Vous êtes sur la page 1sur 2

Reflectie CKV

Wat vond ik van het vak?


Ik vond CKV erg leerzaam dit jaar! Het was voornamelijk de afwisseling die het leuk maakte
ilm! Ca"aret! Kunst! #uziek! etc$ van sommige disci%lines he" ik meer geleerd dan van
anderen$ Vooral van conce%tuele kunst! fotosho% en film wist ik nog niks af$ Hierover he" ik
dit jaar heel erg veel geleerd$
Het vak CKV vind ik erg goed! veel mensen denken namelijk dat alleen het echte harde leren
goed is maar het idee van CKV is om iets anders te doen iets kunstzinnigs te doen &hierdoor
he" je het 'brain refresh effect( het andere denken)$ CKV is Iets wat je normaal o% school
niet doet$ Hoe vaak komt het wel niet voor dat mensen onderschatten hoe "elangrijk kunst!
muziek! theater! film etc$ is! Het vormt je tot een emotioneel mens met een duidelijke mening$
*elf s%eel ik erg veel muziek en ik kan me dan volledig laten gaan en dan komt er altijd iets
mooi klinkend uit$ +at is omdat ik de disci%line he" "eoefend$ ,og een voor"eeld- .ls ik naar
"e%aalde muziek luister kan ik net zo hard genieten als dat ik een /!0 voor wiskunde he"
gehaald$ +it zijn de dingen die je een vrij gevoel geven! en die zijn "elangrijk$
Is het vak saai? ,ee! niet echt$ 1oms hadden we echter in de les wel weinig nuttigs te doen$
+esondanks vond ik het maken van verslagen en werken met deadlines erg fijn$
Wat ik jammer vond is dat aan elke kunst activiteit die je "ezocht een heel enorm verslag
geko%%eld was! hierdoor werd het heel schools en was het geen echte vrijwillige activiteit
meer$ 2ok vond ik dat de verslagen aan minder eisen zouden moeten voldoen$ 3e wil gewoon
je mening uiten over de voorstelling of de film die je he"t gezien! helaas moest je eerst een
hele handleiding volgen voordat je hieraan mocht "eginnen$
Wat vond ik van de activiteiten?
+e e4cursie naar den haag vond ik verder erg interessant! leuk en leerzaam &vooral de
architectuur)$
2ok de ca"aret was gra%%ig! ins%irerend en nieuw$ Vooral de ca"aretvorm die ze
ge"ruikten kende ik nog niet$
+e film maken had iets gestructureerder gekund$ *o he""en wij eerst 5 weken niets
gedaan en toen 6 weken su%er hard gewerkt$
Cultuurreis- Rome was echt su%er geweldig mooi! Hier he" ik su%erveel geleerd over
kunst en architectuur$ +aarnaast was het een van de mooiste reizen die ik ooit he"
gemaakt!
2ok deze we"site o%dracht is leuk om later te ge"ruiken en om te weten hoe je een
we"site "ouwt
+amian Hist- vond ik niet zo interessant$ Vooral omdat het zo langdradig was &veel
lessen zijn we ermee "ezig geweest)$
Conce%tuele kunst o%dracht- vond ik moeilijk$ Ik he" lang moeten nadenk wat je goed
zou kunnen neerzetten en of dat een duidelijke "oodscha% naar voren zou "rengen!
Kunst en cultuurroute was ik niet aanwezig vanwege mijn hoofdvakles o% .rt7*$
Wat vond ik van mezelf gedurende dit jaar?
Ik he" zoals gezegd veel geleerd$ Ik had "ij +amian Hirst en "ij het maken van de films wat
harder en gestructureerder moeten werken maar uiteindelijk is het toch allemaal goed
gekomen$ We he""en een leuke film gemaakt! vond ik!
Bedankt voor het goede en leuke CKV jaar!