Vous êtes sur la page 1sur 5

Aamacao par`o Naasqaana

egkefge Jh- jke".k lq;ZHkkuth xobZ

12 oh yksdlHkk lnL;
jkT;lHkk lnL;
fofo/k lalnh; lferh lnL;
ek- jkT;iky] fcgkj
ek- jkT;iky] dsjG
jkf"V; ,dkRerk iqjLdkjkus lUekfur
v/;{k] fofo/k lkekftd o 'kS{kf.kd laLFkk

Aamacyaa maagad- iSak- a

Da^. saaO. kmalataa[- ra. gava[

v/;{k
Ea`I. dadasaahoba gava[- ca^irTobala T/sT, AmaravataI

pa`acaayaa-Mcao manaaogata
ipa`ya paalak va ivaVaqaI-,
ivaVaqaI- va paalakaMcyaa dRYTInao vaOVikya AByaasak`maacyaa naMtar AiBayaaMi~akI AByaasak`maalaa
pasaMtaI idlaI jaatao. Alpa AvaQaImaQyao hmaKaasa naaokrI ikMvaa svata:caa {Vaoga {Baa krNyaacaI Xamataa
imaLvaUna doNaara AByaasak`ma mhNajao AiBayaaMi~akI padivaka (Diploma In Engineering)
ivadBaa-cyaa dRYTInao ivacaar kravayaacaa Jaalyaasa yaa Baagaacaa ivakasa AnauYaoSa Bar]na kaZNyaakrItaa
Saasanaamaaf-ta satata pa`yatna kolao jaataata jyaacaa pa`tyaya AapaNaasa naagapaUr yaoqaIla mahtvakaMXaI
imahana pa`klpa, naaMdgaava paoz yaoqao paMcataaraMkIta AaOVaoigak vasaahta, ijalha va taalau@yaacyaa
staravar AaOVaoigak vasaahta (MIDC) {BaarNyaata yaota Aaho.
saQyaa Baarta doSaacaa sarasarI ivakasadr Aaz T@ko Asauna [tar doSaacyaa taulanaota
BaivaYyaata far JapaaTyaanao AaOVaoigak pa`gataI ApaoiXata Aaho. tyaakrItaa maaozyaa pa`maaNaavar kuSala
taaMi~ak manauYyabaLacaI AavaSyaktaa BaasaNaar Aaho. BaivaYyaataIla kuSala taaMi~ak manauYyabaLacaI
AavaSyaktaa laXaata GaovaUna Saasanaamaaf-ta maaozyaa pa`maaNaavar taM~aiSaXaNaamaQyao pa`vaoSa GaoNaa%yaa
ivaVaqyaa-Mnaa pa`aotsaahna doNyaakrItaa iSaYyavaR<aI idlaI jaatao.
yaamaQyao jaataIinahaya pauZIla pa`maaNao Saulk pa`itapaUtaI- Saasanaamaaf-ta kolaI jaatao.

A.k`.

jaata vaga-vaarI

Saulk pa`itapaUtaI-

1.

SC/ST/NT/SBC

100 T@ko

2.

OBC

50 T@ko

3.

mauslaIma va AlpasaMKyaak

4.

Aaiqa-kdRYTyaa maagaasavagaI-ya (EBC)

50 T@ko

25000 pa`taI vaYa- pa`taI ivaVaqaI-

yaa iSavaaya ivaVaqyaa-Mnaa inavaa-hBa<aa sauwa Saasanaamaaf-ta idlaa jaataao. maharaYT/ Saasanaacyaa
navyaa inayamaapa`maaNao iSaYyavaR<aIcaI sava- r@kma qaoT ivaVaqyaa-Mcyaa ba^Mk KaatyaamaQyao jamaa kolaI jaatao.
duba-la Aaiqa-k pairisqataImauLo ivaVaqaI- vyavasaayaIk iSaXaNaapaasauna vaMicata rahu nayao.
yaakrItaa raYT/IyakRta ba^Mkomaaf-ta maaozyaa pa`maaNaavar SaOXaiNak kja- sauwa idlao jaatao. SaOXaiNak
kjaa-caI kmaala mayaa-da ` 65,000 pa`taIvaYa- pa`taI ivaVaqaI- Aaho. yaamaQyao BaartaIya sToT ba^Mk ba^Mk
Aa^f maharaYT/ , paMjaaba na^Sanala ba^Mk , saonT/la ba^Mk Aa^f [MDIyaa [tyaaidMcaa samaavaoSa Aaho.
tarI sava- paalakaMnaI va ivaVaqyaa-MnaI {palabQa saMQaIcaa fayada Gyaavaa ih ivanaMtaI.
pa`acaaya-

pa`acaayaa-Mcaa Alpa paircaya


naava : pa`a. pavana gaNaoSarava doSamauKa
iSaXaNa : B. Tech. (Chemical Engineering)
M. Tech. (p) (Chemical Engineering)
MBA (Human Resource)
Ph. D (Pursuing SGBAU, Amravati)

pa<aa : maaQavakuMja 12 A, ramaanaMd roisaDonsaI, tapaaovana raoD,


AmaravataI444 601
saMpak- : 94201863987720032431

kaya-AnauBava
A.k`.

pa`itaYzanasaMsqaa

padnaama

kalaavaQaI

1.

irlaaMyasa k^paITla, Aar. ela. Aaya, ivastaar AiQakarI mao 2007 tao eipa`la
Akaolaa.
2009

2.

A^@vaa pyaaor [MijainaArIMga, pauNao

3.

va^mkao [MijainaAsa- pa`a. ila. mauMba[-

4.

paMkja
ladQaD
mahaivaValaya, baulaZaNaa.

AiBayaaMi~akI

pa`iSaXaNa va
ivasqaapanaa
AiQakarI

jauna 2012 tao eipa`la


2013

5.

Ea`I. dadasaahoba gava[- ca^irTobala T/sT,


Wara saMcaailata Da^. saaO. kmalataa[- gava[AiBayaaMi~akI va taaMi~akI mahaivaValaya
darapaUr.

pa`iSaXaNa va
ivasqaapanaa
AiQakarI

mao 2013 tao jauna 2014

6.

Ea`I. dadasaahoba gava[- ca^irTobala T/sT,


Wara saMcaailata iktaI- taM~ainakotana, {<ama
nagar, AmaravataI.

pa`acaaya-

[MijainaAr (pa`klpa eipa`la 2009


AiBayaMtaa)
jaanaovaarI 2010

tao

pa`klpa AiBayaMtaa jaanaovaarI 2010 tao jauna


2012
(Project
Engineer)

jauna 2014 paasauna

iktaI- taM~ainakotana,
{<ama nagar, AmaravataI
gaNu ava<aa Qaaro Na
djaa-, maulyao, durdRYTIvar AaQaarIta taaMi~ak iSaXaNaataUna ivaVaqyaa-Mcao savaa-MigaNa
vyai@tamatva KaulavaNao, badlatyaa taM~a&aanaanausaar tyaaMnaa saXama saMSaaoQak va taM~a&a banavaNao, tasaoca
tyaaMnaa sausaMskRta naagairk banavaUna saamaaijak pa`gaitasa hataBaar laavaNao.

{idYTyao
djao-dar AiBayaaMi~akI va taaMi~akI iSaXaNa doNao.
saMSaaoQana va ivakasaalaa pa`aotsaahna doNao.
ivaVaqyaa-MmaQyao {Vaojak banaNyaacao gauNa ivaksaIta kr]na saXama sausaMskRta naagairk tayaar krNao.
saaMMGaIk Baavanaa inamaa-Na krNao va vaaZvaNao.
iSaXakaMmaQyao sama-paNa va QyaOya Baavanaa inamaa-Na krNao.
{Vaoga va iSaXaNasaMsqaamaQaIla sausaMvaad vaaZivaNao.
maulaBaUta sauivaQaa inamaa-Na kr]na AaQaUinak taM~a&aana Aatmasaata krNyaacao vaataavarNa inamaa-Na krNao.
AQyaapana va iSaXaNa pa`ik`yaota pa`gata taM~a&aanaacaa vaapar krNao.
ivaVaqyaa-Mcyaa savaa-MigaNa pa`gaitasaazI ivaivaQa {pak`ma rabaivaNao.
pairsarata iSasta va svacCtaa raKaNao.