Vous êtes sur la page 1sur 75

1

)−â

äÇÖ^e kÛÓu
,
2008s6 Z

¹zg Ã@g UbZ :k


òO ZyWŒ
Û
yÎ 0*
ß
0092-47-7628361:cgzZ y¯
hikmatbaalgha@yahoo.com:é~ Z

7Š}g Ñx Óƾ!*
÷[ ø Õ6, $‚d
www.hamditabligh.net V $z
2

(29-25) ‚m‚vÖ] é…ç‰

kôßFnôùføÖû^eô ^øß×ø‰ö…ö ^øøß×û‰ø…ûø] ‚ûÏøøÖ


K?ÃVz9LZäë
5™} ŠV *¶
áø] ø̂ nûÛôÖû]æø gøjFÓôÖû] Üö ö̀ ÃøÚø ^øßÖû ø̂ Þûø]æø
( w°°Z ¸ª)zi Z F,
gzZXwi **
ÁÂ6,yZgzZ
¼ôŠûÏôÖû^eô Œö^ß$Ö] Ýø çûÏönøôÖ
÷g ì‡6,
s »Zvßā @*
Œô^ß$×Öô ÄöÊô ^ßøÚø æ$ ‚ºmû‚ôø Œº^+eø äônûÊô ‚ømû‚ôvøÖû] ^ßøûÖ ø̂ Þûø]æø
+”Ì{ç ( Ð p ÒÆk
ìh B ÌZ )~kZ H Za ;ßgzZ
+ÃnÆVÍßgzZ
÷Ì}Z
gônûÇøÖû^eô äü×ø‰ö…öæø åü †ö’ößûm$ àûÚø äö×#Ö] Üø×øÃûnøôÖæø
Ù ªvZā @*
ÅVz9ÆkZgzZÅkZAŠ0yÃyÃā}Š™C gzZ
÷D™Šæ(B‚Ɖ
Ü ¤Åìß )
º̂ mû ô̂ Âø p' çôÎøø äø×#Ö] á$ ô]
ì ̈¸( gzZ ) ~ ¸vZG
Üønûâô]†øeûô] æ$ ^u÷çûÞö ^øß×û‰ø…ûø] ‚ûÏøøÖæø
3

5( ™ ¯9)Ã( 7)Z',
ZgzZ ( 7) b âäëgzZ
gøjFÓôÖû]æø éøç$ föß%Ö] ^Ûøãôjôm$…ôùƒö oûÊô ^øß×ûÃøqøæø
c*
Š™ ( –)Ã[ ÂgzZ ~9~Š ÑzZÅ4ZgzZ
O áøçûÏöŠôÊF ÜûãößûÚôù †ºnû%ôÒø æø ‚õjøãûÚ% ÜûãößûÛôÊø
ÒZÐ~yZgzZ÷6,
$Z@Ð~y Z ‰Â
e
/zgÐ ®
÷ìg™ ãZŠ¤ ) ¤Z ( ~g ø)
^ßø×ô‰ö†öeô Üûaô…ô^ø$! o×5 Âø ^øßnûË$ Îø Ü$ $ö
Ç9( gzZ )6,
VñŠÆ4ZúÆyZäëQ
ØønûrôÞû Ÿôû] äößFnûøi! æø Üømø†ûÚø àôeûô] oŠønûÃôeô ^ßønûËôùÎøæø
$ÁgZÃyZgzZ 5Ã( 7)}d
Åe WÆ*%úÆy ZgzZ
è÷Ûøuû…øæ$ è÷Êø+]…ø åöçûÃöføi$] àømû„ô$Ö] hô çû×öÎö oûÊô ^ßø×ûÃøqøæø
4‘
$gzZ.~VߊÆyZÅ~zcÅ ( 7 ögWG)yZäVÍßXgzZ
~ŠwZ e ã!*
Üû ồ nû×øÂø^ ø̀ ßFfûjøÒø^Úø^âøçûÂö‚øjøeû]áôèøn$Þô^føâû…øæø
à {] !*-ZŠpäVrZ ÂÅä™É{g )åÐ ( *Š )]Z¯gzZ
5q
åc*
Š7¬ÃyZäë »T
^ ø̀ jômø ^Âø…ô Ð$ uø ^aøçûÂø…ø ^ÛøÊø äô×#Ö] áô]çø•û…ô ðø ^Çøjôeû Ÿ$ô]
nÆä™Ýq ~ŠÛpÅvZ ( ~wìLZäVrZ )1
n: Ì{ m{zå’ exmÃkZ 6Q ( å1™ (Z „\ M )
Üûaö†øqûø] Üû ö̀ ßûÚô ]çûßöÚø! àømû„ôÖ$] ^ßønûøi^FÊø
c*
Š̀Z »yZäëÃyZ ñÑyZZÐ~yZvߎ :
O áøçûÏöŠôÊF Üû ö̀ ßûÚôù †ºnû%ôÒøæø
Û **й~yZgzZ
÷y ⠁
ä́ôÖçû‰ö†øeô ]çûßöÚô!æø äø×#Ö]]çÏöi$] ]çûßöÚø! àømû„ô$Ö]^ ø̀ m%^øm5
4

î Ñy ZZ6,
9ÆkZgzZzg eÐvZ !ëñ
ä́jôÛøuû…$ àûÚô àônû×øËûÒô ÜûÓöiôç+ mö
Û «̀Z k
Çñ⠁ H™ÐØg KZ»{z
ÜûÓöøÖ†ûËôÇûmøæø ä́eô áøçûŽöÛûiø]…÷çûÞö ÜûÓö$Ö ØûÃørûmøæø
Ç} ŠjÃ?gzZÐg~TÇ}Š™Ýzgn}g vgzZ
O ܺnûuô…$ …ºçûËöÆø äö×#Ö]æø
ì y!*
$ÑZzÛvZgzZ
äô×#Ö] Øô–ûÊø àûÚôù õðoûø oF×Âø áøæû…ö‚ôÏûmø Ÿ$ ø] gôjFÓôÖû] Øöâûø] Üø×øÃûmø¡$ øòôÖ
\¬vZ {zā B7t( }g œ)[ ÂIZā ( ˆÅy Ò) n kZ ( Øg~C
Ù zŠt)
šW . \
5 Zµ§°ZZÆé ZpÅyZā )~]gŠÅä™ «aÆ
Ã]·~7 ÿG
pg7g (Z c*
n ŠŸ
+zŠg ( ì c*
]gŠðÃ( ÅäZ™gzZä™ )w$
pg7]gŠÌ¼6,
n aÆvZ {z
ðö«Žøm$ àûÚø äônûiô ç+ mö äô×#Ö]‚ônøeô Øø–ûËøÖû] á$ ø]æø
Ëì egŠTì eZ
# )ì e6,Tì ´ â »a} (,
vZgzZ
Û a( ŠŽz!*
ì Y⠁ ƊƇ q
O Üônû¿ôÃøÖû] Øô–ûËøÖû]æƒö äö×#Ö]æø
ì ´ â »a} (,
vZgzZ
Ün¿ÃÖ] ä×Ö] Ñ ‚‘
____________
5

zig M sw
oÎæ…^Ê …^jíÚ †òßnrÞ]

M9ÔÆÔZ »gzZì @*M w‚C


Å]·]|Vâ ²Zy Ù ·» wzÑZ ßg
ÆyK̈Z t ÜZ !*
gzZ;!* - »] x{ À 0*
Ù kˆZg ZÎpq
C Å\ MgzZ kŠZ ]Z f
-Z Å „ óv
q ó Z x c*
!*
PE+L LÌg .z ?lŠ/
¤t Xì @*
Y™îó ¤
/
ó Šg !*
L L6,‚f z »
@*
Yïµñ»WÎ{g !* ,
zŠ nÆkŠ ~hðÃVâ K̈Z ñƒñÅëV- gzZì ]gß
-ZVƒìg™ ¹F,
äZq ëh+÷ M y ›ëāì
á ~VQ~uzŠ ?÷} 9V ¹y
Ù Ð~ ëān kZì 7p°.
C Þ ‡gzZ ó óà VL L¸ÒZg ZŠ™ Zg øÐ wÅ
" kZÐ]·gzZqg" kZÐvZ ; g™7§ ¾5ZŠ ZÅV-g ZŠ)f ´Š KZ¿
X ;g7*Ã0# Û ZÒZÌkˆZ » ðÃz
Ö ZŠ Z
; g @*Y V Z z g » q O ò » **
ñ Zz C
;g @*
YVc*
ikˆZÐ wŠÆV Zzg »
»x »kZX B¯Ën LZÃwzÑZ ßg { â kZiŠ kZ ________ M
6

Á¹ ~gzŠÆ ` M gzZì ‚ {Š ‚¹ i ¸ M


Ù āì é Zp ~÷X Ìay
y›C
 zŠDËÐ~k
,„ ,$ÑËXá™Ýq[ ÂxðÃÅ]§Å]9LZ
pg 7gŠ ðÃ9zg 300c*
Å¿T n +y
200~gzŠÆ ` M á h 
Ðg Zi !*
c*
Ð
Þ »kZ: ;â {z9zgÎFgzZì Yƒ b!*
kZì ;g™ ZŠ Z. ñ»9zg Vzg ZD A
Ù ~Ù
x »Âðà **
Má y™h
+y -ZÐ kZgzZ Üï ¶g âZ nÆ
[ ÂÅ]#Z]§q
lˆ ðÉg ~ kZ n LZgzZ , ™·_‚Ÿ!* » ] #Z ]§ kZ [ Zì 7
I
M
+
ù Ï0i ä ] ·]| ‡ M }g ø Õä5!X B™³~ ‚f ] ÑZÎP X , ™
vZgzZ»# .gzZ¸s ï‰
Ö } Ü zHnÆä¾{z?åHÏ0
+ /
ig £ »y Z ?~g Z ¦
Ü zHnÆäÑ6,5 ZgÆnÃVÍ߸D Ή
‰ Ü zHnÆw”ÆŸg Å
 ZŠ',æH Hä'/ôÆ\ MgzZ] \ M nÆkZgzZ¸ D Î
X ÷ Å“
X ?÷Hx »Æä™}g øgzZì Z hgx Hn}g øä]\ M
# Ð ‚f A ¿wßZ !*
t ZgzZÆ ] \ M ÌZ gzZ t ÜZ !*
Ô;!*
Ù
C
† Z [ Z X Çá 0* +Z ãZz [ ZŽ Æ ] ÑZÎyZ  Ç}™ ã ZŠ¤
~ i Z0 /tgz Å Ï0
+i
n Æ kZ Âì » ä™æ MgŠ ¿6,yZgzZp
pgŠ c*
Ã] xy Z ________³%
W äZ Cq
Å“ -ZèYì ]gz¢Å`â =ÂÐ .vZ }uzŠ gzZ fx ³q
-Z
X 7e%Æ~Š m,
Z=Â*
*™Ýq]Š X
–zi !* ,
gz)]Š X+ Z C
E+
{. ñ Z}.åhIB E: @*
·_.  zg$
Þ ‡ƒ +zgŠgzZì 7g Ñ»V1ÂÅ]§nÆ·_ÂV-
 pX ÷ p Ò.
wZzi ÑÆ]§Å] \ M ~T[ ÂrgzZx9Ð ƒ Þ ‡gzZ
Špì x¯ Ž ó ˆ L {z ÷ ŠŽñ}‹ w%Z Æ g ZŠ™z t ÜZ gzZ lÝ
Û Lì
ó yMŒ
Øg ~ *Š gzZ á Zz ä¯ 9Ã] ·]|gzZ » z ngZ Û{ ________
Ã\ MgzZ= .vZ ________»á Zz−™ ¯=r
7

äiôæø¡øiô Ð$ uø XäÞøçû×öjûmø gøjFÓôÖ] Üö ö̀ ßFnûøi! àømû„ô$Öø]


÷ _7,( (Z )ÃkZ {zì Åe
$Á[ÂäëÃVÍßXL L :ÀF,
ó h»"7,
óì ÆkZ 6
( } M )}Š ¯t Z]»
ë @* M i Å yy ›C
Xì “  ëˆy M Œ
Ù gzZì [  ãTãY Ń Û
X ÷Zzy›} hð¹Ð 7gŠÅkZ
Å
ƒÚÅ1x¯gzZì ö:XWZ x¯t Xì B
@* bg 3÷ Ü z à [Ât
á F‰
Ýõçû³mø Ø$ ³ÒöL L[ÂtÝZgŠX ÷g Ñ" b§ÅVâ ÷á Å.vZÌ3÷á ÅkZ Z®ì
Xì Ìt Z]»ÔÔ áõ^ûø oûÊôçøaö
+
ÆÏ0i Å ] \ M ~ kZāì Ìó ó]§ L L[ ÂÅ ] \ M [ Ât
÷ rgzZ x¹ Z® ÷ Ð s§ Å . vZ t gzZ ÷ gÃè ] uZz Ð ¹
z ]tÅ] \ M gzZì Ì{7Z (,Ð ƒ
 » \ M [ Ât b§ÏZ ________
Ã]vZ wÎg[ » X ì Ì]oI HY ƒ V c*  »äƒkz ûE
úÐ ƒ ‚g
3;X&gzZª
} 7} (,
} (, CZvŠ ñâ
ÌÃÝ¡ŠÖ] Ü`n׳ xZ™ñm Û «} 7йä .vZ
ÃyZë[ Z‰ƒ"Ð *Šg U*MÆy ZB‚Ɖ
Ü zgzZ¸} 7-gzZ ~Š â {z1Š
+e c*
VzŠ%Ô »äƒ} •zŠÆ0 ',~ ã0*
ƒnç »• X ÷_7,~ V1ÂsÜ
÷¹!*
~ V ¤ZŠŠ c*
~g ø[ Z] Z7t » ¶Š N* CÅV\ M c*
ß ðÓ +
ƒ »ä™{0iÃ
½kZˆy M Œ +
Û ~*ŠX ì {0i b§ÅyŠ¬Ì` Mtāì {7(Zˆy M Œ
Û²
ā6,nZ ‹Z kZÆ V1²çO $
Ë Y ð¯ 7]g „ÜkZāì ŠŽñB‚Æ
Û ½g7Z ä.vZ ( vZ f ç) ÷ D ¯ Špˆy M Œ
~ˆy M Œ Û ] ·]|
Å à ¬vZ y M Œ /Zā c*
Û tāì — »¤ ⁠$ M >• >gÎ~ }g 0*
Û ~ 23e ¬
õ»6,
ãZŠy !*
iƒ[²Ì?Â( vZ f ç)÷D ¯Šp]·tgzZì 7Ð s§
Î( W, -ZgzZß ¯ ]g „Üy M Œ
à >gÎ) ]gÎq Û kZ™Vï Â7! Z Ì?ì
8

- ` M ]g „܈y M Œ
Z®X mY Å77™ ¯ J Û āì { ZÍ *ŠgzZ î ѯ ]g „
T] Ñ» Û{gzZì » ] Ñ» Û{ Â7» yK̈ZgzZ 7» yK̈Z x¯tā Zƒ "
$U*
gzZ Zƒ wi **
6,Xˆ y M Œ
Û gzZ ì @* Û wi **
ƒ9 {z ÷ D ⠁ x¯ CZ Ì6,y K̈Z
Â÷9\ MgzZ ñƒ9ÆvZ\ M Â÷]·]|t ·Ñ!*
{zH7äVM

+
¸ X ì q nZgzZ ~zc ëÑgzZì :%Ï0i Å „ \ M gzZ ÷ 6,āo ZÜ„ \ M
9

Û ~i ¸ M Ç!*
ā~Š ⠁ Æ( ÷D™·_izgvßÒZ&)ö{gÎ|
àønû×ô‰ø†ûÛöÖû] àøÛôøÖ ÔøÞ$ô] ÜônûÓôvøÖû] áô!†ûÏöûÖ]æø ‹?mF
÷Ð~Vz9\ MG( ]·} Zā )āì { ZÍì ZƒZ½Ð Վ y M Œ
Û
ÜõnûÏôjøŠûÚ% ½õ]†ø‘ô o×FÂø
6,5 Zgñ¦
\ M Âì * +i ¯§gzZ Ï0
*™·_» Ï0 + /Z Z®
i]ÑqgzZ ó]§LÅ] \ M¤
Xì 7[  ðÃ6ЯgzZr{Š c* Û [  ðƒðÑÅ
iЈy M Œ
c*
ÑB‚ 6 !
¯q-ZgzZ c*
M x ¸ñ ÎÐ Zw™F,Z C
___________
.³Z
Ã]xňy M ÛŒā÷t „œ£Æx ªÆß y M ÅZx Z}
~g !*
zg »gzZuV; }g ø¡¸X ~¡Cc*
½h+]
.m<!*
gzZX ñYHx ¬
÷^ ,ÃÌ6,VzµÅ#Ö ÓgzZg (Zv߸XìÐ M ~DgzZ½gzZìÐ M Ì
ÕäM)’pX ÷ n
pg Ìg (Z » ä¯ Œ0* pg Ĥ
gzZ ÷ n /W,
ñÌ6,c*
zgzZ ½gzZ
 Š ·Ð e
ÆŠ ¢ ~z*ŠgzZ] ÷Zp ã ^Ðzz Å䃄 $Z@Åg
$uzy M Œ
Û
X D 0*
73 ZgðÃ{z´Æ䙟,@*
+̀t »¾!*
a Æ w”Æ ÑkZ Ì{h ÕgzZ x ª » òO Z y M Œ
Û
! ²¬ X ñY c*$Œ
Ñd Û Ã¡Cc*
Û Æˆ y M Œ ½h+]
.kZ b§Ëāì V÷
áÃ
ñYH Ù M Ð ( y!* $Š q ZgzZ )ˆy M Œ
i Å] wÎg g Û ÃyZ)g fƽÅy !*
i
+
Æ V70i ÏÅVâ ›Æ àzZ yzŒ
Û gzZ .y M Œ +ZÆ yZз_ÚQgzZ
Û g0
X ñYÅÒÃnÆä™ Za ä%
Û çO
¸ ÌÑ »ŸÆg Çá Zzg ~g Y { â 20 ~ òO Z y M Œ
Vñ** +»]†+ZÐ~s s ZˆÆ'/ôgzŠā å
g»ÆyZgzZ ñYH{™E
g »däVMñYÅÒÃŽ6,xŠîÆy ZÆ™Š c*
ØŠx ZuÌó** Ã
10

/z6,Æ y M ÅZ G
x Z¤ F,b§ÏZX ì ÅÌ#
î*9E .Å+Š6,RäÓgzZ wyzŠ ˜ gzZ
Ö }
X ÷V c*
/ÅŸ„q
š -Z Ìx Z¤
/z6,
Æ3 F,
ÆôzZ F,
~ug MZypggzZ
-ZÐ á ZjÆ uÆ äÑ d
q $Œ Û Ã] Z|Cc*
Û Æˆy M Œ ½h+]
.
Vßj~g Y ~ o }g øāì t ì Lg V c*
ú6,] ,ƾ!*
Վ x » ë Z
.LgzZ óÙ M Z}
ókÙZ} .L™wïÐg=Æ ½óZ}
." Lýx ÂÆ V-gE- Vœ»
ÏZ Ì+−Z <g ËZ egzZ¸ ò qÆ ÏZ wD Z)´X ñY c*
Š™gz {¾Ð ½x Â
WyÎ 0*
wzZizgi~̈w‚J‚Æ“ +
1ìg¿sz^Ï0i ~g ‚aÆu
XÐOg~g Yy
MxŠ @*
vZY ÷ -Zì V ‚ »
á yZgzZì ~g YŽì ÒÃq
òsZá ‚g {Š™~g YÆxj%+−Z <gËZ evZY ÷á yZ~}g ÑŒZ
kZā @* Z ag â }g Ѭ Æ ½
Ð , ™Mg ‡t@ { ~gz¢Ð Y 1968 s6,
Mg ‡gzZ yûZzÆ ³Z lÃà Zz äY Å n Æ kZÃ7Æ ÌZ Åx »
Ãx »kZ™JZÈ !*
ðÃ{Ò M Â7Ð ±—‚ā=HX ÷g~Dƾ!*
Õ
X ñYƒ[ x»~äÑÑzg
,
m çEE
$vZZ´f â z
11

.³‚ÅVâ ›
]â}
á^ì àÛFu†Ö] Ìn_Ö

.ë Z ð•Z~ yZyC
X ÷~Šx Zu] â} M5G
Ù éE " ½Æb‚äVâ ›
ā @*
Ð ,Š BVP sÜë n kZ Xì 7eVŒ Ì{ ^
,Y¿q
-Z » y Z
12

+Z¹Zhð»]â }
Xn YH{ i Z0 .³‚ÅVâ ›
~†ÃŽ ÷ y§0,
'Y ,~(,Ð ƒ
 Å (CHEMISTRY) 6 D
~z6ÆÐ ¹ ä VrZXì @* .» 6 D7ZX¸ D™Š
Y HwìëZ]
am L LX c*
£ +Ã ä [fÐ TÔ,hg?£{Š c*
VZ {Z iÐ ÎgzZ Gg » °
ðƒ Å äz ÅyZXì Vc*
ú¹ W,Z »?£ÅyZ6,6 ! fāì Htäó ós ;
X ÷CƒwEZ Ì` M ²˜Z/
yZp÷ V c* ú¹ Ç í FÅVâ ›Ì~ (PHYSICS) ] G 4ƒD
é5šG3E
{)z, Ô6 Ô] G 4ƒä VrZ X¸ yK̈Z ] ÑBZ ìY Ðq
é5šG3E -Z ó ó~+ L L~
"
5E
gzZ èE½G ̀Zg W,
Z » ?£Å y Z~ (OPTICS) ] c* gâX ÷ ,hg?£ 265
+]
Å *ŠÃyZ ä ó óyeg » L L…Æh .gzŠXì Vc*
ú¹6,Vâ ZŠb‚! f}uzŠ
Dä ó óãz`Z y%g1Z L LXì Hg Ñ~ Vz®} (,{g!*
ÆJ-‰
Ü z LZÐ Y Z’Z
g ëg!{Š c* $U*
iÐ i Zz M Ýzgā åH" äVrZgzZ÷~hg?£Ë~] ¢
™s »ZŠp *Š [ ZX ÷,hg?£6,æÅVz™ä ó y
ó Y L L{z´Æy ZXì
X HÄc*
gŠ ä¾i Zg »æÅ}iāá
Å] » mX ÷ Vc* .ÅVâ ›Ì~ (BOTANY)] @*
ú¹ ]â } mD
Ù ~X¸ ‰ ñÎ] ¸!*
ÆnC C@*
m{°‡!* Ù ‡gzZŠ ZÔ\ Œ
~ {C Û nƽ
"ÅX÷ó gó Þ 0Z L L,Vc*
úÅVâ ›~DkZX¸ D YG"Š
 Å] » mDJ
X ¶CYÅt"RgzZ ËЃ -~œ, ÛÎ
arR,
VrZ Y Z’Z Å ~¢ gzZ ZrZ²Ôì ;g y*mº» V1²èc*
gD
kZgzZ c*
Š™ 0*
',[ zZq
-Z~[ ˆDäTìŠ XZ ÅV1²#~èc*
gX Åä
t~" LEGACY OF ISLAM"äó ózz~ e}g» L Lc*
Š ¯ÆgzZy‚ M ¹Ã
kZgzZ HŠ XZy»#äVrZXì Å ¹F,
é" ~b‚äV1²Lā
L ìH
}Š ¹F, .ñÆ[ ˆÆ{%izg b§kZgzZ c*
ÃZrZ ä VrZX ñƒ] 2wEZ »
13

ó Xó å7ÃVE** .ñÆ~¢
-D»Xñƒ] arR,
gzZ c*
ŠzgŠ »D™
¹ ]**
ˆZÆ Vâ ›Ì6,(MEDICAL SCIENCE) ¥D
ƒ ~ Y SZ +4Æ *Š g Ñ » ó óÙXL gLzZ ó ó# Z1L L ó ó~i Zg *
L LXì @* c ™i L L÷ {Š c*
i

~ Vz¢kŠ ó ó~g ð{3. Z[  L L~XÔ÷ èÁ {Š c* iÐ ÎzŠ ä ó ó~i Zg * c ™i
 0ÆDäVrZXì
sÜgzZì CYãâ RÌ` MŽ è[ «Ѓ
? ~(,Ð ƒ
 Å ~i Zg X ÷ ñƒ ù ÷ +Z :e Æ kZ ~ \g-
á ci
7~ y !*
i ˶*Š [  ìY âZ Å¥Xì ~ Vz¢äa ó ó~£Z L L"
ó Z °yâ ØZ L L[ ÂÅ ó ó#Z1L LX ˆè
Xì CY Åwì `z²`»¥! ²ó Ë
MÆ~œ,ƒgG ~\g- Xì ðƒ ~Š Ì,ÅV¶J‚Î] ‚~ kZ
~y
-Z ÷ ñƒ ù ÷
āì –ä '! fq +Z MÆ[ Â kZ~ Vß ‚M
á ci
Xì Zƒ»[ ÂkZ AZƒ7·_Ú Z »[ Â?Ë
Æ Y #Ï„X c* 
Š ` Zzg Ð Z gzZ H ì‡ä Vâ ›whª Ð ƒ
~ ´ ˜òs Z~ ~œ,ƒg Š
HX¸ ìg™x » whZ
+ZiÐ ûa ~ äâ i
M F,
š z½ÅV~Vß h} (,
ÆgzŠ Ï„X åŠ
Hƒx ¬` Zzg »Vâ {Ë$
H òZgx Â{°‡!*
»cZgÅy ZgzZ¶CY~ŠX å@*
Y1yJZ »yZX åx OZ »
 ä ó ó¹lŠúyÎ L LX åx OZ Ì» Vâ { Ã ?~ Vß h} (,X å Š
ƒ H
Ù i L LX ~Š ¹F,
ñ*Š ó ó~zZC ¹ ÌÃ~̀
uä xsZÝ ¬X Hì‡3Š ?Y ¯ª Ð
~ T÷ [ !*
MÆ ó óp÷Z L L[ Â ÅyZ X ÷ Xu} (,Ð ƒ
 Æ xs Z
X ðƒw=¹Ì[ Ât~\g- X ÷ñƒŠ Ì'Æ]Ñ MÆ~̀
u
ó Y L L] **
Åy Y¸ ó ó~÷Š L LgzZ ó y Ù â } (,Ð ƒ
Z³C  Æ xsZ ñ*Š
Ä
Æ ½~ kZXì ˆÅc: ]6,] ;ÅVâ Z³~ ó óyZ ðG3B Z [ L L"
Å ó ó~÷Š L LX HyÒ Ð ,ä ó óyzg Z e L L~ˆ & ÷ X Ì]** KÆ Y »g Z

Ä3B
àZ e Ýzg b§~g7 6,õg @*
ÅyZgzZöZa ÅVzgâ Y~ ó óyZ ðGZ] § L L"g
14

Xì ˆ
ÎgzŠ ä ó ódZ1Z L LXì Vc*
ú¹z »Vâ ›Ì~ ] ZŠ XZ ³‚
X ÅŠ XZ ä ó óªL L~{«Ð ƒ
 Å *ŠXì Š XZ Å ó óŠ- 0Z L LÝzH X ÅŠ XZ
.
L ñÆŠzg !*
ì÷L ] .
ó â 0Z L LúÚX åx ¬wEZ » ~{~²„Ç
X Hg »äó ]
-Zäó ó.ñ0Z L Ly ZŠBZ'XìŠ XZÅ ó Ö
Š XZ! M (Zq /I ¯ ÷óv
ó AZ0Z L L°Z¤ ó Z
á+Zq -Z~Y 1124äó óýÒ}ÅZ1Z L LX ¶CY ÅöeÅngZ ï™Ð T å H
 0™X ¸ D Yá ïi ˜ {”t¾Ð Šæ ÅT¶ÅŠ XZ
ä V1²¬ Ð ƒ
+4~ *Š ~g ‚]gzZjÔ} À§gÔZ ÀÔ½» {Š™g »Æ´ ˜òsZX HŠ XZ
 Å\g- Xì g ZzZa Å r â ŠÆ y›q
«Ð ƒ -Z _ Å Zƒ X¸ D Y äâ
X ¶ˆÅy~(àq
-Z »Ü)¢Z { Çœg
x¯āÜ
.ÅVâ ›~y.zxEZ~] ,y Z
Ñ»ä™7ā { »] â}
¹F, $ c*
ÅkZ~ y.zxEgzZ~ `z²Æd x ¸ÌËāì * /YZÃ|kZ
*™¤
-Z
y›J# X ;g7IÐ wßZkZ Ì`z²»xsZXìB‚ »ðZŠ àa~
gzZ Ô;g @* Û ',sÜ: `z²»y Zìg D™ ¹F,
ƒ†ŸZ~ kZÉ ;gg Z Œ ~ y.z xE
Æ wgzZ 1™g ŒZtâu CZ „ ÃVñ** ,LZ ä VrZ Z
g » dÆ VÍg ) #
òsZāì ] !*
gzZt X Š
Hƒ i ¸ M » wZziÆ y ZÐ ÷z Â~Š hg„ÅVñ**

pX Iµ Vc* /Æ kZā ¶xâZ ]g qÅ `z²Æ d
œÌ~ ä¤ $
X 3TÐ ZgzZ−Ãi ¸ M`ÆwZziëāì Å] !*
kZ]gz¢
M K̈Z=g fÆ] ZŠ XZ5-
+ $äkZā슻Рp ÒkZd
$òsZ
M K̈Z „B‚gzZ c*
ÅkZX Hgh ÌÐ yj ãqzgÃ+ Š Ìö‚ M zx Zg M ~Š â Ã
! f ` M X ¶ì‡6,Š ã
CÅDÆ g
$uz y M Œ
Û ]g qÅy.zxEÆ kZāìtzz
Û kZpì ö»xEÆVâ ›ÝZgŠ ¹F,
āB‚Æt $
Åy.zxEÆd
15

¹F, $! fāìt³»TÔì 7ï÷


~Š â Åd $uzy M Œ
ág Û ~xEÆy Z
** +Z » kZ ì
™{ i Z0 ó ¿Š X+
M K̈Z ` M ~ ñ‚Æ ¹F, Þ ‡ªZz
kZpì p°.
/
gzZ ! ¡Z~ w‚ÎzŠ¸¦āBŠgzZ B™·_ »g ÑzŠ Z°ZÆ´ ˜! f Âì
ä™ÉŠpgzZ~ |
# z
Û Å] c*
zŠ Z àZz ¶Š yjÃ[ ¡Z ~
ó Š Z®ÅVÉ%6f
$! fā ǃ { i Z0
~d +Z¼Ã\ MQXì Zƒ†ŸZÐg ëg ¾~Š Z®ÅVß Zz
Xì c*
0*
HgzZ c* M K̈Z
Å Hä+
q ÌQì ;g ® 6,g `Z Û `gÎ » d
āì t ª $! f ` M
h ò7nÆòŠo\ MˆÆ[fÌ~ Vzà‰dZzgzZ ug c*
XM E
kZ Š
Hƒ¼Ž V ;zy ZgzŠ kZX ¶ˆƒ>ðnÆk
,Š ~hð~ug c*
E¬w‚P
Ð wŽgßkZ B™:i Zñ » kZXÐ Vƒ ‰ Ì Ð xÑÌuÆ Vñ¸16,
-ZZ
]gúq # X å @*
ƒyjz ðZpå @* #
ƒ7x OZ »Ýzg~ V-gzZ VÃ7Z
sp »gzZ Ë{z´ÆvZÐZ~3 Zg}g7 gzZ ¶C™ Ë@^ »ÜæÐ ]ñ|
X å@*
ƒ7
-Z ` M +
[vgzZ yi Záq M K̈ZŠŽz!*
Æ ¹F,~Š â F,
x Óāìt |
x ÂkZāìtzzÅkZXì „g 0* /
™7lˆpì VZŠ¤u~ lˆÅ]§x Â
x ÂÆxsZāì Å] !* $‚ »äZ 
kZ]gz¢X ÷ñƒÆ™0, ë6,]§
q ~g øpX ñY H7t ‚ÆVÍß._ÆRdÅgzŠ {ŠŽñÃ]§

Ü zD Z´u»ykLZëX ÷ìg™x »}g ‚ ¹!*
‰ -ZkZëāì
{z´Æx »q
D™g¦å**
Ãyk%Æ kZ X ÷ D™x ÈZ Zg7 » xzg •Z e gzZ òzÑ ~z K
D™Ìõ6,', ZÆy këQX @*
ƒ7™f ðûxzg ~S~ukZpX ÷
X ;g7ÌV c*
ikˆZ…āìt˜Z Zg øX ÷
L zy M Œ
Å< -ZÃ]g qÅy.zxEëāì Å] !*
Û Qû%q kZ ]gz¢
» `z²òs Z%Æ kZ X ìÐ M Ð VzuzŠ ~ yZykZgzZ ,™g Z2Z6,Š ã
C
16

.ò Zú©)c*
=g fÆ4z] .©āì eÂt X ǃ7¨{qÑ[ Zp
Ð4z]

h +÷
á ÔñYµ ZŠ7»xsZh á 6,V;zb§kZX ñYƒì‡#
Ö ÓòsZ~o Ë
ZŠ7»xsZ Zƒc*
ÎÐ b§kZpX Zƒ7ÌtÌZ Â~yÎ 0*
āVƒ;gÈn kZ
X Çñ0* # gŠ Â:
}ŠV„:gzZ Çn 0|
( gƒÑó óW,
à L)
L xâ i Z fp â )

ãg eÅ‚
†ne‡ ä×m‚Â :k,

¨%xÝËZ e ( g ) *B',:ÀF,
z3

÷D YäTÐ x **
Æãg eÅ‚Ž ] !*
zæA à‚ WðZ e0g »
ëÓ7ÈZ ) ãg e eg ; n ÏZX¸ ‰ GŠ XZ c Vß Zz ä™Ì6,Ð [ZÑÝZgŠ
17

+]
»yZ~}Ñ çh .}g øX Š
Hc*
Šx **
»ãg eÅ‚7Z~«£Æ( ]!*

[Z6,Rò Z ¸ÑZÎXìt„œq
-Zq
-Š 4, Ù â ?[ ZwEZ à©)Zƒk(,
Æ+ C
@zì ~g Yîs ÜÆkZ~VßjZ6,gîm{Xì „g YÅg Zûcs ÜÆy Z
„g™x »~ „ Z', -Z ò **
uÅ'gœ.‚ÆM%ZŽ NGO q c&+î Ã'Z
 c*
„ g ÅM%Z ! x» ~(,q
-Z ÅîkZXì „g™ ZŠ Zg ZŠ™ë Zq-Z6,XkZXì
~i ‚y â ‡t Ð s§Åôig ZØåHÓE
&g Wg » ZŠ Z Mg.‚3,
gÍÆ kZ ~ *gO
Xì ˆ~Š} Šg Z Œ # z
Û q N|  c*
Û Åãg eÅ‚~VßjZx ÓÆ„ gkZāì
E
3 µ
4¨GÔŒZug`ÃÔã 0*
-gÔ èEG
PgzZ8 Ô]] !*
zæt}½’~x|x ¬
™½~ çEE
.2µc*
G VŒ1Æ™ià‚ WðZ e0g »~X÷Dƒ“ %»Y Z b
Z ð6
-Z à‚ WðZ e0g »X ÷D YG |
ŒZ ug`Îì C™ðw²! Z!q # z
Û
+'
Æ yŠŽñ~Ÿb§kZgzZì †ŸZh M Z!ÅkZ™ïB‚Æ
× ~š
Vc* Ž¯
ú~gz$ÅV-A ~ úz›ÅV”b§ÏZX ì k) !*
»äày vÃ],
{f
Ìm~ :W»ãÆà ** ÅuZgpgzZãg e Å‚ä +C Ù â ? 3U*
Xì CYƒ
E
3 µ
4¨G{z´ÆkZXì HÄc*
+Z W,Z Ì6,’Å^ ÏŠŽñÅ èEG
zz ÅTXì Cƒi Z0 gŠ
Û ZÆ/Z
¶ÅyŠ Z +ZiÐ w‚:e Xì @*
™kC¶~ ð**
Z Â^ ~½yŠÐ
h™7`g {~g Zl{Š c*
XM /
i kg`Ã}Š¤Æ y ZèY ÷ Dƒ W,O{Š c*

kg`ÃgzZ y~ ŸãK̈ZèYì k
Ž:
L »¶ÅyCŠ c*
iÅ‘Ã~yp
tgzZì CƒµZz¶~fZæ] ¸{z´ÆkZXì Úkw~ƒ
āZ̀  ÚÆ
+̀~â ¤',q
yZ~ {h -ZÆVÕZŠ~Y 2004 X ÷C™ÁÌÃW,
ZÆ] c*
zŠ Z¿
~ V”Æ w‚ 14@*
12 y vt X Š
HH ù ÷ ,Y» ]**
á {^ v6,V ÕZŠ » ]!*

500 Ãy vkZ w EZ: Zizg »k†g eÆ] !*
zæ, ZX Š
HH eg kgJ
-‚ 220
-Z ZƒZ¤
q /»a ~k†q
-ZÆ[zæ7
-g eÅ‚ Â/Š»kZXì YàJ
-‚
]ZggzZ Ï}Š™x3,$ZŠ ~k
Ã- ,Š „¼ š
M Z!Å[zæXì YYH™wZ e -
$ZŠ
18

Æ [zæ, Z {z´Æ kZ Xì Yƒ Ìi~ [zæ{z 6,g Z 7,~ kZ½


Æ ]!*
zæyZXì Y™†ŸZ~yvkZwEZ »°BIˆ ùMg ¯Æ wEZ
gzZ †ŸZ ~ yiz ~ VY±X ÷ ×zg Ì]**
kZƆŸZ ~ yizÐ wEZ
VŒ1 PET Å] !*
zæyZ ] !*
g¨. -ZXì Cƒ V c*
Þ ‡gzZ q ú{Š c*
i ~gz$ÅV-A
t gzZ CY Å7{ Zz6,ÌÅVßßZÆ ¡y ø~ o }g ø Xì |
# z
Û~
wEZ ã0*
Ž gzZ ÷ Dƒ æW',} hc} QÐ g0
+ZÆ L
Þ 1ā ÷ QÌFg7g
~ otä}g ø ~ „ wqX $ $JÌÅg £Æ kZì @*
Ë Y ~Š 7- YH
gzZãÐ T Š
Hc*
0*
{Š c*
i wC »] c*
zŠ Z¿x™~ kZèY ˆðÎ ~È0*
6,ÑûÃ
X åykZ »äƒZa ÆV-g F~uzŠ
( Y 2006~ZX 6yZ e)**
izg )

!Íß} ZXƒ‰ wÈÃm,


³È⠁
Û VY
†Û ‚n… ‚ÛvÚ

]æ& ‚öÂø åöæû„öíôi$^Êø æ' ‚öÂø ÜûÓöøÖ áø^_ønûŽ$ Ö] á$ ô] Xì m,³yâ Û »]+Z[gvZ


/ÔßñÔߙԊgÐ Zì ÔŠ Zg vy -—" ( 6X †›^³³Ê)
tÔzŠ «ÔzŠ™g ë¤
19

6,]â £&142x ÅZgzZ 208gzZ 168] c*


M {•>gÎXì ã)F, $ M kZ
Åāg Ie
! c*
â Û ÆswË%¬„q
Û B‚Æt -Z
àºnûfôÚ% æ' ‚öÂø ÜûÓöøÖ XäÞ$ô] áô^_ønûŽ$ Ö] lôçF _öìö ]çûÃöfôj$øi Ÿøæø
Zg v{zGX z™: ~zcÅ 0* L F,
¶Ý Æy-( !Íß} Z ) LÀ
ó ÔŠ î
óì
{•>gÎXì Š
HHy ÒÃ#Š yK̈Z Åy-6,] â £Š¼~ˆy M Œ
Û
Xì ˆÅyÒ~120 îW†W>gÎ,ÅTì™f »ç¬ÆkZ6, wzZÄŠ M~
éô†ørøø o×FÂø Ôø%ցöø] Øûâø Ýöø^ømF Ùø^Îø áö^_ønûŽ$ Ö] äônûøÖô] Œøçø‰ûçøÊø
o×Ffûmø Ÿ$ Ôõ×ûÚö æø ‚ô×ûíöÖû]
+
{0 L F,
i Z‡Ã~HxŠ M} Z ¹ÑZ e~YÆkZäy-QLÀ
ó Xó Vî C: 0Æ> á Š !*
Ø ÷ # gŠ »g
à Zz䃻:gzZ|
X c* Ù !*
Š ZdC A ™ZzF,
к¼ A ~焬
Zk]»¼
 y Z Ì~ L LH ½ä kZ g—Æ . vZ ~ ÆZ >gÎ
~ }i Ã
$ M ) ó óÇVzŠ™{ZgËÐ{ ZgÃ
X ( 40e  y ZgzZX ÇVî îŠ, g·
/Z L LXì Zƒ™f ~ p ÖZ y Z ½» kZ ~ 62X ZuZ >gÎ
= }Š ú ¤
ÂJ
g Zz}÷vßÁ )ÆŠ Z®¾ñZÎÊ ÑzZ ÅkZ ÇV4h 3ZÐ a -#
Ö ªizg
X ó ó( ÐN 0*

 yZ~nÅ] ³~¾ L LX ¹™ VZnÅ] ³ÅvZ~82m>gÎ
{ZeÃ
D â i M 6,gîBgzZ ñƒ … â Ô ñƒ … Y Ãë›Æ Tˆ y M Œ
Û ó óÇ VzŠ™
 zŠÃy -yK̈Z™ Zl
;g ¯ „ @ MÐ ë›4Z ` M X ÷„gš
M V c*
œñƒ
Xì c* CÅŠ NZgzZyZZÆkZäTXì
Š™îÅÃVzŠ ã
y ZZúª
Æ7 b âx ¸Ž ¾gzZ tÉ Ô_” Ôq ZÎÔŠzgzZ H6,v!*
Š™¢Ú Z~Š NZkZgzZ c*
ñ h ‚ā c* Š ¯ŠqÃyZ~VzÃÅVÍßX¸Š Z
Û Z Ô™
20

¾¾ÃWæx Óä . ~g !*-VŒ X m7g Z’ÃyZ ̜ŠVÅw‚Îâ


āJ
6 à *ŠÐ Š ÑzZ ÅVâ K̈Z} hðá Zz äÑ yZZ6,
7 b â]|gzZ c*
Š™[ M
Xì @*
Y¹ ã U*
xŠ MÃ7b â]|n ÏZX c*Û Š !*
⁠MÐ}u
gzZ ‰ wÈÃ]y
MgzZvZ „Ð }uvßX H6,]y yZZúZuzŠ
ÆH !*
!Ñì
^øßÓö×ôãûmö ^Úøæø ^nøvûÞø æø löçûÛöÞø ^nøÞû‚% Ö] ^øßiö^nøuø Ÿ$ô] oøaô ^Úø ]çûÖö^Îøæø
( 24 än$^q)X †öâû‚$ Ö ]Ÿ$ô]
%gzZ Ž» *Š Zg øì ¸'7¼gzZ÷ëgzZ L L :ÀF,
gzZ **
ó:ó â i1…@*
gâ7
‚g X H6,ª
Z™ wZ e 1 : Ãx  Æ ª y ZZú ZŠ
‚°!*
: MgzZX ~Š· ðÃgzZ Š
H0ð| ðÃI#
$~ Vƒz¤
/Z‘Z Åx?Z:Y m
CZ
N Z6,xg à P q
-ZÃyZ ä ]Vâ ²Zy
M Ñ Z
# X c* /g Zi !*
Š™x¤ » ]g ¸ z O~
 Æh
ª™ïƒ e { C ~ ØgðZŠÆ] *™Ñg—ñO Â~Š ]úŠ Åäƒ
 yZ ä xs Z X ‰ ƒ Zg M Gs ÜÆ Vâ ›ð|gzZ ~Š· ÔWæ
(Z Ã
çO ÷ ` ƒg D » wZzi y› ` M pXn VZ 7uJ
-V-œā H[¦
+
c ä™ åÃòzøkZ¸ñƒxzøÐ ~0 .Øg™ƒg D»Vß e ÅTy -
zZ}
, Z ¬ ݬ Zg7 ` M X c*
Š »¿gzZ Ãv M Å #Š ~ Vߊ Æ VÇ) ä y -
*Š ~g7 ™0 PŠ ZPŠ y â ‚ » „Ze ãK̈ZÐ V ˜ Xì [ ƒ sp~ Vâ {g »
^ÅH Ç} (,¹ Æ y Z™ƒg D » wZzi {Ñ ç »Vâ ›gzZì ;gƒ„~
Z ] §tâugzZÃb‚z ~Š â Æy Z $gŠ" {zXì [ ™g (Z
X ÷ ìg^ßÃ~zy
Xì @* Û yâ ‚ »ä.(,ÃÑñ3ZgzZì &[pÃV-gz$ ã K̈Z y -
™ë Z
ýñ3Z Xì êŠ r z /',gzZ †
Û Ãפ  z',X uÃc äu Ãv M Å ù
]gz¢ÃkZvßāì c* ,
Û Ú ZÃÅÅVzk
Š}Š r z ¦uÃðƒr1c 仿
21

y» K̈ÃgzZç M Ïyà ` M wEZ »kZì Š


H0]gz¢CÑ çk

/**
X քK
òsZ ` Mā÷ ]Z W,ZÆÏZ ǃ Zƒ:gz Mú6,wŠŽt ™ƒ 4ZŠÐ ~ TX ǃ
w¸Ô ~g ZŠ ÃzÔ ~i !*
 ZgÔ-
„ $c* $â Zì ~g ¬ÐDÆ])gzZwâ y Y{Ñ ç
ŠÔ -
ò¬ZŠÍ Å {Ñ çì g D » ºh
+”Å § z xÑgzZ ‰
Ü ¤ Å h]Š ÞéÅ÷z
ā C M 7™āì ˆƒ !âZg ëg ÅwÝgzZì C M Ãà {Ð ÏŠŽñÅwY°Z
X ñYH q zÑÐ V¹x » »{Ñ çb & Z
.)F~g øā÷ ñƒg D (Z »‘¸ë™ƒg D »Vß e ã-
»yÅ]
Vñ», Z6,x **
Æ+Š ä kZā÷ Be Åy-Xì ‘¸b!*
9z ÒZ uø
Ð ä™g¨6,Vñ**
¡ā÷ Š ZÅgx **
Á{ Ze, ZÆVñ»yZgzZì c*
Š Î~
»ÖWÅ »6,
x ** ,c*
Æ+Šy Çg ) Û »Ð kZŠ Z%÷D Y M™] Z W,
y MŒ ZµÆy Z
ð` î~n{°‡!*
6,x **
kZ <g¨6,y´ZÆŠ ZZÆ >Åy M Œ
Û »ì Š ZZ
@*
ƒy Ò ì @*
Y Húæ {°‡!* Ë~ kZÃVÍßÐ q
ì ƪ -Š 4,
zgzŠgzZì CY
Û ä ë ` Māì @*
Å ä™ »y M Œ ƒ „**
3~ Ùp Å ä™ »Ãy M Œ
Û gzZ ì
Û äë H÷ìgÈëŽì ] !*
™ »Ãy M Œ Á{ ZeX<g¨ì ÅÝq]Š X
ðÃÐ kZ…ˆÆkZ ˆƒ»{z` M ¶ÅœäëŽ nÆ"7,
ÃkZ'X c*
Š
/
,™g¨\ M pì 7¦Ù ÂÈt »kZ 7āÐ}6,gî O\ M X 7g »zu
C
Ñ~ >Åy M Œ
Û Æ™•
ˆy M Œ Û »'ëāÏñ Mt ‚¸ |F̂i ÂÐ
ÀkZ ä ënÆkZ÷ 2 » H÷ ] xHÅkZ‰ƒ…¸Ð t £Æ
,Y ~ y M Œ
{^ M F,ðÃä ëX Å7~È/µðÃ~
Û »À{Ò Mā ð¯ 7K
»{g!*
zŠ Œ Zë {Š c*
iÐ {Š c*
iX c*
àÐ M ÃkZ HgzZ H¿H6,kZ ä ëāÐB
\ MQpÐ, ™s %ZQ\ M X ÷ï Š™ q zÑ~g »Åä™{i @*
Š c*
Åy M Œ
Û
»6,x ** ,b§ÏZX 7ZÐ kZ ]gßiā σ lg Z ¦
ÆVÍg ) /~ # .Å
Ö }
-Z ëā **
Å·ā÷ D™y ´ZgzZ ÷ D™gHyŠ q ¸ì È H »ÖWÅ
22

g D b§¾»y-6,gî·ZŠ ** ,V #à õg@*
ëä\ M Hg¨X ǃ»»vg ) V#
h ™: gzZ D™7»Ð Z ëƒ N*
ÃXX ÷ M g ðà c* ,ðÃX ÷ ìgƒ
ƒ vg )
+
ÅyZëāwWH~gøX 3g {0i~VߊÆVÍßÃx **
Æy ZgzZ ~Š]³ä.vZ
X Ù »Ã] ³
ì ßÌ]!* hÈ\ M X ÷D™ÂÖWÅ »Æy Zë²
t÷M
[Z N »q ¾\ Mì n²nÆkZX ÷CY ÅÂnÆ[ Z Nw‰Z ÂÖWt
}g øX ß[ Z NÃyZā÷~wkZ H~gzZ\ M ÷ìg ŸÃy Z
Hk0*
ƒù ZuzŠ ðÃX ÷g ZŠ)fŠpëÆkZ { k
Hc*
[ Z N »wqZ}g øì=g fgzZg (Z
äë:ƒ:Ýq4Š¿ðÃÃyZ~ wqZ}g øā~ wqkZ éMuSQgzZì Y
ä VrZā ÅÒÃÅ + Yt: Vƒ− 6,j§Æ yZ:ƒH¿6,] xÅy Z
X ‰ ™}Š ¬» ä™ÆVñ»ÁX ‰ hgXgz H{z ~g Z ¦
/nÆѾÏ0
+i
VùÃy Z[ Z N »wqZ}g øƒ: uøÌqðÃÐ ~ yZúÆwqZ}g ø
yZ wqZ}g ø Âǃ H¿6,] xÅy Z ä ënƽ6,+Š¤
/Z V ; ì Y
…XÐ,Š ⠁
Û Šp . vZ n zÈ » äà[ Z N »XXÐVƒtg Y‘œc
c*ƒ » y M Œ
Û »X σ: ]gz¢Å ä™Â>Å ä™ »Ãy Z yŠ m{ Ë
÷ñƒ ñ M ~µ Ä b§kZÆy-~}g !*
kZ y Î 0*
È** ,
›»VÍg )
/q
{z¤ -Z 6,x ** -Z 6,Š ã
Æ Š ZZÆ ÖWyZ gzZ Xì [ M ~ ŠŽz×q CÅ kZā
E
b & Z Å0# Ö ZŽ Xì [ 0 ØðL{“™– Ð0# Ö Z à Zz … ~ yÎ 0*
Xì Š
H{g™ƒ§Z »…õ4Z ñOÅä™ ZŠ Zwzgµ~ygzZ
Û ðû}Ñ çgzZ yðÃāìt wq »e
Š $!Ŏ™¯ZwzZ] Z|
~ ŸÆ y K̈Z y - b§T._Æ ~ty ⠁ Ù !*
Û Xì 7C Ð k,Š ÅkZ
,
vg Å{Ñ çŽ»Vzk¦ðƒ r1Zƒ c*
;»y- b§ÏZXì @*
hzŠ b§Åyp
-Z sÜ._Æ] wÎg y⠁
Û āì q
yMΠ$Zu~ vg
Û ` ´ » kZXì [ ™W
23

+” Aì eŽÂX ǃ~ wŠ y M Œ
yK̈ZX ǃh /ZX}g @*
Û¤ Z~ wŠ LZy K̈ZÈ
Xì \¬~g !*á g ZnÆkZX Çn 7h —¼ »
Š÷
X ¡÷nûÒôæø Ô
ø eôù†øeô oFËÒøæø áº^_ø×û‰ö Üû ồ n×øÂø ÔøøÖ ‹ønûøÖ pô^føÂô á$ ô]
( 65X ð]†‰])
Z¾X 7g (Z ðÃ( Ãy-) »?VzÈ}÷—" L L :ÀF,
ó °»i ‚g »[g
óì
vßgzZì Zƒ; b§T~ {Ñ ç}g7 ` Zzg »ÖWÅ »b§ÏZ
# ÷M
ÖWy ZZ h¯=g f »ÝYbzg { i @*
~ {Ñ çÃÖWyZX ÷… YÃkZ
I
M
~ ___gæ___ Qgñ Õä5!Og b§kZ x **
» y Z ñO ÅÖWÅ »Š ZZ »
Û á Zz äYñ 7,~½w‚
Æäƒ Zc¿gzZ ä;Ð M Ã] xňy M Œ
6,] xňy M Œ
Û ÂÌ]Ñ}g \ y
M X σÂ>ÅÇh
+‰W ãZ n
,V # b§ÏZX¸ D™ 1³Ð Vß Zz äÑy ZZ
y´ZÆ>Å »Ævg )
Zc¿6, ,
Ù ŠÃ] xÅvg )
yZgzZäZC V #Ã õg @*
V #āñYHy ´ZtñOÅ
gzZ H¿H6,y Z ä ëāñY 1{ ^
,Y~ÖWyZX σ>ÅÇh
+‰c äƒ
+]
X ñYHh .x ³Æ™ Zg7ÃVñgzZ H7H
h ÎÐ ] !*
ā÷ M +Z »kZì ÌZ XÅx **
kZ { i Z0 9~ +Š}g ø
Æ+Š~ Vñ**
yZgzZ÷Šx **
6 ÄÆwqZ…ä ]Ñ}g \ }g ø
ä ]*™Ñx ** Û ZÄ b§ÏZ÷á Z eÈgzZ ãçá ZE™ Zg7Ãœ£
ÆŠ Z
ÅÙpgzZ o ]
OZ ~ wŠÆ yK̈ZÆ™g¨6,x **
¡ā÷ Çgx ** +
, ZgzZ ÷ á$
»+Š}g ø „]gzZX ñY0ÑZz ä™ ZŠ Z]» .vZ {zgzZ ñYƒ Za ª
ÂÐ Og ~Ãz »Ã m, /Z x H] Z|X ÷ hv
Û Æ ]+Z [gvZ ë¤
³y⠁
Åä™ î XÐ Vß e Åy -…. vZ XРÙ î XÐ kZ™™Ãy -
Û ‚=Â
X ( } M )X ñ⠁
24

]#Z >§
gzZ
Vc* -Z
g ZŠ)f Åy›q
oÎæ…^Ê …^jíÚ †òßnrÞ]

o×f å^Ú äjˆ+ 1Þ gu^‘ oÎæ…^Ê …^jíÚ †³ò³ß³nr³Þ] h^³ß³q


1Ö]çu 1Ò] ofßÖ] é†n‰ 6nÚ Ý]†+憵 1Ò h^_ì äÞ^a^Ú 6nÚ å†qç+ sÖ^³Ò
25

1Šq!^ãi ^m^Ú†Ê h^_솵 Åç•çÚ 1Ò 7^m…] äÚƒ oÒ á^Û×ŠÚ Ôm] 1‰


kÛÓuZZ ànñ…^Î †Ò …^i] 1‰ 8ŠnÒ çmJo h]!^ãi^³n+ ^³nÖ †³Ò J…^³Ó³m…
!1a ^a… ^q ^nÒ Äñ^ 1òÖ 1Ò XXäÇÖ^e

àÛFu†Ö] Øn×ì †ŠnÊ憵

‚Ãe ^Ú]V]oFË_’ÛÖ]á ‚ÛvÚ ð^nfÞŸ] ‚n‰ o× ݡŠÖ]æ é¡’Ö]æ oFËÒæ ä×Ö‚ÛvÖ]
Ünu†Ö] àÛFu†Ö] ä×Ö] ÜŠe Ünq†Ö] à_6 nŽÖ] àÚ ä×Ö^e ƒçÂ^Ê
oÖ^Ãiæ Õ…^fi ä×Ö] Ù^Î
Üö ö̀ Ûö×ôùÃømöæø Üû ồ nûÒôù ø̂ möæø ä́jômF! Üû ồ nû×øÂø çû×öjûmø Üû ö̀ ßûÚôù Ÿ÷çû‰ö…ø àønûnôùÚôùöŸû] oÊô &øÃøeø pû„ô³$Ö]çø³aö
àõnûfôÚ% Øõ×F•ø oûËôøÖ ØöfûÎø àûÚô ]çûÞö^Òø áûô]æø èøÛøÓûvôûÖ]æø gøjFÓôûÖ]
oÖ^Ãiæ Õ…^fi Ù^Îæ
^ ø̀ ßûÚô ÜûÒö „øÏøÞû ^øÊû …ô^ß$Ö] àøÚôù éõ†øËûuö ^Ëøø o×FÂø ÜûjößûÒö
oÖ^Ãiæ Õ…^fi ä×Ö] Ù^Îæ
àønûÛô×øÃF ×ûÖôù è÷Ûøuû…ø Ÿ$ ô] ÔøßF×û‰ø…ûø] ^Úøæø
Ün¿ÃÖ] ä×Ö] Ñ‚‘
26

oûôÖçûÎø ]çû ö̀ ÏøËûmø oûÞô^ŠøÖôù àûÚôù é÷ ‚øÏûÂö Øû×öuû]æø pû†ôÚûø] oûÖô†ûŠôùmøæø pû…ô‚û‘ø oûôÖ |û†øû] hôù…ø
+» xT
÷äZÆyZëāì ¬lp~g ø÷áä™ë{™E
x  »vZ J .»~g ZŠ)f Åy Z ;gÈÃV1 .vZāì Š
- Z} Hc*
â
Û ~ˆy M Œ
Û
D Y W9¬‰ì O»Vâ ›} Z ä.vZˆÆ]t»gzZ å **
à
@*
ƒnç » APPLICATION c*
 ZpgŠ ðÃ:gzZ ¶Cƒ 7è%KZ ÅyZ¸

åêŠÃyZvZ Ì&&ÅkZ å@* ƒ¢8Ð yZx »ŽgzZ å@* 5G
ƒêgzZY éE 7Z »vZtå
4E
kZ ävZˆÆ]t»[ Z÷]vZwÎg·________~y M ~Vz9yZ
÷p ÖZ~ˆy M Œ
Û n ÏZ÷ q 4$M~ Tì Ocx »kZÃ#
-Ñ\ MgzZ èG Ö Z
5G
Y éE +÷
7ZŽ ävZtāÐvÎ\ Mh
4E á Xì HIì O»ävZkZ ÜûÓöfFjøqû]çø³aö
/Z ëì i Z ³Z Z(,¹ q
vÎt ¤ -Z n }g ø Ð s§ÅvZt ?ì H {zì H
/Zì³%ª »Y éE
ë¤ 5G7Zt ì H Za yÆ y ›…ävZā ǃ kˆZ … Â
4E
*
SELFSTUDYÐ è%KZì { zŽ @ƒ¼ „zÂ@*
ƒZa yÆ›)ðÃÐ ~
Ø è ZuzŠ ™hg<
< -Z Â @*
Ø èq ƒ y›ðÈ Æ·_ » y c* Þ »gzZÆ ™
ŠZ .
»VÏgzZ V *.6,ϹgzZ ^ §!*
» ~gŠ Z',gzZ}Ñ ç~ ]gßÅä™g (Z
/
Dg ¦™ƒ[ x»vß Á„ ¹Ð ~X÷ iZ%} (,ÆnkZ @*
7,*
*™ o‚
¹ Ây ›QX c* Š™ Za yÆy›c* Š™ð„¬n }g ø³%t ävZ÷
÷¿!* XŠ 5G
HƒY éE -Zt÷_7,
7ZgzZq
4E y MŒÛ ëāì ~Š =Â…ävZ÷}g‚
-Z ùMi Z0
Îq +Z~ *Š ~g ‚Ôì c*ŠgÅ» +Š …ävZ ÷ n pg { izg ÷ _7,i ú
Û ì @*MÝÎÐVƒÄÐ~ y Z÷ y›hz™:e
»ÌZz ÑÅy M Œ
]#Z >§Qì c* pggÅ»+ Šì kˆZ
¯ Ð ~ VÍßP yZ…ävZ÷n
tÂ÷ ñƒ ¦VŒ °ce *
*™x » ðà » +Š …āì c* Š kˆZQ c* .»
Š/_
5G
Za yÆ›)Ë¿ŽX ÜûÓö³fFjøqû]çø³aö ì Ýq…Žì Y éE +
7Z »nFzg$
4E zgŠ
?ā ǃwZÎ »ngzZÐ \ MgzZÐígzZÐ,™wZÎ »ngzZÐ kZ.vZì Zƒ
27

M Ã. vZ Â
Û Ã]vZ wÎg·Ã]y
›)ŽgzZ~ wqZ}g vQ¸ … â Ãy M Œ
Ð MÃ+Š kZ ä ?¸ … â Â??Zƒ7VYt Û ðÃ~ wqZÆkZ Zƒ Za yÆ
5G
ÃT.vZì i Z ³Z {Š™ «»kZtì HY éE 7ZgzZì O…ä.vZ Â?c*
4E àH
-Z V ; ÆvZ Zg øì @*
ÑZz äƒ' õJq ƒ „ Ú Z Ì' õ» kZQì êŠ i Z ³Zt
X Ùkˆ Z »kZëāl»ì
ggzZ D™W6,#Z >§
Û Ì= {zāì ¬ŠÐ.vZ ñƒ F
Æy M Œ
g ÌÃ\ MgzZ}Š =ÂÅ䙿6,kZgzZì ] !*
=ÂÅ䙿gzZG h._
kZì 7ðÃ~*Šx » dZÐ kZ ÂÙ¿6,kZÆ™d‚fÃkZë¤
/ZÔ}Š
Î… A n Y Å ~iÎ r â Š În Y c*
c* Ü z AÃY ðÎ && Î~
Ή
ì ~i !*
Å G~i !*
t________@*
ƒ 7Za „ wZλ L v~ kZ n Y
̈¸xsZZ
# X ì 7] â ~i !*
ÂÌ}g ; ì H ‰ Û

/÷g ezŠ ΃eŽ
]y M ÌA $†:³ðÃ~*Š »œ~g ønÁ!* pÐN Yy â ƒ  ÇñYƒ
…ì HävZŽ Y éE 5G7ZtāVƒ &~ ÂX 7„ì V vðà Zg øÐg ±ZÆ
4E
5G
»Y éE 7Z ÏZ ÌtāVƒ &~ Ôce *
4E *™gÅgzZ uZgŠ ZgzZ kˆ Z »V- g ZŠ)f ÅkZ
ä \ Mì „q -Z ú
7gzZ **™WÔ÷ ¦VŒ Ð á ZjÆ #Z >§ëāìz
ÍÌ~ Â @* /Z Vƒ; g™Wt ‚Æ \ M ~ Âì c*
ƒ;g™gzZ ðä +Š µñ=
h
}gøÐ wÅäZF q -ZŽce 㙄Åä™ ZŠ Z[ ZÃV- g ZŠ)fy Z @*
ƒ;g
5G
HY éE 7Z ävZì c*
4E Š™ Z9Ð M n Æ x » kZ …ävZgzZ ÷ ~ 7,M 6,Vð0

»t ÷}È }g øtāì c*
Š™ Z9t ‚Æ*ŠÆ™ Za ~0#
Ö ZgzZì
xg º™NŠNŠÃyZgzZ ¢
8b 7 Ð yZ ƒ Þ 7 ¼gzZì @*
ƒ H+ŠāÐ N C
Ü zt D™7HgzZ÷D™ ZŠ Z Hnہtë[ Z
ì ;g™yÃāì ;g CgzZ ÇñC‰
ì @* Û ì **
Ctˆy M Œ -V˜»#Z >§Xì ;g™7yÃgzZ
™ùx »tāì mJ
*™Ì»b§ÏZ Hx »tä]vZwÎg‰ā
èÚ] ÜÓ³ßF³×³Ã³q ÔÖ„³Òæ ǃ*
28

~*Š ~g ‚ î à+Šāì ~g ZŠ)f ~g v Œ^ßÖ] o× ð]‚` ]çÞç³Ó³jÖ ^³_³‰æ


àäVrZ‰J
?c* -?N à+Š]·gzZ ]‚n` ÜÓn× Ù牆³Ö] áç³Ó³mæ
-
X ƒ àÐ M ?b§ÏZJ
¹Æ kZ „ì Âõ ÒÎZgzZ:%n }gø©]§Å] vZ wÎg
-Z ëā÷ {Š c*
q +
i ãZ ( WALKS OF LIFE)UÆÏ0i ãK̈Z ÷ U}g‚
-Zh
}g‚òŠ M q +÷á ¬w‚g ZD -ZÐ ` MQ M
Ù q  y Z~ Ü
h™7©q Z »ƒ
 Å kZ ~ˆq
ƒ -Z Ëā÷ ãZ „ˆÂ ` M pǃYÄg ñZg~ V‡
) Zgiì êŠ 
÷ˆÄ ~ ® rÏ0
+i ~g ‚yK̈ZÆ™ P.H.D~ õZ',Å õZ',
á Xx¥**
Ù ` M Ô÷ ñ÷
~%C -bZ ~ bÃ
gzZ ~ ~ pz~ 8
yK̈ZgzZì ŠŽñ~ˆC
Ù {zì ðÉgŽ Å] g—ì [ | (,Ð M {Š c*
i¹ D
-V˜~gzŠ T
òŠ M ì Cƒ ÅÐ M Ð kZ ðÉg Å]vZ wÎg ·ì ( J
ä™] * Ü zkZ~ì 7— ðÃ~kZXì x **
!Ž ‰ »kZ ðÉgªZzāì øÎ
~{~œ”ñÑp=~ *Š]vZ wÎgX ì {g ÷ -Z Vƒ`
á Zs§ÅÚÍq
Å\ M ~Y 632yŽgzZ Zƒi ¸ M »kz6,\ M ~Y 610ì ]Š ÑzÅ\ M ~Y 571
]!*
Åä™g¨X ¶„gƒ qzÑ~œ,‚gzZ ¶„gƒ »~œ”ì ðƒ] Ãz
q HÅ *Š ÂñÑp=\ M Z
ÐVƒ Ì… Y ÒZÐ ~ \ M ?¶ª # āì
q HÅ *Š ‰
Y 632 ™á Ð Y 610 Åœw‚ 23 ä \ MQ ¶ª Ü z kZā
MðÃw‚ 23 Ô÷Ðg ±Z ~‡w‚ 23 gzZ÷Ðg ±Z F¹¼ w‚ 22ÔJ
-
CY 1984ÍÂBŠw‚ 23ú{z÷vßÆ/~(,
ÀÌZ Âì á Žì 7ā²
N*
g ðÃÌ[ zZgzZì c*
Š™ 0*
',[ zZ q
-ZgzZì Åœw‚ 23 ì @] !*
Å
{z ˆw$
+qC þ 0*
Ù XH ',[ zZ ~ˆC +
Ù Æ Ï0 -Z Ëc*
iÉ 7~%q 7N*
ñ
+ÃUC
w$ +
Ù ÆÏ0iä[ zZkZā ¬Š äVrZ~ˆ¸]§‰
Ü zkZŽ vß
Ã~ {”ZgÄÜ~p{z¶H~p{zX åH 0*
',ä]vZwÎg·Žì c*
ŠÄg™
29

Œ Z gzZ ì ] Ãz Å] vZ wÎg ~ | 11ˆ Æ ]Ãz Å ]vZ wÎg ì C M


BgzŠ »{”ZgÄÜ{z÷Ž w‚ 30
ÅxsZgzZì ;xs Z~gzŠ kZÝZgŠì @*
Vƒ ŸÆ νZ Vƒ ] 5ç ~B; Æ Vâ ›¤
/Zā÷ ð M t ‚ ] »',
Cù {Ñ çQ ÂVƒ}g ZŠ Z äÓƒ #
C M Ð }Ñ çkZŽ ì Òp Hì á Ö Ó
ùÆVß ‚ 30 yZāì { ZÍ *ŠX Å5ZŠ Z Åt £gzZ Åg ZîZ Åt Ü Z Åg ZŠ™ì
mY Å77wVÅ}Ñ çÆgzŠ kZÆ{”ZgÄÜh +÷- ` M ¸ ] 5ç
áJ
t ‚Æ \ M èG4$M‰
āt {zVƒ ` ä™] !* Ü z kZ Xƒ e**
Ì{Ò Mh +÷
á gzZ
-ZāñÑ~pŽ] vZ wÎg·
Åw‚ 23 gzZ 劎ñ~ [²Ð ¬Ž {Ñ çq
Åy Z ˆw$
+V Š
H0
+i ÅVâ K̈Z VÅÑā ðö ™w˜q ðÃÃ}Ñ çÏZˆÆœ
Åy Z ‰ w$
+izgz ‘
 Æ y ZgzZ Š
Hw$
+Ã` » yZ Š
Hw$
+g ZŠ™ » yZ ˆw$
+aÎ
»y ZgzZ Š
Hw$
+wŠ »yZ‰ w$
+yŠÆyZgzZ ˆw$
+'ZgÅyZIw$
+HOBBIES
w‚ 46Ô 46 Ž ÷ „ ÄÐ~ ë÷Hw‚ 23?N C Š
Hƒùt Š
Hw$
+r â Š
+
]vZwÎgp~Ï0 /w‚23Ô23iŠzŠzŠ÷Æ}gZ¦
i~gÅ÷Æ}gZ¦ /

gzZ å H ¬ ¶Òà H ¶œH å g » i§ H c*


Š™ ù x » {z ä
30

c* - V¹ ñƒ Dƒ Ð V¹gzZ å H qzÑ x » Ð V ¹ å H ~ ˆ
Š àJ
Xì Ôg¨„¹n}g ø` MŽì ]!*
{zt
**
™ qzÑ x » Ð V¹ ce *
*™ H …~ ]Ñq Æ ` M
Vƒ Le ~ pÐ vÎ Šp ë~ ˆ 6,yZ ÷ ] ÑZÎ i Ât ce
6,] vZ wÎg Z
# ā ñY ~Š 6,}Ñ ç Æ ‰
Ü z kZ zÂ Ï ~hðā
2 0 0 8 [ Z » T ì grFŽ tZƒ ~ ~{ ~œ ” i ¸ M » kz
4 4
Å 7 ögG‘ ]| ª ì ;g ^ Ð ]Š Ñz Å 7 ögG‘ ]| t Xì
/Ï0
}gø gzZ ~g Z ¦ +i äVrZ w‚ 3 3 Xì Š
Hg ¦
/ā²Ú ZÃ ]Š Ñz
àÎ 7Z ā ÷ ë ~Š· gzZ ð| Š Hƒ だM «g ._ Æ }o
+
3 3 ˆ Æ kZ X ÷ {0i {z ._ Æ }o Æ ïGE 4hÒX3Z ¶ ~Š }Š
7Ñ ðà ~ *Š ~g7~ kZ ì gzŠ Ž » J
- ~{610 ™ á Ð ~{
  , z ¶ª
÷ …Y ƒ qŽ Å *Š~ ā² kZ Xì H y M Œ Û c*
M
á Z s§ Å kZ ~ VœP èG4$M
n Æ ðÉg 9Æ vZ X Vƒ Y™ „ {g ÷
-Z ¸ D M „
yZ D™ ðÉg Å VÍß D Ñ p=9 ~ }Ñ ç q
yZ vß ¼ D™ œ ~ }Ñ ç È zg Ð ðZ',D š s§ Å n Ã
D™ ×zg à }Ñ ç Ð g ZŠ™ LZ {zQ ! ô ¼ gzZ D Y 0 ~g Zj Æ
p ;g ¸ Ÿ t D Y M ÑgzZQ b§ ÏZ D Y 0 wV q -Z {z
g4G‘
Æ w‚Î b Ž ÷ Ñ uZz]vZ wÎg· ˆ Æ 7 ö ]|
(MEANS OF ² V c*
œ6 Å äâ i kZ ì t
Û » V-œb ñ Mˆ
q ðà Šx **
$Z@~ *ŠÔ¸ 7{Š c*
e i ãZ C O M M U N I C A T I O N S )
+Z Æ V1 y Z å7¼ nƒÂƒ ~ V1 h
V´p ~g ‚ ¹ Ìg0 +÷á
/Z% Ž Æ d
vß F Ð ~ \ M ¸ œ $~*Š ‰
Ü z kZ ‰ˆ ~Š™
31

/
o Z• o Zcyî#Z ð‹^ä ù VŒåœ $z D‰
% »d Ü z kZ y**
- Ð Vƒ … Y 4
ZŠ‰‘Ó~(,~(,V Œåœ
/ ,
Ü z kZ ÌyZk
%‰ Z÷ ñ M^#}g ‚¹ {)z
/
uœ% åa ì @* /
Y¹ SUB-CONTINENTÃT åy*zyt {g Z‘ »Dœ%
÷ ñ Mt ‚Æ*Š szc] Ñq Á¹ÆkZ ;g ÉÐ *ŠåÂu~ *Š å
/Zpì 7{æ7 ÂÐ DIZ {z ¶ª
¤ q6fŽ Åy Zy** ,
-gzZ yZkZy *zyp
+(ŽÆyK̈ZāOgt ‚ÃwßZî*ÐOh!kZ \ M
iÅkZ „zì Cƒ„z aÎgzZZ
$Q Z }ì CYƒC
Zg øŽ »Ýg Ù ªÐ aÙpgzZ•‚ ÄpÅkZ~ Ï0
+i
c*
ìÏc* á Zƒ k0*
ì ~Š ÷ ZƒZa^}ƒ µñ»ÙpV; ÆkZì ð¸
~ y JZ c*
ŽgzZì aÎgzZV; Æy Zān kZ ÇñoÐ j§gzZ {z ÂñY M µñðà »a
}i ÇñoÐ b§gzZ {z ñY M µñðû ÙpaV; Æ kZì ð¸ ~w',Zg ø
÷Z+(gzZ„z aΎ ì @*
ƒuŽ ~ ‚fÆ òŠ Mān kZì @* Û » y Mz
ƒ t
E
Ž™Ö™VïgzZ ~²÷ é5.’VâpÅyZì k
á •‚ V G ŽÄpÅ}Ñ çÐ ÏZ
ìŽ ENTERTAINMENTª** -ZgzZ **
÷wŠ »}uzŠq ÎRì @*
YH¼
+Z\ M »y**
,™{ i Z0 -āVƒ;g Cn kZÃ\ M ~tì @* +„i Z0
Yw$ +Z »ƒ
 kZ
ÅyZp Y™7yÒ~ ‰
Ü zÐ } hðkZt ‚Æ \ M [ Z ¶aΎ Åy Z
~VÃaāì 7aÎ{Š c* iÐ kZ ¶H aÎÅyZāì „g™C $
Ù ªÄpz d
GE
ì "N} (,} (,N Y Š ="
$ · Ì~ VƒÇ]Š „gzZN YbŠ Î "

„z Ì~VzyN Y ~ŠÄg™ ¯ V »gñÅVî @*
-ŠgzZ ÌÆŠ%gzZ ÌÆ ]gú
VÃa y Z÷g" $ Ð ¹ Æ yZBNŠ Ì` M åwqt» y** - ¶cgr e
B &
Í Âõ+g E
r â ŠÆy Zā c* ÆVâ K̈Z· „z÷ ñƒÑ ~ VzàäZ6,ÌÌZ~
/ù Ï0
ãg Z ¦ +i ǃ Hˆ Æ ä%ì H Za ä ¾ì H] Ñ»ā å7t~
+
Ï0i b§Å Vzgâ Y ƒ ¾ ƒ 3 ãc*
²ÙJgzZ ð§ " aÎ ~g ‚ Å y Z ' Ôce
32

¬ å H~ y *zy Xì ]!* /
ÅgzŠ ¹Âg ZŠ™z t ÜZ ¶7Ð M Ð kZzg Z ¦
MÚZ6,gîm{gzZ »ö6,Â[ Z åYy Y7òŠ M x ¬h
[Zì: â i », +÷á ~ äâ i
6,V ;zìöÅ·_Ž ÅyK̈Zāì Š
HM J
-V Œ[ ZDì ð‚gJ
-qC
Ù Å *Š Â
haÎ\ M Aā ðƒ~¤
M /âZ ~nâZ S
QâZ {zì ÄpŽ ÅV ƒzyì *Š ~g‚
+#
Ö |$
# $·~VzgqÆy Z ðƒ~¤
Ö å÷" /{Š c*
ik
HkŠ ÌÐ kZÉ ÷
,
ðƒ µ ,k¦ H~ kZì ŠŽñ 0*
: » yZ BNŠ ™ Y ~ ÂLgzZgqÆ
‰¼ ¸ i=z ÅyZgzZ <
Ø è » yZ aÎÅyZāV ƒ C H,ÅkZ~ [ ZX ÷
÷ ŠŽñgqÆ y Z Ì~ yÎ 0* $V; zågqZ (,¹» y Z ]oÎ
gzZ å „ "
/âZ gzZ !*
Å y Z ðƒ ~¤ t ÜZ âZ ~ yZ ÷gq äZ6,Æ yZ Ž ~ y*zy
ë ë‰X å<
Ø èc*
aÎÅy Zt }™:I Ì9 ŠÃyZ òŠ M pÑāì ~g 2
+(}g øŽ ¶ ‚f » kZÐ ÌZā @*
÷Z ƒ Yá K„Ð ‚Ã^ N*
gā÷
# ÂÔ ._Æ kZì ]y
HX ÷ D Yá Ãa ~ { Ç]Š „KZ {z Z M ì +Š
Ö å~ c Z™ ǃ @*3Š H  ǃ @*
# Yá ~gqåÃe \ !*
Ð Vƒ D™
IZ {æ7 ãK̈Z Ž ìgq»
D 2H {z ì aÎH Å y Z ÷ ”7 ÃyZ ÷ Y ¡
̎ Åy Z å¸ wq Ì»y Z ÷ <
Ø ZègzZŽÆ *Š b§ÏZX ,™g¨Zg f \ M ÷
t Ôì at ì Ùptāì Äp ~g øtā å¸ Ýq » kZ¸ }ogzZ aÎ
+Z\ MÐ kZì ;gƒ~ *Š ~g ‚¼ ¸ÔìttÔìttÔì ]Š „
āN Î { i Z0
 ë Â] !*
÷… Yƒ âZgzZÔåa **
H~*Š ** -ZgzZ 'â ÃvZq
™ Y7ÅvZq -Z© Â
/Z å7ZƒXÐ Vzqy Z Ì[²ā
ā²°»[²n ÏZ å7®ðÃ~y Zp¤
# å7œ
» yŠgt Ð V- œF¬ Ð kZ ñ M ]vZ wÎg Z / $J
%» d -
Û ZzÐ ù Zg fXb§ÏZgzZ à¥pðÃgzZ ¹F,
Cƒ] ZygzZ÷D Mb  ðÃå‘´
Ÿ ŠŽz!*
ÆkZ å7V; zt÷CƒÝq—œ´‚ M ÷D Yñ¯]P÷
ì MÐ Vz9gzZÐ kz{Ñ çV˜ān kZ¸ ‰ØŠ ="
$J‚Î&~
33

ÅvZì @*
™{>ÃVz•Æßāì @*
/Ú ZyK̈ZV ;zQì @*
¤ ¸g »kZÐvZ
Y–
Vâ Z³ñƒ Dƒ yK̈Z {zāì C M Zw+Z ðÃ6,=Åy Z6,aÎÅyZÐ s§
àáÆ kZ å Š
Hc*
¯ n Æ© ÂÅvZŽ ~ykZÆvZXì @*/{Š c*
Y¤ i ÌÐ
Ìx **
»vZ¸ B6,½ Z',
Z +ŠÃ\ M LZ {zgzZì y »vZtì q
-ZvZā¸ … â
ÆkZ Ìx **
»vZ¸ D Y n x **
Æ VG Ì~ s Zîā å¼t np¸ f
e
COMPARATIVE +Z Ã\ M ,™·_ \ M X¸ f
Ç ñYƒZi Z0 e B‚
+'
\ Mh × gzZì @*
Y*
c J 7,Ãy Z÷Cƒ~] xsZ} Z * ZÁÂÅ RELIGIOW
+(Æ VÍ߉
Ž ~ ËÆZ ,
Ü z k Qā Ç ñY ïÌ~ V-k$Ñ Â,™ÒÃ
~Š < „ c*
» ~g ‚ ä kZ Âì c* # ?¶H {z ¶ðƒ µ~½*Š Äp
M xsZ Z
¹Ž ÇVz™W~ˆ6,{”ZgÄܶH{z ð M ~pŽ~gzŠÆ{”ZgÄÜ
Ž ~ õg @*
~g øˆ w‚Î{g !*
c*
ˆ w‚g ZD á Š !*
Ù Ð ] g—÷ {÷ }g ø ƈ
yZp¸ ‰ −gzŠ¹Ð xs Zë Â~ w‚g ZD /{ ÷
Ù ªs ™÷}g ¦
Ù ìC á Š !*
Å] ·gzZì W,Z »xsZ Ïñ M Ã7}aÎà ZzVƒ zy c* ã **
- Ã\ M ÌV; Æ
ÃIZ Ž åc* # Š ä T å{÷
LG
Š™ ~g Y ÞZ èE º Z~ y*zy Ôì³ » š
á Š !* M F,
{z1™Š XZ+Š *CZ~« £Æ+ŠÆ]·äkZā÷ë „ D +%ÃkZ Â{z÷
E
Š c*
Ð x **
iZÃT{Š c*  Ìzyì WZ ÿL ›!{zāì [8¹ ÃV ƒzy
iÐ ƒ
~K¬ òzëHÇ** $i8
xsZ ä Tì íZg øŽ d -gzZgzZìº Z {z ÷ D™
-Š 4,
q Æ Vƒ zy {zHx » Zg ‚¹gzZ N` —Z°Æ ._Æ xsZgzZ c*

Þ ‡{Š c*
{z „ ^z»g ~ yZ¸ " µŽÆ y Zā n kZì ¿]Ð. 
iÐ ƒ
} (,ãZ Ð Vƒ yZª™Ít \ M pÅ ã Zxw‚ k ä d
$i 8
-gzZX ¯
yà eY 7à e ¿{zŠŽz!*
Æ ä™ ãZxw‚k gzZ äƒ yZx » º´
O
èE±Š {z w‚æÐ ~ w‚kå#Ö |ZgZŠ ‹Šāt ZuzŠgzZ ñY™hgā
æì ;g w'~ V lw‚æB‚ÆVV%V; zgzŠÐR,
g ZÊ ì ;g~
34

‹Š {zˆw‚æ ;g@*
`# Bª
Ö Óx Â~ k q™Ö÷z e M 7‹Š {z w‚
Tg D™ƒÒÃkZ zy n ÏZ ¶~Š Ãli ‚Y% ä kZèac*
M :Zz
× »º Z kZāVƒ;g™] !*
Ž )g Z' n kZ~tXì íZg ø {zā÷Bú ZgzZ÷
]c* × Æ kZ å1™Š XZ +Š *åŠ
M Ì~g Z' Hƒ D
+% ( ì ¿Z',Hq
-Š 4,
}g ø
$ãK̈Z ðÃÔ"
" $»¶; ðÃì ðƒèÏÆZe
$ Mh
+÷á Ì6,GÅkZgzZ÷ðƒè
$ÅVâ ›ā n kZ ì 7(Zƒ Š
d Hc* $ ȼ Z k
ŠÎ„" ,¦ ãK̈Z ðà c*
~ kZ÷ C M~ŠŽz,qt~³Æ Tì ~ ‚fÆ yZ aΎgzZ Äpz
× Æ òŠ M‰º Zp;g @*
` M zy Ì~g Z' Xì 7öRðÃÅkZ
™{z ̎ ¹!*
hƒù V;z¸ vßiZ¹Ž y›}uzŠgzZd
M $i8
-gzZÔn =7"
$J-
ãK̈ZŽ~kZ åH~{”ZgÄÜì ] !*
ňw‚Î{g Š
HÆvZwÎg·tÂX¸
+( ã K̈ZgzZì $
àVŽ ._ÆZ Ë ƒ "CHASTITY" gzZ "PURITY" Å aÎ
gzZ Š%ƒ kˆZ » ]Zz) ã K̈Zƒ kˆZ » ÑÅ yK̈Z ~ Tì Yƒ {Ñ ç
: °»Z ** iƒ: Õ},™: †t £Æ}uzŠ q
B‚Æ˃: CŠ c* -Z ]gú
ðÃñ Mxs »ZÃòŠ MC QÃËgzZ ñY ~Š: à ÇÃ}uzŠq
Ù ñY Œ: S -ZgzZƒ
/ZtƒÄZу {Š6,ƒx Z Zƒ[Š Z÷VALUESãK̈ZŽt ñÎ: »È
ð•Z KZ¤
gzŠ!‚ ðJ e »”–1Z]|ì {”ZgÄÜ{zÂì ø
[Š~ ãK̈Z õg @*
~ZgŠ
{g !* Ö Óä ”/]|J
gzZ Å# -w‚ kŠ Š
Hg ¦
/„~Š
Hg ¦
/~ #
Ö Óx PZ Â
ì ÄÜgzŠ!‚MŽtgzŠ »”Z]|QgzZ Å#
Ö Óä ” y¢]|w‚
haÎ\ M¼ Ac*
ā÷M ce **
ƒ(Z {Ñ çãK̈ZāÙp°\ M Î~kZ
-Z n ƃz c ðYZ n Æ ~4 Å Vâ K̈Z V;z Vƒ Tg y K̈Z V˜
q
)**
g »ÝZìtåV;z¼ƒ haÎ\ M¼ A6,
 { z÷ M gîÆx Z ZÆ}uzŠ
H7x »6,wC –
7e c*
^ðà L~ w‚ 23 gzZ ¶V¹ *Š Ô» ]vZ wÎg·
Æ”y ¢]| Â~ {”ZgÄÜgzZì Z(,k
HFÐ y Î 0*
{zì Ž [²~Š:
35

-],
J -y j
Z4Z Ð M Ð r ^OŠ ZgzZ ¶_ M ` ¯òs Z J îjZ gzZ yZ(~gzŠ
÷7!Îë c*
3ŠÆ™ì‡{Ñ çòsZ~ º´} (,ãZ 󉈃 ]q :
+ZÆÜæ~gzŠÆ {”Zg ÄÜD™7R,
~ V¸´i ZgŠgzŠ „z åx Žg0 Û
 ¹!*
^ß(ƒ gzZ åx¼ {Š c* -Z(C
iÃVß ZzÜæāì 7tåx „q Ù X åÌ
V;z[ Z÷ Zc*
g 53KZ ÅM%Zāìt {zìÄŠŽ …ÐM%Z ` M ¶^ã
…Z (,
gzZ—Z°gzZ]1œXvì Zƒc*
¯yjzðZ Z (,
™^ßà *Š ~g ‚äVrZ
îjZ ǃì Çì x ÂZg øtā÷D 3ŠÃVzuzŠB‚Æõ} (,
?ÂÌyj ì
e¯ Ã,z54 KZ ?ÃkZì 1™ ì ä
ì »M%ZŽ D Ñx  „z ÌVŒ f
ì H ìÃt Z²gzZ÷Ð yjx Zg Mìg%7Â}Ègā @* +÷
ƒ:ÄŠ Ú Z…h á Â
Ë Cƒ: CŠ c*
i ðÃÐ Ë@*
ƒyjz ðZ ÌV; z CYƒÃ,z55ÅkZ t Z²Â
„g™x »—Z° @*
ƒ s »Z @*
ƒ w°@*
ƒ;gƒ : O» Ë Cƒ „g «
: ] ³ Å
gzZìgzZ x ÂV; LZgzZì x  » ^R^ßVŒ p@* +÷
YƒJŠ MÄŠh á Â'ƒ
ā÷ ŠŽñÌBV+ZÉ å7(Z~ {”ZgÄÜ÷gzZ ]Zg £ c VzuzŠ
]q & Z ~g ‚V;zgzZ 1~ x OZ LZ ÃkZgzZ H ì ‘´ q
-Z ä ` Z ¯Z y ›
Cú Ð V ;z Ð zz ËQgzZK wßz LÐ y Z gzZ X쇗Z° XÇ**
¢
ÃyZ äVâ ›p1á Î 1á… Žāì @*
ƒ, Z~ *Š LZ 7,
*
*™à {‘´Z 7,
x ÂrZ°s »Zw°»ëā¸n6, CkZLtÐ ?äëāK:Zz[
Šã
I5H
"
Ô:ZzL}g vt Z®ì Z 7,** Û èEj½G
Y :Zz…ÐzzËèapÐ,™ë Z z6,
Cc*
M F,
š Æ]vZ wÎg·Žì x  {ztX A : wV ðÃ+Z~ õg @* +÷
Å *Šh á
ˆ MÐ V¹~ptˆ MÐ V¹„tˆ MÐ V¹ aÎtåHì‡~*Š äVÍß
wÎg·Zg ‚ w¾tā vÎ\ M¤
/Z Xì »]vZ wÎg·w¾ Zg ‚ ð2ä ¾t
vZā÷ ‰ }Š y M Œ
Û [ Z…gzZ‰ áB‚ LZ wßZ}g ‚{z[ Z å »]vZ
Å]vZwÎg·t Âå7n }g ø{z‰ á „B‚ åŽ {zz™™f™ñ Äz™vZ
36

ãK̈Zā¸ ‰ ™} Š x  »ÄÜ]vZ wÎgŽt Xì ÂtÉ ì 7p°


ce ** ƒ, Z] 5çtce ** ƒ{ Z', u, Zce ãƒ#
Ö Ó+Z~}Ñ ç
ø ßF×û‰ø…ûø] ^³Úøæø c*
ë àønûÛô×øÃF ×ûôÖù è÷Ûøuû…ø Ÿ$ ô] Ô Û ävZ »arG
⁠î*9gì ;~ÝZ¸
/Zāì 5™}Šx Â(Zì 5™ ¯ ØgÃ\ M nÆV˜ }g ‚ Âä
~ kZ¤
Ù gzZ wâ z yY x Z Z yEZ yjðZÐ Z Âìg Ì›) ðÃ
~Š ‹g ÇÃkZ ÅqC
ÌÃ kZ ] Zz) ] ³g ‡z ãK̈Z p7]!*
ðà Â}™ Ì: wJxsZ n Y
yZ ëìgzŠ » ` M Ât‰xÌÃVÇ)~ {”Zg ÄÜi Z ³Zt ÏVƒx
MÚZÔR,
, ÛìgzŠ » Yß (āŽ ÷ Æ~ 2008ëdŠ ÷ 7!ÎÃV Â!*
Ä x¥** -Z Xì INFROMATION
~²q TECHNOLOGY ìgzŠ »

,
÷CYV( k¦;) V;zÐ VŒ¸~Vz²gzZì „gƒcZR,
Âg ÎZ G B
¹F, ,
ì ꊙ~g Yk¦Å î Zz Ë}g øÐVŒˆ ]|Š M c*
4{gG Ï! !
7eg » !Ù k0*
Æ‚Î÷ 7eZg vß}g ‚~ k%Z Ì~gzŠ kZÆ
}gø »X÷ìgQ|Ž ÷òŠ M ±), ZÄÑ{g VZā ð M¸VâŠÔÌZì
2008 ~ o‰M%Zì 7„ [  [ ˆ ðÃk0*
åcZg~2007 c*
+Z »gzŠÆ^Û`ß ä×#³Ö] o³•…y¢]|gzZ/]|²ì 7
¬w‚Î{ŠaN Î{ i Z0
+Z\ M å„*
{iZ0 *™Ç**
쬻+ŠåÇ**
x» >2i~gzŠÆ ”/]|ì ] !*
Å
ðà Âc* Ù åÇ**
èYì xi ÑcZg ÅòŠ MC -V˜gzŠ » ”y¢]|āN Î
J
/Â%Æ ASSESSMENT ǃ ÑZzh
7„ì {g Z ¦ e c*
ǃ ÑZz ¶Š > 2i ¿
:Ž ÷ Dƒ} hð÷ á Zz ¶Š c* e \ M c*
÷ á Zzh ì 7„ ^ðÃ~Š
òŠ M ðû *Šì ~gz¢ASSESSMENTÅ K6,Z6,ÅòŠ MC e
Ù ÷ï Š:÷f
Å > ð±Wi Ð (C
Ù å Ç**
V ¹ ¹!*
åÇ**
~Üæ sÜ{z Y ā YÈ 7th +÷
á
]|ì ¯gÍ„ g¹Z > ð±Wi¶„g YÅwßzgzZ ¶„gƒASSESSMENT
+Z \ M gzZ ¶„g™wßz > 2i b§C
ā N Î { i Z0 -gzŠ Æ ” y¢
Ö ÓJ
Ù „#
37

á Z s§ÅkZ~ åeg kg ðÃ: ðöCƒ ASSESSMENT ÅVÍß}g‚


{g ÷
Ð x **
Ægjz·] hŽì –~ ]Ñ£ LZ ä r # ™vZqpY™7
etgzZì ÑZz ¶Š > ð±Wi òŠ Mtā åeg kgq
Xì ÑZzh -Z »òŠ MC
Ù ā÷ŠŽ ñ·,
$ M ËÅy M Œ
Æ™ ô=m{ðÃ~e Û LˆðÑ~pq
-Z~gzŠÆ”y¢]|
Æ”y ¢]|ì Zƒ Ì~ {”ZgÄÜì HÌä wÎgÆvZt bŠ™†ŸZ
‰ƒWzãZ]5çÆÄÜ~g øgzZì ˆ’âZ[ Zā Zƒêt~gzŠ
-Zā ˆÅ„t n kZ ÇñY7,*
āŽì > ð±Wiq *™„~ V”zŠÃ > ð±Wi[ Zā÷
{Òú ~g »uà T÷h-g ÔE ÔŠ ZG Y Ôg !*
zg » Ôy »Š σ 6,g !*
zg »6,K6,Z6,
,7 ZLåZ÷x ZŠÍgzZ ŽV; }g ø À` M‰ì Y™ CHECK
D Má Zz ^
-Zt÷ Tg Ù Š {zÃVCX ÷ D™ï ÷ Ù ŠgzZ ÷
ÃkZì > ð±Wi Ånq
0…!*
îE wZñZtā > 2i ‘6,Åy K̈Zt Ô > 2i Ån~uzŠ gzZ ì Š
Hg Ñ ó ó{C
Ù ªwZñZ L L
~0+e **
Î÷ } 7,9zg Vzg ZD
Ù c*
VÅÑ~ yÆ\ M Xì ðƒ’p»îE 0…!*
÷
-gzŠÆ ”y¢]|Xì wâ » yÆ\ Mt÷} 7,] ZC
tJ Ù ZŽ}‹c*
ì Z 7,
 wâ Æ ]g ˆgzZ wâ Æ ygzZ¸ D Y vßā å @*
ASSESSMENT Ń ƒ
.~ VÍßX¸ ï Š vßgzZ¸ D™wßz > ð±WiÆ™
Æ” y ¢]| å/_
b‚zgzZ Š Hc*
Š™„~ V”zŠÃ > 2iā‰ƒ {Š c*
i b) ˆ’âZ ā~gzŠ
Ù ªwZñZā Zƒêt n kZXì 7Ì]gz¢âZX¸ ‰ƒ {Š c*
> ð±Wi Å {C iÌ
}™ SELF ASSESSMENTŠpòŠ MC 0…!*
Ù {zXì îE wZñZŽgzZÏá #
Ö Ó
}™„> ð±WiŠpgzZ óÏñ M ~™b ˜Zt ÃyZ ÷ ï Š LåZÐ ~ \ M Ž L
$¾ÌŽ ~ ~gŠ Z',c*
Ð ~kZŽÐ,™„ÃkZ ǃd ~kz7,kzh Z~ d

Û
C Ü z kZt ñY c*
Ù ªŠpŽā ¶„ʼn 
Š Zz™ ¦~ äZ Æ#
Ö ÓÃkZ ñY $
å @*  gzZ¸ Dƒ ASSESS v߃
Y Hx OZ »ƒz ÅVÍ߃  āì „g™
»È ðÃ~ Tì gzŠ ugI{z» {”ZgÄÜt ¶CY Å̄¶CY à > ð±Wi
38

kZ å @*
™ÌŽ p÷ »Š » Z ]uZzÆ~ga ¶CY Kß7] ³ÅË å @*
Î7

HMùgzŠtāìt ]!*
ÅäŒX å Y$7ÌòŠ M Z(,Ð Z (,¶QZwÃ
]¬~g‚tɃ Š
H1™ÜÐ T7å Â:%ðÃ~ *Š ˆ Mù ~p~g‚
wÎgì ] !*
{ z ¸gzZ슎ñ~] #Z >§ìŠŽñ~ y M Œ
Û aÎ~g ‚t gzZ
4ZŠ ~ ,zzg ,zzgÆy ZgzZ ¶ðZ™Š c*
Ô ¶ð2¶ðJ 7,Ã/ôLZ ä]vZ
]!* /
ÅWÎÌt÷}g ¦ùw‚ 23[ZÔì Îā²»w‚ 23~kZ ¶~Š™
hƒ „] Zg ÷
Ði ¸ MÆkz»]g—÷M Ë ƒ7]!*
á Z$ -Zì
~g ‚ Â~] q
ām7yT*Šān kZ÷X] uZzÁ¹Â~ kZìgzŠ!‚:eŽ »¬
P ‰ 7„ÇgŠ c*
] ÑqÆyZ Z®÷ŠŽñVŒŽ ÷ ,~(,X] \ M
Vc*
–ƒìg k0*
Æ ̈¤1Z Š
Hƒ wÙZ » ZŠ ZŠ Š
Hƒ wÙZ » {−Zzā ÷ ] uZz
á Hg !*
Åw‚æä]x™ Zg—ÔÅ~Š ÷ zg » Š
HƒwÙZ »̈¤1Z RQ¸ D Zl

¹yj6,
~(,
ä\ MˆÆkZ¶Å~Š ÷ .]|~/
á ŽÐ ^³`߳ 䳳×#³³Ö] o³³•…"}
-Z Ð ~ y Z ¸ !2zŠ Ž ¸ y kP ~ U ~g Z ¦
]|q /Ï0
+i Å à q {ŠÎ M
Ü zkZÔåk0*
ðÃå7{ izg ðö7i úðÉ .
Æ]g—Ž å»^`ß ä³×#³Ö] o³•…"}
$¾»#
¸ D M x »ÆVÍßd .¸ D™ H¬ Ð kz Ô ¶7VÅy M Œ
Ö } Û
+
Ï0 .]|~ yÔVÃ
i Åàq {ŠÎ M ¶yÂ{Ü"} Û «Š ÑzZ ävZ
Ó g e ¶ð⠁
+
÷wq {ŠÎ MŽÐ ~\ M Ôì 7Ï0i ðÃtā¸ Tgy .6,g—p~g Z ¦
/
+Z ~ º**
{& $Œ
Ù ā÷ D™kCÌ{z ÷ d
izgC Û Æ à q {ŠÎ M Ž p„÷Â{z

Ù ì CƒL„h
{ŠÎ M VgzZ©%KzgizgC á Âq, v0*
c*
¶añe„Š`Z6,
W
ƒ Y~]úŠ V ˜ì Htāƒ kˆZ Ì‚ Zg f ÷D Yƒy.6,{z÷Ž vßwq
'úŠgzZß 3ÐÈß 3*” M k ƒ 3'ÑÃï©%ñe „z ƒ Y ~ T
Þ ƒ V˜
+
]g—ìÏ0 +
i¸ Hā åkˆZ¸ ÌÃ]g—ìÏ0i Htì@*
Y MßòŠ MßZh Z
ÆVÍßì ;gƒÕÂ~ *Š Ôce **
ƒ Hāc 䙄zg¨¸ D™ c*
Y− Zwg ¸
39

Ü zzŠ k0*
7„b ÆKzg ʼn ƼgzZ ÷ìg Zh Z…¼ì „gƒ CŠ c*
iB‚
 zg ì TÅnq
Ù Æ™†
g ZD -Zā ¶„gƒ ]!*
„ ÀÔ å@* Ü z kQ ÷
ƒt ̉
-PŠ ZPŠì ³9zg
íÑgzZì Ì~ ß [ Z ¶Q¬~c Z™gƒÑì „g,
- „ x ¬ Â9zgÎg e ÷ ìgY™h
Ž ì 7„g Ñ Â » kZì „g , +yvß™ Î
¶ðà Â]Š „¸ Tg !Î~}g !* e vßÆ6 d
ÆÏZ]g—X ÷f $¾
Ð s§ÅvZ Š
Hƒ i ¸ M » Ï0
+ -ZgzZ ð M kz6,] \ M ~ Zwg ¸ ÏZ Ô7„
i 5q
ðÑyZZâZ Å\ M6,\ M¬Ð ƒ
 ì ~Š ]úŠ ÷`Z\ MQX ì ð M e
$Z@
Tg „~ yŽ ñÑyZZZ]|gzZ ñÑyZZ–1Z]|„
 zŠÆ\ MQ÷
ÅËX ÷B‚Æ\ M ë,™Ž \ Māñ Má yZZ™âxݶ/Åw‚{g !*
¸
~(,Ð ƒ
 ÅÄZÑ-
$c*$â Z ÅyK̈Z kZt **
Š- -Ñ~ uÆ kZ »âZ
Yƒ q
+
×Ô¡ÒZì Cƒ ãZz~ Ï0iwyÆZ ÅyK̈Z6,
gîm{ān kZì ?Š
+y
ÒZQgzZÐ ,Š á g-it Ð ,Š ™h 
} Àtā÷ D™}°z c*
ƒnç »
Ëì @* +÷
ƒg Ñpѹ òŠ Mh Ù !*
áC ì „Y {Š c*
i ~çt ÷Dƒ7}g7 }°z
ÑÅkZ {Š c* 8™tÃÑÅkZgzZ **
iÐ kZ ¢ -Ñ~uÆkZ »âZÅ
Yƒq
.]| c*
kZ¬vZèg"} ñÑyZZ¬”–1Z]|X 7e]ogzZ ðû
”/]|ñÑ yZZ ” { Ú]|ì ;Ð M xs ZQì ÂZ(,*
*™ê »
» ̈¤1ZQ ì gzŠ » PERSECUTION āì c*
M ÌgzŠ {zQ gzZ ñÑ y ZZ
V;zQgzZ‰ á p=`¤\ M Š
HƒwÙZ » vZèg"}
.]|gzZ Š
Hƒ wÙZ
yZgzŠ ÏZ Š
Hc*
Š wïÐ\Ã\ M å/µ»OÆ\ MQX … Yƒ
 ë{zZƒ¼Ž
ì x £t»\ M ÂV; ÆvZ „Y7gŠÅ\ M *Šāì ðƒ‚ ` ZcÃ]\ M
ˆƒ]ós§Å¶æQ w‚&gzZ w‚zŠ w‚q
-Z ñÑyZZ vßƶæQ
{g VZ c* B ì uZ k
Ù {Ša {z ~ Tì tçk
g ZD B ì g$
+kB Qˆ Æ ]ó
$ZŠ™ƒx » **
ðÃÃVâ ›ëā L ß ñƒ ¸ - gzZ¸ ñ M ä™ »™áH»
40

{/‰ V÷zB‚Æ/ôÎ{Ša]g—Â÷‰ :ZzZ


# gzZn à7yv
tā¸ ìgÈ{z¸ y ZŽŽÆ yZ ¶]!* -Z nÆ yZt Ôc ä™
ÁyZªq
/Z D™ H¸ ¹x HÆ} /{z pzŠg â Ãy Z ÷ ‰ M yòŠ M Î{Ša
ÂDg â ¤
,Šg â ÃVâ ›ā @*
~kB ,™UŠpy›ā¸ T e {z îŠ ¤ *Š ~g‚
7B;ä?} ŠoÐ}g M ðûì *
*™ñā åZƒc*
Š $(Zä]g—p
,
]vZwÎgt~7 ÆH!*
ã™ *ÃyZy c* B ÃyZì Hñä/ô**
Š7µñ»ä™k VZ
÷ìg Y™ƒÐ y}g vëgzZ¸ ñ M äg â ¶æ …?ā¶ì~(,¹ Å
TURNING POINT{ zÐ VŒ Ù !*
¸ìgNŠ¸ ÂvßÆC ÔZg ø1™ Hä?
kŠ ä]g—~Š™„ŠpäVrZ ~igzs ÜÅiu *Š
Hƒìlˆw‚zŠ ì
Hƒ ìl ¶7„ y Y~ y Z 7ðÃðƒ Âk
Š B ~Š™É` ¯B‚ÆVñŠ Mg ZD
Ù
Ù*
xzg„~ËÆ kZ ÷ ‘ oèC ! Ž ä g—Ô Š
Hƒ ̈¸ xsZ6,[²}g‚
-VŒ ~ Ï0
Æ xs Z J + i Å]g—ì Zƒ¨ £Ð āÅyZk,
Z Zƒ¨ £Ð
x © ZQgzZ Š
HM x » > ð±Wi~kZB› Û Ãg—ˆÆl ìŽQ¸‰ M ] 5ç
¸ V˜ V˜ y›V M',h
+'× ‰ M b)Æ V
$Zgz b)Æ t : b ïgzZ ‰ M
@* -ZāI’] »',{Š c*
ƒù {Ñ çy›q igzZ ÅkZ~ {”ZgÄÜå:%i
ÅÏZ vßì yjðZì ¬Š Ìä VÍßXÐ ~ VÍß\ M k%Z » ` MX ì
å~ {”ZgÄÜ Âås »Zw°gzZyjgzZðZ {Š c*
ik
HÎÐ kZ÷D™p°
å c*
Š™ä y]¤÷ŠŽñBVì Y Mu„z Â, ™¿6,xsZ¤
/ZëÌ` MgzZ
+Š:%à *Š ä VÍ߉y]¤¤
Q Âì 4ÐM%ZŽ c*
h /ZāÃ k%Z ¶1¸
# ™wD Zh
)´÷] §r +zY=rÆ^gÃð;gƒÑX ÏñYƒ„ +Z *Š
x  rZ° » y Zā¸ ‰ .
Þ »6,}gzŠ Æ yŠ {gG ~98 cŠ {z d
W Æ wD Z
Vzg ¶ Z ÅY 98cŠ ¶÷лö6,ÅyZ~gz?6,3Zz÷D MÆ™ STUDY
/Zā ǃ ŠŽñÌ[ Z ~
Ö Óx  6y ]¤¤
y›&zŠ Æ s »Z w°gzZ #
41

Žì x Ât X ì6,eg kgt 5Yƒy›Špi Z *Š ~g ‚ Â,Š™7:%(Z ´ ˜


Ü z} hðkZVŒ»kZX Š
~‰ Hƒ̈¸~ËÆœ~ Ï0
+i!‚ 23Å]·
 ZpgŠÐ \ M ~÷ì 7e©q Z
Ì, z ,™·_ » #Z]§\ Māìt „
ì Yƒ7yÒ ÌÂVzŠ Î6,kZyŠ Zg ‚σyÒ H~] q
-Z Ï0
+i Åw‚ 23
+y
h ÁÂzŠ Ïðà á
C7cgÐ q
-Zān kZ Bá ÁÂzŠ Ái Z ÁÅ#Z >§
Æ]§ÅvZwÎgŽtÌ»l ìgzi Z u*ǃ̙f »Vl~kZVƒÅËB
G
+» yZ ÷ LAND MARKS
kZ x Z²Z » hy é)-²:gzY 7hg Ì ðà {™E
:[  Å]§ì Pt³7,[  Š#Z ]§ ÌðÃ\ M Ç ñY M6,
9³7,pBá™8
-â Ð ËBá 6,3Zz ÌZBá \ M [  ðà Âì
]vZwÎgā ǃ{i Z0 [™á Fâ™ ÎÏ™ö‰6,
+ZÃ\ M Âì CYS7, j§
-V¹ñƒ DƒÐ V¹gzZÆ™ q zÑx »Ð V¹¶Åùœ!‚ 23t ä
J
+
{z÷ŠŽñ9· ~g ‚ Å Ï0i Å]vZ wÎgX åc*
àÃ}Ñ ç kZ Æ™œ
wÎgX 슎ñZg ‚ »}g ‚ Â[ Z å;g F, Ü z kZŽ 슎ñÌy M Œ
Z ZhðZhð‰ Û
+
÷ ŠŽñÌ]uZzÆ {”Zg ÄÜ÷ ŠŽñÌ]¬~g ‚ Å Ï0i Å]vZ
™;6,] ÑqÆ` MgzZ™áÃVzqy Zëā !/_
.ce/_
.?ì Hx » »ä™
-ZÃVÍßÆ
ROLE MODELnÆ VÍßx  »[²~Š:X Ù7w Vq

á Š*
7we â wzg nÆVÍßÌ{z¸{ ÷ !Ž¬w‚ÎÐ ` Mì > á Š !*
Ø ÷ ì7
yZ÷! ô”tzç]|¸ 7we â wzg Ì{z¸ Ï„Ž¬w‚g ZD
Ù ā ‚¸
,+Z†0/ñ⠁
ä×#Ö] äÛu…m -Z÷7we â wzg ðÈÆ
Û ]nÅyZvZ¸ñ Mq
/ì”ZgÑāì ¹ÌäV7Šā c*
ãU* Š™w¾äVrZì @*
Y¹”ZgÑÃy Z
ÃkZ ÂǃòŠ M 6º Z ñ3Š ÂÆ™x » ðÃpì g »nÆ+ â #
Ö Z Ât X ÷
Â@*
Y ï{Š c* /Z å5 ‚ Z hðµñÃy Zì @*
i µñ¤ U*
Y ¹¬ /Ã/5Ô Ïƒ „ ƒµ
gzZ ' /ôgU*M Ô] wÎg ]§z <
L Ôˆy M Œ
Û ì x » {z ÂD™ó**
g » {Š c*+÷
ih á
42

/ZÃVzqVzg eyZ÷ñ0*
à *Š™Ägt ‚ë¤ g etì R6f Å *ŠŽgzZD» ` M
Ù ì Ï\ *Š ~g ‚ìg »Ãä M s§ÅxsZ *Š Âì @*
C ƒxs ZtāÙ7:%t
} izgi ú÷ìg™7:%K̈ûxsZëpì ÕÌ~k%ZgzZ\g- ì Õ(
ðÃb§ÏZì 7g »Ãä™wJÌ:%ÑZz[²~Š:ce77Z Â:%ðÃÑZz
ä wD Z)´Ž ÷ p ÖZ {zt?Çñ3Š yÃ:%-Z Â÷ 7g »Ãä™wJÌgzZ
E
ÃVâ ›Æ y*zy¤ /Zāì [ ¾[ ZŽ~Š !* 0‹8 1930 cŠ¸ ¾
M! M î0E
6,T å~{”ZgÄ܎ xsZ -Zëā ÇA µñ… ÂñY Mxo {eq
-Z
á Š !*
Æ {÷ -ZgzZ ‰ Gy] PV˜ ‰ 7,}Š6,Æ KCgzZ ~g ZŠ Y ~ˆ
q
o:%{z åx » s »Zz w°Ž »xsZ™ U }Š6,{z I¿g ,OVzg ZD
Ù n
w‚J‚āk\ZpŠ
H0Âo {zceo…n kZÐÙ7~yÎ 0*
 eƒ: x » {z wq @*
Û óf}g ø pì } YvZt ǃ“
vZXì nŒ p‰g ¦
/
W ä3sÜì OnÆx »¾{z ¶ðƒ] *
gzZÅ !Ž~ qzÑì O…Ž ä
7:%»xs Z~ *Š …āì O nÆukZì O 7nÆäZ h Z 'úŠ
ì CY S7,+Z i úā ÷ ìg™ 7Â:%»i út ‚ Æ *Š ë ` M ì *
*™
# ā÷BV+Z~\g-p÷ÁBV+Z Â~yÎ 0*
Z VƒêŠwVÒZ~
×W q /Z }ˆk
-Z ƒ y›W kŠ ðä ,Š ~hðÂì @*
Yƒ y››) ðÃ
ā Ǿ {zì 7,i úä?ā ÇñY¹ÃkZ ÏñYƒ)ƒˆÆ×ÏñYƒ
çz b§ÏZì ;g™çz òŠ Mt‰āÐN CÐ Z ;Hçzì i úHx¥7Â=
Ù ƒg D™Ì?, z Ç}™t ‰ß™
hƒ Ì~gzŠ kZ òŠ M , Z Vzg ZD
Ž÷ M
… Y ] ‡zZÆ Y ([f)×òzgzZ Vƒ D™çz 9Vƒ _7,i ú 9Ç!*
ǃH Â} 7,*
*™g!*
zg » ðÈ᲼ÛâkZ¤
/Zpì $
Ë Y~ŠwVÅy ZVƒ
Ð ~ Vƒ} Y x » » ~igŠ c*
g ‹~ Vƒ} Y x » » ~g u Vƒ} Y x » » ðŸ~ā
# ™{z‰r
Æ ñ¯ y »Š r # ™āì $
Ë Y ~Š wV ðÃÐZ HVƒ} Y x » »
43

/ZX Vƒ M
kZ¤ h}Šh
+÷á \ M Y}Š 7Â~ wVÅg !*
zg » ËB¯ Ì\ M ÷
á ÅkZˆw‚āì Š
xs Z î C ì ã™~Š ÷ Hƒ yZŽ g
CZ÷āñY M Ùp~ yÆ
ÏZì Å~Š ÷ # ™V#[ »‰ā÷M
á är h} Š wVÃkZ\ Mì @*
ƒ H~
# ™ì ~g6p÷ „gƒ Vc*
r  cgzZ Y f Ôß™ Ì\ M b§
á V; Æ ƒ
Š÷
Ëā M
h}Š 7wVÅkZ\ M ÂñYƒDEATHðÃ~ yÆkZ¤
/Z,™ H
‰ì b§ÏZ Ð{zì Hä r
# ™V#‰ì @*
ƒ¼t~ xsZ6,ä%Æ
Ë ï7wV ðÃ+Zì H ._Æ xsZ ÐgzZì Hä'/ô
wVÅi úÔ $
# ™ sæ~ kZ M
ì Zæ ðà ÂÅ r h }Š 7wV Å ~Š ÷ h }Š
á p÷ M
ñYH¿6,xsZāT e7Špë÷ga Ðg0
+ZŠpëāì È »kZì 7
ß ½[ »c* /z6,6,~z K¤
÷ ìg M ßx Z¤ /Zg7ì Zæ ðÃÅM%Z Â~ kZ
Ë ƒŒ0*
á pì $
ÌÅkZì ^z»gÏyÃ~ ~Š ÷ Ö Ó~ kZ Âì Š
ßÅ# Hƒ
B z *#
yÃwVÅkZ x  rZ°] 5çÆ k Ö ÓgzZ„ »xs ZX 7wV ðÃ
RdÅ ` M ~gzŠÆ` MX σwVðÃŬw‚Î{¾ ðÃ~ V1 Â{z Ç}Š
y]¤Ã *Šì Ÿ» »#Z]§Žì ]gz¢t*
*™7:%»xsZt ‚ÆVÍß6,
gzZ ~hðÃyZ ÂÌåÑZzy ]¤Ôce 7ÌÑZz[²~Š:ce 7we â wzg ÑZz
h ™tÌÂfh
ðJ e zŠÃyZpM +].gzZ EDUCATED ðÃh
+÷á ÂQú
H{°z ä ë™ ¯ o6,x **
Æy Î * Û {ztX 57„ µñ{Š c*
0 Žì nŒ iÐ w‚
6,Vð0
+»}g øú1 »Tì ~g ZŠ)f Å#Z ]§kZt **
3Š™ ¯ :%»xs Z å
àômû‚ôùÖ] oÊô ÜûÓönû×øÂø ØøÃøqø^³Úøæø Üû³Óö³fFjøqû]çø³aöì O…nÆx »kZävZXì
h} Š7:%» ~Š ÷
M á ë ` Mì ¿ÿLE &‡+ Š7ÂðÃ7;ðà t†ø³uø àû³Úô
õ
ëÐ ¹Çƒ‹ÌäVÍß\ MgzZì ‹äVâ »yZ÷Vc*
g6, ™ HYā
]Øg Â~ Z® YYc*
`7y ƙg !*
zg » ._ Æ xs Z~ gzŠ kZ ā÷
8
Ð ` M ÇVz™^z5 Â~Ð ` M Vƒ;g™ q zÑx »zŠ Â~ Vƒ ;g™ q zÑ ¢
44

tì ;gòt³»kZ ÇVz™tÇVz™tÂ~
~gzŠÆ` M xsZāì „g’] !*
Þ ‡ÂxsZ ?ƒ C϶ ž~g ZŠ)ftˆ’qt¤
¾g]ì ¿. /Zì ¿.
Þ ‡**
ì Yƒ°tgzZì ~g ZŠ)f ~g ø** Þ ‡{g !*
3ŠÆ™¿. zŠÃxsZ kZì Zg øì »
/Ï0
ì ãg Z ¦ +i ._ÆxsZ+Š=ˆÆ` Mā}™êt¿C
Ù Ð~ëā
8™“
7ðÃz" Ð] ·ì bŠ äY 7ÐB; Ã+Špì ¢  ZŠ',y vC
Ù
.kZ ã™7ðÃz" Ð + Š ã™
Ü z {zX ñY Âì CY y YB‚Æ" _
ä M‰
h M ÌVŒ ] Ñq {zì Zƒ »gJ
÷M -y { ³ Z {k
, - **
eì àJ Zz ÌZì ÑZz
3 F,
~ yÆTāσï yyh
+÷á Ï} 7,7]gz¢Å^g70*
{ m,
zðÃ
Û ~yÆTāƒÌtˆÆkZh
ñÌÃkZì y M Œ +÷á gzZßñÃkZì y M Œ
Û ÑZz
gzZì y M Œ Û ~ yÆ kZ kZā î M ™ Î y¶KC
Ù !*
Æ ysÜāzŠ )gZziŠ q
-Zß
kZ éSE
54Xf ë H Âì ÑZzä M ‰ +÷
Ü z(Zh +Z™ñÃkZ †Ì~ï ~uzŠ
á ,Š™g0
Û ( v!*
\ M 7mðÃB‚Æy M Œ fÍ) ÂZg øā}‰
Ü z kZëā÷g » nÆ
t \ M HÔ~g ø „z σ Åga ZwŽ Âñ M òy M Œ
Û Ð y}g ø¤
/Z Bá Ùˆ
VYúgzZ…ðÃce ** /Z ÷ T e
Yƒ} 9Ð ` MQ ÂT e 7t \ M ¤
Ð ZÀF, Û Ð ³7,y M Œ
Ð Zy M Œ Û ëXce dŠúÃyZ …ŠŠ
-Z »xsZ~ *ŠgzZÐ,™¿6,j§Æ]vZ wÎg
ÂXÐ,Š™7™ ¯:%q
e| 7,êsÜt ì ~÷gzZ Å\ M ~g ZŠ)f wq¾
(KZt σ 7~g7 Рh
ŽÌV c*
…ä vZX ÷ k g ZŠ)f Å kZ p * -Z
*™p°Å]g—ì x » YZ q
-Z » y M Œ
Ž óy Lq Û gzZ™}ŠgÅ » + ŠgzZÆ™ Za yÆ y ›gzZ™ ¯ y ›
Wz6, á Z )÷D J 7,
ì {g ÷ ™ M {z@*
7,**
Y7/IÃ\ Mì ;g J 7,
»™ M~y
9
( ÷ìg}Š kgŠ »ˆy M Œ Û V ŒÐā²Ž s§Å/I^÷Zr # ™ èE.°W Z2
Æ: Zizgce * Ð MāìtQ Ÿ» »Ñ kZgzZì OÃ\ M ävZ
*™x »¼™| (,
-ZÐ ~ ãæ M Źce Üï‰
n Æ + Š » ãæ Mzxq Ü zÐ ~ ]‡zZ
45

VY ** * J 7,−7,ÁÂZ{ce Â
;Ð M * _gz¢VZ Â7VZΊce Â
_
Ü zXÐ,™„\ MgzZ~Ð,™„á Zz+ â ÃvZ Âx » »vZ D™7
N Ή
Â+Zì Üq
-Zt ,™ MANAGE ÃhzŠ v¸ ´Š N Î &&N Î…

ì Le òŠ MŽì ] !* 454Xe ãƒg0


ÅÈ Ç}™yÃt èG
G +ZÆà~¹ÒkŠ
·gzZƒx ** -ZÆ]·āì LegzZƒzy
Z÷Ð wÅäZ6 q uV ; ÆvZā
ÐZ ä. vZì x »t ófÆkZ Âì äZ Z÷tā3T= yŠÆ#
Ö ª]
ÏZ ¶~Š „ ZÍ6,ë ä wÎgÆvZāìtz† Z » e
$ M Xì O n Æ x » ÏZ
ÅV Â!*
yZÃ\ MgzZ=. vZāì ¬ŠÐ. vZXì ´Š „ZÍÐ M ä ë b§
>§gzZ ]#Z >§gzZˆy M Œ Û «gÅ»V-g ZŠ)f ´Š KZ ñ⠁
Û gzZ ñ⠁ Û «™
Æ™¿6,kZ7„³7,sÜëā}Š/_
.Q ñ⠁
Û «=ÂÅ"7,
'/7Z
( } M ) ,™7t ‚Æ*Š:%@* Q ¸q
-Z »xsZ~*Š
õ̂ mû ô̂ Ãøeô äô×#Ö] oø×Âø ÔøôÖƒF ^Úøæø
ÜônûÓôvøÖû]†ôÒû„ôùÖ]æø lô^møŸF û^eô ÜûÒö^m$ô]æø oûßôÃøËøÞøæø Üônû¿ôÃøûÖ] áôo†ûÏöÖû^eô ÜûÓöøÖæø oûÖô äö×#Ö] Õø…ø^eø

B ÅY 1857
~Š Zi M k
Æ
]Z W,Z6, .)
kg ZægzZ]
7^nÚ àŠvÖ] …^íjÊ]
46

` ƒ }g7 w‚Î| l, B Å Y 1857


e ~ Y 2007 w‚ kZ Ã ~Š Zi M k
ŠpgzZVV%ÔVî YZgzyˆÆä M ~R',ä·Æ]g ˆvc*
+ZÆZX ÷
&
ˆƒ9gŠÆä™ »Ãg ZMZ›”6,V- œ™5B‚ÃVzi ZŠ6, +{m
ŽÆyZ0
Ð ~!wZzi »āmˆÆ]ÃzÅwÍ ZK¬~Y 1707~ËÆkZ ¶
X ‰_ W6,ï åÆ y*zy ,ÃÅ #
Ö Ó~â ¤',~g7 [ Z X Š
Hƒ qzÑ
× ÅVzm,
X ;g: ðÃÑZzä™ØZ' ôZˆÆ]Š ÞÅãyÎg›àZz~Y 1799
ÃyZxhä VrZ Æ ÅË1¸ ` ƒ *‡6,‹Š m, ôZ ~ Y 1803

c* B ÅY 1857 1åg ZpnzgzZxi 5 »Vzm,
~Š Zi M k /Z H: wzd
ôZ ÕäM) {z [ Zp¤
äVzm,
ôZ~x̀Æ]zŒ kZ¯
) !*
Æó gó ZŠ™ L L~g6%Z/ÆkZ~ ó ó]zŒL L
V- c*
Šg @*
Z^ vÆ]ñÐ j§ö M ª
fÃ: {Š Z /Ã;{ ÷
Û ZÆkZgzZg ë¤ á gŠ ·
Æ«zƒÃg ZMZ: » \ LZÉ c* ~y
Š™É r Zl Mt »g Z MZ›sÜ: ä VrZ
ÆZāì ˆÅÒÃÅä™7{ ^
,Yt ~ kZX 1™o¢Æ™wEZ"wx Ó
?¸HìZ ³ÝZ {Š6,:Æä¯ãß »KZÃy*zyÆ#
Ö Ó~â ¤',
gzZ vc*
+Z
&
X ?ZIVYs@m{»yZ ~Š !*
', .)gzZ
z„nÅkgZæz]
# āì @*
ÐZ ƒ ãZz Ìз_ Cc*
‹Æ õg @*
{z´Æ ] uZzDq
Ú~ #Š xsZ Åy Zì ÅÝq ~ F,
',~j6,¯ Å ¹F,
³‚ ä x Z ¸Z ! f

s@»yZ}g ZŠ ZƒõÆg ZŠZ ´ŠgzZ ù ZgfÆ® á Zzí ÅxsZX ì ;gƒ†ŸZ
{nÃVzg ZŠ Z ´ŠÆyZgzZV⠛ƙï6,´ ˜›„
 Zg { Z',{zLX ÷` 0
e x »t Ð Vzg Z ¦
Xìg f /# .m{gzZ VzÒúLZ LgzZ÷ìg D™Š !*
Ö } ',
z
.)Ô•›
~] â ZŠZgzZV- zg: qg YÆ[fnÆ„nÅkg Zæ ´ŠgzZ]
î7Z ¯
g (Z ð « ) !*
ÆØZ' M î ZILgzZ ]”L
+”ÅV â ›LgzZ c*
×h
47

,
[²{kÔ ´ ˜›Æi
b Ù bÆ #Š xs Z ÅyZ X ~ 7,*
Û Z Ôy ›ÔÜZC *™
Ù ÉÅF,
z hX ÷ D M Ã(C ÆÇÆ uF,
@*
Z w¾gzZ y Zk
,ZÆ yZ0
+{ ~U
B‚ÆVzn6 gzZ] q ˜Z 5ÔVzÈ6Q ` MgzZ å~g Y ÌÀāct »ë!*
- Z6,[fÐ w‚ÎJ M¸¦
~g ¤y†„q /Xì YY ¬Š~ Vâ Zy6 6
6,
äƒVùut ‚Æ~ F,
',~jgzZ]c*
Ã~Š NZ! fÃVâ K̈Zx ÓÆ*Šāì
X ñY1Zz™tzi !* ,
gz) Ø èuZzÆ*ŠÃá|gzZñYc*
Ð wÅ< Š™g6
Û ZCc*
Š Z ½h+]
.Æoâsîq
-ZЮäri
+Z ~gŠ 0*
~Y 1855
Ø èuZz»yzu 0*
< ÆVñi 5~g »u éMuS
R',Ãá|{z~kZÔ H~g Yx **
¹',
g @*
X ˆƒ ~g Zcq
-Z~ y*zy[ Z L ì Wð|Ã
L HÓ  y Z nÆä¯
Ø è Ôˆƒq
Ì< -ZÄgzæ M Å(ƒ
 Ð uv} wgX ˆƒq
-Z¸Å(ƒ
Ð
 on kZX ’ e**
(1)ó óî Yƒð|Ìvß ?āì ƒ -Z
ƒq
ˆÆäƒ*‡6,y*zy ñY Œ: ñZg CZ f Å¿q
-ZsÜÐ Z
LZ }i 5 â Æ yZā @*
¸ Š £ ~g »uZÃV-gŠ 0*
ä Vzm,
ôZ
ä VrZ X B™wJÃá|™ƒ [ú%Ð y Z c*
n Æ ~ŠÛpÅx © ~g »u
~ yZgzZX c* /
Š w wY »Vßj~ˆÆä™o¢Ä¤6,V ¸´x OZk
,i LZ
+]
(h .t C e ¼ZŠ
Ù „ X Î äY Hg6ÃVÍß)g f Æ x © ~g »u n Æ h
Ö i 5 ~g »u%Æ Š ‹Z ÅX¸ }g ZŠ Z
~ Vzg ZŠ Z yZX å: ykZ ðà » Y #
yJZ 1X ¶C7,* *™Ýq ùMg6½Å < Ø è ð|Ê ZÛ Z /âgzZ V”á Zz "7,
.Zg vā @*
?ì yÃZ} Y Y7 Ð y Z å @*
Y 1 »V1ÂÅ<
Ø èð|{)zª!*

[ZŽ ¬ZñÆ <
Ø è ð| ._Æ [ » {z X ?ì yÃá Zz ¶Š ]  Zg vX
~y ZÃV” LZ +−Zz ÒZ ¶CY Å ðZ ‚ +'
Û Z,jh × ÅyZ™}Š x ÅZ Âï Š
ôZÉ X¸ ¬: Ð àŠ lp~ Vzg ZŠ Z
$¾6,yZˆ Ææ M y*zy ÅVzm,
z"
nÆg Çizgw”gzZu4āX ¶ˆÅ™Ð ·g" kZ Ë" zY ZÔ k#Z
48

(2)X å: „g » {g e ðÃk0*
ÆyZ ZÎÆkZ
|)6,17 ™Æó óY 1857y ]zŒ [ òZ L L[ ÂKZy {£Z¦u
ŽgzZ÷D M~g¼× M× M ¹x © ZƯgÍ~g øL L÷˜~i Z0 +Z: ZI
G E
Ã%$ ++Š b§ÅVâ › ùMƒgzZ éM5š¢ŠW ZzkZÔ÷D™ HCgCgì @*
ƒ*
*™x »
1‡ A A 1 L L÷ D C Ìt ~ }L„ Œ Z ó óë 7
âZ âZÐ ,zY D 0*
LZ”V- œäVâ ›āX¸… Y[p ¦uë @* X óÐ
ó ,zY D™ì Zæ
/ZX å c*
Vâ ›~ y*zy ÂD™ (Z {z¤ ¯ 7y › ùMƒÃx ¸L~ #
Ö ÓÇ
CYƒgz¢‚,ÔJ‚ » ~Š !*
M ÀñOƁgyxgŠÆ‚ä{gG~Š !*

ÔWz6,tàt à M ïàgzZŠ *ZÆ w
ò D Z·)´ ]|G @*
ÅwÑ+ Z kZ }g ø
Xì CƒÌÐy ÒkZÆ åHÓE
&g M ÔÚe
AMONG THE SIXTY - SIX MILLONS OF INDIA

MUSALMANS THERE ARE VAST MEMBERS OF

CONVEST OF DESCENDANTS OF CONVERTS IN

WHOSE CONVERSION FORCE PLAYED NO PART

AND THE ONLY INFLUENCES AT WORK WERE

THE TECHING AND PERSUASION OF PEACEFUL

MISSIONAERIES (3)

â c*
VÇŠ Z® ~(,¹ ~ Vâ › ã*zyÄÑJ‚hz™b L L :ÀF,
å; g74Š ðÃÃ~xs ZwJÆTì Œ6,Š ÑzZÅŠ Z] .Z î !*
M›
EB&
Å ( x Z™ñ5ß) äðZ6,Ž ¸ìg ⠁
Û g »]Z W,Z {z úQ ~ kZgzZ
ó ñƒZa Ð(F,
X ó¸ z½
6X
# ä V ð3E
]¸LZ . ',~ #
Ö ÓÇ›Špāìt Â|0Z ]ª
Ù â gzZ cg‡szcX XlÃÅä¯ zy 4Š',
C iÃ~Š !* /Â~ñ
M ›Å7zŠ¤
49

Û @t $Z ËZ e ½
g U, Kä Vîzy ~ V¸´ mº‰ L L÷ ˜ 7Œ
LZ zy________ å 1™sp~ VzgqÆ 46,"
$ 7ZgzZ X ‰,Š™
ð!* Ö |Zg ZŠ ________ ¸ D™ ¿B‚ Æ öúŠ%6´ 6,<
ßgzZ # Ø è
Ö zy X ¶CY Å 46,"
CY Å ZŠ Z b§ ~g7 xÎg Å # $ 6´ Ì~ Vzœ /
%
G 4G
é5E 7 āzy________å @*
4F
5G Y Htb§~g7 h» VÅ]xzyX ‰
6X
ä V ð3E . ',¼ ________1™ï÷ -Z Å Vâ ›ä
Ø è LZ Ê Z®q
á ~<
ó å1¯zyÆZ™sp<
(4)ó X Ø èÃVâ ›
6
3. X',ÂD ¯y › ùMƒÃVß Zz + âÆ<
/
¦Ù ÃV ðE
C Ø Zè}uzŠ y ›¤/Z

[ZŠ M h á X D™g66,“
W zyƙsp<
Ø è ÃVâ ›{zā C0*
ƒ: ]Z̀t
+Z yi Zá)kZXƒ Hg66,™t æuä60
Ðzz Åi Z0 +ZÆ x ÙZ c*
Ö i5
#
—, Z 7Œ
Å>t0* Û @t $ZËZ egzZò £ZÜWz6,Ô ãˆ(**
Ññ7Z
ãZ ]ÑqˆÆY 1857~Š Zi M k
gzZ¸` ƒ[ Zy B X Z 7,* /
*™ o‚ »W~š
%Gg OZ »]ogzZ ~i !*
¢âZ N ZwÅu5Z 5gzZ{/Ômz°Ô ]ññZw
Ì̈¸ y{‡ Z Zi%X å [ ƒ hÑÃËC +Z »x ÙZā‰„g Y ~ŠÐ ãZzZ
Ù 60 Û
o ôZ e
$.yÒ »ƒÆ] ÑqgzZ] uZzz ë›~ ó ó̈¸K
M kL LgzZ ó ó~yŠúL L
+Z ! Â{°‡!*
~i Z0 Ð wÅg ó ù ‡zÆ‹Šg !*
gŠ ªc ¨ñgX ÷D™Ð
oèx **
Æ {èˆz [ xZ LZ “ ~ n²z wîÆ y *zy ñOÆ +â õg @*

h Û Æ̈¸Zi%X HŠ XZ[|ZŠ»» ~g ó õg @*
á ä¦uv äVrZЙ
+Zt »o ôZ
g EZ ~â ¤',{zB‚B‚Æx äZ kZ6,Vâ ›èYƒ 5Ð 4Z i Z0
X :÷˜¦uX ÷D™{Ç M [pÌÐ li ‚IèÅ
 LL
Ø èā ì {Š Zg Z àŠ » ¯gÍ ~g øā ¸ … Y ƒ
` Zzg z Ìg gzZ <
z Ìg Åo LZgzZ <  gzZ }™ì Zæ ~
Ø è ð| ( y › HgzZ zyH ) Ã
½gzZ ,z M ~ VßjZVH±āXìt È »g »u ________á Z e Ñ6,` Zzg
50

ó ,zYƒ{Š6,
(5)ó X "gzZ, z0*
-ZÆ ä¯ ð|Ãy IZ #
q Ö Óg EZ ~â ¤',
āì @*
ƒ x¥Ð kZ
6,gîÆ=g f q
-ZÃVzg ZŠ Z (h
+].{z nÆ kZX ¶Zc¿6," µŠ ~Z sî
gzZ^ÑÌÃV”gzZÜ ^hÃV¸~Š ¬Å{Š6,~ Vzg ZŠ Zy ZX ¶„g™wEZ
ƒ ~Š ¬ Cg CgÆ k]! fkZ {zā @*å @*
Y Hg6x **
Æ xg à ã- 6,äÎ ðN*
ÆäSA ÃRt X N Y $
Ö A ÃbqyxgŠÆÄp! fò £gzZN Y
Zƒt W,
Z CÑ ç »kZX c* +
ŠD=g fÆ21l ZÆY 1850 Ê Z Dg Z ä VrZ n
pgB‚Ã~ç y›KZŠŽz!*
»p +
Æ ä Yƒ D% ã c*
Š ‡ c*
ð|zy Æ0+ z{ā
Vc*
g » {nÅl Z kZ ÌÐZßòzë‰ ‘ ~R',yZgzŠ kZX ŠHƒ i W éME
&â ‡
+
ÅÏ0i Y Zzi Z ÅVzhŽ, ZÐ xsZ ñfä Vâ ›~ òzëyZ÷ Cƒx¥
+
à{]Zg §Z¦Ñ, ZX å [ ƒ D -Z ðÃÐ ~Xì ÅÄc*
%q gŠ w¦Ñ
+
Ï0iIèÅVâ ›Ôg EZ m,
ôZāì QŠæ~ + YtÐ kZX ÷~Š Z®~(,
+ÃÐ wq]gßkZ Ìä Vîzy W,
D VZ {Z Z !*
X¸ ìg™Ñ!*
zµ b§¾Å
-Z Å kZ X å 1 ¯ w©oÐ V³ŠVâ ›ñƒ
Ð ótó çg òzë L LwVq
Hc*
Š VZ wZÎ »w¦ÑÅVzK]‚ ðƒ ðZ´ ÅV Âgúy›] ‚ : <±5
ãZ³ KZ ä Vî YZg zy P ΉÈ0*
Å } izg Ô i ú 'gúV‚t Xì
g rL{zX 3gGÈÃ~VzyLZ ùMƒJ-xŠ D%nÆŠÅ] ÷Zp
Æ y ›g ZÈ c*
Š Ë{zQ X ÷g C™ ¦'gút &¸ D™ c*
Š }Š ¶g¼ 7Z
VÂgúyZ äVÍ߉6,kZX Iƒ[ x»~äZ´, K] ‚Ð ¶gkZ)g f
î*9°Zm ~w',Ÿg £Z **
¦ÑÅ VzKy Z Ð G Ñññƒ D™wì x Zwà ð¾Å
V‚ LāL ì tāÜ[ ZŽ ×Æ y Z X HÔò :n Æ ä™ ãZz w
¶ggzZ‰'" zg6{zèYì ^ ,Y éM‘Ñ]
,Y Ì]Š „à ZzäYÅ~yZ÷^ .)
(6)ó ó¶:£zç»x̀ËtÔ¶CY~Š ay
: ;âg%ÆÔÅy Z
51

VÇZzg »ò ÙZ ňÆkZgzZ] uZzƬР~Š Zi M k


B ÅY 1857
Æä™ï6,ÜZ~Y 1492b§TäV¸\Å[fā @*Ù ªs ™Ð
ƒC
Ü ¤: XzÏZÔHg66,
yIZÆ™wEZ »‰ ä™wJá|4Š',iÃVâ ›ˆ
+]
gzZ½h .[ ZB‚B‚Æ] ¸Y ¯{znÆkZ¸ñƒÒ6,ä¯ð|ÌÃ
ò Š !*
[Â Å ~ Míha** $
ÑñX ¸ ìg™wEZgÏg ÌÃ~i ‚yâ ‡5-
ìÀF,
zŠg Z » ( [zZ ~y) XXèm‚ß`Ö] é…ç%Ö] ZZ"! ²ÝZŽ ó óy *zy©!*
LL
X :÷˜ {zXì CƒG @*
ÅkZ ÌÐ Ô
-Z™ƒ ( D
q +  ā ån kZ¼ ƒ
% ) +Š" zJb§Å4Zv߃  tLL
HÔ÷Z HÔÃzy y Ç°!*
x Óä VrZ ________N Yƒ ¦6,I ð|„
 CŒŠ ~àԁ
(7)ó óð¯YZ Åä¯ã Z¾Ãƒ Û )z}Ô} (, $¾
ÔL gd
ÃVâ › éMuSgzZy IZ m,
ôZā å: kˆZ c*
ëz »] †Iè sÜt
Çg n ÐÌx © ~g »u{ z´Æ V-gŠ 0*
ð|É ÷ Zc¿6,YÅä¯ ð|
6,Š ã
CÅkZ¸` ™g »ÌZ » ÎâT{z [ ZX¸ ìg™g ÖZ »x ³kZ6´%
h™Ýqœ£ƒ
VrZ nÆkZ÷M  6,Š ã
Cʼn
Ü ¤{zā å1™¢äVrZ
$ÒZ ÅVîzy ~ T ` ¯ ã*zy¬ Ð ƒ
Š Z®à{ Ìy ›gzZ ¶e ä
X ¿giÃ%zÂ6,äÐZ
+(IègzZ äUÐ xÎggzZwßZIèÆy Zø~
++Š CZ ` ¯Œ6,
Ïá w$ # ā åy á »y Z
Û Zg !¤gzZgŠ ·Æx ¸ã*zyZ
Š Z
}uzŠQ ÂÏñYƒ ~Š ¬ Å + â 6,x ** +¾ ð|gzZ
Æ »e x ©Z \Æ Vzg&
(8)Ïìg:g ï Zw W„ŠpÐg eÆ] !*
.zZwÃVz°!*
+Ãt ÃVzm,
x ¬ā Zƒ {Z ôZÐ % J e ~ ‘‚Æ d
$! fà ` ¯
+'
™o¢h × *ZzgÐ x © ò £ ä V-gŠ 0*
²X ˆÖ ‡ Åy Z~ wŠÆ òŠ M
à ã*zyx ¬ÌÐ kZX c* *™úæuPŠ" ~]¬½Z—LZÃyZÆ
Š™qzÑ *
C"60
å:Š ã +Zt Xì Se **
¯ ð|ÃVz°!* Ö Óvā Î äƒ ¢t
x Ó#
52

Ø è CZ Ìä Vâ ›¼gzZ Vîzy Ð ¹èY


à ™wJá|Æ™sp<
,Y~p ÖZyZ »ªkZÅŠ Z D
Xì H7{ ^ + Û @t $ZËZ eX ¶
g Z ä 7Œ
ÆVîzy ,ƒ{Š c* /Z¸ kˆV7 ›gzZzy ~A çkZ L L
ip¤
Ø è ~pÃ\ M LZ y›ā§Zzt X ‰ð MB; Æ V£\Ð Œ
nÆ <
Ð kZgzZì ;g db§Åg {Ãä\Ô Dƒ 7{Š â M Ð ã‚ M 6,ä™7
(9)ó óZƒ7†ŸZ Á¼ Ì~WZg **
ÅVâ Zxm,
ôZ‰
Ü zkZs ÜÆVâ ›
j§gîÆ` ¯ò £Œ6,Š Z # ä#
Û Z›gzZõÔzy Z Ö Ó~â ¤',
$! f
Ø èLZ LZ~ yZānÆiYtÂn wJ e[p~Äpzd
Å<
+'
ä™wEZ k Âg », Z ä VrZÔìg »gŠœh × ÌZ c*
ì _ƒ »½z])
**
g @*
ZÐ VÕZŠ¬ Ð ä` k Âg »& ¶ðƒ Ð! l
F,
6,XŠ 7Z nÆ
ä 9™m,
ôZq
-ZX ì ! l
ÅñÇtā Š
HHgt ~}g!* kZX å @*
Æ! l 7,
yZŠŽz!*
Æ kZ Ç} 7,W,
Z Z (,» yZ6,VE*zyā å c*
Š™g ZŠ¸Ãeg1 ~T‰
Ü z kZ
ŽF,
~Š™: Zzg~ Vßjm Æ` ¯µZz~^È(gzZ!mZÔ®g Zl~(,ÅVÎÂg »
~ yZ X¸ ‰ Ç^È( k Âg »g ZD Ù K!*
Ù {Ša gzZ!mZg ZD ñ h ‚~ y ZX ˆ
ÆVæ¯}gÍsÜtā ˆÅÒÃÅäZ™gz!* ÅgÎ G
t~ˆèY ¶Ð! l
ò £X ¶_’~y*zy}g7b§Åv M Åk¸t~Y z ZkZ1X¸n
™y YsŠ ZáÆä™wJá|gzZ ~Š !*
',
Å<Ø èLZÃVÎÂg »yZäVæ ¯
g ï ZÐ ä™wEZÃy ZŽā¶–Š Å ó óñ9™ Lz -Z ÅkZ ~Š™ qzÑ]zŒ
L zq
Š ŸugzZ â ',7Z c*
Ð V˜ ÔÇñY c* ÏñY ~Š ZwJ6,à z°¬ÐZÔ Ç}™
+
(10)ÐÃ M: :Zz{0i{z
àZz äƒ s ÜÆ Vzm,
ôZ ÃY 1857 #10 ā ì @*
ƒ x¥Ð kZ
Ãg ZŠZ ! fKZX ¶³»ä™™Ãg ZŠZ Å< +Z: Z-ÆyZ]zŒ
Ø èLZ~i Z0
/~ V1ßá Zzä M ~ï} vŠˆP {z
{zX¸ìg™~g YÐ w‚ÎzŠ¸¦
53

Ü ¤4c*
øiƉ +]
ggzZÌZh .1¸M
h™tÃVæ ¯ò £™á :Zzk Âg »x Ó
B X H: kˆZ ',
~Š Zi M k Z',{g f » ]!*
.Iè Æ Vz°!*
_ ò £ ä VrZ ~
Ë~ Ë Æ iÕgzZ ~È/µk^ËÔå¿Šg » ] uZz ~g ¯yZ Y 1857
Vzm,
ôZX ˆƒx » ** B !à ZzäY~±Æ]Š ª~œ
„ ùMg ¯n kZ ¶: k /%
yZˆÆò » **B kZX¸G ½[ òZÆ]zŒ kZ äV- zg: Z-XÆ
Åk
K»x ÙZ c*
Æä ¯ : ¶ ZwÃVß Zzä™]zŒ sÜäVrZX Š
Hƒ†ŸZ »x ÙZ~
-V- œ »Vâ ›Ž ‹ŠX Š™Š !*
zz Łg†sZg ZŠJ ',z {nàÆVzàñO
gÐ̈¸Zi%t?H÷ HäVzm,
XH ôZ »kZ åày4Z(,
Ð
ȧ{gzZg Zi !*
zŠg ZÔg Zi !*
m{Ôò **Ôg Zi !*
} (,} (,Xì ;gñ eàVŒ L L
h C 7W»ŠgzZ îE
M 0½$Z y x™Ô7Ìè [ ZX åNq -ZŠpñO q-ZC Ù āgZi !*
kÐ ã?ÅhB[ M ________¶V¹y »ŠgzZ åV ¹y kZg øā
/] **
¤
(11) ó Xó ì ‚ ` ** /
ZwñÆ} ñÔì V Zig Z]ñÔì VZ¤áÔ‰
Û Ã]zŒkZäVzm,ôZ~y*zy}g7¶:ª
z qÅàq
-ZsÜt
y›Ì~ kZ ¶~Š™]zŒ s ÜÆ-÷ $gzZ+
á zd M K̈ZŠpˆÆä™
yI~Š V l
îM ™``ÃVâ ›ë ZX ¶: ¶
Km{ »x ÙZ/_
.Æy Z ¨
Vâ ›Âðƒ: Áx ÙZ > M ÅVzm,ôZ ÌÐ kZpIà ™‚,  Y Ôg U
.)~½o äVrZ nÆ8
] ¢ h»]Š „Ð yZgzZ ä™ bzê]!*

_
yzu 0*
Y 1857L L[ ÂKZä$wÎgxÝ**
ÑñX ~Š™q zÑî{°‡!*
Åä™g U
-Z H™f »]
Æ ‹Š ìL LX ÷ ˜(q .) ˆÅg U((~ ó ó~Š Zi M k
B «Å
g Ñ » VzK KgXìg: pôÌ,KÐ VõÅx%Z y†Æ Vzm,
ôZˆ
*~(,p7e
________< ±5 ª Å ‰Ð ~ VzK ]g @

/63 ¿ÅTK~Š !*
/70 gzZ D¦
¦ Mº Z ðƒ ðZ´ ÅY ûZ i Z ³ZHÅy~÷
á
ÅVzvs ™gzZA[p™hg(„ ~hð~[fgzZ[†gzZg ÑÆkZ¶~ha
54

¥ā¶ˆð¯Ð n¾kZm{gKc*
ÍX å{æ M',t ‚ÆVzvX ‰,g ·
]æ _ö+
ò − Z <g { ÷ á X N 0*
á gzZ _ögò Š ØZ†{÷ ½~KgzZ÷g~ Vzv
Bg Zi !*
@* zŠg ZÔg Zi !*-} i ZzgŠ ~gƒÑƳÐKkZìg ï Š kgŠ VŒJ
»J -
/y kVz#V ˜ c% ïy Zy~{ ãxgŠÆ³ ä Vzm,
ÔñZ¤ ôZ X å
á K ìY gzZ K~Š !*M 8
+Z ã ˜ { ÷ -gzZ ________~Š ™LÌKt V ;z
,
(12)X Š ¯y ZyÆ™g UäVzm ôZ]
.)]g @*
Vz%
̔zȼgzZ30*
™Ô,g ZŒk0* B
ÆVÍßò £y ZgzŠÆ~Š Zi M k
Ù P gzZ V¸zÈ ~ Š Z®Šzök0*
g ZD Æ Væ ¯©!* +]
Ð g ±ZÆÌZ h .X ‰
Û ZzÅx lZzq Zâ ZZk0*
{z´ÆV¸zȁ Æ` ¯m,
ôZ²X å:¼ ZÎÆVCÍ
+]
T{zˆÆ䃩ÐÌZh .åÑ$
+ä„V7ÂyZu»k
B kZ‰Ì8Â
ä¯ x » **B kZЊæ ÅV7ÂyZ b§ÏZ‰ − D™ ìWZ',Zg7 Zg7b§
Ãk
ÅV;z D™Ýqï {g !*
zŠ » º´T{z yZgzŠ kZX¸ Ñ { â g e À7Z ~
.)‰X¸ ï Š™Š !*
Å ` ¯gZŠ Ãz ò £ KZ ä VrZÃ] ',z { nÐ V7ÂÃ]
.)
I
M
M iK]g @*Õä5!X G bzê]!*
“ .IèÆV⠛ƙwEZ6,gîÆVÃÛ
_
Væ ¯õg ZŠ ÃzÆy ZQX HwEZ6,gîÆ{ Çx ªKZ ä Væ¯m,
ôZ¬Ã]
.RZ
# q «g ~ ÏZ {z Hx ªVŒ ä
Qw+Z {z¸ D 3™ å å gÎgzZ¸ D™~
+F,
+ÅK]ÐgzZ m,
$ ôZw9Z {Š c*
iÐ{Š c*
inÆVâ ›Ž D™
kZgzZ ;g ~g Y ',
Z',J
-Y 1862 Þâ 24 ™ƒ qzÑÐ Y 1857yŽŸ » Â
Kt 6,_ ZÑö M ª
f Xðƒ qzÑ **
ƒ ZQ¼ x ÙZ > M ÅVzm,
ôZ Z
# »g ‰
Ü z
/Zz
X :<±5_ ZÑPÐ~yZÔ ðƒgZ ¦
X ,™ c*  ˆÆi úñZŠ Z
Y−ÐKòŠ Mƒ X1
+ZÆKØZ'
X ’ e´gpÅ[Š Z7Z1N Mg0 × šzy X2
]gz¢Åäg @*
Z@* +ZÌfZÆ` ¯gzZwÎ
Ž 7ZXÐVƒi WÆä Mg0 X3
55

$rgzZÐNÑ7B‚ È {zāìyZ X 7
ó ó{)zL Lf
XЌ7
# ñÅ„Zp$
XƒZ +c*
$;Zz$Åg »uŽ σ7] !*
- +Z ðÃ~K X4
(13)σi WŶŠ™ÈÃKg »u ÂǃC /Z
Ù ªg »uè%s Ü%Z ðä X5
+ZyZZr
āì YÎ{ i Z0 # ™C f yZ nÆà bz~g Z ¦
Ù Ð _ ZÑö M ª /ZzÅK
6,_ ZÑ®
) .
Þ ‡** /‘ªtt6,Vâ ›ˆÆ ~Š Zi M k
y ZX ÏVƒ ~g ¦ B
VŽ m,
ôZ J
-Y 1899X eƒ: wb ÌQ k¼z ] ³ÅkZ1ˆƒg Z ¦
/Zz ÂK
} iñ6,VŽ ˆ Æ kZgzZ ìg D0
Xìg D™0w™ J m +zg ÃKÉ
~Š !* mx ÓÅV¸\B‚Æ Vâ ›
',ö M ÂÅkg ZægzZ VzK~ õg @*
/]g ¸i q
Åy Z]uZzŠ Z®ÑÆ~¤ Ð Z š ÅVâ ZŽgzZVðh1ÔVÂgúÔV”y ›gzZ
Æ yâ ‡{°‡ËLt ~ V ls ÜÆ Vâ ›X ÷ ìg J m
ì » àì×zg
°Ž ÷ ìg wßZÆy Z „ ?E
+z ÂgzZx ÙZ J0
+Z Ô ]Ðð•Zìg 7È0*
Ù Éãd
¹Åg EZ\(C B ÅY 1857™áÐ V l
$¾1ZgzZ ~Š Zi M k
Xì îŠ ð3Š
qzÑ **
Y **
M V Œ »Vz̀@*
y ›¬ Ðæ M|Å̇0·~Y 711
yZäVrZ n kZX¸D™7^~dŠpzyX¸`ƒŠ !*
M D¼gzZ å[ƒ
yZçOX ÙÝqZ +Z ¯ Cg ˆ=g fÆy Z {zā @*‰¿g}Š —œFÃVz̀@*
E
Û òsZ ~Š ã
ÅøZ B-#Fi úä VrZ ‰ ƒŠ !*
C, Z {)z- gzZ: éºE M DŽ Ð ~
.) n Æ 5ZŠ Z ®
xsZ ägzZ x Z™ Y 5ßVz%~ ˆ X Xy] ) )!*
# ~Y 1005X ~Š qÍ ZÃyÅ]
ŠúZ .)Ìä ƒ
 y ZÔñƒŠ !*
M™ M y*zy
/
[™Ýq]àÐ wÅœ -‰
%ÆÄpòsZyMJÜ zkZ Âc*
M yM~âç
.)V;zāìtÈ »kZ å
Ž x Z™Y 5ßX¸ŠŽñ~Š Z®Mkg Zæ òsZgzZ]
 {zñƒ}™ M~] …gzZVzàx ÓÆy*zy
¸D™ HyK¬Ðƒ
56

.) y Z {z n Æ š
Š¼~ s Z§ZÆ ] M F,
z ½´Š Å Vß Zz ä™wJxs Z
,
4ki LZ ä vsy ›Z½Zg¦ » ‰KÐ T¸ D™yÌ} #
.´Š wV" ~ ä™ykg Zæ z]
Ù b »" _
Ö ÓÇ›X H{C
# .)~ V¸´
+Z ‚ − »kZpX 7y ‚ M ð‚gJ
o·{ i Z0 -Š Z®9Åkg Zæ z]
.)ˆÅy~
Ðgæg ZD
Ùq-Z~ ‹Š sÜ~: â iÆkZ L LX åbZzZ »y›Žì @*
ƒÐÇÆ
# ™gzZDr
~ äâ i LZ ä Ô å"r # ™ÌŠpŽ o{÷
á iz9 yβ¸
.)~(,
(14)X GgHs ‡zZ nÆsg rÆy ZgzZ ñZ´ÐgægzZ] ~(,
-Š 4,
gñZā¶~gz¢Ìn kZq .)
ÆvsyZyÅkg ZægzZ]
B ä Vzm,
~Š Zi M k ôZ X å=g f q
-Z ¸ » bZ Û Z Cc*
Û ÅŠ Z ½n Æ ä`
gñZ ~g »uÌäVrZ Ân ) xŠLZ~R',Z
# ~ËÆò » **
ÅY 1857
$KZ c ä™ ½]¸~Š Z
g ZŠs MÆÄpz d Û ZCc*
½nÆ„Š x Z Å
@*
Y c*
Š6,®
)÷á Zz ózF,
Å] c* +(\gzi {Š c*
ÃzZ +]
i~XG ì‡}g ZŠ Z (h .
.)~ÇLZ LZ ä Vâ Zx›x ÓÆR',X å
]gz¢±Ãx ªÆkg Zæ z]
.Z
yZ {zX G ½b‚zÐ à} Û nƹF,
zyÅyZ™yâ ] =g f n LZgzZ
gzZ¡Cc* hƒ: Ìn kZ3ÆêË~x ªÆkg Zæ
½x Ó»oā¸M
ÔŠ !* /M ÔþŠ X¸ Dƒ ëZ
M £Z ÔgzŽ Ô{¤ Û Ð Vzg ZŠ Z (4Z sÜ#
Ö Óy»g Z
/Z%Æy.xEzzÅ“
œ WÀZg ZŠ~gZzŠ ZÆVâ Zx›ZgƒÑgzZ] Z|
.)y5Zx~(,~(,{z´Æ]
] .)Kg KgVzgZD
Ù 6,]â £x ÓyZX ÷ìg
/Z IÅyÌ
Ù ÌŠ Z®Å kg Zæ xp¤
Ì,K~ gzŠ kZ 1¶~ Vzg ZD
pôÐ Š',„
 ŠÆ äâ iŽ ]
.) ]g @*
Åy z u 0*
R',‰îŠ x » » VÎgæ
,
ki V; zŽ ÏN M Ã,g ·ÅVz#~ s Z§Z Åy ZÃ\ M ÂBZ e { ó6,y Z Ô÷g
K c*
kg Zæ xyZ X¸ ‰ G yn Æ ]gz¢›;g Å¥á Zz g ½
+‚ Z gzZ Å yZ {z´Æ ]1œ›;g z (j Å¥á Zz "7,~ Vh
Å {E
57

CY ÅÐ ãæ M à Zz äƒÝqÐ u5Z yZ 5ZŠ Z ÅV Z 9gzZ ] YZy


ZÆ uZgp
X ‰¿g™zÐ n¾kZäVß ZzäZ´kg Zæz]
.)Ž ¶
b§ÏZ ;g7~àq -Z Ëå ÀZg ZŠ b§T~ #
Ö ÓÇ›
ЛG
$
/
ˆ Æ yZ Ô ;g œ% » ê z ½gƒÑ~Ç~âçìg s$+Ìœ/Z%dÆÇkZ
Æ™ì‡kg Zæ Vz%~àkZ™ ¯ ÀZg ZŠÃpÑRZ ä VrZ ñ M ~g¨
kZX c* Š à6,V- — Å]àÐ Z
Û ÀZg ZŠ CZËŠ ä æ Z +−Z ÚX c*
Šg Z Œ
X c* /
Š ¯œ%ë Z »Vâ ZŠgŠÆDÃkZ³pŠ ~÷~yÅkg Zæz]
.)6,V Ί
Øzy÷
x OZŒÔy®Ô• -ZÐ ~kgZægÆ‹Š „ ÷
á KZŽ åq á iz9gæ
-Z µÐ kZg2Š ø
ÌKWzq D Xå‚
rgwŠ»Ðg ±Zƽg£gzZ
CŠ~„ ÷
(15)X¸Š *ZÆ] « ò zg+ −Zw°**
á iz9gækZò Ññ¶ˆÅy
/
@¬Ð wÅœ $i8
Ö ÓÇÆK¬ d
%dä ^È(~ # -gzZ
~(,nÆ{ IZgzZ®+C Ù â Y f‹x} (,} (,
àt ~gzŠ kZ ÅÝq ]à
ò U*
K¬gzZ ã ³ ZŠë]|ÍgæÆK rg š
ò È(ÔZ† ÕäO$~gzŠ kZX å ‚ M fY
/
ÔZ† 5 X ðƒ Ýq w Å œ +qÉ
% dÆ Vâ ›x ¬ gzZ ā+Z
2z ] ³ ãÃÑ~ xsZݬ}g7 ¯
ª ) !*
Æ™ bÑ! ²Å ~g g 9ÃKÈ(
-è³Ð^gzZy*zyÌä?£vŠ ÅyZì Ýq
ÝqzÂÅDIZJ
ƒx¥Ð kZX¸D B ÕäO$\ MÐzzÅVñ**
ì @* g »dwZzi ÑgzZxLZÅ
.dZ ~ Vâ ZyÆ "z ög D
x Zu] â} +zÂF, #ā
x ÓÅxs Z ñfZ
»] !*
ØZ ~gz¢){zā¸ Dƒ} (,ãZ „x **
ÆyZ~gzŠ kZX ¶iÃ%6,¶Š
d} (,vßÚ[Zāì Ìt # -Z ÅgzŠÆ wZziX¸ D™: Zg ZÍú1
Ö ´q
W Z (,}g –Æ ]!*
y− ~ ÒÃÅ “ ØZ } (,ñOÆ ¶Š x Zuó**

X ÷Tg Dƒ
yiè /
Z ÐzzÅ䃜%»w¾zayx™gzZy.xEÆVâ›gzŽ
58

Ö ÓÇ›ÆR',
# 6,VŒX¸~Vz%kg Zæz] B
.)Ì~àkZX å@*
t sÜX 7öRÅä™yÒ ,Åkg Zæ z]
.)x ÓˆÅy~‹zàC
Ù ~
ZÆ yZgzZ ñƒykg Zæ z]
z ]YZy .)VÅÑ~Ç›āì [£ *
*™ ãZz
B ÅY 1857Ή G z èZg Z] †} (,nÆsg r
ˆÆ~Š Zi M k
±
kg Zæ ä VrZX c* ',{nÐ ögOz ]gzZ V7™ƒ J0
Š™Š !* +Z ~ x ÙZ ä Vzm,
ôZ
äZ6,V- œÐðOZ Å yZ n Æ ä™Š !*
M " 7Z Æ ™ »b‚z à â Æ
Ù Xn ™: ë Z
¸, Z kg Zæ Vzg ZD ,
Û ÒZ y›Ž n ™Ô]o~k’Æs ‡zZ
E
]o~ m,z*ŠÆ!Ì{zX ¶„g M ¬=ÅyZ±ˆ ÕäMhŠ$ ÑzZ ÅVE!*ÆX
,Y**
z1å7^ ï»Vâ ›6,kg Zæ zs ‡zZyZ~ VÂgßÒZXn™: ë Z
Û
$U*
™: " !t £._Æ2 »Æ Vzm,
ôZ {z n kZ Ô‰_g ¦
/V- œG
! f{Š™ì‡ LZÆ ™‚ s ‡zZ ›gzZ kg Zæ x Ó, Z ä Vzm,
ôZ 6,kZ Xn
: Zg kgzZ ~i ]e kZ ä m,ôZX Š}ŠÃVzg ZŠ Z (h
+].{ÒúÆyÕz d

(16)X c* .)VzgZD
Š SЁ™Ãkg Zæz] Ù Ðlzg
g Z MZXì rc g~6gzvgÆx Z ¸Z °Ð V-œ]zZ°Ð xsZ
z ózF,
ÅtÃz {oË7ZpX Cƒ 7?Š ʼn
Ü ZœÅtÃË~ F,
',~jc*
B n ÏZ Xì Cƒ Ýq gz¢w Áê ~ ®
~ Y 1857 ~Š Zi M k )÷áZ
4Š', $gzZ] c*
iV ŒÃyÕzd +(! f7ZV˜Ð ! x»ÅVzm,
ÃzZ ôZ
.sîÅg ZMZ w”Qg !*
™i ¸ M »4z] -Z ä Vâ ›÷zÔ5µñ»ä™ òZg
q
Ù ŠŽz!*
ì‡kg Zæ 6 Vzg ZD Æ ] Ñq°) ** -bZzZÆ ~œ, X c*
ð •Z J Š
-Š 4,
}gZŠ ZƒõÆ•´Š kg Zæ òsZq ÆVâ ›X ‰ƒ[x»~ ä™
ā @*
÷9gŠÆ䙊 !*
',z { nQ ` M 7Z GIZ¯
) !*
ÆwÏZ Åy ZX ÷
,
Æ™yZk $òs Z~Y c@¬ {ŠŽñÅxŠ £ÆV'
z`utÆg ZŠZz d
+
l ZÆY 1850Xn Y Hx ¬ÃŠ Z DgZ~}Ñ ç›)g fÆ{ "z6, -
†§q
59

+
ŠZDg Z~ h M ÅV-Š Zi M Iè{zāì ;g Y ÑZ e î !*
Š6,´ ˜›Q[ Z b§Å 21
ä™x ¬Ãá|~ ´ ˜›Ñ » kZX , ™~i ‚yâ ‡nÆ ¶ŠDÃ
X 7gzZ¼ ZÎÆ
.)gzZ kg Zæ òs Zāì CYƒV È|t Ð @ZØ]g @*
Æ™ »Ã]
B ~ V@Ã! fÅ äh ¸gÐ +Š LZ » Vâ ›
ˆÆ Y 1857 ~Š Zi M k
ˆC Ù ÆÏ0 +
i~i Z0+Z: qgY[Z äV- gŠ 0*
gzZg EZ ~â ¤',X ¶ˆ M ]”h
+'×
+Š!
gzZg ZŠZ ! fà ` ¯ò £s§q -ZX å1 ¯ à ÷ C à ózF, Û Æá|~
gzZ r z
Û Z ¹!*
Å{Ñ çŠ Z ā @*
c*
Š™ »W, /p »]Ñ çi§
Z »v ZÐ V~fÆyZ™ ¯ ¤
× Ë~ wÐ s§
s§~uzŠ Xìg Ýq yz¬ » y Z ~ ]gßÅ ØZ'
"7,~ Vzg ZŠ Z kZ X c*
Š w wY ~½o » Vzg ZŠ Z (Æ i§! fä VrZ
+]
h .kZ X Š
Hc*
Š™ Wz {],
ZŠ » ½Åá|ä· Æ äJ 7,~ m,
ôZÃV”á Zz
: ðÃ~o kZ ZÎÆVÇ|ˆÆw‚Mā åwì »á }Û{ƽx Â

+Š ~ËÆ® á Z Ž! fā å c*
Š™ qzÑ I6´Ìä V£\X ǃ
(17)X ÏN Yƒg U'g qÅ<
Ø Zè
+
Ù ÆÏ0
~g Y~ˆC i6,gîÆ<
Ø èuZzÃá|~y z u 0*
R',
-y »g Z äÓÝ ªW,
¹ā¶:ŠzöJ OÐ yZgzZ V- gŠ 0*
sÜî~â ¤',
t Åä™
Ìx © ~g »uÆ ZgŠ dZ ~ kZÉ ¶: Œ0*
Å#Ö Ó~â ¤',t ā ñY
y›c*
ƒzy {z { ZpÔ yZŽ â ðà Lā /
L åòúŠt» yZ X¸ ¿x¤uB‚Æ x ³¢
+ZCZ}g ø%ñƒ{o$
™ƒ[ x»Ð Vßj+& +Ð < .Z î !*
Ø èÆŠ Z] M LZ
(18)X ó óÀ
_7
/8 ) ¹',g @*
} wggzZ ( x Z¤ sÜФ ! f{zāì t ] !*
Ôg¨
6,*Š äSÃ<
X ‰~hzŠ| m Ù ZÎÆ á|„ˆÆ¹F,
Ø èC ³‚+Z uv
×zg {z HˆÆä¯ÌZÁ{nJ -ug¦. Þ ‡** $ ÕäH
MÚZ V
gzZ Vzg p4Ô, 5_ ` M
60

t< /[fX ÷ „g™Vc*


Ø è uZz» *Š Ãá|Ð V-œF¸¦ ’Å à ì
/÷ »x4,
{z& X åbq VZ¤ ñ~ { Zg ÅkZ¬ ì Zc ¿6," µÆ äZz™
~ w”Æ s@ kZÃxsZ sÜ{z [ ZX å [ ™{g 0*
{g 0*
Ð Šæ ÅVz@Wy ›
/cŠ kg Zæ Xì &^z»guZz
Å[fëX ÷ D™g »ƒõÆ xs Z Ô7Š¤
/cŠ ÃyZ ÷ ñƒ a Ðzz Å kg Zæ 4Z J
ÄÑÆ ~Š¤ -[ZÐ g » R
$U*
" á ~(,
Ãx Z²ZkZÐ iÕ: Z§÷ ÂZƒ:æ M',
¼Ð V ;zZ
# X ‰ Šx Z²Z
´ŠÆ*Š òs Z ¹!*
gzZyÎ 0* -Zā @*
~ h M ōgæ q G ½[ òZ nÆä™
Ž 7i Zg ðÃ/µ» ä™̈¸Ãá|gzZ äSÃxsZ Xn Y H c*
Ì» kg Zæ

+Š LZ&y›q])~ëh á Xƒ:x¥ÃVâ ›Cc*
½h+]
.id}g ø
c*
+ZÆZ:gzì „g 7,gz$/Z Łg {0
& + i6,gîÆÔƒi **
6,g ZŠZ { À 0*ÅkZgzZ
E 4$
~â ¤',~Y 1857ÆæEκ1G›gœÆ>ÅVzI],
¾ ~ Ÿg 0* Z eÆv
.)Ì` M …p ÖZtñƒ
{Ç MЩ:ÆV1µ~g EZs ÜÆkg Zæz]
X :å¹äkZX ÷e 䃰»nÆä™
Z} [ā @*
ì Å !ºÃyàZ ā Wz Åy *zy ä ]gŠ L L
KZ {zā ’ eÿC -}u}uzŠ³Ð }uq
Ù ñZØ: ŽÃ J -ZÆ y*zy
ðÃÐzz Ë~p
pg ~g Y x » » ä¯ ð|Ãy *zy x Óā @*
}Š™sÜ] ¸
(19)X ñ M: 7^g »g
m ~zKIèÆ\g- gzZM%Z Ì` M
» *ŠÃá|~p ÖZs ”ZzM
ÏZ ‘Ó! f%Z ÷ ìg }Š gzi 6,Vâ Zx! fn Æ ¶Š g Z ŒØ è uZz
Û<
$! f{z ÷ „g™ ZŠ Z ~ p ÖZ}uzŠÃy*
ë n Æ ä™x ¬Ãg ZŠZ z d
B ÅY 1857Xì q
! f̈Æ~Š Zi M k -ZÑzx|»VâzŠ ~ |X ÷
× Æ yZgzZ Y § ZÆ kg Zæ ´Š 1å Š
Æg ZŠ™›Z' HH™4Š', $
iÃyÕz d
~ ä™™6,gîÆ <
Ø è ̈¸Ãá|~ h M Žh
+].sÜ: m,ôZ ¯
) !*
61

$Y Åx Z™ñfgzZ kg Zæ ´Š 4ZÉ ¸ ñƒx » **


ä™g Zû)¬ ñZg›Ð +
VîzygzZ Vzm,ôZ~ ]Š ª0Z!ßz Å b
ò » Z·WZZ
+‡y y**
›~ËÆ
~ x ªÆ y Î 0*
6,x **
Æ xs Z ÃY 1947 ~Z 14 ŠŽz!*
Æ VØi ‚ F,
x ÓÅ
õg @*
~ úÅ„Ï(gzZ Y ÔòsZ ÅVâ ›kg Zæ ´Šèa ¸ ñƒ[ x»
ÅkZgzZá|ÔФ! fn kZX ÷ìg D™ ZŠ Zg ZŠ™Ï‚ Z~g ZzŠ Zx ÓÆ
s ÜÆ kg Zæ ´Š n Æ ä™™6,VzÑ ç›ÃyÕz d
$! f{Òú
Y fsÜD» kg Zæ ›Xì _™<» ðZzg »: ZC
)f ÅVß Zz "7,~ yZ c* Ù‡
Û Zx ÓÆVzÑ ç›t 7~g ZŠ
Å[fXìX »Y ’ z ])´Š ÅV5gzZŠ Z
+‚ Zz¥Æ kg Zæ´Š {zāì ÒÃ
V™™Ð yZÆ™uÃx Z™Y fgzZ { E
 on kZXn™V × Zzg »ÜKwÑs ÜÆyZ {z™ ¯Š ã
ƒƒ CÎñZz™
x »Ð .nçgzZ yi Z ÂÔwZŠZ n Æ vÐ yv{Š c*
i 6 ´ŠÆ oā Ç
À !
]ZŠ ¢ ö Óh 7ZX ìg: e3Zz ÅT’ e **VZ 7xŠ ðà (ZŠp7ZX B
B s ÜÆ ~Š¤
h M Åk /cŠā @*
’ e ã™ÒÃÅŠ ŽZ F,Wz™Äg t ¤ ñÑ!*
Xn Yc*
¯x » **
Ã" µ@¬Æä™x ¬Ãá|Æ™{nÃkgZæ´Š~
û ]Y!Zj ü

ð é¨E‹{!ÔgƒÑÔ ó y
Ô$wÎgxÝÔ 22mÔyÔkÔö6, ó ]zŒ[òZ L LÔy{£Z¦u X1
Ôò £ZÜÔ 49mÔyÔ kÔw2[ÂgƒÑó ó~Š Zi M k B «Åyu0* Y 1857
EE{ . Å
4¨3 Z >z0
X 21m Y 1958Ô èEG + ó **
Ô‹Š ó/ izg]g @*
»Y 1857L L
17-24Ô ó y
ó ]zŒ[òZ L L (2)

T.W Arnold "The Preaching of Islam" ,Lahore,

Sh.Muhammad Ashraf, 1968, 3rd ,P 257.

24m ó óÔ/**
izg]g @*
»Y 1857 (4)

20m Ô éM}E
$Z
G (5)
62

+î ßgÔgƒÑótó çg òzëL LÔ ~w',


510mÔ 16`Y 1999Ôc& y{Ÿg£Z **
Ññ (6)

256m 2o ÔY 1974ÔtgŠ ‡„ÔgƒÑÔ ó óy*zy©!*


L LÔ ~Š !*
Míha**
Ññ (7)

éM}EG
$Z (8)

Ôc Z™ ( ~Ûi£Zwh:ÀF,
) ó óÔðsZIÅyzu0*
x', Û @t $ZËZ e
L LÔ 7Œ (9)

294m Y 1967;gE- c Z™

B «Åyzu 0*
82m ó óÔ ~Š Zi M k L LÔ$wÎgxÝ (10)

,
92-91m Y 1967Ô[Š ZÐ ¹F>gƒÑó óÔ ~yŠúL LÔ̈¸y{vZ‡Z Zi% 11)

259-257mÔ éM}E
$ Z X 13
G 256-255mÔ .‚ U% (12)
{ .Å
4¨E3E
Ô| £WZ ó óÔó**
g» ãÕÆÇÆVâ Zxy›Æy*zyL LÔ èEG Zg ZŠ (14)

265-264mÔ ä{Ã L LÔ[!* +


Ô ~z0;1Z¦**
Ññ Y 1963
Ä
+
›gz{„gƒÑó ó÷÷ogŠòsZ *ŠÅy*zyL LÔ ~z0] éE
5kB Z1Z **
Ññ (15)

20m Y 1979ÔK

288m ó óÔðsZIÅyzu0*
x', LL (16)

289m Ô éM}E
$Z
G (17)

éM}EG
$Z (18)

293m Ô éM}E$Z
G (19)

(Y 07m{QxsÑZÒ)xâtÄ)
63
E‹{!
] öW § w)gzZL
64
65
E‹{!
" öW § w)gzZL
#
+
wŠ {0 - Á { Zg { ó -
iq q Éz [ M yÇÈ } Z L ïGiG
4F
7
÷ z yÎ gzZ uZ í îG $
00kE  y ** !*  6 L
E
-45!
 Z ½ q O +Z êGGZ â
„  Z Ÿg z tz tØz tzf L

}i ñzg ! ,Z ð K +Š yÎ y M „ Zg Voñ
$
VZvŠ „+ ðñ K V M îE / i Z y â ÑZ
!N lŠ¤
÷p ñÑñ K Šq @* S { À 0*ÒÈ ”à J
E E4
+ æ**zZ T
Šg$ B i Z õÁ‘ % Š™ : ö-G3X÷
á ā ÷÷
á V M ñZz
Šzu z ³g z ™ z [ !*
gä Š1 z b [ ïZ y M Œ
Û L
]Ì Ññ zQ |@*i Z {È ]Ñ» h ? ï 7 ðñ L
4F
GiG
 Z ',z d { i° ðñ L
„  ZgŠ z “
„  Š ]ï 
Û»L
VZŽ } Z i !*gŠ G V˜ ,Z VZŽ } Z } i ZŠ6,/ vZ)i wŠ
G$ G$
èE4hGi ,Z „
 Z yŠ% V ›} Z èE4hGi ,Š ]) " — @*
Š Z 4,8 zgŠ z Š Zi V Î ÷ Š ë',0*i Z ā ó¸ VZi { M
!Š™ p â !*â ) ÏÙ ò ŠgŠ z iÎ z tØz tzf i Z ·} Z
Š™ : [ ½ w) i Z Š™ : [ â i Zg â â )
GI$
,
{› k¼ – gŠ Zg Šp i !* {› c ~! Zg èE4hGp
{» åLE
5E / {Ã z Q 7
"â V Z¤ +Z
{C " − o yzg0
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75