Vous êtes sur la page 1sur 25

ñY:^gš‡9 Š

http://www.esnips.com/user/urdubooks

²] ð^ŽÞ] ‚n`•²] äÛu… Ý]ˆÂ ²]‚f †9Ò]J

V ‚öÃû eø æø àønû ×ô ‰ø†û ÛöÖû] Íô†ø •û]ø o×FÂø Ýö¡øŠ$ Ö]æø éö¡’
ø $ Ö]æø ! àønû ÛôÖø^Ãø Öû] hùô …ø äô ×# Öô ‚öÛûvøÖû]ø
ÿóíG
X •D Yñƒu" ~ÕÅ]Š ÞgzZ • aÆäFZ~Vâ ZyÆŠ ˜Ž Vƒ;gÉaÆVÍßyZ~^
ó Â ‚ N
gt
:•{zŠÆkZ
?VYŠ ˜ :zª
! { â sZ Zz :zZuzŠ
ÆkZgzZX } Š ¯ Æ~ ä™gzŠ 8
i »VߊÃ^ kZ {zžì ¬ŠÐvZ' ÌFâP gzZì c
Š} Š ~y
WÌžÜ »[  ä ~
Xì ÑZz¶Š[ ZŽgzZì d
ŒÛ ÑZzG
 {z—" X}Š ¯=g f » b & Z ÅVzgzZ…gz Z}Š™ b & Z ~g ø)g f
Ñ~Š ˜Æ yj
0Æ• á z ð=žì Ìt q
jZ ~X• Tg X,Z oèÐ ¹ x • ZÐ ~ ;@
]; Žz Åa  kZ
Û [ ZŽ ìYÃtØÈ ]¤x Ó,Z)g fÆ[ ÂkZçOó•Dƒ] ÑZÎZ
Xì ˆÅÒÃÅä™ë Z•
ƒ ÌЃÌyg vŽ ! 2zŠ} Zs§Å¼
 ƒW
ß aÎÃó ízÐN 0 ó {ÅV7Š LZžë
^ßÐ
ó : eRߤ
Ãlƒë~{ Ð, ™ H ƒ Z !ß aÎ

MÒÈ | 1407 y@17


ZLxò Z ³vZ†
vZY ¶ x 1987s6
Z 15

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


ä’u ¡`µ
àûÚø æø äü Öø Ø$ –ôùÚö ¡³ø þÊø ²
ö ] åô ‚ôãû m$ àûÚø ^ßøÖô^ÛøÂû ]ø lô^òønùô ‰ø àûÚô æø ^ßøŠôËöÞû]ø …ôæû †ö •ö àûÚô ²ô ^eô ƒöçû Ãö Þøæø ( åü †ö Ëô ÇûjøŠûÞøæø äü ßönû Ãô jøŠûÞøæø åü ‚öÛø vûÞø äôô ×# Öô ‚øÛûvøÖû] á$ ]ô
äü jø×ûÃø qø^Úø Ÿ$]ô Øøãû ‰ø Ÿø Ü$ ãö ×# Ö]ø ( äö Ööçû ‰ö…ø æø åü ‚öfûÂø ]‚÷Û$ vøÚö á$ ]ø‚öãø •û]øæø äü ³þÖø Ôø mû†ô•øŸø åü ‚øuûæø ² ö ]Ÿ$]ô äø ÖF]ôŸ$ áû]ø‚öãø •û]øæø äü Öø pø•ô ^âø ø¡³þÊø äü ³×û³×ô ³–û³m%
V‚öÃû eøæø ÷¡ãû ‰ø køòû•ô ]ƒø]ô áøˆû vøÖû] ØörøÃû iø køÞû]øæ$ ¡÷ãû ‰ø
èönø âô ]†ø ³³Òøæø ^³³nø Þû‚% ³³Ö] g% ³³³uöL Lg zz~(
up Ö! Ѓ ÅkZžì Y™{i Z0 ÑZzÚ ŠÃg Ziª
ZtÐã‚ W~( qÅVâ ›` W ! 2zŠ
ñƒg ZÎ6yŠ¤ ó äÃC
Åy›~ ÙC
Ù Æ}i óÁqݪgzZ { ZeÐzz kZsÜ'*
™]ÐÐ( Š ˜)]ñgz Z›Ð*Šªì ó ó lôçû ³Ûø³³Öû]
Š¬ÃVâ ›aÏZçOó@
c
:žì Š ƒ7kCspÐqË{z´ÆŠ ˜Ãg ñèY•Æ
‚% •ø]øæ$ ^‰÷^eø ‚% •ø]ø ²
ö ]æø ]æû †ö ËøÒø àømû„ôÖ$] Œø^ûeø Ì$ Óöm$ áû]ø ²
ö ] oøŠÂø àønû ßôÚô ç+ ÛöÖû] šô†ùô ³uøæø Ô
ø ŠøËû³Þø Ÿ$]ô Ìö×$ ³Óø³iö Ÿø ²
ô ] Øô³nû fô‰ø oû³Êô Øû³iô^³Ïø³Êø
!÷¡nû Óôßûiø
7êóƒ ‚ ZaÆä±ÃyZZI Z%ZXƒ7g ZŠ)faÆgzZ ËZÎÆ] Z f KZ ? óz±~{ Zg ÅvZ ?( ÅzmvZ -) ! Ñ} Z
wTPVPVð^ŠßÖ]y Xì J{Š c  Š'
 ZwÅkZgzZ„
iЃ ó Š h Âgzi »Vz•
 gzi »vZ}
iЃ Û »vZž
7™f »‰Ð ~X• ]; Ž FÅkZ • D™g OZ »òŠ7ÅyZ~ Vâ ZyÆŠ ˜gzZ • D š s§ÅŠ ˜ ÃVâ ›ëgz Z
Ö }
Xì # 
aÆc
Z®»]Š (Ŭ D 1
:ì`™e W
— DOUVTVÙ^ËÞŸ]E !†ºnû ’ôeø áøçû ×öÛøÃû mø ^Ûø eô ²
ø ] á$ ^ô Êø ]çû ãø jøÞû] áô^ôÊø äô ×# Öô äü ×% Òö àömû‚ùô Ö] áøçû Óömøæ$ èºßøjûÊô áøçû ÓöiøŸø oj#u Üû âö çû ×öiô^Îøæø ™
Ù Æ yZ \¬vZ ÂN YWi !
ÿC ZQX ñYƒaÆvZ +Š Zg ‚ »}g ‚gzZìg: ¹!
Ð •{z¤ VŒ z ±Ð yZgzZ
ŽžJ
Xì ;gNŠ
Xì uÑŽì 4ÌŽgz Zì CYWB; Ƭ]Š (z]Š ª~g ‚ ÂñYugŠ ˜¤
žZ Zƒx¥çO
 ÆwY æOÇZµ
: D2
Ö ZgzZVƒn Ü z kZ
Å
™ ` ´»VE.6Å#
VƒM g,j »% eÃV-g ZŠ)fŽì ! ø Šx°ÅVÍß,Z˜Z Z (Ѓ  »xsZ êL ¬‰
~~g ZÎ) óG
îÏ7Zg~X•# â ÅVŠzZVz%, Zvߪó ó èº×øuô]…ø ^ãø nû Êô ‚örôiø Ÿø èõ ñø^Úôù Øõeô^ôÒø Œö^ß$³Ö]L ì á g Z~~g g 9X
L ÅzmvZ -~tŠ •
äq Ù çO!z™ Õ:c
ZC Û Ð evZèg/ôä VrZizgq
â• ZzgÐÅvZ èg[ æ0/]|X 7Ìq
Zžì e zZ ÑZz ¶ŠŠæ
Z ( .
ƒykqZ Zƒ½Ð VÍ߉ÅvZèg {D1Z k0}÷žì Õ~÷:¹X < Õ\ W[ Z YZ ! Ýð0.ÅZ÷ZX ¹ä VrZQX Å Õ¼:¼
( , ™ ZŠ Z h»Š ˜{zgzZN Y{ÎVc
g ZŠ)f~Ý ¬s ) Zzs Z§ZÃX)
:ž._Æg
uÅÅzmvZ -vZwÎg
X •Á¹áZzp
gDgzZáZz + YG /
X ÁÌÐyZáZz䙿gzZ /
á gzZ•g Çizg§Š *
X • X„ f • Í Âá Zz䙊 ˜gzZ /
c

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


Ì ÅËž c
X D W7„~2 x »Ðñ~5gkZŽ {zgzZ /
Í•f
'óÏg )
jZ }i ÅÚgz Z•
[²á Zz ä Ws§Åyj ]³Ð V¸´i ZgŠgzŠ~ T Zg ¦ Æó óô ãWŒ
Ð k0 Û L Lq
Z izg q
Z~
ItB‚Æk\Z=X VzŠ™gH÷Z »yZÃkZ ƒ}Y]z ˆhZ ðÃÐ ~ yZž @
¬Š s§ÅVznÆ Vâ ZŽ âyZ ä ~X ¸Æ
:e{g:%¾t~6î ñkZX c
0
: (Z Ìq
ZÐ~yZ ä~žì ; g 7
EE
5©{$ Z :~Š •Z[ ›)
( 286mxÎX423mwzZ¢£Zµ2X •p ÖZƯôZgzZ 'Zp Z éE X H7s »ZB‚Æx ¸KZäë !^ßÚçÎ ^ßË’Þ] ^Ú
Lt ‚ÆV\WÅÅzmvZ -\ WevZèg/ô~g »Z] ‚~yZyÆu ZZ Ü zkZ ä ÅzmvZ -vZwÎg]!
 ¶½‰ t
X ¸‰ƒ
¸ ìg™ µÂÐ t ÜZz yZZÆ yZ ë ÅT ð3Š 7ò¤
u {z ~ "(s§~g ø ä x Z™È ÈZŠgzZ C}g øž £Šì …
ñƒ ï Š {gtt ÃVzg Z-Æt؉Р~ yZ@'
VzàLZèÑq'•gÆg „~ VzàLZ {zž• ‰ ñ0 ÆkZÉ '
È7J
XM Ýq
Zs ÜÆÕÆVâ ZxÐRÏZg f Å.
ƒLZ {z~
ä~žVƒH™ 3n~Xì ]gz¢Å ówâ L7ÅVñŠ WÃVEjZyZž•ìg™gŠ ™} :tÆD%6gî·ZŠ *
‰Ð~yZgz Z
'ì ]gz¢h iÐkZÆógó »wYg L L{zpc
”ÌgzZ7Z ÂÅVÛZŠgzZ'ÆwâA•` Z{Š c 0
q]gz¢»wâ ÃVEjZ
X c
0 w‚byxgŠÆ+@Wä~ž~wqkZ'Vƒ;gÈ] !
sgzZ hÃÏZˆÆäg Z ¦ t~ ! V ; Y
Û ðÃV˜•, Z f õF
yWŒ •žÐBŠ\ W'¶ Š™Qx˜~V- Š Zz Åyj
jZB‚}÷\ W ÂñW: ¢»] ! Z
~÷Ã\ W¤
X M7Ðä&  ðe ÑZz"7B‚ÆCgzpÃ
lˆÅÝ ¬Ëá ZzäJ 7{ i »¯ ú+@WgzZ CW7„{ i »¯ úÃË~f õ}g7ž- è Ã\ Wž @ 76f õ}uzŠB‚}÷! • Wgz Z
/ÍF
õG
G
-oG
©$
Å{)znç»V-{ìæêL }x ©Z ¨ÆŠ ˜gzZX •g66ä™ð©)DDñVZ6Vð+ÃY Zß LZ'~
¾IšÂƒ] ! G
yZQgzZ ÃyYÜÑÄ ©Z7gŠ {zž @ ó V¸´Æi ZgŠgzŠ+ @WÐ
ñƒg66䙂 ZgÐY f~ ó zzÅdÑÐx ©ZyZ ~
ó Vzf õg Ñ"
X ,™¿6
Û óVñâ Z óVÛZŠÃVEjZžÐ , ™kC\ WyZgzŠÆ ‚kZ f õ/ f õ
D}V˜žt gzZì ]gz¢XÅY fgzZ V-g ‡Æ yWŒ
G
èÑq• } hg] Z WZ}•úLZ~Vzf õLZ LZ ä VrZ‰ ñ0 ëh.-!ó ~ZJq
g tØ»Š ˜gzZ +-!
yZŽ â[²áZzp ó
X¸Cc
½Ju¢
sÜ6
gîîZzg‰Ð~yZ
Ã\ W~ ¤ Ù ¤óÞ¬1Z ó: YŠ1Z ó÷Z 0vZ†ä \ WX M
Z gzZX ǃJ 7™f » {)zvZ ÂgC ™7©q Z »g U
Wgz Z ]uZz }g ‚ VŒ ë
N Y {gÆÆÆgzZ} 9Æ} 9\ W Âì ~hg~ yv e ÑzúLZ ä kZŽ Vƒ ‹y*ZŠ ~g ‚{z ÅvZ¶g ! ²Z ö&OQ-1Z
X ñW:~䃻]ªÅ\ Wgz Z ñYƒ%y!
iÅ\ WX
7} Š !ÆÇÐV⊤ 7~Š Zi WÐ$ÆŠ§¦½ZJ
KZgzZn 0 ÌZŽ •hZz,yZ ϹÌ[ ZÐ VǸyZ LZ…
IG
Š » VY{Šgp“Ð VñLZ WZ k
N 7™ a âXgzZƒ c  Š äÓgzZ CÑçót ‚Æ V.¹Z çl4]Z d
iÆ ƒ ! •Û 6Ž gzZ óng @
Z
TÅŠ ˜žX •g D™gz¢N ¬Š Ân W7s§~g ø™h Â,îi CÑ çgzZ Ùç{z¤
Zžì I„ Ú Z'Ð VǸ yZ LZ=Xn
X} Š àV; zB‚ÆVñÃyZvZ'•„gQC¾gzZ CZŸŸó Ch Z²zgÅyZ6}iu
~ [ Zg0 ÆvZ¶g Þ¬1Z ~g ‡…' ¹Ð( g&
Z º´}g vŽ ƒ C¼ ~} g ! á £Z )x¤è‡ä ëizg q
ZÆŠ&{ •
¾q Z
X ZƒL

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


:Îì
@
™7]Y Z̀Åä™] ! »kZ~þ Aj—ÿãEgzZyEZgó ‡zó‡ä ~
t ‚ÆkZ ÌðÃÐ ~ë' ¬Š7ã U
ÅgzŠ Â*
X ~I] ! ™ )gz Zt ZèX åYÖ™;4N
t ‚ÆkZ ðÄ:gzZ å
H~aÏZ'åƒq »yWŒ
Û {zgzZX ¶w‚ 23•/ÅkZX åk0
u¢¡Þ¬1ZžVƒ CÃ\ W~¤
ZÐ}H\ W ! ð¸ }÷Â
Ü z»ä™x »ñOÆä¯'!
C ì‰ Ü z»ä 3Š žZŠ%ÅVzŠ%žVƒ
tgzZì àW‰
XŽÐz™ H ƒ CtóŠ
ƒ~gažŽ hgÃkZ
L j8gzZx¯ƒ|Z'• hgŠzx »]¯'ì {ëgzZu ‚Z ~(wq]gßX •} 7Ôib)} (} (
x¯ èE ÆVâ ›
?ñYH HaÆVâ ›ž• C='<] !
Ðí6gñZ} (ÐyZgzZ < «ŠÃ™fÆ
ÐspÆcizŠ D 3
:ì @ â•Û \¬vZ
DOUVUVèeçjÖ]E !†ºmû‚ôÎø ðõ oû•ø Øùô Òö o×FÂø ²
ö ]æø ^ò÷nû •ø åö æû †% –öiøŸøæø ÜûÒö†ø nû Æø ^÷Úçû Îø Ùû‚ôfû jøŠûmøæ$ ^÷ÛnÖô]ø ^e÷ ]„øÂø Üû Óöeö „ùô Ãø mö ]æû †ö Ëô ßûiø Ÿ$ ]ô
Ðjh —:¼ »kZ ?gzZ Ç} ™ Z9ÑÃx ¸~uzŠq ŠgŠ»{zÐd7aÆŠ ˜?¤
Z(~g vgz Z Ç} Š™2~[ Z±u * Z
Ù vZX
XìgŠ ‡6qC
ñYÑZ e~3ÃyZ~]y WgzZÐN Y•Š™™6Vâ ›ÔŠÆVâ ›žìtó ó ܳ³nÖ] h]„³³ÂL L~*Š•ëvZ¶g! ²0Z
ØÅ kZgzZjÆ ¬Š Z%Ð e
L i8~ ]gßÅ"(] ¸z •
]gz¢ ïE ¹:• ëvZ¶g ?Œ
WkZžì Š Û x â ZX (142&8?ŒÛ ‚)X Ç
Xì [Žz » ó xó ¬’L L
Xì @ Û (~uzŠ \¬vZ
â•
è÷Ãø ‰ô]æø ²
ô ] šö…û ]ø àûÓöiø Üû Öø]ø •çû Öö^Îø šô…û Ÿø û] oÊô àønû Ëô Ãø –ûjøŠûÚö ^ß$Òö ]çû Öö^Îø Üû jößûÒö^Ûønû Êô ]çû Öö^Îø Üû ãôŠôËöÞû]ø oû?ÛôÖô^¾ø èöÓøòô ³×F³Ûø³Öû] Üö ³ãö Ê# çø ³iø àø³mû„ô³$Ö] á$ ]ô
è÷×ønû uô áøçû Ãö nû _ôjøŠûmø Ÿø áô]‚øÖû]çôÖû]æø ðô ^ŠøßôùÖ]æø Ùô^qø†ùô Ö] àøÚô àønû Ëô Ãø –ûjøŠûÛö Öû]Ÿ$]ô o ]†÷ nû ’ôÚø lû ðø «‰øæø Üø ß$ãø qø Üû âö ]æø ^ûÚø Ô ø òô Ö5 æ^öÊø ^ãø nÊô ]æû †ö qô^ãø jöÊø
DUUIUSVPVð^ŠßÖ]E o^Û÷nû uô…$ ]…÷ çû ËöÆø ² ö ] áø^Òøæø Üû ãö ßûÂø çø ËöÃû m$ áû]ø ²
ö ] oŠøÂø Ô ø òô ÖFæû ^öÊø o ¡ ÷ nû fô‰ø áøæû ‚öjøãû møŸæø $
ó }{z?¸V¹ ?Ð
ëÐ ó â7ÐyZ {zX ǃ3g™Õ6zZ LZ ä VrZž~ª ÛZ
qkZÐ,™H²zg ÅyZ º • gzZ
+F
J¥ $ ó }{zX ¸ x¤gzZ ¨~}i
»3: 1»X• v߸X D Y™]ó~ kZ ?ž¶7Wz }i ÅvZ H Ð
•
s ç\¬vZh á D 0
7{ Zg ðÃÅ] •gzZ •Ü‡Ð ä™{g e ðÃŽÃV”gzZ VÂgúódÇÐ ~ VzŠ%pX ǃ
,Z (\¬vZèYX} Š™
Xì ÑZzä™s çgzZgz6
ò MävZ¶g ~g gx â Z
ZzgЕÅ)
:ž He
] ¸~Š°ÅWæyZgzZ¸Tg~V¸ÅWæóy›¼~äâ iÆÅzmvZ -vZwÎgž c
Cä ¿vZèg k„=
X êŠg @ ™ÂigzZ 4 YÃËÐ~yZ ÂD `¾y›Z
Z^ vÆ]ñgzZ @  çOX¸ñƒ¶:
 » ±ŸZ~
:Åwi * Wt ä\¬vZ6
e µñkZ
ýýÜûãôŠôËöÞû]ø oû?Ûô Öô^¾ø èöÓøòô ×FÛøÖû] Üûãö Ê# çø iø àømû„ôÖ$] á$ ]ô
xÑgzZ Dg eÐg ñizgÆg$
k X ¶Å7]óä VrZp¸ì‡B‚Ææz”~g76+Š LZp¤
Z~lŽ ݸ‰b§ÏZ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


•Æ 3{zžì e Zzg Å ~ò g g' ‰ }g â vߎ Ð ~ yZQX ¶ :  » ±ŸZ ~ {z¤Æg ñgzZ†W~ yZy ñƒ D 3
Ï0
äg Z ¦ i F
Ð V- 0
$ ŽX ì w ì H »\W[ZˆÆ + Yx •Z » dX }I
a gzZ ?• ìg î>X\0z Õ»g ñ¶ y›Æ x *
ž‚g 7̉ Ü ¤ âZ ðÃÐ ~ yZÉ ón Ü ¤ Å ähñÃiZ Ë óähY ÃÃËà ZzÉÐ wâgzZ yYó] ³KZŽX • g66
g 7‰
Ù ª›ÐxsZ ÅkZпkZèY} Š hgÂì e*
ÃVâ ZxŽ )ì CYƒC hgSh ZŠÐ è%KZ~q nZ ÅÅzmvZ -wÎg ïLE
G Z
4]¤
cÐZ6Tì x̀(Z~oÆyZtèY'Y™7Ìt{g e"tÂì e *
\ ™ MqÑø  k]» ~çKZ {zÉ X ( ì îŠ ¯ÔŠ »kZ
GŠ8
Û ÃVâ ZŽ â&™Ö ~vZ G
Z' YJ 77ÌyWŒ
L Y'ì e¤
ãâ ‡)tL è îE Ë Y ÅZ
0š±{zž ö- Xì $ Ù 6kZgzZì YY
¬ ZwÅnC
ñÐB; » e KZà óVÆ LÆ ½ÔZ {z „:X Y7 ‰É X ì x̀Ž ì ó óq ½Z
ÆHKZ {z Â~ Vqòs ZŠ .x *
J e 7Ìw!
g OZÆeKZ {z¯k¦Åè¤gzZ Ïg e"',Q ñ
  •e V˜~gŠ eÅO g @ Z {z&Xì YuzgÐäYá™
„Ë Zƒ0
(Z ?ì Y™g ïZÐ+ â ìË{Š™~g YÆVâ Zx©!
ÆvZ {zH ?ì xs Z ÷gzZ ?ì r" tt'•Âõ/G8FÎX Y™7¼ {z´Æ
XƒŠ¹Ãä Y| m ®Å] ÷ZpÅVâ Zx C¨¤ÐZ~T'¬
Ù ªÂB™Hb zg ÅyZ¤
KZ „ŠptžìC Û ~ª
Z º•  q+Z'?•ìgg Z ¦
7Ï0
ižgzZª
f Å b§ÏZvßVÅÑHgz Z
ÛZ
:žÐâ7ÐyZ º• žce OÎ7ZX •á Zzä™Õ6 Vâ Y
?ǃH[ ZŽ »yZ Â( ?¸V¹ ? ) ?ýýÜûjößûÒö^Ûønû Êô
Vž * Ð}¸ {z
=š…û Ÿø û] oÊô àønû Ëô Ãø –ûjøŠûÚö ^ß$Òö
X¸¾"gzZx¤}g e" ~}ië
Z ÂtÉ'ì 7ógó ±L LðÃV; ÆvZ ó óü Lž
Xì 3ZwÅTì x̀(Zq L cexgg ZŠ¸7Z
Û gzmÃVÍßyZsÜävZ
Šg Z Œ
:Žì c
X •~{~y
WÆ/ Âc D 1
X •a Lg Âc D 2
X •'gúc D 3
7azgzZÒðÃaÆ ] •Ð ÕtèY
]ós§ÅxsÑZg ZŠ: Ž' … Y 73 Zg » }iuƒõÆ V³gzZ ~Š Zi WgzZ D 0
C •M Ñ~Vj‡ÆŠ ˜:gzZ•M
™• ™
ì „g%½~÷V˜óÇVzŠ hgÃî6
àkZ~
ì ðƒ~ÈV! ó ; gzgy.6»V˜
i ~÷V˜ì
Ü z'ŸLZ Ž ì
á™ ‰ ó „zñZ°Zr
 ™ì ‹
ó ˆïe
á½ [pà VëZŠ LZ {z ƒ Z@×zg&
+ŠÃË~X•z b Z~ |ó]ós§ÅŠ ˜gzZ'Š ˜žVƒ ;gÈB‚Æ~g ZŠ)f ~g7gzZ ¢zD} g7~
zŠÆÝZ „q
VN1»+Š, Z:gzZXì ‚
g¢
 &Åp g 쇊Ž z CZ~}i Â:~ |ƒ:Š ˜ ~T+Š {zgzZ'YYH7{eÐ ]¡Å
äâiÆþ xsZ§œÿxs Z“ é›E"Z •ÃŠ ˜ªì
3E ó yizCZ~yZöÅ=°Z[g »Tì Çzb »+Š kZ „ó ó] ¸ÅŠ ˜LÉ
L Xì YwY
á ÃaÆh
XƒV• óy
0ó Ws@L L»+ŠŽì ]gz¢xŶ ‡kZ Š ˜Éì ß']gz¢Å

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


WÏZ6742™xzŠ¢yWÅZw< °vZ¶gÚ¦Š *Z
:•˜ ñƒD™‚Åe
Ù V-™f »kZB‚Æø’ÆVgzZ gó ZƒÐ ]ÒkZ~yWŒ
}g 0
C Û ÂCƒ]gz¢èg ¬ ŵ%ËÆòsZ ]§ Šó ˜¤
Z
gzZ lzy
z lŽ }g7 z F 
•» Ï0i ÅÅzmvZ -vZ wÎg² îSX ì YY c Û ù ]gz¢èg ¬ÐZgzZX @
Šg Z Œ ƒ: ~
D™¿6kZB‚Æò¤
g ¦
Xì Š u
:™hg¤zt aÆy›C
Ù áZz äƒ Za JÖ ªÅzmvZ -vZ wÎg Â@
# ƒ „ó ó]gz¢èg ¬L Lŵ%ËŠ ˜ ¤
ZgzZ
:žD Y
óÑõ^ËøÞô èôføÃû•ö o×FÂø lø^Úøæõ û̂ Çøeô äüŠøËûÞø 'û‚ôvûmö ÜûøÖæø ö̂ Çûmø ÜûøÖæø lø^Úø àûÚø
Æ ¤{q Í ÂóǃeÎL~}g !
Z Åko{z c  LÂ:½Ï0
Æ kZ: σ Åk  %~ ª
i ä kZž Š q +Z ¿Ž
%B‚

× t ‚Æ kZgz¢óá Zz Vßà Zz º{YgzZ VáÓgzZ Ç}g ¦
Ð ,™ØZ' Zg ¦ 6Vƒ÷¬t »Š ˜ž å } Y \¬z: 4vZ
Z (
ó ÷C
ÅVâ ›6 Ù Æ}i {zÉ å7Z~„èâi§ZtgzZXì [|Z ZЄÅyZgzZi§ZÐ j§ÆyZtèY
X Çìg Ì¿x¤
 ó ; g „ZÐ( Vâ Zx'Y)yZ~gzŠC
us ÜÆyZgzZ ÇìgZÐyZ Ì{ÒWÉ ì Ù Æõg @ ó ±C
gzZ ~ Ù
sYó óÍó_(Ð ã‚ WZŠ7»í{zX ì …µÂÅíc
s »Z ËÐ ËhÅ óÑ
ó Lž
L å }Yt ] Ñ»[g ó´ â »DgzZÕ
TçOóì #
Ö ´ Å} çaÆë! »} çaÆŠŽ zÆÑ„ *
ŠŽzŠê » hb§ÏZgzZXì ̄ ! 0 ÆíÉ óYNŠ 7
%» Õ
äSÃhaÆp
g ì‡ÃŠŽz LZ ó» ë! ó Vùut ‚Æ V¸ÅíÑ
» b§ÏZƒ óC
Ù žì ~gz¢t aÆp
g ì‡ðZ ~ *Š b§
™ÒÃŶŠ™óPgzZ
Xì òiÑÌ*
Xì 7wq‹gßzzt '''ì Ót
Xì 7“èg ¬t'''ì ]¡t
!ì ãZzÌ]gz¢ÅŠ ˜Â'''ìt]gߤ
ZgzZ
gzZƒqzÑÐ Vâ {V.Æ;¿t »Š ˜žì ~gz¢ÌtB‚ÆkZc
ó e xg ~g Y~]gßC Ù gzZ‰
Ü zC٠ÓkZ ÅŠ ˜žÌtgz Z
Vƒ:ÐUZ +F ]
h ÌФ ÅíaÆŠ ˜ s ÜÆ ðZ'©žì xi Ñt gzZXƒC
Ù ªW6Šáî0~E ñgzi× W× W
3!gzZ µZz ݬ Zƒ @
X Vƒþ ðƒÅ!ÿ{”°B‚ÆCgzpÌ,g ZŒÅhaÆä™ o‚ »ë!
wŠ ~ Q × ÐUZÆnC
kZ+' Ù gzZX
C êŠ7d X ÇñY{g™0ÉŠp§»'g »t:gz
iÃVÄ{¤ÅÝñŽ t Zè(Z c
Z óVzŠVYx Z²Z >Ã ÔŠ~
™6íÕ{z¤
ìŠ
?ì HÕñZÎxi ÑÐZ ó~g âƒxŠC
Ù ì xiÑ=
ñƒëŽ6
ã!  D4
gñZ0
:c Û ä\¬vZ
â•
DPMVUVèeçjÖ]E !áøçû Ûö×øÃû iø Üû jößûÒö áû]ô Üû Óö$Ö †ºnìø ÜûÓöÖôƒF ²
ô ] Øônû fô‰ø oûÊô Üû ÓöŠôËöÞû]øæø ÜûÓöÖô]çø Úû ^øeô ]æû ‚öâô ^qøæ$ ÷Ÿ^Ïø$ôæ$ ^÷Ê^Ëøìô ]æû †ö Ëô Þû]ô
Zì 4n}g vtB‚ÆVâ YKZgzZVßâ LZ~{Zg ÅvZz™Š ˜gzZÍ1c
X â Y?¤ ƒ¯{ Zp~{Zg ÅvZd
:•K`gŠwZ ¸ZkŠ ñƒD™‚Å ó ó Ÿ÷^Ïø$ôæ$ ^÷Ê^ËøìôL 6
L 15™8¢ó ó?Œ
Û ‚L LKZävZ¶g?Œ Û )´

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


X •ó ñ
ó h1L gLzZ ó óyZŽ L ŠL Z%ÐkZž He
Zzgä¿vZègk„0Z D1
X •ó óI » L gLzZ ó gó âƒL ŠL Z%ÐkZž He
ZzgäÅvZèg {Š ygzZ ¿vZègk„0Z D2
:ì HV-ÀF»VâzŠyZ ä@W D 3

iÅT )g Z-â ó"ª: ýG3©B Z
E
( ƒwqlpÏ0 
G IÅ
ó ª: ÿG Z© 3
( ƒÂ* Ï0
g Z¦ i6T )¨M 5

:¹ävZ¶gŒ• D 4
X J h1:ªØnÏ%Ö]X yZŽ ª:ÌnËíÖ]
X vß ó órg ÃL gLzZ ó ów' L ì
L Š Z%Ðó ó ÷Ÿ^Ïø$ôæ$ ^÷Ê^ËøìôL L~e Š 4
WkZq ÆvZ¶gîE 4G
0G5“0ŒgzZvZ¶gZ0h i D5
Xƒ: ógó Z-ÈL Ž
L {zó óš L gLzZ óƒ
ó g Z-ÈŽ L L•BÐZ ó ¢
ó Lv
L Z¶gÅZ0h
i D 6
Xƒ;g™:x » ðÃŽì {zó óš L gLzZƒÂaÆkZ * hg»Tƒ@ ™x » (Z ðÃŽì {zó ¢ó Lž i0Z
L ì I »vZ¶gh D7
X ógó ZÎh˜ L L ó ów°Z L gLzZ ó ó„3waáZzä±ó ós é¨EBÄZ Lž Û vZ¶g¦ZizZx âZ
E
L •D â • D8
:žì ˆÅyÒt‚gzZq Z D 9
I
» ` ¯ó ów é¨G3ÅZ L gLzZ ó 3
ó ŠwzZC
Ù L L»áªó•ä
E
Xz¹! ¬Ðƒ  ~k  Ž •vß{z:s é¨EBÄZ
G IÅ EÄ
Xì H ó ówŠ ) L F» ÿG ZgzZ ógó Š ·LÀ
© 3 E

LÀ 5 L F» ýG3©B ZävZ¶glÕx âZ D 10
X ó óy‚ W¹c ƒÂ¹6 ?Âtì edLž L ìŠ c Š¬ó! ÃÁZ G Wžìt F
î%¬~e 9
ÛÂ
-vZ wÎg ?ì n• aÆŠ ˜ Ì6í H' Y7 gzZ'ñWk0
Æ ÅzmvZ -vZ wÎgÅvZ èg x¯0Zžì e
Zzg q
Z
:cÛ äÅzmvZ
â•
Û ZÓ
Š Z•
ðÃ6 * ÑòiÑ~Š ˜Ð6Vð0
ЬkZX 1VZìƕ Û wi *tº†uø oÛFÂû Ÿø û] o×øÂø ‹ø³nû Öøe
Z™ â • Wä\¬vZè W@
'V ;
Xì ˆ~Š} Še
¬gЬkZÃyZgzZì Š ó 7Š°ÜZ e þ Âÿ`w
HwJôgç±ÆyZ ªì
}g ‚É ¦gzZyj Û lƒ~ fgzZ=!
jZžì YƒµH~kZÊ• ËgzZ•‰K `gŠ6gîÆwVÅ…gz Z0•wZ ¸Z}g ‚t
Wt aÆ Vâ ›ñƒ ¤ ~ V· ÅÕ~ VØÍgzZ VâÃx ÓÆ xs Z êL ¬
Å
¯6ƒ
 ët Z]Æ e
WkZžt gzZì ¬»x ¬’e
Xì @ ~VÂgßVâzŠÍ1gzZ
ƒÍѬ»å
Ö ÓòsZ ˤ 4G Å
Z LŽ6}iu+Z Ëc
q 6ê ËÆ# Zž• 5èEG5Oß Z}g ‚Y •}g ‚Ô$ö} g ‚ÆV â ›Â6] !
kZgz Z
‰™‹»gzZ :c ZX ìaÆ«£ÆÔŠ {zžì @
‰ {gÆ{z¤ Yƒxi Ñ6Vâ ›Æê kZ ƒgzWúÔŠÔƒ„gxsÑZg ZŠ ÌyŠ
‹Ð ‹b§kZgzZ6~Š ! ¬Ð1 zgÃÔŠ Ì{z¤
W‹Ð yZ •g b Yƒv6~Š !
ZXì @ Û t Ân uzg:ÃÔŠgzZ
W1Ð kZÐn•
ÅuFÆkZ b§Å} izggzZi úÂñYVJ VŒ"âZ  gzZì @ YƒÐn• Û 6 Ù á Zz…6ng Z {™}g7{z Zƒ@
y›C ƒÐ6~Š !
W
E E
Ù ØÃ~ç%
ó Æ ]i YZ ÅVZ ðB Œ
Û Ãg Z¡Œ
Û%ó Æ ]i YZ Å\ ! Ü z kZ ªÔ Sg 7ÌöR
t
Å ‡WLZÃxÝgzZ%Æ]i YZ ÅC ‰
Ãd
Z
7] •ÐÑgzZ ÏnŬðsZ›š J ì Lg ~g YJÜ z kZ Ðn•
‰ Û t gzZXì @ ~ yZy%K { Zz6Å]i YZ
Yƒ ~gz¢ Â
X D Y0
Û ÆŠ ˜ ~ª
]gßÅäƒÐn• q +Z~T@Š 7+Z[  ðÃÅ‚c uŬ_ŠzöLZ )J
uÔ}( J
g [ Z ä ~
Å+-Zz ä ËÐ~yZ „: Ô ¬Š 7Ìñƒ D™¨Ðótó ñn•
Û L LÃwq]gßkZÃÔ™xËä ~É Ôƒ:™f »V¢gyZ~

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


Û oÑÃ]i YZ Å]i YZ
Šg Z Œ
Xì c
~ŒÆg ñÌ}i î0œG
ƒ¹! Z6}i {™žJ
$q
©E Z
 Og ~g YJÜ z kZÊ ˜{zžì xiÑ6Vâ ›ˆÆäYƒn•
‰ Û g !
ZQ
q
X HŠ ˜äTì ] •aÆÏZ%ZV; X
} Š hg{izg »ypgÆg±%¿ðÃ‰ì „,Z {z c
Æäƒg Z-â Ž c Š hgÆ™Š ˜iŠq Z hñìЊ ˜ ÌäT ` WçO
Z c
Xì {Š c ƃ
iÐVƒk  yZ{ k ÆŠ ˜É X} Š™g ï ZжŠ > 2iŠŽ z!
»ug @
X c ÛJ
Šâ•VŒÂävZ¶gŠ0Zx â Z
!ä́ÃÊ• àÚ á^ÛmŸ] ‚Ãe gqæœ ‹nÖ ^nÞ‚ùÖ]æ àm‚ùÖ] ‚ŠËm p„Öù] Øñ^’ùÖ] æù ‚ÃÖ]æø
ðÙ| (Ð kZgzZì ¿Z
 Zz ª Ð ƒ ™¨£ » ÔŠá Zz äƒgzWúaÆ ä™:|à *ŠgzZ +Š
 ˆ Æ yZZ *
Û gzZZ
Xì 7n•  Zz
Za}g ø~ekZw¸t»ÅvZèg³1ZgzZ
Xìgâ{g fq
:cÛ ÂJ 7¬» Ÿ÷^Ïø$ôæ$ ^÷Ê^Ëøìô]æû †ö Ëô Þû]ôäVrZ
â•
!‚õuø]ø…ø „ûÂö ²
ö ] ÄøÛô‰ø^Úø ÷Ÿçû ãö Òöæø ^÷Þ^fø•ö
X H7tg±»ËävZ óJ h1c
ƒyZŽ
:cÛQ
â•
X z™g »=z™g »=! œ}÷
äâ iÆÅvZ èg & œ]|QX ìg D™Š ˜½Ï0
i {Z_ÆÅzmvZ -vZ wÎg \ WX } ™3g6\WvZ :¹ä Vœ
Þ ‡ÆŠ ˜\ W[ ZXìgq
Âìg7. Ü zZg ‚Ì~äâ iÆÅvZèg/]|gzZ HŠ ˜{ Z_ÆyZ ä\ W~
Ñ~Vl‰
X 7]gz¢Å䙄Ã\ WX •g »aÆ䙊 ˜(Å\ WvZY •
á yZë[ Z
X z™g »=X 77:¹
á Y~š‡~dq
X ñƒï• ZgzZ'ñƒg »Q
b
eï: {k izg ]‚aÆä™®ŠÃ\ WÃV¹‚Æ\ Wž ðƒ] ‡5Ð ]Š ÞñX~ª
ðÃJ  q +Z~g«•z
X åZƒ7µZzpðûnË~kZgzZX å{ i @
zF
Ç! Ü zkZ Š
Ÿ»\ W‰ H®Š~}k
b
q
ZÃ\ Wˆizg] ‚X
Û x âZ
:•˜6151™¢,^WÅ‚KZvZ¶g?Œ
@ Û Š ˜6V- Š !
Yƒn• k WÐŒÆÔŠ6} •Ð Zg f ËÆVÂg qgzZ Vz• Y ÅyZ c
WÅk0 ÷ ËÆ}i ÅVâ ›
Ü ¤KZÔyZŽ c
ÆXgzZìÌ{z Vƒ: +-ZzÆXX ì._Ɖ Vƒñh1Ô Í1c
Vƒ¯ {zžì xiÑ6yZ ªXì
Þ £ {z {ZpX ñ0
wÅL •g:úƒ YòŽ ¿ðÃgzZX N Wò~ {Zg ÅvZ%Kg OZ » ]i YZ Ì{z Vƒ {0
i +-Zz
ÔŠ kZ {zžì xiÑ6Vâ ›Ïz7gzZá Zz d
ŒÛ ÆyZ ÂÙ:¨£»ÔŠ vßÆàkZ¤
ZQXÐ wÅ Wk c
†Ð
Ü ¤ ÅyZ ÌÃVßZz ~Š !
~« £Æ ÔŠ ÌÃT b§ÏZgzZ NÑŠ kˆZ » fZæ ] ¸gzZ ‰ WkZgzZ ìaÆ«£Æ
kZ Âì Y™ŠæÌb§ËÅVǸyZ LZ {zžtgzZXì ÑZz äW̈ ¸6yZÔŠž} ™kC{zgzZ- Ø » üÆVâ ›
X •] ¸•zo¢q ZaÆÔŠ LZy›}g ‚èYñWò~yZyaÆyZ {zžì xiÑ6
ZgzZuZz åLh8E
q
Û t ‰ƒ[ x»~ 䙨£ » ÔŠáZz äƒ ~zq6zZ LZáZz ~Š !
ÇñYƒŽ‚Ð6VzuzŠ n• W{ WOˤ
Z b§ÏZ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


ó @
»vZž @
ì aÆ«£ÆkZ ƒ: Ì4ZŠ~xsÑZg ZŠ {zì e ñYc
YƒxiÑÂ 0 d
Zƒ\ Œ Û ÆxsÑZg ZŠÔŠ¤
ZQX
I
\
L . Šgz Zpôðs Z] ZuugzZðsZI̈
Xì 7s %Z ðÃ~kZgzZ'ƒZÎggzZ?f +Š èE ó ¸+ Š
Њ ˜ ÐZ™} ŠôZz»ª
ñÅyZ0
{{zZ Ü z kZÐHKZ ä ~ßZ îGœEE
 •¾ g ÃZ]gzp H™ƒ¥#‰ $*á g•
²•
X ¶„guzg
:ÀF
¸ìg˲WÐV\W~%ó¶„gÈùk0
}÷{z
ó ï¤
ÇVzŠuzg~ÃvZ H Âá Z !x^} ZÍ
ÇV¼HÐ[g LZ~QÂóÏ,™{“tW! Â
EE
c
ÑÆN ó hÿL }¢c
ß=„vZ ÂÐ Z
W^ß~¤
&
t‚gzZ ¢ðe ?Q Âó¹5VƒLZÐ[g~¤
Z
uzgÃíg±Z÷ž óVƒ7ÂJ0
ñ0 ZgzZ Z 6~
ñY: VY~¸zyZy{zóƒ: ~g FÌðÃ&
~q nZÅ Ô™xLZ D5
]Š ªÅ ó ó5Š wzZC
Ù L gLzZX ¸Z  Æ+@WŠpÅzmvZ -vZ wÎgX ì „g]Š ¬gzZ <
‡} (Ð ƒ  ÅG™xx Ó}g øŠ ˜
"0 g yŠ¤
!  ó {Å q ÊÆÅzmvZ -vZ wÎgevZègx Z™/ôgz Z @
ÆÅzmvZ -\ W§ yZy »k
ƒx¤ Z ó D™Šp
 çO¸
X D 0
6VagñŒZ ªd
ŒÛ {Š c  ÆÔŠÃÅzmvZ-vZwÎg ÂD™ÒÃÅ
iЃ
Òzçgó $
Òzçª)•91z~k  Šp{°‡!
ä ÅzmvZ -vZwÎg~X({zgzZì 27Š Z®Å]Zz çÆÅzmvZ -vZwÎg
á akZÃl ìäë~] Zzç9yZ ( `¤ÒzçgzZ– ó ì6
ó Òz çóî•EÛ µÒzçótçÒzçóüG ó Z
$
-vZwÎgžì c Š™ï•  Òzçl $Œ
G 4hG%Òzçu
13žv V- É ó~]t§zŠ!‚ 23LZ ä ÅzmvZ -vZwÎgžìt wq]gߤ
ZX åZƒ ìcgz)
l~ ñZg ÅY f‰žÅzmvZ
Î[ˆXì CYƒãZzs ™]gz¢ÅkZgzZm~:W»Š ˜gzZxs Z •¬c
c Zu47gzZ•ä  yZyû%27~Üæ§zŠ!‚
 ~k
aÆk
evZègx Z™/ôgz ZX ¸ä  Šp c
¸¬tuðÃ: ðÃgz¢ÅzmvZ -vZ wÎg~ {â zŠ {Š c
iÐ {Š c
ižì @
ƒx¥ÂñY
*Š7ZgzZ å ;g} Š¬»Š ˜7ZX å;g™š
 F Û Zƒ @
űkZ yWŒ F
ZÐ Vâ • W~|Xìg º6& §ÏZÆÅzmvZ -\ WÌ
Xì @ à ó óL »Æ,
XÐã 0 ‚ L LðÃÐ~ë‰å;g X„,ZÐäYƒt¾~
Û 9ÐZgzZì ÅÌ& ¤ÅkZävZ¶gIfx âZgzZì –6275mxzŠ ` ug´KZävZ¶g Áqx â Z
Šg Z Œ
:žì c
[-Z1ZX Š gzŠ Zƒ @
òJ o ÃyZgzZ Hú6V$ÅÔŠ ä̀'q Z yZgzŠÆ}ÜõÆèžì e ZzgÐ yZ/1Z ÅZ
 hVð;LZÃ\WLZäkZ ) ó ó èô Óø×öãû j$Ö] oÖø]ô ǻ‚ônø eô o³ÏF³Öû]øL LH{û6kZ äËt ‚ÆyZ¸B‚}g øÅvZèg ~g »Z

X ( 1wZ e~
 ¶ðƒwi *
-vZ wÎgëZ Ü z kZtX • … Y{Š c
6ë‰ i~}g !
ÆeWkZ ë :cÛ äÅvZ èg ~g »Z[-Z1Z™Ít
â•
ÆÅzmvZ -vZwÎgyŠq
k0 ZˆÆäY’gz Z äƒ̈¸ÆxsZgzZˆÆ} ±(g Ñ": t á ÆÅzmvZ
: •
Û uÐ ÄÅÅzmvZ -wÎg LZ …ä \¬vZž Zƒ[p HžÑ ä™'!
Hi Z• ~ :W~g »Z¼ ëX ¸ ñƒÆ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


Û ÅVzŠ Ñz ZgzZVß â LZ óÑZ e~ÂÃw Èz I Z LZ§{ÅkZ ä ë óˆ| (Š Z®ÅVâ ›gzZ Š
~Š ã!
Œ ’xsZžJ
VŒX
:ðƒwi * Ü zÏZXЕgyxgŠÆ4Z'gzZЛßs§ÅwÈzI Z LZë[ Z óðƒ»k
Wt‰
e  [ Zv:Z'
DMUQVNVé†ÏfÖ]E !èô Óø×öãû j$ Ö] oÖø]ô Üû Óömû‚ômû^øeô ]çû Ïö×ûiö Ÿøæø ô ] Øônû fô‰ø oûÊô ]çû ÏöËô Þû]øæø
²
 hÃVâ YKZgzZz™ ay
XßZ e:~¤z• ~5ZgÆvZ
Ù b » ~gŠ · ¿q
D™{C Zžt :' ïŠ hgŠ ˜gzZ D Y {g yxgŠÆ wZñZgzZ wÈz IZ LZ 랶t ~ ÝZ •
 hª
X • Y~»ÆÔŠ ñƒ
EšÅ E
 ä VrZX¸ìgg Z ¦
ž ‹Z iÅd~lÐzz Åäƒ!%óÅ
Ï0 ó vZèg úG3 Z0{ ç,tLžL •D™e
ZzgvZ¶g)M
:ž ¹ Ug ¯Âì cÛ H~}g !
â• Æ]óä\¬vZ
X gá wïÐ~Š ! WkZ=gá wïÐ~Š !
WkZ=
EG"
wÙZ »yZ6x £Æó óêG L 6 ó Ðl4Ž {zQ óŠ ZaÆyZçO
-š3
³ 6Ðl †
L A ÃÆ¢ cŠ t6kZ7ZÆ™x OZ »_àSq
ƒ

IH * Ï0
gZ ¦ i Ång ÑZ °dˆÆwz4 Æe WkZgzZ¸BÈ H »e Û evZègx Z™/ôž ¬Š ä \ W
WkZ ÅyWŒ
9.
ž ¬Š} 9}g )Æ ]1@ Z~ ú ÃÅvZ ègŠÎÑZ0Š ZlŠpä Tž He
q ZzgÐ r
 ™q Z ävZ¶g ~dx â ZX ¸ D™
N ¹X ì ~g » ÅŠ ˜:¹ ?ì e
ñu" ) g±» \ WävZ'Š í:ŠY7ó• ìg } Šg eg W» ]1@._Æ Ÿ~g ¸gzZ L ñLZ
X Í1c ó _ We
ƒ¯'d'( Ÿ^Ïø$ôæ$ ^÷Ê^Ëøìô]æû †ö Ëô Þû]ô) ªì Wà Zz% ïÐVzyk0 }g ø:¹ ?VYtQì 3g™wJ( *
ƒ
Û vZ¶g ~C
:• D â • Ù ix â Z
¹ÐyZX ¶_ƒg 2
<x Zg W\ WX •gzm\ W'Š Åk Z ÅyZèÑq†aÆk
 „¬çWq  vZ¶g"0G
 ~¤
Æ Vâ ›Zƒ H ÂY™7k Z'ì ¹Ãå Ù ¢gzZ šävZ 7'c
 ÿC Û • ŠŽñvßÐ ¹gzZÃå
â• X
á žì ~ e
,Z äVÍß¼~VlÅx • Zzgq
ZX ÇVz™«™Åyâ ‚ÆyZ6k
 f õgzZ ÇV´ „:
 » ±ŸZ~{z¤

\ W óì 3g™wJg±»\ WävZ ! VxR'Š
¹Ð kZX ‰_¤
6V\WÅkZÐzz Å9J (ßÅT ¬ŠÃ¿
?•ñƒ†VYaÆäVZ1ÅŠ ˜
Š[ ZŽ äVrZ
:c
DMQM”Tt of›†Î †nŠËiE Š¬»å
Xì c ~VÂgßVâzŠÍ1gzZ¯…ävZ !¯
:ž cÛ Âì d
â• Û ]ñ[ Zž HkCäVrZ~þ 9J (
Œ ÿ”ºZ
 X •vZ¶gëŠ Z0•Z'Z]|t¶ Št! Mg ‡
xzgŠ š•z 7ZˆÆwÙZX ¶ðƒ~ «Ð ï¢y¾{z~B; ÆyZž cÛ wÙZ~ wqkZQX zŠ J m
â• ¾~ y¾~÷
DMSU”N t †Ò^ŠÂ àe] èÚ¡Â ‡] ÐŽÚ• îm…^iE H®Š~} k
XŠ q
bZÆ
Ù zŠaÆvZ-°Š ˜ 6Vzuu ð5Z'Åxs ZŠŽz!
³Î6g ZD
¢ Æ~•Z ®Ž X •vZ¶g ug I0vZ†t ¶ ŠtgzZ
DgŠvÛÖ] †9Ò]J ‡] Õ…^fÚ àe²]‚fÂE X6
1 Å~g ZÎKZ¼gzZ Hwa^¼X •ñWÆ™ðÄ)Å
:•ìgÈŽ •vZ¶g ~izÔZÛitgzZ
~g7 Ð „ ÔÅVzƒòzg[ Z éZptžì x ³Z÷gzZ @ ó é ZpÅä3“
 Í~p ì
37“  ÍÐ w‚:e=
DNPU” O t š^n o•^Î ‡] Õ…]‚ÛÖ] gni†iE X ÇVz™

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


Dl^Ç×Ö]æ ð^Û‰Ÿ] gm„`iE Ü zC
X •TgñÈ} h˜70‰ Ù aÆŠ ˜~yÆX•vZ¶gÆZ0Z {z²è‡Æ†ÃtgzZ
G
›0îE4G
0G ÆyZX¸Ð~V- i ¸áZzä™ ãZôå6VzuugzZ$ög Z ¦
5¢g Ñ‚(x~}g ! ó Z¶g 'Zz0·
]Š „v
Û vZ¶g‹]Z
:• D â •
iÐ Vâ ZŽ þuÑeÿ§•
{Š c á gzZ Vzg ZŒL
Þ ‡ÄÑq
Z= iZ q  È ZyÐÅvZ¶g 'Zz 0·
Z ðƒ _Z s§Åy• W~ k
DRU”•^`rÖ] oÊ ÑçŽÛÖ]E Xì m
³
:•ëvZ¶g}Zt GZ0£Z
Y™¤z ~ Cƒ: ®
kZž @ $
¤ Û » uF
Z'• }g â }°!
• Ù q
g ZD Z ã½ä g ZŒkZ ~÷žì x¥6gîD=
DMP ” M t ²] äÛu… oÞ¡ÏŠÂ †ru àe] ‡] gm„`jÖ] gm„`iE Š™®Š „B‚}÷à ( g ZŒ)
X ñYc
Z Z
°q Zž ó• g•~ VÇ|©0
 g !
q ZÐzz Åä™yv ãY˜Ž" » ÔŠŽ •vZ¶g kzŠ ‡0vZ†1Zt gzZ
Š™g ïZÐÅ
:¹äkZ Âc ã0
ä} h˜
?ìg8 7VY ã0
Xì ] !
H
DSS”•^`rÖ] oÊ ÑçŽÛÖ]E ?ì „g WÃ^ÅkzŠ ‡0Z~ã0
H
ó s Z eg â Ã@èЊæÅ} hÃLZŽ •vZ¶gg q0g$
C –ñƒD™ bæÅyZä”çO¸ tgzZ
èÐ} hÕóZg DWݬÅkZ®
Zg â Ã3 ¼
:ì V-ÄÝZ
Ÿøçû Ïö’ûÛøÖû] Ýø…ô^’$ Ö] lø†û ìø•û ]ô àûÛøÖô X ä́›ôçû Šøeô†ôeøˆãøû Öû] &ôn×ùÖ†ºËôù ÇûÚö ]ø
Æ ¾g ZŒþ à Zzg JŠ!ÿ {”°KZ ä kZžce OÎóc
Š 0~ ypz u {ÃèáZz äh M äo Ð} hÃLZ ä T
G
Xì ðƒ¿g™ Xa
ÆX•vZ¶gg U/tgzZ
:ì Hw¾~ß ¤Z~}g !
ó Xó ì BJ Ùq
g ZD ZŠ Z®ÅVÃc¦ùÆkZgzZ c
Z”g !
263Ð` ¯~g ø~V¸äg U/L L
ïŠ Z™ y´Z » ª Û · •t gzZ
 q ò u ~ VEƒ Y KZ {z ì Q¸Å¾ ZŠ Æ yZ ~àÃVzmôZ 4Ž ž • vZ¶g 3•
X å3g™y´Z »x ÅZ ( ~^) & ƒ 0 Ù 5aÆäZz™g ë¤
g ZD {Š%c
{0iÃyZäVzmôZ'•
+E
Vzm
ôZ ª'ì @ ÐÄÆó óçE
YHŠ c C ÑZg Z̀L ÃL vZ¶gÍŠ- áZz ¶Š ÎžÆ õG/I
.ÔE
G o±ÆVzmôZ}g )ÆmÎ1
ó óÑZzU» b§Åà ñ̀ÇÃ
!áøçû Ãö qô]…ø äô nû Öø]ô ^Þ$]ôæø äô ×# Öô^Þ$]Xô ~Š} Š´MÃyZaÆä™lpÃVƒ ‡WO%Z LZä (mvZ îE 0šÅ)Ü*gœ
h ÇÏzg Vz%~ 8
7Z ÏzgX Xg DVc Ñ‚ ÒgŠB‚Æ \z¤ LZ ä VrZ •ó ó*
! ZÆ >ÅŠ&{ •
·L LÁg q á £Zt
X •ë ó ó*
!
·w¾L L
X Z 7

¤ÌZÐVð;ƉÐsp„Ù ŠÐZgzZ 1NŠÐZ äV±zg¼izgq C=ä÷Z0vZ†
Zž c
áZz¶ŠÄg™w$
?Ðá76j§ÆVÍg )  Å *ŠgzZ óq ¼gó ;ZYLZë H ! <
BZ'gzZ õg @  Ås s Z}g øìt! 2zŠ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


aÆä™g »{ z¤ aÆxsÑZg ZŠ D 6
~Š ã
gzZ ZƒaÆ Vâ ̈Z b§Tì ~gz¢ b§ÏZ Ç!
t gzZX ã 0 aÆ Vâ ›óx ª»}Ñ ç›q
Z 6J
 Æ }ižìg ãZz
’±Ëà Zz ä™x¤
ðÃgzZX Yƒ7ì‡%Æq  } ypz¥~ VÃcgzZ à Zz½™áB‚B‚ÿgzZ VzÈÆŠ ˜ó óxsÑZg ZŠ L L
g Zi !
Ë ™7ZŠ Z n•
X DZvZzX $ Û »úÅxsÑZg ZŠgzZx ªÆ}Ñ çòsZ%Æó Šó ˜ò Zúx ¬L LòsZq
’
,R
ñ~(~(Ð?Ð {g f LZŽì $ Ë ƒÅR
g 6Ð L gkZ„ó à Zz WÎgzZ σwŠ ÑZz1 Pe »Š ˜ ò ZúkZŽ wVÅq
’kZ
EG
Æ ngzZí~ VzŠ ã
L B+ž • … Y \WX Ï ñ1 Õ
òŸ ïG Å kZg zZ Ï} ™ë Z•Û ]¸ðZ’ZÃ#Ö Z xkZ òsZ q ’tX ì êŠ `
X ¶Áu" ÚÅÁZ îG%¬Š Z®ÀÅŽZevZègx Z™/ôáZz¶Š 5~è-
g »„gzZáZz¶Š hÃ

Åkg ÃgzZ yZkZˆÆy´ZÆ/ÂÌÃbDáZz äƒ D
%Ð xs Z~ äâ iÆÅvZ èg & œ–1Z ]| ÂäÅvZèg/]|
gîÆz‹gŠ ·Æ²Š ‡( c
0Ä]|X Zƒg•6 Š™òúŠ »]täT) ~‡ÑZup0³Z ÅVâŠ4Z'åc
 ì ] ! Š Ÿ~Vl
tB‚Æ~gŠ ·gzZ ~g ZŠ)f ~g7ä kZ'å 5™}Š ~g ZŠ)f ÅäÑ^g7g~}g ! 
Æ] ÑqÆyZkZÐZ äÅvZ èg m‡z ! Z
X ˆƒg•~gŠ ·tÅkZQgzZ c
Šx •Zx »
"q ó x » »4Z *
ZtžVƒ; g C~V/ãZz~Âì Z ÂóÅVâ ZŽ ⽯yZì ] !
™ì‡{Ñçòs Zžì ; g™t ðä V˜gz Z
J
kZg ! ˆÆkZ' H¼ŽB‚Æòs Zq
g ! g Z MZ äÜÜZ†w)žVƒ&~'ìtÊ ã
’ˆÆä0 " q
ZgzZì wì‚
Ù ŠÃ"Š
YK7Ýq ò}Z™ ZC
XM
6V2ZgsîLZ^t»Š ˜ò Zú
ÅV6
(ŽZzš
@ Û
΃eÆVE!
Œ
Xì @
Y`@
™ð^ CZX @
™7g mZÆVØÑ
~5gkZgzZ
GI$
gÃV- —ÅVâ • W™JZÐV ðG34hF
X •f wŠ
Å}i™ƒ{ À 0
X •D Y- D%\W]ñKZ} ×LgLgÆVzŠ ZGYgzZª
zŠ
Yƒ»ÓÑ»Vzq~Š â
Xì @
Ö •ÆVߊ
X •D Y $
X •@äÝ™ƒs ËgzZs ™²zgQ
™ƒµ ZЃ ·áZzäYs§Ånš‡gzZ
Xì ꊙ qzÑ^s§ÅVkaœzZ
Cƒ7Ì1ÅèV˜'s§ÅVkayZ
X Dƒ7Ìg °h ÄÆV¡gzZ
Xì @ Û ó•CWt ‚™½Z'Š ªÔ™65ZgkZÆŠ ˜
ƒg ÖZ »V6&)g fÆ]zIz«gzZVE!
Œ
 ¼gzZ žZŠ%ÅVzŠ%gzZ
C ì CƒãZz®

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


Y
 gzZV ð½E
ì ~k 
7]g Ïg )ó 7ž‡g³g Ïg )
ì 
gzZ ó• Cƒ ïEÒ¨E Ø Ð Vzq KaKgÌ]˜ÂB‚B‚Æ䃫g ZÆœ£Q
G3!
»] ÷Zpx »ë ZgzZ} ( s§Åœ£} (
™?
C •D 0 Û Nzig WÅx ZúgzZs@
g ZŒ
zg ; : È }g Q Ð Vzg *zó g cƒe '³ ?¤
Z
zg @Ö nÐJ
Z#  ÐQ zó g \ ì ãWg !uZ ]ñŽ
ó ìg% ? Z
ƒ ìg™ VZŠ%§» ðà ƒ  ž ,Z 1
~Š Z%*-Z ž ó ì ½ ä*
ì àŠ ) ZŠ uZ ] !¸
ì „g ]¡¸ Å V¨ ó´g ~ƃŠ Ã\ WLZ Šp
Ù ª} Q†Æb§ b§gzZ ðE
~g YgzZ • D YƒC $NóÏn6RÅ ã0
ñƒ} 9 b§TX ì @
ƒ b§Å ã0
Ç! × »VzÑ ç
Ì` Z'
wÐ V-g ZŠ)fŽ ‰7„½Z'Š ª{z~VzÑçæYñƒ}Ib§ÏZX •M
{gJ6RÅkZgâ Y†:ì Cƒ1$
Â:~ã0
X 'W7™½ZÐ5 ZgÆ«z]zIc Ûœ
ã!
Œ ó ó• g&&ÅäƒW'
wË{zèYX VƒB {Ç
çOó}½Z 7%bŠ V*!
Û g;ZYggzZ ä™ ZŠ Z Vc
Œ g ZŠ)f ~g ¸~}ÑçòsZŽZ:vZ yZçg ZgzZ óy¢/
ó –
ó 1Z b§ÏZ
Ö ZÉ ~ 77]gz¢Å] !
ÅzmvZ -vZ wÎg4Ž X ˆƒ56[ NZÆyZ „Šp# NZgzZ ó ó$Z L Lˉ
Ü zÆ[ NZÆÅvZèg–1Z
E
W7ÿðÃaZ {Š c
X c iÐÅvZèg–1ZÃËÐ~yZgzZIJZs§ÅyZy•ó~g ‚'BÐdZ þLG3¢g~Vkbzg Å
Æ7 ~g ¸ kZgzZì C™ ZŠ Z 7 ~g ¸ {zX ì C™Š ˜ x ¸ŽÃì Yƒg ïZ£ Ð |kZQ
ì wV¢gzZ Zƒ å{z~á$
ó @
{Š6: ÅVâ {]g \Ž [zZ Y ¯{z~« £ÆkZ ì ƒZƒwEZÄ gz Zyp~ w”ÆkZèY @  ÐkZÃT
ƒ7y‚ W Í
ó @
ÌbŠ•o ÎÅkZì YZ &
 
ðe Zg – »Vzk ó óV•Zg Cc
½6 íò ¸L LaÆäg @
Z~VߊÆVÍß&gzZì @
Yc
Ñ)g fÆVØi ‚
C ì @
ƒy‚ WgŠkZ
ó Hï6
ƒ;gÐVl{zpµ Zƒ àäT{z
ƒe¢ Z ó¢
ÐkZà?¤ àÐkZì V‚ WZ (
Ö Z L Là Zz ä™^s§ÅVk]Š ªçLG
# % iÆ Vzg Ñ‚( ~̀á Zz U0 Ù•
•ZC á sîgzZ ú6
óDÅŠ ˜gzZgŠ · @'Ç!
Æ kZ
y‚ Wt aÆV7ŠÆkZ „:'@
ƒ7y‚ W ó* bŠ™©!
Z®»kZ c
™/i ‚Åc s ÜÆ]Š ªKZÐZ c  Ð 5gà ótó Š ˜
bŠ ê
X ,Š™2~u“Ð5 ZgÆVÂ7y•ZxLZÐZžì
 yZ ó• q
{zgzZì Å ZŠ Z 7 Å[ zZ kZ™ïä ƒ Û ZÆðs Z #
 {zžì C™ «gÅt Ê Z•
Zƒ Ö Z óq
’sîgzZ Dt ÅŠ ˜tQ
% iÆkˆZ kZçOó• q
ƒõgzZg ZNaÆ}Ñ çŠßñâkZx Ó{zWZçLG Ñ~VE! Û à ZzäY~ŠaÆx ªÆ}Ñ çòs Z kZƒ
Œ 
Xì õ}W *gzZŠŽ zˆÆöæF Ö Z ~g7&•D Y0
x ÓÅðä#
ZŠgŠgzZ1 ƒ ·»ypgzZ'ì ~gz¢y»ypaÆöZa gzZ'ì ~gz¢*
ƒZa Ð}u6 aÆ}Ñ çòsZ'! V;
Ö Z 4z]
B‚Æ VçKZ } ¥gzZ QZ 4~g ‚ {z gzZ ì gzŠ 6 ¡egzZ :Ð ŸÆ # ú6gzZ DÅŠ ˜QX 7e%
X •CYð0
6gîx ¬~VzÑçæYgzZx Z ¸Z ðƒ~IŽì CYá™ ·

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


×ÅVzgz$ D7
§{Åe
:ì ÌØ{»ÕgzZ]¾ze ×Ådz}¤q ó ZÐ~] ;Ž zÅòs ZŠ ˜! V;Y

ÜôÖô^¿$ Ö] èô mø†û ÏøÖû] åô „ôâF àûÚô ^ßøqû†ôìû]ø^ßøe$…ø áøçû Ööçû Ïömø àømû„ô$Ö] áô]‚øÖû]çôÖû]æø ðô ^Šøßùô Ö]æø Ùô^qø†ùô Ö] àøÚô àønû Ëô Ãø –ûjøŠûÛöÖû]æø ²ô ] Øônû fô‰ø oûÊô áøçû ×öiô ^ÏøiöŸø ÜûÓöÖø^Úø æø
DSQVPVð^ŠßÖ]E !]†÷ nû ’ôÞø Ô ø Þû‚öÖ$ àûÚô ^ßøÖ$ ØûÃø qû]æ$ ^n& Öôæø Ôø Þû‚öÖ$ àûÚô ^ßøÖ$ ØûÃø q]æø ^ãø ×öâû ]ø
Û gzZ•‰ a!
ÂkZÃëÞZž• ìg™Š c
• gz$Žz ±:§{ÅV”gzZ VÂgúzó Š%'" yZ~{ Zg ÅvZ ?žìzz Hy
Š™ 0 W
X}Š™ Zag ÇŠæzò q ðÃZg øÐs§KZgz Z•Ý ª}°!
ÆTá wïÐ
WkZ
:žìtÈà )Z »e
 zŠ óà zÆvZ ?ž•ìgg å»{zèÑq ä
wÅg ÇŠægzZ„  7aÆä±~{Zg ÅdgzZvZ ?žì Š
ƒ H»
C ƒ ZrÐ{ÅV>ª7ZgzZz™ŠæÅyZ™ WÐ
ó {ÅV7Š'gú
•gÆÐu›gzZ ~
É ì @
~ti Z ) Û Š ˜ Ð wâgzZ ÑÂñYƒ ~{ ÅÔŠ ]gúy›ðä
Yƒ Ðn• Zž • 5Y •}g ‚6]!
kZ
VŒÂ
:žì J
óì
ó @  Zz*
YƒZ ZrÃkZ6ƒ
Jó [fÿL X3Z ÂñY¬~{ÅÔŠ]gúy›ðÃ~VÃæ¤
 Z L L
W~ yZy a Æ ä±Âóì ¤
Z ~ wŠ Å +Š ½
ó
3Š Zg f ])gzZ xÑ64Zì ôZz » VÂgú yZ N
 zŠ „ a Æ Ô ó ì 7̈¤»̀Z  ¤
YW „ Z
PÐ Âðƒ ~ a Zž¸ìg^ßÆ™ú„
Zq  Š'Z6e
iq L°%ëX åB‚Æg c
ÑzæE Õ+M@WxLZ~¤
ßiŠq
Z~
Ù !
C N WòC ÐVzyðƒîŠN ¬ŠÃg c
Õ'gúgzZ D îgØa
•ex Zg WHÌ[ ZV›ó•µ~{'gúy›
X åc WaÆä™ì‡x »w°6}iŽì V¹xsZ {z6 }iuÅÕ
DNQVQSV‚m‚vÖ]E !¼ôŠûÏô Öû^eô Œö^ß$Ö] Ýøçû Ïönø Öô áø]ˆø nû ÛôÖû]æø hø^jøÓôÖû] Üö ãö Ãø Úø ^ßøÖûˆø Þû]øæø lô^ßønùô føÖû^eô^ßø×ø‰ö…ö ^ßø×û‰ø…û ]ø ‚ûÏøÖø

X Vƒì‡6
s »Zvßž @ yZögzZ[ ÂB‚ÆyZgzZ ó5B‚Æe
Åwi * Z@gzZVE¶
s ™s ™ÃVßÎg LZäë
~ÕÅ]YgŠ‘zZƼ
 gzZ]Š Þ D8
:žìŠg Zz~g
u9q
Z
ànÃf‰æ ànß$] tæˆmæ X á^ÛmŸ] èn×u o×vmæ èßrÖ] àÚ å‚ÃÏÚ p†mæ ä́Ú• àÚ èÃÊ• Ùæ] oÊ äÖ†ËÇm Ù^’ì Äf‰ ²]‚ß‚nãŽ×³Ö
àÚ †nì äßÚ äiçÎ^nÖ] X …^ÎçÖ] t^i ä‰]… o× ĕçmæ †fÒŸ] ňËÖ] àÚ àÚ^mæ †fÏÖ] h]„ à³Ú…^³r³mæ à³nóÖ]…ç³ãÖ] à³Ú èqæ‡
DTIQT ÄÚ^rÖ] xnv‘E ! äjne Øâ] àÚ á^ŠÞ] ànÃf‰ oÊ ÄËŽmæ ! ^ãnÊ^Úæ ^nÞ‚Ö]
X •]â ÅZ] ‚aÆLV;Æ\¬vZ
ŠjÐZ „B‚Æ} ¢¬ÆypÆkZ D 1
X ÇñYc
X Çá\BZ f »yZZgzZ óÇáNŠ(KZ~¼
 ¬Ðä%{zD 2

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


X ÏN Y~Š~b ïÆkZ,gj72à ZzV\WKñgzZ]gzpD 3
X ÇìgpôÐG[ Z±{zD 4
X ǃyñâ gzZpôÐyŠu +pÆ•{zD5
X ǃË{Š c
iÐ¥âz*Š]¸c Z »TX ÇñY3g ` @
Zq
q uÆkZ D 6
(Z »g ‡z6
X ÏñYÅwJlg \ÅkZaÆŠ Z•
Û Z70Ð~yZ0
{ LZ D7
:cÛ äÅzmvZ-vZwÎg
â•
²] ÜjÖ^‰ ]ƒ^Ê I š…Ÿ]æ ð«ÛŠÖ] àne^ÛÒ ànjq…• àne^Ú ²] Ønf‰ oÊ àm‚a^r³Û³×³Ö ²] ^³â‚³Â] èq…• èñ^³Ú èß³r³Ö] o³Ê á]
DU ” N t p…^fÖ] xjÊE !Œæ•†ËÖ] åçÖ^ŠÊ
 çOóì,Ã »y• W}iyxgŠÆ] YgŠC
Âùâ ¬ŠÐvZ ?Z Ù gzZ • ¿™g »B2100aÆ+@Wä \¬vZ~ ¼

X z™ùâ ¬Š Åw”Æó ókzŠ•
Û LL
ƒõ»V³''Š ˜ D 9
:ì HeZzgпvZèg/0vZ†]|ävZ¶g£Zx â ž Z 6ì ÑZzäXÐVpf 7ZgzZƒõ»V³Å0# Ö ZŠ ˜
! Üãßm• ]çÃq]†m oju äÃʆm ! ÷ŸŸƒ Ü`n× ²] ¼×‰ †ÏfÖ] h^Þƒ] ]çÃfi]æ èßnÃÖ^e]çÃm^fiæ Üâ…‚Ö]æ …^ßm‚Ö^e Œ^ßÖ] à• ƒ]
Z~›kZ ÅVzqgz ZXÐ'䙛РVzq ~Š â gzZXÐN Y7úÆg bŠgzZëgŠ vßZ
ÆñÇÅуñ0 
7^ßs§Å+Š LZ {z J
Z
 Ç ñU 7JÜ z kZ& Ç} Š™ ~g ¤ ¾gzZ ª
‰ f6yZ \¬vZ ÂX Ð '½ú
DRTTÄÚ^rÖ] xnv‘E XDW
ØzÑ'Š ˜ D 10
}Z»•
X Ìh »Vß eÅV7ŠÆkZgzZì ̃õ»‡zª °gzZ"$ Šz- gÆ0ï GL!ZŠ ˜
÷ nû Óôßûiø ‚% •ø]øæ$ ^÷‰^eø‚% •ø]ø ö²]æø ]æû †ö ËøÒø àømû„ôÖ$] Œø^eø Ì$ Óöm$ áû]ø ²
!¡ ö ] oŠøÂø àønû ßôÚô ç+ ÛöÖû] šô†ùô uøæø Ôø ŠøËûÞøŸ$]ô Ìö×$ ÓøiöŸø ²
ô ] Øônû fô‰ø oûÊô Øûiô^ÏøÊø
êóƒ ‚ ZaÆä±ÃyZZ IZ%ZXƒ7g ZŠ)faÆgzZ ËZÎÆ]Z f KZ ? zó ±~{ Zg ÅvZ ?! ( ÅzmvZ - ) Ñ} Z :
DTPVPð^ŠßÖ]E Xì J{Š c  Š'iЃ
iÐ~ZwÅkZgzZ„ ó Š h Âgzi »Vz•
 gzi »vZ} Û »vž
Z 7
N]|
ZzgÐÅvZègy!
Xì e
ŸVÙ^Î „òÚçm è×Î àÛÊ =²] Ù牅 ^mIØnÎI^ãjÃ’Î oÖF] è×ÒŸ] oÂ]‚i ^ÛÒ ÐÊ] ØÒ à³Ú ܳڟ] ܳӳn׳ o³Â]‚³i á] Ô•ç³m
!lçÛÖ] ènâ]†Òæ ÜÓfvÖ ÜÒæ‚ hç×Î àÚ g†Ö] ňßmæ ÜÓeç×Î oÊ àâçÖ] ØÃrm ØnŠÖ] ð^%ÇÒ ð^%Æ ÜÓßÓÖæ
X •3I6yZp,ŠÆÈž‰Ï,7^IV-6?‘Z Ž*Šžì ÑZzäW (Z: â iq
Zh
•á
XÐVƒ} hð¹ëizgkZ !vZwÎg c
¹
Š
ó ‚
g Zg vÐ VßŠÆ V7Š }g vgzZX Çá ñ a
ò- ó zL L~ Vߊ}g v1Ѓ {Š c
iÐ v ÄÆg« ?É 7:cÛ
â•
DTIOQ ÄÚ^rÖ] xnv‘E Ø Z™ÐþŠ ˜ÿ]ñgzZ›Ð*Š ?èYX ÇñY
XÐÏä™>
=g f » q ÊÆV•igzZƒ XЊ Y''Š ˜ D 11
Xì eƒ XЊ YgzZ b & Z Å}i¸Ð„Š ˜

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


DNQMVNVé†ÏfÖ]E !šö…û Ÿø û] lô‚øŠøËøÖ$ Üû ãö –øÃû eø Œø^ß$Ö] ²
ô ] ÄöÊû•ø Ÿøçû Öøæø
X @
Y™x »}i ÂLg: @ 
UÐ)g fÆ{z¤}uzŠÃ{z¤
q
ZÆVâ ̈ZvZ¤
Z
Ã''Š ˜ D 12
ƒõ»òsZ]
×Åòs ZæLJ%Ã~Š ˜
Xì «™ze
DPLINNVsvÖ]E !]†÷ nû %ôÒø ²
ô ] Üö ‰û]^ãø nû Êô †ö Òø„ûmö ‚øqô^ŠøÚøø æ$ lº]çø ×ø‘øæ$ ĺnø eôæ$ ÄöÚô ]çø ‘ø kûÚø ‚ôùãö Ö$ ˜õÃû føeô Üû ãö –øÃû eø Œø^ß$Ö] ²
ô ] ÄöÊû•ø ŸøçÖøæø
 ì @
g Uƒ Ð ] Ò »vZ ~Xó,KgzZ6gzZ Y¤
Y 1x *  ™: «Š)g fÆ}uzŠ q
gzZ •Õ{Âìg @ ZÃVÍßvZ¤
Z
X N Yà Z e™
=g f » ƒ XÐ[Z±Š ˜ D 13
Xì @ L !ZŠ ˜
XÐx ¸ÁZë ZgzZ[ Z±Ãòs Z ï
G
DOUVUVèeçjÖ]E !Üû Òö†ø nû Æø ^Ú÷ çû Îø Ùû‚ôfûjøŠmøæ$ ^Û÷nû Öô]ø ^e÷]„øÂø Üû Óöeö„ùô Ãø mö ]æû †ö Ëô ßûiøŸ$]ô

X ÇñVZÃ{z¤gzZ Ë(~g vgzZ Ç} Š Zwu *
ŠgŠ»vZ ÂÐ^Z: ?
''Š ˜ D 14
tigƒ!
пvZèg/0vZ†]|Xì V©i Zg »]zW Ö Z~ÏZgz Zì ̄ !
ØÅ#
z• Ö ZŠ ˜
» ±ŸZ~[ òZgzZwZñZÆ#
:c
â•Û äÅzmvZ-x™ ZwÎgžì e Zzg
DNTÄÚ^rÖ] xnv‘E ! ovÚ… Øù¾ kvi o·… ØÃqæ

–~ñ‚Æ} 2}÷tig Z÷
Xì Š
KaÅxsZ‹g q''Š ˜ D 15
—Å]g qy•ZxÅxsZŠ ˜
ZzgÐÅzmvZ-vZwÎgäÅvZèg f ç]|Xì Ka+ F
:žì He
Dèq^Ú àe] I p„Ú†iE ! •^ãrÖ] äÚ^߉ éæ…ƒæ
XìŠ ˜KaÅkZ c
y;ûkZ
:cÛ äÅzmvZ-\ WXì +
â• Ö ZkZ ._Æyâ •
 Gg Å# Û ÆÅzmvZ -vZwÎgžtQ
Ý¡‰Ÿ] ènÞ^fâ… äÞ^Êý•^`rÖ^e Ôn×Âæ
 GgÅxsZtzó ™Š ˜žì xi Ñ6?
ì+
]Š „+F
aZ'Š ˜ D 16
Xì (Y6] YgŠ‘zZ‘zZ›q
Z)g fÆkZgzZìÐ~VŠ „+F
aZŠ ˜
:ž•ëvZ¶gŠ c
i0j
ž7x » ðÙ| (ÐkZ »n:cÛ gzZ} 7zg {zD™™f »ÔŠX ‹D™™f »ÔŠÃvZ¶gN
â•  0£ZvZ†1Zx âZ ä~g !
Z
q
X ñYH¨£»ÔŠ
Zzgär
:He  ™q
ZÐ~4Z
D ±ÐÔŠŽ vß{z• ¸Xì ¿aZЃ WŠp~yZyQ ó7n ðÙ| (ÐäW~yZyaÆ« £ÆÔŠ
 *

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


ó ~ VzyŽ • vß{z¼~«£ÆyZX • D™«™Å#
 ){
1pôÐ ] )( Åk Ö ZgzZ q Ê »xsZ~ÝZ•
aZ¿»¾Ð ~yZž• C„\ W[ Z'ì 7¿ÇÑðà CZ »äg Z ¦
Ï0
 ÆyZXì „g YhyY ÅyZÐ sp
ik0
?'ì

ä’u ]†‰æ•
{â sZ Zz
!Ǹy›}÷
Û ä x ZúyjZ ~ Vß ‚J WyZX ñWÃäƒ { â J WgzZ w‚J WÃg Nƒ zZ œÎÆ FF
˜Ž" Ž Å ã!
Œ gâþ1987ÿ ` W
{çgzZ „g ¬¤{zC
ã% Ù x ¸yjZ~Vß ‚J WyZžìt |X •7—gzZ {æ7Ð Ë{z• Å7BVn"gzZ
G
Ë Y Å µÂÐ x ¸þ Zc¿6+Š}g7ÿ +-!
LZX ¶$ ëh.-!gzZ +Œóq])q Ù Ð
Z ÅT„g C™ o‚ » öâ i WkZC
Xì [ƒsp~: {dgzZ ó ó{— ?â L LyC
Ù »yj ó k
jZ ` W ~  kZ ÅäXÃV”LZgzZÃ]³KZÃó +Š
Ù äx ¸yjZ™
Š} Šx •Zux » » ¶Š „ZÍÅ[g LZÐj§C
Xì c ó ·c ó ΃eÆVØÑgzZVzu
gŠÆypgzZ™
¾ðÃ~¿F
Xì X7¹! ž[ Z
XìÃUI~gze Åy¾gzZ
X •V){“t ‚Æ[g LZ ã jZ
XÐ,7hzŠs§ÅyZy›izg Ëž•ìg™g OZ {zyZgzŠÆ]æsîkZÅw‚J WgzZ
X Ï} Š™g66 ó ^Y]p ZÅyZÐVÇZ•ÅwŠgzZ
jZÃyZ™
äWyj
X ¹7Ž6g åÅVǸgŠ ·1x¤LZJ
ÌZ äÝ¬È *
›! k\Z1
ÎÆVß Zzäzg~i ZzWœZ
SÅVPigzZVzgzm
•WÅVB
V<ÅVðh1gzZ
yZp,Š LZ Âä VÍßiZ‰Ð ~yZX •ìg} Š]o» ð²Z"Ð yZJ
ÌZ {z c
q7JVâ »ÆyZJ ÌZ
²
Xì 1™°»ÃÏZgz Z'•bŠ Ÿ} •õFAž aÆ
Xì {Š c
iÐkZ]gz¢ÐzzÅ]Zç{æW7p
”y›gz ZxsZ~yj
X •~1h jZ
X •ñƒ} y~] ZçªZzgzZ ÇgzZ
KZŽ åc
àJ  ) kZ ÅY fgzZ¸gz {¾Ð òsZ ïG
VŒ 7Z ä ® "F{z å H qzÑäVâ ZŽ ⽯XŠ ˜ ug It
LG3E
X ¶_™| Û B;ÆvZ LZ3Y
 z•

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


Cc Â: ±~uzŠt pÔ S(
 F
š ÐW±~uzŠˆÆkZX 5YÐ[g LZ~]Š Þ{ Zgz ‚¹ »±«kZ Åxs Zp
ó ;gJZ nÆš
gzZìg~yxgŠÆyZ ðÞì ]gz¢JÅqkZ 7ZèÑqì ½ÅyZB; ðûŠæÐOŠ QOŠ S :ì
 F
X ñ2ÜÑÄ©Z7ZQgzZ} hŽÐvZ¬‚Zg »yZ
%gzZ AßZ ó+¬óY fg/~wq]gßui *
{ŠŽñÅyj
jZž• Bë._ÆDŠzögzZ q : Z¾kZ Åwq]gß
Xì @ Û Š ˜ÐwâgzZÑ._Æ}<
YƒÐn• Ø ZèVzg e]Z
608m4` ó ó~«Z ~z2 Z L v
:•˜6 L Z¶gŠ0Z)´
V-Š ! Û à Zzˆ Æ kZ ÂÙ: {z¤
W( RŒ Û *
ZgzZ ) RŒ ™¨ £ » kZž7— ðÃ~ kZ ƒgzWú6•òs Z ËÔŠ¤
Z
Â Û gzZ-Zz~ª
%K{ Zz6ÅVÂi YZ Åy; ZpnŒ  q+ZgzZX •b§Å•òs Z „q
Z Dòs Z ~g ‚èYXì Z
 Zz6
Xì @ Û
 ZzgzZn•
YƒZ
X •˜6358m28` ~z2 Z qù6gîãZzÇ!
vZ¶g£Zx â Z~A çkZ
Ì6Vâ ›}uzŠ {z´Æ ~Š !
WkZgzZX ì @  Zz Ug ¯Š ˜6VzŠ%x ÓÆ ~Š !
Yƒ Z WkZ ƒgzWú6~Š !
Wy›ËÔŠ¤
Z
:žì ¬èY ó
DSNVTÙ^ËÞŸ]E ! †ö ’ûß$Ö] Üû Óönû ×øÃø Êø àômû‚ôùÖ] oÊô Üû Òöæ†ö ’øßûjø‰û] áô]ôæø

z™ŠæÅyZ ?žì xiÑ6?Â4âŠæÐ?{z¤


Z
%Æ kZì e ó} ™™á {Z 9ðÃì e x » ë Zt »Š ˜Xì c
Š ¬» 䙊æ ÅVâ ›Ìä ÅzmvZ -vZ wÎgž 6gzZ
¾ðÞì«6~g ZÎ)gzZ ~g ZÎÔž¶Åwâ Ô]Ñq LZ LZÆq Ù %ZtèYX @
ZC Û ðÃÐ kZÔ} FZ~yZy
77t•
z~Š ˜b§
Xì ©
Û q N]i YZ ÅÁgÐk
ekZX ~Š}Šg Z Œ  aÆVâ ›ävZ ÂH{Š Zg Z »ç4Ž äÔŠZ  6µñÆtçÒzç
G
5Òg& zZsz@
4E
Xì 7öRÅy*øG Ë~kZgzZì ãZzZ (Ì{zc Û ¼Ž ä‹g ZY •~
Šâ•
Û 6238m3` Å õ/GI
: •D â • ¬0Z
d q LZ4+$
Û Ì6Vß Zz•g d
Ðn• Û ÆyZ b§ÏZgzZXì @
Œ Û Š ˜6Vß Zz•gV;zƒgzWú6ŠzuÅ•òsZ ËÔŠ¤
YƒÐn• Z
yZ~Š ˜ kZ¤
Z •gzŠ Zg fÐ ~Š !
WkZŽ ÅVÍßyZ] !
„ggzZXì @ Û Ì6Vß Zz d
Yƒn• ŒÛ ÆyZ b§ÏZgzZXì @

g: ] ¸Å䙨£Ð ÔŠÃVlÆ ~Š !
~ ]gßÅp ZgzZì ótó ñn•
WkZ¤ Û L 6
L yZŠ ˜ ƒ: ~
 qz ]gz¢ÅŠæ Å
Û (ZX ì @
b§Å} izggzZ i úŽ Ðn• Û Ì6yZŠ ˜ ˆ7]gz¢ÅŠæ ÅyZ ó~ ]gßÅä3Š ‹»gzZ :c
Yƒ Ðn• ó
Ð óg D ~Š !
kZgzZ6 Š 4
WF
q Yƒv6~Š !
ˆÆkZgzZì @ Š 4
WF
q Û t ÂÙ:¨ £Ì{z¤
Ðn• ZQX YY7Z hg
( ñY¬C7]gz¢¤Z )ì @ Û 6Vâ ›}g ‚Æ[fztæ~‰
Yƒn• Ü z „q
ZŠ ˜Zƒ¸
EE Ä EE Ä
;Z ìgzZ ö§ ZÜ0Z~72m5` ëZ°Zs Z ó ö§ Z ã ‚ »x â Z~7 2m7` ù éE
3B 3B
ŠŽñ} :Æx é):XÅZ0Zx âZ~191m5`k
 
5{ÅZz ù Z$
X•
] Ã%Z‰á Zz äYñ0ZÆyZgzZVƒÆñƒk- â ™ 0
g0  F
: ¡ ðÃÅš òsZ~ÅVǸyjZ ÒZvß¼h
•á
! Vƒìg™zz°»aÆ•gÆLZÃ
Št äY f[ ZŽ »kZ
:žì c

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


Ù Š ˜žìi§»®
(C  û Zz<
 I Z¸X YYZ hñ7ìÐ kZžì Z ™™ïB‚Æ̀Ãz ÉÃì eŠ ˜
 Zz(ZX} 7*
Ö Z kZ ¸Xì @
Æ# gzZ VÍßt YŠæ Å+Š LZvZ ] ‡zZ ‰èYX ì @
Zz™ÌÐ Vñ¸t Ü Z$ Y H™ïB‚Æ̀Ãz
Ù ` W¸gzZXì ; gi§Ðå»VÍß+4
 Zz6•C
Xì Z
ä±Ð s§ÅHòs Z „:gzZÔ Vƒ: VY „̀Ãz ÉÃ{zì e óñYÅ: k
 Њ ˜ ñZ%Zžìt ]!
~uzŠ ÅekZ
Xì Ý » ótó gzwL L{z¤ZÆ`g ZptX ñYc
q 0
g ¯z[„H~yZì eÔ ñYZ¿ÐVŽ ¯à Zz
,™‡ Z%Ìs§ÅVß ZjyZ ƒpŠÃ\ W¤ Z
-G
¼É
17 4mE2 ÷EÓZ ¹Î-Zíq D 1
š¢
-G GÅ
58m8 ÷E•ZBgi Z ` é5B+ Z G !.D 2
îG
E Ä
54DZ G
345m8` öÐE î%ZŠ0Zi Z òzëhZ D 3
:žìŠg Zz6506m28{g ÑÆvZ¶gŠ0Zi Z òzëqù
: Z‡ ÃLZŠ ; iIYgzZDÁ¤ Š b§ÏZ ÌB‚ »yZ~Š ˜,™g (Zt zg »@ii: Z‡ÃÐzz ÅdÁvߎ b§ÏZ
ZgzZ ÇñYc
ŠB‚ Zg7Ì»yZ ÂN WFZ~Š ˜B‚Æ@i
X ÇñYc
:•ïŠKÜw¸t»vZ¶g ~C Ù ix â ZaÆyZëXì ~gz¢*
ƒ~àLZ »yZaÆš z½ž•D™g±vß¼
 F
Z ÅyZèÑq†aÆŠ ˜vZ¶g ïG
Å
¹Ð yZX ¶_ƒg 2
• gzmgzZ !% Â\ W Š ÅVl„¬ çWq E4h. Z 0G L L
» ±ŸZ~Š Z®ÅVâ ›Âe™: k
gzZ ÇV´̄ !  ~¤ Š¬»å
Zì c ÃVÍ߃
 ¢gzZšävZ :¹X <x Zg W\ WX
ó Xó ÇVz™«™ÅVß âÆyZ
HaÆ ]•KZ ëž Ç} 7OÎ… ÂX ìtg » & §»vZ¶g ïG
Å
ZX ì {Š c
E4h. Z0G¤ iÐ yZzgŠ » wÑÆ ðâ ¾[ Z
XÐN CZ•ñ
Z Vƒ Ø 7 ~Xì ;g Y@
Ì[ Zx ¬’¤ ƒF ó ;g| (s§Åu™g ¦
ÂÐ Ânç»Vâ ›ì Ð# ã 0
! G™]Z|
?Jy
“WQ ÂX 7
?Jy
“WX’ÅuzyEZtgzZ
:ž ( ìŠg Zz~ti Z )
ž 6)•ïŠ ò :t fÆÀ¤
Z
Xì @  Zz*
YƒZ ZrÃkZ6Vâ ›Æ[fÂñYƒ{~tæ]gúy›q
Z¤
Z
Ö wz] ³ÅX•ïŠ ò :H~}g !
?ì CYÅx8: Zizg~Vâ {{ÆÔŠ# Ù yZ f} g øy
ÆVÂgúVzg ZD W Â
?XÐÃ}Š[ ZŽ HÃvZ~} g !
ÆVÂgúyZ {zgzZ
èYX ,Š Î 4ê ~ Vƒ c .·aÆ vÐ ðZÎgz ª
gŠÆyv gzZ çE f Vð; ÆVŽ ¯ cuä VMä~g ø i · 0{z
Y6gîËaÆyZ~]gßÅspÆC³" KZžì ¸ ò :.» faÆVÂgú
Š4ÆÔŠÃ\WLZ {zžì 7^
X ,Š™
Ë =
!ì Y W7ÌÐ] ³Å\WÀnçtgzZÔì $ Í Ì7ZÃÀ¤tžDg e7ÐkZvßH
:žì e ZzgÐÅvZèg'Y]|
ö ] äö Öø„øìø Ÿ$]ô ä́jô Úø †û uö àûÚô äô nû Êô Ô
äô nû Êô g% vômö àõ›ôçû Úø oûÊô ² ö ãø jøßûmöæø ä́•ô†û Âø àûÚô äô nû Êô “öÏøjøßûmö àõ›ôçû Úø oûÊô ^Û÷×ô ŠûÚö ]†÷ ³Úû ]ø Ùö„ö³íû³mø p†ô³Úû ]ô àû³Úô ^³Úø

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


ö ] åö †ø ’øÞøŸ$]ô ä́jô Úø †û uö àûÚô äô nû Êô Ô
äô nû Êô g% vômö àõ›ôçû Úø oûÊô ² ö ãø jøßûmøæø ä́•ô†û Âô àûÚô äô nû Êô “öÏøjøßûmö àõ›ôçû Úø oûÊô ^Û÷×ô ŠûÚö †ö ’ößûmø ‚õuø]ø àûÚô ^³Úø æø äü ³iø†ø ³’û³Þö
DQQRR”•¨]•çe]E !äü iø†ø ’ûÞö

\¬vZ ƒ„gƒ•ÂÅ~Š Zi WÅkZgz Z ñY7~} ç] ³ÅkZV˜ Ç}Š hgg Çæzg c


"6µñ,Z ËÃy›Ë¿Ž
ÅkZ V˜Ç}™Šæ6µñ, Z ËÅy›Ë¿ŽgzZX }™ŠæÅkZ ðÞσéZpÅkZ V˜ Ç}™?E
6(kZ ÅkZ
X ñYÅŠæÅkZž Ç} ™é Zp{zV˜Ç}™ŠæV;zÅkZ \¬vZ ƒ;g Y|B‚Æ~Š Zi Wz]³
! â ›ñƒñÎ} Z Â
! ! zg eÐvZgzZX z™wì»V³KZ
:ž•ëvZ¶g .ñ0yx
tØÆ[Z NÆk  X†aÆþ }Pÿó oó !
 ž ¬Š ävZ¶g ug I0Z Z á B‚Æug I0vZ†ë
L VzuuÅx •
g L 6
:Ñì™NŠs§~÷ÂX •ìg W- tŽgŠtŽ vß~
Å þ ] ‡‘gzZäJ‡ÃVâ Z³ÿt'
~½zög D  zizgx ÓÆVz/gzZ/KZ äë !áøçû Ãö qô]…ø äô ³³nû Öø]ô ^³³Þ$]ôæø äô ³³×# ³Öô ^³³Þ$]ô
gzZ3‘
ó Xó c  VŒgzZXbŠg Z ¦
Š hgîÃVzi ZzgŠÆ¼ 
u kgŠgzZ ]g ˆKZ aÆ {Š c
«™ÅVzuuÆ™s ¸ñŸ » g Ù Ž •vZ¶g ug I0Z {z ¸
{â zŠ w‚C
iÐ kZ c
ÆzgÐ[ Z NxkZ=ä Vñ»Æ½zDgzZ e™: ó óo !
g L L/~g7~k\Z :ë™{g {g {zŠŽ z! aÆãZôgzZ
ÆkZX ä
X 3g
àÍq
?ð`7J Z~5gÆvZ½Ï0
iäVM•ë Hvß{z[ Z
ã; ŠŠ c ”~ ݬ kZgzZ • 2~ ]>Z n%ÅzmvZ -vZ wÎg
t ÃevZ èg/ô7Z 1t pX • ìg VZ 1h
:ž C™7…¸ÐäZ™
ó Xó zŠ™: ZzgÃHÆ)
ñ ‚ZL L
X ;e )zgÐ} Š Zg ZkZÃyZäevZèg/ô‰ÂH{Š Zg Z »ä™: ZzgH»ÅvZèg)‚ Z äÅvZèg & œ–1ZZ
Q
:cÛ äVrZA
â• 
ÇVÃzg 7ÃHkZ ÌQ~ÂÐN 3h M =bƒgzZ ÈžñYƒ ¢¤ ZÔ 7ëÑÆ]Š „ðÃ{z´ÆTnÅvZ L L
MÐM‘
Æ™µŠpÅzmvZ -vZ wÎg& ÇVßÅ7Ãþ } }ÿ ê » kZgzZ • ` }Š ¬» žZzg )ŠpÅzmvZ -vZ wÎgÃT
DPNT”Mtèe^v’Ö] é^nuE X •` †ÃÅvZèg)‚ Z
Æ äg ¸Z6Š ˜ ÃVÍß Ì¤z ~y
„ ~ }g ! Æ ÅzmvZ -vZ wÎgž ;e ä kZž ¶ Š ]gŠÅvZ ZgzZ
WÅg ¸g c
:cÛ ™šÃÅvZèg/]|~V-{~y
â• WKZ äÅvZèg–1ZZ
 Xƒ
Vƒ Y%„izgÆc` W~žìy Z=ó*
g¦™¿Ug ¯6kZX Vƒ H]! q ñ
ZÐ ?~!’/
I
Š-4$
E
™g »aÆäYB‚ÆþH÷Z ÿ ö ÃVÍ߬Рx •
ZgzZ *
¤ á ?ÂVƒ Y%~¤
ZçOX Ç
x »Æ+Š ̤~(Ð ~(ðû9 ŠgzZX *Ö g OZ » ðÂñYƒk
™# ŠJ á=
x •
X} Šuzg:ÐzŬÆ[ggzZ
kZaÆVÍßp¤ á ÌÆkZ ?åH¼Ž ä ~‰
ZXƒ@• Ü zkZgzZX 嬊 Ì=‰
Ü zÆ] Ãz ÅÅzmvZ -wÎg ä?

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


…vZž å{ç=Âꊙí@
gzZ „@ ZpX å:XŠ q ðà Z (Ð
ÃÏZg f~ q nZ ŬÆÅzmvZ -wÎgÆkZgzZvZ~¤
Ð V`Ŷ ‡áZz äYó]Zg kZÜæàgzZ c
Š} Š ¬» aÃÃHizg ÏZ ä ~çOX } Š: Zw…}gzZ}Š™: ?f
ó Xó Š
ƒ×zg
mvZ -vZ wÎgž¶à 0
|t äVrZX¸ y̈Z + 4Ð ƒ
 ˆÆÅzmvZ -vZ wÎg {zX } ™Øg6ÅvZ èg–1ZvZ
ó »í@
ÑfgzZ} g ij
X 7¼ ZÎƪ ~f ÎÆŸkZˆÆx ¬’aÆŠ ˜Ðs§ÅÅz
!Ǹy›}÷Â
X ] â© ZÆvZ[ •t
 r1ìÅÅzmvZ-vZwÎgìtgzZ
X<
ó §»ŽZ:vZyZçgx Z™/ôìtgzZ
X Hg (Z™™ÃÌZÅŠ ˜~+ŠkZäVrZŽi
?ì CY{g ¹! Û { Zg ðÃ̈ÆVß Vg;ZYgzZ þuIzŠ ÿé‡ó×zg F
g Z• Z áóãZzg Ñ" yZa}g ø[Z H Â
]³ÅVÂgúðñÔŠ
VJ
Xì Š
C ,Š hg@ ²Š Z,Š ã ™rÃx Âó nÐV³4- ÃÔŠëH
Å+ Šgz ZÔ@
G
™ g å ó ó é)|3š!Zz ` ë d }g ‚
ƒ
™ gZ¦  VM² ( W •Z™ ~g ‚
G-š!
WZ ¼ : Zƒ ? kZ ó„z ê ] é
! 2zŠ
OŠ ZX • ` Yá kzg aÆ ä1 Õ
»Š ÒZ ~ VßŠÆ yZgzZ ¶Š š
 F
Å} oœÎÃV”y› ãjZÄÑ 25 Ïzg
Xì ~Š™k0 Û Å¶Šš
Š ZŠg Z Œ  F Ú e LZÃV”ÄÑ15™wÅÐgæ600äVÃ%Z
6K
?•V¹¦ZŠÆxsZX VƒØ 7~
?•V¹þ {E
‚ Z ÿÝ@
Zá Zz¶Šš
 F
ÅxsZgzZ
?ì Å~g »HaÆh
z~Š ˜ug Igz ZxkZgzZäXñy›kZ äVrZ
ƒkC{çðÃÐ ÔŠ ËÃê q
Z ËÆVâ ›¤ Zàòs Z}g ‚ž•`É~V1ÂKZ •
ZÎX • b§Åu Zz£ q
hzŠaÆäXГ
Š ˜ÃVâ ZŽ â{zž ZƒHà fQ ÂX} 7 uZgpÅžZ̀þ u 0ÿÃkZðs Z#
* Ö Z ~g7žì @  Zz
YƒZ
?Dg ¸Z76
Û þ *
ƒn• ÑŠtØzÉg ÿø’²~ª qkZ îS
DTPVPð^ŠßÖ]E ! àønû ßôÚô ç+ ÛöÖû] š
ô †ùô uøæø
ƒ ÑŠÉgÃݸgzZ
Û uÐe
X ,™i Z• Z@z”g7Z™{gB‚ÆyZž @ 7yxgŠÆ+@Ww‚|Š Wq
?Dg Z ¦ Z »Ï0
iKZ {zž ZƒHÃVÛZŠ
~ –aÆw‚q
Z ½KZaÆäJzCZ~ +Š #
Ö ‡Z6}igzZ ä™Ýqi Z ³Z »Š ˜ Ã{zž Zƒ HÃ¥ÆV-gE-
?M ™7
ÜûãôŠôËöÞû]øæø Üû ãôÖô]çø Úû ^øeô]æû ‚öâø ^qø äö Ãø Úø ]çû ßöÚø ! àømû„ôÖ$]æ Ùöçû ‰ö†$ Ö] àôÓôÖF ! áøçû ãö ÏøËûmø Ÿø Üûãö Êø Üûãôeôçû ×öÎö o×FÂø Äøfô›øæø ÌôÖô]çø íøÖû] ÄøÚø ]çû Þöçû Óöm$ áû^øeô]çû ³•ö…ø

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


DTTITSVUVèeçjÖ]E !áøçû vö×ô ËûÛöÖû] Üö âö Ôø òô ÖFæû ]öæø lö]†ø nû íøÖû] Üö ãö Öø Ô
ø òô ÖFæû ]öæø
W7¼ [Z~™ÅyZakZ óŠ
-wÎgÆkZs gX @ Š Ί6VߊÆyZgzZ HI*
c á ~VßZzá
ƒï•  yäVÍßyZ
•aÆ4Z V×>~g ‚[ ZgzZ HŠ ˜ Ðwâ zyYKZ¸ñÑyZZB‚ÆÅzmvZ -wÎgŽ äVÍßyZgzZÅzmvZ
X •áZzä0
b #„zgzZ
Š ˜ Ð ð@a
ó Æ䙫™Å+ŠÆvZ 7Z {z• D WÐ n¾ÅÃgzZ {gtk0
ÆyZ vߎž Zƒ HÃx Z™ñf
aÆ
?D™7VYÃÅå
Ù b» ã ZZ üJ
XЕgÐЊ ˜Æ™{C  yZŽ âð¸g ZŠ™r
“  ™gzZyZZr
™
ÅVâ ›X • Tg RÐ])gzZ•D 7ÁaÆä™{C
Ù b» ~gŠ ·gzZ•íG
~›ÅŠ ˜wŠÆTÔyZŽ â{z
?Ð , F aÆä™[ §
Z~yZy“ Z Ðyp{ À 0
LZÃ}iu
Û ðÃ~áZz1zgÐ} izg c
!ì 7t• Ö Z kZgzZ
i úÃËgzZ~yZž•gg ZŠ¸áZz1zgЊ ˜ÃyZŽ âÆ#
:•D YW•Æpx ¬Æe {zžDg e7ÐkZáZz1zgÃVâ ZŽ âЊ ˜H
WkZ•„Ðj§ôZß !
DMLIUVUR Ð×ÃÖ]E ! o×# ‘ø ]ƒø]ô ]‚÷fûÂø ! oãFßûmø pû„ô$Ö] kømû]…ø ]ø
X å;guzgÐ"7 ZŽ ¬Š7ÐZ ä?H
i úÃ}Èq
?¶̄ ! WgzZ] ³~*ŠaÆyZ {zž @
 Ë~]y
»® tŠ7~5 ZgÆvZ g
qZ CZ {zž ZƒHÃVƒ â
7aÆäƒyZŽ ~g Zig »ñ; î0¶cÆk
 gz ZVâ Zyá Zzä ¯gŠ ·ÔVâ {g »Æ䯊!ZŽ g
qZ CZ {zZƒ HÃV7!
?Dg @
Z
?ÂêŠ ¯Ý! Zžce OÎÃVƒ â
ÃyZvZ¤
X , ™ ZŠ Z > 2iÅVœLZ+-Zz¬ÐäYfÚ{zžì ¸ Ÿ»»Úz]
Ü ¤KZŠpäVrZd
X •KZaЉ HžX ǃOÎV7!
! •Šp{zá Zz¶ŠwâgzZtigÊ ÑzZ HgzZ
Ù ªgzZX 7(Z¤
Âì 7(ZžìC Z
?÷kB‚Æ=°Z[gvZ
E+NE
ž{otgzZX ÿCB‚Æ´ âÆwâ
!^ãø Îø‡û …ôæø ^ãø ×øqø]ø ØøÛôÓûjøŠûiø oj#u løçû Ûö iø àûÖø
X Y%7%KZg7tiggzZ/KZ b zg ~f ðÃ
hzŠ7aÆäZ•‚q
?D 7 yŠq
Z »wyc Z »o !
g~V2zÅngz ZVÂ3ÆwqZ LZ {zž ZƒHÃVâ ›
†õãû •ø Ýô^nø ‘ô àûÚôù †ºnû ìø ²
ô ] Øônû fô‰ø oûÊô Ýõçû mø ½ö^eø…ô
Xì 4Ðx ªgz ZVzizgÚJ Z bŠ {P~5ZgÆvZyŠq
{â q Z
:ì ~Œg uq Z
^âø …ô^ãø Þø Ýö^nø ‘ôæø ^ãø ×önû Öø Ýö^Ïømö Ùô‡ô^ßøÛøÖû] àøÚô åö ]çø ‰ø^Ûønû Êô X Ýõçû mø ÌôÖû]ø àûÚôù †ºnû ìø ²
ô ] Øônû fô‰ø oûÊô Ýõçû mø ½ö^eø…ô
Xì 4ÐóñY3g {izg~yŠgzZ ñYHx ªÃVÂZg~XÔVâŠg ZD
ÙqZ}uzŠ bŠ {PyŠq
Z~5ZgÆvZ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


Zzgg
:ì Åe uq Z~4503mì ÎZ 9ävZ¶g ~èF gzZvZ¶g£Zx â Z
! èºß‰ø àönû jùô ‰ô Ýô^nø Îô àûÚô †ºnû ìø ²
ô ] Øônû fô‰ø oûÊô Ùô^jøÏø×ûÖô Ìôù’$ Ö] oÊô èõ Âø ^‰ø Ýö^nø Îô
ì 4Ðx ªw‚ 60* ZaÆk
ƒZ9~•‚q 
!Ǹy›} Z Â
!X^ZaÆ~—uÅ<
 ÅÑ LZgzZ]¾z«™Å+Š
! ð¸} g \ }÷
Xß Z eðŠ r ZŠ »ª
f ZƒÎ6x ¸KZgz Zz™—gØ»VV‚Å} h˜LZÔ ƒ Åg ZŒKZ
Š ˜¾Ç`ZŽì yà óœ}%} Z Â`Z: ?
! ð¸m
³}÷
ÅVzè Â[ Z ó_ƒ°»’ÅVpf
ì [£`¤
ì [ rÌ` WIKZgó zZì 3g VZuäV2!
!ì [pª ó ót
Ñf ÅòÝtì ó L L7, îi~T
!@W} Z
SÆŠÑ6ðZŠ LZ L W~yZyb§ÅVzg Z-
! ð¸}g \ }÷
Å +@W ~{gzZ , ¸Å y° RX ® Æ ¦ÂiX V*¹ Å Zg g ñƒ ñ.~ yp
Ü zë HX •]‡hZ ~(a}g ø}
ÐB;Ɖ ó ™E
 Z" ze~ÝZzŠgŠX N iZ
ÆÖ0
g OZ »äg ¦Ü zÆ}OŠB;6B; c
‰ ?ÐBñ]‡Ð èâ LZ¬¬Ð äYò
X @ Ü zXì @
™7g OZ »Ë‰ ƒ* Ü zXЕg D™
ÂÉ
Yg ¦
Þ ÆVpf c
~. Ü z™| (
ì ã™] Z̀Åt åx Πʼn ÐW… HžX ǃ *
™ê …p
x Ó KZÔ ŠŽ z!
Æq {g ZzW~ }i ÌZ ó ” ”
’y•Z xkZ ÅŠ ˜ gzZX ì ã™ ~Š¤
{ E
$ GJ
~¸« b§Tì *
õg @ B‚Æ V ðGE$
Yƒ ù Ÿ b§ÏZ ~ t ZgzZÆ õg @ 3G45 gzZ V ðG3©$Ñ*
X •_ƒË~ä{h ·Æ
ZgzZ ñY ^ß :Zz6V-lZ KZ Zƒ @
Zƒ: (Z ¤ jZ óÔŠžì ¬Š ÐvZ
VZ —f Ð yj
Xì à ZzäW¤~(X6Vâ ›žVjCÃx ¸KZ~l» ÂX
:ì He Zzg ƒ¯%Њ ‹Zo¢~(ÐÅvZèg)âZ ! Z ävZ¶gŠ ƒ ZŠ1Z
! èô ÛønFÏô Öû] Ýôçû mø ØøfûÎø èõ Âø …ô^Ïøeô ²
ö ] äö eø ^‘ø]ø †õnû íøeô ä́×ô âû ]ø oÊô Ìû×öíûmøæû ]ø ^m÷‡ô^Æø ˆö ãôùrømöæû ]ø ˆö Çûmø ÜûÖø àûÚø
Ö ªÐZvZX ÅÄc
g ezŠÐ V%J¬Ð # gŠe
ízí( úÆkZ ) ÅwÈz I ZÆ~i ¸Ë:gzZ HŠ ˜: ä ¿T
X Ç}™
DOSVQVÑE !‚ºnû ãô•øçø âö æø ÄøÛûŠ$ Ö] oÏøÖ]ø æû ]ø g
º ×ûÎø äü Öø áø^Òø àÛøÖô p†FÒû„ôÖô Ôø ÖôƒF oûÊô á$ ]ô
ó‚
ÐzÂŽƒ
X•Ã]! gwŠŽaÆ¿kZC
Ù ì $~kZ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


xg {ZÍvZ} Z ?~Š à]!
ä~ H
xg {ZÍvZ} Z ?~Š à]!
ä~ H
xg {ZÍvZ} Z ?~Š à]!
ä~ H

ð!Z
Xì @ Û Š ˜~ÃÅ$ögzZ+¬x Óƒ4ZŠ6}iÅVâ ›ÔŠ¤
YƒÐn• Z D1
X •ïŠÌZ {Š c
iЊ ˜Ãi ú%Z UX Lg7t• Û ðÃ~i úgzZ~kZ Âq
Š 4 ÆVñâ Z&ÂñYƒÐn• Û Š˜ D2
:žì –~ó ó´ RZ[ Œ Û Ñ´ —Z G
îœEÒE Ø èÆvZ¶g´ âx âZ D 3
&L L[ ÂÅ<
Xì @ Û Z ¹!
YƒŽ‚)f »Š Z• Â,g ¦
 ZXìtñn•
™x »t vß¼¤ Û *
™Š ˜~5 ZgÆvZaÆvZ G î*Юñ´Zw‚CÙ LL
Xì @ Û b§Å} izgi ú{zƒgzWú6îËÆVâ ›ÔŠ c
YƒÐn• Û ÆkZ‰
} ™y´Z »äƒÐn• Ü zÁq¤
ZgzZ D 4
W~ógó .ÑZ …L L[ ÂÅ4<
:ì c Ø è D5
ó Xó ì @ Û 6
YƒÐn•  b§Åi ú{zƒ: {g e%az~k
ƒ  »VÍß}g ‚¤ Z L L
E3E Ä
:ì –6238m3` Åíq LZ äòö§ Z+$
B
¬0Z D6
ó Xó 7öRÅähgÃXb§Å} izggzZi úÇ!
Xì @ Û Š ˜ÂƒgzWú6
YƒÐn• uuòs Z ËÔŠ¤
ZgzZ L L
~gz¢]i YZ ÅyZaÆp 5ZŠ Z Åi ú‰ b§ÏZ Ç!
g { izg c X Lg7~g¢ * Û Š ˜¤
™Ýq]i YZÐ +-Zz ÂñYƒn• Z D7
Cƒ7
Û ðÃ~á Zzp
X 7t• Û ÆŠ ˜ˆÆg±Ë
g: { izgÆg±%~ypggzZá ZzähgÃÐn• D8
Û b§ÏZ {zÉ Cƒ7~g7~g ZŠ)f Ål!
™0Ðn•
} izg‰X ì Lg ¹! Š ˜Ð ¶Š~vZ {Zg Ìg Zl~(Ð ~(Åwâ D9
Xì b§ÏZ Ìl! Û tÐ䙄wâ ~VzMb§TgzZX i ú!$
Š ˜X Dƒ7ZŠ Zn• »i úgzZì „{ izg!$
»
ZgzZ} Š hgw‚q
i úizgq Û ðÞì 7^
ZŠ•
ZgzZÇg} izg w‚q Û »½/b§Å} izg i úŠ ˜ D 10
Yt b§TçOÔì9•
X} Š hgaÆw‚PQgzZ} ™Š ˜w‚P¿ðÞ7^
YÌtb§ÏZX ñY™”Ði úizg}uzŠgzZñ7
Ù » } iJ
{zC Z
 Çìg ~g YJÜ z kZt gzZXì [ƒÐn•
‰ Û 7„ n•
Û Š ˜ Ð Vßâ gzZ Vâ Yìï»g ñV˜(kZC
Ù `W D 11
Ö ÓLŽô
Yƒ7Š Zi WÔƒ;gz»xs Z#
X @
kZgzZì w¸»vZ¶g”g0ZtXì *
X •5[ZVzg e6  ÐÌZŠ Z%ÐkZ ÂñY¹Š ˜ÝÇZ
™k  D 12
cÛ ~23m2` ~g ]Z ì ävZ¶gv0Zž 6ñY1pªÐƒ
â•  »vZ-° D 13
Ð( wy )Š ˜Lgë ó ó †ôføÒûŸø û] •ô ^ãø rôÖû] oÖF]ô †ôÇø‘ûŸø û] •^ãø rôÖû] àøÚô ^ßøÃû qø…ø L L
Š ˜)Š ˜} (
X •ñW^ßs§Å ( l!
tžìt |X ì 7Š ã
ðÃÅTì ðƒ ~{gzZë!
u Âì g
g ut ¤
ZX ì ë!
gzZß *
™7™ ¯ guÃw¸ÆË
Xì s ÜÆxsZ — zggzZ µZz|ómÀãZzŽì w¸»vZ¶g G 5“! Z0•Z'Z¹ @
îÏE Z
q
 X • wi ogzZiZ%FÆkZgzZì Ka y•ZxÅ]g qÅxsZŠó ˜ D 14
g³%ZŠQXì ~g »QÔì ]ó¬Ð ƒ
gzZì »o !

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


vZ¶g£Zx â Z~ekZXì ¹B‚B‚ÆŠ ˜]óÂì Å]ó]!  ÐkZgzZƒçÐÔŠ ów2~y
«Xì k WЃ

Zzg ä
:ì Åe
DMUTSÄÚ^rÖ] xnv‘E !•ö ^ãø rôÖû] Ýø]•ø ^Úø Äö_øÏøßûiöŸø éø†ø rûãôÖû] á$ ]ô
Ë ƒ7{]óì ¹!
X$ Š ˜J
Z

~~g »kZXì Z Ù ªgzZì ~g »q~uzŠ
 ZzgzZxi ÑÔ~gz¢{z¬Ðäƒ4ZŠ~ÆcèYì 7{g eðÃZÎÆ~g »žìC
á Ì*
ÃVƒ U ZÆkZgzZ yö mÅ b§ÏZgzZXì ï• ™wÅkZgzZ GwEZ »UZÔì Ì~g » ÅŸ)g fÆVØigz
X ì @
W ~ sf ÏZ Ì *  FãKgzZ ã qzg )g f Æ wgzZ š
™ Ýq š  i§ » ÔŠ gzZ Gó '
 FgzZ 'Y k
ZÐ~VÂgz¢mtX •ëÃä™x ª6VzuuaÆ«™ÅVâ ›~ÝZo !
ì ]gz¢q g ÂXì ] !
Åo !V˜
gJ
ïÆczŠq
X •D 0 ZsÜÐZgzZì @ Zy̈Z Â]‡zZ‰É óD W77izgC
]æDq
Y-Kx » » ãZôJ Ù ÆcèYX
 Ïìgg …k
Z JÜ zkZxk!
‰ ~]gßÅ„ @ Û kZ0#
ÃÐÉ • Ö ZgzZì [ƒÐn•
Û 6y›C
Ù *
™Š ˜ÐwâgzZyY` W D 15
X Ça 7ðÃZÎÆVß Zzä™ ã ‘gzZ+@WñZÎÐ{ k
kZgzZXì ~ŒÆg ñÌôô»V•iÅVâ ›J

Û 6y›C
íÂutÒzçX åÐn• Ù utgzZtçÒz çX åïgzZ[zqg$
ÒzçªX ;g »nZŠ ˜»äâ iÆÅzmvZ-wÎg D 16
Û 6ÒzçX ¸} hzŠ| m
n• 6xs Z ng Z ÅÜægó ñžakZ tç Òz çgzZ å c
Š} Š¬» ó xó ¬’L Lä ÅzmvZ -wÎgžakZ
X¸ŠŽñ6
µñÆiuŽÆyZ ñZÎ~Š7]i YZÃËÅäY~kZäÅzmvZ -wÎgèY åtñ
Š ˜ ` WX ¸ ìgƒ ì º´6 6gzZ ‰]q :h
] Û 6gîx ¬Š ˜ ~ Vâ â iÆ :vZ yZçg É@
tèY ;gtñn• gzZ/ô D 17
Û b§~g7*
Xì [ƒÐn• ™l!
73 Zg Zg7 » ä™]ógzZŠ ˜ vߎ {z´Æ]gúkZgzZñh1Ô a Ú!
* Š ˜ ävZ D 18
ZÔ} H~eÆä™uF
Ô!%Ôñ0
Z | 7i ú~VEƒ Ym
 Zz Ì6yZ ÂVƒ M F ó :h
Å+@W{zgzZƒ ”¤
Z n% »VzgzmgzZ VÉ%É Ô H7wJg±» Ë… Y
gz¢~ VEƒ Y m Ái Z Á{zžì ¸4ªX +Š,jgzZ , g ¸Z6k
F Û 7ZgzZ ŽYÐ +@W{zžì
 7ZgzZ N J 7yWŒ
á ~VlŲŠ ‡gzZuZÅ
Xìgï• ó vZègx¯0ZvZ†ž 6X •g
g± » Ë~eÆä™uF Š ˜Ôƒ̀@
l! ƒg Zæzg ZŠ »x »}g ‚6T c
Z (¹ ðÃ{z c g »Å c
ƒxi 5ðÃì e {z´ÆkZ
Þ ‡
X ,Š Ÿ~Š ˜wZñZ}g ‚LZ {z{Zpì 7wJ.
”ÆŠ ˜ ®
Ð ~ Vç»+F
h  ¤Z Å÷ZgzZì ~gz¢* ZaÆ]Š „zx »¦½ZC
ƒ »x â Zz÷Z q Ù gzZì ]Š „¦½Z q
ZŠ ˜ D 19

:c Û äÅzmvZ -vZwÎgžì ~gz¢Ì*
â• ¯~Š ¬6®  ¤Z Å÷ZÃÑçO
ø nû ×øÂø éõ †ø $û]*æ Ô
!Ô ø âû †ôÓûÚø æø Ôø _ôŽûÞøæø Õø†ôŠûmöæø Õø†ôŠûÂö èöÂø ^_$ Ö]æø ÄöÛûŠ$ Ö] Ô
ø nû ×øÂø
Ù óWZg *
»ÐkZì eXì xi Ñ~wqC gzZ Ùp ã ‚ WgzZ;* 6?
 ¤Zgz Z ú
™®
ZzgÐÅvZèg {k
( He Ù 1ZävZ¶g›x â Z )
C Z »îÆyvË
Xƒ: VY„60

!Ôø nû Öø]ô höçû iö]øæø Õø†ö Ëô Çûjø‰û]ø køÞû]ø Ÿ$]ô äø ³þÖF]ô Ÿ$ áû]ø‚öãø •û]ø Õø‚ôÛû vøeôæø Ü$ ãö ×# Ö] Ôø Þø^vøfû‰ö
á^jŠÒ^µ -ߊn‰æ†µ ^9mJ ;Ö…æ Ü×ŠÚ V Ý¡‰Ÿ] oÊ ÜÓÞ]çì]

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com