tym Nowym Roku.
Ponownie zapewniam Ciebie, e nigdy dotd w historii
ludzkoci nie byo takiej transcendentalnej dziaalnoci, ktra
w ten sposb gotowa byaby Ci dopomc. O drogi uczniu,
czy nie warto woy tyle zdecydowanego wysiku w dziaania zgodne z tym wielkim bogosawiestwem, ktre sprawia, e wasza walka o Wolno daje najszczliwsze samostanowice jednostki ludzkie.
Drogi uczniu, moje serce raduje si gboko widzc
w Tobie tak intensywn ch poszukiwania wiata i zdecydowanie w wysiku skierowanym na stosowanie tych nieomylnych praw, ktre na pewno dadz Ci wolno w stopniu,
w jakim bdziesz je stosowa.
Dzikuj Ci za ch rozprowadzania moich ksiek bez
ogranicze. W tej chci, mj drogi, zawarta jest suba wielkiemu bogosawiestwu, ktre na razie bdziesz rozumia
w maym stopniu.
Czuj si pobogosawiony w tym dniu adoracji Chrystusa, czujc mio, jak mi posyasz i zapewniam Ciebie, e
wrc do Ciebie kierujc ca Moc Mioci, aby Tobie towarzyszya, owiecaa i bogosawia.
W tej specjalnej subie, ktr Jezus zdecydowa peni
jeste bogosawiony i to jest jasne. Staraj si poczu t
Wspania Prawd swoim najgbszym uczuciem, jakie tylko
potrafisz wyzwoli w postanowieniach. Otwrz swe ramiona,
serce i umys na Chwa tego Promieniowania i w miar jak
to zrobisz zobaczysz, jak szybko przestan istnie wszelkie
uwarunkowania, ktre z zewntrz zaburzaj Ciebie i ograniczaj.
Prosz Ci, mj drogi, eby nie ogranicza si nadal
przez ludzkie pojmowanie. Afirmuj i czuj sw zdumiewajc
zdolno uywania tych Praw i kierowania tej potnej Energii do swojej Wolnoci i Doskonaoci. Sprbuj zrozumie,
e Twoja ludzka forma nie jest gstym tworem do prowadze237

nia. Prbuj czu, e jest to substancja przeroczysta, ktra


poddaje si Twoim wskazwkom. Rozmawiaj ze swoim ciaem. Rozkazuj mu, aby byo silne, odbiorcze i wraliwe jedynie na Mistrzowsk Wzniesion wiadomo, aby byo
Doskonaym Wyrazem Boskiej Mocy Potnego JAM JEST
i aby miao pikno Formy i Wyrazu. Sprawd w swoim
dowiadczeniu mocne zdecydowanie, ktre nieraz miae
w osiganiu celu w dziaaniu zewntrznym, a potem zdaj
sobie spraw z tego, e na drodze prowadzcej do osignicia swojej Wiecznej Wolnoci Twoje zdecydowanie moe
tworzy o wiele wicej.
Wierz mi mj drogi, gdy mwi Ci: Twoja ludzka twrczo jest jedyn, ktra dzieli Ciebie od Twej Wolnoci.
Twrczo ta nigdy nie bdzie wiksz przeszkod od tej,
ktr zaakceptujesz jako tak. Jeli odbierzesz jej moc
ograniczenia Ciebie o jakiejkolwiek godzinie lub jakiegokolwiek dnia, bdziesz mg zwycisko przekroczy zason
oddzielajc ciebie od Elektronicznej Obecnoci tak piknej i radosnej, tak penej olniewajcego wiata Twojej
Wspaniaej Obecnoci i bdziesz mg porusza si w Niej
zawsze. Potem gdy wrcisz z powrotem przez t ludzk
zason, aby suy w dziaaniu zewntrznym, bdziesz czu
Chwa tej Transcendentalnej Istoty, ktr jeste. Wtedy zo
Twoich wasnych zewntrznych uwarunkowa lub tych,
ktrzy Ciebie otaczaj nie dotknie Ci ani nie zaburzy
nawet w najmniejszy sposb.
Caa moja istota wibruje w radosnym przewidywaniu
zwizanym z Tob, poniewa wiem ze zdecydowan pewnoci, e osigniesz sukces. Tym, ktrzy pozwalaj, aby sugestie ignorancji innych ludzi oddaliy ich od swojej drogi, chc
powiedzie: Pamitajcie tylko o tym, co was czeka, co jest
w was zawarte, a co moecie osign i czym moecie by.
Pamitaj, e w miar akceptacji swej Potnej Obecnoci
JAM JEST wzrasta rwnie jej intensywno, a zewntrzne
problemy, ktre wydaway si tak okropne, z pewnoci si
rozpyn i znikn.
238

Tak wic, nie tylko rozwie si Twj problem, ale kady


krok osignity w ten sposb bdzie stay i osigniesz Wieczn Wolno. Jeli chodzi o finansow wolno, o ktr tak
bagasz, bagam z Tob, aby usun z umysu zewntrznego
ten obraz i aby j wczy do twej Potnej Obecnoci JAM
JEST, ktra jest jedynym Dawc Wszelkiej Obfitoci jaka
istnieje. Bd w tym zdecydowany i stay, a osigniesz take
pienidze, ktrych potrzebujesz.
ycie Ciebie nie ogranicza, obfito Ciebie nie ogranicza,
Mio te Ciebie nie ogranicza, a wic dlaczego pozwalasz
na to, aby ludzkie, ograniczajce zamysy stale Ciebie wiziy?
Drogie Dziecko wiata! Obud si w Potnej Chwale
Twego prawdziwego Istnienia, id naprzd jako Potna
Zwyciska Obecno i wiedz, e wiato BOGA nigdy nie
zawodzi. Poruszaj si odziany w wiato transcendentalnej
Chway wasnego JA - BG i bd wolny.
BOGOSAWIESTWO:

Potna Obecnoci JAM JEST! Transcendentalna w Swojej Aktywnej Dziaalnoci Chrystusa! Wiecznie Ciebie wychwalamy i jestemy wdziczni za Twoj Mio, Saw,
Wolno i nasz wiadom zdolno i moc przyjcia Peni
Twojej Sawy, przejawionej w zewntrznej dziaalnoci
naszego ycia, jak rwnie za to, e niezachwianie stoimy
w Twoim wietle, kierowani przez Twoj Mdro i e jestemy zawsze podtrzymywani przez Twoj Transcendentaln
Mio, zakotwiczon w naszych sercach.

239

29 sierpnia, 1934 r.

XXIX.
Traktat umiowanego ARKTURA
o festiwalu muzucznym,
ktry odby si na stadionie Pole onierza
Chigago, stan Ilinois
Na prob Saint Germain'a bd mwi o Potnym Osigniciu, jakie miao miejsce na festiwalu Muzycznym ubiegego wieczora.
BRAK TUMACZENIA

240

29 listopada, 1934 r.

XXX.
Kosmiczni Mistrzowie
Traktat Umiowanego SAINT GERMAIN'a
w Dniu Dzikczynienia
Drodzy uczniowie wiata!
Dzisiaj jest dzie, ktry jest jednym z najwikszych Dni
Dzikczynienia, jakie miaem w cigu stu lat. Widzie jak
wiato, zrozumienie i akceptacja Obecnoci JAM JEST
zaczyna by przyjmowana przez tylu uczniw, jest naprawd
czasem radoci i Dniem Dzikczynienia.
Nie tylko ja jestem tym, ktry posya wam Mio i Bogosawiestwo, ale rwnie cae Zastpy Wniebowstpionych
Mistrzw Kosmicznych, Wielkie Biae Bractwo i Legion
wiata, jak i niektrzy Pomocnicy z Wenus, ktrzy cz si
w podzikowaniach i dzikczynieniu za Prawdziw wiato, ktra jest rozprzestrzeniana na ludzko.

Gboko cenibym sobie ca pomoc,


jak uczniowie mog da pod tym promieniowaniem,
aby ksiki zostay wydane
i aby byy udostpnione Ludzkoci,
poniewa jest to najwiksz sub,
jak obecnie mona im da.
241

Najwiksz potrzeb w obecnym czasie jest zwrcenie


uwagi ludzkoci na Jedyne Wielkie rdo, ktre moe
nie pomoc, jakiej si oczekuje, a jest ni Wielka Obecno
JAM JEST oraz Zastpy Wniebowstpionych Mistrzw.
Baczna uwaga ludzi zwrcona na Wielkie rdo zapewnia
konieczne otwarcie na pojawienie si Wielkiego, Wiecznego,
Kosmicznego wiata, aby spyno na wiat zewntrzny
docierajc nie tylko do wiadomoci ludzi, ale te do warunkw, ktre potrzebuj uporzdkowania.
Moim yczeniem jest, aby wszyscy uczniowie pod tym
promieniowaniem czuli indywidualn odpowiedzialno za
stan harmonii w swoich umysach i ciaach i aby napenili je
Mdroci i Doskonaoci Potnej Obecnoci JAM JEST.
To uatwi prac, ktrej ludzko potrzebuje, poniewa w innym przypadku to, co naley do wiata zewntrznego, z powodu swych ogranicze, nie potrafi tego poj.
Pragn, aby kady ucze zrozumia i czu gboko, e
Wielcy Wzniesieni Mistrzowie i ja, jestemy gotowi nie
pomoc ludziom zgodnie z tym, na co Prawo ich Istot pozwoli. Uczniowie powinni by zawsze zdecydowani i nie dawa
wadzy niczemu, co nie jest Obecnoci, do czasu a zewntrzna ludzka twrczo otaczajca ich, nie zostanie rozpuszczona i pochonita tak, aby Potne wiato, Mdro
i Wadza Potnej Obecnoci JAM JEST mogy przepywa
przez ich umysy, istnienie i wiat napeniajc ich harmoni,
szczciem i Doskonaoci, ktrej kade serce tak pragnie.
Ponaglam was wszystkich, abycie wykonali wiadomie
okrelone zadanie. Abycie wykonali prac roztoczenia opieki nad Ameryk tak, aby Kosmiczne wiato i Wieczna Doskonao otoczyy Ziemi, oczyszczajc i spalajc wszelk
niezgod i by wczy Cudown Aktywno, ktra przejawi
dobrobyt i szczcie, jakiego wszyscy tak pragn.
To wanie, drogi mj, jest tym, co oznacza przyciganie
Potnego Ogniska Wniebowstpionych Mistrzw do was.
Jedynie w miar jak bdzie si poszerza wasze Wewntrzne
Widzenie tak, abycie mogli widzie i pozna prawdziw
242

Rzeczywisto bdziecie mogli mie pewne rozeznanie


Prawdy, o ktrej mwi.
Chc, aby Twoje serce napenio si radoci i aby zapamitale pracowa nad zdrowiem, sukcesem i dobrobytem
Posacw, ktrzy byli kanaami, dziki ktrym byo wam
przekazane to ognisko opieki. Jest wielu nieszcznikw,
ktrzy krytykuj posacw lub ich prac, ale lepiej byoby,
aby w tej inkarnacji si nie narodzili.
Sowa s niewystarczajco dokadne, abym mg nimi
wyrazi peni wdzicznoci za Twoje wysiki tak szczere
i zaangaowane. Twoje zdolnoci i moc bogosawienia i przychylnoci bd si zwiksza rwnolegle do Twego zdecydowanego zaangaowania i zwizania z Twoj Potn Obecnoci JAM JEST.
Moja mio was otacza, moje wiato was owieca, a Mdro Potnej Obecnoci JAM JEST bdzie Ci sprzyja
w Peni caej Doskonaoci.
Mio Potnych Zastpw Wniebowstpionych Mistrzw, Wielkiego Biaego Bractwa i Legionw wiata zawsze
Ci otacza.
JAM JEST kochajcym w " wietle.
Saint Germain

243

25 grudnia, 1934 r.

XXXI.
Wielkie Centralne Soce
Gwiazdkowy Traktat
Umiowanego SAINT GERMAIN'a
Z wielk radoci obserwujemy wielkie wysiki indywidualne, narodowe i kosmiczne, kiedy odczuwamy zastosowanie tej Wielkiej Energii i moemy wsppracowa z tymi
Wielkimi i Potnymi Prdami Kosmicznej Energii, kierowanej przez t Wielk i Mdr Inteligencj. Wiemy, e kady
krok do przodu przyblia nas coraz bardziej do Tej Wielkiej
Sawy i Wolnoci, ktr wielu uczy si odczuwa i urzeczywistnia.
Troch inaczej wygldaj dziaania, gdy pracuje si z T
Wielk Kosmiczn Mdroci, ktra nie jest ju ograniczona
w zmniejszaniu Swej Potnej Energii w zwizku z woln
wol czowieka; w tym czasie Kosmiczne dziaania narodw
s najwaniejsze, a dopiero potem indywidualnej jednostki.
Dawniej, pewne Dziaania Kosmiczne opniay si z powodu czowieka, teraz Wielkie Kosmiczne Koo zaczo si
toczy wznoszc ze swym ruchem wszystkie dziaania narodowe, emocjonalne i mentalne do Wielkiego Przygotowania,
w ktrym kady zb tego koa musi dopasowa si do
Kosmicznej Rzeczywistoci.
244

Poniewa wolna wola czowieka ogranicza jeszcze to


wszystko, co zewntrzne, wic wielu ludzi i rne uwarunkowania bd musiay przej przez wielkie walce po to, aby
wszystkie niewaciwe cechy zostay zgniecione i wyrzucone
na zewntrz, a w kocu spalone moc wiadomie Kierowanego Pomienia.
Potne Promieniowanie wiadomie kierowane z Wielkiego Centralnego Soca przez Wielkie Zastpy Wniebowstpionych Mistrzw nie tylko zaczynaj dawa rezultaty
w umysach i emocjach ludzkoci na powierzchni Ziemi, ale
gboko w jej wntrzu. Dlatego mona byo zapobiec wielu
wielkim katastrofom.
Chciabym wyrazi moj Wielk Mio, Wdziczno
i Bogosawiestwo wielu uczniom, ktrzy przekazuj Wielk Mio, Mdro i Potg Boskiej Obecnoci JAM JEST,
posyajc J w wiaty mentalne i emocjonalne; zapewniam
was, e zostaa wykonana gigantyczna praca. Jeli ludzko
i uczniowie mogliby zrozumie, e kada przyczyna ma swe
korzenie w wiecie mentalnym i emocjonalnym, pojli by
i upewnili si, e zewntrzne dziaanie ludzi musi by skorygowane, aby mogo przejawi Doskonay Porzdek co mona
osign tylko wtedy, gdy jedna przyczyna dziaanie mentalne i emocjonalne bdzie skorygowana i opanowana.
Chc zapewni tych, ktrym na myl przychodzi podobne
pytanie: Czy to prawda, e uniemoliwio si wielkie zniszczenie?, e pewnego dnia zobacz i poznaj Prawd o ktrej mwi.
W trzysta lat po Objawieniu Chrystusa ludzko powrcia do uwzgldniania skutkw zamiast przyczyn, i z tego powodu nie mona byo suy jej sta pomoc.
Teraz, dziki wielkiej pomocy Kosmicznego Koa stao
si moliwe ponowne wprowadzenie do ludzkiej wiadomoci potrzeby pracy nad przyczyn, bo w ten sposb skutek
wypadnie z obiegu, a wic bdzie musia znikn.
Dlatego wanie wiedza o Wadzy Wielkiej Obecnoci
JAM JEST, zachca uczniw, aby pracowali wycznie
245

Potn Obecnoci, ktrej Przyczyn jest Pena Doskonao, jakiej niektrzy ju dowiadczaj. Gdy Twoja uwaga
skupi si na Obecnoci JAM JEST, to bdziesz mia do czynienia z Jedyn i Najpotniejsz Przyczyn, ktrej Jedyn
Ekspresj jest Doskonao. Dlatego Twj wiat napenia si
najpierw z ulegoci i cisz, by dziki temu mg zacz
odczuwa Chwa Tej Wielkiej Obecnoci. W miar jak to si
wydarza, czowiek zaczyna zdawa sobie spraw, e moe
osign t Potn Obecno wiadomie i wyzwoli w sobie
ogromn lawin Tej Potnej Energii, ktr przez swoje
ograniczenia i dysharmoni moe oceni tylko po czci.
Dlatego jest podtrzymywana moc potrzebna czowiekowi
jako Wieczny Dowd.
Tak wic przez samowiadome wysiki czowieka, nastpuje coraz to wiksze rozpoznanie moliwoci wiadomego
odbioru. Zauwacie, e mwi o odbiorze wiadomym, bo
najpierw przez wiadome rozpoznanie, przez odbir i zastosowanie, czyli przez wiadome ukierunkowanie ta Potna
Inteligentna i Czysta Energia powoduje, e to co jest zewntrzne lub ludzkie staje si dostatecznie rozpuszczone, by
umys zewntrzny naprawd ogarn te potne czynnoci.
Och, jaka szkoda, e ludzko wierzya od tak dawna,
a wielu wierzyo szczerze, e mona wyleczy nienawi,
potpienie i krytyk tylko stosujc te same waciwoci. Jakie prne i tragiczne byo to faszywe pojcie. Uwierz mi,
synu wiata, e nienawi nigdy nie uleczya nienawici
i nigdy jej nie wyleczy. Potpienie i krytyka nigdy nie mog
by uleczone przez krytyk i potpienie. Mwiem ju wiele
razy, e Co na czym skupi si Twoja uwaga i spojrzenie,
zostaje ocenione i zmuszone do tego, aby weszo i zamieszkao w Twoim wiecie.
Mimo tego co mwilimy i dyktowalimy widzimy, e
bardzo mao z tego zostao zrozumiane, e osobowo stale
ocenia a tym samym pitnuje atmosfer i warunki, ktre s
wok niej, dziki wierze w to, e moe mie jakiekolwiek
uczucia, mwi rzeczy niezgodne, nienawistne i ograniczaj246

ce i nie by przez nie dotknita. To uparte i faszywe pojecie


wypenio ludzko ca mas nieszcz.
Teraz to Potne Wieczne wiato zostao uwolnione po
to, aby naucza ludzi pojmowania, dlaczego wiat jest tak
przepeniony tragediami. Jeli wyjaniabym wam, przez p
godziny, ile egoizmu zostao wyrzucone ze wiata mentalnego i emocjonalnego ludzkoci od czasu, gdy zaczy si
nauki o JAM JEST, wyda by si mogo niewiarygodne, e
tyle potrafilimy zrobi w tak krtkim czasie. To wszystko
nie byoby moliwe bez Potnego Wiecznego Promieniowania wiata Wielkich Zastpw Wzniesionych Mistrzw
z Wenus, jak i bez Milczcego Obserwatora i Potnych
Wadcw Gr.
To wszystko umoliwio urzeczywistnienie, ktre byo
celem Legionu wiata, Wielkiego Biaego Bractwa dla ktrego pracowali przez wieki. Praca ta trwa od czternastu tysicy lat. Wielcy Wniebowstpieni od pocztku widzieli Zwycistwo, ale mieli te ogromn nieskoczon cierpliwo,
aby wytrzyma nieposuszestwo ludzkoci i czeka przez
kolejne wieki. Nawet w takiej sytuacji nigdy nie pojawia si
jedna niecierpliwa myl np.: Dlaczego ludzko si nie
zmienia? Tylko w zasig myli ludzkiej wchodz uczucia
osdzajce i zniecierpliwienia.
Och, drogi uczniu wiata! Powiedz kademu zjawisku,
ktre Ciebie ogranicza i jest niezgodne: Id precz bezsilny
ludzki tworze. Nie znam ciebie, wiat mj jest zapeniony
jedynie Doskonaoci mej Potnej Obecnoci JAM JEST.
Odbieram ci zud i ca twoj moc szkodzenia i przeszkadzania. Id drog prowadzca do wiata Boskiej Obecnoci JAM JEST, tam gdzie nie ma cienia i gdzie jestem wolny na zawsze.
Mwi Ci drogi uczniu, nie zapominaj o napenianiu
umysu, ciaa, domu, wiata i dziaania Potn Mioci,
Doskonaoci i Inteligentnym Dziaaniem Twojej Obecnoci JAM JEST

247

Wyrzucaj przez swoje wiadome projekcje, tak jak armata


wyrzuca kule, Potny Spalajcy Fioletowy Pomie, aby
spala wszystko co niezgodne i niedoskonae w Twoim wiecie, w ktrym dziaasz. Wypenij to wszystko wiadomie Pen Moc Boskiej Mioci w Dziaaniu. Id i odczuwaj wielkie pikno, szczcie i doskonao, ktrej bdziesz dowia
dcza w zalenoci od stopnia zaawansowania.
Dodaj Tobie si mioci mego Istnienia, aby napenia
to wszystko co istnieje jako dziaanie Twych myli i uczu
Mioci, Obfitoci i Doskonaymi Osigniciami.
Zrb to z dynamiczn energi. W w to wielkie uczucie
i pewno, a odnajdziesz tyle zmian w swoim wiecie dziaa, e bdziesz mia ochot na porwnanie tego z lamp
Aladyna.
Gdy przywoujesz Potn Obecno JAM JEST, aby
dziaaa w Twoim yciu, otoczeniu i pracy, to walka zanika.
To, czego sobie nie yczysz odchodzi, a wchodzi Obecno
JAM JEST i wtedy widzisz, e przedostae si do innego,
nowego wiata, penego szczcia i doskonaoci, o ktrej
w swoim sercu wiedziae, e gdzie musi istnie.
Mj drogi, nie jest istotne jak bardzo skromna byaby Twoja obecna pozycja, przywoujc do dziaania swoj Obecno
JAM JEST, moesz przemieni wszystko, co jest w Twoim
ziemskim wiecie i sterowa z Doskonaoci, ktrej chcesz.
BARDZO WANE
wicz uspokajanie zewntrzne choby przez pi minut
trzy razy dziennie. Pod koniec tej ciszy z caym spokojem
Twojego Istnienia, wezwij do dziaania potn Obecno
JAM JEST, a otrzymasz wszystkie dowody, jakie zechcesz
od Obecnoci, Mocy i Opanowania Twego Boskiego JAM
BG.
Umiowaany Mistrz Jezus yczy sobie, abym rozpowszechnia Jego Mio i pewno tego, e On wysya Specjalny Blask przez cay czas. Wyle Swoje Posanie w Dniu
Nowego Roku.
248

Jest to Posanie Boego Narodzenia, ktre wysyaj wam


Wielcy Wniebowstpieni Mistrzowie, Legion wiata i Biae
Bractwo. Drogi uczniu, ycz Ci, aby Twoje serce napenio
si Wieczn Obecnoci Boskiej Mioci i eby by tym,
ktry otrzyma sw Aktywn Obecno tak, aby Twj Blask
sta si Wiecznym i Spalajcym Dziaaniem, ktre pozostawi
na zewntrz wszystko, co nie pochodzi od wiata Wiecznej
Doskonaoci.
Ja napeniam wiat mentalno-emocjonalny ludzkoci t
Aktywn Obecnoci i Wieczn Bosk Mioci, ktra przejawia si wszdzie, w sercach i umysach rodzaju ludzkiego.
w imi Mocy, Mioci Tego Wiecznego wiata, Doskonaego Wszechwiata, uwalniam Konsumujcy i Oczyszczajcy
Pomie i wysyam go na ca Ziemi, uwalniajc ludzko,
kontrolujc uczucia i utrzymujc je w Rzdzcej Obecnoci i
Doskonaoci Boskiej Mioci teraz i na zawsze.
Z ca Mioci mojej Istoty,
Saint Germain

249

1 stycznia, 1935 r.

XXXII.
JEZUS i SAINT GERMAIN
Noworoczny Traktat
Umiowanego JEZUSA
Podczas gdy w Wysokich Oktawach wiata rozmylamy
o postpach jakie zostay dokonane od zeszego roku i wchodzc w wasz oktaw ludzkiego dziaania, widzimy i czujemy wielk zmian, ktra dokonaa si w tym roku. Jest bardzo zachcajca i zapewnia ostateczn met uwolnienia
ludzkoci z kajdan i ogranicze, ktre sama sobie stworzya.
Mimo tego, szkoda, ze ludzko nie rozumie, i wycznie
ona jest twrc ogranicze i dysharmonii jaka istnieje.
Innymi sowy przez niekontrolowane dziaanie zewntrznego wiata ludzie stale pozwalaj sobie zmienia jako
Doskonaej Energii, Czystej Esencji Potnej Obecnoci JAM
JEST produkujc wszystko co niepodane, podczas gdy maj mono utrzymywania JEJ zharmonizowanej w taki sposb, aby Doskonao Inteligencji i Energia przepyway
przez ludzk form nie zmieniajc swoich wartoci. Gdyby
nie to, Energia ta wykonywaaby zawsze swoj Doskona
Prac, nie tylko doskonalc ludzk form, ale powodujc, e
byaby wyrazem Boskiej Doskonaoci jak rwnie spowodowaoby, e Czysto i Doskonao przepywaaby przez
250

ni do ludzkiego wiata wytwarzajc pikno, harmoni i sukces, jakiego ludzkie serce pragnie.
Pyt.: Dlaczego dzieje si tak, e wszyscy pragn najwikszego Pikna, Doskonaoci i Obfitoci, wszystkiego co dobre?
Odp.: Poniewa jest to Wewntrznym Uznaniem Panowania
danego przez Boga kademu czowiekowi, ktre wszyscy
mog zachowa w sobie w kadym momencie. Zarczam Ci,
drogi uczniu wiata, e kady czowiek moe zapewni sobie
panowanie w kadej chwili tylko przez uznanie i zaakceptowanie swojej wasnej Boskiej Obecnoci JAM JEST, poniewa to sprawia, e ta Wielka Niezwyciona Obecno staje
si Potn Rzdzc Inteligencj.
Czy nie widzisz, e nie ma przeszkd dla tej Potnej
Obecnoci, ani walki czy zakce adnego typu? Dlatego
stara biblijna afirmacja tak czsto uywana: Uspokj si
i wiedz, e JAM JEST Bogiem moe by przemieniona
w dynamiczn moc w yciu kadego. W zeszym roku skierowalimy uwag na wiele biblijnych afirmacji, dajc wicej
wyjanie dotyczcych objanienia ich prawdziwego znaczenia. W tym roku mamy nadziej wnie do nauk dokadniejsze wyjanienia wszystkich afirmacji JAM JEST uywanych
poprzez wieki, aby ludzko moga wyraniej dostrzec Wolno i Opanowanie, ktre s w ich akceptacji i w ich zasigu.
Cieszymy si i dzikujemy za obfit pomoc, jak w tym
roku otrzymamy, tote Nieograniczone wiato i Bogosawiestwo spyn na ludzko. We wszystkich Zotych Erach,
jakie byy w przeszoci, gdy Wielkie wiato z Wysokich
Oktaw spywao na Ziemi owijajc i rozpuszczajc zewntrzn twrczo czowieka, ktra go otaczaa; ludzie stawali si tak zdolni do osignicia tych Wysokich Oktaw dziki Wewntrznemu Widzeniu, Syszeniu i Uczuciu, e wie
dzieli ju z wasnego dowiadczenia, jaka jest prawdziwa
rzeczywisto i e forma zewntrzna jest tylko szat, ktrej
uywa Potna Obecno JAM JEST, aby mc si przejawia w gstych oktawach, do ktrych wycofaa si ludzko.
251

Moesz mj drogi uczniu wiata cho przez chwil zda


sobie spraw z tego, jak wielk rado to daje. Zastpy
Wniebowstpionych Mistrzw, ktrzy uwolnili si dziki samowiadomym wysikom z takich samych ogranicze, w jakich Ty teraz jeste. W ten sam sposb, jak ci Kochani
Posacy poznali z cakowit pewnoci t Wolno, tak
pewnego dnia ludzko zrozumie, e wszyscy mog zrobi
konieczny samowiadomy wysiek, by uzyska rozpoznanie
i zaakceptowanie tej Potnej Obecnoci JAM JEST i osign t sam Wolno.
Nie pozwl, aby ktrykolwiek z uczniw popeni bd
mylc, e Wielka Obecno JAM JEST dziaa niezalenie
od wasnych i samowiadomych wysikw ucznia. Nigdy tak
nie byo i nie moe by. Prawd jest, e gdy ucze osign
ju pewien stopie w postpach, wydaje si, e Prawo zaczyna dziaa prawie automatycznie, ale dzieje si tak jedynie
dlatego, e mocny impuls wywoa zmiany wok danego
czowieka.
Pozwl sobie wyjani, e dopki nie wzniesiesz si na
wysze wibracje, nie powiniene zaprzesta wiadomie praktykowa dla dobra Twojej wasnej Wolnoci.
Dzi powtrz niektre z tych zwykych, mimo e wszechpotnych afirmacji Prawdy, poniewa chciabym, aby kady
ucze znajdujcy si pod tym promieniowaniem otrzyma
kopi i aby mg je czyta choby raz dziennie. Tym ktrzy
to bd robi z zapaem i wytrwaoci pol wasne promieniowanie indywidualne, aby pobogosawi ich i towarzyszy
im w ich drodze do osignicia wolnoci.
W zeszym roku prosiem Ciebie, aby napenia swj
umys, dom, wiat i dziaalno Doskonaoci Potnej
Obecnoci JAM JEST. Teraz, jeli pozwolisz, pomog Ci
i napeni Twoj Istot i wiat t Potn Doskonaoci
i Obfitoci.
Ofiarowuj Tobie ca moj pomoc, mj drogi! Jednak
ostrzegam, by nikt nie by tak gupi i wtpi w to poniewa
JAM JEST Jezusem Chrystusem z Galilei, ktrego znasz od
252

dwch tysicy lat, a ktry przekazuje tobie te sowa ofiarowujc tobie t pomoc.
Pozwl, e zapewni Ci, e ta praca Saint Germain'a
i moja rni si cakowicie od jakiejkolwiek innej danej
wiatu Zachodniemu, poniewa nie zawiera zmysw ani
opinii ludzkich. Nie byo to moliwe do momentu, w ktrym
Widzialne wiato i Promienie Dwikw mogy by ustalone, a przez ktre mdro i instrukcje by przekazane. Jeli
Ty, mj drogi, moesz zda sobie z tego spraw, jake wielkie bdzie Twoje bogosawiestwo i korzy!
Poparcie jakie otrzymaa Ameryka i inne czci wiata
podczas ostatnich miesicy przeszo nasze oczekiwania. Jeli
ludzko potrafiaby to zrozumie z jak chci wsppracowaaby przez cay czas, aby to utrzyma! W ten sposb ta
Wszechmocna Dziaalno mogaby by poszerzona.
My moemy jedynie przycign Twoj uwag do Prawdy, do Rzeczywistoci takiej jak znamy. Gdy bdziesz mg
zaakceptowa w peni t Prawd i zastosowa j w swoim
wiecie i dziaaniu, otrzymasz wszystkie dowody w swoich
dowiadczeniach po to, aby pomc Ci pozna Pen Wadz
Prawdy, o ktrej mwi. Zaakceptowanie tej prawdy przez
uczniw pomoe mi napeni ich wiadomo i ich wiat
odpowiednim dziaaniem. Ci, ktrzy wtpi musz czeka,
poniewa zwtpienie i lk s drzwiami, przez ktre kady
czowiek musi przej, aby mc pozna i otrzyma swoj
Pen Wolno. Kluczem, ktry otwiera te drzwi jest Boska
Mio we wasnej akceptacji Potnej Obecnoci JAM
JEST jak i w peni tej Wadzy Boskiej Mioci w dziaaniu.
Drzwi do Sidmej Oktawy wiata s otwarte dla wszystkich uczniw, ktrzy s pod tym promieniowaniem, aby
mogli zastosowa samowiadom praktyk szczerze i z chci. To, moi drodzy bracia i siostry, oznacza wasz Wolno.
Moecie wic uchwyci si tego z ca moc waszej wiadomoci JAM JEST i by wolnymi.
W miar jak dyktuj te sowa kierowane do Posacw
przez goniki jakich wasz wiat jeszcze nie zna, sowa te i to
253

promieniowanie wypeniaj wiat mentalny i uczuciowy


ludzkoci, ktra zacznie dziaa. Gdy uczniowie i inni bd
mieli kontakt z tymi sowami, od czasu do czasu bd dostawa natychmiastowe odpowiedzi, ktre pomog im odczu
Prawd i Rzeczywisto tego, o czym mwi.
Och! Ta ludzko, ktra przez wszystkie religijne tradycje
uznaje moje Wniebowstpienie, dlaczeg nie moe odczuwa prawdziwej Rzeczywistoci i rozpozna, e w moim
wietlistym Ciele, Wiecznym, Wzniesionym J A mog i dosigam wszystkich, ktrzy otwieraj swe serca na Mnie?
O, dziecko Ziemi, naucz si jednoczy swoje poczucie Prawdy z uznaniem tej Prawdy, ktr chcesz przejawia w swoim
yciu. Wtedy bdziesz zdolny do osignicia kadej wielkoci i postpu w swoich poszukiwaniach Wolnoci.
JAM JEST brama otwarta,
ktrej aden czowiek zamkn nie moe.
Twa Potna Obecno JAM JEST
jest Prawd, Drog i yciem.
Twa Potna Obecno JAM JEST jest wiatem,
ktre owieca kadego czowieka,
ktry przychodzi na wiat.
Twa Potna Obecno JAM JEST
jest wiatem i Inteligencj, ktra Tob kieruje,
jest Tw Niewyczerpaln Energi Samoutrzymujc si.
Twa Potna Obecno JAM JEST
jest Gosem Prawdy, ktry mwi w Twoim sercu,
jest wiatem, ktre Ci spowija swoj wietlist Obecnoci,
jest Twoim Wiecznym Krgiem ochrony,
przez ktry adna ludzka twrczo nie moe przenikn,
jest Twym Wiecznym Depozytem Niewyczerpywalnej Energii,
ktra moe by uwolniona kiedy zechcesz,
dziki Twojej wiadomej emanacji.

254

Twa Potna Obecno JAM JEST


jest rdem Wiecznej Modoci i Pikna,
o ktrego dziaanie i ekspresj prosisz
w swojej ludzkiej formie.
Twa Potna Obecno JAM JEST
to Zmartwychwstanie i ycie Twojego ciaa,
Twojego wiata dziaa, w takiej Doskonaoci,
jakiej kade ludzkie serce pragnie.
Posuchaj, drogi uczniu wiata! Kiedy wymawiasz te
afirmacje i JAM JEST, mwic to dla siebie, czy nie widzisz, e mwimy je nie tylko dla siebie, ale rwnie i dla
reszty ludzi? Czy afirmujesz co przez JAM JEST, to robisz
to i dla innych? I tak wanie jest, e to zastosowanie i wyraanie JAM JEST staje si tak potne i niewyczerpalne
w swoim dziaaniu, i dziaa zawsze ponad krlestwem egoizmu ludzkiego. Dlaczego? Poniewa prosisz o t Doskonao dla wszystkich Dzieci Boga tak samo, jak prosisz o dziaanie dla siebie. Jest to moliwe jedynie w uyciu afirmacji
JAM JEST, poniewa dziaajc wewntrz Obecnoci JAM
JEST, natychmiast wznosisz si ponad dziaanie, w ktrym
rzdzi ludzki egoizm. To wanie powoduje, e szczerzy i zapaleni uczniowie wreszcie trac wtpliwoci i lki i wchodz
w sfer dziaa pozytywnych, w ktrej nie ma powrotu lub
braku sukcesu w czymkolwiek. A wic, mj drogi, czy nie
widzisz, e dziaasz w wiecie, w ktrym woanie wzmacnia
Pen Wadz JAM JEST, ktra porusza te i Tob, gdy
dziaasz, i powoduje, e kada dysharmonia i ludzkie ograniczenie odejdzie?
Teraz podam Ci zarzdzenie, ktre Zastpy Mistrzw
Wniebowstpionych i uczniowie wygosili wczoraj na spotkaniu na Krlewskim Szczycie: Wolno, Zdrowie i Harmonijne Dziaanie rozprasza si na wiat w sposb, jaki
nigdy dotd nie by dowiadczany na Ziemi.
Uczniowie, ktrzy zjednocz si z nami w uywaniu tego
zarzdzenia oddadz usug, ktra bdzie ich bogosawi po
255

wsze czasy. Jedynie dlatego, e Ameryka jest jakby kielichem witego Graala, mwimy o niej najpierw. Wszyscy
powinni wiedzie, bez adnych wtpliwoci, e to co bogosawi Ameryk, bogosawi i wiat.
Dziaanie, Promieniowanie, ktre nie byo znane od czasu
Ostatniej Zotej Ery czasw Atlantydy, zostao wyemitowane
teraz z Krlewskiego Tetonu, a o ktrym powie wam potem
Saint Germain.
Peni mej Mioci, wiata i Bogosawiestwa pozostawiam Tobie jak i caej ludzkoci, aby wiato w Twoim sercu
byo tak przypieszone, by ju nie zazna adnych ogranicze i eby To wiato stao si tak Potne, e samo Jego
Promieniowanie bdzie mogo spali ca ludzk twrczo
wytworzon w przeszoci i teraniejszoci i uwolni od niej
wiat.
Moja Mio otacza was wszystkich na zawsze.
JEZUS CHRYSTUS

256

Teton. 1 stycznia, 1935 r.

XXXIII.
Nowy Cykl
Proponuj Ci, aby kadego dnia od czasu do czasu pomyla, e jeste radiostacj, ktra emituje pokj i dobr wol
dla caej ludzkoci. Powiniene wiedzie, e w tej Potnej
wiadomoci Wadza Nieograniczona Potnej Obecnoci
JAM JEST pynie do kadego czowieka dajc mu to, na co
jest ju przygotowany i co moe otrzyma, jak rwnie niosc mu instrukcje i decyzje. Powiniene by wiadom tego,
e Twj umys jest Boskim Centrum tak potnym, e w kadej chwili moesz przez Wadz Mioci podejmowa szybkie i stosowne decyzje. Rozpoznaj, e Twj umys jest tylko
narzdziem Wielkiej Mistrzowskiej Obecnoci JAM JEST,
ktra jest w Tobie i e powiniene by zawsze posuszny
Wewntrznej Obecnoci. Rozkazuj JEJ, by zawsze dziaaa
zdecydowanie, z uwag i tak szybko, aby cae uczucie niepewnoci ludzkiej zostao spalone na zawsze.
Dzi jest moment skupienia, w ktrym czy si dziesi
tysicy lat z pocztkiem nastpnego cyklu 10-ciotysicznego,
w ktrym Wielcy z Wenus, ktrzy zawsze byli narzdziem
wznoszenia ludzkoci na naszej Ziemi, s tutaj obecni i wysyaj caej ludzkoci Potne Promieniowanie. Wniesie to
szybsz stabilizacj i wiksz wiar w serca wielu rzdzcych, co wywoa w nich wielk ch odnowienia zaufania
i rozkwitu na wiecie, a co spowoduje wzrost Mioci i lojal257

noci wzgldem postpu. Wielu nauczy si, e nie mona


rzdzi ludzkoci elazn rk, kiedy przekona si, bo kontrola, ktr tak chc mie nad innymi, obraca si przeciwko
nim i ich zwycia. Jeli ta lekcja mogaby dobrze i gboko
zapa si w nich, monaby unikn wielkiego nieszczcia.
W tym okresie przyspieszenia mona bdzie zrobi w 20-cia
lat tyle, ile w innym czasie pochonoby sto lat.
Konklawe opisane w Nowym Roku
w Krlewskim Tetonie przez SAINT GERMAIN'a
Z wielk radoci opowiem wam pokrtce o czym, co
miao miejsce wieczorem w Krlewskim Tetonie.
Dwustu czternastu Wniebowstpionych Mistrzw byo
tam obecnych i dwunastu z Wenus. Czujne Oko dziaao najpotniej jak zawsze.
Wielkie Promienie wiata stay si faktem i zostay skierowane na miasta Europy, Indii, Chin, Japonii, Australii,
Nowej Zelandii, Afryki i Trzech Ameryk.
Ustanowio si rwnie podobn dziaalno i Promieniowanie idce od Zotego Miasta i z Shambali, zarzdzajc
Potrjn Dziaalno w celu pobogosawienia ludzkoci.
Robi si rwnie wiele wysikw, aby przeszkodzi, o ile to
moliwe, w zniszczeniu wiata.
Dziaalno trzech ostatnich miesicy bya bardzo intensywna i mamy wielk nadziej na ten rok. Jednak musimy
mie respekt i uznawa woln wol ludzkoci, a moemy
jedynie wierzy w to, e bdzie ona wsppracowa z tymi
wiadomymi Promieniami.
Byy rwnie emanacje wiata kierowane przez Wielkiego Mistrza z Wenus, Jezusa i Wielkiego Boskiego Dyrektora,
jakich dotd nigdy nie widziaem podczas mego caego
dowiadczenia.
Ci, ktrzy byli wiadkami moich szczerych wysikw
w wysyaniu bogosawiestwa dla Ameryk, zjednoczyli si
ze mn teraz po to, aby osign to, co najbardziej moliwe
258

i na co Prawo Kosmiczne i Prawo Czowieka zezwala. Prawa


Kosmiczne daj kadego dnia coraz wicej wolnoci dla
naszej dziaalnoci, co nas bardzo cieszy.
Wielu uczniw byo obecnych wczoraj w nocy, za co jestemy bardzo wdziczni. Jest wiele szczegw w dziaalnoci, o ktrych nie mog mwi, ale mog was zapewni, e
bya to wspaniao wiksza od innych ju opisanych.
Wielki Zastp Wzniesionych Mistrzw zjednoczy si ze
mn w Mioci, Bogosawiestwie i Obfitoci dla uczniw
i wiata, bowiem w tym roku stao si co, co nie ma porwnania z niczym, co mogoby da ludzkoci wiksze szczcie.
W Peni mej Mioci
SAINT GERMAIN

259