Vous êtes sur la page 1sur 6

Sztuka afrmacji

Mistrzowie twrczego ycia twierdz, e wszystko, czego pragniesz,


moesz sobie sam wykreowa. Wystarczy powici troch czasu, woy nieco
wysiku w spec!a"ne metody i stwarzasz sobie now rzeczywisto zgodn
z twoimi deniami. #reac!a wymaga trzech podstawowych rzeczy$ idei, sowa
i czynu. %dea to pomys, pragnienie, wyra&ne okre"enie czego tak naprawd
chcesz. #iedy !u na pewno wiesz, co !est ci teraz na!bardzie! potrzebne, moesz
ide napeni magiczn moc sowa. 'owo zasi"i tw! pomys energi, bo
zwerba"izowanie pewnych de( !est niczym innym, !ak napenieniem ich
potenc!aem, ktry sprawi, e zmateria"izu! si w two!e! rzeczywistoci.
Moc sowa !est dostrzega"na na kadym kroku. )odstaw !est oczywicie
pozytywne my"enie, bo to nasze my"i kreu! otacza!cy nas wiat. *e"i sta"e
powtarzasz sobie, e +masz pecha i nic ci si nie udaje,, to -aktycznie "os !akby
si sprzysig . na kadym kroku ponosisz -iasko. *ednak ci, ktrzy id do
urzdu zaatwi bardzo trudn spraw i z umiechem twierdz$ +zaatwi na
pewno/,, stawia! na swoim. 'i wypowiadanych my"i wida te bardzo
wyra&nie w sytuac!ach, ktre kto na przykad +wykraka,. 0ie zawsze wie
si to z umie!tnoci przewidywania. 1zcie! przykra sytuac!a !est
spowodowana wanie wykreowaniem !e! poprzez cige powtarzanie, e to na
pewno si wydarzy.
'koro moemy +wykraka, sobie przykroci, to sta!e si oczywiste, e
mona sobie powiedzmy +wywierka, dobre sytuac!e. )"anowe tworzenie
pomy"nych zdarze( za pomoc sowa nazywamy a-irmowaniem, a spec!a"nie
uoone krtkie teksty to a-irmac!e. 2worzenie a-irmac!i moe okaza si bardzo
przy!emn twrcz zabaw, niemnie! !ednak wymaga ona przestrzegania ki"ku
bardzo wanych zasad.
1. Tekst powinien by uoony w formie twierdzcej czasu teraniejszego,
poniewa afirmujc w czasie przeszym tworzysz jedynie wspomnienia,
a w czasie przyszym budujesz cige oczekiwanie, e co kiedy si
zdarzy !zy"i nie piszesz# $bd zarabia duo pienidzy%, ty"ko# zarabiam
duo pienidzy.
2. &ie na"ey uywa sowa $&'(%, poniewa podwiadomo "ubi zgubi to
sowo i w)wczas zmienia si cay kontekst *atem zamiast m)wi# $nie
c+oruj%, uywam okre"enia jestem zdrowy.
3. &ie na"ey uywa okre"e, typu# c+c, pragn, potrzebuj, gdy w ten
spos)b afirmujesz sobie nieustajce c+cenie, pragnienie, potrzeb -obec
tego nie# $c+c by godny mioci%, "ecz jestem godny mioci
4. .nikaj okre"e, o negatywnym zabarwieniu Tw)rz przestrze, +armonijn
i wypenion wycznie przez pozytywy &ie powinno si afirmowa np
$jestem wo"ny od b)"u i c+oroby%, "ecz zdecydowanie# jestem zdrowy, silny
i radosny. /odobnie nie bdzie dobre okre"enie $uwa"niam si od pec+a%,
a "epiej zadziaa# przycigam same pomylne dla mnie wydarzenia.
5. Tekst powinien by krotki, zwizy i oczywisty znaczeniowo 'm bardziej
skomp"ikowany e"aborat pr)bujesz wpakowa do swojej podwiadomoci,
tym mniejsze szanse, e ci si to uda
6. 0epiej unika oczywistyc+ kamstw, bo oszukiwana podwiadomo moe
nie zrozumie naszyc+ intencji *amiast m)wi# $mam portfe" peen
pienidzy%, podczas gdy od ki"ku tygodni wieci on pustkami, znacznie
uczciwiej jest afirmowa: przycigam du ilo pienidzy "ub otwieram
si na wyso!ie zarob!i
7. 1obieraj sowa +armonizujce z twoim wntrzem, takie, kt)re dobrze si
kojarz i s ci b"iskie !zasem zamiast# $otwieram si na ekonomiczne
bezpiecze,stwo% "epiej zabrzmi# otwieram si na dobrobyt. To jest rzecz
bardzo indywidua"na, wic c+ocia podaj tu sporo przykad)w, naj"epiej
samemu poszuka wasnyc+ s)w
#iedy !u wybierzesz sobie odpowiednie teksty, przystpu!esz do pracy.
0ie stara! si od razu przea-irmowa caego ycia i wszystkich prob"emw, bo
podwiadomo si pogubi. 0a"ey pracowa pomau, cierp"iwie
i systematycznie. )rzypomina to troszk tresur psa. #ady, kto mia
kiedyko"wiek do czynienia z ukadaniem szczeniaka, ma w tym wzg"dzie
uatwione zadanie. Wystarczy przypomnie sobie, i"e razy cierp"iwie trzeba
powtrzy +siad,, zanim zwierz zrozumiao. )onadto zwr uwag, e uczc
pieska uywae krtkich d&wicznych rozkazw$ "ee, waru!, aport, zosta(.
1hyba nikt nie prbowa w trakcie nauki do swo!ego pupi"a przemawia dugimi
wywodami typu$ +a teraz mo!e kudate zwierztko prosz, eby tuta! zosta pod
sk"epem, bo !a musze zrobi zakupy na obiad, a ciebie tam nie wo"no
wprowadza, wic sied& tu cierp"iwie i czeka! na pani,. #rtkie$ +zosta(,
zaatwiao spraw, gdy pies szybko ko!arzy o co nam chodzi. % tuta! istotna
uwaga. #iedy pies !est nauczony pewnych rzeczy, moemy pozwa"a sobie na
nieco inne zachowanie. )rzyzwycza!ony do tego, ze zawsze czeka pod sk"epem
w tym samym mie!scu, automatycznie siada i czeka na przywizanie smyczy,
zanim wydamy po"ecenie. 3azwycza! dobra pani przemawia wtedy do pupi"a,
nie wyda!c mu rozkazw, bo on !u wie, co ma robi i reagu!e samorzutnie.
)odobnie z nasza podwiadomoci. #iedy nauczysz ! reagowa na a-irmac!e,
kiedy two!e ycie zacznie szybko i spontanicznie zmienia si zgodnie z
wypowiadanymi przez ciebie sowami czy krtkimi zdaniami, wwczas moesz
przystpi do bardzie! zaawansowane! pracy i pisa co wieczr tzw. dekrety
a-irmacy!ne. ' to cae dugie teksty, skada!ce si z ki"kunastu zda(.
4dpowiednio przygotowana podwiadomo zacznie !e spenia tak, !ak kiedy
krtkie a-irmac!e. *ednak na pocztku pracy pisanie dekretw !est strat czasu.
#iedy zaczynasz, wybierz sobie np. trzy "ub cztery a-irmac!e, dotyczce
na!"epie! tego samego tematu. Moesz powtarza !e chodzc po domu i
wykonu!c rne czynnoci. Wypowiadanie pozytywnych zda( !est szczeg"nie
dobr -orm pracy, poniewa uczy nas tworzenia pozytywnych my"i
i mwienia w pozytywny sposb. #iedy cig"e powtarzam$ otwieram si na
dostatek wszechwiata, to w momencie, kiedy spotkam kogo, kto zaczyna
narzeka na ndz i wysokie ceny, nawykowo my" pozytywnie i nie podda!
si temu, ty"ko nada" +otwieram si, na bogactwo, ktrego !ak przecie wiemy,
!est pod dostatkiem d"a wszystkich. *e"i uciekamy si do pisania, !ak poda!
niektre podrczniki, to nie ma tego e-ektu. )isanie a-irmac!i w zeszycie dziaa
sabie! i !est !akby spec!a"nym zadaniem, dziaa!cym ty"ko w momencie
wykonywania. )rzekona! si, ze czsto cho przez godzin wieczorem piszesz
a-irmac!e +!estem zdrowy, czu! si wietnie,, to spotkane! przed poudniem
ssiadce, ktra narzeka na b" gowy zaczynasz wtrowa, ze ciebie tez dzisia!
amie w kociach. )isanie przyda!e si na innym etapie pracy
z podwiadomoci, a"e o tym za chwi".
2ymczasem wypowiadasz odpowiednie teksty do siebie, do "ustra,
zmywa!c naczynia, prasu!c. 5ardzie! "eniwi mog nagra !e sobie na kaset
audio i sucha przez suchawki, a"e to z ko"ei wbrew pozorom bardzie! mczy
i zamyka na uczucia . !est bardzie! mechaniczne. #iedy w swobodne! ko"e!noci
powtarzasz sobie wybrane zdania, suchasz !ednoczenie !ak reagu!esz na to, co
mwisz. 4bserwu!esz, czy rodzi si bunt w rodku i !akie my"i si po!awia!.
1zsto bd to podpowiedzi z czym !eszcze trzeba popracowa, !aki aspekt
podwiadomoci !est do przerobienia. )onadto wypowiada!c a-irmac!e si
rzeczy skupiasz si na nich, czysz z nimi, a to !est ogromnie wane/
2ymczasem suchanie ich z kasety sprawia, e wpadasz w automatyzm i tak
naprawd to zaczyna by czym w rodza!u$ +wrzu monet,. 2wo!e my"i
od"atu! w innym kierunku i caa praca zaczyna traci sens.
3upenie na czym innym po"ega metoda suchania nagranych na kaset
a-irmac!i w specy-iczny sposb. 6stawia si gono na granicy sysza"noci
tak, by nawet nie do ko(ca rozumie sowa i wkada suchawk wycznie do
"ewego ucha. )odawane teksty s kodowane wycznie przez praw pku". 7 o
to przecie chodzi. )o"ecam t metod, !ako rzecz opracowan przez
spec!a"istw. Moe by znakomit technik wspiera!c prac
z podwiadomoci.
0iemnie! podam tuta! metody, z ktrych nie powinnimy rezygnowa,
poniewa da! nam one o wie"e "epszy kontakt z naszym wntrzem i mog nam
o wie"e bardzie! pomc. )ierwszy sposb, to wypowiadanie a-irmac!i
w szczeg"ny sposb z nasyceniem !e! energi. 4t sta!esz sobie swobodnie na
bosych 8mog by w skarpetkach9 "ekko ugitych nogach, kadziesz donie na
brzuchu ponie! ppka w oko"icy tzw. punktu mocy. 3na!dziesz go w kade!
ksice opisu!ce! czakry "ub zasady !ogi. *e"i nie masz takich &rde, po prostu
po rce ponie! ppka, tak !akby chcia energetyzowa dotykiem doni !e"ita.
)rzez chwi" skupiasz si na tym punkcie i przenosisz do niego swo!
wiadomo. #iedy czu!esz si wystarcza!co skupiony i umie!scowiony w te!
wanie czci ciaa, nabierasz spoko!nie powietrza w puca i wypowiadasz sw!
tekst czystym si"nym gosem. :obisz to, wyobraa!c sobie, e tw! gos
i a-irmac!a wychodzi z brzucha. )rzekonasz si, e cay ten proces bdzie
nadawa twoim a-irmac!om mocy, e zaskoczy ci sia two!ego gosu
i przekonanie z !akim zdania wydobywa! si z garda.
3wr uwag przy tym na swo!e ciao. 4no wyra&nie ci pokae, co !est
twoim prob"emem. *e"i w trakcie wypowiadania a-irmac!i wzrok ci ucieka,
my"i nie chc si skupi, natychmiast zaczyna ci co swdzie, uwiera,
czu!esz, e koniecznie musisz stan inacze! a"bo poprawi skarpetki czy
podrapa si po gowie . oznacza to, e two!a podwiadomo buntu!e si
przeciwko tym twierdzeniom i tra-ie w dziesitk z doborem a-irmac!i.
)odwiadomo ponownie porwnam do pieska, ktrego trzeba wykpa.
)odobnie !ak ona nie "ubi zmian, tak pies z reguy nie "ubi by kpany. #iedy
prbu!emy wrzuci go do wanny, zaczyna bryka, szarpa si. 2wo!a
podwiadomo boi si nowego i prbu!e utrudni ci prac.
*e"i natomiast z wraz z wypowiadaniem sw czu!esz, !ak energia
w 2obie ronie, !ak dosta!esz skrzyde, oznacza to, e a-irmac!a !est zbdna.
2ekst, ktry mwisz, !est dobrze zakodowany w podwiadomoci. Musisz
poszuka inne! przyczyny swoich prob"emw. Wreszcie$ moe si zdarzy, e
nie czu!esz nic. Wypowiadane sowa nie nawizu! kontaktu z twoim ciaem
i czu!esz !akby byy zupenie obce, mechaniczne. ;wiadczy to o &"e
s-ormuowanym tekcie. 5y moe uye nieodpowiednich sw, by moe
zdanie !est zbyt skomp"ikowane i podwiadomo zupenie go nie rozumie.
Musisz usi i !eszcze raz zbudowa inn a-irmac!.
#o"e!n metod pracy !est krtka zabawa przed snem. <ec w ku
zamykasz oczy, odprasz si, po czym na wdechu powtarzasz w my"i swo!e
zdanie, a na wydechu wyobraasz sobie, e !u to masz. *est to poczenie
a-irmac!i z wizua"izac! . inn znakomita i bardzo si"nie dziaa!c technik
speniania marze(. 4czywicie moe si zdarzy, e nie wiesz !ak
wizua"izowa. 0a pewno, kiedy a-irmu!esz sobie cos materia"nego, np. port-e"
z pienidzmi czy nowy dom a"bo samochd, wyobraanie sobie tego na
wydechu nie nastrczy adnych prob"emw. *ak !ednak wyobrazi sobie, ze
zasugu!esz na co a"bo !este godny mioci= 4t na!wanie!sze !est
wzbudzenie w sobie takiego wanie uczucia. *akby by godny, dumny czy te
kochany przez kogo cudownego. 6czucia s bardzo si"nym czynnikiem
dziaa!cym na kodowanie podwiadomoci.
0a koniec !eszcze !edna technika, a mianowicie medytac!a z a-irmac!ami.
)o si wygodnie "ub usid& z wyprostowanym krgosupem. 3amkni! oczy
i odpr ciao w dowo"ny sposb. We& trzy gbokie oddechy i wydycha!c
powietrze powtarza! w my"i$ +m! umys odpra si,. )otem wyobra& sobie
to, czego pragniesz. *e"i a-irmu!esz dostatek zobacz, !ak pienidze napywa!
do ciebie ze wszystkich stron w postaci banknotw, czekw, prze"eww. *e"i
a-irmu!esz pomy"no w zwizku poczu!, !ak trzyma ci w ramionach
ukochana osoba, !ak przytu"a ci, cau!e i szepcze do ucha to, co chciaby
usysze. )o chwi"i zabawy z wyobra&ni zaczni! z moc powtarza w my"i
a-irmac!e. #ad powtarza! tak dugo, a poczu!esz, e stapia si z tob, e sta!e
si prawd. #iedy przepracu!esz !u wszystkie zap"anowane zdania, powiedz
sobie$ +2o a nawet co "epszego, wanie sta!e si w imi na!wyszego dobra/
0iech wic tak bdzie/ 7 zatem tak !est/, )otem przez chwi" oddycha!
spoko!nie i pobd& !eszcze przez moment w wytworzonym przez siebie stanie.
4twrz oczy i zako(cz medytac!.
)roponowane przeze mnie techniki powodu!, e na!p&nie! po tygodniu
mamy !u pierwsze e-ekty pracy. 5ywa, e energia rusza nawet nastpnego dnia/
*e"i !ednak po trzech tygodniach a-irmowania nic si nie dzie!e, oznacza to, e
nasza a-irmac!a dotyka zewntrzne! +uski,, pod ktra s !eszcze inne do
przerobienia. Wtedy przychodzi czas na prac z zeszytem. 1odziennie pisz
okoo >?@A? razy wybran a-irmac!, ktra nie przyniosa rezu"tatw. Wystarczy
par dni, a czasem nawet !eden wieczr, aby odkry gbsze przeszkody. Wane,
aby pisa pomau, starannie, skupia!c si na treci i nawizu!c z ni gboki
kontakt. )o drugie! stronie kartki pisz wszystkie my"i, ktre przychodz ci do
gowy przy zapisywaniu a-irmac!i. 0a!czcie! s to wanie b"okady, ktre
musisz usun wczenie!. 0p. a-irmu!esz$ +)rzycigam du i"o pienidzy, i
do gowy przychodzi konk"uz!a$ +!ak taki gupek !ak !a moe coko"wiek
zarobi,. 2o wskazwka do ko"e!ne! a-irmac!i, ktra moe wyg"da
nastpu!co$ +*estem wystarcza!co inte"igentny, aby zarabia satys-akc!onu!c
mnie i"o pienidzy,. W tym przypadku brak wiary w siebie b"oku!e -inanse.
Bopki nie zmienisz tego kodu, a-irmac!a o przyciganiu pienidzy nie zadziaa.
0ie przeraa! si, !e"i okae si, ze takich negatywnych kodw !est ki"ka. )o
prostu po ko"ei !e przea-irmu!. Masz doskonae narzdzie do pracy
z podwiadomoci, musisz ty"ko powici temu troszk czasu.
Wane, aby uzmysowi sobie, !ak prze!awia si moe pierwszy e-ekt
two!ego wysiku. *ak wspominaam, podwiadomo, z ktr pracu!emy !est !ak
pies, ktrego kpiemy. 0a!czcie! nie obe!dzie si bez ran, zadrapa(, poza tym
!este cay och"apany wod i wysmarowany botem, ktre chciae zmy
z kudw pupi"a. W ko(cu zwierztko uspoka!a si i mona doko(czy dziea.
)odwiadomo na pocztku bdzie przyciga wszystkie mo"iwe przeszkody,
aby ty"ko zniechci ci do pracy. *e"i a-irmu!esz dostatek, w tym czasie
przy!d wszystkie za"ege rachunki a"bo zgubisz port-e", a"bo zepsu!e ci si !aki
drogi sprzt. *e"i pracu!esz nad zwizkiem, to w tym czasie bdziecie kci si
czcie! ni zwyk"e "ub po prostu bdziecie da"eko od siebie. 6 niektrych !est
to trudna chwi"a, u innych "edwo zauwaa"ne napicie. 2en etap nazywa si
+oczyszczaniem,. )amita!, aby nie skupia si na tych przykrociach, bo one s
prze!ciowe/ #ontynuu! wytrwa"e prac z a-irmac!ami, a wszystko wrci do
normy, a nastpnie osignie poziom, do ktrego dysz.
0a pocztku napisaam, ze kreac!a skada si z trzech e"ementw$ idei,
sowa i czynu. 0ie zapomina! o tym ostatnim. *e"i coko"wiek a-irmu!esz, nie
moesz "iczy, e "ec i patrzc w su-it przycigniesz wszystko czego
pragniesz. 4wszem, a-irmac!a ma wie"k moc i zdarzay si przypadki, e "udzie
a-irmu!cy dostatek nie wychodzc z domu inkasowa"i ogromne sumy
pochodzce ze spadku czy darowizny, a"e to s szczeg"ne sytuac!e. 3atem !e"i
pracu!esz ze sowem, aby zna"e& dobr prac, przeg"da! ogoszenia, rozsya!
swo!e 1C, dzwo( w rne mie!sca. *e"i szukasz swo!e! drugie! poowy, wy!d&
z domu do "udzi, spaceru! po parku, chod& do kawiarni i na towarzyskie
spotkania, spotyka! si z !ak na!wiksza i"oci osb. *e"i wa"czysz o zdrowie,
bierz "eki, stosu! za"econe kurac!e. 7-irmac!a nie ty"ko wzmocni, a"e
i przyspieszy spenienie twoich oczekiwa(. 0iemnie! e"ement dziaania !est
w tym procesie niezbdny.
0ie zapomina! te o marzeniach/ Wyobraanie sobie upragnione! sytuac!i,
rozmy"anie o nie!, odczuwanie caym sob dobrych wrae( i pozytywnych
emoc!i towarzyszcych spenieniu to potne narzdzia tworzenia
rzeczywistoci. *e"i codziennie wieczorem przed zaniciem oddasz si
przy!emnym marzeniom, to wkrtce zamani-estu!e si w twoim yciu to, czego
pragniesz.