Vous êtes sur la page 1sur 5

Spirited Away

Yumi Kimura

Itsumo Nando Demo (Always With Me)

Music Arrangers

(Tomohisa Okudo)

composer. Yumi Kimura


Lyrics: Wakako kaku
arranger (original): Tomohisa Okudo
edited by: Matthew Bunting

6
& b 8

?b6
8

Adagio (q. = 43m.m. / q = 136)

mp

&b

? b j

sim.

3
6
& b 8 8
? b j

3
8

6
8

& b

Copyright 2011, All Rights Reserved


created with sibelius 7

13

?b

j
J
* *
*

& b

17

?b

&b

?b

25

&b

. . .
.
.
.
.
.

. .

. . . .
.

?b

29

. . . . .
. . .
. . . .


J
.
.
.

. . .
.
.
.
.
.

. . . . . .
& b . . . . .
. . .

. . . .
. .
. .

. .

. .

?b

. .

senza P

3
6
& b8 8
? b 3
8

33

37


&b
?b

21

3
8
. .

3
8


mf


6
?

&
8

* *
*

&b
J

? b

* sim.
*

45

b
&

3
8

?b

41

6
8

6
?
&
8

&b

49

? b

&b
f

?b

53

57

6
& b8

6
8
6
8

mf

&

61

& b

? b

?b6
8

65

3
6
& b 8 8

69

6
& b8

?b6
8

?
&
&b

?b

72

3 6

8
8

? b

3
b
&

75

3
& b8

6
8

78

mf

? b 3
8

6
8

?b

mp

83