Vous êtes sur la page 1sur 23

கா சிக -1

கா சிக -1

ப ர ர அயலவ எ எவ இ ைல...

ெசா ல ேபானா , அட த கா ந ேவ ஒ தன ப ....

ல மி, 20 வய நிைற த ஒ ெபா ணறம ைக... தன

உண கைள த ைவ க சிேநகித இ ைல. அைத ெசா லி

அழ சிேநகிதி இ ைல. ஆக ெமா த தி அவ

ெத தெத லா தன அ மா த ப தா ..

தன ைமய இ ேபா அவைளேய அறியாம ெபா

உண சிகைள க ப த யம தவ பா ... தன

ைகய னாேலேய ெம வாக தன ெபா கிய ெகா ைககைள ப

ப ைச வ ெகா ,வ மி ைட ெகா ேன

த ள நி ைல கா கைள ஆ வமாக பா பா ... அைத

ப ந இ கி கி ள வ ட ேவ ேபால மன

ஆைச சிறக ம...

கீ ேழ ைகைய ெகா ெச ேயான மடைல தடவ பா பா ...

வ தத ண பைச ேபால ஒ ப ... அைத ெதா

க பா வ த ன தன ேய ெவ க ப ெகா வா .
தன அ தர க தி வ நைர அ ைக க

பா வ , தன கா ைப தி கி ெகா ெட கி வ வா ...

ஆக ெமா த தி தன வய , இளைம தன

கிைட காம , கா ஒ அழ நில தா ல மி... அ பாவ

அ மாேவ, யா அ ப எ ட ற ெத யாம , ம றவ

ேகலி பய கா ேல ஒ ஓரமா ஒ ைச அைம

வா ப கா ெப . அவ தன மக வள

ெகா ேட ேபாகிறா ... எ ேக ெச வர ேக ப எ ற கவைல

டஇ ைல... ேநர ேநர வய றி தன ேபா வ ட

எ லா ச ...

அழகிய மாைல ெபா ............

ம ட ைத ம ெகா த ண எ பத காக அ கி

இ தஆ ற கைர ேபானா ... அவ டத ப

ச ைடய ெகா ேட வ தா ... ஆ ற கைர அ கி வர,

யாேரா சி ப ... கைத ப மாக ச த வர இ வ அ கி

இ த த மைற ெகா டன ...

ல மிய மன ப ... ப ... என அ ெகா ட .ஒ வ ட

த நட த ச பவ மன க ண வ ேபான ...
இ வா தா ஒ ைற கா ேல தன ய ெச ேபா

லாவாக வ த ப ஒ இவைள க ட ,

ந கல வ ... ப ன ேபாைதய ேர ப வத

கைல த ஞாபக வ த ...

ஒ மாதி யா நிைன தி ப ெம ல... எ பா தா ...

ஆ ...... அ ேக ஒ காத ேஜா ... யா இ லாத இட என

நிைன காத ைலகள ஈ ப ெகா த . அைத

பா கல மிய அ தர க தி மதன ந ர க ெதாட கிய ...

ப க தி இ தத ப எ பா வ ,எ ன நட கிற

எ யாம அ காைவ நிமி பா தா .

அவள க தி இன யாத உண சிக தைல கா ன...

அவ அ ப ேய த ப ய தைலைய ேகாதிவ டவாேற, ெவள ேய

நட ைலகைள பா ரசி ெகா தா ...

அவைளயறியாம அவள ர க தி ேத ஊறிய .

த ப எ யாம அ த ேஜா ய ைலகைள

பா ெகா க... ெம வாக தன த ப ைய இ

த ட அைண ெகா ள... அவ அ கா ட

ஒ ெகா ள அவள கா க ைட ெகா அவண

ைக உரசிய .ல மி வல தவ பமி ைல... அ ப ேய


த பய ம உரசி ெகா க, அ த ேஜா த கள தாக ைத

தண ெகா ெவள ேயற...

ல மி த ப ைய ெகா ேபா த ண ைர

அ ள ெகா வ தி ப னா . இ ேபா அவள உட

அனலாக ெகாதி த .க னாேல ஒ காம கள யா ட ைத

பா வ ெபா தி ைவ ெகா க யவ ைல...

த ப ேயா எ நட காத ேபால நட வ ெகா தா .

வ வ த த ண ட ைத ைவ வ ப ைக

ேநராக ெச ப தவாேற ேபா ைவைய இ

ெகா டா . இ ேபா ச ைடைய ெம வாக ேமேல

உய திவ ெம வாக வ ரலினா த அ தர க தி

அ பய த மய கைள ேகாதியவா ப தி க, அவள

ேபா ைவ ேம கீ மாக ஆ ய .

ைசய ைழ த த ப அ காவ ைன பா வ ... "எ ன

அ கா ெச றா?" என ேக க, அவ ெவ கமாக ேபா

வ ட ... இ தா அவ எ ன?? ஏ ?? எ வள க

வா ப ைல என நிைன ெகா ேட, "அ ஒ

இ ைலயடா... எ க சி "எ றி சமாள க..

"ஐேயா!!! எ பா??? பலமா க சி தா??? எ ேக கா ??" எ


அ பாவ தனாமாக த ப ேக க...

ல மி உட ெப லா ல த ... தன அ தர க ைத

கா மா ஒ ஆ மக ,அ தன த ப ேய ேக ட !!!

நிைன க அவைளயறியாமேல ஒ ெவ க ெகா ட .

இ ப அவள உண சிக ெவ க ைத ேவ ைடயா ன...

தய க ட ெம ல ேபா ைவைய வ ல தியவ , தன

ச ைடைய ெதாைடவைர உய தி த ெதாைடைய கா ட,

ப ேபால பளபள த ... த ப வ அவள

ெதாைடய ைக ைவ க... ல மி உட ெப லா மி சார

பா த ... அ ப ேய அவண ைக ேமலாக தன ைகைய

ைவ ப ெகா ள..

"இ ேகயா க ச ?" என ெதாைடய ஒ இட ைத

கா ெகா த ப ேக க... ல மி வ ரக தாக

வ ைழ ேதா ய ... " ... இ ைலயடா... இ ெகா ச

ேமல..." ற...

த பய கர க ேம ேநா கி நக தன... இ ேம

நக தா ,எ ப அவள அ தர க கைள த வ ...

"த கவா?? வ டவா??" தன க பா ைட இழ த நிைலய

ல மிய மன ேபாரா ட நட த ... ெகா ச


ெகா சமாக நக தத பய கர க அ தர க அ கி

வ த , ச ெட நி தி ெகா டா ..

ல மிய க தி ஏமா ற ெத த .. "இ ெகா ச

ேமைலயடா" த த மாறி ெசா லி க, அ வாேற

நக தா ... அவள ேயான மடைல அவண வர ெதா ட ... "

த ப அதில தா எ க தடா... தடவ வ டா!!!??? ெக

ரலி ேக க...

த பய வர க இ ேபா ல மிய ப ப ேபாய த

ைடய தடவ ெகா க... பைச ேபால ஒ ய ... த ப

ைகைய எ தவாேற "அ கா... ஈரமா இ க!!!" ைகைய

எ கா ட..

ல மி மன தகதிமிதா... பா ய ... " ... பரவாய ைல... தடவ

வ டா... ெச ல " என ைழய... "இ ைலய கா!!!" என

அவ றிய , ஏமா ற ட அவைன பா க... "அ கா, எ

க ச இட தில வ ஷ இ .. அ தா த ண வ ... வா

ைவ உறி சி எ க மா???" என ேக க..

மன சிறக த ... ச ேதாச தி த ப ைய இ கி

க யைண க எ லா தமி டா .. அவள ெச ைக

க வய ேபான த ப .. அ ப ேய அ காைவ கீ ேழ
கிட திவ கா ந ேவ வ ன அவள ஈரமான

இத கள வா ைவ உறி ச... ல மி அ ப ேய அவன

தைலைய இ கி அம தி ப ெகா காைல ந றாக

அக கா னா .

" .......... ஆ.......... ஆ........... ............. ந லா உறி டா ... ..........

ஆ.............." என னக த ப ந றாக அவள கிள ேவ ைஸ

இ இ உறி சினா ... சிறி ேநர தி ல மிய

உட ெப லா படபட த ... ேம கீ மாக ஆ அைசய.. த ப

அவைள பா "எ ன அ கா ெச ?" என ேக க, அவைன

கைத க வ டாம இ அைண ெகா டா .

அ காவ ெச ைகக அவ திராக ெத த ...

ெம ல ெம லல மிய உட இ இ அட கிவ ட,
த பய ேதாள ம தைலைய சா ெகா ெம வாக
அவன தைலைய ேகாதிவ ெகா டா . அ காவ ெச ைக
ப வடத ப ேபசாம அவ ட ஒ ெகா
கிட க.......

ல மிய மனதி த ப ம தராத ேமாக ஒ உ வான ...


இ எ ப தன த ப ைய வ தன தாக ைத
தண வ ட ேவ என மன எ ண ெகா டா .

த ப ேயா எ அறியாம அ கா ட உரசி ெகா ப க,


அவ உட ெப லா வ தியாசமாக ஏேதா நட ப ேபால
உண ஏ ப ட . ெம ல தன ைகைய வ வ க யல, அ
அ காவ ைலகள ம ப ட ப ேபால ெம ைமயாக
இ பைத பா ஆ ச ய ப டா .

ெம ெம வாக அவள ைலகைள ப அ கி


வ ெகா ேட "அ கா, இ க ைகைய ைவ அம த ந லா
இ த க..." என றி ெகா ஆவேலா அவள
ைலகைள ந றாக அ கி வ ெகா டா .

ல மி த பய ைக பட உட மி சார பா த .
பழ ந வ பாலி வ த மாதி த ப ேய ெதாட கிவ ட,
மன ஏக ப ட ஷி " த ப ... ந இ ப ெச ய என
ந லா இ டா........" ெசா லி ெகா ேட க கைள
ெகா த பய ெச ைககைள ரசி க ெதாட கினா .

த பய ைகைய ப தவாேற தன ைலய ேமலாக ைவ


கச கி ெகா , ெம வாக த ப ய ைச ப க, ச தி
த வ எ ஓ னா ... ல மி த ப எ லாவ ைற
வ ைளயா டாகேவ எ ெகா கிறா என
நிைன ெகா ேட சி தவா த ப ைய ர தினா .

ஓ ெச த ப ைய க ப க... "ஏ ...... சீ.......... வ ......


ஐேயா.......... அ மா........ ........ சீ............." என த ப க தி ெகா
ம ஓட ெதாட கினா . ஓ யவ ச ெட நி றா .
ர தி ஏைதேயா உ பா ெகா நி க,
ர தி ெகா வ தல மி அ கி வ த , அவ பா
திைசய தன பா ைவைய ெச தினா .

ஆ ... ர தி ஒ யாைன ட ...... அதி ஒ யாைன தன


இ கா கைள கி ம ைறயதி ேமேல ேபா ெகா ,
தன ேகாலிைன வ இ இ இ ெகா க,
த ப "அ கா... அ ேக பா ... ஒ யாைன ம ைறய யாைனைய
ேபா அ ... பாவமா இ ..." எ ெசா லி ெகா ள
அ கா அவன அ கி வ அவைன இ த ட
அைண தவா "அ அ ேகைலயடா...... இ ......" எ
ற...

" மா ேபா ய கா... உன எ லா வ ைளயா தா ... பாவ


அ த யாைன..." என ப தாப பட... "த ப ... கீ ழ நி அ வா ற
யாைன ைவ ச ... அ இ ப ெரா ப ச ேதாசமா
இ மடா..." என கிற கமாக ற

"எ ன அ கா??? மா மா எ ைன ழ றா ??? எ ப அ


வா ேபா ச தாஷ வ ... நா உ ைன அ கிற ...
ச ேதாசமாக இ தா எ ெசா ... ச யா???" என த ப
ேக க... ல மி ைடய ந ர த ...

" ஓ.ேக... ஆனா நா ெசா ற மாதி தா இ க ... ச யா???"


எ த ப ைய இ கி க யைண ெகா ேக க... "ச ...
ெசா ..." எ றவா அ காைவ நிமி பா தா ...

"அ க பா ... யாைன தா திர வ ற சாமாைன தாேன ம ற


யாைன ளவ தி ெகா நி ... ந அேத மாதி
உ ேனாட சாமாைன ப அ காவ சாமான ல
ைழ ேபா எ ப ேவ எ டா ... ஓ.ேக வா?"
ேக ெகா க ண க...

"ச ய கா..." என றி ெகா தன கா ச ைடைய கீ ேழ இற கி


வ தன சாமாைன ைகய ப க... ல மிய க க அகல
வ தன... ந ல ெமா ெமா ெவன திர த ச க ைட
மாதி த பய சாமா ந ெகா பைத பா த ட
நாவ எ சி ஊறிய ...

த ப ைய இ உத ட உத ேச தமி டவா
"த ப ... உ சாமா ேசா ேபா இ டா... அ
நிமி நி டா தா உ ேபா " என ற "அ கா...
கால கா தாைல எ சாமா எ ப கா ச ைடைய த ள
ெகா நி ... ப கீ ழ அம த அம த இ
த ... ஏன கா???" என ேக க..

"ச ......... ச ......... இ ப நா உ சாமாைன ெப சா வர ெச ற ...


இ கி க ைண ேகா!!!" என றி வ
ழ தாலி ெகா த பய ென உ கா தா ...
ெம வாக வாைய ைவ உறி சத பய உட சிலி த ...

"அ கா........... ஆ.............." என கா கிள ப ய ... ந ட நா


ஏ க த நிைலய ல மி ெம மற த பய சாமாைன
இ இ பவ ெகா , அவன வய ைற தடவ
வ ட... சாமா வ ைர ைட ெகா நி ற ... பாதி
ேம உ ேள ேபாக யாம ப த ...

"அ கா... ேபா ... நி கா...... என திர வார மாதி


இ ... அ கா... கா ம கா..........." என த ப ர ப க,
மனமி லாம த ைய ெவள ேய எ தா ... பா ேபாேத
மன பய ேவ த ... "த ப வ த... எ ப
வலி க ேபா ேதா ெத யைல... அ னா ... இ சா
உ ள ேபானா தாேன அ த கா ய " என எ ண யப கீ ேழ
கிட தன கா கைள அக னா .

"த ப ... அ க எ ப த மாதி ஒ க ெசஇ வ றியா?"


என ேக க... "இ ப எ ... நா தா உ ளவ த ேபாறேன,
எ இ தா ெச தி அ கா" என றி ெகா தன
சாமாைன கி ேநேர அ காவ ைட ப க...

"ப ள ...... ப ள .......... ஒேர ஒ தடைவ எ ப வ டா!!!"


என ேக க, ன அ காவ ைடய நா ைக ேபா
ழாவ னா ." ............. ............ ................. ஆ................. ................
மா................" என ல மி னகி ெகா த பய தைலைய
அ தி ப ெகா டா .

த ப அ காவ ப நா கி த பட... ெம ல அைத


க ப இ ஆ ட... ல மி
ெசா க ெத த ... இ ைப கி கி த ப ய
க தி உரசினா .

"இ ப ேபா மடா... உ சாமாைன உ ளவ ..." என ரத ப


அ காவ கா கைள அக ப ெகா ெம ல ெம ல
தன சாமான அவள ைடய ைவ ேத ெகா ேட
"எ ன கா, எ ளவ ற ... ஓ ைடைய காணைலேய!!!" என
அ பாவ தனமாக ேக க, "ச ... ந இ ப வா! நா ேமல ஏறி
இ உ ளவ ற " என ற... "ஹூ ... மா ேட ... ந எ ைன
கீ ழ ப தினா நா எ ப உன இ கிற ... ந எ ைன
ஏமா த ேபாகிறா " என த ப அட ப க...

"ேச... எ னம ஷ ... அவசர ெத யாம நி ெகா ச ைட


ப கிறாேன!!!" என எ ண ெகா கீ ேழ கிட கா கைள
அக ப ெகா த பய சாமாைன ப தன
ெவ ேநராக ைவ ெகா "இ ப ந லா த டா... ...
... இ இ கி த டா..." என த ப க டைளய ட.

"ச ய கா........" என றியவ ரட ேபால ந றாக அ தி


த ளல மி வலி உய ைர எ த ... இ கி க கைள
ெகா டா ... க கள லி க ண வ த ... த ப ேயா
தைலைய கவ ெகா ந றாக அம த ச ெட அவன
சாமா அ காவ ைடய த ...

"அ கா... ேபா கா... ந லா வ கி ெகா ேபா கா!!!"


என ஏேதா திதா க ட ேபால றி ெகா ல மிைய
பா தா . அவள க கள இ க ண வ வைத
க ட ... "அ கா.. அ கா.. எ அ கிறா ??? இ ைல அ கா,
நா ேத ைல... ெவள ய ைல எ கிற எ றி ெகா ,
சாமாைன உ வ...

"ேச, இ வள ெபா த இ தானா??? இ ைல


வட டா ..." என எ ண யவா ல மி ச ெட த ப ைய
இ க, ம அவ அ காவ ம சாய, அவன ண
அ காவ ைடய வ கி ெகா ெச அ வய றி
திய ...

"த ப ... ப ள ... ெகா ச இ யடா... அ கா ஆைசயா


இ ... " என ற "அ கா, என இ ப ேய உ ளேய
ைவ க ேவ ேபால இ கா" என த ப
றி ெகா ெம வாக இ ைப கி கி தி ெகா ேட
"நா உன ேவகம இ க ம ேட ... ந அ வா " என
றி ெகா ெம ெம வாக இ ைப கி
ப காக ஆ னா .

"த ப .......... ........... இ யடா.............. ந லா இ யடா............" என


னகி ெகா ல மி ம லா காக ப ெகா க,
அ கா மதான பாச ைத மறி த ப ய ேவக அதிக க
ெதாட கிய ." ... ஹா..... ஹா..... ஆ...ஆ... " என
க தி ெகா ப ேவக ேவகமாஅக இ க அ காவ
ைடய த ண ர த ப ைய நைன த .

சிறி ேநர தி த ப த ண கழரேவ, ைமயான


அ பவ தி அ ப ேய அ காைவ க ெகா "அ கா....
அ கா..." என னகி ெகா அவ ேமெல ப தா .

"த ப எ ப இ தி !!! ந லா இ தி சா??" என ல மி


த ப ைய ேக ெகா ேட அவன தைலைய ேகாதி வ ட...
"ஆமா கா... என வான தில பற கிற மாதி இ தி .
உன ???" என ேக க, "என தா டா ெச ல , அ மா
ெத யாம நா கஅ க இ ப ெச வ ... ச யா?" என ேக க

"ச அ கா... இ ஒ வா ப வமா?" என ேக க...


ட மி ச ேதாச மாக அவைன கிேழ கிட தி வ தா
ேமேல ஏறி இ ேத கா உ க ெதாட கினா . அவ
அ காவ ப ைலகைள கச கி வ ெகா க கைள
ெசா க தி மித தா .

அ கா த ப அ கிேல வ ெகா ஆப ைத
உணராம காம தய கா ெகா தன .
அ கி வ த ஆப அ க... ல மிய திய ள
காய ேபாகிற எ யா எதி பா கவ ைல...

ஆ ... அ கி ஒ கா ெகா ைளய டேம வ


ெகா த . அவ கைள க ட ல மி தி ெக
ஆகிய ... உட ப ஒ ெபா ண டஇ ைல... எ
உ வத ேநர இ ைல. அ வள அ கி வ
வ டன ..

அவ கள ஒ தன க கள இ த காத ேஜா ப
வ டேவ, "ேட ,அ க பா கடா... ஒ ேஜா தா ட
ேபா !!!" எ ற ... வ தவ க அைனவ இவ கைள
தன ...

"ம சா .. இ ைட ெகா டா ட தா .. ேவ ைட ேபாற


வழிய லேய ஒ ள மா ... யா க தில ழி சேமா
ெத யைல!!!" எ ெசா லியவாேற... ெவ றிைலைய
ெம றவா தைலவ இற கி அ கி வ தா ...

ஒ த ல மிய த ப ைய இ ெகா ேபா வாைய


க வ ஒ மர தி ேச க வ ட, ல மி "ேவணா ,
ேவணா த ப ைய ஒ ெச ய ேவ டா ... ப ள ..." எ
ெக ச,

தைலவ "அடடா, ேஜா றஎ நிைன ச , அ கா த ப யா???


ச ... ச ... த ப ைய உய ேராட வ ட ேவ எ றா ,த ப ட
ப ணயஎ லா ைத எ க டப "எ இழி தப ,
"இ எ ப ஐ யா?" என ேக க, ம ற அைனவ "தைலவா, அ
தா ச ... கா ல ேவ ைடய லாம கா ேபா
இ கிற " என ஆேமாதி தன ...
எ ேபச யாதப ல மி, அைனவ ந வ ேல அைற
நி வாணமா நி க, ஆளா , அவள உடைல க களாேலேய
ேம ெகா தன ... ெபா கி ெகா த அவள
ைலக த பய ைக வ ைளயா னா ந ைட கா
த ள யவா நி க, நி க ஈரமாக, அதிேல ெபா ேபால த ண
கசி தி த ...

தைலவ ேன வ ல மிய ப பாள பழ கைள ப


கச க, "சீ... வ டா... " என ல மி திண ணா . தைலவ இழி த
ப "ஆமா ,உ ைடய ல வ ட தாேன இ த பப ப கிற "
எ வ தன சகா கைள பா "அேட ...
ஆைசயடா... ப க தேல வ .. வ .. எ நி " என ற,
அைனவ ேச சி தன .

தன க எதிேர, ட ப ற த அ கா ேவ ைடயாட ப வ க
ஏ ெச ய யாம த ப க ண வ ெகா தா .

ல மிைய த ட ஆ ள அவள ைலகைள


ப கச கி கா ப ைன ெந வ ெகா க, அவ
எதி ட ய அலற ெகா ச ெகா சமாக, க
னகலாக மாறிய " ............ ஆ............. மா.................. ஆ.................
ஆ..............." என னகியப ஒ ெவா ப ச ைத ரசி க
ெதாட கினா .

ப ைலக ர கர கள ப இதமாக ,
ேதைவயாக இ த .. ஒ ெவா ன ப ய ஒ
க ெத த . அவ க கா ப ைன நிமி வ ட, அ
ைட ெகா ெப தாக த ளய நி ற .
ஆளா அவள ைட மய ைர ேகாதி வ டவா ,
ப பாள ைய ைவ பதிேல றியாக இ தன .

"ம சா , ெசம க ைடயடா!!! இ ைட கிைட கிற ஓ ைட


எ லா வ எ ேகா .." எ ஒ த ற "பா டா,
பா த சி ன ெபா மாதி , இ த ப பாள இர எ திைன
கிேலா ேத எ ேட ெத யைல??" என ம ெறா வ
கி டல க...

"சீ ... ேபா கடா... நா ர இைத வாய ல ைவ ச ப கி ேட


இ கலா " என இ ெனா தனாக எ ெலா அவள
அ க கைள வ ண ெகா , தம கா ச ைடகைள இற கி
வ டன . தைலவ அ ப ேய ப றமாக வ ,ல மிய த
ம ச ெகா , அவள நி க ைகைய ஓ னா .

ஏ கனேவ த ப ய த னா வா கிய இ ய ர தத ண
கா வத , ரட கள ப ச ேச , அவள ைட
ஒேர ப ப பாக இ த .

தைலவ "அேட , ந ல டா தா இ டா!!!


ப னாக இர ண ேச வ டா தா
ேபால" என றியப , அ ப ேய ெம ெம வாக, அவள ைட
ெவ ப வ ரைல வ தடவ வ ட, த ைனயறியாமேல ல மி
கா கைள அக ப தா . ம ைறயவ கள கர க
அவள ேம பாதிைய வ கீ ழிற க, தைலவ அவ கைள
த வ ...

ல மிைய இ அவள வா ேநேர, தன கட பாைறைய


ந னா . தலி தைலைய தி ப ம தவ ,ப ன
வ க டாயமாக ப வாய திண க, பாதி ேம அ த
வாய க யவ ைல. ெதா ைட அைட ெகா
நி ற .ல மி ெம ல ெம ல வாய வ வ
இ தா . ெகா ச ேநர ெச லந றாக ைவ இ இ
ப ெதாட கினா .

" ந ல அ பவ தா டா!!! இ த இ ைவ
இ ... என வாய ேலேய த ண கழ ேபா ேபால"
என தைலவ க கைள ெகா ெசா க தி மித
ெகா க..
ப ேன ஒ த வ தன கட பாைறைய ப ,ல மிய
ைட ேநேர ைவ ப க, ச ெட தா ெகா ட
தைலவ அவைன எ உைத தா . "அேட ... தலில
என தா ... அ றமா, ஆளா ப ேபா கலா " என
றி வ தைல கா மாறி 69 ேபால ப ெகா அவள
ைடய வ த ேதைன ந கி ந கி தா ...

ல மி இ பப ஆ ஆ அவன க தி
ேத ெகா ,அ த ர ண ையவாய ைவ
உ வ உ வ வ ெகா க, ச ெட தைலவ
உட ெப லா மிசார பா வ ேபால இ க, ண ைய ள ேய
உ வ ய றா . யவ ைல... கைடசிய ல மிய
வா ளாகேவ தைலவ த ண கழ வட

"ஆ...... ஹா........ அ மாடா......." என கைள ேபா எ த


தைலவைன பா எ ேலா ந கலாக சி தன ..

"அேட ... ெசம க ைடயடா!!! நி ப க ேய ல!!! ந க


உ கப ேபா தா ேகாடா!!!" என றி வ
தைலவ கைள ேபா ஒ ஓரமாக ஒ கினா ... அ வைர
சமய பா தி தவ க ,எ ேலா மாக ஒ மி ல மிைய
அ மி தன ..

"இ தைன ேப ஒ றாக வாரா கேள!!! எ ன ெச ய


ேபாறா கேளா!" என நிைன தப ம லா கிட க ஒ த
தி ெகா ல மிய ம மத வாசலி தன க ைடைய
ெச க, ஏ கனேவ ந மசகிட ப த அவள ைடய
எ வ த எதி இ றி வ கி ெகா ேபான ...

ல மி க கைள யவா கிட க, இ ெனா த வ


வாய வ ஆ ெகா க. ம ைறயவ அவள
கைர ைத ப இ அதி தன சாமான ஆ
வ மா ெசா ல, அைன ரட கைள ஒேர ேநர தி
த ப ெகா தா .

வ த வ தமான ணக அவள வாய ைடய ேபா


வ ெகா க, எ லா ைவ ேச அவ
திைக த ... வாய ேச த பாயாச எ லா ... வ அவள
ைலக இைடயாக ஓ ய ...

ஆ மாறி ஆளாக ஒ ெவா த ல மிய பட தி வ


ைதய ேதா ேசா ேபாக, ல மி எ சைள தவ
இ ைல எ ப ேபால ைடைய கி கி கா ெகா
கிட தா .... அவள காம ேவ ைக ேம ேம அதிக தேத
தவ ர ைற த பா ைல.. அவள அ வய இ தா க
யாம ெம ல ெம ல வலிெய த .

கைடசிய ஓ கைள ேபான க வ ட ெம


ெம வாக இட ைத வ கழர ெதாட கிய .க வ ட
கைல ெச ல, ல மி ஓ ேபா மர ட க ய த
த ப ைய வ வ ெகா டா .

த ப அ காைவ, ப தாப ேதா பா "அ கா, உ ைன எ ன


ெச தா க???" கைள ேபான யா? வா கா வ ேபாகலா ...
என இ க...

"உட ெப லா ஒ மாதி இ டா... வா, ஆ த கைர


ேபா ள ேபாகலா " என த ப ைய இ தா அ கா...
எ லா வ த தி அ காவ ஆ ட இ ப டத ப,
அ கா... "அ மா வார ேநரமா ... ேவைள வ ேபாடலா .."
எ றி க...

க ெணதிேர ேதா றினா ...

ர திேல அ மா வ வைத க டல மி அவசர அவசரமாக


ஆைடகைள ச ெச ெகா ஒ ெத யாத ேபால
ஆ ற கைர த ப ட நட ெச ெகா க, அவைள
தி ப பா த அ மா அவள நைடய வ தியாச
ெத த .

ஏேதா நட தி கி ற எ ப ம தேபா ,எ ன
நட த எ ப யாம ேயாசி தவாேற ைசைய ேநா கி
அ ம ெச ற ,இ வ மாக ம நி வணமாக ஆ றி
இற கி நராட ெதாட கினா க .

இ வ ஒ த ம ஒ த நைர வா அ ள
வ ைளயா ெகா க, ல மி , களள த ெகா ச
உட ேதறிய ேபால ேதா றிய .அ ப ேய த ப ட கைர
வ அவண ேதா ம தைலைய சா ெகா ெகா ச
ேநர க ணய தா .

த ப ,ஆ ஆ அ காவ திைய தி கிழி த ...


ெகா ச ட அசராம அ கா இ ைப கி கி
நா வ வ பைட த க னா வ
ேபான ... நிைன க நிைன க அ கா ம இ த ப தாப ந கி
ஆைச றிய . ெகா ச ெகா சமாக த ப ய த ெந
ேபால கிய ...

க ணய ெகா தல மி ப கமாக ஏெதா


வ ேபால இ கேவ, ெம லத யவ ... அ த பய
க ப தா என ெகா டா .

த ப , என கீ ழ எ லா ேநா டா... ெகா ச ெர எ க


வ .. அ றமா ைவ கலா என றியவா அவைன இ
மா ட அைண க, அவ கிைட த ச த ப ைத தவற
வ டாம அவள ைலகள பா க, ல மி
த ைன மற க ைண " ............... ஆஆஆ...............
.................... ஆஆஆ..................." எ னகியவா அவன
ெச ைககைள ரசி தா .
ெகா ச ேநர ஆ ற கைர மணலி ர வ இ வ மாக
ெம ல ெம ல நட ெச வ ைடஅைட தன ...

வ ைடஅைட த ,ல மி மைற மைற ெச


ப ைகய ேபா தி ெகா ப வ ட.. த ப ைய அைழ த
அ மா, அவைண ெவள ேய ெச எ ன நட த என
வ சா க ஆர ப தா .

"அ மா ெசா லிடாேத... நா க அ மா இ லாத ேநர


தின இ ப ப ணலா " என ல மி ெசா ன வா ைதக
காதி ஒலி க, நட தைத மைற க த ப ய சி தா . என
இ திய அ மாவ மிர ட பய நட த
அைன ைத வப க, அதி சி ஆ ச ய
கல தெதான ய அ மா எ லாவ ைற
ேக ெகா தா .

"ஒ த வாய ல தன த ைட ப க, அ கா அைத


அ ெதா ைட ம வ ந றாக இ இ
ப ெகா தா .அ ேபாதா இ ஒ த
அ காவ கா இர ைட அக ப ெகா , அவள
ைடய தன ந ண ைய வ ளாவ ளாவ
எ வ டா .." எ றத பய வ ணைன ேக அ மா
ைடய ந கசி த ...

காைல ம தி கா ேம கா ேபா ெகா ேட


மி திைய ேக க கி ட த ட, அவ கீ ேழ கசி
வ ட .. ெம லஎ ெச மகைள பா தா .ஒ ற
பாவமாக ம உற "அ ச டாள , அ தா க யைல
எ டா , ெசா லிட ேவ ய தாேன... ஒ கலியாண ைத
பா க ைவ தி கலா . த ப ைய ேபா ட ம மி ல,
ஊ ேப ெத யாதவ கள ேக கி கா ேய!!!? என
ேயாசி ெகா க,
"க யாண கா , ெபா இ லிேய... கால ரா ந க ன யா
இ க இய மா??? இ ல தாேன, ேதைவ த ப டேவ
ப தி ... ஆப பாவமி ைல" என எ ண யவவ ேம ல
ெச மகள தைலைய கி ம ம ைவ தா .

ேயாசி ெகா ேட மகள ைலைய ெம வாக


தடவ பா ெகா டா .ஆ பல கர க ேச
வ ைழயா யதி அத வ க ெகா ச ட ைறயாம
ெமா ெமா எ றி த .

அவைள பா ஆ தலாக ெம ல தைலைய தடவ


வ ெகா , சிறி ேநர இ வ ெச வ ள ைக
அைண வ ப தா . அ மாவ அ கி தா த ப
ப தி தா . சிறி ேநர திேலேய அவ காைல கி
அ மாம ேபாட,

இ வைர ழ ைத தனமா ெத த ெசய ,இ


தனமா ெத யேவ... ெம ல காைல ப கீ ேழ த ளவ டா .
அ ேபா தா கவன தா . அவன கா ச ைட
த ள ெகா த . ெம ல கா ச ைட ேமலாக ைகைய
ைவ மகன ண ைய அ தி பா தவ வய
ேபானா .

அ வள த மனாக நளமக இ த . சில கண ெபா தி அ


தன மக எ ற ஞாபக கா றி பற க, ெம வாக அவள
கா ச ைடைய கீ ேழ இற கி வ அவண ண ைய ைகய
ப ெம வாக ப காக இ வ டா .
ெம ல ன தைசைய ப த ளவ மகன ண
ெமா ைன தடவ னா . அத ம வ ரலினா ேகால
ேபா டா .

அவ ெகா ச ெகா சமாக வா க ெதாட கிய ...


அ ப ேய க வ ழி தவ ,எ ேபசாம அ மாவ
ெச ைகய ெம மற ேபாய தா . மக க வ ழி த
ெத த அ மாவ சிறி பய இ லாம ேபா வ ட,
ன அவன ண ைய வாய வ ப ெதாட கினா .

ந றாக இ இ ப வ ட, மகன த லி
பாயாச க கிய ... அைத அ ப ேய ந கி வ அவைன
இ ம ம கிட தினா . கிட தியவா தன ேமலாைடைய
வ ல தி ைலகைள ெவள ேய எ ஆவன வாய திண க...
அவ 18 வயதி அ மவ ைலய பா
ெகா கிட க, அ மாவ ைக அவன ேசா ேபான
ண ைய வ வதாக இ ைல.

ெம ல ெம ல தடவ வ ட அ ம உ ெகா எ
நி ஆ ய . ெம ல மகைன கீ ேழ கிட திவ ,எ
கா கைள அக ப தவா அவ ேம ஏறி உ கா
அவன த ைட ப தன ைடய ந ேவ ைவ ெம
ெம வாக அ திவ ெகா டா .

அவள பார ைத ெகா ச ெகா சமாக மக ம இற க,


அவன ேகா தாய ப ளவ ைன ப ள ெகா உ ேள
த .ம ெம ெம வாக இ ைப கி கி ஆ வட
அவன ேகா அ மாவ ைடய அ த எ லா
இட ஆழ பா த ...

10 நிமிட ஆ யப ற , ேவக ேவகமாக இ ைப கி கி


தி வ அ ப ேய மக ம சாய அவ ேக த ண வ த
பாதி, வராத மதியாக இ த .க ப த யாம
இ த ... தாைய கீ ேழ கிட தி வ ச ெட ேமேல ஏறி
இ தன ேகாைல அ மாவ ைடய வ எ ப எ ப
த ெதாட கினா . அ மா " ஹா.............. ஆஆஆ....................
............... மா.............. ெம வா டா............. எனர
ராசா................" என க பா ைட இழ க த ெதாட கினா .
உ ேள ச த ைத ேக ல மி க வ ழி ெகா டா .
ெம ல ெவள ேய எ பா க, த ப அ மாவ ேமலாக ப
ேவக ேவகமாக இய கி ெகா தா .ல மி க கைள
ந பேவ யவ ைல... அ மா ... அ தன த ப ேய
ேபா தா கி ெகா பைத பா க, ம ைடய
த ண ர த .

இைடய ெகா டா தா தன இட கிைட ,


இ லா ேபானா கா சி இ வ ேம ேசா கைள தா தன
தன கிைட கா என ெத ெகா எ ெச அவ க
ேன நி றா .

ஒ வ க தி ஈயாடவ ைல...

ெம லஅ கி உ கா த பய தைலைய தடவ வ ட,
அ மா எ த ப ைய அவ ட ேச இ கினா .
அ மாவ அரவைனப இ வ த கைள
அைண ெகா ள, த ப அவசர அவசரமாக அ காவ
ச ைடகைள உ வ, அவைன ஆ வவச ப தியவா அ மா,
மகைள ப க ைவ ெம வாக அவள ைட மய கைள
ேகாதியவா ,ம ற தி த பய ண ைய வாய ைவ
இ இ உறி சி வ டா .

ல மி ைடய த ண ர ப ப ேபாய கேவ


அதைன தடவ எ லா இட சி ெகா , மகைண இ
அவ ம படர வ ட, ஒேர தி தன ண
அகாவ ைடய இற மா எ ப ஒ ஹு
வ ... ேவக ேவகமாக இய க... ம ப க தி அ மா மகள
தைலைய ேகாதியவா அவள ைலகைள ப ைச ப ைச
ேட றி ெகா டா .

ல மி றமாக க, ப க ைத உய திப தவா


த ப தன ேகாைல பா சி அ காவ வய ந
பா சினா . அவ ப ப கமாக தன ைய உய தி
ந றாக த ப ய ண ைய உ ேள ைழ க உதவ ெச
ெகா தா .

ஒ க ட ேம தா ப க யாம த ப த ண ைய
க கி வ ச ய, ல மி ப றிய காம த அைணய ம த ...
த ப ைய கீ ேழ த ளவ ஏறிய அவ ம சவா வ ட...
அ மா அவள ப றமாக வ தன வ ரைல அவள ஆசன
வாய லி தினா .

ஆர ப தி ேபாக ம தா ,ல மி ந றாக ைத வ
ப க ெகா ச ெகா சமாக வ ர உ ைழ த . அ மா
அ ப ேய உ ேள வ ந றாக ளாவ, இ வ ஒ ேக
ஓ க ட ல மி ெசா க தி மித தா .. அவள
பட க டா ெவ ள தி ள த .