Vous êtes sur la page 1sur 69

ARTUR E.

POWELL
CIAO ETERYCZNE
SPIS TRECI:
Rozdzia I: Wiadomoci oglne
Rozdzia II: Prana, czyli sia yciowa
Rozdzia III: Orodki siy
Rozdzia IV: Wydaliny
Rozdzia V: Kundalini
Rozdzia VI: Powoka atomowa
Rozdzia VII: Narodziny i mier
Rozdzia VIII: Uzdrawianie i mesmeryzm
Rozdzia VIII: Uzdrawianie i mesmeryzm
Rozdzia X: Medialno
Rozdzia XI: Dzieo doktora Waltera Kilnera
Rozdzia XII: Zdolnoci eteryczne
Rozdzia XIII: Magnetyzacja przedmiotw
Rozdzia XIV: Ektoplazma
Dodatek: Tabela orodkw i spis rysunkw


ROZDZIA I: WIADOMOCI OGLNE

Studiujcy okultyzm wie, e czowiek posiada szereg cia, czyli narzdzi lub przewodnikw, pozwalajcych mu na przejawianie
si w poszczeglnych sferach (planach) natury fizycznej, astralnej, mentalnej i w dalszych. Okultysta stwierdza, e materia fizyczna
istnieje w siedmiu stopniach lub stanach skupienia, ktre nazywa nastpujco:
stan atomowy;
stan podatomowy;
stan nadeteryczny;
stan eteryczny;
stan gazowy;
stan pynny;
stan stay.
Czsteczki wszystkich stanw skupienia materii wchodz w skad fizycznego przewodnika, czyli ciaa. Spotykamy w nim jednak
wyrane rozgraniczenie materii rnych stanw skupienia, ktr mona podzieli na dwie czci, a mianowicie na ciao zoone z
materii staej, pynnej i gazowej oraz na ciao eteryczne, ktre jest utworzone z czsteczek bardziej subtelnych stanw skupienia
materii fizycznej.
Studiujc problematyk ciaa eterycznego, poznamy jego istot, wygld, funkcje, stosunek do innych przewodnikw, zwizek z
pran, czyli si yciow; jego narodzenie, rozwj oraz rozpad; rol w niektrych metodach leczniczych, magnetyzmie,
mediumizmie i materializacjach; zdolnoci, jakie mona w nim rozwin, a take liczne, zwizane z nim zjawiska eteryczne.
W rezultacie dojdziemy do wniosku, e cho sobowtr eteryczny jest niezbdny do ycia ciaa fizycznego, nie stanowi jednak
cile rzecz ujmujc odrbnego i niezalenego przewodnika wiadomoci. Pobierajc i rozdzielajc si yciow zrodzon przez
Soce, jest cile zwizany z fizycznym zdrowiem naszego organizmu. Dowiemy si take, e posiada on wasne czakry (czyli
orodki siy), z ktrych kady ma do spenienia swoj wasn funkcj. Stwierdzimy, e nasza pami o sennych doznaniach i
wraeniach zaley w gwnym stopniu od dziaania materii eterycznej. Ponadto sobowtr eteryczny odgrywa donios rol w
ukonstytuowaniu ciaa fizycznego, ktre ma suy inkarnujcemu si ego. Podobnie jak ciao fizyczne, umiera i rozpada si, dziki
czemu "dusza" moe przej w nastpny okres swej cyklicznej podry.
Ciao eteryczne pozostaje w szczeglnym zwizku z leczeniem magnetycznym, jak i mesmeryzmem zarwno gdy chodzi o
uzdrowienie, jak i znieczulenie lub trans. Jest ono rwnie gwnym czynnikiem sprawczym zjawisk majcych miejsce podczas
seansw spirytystycznych, np. pukania, poruszania przedmiotami, rnego rodzaju materializacji. Rozwj zdolnoci eterycznych
obdarza czowieka nowymi moliwociami, niedostpnymi dla przecitnego miertelnika. Przy pomocy materii ciaa eterycznego
moliwe jest magnetyzowanie przedmiotw, tak samo jak mesmeryzowanie ywych istot. Ciao eteryczne jest dostarczycielem
materiau, z ktrego formuje si substancja zwana ektoplazm.
Ciao eteryczne miewao rne nazwy. W pierwszych opracowaniach teozoficznych nazywano go czsto ciaem astralnym,
czowiekiem astralnym lub linga siarira. Pniej jednak zrezygnowano ze stosowania tych nazw wobec ciaa eterycznego, poniewa
w istocie rzeczy dotyczyy one ciaa utworzonego z materii astralnej, czyli wedug Hindusw ciaa kamy. Dlatego studiujc Doktryn
tajemn H. P. Bawackiej oraz inne publikacje, naley pamita o koniecznoci rozrnienia dwch odrbnych cia, znanych
obecnie jako ciao eteryczne i ciao astralne.
Pranamayakosza, czyli przewodnik prany, jest terminem hinduskim, okrelajcym ciao eteryczne. W rada-jodze ciao
eteryczne i stae ciao fizyczne ma jedn wspln nazw: sthulopadhi, co oznacza najnisze upadhi atmy (narzdzie atmy).
Kada czstka ciaa fizycznego (pynna, staa, gazowa) jest otoczona powok eteryczn. To wanie powoduje, e ciao
eteryczne jest dokadn reprodukcj ciaa fizycznego i "wystaje" poza powierzchni skry na odlego okoo trzech centymetrw.
Inaczej jest z aur eteryczn lub jak si j czsto nazywa aur zdrowia, ktra siga kilkunastu centymetrw od ciaa. Podkreli
naley, e zmiany zachodzce w jakoci ciaa fizycznego i eterycznego s rwnoczesne. I tak, osoba dbajca o czysto ciaa
fizycznego niejako automatycznie oczyszcza i wysubtelnia jego eteryczny odpowiednik.
W skadzie ciaa eterycznego znajdujemy wszystkie rodzaje materii eterycznej, ale ich proporcje mog si znacznie rni.
Zaley to od takich czynnikw, jak rasa, podrasa, typ danej osoby, a take jej indywidualna karma.

[rys. 1]: Ciao Eteryczne
Szczegowe wasnoci, jak i funkcje kadego z czterech stopni materii eterycznej ilustruje ponisze zestawienie:
1. Stan eteryczny: orodek zwykego prdu elektrycznego i dwiku
2. Stan nadeteryczny: orodek wiata
3. Stan podatomowy: orodek "subtelniejszych odmian elektrycznoci"
4. Stan atomowy: orodek poredniczcy przy przekazywaniu myli z mzgu do mzgu.
W miesiczniku "Theosophy" z maja 1922 roku E. T. Peirce opublikowa inne zestawienie, ktre prawdopodobnie ilustruje
powysze zagadnienie bardziej prawidowo:Chemia okultystyczna Fizyka Przykady
E
1
atomowy elektroniczny Elektron
E
2
podatomowy jdro dodatnie Czstki alpha
E
3
nadeteryczny jdro obojtne Neutron
E
4
eteryczny atomowy N in statu nascendi, H atomowy
gazowy gaz molekularny H
2
, N
2
, mieszanina gazw
Ciao eteryczne ma barw szarofioletow lub szaroniebiesk o bladym odcieniu, sabo wiecc, o wulgarnej lub subtelnej
strukturze w zalenoci od rodzaju ciaa staego. Spenia ono dwie zasadnicze funkcje:
1. Wchania pran, czyli energi yciow, a nastpnie rozprowadza j po caym ciele fizycznym.
2. Jest porednikiem lub pomostem pomidzy ciaem fizycznym a ciaem astralnym i przekazuje ciau astralnemu wiadomo
zmysowych kontaktw za porednictwem mzgu astralnego, jak rwnie doprowadza do mzgu fizycznego i systemu nerwowego
wiadomo z poziomu astralnego i wyszego.
Poza tym sobowtr eteryczny rozwija w sobie pewne orodki (centra), przy pomocy ktrych czowiek moe poznawa wiat
eteryczny i jego liczne zjawiska.
W tym miejscu wypada zaakcentowa, e ciao eteryczne jest jedynie jedn z czci skadowych ciaa fizycznego. Z tego te
powodu nie jest ono zdolne do penienia roli samodzielnego, odrbnego przewodnika wiadomoci, w ktrym czowiek mgby y
lub dziaa. Dysponuje bowiem wycznie wiadomoci rozproszon po wszystkich swoich czsteczkach i nie ma inteligencji. Nie
moe te by porednikiem umysu, poniewa jest oddalone od swojego staego odpowiednika fizycznego. Dodajmy jeszcze, e
jest ono wycznie przewodnikiem prany, a nie wiadomoci umysu, i z tego powodu nie moe bez szkody dla zdrowia organizmu
oddzieli si od ciszych czsteczek ciaa, ktremu przekazuje prdy energii yciowej. U osb zdrowych oddzielenie si ciaa
eterycznego od ciaa fizycznego jest trudne nie potrafi ono oddali si od ciaa, do ktrego przynaley.
Inaczej wyglda ta sprawa u ludzi zwanych mediami fizycznymi lub materializujcymi. Ciao eteryczne oddziela si u nich
stosunkowo atwo, a jego materia stanowi podstaw licznych zjawisk materializacji.
Ciao eteryczne moe si odczy od swego fizycznego odpowiednika wskutek wypadku lub mierci, po uyciu rodkw
znieczulajcych i drog mesmeryzmu. Poniewa stanowi ono poczenie pomidzy mzgiem a wysz wiadomoci, to
nastpstwem przymusowego oddzielenia pod wpywem rodkw znieczulajcych jest nieodmiennie czasowa utrata wraliwoci na
bl. Ponadto materia eteryczna usunita w ten sposb z ciaa fizycznego spowija ciao astralne i przytumia jego wiadomo, co z
kolei sprawia, e w pamici mzgu kiedy znieczulenie przestanie dziaa brak jest wspomnie o czasie spdzonym w ciele
astralnym. Do prawie cakowitego odczenia si ciaa eterycznego od ciaa fizycznego moe si przyczyni take sabe zdrowie lub
silne podniecenie nerwowe. W takim wypadku dochodzi do znacznego obnienia wiadomoci, czyli tzw. transu, ktrego
gboko, intensywno oraz dugo zaley od iloci materii eterycznej wypartej z ciaa fizycznego. Odczenie si ciaa
eterycznego od jego fizycznego odpowiednika pociga zazwyczaj za sob wydatne zmniejszenie siy yciowej ciaa fizycznego,
poniewa ciao eteryczne zawsze zyskuje na ywotnoci przy obnianiu si energii ciaa staego. H. S. Olcott w pracy Posthumous
Humanity pisze: Gdy sobowtr zostanie oddzielony przez wywiczonego specjalist, samo ciao wydaje si zupenie bezwadne, a
umys pogra si w "zadum", czyli stan zupenego oszoomienia; oczy maj martwy wyraz, dziaanie serca i puc sabnie, a
ciepota ciaa czsto obnia si poniej normalnego poziomu. W takiej sytuacji niebezpieczny jest nagy haas lub niespodziewane
wtargnicie kogo do pokoju, w ktrym odbywa si eksperyment. Jeli bowiem w wyniku byskawicznej reakcji sobowtr powrci do
ciaa, serce zacznie bi gwatownie i nawet moe nastpi mier.
Zwizek pomidzy ciaem fizycznym i eterycznym jest tak cisy, e uszkodzenie jednego powoduje analogiczne uszkodzenie
drugiego. Jest to tzw. reperkusja. Wiadomo te, e reperkusja jest rwnie moliwa w relacjach z ciaem astralnym, uszkodzenie go
w pewnych okolicznociach powoduje bowiem identyczne skutki w ciele fizycznym. Prawdopodobnie jednak reperkusja taka jest
moliwa tylko przy penej materializacji, gdy materializowany ksztat jest rwnoczenie widzialny i dotykalny. Nie jest natomiast
moliwa, gdy ksztat jest dotykalny, lecz niewidoczny lub widzialny, lecz niedotykalny.
Naley pamita, e to, co powiedzielimy wyej, ma zastosowanie wycznie wtedy, kiedy pobiera si cz materii nalecej
do ciaa eterycznego w celu utworzenia zmaterializowanego ksztatu. Gdy materializacja dokonuje si przez pobranie materii
eterycznej z otoczenia, wwczas uszkodzenie utworzonego w ten sposb ksztatu nie moe dotkn ciaa fizycznego drog
reperkusji, podobnie jak uszkodzenie marmurowego posgu nie zaszkodzi osobie, ktr ta rzeba wyobraa. Podkrelmy w tym
miejscu, e materia eteryczna, mimo i niewidoczna dla zwykego wzroku, jest czysto fizyczna i reaguje na zimno, ciepo i bardzo
mocne kwasy.
Ludzie, ktrzy z powodu amputacji utracili ktr z koczyn, czsto odczuwaj bl w miejscu, w ktrym rka lub noga dawniej
si znajdowaa. Przyczyn tego jest fakt, i eteryczna cz danej koczyny nie zostaa usunita razem ze sta czci fizyczn.
Jasnowidzcy potwierdza istnienie eterycznej czci koczyny, ktra zostaa fizycznie amputowana. Dlatego te odpowiedni
bodziec moe obudzi w tym czonie wraenia, ktre nastpnie s przekazywane wiadomoci.

ROZDZIA II: PRANA, CZYLI SIA YCIOWA
Okultyci znaj co najmniej trzy odrbne i rne siy, emanowane przez Soce i docierajce do
naszej planety. Nie znaczy to wcale, e nie istniej jeszcze inne siy, ale jak dotychczas nic o nich
nie wiadomo.
Do wspomnianych wyej si okultyzm zalicza (rys. 2):
1. Fohat, czyli elektryczno;
2. Pran, czyli si yciow;
3. Kundalini, czyli ogie wowy.
Fohat obejmuje wszystkie znane nam rodzaje energii fizycznej, ktre daj si zamienia jedna w
drug, na przykad w prd elektryczny, magnetyzm, wiato, dwik, powinowactwo chemiczne, ruch
itp.
Prana nie jest jeszcze formalnie uznana przez wielu ortodoksyjnych uczonych z pastw
zachodnich, jakkolwiek niektrzy z nich podejrzewaj jej istnienie.
Kundalini pozostaje znane niewielkiej liczbie osb. Te trzy siy s wyranie odrbne i adna z ich
na tym poziomie nie moe si przeksztaci w drug. To stwierdzenie jest bardzo wane i naley je
dokadnie zapamita. Co wicej, wymienione siy rwnie nie maj nic wsplnego z Trzema Wielkimi
Falami ycia, ktre s wynikiem szczeglnego wysiku Logosu Sonecznego. Z drugiej wszake strony
fohat, prana i kundalini zdaj si wywodzi z ycia Logosu i wyraa jego waciwoci bez specjalnego
z Jego strony wysiku.

[rys. 2]: Siy Soneczne
Prana jest sanskryckim terminem, pochodzcym od pra (na zewntrz) i an (oddycha, porusza
si, y). Tak wic pra-an prana oznacza tchnienie ycia lub energi yciow. Poniewa dla
mylicieli hinduskich istnieje tylko jedno ycie i jedna wiadomo, nazw prana stosuje si do
okrelania Najwyszego Ja, energii Jedynego, ycia Logosu. Inaczej mwic: w kadej sferze bytu
ycie moe by nazwane pran tej sfery, gdy prana jest tchnieniem ycia w kadym stworzeniu.
Wielki dewa, Indra, stojcy na czele hierarchii ycia w niszym wiecie, mwi: Jestem pran. W
tym wypadku prana oznacza og si yciowych. W ksidze Mundakopaniszad powiada si, e prana
lub ycie wypywa z Brahmana, z Jedynego. Prana bywa rwnie okrelana jako stan w jej
zewntrznym dziaaniu. Z atmy rodzi si prana (prasznopaniszat). Siankara mwi, e prana to
krijaszakti szakti dziaania, a nie poznania. Klasyfikuje si j wrd siedmiu elementw "ywiow",
ktre s odpowiednikami siedmiu sfer wszechwiata, siedmiu powok Brahmana itd. Tymi elementami
s:
prana;
manas;
eter;
ogie;
powietrze;
woda;
ziemia.
Hebrajczycy mwi o "tchnieniu ywota", czyli nefesz tknitym w nozdrza Adama. cile jednak
biorc nefesz nie jest tylko pran, lecz mieszanin prany i nastpnego skadnika karmy. Poczenie
tych dwch pierwiastkw tworzy "iskr ycia", bdc "tchnieniem ycia w czowieku, w zwierzciu lub
owadzie, tchnieniem fizycznego i materialnego ycia".
W bardziej przystpnym tumaczeniu prana w sferze fizycznej jest energi yciow, energi
integrujc, ktra koordynuje molekuy i komrki fizyczne, czc je razem w okrelony organizm. Jest
tchnieniem ycia w organizmie, czstk powszechnego Tchnienia ycia, ktr organizm ludzki
przyswaja sobie w tak krtkim okresie cielesnej egzystencji, zwanym przez nas yciem. Bez udziau
prany nie mogoby by mowy o ciele fizycznym jako integralnej caoci, dziaajcej jako odrbna istota.
Bez prany ciao stanowioby najwyej nagromadzenie niezalenych czsteczek. Wanie prana czy
je i wie w jedn cao, pync przez rozgazienia i ogniwa "siatki ycia, siatki mienicej si
niezwyk barw zota i janiejcej subtelnym piknem stworzonej z jednej sieci materii buddhi, ktra
stanowi przeduenie sutratmy. W ogniwach tej siatki znajduj si wbudowane w nie mniej
subtelne atomy.
Pran wchaniaj wszystkie yjce organizmy, gdy pewna okrelona jej ilo jest nieodzowna do
ich istnienia. Oznacza to, e prana nie jest wytworem ycia, lecz odwrotnie yjce zwierzta, roliny
itd. s jej wytworami. Nadmiar prany w ukadzie nerwowym moe wywoa chorob i mier; jej
niedostatek powoduje wyczerpanie i w kocu mier.
H. P. Bawacka porwnuje pran, t czynn energi, si sprawcz wszelkich zjawisk yciowych,
do tlenu podtrzymujcego spalanie i dajcego ycie gazu, ktry jest aktywnym chemicznym
czynnikiem wszelkiego ycia organicznego. Wedug niej ciao eteryczne pasywny przewodnik ycia
mona porwna do azotu biernego gazu z ktrym miesza si tlen, by umoliwi oddychanie
zwierztom, i ktry wchodzi w skad wszelkich organicznych substancji. Kot jest posiadaczem
wyjtkowo duej iloci prany, co dao podstaw do przypisywania temu zwierzciu a "dziewiciu y"
i porednio jest powodem, dla ktrego w Egipcie uwaa si go za wite zwierz.
W sferze fizycznej prana jest budowniczym wszystkich mineraw oraz czynnikiem kontrolujcym
wszystkie przemiany chemiczno-fizyczne w protoplazmie. Prowadz one do zrnicowania i tworzenia
si rozmaitych tkanek w ciaach rolin, zwierzt i ludzi. Obecno prany potwierdza ich zdolno
reagowania na odpowiednie bodce.
Zespolenie prany astralnej z fizyczn stwarza materi nerwow, bdc zasadniczo komrk, i
obdarza zdolnoci odczuwania przyjemnoci i cierpienia. Komrki nerwowe pod dziaaniem myli
przeobraaj si we wkna, a pulsujca w nich prana skada si z prany fizycznej, astralnej i
mentalnej.
W atomach sfery fizycznej prana kry wzdu spiral. Podczas pierwszego krgu (obiegu) naszego
obecnego acucha ziemskiego ycie Monadyczne pynce przez Trjc Duchow (atma-buddhi-
manas) oywia pierwszy ukad spiral i przez nie pyn strumienie prany, podtrzymujce stae ciao
fizyczne. W drugim krgu Monada oywia drugi ukad, ktrym pynie prana zwizana z ciaem
eterycznym. W czasie tych obiegw nie istnieje nic takiego, co moglibymy nazwa odczuwaniem
przyjemnoci lub cierpienia. Podczas nastpnego obiegu (w trzecim krgu) ycie Monadyczne budzi
nowy ukad spiral; w nim kry prana karmiczna (energia pragnienia), umoliwiajca odczuwanie
przyjemnoci i cierpienia. Czwarty krg oywia czwarty ukad spiral, bdcy narzdziem krenia
prany kamanasu; dziki temu atomy fizyczne nadaj si do zbudowania mzgu narzdzia myli.
Tak oto w najwikszym skrcie przedstawia si dotychczasowy normalny rozwj ludzkoci.
Niektre z wicze jogi doprowadzaj do rozwinicia pitego i szstego ukadu spiral, sucych za
kanay wyszych form wiadomoci. Nie naley jednak miesza siedmiu rodzajw spiral z
dziesicioma zwojami, z ktrych trzy s grubsze, a siedem cieszych. W tych pierwszych kr prdy
rnych rodzajw elektrycznoci, podczas gdy siedem cieszych odpowiada na wszelkiego rodzaju
fale eteryczne: fale dwiku, wiata, ciepa itd.
H. P. Bawacka w Doktrynie tajemnej mwi o pranie jako o "niewidzialnych" lub "ognistych" yciach,
dostarczajcych mikrobom "konstruktywnej energii yciowej", co umoliwia im budowanie fizycznych
komrek. Wielko najmniejszej bakterii w porwnaniu z "yciem ognistym" jest taka, jak sonia w
stosunku do najmniejszego drobnoustroju. Kada widzialna rzecz w tym wszechwiecie, poczynajc
od pierwotnego czowieka wiadomego i boskiego a do pozbawionych wiadomoci czynnikw
tworzcych materi, zbudowana jest z takich y. [...] Dziki przejawieniu si prany duch pozbawiony
dotd mowy, zaczyna mwi.
Tak wic wszelka konstruktywna sia yciowa we wszechwiecie i w czowieku sprowadza si do
prany.
W atomie rwnie znajduje si "ycie", ale jego wiadomoci jest wiadomo Trzeciego Logosu.
Mikrob jest take "yciem", lecz jego wiadomo jest wiadomoci Drugiego Logosu, przyswojon i
zmodyfikowan przez Logosa Planetarnego i "Ducha Ziemi".
Doktryna tajemna wspomina rwnie o "podstawowym dogmacie" wiedzy okultystycznej, e Soce
jest zbiornikiem siy ywotnej i z niego emanuj prdy energii yciowej, wibrujce w przestrzeni i
uczestniczce w organizacji wszystkiego co ywe na ziemi.
Paracelsus tak oto mwi o pranie: Cay mikrokosmos zawiera si potencjalnie w liquor vitae,
fluidzie nerwowym [...], w ktrym zawiera si natura, jako, charakter i esencja wszystkich istot. By
zdania, e prana to archeusz. Doktor B. Richardson nazwa pran "eterem nerwowym", a licie
wierzbowe doktora Nasmytha stanowi rezerwuar sonecznej siy yciowej, Soce waciwe za jest
ukryte za Socem widzialnym. To wanie ukryte Soce rodzi fluid yciowy, krcy w naszym
ukadzie sonecznym w dziesicioletnim cyklu.
Staroytni Ariowie piewali o Surji, e: Skrywa gow za szat swego joga, tak i nikt nie moe jej
widzie.
Szata ascetw hinduskich pomalowana na to-czerwony kolor z rowymi plamami ma oznacza
jak mona przypuszcza pran w krwi ludzkiej. Jest to symbol yciodajnego pierwiastka
znajdujcego si w Socu lub tego, co ma dzisiaj nazw chromosfery (rowej sfery).
Orodki nerwowe znajduj si w "osonie ywicej", czyli w ciele staym, ale prana jest najwysz
suwerenn energi, zmuszajc t oson do posuszestwa i ksztatujc j zgodnie z wymaganiami
Jani, ktrej siedzib jest najwysza inteligencja. Trzeba podkreli, e ciao fizyczne cho posiada
nerwy nie ma zdolnoci odczuwania. Jako zewntrzna osona, ciao fizyczne niczego nie odczuwa;
ono tylko odbiera wraenia! Zewntrzna powoka cielesna odbiera bodce, lecz zdolno odczuwania
blu lub przyjemnoci nie mieci si w jej komrkach; moe w sposb bardzo mglisty i niewyrany
doznawa takich uczu, jak na przykad uczucie oglnego zmczenia.
Prana przekazuje stycznoci fizyczne do wntrza istoty; s one ostre, przenikliwe i przeszywajce,
cakiem odmienne od samych komrek. Tak wic w kadym wypadku tylko prana wywouje w
organach fizycznych aktywno zmysow i ona te przekazuje zewntrzne wibracje orodkom
zmysowym, znajdujcym si w kamie (ciele astralnym), czyli nastpnej powoce zwanej
manomajakosza. Dziki ciau eterycznemu prana pynie wzdu nerww ciaa, umoliwiajc im
spenienie roli przewodnika nie tylko zewntrznych bodcw, lecz rwnie energii pochodzcej z
zewntrz.
To wanie krenie pranicznych prdw ycia w eterycznej czci mineraw, rolin i zwierzt
budzi ze stanu utajonego materi astraln, znajdujc si w strukturze ich molekularnych skadnikw,
wywoujc w niej swego rodzaju "dreszcz". Pozwala to Monadzie formy przycign materi astraln,
z ktrej duszki przyrody buduj nie zorganizowan jeszcze mas przysze ciao astralne. W minerale
materia astralna (przebywajca w permanentnym atomie astralnym) jest tak mao aktywna, e nie ma
dostrzegalnego oddziaywania z poziomu astralnego do fizycznego. W wyszych rolinach wzmoona
aktywno astralna wpywa na eteryczn, a za jej porednictwem na gst materi fizyczn. Z kolei u
zwierzt wiadomo astralna jest zdecydowanie bardziej rozwinita i ma wpyw na ich ciaa
eteryczne; dziki wibracjom eterycznym zostaje pobudzony proces budowy ukadu nerwowego, ktry
u rolin jest tylko sabo zaznaczony.
W ten sposb impulsy wychodzce od wiadomoci chccej zdoby dowiadczenie powoduj
wibracje astralne, te za z kolei wywouj wibracje w materii eterycznej. Impulsy pochodz od
wiadomoci, ale budow ukadu nerwowego (ktrej wiadomo na tym poziomie nie moe podj)
przeprowadzaj eteryczne duszki przyrody pod kierownictwem wietlistych istot trzeciego krlestwa
elementalnego i Logosu dziaajcego za porednictwem duszy zbiorowej.
W pierwszej fazie pojawia si w ciele astralnym orodek, ktrego funkcja polega na przyjmowaniu i
odpowiadaniu na zewntrzne wibracje. Std drgania przechodz do ciaa eterycznego, wywoujc w
nim tzw. wiry eteryczne, przycigajce do siebie czsteczki ciszej materii fizycznej. Z nich tworz
si komrki nerwowe i zespoy tych komrek, odbierajce wibracje z zewntrznego wiata fizycznego
oraz przesyajce je ze swej strony do orodkw astralnych. W ten sposb orodki fizyczne i astralne
dziaaj i reaguj na siebie wzajemnie. W konsekwencji kady z nich staje si bardziej zoony i
bardziej efektywny w swym dziaaniu. Te wanie komrki tworz dziki impulsom, pochodzcym ze
wiata astralnego najpierw ukad sympatyczny, a nastpnie pod wpywem impulsw pochodzcych
tym razem ze wiata mentalnego powstaje ukad mzgowo-rdzeniowy.
Ukad sympatyczny pozostaje zawsze zwizany bezporednio z orodkami astralnymi, ale naley
zdecydowanie podkreli, e orodki astralne nie s czakrami astralnymi, lecz tylko skupieniami
materii w ciele astralnym. One to zbuduj odpowiednie organy w ciele fizycznym. Czakry astralne
powstaj w znacznie pniejszym okresie ewolucji. Z tych orodkw (ktre nie s czakrami) powstaje
dziesi organw zmysowych w ciele fizycznym. Pi z nich odbiera impulsy ze wiata zewntrznego;
nazywamy je dnanendrije (zmysy wiedzy). S to orodki w mzgu poczone z oczami, uszami,
jzykiem, nosem i skr. Pozostaa pitka ma przekazywa wibracje wiadomoci w kierunku wiata
zewntrznego; s to karmendrije (zmysy dziaania), czyli orodki motoryczne w mzgu, zwizane z
organami zmysowymi rk, ng, krtani, organw rozrodczych i narzdzi wydzielania.
Naley jednak pamita, e prana pynca wzdu nerww jest czym cakiem odmiennym od tego,
co si nazywa ludzkim magnetyzmem lub fluidem nerwowym, ktry powstaje w ciele fizycznym
czowieka. Ten fluid nerwowy lub magnetyzm podtrzymuje krenie materii eterycznej wzdu nerww,
a cilej mwic w otaczajcej kady nerw warstwie eterycznej, podobnie jak krew pynie w yach.
Tak jak krew dostarcza ciau tlen, fluid nerwowy doprowadza pran. Co wicej, podobnie jak
czsteczki ciaa staego ulegaj cigej wymianie i s zastpowane nowymi, pobieranymi z
poywienia, wody i powietrza, tak rwnie czsteczki ciaa eterycznego podlegaj cigej wymianie i
na miejsce starych pojawiaj si nowe czstki eteryczne w postaci kuleczek siy yciowej.
Prana sia yciowa istnieje we wszystkich sferach ycia: fizycznej, astralnej, mentalnej itd.
Prana, ycie Jedyne, jest piast, w ktrej umocowano siedem szprych powszechnego koa (Alharna
Weda Hymn do prany, XI, 4). Naley odnotowa, e w wiecie fizycznym prana wystpuje w siedmiu
odmianach.
Chocia prana jest odrbna i rni si od wiata, ciepa itd., to jednak jej przejawianie si w sferze
fizycznej zaley jak si wydaje od wiata sonecznego. Jego obfito jest rwnoznaczna z
obfitoci prany i odwrotnie: brak wiata sonecznego oznacza brak prany. Z tego wynika wic, e
prana emanuje ze Soca i przenika do niektrych pierwotnych atomw fizycznych, ktrych
nieskoczona ilo unosi si w atmosferze ziemskiej. Owo przenikanie nie odbywa si jednak od
zewntrz, ale z wyszego, czwartego wymiaru. Jasnowidzcy dostrzega j jako tryskajc z wntrza
atomu. Tak wic istniej dwie siy, przenikajce do atomu od wewntrz: sia woli Logosu, ktra
utrzymuje atom w nadanej mu formie, i sia prany.
Podkrelenia wymaga szczeg, zgodnie z ktrym prana pynie z Drugiego Aspektu Bstwa
Sonecznego, podczas gdy sia woli emanuje z Trzeciego Aspektu.
Efekt dziaania prany na atomy jest cakowicie odmienny od skutkw dziaania elektrycznoci,
wiata, ciepa, czy te innych odmian fohatu. Elektryczno pync przez atomy odchyla je i utrzymuje
w pewnym pooeniu, jak rwnie narzuca im pewn odrbno prdkoci drga. Kada odmiana
fohatu powoduje oscylacj caego atomu, przy czym jej amplituda jest olbrzymia w porwnaniu z
rozmiarami samego atomu. Siy te oczywicie dziaaj na atom od zewntrz.
Okultyci znaj ksztat i budow pierwotnego atomu fizycznego, stanowicego najmniejsz czstk
materii sfery fizycznej. Ich zestawienia tworz rne zoone postacie materii, znane nam jako materia
staa, pynna, gazowa. Rysunek nr 3 przedstawia pierwotne atomy fizyczne w oglnym zarysie.
Wypromieniowywana przez Soce energia praniczna przenika zatem do niektrych atomw
naszej atmosfery i rozjarza je. Taki atom, naadowany dodatkowym yciem, ma szeciokrotnie
wiksz si przycigania, dziki czemu natychmiast przycza do siebie sze innych atomw.
Ukada je w pewn okrelon form, tworzc z nich to, co w chemii okultystycznej nazywa si hyper-
meta-proto-elementem, a co stanowi czsteczk materii podatomowego stanu skupienia. Jednake to
poczenie atomw rni si od wszystkich innych dotychczas zaobserwowanych. Wynika to z faktu,
e sia, ktra je stworzya i utrzymuje w zespoleniu, pochodzi od Drugiego Aspektu Bstwa
Sonecznego, a nie Trzeciego. Ta forma materii znana jest pod nazw kuleczki siy yciowej (rys. 3) i
stanowi wietlist per w mskim, dodatnim "wu" chemicznego pierwiastka tlenu. Ona te tworzy
rdze rodkowej kuleczki pierwiastka radium.

[rys. 3a-d]: Kuleczka Siy yciowej
Ze wzgldu na sw wietlisto i niezwyk aktywno te kuleczki siy yciowej mog by
dostrzeone przez kad osob, ktra zada sobie trud ich obserwowania. Szybuj one w atmosferze
w olbrzymich ilociach, szczeglnie podczas sonecznego dnia. Najatwiej mona je dostrzec po
oderwaniu wzroku od soca i skupieniu go na tle czystego nieba w odlegoci kilku stp od siebie.
wietlista kuleczka jest niemal bezbarwna i moe by porwnana z biaym wiatem.
Mimo e sia oywiajca te wietliste kuleczki jest cakiem odmienna od wiata, to jednak nie
wydaje si, by moga przejawia si bez niego. Gdy soce wieci, sia yciowa tryska i stale si
odnawia, a kuleczki rodz si w niewiarygodnej iloci. Podczas zej pogody ilo kuleczek wydatnie
si zmniejsza, a w nocy zjawisko to ulega cakowicie zawieszeniu. Oznacza to, e w nocy zuywamy
zapas, jaki nagromadzimy w cigu dnia. Chocia jego cakowite wyczerpanie nie jest moliwe, to
podczas kilku czy kilkunastu pochmurnych dni wyranie si zmniejsza.
Zadanie obrony ciaa i przyswajania siy yciowej w celu jego odnowy przypado elementalowi
fizycznemu. Kiedy ciao czuwa, jego minie i nerwy s w napiciu, gotowe do natychmiastowego
dziaania. Podczas snu elemental pozwala nerwom i miniom odpry si, sam za zajmuje si
przyswajaniem siy yciowej. Tym wanie tumaczy si krzepice dziaanie snu, nawet parogodzinnej
drzemki. Najwydatniej pracuje on w pierwszych godzinach nocnych, kiedy zasb siy yciowej jest
obfity. W cigu doby jest on najmniejszy pomidzy pnoc a wschodem soca dlatego te tak wielu
ludzi umiera w tym czasie.
Prana wystpuje nie tylko w sferze fizycznej, ale take w pozostaych. Tym si tumaczy, dlaczego
uczucia, inteligencja i uduchowienie najpeniej przejawiaj si pod jasnym niebem, gdy wiato
soneczne udziela im swej nieocenionej pomocy. Mona tu doda, e nawet same barwy prany
eterycznej odpowiadaj w pewnym stopniu analogicznym odcieniom barwy prany w sferze astralnej.
Dlatego dobre uczucia i pogodne myli wpywaj na ciao fizyczne i pomagaj mu w utrzymaniu
tyzny i zdrowia. Rzuca to ciekawe wiato na cisy zwizek pomidzy zdrowiem duchowym,
mylowym i uczuciowym z jednej strony a zdrowiem fizycznym z drugiej. Przypomina to znane
powiedzenie Buddy, e pierwszym krokiem na drodze do Nirwany jest doskonae zdrowie fizyczne.
Kuleczka siy yciowej raz ni naadowana pozostaje czsteczk podatomowego stanu, nie podlega
zmianie ani nie traci siy, dopki nie zostanie wchonita przez jakie ywe stworzenie.

ROZDZIA III: ORODKI SIY
Ciao eteryczne, podobnie jak inne narzdzia wiadomoci, posiada pewne orodki siy, zwane czakrami lub
czakramami. Dosownie oznacza to koo lub obracajc si tarcz. Czakry s rozmieszczone na powierzchni ciaa
eterycznego w odlegoci okoo szeciu milimetrw od skry ciaa fizycznego. Jasnowidzcy odbiera je jako wiry
lub zagbienia szybko poruszajcej si materii w ksztacie spodka. Siy przepywajce przez czakramy maj
istotne znaczenie dla ycia ciaa eterycznego. Kady wic ma takie orodki siy, cho stopie ich rozwoju jest
rny u poszczeglnych osb. wietlisto sabo rozwinitych czakr jest znikoma, a czsteczki eteryczne
poruszaj si leniwie; powstay wir jest wystarczajcy jedynie do przepywu siy i nie pozwala na nic wicej.
Czakry rozwinite jarz si i ttni si, janiejc ywym blaskiem jak mae soca. Wielko takich czakramw
bywa rna od piciu do okoo pitnastu centymetrw w rednicy.
U nowo narodzonych niemowlt czakry s maymi kkami, twardymi krkami, sabo wieccymi i ledwie si
poruszajcymi.
Czakry eteryczne speniaj dwie zasadnicze funkcje:
wchaniaj i rozprowadzaj pran (si yciow) w ciele eterycznym, a tym samym w ciele fizycznym;
doprowadzaj do wiadomoci fizycznej wszystko to, co znajduje si w odpowiednim orodku astralnym.
Niedostateczny rozwj orodkw eterycznych sprawia, e fizyczna pami mzgu jest pozbawiona
dowiadcze astralnych w czasie snu. Wiele osb w peni obudzonych i ywo wiadomych w sferze astralnej
prowadzi czynne ycie w wiecie astralnym. Jednak po powrocie do upionego ciaa fizycznego, w ich mzgu
pozostaje zaledwie znikoma ilo wrae z ycia astralnego. Powodem takiego stanu jest brak niezbdnego
eterycznego pomostu. Pena i nieprzerwana pami przey w wiecie astralnym pozostaje wwczas, gdy orodki
eteryczne osign peny rozwj.
Wydaje si, e nie ma adnego zwizku pomidzy aktywnoci, czyli rozwojem eterycznym czakr, a
waciwociami moralnymi czowieka; oba procesy tocz si niezalenie od siebie.
Chocia kady orodek eteryczny ma swj odpowiednik w ciele astralnym, to jednak orodek astralny jako wir
czterowymiarowy rozciga si w cakiem odmiennym kierunku i wskutek tego wcale nie pokrywa si z orodkiem
eterycznym, jakkolwiek zawsze maj jak cz wspln. Podczas gdy orodki eteryczne zawsze znajduj si
na powierzchni ciaa eterycznego, orodek astralny zazwyczaj mieci si w jego wntrzu.
[rys. 4]: Budowa Orodka Siy

Powiedzielimy wczeniej, e istnieje siedem odmian prany i kada z nich jest obecna we wszystkich
czakrach. W kadym czakramie jedna odmiana prany zawsze ma wyran przewag nad pozostaymi. Prana
wpada do rodka kadej czakry z kierunku prostopadego do jej paszczyzny; by moe bardziej adekwatne
byoby powiedzenie, e prana "wytryska", gdy sia wypywa ze wiata astralnego przenikajc do orodkw
eterycznych. Ze rodka czakry sia promieniuje w wielu kierunkach prostopadle do swego pierwotnego kierunku,
to znaczy w paszczynie powierzchni ciaa eterycznego po liniach prostych. Ich liczba jest zgodna z iloci
"szprych" koa w poszczeglnych czakrach. "Szprychy" dziel czakram na pewn liczb wycinkw,
przypominajcych patki kwiatu.
Podobnie jak sztabka magnesu po woeniu do zwoju drutu wywouje w nim prd indukcyjny, pyncy pod
ktem prostym do osi magnesu, tak te pierwotna sia prany wpywajc do rodka czakry wywouje lub wzbudza
si wtrn w paszczynie czakry. Te siy wtrne wiruj dookoa czakry, przepywajc nad i pod szprychami,
podobnie jak wiklina tworzca dno okrgego kosza przebiega raz pod a raz ponad eberkami, wychodzcymi ze
rodka koszyka.
Kada z tych wtrnych si krcych dookoa czakry ma waciw sobie dugo fali; co wicej, zamiast
porusza si po linii prostej, pynie falami o stosunkowo duych wymiarach, z ktrych kady stanowi
wielokrotno dugoci fali wewntrz niej. Jak dotychczas nie zdoano okreli dokadnych proporcji tych fal.


Czakry odpowiadaj pewnym organom ciaa fizycznego, ktre znajduj si najbliej nich:
Tabela 1
Nr Najbliszy organ fizyczny Nazwa sanskrycka
1 podstawa krgosupa muladhara
2 ppek manipura
3 ledziona swadhisthana
4 serce anahata
5 gardo wisuddha
6 miejsce midzy brwiami adna
7 wierzchoek gowy sahasrara brahmarandra
8, 9, 10 organy niszego rzdu
Organy niszego rzdu nie s w uyciu u osb studiujcych "bia magi", chocia istniej szkoy, ktre si
nimi posuguj. Z tymi czakrami s zwizane powane niebezpieczestwa.
Dopyw siy yciowej do czakry lub jej przepyw przez ni nie jest cakiem odrbny i niezaleny od rozwoju
czakry, spowodowanego przez obudzenie kundalini. Studium o czakrach rozpoczniemy od orodka ledziony, z
uwagi na jego specyficzny charakter.
Orodek ledziony Swadhisthana
Orodek ledziony ma sze szprych i tyle samo patkw. Jest szczeglnie promienny i janieje jak soce.
Jego wyczn i niezmiernie donios funkcj jest wchanianie z atmosfery kuleczek siy yciowej, ich rozkadanie i
rozdzielanie skadowych atomw, naadowanych przeobraon i wyspecjalizowan pran, dla rnych czci
organizmu fizycznego (rys. 5).
W pierwszym etapie czakra ledziony wchania kuleczki siy yciowej, nastpnie zostaj one rozbite na siedem
skadowych atomw, z ktrych kady jest naadowany jedn z siedmiu odmian prany. Pniej atomy te zostaj
schwytane przez krce dookoa czakry siy wtrne.
Siedem odmian prany ma nastpujce barwy:
fioletowa;
niebieska;
zielona;
ta;
pomaraczowa;
ciemnoczerwona;
rowoczerwona.
Wyranie wida, e podany powyej podzia nie jest dokadnie taki, do jakiego jestemy przyzwyczajeni w
widmie sonecznym. Przypomina on raczej ukad barw, jaki mona widzie w wyszych sferach w ciaach
przyczynowym, mentalnym i astralnym. Indygo widma sonecznego zostao podzielone pomidzy fioletowym i
niebieskim promieniem prany, a czerwony uleg rozszczepieniu na ciemnoczerwon i rowoczerwon pran.
Kada z szeciu szprych chwyta jedn odmian atomw i przesya j do potrzebujcej czakry. Dotyczy to tylko
szeciu odmian atomw; sidmy rodzaj, zabarwiony na rowoczerwono, wpada do piasty (w rodek czakry
ledziony), skd zostaje rozprowadzony po caym systemie nerwowym. Atomy zabarwione na rowo s tymi,
ktre przedtem przycigny do siebie sze innych, aby utworzy kuleczk siy yciowej. Atomy roznoszce
zabarwion na rowo pran stanowi wyranie ycie systemu nerwowego i t wanie odmian prany czowiek
moe przekazywa drugiej osobie. Jeeli nerwy nie otrzymaj tej odmiany w dostatecznej iloci, staj si
przewraliwione i skonne do podranienia. Chorego ogarnia niepokj i najmniejszy haas lub dotknicie jest dla
niego mczarni; jedyn ulg przyniesie mu rowa prana, ktr moe otrzyma od zdrowego czowieka.
[rys. 5]: Orodek ledziony
Jakkolwiek istnieje siedem rnych rodzajw prany, to jednak wyrniamy tylko pi gwnych strumieni,
poniewa po opuszczeniu czakry ledziony niebieski i fioletowy cz si w jeden strumie. Te strumienie
rozchodz si ze ledziony w kierunku poziomym:
Nr Strumie Przeznaczenie
1 fioletowo-niebieski orodek garda
2 zielony orodek ppka i jamy brzusznej
3 ty orodek serca
4 pomaraczowo-czerwony (i ciemnopurpurowy) orodek u podstawy krgosupa
5 rowoczerwony ukad nerwowy
Rne rodzaje atomw naadowanych pran s dostarczane do miejsc, w ktrych wystpuje ich brak i tam
zostaj z niej rozadowane. Prana oywia ciao eteryczne, a za jego porednictwem ciao fizyczne. Stopie
zdrowia poszczeglnych czci ciaa zaley w znacznej mierze od iloci dostarczanej prany.
Atomy roznoszce w organizmie row pran w miar posuwania si wzdu nerww stopniowo bledn i
dziel si z nimi swoj praniczn zawartoci. Wreszcie zostaj wydalone z ciaa przez pory skry (jak i innymi
drogami) tworzc to, co nazywamy aur zdrowia biao-bkitn emanacj. Bardzo zdrowy czowiek posiada
dziki szczodrobliwoci ledziony nadmiar czsteczek naadowanych pran, co znacznie przewysza jego
potrzeby. Nie wykorzystane czstki s take wydalane z ciaa, razem z czsteczkami pozbawionymi prany. Taki
czowiek jest rdem zdrowia i siy dla swojego otoczenia; stale cho niewiadomie rozdaje on swoj si
yciow kademu, kto znajdzie si blisko niego. Oddziaywanie to moe by wzmoone przez osoby, ktre
wiadomie lecz innych.
Wiadomo, e wraz z czsteczkami, o ktrych bya mowa wczeniej, z ludzkiego organizmu s wydalane take
drobne czstki staej materii fizycznej czy to w czasie pocenia si, czy w jakikolwiek inny sposb. Jasnowidzcy
dostrzega te czsteczki w postaci lekkiej, szarawej mgy; wiele z nich ma form krystaliczn i geometryczny
ksztat. Najczciej spotyka si czstki zwykej soli (chlorek sodu), przyjmujce form szecianw.
Bywa take i odwrotna sytuacja s ludzie, ktrzy z rnych powodw nie potrafi przyswoi sobie
wystarczajcej iloci prany i, czsto niewiadomie, dziaaj jak gbka. Ich elemental fizyczny czerpie si yciow
od kadej podatnej osoby, ktra znajduje si w pobliu. Daje to im chwilow korzy, ale czsto wyrzdza
powane szkody ich ofiarom. Tym tumaczy si w znacznej mierze uczucie wyczerpania czy znuenia, jakiego
doznaje si po pobycie w pobliu osoby o wampirycznych skonnociach.
wiat rolinny take wchania si yciow, ale wykorzystuje tylko ma jej cz. Wiele drzew, zwaszcza
sosna i eukaliptus, czerpie z kuleczek siy yciowej prawie te same skadniki, co wysza cz ciaa eterycznego
czowieka, a odrzuca nadmiar atomw naadowanych row pran, ktra nie jest im potrzebna. Ssiedztwo
takich drzew jest korzystne dla osb wyczerpanych nerwowo. Aura zdrowia, utworzona przez te odrzucone
czsteczki, spenia nader poyteczn rol, gdy chroni czowieka przed zarazkami chorobowymi. Przy dobrym
stanie zdrowia czstki s wydalane przez pory skry po liniach prostych, prostopadle do powierzchni ciaa, co
nadaje aurze prkowany wygld. Dopki linie s proste i mocne, organizm jest zabezpieczony przed
szkodliwymi wpywami natury fizycznej; zarazki s odrzucane odrodkowym prdem siy pranicznej. Brak
odpowiedniej iloci prany, co jest jednoznaczne ze zmniejszeniem iloci wydalanej prany, sprawia, e linie aury
zdrowia opadaj, staj si chwiejne i bezwadne, a system obrony ulega osabieniu. W takiej sytuacji wzrasta
podatno na zachorowanie, poniewa zarazki atwo dostaj si do organizmu.
W Science of breath (Nauce o oddechu) Ramy Prasada powiedziane jest, e normalna odlego od
powierzchni ciaa do peryferii "aureoli" prany wynosi dziesi "palcw" podczas wdechu, a dwanacie przy
wydechu. W innych okolicznociach odlegoci te przedstawiaj si nastpujco:
18 podczas jedzenia i mwienia;
24 podczas chodzenia;
42 podczas biegu;
65 przy wspyciu maeskim;
100 podczas snu.
Odlego ta, jak si utrzymuje, zmniejsza si, gdy czowiek opanuje pragnienia, gdy zdobywa osiem sidhi itp.
Wydaje si prawdopodobne, e owa "aureola" jest wanie aur zdrowia. Nie mona jednak wykluczy, e podane
wyej odlegoci nie s w peni wiarygodne; by moe "palec" oznacza nie dugo, lecz szeroko palca.


Materia eteryczna i prana bardzo atwo poddaj si ludzkiej woli. Jest wic moliwo obrony przed wrogimi
wpywami przez zatrzymanie duym wysikiem woli promieniowania siy yciowej na zewntrznej granicy aury
zdrowia i przeksztacenie jej w mur obronny lub ochronn powok. Zabezpiecza to przed zarazkami chorobowymi
lub wysysaniem siy yciowej przez wampira energetycznego. Dalszy niewielki wysiek wystarczy do stworzenia
powoki nieprzenikliwej take dla niepodanych wpyww astralnych i mentalnych. Do tej kwestii jeszcze
powrcimy.
Rozwj orodka ledziony pozwala czowiekowi przypomina sobie astralne wdrwki, chocia nie zawsze
zbyt dokadnie, poniewa waciwoci orodka astralnego odpowiadajcego tej czakrze jest wiadome
poruszanie si w ciele astralnym. Mgliste wspomnienia, np. o upajajcym lataniu w powietrzu, maj swe rdo w
lekkim lub przypadkowym pobudzeniu czakry ledziony.
Przy sposobnoci dodajmy, e orodek astralny odpowiadajcy ledzionie spenia take funkcj zaopatrywania
ciaa astralnego w si yciow.Orodek u podstawy krgosupa Muladhara
Pierwsza czakra, pooona u podstawy krgosupa, wyposaona jest w si pierwotn, ktra promieniuje przez
cztery szprychy. Z tego wzgldu jest podzielona na cztery segmenty, przegrodzone wgbieniami, ktre z wygldu
przypominaj krzy, uywany czsto jako symbol tego orodka. W peni rozbudzony i gotowy do dziaania
czakram ma ognist pomaraczowo-czerwon barw, odpowiadajc dokadnie ciemnoczerwonemu i
pomaraczowemu strumieniowi siy yciowej, ktra pynie do niego z orodka ledziony. Naley nadmieni, e
zawsze istnieje podobiestwo midzy barw strumienia siy yciowej dopywajcej do orodka a barw samego
orodka.
Niezalenie od pomaraczowej i ciemnoczerwonej barwy do czakry dopywa take ciemnopurpurowy prd siy
yciowej, tak jakby widmo wiata zakrcao w kole i barwy zaczynay si o oktaw niej. Pomaraczowo-
czerwony promie kieruje si do organw rozrodczych, zasilajc seksualn natur czowieka; przenika do krwi i
podtrzymuje ciepot ciaa. Czowiek, ktry wytrwale opiera si popdom niszej natury, moe doprowadzi do
zmiany kierunku promienia; spowodowa, e zamiast w d popynie do gry, w stron mzgu, gdzie
wszystkie jego trzy skadniki ulegaj gbokiej zmianie. Barwa pomaraczowa przemienia si w t o czystym
odcieniu i wzmacnia zdolnoci intelektualne. Ciemnoczerwona staje si szkaratna i potguje zdolno do
bezinteresownego uczucia. Ciemnopurpurowy przechodzi w bladofioletowy, pobudzajc duchow stron
czowieka.
[rys. 6]: Orodek u podstawy krgosupa


Kundalini, ogie wowy, ma swoj siedzib w orodku pooonym u podstawy krgosupa. Czowiek, ktry
przeprowadzi zmian kierunku promienia i skierowa go do gry, przekona si, e podania zmysowe ju go
wicej nie niepokoj, a gdy stanie si dla niego niezbdne obudzenie ognia wowego, wolny bdzie od
najpowaniejszych z tym zwizanych niebezpieczestw.
W wyniku dokonania tej ostatecznej przemiany pomaraczowo-czerwony promie przepywa wprost do
orodka pooonego u podstawy krgosupa, a nastpnie pynie do gry wewntrznym kanaem w krgosupie a
do mzgu.
Pomienny krzy suy czasem za symbol ognia wowego przebywajcego w orodku u podstawy
krgosupa.


Orodek ppkowy Manipura
Drugi czakram, pooony w pobliu ppka, otrzymuje si pierwotn promieniujc w dziesiciu kierunkach,
poniewa posiada dziesi patkw, czyli falowa. Dominujcym kolorem jest dziwne pomieszanie rnych
odcieni czerwieni z du domieszk zieleni. Z czakry ledziony przybywa tu zielony promie, ogarniajcy jam
brzuszn szczeglnie wtrob, nerki, jelita i organy trawienia cho ogniskuje si specjalnie w splocie
sonecznym.Orodek ten pozostaje w cisym zwizku z wszelkiego rodzaju uczuciami oraz emocjami. Odpowiadajca mu
czakra astralna po przebudzeniu udziela czowiekowi zdolnoci odczuwania, czyli wraliwoci na wszelkiego
rodzaju oddziaywania, mimo e nie daje jeszcze tego zrozumienia, jakie pojawia si ze zdolnoci widzenia lub
syszenia. Kiedy ten orodek zaczyna dziaa, czowiek jest wiadomy wpyww astralnych w ciele fizycznym;
odczuwa co prawda w do mglisty jeszcze sposb wrogo i yczliwo, czuje, e pewne miejsca s
przyjemne, a inne nieprzyjemne, cho nie wie, co jest tego przyczyn.

[rys. 7]: Orodek ppka

Orodek serca Anahata
Czwarta w kolejnoci czakra (trzeci omwilimy wczeniej) ma dwanacie kierunkw (szprych)
promieniowania i wietlicie zocist barw. Z czakry ledziony otrzymuje ty promie. Jeeli jest on obfity i
mocny, to serce dziaa energicznie i regularnie. Okrajc czakr serca ty promie przenika do krwi i dziki
temu zostaje rozprowadzony po caym ciele. Dociera on take do mzgu i nasyca go sob, jakkolwiek kieruje si
gwnie w stron kwiatu o dwunastu patkach, ktry znajduje si w najwyszej, sidmej czakrze. Obdarza on
mzg zdolnoci filozoficznego i metafizycznego mylenia.
Orodek astralny odpowiadajcy czakrze serca po przebudzeniu dostarcza czowiekowi zdolnoci rozumienia i
sympatyzowania, a zatem take instynktownego rozumienia uczu innych istot astralnych.

[rys. 8]: Orodek serca

Tak wic orodek eteryczny serca umoliwia czowiekowi odczuwanie wiadome-w stanie wiadomoci
fizycznej radoci i smutkw innych istot, a czasami nawet powoduje odtwarzanie w sobie, przez sympati, ich
blw i cierpie fizycznych.

Orodek garda Wisuddha
Ta czakra, pita z kolei, ma szesnacie szprych i tak sam liczb patkw lub dziaek. Jej zabarwienie
zawiera du ilo bkitu, ale oglne wraenie, jakie sprawia, to poyskujca srebrzysto, przypominajca
odblask wiata ksiyca na marszczcej si powierzchni wody.
Z czakry ledziony jest przesyany bkitno-fioletowy promie, ktry nastpnie ulega rozszczepieniu:
jasnobkitny przenika i oywia gardo, ciemnobkitny i fioletowy kieruj si do mzgu.
Jasny bkit obdarza zdrowiem okolice garda. Ciemnoniebieski kolor zuywa si w niszych partiach
rodkowych czci mzgu; fiolet zasila wysze poacie i udziela szczeglnej ywotnoci czakrze wierzchoka
gowy, rozchodzc si gwnie wzdu dziewiset szedziesiciu patkw, stanowicych zewntrzn cz tej
czakry. Promie niebieski z domieszk koloru tego (pyncego od czakry serca) stanowi podniet dla zwykej
myli. Przy niektrych formach idiotyzmu dopyw tego i niebiesko-fioletowego jest prawie cakowicie
zahamowany. Myli i uczucia wysoce uduchowione zale wybitnie od promienia fioletowego.
Przebudzenie orodka astralnego odpowiadajcego tej czakrze uycza czowiekowi zdolnoci syszenia
dwikw wiata astralnego. Po rozbudzeniu tego orodka czowiek w stanie wiadomoci fizycznej syszy gosy,
ktre niekiedy poddaj mu rnego rodzaju sugestie. W peni dziaajcy orodek sprawia, e czowiek staje si
jasnosyszcy w wiecie materii eterycznej i astralnej.

[rys. 9]: Orodek garda[rys. 10]: Orodek midzybrwiowy

Orodek midzybrwiowy Adna
Czakra ta ma dziewidziesit sze szprych. Hinduskie opracowania na temat tego orodka wymieniaj
jednak tylko dwa patki; by moe dlatego, e jest podzielony na dwie rwne czci. W jednej z nich przewaa
rowa barwa, chocia zawiera du domieszk koloru tego. W drugiej natomiast dominuje pewien rodzaj
purpurowo-niebieskiej barwy.
Autor nie odnalaz adnej szczegowej relacji dotyczcej rda pranicznego prdu, dopywajcego do tej
czakry, chocia w ksice The Inner life C. W. Leadbeatera znajduje si wzmianka, i niebiesko-fioletowy kolor
jednej poowy tego orodka zgadza si cakowicie z barwami oywiajcych go szczeglnych typw siy yciowej.
Odnosi si to prawdopodobnie do bkitnego (i by moe do fioletowego?) promienia, ktry przechodzi przez
orodek garda i dociera do mzgu.
Rozwj odpowiedniego orodka astralnego udziela czowiekowi zdolnoci dokadnego postrzegania natury i
ksztatw przedmiotw astralnych, zamiast mglistego dotd odczuwania ich obecnoci. Obudzenie z kolei tego
orodka eterycznego sprawia, e czowiek zaczyna widzie przedmioty i mie na jawie rnego rodzaju wizje
miejsc oraz ludzi. Na pocztku przebudzenia spostrzega on poowicznie barwne krajobrazy i oboki. Peny rozwj
tej czakry decyduje o jasnowidzeniu. Z tym orodkiem zwizana jest szczeglna zdolno powikszania lub
pomniejszania ogldanego przedmiotu.
Orodek wierzchoka gowy Sahasrara Brahmarandra
Sidma w kolejnoci czakra znajduje si na wierzchoku gowy i w swej budowie rni si od pozostaych
szeciu. Jest zwana lotosem o tysicu patkw, chocia faktyczna liczba szprych, ktrymi promieniuje sia
pierwotna, wynosi dziewiset szedziesit. Ponadto ma ona w rodkowej czci rodzaj pomocniczego wiru o
mniejszej aktywnoci, skadajcego si z dwunastu patkw.
Jest to najwspanialszy czakram; w peni rozbudzony wiruje z prdkoci niemal niepojt i janieje nie
dajcymi si opisa barwami. W rodkowej czci byska biel, a w jego sercu pon zote blaski. Do zewntrznej
czci dopywa fioletowy promie, przepywajcy przez orodek garda, natomiast do czci rodkowej dociera
zoty promie, przybywajcy z orodka serca.
Przebudzenie odpowiadajcego mu czakramu astralnego stanowi ukoronowanie ycia astralnego czowieka,
gdy obdarza go penym rozwojem jego zdolnoci. U niektrych ludzi czakry astralne odpowiadajce szstemu i
sidmemu orodkowi eterycznemu spotykaj si w przysadce mzgowej, ktra w praktyce stanowi dla nich
jedyne poczenie pomidzy sfer fizyczn a wyszymi sferami ycia. Natomiast u innych osb szsta czakra
pozostaje zwizana z przysadk mzgow, a sidma odchyla si i schodzi z szyszynk, ktra dla tych ludzi jest
jedynym pomostem umoliwiajcym bezporednie poczenie z nisz sfer mentaln najwidoczniej z
pominiciem zwykej drogi przez poredni wiat astralny. Tym tumaczy si niekiedy nacisk, jaki kadzie si na
rozwj szyszynki.
Dziki przebudzeniu tego orodka eterycznego czowiek moe z pen wiadomoci opuszcza przeze ciao
fizyczne oraz wraca do niego, nie tracc przy tym wiadomoci, tak i dniem i noc wiadomo zachowuje
swoj cigo.
Rzeczywisty powd stosowania tonsury w Kociele Rzymskim polega, jak mona przypuszcza, na tym, e
pozostawia ona odkryt czakr brahmarandra, aby przepyw siy psychicznej, ktr kandydaci powinni rozbudza
w sobie podczas medytacji, nie napotyka najmniejszej nawet przeszkody.
[rys. 11]: Orodek wierzchoka gowyROZDZIA IV: WYDALINY

Ciao fizyczne przyswaja pokarmy, a nastpnie pozbywa si niepotrzebnych resztek za pomoc
piciu organw wydalania:
skry;
puc;
wtroby;
jelit;
nerek.
Podobnie ciao eteryczne zuytkowuje skadniki zawarte w pokarmach i w kuleczkach siy yciowej
oraz odrzuca w rozmaity sposb bezuyteczne czsteczki.
Przez oddychanie i porami skry wydalane s zarwno biao-niebieskie czsteczki a wic te,
ktrych prana ju zostaa przyswojona jak i rowe czstki czyli jeszcze naadowane pran, ale ju
niepotrzebne ciau oraz atomy niebieskich promieni zuyte przez orodek garda. Przez nisze
organy wydalania opuszczaj organizm atomy pozbawione energii pranicznej, nalece do zielonego
promienia i przybywajce z narzdw trawienia, jak rwnie (u przecitnego czowieka) atomy
czerwono-pomaraczowego promienia. Przez wierzchoek gowy uchodz atomy ciemnoniebieskiego i
fioletowego promienia.

U czowieka rozwinitego, ktry zdoa cakowicie odchyli w gr czerwono-pomaraczowy
promie, jego czstki s wydalane przez wierzchoek gowy. One to tworz ognist kaskad, czsto
przedstawian w postaci pomienia na dawnych posgach Buddy i innych witych.
Atomy pozbawione prany s ponownie takie same jak wszystkie inne. Niektre z nich zostaj
wchonite przez organizm i wchodz w skad rnych, stale powstajcych pocze; niepotrzebne
natomiast zostaj wydalone przez jakikolwiek dogodny kana. Materia ciaa eterycznego take jest
bezustannie wyrzucana z ciaa przez pory skry, podobnie jak materia gazowa. Wskutek tego osoby
znajdujce si blisko siebie s naraone na wzajemne pochanianie swoich eterycznych emanacji.
Materia eteryczna najbardziej promieniuje z koczyn ciaa, z palcw rk i stp. Dlatego te
utrzymywanie w czystoci szczeglnie tych czci ciaa ma doniose znaczenie; na przykad osoba
majca brudne paznokcie nieustannie wysya w wiat eteryczny strumie materii dziaajcy szkodliwie.
Fizyczne emanacje ciaa, skadajce si gwnie z drobniutkich czstek soli, jasnowidzcy odbiera
jako zbiorowisko drobnych geometrycznych ksztatw, takich jak szeciany, gwiazdki lub podwjne
piramidy. Okrelony acuch myli, zy stan zdrowia, czy wzburzenie uczu moe mie wpyw na
wygld tych czsteczek. W zwizku z tym profesor Gates mia stwierdzi, e:
1. Materialne emanacje ywego ciaa rni si od siebie w zalenoci zarwno od stanu umysu
jak i fizycznego zdrowia czowieka.
2. Emanacje te mog by badane drog reakcji chemicznych pewnych soli selenowych.
3. Reakcje te charakteryzuj si rnym odcieniem i zabarwieniem w zalenoci od rodzaju
umysowego oddziaywania.
4. Zdoano ju otrzyma czterdzieci rodzajw emocjoproduktw (wedug okrelenia prof. Gatesa).


[rys. 12]: Wydaliny
ROZDZIA V: KUNDALINI
Kundalini, czyli ogie wowy, jest jedn z si wyaniajcych si ze Soca, cakowicie rn i
odrbn od fohatu i prany. Zgodnie z posiadan wiedz, sia ta nie moe by przetworzona w adn
form innej z tych si.
Kundalini jest rnie nazywana: ogie wowy, sia ogniowa, Macierz wiata. Jasnowidz
spostrzega t si w postaci potoku pynnego ognia, przepywajcego przez ciao spiraln drog,
podobn do splotw wa. Macierz lub Matka wiata to take waciwa nazwa, poniewa przez ni
mog by oywione rozmaite nasze ciaa-narzdzia.
Staroytnym symbolem krgosupa i kundalini jest tyrs, czyli laska zakoczona u gry
szyszkowatym stokiem. W Indiach spotykamy ten sam symbol, przy czym lask zastpuje kij
bambusowy o siedmiu wzach, wyobraajcych siedem czakr (orodkw siy). W jednym z misteriw
uywano zamiast tyrsu elaznego, pustego wewntrz, bera, zawierajcego ogie. Uywany przez
cyrulikw i fryzjerw znak cechowy, nalecy do bardzo dawnych, ze swymi spiralnymi zwojami i
gak na szczycie, mia podobne znaczenie, poniewa fryzjer wywodzi si z linii staroytnych
chirurgw, ktrzy uprawiali rwnie alchemi, nauk o charakterze raczej duchowym ni materialnym.
Kundalini istnieje we wszystkich wiadomych nam sferach bytu. Posiada take siedem warstw, czyli
stopni siy.
Pierwotne ciao astralne byo niemal bezwadn mas, majc tylko cakiem mglist wiadomo,
niezdoln do adnego okrelonego dziaania oraz pozbawion jasnej znajomoci otaczajcego wiata.
Kundalini zostaa wtedy obudzona na poziomie astralnym w orodku odpowiadajcym podstawie
krgosupa. Nastpnie sia ta przesuna si do drugiego orodka w pobliu ppka i oywia go,
budzc w ten sposb w ciele astralnym zdolno odczuwania i wraliwo, cho jeszcze bez zdolnoci
rozumienia. Potem kundalini przesza po kolei do trzeciego (ledziona), czwartego (serce), pitego
(gardo), szstego (midzy brwiami) i sidmego (wierzchoek gowy) orodka, budzc w kadym z nich
rozmaite zdolnoci, opisane w poprzednich rozdziaach.


Mechanizm umoliwiajcy nam osignicie wiadomoci tego, co si dzieje w wiecie astralnym,
jest godny uwagi i naley go dokadnie zrozumie. W ciele fizycznym rozporzdzamy specjalnymi
organami, z ktrych kady jest zlokalizowany w odrbnej i staej czci naszego organizmu jako organ
wzroku, suchu itd. W ciele astralnym mamy do czynienia z cakiem odmienn sytuacj, do osignicia
bowiem odpowiednich rezultatw nie s potrzebne wyspecjalizowane organy.
Materia ciaa astralnego znajduje si w nieustannym ruchu. Jej wszystkie czsteczki, pync i
krc jak pcherzyki wrzcej wody, przechodz przez kady orodek siy. Zatem orodki maj
zdolno wzbudzania w czstkach ciaa astralnego reakcji na okrelony rodzaj wibracji,
odpowiadajcych temu, co w wiecie fizycznym nazywamy wibracjami wiata, dwiku, ciepa itd. Tak
wic oywione i naleycie funkcjonujce orodki astralne uyczaj swych rnorodnych wasnoci
caej materii astralnej, dziki czemu moe ona sprawowa te funkcje w kadej swojej czstce. W
rezultacie czowiek przebywajcy w ciele astralnym moe rwnie dobrze postrzega przedmioty
pooone przed nim, jak i poza nim, ponad nim i poniej niego. Nie mona wic mwi o orodkach,
czyli czakrach astralnych, jako o organach zmysowych w zwykym tego sowa znaczeniu, jakkolwiek
udzielaj one ciau astralnemu zdolnoci zmysowego postrzegania.
Jednak nawet wtedy, kiedy zmysy astralne s w peni obudzone, nie oznacza to bynajmniej, e
czowiek potrafi przekaza do swojego ciaa fizycznego wiadomo ich dziaania. W rzeczy samej
moe on o tym nic nie wiedzie. Jedynym sposobem przekazania fizycznemu mzgowi wiedzy o
dowiadczeniach astralnych jest przebudzenie odpowiednich orodkw (czakr) eterycznych i ich
uaktywnienie. Metoda przebudzenia jest dokadnie taka sama, jak w przypadku ciaa astralnego, to
znaczy przez obudzenie kundalini, ktra spoczywa upiona w materii eterycznej w orodku pooonym
u podstawy krgosupa. Mona to osign dugotrwaym i zdecydowanym wysikiem woli,
uaktywniajcym orodek u podstawy krgosupa, czyli budzcym si kundalini. Kiedy osigniemy ten
cel, wwczas potna sia wowa oywia po kolei pozostae czakry. Oywienie tych czakr ma na celu
doprowadzenie do wiadomoci fizycznej zdolnoci, ktre zostay obudzone dziki rozwojowi
odpowiadajcych im orodkw astralnych.
Osignicie tych rezultatw wymaga jednak, aby sia ognista przepywaa przez czakry w
odpowiedniej kolejnoci i w okrelony sposb, zmieniajcy si w zalenoci od czowieka. Okultyci
znajcy to zagadnienie z wasnego dowiadczenia zachowuj zawsze szczegln ostrono, aby nie
udzieli najmniejszej wskazwki co do kolejnoci, w jakiej ogie wowy powinien przepywa przez
orodki. Przyczyn tego s bardzo powane niebezpieczestwa, ktrych powagi nie podobna sobie
uzmysowi, czyhajce na ludzi, przypadkowo lub przedwczenie doprowadzajcych do obudzenia
kundalini. Przestrzega si jak najpowaniej przed wszelk prb obudzenia siy wowej, dopki nie
przyjdzie na to czas i dopki tym procesem nie pokieruje Mistrz lub dowiadczony okultysta.
[rys. 13]: Rozdzia siy


Przed obudzeniem kundalini jest absolutnie niezbdne osignicie okrelonego stopnia rozwoju
moralnej czystoci oraz siy woli, aby bya ona dostatecznie zdolna do panowania nad obudzon
energi. Niektre niebezpieczestwa zwizane z si ognist nale do czysto fizycznych. Brak
kontroli nad dziaaniem tej siy czsto powoduje intensywny bl fizyczny, ktry moe atwo uszkodzi
tkanki, zniszczy ycie fizyczne lub trwale uszkodzi przewodniki (ciaa) wysze od ciaa fizycznego.
Bardzo czstym skutkiem przedwczesnego obudzenia tej siy jest skierowanie jej w d do niszych
orodkw ciaa, zamiast wzwy, wskutek czego dochodzi do pobudzenia i wzmoenia najmniej
podanych namitnoci, i to w takim stopniu, e czowiek nie jest w stanie si przed nimi obroni. W
szponach takiej siy jest on rwnie bezradny jak pywak w paszczy rekina. Tacy ludzie staj si
satyrami i zdeprawowanymi potworami, bdcymi na asce i nieasce siy, ktra swoimi rozmiarami
przekracza wszelkie moliwoci ludzkiego oporu. Mog osign pewne ponadnormalne uzdolnienia,
lecz suy one bd tylko do zblienia z istotami poniej ludzkiego poziomu. Wydobycie si z tej
niewoli wymaga wielu inkarnacji. Istnieje szkoa czarnej magii, wykorzystujca celowo t si, jednake
adepci Dobrego Prawa (biaej magii) nie korzystaj nigdy z niszych orodkw siy, ktrymi si
posuguj tamte szkoy i surowo tego przestrzegaj.
Przedwczesny rozwj kundalini uintensywnia wic wszystko w naturze czowieka, ale faktycznie
atwiej zasila ze cechy ni dobre. Na przykad ambicja w ciele astralnym daje si atwo pobudzi i
rozwin w sposb nieokieznany. Przy rwnoczesnej wielkiej intensyfikacji zdolnoci intelektualnych
pojawia si niebywaa szataska pycha. Sia kundalini nie jest zwyk si, lecz czym nieodpartym.
Jeeli kto na wasne nieszczcie obudzi w sobie t si, powinien bezzwocznie zasign porady
osoby, ktra jest w tych sprawach kompetentna. Wedug Hathayogapradipika kundalini niesie
wyzwolenie jogom, a niewol gupcom.
Zdarzaj si oczywicie wypadki, kiedy kundalini budzi si spontanicznie; odczuwa si wtedy
przytumione wraenie gorca. Moe si te rozpocz, cho rzadko si to zdarza, jego samorzutny
przepyw. Moe wtedy spowodowa powane cierpienia, zwizane z torowaniem i oczyszczaniem
drogi przez nie przygotowane do tego kanay i ze spalaniem duej iloci eterycznych odpadkw, co z
koniecznoci jest bolesnym procesem. W takich sytuacjach sia pdzi w gr wntrzem krgosupa,
zamiast pyn spiralnym ruchem, tak jak j kieruje wywiczony okultysta. W miar monoci naley
zatrzyma j wysikiem woli; jeeli jednak jest to niemoliwe, prd prawdopodobnie wydostanie si
wierzchokiem gowy na zewntrz i rozpynie w atmosferze, bez przykrych nastpstw poza najwyej
lekkim osabieniem. Nie jest wykluczona chwilowa utrata przytomnoci. Podkrelmy, e prawdziwe
niebezpieczestwo moe spowodowa ruch siy wowej w d, a nie w gr.

[rys. 14]: Orodki eteryczne czowieka


Zaznaczylimy wczeniej, e gwna funkcja kundalini w rozwoju okultystycznym polega na
przepywie tej siy przez eteryczne orodki oraz na ich oywianiu, tak by mogy one przekazywa do
wiadomoci fizycznej dowiadczenia ze wiata astralnego. Gos milczenia uczy nas, e podobne
oywienie orodka pooonego midzy brwiami umoliwia syszenie gosu Mistrza, czyli gosu ego lub
wyszej jani. Jest to uzasadnione tym, e sprawnie dziaajca przysadka mzgowa stanowi
doskonay cznik pomidzy wiadomoci astraln a fizyczn.
W kadej inkarnacji zachodzi potrzeba ponownego opanowania kundalini, poniewa w kadym
yciu ciaa s nowe, lecz jeli kto raz osign ten cel w peni, to ponowne opanowanie tej siy staje
si atwiejsze. Proces tworzenia cznika midzy wiadomoci fizyczn a wiadomoci ego ma
swoje odpowiedniki na wyszych poziomach, a mianowicie budowanie cznika pomidzy ego a
Monad i pomidzy Monad a wiadomoci Logosu.
Wiek nie wpywa na rozwj czakr za pomoc kundalini, ale niezbdny jest dobry stan zdrowia, gdy
tylko mocny organizm zdoa wytrzyma powstajce podczas tego procesu napicie.

ROZDZIA VI: POWOKA ATOMOWA
Powizanie midzy czakrami ciaa astralnego i czakrami ciaa eterycznego jest bardzo cise.
Pomidzy tymi dwoma ukadami orodkw istnieje siatka lub powoka w postaci pojedynczej warstwy
atomw fizycznych, cile ze sob splecionych, mocno cienionych i nasyconych specjaln odmian
prany. Sie ta ogarnia oba ukady czakr przenikajc je w sposb trudny do opisania. Prana, ktra
normalnie przybywa ze wiata astralnego do fizycznego, potrafi z najwiksz atwoci przechodzi
przez t powok atomow, natomiast jest ona przeszkod nie do pokonania dla kadej innej siy,
ktra nie potrafi posugiwa si materi atomow tych wiatw. Inaczej mwic jest to osona,
stworzona przez natur, zapobiegajca przedwczesnemu poczeniu i komunikacji pomidzy wiatem
astralnym a fizycznym. Gdyby nie byo tego mdrego, przezornego urzdzenia, wszelkiego rodzaju
dowiadczenia astralne mogyby dociera do wiadomoci fizycznej, przynoszc wikszoci ludzi
jedynie szkod.
W kadej chwili jaka istota astralna mogaby wprowadzi w gr siy, ktrym przecitny czowiek
nie potrafiby si przeciwstawi, gdy cakowicie przekraczaoby to jego moliwoci oporu. Ulegaby
atwo kadej istocie ze wiata astralnego, ktra by zapragna zawadn jego ciaem.

[rys. 15]: Powoka atomowa
Osona atomowa suy wic za skuteczn tarcz przeciwko takim ewentualnociom. W normalnych
warunkach zapobiega ona rwnie przedostawaniu si do wiadomoci mzgu fizycznego wyranych
wspomnie z czasu snu; ona te stanowi przyczyn stanu natychmiastowej niewiadomoci,
wystpujcej zawsze w chwili zgonu. Czasem udaje si powracajcemu ciau astralnemu wpyn
byskawicznie na ciao eteryczne i stae ciao fizyczne, dziki czemu po przebudzeniu zachowuje si
ywe wspomnienie, ktre jednak szybko zanika.
Prby przypomnienia sobie snu przynosz wrcz przeciwny skutek, gdy kady wysiek wznieca w
mzgu fizycznym silne wibracje, tumice subtelne wibracje astralne.
Wida wic wyranie, e kade uszkodzenie ochronnej powoki stanowi powane nieszczcie.
Uszkodzenie moe powsta w najrozmaitszy sposb; kady gwatowny wstrzs uczuciowy, kade
uczucie o zym charakterze, wywoujce w ciele astralnym rodzaj eksplozji, moe spowodowa
uszkodzenie tej delikatnej powoki i przyprawi czowieka o obd. Rwnie nagy przestrach czy atak
wciekoci moe zakoczy si w ten sam sposb. Podobny skutek mog mie tzw. seanse
"rozwojowe" (jak nazywaj je spirytyci), otwierajce drzwi, ktre powinny pozostawa zamknite.
Niektre uywki, szczeglnie alkohol i wszystkie rodzaje narkotykw, do ktrych naley take tyto,
zawieraj substancje, ktre przy rozkadaniu ulatniaj si, przy czym niektre ich czstki przechodz
ze stanu fizycznego w astralny. Studiujcy zagadnienia dietetyczne, a szczeglnie zajmujcy si
dziaaniem trucizn, powinni wiedzie, e nawet herbata i kawa zawieraj ten rodzaj substancji,
jakkolwiek w ilociach tak maych, e dopiero po dugim okresie naduywania tych napojw skutki daj
zna o sobie. Kiedy to nastpi, wspomniane czstki przedzieraj si przez czakry w odwrotnym
kierunku do normalnego ruchu w czakrach, a torujc sobie drog raz za razem uszkadzaj i w kocu
niszcz delikatn siatk ochronn.
Takie zniszczenie lub uszkodzenie moe by dokonane dwoma rnymi sposobami w zalenoci
od typu osobnika oraz proporcji skadnikw jego ciaa eterycznego i astralnego. U osb pierwszego
typu pd ulatniajcej si materii dosownie spala tkanin siatki, niszczc wzniesion przez natur
barier. U osb drugiego typu te lotne skadniki powoduj stwardnienie atomu, utrudniajc i
znieksztacajc jego pulsowanie, skutkiem czego nie moe on ju nosi w sobie specjalnego rodzaju
prany, ktry wie go z siatk ochronn. Sie ulega skostnieniu, tak e zamiast nadmiernego
przepuszczania impulsw z jednego wiata do drugiego, jak to si dzieje u osb pierwszego typu,
odbywa si to w bardzo maym stopniu lub w ogle.
Oba typy mona atwo rozpozna; u ludzi pierwszego typu mamy do czynienia z objawami delirium
tremens, obsesji i pewnych form obdu, u ludzi drugiego typu natomiast stwierdzamy stan oglnego
stumienia wyszych uczu i cech, prowadzcy do materializmu, brutalnoci, zezwierzcenia i utraty
panowania nad sob. Powszechnie wiadomo, e osoby naduywajce narkotykw (np. tytoniu) czyni
to nawet kosztem cierpienia otoczenia lub odczuwania przez niego przykroci. Tak bardzo stpiaa ich
subtelniejsza wraliwo.
wiadomo przecitnego czowieka nie potrafi normalnie posugiwa si materi atomow,
fizyczn i astraln, przeto w zwykych warunkach nie ma on moliwoci wiadomego komunikowania
si ze wiatem astralnym. Jednak w miar oczyszczania swoich cia zaczyna operowa materi
atomow, a wtedy moe przenosi sw wiadomo bezporedni drog z jednego atomowego
poziomu na drugi, na przykad z fizycznego do astralnego i odwrotnie. W takim wypadku siatka
atomowa zachowuje w peni swe waciwoci i aktywno, pozwalajc zarazem wiadomoci
przechodzi z jednego wiata do drugiego. Jednoczenie nie przestaje ona spenia swojej
szczeglnej roli czynnika uniemoliwiajcego bliski kontakt na niszych poziomach, co otworzyoby
drog wielu niepodanym wpywom.
Z powyszych rozwaa pynie jeden wniosek, skierowany przede wszystkim do osb zajmujcych
si powanie okultystk: adn miar nie naley przyspiesza rozwoju psychicznych zdolnoci, lecz
czeka na ich nieunikniony rozwj w normalnym toku ewolucji. W ten sposb osiga si wszelkie
korzyci, unikajc niebezpieczestw.


ROZDZIA VII: NARODZINY I MIER
Przystpimy teraz do studiowania ciaa eterycznego w zwizku z narodzeniem i mierci. Znajc
mechanizm reinkarnacji wiemy dobrze, e gdy chodzi o budow ciaa eterycznego, pojawia si nowy
czynnik, ktry nie wystpowa przy powstawaniu ciaa astralnego czy mentalnego. W rzeczy samej
ciao eteryczne zostaje zbudowane zawczasu dla schodzcego na ziemi ego przez odpowiedniego
elementala. Ten elemental jest wsplnym myloksztatem czterech Dewaradw, z ktrych kady
rzdzi jednym z czterech eterycznych stanw materii fizycznej. Podstawowym zadaniem tego
elementala jest zbudowanie eterycznej formy, w ktr nastpnie zostan wbudowane czsteczki
fizyczne nowego ciaa dziecka. Formy i barwy elementala s rne w poszczeglnych przypadkach.
Przedstawia on najpierw dokadnie ksztat i wielko niemowlcego ciaa, ktre ma zbudowa;
jasnowidzcy widz czasami ma laleczkowat posta unoszc si dookoa matki, a nastpnie
wewntrz jej ciaa. Byway takie sytuacje, kiedy tak posta brano mylnie za dusz dziecka; faktycznie
za jest to model nowego ciaa.
Kiedy pd doronie do wielkoci modelu i bdzie gotowy do fizycznego narodzenia, dochodzi do
rozwoju nowej formy, okrelajcej przysz wielko, ksztat i cechy ciaa, jakie ma zbudowa
elemental do momentu swego zniknicia. Po jego znikniciu dalszy rozwj ciaa dziecka odbywa si
pod kontrol ego.
W obu wypadkach elemental bierze siebie samego za model. Jego barwy reprezentuj w znacznej
mierze cechy, jakie maj by nadane budowanemu ciau; ksztat zazwyczaj jest rwnie ksztatem
dziecka. Gdy praca ta dobiegnie koca, wyczerpuje si sia skupiajca jego czsteczki i nastpuje
rozpad elementala.
Przy okrelaniu jakoci materii eterycznej majcej wej w skad ciaa eterycznego musimy
rozway dwie sprawy:
typ materii z punktu widzenia siedmiu promieni, czyli podziau pionowego;
jako materii z punktu widzenia jej subtelnoci lub prymitywnoci, czyli podziau poziomego.
O pierwszym, czyli rodzaju promienia, decyduje fizyczny atom permanentny, w ktrym zosta odbity
rodzaj promienia i podpromienia. O drugim, czyli jakoci materii, decyduje wytworzona w przeszoci
karma czowieka, poniewa elemental ma za zadanie zbudowa ciao fizyczne dostosowane do
potrzeb danego czowieka. W istocie elemental skada si z tej czci indywidualnej karmy (prarabda),
ktra ma si wyrazi w ciele fizycznym. Od wyboru dokonanego przez elementala budujcego ciao
zaley na przykad wrodzona bystro lub gupota, pogodne lub popdliwe usposobienie, energia lub
lenistwo, wraliwo lub tpota. Ukryte moliwoci znajduj si w jaju matki i spermatozoach ojca;
elemental wybiera te, ktre s mu potrzebne w danym przypadku.
Podczas gdy elemental od pocztku ma za zadanie zbudowa ciao, to ego nawizuje czno z
przysz swoj siedzib pniej, na pewien czas przed narodzinami fizycznymi. Jeeli cechy
szczeglne nie s liczne, to elemental moe wycofa si do wczenie, pozostawiajc ego ca
wadz nad ciaem. Kiedy jednak zachodzi potrzeba duszego czasu na rozwinicie ograniczajcych
cech, elemental moe pozostawa w ciele a do sidmego roku ycia dziecka.
Materi eteryczn dla ciaa dziecka czerpie si z ciaa matki; std ma due znaczenie fakt, czy jej
ciao dostarcza tylko najczystszych skadnikw. Jeeli zadaniem elementala nie jest nadanie dziecku
jakich szczeglnych cech, jak na przykad wyjtkowej urody lub szpetoty, wwczas gwn rol w tej
dziedzinie odegraj myli matki oraz otaczajce j myloksztaty.
Nowe ciao astralne bardzo wczenie nawizuje czno z ciaem eterycznym i wywiera znaczny
wpyw na jego uksztatowanie; ciao mentalne oddziaywa przez nie na ukad nerwowy.
W pewnych warunkach ciao eteryczne moe si chwilowo oddzieli od ciaa fizycznego, cho
zawsze pozostaje zczone z nim nici lub przewodem z materii eterycznej. W chwili zgonu ciao
eteryczne wycofuje si ostatecznie z ciaa staego; mona je wtedy widzie w postaci fioletowej
mgieki, ktra stopniowo gstnieje w posta stanowic dokadny odpowiednik umierajcej osoby i
poczon z ciaem staym wietlist nici. W chwili mierci ni, w magnetyczny przewd, zostaje
zerwana.
Gdy w chwili mierci buddyczna siatka ycia oddziela si wraz z pran od staej materii fizycznej,
skupia si ona w sercu dookoa atomu permanentnego. Ten atom, siatka i prana wznosz si
wwczas wzdu wtrnej szuszumna-nadi do trzeciej komory mzgu, a stamtd do punktu spotkania
si szwu skroniowego z potylicznym i w kocu opuszcza ciao fizyczne. Siatka ycia pozostaje
zwinita wok fizycznego atomu permanentnego w ciele przyczynowym do czasu, kiedy rozpocznie
si budowa nowego ciaa fizycznego.
Odejcie ciaa eterycznego wraz z pran niszczy integraln jedno ciaa fizycznego, ktre od tej
chwili przedstawia jedynie nagromadzenie niezalenych od siebie komrek. Ich ycie trwa jednak
nadal; dowodem na to moe by chociaby fakt, e wosy na zwokach nadal rosn.
Z chwil wycofania si ciaa eterycznego i ustania wskutek tego krenia prany, nisze elementy
ycia, tzn. komrki ciaa, uniezaleniaj si i powoduj rozpad dobrze dotd zorganizowanego ciaa,
ktre nigdy nie jest bardziej ywe, ni gdy jest martwe; yje jako skupisko, ale nie yje jako organizm.
Zgodnie z okreleniem Eliphasa Leviego: Trup nie ulegaby rozkadowi, gdyby by martwy; wszystkie
tworzce go molekuy s ywe i d do oddzielenia si jedna od drugiej.
Gdy ciao eteryczne porzuca ostatecznie ciao fizyczne, nie oddala si od niego daleko, lecz
zazwyczaj unosi si nad nim. W tym stanie znane jest jako tzw. widmo i ukazuje si niekiedy osobom,
z ktrymi zmary byt blisko zwizany, jako mglista posta, mao wiadoma i niema. Jeeli nie
niepokoj go gone objawy rozpaczy lub gwatowne uczucia krewnych, zostaje pogrony w stanie
pokoju, zblionym do snu. W tym to czasie wycofywania si ciaa eterycznego, jak rwnie
bezporednio potem, cae ycie czowieka przesuwa si szybko przed wzrokiem ego. Kady
zapomniany zaktek pamici odsania swe tajemnice, obraz za obrazem, zdarzenie za zdarzeniem. W
cigu tych kilku sekund ego ponownie przeywa cae swoje ycie, widzi wzloty i upadki, umiowania i
nienawici, dostrzega gwn tendencj dominujc w caym minionym yciu. Uwiadamia sobie jego
myl przewodni, wyznaczajc sfer, w ktrej spdzi gwn cz swojego pomiertnego ycia.
Jak powiada Kauszitakopaniszad, prana w godzinie mierci zbiera wszystko i opuszcza ciao, a
nastpnie przekazuje to wszystko Poznajcemu, ktry jest skarbnic wszystkiego.
Po tej fazie zwykle nastpuje krtki okres bogiej niewiadomoci, spowodowanej wycofywaniem
si materii eterycznej i jej powizanie z ciaem astralnym. W tych warunkach czowiek nie ma
moliwoci dziaania ani w wiecie fizycznym, ani w wiecie astralnym.
Niektrzy ludzie uwalniaj si od powoki eterycznej w cigu kilku chwil; inni znw pozostaj w niej
przez szereg godzin, dni, a nawet tygodni, cho zazwyczaj proces ten nie trwa duej ni kilka godzin.
W miar upywu czasu wysze skadniki czowieka stopniowo oddzielaj si od ciaa eterycznego,
ktre z kolei staje si eterycznym trupem, pozostajcym w pobliu zwok fizycznych i rozpadajcym
si rwnoczenie z nimi. Na cmentarzach czsto spotyka si widma eteryczne w postaci fioletowych
lub niebiesko-biaych mglistych ksztatw bd wiate teje barwy. Czsto sprawiaj one niemie
wraenie wskutek rozkadu, jakiemu podlegaj.
Jedn z dodatnich stron spalania zwok jest to, e zniszczenie martwego ciaa pozbawia ciao
eteryczne przycigajcego go orodka i powoduje bardzo szybki jego rozpad.
S jednak sytuacje, kiedy czowiek jest tak nierozwany, e uporczywie pragnie y fizycznie i
kurczowo czepia si nawet wasnych zwok. Dlatego te zachowanie zwok, czy to przez ich
pogrzebanie, czy zabalsamowanie, stwarza ogromn pokus i uatwia realizacj tego niefortunnego
zamierzenia. Spalenie zwok uniemoliwia cakowicie wszelkie prby podtrzymania zwizku
skadnikw ciaa w sposb normalny bd chwilowy lub niepeny. Co wicej, pewne odraajce formy
czarnej magii na szczcie rzadko spotykane w krajach zachodnich usiuj wykorzysta rozpadajce
si ciao fizyczne; rwnie ciao eteryczne moe by podobnie wykorzystane. Tych niebezpieczestw
unika si przez spalenie zwok, tym bardziej, e zmary nie odczuwa dziaania ognia, poniewa na
skutek mierci astralna i eteryczna materia zostay cakowicie oddzielone od ciaa fizycznego.
Chocia zmary czowiek nie moe absolutnie powrci do swego nieyjcego ciaa, to gdy w gr
wchodzi osoba, dla ktrej istnieje tylko ycie fizyczne i ktra szaleje ze strachu na myl o absolutnym
rozczeniu si z nim, moliwe s desperackie prby utrzymania kontaktu z ciaem fizycznym,
zawadnicia materi eteryczn opuszczonego ciaa i przyodziania si ni. Takie postpowanie moe
spowodowa due, cakiem niepotrzebne cierpienie, ktremu mona zapobiec przez spalenie zwok.
U ludzi, ktrzy usiuj za wszelk cen utrzyma si w powyszy sposb przy yciu fizycznym,
ciaa astralne nie mog si z tego powodu oddzieli od ciaa eterycznego; wskutek tego budz si oni
otoczeni materi eteryczn. Stan tych osb jest bardzo przykry, poniewa zostaj odcite od wiata
astralnego z uwagi na zachowanie powoki eterycznej; z drugiej za strony utrata fizycznych organw
uniemoliwia im peny kontakt z yciem fizycznym. W rezultacie taki nieszcznik bdzi samotnie,
niemy i przestraszony, w gstej i ponurej mgle, nie majc moliwoci obcowania z adnym z tych
wiatw. W miar upywu czasu powoka eteryczna zuywa si mimo wysikw czowieka, lecz
zazwyczaj dopiero po okresie intensywnego cierpienia. Miosierne jednostki z grona zmarych, oraz
inne, usiuj przyj z pomoc opisanej kategorii osb, ale udaje im si to stosunkowo rzadko.
Czasami czowiek znajdujcy si w takiej sytuacji usiuje nawiza stosunki ze wiatem fizycznym
za porednictwem medium, cho z reguy "duchy opiekucze" medium stanowczo zabraniaj mu
zblienia si, wiedzc, e naraa to medium na optanie lub obd. Niekiedy zdarza si, e
niewiadome rzeczy medium zwykle moda i wraliwa dziewczyna zostanie opanowane. Taka prba
moe si uda jedynie wtedy, gdy ego osabi sw kontrol nad ciaem, oddajc si niegodnym mylom
lub namitnociom. Bywa te, i bkajca si w tym szarym i beznadziejnym wiecie dusza ludzka
zdoa czciowo zawadn zwierzciem, najczciej spord mniej rozwinitych byda rogatego,
owiec lub wi, jakkolwiek koty, psy lub mapy te mog pa jej ofiar.
Wydaje si, e takie zjawiska zastpuj w nowszych czasach, to jest w okresie pitej rasy,
przeraajce zjawiska wampiryzmu, jakie zdarzay si wrd ludzi czwartej rasy. Taki zwizek ze
zwierzciem mona rozwika tylko stopniowo i to duym wysikiem, rozcigajcym si
prawdopodobnie na wiele dni. Z reguy wyzwolenie przychodzi dopiero ze mierci zwierzcia, cho
nawet i wtedy trzeba si jeszcze pozby astralnych powiza.ROZDZIA VIII: UZDRAWIANIE I MESMERYZM
Zdrowy czowiek nieustannie emanuje ze swego ciaa si yciow, ktr mog wchania inne
osoby i tym samym wzmacnia si lub szybciej powraca do zdrowia. Prdy prany poddaj si naszej
woli i dlatego te moemy wiadomie kierowa strumieniami emanujcej z nas siy yciowej, jak te
znacznie zwikszy ich rozmiary. Kierujc je do pacjenta pozbawionego siy z powodu wadliwego
dziaania ledziony, mona przyspieszy jego wyzdrowienie, poniewa dodatkowa energia
podtrzymuje funkcjonowanie chorego organizmu dopty, dopki poprawa zdrowia nie pozwoli
pacjentowi na samodzielne zaopatrywanie si w pran. Wynika z tego, e uzdrowienie w pewnych
warunkach moe dokona si samo, pod wpywem fizycznej bliskoci drugiej, zdrowej osoby.
Proces ten moe zachodzi bezwiednie lub wiadomie. W tym ostatnim przypadku ulega on jednak
zdecydowanemu przyspieszeniu, niemal w dowolnych rozmiarach. Czasami wystarczy przelanie na
pacjenta duej iloci siy yciowej, zasilajcej jego system oywcz energi. Leczcy moe te
skierowa strumie siy w konkretne chore miejsce. Ju samo wzmoenie krenia prany wystarcza
do uleczenia wielu pomniejszych dolegliwoci. Wszystkie choroby nerwowe polegaj na naruszeniu
rwnowagi ciaa eterycznego; tym samym tumaczy si wikszo zaburze w narzdach trawienia i
bezsenno. Ble gowy s zazwyczaj spowodowane przekrwieniem lub kongesti yciowego fluidu,
zwanego czasem magnetyzmem. Obfity prd, skierowany w stron gowy pacjenta przez leczcego,
uniesie ze sob nadmiar zgszczonej materii i usunie bl gowy.
Metody te s stosunkowo proste i atwe do zastosowania, cho osoba dowiadczona w tej
dziedzinie szczeglnie gdy ma zdolno jasnowidzenia moe ogromnie zwikszy ich skuteczno.
Jedno z takich ulepsze wymaga pewnej wiedzy z zakresu anatomii i fizjologii; polega ono najkrcej
mwic na wyobraeniu sobie chorego organu, a nastpnie zdrowego. Silna myl modeluje materi
eteryczn, nadajc jej podan form, ktra pomaga naturze zbudowa now tkank znacznie
szybciej, ni si to zwykle dzieje.
Bardziej skuteczna metoda polega na zbudowaniu takiego organu z materii mentalnej, nastpnie
na wypenieniu go materi astraln i na zagszczeniu go za pomoc materii eterycznej. W kocu
model zostaje wypeniony skadnikami gazowymi, pynnymi i staymi, wykorzystujc materiay
znajdujce si w ciele fizycznym lub dobierajc skadniki z zewntrz.
Oto metodyczny i skuteczny przebieg zabiegw przy leczeniu magnetycznym:
Pacjent przybiera wygodn pozycj (siedzc, lec) i cakowicie si odpra. Leczcy wykonuje
pasy magnetyczne nad ciaem pacjenta lub nad t czci ciaa, ktra ma by leczona magnetycznie.
Jednoczenie wysikiem woli wydostaje i usuwa z jego ciaa chor materi eteryczn. Pasy
magnetyczne mona wykonywa bez dotykania pacjenta, aczkolwiek czsto korzystne jest pooenie
lekko i agodnie caej doni na jego skrze. Po kadym pasie leczcy powinien starannie i dokadnie
odrzuci od siebie wydobyt w ten sposb materi eteryczn; w przeciwnym razie mogaby ona
przylgn do jego ciaa i wywoa objawy choroby, z ktrych zosta wyleczony pacjent. Znanych jest
wiele takich wypadkw.
Zazwyczaj wystarczy potrzsn rkami w d, z dala od siebie. Mona te zrzuci szkodliwy
magnetyzm do miednicy z wod, ktr potem naley wyla. Poza tym jest wskazane mycie rk po
zakoczeniu wstpnej czci zabiegu, przed przystpieniem do drugiej, bardziej pozytywnej jego
czci. Twierdzi si rwnie, i mona skierowa szkodliwy magnetyzm do pewnej kategorii
elementali, ktre nim waciwie rozporzdzaj. Przypowie o trzodzie wi (uk. VIII, 32, 37) jest by
moe alegorycznym opisem takiego wanie procesu. Takie postpowanie wydaje si bardziej suszne
ni pozostawienie chorobotwrczego magnetyzmu w pobliu aury leczcego lub innych osb.
Drobn odmiana przedstawionej wyej metody, szczeglnie uyteczn w przypadku lokalnej
kongestii (np. nadmiaru krwi), jest umieszczenie rk po obu stronach chorego miejsca i przesyanie
oczyszczajcego promienia od prawej do lewej doni w celu usunicia nadmiaru skupionej energii z
ciaa pacjenta.
Po wykonaniu czynnoci przygotowawczych nastpny etap polega na przelaniu w ciao chorego
wasnego fluidu magnetycznego i prany. Mona tego dokona tak jak poprzednio za pomoc pasw
magnetycznych, ale tym razem niezbdny jest duy wysiek woli, aby przela sw si w pacjenta.
Czyni si to za pomoc dugich, jakby zamiatajcych pasw ponad caym ciaem, lub za pomoc
krtszych pasw nad konkretnym miejscem; mona te uy obu rk, tak aby strumie prany pyn z
prawej do lewej doni przez t cz ciaa, ktra jest poddana leczeniu.
W tym wietle atwiej jest zrozumie, jak bardzo jest podane doskonae zdrowie leczcego; w
przeciwnym razie mgby on przekaza pacjentowi wasny, niezdrowy magnetyzm. Naley podkreli,
e przy magnetycznych zabiegach ubranie a szczeglnie jedwabne tkaniny stanowi przeszkod. Z
tego wzgldu pacjent powinien mie na sobie jak najmniej odziey.
Poniewa niektre rodzaje chorb umysowych s spowodowane uszkodzeniem mzgu
eterycznego (jego czstki nie odpowiadaj w sposb doskonay czsteczkom mzgu fizycznego i
wobec tego nie s zdolne przekazywa jemu wibracji pochodzcych z cia wyszych), mona
przypuszcza, e takie przypadki nadaj si do leczenia magnetycznego.
Istniej te inne sposoby oddziaywania na ciao eteryczne, poniewa zwizek pomidzy ciaem
mentalnym, astralnym i eterycznym jest tak cisy, e kade z nich moe oddziaywa na inne.
Najoglniej mwic, wszystko, co sprzyja zdrowiu fizycznemu, dziaa korzystnie na ciaa wysze.
Na przykad nie uywane minie nie tylko wykazuj tendencje do zanikania, ale wytwarzaj co w
rodzaju "skrzepu magnetycznego". Jest to wwczas sabe miejsce w ciele eterycznym, uatwiajce
przedostawanie si niepodanych drobnoustrojw a wrd nich zarazkw chorobotwrczych do
organizmu. Podobnie zy stan zdrowia mentalnego lub astralnego odbija si prdzej czy pniej w
ciele fizycznym w postaci choroby. Czowiek, ktry jest astralnie "kapryny" (pozwala swojemu ciau
astralnemu marnotrawi si na bahostki, emocje, troski czy zmartwienia) nie tylko moe powodowa
niemie zakcenia w ciaach astralnych innych wraliwych osb, ale take czsto oddziaywa
szkodliwie na wasne ciao fizyczne za porednictwem ciaa eterycznego. W ten sposb nieustanne
zakcenia astralne mog wywoywa wszelkiego rodzaju choroby nerwowe.
Prawie wszystkie cierpienia nerwowe stanowi bezporedni skutek niepotrzebnych zmartwie i
emocji; mogyby one szybko znikn, gdyby udao si utrzymywa nasze ciaa w ciszy i spokoju.
Leczenie magnetyczne pokrywa si prawie cakowicie z mesmeryzmem.
Przed poznaniem tego zagadnienia naley zda sobie spraw z rnic pomidzy mesmeryzmem a
hipnotyzmem. Nazwa drugiego pochodzi od greckiego sowa hypnos oznaczajcego sen. Dosownie
wic hipnotyzm oznacza sztuk usypiania. Sen hipnotyczny jest nastpstwem sparaliowania nerww,
spowodowanego niewielkim napiciem, narzuconym nerwom wzrokowym lub innym. Sam stan w
istocie rzeczy nie jest szkodliwy, lecz moe by wykorzystany zarwno do celw godziwych, jak i
zych. Czsto czyni on czowieka niewraliwym na bl i cierpienie, przynoszc niezbdny wypoczynek.
Jest to pocztkowo stan wywoany przez samego pacjenta lub za jego zgod; gwnym nastpstwem
jest poddanie si w mniejszym lub wikszym stopniu wadzy hipnotyzera. W pewnych granicach,
zmieniajcych si w zalenoci od natury i temperamentu pacjenta, gbokoci hipnozy oraz wasnych
moliwoci, hipnotyzujcy moe zmusi pacjenta do wykonywania jego polece.
Mesmeryzm opiera si natomiast na cakowicie odmiennych zasadach. Jego nazwa wywodzi si
od nazwiska wiedeskiego lekarza, Fryderyka Mesmera, ktry pod koniec osiemnastego wieku odkry
sposb leczenia chorych za pomoc prdw siy, wydobywajcych si z doni, a nazwanych przez
niego "magnetyzmem zwierzcym". Istota mesmeryzmu polega na tym, e leczcy usuwa lub wypiera
na zewntrz magnetyzm, czyli fluid yciowy pacjenta, i zastpuje go wasnym. Naturalnym tego
nastpstwem jest utrata przez pacjenta wraliwoci tej czci ciaa, z ktrej zosta usunity jego
wasny fluid. Wspominalimy wczeniej, e zdolno odczuwania zaley od przekazywania
zewntrznych bodcw do orodkw astralnych za porednictwem materii ciaa eterycznego. Kiedy
wic materia eteryczna zostanie usunita, poczenie pomidzy staym ciaem fizycznym a ciaem
astralnym zostanie przerwane, a w nastpstwie tego czowiek nie moe odczuwa wrae.
Usunicie fluidu nie wpywa na krenie krwi, gdy odpowiednia cz ciaa zachowuje normaln
ciepot. W ten sposb mona wic usun materi eteryczn pacjenta, na przykad z rki lub nogi, i
wywoa cakowite znieczulenie tych koczyn. Byby to lokalny zabieg mesmeryczny, podczas ktrego
pacjent zachowaby pen wiadomo w swym mzgu; byoby to tzw. miejscowe znieczulenie
odpowiedniej czci ciaa.
Zabieg mesmeryczny moe take doprowadzi do usunicia z mzgu pacjenta jego wasnego
fluidu magnetycznego i zastpienia go fluidem operatora. Pacjent traci wwczas cakowicie wadz
nad ciaem, ktra przechodzi do rk operatora. Zastpienie fluidu pacjenta fluidem operatora pociga
za sob godne uwagi konsekwencje cios zadany operatorowi moe odczu pacjent lub odwrotnie
bodziec dziaajcy na pacjenta moe by odczuwany przez operatora. Powstaje wwczas tzw.
sympatia magnetyczna. Na przykad wyobramy sobie, e dokonano mesmeryzacji ramienia i fluid
magnetyczny pacjenta zosta zastpiony fluidem operatora. Jeli nakujemy rami operatora, to
pacjent rwnie moe odczu to ukucie, poniewa eter nerwowy operatora zosta poczony z
mzgiem pacjenta. Tak wic pacjent odbiera t wiadomo, przekazan przez eter nerwowy operatora
wyobraajc sobie, e zostaa mu ona przekazana przez jego wasny eter nerwowy, i odpowiednio
reaguje.
Przy mesmeryzacji ruchy rk, czyli tzw. pasy, nie s istotne. Rce w tym wypadku su jedynie do
koncentracji fluidu i, by moe, stanowi oparcie dla wyobrani operatora, poniewa wszystko, co j
uatwia, wzmacnia jego przekonanie, ktre stanowi podstaw dziaania woli. Dowiadczony
mesmerysta jest w stanie osiga zadowalajce wyniki bez wykonywania pasw; wystarcza mu, e
popatrzy na pacjenta i uruchamia swoj wol.
Mechanizm eteryczny ciaa spenia, jak naley sdzi, dwie niezalene od siebie funkcje:
nacechowan niewiadomoci i powizan z sympatycznym ukadem nerwowym;
wiadom, czyli podleg woli, i zwizan z mzgowo-rdzeniowym ukadem nerwowym.
Wydaje si, i mesmeryzacji mona poddawa jedynie drug (wiadom), a nie pierwsz z nich.
Tak wic magnetyzer na og nie ma moliwoci wpywania na takie podstawowe procesy yciowe, jak
oddychanie czy krenie krwi. Fakt ten moe uzasadnia twierdzenie A. Besant, zawarte w ksice
Theosophy, mwice o tym, e w ciele fizycznym prana wystpuje w dwch gwnych postaciach:
w ciele eterycznym jako prana oywiajca;
w ciele staym jako prana automatyczna.
Podobnie jak przy leczeniu magnetyzmem, jest wskazane, aby mesmerysta by zdrowy fizycznie,
istnieje bowiem niebezpieczestwo przelania do organizmu pacjenta poza pran take i
niezdrowych emanacji, a tym samym przekazania wasnych schorze. Co wicej, poniewa materia
astralna i mentalna operatora rwnie przenikaj do pacjenta, zaburzenia moralne i umysowe oraz
choroby mog by przekazane t drog. Z podobnych przyczyn mesmerysta moe przela na
pacjenta wszystkie cechy serca i umysu. Nie ma chyba potrzeby wskazywa moliwych w tym
zakresie niebezpieczestw.
Mesmeryzm stosowany wycznie w celach leczniczych przez osoby znajce si na rzeczy i
obdarzone zaufaniem przedstawia wiele korzyci, ale stosowany w innych celach nie moe by
zalecany. Ma on pewn przewag nad leczeniem si woli. Gdy energia uruchomiona si woli
zostanie przelana do ciaa fizycznego pacjenta, moe doj do zepchnicia choroby do
subtelniejszych jego cia, z ktrych wzia swj pocztek. W ten sposb zostanie uniemoliwione
ostateczne rozwizanie w wiecie fizycznym za, ktre ma swoje rdo w umyle lub uczuciach.
Lecznicze metody mesmeryzmu s wolne od tego niebezpieczestwa.
Godny uwagi przykad leczenia magnetycznego lub mesmerycznego stanowi buddyjska ceremonia
Paritta lub Pirit (bogosawiestwo): usadowieni w kole lub w obrbie pustego wewntrz czworokta
mnisi trzymaj w rkach powrz gruboci sznura do bielizny, z ktrego zwisaj mniejsze sznurki
zanurzone w duym naczyniu z wod. Podzieleni na grupy mnisi utrzymuj w swym umyle wol
przekazania bogosawiestwa. Woda zostaje bardzo silnie namagnetyzowana, a potem rozdaje si j
pomidzy wiernych; chory czowiek moe te trzyma si nici poczonej ze sznurem.
Przy sposobnoci warto zauway, e istnieje moliwo magnetyzowania rolin i wyranego
przyspieszania ich wzrostu. Mao kto czyni to wiadomie. Jest to spowodowane skadem ciaa
eterycznego i innych cia czowieka oraz jego powinowactwem z elementalami; najprzyjaniej s
usposobione te elementale, ktrych ywio przewaa w jego ciaach. Duszki przyrody, ktre maj mae
poczucie odpowiedzialnoci i ktre nie rozwiny jeszcze w sobie do mocno woli, daj si atwo
opanowa na drodze mesmerycznej i mog by wtedy wykorzystywane w rozmaity sposb zgodnie z
wol magika. Postawione zadania wykonuj wiernie i niezawodnie, o ile pozwalaj im na to siy.
Istnieje take moliwo mesmeryzowania dopiero co zmarych osb, ktre jeszcze unosz si
dookoa nas w swym ciele astralnym.ROZDZIA IX: POWOKI I TARCZE OCHRONNE
W pewnych okolicznociach staje si dozwolone i wskazane utworzenie powoki ochronnej lub
tarczy z materii eterycznej w celu samoobrony lub do osony innych ludzi przed rnego rodzaju
niepodanymi wpywami. W tumie ludzi ucze okultyzmu nieraz spotyka trudny do zniesienia lub
wrcz szkodliwy magnetyzm. Osoby cierpice na niedobr siy yciowej uzupeniaj jej brak sigajc
z reguy niewiadomie do zasobw prany u przebywajcych w pobliu ludzi. Gdyby te podobne do
wampirw osoby pobieray tylko zbdne czsteczki eteryczne, wydalone normalnie z ciaa drugiego
czowieka, nie wyrzdziyby nikomu krzywdy. Czsto jednak to "pobieranie" prany bywa tak
intensywne, e powoduje przyspieszone jej krenie w organizmie ofiary oraz wyciganie rowych
czstek, jeszcze zanim ich praniczna zawarto zostanie przyswojona przez czowieka. aroczny
wampir w cigu kilku minut potrafi w ten sposb cakowicie pozbawi swoj ofiar si. Wampir nie
odnosi zreszt wikszej korzyci ze skradzionej w ten sposb siy yciowej, gdy jego wasny
organizm nie przyswaja jej naleycie i ma skonno do jej marnotrawienia. Takiemu osobnikowi
potrzebna jest mesmeryczna kuracja; naley mu dostarcza dokadnie wyznaczone iloci prany,
dopki jego ciao eteryczne nie odzyska swojej elastycznoci, w wyniku czego ustanie zarwno
kradzie cudzej prany, jak i sczenie si jego wasnej. Ubytek siy yciowej przez sczenie odbywa si
raczej wszystkimi porami ciaa ni w jednym miejscu.
W pewnych szczeglnych sytuacjach jaka astralna istota moe usiowa zawadn ciaem
fizycznym czowieka. Czasami kto zasypia w przedziale kolejowym w bezporednim ssiedztwie
osoby typu wampirycznego lub wydzielajcej wulgarne i niepodane emanacje. Podobne
niebezpieczestwa wystpuj podczas odwiedzania osb lub miejsc nawiedzonych przez gron
chorob. Niektrzy ludzie s tak wraliwi, e we wasnym ciele odtwarzaj symptomy dolegliwoci lub
chorb innych osb lub powanie cierpi z powodu nieustannych i rnorodnych wibracji
powodowanych przez haas wielkiego miasta.
We wszystkich tych wypadkach mona si posuy powok eteryczn dla skutecznej
samoobrony. Naley jednak zwrci uwag na bardzo wany element taka powoka nie tylko nie
przepuszcza niepodanej materii eterycznej z zewntrz, ale take nie wypuszcza jej na zewntrz.
Wskutek tego wasne emanacje eteryczne, z ktrych wiele jest trujcych, zostaj zatrzymane
wewntrz powoki ochronnej.
Ochronn powok stwarza si wysikiem woli oraz wyobrani. Mona to osign w dwojaki
sposb:
zgci materi eteryczn na peryferiach aury eterycznej, ktra ma ksztat ciaa staego o nieco
wikszych rozmiarach;
uformowa owoidaln powok z eterycznej materii, pobranej z otaczajcej atmosfery.
Wskazana jest druga metoda, chocia wymaga znacznie wikszego wysiku woli i wikszej
umiejtnoci uycia jej przy modelowaniu materii eterycznej.
Pragnc osoni wasne ciao podczas snu musimy pamita, e powok tworzymy z materii
eterycznej, a nie astralnej. Znany jest taki wypadek, kiedy w wyniku popenionego bdu ciao fizyczne
pozostao bez adnego zabezpieczenia, podczas gdy jego waciciel odpyn daleko w nieprzenikliwej
powoce astralnej, ktra uniemoliwiaa uwizionej w niej wiadomoci jakiekolwiek komunikowanie
si ze wiatem zewntrznym. Utworzenie eterycznej powoki przed zaniciem moe uatwi
przekazanie dowiadcze ego wiadomoci na jawie, chronic j przed przygodnymi mylami, ktre
zawsze unosz si w wiecie eterycznym i stale bombarduj nasze ciaa, a jeli wtargn do upionego
mzgu eterycznego, mieszaj si z jego wasnymi mylami.
Eteryczna cz mzgu, ktra stanowi teren twrczej wyobrani, odgrywa aktywn rol w snach;
zwaszcza gdy wywoane s one zewntrznymi wraeniami lub przez cinienie wewntrz naczy w
mzgu. Sny tego rodzaju maj zazwyczaj dramatyczny charakter, gdy czerpi one z
nagromadzonych w fizycznym mzgu treci; te wraenia ulegaj rnym fantastycznym przerbkom i
poczeniom, i w ten sposb powstaje wiat sennych przey niszego rzdu.
Najlepsz metod zabezpieczenia si przed atakami myli z zewntrz, gdy nie pimy, jest
utrzymanie mzgu w stanie nieprzerwanej aktywnoci, poniewa bezczynno mzgu otwiera szeroko
drog potokowi chaotycznych myli. Podczas snu eteryczna cz mzgu jest bardziej zdana na ask
i nieask zewntrznych potokw myli. Podane wyej sposoby powinny przyczyni si do uwolnienia
od tych kopotw.
W pewnych sytuacjach nie jest konieczne okrywanie powok caego ciaa, lecz wystarczy jedynie
utworzy niewielk lokaln tarcz, chronic przed kontaktem okrelonego rodzaju. S ludzie bolenie
odczuwajcy wymian uciskw doni. Wskazane jest wtedy utworzenie chwilowej powoki rki z
materii eterycznej za pomoc odpowiedniego wysiku woli i wyobrani. Uchroni to rk i rami przed
przenikniciem czsteczek naadowanych niepodanym magnetyzmem.
Podobnych oson uywa si do ochrony przed dziaaniem ognia, cho do ich stworzenia potrzeba o
wiele wikszej wiedzy praktycznej z zakresu magii. Takie osony, ktrych nawet najciesza warstwa
chroni przed dziaaniem gorca, mog by umieszczane na rkach i nogach, a take na rozpalonych
kamieniach czy innych przedmiotach, bdcych w uyciu przy ceremoniach chodzenia po ogniu. To
samo zjawisko mona take obserwowa czasem na seansach spirytystycznych, gdy uczestnicy
bezkarnie bior do rki rozpalone do czerwonoci wgle.
atwo mona zrozumie, e powoki i tarcze s zbudowane wycznie z materii eterycznej i wobec
tego nie stanowi adnego zabezpieczenia przed wpywami astralnymi i mentalnymi, wobec ktrych
oson naley zbudowa wycznie z materii astralnej lub mentalnej.ROZDZIA X: MEDIALNO
Medium to osoba o anormalnej wewntrznej organizacji, ktrej ciao eteryczne moe si atwo
odcza od staego ciaa fizycznego. Ciao eteryczne oddzielone od ciaa staego stanowi zwykle
fizyczn podstaw "materializacji". Zmaterializowane ksztaty zazwyczaj nie mog si oddala poza
najblisze otoczenie medium, gdy tworzca je materia podlega przyciganiu, ktre stale j
sprowadza do ciaa bdcego jej rdem. Z tego te powodu ksztat pozostajcy zbyt dugo w
oddaleniu od medium rozpywa si, a tworzca go materia powraca do medium. Wrd intensywnych
wibracji jasnego wiata ksztaty takie utrzymuj si tylko przez kilka chwil.
Stan medialny jest na og niebezpieczny i wystpuje na szczcie stosunkowo rzadko. Powoduje
on wielkie napicie ukadu nerwowego i wiele zaburze. Gdy ciao eteryczne oddziela si od ciaa
fizycznego, nastpuje jego rozdarcie na dwie czci: nie moe si bowiem oddzieli od ciaa staego
cakowicie bez spowodowania przez to mierci, gdy sia yciowa (czyli prana) nie moe kry w
ciele podczas nieobecnoci materii eterycznej. Nawet czciowe odczenie si ciaa eterycznego
powoduje letarg ciaa staego i prawie cakowite zawieszenie czynnoci yciowych; ten stan wywouje
zwykle daleko idce wyczerpanie.
Ogromna utrata si yciowych spowodowana wycofaniem si substancji, w ktrej kry prana,
tumaczy wyczerpanie tak czsto odczuwane przez medium po seansie i jest te przyczyn
alkoholizmu u wielu mediw; za pomoc sztucznie podniecajcych rodkw staraj si zaspokoi
straszliwe pragnienie wzmocnienia si po nagej utracie si. William Crookes podkrela: Po
zauwaeniu cikiego stanu wyczerpania nerwowego i fizycznego, w ktry popad Mr Hume w wyniku
tych dowiadcze gdy widziaem go lecego na pododze w stanie niemal omdlenia, bladego i
niemego nie mogem ju wtpi, e rozwojowi sit psychicznych towarzyszy rwnoczesna utrata
zasobw siy yciowej. Stan ten mocno przypomina wstrzs nastpujcy po operacji chirurgicznej.
Podczas seansu spirytystycznego jasnowidz moe zobaczy, jak ciao eteryczne wydobywa si
zwykle z lewego boku medium, chocia niekiedy wydostaje si z caej powierzchni ciaa. Ono to
czsto jest owym "zmaterializowanym duchem", ktry z tatwoci daje si modelowa w rne
postacie pod wpywem myli uczestnikw seansu i ktry nabiera siy i ycia, w miar jak medium
zapada w gboki trans. Zazwyczaj dzieje si to oczywicie bez wiadomego wysiku ze strony
uczestnikw seansu. Mona jednak te oddziaywa wiadomie. Tak twierdzia H. P. Bawacka, ktra
podczas niezwykych zjawisk spirytystycznych w domostwie Eddych nadawaa "duchowi" dowolne
ksztaty, widzialne dla osb obecnych na seansie.
Modelowana w ten sposb w posta ducha materia eteryczna, cho niewidoczna dla zwykego oka,
moe by utrwalona na pycie fotograficznej, reagujcej na fale wietlne pewnej dugoci, ktre nie
dziaaj na ludzki wzrok. Tym si tumacz liczne wypadki pojawienia si postaci duchw na
negatywie zwykego zdjcia fotograficznego.
Zdarza si czsto na seansach, e oprcz materii ciaa eterycznego medium zostaje wydobyta
rwnie pewna ilo materii eterycznej cia uczestnikw seansu. Tylko w stanie absolutnej biernoci
mona wydoby wiksz ilo materii eterycznej z ciaa fizycznego bez niebezpieczestwa dla jego
ycia. Cho medium w gbi swej istoty jest zwykle przez cay czas wiadome, to jednak kada jego
prba odzyskania indywidualnoci lub uporzdkowania mylenia natychmiast osabia
zmaterializowany ksztat bd sprowadza go z powrotem do "gabinetu" (ciaa medium). Nagy wstrzs,
niepokj, doznany przez medium, jak i wszelkie usiowania pochwycenia "ducha" s w najwyszym
stopniu niebezpieczne i nawet mog skoczy si mierci medium.
Niezalenie od wydzielania si materii eterycznej, czsto wydobywa si rwnie z ciaa medium
materia fizyczna, gwnie gazowa i pynna. Znane s przykady, w ktrych podczas materializacji ciao
medium w widoczny sposb stracio na objtoci, a zmarszczona i zwida twarz wygldaa upiornie i
robia przykre wraenie. Po zwaeniu ciao fizyczne medium wykazao ubytek sigajcy dwudziestu
kilogramw, podczas gdy waga zmaterializowanego ksztatu wynosia co najmniej tyle, o ile
zmniejszya si waga medium. Zazwyczaj za bya jeszcze wiksza, prawdopodobnie wskutek
pobrania pewnej iloci materii od uczestnikw seansu. Znany jest fakt, e uszczuplone ciao pana
Egintona, wystpujcego w roli medium, zostao uniesione przez zmaterializowany ksztat.
Dla istoty astralnej pragncej si przejawi lub wywoa jakie zjawisko w wiecie fizycznym,
medium stanowi rdo potrzebnej do tego celu materii eterycznej, ktra poredniczy przy
przekazywaniu lub wprowadzaniu si astralnych do materii fizycznej. Co podobnego dzieje si, gdy
zmary pijak nawiedza bar i otacza si powok z materii eterycznej, wchaniajc tak podan przez
niego wo alkoholu. Poniewa nie ma on moliwoci upicia si, stara si nakoni do tego innych ludzi.
Dziki temu moe czciowo opanowa ich ciaa fizyczne i w ten sposb napawa si jeszcze raz
smakiem i dziaaniem tak gorco upragnionego napoju.
Niekiedy jednak z medium wydobywa si tylko tyle materii eterycznej, ile wystarcza na
uformowanie rki eterycznej lub samych palcw, niezbdnych do utrzymania owka i pisania albo te
pukania, uderzania, przewracania lub przesuwania przedmiotw itp. Zazwyczaj materia eteryczna i
gstsza fizyczna pobrana z ciaa medium suy do okrycia odpowiedniej formy astralnej w takim
stopniu, by uczyni j widzialn dla obecnych na seansie; ksztat taki nie ma charakteru ciaa staego i
jest to tylko cienka bonka. Szaty "duchw" na seansach zwykle s tworzone z ubrania medium lub
uczestnikw seansu. Ich tkanina czasem bywa gruba i ordynarna, a czasem niezwykle cienka.
Niekiedy udaje si wynie tak tkanin z pokoju, w ktrym odbywa si seans, a nawet zachowa
przez szereg lat. Z reguy jednak znika ona po godzinie lub po dwch, a nawet po kilku minutach.
Nie ulega jednak najmniejszej wtpliwoci, e praktyki mediumiczne wyczajc rzadkie wypadki,
kiedy zostay zastosowane wszystkie rodki ostronoci s szkodliwe, a niekiedy bardzo
niebezpieczne. Naley wszake przyzna, e dziki nim wiele osb przekonao si o realnoci wiata
niewidzialnego i o cigoci ycia po mierci oraz uwierzyo w nie. Z drugiej strony trzeba podkreli,
e tak wiedz lub wiar mona zdoby rwnie w inny, mniej szkodliwy sposb. Z tego te powodu
dowiadczony okultysta nalecy do jednej ze szk "biaej magii" nigdy nie podejmie prb z czyim
ciaem eterycznym w celu materializacji, podobnie jak nie zakciby ycia wasnego ciaa eterycznego,
aby ukaza si komu na odlego. Zgromadziby po prostu dookoa wasnego ciaa astralnego
wystarczajc ilo materii eterycznej z otoczenia i wysikiem woli podtrzymywaby utworzony ksztat,
jak dugo byoby to konieczne.
Wikszo "kierownikw duchowych", opiekujcych si mediami, zna dobrze groce im
niebezpieczestwa i podejmuje kroki niezbdne do ich ochrony. Nawet same "duchy" mog niekiedy
ucierpie, gdy zmaterializowany ksztat zostanie uderzony lub zraniony, a to z powodu cisej wizi
istniejcej pomidzy materi eteryczn zmaterializowanego ksztatu i materi astraln ciaa "ducha".
Oczywicie adna fizyczna bro nie potrafi dotkn ciaa astralnego, lecz uszkodzenie
zmaterializowanego ksztatu moe by przeniesione na zasadzie zjawiska reperkusji. Wynika to z
faktu, e podczas materializacji czstki materii s poyczane od wszystkich uczestnikw, a nie tylko
od medium. Powstaje wic bardzo zoona i niepodana mieszanina; cechy poszczeglnych
uczestnikw mog oddziaywa na innych, przede wszystkim za na medium, od ktrego pobiera si
najwicej materii i ktre jest najwraliwsz osob spord obecnych. Szczeglnie nikotyna i zatrucie
alkoholem mog spowodowa nieprzyjemne skutki.
Media niszego typu przycigaj do siebie nieuchronnie najbardziej niepodane istoty astralne,
ktre wzmacniaj wasn ywotno ich kosztem i kosztem uczestnikw seansu. Taki "duch" moe si
nawet przyczepi do tego z uczestnikw, ktry jest najmniej rozwinity i spowodowa opakane skutki.
Znane s wypadki, kiedy jaka istota z zewntrz, wcielona lub pozbawiona ciaa, zawadna ciaem
czowieka pogronego we nie i posuya si nim dla osobistych celw, by moe drog
somnambulizmu. Najczciej zdarza si to osobie o skonnociach mediumistycznych.


ROZDZIA XI: DZIEO DOKTORA WALTERA KILNERA
W pracy The Human Atmosphere doktor Kilner opisuje swoje badania aury czowieka za pomoc
kolorowych ekranw. Warto zwrci uwag na ciekawy fakt: Kilner wyranie stwierdza, i nie posiada
zdolnoci jasnowidzenia i nawet nic nie czyta na temat aury przed zbadaniem ponad szedziesiciu
pacjentw. Jego metody s czysto fizykalne i kady moe je stosowa.
W swoich badaniach Kilner zastosowa cienkie, paskie szklane ampuki, zawierajce barwnik
dicjaniny rozpuszczony w alkoholu, uywajc przy tym rnych barw: ciemno i jasnokarminowej,
bkitnej, zielonej i tej. Badajcy patrzy najpierw przez p minuty lub duej przez ciemny ekran na
wiato, a potem ju potrafi zobaczy aur pacjenta przez ekran o jasnej barwie. Naley posugiwa
si wiatem przydymionym i rozproszonym, ale wystarczajcym, by wyranie widzie ciao,
wychodzcym z jednego punktu, znajdujcego si co jest najbardziej wskazane poza
obserwatorem. Z reguy potrzebne jest czarne i matowe to, chocia przy niektrych obserwacjach
niezbdne jest biae. Obserwowana osoba powinna znajdowa si w odlegoci okoo trzydziestu
centymetrw od ta, aby unikn cieni i innych optycznych zudze.
Niezalenie od ekranw doktor Kilner zastosowa tzw. metod barw dopeniajcych. Polega ona na
tym, e obserwator patrzy przez trzydzieci do czterdziestu sekund na kawaek dobrze owietlonej,
kolorowej wstki o wymiarach pi na dwa centymetry. Ma to na celu osabienie w oku zdolnoci
spostrzegania tej szczeglnej barwy; ponadto oczy staj si bardziej wraliwe na inne barwy. Po
przeniesieniu wzroku na pacjenta oczom ukazuje si pasmo lub szlak barwy dopeniajcej, tej samej
wielkoci i ksztatu jak widziane poprzednio pasmo; takie "widmo" utrzymuje si przez jaki czas. W
praktyce stwierdzono, e zmiany barwy w aurze powoduj zmian barwy dopeniajcej wstki. Dziki
tym sposobom stwierdzono wiele faktw dotyczcych aury, ktrych nie daoby si zauway za
pomoc ekranw. Kilner stosowa nastpujce barwy:
1. Gumiguta, ktrej dopeniajcym kolorem jest bkit pruski;
2. Bkit antwerpski, ktrego dopeniajcym kolorem jest gumiguta;
3. Karmin, ktrego dopeniajcym kolorem jest jasny szmaragdowozielony;
4. Ziele szmaragdowa o karminowym kolorze dopeniajcym.
Wedug obserwacji doktora Kilnera aura skada si z trzech wyranych czci, nazwanych przez
niego:
ciaem eterycznym;
aur wewntrzn;
aur zewntrzn.
Ciao eteryczne obserwowane przez ekran przedstawia si jako ciemne pasmo przylegajce cile
do konturw ciaa i majce jego ksztat. Jego szeroko jest wszdzie jednakowa i dochodzi do piciu
milimetrw. Szeroko ta zmienia si w zalenoci od osoby, jak rwnie u tej samej osoby w
zalenoci od zmieniajcych si warunkw. Pasmo jest cakowicie przezroczyste i wyranie
prgowane, a pomidzy prgami wystpuj bardzo delikatne linie rowego koloru. Barwa rowa
zawiera niewtpliwie wicej bkitu ni karmin. Wydaje si prawdopodobne, e linie te same si
wiec. Jak dotychczas nie zauwaono w ciele eterycznym cech lub zmian, pomagajcych w
postawieniu diagnozy.
Aura wewntrzna rozpoczyna si od zewntrznego brzegu ciaa eterycznego, cho czasem zdaje
si dotyka samego ciaa. Zazwyczaj ma ona sta szeroko wynoszc od piciu do dziesiciu
centymetrw, ale niekiedy jest nieco wsza wzdu koczyn. Jest stosunkowo szersza u dzieci ni u
dorosych. Ma ziarnist struktur, a ziarna s nadzwyczaj drobne i ukadem swym przypominaj prgi.
Te z kolei s rwnolege do siebie, prostopade do powierzchni ciaa i zgrupowane w wizki, przy czym
dusze znajduj si w rodku, a krtsze na zewntrz i maj zaokrglone rbki. Wizki s razem
skupione, przez co nadaj aurze zbkowany zarys. W prgach nie dostrzeono adnej barwy. W razie
pogorszenia zdrowia s one mniej wyrane. Aura wewntrzna stanowi najgstsz cz aury
waciwej. U osb obdarzonych dobrym zdrowiem jest wyraniej zaznaczona i szersza.
Aura zewntrzna rozpoczyna si na skraju aury wewntrznej i wykazuje znaczn rozmaito
rozmiarw; po bokach i w tyle tuowia jej szeroko wynosi dziesi do dwunastu centymetrw, a z
przodu ciaa nieco mniej. Rozciga si rwnolegle do konturu ciaa, cho niekiedy jest wsza na dole
wzdu koczyn. Wok ramion ma te same wymiary, co przy nogach, ale jest szersza dookoa rk i
czsto znacznie wystaje poza koce palcw. Zarys sylwetki nie jest zupenie ostry i stopniowo zanika
w przestrzeni. Wydaje si, e nie ma wewntrznej struktury i nie wydziela wiata. Cz wewntrzna
aury zewntrznej ma wiksze ziarenka ni zewntrzne czci, przy czym rne wielkoci ziarenek
ukadaj si stopniowo i niedostrzegalnie.
Do dwunastu, trzynastu lat aury dziewczt i chopcw wygldaj podobnie, lecz dziewczca jest
delikatniejsza. Poczwszy od okresu dojrzewania w aurach obu pci zaczynaj wystpowa
indywidualne rnice. Aura kobieca zazwyczaj bywa szersza po bokach ciaa, a jej maksymalna
szeroko wystpuje w talii. Jest take szersza z tyu. Aura dzieci jest szersza w stosunku do ich
wymiarw ni u dorosych. Dzieci, szczeglnie chopcy, maj aur wewntrzn prawie tak samo
szerok jak zewntrzn, tak i odrnienie ich moe sprawi trudno.
Zdaniem Kilnera najdoskonalszym ksztatem jest wygld zbliony do owoidu i kade odchylenie
jest oznak niedostatecznego rozwoju. Delikatno oraz przejrzysto aury mona uwaa za cechy
charakterystyczne aury wyszego typu. Osoby obdarzone wiksz inteligencj z reguy maj wiksz
aur, co jest widoczne zwaszcza w okolicach gowy. Wiksza ilo szarej barwy oznacza tpot i
upoledzenie umysowe. Niekiedy mona dostrzec bardzo lekk mgiek, znacznie wystajc poza
zewntrzn aur. Zauwaono j u osb majcych szczeglnie rozleg aur; prawdopodobnie stanowi
ona przeduenie aury zewntrznej. Doktor Kilner nazwa j aur ultrazewntrzn.
Podczas bada zaobserwowano, e w rnych czciach ciaa wystpuj wietliste plamy,
promienie lub prdy. Czasami zjawiaj si i znikaj raptownie, kiedy indziej trwaj duej. Plamy
wydaj si zawsze bezbarwne; promienie s zwykle bezbarwne, cho niekiedy maj rne odcienie.
Tam, gdzie one wystpuj, aura staje si gstsza. S trzy rodzaje promieni:
1. Promienie lub plamy janiejsze od otaczajcej je aury i cakowicie oddzielone od ciaa, cho s
pooone cakiem blisko niego; ukazuj si w aurze i s ni objte. Najczciej maj wyduon
posta, a ich dugie osie s rwnolege do ciaa. Boki s wyranie zarysowane i zbiegaj si dokadnie
z brzegiem aury wewntrznej, lecz ich koce s zazwyczaj skurczone i mniej wietliste. Czsto
zlewaj si z przyleg aur. Aura wewntrzna traci z reguy swj prgowany wygld wewntrz
promienia i staje si ziarnista. Im trwalszy jest promie, tym grubsze s ziarnka.
2. Promienie wydobywaj si z jednej czci ciaa i biegn do innej, niezbyt odlegej czci. One to
wykazuj zwykle najwiksz wietlisto. Mona obserwowa, jak biegn na przykad od tuowia ku
ramionom lub, gdy rami jest zgite, od pachy do przegubu rki. Jeli obserwator trzyma swoj rk w
pobliu pacjenta, ich aury prawie zawsze staj si lokalnie janiejsze i niebawem wytwarza si cigy
promie pomidzy rk a znajdujc si najbliej czci ciaa pacjenta. Tego rodzaju promienie
tworz si atwiej pomidzy wystajcymi punktami ciaa ni midzy paszczyznami. W pewnym
szczeglnym przypadku promie biegncy od rki jednej osoby do rki drugiej osoby mia jasnot
barw, zmieniajc si w przejrzysty rubinowy kolor.
3. Promienie biegn w przestrze pod ktem prostym do powierzchni ciaa, s wietlistsze od aury
zewntrznej i sigaj rwnie daleko lub nawet dalej ni ona. Brzegi promieni s zazwyczaj cho nie
zawsze rwnolege; rzadkoci jest ukad wachlarzowaty. Koce s spiczaste i rozpywaj si,
zwaszcza gdy wydobywaj si z kocw palcw. Obserwowane promienie byy zawsze proste.
Oprcz zwykej szaroniebieskiej barwy w niektrych promieniach stwierdzono obecno
czerwonego i tego koloru. Fakt, e ich struktura jest podobna do struktury aury wewntrznej i e
nigdy nie zauwaono, by powodoway one zmniejszenie gstoci lub wietlistoci ssiedniej aury
zewntrznej, upowania do wniosku, e promienie i aura wewntrzna maj wsplne rdo w ciele
fizycznym i e wobec tego promie stanowi tylko przeduenie wizki prkw nalecych do aury
wewntrznej.
Doktor Kilner stwierdzi take, i w podobnych warunkach, cho z wikszym trudem, mg dostrzec
niebieskaw mg czy aur otaczajc magnesy, a szczeglnie ich bieguny, aur t wok krysztau
azotanu uranu, niebieskaw wok biegunw ogniwa galwanicznego i wok przewodnika czcego
bieguny oraz w przestrzeni pomidzy dwoma drutami poczonymi z kadym z biegunw i ze sob.
Z czterech faktw, e:
aura wewntrzna ma struktur prkowan, pod czas gdy aura zewntrzna jest cakowicie
mgawicowa;
aura wewntrzna ma dobrze zarysowany brzeg, a zewntrzna mglisty;
brzeg zewntrzny aury wewntrznej jest zbkowany, a aury zewntrznej nie ma nic podobnego;
promienie wybiegaj z aury wewntrznej i w adnym przypadku nie zauwaono, by zaczynay si w
aurze zewntrznej i przebiegay przez aur wewntrzn;
Doktor Kilner wysunt dwa wnioski:
1. Aura zewntrzna prawdopodobnie nie pochodzi z aury wewntrznej.
2. Obie aury s wytworem jednej i tej samej siy.
Tak wic Kilner zakada istnienie siy aurycznej numer jeden (w skrcie 1AF), ktra wytwarza aur
wewntrzn, oraz siy aurycznej numer dwa (w skrcie 2AF), ktra wytwarza aur zewntrzn.
Sia auryczna numer jeden (1AF) dziaa bardzo energicznie w wyznaczonej jej dziedzinie. Dziki jej
miejscowemu wzmocnieniu mona wiadomie wysikiem woli wyrzuca z siebie promienie. Sia 2AF
jest bardziej ruchliwa i ma szerszy zakres dziaania ni 1AF. Wydaje si, e jest cakiem niezalena od
woli.
Stan zdrowia, oglny lub miejscowy, oddziaywa na te siy, a przez nie na aur, cho niekoniecznie
jednakowo na obie. Miejscowe schorzenie moe spowodowa zanik wszystkich prkw w aurze
wewntrznej, ktra wwczas staje si nieprzejrzysta i gsta oraz zmienia barw. Mog rwnie
wystpi w niej grube pasma, bardzo rne od cienkich prkw, charakterystycznych dla normalnego
stanu zdrowia; moe wreszcie spowodowa utworzenie prni wolnej od aury wewntrznej.
Powaniejsze schorzenie ciaa moe sprawi, e aura wewntrzna bdzie z jednej strony ciaa wsza
ni z drugiej, rwnoczenie bowiem moe ulec zmianie struktura aury wewntrznej, a czsto i jej
barwa.
Zmiany w aurze zewntrznej spowodowane przez 1AF s mniejsze ni w wewntrznej. Jej
szeroko moe si zmniejszy, lecz nigdy nie zniknie, cho barwa moe si zmieni. Jeeli ciao
ulegnie zmianom na wikszej powierzchni, potrafi to zupenie zmieni ksztat aury zewntrznej moe
si na przykad zwzi, cho nie ma to wpywu na aur wewntrzn; jeeli natomiast aura wewntrzna
si skurczy, to samo dzieje si z aur zewntrzn.
Zmiany w aurach mog by wynikiem choroby. Przy histerii aura zewntrzna jest szersza po obu
stronach tuowia; jej szeroko zmniejsza si nagle w pobliu ona, wystpuje te wypuko w
okolicach ldwiowych. Przy epilepsji jedna strona tak wewntrznej, jak i zewntrznej aury jest zwykle
na caej dugoci skurczona; aura wewntrzna staje si bardziej nieprzejrzysta, jej struktura grubsza, a
prki zmniejszaj si lub znikaj. Kolor aury jest zwykle szary.
Skurczenie si aury wewntrznej jest niewtpliwym symptomem powanej choroby. Niekiedy daje
si zauway jej cakowite rozdarcie.
Aura wewntrzna nie zmienia w wikszym stopniu swego ksztatu ani wielkoci, za to jej struktura
moe ulega znacznym zmianom. Aura zewntrzna natomiast zmienia si czciej i widoczniej w
zakresie swojego ksztatu i wielkoci, lecz prawie niedostrzegalnie w strukturze.
W razie choroby pierwszym symptomem jest zmniejszanie si lub cakowity zanik prkw;
rwnoczenie ziarnka staj si grubsze, co jest najwyraniej skutkiem czenia si mniejszych
ziarenek. Zaburzeniom w aurze wewntrznej towarzysz pari passu zmiany w aurze zewntrznej.
wiczenie oczu za pomoc ekranw utrudnia dokadn ocen zmian zachodzcych w zabarwieniu
aury. Wydaje si, e barwa zmienia si gwnie w zakresie od niebieskiej do szarej i e zaley bardziej
od temperamentu i zdolnoci umysowych ni od zmian w zdrowiu ciaa. Im wiksza jest energia
umysu, tym bkitniejsza staje si aura; brak energii mentalnej wyraa si w aurze w kolorze szarym.
Doktor Kilner przeprowadzi kilka eksperymentw, ktre dowiody, e wysikiem woli mona nie
tylko wysya promienie z rnych czci ciaa, lecz rwnie spowodowa zmian barwy promienia lub
czci aury. W ten sposb udao si wytworzy czerwon, t i niebiesk barw; najatwiej jest
wytworzy kolor niebieski, a najtrudniej ty. Dokadna analiza wynikw Kilnera wykazuje, e s one
w zasadzie zgodne z wynikami uzyskanymi przez jasnowidzw. Kilner zbada jednak pod pewnym
wzgldem bardziej drobiazgowo struktury aury i jej reakcje na choroby. To, co doktor Kilner nazywa
ciaem eterycznym, jest niewtpliwie identyczne z tym, co opisuj pod t sam nazw jasnowidzcy.
Prki w aurze wewntrznej s wyranie tym samym, co aura zdrowia. Aura zewntrzna natomiast
skada si z czsteczek eterycznych oprnionych z prany, jak rwnie z innej materii eterycznej,
wydalanej z ciaa.
Istniej podstawy do przewidywania, e dalsze udoskonalenie metody doktora Kilnera doprowadzi
do fizycznego postrzegania:
czakr eterycznych;
dopywu prany do ciaa i jej przepywu przez nie;
natury i struktury ciaa eterycznego wewntrz ciaa.
Od zaobserwowanych faktw, e:
zy stan zdrowia wywouje zaburzenia w aurze;
materia eteryczna stykajcych si aur czy si tworzc promienie;
promienie te mona tworzy wysikiem woli i kierowa nimi;
od woli zaley nawet barwa promieni
tylko may krok prowadzi do zagadnienia leczenia magnetycznego lub mesmerycznego.ROZDZIA XII: ZDOLNOCI ETERYCZNE
Zdolnoci eteryczne s rozszerzeniem zasigu zwykych zmysw fizycznych i umoliwiaj swym
posiadaczom postrzeganie "wibracji" wystpujcej w eterycznej czci wiata fizycznego. Bodce te
s odbierane przez siatkwk oka, lecz dziaaj na materi eteryczn. W niektrych szczeglnych
wypadkach inne czci ciaa eterycznego mog reagowa na te wibracje rwnie atwo, a nawet atwiej
ni oko. Wie si to zazwyczaj z pewnym rozwojem astralnym, gdy wraliwe czci ciaa
eterycznego odpowiadaj prawie zawsze czakrom astralnym.
Najoglniej mwic, istniej dwa rodzaje jasnowidzenia: nisze i wysze. Ten pierwszy wystpuje
sporadycznie u nierozwinitych ludw, takich jak dzikie plemiona rodkowej Afryki. Jest to raczej
rodzaj nieokrelonego bliej wyczuwania za pomoc caego ciaa eterycznego anieli wyrane
zmysowe postrzeganie wyspecjalizowanym organem. W praktyce zdolno ta zostaje prawie
cakowicie poza kontrol czowieka. Poniewa ciao eteryczne znajduje si w szczeglnie bliskim
powizaniu z ukadem nerwowym, kade oddziaywanie na ktrykolwiek z nich przenosi si
bezzwocznie na drugi. Przy jasnowidzeniu niszego stopnia odpowiadajce mu zaburzenia nerwowe
ogarniaj prawie cakowicie ukad sympatyczny.
U narodw wyej rozwinitych takie mgliste wyczuwanie w miar rozwoju umysowych zdolnoci
stopniowo zanika. W pniejszym etapie, kiedy dochodzi do rozwoju duchowego czowieka, odzyskuje
on zdolno jasnowidzenia. Tym razem jest ona dokadnie sprecyzowana, podporzdkowana woli, a
dziaa za pomoc organu zmysowego. Zwizana z tym aktywno nerwowa naley wwczas prawie
cakowicie do ukadu mzgowo-rdzeniowego.
Nisze formy psychizmu spotyka si czsto u zwierzt i u ludzi sabo rozwinitych pod wzgldem
umysowym. Psychizm historyczny i psychizm nie uregulowany wynika z niedorozwoju mzgu i
wszechwadzy sympatycznego ukadu nerwowego. Wielkie gruczoy podlegajce temu ukadowi
zawieraj due iloci materii eterycznej i z tego powodu s atwo dostpne dla wulgarnych wibracji
astralnych.
Zdolno widzenia eterycznego moe by chwilowa, pobudzona na przykad przez delirium
tremens, wskutek czego czowiek znajdujcy si w tym stanie spostrzega rne stwory eteryczne, a
take astralne; widywane wwczas we i inne okropnoci nale prawie zawsze do najniszych
typw istot, ktre rozkoszuj si wyziewami alkoholu, wydobywajcymi si z ciaa pijaka. Naley
zwrci uwag, e ciao eteryczne jest szczeglnie wraliwe na lotne skadniki alkoholu. Zdolno
jasnowidzenia moe take czasami przejawi si pod wpywem mesmeryzmu, wzmoonego napicia
nerwowego-wywoanego przez podniecenie, histeri, zy stan zdrowia narkotykw lub pewnych
rytualnych ceremonii, wywoujcych stan autohipnozy. Nie jest jednak wskazane wprowadzanie si w
sen mesmeryczny w celu uzyskania zdolnoci jasnowidzenia, gdy podporzdkowanie wasnej woli
cudzym wpywom moe spowodowa jej powane osabienie i uatwi innym oddziaywanie na ni.
Niekiedy czowiek, ktry zjedna sobie przyja eterycznych duchw przyrody, moe dziki ich
pomocy uzyska przebyski chwilowego jasnowidzenia i zobaczy tych swoich przyjaci. Chcc
rozwija tak przyja naley pamita, e duszki przyrody s ogromnie pochliwe i nieufne wobec
czowieka; nie lubi fizycznych emanacji przecitnego czowieka zapachw misa, tytoniu, alkoholu,
a take niskich i egoistycznych uczu, takich jak zmysowo, gniew czy przygnbienie. Silne,
bezinteresowne uczucia o wzniosym charakterze stwarzaj rodzaj atmosfery, w ktrej te istoty kpi
si z rozkosz. Prawie wszystkie duszki przyrody lubi muzyk, a niektre z nich maj szczeglny
pocig do pewnych melodii. C. W. Leadbeater opowiada, e widzia na Sycylii, jak modych pasterzy
grajcych na fujarkach otaczaa gromada duchw przyrody (wrek lub boginek), skaczcych z
radoci, cho pasterze pozostawali prawdopodobnie w bogiej niewiadomoci ich obecnoci. Czasem
jednak wieniacy widz duszki przyrody, o czym s wzmianki w literaturze wielu ludw.
Jedna z metod rozwijania eterycznego widzenia polega na wykorzystaniu wyobrani. Chodzi o to,
e naley stworzy wyobraenie tego, co znajduje si wewntrz jakiego fizycznego przedmiotu, np.
zamknitego pudeka. Inaczej mwic odgadn wysikiem natonej wyobrani lub "zobaczy" to,
czego zwyky wzrok nie moe zobaczy. Po licznych prbach efekty s lepsze, niby to miao wynika
z rachunku prawdopodobiestwa. Wreszcie czowiek zaczyna rzeczywicie dostrzega eterycznie to,
co z pocztku tylko sobie wyobraa. Wielu ludzi, jeli zechce zada sobie trud wytania wzroku,
moe w korzystnych warunkach owietlenia zobaczy fluid mesmeryczny, to znaczy eter nerwowy
wypywajcy z doni mesmerysty. Baron Reichenbach w poowie dziewitnastego wieku stwierdzi, e
znalaz ponad szedziesit osb, potraficych dostrzega te emanacje, jak rwnie podobne,
pochodzce z magnesw fizycznych, krysztaw i drutw miedzianych, z ktrych jeden koniec byt
wystawiony na dziaanie promieni sonecznych. Obserwatorzy pozostawali zwykle przez kilka godzin w
ciemnym pokoju, aby siatkwka ich oczu staa si bardziej wraliwa. Pewni uczeni francuscy, ktrzy
normalnie nie mogli widzie promieni N, zobaczyli je po spdzeniu kilku godzin w ciemnym pokoju.
Moemy odnotowa, e promienie N s wynikiem wibracji ciaa eterycznego, ktre wywouj
falowanie w otaczajcym eterze. Takie promienie emituj metale, kwiaty i zwierzta, ale pod
dziaaniem chloroformu emisja cakowicie ustaje. Tych promieni nigdy nie wydzielaj zwoki. Take
rodki znieczulajce usuwaj materi eteryczn z ciaa fizycznego, co uniemoliwia emanacj
promieni N.
Pene i kontrolowane przez siebie posiadanie wzroku eterycznego pozwala czowiekowi widzie
przez materi fizyczn; na przykad mur z cegie zdaje si mie konsystencj lekkiej mgy, mona
dokadnie opisa zawarto pudeka lub odczyta zapiecztowany list; po zdobyciu pewnej wprawy
jest moliwe odnalezienie potrzebnego akapitu w zamknitej ksice. Czowiek posiadajcy eteryczny
wzrok moe go uywa w zalenoci od potrzeb, a przejcie od zwykego widzenia do eterycznego
jest rwnie atwe, jak przestawienie wzroku fizycznego z bliszego przedmiotu na dalszy, gdy zmiana
polega w rzeczywistoci na zogniskowaniu wiadomoci.
Dla eterycznego wzroku ziemia jest w pewnym stopniu przezroczysta, tak e czowiek moe
patrze do gboko. Ciaa ludzi i zwierzt s na og przezroczyste, dziki czemu mona widzie
funkcjonowanie wewntrznych organw oraz rozpozna w pewnej mierze chorob.
Wzrok eteryczny pozwala widzie liczne istoty, takie jak nisze rzdy duchw przyrody
posiadajcych ciaa eteryczne. Do tej kategorii nale prawie wszystkie wrki lub boginki, krasnoludki
i chochliki.
Istnieje pewien rodzaj piknych, penych wdziku wrek lub boginek, yjcych na powierzchni
ziemi i posiadajcych ciaa eteryczne, ktre na drabinie ewolucji przeszy przez ycie traw, rolin
zboowych, mrwek, pszcz i drobnych duszkw przyrody. Po okresie ycia w postaci wrek staj
si salamandrami, czyli duchami ognia, a potem sylfami, czyli duchami powietrza, a jeszcze pniej
przechodz do krlestwa aniow. Ich ksztaty s liczne i rozmaite, ale najczciej maj ludzk posta,
jakkolwiek nieco zmniejszon, przy czym jedna z czci ciaa jest groteskowo wyolbrzymiona.
Poniewa materia eteryczna jest plastyczna i moe by atwo modelowana si samej myli, wrki
przybieraj dowolne postacie. Niezalenie od tego maj one wasn posta, do ktrej wracaj, gdy nie
ma jakiej szczeglnej potrzeby przybierania innej. W celu przybrania ksztatu odmiennego od
wasnego wrka musi go sobie dokadnie wyobrazi i skupi na nim sw myl; gdy tylko myl od tego
odbiegnie, nastpuje powrt do pierwotnego stanu.
Materia eteryczna nie poddaje si tak szybko dziaaniu siy jak astralna. Materia mentalna zmienia
si rwnoczenie z myl, astralna za poda za ni tak szybko, e zwyky obserwator nie zdoa
dostrzec adnej rnicy. Gdy jednak w gr wchodzi materia eteryczna, wzrok moe ledzi bez trudu
wzrost lub zmniejszanie si postaci. Sylf astralny jak byskawica przechodzi od jednego ksztatu do
drugiego, natomiast wrka eteryczna zwiksza lub zmniejsza sw posta szybko, ale nie
natychmiastowo. Istniej te granice, w obrbie ktrych wrka eteryczna moe zmienia swoj
wielko; z naturalnej wysokoci trzydziestu centymetrw moe powikszy si do metra
osiemdziesiciu, ale tylko kosztem znacznego wysiku trwajcego zaledwie kilka minut.
Jeden ze strumieni rozwijajcego si ycia po opuszczeniu krlestwa mineralnego zamiast przej
do krlestwa rolinnego przyodziewa si w ksztaty eteryczne i zamieszkuje wntrze ziemi, yjc
wewntrz twardych ska, ktre jednak nie stanowi przeszkody dla ich ruchu czy widzenia. W
pniejszym stadium istoty te, cho nadal przebywaj w masywnych skaach, zbliaj si do
powierzchni ziemi, a najbardziej rozwinite mog czasem na krtki czas si od niej oderwa. Gnomy
te, ktre czasami mona widzie, a jeszcze czciej sysze w pieczarach czy kopalniach, staj si
widzialne bd dziki ich zmaterializowaniu si przez skupienie dookoa siebie osony z materii
fizycznej, bd dziki chwilowemu jasnowidzeniu obserwatora. Maj one jednak wstrt do
przebywania w pobliu istot ludzkich, ktre to uczucie jest wsplne wszystkim duchom przyrody z
wyjtkiem najniszych ich typw. Niektre spord tych najniszych typw eterycznych duchw
przyrody z estetycznego punktu widzenia nie maj w sobie nic pocigajcego. Wygldaj jak
bezksztatna masa o wielkich, czerwonych otwartych paszczach i ywi si wstrtnymi oparami krwi i
rozkadajcego si misa. Drapiene stwory, podobne do skorupiakw, brzowej lub
brzowoczerwonej barwy unosz si nad domami o zej sawie, a dzikie potwory podobne do
omiornicy rozkoszuj si karczemnymi awanturami i wyziewami alkoholu.
Istoty uznawane za bstwa szczepowe, ktrym skada si krwawe ofiary lub daniny z misa
spalanego na otarzu, nale do stworw najniszego rzdu, wyposaonych w ciaa eteryczne, gdy
tylko one mog wchania emanacje fizyczne jako dostarczajce im pokarmu lub przyjemnoci.
Opowieci o cudownych lekach lub maciach, ktre przyoone do oczu umoliwiaj widzenie
duchw przyrody, zawieraj czstk prawdy. Jednake adne namaszczenie oczu nie daje zdolnoci
jasnowidzenia astralnego, mimo e nacieranie niektrymi maciami caego ciaa moe pomc ciau
astralnemu odczy si od ciaa fizycznego w peni wiadomoci. Natomiast nacieranie nimi
fizycznych oczu moe atwo pobudzi wzrok eteryczny.
Dla eterycznego wzroku ciaa eteryczne ludzi s widzialne. Obserwuje si je czasem nad wieo
zasypanym grobem. Podczas seansw spirytystycznych mona dostrzec materi eteryczn
wydobywajc si z lewego boku medium, jak te obserwowa rne metody posugiwania si t
materi przez istoty, chcce porozumiewa si z uczestnikami seansu.
Wzrok eteryczny pozwala widzie kilka nowych barw, cakiem odmiennych od znanych nam barw
widma sonecznego i dlatego nie dajcych si opisa za pomoc znanych nam sw. Czasami te inne
barwy s poczone z ju znanymi, tak e dwie powierzchnie, jednakowe dla zwykego wzroku pod
wzgldem koloru, dla spojrzenia eterycznego maj odmienne zabarwienia. Chemik odkryby nowy
wiat, gdyby potrafi pracowa z substancjami eterycznymi, tak jak pracuje z gazami czy pynami.
W wiecie mineraw wystpuje wiele substancji eterycznych, o istnieniu ktrych nic nie wie
zachodnia nauka. W pierwszym krgu ciaa ludzkie zbudowane byy wycznie z materii eterycznej i
podobne do mglistych, wdrownych obokw, prawie bezksztatnych.
Eteryczny wzrok moe nas informowa o zdrowiu naszego otoczenia, wykrywa zalki chorb,
wszelkie zanieczyszczenia. Dobroczynne skutki podry zawdziczamy w znacznym stopniu zmianie
wpyww eterycznych i astralnych, zwizanych z kad miejscowoci lub czci kraju. Ocean, gry,
lasy, wodospady posiadaj wasny typ istot astralnych i eterycznych, tak samo jak i widzialnych, ktre
na nas oddziauj kade na swj sposb. Wiele z tych niewidzialnych istot promieniuje si yciow,
a wibracje przez nie wytwarzane budz w ciele eterycznym czowieka, jak i w ciele astralnym i
mentalnym, nowe nie poruszone dotd ich partie. Efekt tego przypomina wiczenia mini, ktre
normalnie s mao czynne w pierwszym etapie jest to nieco mczce, ale na dusz met wyranie
zdrowe i poyteczne.
Przypisywanie wypoczynkowi pod sosn z gow zwrcon na pnoc szczeglnie
wzmacniajcego dziaania ma swoje uzasadnienie. Prdy magnetyczne pynce po powierzchni ziemi
wytwarzaj agodne cinienie i jakby "przeczesuj" ciaa astralne i eteryczne. Dziki temu wzmacniaj
ich czsteczki i przynosz odpoczynek oraz spokj. Promieniowanie sosny uwraliwia czowieka na
prdy magnetyczne, a poza tym drzewo to nieustannie wydziela si yciow w takiej postaci, w ktrej
czowiek z atwoci moe j wchania.
Istnieje rodzaj przypywu i odpywu energii magnetycznej pomidzy Ziemi a Socem, ktrego
punktami zwrotnymi s godziny poudnia i pnocy.
Wielkie prdy eteryczne, ktre nieustannie przesuwaj si po powierzchni ziemi od bieguna do
bieguna, maj tak potne rozmiary, e ich sia jest rwnie nieodparta jak sia przypywu morza.
Istniej metody, dziki ktrym mona wykorzystywa bezpiecznie t si, jakkolwiek nieumiejtne
prby byyby wysoce niebezpieczne. Mona take uytkowa olbrzymi si cinienia eterycznego. Co
wicej, przetwarzajc materi grub na bardziej subteln mona wyzwoli zawarte w niej ogromne
rezerwy energii potencjalnej, tak jak utajona energia cieplna moe by wyzwolona przez zmian stanu
widzialnej energii fizycznej. Odwrotny proces pozwala zamieni materi eteryczn w gstsz i w ten
sposb spowodowa materializacj.
Moliwo ta znajduje zastosowanie w nagych wypadkach, gdy czowiek bdcy w ciele astralnym
spenia rol "niewidzialnego pomocnika" i musi oddziaywa na materi fizyczn. Aby to osign,
niezbdna jest zdolno do duszej koncentracji umysu, jeli bowiem umys cho na chwil odbiegnie
od swojego zadania, materializowany ksztat natychmiast powrci do pierwotnego stanu.
Przyczyna, dla ktrej przedmiot fizyczny po przeniesieniu go w stan eteryczny moe by nastpnie
odtworzony w pierwotnym ksztacie, polega na tym, e elementalna esencja zachowuje nadal t sam
form. Kiedy wic przestanie dziaa sia woli, esencja funkcjonuje jako model, wok ktrego skupiaj
si czstki na nowo krzepnce. Gdy jednak przedmiot stay pod dziaaniem ciepa zostanie
przemieniony w gaz, wwczas esencja elementalna tworzca przedmiot rozprasza si nie dlatego, e
jest wraliwa na wysok temperatur, lecz ze wzgldu na zniszczenie jej tymczasowego ciaa staego
powraca do wielkiego zbiornika esencji. Podobnie wysze skadniki czowieka, cakowicie niewraliwe
na gorco czy zimno, musz opuci ciao fizyczne, gdy zniszczy je ogie.
Mona wic za pomoc odpowiednich rodkw przeprowadzi przedmiot fizyczny w stan
eteryczny, a nastpnie przenie go w inne miejsce, nawet przez sta materi na przykad przez
mur za pomoc prdu astralnego. Po wycofaniu si dezintegrujcej energii cinienie eteryczne
powoduje powrt materii do stanu pierwotnego.
Kiedy czowiek zdobywa eteryczn wraliwo, a zwaszcza zdolno widzenia eterycznego,
wwczas nastpuje rwnie odpowiednia zmiana w funkcjonowaniu innych zmysw. Astrologowie
zapewniaj, e take wpywy planetarne, powodujc rozszerzanie si lub zagszczenie eterycznej
atmosfery, stwarzaj dla medytacji mniej lub bardziej sprzyjajce warunki.
Kadzido dziaa na ciao eteryczne w podobny sposb jak barwy na ciao astralne i dlatego mona
si nim posugiwa w celu szybszego zharmonizowania cia czowieka. Pewne zapachy, zdaniem
znawcw, mog suy do oddziaywania na cakiem rne czci mzgu.
Charakter widzenia eterycznego jest cakiem odmienny od widzenia astralnego. Przy widzeniu
astralnym wchodzi w gr zupenie nowy czynnik, okrelany czsto mianem czwartego wymiaru, dziki
ktremu na przykad szecian wydaje si spaszczony, a jego wszystkie ciany s jednakowo
widoczne, tak jak i zamknite w nim czsteczki. Widzenie eteryczne ogranicza si natomiast do
widzenia poprzez przedmioty, przy czym gsto materii, przez ktr si patrzy, osabia znacznie
dokadno oraz ostro obserwacji. Te trudnoci nie wystpuj przy widzeniu astralnym.
Termin "through" (zdolno widzenia przez wszystko), zastosowany przez W. T. Steada w
odniesieniu do widzenia czterowymiarowego, wyraa dokadnie istot widzenia eterycznego, ale nie
astralnego.
Wzrok eteryczny moe te suy do powikszania ogldanych przedmiotw. Metoda ta polega na
przeniesieniu wraenia eterycznego z siatkwki bezporednio do eterycznego mzgu; przez skupienie
uwagi na jednej lub kilku eterycznych czstkach uzyskuje si podobiestwo obrazu, otrzymanego za
pomoc organu wzrokowego, uytego do obserwowania drobnego przedmiotu. Bardziej pospolita
metoda, chocia wymagajca wyszego stopnia rozwoju, polega na "wysuniciu" ze rodka czakry
midzybrwiowej gitkiej rurki, utworzonej z materii eterycznej, zawierajcej na kocu atom, ktry
spenia funkcj soczewki. Wszystkie spirale (siedem) takiego atomu musz by w peni rozwinite.
Mona go take dowolnie rozszerza lub kurczy. Zdolno ta jest waciwa ciau przyczynowemu i
wobec tego, gdy soczewk tworzy atom eteryczny, konieczne jest jeszcze wprowadzenie systemu
odzwierciedlajcego odpowiednika. Przy dalszym rozszerzaniu tej zdolnoci operator moe dziki
dugiemu skupieniu swej wiadomoci w soczewkach rzutowa t wiadomo na odlego. Ta
sama zdolno, inaczej jednak zastosowana, moe by uyta do pomniejszenia ogldanego
przedmiotu, co pozwala zobaczy w caoci obiekt zbyt duy nawet do ogarnicia go zwykym
wzrokiem. Zdolno t w Egipcie symbolizowa w, umieszczony na rodku czoa w okryciu gowy
faraona.
Wiele przejaww jasnowidzenia wykazywanego na seansach spirytystycznych przez zmarych
ludzi, a polegajcego na czytaniu ustpw w zamknitej ksice, ma charakter jasnowidzenia
eterycznego.
Jedna z odmian telepatii take naley do typu eterycznego i moe si przejawi w dwojaki sposb:
przez tworzenie obrazu eterycznego, widzialnego tylko dla jasnowidzcego;
przez powstanie obrazu eterycznego, wzbudzajcego fale eteryczne promieniujce na zewntrz,
ktre po dotarciu do drugiego mzgu eterycznego wywouj w nim taki sam obraz.
Organem mzgu sucym do przenoszenia myli, zarwno do jej przekazywania, jak i odbierania,
jest gruczo szyszynki. Jeli kto myli o czym intensywnie, wywouje wibracje eteru, ktrym jest
nasycany ten gruczo. Wytwarza si wwczas prd magnetyczny, ktry wywouje lekki dreszcz lub
wraenie "mrowienia". Wraenie to potwierdza wyrazisto myli, jej jasno i dostateczn moc do
dalszego przekazania. U wikszoci ludzi szyszynka nie jest jeszcze w peni rozwinita; nastpi to
dopiero w toku dalszej ewolucji.
Studiujcym okultyzm znany jest proces pozwalajcy wygina promienie wiata, tak i po
okreniu jakiego przedmiotu mog biec dalej w pierwotnym kierunku. Wskutek tego przedmiot,
okrany przez promienie wiata, moe sta si niewidzialny dla zwykego wzroku. Mona sdzi, e
to zjawisko jest rezultatem umiejtnoci manipulowania szczegln form materii eterycznej, ktra jest
orodkiem przesyania wiata.ROZDZIA XIII: MAGNETYZACJA PRZEDMIOTW
Czowiek moe uywa swojego magnetyzmu, czyli fluidu witalnego, nie tylko do mesmeryzowania
lub leczenia innych ludzi, ale take do nasycenia nim w podobny sposb przedmiotw fizycznych. W
rzeczy samej, kady przedmiot znajdujcy si w cisym kontakcie z dowolnym czowiekiem wchania
jego magnetyzm i nastpnie przekazuje osobie, ktra go nosi, co z tego samego stanu uczu lub
myli, ktrymi zosta naadowany. Stanowi to przynajmniej czciowo wyjanienie dziaania
talizmanw lub amuletw, maskotek i relikwi, jak rwnie nabonych uczu i gbokiej czci,
wydzielanych dosownie przez ciany katedr i kociow, gdzie kady kamie jest prawdziwym
talizmanem, naadowanym czci ipobonoci budowniczego, powiconym przez biskupa i
zasilanym przez pobone myloksztaty kolejnych pokole w cigu tysicy lat.
Proces ten trwa nieprzerwanie, cho niewielu ludzi uwiadamia sobie ten fakt. Warto tytuem
przykadu poda, e artykuy ywnociowe maj skonno wchaniania magnetyzmu osb, ktre je
przygotowuj, dotykaj ich lub znajduj si w pobliu. Ten fakt jest przyczyn surowych regu
przestrzeganych przez Hindusw, jeli chodzi o spoywanie posikw w obecnoci osb nalecych
do niszej kasty lub majcych podejrzany magnetyzm. Dla okultysty czysto magnetyczna jest
rwnie wana jak fizyczna. Takie artykuy spoywcze jak chleb szczeglnie atwo wchaniaj
magnetyzm osb zajtych ich wyrobem, poniewa przez ich rce przepywaj najsilniejsze prdy
magnetyczne. Na szczcie dziaanie ognia podczas pieczenia lub gotowania usuwa wikszo
odmian fizycznego magnetyzmu. Niektrzy okultyci uywaj przy stole tylko wasnych przyrzdw,
aby zapobiec w miar moliwoci wszelkiemu pomieszaniu magnetyzmu, a nawet nie pozwalaj
nikomu strzyc swoich wosw z wyjtkiem osb, ktrych magnetyzm zyska ich aprobat. Gowa jest
bowiem z natury rzeczy czci ciaa, w ktrej magnetyzm jest najmniej podany.
Ksiki, szczeglnie w bibliotekach miejskich, s zazwyczaj naadowane mieszanin przernych
magnetyzmw.
Szlachetne kamienie, bdce najdoskonalszym wytworem krlestwa mineralnego, maj bardzo
wielk zdolno wchaniania i zachowywania wrae. Wiele klejnotw jest nasyconych uczuciami
zazdroci lub podania, a niekiedy s naadowane emanacjami fizycznymi i innymi, zwizanymi ze
zbrodniami, popenionymi dla ich zdobycia. Takie klejnoty zachowuj te doznania przez tysice lat w
niezmienionej postaci, tak i psychometrzy maj mono widzenia w ich ssiedztwie
najokropniejszych scen. Z tego te wzgldu wikszo okultystw odradza z reguy noszenie
klejnotw. Niemniej jednak klejnoty (gemmy) mog stanowi potne zbiorniki dobrych i podanych
wpyww. Tak na przykad kamienie gnostykw, uywane przed dwoma tysicami lat podczas
ceremonii wtajemnicze, po dzi dzie zachoway potne magnetyczne waciwoci. Nie straciy ich
take niektre skarabeusze, cho s o wiele starsze od gnostycznych gemm.
Pienidze, czy to w postaci monet, czy banknotw, s naadowane najbardziej odraajcym
magnetyzmem. Nie tylko s naadowane wielk mieszanin rnych rodzajw magnetyzmu, ale take
otoczone mylami i uczuciami osb, ktre miay je w swoich rkach. Skutki wzburzenia i
rozdranienia, ktrym ulegaj pod wpywem emanacji pienidzy ciaa astralne i mentalne, mona
porwna do skutkw wywoanych bombardowaniem ciaa fizycznego emanacjami radu. Pod tym
wzgldem najgorsze s miedziane i brzowe monety oraz stare, brudne banknoty. Nikiel w mniejszym
stopniu ni mied przyjmuje i przechowuje ze wpywy, a jeszcze mniej srebro i zoto.
Pociel jest kolejnym przykadem fizycznego przedmiotu, wchaniajcego i emanujcego
magnetycznym wpywem; wiele osb zwrcio uwag, e nawiedzay je czsto nieprzyjemne sny po
uyciu poduszki, ktra przedtem suya osobie o niemiym charakterze. Jeli uywamy wyrobw z
weny jako kodry lub ubrania, powinnimy unika bezporedniego zetknicia ze skr, poniewa
wena jest nasycona zwierzcym magnetyzmem.
Metoda celowego sporzdzania talizmanu polega przede wszystkim na cakowitym oczyszczeniu
przedmiotu wysikiem woli z jego aktualnej materii eterycznej. Gdy dotychczasowa materia zostanie
usunita, wwczas zajmuje jej miejsce zwyky eter z otaczajcej atmosfery, gdy istnieje cinienie
eteryczne odpowiadajce cinieniu atmosferycznemu, cho zdecydowanie wiksze. Nastpnie
przeprowadza si ten sam proces w stosunku do materii astralnej i mentalnej, dziki czemu przedmiot
przeznaczony na talizman staje si czyst bia kart, na ktrej mona pisa, co si zechce. Z kolei
operator kadzie praw do na tym przedmiocie, napeniajc wasn osob tymi szczeglnymi
cechami, ktre pragnie nada talizmanowi oraz czynic wysiek woli, aby te cechy spyny na
talizman. Dowiadczony okultysta przeprowadza cay proces zdecydowanym wysikiem woli niemal
momentalnie, ale inni ludzie potrzebuj na to wicej czasu.
Podany wyej sposb dotyczy jedynie talizmanw oglnych. Talizman dostosowany to talizman
stworzony specjalnie wedug potrzeb danej osoby; podobny jest raczej do indywidualnej recepty na
lekarstwo ni do oglnie wzmacniajcego leku. Przeznaczeniem talizmanu oywionego jest trwanie
jako rdo promieniowania przez stulecia. W tej kategorii rozrniamy dwa rodzaje:
talizman otrzymuje czstk szlachetnego minerau, emitujc nieustannie prd czsteczek, ktre
naadowuj si si zgromadzon w talizmanie. Zadanie rozdzielania energii przypada zatem w
udziale mineraowi, co z kolei zapewnia du oszczdno energii;
jego skadniki s tak uoone, e staje si rodkiem przejawiania dla pewnych klas
nierozwinitych duchw przyrody, dostarczajcych talizmanowi siy potrzebnej do promieniowania.
Takie talizmany mog trwa tysice lat, stajc si rdem intensywnej radoci dla duszkw przyrody
oraz przynoszc wiele dobrego ludziom, ktrzy zbli si do takiego centrum magnetycznego.
Talizman czcy zostaje namagnetyzowany w taki sposb, aby pozostawa w cisym zwizku ze
swym twrc i stanowi rodzaj forpoczty jego wiadomoci. Osoba noszca taki talizman moe dziki
temu zwizkowi odwoywa si do pomocy twrcy lub te twrca moe za jego porednictwem
kierowa ku tej osobie strumie swojej siy. Talizman moe uatwi to, co przedstawiciele Christian
Science nazywaj "leczeniem na odlego".
W wyjtkowych i rzadkich przypadkach talizman fizyczny moe by zwizany z ciaem
przyczynowym Adepta, tak jak to si stao z talizmanami zakopanymi w rnych krajach przez
Apoloniusza z Tyany przed okoo 1900 laty. Energia promieniujca z tych przedmiotw ma si
przyczynia do stworzenia w tych miejscach centrw wielkich wydarze w przyszoci. Niektre z nich
ju istniej, inne zostan wykorzystane w niedalekiej przyszoci w zwizku z prac przychodzcego
na ziemi Chrystusa. Z reguy w miejscu, gdzie y jaki wity czowiek lub zaszo Wtajemniczenie
bd spoczywaj doczesne szcztki wybitnej osobistoci, wznosi si wielkie witynie, w ktrych
powstaj potne orodki magnetyczne, mogce przetrwa tysice lat. Nawet jeli relikwia nie posiada
duej mocy lub nie jest autentyczna, nabone uczucia gromadzone w tym miejscu przez zastpy
ptnikw w cigu stuleci uczyni z niej aktywny orodek dobroczynnego promieniowania. Wpyw
takich miejsc na rzesze pielgrzymw i zwiedzajcych je osb jest niewtpliwie dodatni.
Jak wspominalimy wczeniej, kamienie szlachetne z natury nadaj si na talizmany czy amulety.
Owoc rudrakszy jest czsto uywany w Indiach do wyrobu naszyjnikw, gdy chodzi o uduchowion
myl, medytacj lub usunicie zakcajcych wpyww. Paciorki sporzdzane z roliny zwanej tulsi to
inny przykad podobnego dziaania. Ciekaw kategori naturalnych talizmanw stanowi przedmioty o
silnym zapachu. ywice na przykad, z ktrych sporzdza si kadzida, mog by dobrane z gatunkw
sprzyjajcych wzniosym i nabonym rozmylaniom. Istnieje rwnie moliwo doboru skadnikw o
odwrotnym dziaaniu, co niekiedy czyniy redniowieczne czarownice.
Dowiadczony okultysta nigdy nie zaniedba sposobnoci wyposaenia adunkiem dobroczynnej
siy przedmiotw, ktre przechodz przez jego rce, takich jak listy, ksiki czy upominki. Prostym
wysikiem woli moe on naadowa w ten sposb nawet list pisany na maszynie i to w wikszym
stopniu ni kto inny piszcy list rcznie, lecz nie znajcy powyszej prawdy. Zwykym ruchem rki,
ktremu towarzyszy odpowiednia myl, mona odmagnetyzowa prawie natychmiast poywienie,
ubranie, pociel, pokj itp. Tego rodzaju demagnetyzacja, usuwajca magnetyzm wytworzony
zewntrznymi okolicznociami, nie oddziaywa na magnetyzm przyrodzony, na przykad w postaci
odraajcych wibracji misa, ktrych nie zniszczy nawet gotowanie. Demagnetyzacj pomieszcze
mieszkalnych mona uatwi przez spalenie kadzida lub wonnych pastylek, skrapianie wod
oczywicie po uprzednim poddaniu ich temu samemu procesowi, jaki ma miejsce podczas
sporzdzania talizmanw.
Naley take pamita, e materia fizyczna w organizmie czowieka pozostaje w niezwykle cisym
zwizku z materi astraln i mentaln. Dlatego te wszystko, co jest ordynarne i prostackie w ciele
fizycznym musi powodowa taki sam stan w pozostaych ciaach; std tak wana dla okultysty jest
dbao o fizyczn i magnetyczn (czyli eteryczn) czysto.
Takim przykadem magnetyzacji jest wicona woda, stosowana w kocioach chrzecijaskich.
Wskazania rzymskiego rytuau wyranie wiadcz, e kapan najpierw przystpuje do
"egzorcyzmowania" (czyli oczyszczania ze wszystkich szkodliwych wpyww) soli i wody, a nastpnie,
czynic znak krzya, "bogosawi" te elementy, co oznacza, e przelewa on na nie wasny magnetyzm.
Jego wola jest skierowana na usunicie wszelkich zych myli i uczu. Warto podkreli, e sl
zawiera chlor, pierwiastek "ogniowy std poczenie wody wielkiego rozpuszczalnika z ogniem
wielkim "poeraczem" ma w wysokim stopniu wasnoci oczyszczajce.
Dokadnie takie same procesy stanowi podstaw wielu innych ceremonii chrzecijaskiego
kocioa; tak jest przy chrzcie, przy ktrym wici si wod znakiem krzya, przy powicaniu kocioa
i cmentarza, naczy liturgicznych, szat kapaskich, dzwonw, kadzida, a wreszcie przy
bierzmowaniu i wywicaniu ksiy oraz udzielaniu sakry biskupiej.
W obrzdzie Eucharystii wino wywiera potny wpyw na wysze sfery wiata astralnego, a woda
wywouje wibracje eteryczne.
Podczas chrztu w Liberalnym Kociele Katolickim kapan czyni znak krzya na czole, gardle, sercu
i splocie sonecznym dziecka. Powoduje to otwarcie czakr eterycznych, tak i zwikszaj si one do
rozmiarw korony (dawna moneta angielska), zaczynaj byszcze i obraca si jak u dorosego
czowieka. Co wicej, woda dotykajc czoa wywouje siln wibracj materii eterycznej, pobudza
mzg, a nastpnie za porednictwem przysadki mzgowej oddziaywa na ciao astralne, a przez nie
na ciao mentalne. Nastpnie, przez namaszczenie krzyem wierzchoka gowy, kapan czyni z czakry
rodzaj sita, nie przepuszczajcego niszych, prostackich uczu, wpyww i czstek, oraz wysikiem
woli powoduje zamknicie otwartych uprzednio orodkw.
Przy bierzmowaniu efekt wywoany w pierwiastku atmy odzwierciedla si w ciele eterycznym.
Przy wywicaniu kapana dy si do oczyszczenia drogi pomidzy wyszymi pierwiastkami a
fizycznym mzgiem. Bogosawiestwo rozlewa si po mzgu eterycznym i powinno przepyn przez
przysadk mzgow, ktra jest punktem najcilejszego poczenia staego ciaa fizycznego oraz cia
eterycznego i astralnego. Namaszczenie gowy biskupa krzyem ma na celu oddziaanie na czakr
brahmarandr w taki sposb, e zaokrglona zwykle wklso zamienia si w wystajcy stoek, jaki
czsto mona widzie na posgach Buddy.
wicenie kleryka przede wszystkim ma na celu pobudzenie ciaa eterycznego; wicenie
odwiernego oddziaanie na ciao astralne; lektora na ciao mentalne; egzorcysty na ciao
przyczynowe. wicenie, ktre otrzymuje egzorcysta, pomaga mu rozwin zdolnoci lecznicze.
Niewykluczone, e dawniej istnia zwyczaj, bdcy rdem obecnego rzymskiego sposobu
namaszczania organw zmysowych, polegajcy na piecztowaniu czakr w ciele umierajcego
czowieka, aby uniemoliwi zym istotom zawadnicie tym ciaem po opuszczeniu go przez
waciciela.
Prawdopodobnie mona by zagodzi wiele dolegliwoci nerwowych przez namaszczenie
powiconym olejem; rwnie choroby ciaa eterycznego mona skutecznie leczy przez
"namaszczenie". Pastora biskupa, zawierajcy w swojej gowicy powicone klejnoty, stanowi rdo
szczeglnie silnej energii eterycznej; promieniuje ona z klejnotw i jest bardzo mocna. redniowieczni
alchemicy stosowali podobne metody, posugujc si namagnetyzowanymi szpadami, lekarstwami itp.
W staroytnych misteriach tyrs byt silnie namagnetyzowanym instrumentem, ktry przykadano do
krgosupa kandydata, udzielajc mu w ten sposb zawartego w nim magnetyzmu.ROZDZIA XIV: EKTOPLAZMA
Ektoplazma oznacza to, co jest uksztatowane zewntrz ludzkiego ciaa i jest nazw nadawan
wycznie materii eterycznej, ktra wydobywa si z medium i stanowi podstaw zjawisk wystpujcych
podczas seansw spirytystycznych.
Nieyjcy ju doktor W. J. Crawford opisa w swoich pracach staranne i mozolne badania, jakie
podj, by wyjani takie zjawiska, jak podnoszenie stow (lewitacja) oraz pukanie i rnego rodzaju
haasy. Trzeba podkreli, i podczas wszystkich dowiadcze Crawforda medium znajdowao si w
stanie penej wiadomoci.
W. J. Crawford rozpatrywa problem lewitacji i innych zjawisk jako zagadnienia czysto
mechaniczne. Stosujc aparaty, zarwno mechaniczne, jak i elektryczne, rejestrujce zuycie energii,
zdoa wykry, obserwujc i wysnuwajc z tego wnioski, modus operandi wystpujcych w zjawiskach
"struktur psychicznych". Znacznie pniej udao mu si zweryfikowa swoje przypuszczenia na
podstawie bezporedniego postrzegania oraz fotografii. Ot stwierdzi on, e ektoplazm
wydobywajc si z medium przystosowuj i ksztatuj "operatorzy", ktrzy kieruj powstawaniem
zjawiska i ktrzy nadaj jej posta "rdki" (jak okreli to Crawford). Jeden koniec tej rdki jest
poczony z medium, a drugi przywiera jak ssawka do ng lub innego przedmiotu. Sia psychiczna
dziaajca za porednictwem "rdki" przemieszcza w rozmaity sposb stoy i inne przedmioty bez
jakiegokolwiek fizycznego kontaktu z osobami obecnymi na seansie. Pukania czy inne haasy
powstaj przez uderzenia rdki o podog, st, dzwonek itp.
Gwna cz ektoplazmy zwykle pochodzi od medium, chocia uzupeniaj j w niewielkim
stopniu wszyscy lub prawie wszyscy uczestnicy seansu. Cho ektoplazma jest niewidzialna dla
zwykego wzroku, mona j niekiedy odczu. Z reguy opisuje si j jako wilgotn, lepk, chodn,
oliz, prawie oleist, jak gdyby powietrze pomieszane byo z czsteczkami martwej i odraajcej
materii.
Rdki psychiczne emanujce z medium mog mie na kocu rozmait rednic, wahajc si
od dwunastu do dwudziestu centymetrw, a wolny ich koniec moe przybiera rny ksztat i stopie
twardoci. Ten koniec moe by wypuky lub paski, okrgy lub owalny, delikatny jak ciao dziecka lub
twardy niczym elazo. Na dugoci kilku cali od wolnego koca rdka robi wraenie ciaa staego,
dalej jednak staje si nieuchwytna, jakkolwiek stawia opr, cignie, popycha, skrca itp.
W tej nie dajcej si namaca czci wyczuwa si jednak strumie zimnych czstek, podobnych
do zarodnikw, a wydobywajcych si z medium na zewntrz. Jest prawdopodobne, e w niektrych
wypadkach (z wyjtkiem lewitacji) odbywa si pene krenie materii eterycznej, ktra wypywa z
medium i powraca do niego, cho przez inn cz ciaa. Grubo i twardo koca rdki ulega
zmianom w zalenoci od potrzeb. Wiksze rdki z reguy s mikkie na kocu, a tylko mniejsze
mog by twarde i zwarte.
Zdaniem Crawforda rdki s snopami skupionych nici, mocno ze sob powizanych i
przylegajcych do siebie. Sia psychiczna pynie wzdu tych nici i nadaje caej strukturze nieugito
dwigaru, ktry mona nastpnie dowolnie porusza za pomoc si uruchamianych w ciele medium.
Pewne eksperymenty wskazywayby na to, e koniec rdki skada si z grubej, mniej lub bardziej
elastycznej bony lub skry, rozpitej na zbkowanej, elastycznej ramie. Elastyczno bony jest
ograniczona i pod nadmiernym naciskiem moe ona ulec pkniciu, odsaniajc zbkowan ram.
Fakt, e pod dotkniciem rdki elektroskop moe ulec rozadowaniu, dowodzi, i spenia ona rol
przewodnika prdu elektrycznego o wysokim napiciu, spywajcego do ziemi przez ciao medium, z
ktrym rdka jest poczona. Z drugiej strony rdka umieszczona w poprzek zakocze obwodu
dzwonka nie powoduje dzwonienia, co wskazuje, e stawia ona duy opr prdowi o niskim napiciu.
Biae wiato zazwyczaj uniemoliwia utworzenie si rdki; czerwone natomiast o ile nie jest
zbyt silne wydaje si nie szkodzi "strukturze psychicznej". Podobnie rzecz si ma ze wiatem
promieniujcym ze wieccej farby, wystawionej poprzednio przez kilka godzin na dziaanie soca.
Omawiane struktury psychiczne s na og cakiem niewidzialne, cho czasami mona dostrzec ich
zarysy. Udaje si je sfotografowa przy wietle magnezji, lecz naley zachowa ostrono, by nie
uszkodzi medium. wiato magnezji uderzajc o ektoplazm powoduje okrelony wstrzs w medium,
ktry jest zdecydowanie bardziej gwatowny, kiedy "struktura" jest napita, ni gdy nie jest czynna.
Liczne zdjcia fotograficzne potwierdzaj te wnioski.
Sztywno rdki zmienia si w zalenoci od iloci padajcego na ni wiata, a jej twarde
zakoczenie jakby czciowo topniao pod wpywem wiata.
Przenoszenie przedmiotw przez si psychiczn odbywa si w dwojaki sposb.
W pierwszym przypadku jedna lub kilka rdek wysuwa si z medium, bardzo czsto ze stp i z
kostek, a niekiedy z dolnej czci tuowia. Przymocowuj si one do przedmiotu, ktry ma by
poruszony, i tworz w ten sposb dwigni. Kiedy stoy poruszaj si poziomo, rdki s z reguy
umocowane u ich ng; gdy za st ma by podniesiony do gry sadowi si na jego kracach, jak
gdyby umocowane byy pod blatem stou.
W drugim przypadku rdki opieraj si o podog i nastpnie wyduaj si w kierunku
przedmiotu, ktry ma by przeniesiony lub poruszony. Tym razem nie tworz dwigni jednoramiennej
lecz dwuramienn, tak i punkt oparcia znajduje si pomidzy rodkiem cikoci przedmiotu a
punktem zaczepienia siy.
Rdka moe by prosta lub wygita; moe by te sztywno zawieszona w powietrzu, co
dowodzi, e nie ma potrzeby wywiera nacisku na materialne ciao.
W pierwszym przypadku wiksza cz wysiku przypada w udziale medium, a reszta obcia
uczestnikw seansu. Mona to potwierdzi przy uyciu zwykych przyrzdw mechanicznych, takich
jak waga dziesitna lub sprynowa. Jeeli st zosta podniesiony za pomoc dwigni
jednoramiennej, to ciar medium zwikszy si o dziewidziesit pi procent, a waga uczestnikw
o pozostae pi procent. Jeli jednak rdki byy oparte o podog, to waga poruszanego stou
dziaaa bezporednio na ni, a waga medium zmniejszya si; to zmniejszenie jest rwne wadze
ektoplazmy tworzcej rdk, wspartej jednym kocem o podog.
Gdy sia majca podnie przedmiot, powiedzmy st, bya przekazywana za pomoc rdki
wspartej o podog, to waga medium zmniejszaa si zgodnie z obserwacj o siedemnacie
kilogramw. Innym razem, kiedy "struktura" ektoplazmiczna nie bya niczym obciona, waga medium
zmniejszya si o dwadziecia siedem kilogramw, czyli o poow jego normalnej wagi. Dwignie typu
jednoramiennego zwykle su do poruszania lekkich przedmiotw, ale gdy chodzi o cisze rzeczy
lub o przekazanie wikszej siy, rdka lub rdki przymocowane s do podogi. Czsto sia
dziaajca siga pidziesiciu kilogramw.
Podczas lewitacji przedmiotw napicie, ktremu podlega medium przejawia si czsto jako
stwardnienie lub nawet elazne zesztywnienie mini, gwnie rk, jak i caego ukadu miniowego.
W dalszych badaniach Crawford stwierdzi jednak, e sztywno mini cakowicie znika.
Powstawanie tych zjawisk wynika, jak si zdaje, z permanentnej utraty wagi zarwno medium, jak i
uczestnikw seansu, lecz tylko w granicach kilkunastu dekagramw. Uczestnicy mog niekiedy
dozna wikszego ubytku wagi ni samo medium.
Umieszczenie jakiego przedmiotu w przestrzeni zajmowanej przez rdk z reguy natychmiast
przerywa czno i niszczy sam rdk. Jednake cienki przedmiot, na przykad owek, moe by
przesunity bezkarnie przez cz pionow rdki, lecz nie przez cz znajdujc si pomidzy
medium a stoem. Interferencja z t czci moe spowodowa fizyczne obraenia u medium.
Aby rdka moga dotkn stou lub podogi, ewentualnie przylgn do nich, jej koniec musi by
sporzdzony w szczeglny sposb, tak by tworzca go materia bya gstsza ni reszta rdki.
Proces ten jest czasochonny i wymaga zwikszonego wysiku; w rezultacie czci chwytajce s
zawsze ograniczone do medium.
Metoda chwytania polega na dziaaniu sscym; czasami podczas seansu syszy si, jak "ssawki"
lizgaj si po powierzchni drewna lub przywieraj na nowo.
W. J. Crawford podaje liczne przykady, take fotografie odciskw powstaych wskutek naciskw
rdki na kit lub mikk glin. Odciski te s czsto podobne do materii poczoch medium, ale jest to
jedynie powierzchowne podobiestwo, poniewa nie udao si uzyska takiego odcisku opierajc na
glinie stop ubran w poczoch. Odcisk rdki jest wyraniejszy ni uzyskany zwykymi sposobami;
jest podobny do rezultatu, jaki uzyskalibymy pokrywajc powierzchni poczochy delikatn i kleist
substancj, a nastpnie po jej stwardnieniu odciskajc j w glinie. Warto doda, e zewntrzny
wygld poczochy czsto ulega znacznym zmianom, delikatny wzr i ornament moe by
znieksztacony, pogrubiony, czciowo zakryty lub przerwany, cho zawsze da si rozpozna materi
poczochy.
Z tego wniosek, e ektoplazma pierwotnie jest w stanie ppynnym i przescza si przez otwory i
szpary pomidzy nitkami, a dopiero potem krzepnie i odtwarza zewntrzn stron poczochy. Jest
wic lepka i wknista oraz przyjmuje prawie dokadnie form tkaniny. Nastpnie oddala si od
poczochy i przesuwa na koniec rdki. Aby odcisk przybra wiksze rozmiary, bona ulega
pogrubieniu i wzmocnieniu przez dodanie substancji materializujcej. W efekcie pierwotny odcisk
moe ulec spaszczeniu, skrceniu, znieksztaceniu lub czciowemu zatarciu.
Rdka moe rwnie tworzy odciski palcw, cho ich rozmiary nie musz pokrywa si z
wielkoci normalnych palcw; poza tym ich kontury mog by wyraniejsze i bardziej regularne.
Pukanie od najlejszego do gonych uderze mota kowalskiego, czy wielu innych dwikw
jest spowodowane przez na p gitkie rdki, zaopatrzone w odpowiednie zakoczenie i uderzajce
w materialne przedmioty. Wywoywanie takich zjawisk pociga za sob zmniejszenie wagi medium, a
rozmiary ubytku sigaj do dziesiciu i wicej kilogramw. S najwyraniej wprost proporcjonalne do
intensywnoci uderze. Przyczyna jest zrozumiaa: rdka jest utworzona z materii pobranej z ciaa
medium, a jej uderzenie o podog lub inny przedmiot przenosi nieuchronnie za jej porednictwem
cz oglnej wagi medium na te przedmioty. Oczywicie strata wagi jest chwilowa; powraca ona do
normy, gdy rdka wycofa si z powrotem do organizmu medium. Stukanie czy pukanie wywouje w
medium mechaniczn reakcj na odepchnicie w ty lub uderzenie, ktra moe spowodowa u
medium lekkie, bezwiedne ruchy stp. Jednake takie oddziaywanie na medium jest niczym w
porwnaniu z reakcj wywoan przez lewitacj przedmiotw.
Cikie uderzenia wielk rdk zazwyczaj nie pojawiaj si szybko. Natomiast lekkie stukanie
powodowane przez dwie lub wicej rdki pojawia si z niewiarygodn prdkoci; wydaje si, e
wtedy "operatorzy" niezwykle sprawnie wadaj rdkami. Oglnie rzecz ujmujc wytwarzanie
takich zjawisk wymaga wysiku wszystkich uczestnikw, czego wyrazem s spazmatyczne drgawki,
czasami bardzo silne, ktre przed lewitacj przebiegaj przez cay krg. Wydaje si, e proces
rozlunienia i wydobywania materii eterycznej z cia uczestnikw dokonuje si w postaci szarpni i w
pewnym stopniu dotyka wszystkich obecnych.
Crawford obmyli i zastosowa z wielkim powodzeniem "metod barwnikow" w celu kontrolowania
ruchw ektoplazmy. Poniewa ma ona zdolno mocnego przylegania do sproszkowanego karminu,
umieszczono go na drodze ektoplazmy, aby odtworzy barwny lad jej drogi. W ten sposb odkryto,
e ektoplazma wydobywa si z dolnej czci ciaa medium i powraca do tego samego miejsca. Jej
konsystencja jest znaczna, gdy wywiera niszczce dziaanie na poczochy i pozostae czci
garderoby; czasami wyrywa cae nitki dugoci kilku centymetrw, unosi je i skada do naczynia z
glin, umieszczonego w pewnej odlegoci od stp medium.
Ektoplazma zstpuje w d wzdu ng medium, wchodzi w jego obuwie, przesuwa si midzy
poczoch a butem, wszdzie, gdzie jest wolne przejcie. Jeeli po drodze przylgnie do niej
zabarwiony proszek, pozostawi go zawsze tam, gdzie nie ma do miejsca na w miar swobodne
przejcie.
Zgszczenie i okrzepnicie, a potem take dematerializacja twardego koca rdki dokonuje si
bezporednio w chwili, gdy rdka opuszcza ciao medium. Z tej przyczyny wolny koniec rdki, jeli
nie naley do najcieszych, nie moe przedosta si przez gst tkanin, a nawet przez drucian
siatk o kilkucentymetrowych oczkach, o ile znajduje si w odlegoci nie wikszej ni pi
centymetrw przed medium. Jeeli jednak tego rodzaju ekrany umieci si bardzo blisko ciaa
medium, to materializacja koca rdki moe by niedoskonaa i co za tym idzie wystpi tylko
ograniczone zjawiska psychiczne.
Wydzielaniu si ektoplazmy na zewntrz ciaa medium towarzysz silne ruchy wszystkich mini, a
jego misiste czci ciaa, szczeglnie poniej pasa, zmniejszaj sw objto, tak jakby ulegay
zapadniciu.

Zdaniem Crawforda w zjawiskach podczas seansw spirytystycznych uczestnicz co najmniej dwa
rodzaje substancji:
skadnik stanowicy podstawow cz struktury psychicznej, niewidoczny, niewyczuwalny i
bdcy poza zasigiem rzeczy fizycznych;
biaawa substancja przewiecajca, mglista i zmieszana z pierwsz substancj w celu
umoliwienia tej pierwszej dziaania na materi fizyczn. Jest ona identyczna z substancj
wystpujc przy materializacji.
Zblione opinie przedstawione s w pracy barona von Schrenk Notsinga Phenomena of
Materialisation wraz z wykadem doktora Gustawa Geleya, paryskiego psychologa i lekarza. Wedug
nich z ciaa medium emanuje substancja, ktra z pocztku jest bezksztatna lub wieloksztatna. Moe
mie wygld cigliwego ciasta, prawdziwej masy protoplazmicznej, czego w rodzaju trzscej si
galarety, zwykych bryek, cienkich nici, sznurkw, wskich i sztywnych promieni, szerokiej wstgi,
bony, materiau utkanego z materii lub siatki z frdzlami i zmarszczkami. Nitkowaty lub wknisty
charakter tej substancji by wielokrotnie obserwowany. Ma ona bia, czarn lub szar barw; niekiedy
wystpuj wszystkie trzy jednoczenie, cho biaa najczciej. Jest wietlista, zazwyczaj bezwonna,
cho czasami wydziela szczeglny zapach, niemoliwy do opisania. Podlega prawu cienia. Przy
dotkniciu wydaje si wilgotna i zimna, lepka i kleista, rzadko sucha i twarda. Kiedy rozpociera si
coraz dalej, robi wraenie mikkiej i nieco elastycznej; wystpujc natomiast w pobliu sznura jest
twarda, wknista i chropawa. Kiedy przesuwa si ponad rk, sprawia wraenie pajczyny, jej nitki s
jednoczenie sztywne i elastyczne. Jest ruchliwa, peznie jak w, cho czasami porusza si
gwatownie i szybko. Gdy si j dotyka, wywouje to u medium bolesne reakcje. Odznacza si
nadzwyczajn wraliwoci, zjawia si i znika jak byskawica. Zazwyczaj jest wraliwa na wiato,
mimo i zjawiska mediumiczne mog wystpowa w penym wietle dnia. Mona j fotografowa przy
magnezji, cho dziaa to na medium jak nage uderzenie. Podczas wytwarzania zjawisk pokj, w
ktrym przebywa medium, pozostaje zwykle w ciemnoci, lecz czsto uchyla si boczne zasony, a na
zewntrz pokoju stosuje si czerwone, niekiedy biae wiato o mocy stu watw.
Substancja ma skonno do samoorganizowania si; przybiera rne ksztaty, czsto nieokrelone
i przewanie przypominajce formy cia organicznych. Moe tworzy palce wraz z paznokciami,
doskonale uformowane w szczegach, cae rce i ramiona, twarze i inne ksztaty. Wydobywa si z
caego ciaa medium, lecz najchtniej z naturalnych otworw i koczyn ciaa, z wierzchoka gowy, z
piersi i z kocw palcw. Do najczciej spotykanych punktw wyjcia nale usta, wewntrzna
powierzchnia policzkw, dzisa i podniebienie.
Zmaterializowane ksztaty maj pewn swobod ruchw; czasami s mniejsze ni oryginay i
stanowi prawdziwe miniatury. Z tyu zmaterializowana substancja nie ma ograniczonej postaci i jest
bezksztatna, a zmaterializowany ksztat zawiera jedynie minimum substancji potrzebnej mu do
nadania pozorw realnoci. Znika szybko lub bardzo wolno, rozlewajc si stopniowo.
Nie ulega wtpliwoci, e pojawiajce si ksztaty pozostaj w fizjologicznym i psychicznym
zwizku z medium, a ich wraliwo pokrywa si z jego wraliwoci.
Wydaje si, e na substancj moe oddziaywa zarwno oglny kierunek, jak i konkretna myl
uczestnikw seansu; medium, bdce zwykle w stanie hipnozy, jest niezmiernie wraliwe na dziaanie
sugestii.

DODATEK
TABELA ORODKW
nr 1 2 3 4 5 6 7
pooenie
o rodka
podstawa
krgosupa
ppek ledziona serce gardo
midzy
brwiami
wierzchoek**
gowy
szprychy 4 10 6 12 16 96 12 / 960
wygld
orodka
ognisty
pomaraczowo zielony
rne odcienie
czerwieni z du
domieszk zielonej
promienisty
podobny do
soca
arzcy si
zoty
srebrzysty
lnicy z du
domieszk bkitu
poowa rowa
z domieszk
tej
rodek: mienica si
biel i zoto; zewntrz
penia nieopisanych
efektw barwnych
barwa
siy yciowej
otrzymywanej
pomaraczowa i
czerwona z
orodka ledziony
ew.z domieszk
ciemnopurpurowej
zielona z orodka
ledziony

ta z
orodka
ledziony
fioletowo niebieska
z orodka
ledziony
?
ta z
orodka ledziony
fioletowa z orodka
garda
barwa
siy yciowej
wysyanej
1. niebieskofioletowa do garda 2. ta do serca
3. zielona do splotu sonecznego 4. rowa do ukadu
nerwowego 5. pomaraczowo-czerwona do podstawy
krgosupa z dodatkiem purpurowej
ta do
krwi, mzgu,
orodka na
wierzchoku
gowy
ciemnoniebieska do dolnej i rodkowej czci mzgu,
fioletowa do grnej zci mzgu i do czci zewntrznej
orodka na wierzchoku gowy
strefa
oywiania
narzdy pciowe*
krew dla
ciepa ciaa
splot soneczny, wtroba, nerki
jelita, caa jama brzuszna
serce
funkcja
orodka
astralnego
siedziba kundalini;
sia kundalini
dociera kolejno do
kadego orodka i
oywia go
uczucie,
oglna
wraliwo
oywia ciao
astralne
umoliwia
wiadome
poruszanie si
w wiecie
astralnym
zrozumienie
drga
astralnych
syszenie widzenie
doskonalenie i
uzupenianie
posiadanych
zdolnoci
funkcja
orodka
eterycznego
jak funkcja
orodka
astralnego
odczuwanie
wpyww
astralnych
oywia ciao
fizyczne, pamita
wraenia z
wdrwek
astralnych
wiadomo
uczu i
wrae
innych
istot
syszenie
astralne i
eteryczne
jasnowidzenie
i powikszanie
cigo
wiadomoci

*) u osb duchowo rozwinitych zamiast do narzdw pciowych biegnie przez krgosup do mzgu:
pomaraczowy staje si ty i oywia intelekt, ciemnoczerwony staje si szkaratnopurpurowy i pobudza uczciwo,
ciemnopurpurowy staje si bladofioletowy i pobudza uduchowienie.
**) orodki 8, 9 i 10 nie maj zastosowania w biaej magii
SPIS RYSUNKW
Rys. 1. (rozdzia 1): Ciao eteryczne
Rys. 2. (rozdzia 2): Siy soneczne
Rys. 3. (rozdzia 2): Kuleczka siy yciowej
3a.: pierwotny atom fizyczny
3b.: sia yciowa wchodzi do atomu
3c.: atom przyciga sze innych atomw
3d.: powstawanie kuleczki siy yciowej
Rys. 4. (rozdzia 3): Budowa orodka siy
4a.: ksztat
4b.: struktura orodka siy
4c.: tworzenie si "szprych" koa
4d.: tworzenie si si wtrnych
Rys. 5. (rozdzia 3): Orodek ledziony
5a.: budowa orodka ledziony
5b.: wchanianie kuleczek siy yciowej
5c.: rozpadanie si kuleczek siy yciowej
5d.: rozprowadzanie czsteczek siy yciowej
Rys. 6. (rozdzia 3): Orodek u podstawy krgosupa
6a.: osobnik normalny
6b.: osobnik rozwinity
Rys. 7. (rozdzia 3): Orodek ppka
Rys. 8. (rozdzia 3): Orodek serca
Rys. 9. (rozdzia 3): Orodek garda
Rys.10. (rozdzia 3): Orodek midzybrwiowy
Rys.11. (rozdzia 3): Orodek wierzchoka gowy
Rys.12. (rozdzia 4): Wydaliny
Rys.13. (rozdzia 5): Rozdzia siy
Rys.14. (rozdzia 5): Orodki eteryczne czowieka
Rys.15. (rozdzia 6): Powoka atomowa