Vous êtes sur la page 1sur 64

Herziene begroting 2007

Begroting 2008
Productschap Wijn
Herziene begroting 2007
Begroting 2008Productschap Wijn
Stadhoudersplantsoen 12
2517 J L Den Haag
Telefoon 070 370 83 44
www.wijninfo.nl
pw@wijninfo.nl


WIJ N
1

INHOUDSOPGAVE
A KERNCIJFERS EN INRICHTING ACTIVITEITEN PRODUCTSCHAP 3


B ALGEMENE INLEIDING 5


C OVERZICHT EIGEN VERMOGEN 11


D GRONDSLAGEN BIJ DE BEGROTING 13


E BEGROTING VAN BATEN EN LASTEN 15


F TOELICHTING BIJ BEGROTING VAN BATEN EN LASTEN NAAR RUBRIEK 17


G TOELICHTING BIJ BEGROTING VAN BATEN EN LASTEN PER FUNCTIE 24


H OVERIGE BIJLAGEN 57


WIJ N
2

WIJ N
3
A KERNCIJFERS EN INRICHTING ACTIVITEITEN PRODUCTSCHAP


Hieronder volgen enkele kerncijfers:

Begroting
2008

Herziene
begroting
2007
Aangepaste
begroting
2007
J aarrekening
2006

Heffingen 4.199.100 4.199.100 4.223.200 3.143.400

Totaal baten 4.376.800 4.461.900 4.480.300 3.537.900

Financile relaties 1.188.500 1.210.500 1.115.400 1.281.200

Diensten door derden 28.300 29.700 38.800 50.500

Gemiddelde formatie FTE 7,3 FTE 7,3 FTE 7,2 FTE 7,2

Aantal medewerkers ultimo jaar 8 8 8 8De activiteiten van het productschap zijn als volgt ingericht:

Hoofdfunctie Subfuncties Paragraaf


Bestuur en algemeen - Bestuur, Commissies en werkgroepen G.1.1
- Restitutie heffingen G.1.2

Markt - Marktordening G.2.1
- Marktonderzoek G.2.2

Product en dienst - Adviezen / onderzoek G.3.1
- Wijn en wijnbouw / kwaliteit G.3.2
- Milieu G.3.3
- Alcohol en maatschappij G.3.4
- Wijninformatiecentrum G.3.5

Arbeid - Sociale aangelegenheden en Arbo-voorlichting G.4.1
- Scholing G.4.2
- Afdeling Arbeid G.4.3


WIJ N
4

WIJ N
5
B ALGEMENE INLEIDING


B.1 Algemeen

Inleiding
Het Productschap Wijn is een publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie voor het bedrijfsleven, waarin
werkgevers- en werknemersorganisaties samenwerken. De taak van het productschap is vastgelegd
in artikel 71 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie. Het productschap heeft tot taak een het algemeen
belang dienende bedrijfsuitoefening door de ondernemingen, waarvoor zij zijn ingesteld, te
bevorderen alsmede het gemeenschappelijk belang van die ondernemingen en van de daarbij
betrokken personen te behartigen. Het productschap heeft daarmee zowel oog voor het algemeen
belang als voor de gezamenlijke belangen van de betrokken bedrijven en degenen die daar werken.

Het productschap biedt de betrokken sectoren een platform om gezamenlijk de van belang zijnde
onderwerpen te bespreken en eventueel een gemeenschappelijke zienswijze te ontwikkelen en uit te
dragen. Zonodig wordt deze zienswijze vertaald in concrete actieplannen en activiteiten. Deze kunnen
extra kracht worden bijgezet door de verordenende bevoegdheid waarover het productschap beschikt.
Voorbeelden hiervan zijn regelingen waarmee de kwaliteit van producten wordt geregeld en de
mogelijkheid voor speciale bestemmingen heffingen op te leggen.

Besluitvorming binnen het productschap heeft plaats door het (dagelijks) bestuur. Alvorens te
besluiten vindt over het algemeen (voor)overleg plaats met het meest betrokken bedrijfsleven in
speciaal daarvoor gevormde commissies en/of werkgroepen.

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste ontwikkelingen weergegeven die zijn terug te vinden in de
herziene begroting 2007 en de begroting 2008.


B.2 Baten

De baten zijn hoofdzakelijk afkomstig van de financieringsheffing die ingevolge de Verordening W
Financieringsheffing Wijn jaar 2007 wordt opgelegd, de financieringsheffing die ingevolge de
Verordening W Aanvullende Financieringsheffing Wijn jaar 2007 wordt opgelegd en de
bestemmingsheffing die ingevolge de Verordening W Bestemmingsheffing Wijn jaar 2007 wordt
opgelegd. De heffingen zijn verschuldigd ter zake van de invoer dan wel de uitslag van wijn in de zin
van de Wet op de accijns.

tarieven per hectoliter


Begroting
2008

Herziene
begroting
2007
Aangepaste
begroting
2007
Rekening
2006


Financieringsheffing

0,22

0,22

0,22

0,22
Aanvullende financieringsheffing 0,53 0,53 0,53 0,53
Wijn en Wijnproducten 0,29 0,29 0,29 0,29
Milieu 0,10 0,10 0,10 0,27

totaal 1,14 1,14 1,14 1,31

WIJ N
6
B ALGEMENE INLEIDING (VERVOLG)


Gerechtelijke procedures
Op 29 november 2006 heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) uitspraak gedaan in
een gerechtelijke procedure tegen de heffingen van het Productschap Wijn. In deze uitspraak heeft
het CBb heffingsverordeningen van een aantal jaren onverbindend verklaard. Naar aanleiding van
deze uitspraak zal het productschap heffingsgelden over deze jaren gaan terugbetalen aan lle
ondernemingen die in de betreffende perioden heffing hebben betaald. Heffing die is opgelegd op
grond van de volgende verordeningen zal worden terugbetaald:
Verordening financieringsheffing wijn van 2000 en 2001;
Verordening aanvullende financieringsheffing wijn van 2002;
Verordening bestemmingsheffing wijn 2000 t/m 2003.

Daarnaast is een beperkt aantal betaalfacturen naar het oordeel van het CBb te vroeg of te laat
verstuurd door het productschap. Deze betaalfacturen steunden op nog niet geldende verordeningen,
of op niet meer geldende verordeningen. Ook in deze gevallen zal heffing worden terugbetaald.

Nu het productschap op grond van de uitspraak zal overgaan tot terugbetaling van heffingsgelden zal
de aanvullende financieringsheffing 2006 alsnog worden gend. De aanvullende financieringsheffing
zal ook in 2007 worden opgelegd.

De inning van de aanvullende financieringsheffing 2006 zal zoveel mogelijk gelijktijdig met de
terugbetaling van heffing geschieden. Voor de meeste ondernemingen betekent dit dat een netto
bedrag aan heffingen gecrediteerd zal worden.


B.3 Lasten


B.3.1 Algemeen

Ten aanzien van de belangrijkste werkzaamheden van het Productschap Wijn wordt hieronder in
hoofdlijnen het beleid voor 2007 geschetst. In Hoofdstuk G vindt u de financile uitwerking per
hoofdfunctie en subfunctie. Achtereenvolgens komen de volgende onderwerpen aan de orde:
- Marktonderzoek;
- Internationale aangelegenheden;
- Milieuaangelegenheden;
- Alcohol en maatschappij;
- Wijninformatiecentrum;
- Sociaal-economische aangelegenheden.


B.3.2 Marktonderzoek

Het doel van het huidige marktonderzoek is inzicht verstrekken in de samenstelling en ontwikkeling
van de Nederlandse consumentenmarkt voor wijn. De volgende bronnen worden gebruikt:
- Accijnsopbrengsten;
- Cijfers Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS);
- Marktonderzoek NFO Trendbox B.V.;
- Marktonderzoek ACNielsen t/m maart 2007, GFK vanaf oktober 2007;
- ACNielsen;
- Exportstatistieken van EU en derde landen naar Nederland.WIJ N
7B.3.3 Internationale aangelegenheden

Het Productschap Wijn maakt deel uit van de Nederlandse afvaardiging in het Beheerscomit Wijn
van de Commissie van de EU en neemt deel aan de Raadswerkgroepen wijn van de EU. Daarnaast
maakt het productschap gebruik van de expertise van derden (specialisten), met name waar het gaat
om douane- en accijnsaangelegenheden. Het productschap onderhoudt contacten met Organisation
Internationale de la Vigne et du Vin, European Federation of Wine and Spirit Importers and
Distributors, Comit Europen des Enterprises Vins en Fdration Internationale de Vins et
Spiritueux.

Door deelname aan het beheerscomit kan een bijdrage worden geleverd aan de totstandkoming van
het beleid en de wetgeving van de Commissie, met name daar waar dit beleid gevolgen kan hebben
voor importeurs en betrekking heeft op de Nederlandse wijnproducenten. Door de aanwezigheid van
het productschap kunnen voorgenomen wijzigingen in de wetgeving en in handelsovereenkomsten
onverwijld worden meegedeeld aan ondernemingen. Deelname aan het beheerscomit heeft voorts
tot gevolg dat er een intensieve samenwerking met het ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit is. Door deze contacten kunnen de standpunten van het bedrijfsleven voortdurend
nadrukkelijk onder de aandacht van het ministerie worden gebracht.

Gelet op het voorgaande wordt groot belang gehecht aan de aanwezigheid van het productschap bij
de vergaderingen in Brussel. Het beleid is er dan ook op gericht in samenwerking met de ambtenaren
van het ministerie de belangen van de wijnsector in Brussel te blijven behartigen.


B.3.4 Milieuaangelegenheden

De milieuaangelegenheden waar het Productschap Wijn bij betrokken is betroffen tot dusver de
uitvoering van het Convenant Verpakkingen en de glasbakkencampagne.

Met ingang van 2006 is het Convenant Verpakkingen beindigd en is het Besluit Beheer
Verpakkingen en Papier en Karton van kracht geworden. Ondernemers worden op grond van dit
Besluit individueel financieel aangesproken op het verpakkingsafval dat zij op de markt brengen.

Het productschap zal in 2007 en in 2008 de inpanningsverplichtingen die bedrijven hebben in het
kader van het Besluit verpakkingen en papier en karton van de bedrijven overnemen. Hierbij verricht
Quintens ondersteuning. Daarnaast wordt het afval in de sector gemonitord zodat precies bekend is
hoeveel verpakkingsafval wordt geproduceerd.


B.3.5 Alcohol en maatschappij

Het productschap is nauw betrokken bij de naleving van de STIVA-Reclamecode voor
Alcoholhoudende Drank en de Stichting Platform Verkoop Alcoholhoudende Dranken voor
thuisgebruik. Daarnaast is het productschap betrokken bij de BOB-campagne, het Platform Alcohol en
J ongeren en de uitvoering van de Instructie Verantwoord Alcoholgebruik. In het algehele beleid van
het productschap staat de boodschap Geniet, maar drink met mate centraal.

De Stichting Alcohol Research (SAR) bevordert het door TNO Voeding uit te voeren onderzoek naar
de werking van alcohol op het menselijk lichaam. Voorts verzamelt TNO Voeding in opdracht van de
SAR wetenschappelijke publicaties op dit gebied. Binnen TNO Voeding wordt het onderzoek
uitgevoerd door het Alcohol Research Centrum en worden de wetenschappelijke publicaties
verzameld door het Alcohol Documentatie Centrum. In de SAR werken de wijn-, gedistilleerd- en
bierbranche samen.


WIJ N
8
B ALGEMENE INLEIDING (VERVOLG)


B.3.6 Wijninformatiecentrum

Het Wijninformatiecentrum (WIC) is het voorlichtingscentrum van het Productschap Wijn waar
iedereen met vragen over wijn terecht kan. Het WIC beantwoordt vragen van consumenten,
studenten, wijnhandel en media, ontwikkelt voorlichtingsmateriaal, beheert een uitgebreide bibliotheek
met bekende standaardwerken en is geabonneerd op zon 65 verschillende vaktijdschriften uit het
binnen- en buitenland. Ook heeft het WIC een internetsite (www.wijninfo.nl) die veel actuele informatie
bevat.
De hoofdactiviteiten van het WIC zijn:
- Verstrekken van informatie zowel mondeling als via internet;
- Ontwikkelen van voorlichtingsmateriaal;
- Ontwikkelen, instandhouden en toegankelijk houden van de bibliotheek en het
documentatiecentrum;
- Actueel houden van de internetsite;
- Cordinatie en communicatie Nationale Wijnweek.

Folderlijn
De gehele folderlijn van het Productschap Wijn is herzien en geactualiseerd. Ten behoeve van de
communicatie met de achterban zijn de volgende voorlichtingsbrochures verkrijgbaar bij de
service desk van het productschap:
- Algemene informatie Productschap Wijn;
- Internet;
- Importeren van wijn;
- Milieu;
- Marktgegevens;
- Wijn en Gezondheid.

Databank wijnimport
Het WIC heeft op verzoek van de Nederlandse wijnhandel de databank wijnimport in het leven
geroepen. De databank bevat gegevens van meer dan 32.000 in Nederland verkrijgbare wijnen met
de adressen van de Nederlandse importeurs en is via internet te raadplegen. De gegevens uit de
databank zijn tevens opgenomen in het Zoekboek Wijn.


B.3.7 Sociaal-economische aangelegenheden

Het Productschap Wijn participeert met de andere Akkerbouwproductschappen en het Productschap
Margarine, Vetten en Olin in het Samenwerkingsverband voor Sociale Aangelegenheden. De
Afdeling Arbeid van het Hoofdproductschap Akkerbouw is ingesteld om de activiteiten voor te
bereiden en uit te voeren.

Arbo-beleid
Werkplan Arbeid 2007
In de vergadering van het bestuur van 1 november 2006 heeft het bestuur ingestemd met het
Werkplan Arbeid. Met dit werkplan wordt inhoud gegeven aan een sterkere verankering van arbeid
binnen het productschap. In het werkplan is een aantal projecten beschreven waarin het productschap
zou kunnen participeren. De Commissie Sociaal Economische Aangelegenheden van het
productschap heeft geadviseerd in de volgende projecten te participeren, te weten:
- Sociaal Economische Kerngegevens (sectoranalyses);
- Arbocatalogus;
- Levensfasegericht personeelsbeleid.

Voor ieder project is een projectgroep samengesteld, waarbij een van de sociaal secretarissen van de
productschappen projectleider is. Uiteraard zijn zowel in de werkgroep Verankering Arbeid als in de
projectgroepen, de vakbonden vertegenwoordigd.
WIJ N
9Onderwijs
Het productschap heeft een wijncursus ontwikkeld op Niveau I van de Stichting Wijnexamens
Nederland (SWEN) waar winkelpersoneel in slijterij en supermarkt gebruik vankan maken. Daarnaast
was het productschap betrokken bij de oprichting van de Stichting Magister Vini. Deze stichting
organiseert examens op het hoogste niveau van de SWEN. Voorts organiseert het productschap
jaarlijks een seminar voor wijndocenten.


B.4 Dienstverlening door HPA

HPA-afdelingen
De HPA-afdelingen zijn belast met specifiek afgesproken en algemene facilitaire dienstverlening voor
de productschappen. Daarnaast verrichten de HPA-afdelingen algemeen bestuurlijke en
sectoroverschrijdende taken voor de akkerbouwproductschappen als geheel. Deze dienstverlening is
in de begrotingen verantwoord onder de onderdelen Bestuur Afdelingen, Dienstverlening AKK en
Bestuur Algemeen. De in de begrotingen opgenomen specificatie van kosten per HPA-afdeling zijn
opgesteld conform de algemene grondslagen en op basis van afspraken over de werkelijke
dienstverlening.

Vooruitlopend op de definitieve herinrichting van de financile processen, heeft voor 2008 een
herbeoordeling plaatsgevonden van de onder Dienstverlening AKK opgenomen posten. Dit was een
verzamelpost. Ter vergroting van de transparantie en afrekenbaarheid worden deze kosten vanaf
2008 vanuit de afdelingen direct in rekening gebracht bij de financiers. Hetzelfde is gedeeltelijk
gebeurd met de doorberekeningen naar HPA Bestuur Algemeen.

HPA Bestuur Algemeen
De doorberekening van kosten is gebaseerd op afspraken tussen de productschappen en het HPA
over de aard en omvang van de dienstverlening. Met ingang van 2005 dragen de
akkerbouwproductschappen en de HPA Commissie Teeltaangelegenheden elk 100.000 per jaar bij
in de kosten van HPA Bestuur Algemeen.

WIJ N
10

WIJ N
11
C OVERZICHT EIGEN VERMOGEN


Op grond van artikel 31 van de Verordening Financin Bedrijfslichamen 1999 van de Sociaal
Economische Raad (SER) worden reserves onderscheiden naar:
Algemene reserve
De algemene reserve is de reserve van de hoofdfunctie Bestuur en algemeen;
Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserves zijn de reserves (van de overige hoofdfuncties) met een bijzondere
bestemming, bepaald door het bestuur;
Bestemmingsfondsen
Bestemmingsfondsen zijn reserves met een bijzondere bestemming, waarbij een
bestedingsbeperking is aangebracht door derden.

Het eigen vermogen bestaat uit de som van de algemene reserve, de bestemmingsreserves en de
bestemmingsfondsen. Op grond van artikel 34 van de Verordening Financin Bedrijfslichamen 1999
hanteert de SER als norm dat de som van de algemene reserve en de bestemmingsreserves
maximaal gelijk is aan het totaal van de lasten over het verslagjaar. Het productschap heeft van deze
regel ontheffing gevraagd en gekregen van de Bestuurskamer van de SER zolang de juridische
procedures nog niet zijn afgewikkeld.

Het eigen vermogen van het Productschap Wijn is als volgt opgebouwd:

Begroting
2008

Herziene
begroting
2007
Rekening
2006

Algemene reserve


Bestuur en algemeen, Bestuur, Commissies en
werkgroepen

7.983.900

6.387.300

4.631.600
Bestuur en algemeen, Restitutie heffingen (8.604.800) (8.604.800) (1.162.200)

totaal algemene reserve

(620.900)

(2.217.500)

3.469.400

Bestemmingsreserves


Product en dienst, Wijn en wijnbouw / kwaliteit 973.000 1.107.300 1.160.400
Product en dienst, Milieu 1.669.400 1.305.700 1.042.000

totaal bestemmingsreserves

2.642.400

2.413.000

2.202.400

Bestemmingsfondsen - - -

totaal bestemmingsfondsen

-

-

-


totaal eigen vermogen

2.021.500

195.500

5.671.800

Vermogenstoets

totaal algemene reserve (620.900) (2.217.500) 3.469.400
totaal bestemmingsreserves 2.642.400 2.413.000 2.202.400

totaal eigen vermogen

2.021.500 195.500 5.671.800
totale jaarlasten 2.550.800 9.938.200 2.758.000

Eigen vermogen ten opzichte van de jaarlasten 79,2 % 2,0 % 205,6 %

WIJ N
12
WIJ N
13
D GRONDSLAGEN BIJ DE BEGROTING


De begroting is opgesteld met inachtneming van de aanwijzingen als gegeven in de Verordening
financin bedrijfslichamen 1999 (gewijzigd op 24 juni 2005) van de Sociaal Economische Raad (SER).

De grondslagen van waardering en resultaatbepaling die zijn gehanteerd bij het opstellen van de
begroting, zijn gelijk aan de grondslagen die gebruikt zijn bij de aangepaste begroting 2007 en de
jaarrekening 2006.

De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn als volgt:
- Baten en lasten worden verantwoord in het jaar waarop deze betrekking hebben;
- De grondslag voor de heffingen berust op bedrijfsgegevens omtrent de hoeveelheid wijn die in
Nederland in de handel wordt gebracht; de betreffende bedrijven verstrekken opgaven aan het
productschap;
- De lasten opgenomen onder financile relaties die betrekking hebben op meerdere jaren worden
verantwoord in het jaar van toekenning indien de financiering reeds aanwezig is. De lasten
worden naar rato van de looptijd toegekend indien ook de financiering over deze periode is
gespreid (door middel van een specifieke heffing).
WIJ N
14
WIJ N
15
E BEGROTING VAN BATEN EN LASTEN


Begroting
2008

Herziene
begroting
2007
Aangepaste
begroting
2007
Rekening
2006

Baten


Heffingen 4.199.100 4.199.100 4.223.200 4.305.600
Restitutie heffingen - - - (1.162.200)
Retributies - - - -
Diensten aan derden - - - -
Rente 25.000 114.900 91.200 104.600
Vergoeding opgedragen taken - - - -
Niet bestede subsidies / diensten door
derden

-

-

-

8.500
Overige baten 18.500 18.500 42.500 162.600

subtotaal baten 4.242.600 4.332.500 4.356.900 3.419.100

Dienstverlening aan
Akkerbouwproductschappen

134.200

129.400

123.400

118.800

totaal baten 4.376.800 4.461.900 4.480.300 3.537.900
Lasten


Personeelskosten 534.100 524.200 487.700 467.100
Reis-, verblijf- en representatiekosten 32.000 33.800 34.200 33.700
Huisvestingskosten 56.100 39.100 39.100 39.200
Bureaukosten 159.600 122.600 160.500 134.800
Vergaderkosten 40.000 48.000 39.400 32.100
Financile relaties 1.188.500 1.210.500 1.115.400 1.281.200
Diensten door derden 28.300 29.700 38.800 50.500
Overige lasten 400 7.444.000 6.507.300 241.600

subtotaal 2.039.000 9.451.900 8.422.400 2.280.200

Dienstverlening door
Akkerbouwproductschappen

511.800

486.300

509.600

477.800

subtotaal lasten 2.550.800 9.938.200 8.932.000 2.758.000

Interne overboekingen - - - -

totaal lasten 2.550.800 9.938.200 8.932.000 2.758.000
Resultaat 1.826.000 (5.476.300) (4.451.700) 779.900


Stand van de reserves


Reserves 01/01 195.500 5.671.800 5.121.800 4.891.900
Reserves 31/12 2.021.500 195.500 670.100 5.671.800Het resultaat uit normale bedrijfsvoering (exclusief de aanvullende financieringsheffing) in 2008
bedraagt -/- 135.300. Dit negatieve resultaat is ongewenst. In 2009 worden daarom maatregelen
genomen om het evenwicht tussen baten en lasten te herstellen.

WIJ N
16
WIJ N
17
F TOELICHTING BIJ BEGROTING VAN BATEN EN LASTEN NAAR RUBRIEK
Begroting
2008

Herziene
begroting
2007
Aangepaste
begroting
2007
Rekening
2006


F.1 Heffingen


In onderstaande tabel worden de heffingsinkomsten per heffingscategorie weergegeven:

Financieringsheffingen


Bestuur en algemeen, Bestuur, Commissies en
werkgroepen (regulier)

807.000

807.000

807.000

805.500
Bestuur en algemeen, Bestuur, Commissies en
werkgroepen (aanvullend)

1.961.500

1.961.500

1.985.600

1.936.400
Bestuur en algemeen, Bestuur, Restitutie heffingen - - - (1.162.200)

totaal financieringsheffingen 2.768.500 2.768.500 2.792.600 1.579.700

Bestemmingsheffingen

Product en dienst, Wijn en wijnbouw / kwaliteit 1.063.800 1.063.800 1.063.800 1.060.300
Product en dienst, Milieu 366.800 366.800 366.800 503.400

totaal bestemmingsheffingen 1.430.600 1.430.600 1.430.600 1.563.700

totaal heffingen 4.199.100 4.199.100 4.223.200 3.143.400

Bedragen inzake restitutie heffingen zijn met ingang van de aangepaste begroting 2007 verwerkt
onder overige lasten.


F.2 Rente


Rente algemene reserve (25.400) 64.500 55.000 74.800
Rente bestemmingsreserves en fondsen 50.400 50.400 36.200 29.800

totaal rente

25.000

114.900

91.200

104.600


F.3 Overige baten

Wijnweekgeschenk - - - 143.800
Overige baten 18.500 18.500 42.500 18.800

totaal overige baten

18.500

18.500

42.500

162.600

Onder overige baten is onder andere de verkoop opgenomen van videos, cds, het oogstboekje en
promotiemateriaal ten behoeve van de nationale wijnweek.


WIJ N
18
F TOELICHTING BIJ BEGROTING VAN BATEN EN LASTEN NAAR RUBRIEK (VERVOLG)
Begroting
2008

Herziene
begroting
2007
Aangepaste
begroting
2007
Rekening
2006


F.4 Dienstverlening aan Akkerbouwproductschappen

Dienstverlening aan:
Medebewind

108.600

104.600

99.700

95.800
Beleidsadviescommissie Koffie & Thee 25.600 24.800 23.700 23.000

totaal dienstverlening aan
Akkerbouwproductschappen


134.200


129.400


123.400


118.800

De dienstverlening aan het Medebewind en de Beleidsadviescommissie Koffie & Thee (K&T) betreft
secretariaatswerkzaamheden van het productschap.

De doorberekeningpercentages die hierbij worden gehanteerd, zijn als volgt:
- Medebewind 13 - 25%;
- K&T 3 - 5%.


F.5 Personeelskosten

Salarissen 421.300 412.900 394.900 388.600
Pensioenpremie 6.300 6.200 6.200 -
Wettelijke sociale lasten 77.900 76.400 64.600 40.100
Studiekosten 12.500 12.500 8.200 8.000
Overige personeelskosten 16.100 16.200 13.800 30.400

totaal personeelskosten

534.100

524.200

487.700

467.100

Deze lasten hebben betrekking op de salarissen van de secretaris, beleidsmedewerkers en de
medewerksters van het ondersteunend secretariaat. De salarissen zijn gebaseerd op de
Kaderverordening Arbeidsvoorwaarden HPA 2003.

Vooruitlopend op de CAO onderhandelingen over 2007 en 2008, is in beide begrotingen rekening
gehouden met de reguliere periodieke verhogingen en een loonsverhoging van 2% per jaar.

Het bestuur van de Stichting Pensioenfonds Productschappen heeft besloten dat per 1 januari 2007
de kosten voor pensioenvoorzieningen weer doorberekend gaan worden. Voor 2007 is de premie
vastgesteld op 3%, waarvan 2% door de werkgever wordt bijgedragen. De verwachting is dat deze
premie in 2008 niet verhoogd wordt.

Onder overige personeelskosten zijn verder onder anderen de werkgeversbijdrage zorgverzekering,
bonusspaar- en spaarloonregeling, werving en selectie en reiskosten woon - werk opgenomen.


F.6 Reis-, verblijf- en representatiekosten

Reis- en verblijfkosten binnenland 6.400 6.200 6.200 7.000
Reis- en verblijfkosten buitenland 10.600 12.400 11.000 9.600
Representatiekosten 15.000 15.200 17.000 17.100

totaal reis-, verblijf- en representatiekosten 32.000 33.800 34.200 33.700

Dit betreft directe kosten van het bestuur en uitgaven van het secretariaat.

WIJ N
19Begroting
2008

Herziene
begroting
2007
Aangepaste
begroting
2007
Rekening
2006


F.7 Huisvestingskosten

Huur 14.000 14.000 14.000 14.000
Servicekosten 42.100 25.100 25.100 25.200

totaal huisvestingskosten

56.100

39.100

39.100

39.200

De huisvestingskosten worden door het HPA doorberekend voor de huisvesting van de secretaris, het
beleidsondersteunende secretariaat en het administratieve secretariaat.

De huur is voor beide jaren vastgesteld op 80,00 per m.

De post servicekosten heeft betrekking op de kosten voor onder meer water, elektra, verwarming,
beveiliging, schoonmaken en kantinefaciliteiten. De servicekosten zullen naar verwachting voor 2007
132,66 per m bedragen. Met ingang van 2008 wordt het team Service en Cordinatie van de
afdeling Facilitaire Zaken gefinancierd uit de doorberekende servicekosten in plaats van een
doorbelasting via de afdeling. Dit betekent een tariefstijging van circa 65%.


F.8 Bureaukosten

Aanschaf en onderhoud computerapparatuur 200 200 2.000 11.200
Kantoorbehoeften 6.200 6.200 8.100 6.800
Porti 35.000 35.000 53.000 37.600
Drukwerk en kopieerkosten 83.100 46.100 57.200 44.600
Telefoon 6.500 6.500 8.700 10.200
Abonnementen 28.200 28.200 30.700 23.800
Overige 400 400 800 600

totaal bureaukosten

159.600

122.600

160.500

134.800


F.9 Vergaderkosten

Reis- en verblijfkosten 9.300 11.300 9.400 5.900
Vacatiegelden 30.700 36.700 30.000 26.200

totaal vergaderkosten

40.000

48.000

39.400

32.100

Deze kosten betreffen de reis- en vacatiegelden voor bestuurs- en commissievergaderingen. De
reis- en verblijfkosten en de vacatiegelden aan bestuurs- en commissieleden worden betaald op basis
van de Verordening W Vacatiegeld en reis- en verblijfkosten 2007.
WIJ N
20
F TOELICHTING BIJ BEGROTING VAN BATEN EN LASTEN NAAR RUBRIEK (VERVOLG)


Begroting
2008

Herziene
begroting
2007
Aangepaste
begroting
2007
Rekening
2006


F.10 Financile relaties

Markt
Marktordening 10.000 10.000

4.500

4.400
Marktonderzoek 125.000 125.000 128.000 136.800

totaal markt

135.000

135.000

132.500

141.200

Product en dienst
Adviezen / onderzoek 425.000 375.000


375.000


390.900
Wijn en wijnbouw / kwaliteit 50.000 50.000 50.000 6.500
Milieu 30.000 130.000 100.000 100.000
Alcohol en maatschappij 320.000 292.000 262.000 326.400
Wijninformatiecentrum 140.000 150.000 130.100 246.300

totaal product en dienst

965.000

997.000

917.100

1.070.100

Arbeid
Sociale aangelegenheden en Arbo-voorlichting 18.500 18.500


10.200


18.000
Scholing 70.000 60.000 55.600 51.900

totaal arbeid


88.500

78.500

65.800

69.900

totaal financile relaties

1.188.500

1.210.500

1.115.400

1.281.200


F.11 Diensten door derden

Diensten door derden 28.300 29.700 38.800 50.500


F.12 Overige lasten

Restitutie heffingen - 5.825.900 5.036.800 -
Rentevergoeding inzake restitutie heffingen - 1.616.700 1.469.700 -
Bankkosten 400 400 600 600
Bijdrage herstructurering HPA - - - 235.500
Overige - 1.000 200 5.500

totaal overige lasten

400

7.444.000

6.507.300

241.600

WIJ N
21Begroting
2008

Herziene
begroting
2007
Aangepaste
begroting
2007
Rekening
2006


F.13 Dienstverlening door Akkerbouwproductschappen

Dienstverlening door:
HPA Bestuur Afdelingen 363.000 209.000 208.700 206.600
HPA Bestuur Voorzitter 43.300 42.400 37.900 38.000
HPA Bestuur Algemeen 100.000 100.000 100.000 100.000
Taakstelling HPA (50.000) - - -
Dotatie wachtgeldvoorziening - - 18.100 -
HPA-dienstverlening AKK - 83.100 96.300 91.800
HPA Afdeling Voedsel en voeding 25.500 22.500 24.500 12.900
HPA Afdeling Arbeid 30.000 29.300 24.100 28.500

totaal dienstverlening door
Akkerbouwproductschappen


511.800


486.300


509.600


477.800


De toename van HPA Bestuur Afdelingen heeft meerdere oorzaken. Vooruitlopend op de definitieve
herinrichting van de financile processen heeft voor 2008 een herbeoordeling plaatsgehad van de
onder Dienstverlening Akk doorberekende kosten. Dit was een verzamelpost. Ter vergroting van de
transparantie en de afrekenbaarheid worden deze kosten nu direct vanuit de afdelingen aan financiers
doorberekend. Hetzelfde zal gebeuren met HPA Bestuur Algemeen. In 2008 wordt hier een eerste
stap gezet.
Daarnaast is sprake van enkele structurele lastenverzwaringen zoals de herinvoering van de
pensioenpremies (2007: 2% werkgeversdeel) en de CAO loonrondes (schatting bij het opstellen van de
begroting voor beide jaren 2%). Enkele bijzondere omstandigheden hebben het beeld nog verder
aangescherpt. 2007 was het laatste jaar dat beschikt kon worden over een extra bate uit het surplus
van het pensioenfonds ( 64.800). Daarnaast wordt gewerkt aan verfijning van de
kostendoorberekeningssystematiek, onder andere door meer accuraat tijdschrijven. Hoewel deze
systematiek nog niet gereed is, komt nu al naar voren dat het aandeel autonome kosten toeneemt, een
beeld dat wordt versterkt door de afnemende medebewindstaken.

Het bovenstaande maakt het per saldo moeilijk voor 2008 te voldoen aan de wens tot verlaging van
de autonome kosten van de HPA-werkorganisatie. Dit is aanleiding geweest voor de directie om de
organisatie een extra taakstelling op te leggen, gericht op verdere efficiencyverbetering. Voor 2008
gaat het om een bedrag van 300.000, te besparen op autonome kosten van de
HPA-werkorganisatie. Van deze taakstelling is 50.000 toegerekend aan het Productschap Wijn.
De maatregelen mogen niet ten koste gaan van de externe dienstverlening. De afdeling
Personeel & Organisatie wordt gevraagd een organisatiescan uit te voeren en in overleg met
afdelingshoofden met voorstellen tot verbetering van de efficiency te komen.
WIJ N
22
F TOELICHTING BIJ BEGROTING VAN BATEN EN LASTEN NAAR RUBRIEK (VERVOLG)


Begroting
2008

Herziene
begroting
2007
Aangepaste
begroting
2007
Rekening
2006


De specificatie van het aandeel in de kosten van de HPA-afdelingen is als volgt:

Managementteam - - - 10.500
Gemeenschappelijk Secretariaat 12.500 12.200 - -
Communicatie 22.300 15.700 15.700 7.200
Personeel en Organisatie 28.000 - - -
J uridische en Bestuursaangelegenheden 46.300 34.200 34.200 33.700
Interne Auditdienst 1.200 1.000 1.900 7.300
Financile Zaken - - - 31.000
Finance, Planning en Control 73.100 40.300 40.300 -
Informatie- en Communicatie Technologie 44.200 17.000 17.000 17.900
Interne Dienst - - - 24.500
Logistiek - - - 6.500
Facilitaire Zaken 57.500 24.400 35.300 -
Informatie, Cordinatie en Ondersteuning - 400 400 7.500
Uitvoering Regelingen 77.900 63.800 63.900 60.500

totaal kosten HPA afdelingen 363.000 209.000 208.700 206.600


HPA Bestuur Afdelingen
De dienstverlening door HPA-afdelingen betreft direct aan de afdelingen toewijsbare kosten zoals
salarissen, sociale lasten, huisvestingskosten, bureaukosten, reiskosten en dergelijke, die via
verdeelsleutels aan de productschappen worden toegerekend.

HP Bestuur Voorzitter
Het aandeel in HPA Bestuur Voorzitter betreft het aandeel van Wijn in de doorbelasting van kosten
van de voorzitter.

HPA Bestuur Algemeen
De doorberekening van kosten is gebaseerd op afspraken tussen de productschappen en het HPA
over de aard en omvang van de dienstverlening. Met ingang van 2005 dragen de
akkerbouwproductschappen en de HPA Commissie Teeltaangelegenheden elk 100.000 per jaar bij
in de kosten van HPA Bestuur Algemeen.
WIJ N
23
WIJ N
24
G TOELICHTING BIJ BEGROTING VAN BATEN EN LASTEN PER FUNCTIE

G.1 Hoofdfunctie : Bestuur en algemeen
Functie :
Subfunctie :

Begroting
2008
Herziene
begroting
2007
Aangepaste
begroting
2007
Rekening
2006

Baten


Heffingen 2.744.700 2.739.200 2.768.500 2.713.400
Restitutie heffingen - - - (1.162.200)
Retributies - - - -
Diensten aan derden - - - -
Rente (25.400) 64.500 55.000 74.800
Vergoeding opgedragen taken - - - -
Niet bestede subsidies / diensten door
derden

-

-

-

-
Overige baten 5.500 5.500 1.500 5.500

subtotaal baten 2.724.800 2.809.200 2.825.000 1.631.500

Dienstverlening aan
Akkerbouwproductschappen

134.200

129.400

123.400

118.800

totaal baten 2.859.000 2.938.600 2.948.400 1.750.300


Lasten


Personeelskosten 534.100 524.200 487.200 466.700
Reis-, verblijf- en representatiekosten 32.000 33.800 32.200 33.700
Huisvestingskosten 43.800 30.500 30.500 30.600
Bureaukosten 114.500 77.500 105.500 91.800
Vergaderkosten 32.000 40.000 32.200 25.000
Financile relaties - - - -
Diensten door derden 17.800 18.700 38.800 47.100
Overige lasten 200 7.443.800 6.507.100 240.900

subtotaal 774.400 8.168.500 7.233.500 935.800

Dienstverlening door
Akkerbouwproductschappen

488.000

457.000

485.500

449.300

subtotaal lasten 1.262.400 8.625.500 7.719.000 1.385.100

Interne overboekingen - - - -

totaal van de lasten 1.262.400 8.625.500 7.719.000 1.385.100


Resultaat 1.596.600 (5.686.900) (4.770.600) 365.200


Stand van de reserve


Reserve 01/01 (2.217.500) 3.469.400 2.861.600 3.104.200
Reserve 31/12 (620.900) (2.217.500) (1.909.000) 3.469.400


WIJ N
25


De hoofdfunctie Bestuur en algemeen bestaat uit de volgende subfuncties:
- Bestuur, Commissies en werkgroepen;
- Restitutie heffingen.

WIJ N
26
G TOELICHTING BIJ BEGROTING VAN BATEN EN LASTEN PER FUNCTIE (VERVOLG)

G.1.1 Hoofdfunctie : Bestuur en algemeen
Functie : Bestuur en algemeen
Subfunctie : Bestuur, Commissies en werkgroepen

Begroting
2008
Herziene
begroting
2007
Aangepaste
begroting
2007
Rekening
2006

Baten


Heffingen 2.744.700 2.739.200 2.768.500 2.713.400
Retributies - - - -
Diensten aan derden - - - -
Rente (25.400) 64.500 55.000 74.800
Vergoeding opgedragen taken - - - -
Niet bestede subsidies / diensten door
derden

-

-

-

-
Overige baten 5.500 5.500 1.500 5.500

subtotaal baten 2.724.800 2.809.200 2.825.000 2.793.700

Dienstverlening aan
Akkerbouwproductschappen

134.200

129.400

123.400

118.800

totaal baten 2.859.000 2.938.600 2.948.400 2.912.500


Lasten


Personeelskosten 534.100 524.200 487.200 466.700
Reis-, verblijf- en representatiekosten 32.000 33.800 32.200 33.700
Huisvestingskosten 43.800 30.500 30.500 30.600
Bureaukosten 114.500 77.500 105.500 91.800
Vergaderkosten 32.000 40.000 32.200 25.000
Financile relaties - - - -
Diensten door derden 17.800 18.700 38.800 47.100
Overige lasten 200 1.200 600 240.900

subtotaal 774.400 725.900 727.000 935.800

Dienstverlening door
Akkerbouwproductschappen

488.000

457.000

485.500

449.300

subtotaal lasten 1.262.400 1.182.900 1.212.500 1.385.100

Interne overboekingen - - - -

totaal van de lasten 1.262.400 1.182.900 1.212.500 1.385.100


Resultaat 1.596.600 1.755.700 1.735.900 1.527.400


Stand van de reserve


Reserve 01/01 6.387.300 4.631.600 2.861.600 3.104.200
Reserve 31/12 7.983.900 6.387.300 4.597.500 4.631.600


WIJ N
27


Baten

Heffingen
De baten die zijn opgenomen in de hoofdfunctie Bestuur en algemeen zijn afkomstig uit de
financieringsheffing. De Verordening W Financieringsheffing Wijn jaar 2007 en de Verordening W
Aanvullende Financieringsheffing Wijn jaar 2007 zijn vastgesteld in de bestuursvergadering van
8 november 2006. De basisheffing bedraagt 0,22 en de aanvullende heffing bedraagt 0,53 per
hectoliter wijn waarover accijns is betaald.

Om de kosten te dekken van de subfunctie Afdeling Arbeid wordt vanuit de financieringsheffing
Bestuur en algemeen een bedrag toegekend dat gelijk is aan de lasten.

De verdeling van de financieringsheffing is als volgt:

Begroting
2008

Herziene
begroting
2007
Aanvullende
begroting
2007
Rekening
2006


Bestuur en algemeen, Bestuur, Commissies en
werkgroepen 2.744.700 2.739.200

2.768.500 2.713.400
Arbeid, Afdeling Arbeid 23.800 29.300 24.100 28.500

totaal financieringsheffing 2.768.500 2.768.500 2.792.600 2.741.900


Rente
Dit betreft het aandeel in de gerealiseerde interest met betrekking tot de belegde gelden en de liquide
middelen (banktegoeden). Het negatieve bedrag in de begroting 2008 wordt veroorzaakt door de
restitutie van heffingen in het jaar 2007.

Overige baten
Onder overige baten is voornamelijk de doorbelasting van het secretariaat aan de cacaobranche
opgenomen.


Lasten

Diensten door derden
Hieronder volgt een specificatie van de diensten door derden:

Begroting
2008

Herziene
begroting
2007
Aangepaste
begroting
2007
Rekening
2006


Advieskosten

10.000

10.900

10.000

4.900
Accountantskosten 5.400 5.400 5.400 5.200
Tuchtrecht 2.400 2.400 2.400 2.400
Netwerkbijeenkomsten - - - 31.400
Overige - - 21.000 3.200

totaal diensten door derden

17.800

18.700

38.800

47.100

WIJ N
28
G TOELICHTING BIJ BEGROTING VAN BATEN EN LASTEN PER FUNCTIE (VERVOLG)

G.1.2 Hoofdfunctie : Bestuur en algemeen
Functie : Bestuur en algemeen
Subfunctie : Restitutie heffingen

Begroting
2008
Herziene
begroting
2007
Aangepaste
begroting
2007
Rekening
2006

Baten


Heffingen - - - -
Restitutie heffingen - - - (1.162.200)
Retributies - - - -
Diensten aan derden - - - -
Rente - - - -
Vergoeding opgedragen taken - - - -
Niet bestede subsidies / diensten door
derden

-

-

-

-
Overige baten - - - -

subtotaal baten - - - (1.162.200)

Dienstverlening aan
Akkerbouwproductschappen

-

-

-

-

totaal baten - - - (1.162.200)


Lasten


Personeelskosten - - - -
Reis-, verblijf- en representatiekosten - - - -
Huisvestingskosten - - - -
Bureaukosten - - - -
Vergaderkosten - - - -
Financile relaties - - - -
Diensten door derden - - - -
Overige lasten - 7.442.600 6.506.500 -

subtotaal - 7.442.600 6.506.500 -

Dienstverlening door
Akkerbouwproductschappen

-

-

-
-

subtotaal lasten - 7.442.600 6.506.500 -

Interne overboekingen - - - -

totaal van de lasten - 7.442.600 6.506.500 -


Resultaat - (7.442.600) (6.506.500) (1.162.200)


Stand van de reserve


Reserve 01/01 (8.604.800) (1.162.200) - -
Reserve 31/12 (8.604.800) (8.604.800) (6.506.500) (1.162.200)


WIJ N
29


In deze subfunctie is het bedrag aan restituties verantwoord dat aan appellanten in 2007 wordt
terugbetaald op grond van de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven van 29
november 2006. Door het feit dat pas in oktober 2007 een begin kon worden gemaakt met de
terugbetaling, is de rentevergoeding opgelopen.


WIJ N
30
G TOELICHTING BIJ BEGROTING VAN BATEN EN LASTEN PER FUNCTIE (VERVOLG)

G.2 Hoofdfunctie : Markt
Functie :
Subfunctie :

Begroting
2008

Herziene
begroting
2007
Aangepaste
begroting
2007
Rekening
2006

Baten


Heffingen 135.100 135.100 133.000 142.000
Retributies - - - -
Diensten aan derden - - - -
Rente - - - -
Vergoeding opgedragen taken - - - -
Niet bestede subsidies / diensten door
derden

-

-

-

-
Overige baten - - 1.000 500

subtotaal baten 135.100 135.100 134.000 142.500

Dienstverlening aan
Akkerbouwproductschappen

-

-

-

-

totaal baten 135.100 135.100 134.000 142.500


Lasten


Personeelskosten - - 500 400
Reis-, verblijf- en representatiekosten - - - -
Huisvestingskosten - - - -
Bureaukosten 100 100 1.000 800
Vergaderkosten - - - -
Financile relaties 135.000 135.000 132.500 141.200
Diensten door derden - - - -
Overige lasten - - - 100

subtotaal 135.100 135.100 134.000 142.500

Dienstverlening door
Akkerbouwproductschappen

-

-

-

-

subtotaal lasten 135.100 135.100 134.000 142.500

Interne overboekingen - - - -

totaal lasten 135.100 135.100 134.000 142.500


Resultaat - - - -


Stand van de reserve


Reserve 01/01 - - - -
Reserve 31/12 - - - -WIJ N
31


De hoofdfunctie Markt bestaat uit de volgende subfuncties:
- Marktordening;
- Marktonderzoek.
WIJ N
32
G TOELICHTING BIJ BEGROTING VAN BATEN EN LASTEN PER FUNCTIE (VERVOLG)

G.2.1 Hoofdfunctie : Markt
Functie : Markt
Subfunctie : Marktordening

Begroting
2008

Herziene
begroting
2007
Aangepaste
begroting
2007
Rekening
2006

Baten


Heffingen 10.000 10.000 6.000 5.500
Retributies - - - -
Diensten aan derden - - - -
Rente - - - -
Vergoeding opgedragen taken - - - -
Niet bestede subsidies / diensten door
derden

-

-

-

-
Overige baten - - - -

subtotaal baten 10.000 10.000 6.000 5.500

Dienstverlening aan
Akkerbouwproductschappen

-

-

-

-

totaal baten 10.000 10.000 6.000 5.500


Lasten


Personeelskosten - - 500 400
Reis-, verblijf- en representatiekosten - - - -
Huisvestingskosten - - - -
Bureaukosten - - 1.000 700
Vergaderkosten - - - -
Financile relaties 10.000 10.000 4.500 4.400
Diensten door derden - - - -
Overige lasten - - - -

subtotaal 10.000 10.000 6.000 5.500

Dienstverlening door
Akkerbouwproductschappen

-

-

-

-

subtotaal lasten 10.000 10.000 6.000 5.500

Interne overboekingen - - - -

totaal lasten 10.000 10.000 6.000 5.500


Resultaat - - - -


Stand van de reserve


Reserve 01/01 - - - -
Reserve 31/12 - - - -WIJ N
33


De subfunctie Marktordening omvat onderdelen van de uitvoering van de EU-marktordening die niet
voor vergoeding in het kader van het medebewind in aanmerking komen, alsmede werkzaamheden
die direct te maken hebben met advisering en voorlichting over nationale en internationale regelgeving
op dit gebied.


Baten

Heffingen
De kosten van deze subfunctie worden gefinancierd door overheveling van heffingen vanuit de
subfunctie Product en dienst, Wijn en wijnbouw / kwaliteit.


Lasten
In de herziene begroting 2007 en de begroting 2008 is voor beide jaren een bedrag van 10.000
opgenomen ten behoeve van voorlichtingsmateriaal over de nieuwe wijnmarktordening.
WIJ N
34
G TOELICHTING BIJ BEGROTING VAN BATEN EN LASTEN PER FUNCTIE (VERVOLG)

G.2.2 Hoofdfunctie : Markt
Functie : Markt
Subfunctie : Marktonderzoek

Begroting
2008

Herziene
begroting
2007
Aangepaste
begroting
2007
Rekening
2006

Baten


Heffingen 125.100 125.100 127.000 136.500
Retributies - - - -
Diensten aan derden - - - -
Rente - - - -
Vergoeding opgedragen taken - - - -
Niet bestede subsidies / diensten door
derden

-

-

-

-
Overige baten - - 1.000 500

subtotaal baten 125.100 125.100 128.000 137.000

Dienstverlening aan
Akkerbouwproductschappen

-

-

-

-

totaal baten 125.100 125.100 128.000 137.000


Lasten


Personeelskosten - - - -
Reis-, verblijf- en representatiekosten - - - -
Huisvestingskosten - - - -
Bureaukosten 100 100 - 100
Vergaderkosten - - - -
Financile relaties 125.000 125.000 128.000 136.800
Diensten door derden - - - -
Overige lasten - - - 100

subtotaal 125.100 125.100 128.000 137.000

Dienstverlening door
Akkerbouwproductschappen

-

-

-

-

subtotaal lasten 125.100 125.100 128.000 137.000

Interne overboekingen - - - -

totaal lasten 125.100 125.100 128.000 137.000


Resultaat - - - -


Stand van de reserve


Reserve 01/01 - - - -
Reserve 31/12 - - - -


WIJ N
35


Het doel van het huidige marktonderzoek is inzicht verstrekken in de samenstelling en ontwikkeling
van de Nederlandse consumentenmarkt voor wijn. De volgende bronnen worden gebruikt:
- Accijnsopbrengsten;
- Cijfers Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS);
- Marktonderzoek NFO Trendbox B.V.;
- Marktonderzoek ACNielsen en GFK;
- Exportstatistieken van EU en derde landen naar Nederland.


Baten

Heffingen
De kosten van deze subfunctie worden gefinancierd door overheveling van heffingen vanuit de
subfunctie Product en dienst, Wijn en wijnbouw / kwaliteit.


Lasten

Financile relaties
Het continu onderzoek van Trendbox is met ingang van 2006 beindigd. In 2006 is door Trendbox
onderzoek verricht naar onder andere biologische wijn en verpakkingen van wijn.
ACNielsen registreert aankopen in supermarkten door middel van scanning. Medio april 2007 is de
overeenkomst met ACNielsen beendigd. In oktober is de overeenkomst met GFK getekend.

Hieronder volgt een specificatie van de financile relaties:

Begroting
2008

Herziene
begroting
2007
Aangepaste
begroting
2007
Rekening
2006


GFK

70.000

45.000

-

-
Bijeenkomsten, marktgegevens en
drukwerk

30.000

30.000

30.000

26.300
NFO Trendbox B.V. 25.000 25.000 25.000 37.100
ACNielsen - 25.000 73.000 73.400

totaal financile relaties 125.000 125.000 128.000 136.800

WIJ N
36
G TOELICHTING BIJ BEGROTING VAN BATEN EN LASTEN PER FUNCTIE (VERVOLG)

G.3 Hoofdfunctie : Product en dienst
Functie :
Subfunctie :

Begroting
2008

Herziene
begroting
2007
Aangepaste
begroting
2007
Rekening
2006

Baten


Heffingen 1.197.500 1.207.500 1.231.800 1.360.800
Retributies - - - -
Diensten aan derden - - - -
Rente 50.400 50.400 36.200 29.800
Vergoeding opgedragen taken - - - -
Niet bestede subsidies / diensten door
derden

-

-

-

800
Overige baten 12.000 12.000 40.000 155.300

subtotaal baten 1.259.900 1.269.900 1.308.000 1.546.700

Dienstverlening aan
Akkerbouwproductschappen

-

-

-

-

totaal baten 1.259.900 1.269.900 1.308.000 1.546.700


Lasten


Personeelskosten - - - -
Reis-, verblijf- en representatiekosten - - 2.000 -
Huisvestingskosten 12.300 8.600 8.600 8.600
Bureaukosten 45.000 45.000 54.000 42.200
Vergaderkosten 8.000 8.000 7.200 7.100
Financile relaties 965.000 997.000 917.100 1.070.100
Diensten door derden - 500 - 3.400
Overige lasten 200 200 200 600

subtotaal 1.030.500 1.059.300 989.100 1.132.000

Dienstverlening door
Akkerbouwproductschappen

-

-

-

-

subtotaal lasten 1.030.500 1.059.300 989.100 1.132.000

Interne overboekingen - - - -

totaal lasten 1.030.500 1.059.300 989.100 1.132.000


Resultaat 229.400 210.600 318.900 414.700


Stand van de reserve


Reserve 01/01 2.413.000 2.202.400 2.260.200 1.787.700
Reserve 31/12 2.642.400 2.413.000 2.579.100 2.202.400WIJ N
37


De hoofdfunctie Product en dienst bestaat uit de volgende subfuncties:
- Adviezen / onderzoek;
- Wijn en wijnbouw / kwaliteit;
- Milieu;
- Alcohol en maatschappij;
- Wijninformatiecentrum.

WIJ N
38
G TOELICHTING BIJ BEGROTING VAN BATEN EN LASTEN PER FUNCTIE (VERVOLG)

G.3.1 Hoofdfunctie : Product en dienst
Functie : Product en dienst
Subfunctie : Adviezen / onderzoek

Begroting
2008

Herziene
begroting
2007
Aangepaste
begroting
2007
Rekening
2006

Baten


Heffingen 425.000 375.500 375.000 390.900
Retributies - - - -
Diensten aan derden - - - -
Rente - - - -
Vergoeding opgedragen taken - - - -
Niet bestede subsidies / diensten door
derden

-

-

-

-
Overige baten - - - -

subtotaal baten 425.000 375.500 375.000 390.900

Dienstverlening aan
Akkerbouwproductschappen

-

-

-

-

totaal baten 425.000 375.500 375.000 390.900


Lasten


Personeelskosten - - - -
Reis-, verblijf- en representatiekosten - - - -
Huisvestingskosten - - - -
Bureaukosten - - - -
Vergaderkosten - - - -
Financile relaties 425.000 375.000 375.000 390.900
Diensten door derden - 500 - -
Overige lasten - - - -

subtotaal 425.000 375.500 375.000 390.900

Dienstverlening door
Akkerbouwproductschappen

-

-

-

-

subtotaal lasten 425.000 375.500 375.000 390.900

Interne overboekingen - - - -

totaal lasten 425.000 375.500 375.000 390.900


Resultaat - - - -


Stand van de reserve


Reserve 01/01 - - - -
Reserve 31/12 - - - -WIJ N
39


Baten

Heffingen
De kosten van deze subfunctie worden gefinancierd door overheveling van heffingen vanuit de
subfunctie Product en dienst, Wijn en wijnbouw / kwaliteit.


Lasten

Financile relaties
De kosten van de werkzaamheden die door derden (specialisten) worden verricht en ten goede
komen aan de gehele wijnsector, worden ten laste gebracht van de subfunctie Adviezen / onderzoek.
Het betreft werkzaamheden door de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren (KVNW)
( 307.900) en het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) ( 67.100) op het gebied van
nationale en internationale regelgeving, met name op het gebied van de accijns- en douanewetgeving
en scholing. Daarnaast onderhoudt het productschap contacten met verschillende internationale
organisaties zoals de Europese Unie, de Organisation Internationale de la Vigne et du Vin en de
European Federation of Wine and Spirit Importers and Distributors.
In de begroting 2008 is voor projecten in het kader van verantwoord alcoholgebruik 50.000 extra
begroot. Deze projecten zullen uitgevoerd worden door derden.

De werkzaamheden waarbij gebruik wordt gemaakt van diensten van derden betreffen met name:
- Werkzaamheden in het kader van Europese Wijnwetgeving;
- Opzet Europees wijn traceerbaarheidssysteem;
- Opsporing en voorkoming van contaminanten;
- Fiscale wetgeving en douanewetgeving;
- Levensmiddelenwetgeving;
- Liberalisering wereldhandel;
- Opstelling uniform wereld-wijnetiket;
- Opstelling Europese Commercile Communicatiecode;
- Werkzaamheden in het kader van Europese- en wereldalcoholpolitiek (WHO);
- Wijnonderwijs.

WIJ N
40
G TOELICHTING BIJ BEGROTING VAN BATEN EN LASTEN PER FUNCTIE (VERVOLG)

G.3.2 Hoofdfunctie : Product en dienst
Functie : Product en dienst
Subfunctie : Wijn en wijnbouw / kwaliteit

Begroting
2008

Herziene
begroting
2007
Aangepaste
begroting
2007
Rekening
2006

Baten


Heffingen (107.600) (26.400) 66.100 (9.200)
Retributies - - - -
Diensten aan derden - - - -
Rente 23.300 23.300 25.000 11.300
Vergoeding opgedragen taken - - - -
Niet bestede subsidies / diensten door
derden

-

-

-

-
Overige baten - - - -

subtotaal baten (84.300) (3.100) 91.100 2.100

Dienstverlening aan
Akkerbouwproductschappen

-

-

-

-

totaal baten (84.300) (3.100) 91.100 2.100


Lasten


Personeelskosten - - - -
Reis-, verblijf- en representatiekosten - - - -
Huisvestingskosten - - - -
Bureaukosten - - - -
Vergaderkosten - - - -
Financile relaties 50.000 50.000 50.000 6.500
Diensten door derden - - - 3.400
Overige lasten - - - -

subtotaal 50.000 50.000 50.000 9.900

Dienstverlening door
Akkerbouwproductschappen

-

-

-

-

subtotaal lasten 50.000 50.000 50.000 9.900

Interne overboekingen - - - -

totaal lasten 50.000 50.000 50.000 9.900


Resultaat (134.300) (53.100) 41.100 (7.800)


Stand van de reserve


Reserve 01/01 1.107.300 1.160.400 1.206.200 1.168.200
Reserve 31/12 973.000 1.107.300 1.247.300 1.160.400WIJ N
41


De subfunctie Wijn en wijnbouw / kwaliteit komt voort uit het fonds dat is ingesteld krachtens de
Verordening W Fonds Wijn en Wijnbouwproducten 2003 (conform bestuursbesluit 13 maart 2003).


Baten

Heffingen
De Verordening W Bestemmingsheffing Wijn jaar 2007 is vastgesteld in de bestuursvergadering van
8 november 2006. De heffing is verschuldigd voor het in de handel brengen van wijn, waarvoor accijns
moet worden betaald.

Voor de subfunctie Wijn en wijnbouw / kwaliteit bedraagt de bestemmingsheffing 0,29 per hectoliter
wijn. Om de kosten te dekken van andere geledingen wordt vanuit deze bestemmingsheffing een
bedrag toegekend dat gelijk is aan de lasten:

De verdeling van de bestemmingsheffing Wijn en wijnbouw / kwaliteit is als volgt:

Begroting
2008

Herziene
begroting
2007
Aangepaste
begroting
2007
Rekening
2006


Product en dienst, Wijn en wijnbouw /
kwaliteit

(107.600)

(26.400)

66.100

(9.200)
Markt, Marktordening 10.000 10.000 6.000 5.500
Markt, Marktonderzoek 125.100 125.100 127.000 136.500
Product en dienst, Adviezen / onderzoek 425.000 375.500 375.000 390.900
Product en dienst, Alcohol en
maatschappij

320.000

292.000

262.000

325.600
Product en dienst, Wijninformatiecentrum 193.300 199.600 161.900 150.100
Arbeid, Sociale aangelegenheden en
Arbo-voorlichting

29.000

29.000

10.200

18.000
Arbeid, Scholing 69.000 59.000 55.600 42.900

totaal bestemmingsheffing wijn en
wijnbouw / kwaliteit

1.063.800

1.063.800

1.063.800

1.060.300

Rente
Dit betreft het aandeel in de gerealiseerde interest met betrekking tot de belegde gelden en de liquide
middelen (banktegoeden).


Lasten

Financile relaties
Hier worden de uitgaven in het kader van kwaliteit en voedselveiligheid verantwoord, waaronder de
uitgaven voor de hyginecode, de monitoring van pesticidenresiduen in wijn en de activiteiten in het
kader van de General Food Law.

Hieronder volgt een specificatie van de financile relaties:

Begroting
2008

Herziene
begroting
2007
Aangepaste
begroting
2007
Rekening
2006


Voedselveiligheid

40.000

40.000

40.000

6.500
Overige 10.000 10.000 10.000 -

totaal financile relaties 50.000 50.000 50.000 6.500

WIJ N
42
G TOELICHTING BIJ BEGROTING VAN BATEN EN LASTEN PER FUNCTIE (VERVOLG)

G.3.3 Hoofdfunctie : Product en dienst
Functie : Product en dienst
Subfunctie : Milieu

Begroting
2008

Herziene
begroting
2007
Aangepaste
begroting
2007
Rekening
2006

Baten


Heffingen 366.800 366.800 366.800 503.400
Retributies - - - -
Diensten aan derden - - - -
Rente 26.900 26.900 11.000 18.300
Vergoeding opgedragen taken - - - -
Niet bestede subsidies / diensten door
derden

-

-

-

800
Overige baten - - - -

subtotaal baten 393.700 393.700 377.800 522.500

Dienstverlening aan
Akkerbouwproductschappen

-

-

-

-

totaal baten 393.700 393.700 377.800 522.500


Lasten


Personeelskosten - - - -
Reis-, verblijf- en representatiekosten - - - -
Huisvestingskosten - - - -
Bureaukosten - - - -
Vergaderkosten - - - -
Financile relaties 30.000 130.000 100.000 100.000
Diensten door derden - - - -
Overige lasten - - - -

subtotaal 30.000 130.000 100.000 100.000

Dienstverlening door
Akkerbouwproductschappen

-

-

-

-

subtotaal lasten 30.000 130.000 100.000 100.000

Interne overboekingen - - - -

totaal lasten 30.000 130.000 100.000 100.000


Resultaat 363.700 263.700 277.800 422.500


Stand van de reserve


Reserve 01/01 1.305.700 1.042.000 1.054.000 619.500
Reserve 31/12 1.669.400 1.305.700 1.331.800 1.042.000WIJ N
43


De subfunctie Milieu komt voort uit het fonds dat is ingesteld krachtens de Verordening W Milieufonds
Wijn 2003 (conform bestuursbesluit 13 maart 2003).


Baten

Heffingen
De Verordening W Bestemmingsheffing Wijn jaar 2007 is vastgesteld in de bestuursvergadering van
8 november 2006. De heffing is verschuldigd voor het in de handel brengen van wijn, waarvoor accijns
moet worden betaald.

De bestemmingsheffing ten behoeve van de subfunctie Milieu bedraagt 0,10 per hectoliter.

Rente
Dit betreft het aandeel in de gerealiseerde interest met betrekking tot de belegde gelden en de liquide
middelen (banktegoeden).


Lasten

Financile relaties
Het productschap draagt in 2007 100.000 bij aan de aanpak van het zwerfafval.

Het productschap zal in 2007 en in 2008 de inspanningsverplichtingen die bedrijven hebben in het
kader van het Besluit verpakkingen en papier en karton van de bedrijven overnemen. Hierbij verricht
Quintens ondersteuning. Daarnaast wordt het afval in de sector gemonitord zodat precies bekend is
hoeveel verpakkingsafval wordt geproduceerd. Hiervoor is in de herziene begroting 2007 en begroting
2008 30.000 opgenomen.
WIJ N
44
G TOELICHTING BIJ BEGROTING VAN BATEN EN LASTEN PER FUNCTIE (VERVOLG)

G.3.4 Hoofdfunctie : Product en dienst
Functie : Product en dienst
Subfunctie : Alcohol en maatschappij

Begroting
2008
Herziene
begroting
2007
Aangepaste
begroting
2007
Rekening
2006

Baten


Heffingen 320.000 292.000 262.000 325.600
Retributies - - - -
Diensten aan derden - - - -
Rente - - - -
Vergoeding opgedragen taken - - - -
Niet bestede subsidies / diensten door
derden

-

-

-

-
Overige baten - - - 1.300

subtotaal baten 320.000 292.000 262.000 326.900

Dienstverlening aan
Akkerbouwproductschappen

-

-

-

-

totaal baten 320.000 292.000 262.000 326.900


Lasten


Personeelskosten - - - -
Reis-, verblijf- en representatiekosten - - - -
Huisvestingskosten - - - -
Bureaukosten - - - -
Vergaderkosten - - - -
Financile relaties 320.000 292.000 262.000 326.400
Diensten door derden - - - -
Overige lasten - - - 500

subtotaal 320.000 292.000 262.000 326.900

Dienstverlening door
Akkerbouwproductschappen

-

-

-

-

subtotaal lasten 320.000 292.000 262.000 326.900

Interne overboekingen - - - -

totaal lasten 320.000 292.000 262.000 326.900


Resultaat - - - -


Stand van de reserve


Reserve 01/01 - - - -
Reserve 31/12 - - - -
WIJ N
45


Hier worden de activiteiten verantwoord op het gebied van voorlichting over alcoholgebruik door onder
andere STIVA (de naleving van de Reclamecode voor Alcoholhoudende Drank) en de stichting
Platform Verkoop Alcoholhoudende Dranken voor thuisgebruik (PVAD). Ook is het productschap
betrokken bij de BOB-campagne, de oprichting van het Platform Alcohol en J eugd en de uitvoering
van de Instructie Verantwoord Alcoholgebruik.


Baten

Heffingen
De kosten van deze subfunctie worden gefinancierd door overheveling van heffingen vanuit de
subfunctie Product en dienst, Wijn en wijnbouw / kwaliteit.


Lasten

Financile relaties
TNO Voeding voert wetenschappelijk onderzoek uit naar de gevolgen van het gebruik van
alcoholhoudende dranken voor het menselijk lichaam. De kosten van dit onderzoek worden gedragen
door het Productschap Wijn, de Commissies Gedistilleerd en Bier van het Productschap Dranken en
TNO Voeding. Tevens zijn hier de kosten opgenomen die gemaakt worden in het kader van
voorlichting over verantwoord alcoholgebruik (STIVA en BOB-campagne).

Voor overige voorlichtingsactiviteiten, met name in het kader van de leeftijdencampagne, is
vooralsnog voor 2007 50.000 en voor 2008 90.000 begroot.

Hieronder volgt een specificatie van de financile relaties:

Begroting
2008

Herziene
begroting
2007
Aangepaste
begroting
2007
Rekening
2006


STIVA/BOB-campagne

150.000

150.000

120.000

167.700
Overige alcoholvoorlichting 90.000 50.000 50.000 50.000
TNO Voeding vaste bijdrage SAR 80.000 92.000 92.000 101.500
Overige - - - 7.200

totaal financile relaties 320.000 292.000 262.000 326.400

WIJ N
46
G TOELICHTING BIJ BEGROTING VAN BATEN EN LASTEN PER FUNCTIE (VERVOLG)

G.3.5 Hoofdfunctie : Product en dienst
Functie : Product en dienst
Subfunctie : Wijninformatiecentrum

Begroting
2008
Herziene
begroting
2007
Aangepaste
begroting
2007
Rekening
2006

Baten


Heffingen 193.300 199.600 161.900 150.100
Retributies - - - -
Diensten aan derden - - - -
Rente 200 200 200 200
Vergoeding opgedragen taken - - - -
Niet bestede subsidies / diensten door
derden

-

-

-

-
Overige baten 12.000 12.000 40.000 154.000

subtotaal baten 205.500 211.800 202.100 304.300

Dienstverlening aan
Akkerbouwproductschappen

-

-

-

-

totaal baten 205.500 211.800 202.100 304.300


Lasten


Personeelskosten - - - -
Reis-, verblijf- en representatiekosten - - 2.000 -
Huisvestingskosten 12.300 8.600 8.600 8.600
Bureaukosten 45.000 45.000 54.000 42.200
Vergaderkosten 8.000 8.000 7.200 7.100
Financile relaties 140.000 150.000 130.100 246.300
Diensten door derden - - - -
Overige lasten 200 200 200 100

subtotaal 205.500 211.800 202.100 304.300

Dienstverlening door
Akkerbouwproductschappen

-

-

-

-

subtotaal lasten 205.500 211.800 202.100 304.300

Interne overboekingen - - - -

totaal lasten 205.500 211.800 202.100 304.300


Resultaat - - - -


Stand van de reserve


Reserve 01/01 - - - -
Reserve 31/12 - - - -
WIJ N
47


In deze subfunctie zijn de kosten opgenomen van de activiteiten die het WIC verricht. De stuurgroep
WIC begeleidt de werkzaamheden van het Wijninformatiecentrum.
Deze activiteiten betreffen met name:
- Ontwikkelen van brochures en ander voorlichtingsmateriaal;
- Beheer van de bibliotheek en het documentatiecentrum;
- Ontwikkelen en actueel houden van de databank en het Zoekboek Wijn;
- Organisatie van diverse bijeenkomsten;
- Beheer van de internetsite.


Baten

Heffingen
De kosten van deze subfunctie worden gefinancierd door overheveling van heffingen vanuit de
subfunctie Product en dienst, Wijn en wijnbouw / kwaliteit.

Overige baten
Onder overige baten is de verkoop opgenomen van videos, het oogstboekje en promotiemateriaal ten
behoeve van de nationale wijnweek.


Lasten

Financile relaties
Door met name een andere opzet van de Nationale Wijnweek zijn de uitgaven van het
Wijninformatiecentrum met ingang van 2006 verlaagd.

Hieronder volgt een specificatie van de financile relaties:

Begroting
2008

Herziene
begroting
2007
Aangepaste
begroting
2007
Rekening
2006

Publiciteit / Voorlichting 140.000 150.000 129.100 245.200
Overige - - 1.000 1.100

totaal financile relaties

140.000

150.000

130.100

246.300

WIJ N
48
G TOELICHTING BIJ BEGROTING VAN BATEN EN LASTEN PER FUNCTIE (VERVOLG)

G.4 Hoofdfunctie : Arbeid
Functie :
Subfunctie :

Begroting
2008

Herziene
begroting
2007
Aangepaste
begroting
2007
Rekening
2006

Baten


Heffingen 121.800 117.300 89.900 89.400
Retributies - - - -
Diensten aan derden - - - -
Rente - - - -
Vergoeding opgedragen taken - - - -
Niet bestede subsidies / diensten door
derden

-

-

-

7.700
Overige baten 1.000 1.000 - 1.300

subtotaal baten 122.800 118.300 89.900 98.400

Dienstverlening aan
Akkerbouwproductschappen

-

-

-

-

totaal baten 122.800 118.300 89.900 98.400


Lasten


Personeelskosten - - - -
Reis-, verblijf- en representatiekosten - - - -
Huisvestingskosten - - - -
Bureaukosten - - - -
Vergaderkosten - - - -
Financile relaties 88.500 78.500 65.800 69.900
Diensten door derden 10.500 10.500 - -
Overige lasten - - - -

subtotaal 99.000 89.000 65.800 69.900

Dienstverlening door
Akkerbouwproductschappen

23.800

29.300

24.100

28.500

subtotaal lasten 122.800 118.300 89.900 98.400

Interne overboekingen - - - -

totaal lasten 122.800 118.300 89.900 98.400


Resultaat - - - -


Stand van de reserve


Reserve 01/01 - - - -
Reserve 31/12 - - - -WIJ N
49


De hoofdfunctie Arbeid bestaat uit de volgende subfuncties:
- Sociale aangelegenheden en Arbo-voorlichting;
- Scholing;
- Afdeling Arbeid.
WIJ N
50
G TOELICHTING BIJ BEGROTING VAN BATEN EN LASTEN PER FUNCTIE (VERVOLG)

G.4.1 Hoofdfunctie : Arbeid
Functie : Arbeid
Subfunctie : Sociale aangelegenheden en Arbo-voorlichting

Begroting
2008

Herziene
begroting
2007
Aangepaste
begroting
2007
Rekening
2006

Baten


Heffingen 29.000 29.000 10.200 18.000
Retributies - - - -
Diensten aan derden - - - -
Rente - - - -
Vergoeding opgedragen taken - - - -
Niet bestede subsidies / diensten door
derden

-

-

-

-
Overige baten - - - -

subtotaal baten 29.000 29.000 10.200 18.000

Dienstverlening aan
Akkerbouwproductschappen

-

-

-

-

totaal baten 29.000 29.000 10.200 18.000


Lasten


Personeelskosten - - - -
Reis-, verblijf- en representatiekosten - - - -
Huisvestingskosten - - - -
Bureaukosten - - - -
Vergaderkosten - - - -
Financile relaties 18.500 18.500 10.200 18.000
Diensten door derden 10.500 10.500 - -
Overige lasten - - - -

subtotaal 29.000 29.000 10.200 18.000

Dienstverlening door
Akkerbouwproductschappen

-

-

-

-

subtotaal lasten 29.000 29.000 10.200 18.000

Interne overboekingen - - - -

totaal lasten 29.000 29.000 10.200 18.000


Resultaat - - - -


Stand van de reserve


Reserve 01/01 - - - -
Reserve 31/12 - - - -WIJ N
51


De Commissie Sociaal-Economische aangelegenheden adviseert het bestuur op het gebied van
voorlichting aan ondernemingen op het gebied van arbeidsomstandigheden.


Baten

Heffingen
De kosten van deze subfunctie worden gefinancierd door overheveling van heffingen vanuit de
subfunctie Product en dienst, Wijn en wijnbouw / kwaliteit.


Lasten

Financile relaties
Vorig jaar hebben de productschappen toekomstverkenningen uitgebracht. In deze
toekomstverkenningen is aangegeven dat de productschappen paritaire samenwerkingsverbanden
tussen werkgevers en werknemers zijn. Productschappen en vakbonden hebben de gezamenlijke
visie dat arbeid verder verankerd dient te worden in het takenpakket van de productschappen. Het
bestuur heeft in de vergadering van 1 juni 2006 besloten om 18.000 bij te dragen. Voor voorlichting
is in beide jaren 500 opgenomen.

Diensten door derden
In het kader van de werkgroep sociaal-economische aangelegenheden van het Productschap Wijn en
het Productschap Dranken is voorlichtingsmateriaal ontwikkeld over tillen en de nieuwe ziektewet.WIJ N
52
G TOELICHTING BIJ BEGROTING VAN BATEN EN LASTEN PER FUNCTIE (VERVOLG)

G.4.2 Hoofdfunctie : Arbeid
Functie : Arbeid
Subfunctie : Scholing

Begroting
2008

Herziene
begroting
2007
Aangepaste
begroting
2007
Rekening
2006

Baten


Heffingen 69.000 59.000 55.600 42.900
Retributies - - - -
Diensten aan derden - - - -
Rente - - - -
Vergoeding opgedragen taken - - - -
Niet bestede subsidies / diensten door
derden

-

-

-

7.700
Overige baten 1.000 1.000 - 1.300

subtotaal baten 70.000 60.000 55.600 51.900

Dienstverlening aan
Akkerbouwproductschappen

-

-

-

-

totaal baten 70.000 60.000 55.600 51.900


Lasten


Personeelskosten - - - -
Reis-, verblijf- en representatiekosten - - - -
Huisvestingskosten - - - -
Bureaukosten - - - -
Vergaderkosten - - - -
Financile relaties 70.000 60.000 55.600 51.900
Diensten door derden - - - -
Overige lasten - - - -

subtotaal 70.000 60.000 55.600 51.900

Dienstverlening door
Akkerbouwproductschappen

-

-

-

-

subtotaal lasten 70.000 60.000 55.600 51.900

Interne overboekingen - - - -

totaal lasten 70.000 60.000 55.600 51.900


Resultaat - - - -


Stand van de reserve


Reserve 01/01 - - - -
Reserve 31/12 - - - -WIJ N
53


Onder de subfunctie Scholing zijn activiteiten opgenomen die verband houden met wijnonderwijs.


Baten

Heffingen
De kosten van deze subfunctie worden gefinancierd door overheveling van heffingen vanuit de
subfunctie Product en dienst, Wijn en wijnbouw / kwaliteit.

Overige baten
Onder overige baten is de opbrengst van de verkoop van cd-roms wat je moet weten over wijn
opgenomen.


Lasten

Financile relaties
Het productschap heeft in samenwerking met het CBL een wijncursus op cd-rom ontwikkeld voor
winkelpersoneel. Deze cd-rom is gebaseerd op de exameneisen van niveau I van de Stichting
Wijnexamens Nederland (SWEN). J aarlijks organiseert het productschap een seminar voor
wijndocenten. Voorts is in 2006 de scriptieprijs ingesteld. Deze prijs wordt gegeven aan de student
van een universiteit of hogeschool met de beste scriptie over wijn of een wijngerelateerd onderwerp.
Met de scriptieprijs beoogt het productschap bij hoger opgeleiden belangstelling te wekken voor de
wijnsector. Voor 2007 en 2008 is respectievelijk 9.000 en 19.000 opgenomen voor de ontwikkeling
en het laten drukken van onderwijsmateriaal.

Hieronder volgt een specificatie van de financile relaties:

Begroting
2008

Herziene
begroting
2007
Aangepaste
begroting
2007
Rekening
2006


Docentendag

33.000

33.000

32.000

33.500
Onderwijsmateriaal 19.000 9.000 6.100 400
Scriptieprijs 18.000 18.000 17.500 18.000

totaal financile relaties 70.000 60.000 55.600 51.900WIJ N
54
G TOELICHTING BIJ BEGROTING VAN BATEN EN LASTEN PER FUNCTIE (VERVOLG)

G.4.3 Hoofdfunctie : Arbeid
Functie : Arbeid
Subfunctie : Afdeling Arbeid

Begroting
2008

Herziene
begroting
2007
Aangepaste
begroting
2007
Rekening
2006

Baten


Heffingen 23.800 29.300 24.100 28.500
Retributies - - - -
Diensten aan derden - - - -
Rente - - - -
Vergoeding opgedragen taken - - - -
Niet bestede subsidies / diensten door
derden

-

-

-

-
Overige baten - - - -

subtotaal baten 23.800 29.300 24.100 28.500

Dienstverlening aan
Akkerbouwproductschappen

-

-

-

-

totaal baten 23.800 29.300 24.100 28.500


Lasten


Personeelskosten - - - -
Reis-, verblijf- en representatiekosten - - - -
Huisvestingskosten - - - -
Bureaukosten - - - -
Vergaderkosten - - - -
Subsidies - - - -
Diensten door derden - - - -
Overige lasten - - - -

subtotaal - - - -

Dienstverlening door
Akkerbouwproductschappen

23.800

29.300

24.100

28.500

subtotaal lasten 23.800 29.300 24.100 28.500

Interne overboekingen - - - -

totaal lasten 23.800 29.300 24.100 28.500


Resultaat - - - -


Stand van de reserve


Reserve 01/01 - - - -
Reserve 31/12 - - - -WIJ N
55


De Afdeling Arbeid van het Hoofdproductschap Akkerbouw is een ondersteunend secretariaat op het
terrein van onder meer arbeidsmarkt, werkgelegenheid, arbeidsomstandigheden en scholing.


Baten

Heffingen
De kosten van deze subfunctie worden gefinancierd door overheveling van heffingen vanuit de
subfunctie Bestuur en algemeen, Bestuur, Commissies en werkgroepen.


Lasten

Dienstverlening door Akkerbouwproductschappen
Deze lasten betreffen het aandeel van het Productschap Wijn in de personeelskosten van de Afdeling
Arbeid van de werkorganisatie HPA. Deze afdeling verricht werkzaamheden op sociaal-economisch
gebied ten behoeve van de Akkerbouwproductschappen en het Productschap voor Margarine, Vetten
en Olin. Zij cordineert de activiteiten en stemt deze op elkaar af.

WIJ N
56WIJ N
57
H OVERIGE BIJLAGEN


H.1 Financile relaties

PBO toets
Het Productschap Wijn verricht activiteiten, die ten goede komen aan alle ondernemingen en
personen waarvoor het Productschap Wijn is ingesteld of die behoren tot een branche of sector
binnen de werkingssfeer van het Productschap Wijn en de daarbij betrokken personen. Deze
activiteiten dienen tevens het algemeen belang.
De activiteiten worden of door het Productschap Wijn zelf verricht, of worden uit
doelmatigheidsoogpunt en onder strikte voorwaarden uitbesteed aan derden of er wordt een financile
bijdrage verleend aan activiteiten, zoals bijvoorbeeld voorlichtingscampagnes, die aansluiten bij de
doelstellingen van het Productschap Wijn. De hiervoor genoemde strikte voorwaarden betreffen onder
meer periodieke (inhoudelijke en financile) voortgangsrapportages en de toetsing op effectiviteit en
efficiency.

In het geval dat het Productschap Wijn subsidies verstrekt of een financile bijdrage verleent ten
behoeve van bepaalde activiteiten, dient op grond van de Vfb 99 en het Besluit Beleidsregels van de
SER de betreffende financile relatie te worden vermeld, waarbij onderscheid wordt gemaakt naar:
Benoemingsgerechtigde organisaties en instellingen waarin deze organisaties participeren
(dragende organisaties);
Overige organisaties (niet-dragende organisaties).

Onderstaand wordt een overzicht verstrekt van de financile relaties
(niet-dragende organisaties vanaf 50.000):


I Financile relaties met niet-dragende organisaties

Hoofdfunctie / naam organisatie Omschrijving activiteit / project /
relatie
Begroting
2008
Herziene
begroting
2007

Markt

GFK - Marktonderzoek 70.000 -

Product en dienst

TNO Voeding - Bijdrage SAR 80.000 92.000
Stichting Verantwoord
Alcoholgebruik
- Voorlichting verantwoord
alcoholgebruik

81.000

81.000

totaal niet-dragende organisaties

231.000

173.000II Financile relaties met dragende organisaties

Hoofdfunctie / naam organisatie Omschrijving activiteit / project /
relatie
Begroting
2008
Herziene
begroting
2007

Product en dienst

Centraal Bureau
Levensmiddelenhandel
- Werkzaamheden regelgeving
67.100

67.100
Koninklijk Vereniging van
Nederlandse Wijnhandelaren
(KVNW)
- Werkzaamheden regelgeving307.900


307.900

totaal dragende organisaties

425.000

375.000

WIJ N
58
H OVERIGE BIJLAGEN (VERVOLG)


H.2 MEERJARENPROGNOSE PER HOOFDFUNCTIE


Prognose
2011
Prognose
2010
Prognose
2009
Begroting
2008

Baten


Bestuur en algemeen 2.859.000 2.859.000 2.859.000 2.859.000
Markt 135.100 135.100 135.100 135.100
Product en dienst 1.259.900 1.259.900 1.259.900 1.259.900
Arbeid 122.800 122.800 122.800 122.800

totaal baten

4.376.800 4.376.800 4.376.800 4.376.800

Lasten voor interne overboekingen


Bestuur en algemeen 1.262.400 1.262.400 1.262.400 1.262.400
Markt 135.100 135.100 135.100 135.100
Product en dienst 1.030.500 1.030.500 1.030.500 1.030.500
Arbeid 122.800 122.800 122.800 122.800

subtotaal lasten 2.550.800 2.550.800 2.550.800 2.550.800Interne overboekingen


Bestuur en algemeen - - - -
Markt - - - -
Product en dienst - - - -
Arbeid - - - -

totaal lasten

2.550.800 2.550.800 2.550.800 2.550.800

Resultaat 1.826.000 1.826.000 1.826.000 1.826.000


Stand van de reserve 01/01


Bestuur en algemeen 2.572.300 975.700 (620.900) (2.217.500)
Markt - - - -
Product en dienst 3.101.200 2.871.800 2.642.400 2.413.000
Arbeid - - - -

totaal van de reserves 01/01 5.673.500 3.847.500 2.021.500 195.500Stand van de reserve 31/12


Bestuur en algemeen 4.168.900 2.572.300 975.700 (620.900)
Markt - - - -
Product en dienst 3.330.600 3.101.200 2.871.800 2.642.400
Arbeid - - - -

totaal van de reserves 31/12

7.499.500 5.673.500 3.847.500 2.021.500


WIJ N
59Uitgangspunt van de meerjarenprognose is de begroting 2008.

Het dagelijks bestuur streeft naar evenwicht tussen uitgaven en inkomsten van het productschap.
WIJ N
60