Vous êtes sur la page 1sur 20

DANH SCH SINH VIN CHA NP TIN BHYT 2014

STT

H tn

NTNS

20090938 L-u Vn Hi

03/10/1991

KKHVCNVL

20091462 V Duy Khnh

24/04/1991

KKHVCNVL

20095176 Thi Th Huyn 27/08/1991

KNN

K thut vt
liu K54
K thut vt
liu K54
D03K54

20095134 Nguyn Th Thu 19/05/1991

KNN

D04K54

20095030 Nguyn Hi ng 20/06/1991

KNN

D06K54

20095074 ng Th H-ng 20/09/1991

KNN

D07K54

20095173 Nguyn Vn H

26/02/1991

KNN

20096390 V Vn nh

21/08/1989

KSPKT

20096393 Ng Quang Lch 28/10/1989

KSPKT

10

20096371 Hong Anh Tun 01/09/1990

KSPKT

11

20096372

12

20100694 Trn c Thun 23/08/1992

KCK

D08K54
SPKT in (CH)
K54
SPKT in (CH)
K54
SPKT in (CH)
K54
SPKT in (CH)
K54
K thut c kh
4-K55

13

20109602 inh Trn Mnh

26/05/1992

KCNTT

14

20102239 Phm Vn Thit

13/11/1991

KCNTT

15

20103378 L Ngc Ton

20/12/1992

KCNHH

16

20102166

16/02/1992

KD

20/08/1992

KD

06/01/1989

KD

19

20106026 Nguyn Vn Hi 18/06/1991

KD

20

20101960

17
18

21

SHSV

Nguyn Xun
Tuyn

Nguyn Vn
Thnh
Nguyn Duyn
20101475
Hi
Nguyn nh
20106020
Cng

ng Xun
Nhn
Nguyn Ngc
20102018
Quang

04/08/1989

Vin

KSPKT

28/04/1992

KD

18/05/1992

KDTVT

Lp

CN- Cng ngh


thng tin 4-K55
Cng ngh
thng tin 2 K55
K thut ha
hc 1-K55
iu khin v
TH3 K55
iu khin v
TH5 K55
iu khin v
TH6 K55
iu khin v
TH6 K55
K thut in 2
K55
in t-Vin
thng 04-K55

22

V D-ng Anh
H-ng
Nguyn Trng
20106261
Ngha

25/07/1992

KDTVT

12/07/1990

KKTVQL

24

20106185 Ng Vit Khang 23/10/1989

KKTVQL

25

20101585

23

26

20109992

Trn Phm
Hong
Nguyn Vn
20100927
Hong

07/02/1992

TTDTTN

17/06/1992

VCKDL

27

20100598 Trn Thi Sn

25/09/1992

VCKDL

28

20110253 Nguyn Vn H

28/06/1992

KCK

29

20116142 L Vn H-ng

18/05/1989

KCK

30

20116144 Phm Quang Ph 26/03/1990

KCK

31

20111282

32

Nguyn Ngc
Dng
Nguyn Vn
20112041
Quang

17/08/1992

KCNTT

10/10/1992

KCNTT

33

20115477 V nh Chinh

25/11/1993

KCNTT

34

20112910 V nh Giang

09/05/1993

KCNHH

35

20112934

Nguyn Qu
Hu

20/11/1993

KCNHH

36

20116013 Chu Cm T

06/10/1993

KCNHH

37

20116012

Nguyn Vit
Tng

08/05/1993

KCNHH

38

20115661 Phm ng Minh

22/10/1993

KD

39

20114615 inh Vn Bnh

18/07/1993

KDTVT

40

20111400 Bi Vn nh

15/10/1993

KDTVT

41

20116095

21/04/1979

KDTVT

Nguyn Tin
Tng

CN- TVT 2K55


Kinh t cng
nghip-K55
Qun tr kinh
doanh-K55
in - in t
(CTTT) K55
K thut tu
thy-K55
K thut hng
khng-K55
KT c kh 8K56
CN-Cng ngh
KT c kh(CH)
K56
CN-Cng ngh
KT c kh(CH)
K56
CNTT-TT 1.2K56
CNTT-TT 2.1K56
CN-Cng ngh
thng tin 2-K56
K thut ha
hc 2-K56
K thut ha
hc 7-K56
CN KT Ha hc
1-K56
CN KT Ha hc
2-K56
CN KT iu
khin & T
ng ha 2-K56
in t-Truyn
thng 06-K56
in t-Truyn
thng 06-K56
CN KT in t Truyn thng 1K56

42

20110148 Trn Trung Dng 28/03/1993

43

20110808 Phan Vn Thc

44

20115276

45

20115028 Trn nh Cng 17/03/1993

46

20110910 Trn c Trung

47

20121430 Phan Tin Dng 09/06/1994

48

20122094 Vn M-i

24/09/1994

49

20121152 L Ph V

25/09/1994

50

20120380

51

20120242 Nguyn Hu t 10/12/1994

52

20120693 Trn Vn Nht

53

20120219

54

20125124 Phm Vn Hoan

55

20122653

56
57

20125859
20125780

58

20123081

59

20123002

60

20122939 Nguyn C-ng

61

20123270

Nguyn Vn
Quyn

Nguyn Vn
Hiu

Hong Ngc
D-ng

Nguyn Xun
Sn Tr-ng
Nguyn Anh T
on Vn Thi
Bi Th Thu
Hng
Phan Ngc t

13/08/1993
11/11/1993

16/02/1993

31/05/1994

25/12/1994
16/06/1992
12/10/1994

K thut tu
thy-K56
K thut hng
VCKDL
khng-K56
CN k thut t
VCKDL
1-K56
CN k thut t
VCKDL
2-K56
K thut NhitVKHVCNNL
Lnh 1-K56
Vit Nht A
K57
Vit Nht B
BDHDADTCVT
K57
KT c kh 01
KCK
K57
KT c kh 06
KCK
K57
KT c kh 08
KCK
K57
KT c kh 08
KCK
K57
KT c in t
KCK
03 K57
CN-CN ch to
KCK
my K57
VCKDL

11/03/1994

KCNTT

CNTT1 02 K57

12/07/1994
26/12/1994

KCNTT
KCNTT

14/12/1994

KCNHH

10/10/1993

KCNHH

14/05/1993

KCNHH

Trn Hong
Long

18/09/1994

KCNHH

62

20123610 V Vn Tnh

01/08/1994

KCNHH

63

20126037 Hn Thi Sn

06/02/1990

KCNHH

64

20126079 Nguyn B Tng 13/08/1993

KCNHH

65

20126065

CN-CNTT K57
CN-CNTT K57
KT ha hc 04
K57
Ha hc K57
KT In & truyn
thng K57
KT In & truyn
thng K57
KT In & truyn
thng K57
CN-KT ha hc
2 K57
CN-KT ha hc
2 K57
CN-KT ha hc
2 K57

L Th Huyn
Trang

26/08/1994

KCNHH

66

20122641 V Mnh Trung

67

20122103

68

07/05/1994

KD

25/05/1994

KD

20121743 L Vn Hong

09/11/1994

KD

69

20121907 Duy Khnh

15/04/1994

KD

70

20125607 Ng Hng Khim 30/04/1994

KD

71

20122004 H Vn Long

27/08/1994

KDTVT

72

20121978 H Vn Linh

19/06/1994

KDTVT

73

20122577

Nguyn Vn
Ton

30/04/1994

KDTVT

74

20125406 Trn nh Chu 26/02/1992

KDTVT

75

20125598

76

Hong Mnh
Nam

KT in 01 K57

09/07/1994

KDTVT

20125706 Anh Phong

06/09/1994

KDTVT

77

20125504 Tr-ng Duy Hi

28/01/1994

KDTVT

78

20125623 Bi nh Linh

15/02/1994

KDTVT

79

20125642 L H Long

01/12/1994

KDTVT

80

20125710

15/07/1993

KDTVT

81

20121660

13/03/1994

KTTD

KT iu khinTH 01 K57
KT iu khinTH 02 K57
KT iu khinTH 02 K57
CN-K-TH 02
K57
KT T-TT 01
K57
KT T-TT 06
K57
KT T-TT 10
K57
CN-in t TT
01 K57
CN-in t TT
01 K57
CN-in t TT
01 K57
CN-in t TT
02 K57
CN-in t TT
02 K57
CN-in t TT
02 K57
CN-in t TT
02 K57
Ton tin K57

82

20121752

14/11/1994

KTTD

Ton tin K57

83
84

20121875
20120250

04/07/1994
07/12/1994

KTTD
PDTDH

Ton tin K57


BK1.100 K57

85

20120412

05/03/1992

PDTDH

BK1.100 K57

86

20124851

15/10/1993

PDTDH

BK1.100 K57

87

20123369

28/04/1991

PDTDH

BK1.100 K57

88

20120732

26/06/1994

PDTDH

BK1.100 K57

89

20121147

02/02/1989

PDTDH

BK1.100 K57

90

20125085

15/07/1994

PDTDH

CN1.100 K57

91

20125139

15/10/1993

PDTDH

CN1.100 K57

Nguyn Vn
Khang

Trn Trng
Phong
Bi Th Hnh
Nguyn Vn
Hong
Trn Vit H-ng
Trn Quc t
Nguyn B
Hong
L Hng Huy
Hong ng
Nguyn
L Xun Ph-ng
Nguyn Hu
Vit
Phm Hng c
Nguyn Khc
Huy

92

20125739

Nguyn Ph-ng
Qunh

28/07/1994

PDTDH

93

20120192 Phm Vn Dng

24/04/1994

VCKDL

94

20120024

Kh-ng Tun
Anh

15/01/1994

VCKDL

95

20120182 Minh Dng

15/09/1994

VCKDL

96

20120315

Phm Nh- Hong


22/09/1994
Giang

VCKDL

97

20121141 ng c Vit

20/06/1994

VCKDL

98

20125005 Tun Anh

01/09/1993

VCKDL

99

20125199 on Hu Lun

10/10/1993

VCKDL

100

20125211

07/07/1994

VCKDL

101

20125225 Ng Vn Nhn

01/10/1994

VCKDL

102

20125227

24/08/1993

VCKDL

103

20125230

08/05/1994

VCKDL

104

20122980

04/01/1993

VCNSHVTP

KT sinh hc K57

105

20123108

19/02/1993

VCNSHVTP

KT sinh hc K57

106

20123216

16/03/1994

VCNSHVTP

KT sinh hc K57

107

20121502 Phm Ngc t

03/12/1994

VKTHNVVLMT

108

20120990

01/08/1994

VKHVCNNL

04/03/1994

VKHVCNNL

109

Nguyn Th
Minh

Nguyn Trng
Phi
Nguyn Hng
Phong
Nguyn i
D-ng
Nguyn Danh
Hiu
Hong Trung
Kin

Nguyn Vn
Trang
Ng Xun
20121025
Tr-ng

110

20120026 L Duy Anh

25/01/1994

VKHVCNNL

111

20120436 on Quc Huy

19/04/1994

VKHVCNNL

112

20120879 L Xun Thng

17/10/1994

VKHVCNNL

113

20121003 L ng Trung

04/09/1994

VKHVCNNL

114

20121158 Nguyn Sn V 29/01/1994

VKHVCNNL

CN2.100 K57
KT c kh L 02
K57
KT hng khng
K57
KT hng khng
K57
KT hng khng
K57
KT hng khng
K57
CN-CN k thut
t K57
CN-CN k thut
t K57
CN-CN k thut
t K57
CN-CN k thut
t K57
CN-CN k thut
t K57
CN-CN k thut
t K57

KT ht nhn
K57
KT nhit lnh 01
K57
KT nhit lnh 01
K57
KT nhit lnh 02
K57
KT nhit lnh 02
K57
KT nhit lnh 02
K57
KT nhit lnh 02
K57
KT nhit lnh 02
K57

115

20096245 o Hu Tip

11/04/1987

KCK

116

20090555 Ninh Vn Dng

16/02/1991

KCK

117

20091359 Vit H-ng

17/06/1991

KCK

118

20091859 D-ng Vn Nng

10/09/1991

KCK

119

20092273 Phm Vn Sn

03/01/1991

KCK

120

20093470

10/12/1991

KCK

24/02/1991

KCNTT

121

Nguyn Vn
Hng
Phm Trn Kin
20093409
Dng

CK ch to my
1 K54
CK ch to my
5 K54
CK ch to my
5 K54
CK ch to my
5 K54
CK ch to my
5 K54
CK ch to my
6 K54
Cng ngh
thng tin 2 K54
Cng ngh
thng tin 4 (CH)
K54
K thut ha
hc 1 K54
K thut ha
hc 7 K54
iu khin v
TH1 K54
iu khin v
TH3 K54
iu khin v
TH3 K54
K thut in 2
K54
in t-Vin
thng 12 K54
Qun tr kinh
doanh K54
Qun tr kinh
doanh K54
Qun tr kinh
doanh K54

122

20096274 Trn Vn Vinh

30/09/1987

KCNTT

123

20090097 L-u Hong Anh

1991

KCNHH

124

20090085 L Kh Tun Anh 20/11/1991

KCNHH

125

20090286 L Vn Chin

02/08/1991

KD

126

20090151 Trn c Anh

08/11/1991

KD

127

20091498 Bi Vn Kin

30/03/1990

KD

128

20090499 Bi Duy Dng

10/04/1991

KD

129

20090373 Tr-ng Vn Cng 20/11/1991

KDTVT

130

20096395 V Quang Dng

05/03/1989

KKTVQL

131

20090674 Mai Tin t

1991

KKTVQL

132

20096092 Nguyn c Hi 30/08/1990

KKTVQL

133

20096087 Trn Xun c

17/07/1989

KKTVQL

Ti chnh-Ngn
hng K54

134

20096037 V c Long

19/03/1988

KKTVQL

Ti chnh-Ngn
hng K54

135

20095032 L Ngc c
Nguyn Hong
20095117
Qun

29/08/1991

KNN

D02K54

21/01/1991

KNN

D07K54

136

137

20092175 Trn c Quyt 05/10/1990

KSPKT

138

20093592 H S Sn

KTTD

139

20090188 Trn Xun Bch 1991

KTTD

140

20091409 o Ngc H-ng 28/05/1991

KTTD

141

20093535

142

Nguyn Vn
Minh

06/01/1991

12/02/1991

VCKDL

20091528 V Trung Kin

31/01/1991

VCKDL

143

20082908 L Thanh Tun

08/12/1990

VCKDL

144

20100674

25/06/1992

KCK

28/07/1992

KCK

24/11/1991

KCNTT

17/06/1992

KCNTT

145

Nguyn c
Thin
Nguyn Vn
20100777
Tr-ng

146

20109368 Phm Hng Sn

147

20102484

148

20103017 Hong c Anh

25/01/1990

KCNHH

149

20103001 Phm Minh Thao 11/05/1990

KCNHH

150

20101658 Trn Mnh Hng

21/01/1992

KD

151

20101363 T Tin t

02/10/1992

KD

152

20101425 Trn Chung c 14/01/1992

KD

153

20101775

Nguyn Hong
Linh

13/03/1992

KD

154

20102743 L Quang Thn

12/01/1992

KD

155

20102551

26/05/1988

KD

03/07/1991

KD

10/05/1992

KD

156
157

Nguyn Ph
Tng

Nguyn Quang
Vit
Nguyn Trng
20102580
V
Nguyn Hu
20101646
Hng

158

20101786 Phan Trn Linh

18/07/1984

KD

159

20101463

Nguyn Thanh
Ho

15/05/1992

KDTVT

SPKT CNTT
K54
Ton-Tin ng
dng 1 K54
Ton-Tin ng
dng 2 K54
Ton-Tin ng
dng 2 K54
K thut hng
khng K54
K thut tu
thy K54
K thut tu
thy K54
K thut c kh
6-K55
K thut C
in t 1-K55
CN- Cng ngh
thng tin 1-K55
Cng ngh
thng tin 3 K55
K thut ha
hc 3-K55
Ha hc-K55
iu khin v
TH1 K55
iu khin v
TH2 K55
iu khin v
TH2 K55
iu khin v
TH2 K55
iu khin v
TH2 K55
iu khin v
TH2 K55
iu khin v
TH4 K55
K thut in 3
K55
K thut in 3
K55
in t-Vin
thng 03-K55

in t-Vin
thng 04-K55
CN- TVT 2K55
CN- TVT 2K55
Khoa hc v K
thut vt liuK55
Khoa hc v K
thut vt liuK55

160

20101531 L Th Hin

27/12/1992

KDTVT

161

20109610 nh Ho

08/04/1987

KDTVT

162

20109621

ng Ngc
Khim

09/09/1989

KDTVT

163

20104408

Nguyn Thi
Thnh

03/06/1992

KKHVCNVL

164

20104121 Bi Tun Vinh

11/01/1989

KKHVCNVL

165

20105104

28/02/1992

KNN

TA.03 K55

166

20102474 L-ng Vn Tng

20/02/1989

KTTD

Ton-Tin ng
dng 2-K55

167

20080214 V Thanh Bnh

19/02/1989

TTDTTN

KSTN in T
Vin Thng K55

168

20104439

Nguyn Hong
Hi

14/11/1992

VKTHNVVLMT

169

20103377 o Kh Tnh

08/03/1992

VKHVCNMT

170

20110379

Nguyn Trng
Hunh

21/12/1993

KCK

171

20110778 Cao Vn Thng

05/03/1993

KCK

172

20110081 Phm c Cnh

28/12/1993

KCK

173

20111003 Phan Vn Cnh

01/09/1993

KCK

174

20110155 L i D-ng

12/09/1993

KCK

175

20115143

28/08/1993

KCK

20/09/1993

KCK

15/01/1993

KD

08/09/1993

KD

176

Nguyn Vn
Phc

Nguyn Vn
Hip
Kh-ng nh
20115263
Qun

177

20112632 Ng Tr Nam

178

20112707

179

20111478 ng Vn Hi

04/02/1992

KD

180

20112058 ng nh S

03/12/1993

KD

Thiu Sinh
Trung

K thut ht
nhn-K55
K thut mi
tr-ng 2-K55
KT c kh 3K56
KT c kh 3K56
KT c kh 4K56
KT C in t 1K56
KT C in t 3K56
CN ch to my
1 -K56
CN ch to my
1 -K56
iu khin v
TH1 K56
iu khin v
TH2 K56
iu khin v
TH4 K56
iu khin v
TH4 K56

181

20115480

Nguyn Hu
Chung

06/11/1992

KD

CN KT iu
khin & T
ng ha 2-K56

KD

CN KT iu
khin & T
ng ha 2-K56

182

20115784 Quc Ton

183

Nguyn Huy
20136936
Quang

184

20111428 Nguyn Vit c 01/12/1993

KDTVT

185

20111365 Lm Ngc o

05/02/1992

KDTVT

186

20112671 Phm Vn Thnh 01/02/1993

KDTVT

187

20111750 V ng Ln

18/10/1993

KDTVT

188

20115472

15/04/1993

KDTVT

189

20115521 Nng Anh c

11/07/1990

KDTVT

190

20115746 Nguyn Ngc T 25/03/1993

KDTVT

191

20114211 V Danh D

08/03/1993

KKTVQL

192

20113732 L-u c L-ng

08/12/1993

KSPKT

193

20112280 ng c Thin 12/02/1993

194

20111992

Luyn Vit
Chu

Nguyn Hong
Qun
Nguyn Ngc
20113325
Thi
Nguyn Trung
20110331
Hiu

11/09/1992

17/09/1988

KD

KTTD

Cng ngh KT
K&TH(CH)
K56
in t-Truyn
thng 01-K56
in t-Truyn
thng 04-K56
in t-Truyn
thng 06-K56
in t-Truyn
thng 07-K56
CN KT in t Truyn thng 1K56
CN KT in t Truyn thng 2K56
CN KT in t Truyn thng 2K56
Kinh t cng
nghip-K56
SPKT CNTT
K56
Ton-Tin ng
dng-K56

11/11/1993

PDTDH

BK1.100 K56

06/09/1993

PDTDH

BK3.100 K56

02/05/1993

VCKDL

197

20110533 Khc Thnh Nam 03/06/1993

VCKDL

198

20115052

Nguyn Duy
Cuc

25/12/1992

VCKDL

199

20115111 Ng c Hu

25/11/1991

VCKDL

195
196

K thut tu
thy-K56
K thut hng
khng-K56
CN k thut t
1-K56
CN k thut t
1-K56

200

20115297 o Trung Tn

01/04/1993

VCKDL

201

20115292 Nguyn c To 26/10/1983

VCKDL

202

20116031

Nguyn Th
Thy

02/02/1992

VCNSHVTP

203

20110008 Trn Gia An

02/09/1988

VKHVCNNL

204

20110181 Trn Vn Duy

07/05/1993

VKHVCNNL

205

20113918

23/06/1988

VVLKT

206

20114020 Cao Trng Tun 28/03/1993

VVLKT

207

20118209

208

20112987 Bi Hu Hiu

209

20104359 D-ng Vn T-ng 03/05/1988

Nguyn Vn
Dng

Nguyn Thnh
Nam

CN k thut t
2-K56
CN k thut t
2-K56
Cng ngh thc
phm 2-K56
K thut NhitLnh 1-K56
K thut NhitLnh 1-K56
Vt l k thutK56
Vt l k thutK56
CN-KT c in
t K57

18/09/1993

KCK

27/08/1993

VCNSHVTP

KT sinh hc K57

VKTHNVVLMT

KT ht nhn
K57

014
Kha

S tin BHYT
cn phi np

K54

289800

K54

289800

K54

289800

K54

289800

K54

289800

K54

154109

K54

289800

K54

289800

K54

289800

K54

289800

K54

289800

K55

289800

K55

289800

K55

289800

K55

289800

K55

289800

K55

116327

K55

289800

K55

289800

K55

289800

K55

289800

K55

246381

K55

289800

K55

289800

K55

105350

K55

289800

K55

289800

K56

43863

K56

289800

K56

289800

K56

289800

K56

289800

K56

289800

K56

289800

K56

289800

K56

289800

K56

289800

K56

289800

K56

289800

K56

289800

K56

289800

K56

289800

K56

289800

K56

289800

K56

289800

K56

36714

K57

289800

K57

289800

K57

289800

K57

289800

K57

289800

K57

289800

K57

289800

K57

99499

K57

289800

K57
K57

289800
289800

K57

289800

K57

289800

K57

289800

K57

289800

K57

289800

K57

289800

K57

289800

K57

289800

K57

289800

K57

17616

K57

289800

K57

289800

K57

289800

K57

289800

K57

289800

K57

289800

K57

289800

K57

171579

K57

289800

K57

289800

K57

289800

K57

289800

K57

289800

K57

289800

K57

289800

K57
K57

289800
289800

K57

289800

K57

289800

K57

289800

K57

289800

K57

289800

K57

289800

K57

289800

K57

289800

K57

289800

K57

289800

K57

289800

K57

289800

K57

289800

K57

289800

K57

289800

K57

289800

K57

289800

K57

289800

K57

289800

K57

289800

K57

289800

K57

289800

K57

289800

K57

289800

K57

289800

K57

289800

K57

289800

K57

289800

K57

289800

K57

289800

K54

289800

K54

289800

K54

121800

K54

121800

K54

121800

K54

289800

K54

289800

K54

289800

K54

289800

K54

289800

K54

289800

K54

180226

K54

187475

K54

161713

K54

77689

K54

289800

K54

289800

K54

289800

K54

289800

K54

289800

K54

289800

K54

289800

K54

289800

K54

289800

K54

289800

K54

289800

K54

289800

K54

289800

K54

289800

K55

163172

K55

289800

K55

289800

K55

289800

K55

289800

K55

289800

K55

289800

K55

289800

K55

289800

K55

289800

K55

289800

K55

289800

K55

289800

K55

289800

K55

289800

K55

289800

K55

289800

K55

289800

K55

289800

K55

13773

K55

289800

K55

289800

K55

289800

K55

289800

K55

289800

K55

289800

K56

289800

K56

289800

K56

289800

K56

289800

K56

289800

K56

289800

K56

289800

K56

289800

K56

289800

K56

289800

K56

289800

K56

289800

K56

289800

K56

289800

K56

289800

K56

289800

K56

289800

K56

167243

K56

289800

K56

289800

K56

289800

K56

29026

K56

289800

K56

289800

K56

289800

K56

289800

K56

134178

K56

289800

K56

289800

K56

289800

K56

289800

K56

289800

K56

289800

K56

289800

K56

289800

K56

289800

K56

289800

K57

289800

K57

289800

K57

94625