Vous êtes sur la page 1sur 65

Jerzy Kijewski

SPOECZESTWO ZDEGENEROWANE

Materiay z ksiki Spoeczestwo zdegenerowane mog by kopiowane i
publikowane bez zezwolenia autora tylko w celach niekomercyjnych z
podaniem nazwiska autora i rda: (Spoeczestwo zdegenerowane)

e-mail autora
TrzeciaDroga@aol.com

Copyright by Jerzy Kijewski
New York 2000
All rights reserved
Washington, The Library of Congress TX 5-240-268
Published by
TRZECIA DROGA
PO BOX 750464, Forest Hills
New York 11375-0464

OD AUTORA
Spoeczestwo zdegenerowane odsania biologiczn, eugeniczn prawd o
czowieku, odrzucajc zdecydowanie naiwne marksistowskie wyobraenia i
religijne fantazje o istocie ludzkiej.
Zdecydowanie wyraone s tu pogldy o wrodzonej naturze i wrodzonej
(moralnej) nierwnoci ludzi. Na przykad nieprawd jest, e wszyscy
ludzie rodz si rwni i z czyst, nie zapisan kart psychiki. Ot
jedni ludzie rodz si szlachetni i dobrzy, inni gorsi, podli, li.
Czowiek rodzi si z gotow i niezmienn psychiczn struktur
szlachetnoci, przecitnoci, podoci lub psychopatii. Znaczy to, e
czowiek rodzi si z konkretn struktur etyczno-moraln.
Poniewa czowiek rodzi si z gotow i niezmienn struktura
psychiki, inteligencji, etyki i osobowoci, nieprawd jest rwnie, e psychik
dziecka ksztatuje rodowisko.
Szlachetnego czowieka tworz uszlachetniajce procesy ewolucji,
eugeniki, sublimacji genetycznej podego procesy degeneracji.
Obecnie obowizuje powszechnie ideologia cech nabytych i wynikajca
std patologiczna struktura spoeczestw.
W ksice tej znajdzie czytelnik wykad o najwyszych,
rzeczywistych (poza ideologicznych) wartociach: wartociach biologicznych,
eugenicznych, uszlachetniajcych. Ideologia chrzecijaska i ideologia
komunistyczna gosz naiwnie, e potencja dobra i za jest taki sam w
kadym czowieku, tymczasem jest on inny w kadym z nas ju w momencie
urodzenia. Wartoci s w genach.
Przywraca si tu wielko, godno i majestat najwyszej wartoci
jaka istnieje na Ziemi: genetycznej, wrodzonej szlachetnoci czowieka.
Przeamane zostaje tu rwnie spoeczne tabu, gdzie wyraona jest
pozytywna jednake przemilczana publicznie strona biologizmu,
ewolucjonizmu i eugeniki socjalnej.
Niniejsza praca w zdecydowany sposb obnaa rwnie mit, gupot i
tragedi obecnego ideologicznego modelu demokracji, zwaszcza
amerykaskiej.
Spoeczestwo zdegenerowane jest syntez biologizmu i ewolucjonizmu.
Mam nadziej, e do dziedziny wiatopogldu czowieka Spoeczestwo
zdegenerowane wnosi wicej wiata.
Jerzy Kijewski, New York, 2000 r.

Jeli wolno oznacza cokolwiek, oznacza prawo do mwienia ludziom tego,
czego nie chc sucha.

George Orwell
Rozdzia 1; Moloch ideologii.
Rozdzia 2; Rasowa, biologiczna, genetyczna wyszo ludzi
szlachetnych.
Rozdzia 3; Ludzie dziedzicz etyczno-moralne cechy psychiczne.
Rozdzia 4: Spoeczestwo szlachetne.
Rozdzia 5; Demokracje ideologiczne.
Rozdzia 6; Dyktat masoskiej loy metafizycznej.
Rozdzia 7; Ideologia rasistowska.
Rozdzia 8; Pozytywna, naukowa strona rasizmu.
Rozdzia 9; Nowa rasa.
Rozdzia 10; Czowiek jest w stu procentach istot biologiczn.
Przypisy.

PRZYPISY

1. Antyeugenicznej utrzymujcej stan anarchii rozrodczej spoeczestw.
Alternatyw eugeniki jest anarchia rozrodcza, ktra powoduje
psychofizyczn degeneracj spoeczestw.
2. Degeneratywny przyczyniajcy si do degeneracji, powodujcy
degeneracj.
3. Political correctness midzynarodowe prawo (prawo Kaduka) poprawnoci
politycznego mylenia. Amerykasko-masoski knebel sucy przede
wszystkim do zamknicia ust tym, ktrzy maj odwag myle inaczej jak
oni; do kontroli czystoci ich ideologicznego mylenia; do
glajchszaltowania jednostek; do masowego ataku na indywidualn niezalen
myl.
Kiedy papiee ubzdurali sobie, e s nieomylni! Dzisiaj masonici
amerykascy garduja na cay wiat, e tylko oni myl poprawnie!
4. Wrodzone uczucia/wartoci moralne jak np. uczucie
miloci, wspczucia, wstydu, uczucia macierzyskie, rodzicielskie,
przyjani, alu, tsknoty, w odrnieniu od wrodzonych wartoci etycznych
jak np. stopie inteligencji, poczucie pikna, stopie wyksztacenia
suchu muzycznego, itp., ktre moemy odrnia od wartoci moralnych.
5. Niby inteligentniejsza nazwa amerykaskiego Murzyna; co
mniej wicej tak, jak w Polsce na Cygana mwi si obecnie Rom. Ciemniacy
z poprawnoci politycznej zakadaj, e przez ten zabieg Polacy stan
si lepsi, bardziej tolerancyjni, a Cyganie to ju w ogle zmieni si na
lepszych, awansuj cywilizacyjnie i bd koczowa na mietnikach ju jako
Romowie! Nie jest wane, e Cyganie i Murzyni cierpi pieko na Ziemi;
waniejsze, aby zmanipulowane spoeczestwo mwio o nich poprawnie!
6. Rnice gruboci kory mzgowej u ludzi wynosz od 0 do
ponad 12 milimetrw. Nie mwic ju o olbrzymich rnicach w powierzchni.
7. Pojemno mzgoczaszki u ludzi wynosi od 0 litra (rodz si
dzieci bez mzgo-czaszek) do ponad dwch litrw. rednia pojemno wynosi
1350 gramw.

Jerzy ateusz Kijewski
e-mail autora
TrzeciaDroga@aol.com
Autor, ur. w 1950 r. w Szczecinie, uchodca polityczny z komunistycznej
Polski,
mieszka od 1980 roku w Nowym Jorku.

Materiay z ksiki Spoeczestwo zdegenerowane mog by kopiowane i
publikowane bez zezwolenia autora tylko w celach niekomercyjnych z
podaniem nazwiska autora i rda: (Spoeczestwo zdegenerowane)


Rozdzia 1

MOLOCH IDEOLOGII

WIAT GSTNIEJE I DAWI SI OD MOTOCHU,
od mtw i szumowin spoecznych, od kryminalistw i psychopatw, od
zredukowanych umysowo, prymitywnych i mao inteligentnych ludzi, od
wszelkiej zdegenerowanej genetycznie i aspoecznej z natury kanalii. wiat
gstnieje od ludzi drugiej kategorii ludzi, ktrych kiedy nie bdzie.

NA PASTW IDEOLOGII
Sytuacja w jakiej znajduje si obecnie ludno Stanw Zjednoczonych
stanowi ju permanentne zagroenie dla jej biologicznego bytu. Cho dua
cz ludnoci USA yje w przyzwoitych warunkach, to jednak wolno i
demokracja amerykaska jest nieszczciem dla okoo 40 mln ludzi (dane
oficjalne '93) yjcych w ndzy, ponieniu i upodleniu. Demokracja
amerykaska (w obecnym, ideologicznym ksztacie) jest rwnie
nieszczciem, ktre dotyka nieomal wszystkich z powodu aktywnoci
milionowych armii zbrodniarzy, kryminalistw, psychopatw i
najrozmaitszej, genetycznie zdegenerowanej, aspoecznej szumowiny. Ludzie
ci ludzie drugiej kategorii nie do, e morduj spoeczestwo ludzi
normalnych, prostych i szlachetnych, zaniajc jako wszelkiego ludzkiego
ycia na tysice rozmaitych sposobw, to jeszcze posiadajc niczym nie
ograniczone moliwoci rozmnaania si (anarchia rozrodcza) wydaj na
wiat kolejne, coraz liczniejsze i coraz bardziej zdegenerowane pokolenia
aspoecznego ze swej wrodzonej natury i obcionego genetycznie
nieszlachetnego ywiou ludzkiego.
Byy prezydent USA Franklin D. Roosevelt (mason) zgodnie z guptack
ideologi rwnoci ludzi ubzdura sobie wizj Ameryki, ktrej
fundamentem miay by cztery wolnoci czowieka. w ideologiczny
przywdca cywilizacji zachodniej wymieni te cztery wolnoci w 1941 r.
na forum Kongresu USA:

1. wolno sowa 2. wolno sprawowania kultu
3. wolno od niedostatku 4. wolno od strachu
Kwestie wolnoci sowa w USA poruszymy sobie dalej. Jeli za chodzi o
wypenienie si wizji wolnoci od niedostatku i wolnoci od strachu
tego demagoga, to cay wiat widzi dzisiaj cakowite bankructwo urojonej,
pseudonaukowej, antyeugenicznej1 ideologii, przynoszcej w rezultacie
ndz, upodlenie, ponienie i zbarbaryzowanie ycia kolejnym milionom
ludzi.
W maju 1964 r., na Uniwersytecie Michigan inny niedorozwinity
wiatopogldowo ideolog i demagog prezydent USA Lyndon Johnson ogosi
wiatu swj (identycznie irracjonalny jak ide fixe Roosevelta), wyssany z
ideologii rwnoci i chciejstwa program spoeczny walki z ndz, program
pod godn Ameryki nazw Wielkiego Spoeczestwa.
Utopijny, ideologiczny program Wielkiego Spoeczestwa realizowano od
1965 r. z wielkim rozmachem i potnym zaangaowaniem, topic w bocie
antyeugenicznej ideologii energi, olbrzymie pienidze i ludzk nadziej
na normalniejsze, pogodniejsze i szczliwsze ycie. Od 1964 r. do dzisiaj
program walki z ndz kosztowa podatnika amerykaskiego ponad 1500
miliardw dolarw! Rezultaty tego ideologicznego eksperymentu s
oszaamiajce: w 1964 r. w biedzie yo ok. 28.3 proc. spoeczestwa.
Trzydzieci lat pniej, w 1993 r. yo ich ju tylko 28.1 procent.
W rezultacie tych paranaukowych eksperymentw spoecznych wychodzi
identycznie to samo, co z komunistycznych programw spoecznych
zastosowanych w praktyce (na ludziach): czyli jeszcze wiksza ndza,
anarchia rozrodcza, genetyczna degeneracja pokole, wzrost przestpczoci,
kotustwa i totalne barbarzystwo kryminalistw i psychopatw z
przykadami ludoerstwa z lubienoci wcznie.
Skazany w 1992 r. w USA Jeffrey Dahmer torturowa, mordowa, wiartowa,
gotowa, smay i ar ludzi. Zjad przynajmniej 17 modych mczyzn i
chopcw zaspokajajc swj zdegenerowany genetycznie popd pciowy.
Inteligentny; przerwane studia uniwersyteckie; pracowa w fabryce
czekolady; 32 lata; rasa biaa; kara 957 lat wizienia.
Jota w jot identyczne, irracjonalne, naiwne i prymitywne (ale suszne
ideologicznie) programy spoeczne walki z ndz, czy przestpczoci
pojawiaj si w tym kraju za rwniutko co 4 lata podczas wyborczych
kampanii prezydenckich. Utopijne mrzonki amerykaskich mw stanu o
uzdrowieniu patologicznej sytuacji, w ktrej pogra si coraz to wiksza
cz spoeczestwa, wiadcz a nadto o ich niskich kwalifikacjach
wiatopogldowych. I byoby to jeszcze p biedy, gdyby nie przeraajce,
ludzkie tragedie.

KOLEJNA ofiara obowizujcej ideologii byy prezydent USA Jimmy Carter.
Ot Jimmy Carter, kolejny ideolog-uzdrowiciel Ameryki da si zawie w
1977 r. do nowojorskiej dzielnicy ndzy, na Poudniowy Bronx, ktra zawsze
wyglda mniej wicej tak, jak Warszawa po Hitlerze. Zwiedzajc w otoczeniu
politykw, reporterw, telewizji i silnej ochrony (tubylcy z Bronxu s,
jak jeden m, za Fidelem Castro) ten niesamowity koszmar, w ktrym
mieszkaj wolni, demokratyczni ludzie-Amerykanie, Carter rzek: Tak, to
jest wstyd, to jest wielki wstyd dla Ameryki. I co? I co zrobi ten, by
moe dobry i przyzwoity czowiek dla tych nieszczsnych ludzi, ktrzy TAM
mieszkaj? Ktrzy rodz si na mietnikach, yj na mietnikach,
rozradzaj si na mietnikach i na mietnikach umieraj? NIC. Nie zrobi
nic, poniewa nic nie mg zrobi ze swymi niskimi wobec tych problemw
kwalifikacjami wiatopogldowymi, zdominowanymi ideologi pseudonaukowej
interpretacji czowieka i spoeczestwa. A moe Carter powinien by
przemwi do tych ludzi sowami byego prezydenta (te demagoga) Johna
Kennedyego? Nie pytajcie, co kraj moe zrobi dla was; pytajcie, co wy
moecie zrobi dla tego kraju!.
Powie kto, e Kennedy nie wygasza tych sw do takich ludzi.
Susznie. Takimi ludmi zajmuje si tylko policja, ndza, makabra,
pieko i rozpacz. Widzimy tu wyranie, co moe zrobi dla biednej,
nieszczsnej i upodlonej czci spoeczestwa wychowany w ideologicznym
ustroju poprawnoci politycznego mylenia establishment krajw
zachodniej demokracji: kompletnie nic. A jednak W 1995 roku ukaza si
tomik wierszy byego prezydenta Jimmy Cartera Always Reckoning (wci
rachujc). Wiersze powicone s m.in. tragedii bezdomnych! A jednak A
jednak co dla bezdomnych zrobi! Cyrk. Kabaret. Makabreska.

OGLNOHUMANISTYCZNE IDEE WIELKIEGO SPOECZESTWA CZTERECH WOLNOCI

KULTURA MIERCI

Pastwo, ktre pozostawia ludzi sabych wasnemu losowi nie zasuguje
na miano cywilizowanego.
Rzecznik Praw Obywatelskich RP, Tadeusz Zieliski; w sprawozdaniu dla
Sejmu kwiecie 1994

Ogromne sukcesy ugruntowanej demokracji amerykaskiej wida szczeglnie
na polu walki z przestpczoci. Obecnie (2000 r.) prawie 2 miliony
czonkw Wielkiego Spoeczestwa siedzi w wizieniu. Oprcz 2 mln
kryminalistw siedzcych w wizieniach amerykaskich, ponad 3 mln
kryminalistw przebywa stale na zwolnieniu warunkowym lub znajduje si pod
nadzorem sdowym!
2 mln kryminalistw stanowi 25% winiw na caej kuli
ziemskiej. Jeli dodamy do tej liczby jeszcze 3 miliony kryminalistw,
ktrzy przebywaj permanentnie na warunkowym zwolnieniu, to mamy w USA
grubo ponad 50% kryminalistw yjcych na Ziemi, przy czym w Stanach
Zjednoczonych mieszka niecae 5% ludnoci wiata!
Oto do czego prowadzi antyeugeniczna ideologiczna demokracja! Horror i
zgroza. W 1993 r. 1,3 miliona osb w Stanach Zjednoczonych zostao
zaatakowanych tylko przy uyciu broni palnej. (Informacja amerykaskiego
Departamentu Sprawiedliwoci, lipiec 1995 r.). W USA tylko od ran
postrzaowych z broni palnej ginie rocznie okoo 37 tys. ludzi. Rannych
za na placu Czwartej Wolnoci (wolno nr 4, ta od strachu)
pozostaje co roku okoo 250 tys. wolnych, demokratycznych czonkw
Wielkiego Spoeczestwa. Anarchia. Barbarzystwo. Patologia.

Na opiek zdrowotn USA wydaj tak duo midzy innymi dlatego, e
szpitale i placwki pogotowia ratunkowego pene s pacjentw z ranami
citymi i postrzaowymi.
Bill Clinton, prezydent pastwa czterech wolnoci i ugruntowanej
demokracji

Widzimy tu wyranie, e nieinteligentne i irracjonalne wizje Roosevelta,
Johnsona i innych niedorozwinitych wiatopogldowo ideologw obcionych
patologi rwnoci, chciejstwa i pobonych ycze zbankrutoway cakowicie
i legy w gruzach przynoszc w rezultacie jeszcze wiksze zbarbaryzowanie
i upodlenie ycia.
Na przeomie kwietnia i maja 1992 r. podczas trzydniowej akcji
zdegenerowanego, prymitywnego i oszalaego w swoim ywiole motochu w Los
Angeles, zabitych zostao 58 ludzi (124 znajdowao si w stanie
krytycznym), 2383 zostao rannych. Odnotowano 8 tys. poarw, z tego 5200
duych budynkw zostao doszcztnie zniszczonych. Aresztowano ponad 5 tys.
osb. Straty signy 1 mld dolarw. Bandy kryminalistw biy, mordoway i
kamienioway kogo popado. Strzelano do straakw gaszcych poary, do
policji, wojska i kogo si dao Akcj motochu przerwao okoo 9120
policjantw, 3313 onierzy wojsk federalnych i 9975 onierzy Gwardii
Narodowej. Ogoszono stan klski ywioowej (?!). I moe susznie Bo tym
razem by to najpotworniejszy ywio ze wszystkich w przyrodzie moliwych:
MOTOCH. Zaiste Wielkie Spoeczestwo.
Niektrzy wysi urzdnicy administracji waszyngtoskiej przyznaj
otwarcie, e aby jako tako rozwiza problemy przestpczoci, to w
wizieniach USA powinno znale si przynajmniej dwa razy tyle
kryminalistw co obecnie, tzn. okoo 4 mln ludzi! Wobec tego, e operacja
taka pochon by musiaa astronomiczne sumy (roczne utrzymanie winia
kosztuje okoo 20-40 tys. dolarw), trzeba byoby znacznie podnie
podatki, co spowodowaoby spadek inwestycji, wzrost bezrobocia, wzrost
stopy procentowej, spadek wskanikw ekonomicznych i spadek prestiu USA w
wiecie, jako kraju gigantycznego archipelagu wizie, niewydolnoci
systemu, anarchii i baaganu.
A wic aby utrzyma wskaniki ekonomiczne i moralny, midzynarodowy
presti Ameryki na jako takim poziomie, utrzymuje si niskie podatki i
wysokie wskaniki barbarzystwa poprzez nisk frekwencj ywiou
aspoecznego w wizieniach.
A e anarchia? e kultura mierci? No to co? Wszyscy jako przywykli
Nie jest tak le: w innych krajach ludzie z godu umieraj A w kocu
przecie wiadomo Ameryka: kraj wielkich moliwoci, ale te i wielkich
kontrastw Horror. Koszmar. Propaganda.

W LUTYM 1995 r. Gubernator stanu Nowy Jork, George Pataki uzyska aprobat
Senatu stanowego na zagodzenie kar dla handlarzy narkotykw. W ten sposb
gubernator Pataki zlikwiduje problem przepenionych wizie, oszczdzajc
jednoczenie na kosztownym utrzymywaniu kryminalistw. Widzimy tu jasno,
e jedn z form pozyskiwania pienidzy przez rzdy stanowe i rzd
federalny, jest wypuszczanie na wolno kryminalistw, poniewa wizienia
s ZA DROGIE. Za niezliczone nieszczcia, tragedie, spodlenie i
zbarbaryzowanie ludzkiego ycia, ktre powoduj wolni kryminalici, w
systemie demokratycznym wychodz jako TANIEJ! Amerykascy mowie stanu
syn przecie szczeglnie w Polsce z tego, e s pragmatyczni,
prawda? Prawda. I recydywa amerykaskiego pragmatyzmu w Polsce: Jerzy
Jaskiernia, minister sprawiedliwoci: Zwolnienia mniej gronych
przestpcw to konieczno, bo wizienia s przepenione, a utrzymanie
jednego skazanego kosztuje 600 zotych miesicznie. Gazeta Wyborcza
5-XII-95

Na marginesie: minister Jaskiernia kama mwic, e trzyma w
przepenionych wizieniach 65 tys. winiw. Ciekawe, jakim wic cudem
Gierek trzyma w pierwszej poowie lat 70-tych a 160 tys. kryminalistw!

Utrzymanie ciaru przestpczoci kosztuje spoeczestwo USA 450 miliardw
dolarw rocznie stwierdza raport opublikowany w kwietniu 1996 r. w
Waszyngtonie. Dokument ten, przygotowany na zlecenie Departamentu
Sprawiedliwoci, stanowi pierwsz w dziejach USA prb podsumowania
kosztw wszelkiego rodzaju aktw przemocy. Raport nie wzi pod uwag
wynoszcych ok. 40 miliardw dolarw rocznie kosztw utrzymania systemu
sprawiedliwoci, czyli przede wszystkim wizie. Dodajc go do otrzymanej
wczeniej kwoty, otrzymujemy sum niemal 500 miliardw dolarw rocznie!
450 miliardw dolarw to zaskakujca liczba, ktra mwi nam, jakim
ciarem dla naszego spoeczestwa jest zbrodnia i strach przed zbrodni
mwi kongresman z Brooklynu Charles Schumer, czonek kongresowej
Podkomisji do Spraw Przestpczoci. Raport oczywicie nie mwi, e ogromne
rozmiary przestpczoci i jej potworna cena jak paci spoeczestwo s
naturalnym nastpstwem utrzymania ideologicznego, pojataskiego,
antyeugenicznego kursu demokracji kryminogennego, degenerujcego
spoeczestwo kursu anarchii rozrodczej. 500 mld $ s to tylko czciowe
koszty, ktre poera corocznie moloch degeneratywnej2 ideologii.

KOLEJNY, olbrzymi sukces amerykaskiego pastwa dobrobytu, wysokich
standardw ycia, jedynie susznych, oglnohumanistycznych ideaw
demokracji i wysokich wskanikw normalnoci odnotowujemy na polu
walki z bezdomnoci. Autorzy projektu rzdowego planu walki z
bezdomnoci, ktremu przewodniczy sekretarz (odpowiednik europejskiego
ministra) do spraw budownictwa mieszkaniowego Henry G. Cisneros ogosili
w lutym 1994 r., e w USA 7 (siedem) milionw ludzi pozostaje bez dachu
nad gow. Sekretarz Cisneros uwaa, e (uwaga!!!):

Bezdomno staa si w Ameryce problemem strukturalnym:
cigym, chronicznym, ogromnym i skomplikowanym.
Prawda, jakie to mdre? Taki wspaniay, ugruntowany system demokratyczny
a tu, cholera
Bezdomno si staa Ogromna i skomplikowana

A wic na placu Trzeciej Wolnoci (rooseveltowska wolno nr 3, ta od
niedostatku) znajduje si ju 7 milionw nieszczsnych, bezdomnych ludzi!
W tym 2 miliony bezdomnych dzieci! I w co si zmaterializowaa
rooseveltowska, obkacza wizja Trzeciej Wolnoci wolnoci od
niedostatku? W co si zamieni johnsonowski program spoeczny walki z
ndz i utopijne programy spoeczne kolejnych prezydentw-ideologw?
W gruz i pieko dla kolejnych milionw ludzi i dramat nastpnych pokole.
W tym miejscu naleaoby wyszydzi nieco takie amerykaskie partie
polskie jak np. Unia Wolnoci, ktre d do najszczytniejszego celu na
Ziemi: tzn., aby Polska osigna wysokie standardy amerykaskie i
amerykaski stan normalnoci!
Niech bogowie uchowaj, aby Polacy (w wycigu do kapitalizmu) nie
znaleli si w podobnej sytuacji, jak lwia cz amerykaskiego
spoeczestwa. Niech bogowie uchowaj ca Europ przed standardami
amerykaskimi, amerykaskim stylem ycia i amerykaskim pastwem
czterech wolnoci! Oczywicie nikt w USA nie ponosi odpowiedzialnoci za
to koszmarne okruciestwo, dramat i barbarzystwo. Ani rzd federalny, ani
stanowy, ani spoeczestwo nikt. Jak Ameryka duga i szeroka, utrzymuje
si tu cay czas najgupszy pogld w dziejach ludzkoci: i ci
nieszczni, bezdomni ludzie s sami sobie winni: nie chcieli by
milionerami, nie chcieli mie piknych willi i zotych klamek, to dobrze
im tak, niech zdychaj na ulicy!
Wyglda na to, e miliony schizofrenikw s winni temu, e s
schizofrenikami; miliony cofnitych umysowo ponosz win za to, e s
cofnici; psychopaci ponosz win za swoj psychopati; miliony
przygupw ponosz win za to, e s przygupami; miliony mao
inteligentnych s odpowiedzialni za swj niski iloraz inteligencji, itp.
Prawda, e genialne?!
Ot miliony nieszczsnych ludzi w USA nie s pokrzywdzone przez rzekomo
usprawiedliwiajcy wszystko los, ani nie cierpi z jakiej urojonej
wasnej winy, lecz s pokrzywdzone przez antyeugeniczn, tragiczn w
skutkach polityk pojataskiej demokracji, ktra wydaa i nieustannie
wydaje ich na ycie w mczestwie. Za nieopisany dramat milionw dzieci i
dorosych odpowiedzialni s ci masoni amerykascy, ktrzy blokuj
wykorzystanie naukowej, biologicznej prawdy o czowieku, o dziedziczeniu
cech psychicznych. Ktrzy pozwalaj tym samym na gwacenie etycznych praw
eugeniki socjalnej i szerz pieko anarchii rozrodczej, pieko degeneracji
pokole, pieko przeraajcej, masowej reprodukcji nieszczsnych ludzi II
kategorii.

EDUKACYJNE OSIGNICIA WIELKIEGO SPOECZESTWA
CZTERECH WOLNOCI

W 1983 roku na wniosek prezydenta Reagana National Commission on Exellence
in Education opublikowaa raport pt. Nard w Niebezpieczestwie (Nation
at Risk).
Oto jak autorzy raportu podsumowali wyniki bada komisji:
Gdyby jakie wrogie Ameryce mocarstwo prbowao gruntownie j zniszczy,
nie mogoby uczyni wikszej krzywdy ni ta, ktr Ameryka uczynia sama
sobie doprowadzajc do ruiny swoje szkolnictwo
Z ludmi i z demokracj jest oczywicie wszystko w porzdku, tylko to
SZKOLNICTWO Mijaj kolejne dekady demokratycznej, pojataskiej epoki
bdw i wypacze, a najwysi ideolodzy demokratyzmu, ze swymi niskimi
kwalifikacjami wiatopogldowymi i neokomunistyczno-chrzecijask
percepcj rzeczywistoci garduj, e to wszystko przez te PROBLEMY
SZKOLNICTWA
Gdyby nie te cholerne problemy szkolnictwa, to z ca pewnoci
dziesitki milionw tumanw, przygupw, idiotw, cofnitych, dziedzicznie
obcionych, tpych, niezupenych, poszkodowanych przez natur i tych z
niskim ilorazem, zdobyoby jak po male wysze wyksztacenie
udowadniajc caemu wiatu, e jednak wszyscy ludzie s rwni, e jednak
ideay rwnoci ludzi s szlachetne i absolutne, e prosz, wystarczy
tylko rozwiza problemy szkolnictwa aby udowodni, e nie istnieje
wrodzona nierwno ludzi; e JEDNAK WSZYSCY MOGA!
Brak sw pogardy by wyrazi tu waciwy stosunek do tego caego
pojataskiego, marksistowskiego neodemokratyzmu. Ameryka wcale nie
doprowadzia swojego szkolnictwa do adnej ruiny. Ameryka doprowadzia do
ruiny LUDZI. Ameryka doprowadzia z ideologicznego zalepienia i
ciemniactwa poprawnoci politycznego mylenia (w wersji oryginalnej to
suszne, ideologiczne, amerykaskie mylenie nazywa si political
correctness3) do biologicznej degeneracji i genetycznej ruiny lwi cz
wasnego spoeczestwa, ktra wanie z przyczyn genetycznych staje si
coraz bardziej niezdolna ani do nauki, ani w ogle do niczego dobrego.
DEPARTAMENT Owiaty (odpowiednik europejskiego ministerstwa) Stanw
Zjednoczonych po zakoczeniu trwajcej 4 lata serii testw, podczas
ktrych przebadano 26 tys. osb owiadczy (XI-1993), e 90 milionw,
czyli prawie poowa spord dorosych mieszkacw Wielkiego
Spoeczestwa nie potrafi czyta ani pisa! Oto kolejny, wielki sukces
zwyciskiej, przodujcej, wieccej przykadem superdemokracji wiata i
jej ideologicznych eksperymentw spoecznych:
90 milionw analfabetw w USA!
Nawet wobec tak przeraajcej katastrofy nie mwi si publicznie, i
gwnym czynnikiem spadku poziomu owiaty, ogromnego, blisko 50%
analfabetyzmu i wzrostu wskanikw kotustwa masowego, jest spadek
poziomu wrodzonej inteligencji olbrzymiej czci ludnoci USA na skutek
genetycznej degeneracji pokole. Niestety, wiatopogldowy, ideologiczny
dogmatyzm amerykaski zawsze zwala win na jakie magiczne i wszystko
wyjaniajce problemy szkolnictwa, czy niski poziom owiaty. I tu te
jak w caej ideologii pojataskiej cuchnie marksizmem: zakada si
bowiem, e gdyby poziom owiaty by dobry, czy nawet optymalny, wwczas
wszystkie dzieci uczyyby si pilnie, grzecznie, inteligentnie i z
zapaem. I w rezultacie wszyscy ludzie jak jeden m pokoczyliby
wysze uczelnie i byliby kulturalni, przyzwoici, mdrzy, inteligentni i
szczliwi. Tak wanie myleli Marks, Lenin, Stalin, Roosevelt,
Johnson, Fidel Castro, Margaret Tatcher, Bierut, Gomuka, Gierek
I jak widzimy, tak myli cay dzisiejszy patologiczny wiatopogldowo
marksistowski wiat zachodniej demokracji! Nasze marksistowskie
demokracje bez adnego zaenowania zakadaj, e potencjalne moliwoci
wszystkich ludzi i ich predyspozycje umysowe s jednakowe, a wszystko
zo bierze si przez ten cholerny niski poziom owiaty, albo, e co,
tam, gdzie, w okresie wczesnego dziecistwa si porbao, albo to
cholerne bezrobocie. Ale e sami ludzie mog by nieodpowiedni,
psychobiologicznie genetycznie wybrakowani, niepenowartociowi,
niezupeni, mao inteligentni z urodzenia, genetycznie nie nadajcy si do
nauki, do zamiatania ulicy, czy w ogle do jakiegokolwiek prospoecznego
ycia, poniewa wanie potencjalne, dziedziczne, genetyczne moliwoci
ludzi s fantastycznie rne! to tu ju brakuje rozumku.
Patologiczny, wszechobecny, degeneratywny, destruktywny, przytaczajcy
wiatopogldowo, nachalny, namolny, arbitralny i obowizujcy dzisiaj we
wszystkich instytucjach pastwowych krajw demokracji zachodniej
marksizm! Lenin wiecznie ywy!
A prawda jest taka, e olbrzymia cz ludnoci USA po prostu nie posiada
genetycznych kwalifikacji do nauki. Podobnie jak Cyganie, australijscy
Aborygeni, japoscy Burakumini, Eskimosi, Indianie z dungli amazoskiej,
Buszmeni, freudyci, anarchici, punki, psychoterapeuci, radiesteci i
oczywicie wszyscy inni marksistowscy zwolennicy ideologii cech nabytych
i jednakowych, potencjalnych moliwoci i predyspozycji umysowych
czowieka.
Inteligencja czowieka musi by rozumiana jako biologiczna struktura mzgu
(a nie jaka nabyta, magiczna struktura duchowa). Istnieje wic
biologiczny, dziedziczny, genetyczny rozwj inteligencji ludzkiej, lub te
jej genetyczna degeneracja.

Rok 1917 Melting pot. W 1917 r. masoscy ideolodzy postanowili
stworzy nowy amerykaski nard. Ubzdurali wic sobie ide Ameryki jako
tygla (melting pot), w ktrym przybysze rozmaitych natrodowoci, ras,
wyzna i kultur zostaj przetopieni na nowy, porzdny, patriotyczny
nard o jednej, amerykaskiej kulturze i jednych oglnohumanistycznych
wartociach i tradycjach amerykaskiej demokracji. Idea ta zbankrutowaa
jako nieinteligentna idea chciejstwa i ideologicznych ycze. Ludno USA
(bo narodu amerykaskiego jak nie ma, tak nie ma) stanowi dzi mocno
zatomizowan mozaik rozmaitych kultur, co ma swoje pozytywne i negatywne
strony z tym, e patologia zdobywa sobie (w tym tyglu) coraz wicej
miejsca. Masoscy ideolodzy wyssali sobie z palca, e w tym tyglu
wszystko bdzie si im przetapia na zoto. Tymczasem mamy coraz mniej
zota, a coraz wicej bota, nieszczcia, ideologicznej demokracji i
biedy z ndz.
Rok 1920 wprowadzenie poronionego pomysu Prohibicji. Rok 1933
anulowanie Prohibicji, czyli klska ideologicznego chciejstwa i zwycistwo
natury ludzkiej.
Rok 1933 Nowy ad (New Deal) nadanie rozlegych wiadcze socjalnych
przez Roosevelta, co poszerzyo obszary ndzy, barbarzystwa i degeneracji
pokole.
Rok 1941 utopijna, nieinteligentna, destruktywna idea czterech
wolnoci ideologa masoskiej, metafizycznej demokracji Roosevelta.
Rok 1964 utopijna idea wielkiego spoeczestwa Lyndona Johnsona oparta
na ideologicznej, nienaukowej koncepcji czowieka. Rezultat:
zwielokrotnienie obszarw ndzy, barbarzystwa, degeneracji i bezprawia na
niespotykan dotd skal.
Rok 1965 masoska, opresyjna ideologia rwnoci ludzi z jej ogromnym
aparatem przemiau, dochodzi do szczytu w wyjtkowo szkodliwej spoecznie
affirmative action. Byo to nadanie przez ideologa demokracji
pojataskiej prezydenta Lyndona Johnsona specjalnych przywilejw
ludziom za ich przynaleno do innej rasy, ni rasa biaa, czyli za
biologiczne pochodzenie i kolor skry. Czyli tym razem dyskryminacja
rasowa na odwrt! Dyskryminowanie biaych na rzecz czarnych! Preferencje
rasowe dla niebiaych zastosowano nie tylko przy przyjmowaniu na studia
lecz np. przy zwalnianiu z pracy czy zawieraniu umw z firmami
budowlanymi. W komunistycznej Polsce te dawano punkty preferencyjne, za
pochodzenie klasowe, przyznawane uczniom ze rodowisk chopskich i
robotniczych podczas przyj na wysze uczelnie. W rezultacie na studia
dostaway czsto miernoty, a zdolni kandydaci, cho lepiej zdali egzamin,
nie zostawali przyjci z powodu braku klasowych punktw.
Kotuska wiara w tego rodzaju moliwoci usuwania nierwnoci
spoecznych, bierze si gwnie z ideologii chrzecijaskich i
komunistycznych, zakadajcych istnienie wycznie nierwnoci spoecznych
ludzi. Nierwnoci biologicznych za, po prostu, dla przygupw NIE MA!
Tabu, szlaban, czeski film Po 30 latach affirmative action odniosa
dziejowy sukces:

W 1995 r., co trzeci mody (od 20 do 29 lat) Murzyn by kryminalist!
Za wszystkich Murzynw kryminalistw byo 3 miliony!
Rwnie miao by wedug ideologicznego chciejstwa lepiej Dzisiaj wida
ogromne bankructwo tej marksistowsko- chrzecijasko- masoskiej akcji
wyrwnywania ludzi, podcigania, windowania w gr i zmniejszania
rnic spoecznych pomidzy Murzynami a Biaymi, ktra spowodowaa tylko
ogrom frustracji, niesprawiedliwoci i kotunizacji ycia. Affirmative
action nie zostaa zniesiona do dzi. Kotustwo pochaniajce
olbrzymie pienidze w bocie ideologii rwnoci, w bocie szlachetnych
ideaw rwnoci ludzi trwa.

Kada bez wyjtku rasa, grupa etniczna czy spoeczno ludzka ma szans na
awans spoeczny,
jeli tylko ograniczy si (uwarunkowany ideologicznie) patologiczny
przyrost jej zdegenerowanych osobnikw: czyli jednostek o zdegenerowanej
inteligencji, umysowoci i psychice.

Rok 1995 nowe bazestwo pod nazw Kontrakt z Ameryk. Tym razem
odwrotnie: odbieranie wiadcze socjalnych biedakom, ndzarzom,
nieinteligencji niepracujcej, przygupom, dziadom itp., co oczywicie
doprowadzi do jeszcze wikszej ndzy, barbarzystwa i dalszego upodlenia
wolnego czowieka demokratycznego. Moim zdaniem w imi obrony ludzkiej
godnoci nie wolno likwidowa tzw. ochronnego parasola socjalnego
zapewniajcego minimum bytowania tym, ktrym z rnych powodw w yciu si
nie powiodo. Likwidacja tzw. pastwa opiekuczego (bardzo modny postulat
wysuwany obecnie przez polskich badylarzy- kapitalistw- wolnorynkowcw) w
imi wzrostu gospodarczego nie moe prowadzi przecie do dalszego
upodlenia milionw ludzi.

IDEOLOGIA DEMOKRATYZMU I EKONOMIZMU

Nie uczynimy wiata lepszym i szczliwszym pokadajc nadziej w rozwoju
ekonomicznym i ideologii demokratyzmu. Moemy to jednak osign poprzez
ujarzmienie kolejnych praw przyrody: genetycznych, dziedzicznych i
socjobiologicznych praw rzdzcych etyczno-moraln natur i jakoci
czowieka praw eugeniki socjalnej, praw ewolucji naszego ycia.

Dlaczego ludzie pastwi si dzi nad dziemi? Dlaczego zncaj si nad
zwierztami? Dlaczego stosuje si przemoc? Dlaczego czowiek ucieka si do
terroryzmu? Dlaczego siga po narkotyki? () Dlaczego gdy wszystkiego jest
pod dostatkiem, niektrzy chwytaj si tych prymitywnych rodkw, ktre
podkopuj ca cywilizacj? Przed laty, gdy jeszcze byam moda, a przy
tym pena nadziei, marze i ambicji zwizanych z polityk, mylaam jak
wielu moich rwienikw, e jeli doyjemy czasw, gdy bdziemy mie
wygodne mieszkania, solidne wyksztacenie i przyzwoite warunki yciowe, to
nasza przyszo bdzie pogodna i duo lepsza. Teraz ju wiadomo, e tak
nie jest. rdem naszych problemw jest sama natura ludzka.
Margaret Thatcher, eks-premier W. Brytanii

Ot wanie to! rdem spoecznych problemw jest za natura czci
ludzi! Musimy uwiadomi sobie raz na zawsze, e gdyby nawet cae
spoeczestwo miao wszystkiego pod dostatkiem, gdyby nawet zostay
spenione wszystkie postulaty ekonomiczne, jak pene zatrudnienie,
permanentne prosperity i stay wzrost dochodw ludnoci, to tylko w bardzo
niewielkim stopniu rozwizane zostayby problemy spoeczne. Na skutek
antyeugenicznej polityki czyli sankcjonowania anarchii rozrodczej i
biologicznej degeneracji spoeczestwa w dalszym cigu by rosy armie
genetycznych psychopatw, genetycznych zbrodniarzy, kryminalistw,
genetycznie zdegenerowanego motochu, wynaturzonej, zwyrodniaej szumowiny
i wszelkiego rodzaju ludzi niszego rzdu, powodujc niekoczce si i
wci narastajce tragedie prowadzce do coraz podlejszej jakoci naszego,
i tak ju nieszczsnego, spoeczno-czowieczego bytu.
W dalszym cigu ojcowie gwaciliby wasne dzieci czy niemowlta obojga
pci; dalej psychopaci polowaliby na dorosych i dzieci zaspokajajc swoj
zdegenerowan genetycznie satysfakcj seksualn w przyjemnoci
torturowania, mordowania lub nawet zjadania przedmiotu swojego podania;
chamy dalej zabijayby wszelk rado ycia i lay w mord przy lada
okazji wasne dzieci, inwentarz i co si tylko rusza Zwyrodniae,
zdegenerowane genetycznie matki katowayby, torturoway i mordoway swoje
wasne dzieci tak, jak to byo przecie od zawsze. Sadyci laliby w
mord a masochici prowokowaliby, by samemu dosta w mord. Nekrofile,
koprofagi, pedofile, zoofile, kleptomaniacy, prymitywy, odchyy,
przygupy, mao inteligentni, cofnici czy chorzy umysowo robiliby
oczywicie SWOJE, podzc przy tym bez adnych ogranicze coraz
liczniejsze armie ludzi zdegenerowanych, gorszych, nieszlachetnych.
Niestety, pani Margaret Thatcher (cho wyrazia tu ciekaw myl) nie bdc
w stanie analizowa problemw, ktre wanie powoduje sama natura ludzka
(przecie si o adnej naturze ludzkiej w szkole nie uczya!), dalej biega
po wiecie goszc wrog ludzkoci propagand, e: trzeciej drogi nie
ma, e nastpi koniec historii i kres ery ideologii, e jedyn
drog rozwoju ludzkoci jest wolny rynek biznes- badylarzy, niska stopa
procentowa, niskie podatki, silny pienidz, sabe zwizki zawodowe i
inne tego rodzaju bazestwa.
Nadzieje wic na to, e wzrost wskanikw ekonomicznych rozwie
problemy spoeczne i spowoduje w rezultacie spadek wskanikw ndzy,
przestpczoci, degeneracji pokole, genetycznego kotustwa, chamstwa,
prymitywizmu, barbarzystwa i innych rozlicznych nieszcz spoecznych,
wskazuje jedynie na ideologiczn, poprawn politycznie, marksistowsk
cik patologi. ¯aden wzrost wskanikw ekonomicznych nie zmieni
przecie zdegenerowanej, psychopatycznej, prymitywnej, chamskiej,
kryminalnej, aspoecznej genetycznie wrodzonej natury, czy niskiego
ilorazu inteligencji u milionw ludzi.
Widzimy tu wyranie, e totalna, globalna ideologia obecnego demokratyzmu
i ekonomizmu, jest ruchem niebezpiecznym dla biologicznej sublimacji i
awansu genetycznego, kulturowego i cywilizacyjnego spoeczestw.
Demokratyzm amerykaski ogosi nawet (1989 r.) filozofi
waszyngtoskiego ideologa Francisa Fukujamy uwaga! koniec ery
ideologii, koniec historii ludzkoci i kres ewolucji! A wic mamy tu
do czynienia z oglnowiatowym, totalnym ruchem ideologicznym, ktry bez
zaenowania gosi, e na nim wanie skoczy si nie tylko
wiatopogldowy rozwj ludzkoci i ludzka historia, ale nawet i sama
ewolucja!! Takiego kretystwa wiat nie widzia! Widzimy tu wyranie, e
ideologia demokratyzmu wraz z upadkiem komunizmu wesza rwnie w
swoj ostatni faz: smutnej i cikiej paranoi. I chocia umocnia swj
niebezpieczny status witej krowy, to jednak musimy dotd krytykowa
ideologiczn patologi, dopki przestan by gwacone etyczne prawa
eugeniki socjalnej; dopki ludzie bd rodzili si, yli i umierali na
mietnikach; dopki ostatni psychopata polujcy na dzieci, modzie lub
dorosych nie bdzie wykastrowany.

Demokracja sankcjonujca anarchi rozrodcz i nie przestrzegajca dobrych
praw eugeniki socjalnej, dobrych praw higieny rasowej jest zem, ktre
musimy przezwyciy na drodze ku szlachetniejszemu spoeczestwu, a nie
ogasza koniec historii ludzkoci, czy kres ewolucji na poziomie
prymitywnego, barbarzyskiego i upadlajcego ludzi wiata demokratyczno-
postkomunistycznej rzeczywistoci.

Prosz zauway, e barbarzyski komunizm rni si od totalnego
demokratyzmu tylko w dziedzinie ekonomiczno-etycznej: wolny rynek i
wolno sowa. Natomiast wszdzie indziej pozostaje aktualny
pseudonaukowy, destruktywny cywilizacyjnie, marksistowski dogmat: byt
ksztatuje wiadomo. Dogmat ten determinuje i wypacza wszystkie
dziedziny ycia spoecznego pastw kultury zachodniej: wychowanie,
szkolnictwo, psychologi, socjologi, sankcje, interpretacj historii,
rzeczywistoci i przede wszystkim interpretacj samego czowieka! Mao
tego, ten nieinteligentny, pseudonaukowy dogmat jest wiatopogldow
kwintesencj caego obecnego, patologicznego wiata naszej ludzkiej
rzeczywistoci. A wic niemal cay wiat tkwi po uszy w marksistowskim,
destruktywnym cywilizacyjnie kotustwie! Zbankrutowa tylko ekonomiczny
aspekt marksizmu, za wiatopogldowa, spoeczna strona tej zarazy trzyma
si wietnie i jest zagroona jedynie przez ewolucjonistyczny wiatopogld
naukowy.
Odrzucanie naukowej koncepcji cech wrodzonych i ideologiczna, infantylna
wiara w cechy nabyte stanowi wszdzie wsplny mianownik kadego
wiatopogldowego bolszewizmu, freudyzmu, humanizmu, demokratyzmu,
marksizmu i wszelkiej innej pseudonaukowej, patologicznej interpretacji
rzeczywistoci, czowieka i spoeczestwa.
Albo albo. Albo jestemy marksistami, freudystami, neobolszewikami czy
lunatykami wierzcymi w byt ksztatujcy nasz wiadomo, w jednakowe
predyspozycje umysowe i rwne, potencjalne moliwoci czowieka i w
najrozmaitsze wiatopogldy magiczno- mistyczno- religijne sigajce
czsto do tradycji epoki kamienia gadzonego albo jestemy
ewolucjonistami przyjmujcymi wrodzony charakter etyczno-moralnej istoty
czowieczestwa i zakadajcymi zgodnie z wiatopogldem naukowym, i
czowiek pojawi si na Ziemi w wyniku genetycznej ewolucji zwierzcia, i
e dalsza, biologiczna ewolucja ludzkiego gatunku jest moliwa, podana,
etyczna i konieczna. Tak jak uszlachetnianie, potgowanie i doskonalenie
ycia nastpowao nieustannie od momentu, kiedy z materii nieoywionej
powstaa materia oywiona, tak samo musimy uszlachetnia nasze czowiecze,
biologiczne, psychobiologiczne ycie teraz i zawsze. Ludzko musi i t
drog, ktr wyznacza jej ewolucja genetyczna. Ta sama strategia ewolucji
genetycznej, ktra stworzya czowieka, stworzy wysz, szlachetniejsz,
spotgowan i doskonalsz form naszego indywidualnego i zbiorowego
ludzkiego bytu. W przeciwnym wypadku patologie spoeczne bd lawinowo
narasta, jako ycia bdzie si drastycznie obnia i zatucze nas w
kocu jasna cholera!

PARANOJA OSTATNIE STADIUM DEMOKRATYZMU
I EKONOMIZMU

Patologie spoeczne w krajach demokratycznych bd narasta, jeli w
dalszym cigu bdzie rugowane z wiadomoci opinii publicznej
pierwszorzdne znaczenie praw genetycznej ewolucji czowieka i powtarzanie
za komunistami, i ekonomia rzdzi wiatem. Ekonomia i prawa rynkowe
rzdz wiatem tylko czciowo. Najwysz wadz nad wiatem miaa, ma i
bdzie miaa ewolucja genetyczna, ktra stworzya czowieka, wyznacza
kierunek jego rozwoju i ktrej czowiek musi si podporzdkowa.
Lekcewaenie praw ewolucji, praw eugeniki i programowe, ideologiczne
niedostrzeganie tragedii biologicznej degeneracji spoeczestw
doprowadzio do obecnego wysokiego stanu ich zbarbaryzowania i musi
prowadzi do coraz wikszej katastrofy. Tak jak zbankrutowa komunistyczny
ekonomizm, le interpretujcy prawa ekonomiczne, spoeczestwo i istot
ludzk, tak samo zjeda po rwni pochyej demokratyczny wiat cywilizacji
zachodniej negujcy (przez zalepienie ideologiczne i poprawno
politycznego mylenia) znaczenie praw ewolucji biologicznej czowieka i
tym samym fatalnie interpretujcy spoeczestwo, histori i sam ludzk
istot.
Jeden z najbardziej znanych i wpywowych ekonomistw wiata prof. Jeffrey
Sachs w wykadzie wygoszonym 7 grudnia 1995 r. w New York University
powiedzia na cay wiat, e nie wierzy w pomysy tworzenia nowych,
lepszych spoeczestw. Prawda, jakie to mdre? Nigdy ju nie bdzie
lepszego spoeczestwa, najwyej tylko coraz wiksze pieko spoeczne jak
w USA, Rosji czy Polsce. A kiedy kto takiemu ideologowi- nihilicie
przyoy kilka sw krytyki, od razu jest sklasyfikowany jako
niepoprawnie mylcy politycznie. Widzimy tu wyranie, e po takich
ideologach- ekonomistach i podobnie mylcych demokratycznych mach
stanu, wiat nie moe wiele si spodziewa ponadto, e gdzie tam w
Boliwii opanuj hiperinflacj. Cho ekonomia pastw demokracji zachodniej
jest na og poprawna, to jednak ekonomizm jako ideologia gloryfikujca
status quo czyni ogromne spustoszenia w wymiarze globalnym, akceptujc
destruktywny cywilizacyjnie stan permanentnej biologicznej degeneracji
pokole.
Jeszcze raz podkrelam, i pokadanie nadziei rozwizania problemw
spoecznych w prymitywnej ideologii ekonomizmu i jej prorokw doprowadzio
do socjobiologicznej katastrofy. Ideologiczny (bo wpisany w
chrzecijaskie ideay cywilizacji zachodniej) demokratyzm i ekonomizm
jest paranaukow prb wyjanienia istoty spoeczestwa i czowieka, gdzie
w rezultacie wszystko sprowadza si do prymitywnego procesu ekonomicznego
i optymistycznej (bo ideologicznej) akceptacji demokratycznego porzdku
ycia zbiorowego.
Patologiczna sytuacja totalnej dominacji marksistowsko- chrzecijaskiej
ideologii demokratyzmu i ekonomizmu nad yciem spoecznym i politycznym
ponia i ogupia opini publiczn indoktrynujc odgrnie, i demokracja
jest ustrojem ponadideologicznym, e epoka ideologii przemina i e nie
mona ju nigdy stworzy lepszego spoeczestwa. Przekonujemy si raz
jeszcze, e ostatnim stadium kadej ideologii jest paranoja.

Celem jest zawsze lepsze, szlachetniejsze spoeczestwo, ktre stworzymy
poprzez permanentne pozbawianie podnoci zdegenerowanych, aspoecznych
osobnikw.
Celem jest zawsze podniesienie wartoci czowieka i jego potomstwa.

Spoeczestwo lepsze to jest takie spoeczestwo, ktre charakteryzuje
niski stopie psychofizycznego zdegenerowania, czyli wysoki stopie
czystoci rasowej. To jest takie spoeczestwo, w ktrym jest mniej
bitych, katowanych, torturowanych i zabijanych przez psychopatw,
okrutnikw i prymityww dzieci, modziey i dorosych; gdzie mniej ludzi
rodzi si, yje i umiera na ulicach, w ruderach, czy mietnikach; gdzie
mniej jest ludzi zredukowanych lub wynaturzonych umysowo i psychicznie;
gdzie mniej jest genetycznych kryminalistw, zwyrodnialcw, zboczecw,
ludzi prymitywnych, podych itp. Spoeczestwo lepsze, to jest takie
spoeczestwo, w ktrym jest wicej ludzi szczliwych, pogodnych,
normalnych, prospoecznych, dobrych, inteligentnych, twrczych,
altruistycznych i szlachetnych z natury, z urodzenia.
Jednake nie stworzymy lepszego spoeczestwa realizujc
ideay demokratyzmu i ekonomizmu, ktre przecie adnego lepszego
spoeczestwa nie maj na celu! Nie stworzymy przecie lepszego
genetycznie spoeczestwa poprzez manipulacje inwestycyjno- ekonomiczno-
podatkowo- budetowe, czy postp naukowo-techniczny.
Lepsze spoeczestwo stworzymy poprzez realizacj
przedwojennych, przedjataskich, wspaniaych programw eugenicznych,
ktre na pocztku XX w. zaczli stosowa Amerykanie.Rozdzia 2

RASOWA, BIOLOGICZNA, GENETYCZNA WYSZO LUDZI SZLACHETNYCH
(zapisana karta)

Ideologiczna fikcja o rwnoci ludzi jest zem: nie suy ona dobrze ani
rozumowi, ani inteligencji ludzkiej, ani biologicznej prawdzie o
czowieku, ani adnej prawdzie.

Wszelkie dezintegracyjne procesy spoeczne powodujce kryzys moralnoci,
kryzys owiaty, kryzys rodziny, olbrzymi wzrost przestpczoci,
barbarzystwa, kotustwa i chamstwa, s naturalnym nastpstwem coraz
bardziej degenerujcego si genetycznie spoeczestwa. Trzeba tu
zaznaczy, e w tandetnych wiatopogldach marksistowskich, religijnych,
humanistycznych, psychoanalitycznych, behawiorystycznych, anarchistycznych
i wszelkich innych neobolszewickich, problemy psychofizycznej degeneracji
rodzin, pokole czy spoeczestw nie istniej! Pacimy cen
najpotworniejszych tragedii za prymitywny, ideologiczny aspekt demokracji
zakadajcy bdnie, e wszyscy ludzie rodz si rwni, dobrzy i z
czyst, nie zapisan kart psychiki, uznajcy przy tym wyjtkowo
nieinteligentnie, i potencjalne moliwoci wszystkich ludzi s
jednakowe.
Tak jak kada forma ycia, psychika ludzka (ktra jest w 100 procentach
ciaem, istot biologiczn) podlega nieustannie prawom biologicznego
uszlachetniania i degeneracji. Gwnym czynnikiem kryminogennym i
psychopatogennym jest wic dziedziczna wystpujca z pokolenia na
pokolenie genetyczna degeneracja psychiki, osobowoci, inteligencji,
emocjonalnoci i uczuciowoci wyszej, szlachetnej.

Ludzie z marginesu spoecznego rekrutuj si najczciej z tych, ktrzy
urodzili si na marginesie natury, na biologicznym marginesie jakoci
naszego dobrego, szlachetnego czowieczestwa.

Nie neguj wcale czynnika spoecznego, ktry take moe upodli czowieka,
jednake czynnikiem decydujcym jest biologiczna reprodukcja ludzi II
kategorii: biologiczna reprodukcja marginesu spoecznego; biologiczna
reprodukcja szumowin i mtw spoecznych, ludzi zych, prymitywnych,
chamw, mao inteligentnych, upoledzonych umysowo, upoledzonych
psychicznie, kryminalistw, psychopatw, koprofagw, nekrofilw,
masochistw, zoofilw, kleptomanw, sadystw, ludoercw i innego
nieszlachetnego ywiou aspoecznego.

Fundamentem wszelkiego bezprawia, barbarzystwa i za spoecznego jest
kryminogenne
PRAWO KADEGO DO PROKREACJI, czyli kryminogenna ANARCHIA ROZRODCZA, czyli
nieprzestrzeganie etycznych praw eugeniki socjalnej i etycznych praw
higieny rasowej.

Destrukcj szlachetnych pierwiastkw czowieka jest biologiczny,
genetyczny, rasowy mezalians: potomstwo ludzi wyszych z niszymi; ludzi
szlachetnych z nieszlachetnymi; inteligentnych z mao inteligentnymi;
normalnych z upoledzonymi umysowo lub psychicznie czyli ludzi wyszych
genetycznie, rasowo, moralnie z ludmi poszkodowanymi przez natur
ludmi niszego rzdu. I to jest rasowym (rasistowskim) problematem
eugeniki socjalnej.
Musimy walczy z pseudonaukowym, marksistowskim, religijnym,
behawiorystycznym czy psychoanalitycznym wyjanianiem czowieka wpywami
rodowiska i pocz interpretowa istot ludzk zgodnie z
rzeczywistoci i wiatopogldem naukowym uwarunkowaniami biologicznymi:
a wic dziedzicznoci, genw i zapisanej karty psychicznych,
osobowociowych i charakterologicznych cech wrodzonych.

Wpywy rodowiska niewiele decyduj o tym, e ludzie staj si lepsi lub
gorsi.
Decydujcym jest to, e ju rodz si jako lepsi lub gorsi.

Tylko w bardzo ograniczonym (bo nabytym) wymiarze, dziki wpajaniu,
zaszczepianiu zasad etyczno-moralnych, dziki dobremu wychowaniu i
optymalnym wpywom rodowiska ludzie staj si lepsi, lecz faktycznie,
trwale i prawdziwie, ludzie staj si lepsi tylko wwczas, kiedy rodz si
jako lepsi, kiedy przychodz na wiat z kart zapisan lepsz treci.

Czowiek w minimalnym stopniu jest tworem rodowiska, wychowania, kultury.

Rodzimy si z gotow, zapisan kart psychiki, osobowoci i inteligencji

i stajemy si tym, co w niej zapisane.

CECHY NABYTE I CECHY WRODZONE

Rozwj psychiki dziecka, ksztatowanie charakteru, osobowoci,
inteligencji, nastpuje w okresie podowym cile wedug konkretnego planu
genetycznego.

Psychika noworodka nie tyle ksztatuje si, czy rozwija, ile po prostu
zaczyna dziaa, funkcjonowa i, jak zobaczymy, wcale niekoniecznie w
interakcji ze rodowiskiem.
W okresie niemowlcym, jak i zreszt w caym yciu czowieka, wiele
najsilniejszych uczu i emocji aktywizuje si samoistnie bez
jakiegokolwiek rodowiskowego bodca. Po prostu pewne struktury
neuropsychiczne naszego mzgu musz si okresowo samowzbudza, aby nie
ulec zanikowi, atrofii. I tak np. za pomoc sonogramu wykryto, e ju w
okresie podowym wystpuj wzwody prcia. Oczywicie mski pd nie
podnieca si adnym bodcem pyncym z zewntrz. Wiele niemowlt obojga
pci intensywnie uprawia samogwat. Rwnie, z ca pewnoci, nie pod
wpywem bodcw pyncych z otoczenia, lecz aktywnoci samowzbudzajcej
orodka seksu w mzgu. Rwnie silne ataki zoci u wielu niemowlt nie
pojawiaj si dlatego, e dziecko jest rozpieszczone, lecz s naturalnym
przejawem samoaktywizowania si orodka agresji w mzgu.
Nawet taka waciwo neuropsychiczna jak pierwsze umiechy niemowlcia,
nie jest w adnym wypadku cech nabyt, poniewa dzieci od urodzenia
guche i niewidome (czyli nie mogce w aden sposb nauczy si umiechu)
zaczynaj umiecha si akurat w tym samym czasie, co wszystkie inne.
Czowiek rodzi si z konkretnym (ogromnie indywidualnie zrnicowanym),
genetycznie uformowanym programem emocjonalno- uczuciowo- strukturalnym,
ktry ju stanowi jego osobowo, psychik, charakter, jako
etyczno-moralnej natury, i jako i struktur inteligencji. Moemy miao
mwi o konkretnej bardzo indywidualnej anatomii naszej psychicznej
struktury mzgu uformowanej (wedug kodu genetycznego) w okresie podowym.
A wic np. rozwj psychiki dziecka czyli czowieka po urodzeniu nie
ma w rzeczywistoci miejsca i jest po prostu religijnym,
psychoanalitycznym, marksistowskim, powszechnym mitem.
Wrodzone waciwoci psychiczne i moralno-etyczne w osobniczym yciu
poszczeglnego czowieka ju nigdy si nie rozwijaj: w tym sensie, e nie
mog stawa si ju jakociowo lepsze. Podlegaj jednake procesom neuro-
endokrynologicznego wzmocnienia lub osabienia na skutek czstszego,
intensywniejszego, lub te rzadkiego pobudzania- funkcjonowania
okrelonych struktur psycho- neuronowych.
To wanie (nabyte) wzmocnienie lub osabienie okrelonych struktur neuro-
psychiki, neuro- osobowoci, neuro- uczuciowoci i neuro- inteligencji
naszego mzgu jest przekazywane genetycznie nastpnym pokoleniom. W ten
sposb dziedziczymy rwnie cechy nabyte.
Jednake decydujce znaczenie w rozwoju szlachetnych lub podych cech
psychicznych czowieka ma genetyczne wzmocnienie lub osabienie, atrofia
lub hipertrofia poszczeglnych waciwoci neuropsychicznych na skutek
dobrego, optymalnego doboru maesko- genetycznego, lub te doboru
negatywnego, destruktywnego, degeneratywnego. W ten oto sposb odbywa si
nieustanny proces biologicznej, genetycznej ludzkiej ewolucji: proces
uszlachetniania, doskonalenia, sublimacji albo te proces destrukcji i
degeneracji poczczeglnych ludzi, pokole, rodzin, dynastii, spoeczestw,
narodw, jakoci ycia, kultur i naszego czowieczego szczcia.
A wic dobro i zo, szlachetno i podo istoty ludzkiej nie wywodz si
z nabytych kategorii moralnych, lecz z wrodzonych kategorii moralnych.
Innymi sowami: czowieka szlachetnego lub podego nie tworzy ani
rodowisko, ani kultura, ani wychowanie, ani wpajanie- zaszczepianie
wartoci, ani praca nad sob, lecz biologiczne procesy uszlachetniania
lub degeneracji genetycznej.

Angielski psychiatra dr J. Shields, w swojej ksice pt. Blinita
pochodzce z jednego zapodnionego jaja (1983) dowid, e blinita te
(jednojajowe, posiadaj one takie same geny) oddzielone od siebie we
wczesnym dziecistwie (dr Shields odnalaz 44 takie pary) i wychowane
osobno w zupenie rnych rodowiskach, wykazyway ju jako osoby dorose
podobiestwo do siebie pod wzgldem charakteru, osobowoci, inteligencji,
uczuciowoci i zainteresowa niemale absolutne. Blinita te byy
porwnywane do blinit pochodzcych z dwch jednoczenie zapodnionych
jaj matki (dwujajowe, posiadaj one rne geny) i wychowanych cay czas
razem w identycznym rodowisku. Okazao si, e blinita identyczne
(jednojajowe) wychowane w rnych rodowiskach i kulturach s o niebo
bardziej podobne do siebie pod absolutnie kadym wzgldem, ni blinita
dwujajowe wychowane cay czas razem w identycznych warunkach, rodowisku,
kulturze i otoczeniu. A wic wychowanie w rnych rodowiskach wcale nie
uksztatowao odmiennych struktur psychicznych i osobowociowych u
blinit genetycznie takich samych! Nie nabyy one te adnych nabytych
cech psychicznych! Nie wystpio wic adne synne u wszystkich
bolszewikw, chrzecijan i psychoanalitykw ksztatowanie si psychiki
dziecka, ktre okazao si koncepcj pseudonaukow i zupenym mitem!
Oczywistym jest wic, e ani wychowanie, ani rodowisko, ani wpajanie
wartoci, ani zaszczepianie uczu, ani adne inne ideologiczne
egzorcyzmy nie ksztatuj psychiki dziecka, poniewa jest ona po prostu
uksztatowana ju w momencie urodzenia.
Czowiek nie nabywa w cigu swojego ycia ani jednej struktury
psycho-neuronowej. W tym wic sensie adnych nabytych cech, czy
waciwoci psychicznych (oprcz cech spowodowanych destrukcj oczywicie)
w ogle nie ma. A wic marksistowsk, guptack tez, i byt ksztatuje
wiadomo, moemy sobie spokojnie wyrzuci na mietnik pseudonaukowych i
nieinteligentnych koncepcji czowieka wraz z rwnie irracjonalnymi,
psychoanalityczno- chrzecijaskimi tezami o ksztatowaniu si psychiki
dziecka, nabytych cechach psychicznych, nie zapisanej karty psychiki
noworodka i rwnych, potencjalnych moliwociach nowo narodzonych
ludzi.
Niestety, takich rasistowskich ksiek i rasistowskich, naukowych
wynikw bada antropologicznych si nie nagania aby nie burzy nabytej
koncepcji czowieka, na ktrej oparty jest cay ideologiczny, pojataski
porzdek wiata.
ZAPISANA KARTA
Ja, ewolucjonista, kiedy dochodz do poznania, gdzie dany czowiek stoi w
hierarchii natury, w jakiej kategorii jakoci rzeczywicie on jest,
przestaj zawraca sobie gow jakim powinien on by. adne
chrzecijasko- bolszewickie, ideologiczne absurdy nabytych cech
psychicznych, mocy wychowania, wzrostu stopnia moralnoci, siy
wpajania, zaszczepiania wartoci, resocjalizacji, samozaparcia,
pracy nad sob, czy innego naiwnego ideologicznego chciejstwa, nie
zmieni nigdy niczyjej osobowoci, charakteru, stopnia inteligencji, czy
wrodzonych cech moralno- etycznej natury. Biologiczna struktura mzgu,
ktrej formowanie koczy si z chwil urodzenia, jest ju niezmienna: nie
moe ju by jakociowo lepsza. Po urodzeniu nie powstaj ju nigdy adne
dodatkowe neurony, ani neuronowe struktury w mzgu. KARTA JEST ZAPISANA.
Zapisana szlachetn, pospolit, lich, pod, lub te potworn, bestialsk
(np. sadystyczn) treci.
Wiara w marksistowsko- chrzecijaskie cechy nabyte opiera si na
zaoeniu, i poprzez zaszczepianie pozytywnych uczu, wpajanie zasad
etyczno-moralnych, poprzez dobre wychowywanie i pozytywne wpywy
rodowiska, ksztatujemy szlachetn osobowo, charakter, emocjonalno,
uczuciowo, wysok inteligencj i wysok moraln warto dziecka. W
rzeczywistoci jest zupenie inaczej: ani indoktrynacj, ani wpajaniem
zasad etyczno- moralnych, ani zaszczepianiem, ani najbardziej wydumanymi
zabiegami rodowiskowo- wychowawczymi nie przetworzymy dziecka
prymitywnego, lichego, zego, czy mao inteligentnego w dziecko
szlachetne. Nie przemienimy u gorszych, zych, psychopatycznych dzieci,
ich uczu niszych, podych, czy te potwornych, na uczucia wysze, czy
szlachetne. Nie uksztatujemy ju nigdy adnych neuro- psychicznych
struktur wrodzonej osobowoci, psychiki, inteligencji, uczuciowoci, czy
emocjonalnoci dziecka. Moemy jedynie w wikszym lub mniejszym stopniu
osiga podane typy zachowa, nastawie w stosunku do rodowiska, lub
interpretacji rzeczywistoci (indoktrynacja), ktre dana kultura, czy
kierunek wychowawczy preferuje. Oczywicie moliwe s zmiany psychiczne,
osobowociowe, czy jakiekolwiek inne, w wyniku rnego rodzaju czynnikw
destruktywnych (np. bicie, katowanie, dugotrwaa izolacja), jednake o
tego rodzaju negatywnych zmianach, w niniejszej pracy, w ogle nie mwi.
A wic po to, aby dziecko byo szlachetne, twrcze, inteligentne,
przepene uczuciowoci i emocjonalnoci wyszej, tryskajce energi i
radoci ycia, nie s wcale potrzebne adne wartoci judeo-
chrzecijaskie, adne urojone nabyte cechy psychiczne, ksztatowanie
psychiki dziecka, ani te adne bardziej czy mniej nachalne wpajanie
wartoci, zaszczepianie uczu, wychowywanie, czy bicie wystarczy
odpowiednio szlachetne, bogate i wysokie wyksztacenie psychicznych,
osobowociowych, moralno- etycznych struktur mzgu w momencie urodzenia.
Po urodzeniu za troskliwa opieka kochajcych, normalnych, nie wypaczonych
rodzicw czy otoczenia.
I odwrotnie: aby dziecko byo prymitywne, ze, moralnie pode, wystarczy,
e otrzyma gorszy, pody psychogenotyp po prymitywnych, zdegenerowanych,
zych jakociowo rodzicach, czy przodkach; rodzc si ju jako
poszkodowane przez natur: powiedzmy z zupenym brakiem uczuciowoci
wyszej, wyposaone w potny orodek agresji w mzgu, nisk inteligencj,
wynaturzone preferencje seksualne i w szereg potnych emocji i uczu
niskich, podych, lub te potwornych czy bestialskich.
Mzg czowieka w momencie narodzin jest ju w peni uksztatowany.
Oczywicie mzg cigle jeszcze ronie ale tak, jak rosn opuszki palcw
nie zmieniajc swych linii papilarnych tak ronie mzg dziecka nie
zmieniajc swojej neuronowej struktury. Mzg ronie i funkcjonuje ale ju
si nie rozwija: nie moe by ju jakociowo lepszy. Karta jest
zapisana.
Korzeni za, przemocy, psychopatii, niskiej inteligencji, okruciestwa,
chamstwa i prymitywizmu nie naley wic szuka we freudowskich,
bolszewickich i ideologicznych pierwszych miesicach i latach ycia
dziecka, lecz w zych genach, procesach dziedzicznoci i degeneracji
genetycznej.


Rozdzia 3

LUDZIE DZIEDZICZ ETYCZNO-MORALNE
CECHY PSYCHICZNE
(prawdziwa teoria dziedzicznoci i ideologiczna teoria uczenia si)

My, ludzie, rodzimy si z gotow psychik, osobowoci, charakterem,
stopniem inteligencji, z gotowym, etyczno- moralnym wyposaeniem
strukturalno- uczuciowo- emocjonalnym, i gotowym stopniem szlachetnej,
pospolitej, podej, potwornej lub te bestialskiej jakociowo natury. A
wic etyczno- moralne doskonalenie spoeczestwa moe przebiega nieomal
wycznie w wymiarze biologicznym: genetycznym, eugenicznym, ewolucyjnym.
Wychowanie wspiera i wzmacnia wrodzone skonnoci; ale nie zmienia ich i
nie przezwycia. Patrzaem na tysice ludzi, jak umknli si ku cnocie
albo ku bdowi wbrew wdzidom przeciwnej wrcz dyscypliny. Michel de
Montaigne

¢ WARTOCI S W GENACH. Poniewa ludzie szlachetni i podli posiadaj
wrodzone, trwae i niezmienne cechy moralno- etyczne (szlachetni
szlachetne, podli pode) to najsilniejsze wpajanie i zaszczepianie
najszczytniejszych nawet wzorcw i wartoci niewiele ich zmieni. aden
czowiek nie bdzie rzeczywicie przestrzega zasad etyczno-moralnych,
kiedy nie bdzie posiada wyszych, etyczno- moralnych uczu w swoim
mzgu. Bdzie myla i zachowywa si aspoecznie, zgodnie ze swoj gorsz
natur. Czowiek nie dlatego jest zy, e nie przestrzega zasad,
wzorcw, czy wartoci, lecz dlatego, e rodzc si jako zy, musi
dziaa cile wedug swej zej, wrodzonej natury. Zo zawarte jest w
genach.
I odwrotnie: posiadajc wysze uczucia, wartoci etyczno-moralne4 w mzgu,
bdzie przestrzega zasad etyczno-moralnych, nawet nie wiedzc o ich
istnieniu. A wic ani czowiekowi szlachetnemu, ani podemu nie jest wcale
tak bardzo potrzebna wiedza o zasadach etyczno-moralnych, jak si
powszechnie przypuszcza, poniewa i tak decyduj nieomal zawsze wrodzone,
genetyczne predyspozycje: bio- etyczno- moralne uczucia, emocje,
skonnoci, dynamizmy. Podobnie jak wpajanie wiedzy o inteligencji nie
zmieni ilorazu inteligencji ani u przygupa ani u inteligentnego. Podobnie
jak wpajanie wiedzy o kolorach nie zmieni wzroku daltonisty, ani widzcego
normalnie. Wielkie idee nie uczyni nikogo wielkim, ani szlachetne systemy
wartoci szlachetnym. Podobnie jak inteligentne idee nie czyni nikogo
inteligentnym. Wartoci s w genach.

¢ SUCH MUZYCZNY. Intensywna nauka na instrumencie muzycznym nie
zmieni
jakoci suchu muzycznego u tego, ktry ma upoledzony such i u tego,
ktry ma dobry. Ludzie niewidomi od urodzenia miewaj zupenie pody such
muzyczny i wielu z nich faszuje straszliwie, a powinni go sobie przecie
(wedug komunistw i innych rodowiskowcw) wyrobi i mie bardzo
wyksztacony. A tak jednak nie jest, co wskazuje na wrodzony, genetyczny
charakter jakoci suchu muzycznego. Polacy na og uwaaj, e Murzyni
maja wspaniae poczucie rytmu i wietny such muzyczny. W rzeczywistoci
tak nie jest: wspaniae poczucie rytmu i wietny such muzyczny maj tylko
ci Murzyni, ktrzy je maj, natomiast olbrzymia cz tych, ktrzy maj
drewniane ucho faszuje niemiosiernie, podobnie jak Biali. Jako
suchu muzycznego jest bez wtpienia wrodzona. U dzieci posiadajcych tzw.
such absolutny mona to ju stwierdzi w wieku ok. dwch lat. Nie do
pomylenia jest, aby t szlachetn cech psycho- osobowociow dziecko w
jaki sposb nabyo. Konkretna jako suchu muzycznego jak zreszt
kada bez wyjtku cecha wrodzona pozostaje niezmienna przez cae ycie.
Dzieciom natomiast, ktre posiadaj bardzo niskiej jakoci wyksztacenie
suchu muzycznego, nie pomoe ju nigdy aden intensywny trening,
samozaparcie, czy najlepsi nauczyciele muzyki. Rwnie i w tym przypadku
absolutna niezmienno niskiej jakoci suchu muzycznego upewnia nas o
jego neuro- strukturalnej wrodzonej istocie. Zauwaamy ponadto, i ludzie
caymi rodzinami, z pokolenia na pokolenie, maj bd fatalny, bd
znony, bd te bardzo dobry such muzyczny.
Rwnie malarstwa ani rzeby nie mona si nauczy: trzeba mie to w
sobie. Potoczna obserwacja upewnia nas, e jest to zdolno wybitnie
indywidualna, ktrej przejawy rwnie mona zaobserwowa u dziecka bardzo
wczenie. Poczucia humoru rwnie nie mona si nauczy. Autentyczny brak
poczucia humoru jest wrodzonym kalectwem psychicznym w dosownym sensie.

¢ OKRUCIESTWO. Wobec aktu okruciestwa czowiek szlachetny bdzie
odczuwa ogromny bl psychiczny, a do destrukcji psychiki wcznie. Jeden
psychopata nie bdzie nic odczuwa, inny psychopata bdzie odczuwa
przyjemno, a potwr- psychopata (jak Jeffrey Dahmer, Andriej Czikatilo,
John Gacy i tysice innych) przyjemno i rozkosz z pen satysfakcj
seksualn wcznie. Wszyscy wymienieni ludzie bd odczuwa niezalenie
od siy wpajanych, czy zaszczepianych im wczeniej wartoci to, co
otrzymali z przekazu genetycznego.
Jeli dziecko przejawia wyrane, silne skonnoci do okruciestwa, to nie
dlatego, e nabyo je w okresie wczesnego dziecistwa, czy moe kto mu
je wpoi, lecz dlatego, e jego przodkowie czerpali z zadawania
mczarni, zncania si, mordowania, czy torturowania zadowolenie,
satysfakcj, upojenie, czy te satysfakcj seksualn.
Przez kilka pokole neuro- psycho- endokrynologiczne struktury tych
potnych przecie odczuwa i emocji zostay wzmacniane w yciu osobniczym
i bardziej jeszcze wzmacniane, rozwijane, utrwalane i przekazywane w
strukturze genetycznej. Z czasem genetyczna struktura tego rodzaju uczu i
emocji ulega znacznej hipertrofii (superwzmocnieniu) i w ten sposb rodz
si ludzie- potwory, sadyci, ludzie- bestie.
Dziecko z tego rodzaju psychopati, kiedy znajdzie si w obecnoci aktu
okruciestwa, automatycznie dowiadczy uczu potnego zadowolenia i
oczywicie przemonego pragnienia zwikszenia swej rozkoszy i upojenia w
akcie uczestnictwa w zadawaniu tortur. Dziecko szlachetne natomiast
odczuje (rwnie automatycznie) potny rozrywajcy psychiczny bl odrazy,
wstydu, wstrtu i przeraenia, ktry moe spowodowa nawet wiksz lub
mniejsz destrukcj psychiki.

Dziecko reagujc na bodce pynce z otoczenia dowiadcza wycznie
takich wrae,
emocji i uczu z jakimi przyszo na wiat.

Inne znowu dziecko wobec aktu okruciestwa nie odczuje adnych emocji.
Jeli nawet rodzice uwiadomi mu, e okruciestwo jest czym strasznym,
bolesnym i bardzo zym, to dziecko nie stanie si przez to, e wie
jakociowo szlachetniejsze. Ani dobre wychowanie, ani dobre wpywy
rodowiska nie wpoj mu przecie uczu gbokiego wspczucia, czyli
autentycznego, potnego blu psychicznego w obecnoci aktu okruciestwa.

Nie mona wpoi dziecku nowych neuro- psychicznych struktur do mzgu.
Nie mona ksztatowa psychiki dziecka.

Na tym przykadzie rwnie jasno widzimy jak bdzie ksztatowaa si
wiadomo: czowiek szlachetny bdzie myla cae ycie, e okruciestwo
i tortury s najstraszniejsz, najgorsz i najpotworniejsz rzecz na
wiecie; osobnik obojtny w stosunku do okruciestwa bdzie myla, e to
nic takiego, adna wielka rzecz Sadysta za bdzie myla po swojemu:
szukajc swojej przyjemnoci i rozkoszy w filmach, czasopismach, ksikach
i take, jak wiemy w naturze.

Podobnie jak psychopata rodzi si pozbawiony podstawowych ludzkich uczu,
tak czowiek
szlachetny rodzi si przepeny uczu wyszych, bdc przy tym zupenie
pozbawiony
uczuciowoci i emocjonalnoci niszej.

Wedug bolszewickiej i chrzecijaskiej teorii uczenia si ludzie
uksztatowani zostali tak a nie inaczej pod wpywem dowiadcze z
dziecistwa. Tak jednak nie jest. Caa nasza pojataska cywilizacja
zdeprawowana jest kryminogenn w skutkach teori uczenia si i
ideologi cech nabytych, wedug ktrych spoeczestwo waciwie nic nie
moe zrobi, by zapobiec zaistnieniu wampira- potwora- bestii-
psychopaty, poniewa nigdy nie wiadomo, kto czego si nauczy lub
nabdzie w okresie wczesnego dziecistwa. Natomiast wedug naukowej
teorii dziedziczenia cech psychicznych, potwr- psychopata pojawia si w
spoeczestwie za przyczyn zdegenerowanych genw odziedziczonych po
zdegenerowanych rodzicach, przodkach. A wic spoeczestwo jest w stanie
cakowicie wyeliminowa pojawianie si kadego rodzaju zwyrodnialcw,
wampirw, psychopatw- potworw itp., poprzez pozbawianie podnoci
osobnikw o zdegenerowanych, psychopatycznych, aspoecznych, wrodzonych
cechach etyczno- moralnych.
Anarchia rozrodcza, czyli sankcjonowanie PRAWA KADEGO DO PROKREACJI
powoduje mnoenie si w spoeczestwie najpotworniejszych mutacji
genetycznych, jak np. zbrodniarze- nekrofile Jeffrey Dahmer, John Gacy i
Andriej Czikatio, ktrego proces odby si w 1994 r.; zamordowa w cigu
12 lat 53 chopcw i modych kobiet. Jestem pomyk natury powiedzia
o sobie trafnie Czikatio, podczas kiedy tysice naukowcw szuka
odpowiedniego syndromu lub choroby, aby odpowiedzie (oczywicie
zgodnie z ideologi bo ma on i dzieci) na pytanie DLACZEGO? Do wielu
tych przeraajcych, makabrycznych zbrodni by nie doszo, gdyby umysowo
chora (czyt. zdegenerowana) babka i ojciec Pkalskiego i umysowo
chora matka Dahmera zostali (uczciwie, etycznie i bez ideologicznej
histerii) pozbawieni w odpowiednim czasie podnoci. W ten sposb potwory
te w ogle by nie przyszy na wiat. I o to przecie chodzi: aby takich
ludzi w przyszoci nie byo. Aby okrutne i ludobjcze, w swych
konsekwencjach PRAWO KADEGO DO PROKREACJI byo na zawsze zniesione,
uwalniajc tym samym cywilizacj od barbarzystwa.
Trzeba wreszcie wywlec na wiato dzienne i ukaza otumanionej,
zmanipulowanej i ujarzmionej przez ideologie opinii publicznej kim s
rodzice i przodkowie wampirw, psychopatw i potworw m.in. po to, by
ukaza absurdalno ideologicznych bajek o rzekomo winnych wszystkiemu
spoecznemu zu negatywnych dowiadczeniach we wczesnym dziecistwie.
Spoeczestwo powinno dowiedzie si wreszcie, e zgodnie z teori
dziedzicznoci ludzie szlachetni maj na og szlachetne potomstwo, podli
pode, zdegenerowani zdegenerowane, nieinteligentni nieinteligentne,
prymitywni prymitywne itp. I nie potrzeba tu przeprowadza adnych bada
rasowo- antropologicznych: wystarczy tylko nie myle w ideologicznych
kategoriach cech nabytych.

Szlachetnego czowieka tworz procesy ewolucji, podego degeneracji.
Ewolucja nie artuje: jeli nie przestrzegamy jej arystokratycznych praw
(ewolucja stawia zawsze na najlepsze geny) mci si okrutnie, wydajc na
wiat niewyobraalnie zdegenerowan i zmutowan moralnie kanali,
ludzi-potwory, ludzi-bestie, ludzi drugiej, pitej i dziesitej kategorii.


Aby nie byo w przyszoci psychopatw- potworw, naukowa teoria
dziedziczenia cech psychicznych musi przeama wiatowy, ideologiczny
monopol na wyjanianie czowieka teori uczenia si i teori cech
nabytych. Walka ideologiczna prowadzona przez pojataskie demokracje
zachodnie z naukow, ewolucjonistyczn koncepcj czowieka musi by
zaprzestana. Tylko t drog narody i spoeczestwa ujarzmione przez
chrzecijaskie i marksistowskie ideologie mog awansowa ku wyszej,
szlachetniejszej jakoci i radoci ycia.

¢ KLEPTOMANIA. Potne emocje i silne uczucia towarzyszce aktowi
kradziey, utrwalane z pokolenia na pokolenie i wzmacniane genetycznie,
dziedziczy w kocu dziecko, ktre rodzi si ju potencjalnym zodziejem,
genetycznym zodziejem, czyli kleptomanem. W okrelonym wieku dziecko
(znajdujc si w sytuacji wywoujcej to uczucie np. w sklepie, czy obcym
domu), doznaje nagle i samoistnie potnej, nieprzepartej i fascynujcej
chci kradziey, ktrej towarzyszy wielka przyjemno i ogromna
satysfakcja. Sia tych emocji moe by potna. Ludzie tacy (kleptomani)
bd kradli cae ycie cakowicie niezalenie od potrzeby, sytuacji
materialnej czy statusu spoecznego. Nawet bardzo zamoni kleptomani bd
kradli dosownie byle co wana bdzie zawsze konkretna sytuacja, ktra
nagle wyzwala potg przyjemnych, fascynujcych uczu.
Natomiast dziecko genetycznie pozbawione tego rodzaju aspoecznych uczu i
popdu nigdy nie bdzie miao podobnych, narzucajcych si kleptomanowi
emocji, ani te narzucajcych si wyobrani kleptomana emocjonalnych,
ekscytujcych fantazji na jawie i ekscytujcych, przyjemnych snw o aktach
kradziey. Szlachetne z urodzenia dziecko, kiedy co ukradnie, moe
odczuwa po akcie kradziey potny, palcy psychiczny bl wstydu i
strachu. I nie dlatego, e jest dobrze wychowane, lecz dlatego, e
sprzeniewierzyo si swojej wrodzonej naturze. Dziecko- kleptoman (czyli
zodziej genetyczny) bdzie natomiast odczuwao podczas aktu kradziey
zawsze (ogromn nieraz) przyjemno i satysfakcj. Dziecko szlachetne nie
bdzie wicej krado gwnie dlatego, e akt kradziey sprawia bl, a
nie dlatego, e jest dobrze wychowane, ma zasady i przestrzega wzorce
moralne. Zauwaamy to szczeglnie dobrze u szlachetnych dzieci
ateistycznych, ktre adnego Boga si nie boj, a pomimo to pozostaj
szlachetne przez cae ycie gwnie dlatego, e posiadaj szlachetne,
genetyczne cechy etyczno-moralnej natury, wedug ktrych szlachetnie
odczuwaj, postrzegaj, myl i czyni. I inaczej nie s w stanie.
Zodziej genetyczny (kleptoman) bdzie natomiast krad, od wczesnego
dziecistwa przez cae ycie, przede wszystkim dlatego, e akt kradziey
sprawia mu ogromn przyjemno, rozkosz i satysfakcj. Bdzie krad
pomimo, e moe by bardzo dobrze wychowany, bogaty, gboko wierzcy i
posiadajcy wiele szlachetnych cech wrodzonych. Na tym przykadzie rwnie
widzimy jak na bazie wrodzonych uczu ksztatuje si wiadomo i
zachowanie: jeden czowiek musi przez cae ycie namitnie fantazjowa,
myle, marzy, ni i w konsekwencji kra, podczas kiedy inny nigdy o
tych sprawach w ten (zy, emocjonalny) sposb nie myli.
Oczywicie nie dlatego, e jest dobrze wychowany, lecz po prostu
dlatego, e nie posiada w neuronowej strukturze psychiki tego rodzaju
zych uczu i popdu. Widzimy tu, e kady czowiek musi pewnych czynw
dokonywa, za przed innymi wzdraga si instynktownie. Widzimy tu, e

biologia narzuca nam bezwarunkowe wybory, nakazy i zakazy moralne.

rdem naszej rzeczywistej moralnoci, stopnia naszego czowieczestwa i
stopnia naszego dobra i za jest biologia a nie adne napisane, wyuczone
czy wpojone nam zasady moralne. Biologia decyduje o stopniu naszego
czowieczestwa a nie wychowanie (byt) i rodowisko. Nasze rzeczywiste i
prawdziwe zasady moralne s zapisane w naszej karcie psychiki, z ktr
przychodzimy na wiat.

¢ HOMOSEKSUALIZM. Dziewczynka, ktra odczuwa siebie sam identycznie
jak
odczuwa siebie chopiec (lesbijka) wie, e jest dziewczynk, jednake
nigdy nie wpoi si w ni autentycznych uczu jastestwa dziewczcej
istoty. Uczucie, i jest si chopcem, bdce wrodzonym, neuronowym
skadnikiem jej psychiki, pozostanie niezmienne ju na cae ycie. Widzimy
tu jasno, e normalni chopcy i dziewczynki odczuwaj i postrzegaj
normalnie siebie samych nie dziki waciwemu wychowaniu, czy prawidowym
wpywom rodowiska, lecz dlatego, e z takimi wanie adekwatnymi do swej
pci odczuwaniami si urodzili. A wic nawet odczuwanie wasnej pciowoci
jest od niej niezalenie zainstalowane w naszych mzgach. Kiedy nastpi ta
genetyczno-endokrynologiczna zmiana, wystpujca od tysicy lat u ludzi i
zwierzt, adne ju wychowywanie, wpajanie, czy rzekome ksztatowanie
psychiki dziecka nie zmieni tych nieadekwatnych do pci odczuwa, emocji
i popdw determinujcych homoseksualne sny, fantazje, myli i zachowania.
Oczywicie ludziom zainfekowanym ideologi cech nabytych i rzekomym
bytem ksztatujcym ludzk wiadomo trudno jest zrozumie, e
autentyczny homoseksualizm ma charakter wrodzony, biologiczny, genetyczny.

Przyjmuje si, e okoo 4 proc. ludzi yjcych w kadym pastwie, to s
homoseksualici. A skoro ta liczba jest staa i dotyczy kadej nacji,
zarwno Chiczykw, Polakw, Amerykanw, jak i Eskimosw, to wobec tego (i
jest to najnowsza teoria na ten temat) adne wpywy kulturowe i
psychologiczne nie maj w tym przypadku znaczenia. Odgrywaj tu rol
jakie nie znane nam jeszcze mechanizmy ewolucyjne (). Nie jest wic tak,
jak twierdzi kler, e homoseksualizm jest wynikiem jakiego zwyrodnienia
spowodowanego nadmiernym rozpasaniem seksualnym i, co za tym idzie
znudzeniem pci przeciwn. To s bzdury. Prof. Kazimierz Imieliski,
NIE, 30-IX-99 r.

¢ LK WYSOKOCI. Jedno dziecko znajdujce si np. na szczycie 10-cio
metrowej skoczni basenu pywackiego dozna uczucia paraliujcego,
panicznego lku i moe zemdle. Inne dziecko dozna uczucia ogromnego
zadowolenia, euforii i bdzie pragno skoczy. Jeszcze inne, nie odczuje
adnych emocji. Widzimy wic, e konkretna sytuacja rodowiskowa niczego
tu nie ksztatuje, lecz wywouje u dzieci wycznie takie uczucia i
emocje, jakie zostay genetycznie zainstalowane w ich mzgach. Naley tu
zaznaczy, e dowodem na to, i uczucia wywoane wysokoci s wrodzone i
posiadaj neurostrukturaln istot jest to, e s trwae i niezmienne
przez cae ycie.

Dziecko reagujc na bodce pynce z otoczenia dowiadcza wycznie takich
wrae, emocji i uczu z jakimi przyszo na wiat. Bodce pynce ze
rodowiska nie ksztatuj niczego, lecz s przez dzieci najprzerniej
doznawane, wywoujc u kadego dziecka bardzo rne uczucia, emocje i
wraenia. To nie rodowisko czy byt ksztatuje psychik dziecka, lecz
gotowy ju neuronowy aparat psychiczny maego czowieka doznaje i odczuwa
rodowisko w specyficznych dla siebie wariantach. Psychika dziecka nie
rozwija si, lecz zaczyna dziaa, i nie dziaa wcale adekwatnie do
rodowiska, lecz do samej siebie, do swoich waciwoci, ktre j sam
stanowi.

¢ WSTYD. Czyli moralne uczucie wstydu. Komunici, rodowiskowcy,
lunatycy,
chrzecijanie i wszyscy inni zwolennicy ideologii cech nabytych twierdz
oczywicie, e wstyd jest to automatyczny odruch emocjonalny, ktry nie
moe zaistnie w czowieku samoistnie, tylko wyrabia si w nim przez
systematyczny trening od dziecka. W rzeczywistoci tak nie jest. Uczucie
wstydu jest blem psychicznym, ktry pojawia si automatycznie w
konkretnych (wywoujcych go) sytuacjach. Uczucie wstydu moe zaistnie w
czowieku wanie samoistnie poniewa jest genetycznie wkomponowane w
nasz biologiczn struktur psychiczn. Podobnie jak pierwsze umiechy
niewidomego i guchego od urodzenia niemowlcia wystpuj take samoistnie
tzn. bez adnego komunistycznego systematycznego treningu.
Ludzie genetycznie pozbawieni uczu wstydu trafnie kategoryzowani s przez
spoeczestwo jako psychopaci, chamy lub prymitywy. Wydaje si, e
genetyczny brak uczu wstydu jest psychicznym kalectwem w dosownym
sensie. Natomiast doskonale wyksztacone uczucia wstydu s wybitnie
szlachetn cech ludzk. Jednake nadwstydliwo (w zalenoci od
konfiguracji rozmaitych cech psycho- osobowociowych) moe prowadzi do
patologii psychiki.
Widzimy tu ca absurdalno naiwnych nauk zalecajcych wpajanie w dzieci
poczucia wstydu. W ten komunistyczny, chrzecijaski, ideologiczny,
syzyfowy sposb nikogo nie uszlachetnimy. Zarwno nasze dzieci, nastpne
pokolenia, jak i cae spoeczestwa uszlachetnimy tylko wtedy, kiedy
wzbogacimy je o lepsze geny. Tylko w ten sposb mog zosta spenione
nasze nadzieje na lepsze potomstwo, wysz kultur i lepszy wiat.
Wartoci s w genach.

¢ RELIGIJNO i WIARA. UMYS W NIEWOLI WRODZONYCH UCZU. Dlaczego
ludzie
wierz w Boga? Gwn przyczyn wiary i religijnoci jest to, e ludzie
ju rodz si z gotowymi uczuciami mistyczno- magiczno- bojaliwo-
religijnymi, ktre zostaway wcielane i utrwalane genetycznie w cigu
dugich tysicleci, kiedy absolutnie nie mona byo inaczej interpretowa
choroby, mierci lub wyzdrowienia, powiedzmy, ukochanego dziecka, jak
tylko za przyczyn Zego lub Dobrego Ducha. U jednych ludzi te wrodzone,
mistyczno- magiczno- religijne uczucia mog by bardzo potne, u innych
sabsze, jeszcze u innych mog nie wystpowa w ogle.
Jeli dany czowiek urodzi si ze struktur psychiczn, ktrej
uaktywnianie si w okrelonym czasie, na skutek odpowiednich bodcw,
bdzie powodowa silne wzruszenia, emocje i uczucia mistyczno- magiczno-
religijne, to z ca pewnoci dziecko zacznie myle (na bazie tych
odczuwa) w kategoriach religijnych, stajc si stopniowo gboko
wierzce. Natomiast dziecko zupenie pozbawione neuronowych struktur
uczuciowoci mistyczno- magiczno- religijnej, nigdy w yciu nie dozna
adnych wzrusze religijnych, nawet bdc wychowane w rodowisku ludzi
wierzcych i praktykujcych. Z czasem, dziecko takie mylc o
zagadnieniach zwizanych ze swoj religi (z koniecznoci bardzo
instrumentalnie i bezuczuciowo) staje si bardzo krytyczne rozwaajc
niektre jej twierdzenia. W wieku 9-10-ciu lat niektre tego rodzaju
dzieci staj si ju (na podstawie wasnych przemyle) zupenymi
ateistami, poniewa maj argumenty omieszajce, lub podwaajce logik
kluczowych dogmatw wiary.
Od dziecistwa, osoby takie nie s w stanie w ogle uczuciowo wierzy,
lecz co najwyej myle o wierze. Widzimy na tym przykadzie, e
wiatopogld czowieka, jego wiadomo, jak w ogle interpretacja
rzeczywistoci, s przepotnie uwarunkowane biologicznie.
Wiara jest by moe podobna do schizofrenii maniakalno- przeladowczej:
schizofrenik jest przekonany, wie i myli o tym, e kto go ledzi,
poniewa doznaje strasznego, przejmujcego i potnego, wzbudzajcego si
nagle i samoistnie uczucia strachu i zagroenia przed kim, kto czyha na
jego zdrowie lub ycie. Schizofrenik czuje, e kto na niego patrzy.
Czowiek normalny nigdy w yciu i w adnej sytuacji nie dowiadczy
patologicznego uczucia, e kto si na niego patrzy. I dlatego rwnie
nie bdzie patologicznie myla, e kto go ledzi. Tak samo czowiek
gboko religijny: wierzy w Boga i wie, e On istnieje, poniewa
mocno odczuwa Jego obecno i mistyczn boja. Religijno i wiara
sprowadzaj si gwnie do dwch uczu do bojani boej, czyli do
uczucia zalenoci od wyszych potg, i do ufnoci boej, czyli do
przekonania, e wszystko wynika z dobrego i wychodzi na dobre.

Nasza wiadomo, nasza interpretacja rzeczywistoci ksztatuje si
gwnie pod wpywem uczu, emocji, dozna pyncych ze wiata zapisanej
karty naszej psychiki. Gotowe od urodzenia neuronowe struktury uczuciowo-
emocjonalne ksztatuj pomau nasz wiadomo i werbaln interpretacj
rzeczywistoci.

Wrodzona jako cech osobowoci, psychiki, inteligencji, uczu, emocji i
cech etyczno-moralnej natury ksztatuje wiadomo czowieka. A nie
aden tam bolszewicki byt.

Czowiek gboko religijny moe wic nigdy nie zrozumie, e znajduje si
w nienormalnym i poniajcym go stanie, w ktrym przez cae ycie zmuszony
jest do czynienia praktyk religijnych i akceptowania magicznej,
najniszej koncepcji rzeczywistoci. A wic umys jest tu take w
bezwzgldnej niewoli wrodzonych uczu. Uczucia determinuj tu silnie
rodzaj i nisk jako wiadomoci. Uczucia nakazuj tu czowiekowi myle
magicznie.
Religijno i wiara (i niewiara) s uwarunkowane genetycznie.
Czowiek normalny, ateista, ktry nigdy w yciu nie doznaje adnych
mistycznych uczu (poniewa urodzi si wolny od patologicznych i
atawistycznych uczu magiczno- mistyczno- religijnych, ktrych ju nie
dziedziczy) nawet, kiedy bdzie wychowywany w rodzinie religijnej, ju w
wieku 10-ciu lat moe susznie wywnioskowa, e caa ta religia, wiara,
Bg, Szatan, diaby, duchy, anioy i archanioy, to zestaw
enujcych i poniajcych ludzk inteligencj i egzystencj absurdw,
uroje, fikcji i zabobonw. W tym przypadku brak okrelonych, wrodzonych
uczu powoduje rwnie taki a nie inny stan wiadomoci, wyznaczajc
konkretne kierunki i charakter mylenia.
Najprawdopodobniej jest tak ze wszystkimi ludzkimi etyczno- moralnymi
uczuciami, skonnociami i emocjami: albo jakiego konkretnego uczucia nie
ma wcale (atrofia), albo jest sabo rozwinite, albo normalnie, albo te
jest nadnormalnie rozwinite (hipertrofia).
Wydaje si, e absolutnie kad cech psychiczn i fizyczn z osobna,
dziecko dziedziczy po rodzicach, przodkach jako wzmocnion genetycznie,
osabion, nie zmienion, albo zmutowan pozytywnie lub negatywnie.

Dziaa tu wszdzie to samo prawo dziedzicznej stabilnoci, atrofii lub
hipertrofii poszczeglnych cech psychicznych i fizycznych. Kada nasza
ludzka cecha z osobna ma tu swj wasny proces ewolucji genetycznej,
stabilnoci lub genetycznej degeneracji.

Emocje, uczucia, zachowania dziecka i wiele konkretnych, wiadomych
interpretacji rzeczywistoci pochodz bezporednio z przekazu
genetycznego. Dziecko nie nabywa adnych cech psychicznych, lecz wrodzone
cechy psychiczne okrelaj, pitnuj jego stopie szlachetnoci lub
podoci. I stopniowo jego wiadomo, orientacj w rzeczywistoci i
wiatopogld.
W ten oto sposb biologia narzuca nam bezwarunkowe wybory, nakazy i zakazy
moralne, amoralne; jak rwnie charakter interpretacji rzeczywistoci.
Bezwarunkowy imperatyw moralny, amoralny nie jest pochodzenia nabytego,
kulturowego, lecz genetycznego, biologicznego i ewolucyjnego.
Poniewa rodzimy si z gotowym wyposaeniem etyczno- moralnym,
przychodzimy na wiat jako istoty moralne. Odejcie od wiary nie spowoduje
wic adnego uszczerbku na moralnoci, poniewa uczucia etyczno- moralne
dziaaj w naszym mzgu zupenie niezalenie od uczuciowoci magiczno-
religijnej.

(Hierarchowie katoliccy w Polsce garduj cay czas o cakowitym
braku moralnoci u osb niewierzcych!)

Czowiek jest szlachetny z powodu szlachetnej wrodzonej natury a nie
dlatego, e wierzy w jakiego tam fikcyjnego Boga. Pochodzce z przekazu
genetycznego uczucia religijne funkcjonuj w mzgu czowieka zupenie
niezalenie od wrodzonych uczu etyczno moralnych, dlatego te stopie
wyksztacenia uczu etyczno- moralnych u ateistw jest taki sam jak u
wierzcych, tzn. wysoki, zwyczajny, albo niski. Oto dlaczego ateici
bywaj jak inni ludmi szlachetnymi i podymi.

Z dwch rwnie szlachetnych (z wrodzonej, etyczno-moralnej natury) osb:
ateisty i kapana ateista bdzie osobnikiem jakociowo doskonalszym,
szlachetniejszym, o niebo lepiej interpretujcym rzeczywisto,
inteligentniejszym i ewolucyjnie wyszym, poniewa gboko wierzcy kapan
ma zablokowane wysze, ponad religijne, czy naukowe zrozumienie i poznanie
wiata, czowieka, historii, ludzkiej ewolucji i w ogle caej
rzeczywistoci. Upoledzajce inteligencj, percepcj i interpretacj
rzeczywistoci, zabobonne, szpetne, atawistyczne uczucia mistyczno-
magiczne, czyni tego szlachetnego moralnie czowieka kalek w dosownym
sensie. Oglnie wic, bdzie on mniej doskonaym i szlachetnym od
wymienionego ateisty.
Ludzie, ktrzy nie wierz w Boga, maj lepszy, mniej zafaszowany obraz
rzeczywistoci. Odejcie od wiary czyni czowieka lepszym: zyskuje on na
wolnoci (od wyszych potg), godnoci, wyszym stopniu wiadomoci i
mdrzejszej a wic tym samym szlachetniejszej interpretacji osoby
ludzkiej, spoeczestwa i wiata.

Wrodzony ateizm w stosunku do wrodzonej religijnoci stanowi wyszy etap
ewolucji mzgu, warunkujcy jego lepsz, inteligentniejsz, postmagiczn
percepcj i interpretacj rzeczywistoci. Ateizm jest wyszym stanem
wiadomoci w stosunku do wiadomoci religijnej.
Rodzaj wiatopogldu, jako interpretacji rzeczywistoci i poziom
wiadomoci danego czowieka, s do wiernym wiadectwem biologicznej,
wrodzonej jakoci jego osobowoci, psychiki, inteligencji i cech
etyczno-moralnej natury.

Musimy uwiadomi sobie, e naukowa, socjobiologiczno- etyczna
interpretacja czowieka i naukowy, ewolucjonistyczny wiatopogld s tym
ogniwem, na ktrym zawieszone jest nasze ludzkie przeznaczenie: albo
bdziemy wiecznymi ofiarami obecnych barbarogennych ideologii albo te, w
oparciu o rzeczywisto i naukow interpretacj czowieka, stworzymy
szlachetne spoeczestwa, postbarbarzyskie pastwa i wysz cywilizacj,
kultur i systemy polityczne godne istoty ludzkiej. Obecny,
antyeugeniczny, ideologiczny kurs demokratycznych ustrojw poprawnoci
politycznego mylenia jest kierunkiem patologicznym, degeneratywnym,
kryminogennym i nieetycznym.


Rozdzia 4

SPOECZESTWO SZLACHETNE

Lepsze szlachetniejsze spoeczestwo jest oczywicie moliwe, lecz dopiero
wwczas, kiedy zaczniemy walczy z rzeczywistymi przyczynami ndzy,
przestpczoci i tzw. chorb psychicznych (ideologia i propaganda
pojataska za nic w wiecie nie chce uzna istnienia psycho- genetycznej
degeneracji ludzi, rodzin, czy pokole std kada patologia psychiczna
musi by obowizkowo chorob!), kiedy zaczniemy walczy z anarchi
rozrodcz i prawem kadego do prokreacji z tym fundamentalnym zem,
ktre prowadzi do psychofizycznej degeneracji spoeczestw i barbaryzacji
ycia; kiedy zaczniemy eliminowa z procesu prokreacji jednostki ze i
aspoeczne z natury (nie z przewinie). Jedynie ruch eugeniczny moe
doprowadzi do eliminacji z rozrodu osoby o aspoecznych, psycho-
osobowociowych cechach genetycznych, co jest podstawowym warunkiem
wzrostu jakoci naszego ycia i naturalnym rozwizaniem, ktre uczyni nasz
ziemski byt ewolucyjnie wyszym, szczliwszym i pogodniejszym; tworzc
stopniowo wysz kultur i szlachetniejsze spoeczestwo.
Wydaje mi si, e dni pseudonaukowych, paranoidalnych wiatopogldw,
ideologii i interpretacji wiata s ju policzone! Komunici mieli ju
swj raj na Ziemi Realizacja marksistowskiego, pseudonaukowego
wiatopogldu spowodowaa mier ponad stu milionw niewinnych ludzi.
Stany Zjednoczone rwnie zrealizowaly ju swoj wizj wielkiego
spoeczestwa czterech wolnoci ukazujc wiatu kompromitujc, spoeczn
stron amerykaskiej szczliwoci: ndz, okruciestwo, barbarzystwo,
samozakamanie, kotustwo, gupot i drog do samozagady.

W raporcie komisji Senatu USA z maja 1991 r., okrela si Stany
Zjednoczone mianem
najbardziej nasyconego przemoc i autodestrukcyjnego spoeczestwa.

Mniej interesuj mnie takie czy owakie wskaniki rozwoju ekonomicznego,
czy te imponujcy rozwj techniki. Bardziej niepokoj mnie wysokie
wskaniki ideologicznego, masowego kotustwa, wysokie wskaniki
biologicznej degeneracji ludnoci, wysokie wskaniki motochu, ywiou
aspoecznego, genetycznego prymitywizmu, analfabetyzmu, chamstwa i
okruciestwa! Stokro waniejsza jest redukcja naszego spoeczno-
ludzkiego pieka! Nie yjemy dla jakich zatraconych wskanikw
ekonomicznych, wolnego rynku, wzrostu gospodarczego, czy jak to w Polsce
adnie mwi wycigu do kapitalizmu! Nie yjemy po to, aby budowa
ekonomiczn potg jakiego paranoidalno- maniakalnego PASTWA! Stokro
wyszym celem jest podniesienie wartoci czowieka! Stokro wyszym celem
jest wolno socjalna! Wolno od demokracji ideologicznej! Wolno od
ndzy, barbarzystwa, kryminalistw i wszelkiej maci innej
nieszlachetnej, zdegenerowanej i aspoecznej genetycznie kanalii! Wolno
ku wyszej jakoci ycia, wolno ku wyszemu, szlachetniejszemu
spoeczestwu, wiatu, wyszej kulturze i szczliwszej przyszoci!

WOLNO, RWNO, BRATERSTWO

Midzy ludmi szlachetnymi a nieszlachetnymi nigdy, przenigdy nie bdzie
adnej rwnoci, wolnoci, sprawiedliwoci, ani namiastki braterstwa: bo
jeli psychopaci porywaj dzieci i dorosych, wlok do swojej nory,
torturuj, gwac, nagrywaj sobie akty niewyobraalnych bestialstw i
okruciestw na video, na tamy dwikowe (filmy takie w krajach
chrzecijaskich absolutnych wartoci cywilizacji zachodniej nazywaj
si snuff movies filmy ostatniego tchnienia), fotografuj, kroj na
kawaki, gotuj, sma i r, to po co to cae gadanie o braterstwie,
sprawiedliwoci, rwnoci, wolnoci, mioci bliniego, czy innym
ideologiczno- patologicznym chciejstwie?! Nigdy nie bdzie wolnoci
socjalnej, sprawiedliwoci spoecznej, ani adnej wyszej kultury godnej
istoty ludzkiej dopki bdziemy dzieli domy, ulice i powietrze z
kryminalistami, psychopatami, chamami, prymitywami, czy wszelkim innym
aspoecznym motochem. Nie moemy y godnie w tak podych i
nieszlachetnych spoeczestwach jak obecne. Dopiero w spoeczestwie
szlachetniejszym, eugenicznym ludzie bd wolniejsi, rwniejsi (rwnanie w
gr, a nie neodemokratyczne rwnanie w d, chamstwo, prymityw,
kotustwo i degeneracj), szlachetniejsi, dostojniejsi, pogodniejsi,
milsi, przyjaniej usposobieni, i przez to take bardziej altruistyczni,
szczliwi, bezpieczni, godni i prospoeczni.

Jedynie Ruch Eugeniczny i przestrzeganie praw eugeniki socjalnej praw
ewolucji samego ycia moe zatrzyma tragedi degeneracji spoeczestw,
kierujc je jednoczenie na drog odwiecznej, genetycznej sublimacji.

Naukowy, biologiczny fakt dziedziczenia zarwno dobrych jak i zych,
szlachetnych
czy podych etyczno- moralnych waciwoci psychicznych, jest kwintesencj
eugeniki i nauki
o czowieku, i podstaw, na ktrej oprze si transformacja genetyczna
obecnego zdegenerowanego i patologicznego wiata.

Wszystkie spoeczestwa maj przed sob podobn drog rozwoju: kontrola i
ograniczenie psychofizycznej degeneracji pokole w celu ich
uszlachetniania. Dopiero publiczne postawienie tych tematw tabu, ponowne
stworzenie silnego ruchu eugenicznego, przeforsowanie i wcielenie w ycie
praw eugeniki socjalnej, uczyni nasz wiat szczliwszym: wiat bez
wizie, bez kryminalistw, psychopatw, nieszczsnych schizofrenikw i
ludzi cofnitych umysowo, bez zakadw psychiatrycznych, domw z
niedorozwinitymi beznadziejnie cierpicymi dziemi (ktrych media i caa
ta zatracona total- propaganda poprawnoci politycznej nigdy nie
pokazuje), bez ndzy, zdegenerowanych, pdzikich dzieci, ktre w Brazylii
i niektrych krajach bananowych ju id corocznie tysicami, dosownie na
odstrza, poniewa spoeczestwo nie moe opdzi si od ich cigych
atakw, a zdziczae dzieci z kolei musz atakowa, aby je i y. Oto do
jakiego ponienia, degradacji godnoci ludzkiej i upodlenia czowieka
prowadzi antyeugeniczna kultura, ideologiczne prawo i nieetyczna polityka
sankcjonowania anarchii rozrodczej.
¢ LUDZIE ACIACI. Sekretarz (odpowiednik europejskiego ministra) do
spraw
budownictwa i rozwoju miast, Henry Cisneros, oznajmi (listopad 1994) o
przyznaniu kwoty 8,7 miliona dolarw na pomoc dla ludzi mieszkajcych w
Nowym Jorku w tunelach kolei podziemnej i w kanaach. Osobicie zszed on
do kanaw i napotka wiele mieszkajcych tam stale ludzi, ktrzy
przebywaj w koszmarnych warunkach w zawilgoconym, skaonym powietrzu i
w zimnie. Ludzie ci atakowani s przez szczury. Sekretarz uzna, e pod
ziemi mieszka kilka tysicy ludzi najczciej chorych psychicznie. Oto
do jakiego upodlenia czowieka prowadzi ideologia antyeugenicznego
demokratyzmu, polityka popierania anarchii rozrodczej! Pienidze niewiele
tu pomog, poniewa ludzie upoledzeni psychicznie s skazani na to, e
bd gni w mczarniach do koca ycia.
Prawie cay 1997 rok pracowaem na Manhattanie, na murzyskim Harlemie, na
ktry dojedaem z Queensu nowojorskim metrem. I rzeczywicie, wiele razy
widziaem mode na og osoby z torbami penymi kanapek pytajce jadcych
metrem ludzi, czy kto nie jest godny. Jeli kto powiedzia, e jest
otrzymywa, za darmo, torebk z kanapkami do jedzenia. Niechybnie z tej
kwoty 8,7 miliona dolarw. W ten sposb psychicznie zdegenerowani
nieszczliwcy wzmocni si i reprodukcja ich wzronie! Zanim mamusi
zjedz szczury bdzie miaa wiksze szanse na wydanie na wiat wicej
dzieci- potworkw, ktre kiedy te zjedz nowojorskie szczury I znowu
jaki sekretarz- debil przeznaczy miliony dolarw na doywianie ndzy,
upodlenia i barbarzystwa na doywianie ideologii.
Cay rok, w obrzydliwych tunelach, czekajc na metro, przygldaem si
szczurom, ktre czsto podchodziy do mnie jak do swojego i obwchiway
moje buty. Rzeczywicie inteligentne zwierztka, nie bay si mnie, jako
wiedziay e ja, nowojorski Szczuropolak, nie zrobi im krzywdy. Wiele
razy widziaem jak w tunelach metra przemykay pary chorych psychicznie i
umysowo ludzi ze zdegenerowanymi twarzami, ciaami i gosami, szukajce
jakiej nory aby skorzysta z nalenego im PRAWA KADEGO DO PROKREACJI i
spodzi na ten nieszczsny wiat wicej takich potworw jak oni sami.
Musimy zda sobie spraw, e ludzie ci take podz i rodz dzieci: na
mietnikach, na ulicach, w parkach, w kanaach, w norach, w krzakach Byle
gdzie, byle jak i byle z kim. Zgodnie z polskim powiedzeniem, i kada
potwora znajdzie swego amatora. Tragiczne jest to, e przychodzi na wiat
kolejna potwora. Upoledzone i zdegenerowane na tysic wariantw
noworodki zabierane s ze szpitala, z krzakw bd mietnikw przez
agencje opieki nad dziemi, rozpoczynajc koszmarn wdrwk przez
rodziny zastpcze, aby po latach znale si na ulicy i by jak ich
rodzice zjedzonymi przez szczury. (37 tys. dzieci w Nowym Jorku czeka na
rodziny zastpcze, 1999 r.)
A kto wyda tych nieszczsnych ludzi na mczestwo? Wy, zakamane
spoeczestwo ideologiczne! Wy, ktrzy wierzycie w szlachetne ideay
rwnoci ludzi, wartoci absolutne, w przyrodzone dobro natury
ludzkiej i tysic innych patologicznych, funta kakw niewartych,
pierd! Problem tkwi w tym, e wy, otumanione i zmanipulowane
spoeczestwo maniakalnie pilnujecie, aby wszelkiego rodzaju upoledzeni
umysowo, psychicznie i moralnie nieszczliwcy pomimo wszystko i bez
adnych ogranicze wydawali na wiat kolejne i coraz liczniejsze
pokolenia zdegenerowanych ludzi, z gry skazanych na tragedi, mczestwo
i wszelkie niewyobraalne pieko! Aby tylko zachowa najokrutniejsze,
najbardziej destruktywne, degeneratywne i kryminogenne prawo w ludzkich
dziejach: PRAWO KADEGO DO PROKREACJI. Aby nie dotkn przypadkiem
BIOLOGICZNEJ PRAWDY O CZOWIEKU. Aby nie zweryfikowa przypadkiem swojego
ndznego, prymitywnego, kryminogennego w skutkach wiatopogldu!

Ewolucja mci si okrutnie w formie degeneracji i barbaryzacji ycia
jeli gwacone
jest jej uszlachetniajce, etyczne prawo zachowania dobrych, najlepszych
genw.

Degeneratywna, antyeugeniczna demokracja prowadzi w istocie do
psychofizycznego,
biologicznego upoledzenia coraz to wikszej czci spoeczestwa.

Demokracja w obecnym, ideologicznym, pojataskim ksztacie ponia,
znikczemnia, degeneruje i upadla czowieka.

Na Harlemie widziaem rwnie wielu ludzi aciatych, ktrzy wygldaj jak
nieboskie stworzenia. Ludzie ci maj cae ciao w biao- czarne aty tak
jak niektre zwierzta sier. Szczeglnie twarz u tych ludzi wyglda
odstrczajco: pokryta nieregularnymi, ostro odzielajcymi si od siebie
biao- czarnymi lub biao- brzowymi atami. Dlaczego nigdy nie pokazuje
si w rodkach masowego przekazu ludzi aciatych? Dlaczego nigdy nie
przeprowadza si z nimi wywiadw jak si czuj z takimi aciatymi,
brzydkimi, biao- czarnymi twarzami? Oglnowiatowa, poprawna
politycznie indoktrynacja trzepie na cay wiat, e nie ma adnych
przeciwskaza do zawierania maestw mieszanych rasowo, ale ludzi
aciatych to nie pokae! Dlatego, e psuje to ciemnym ideologom ich
ulubiony obraz rzeczywistoci, w ktrym to (bez adnych przeciwskaza)
wszyscy ze wszystkimi mog mie dzieci bo przecie wszyscy jestemy
rwni. Ot nie jestemy rwni, a przeciwskaza odnonie anarchii
rozrodczej jest tysic.
Wpywajcych do nowojorskiego portu wita synna Statua Wolnoci sowami
wyrytymi na cokole sowami, do ktrych dzisiaj naleaoby cokolwiek
doda:

Dajcie mi wasze utrudzone, biedne i ucinione masy,
tsknice za tchnieniem wolnoci a ja ich por.

Tylko Ruch Eugeniki Socjalnej, Ruch Wolnoci Socjalnej jest w stanie
stworzy ustrj polityczny godny istoty ludzkiej i wiat ludzi coraz
szlachetniejszych, lepszych, zdrowszych, inteligentniejszych,
pogodniejszych, psychofizycznie doskonalszych i szczliwszych. Droga dla
dalszej, socjobiologicznej, genetycznej ewolucji naszego ludzkiego ycia,
ludzkiego gatunku i ludzkich ras musi zosta wreszcie otwarta!


Rozdzia 5

DEMOKRACJE IDEOLOGICZNE
(hodowla ludzi II kategorii)

Pastwa demokratyczne maj swoj (ideologiczn) koncepcj wiatopogladow,
za ktr optuj. Ideologie pojataskiego demokratyzmu, ekonomizmu i
masonerii nie maj na celu tworzenia nowego, lepszego spoeczestwa, tylko
utrzymanie supremacji swojej antynaukowej koncepcji wiata i
barbarzyskiego status quo.

Totalna propaganda destruktywnej, demokratycznej polityki spoecznej
radonie gosi: kres ery ideologii, wolno sowa nie ograniczona przez
adne tabu ideologiczne, prawo do nieskrpowanego wyraania opinii,
neutralno wiatopogldowa pastwa i tym podobne licznostki.
Sprbujmy skonfrontowa te demagogizmy z rzeczywistoci i totaln,
midzynarodow ideologizacj ycia spoecznego.
¢ ZAGANA do granic absurdu demokracja ideologiczna gosi, e to
bardzo
brzydko kategoryzowa ludzi, bo przecie wszyscy jestemy rwni. Ot
nie jestemy rwni. Naley zwrci uwag, e to nie rasici kategoryzuj
ludzi, lecz sama Natura. To Natura od tysicy lat dzieli, kategoryzuje i
szufladkuje ludzi na genetycznie szlachetnych, pospolitych, prymitywnych,
podych i potwornych; na adnych, brzydkich, cofnitych umysowo,
zdegenerowanych, wynaturzonych, zboczonych, upoledzonych, inteligentnych,
nieinteligentnych, na genetycznie zych, dobrych, lepszych, gorszych,
normalnych i nienormalnych. Wszystkie wyej wymienione kategorie istniay
ju w epoce kamienia upanego i istniej do dzi niezalenie od tego, czy
rasici kategoryzuj ludzi, i czy poprawnie mylce przygupy wierz w
jak tam urojon rwno. Skrajnie prymitywne, marksistowskie,
bolszewickie, chrzecijaskie, pseudonaukowe teorie o rwnoci ludzi s
w swych konsekwencjach wybitnie destruktywne spoecznie poniewa,
wypaczajc obraz rzeczywistoci, utrudniaj zrozumienie, rasowych,
eugenicznych, genetycznych i arystokratycznych praw rzdzcych natur i
ewolucj gatunku ludzkiego.
¢ WIADECTWEM cikiego niedorozwoju wiatopogldowego
demokratycznej,
pojataskiej, ideologicznej epoki, jest upatrywanie przez ni wycznie
spoecznych, rodowiskowych i kulturowych (czyli nabytych) uwarunkowa
wyszej czy niszej inteligencji czowieka, jak te szlachetnej,
prymitywnej, chamskiej, podej, czy psychopatycznej osobowoci. Pastwowe
instytucje demokratyczne (neutralne wiatopogldowo) potwierdzaj,
nobilituj i sankcjonuj na kadym kroku ideologiczne, marksistowskie
guptactwo goszce, i byt ksztatuje wiadomo, bronic przy tym tej
destruktywnej cywilizacyjnie bzdury konsekwentnie i w sposb arbitralny.
¢ DEMOKRATYCZNIE wyselekcjonowany, ideologicznie poprawny polityk,
eks-kanclerz Niemiec i laureat pokojowej nagrody Nobla Willy Brandt,
popisa si kiedy sw nieinteligentn wypowiedzi ale ideologicznie
suszn owiadczajc publicznie, e granica pomidzy dobrem i zem nie
przebiega midzy poszczeglnymi ludmi, czy grupami ludzkimi, lecz
przebiega w kadym czowieku.
Prawda, jakie to kochane? Chrzecijaskie, demokratyczne, poprawne
politycznie, neobolszewickie i czynice automatycznie wszystkich ludzi
rwnymi? Automatycznie wszyscy jestemy rwni i tacy sami, nikt nie moe
by od nikogo lepszy! Wszyscy jestemy ludmi I kategorii! Tak, to prawda,
e aresztowany w 1992 r. w USA ludoerca, koprofag, sadysta, zwyrodnialec
i nekrofil Jeffrey Dahmer, dla przyjemnoci seksualnej torturowa,
wiartowa, gotowa, smay i ar ludzi (zjad okoo 20 ludzi). Tak, to
prawda, e w 1994 r. wykonano wyrok mierci na psychopacie Johnie Gacy,
ktry zatorturowa na mier 33 chopcw i modych mczyzn zaspokajajc
swj zdegenerowany genetycznie popd seksualny. Tak to prawda, e
Czikatio torturowa i ar ludzi Tak to prawda, e inni psychopaci
zabijaj ludzi, by pozyska w ten sposb trupa dla swojej przyjemnoci
seksualnej. Tak, to prawda, e takich ludzi jest wielu (okoo 5 tysicy
samych tylko dzieci ginie rocznie w USA bez wieci), ale czy JA mog
powiedzie, e jestem LEPSZY? Przecie i JA bywam take ZY i
NIEDOSKONAY: niedawno zdenerwowaem si na swoj cioci a na koleg, ze
zoci, powiedziaem gupek.
Prawda, jakie to kochane? WSZYSCY JESTEMY WINNI Nikt nie jest LEPSZY od
drugiego Wszyscy jestemy RWNI poniewa granica pomidzy dobrem i zem
przebiega w kadym z nas
Zgroza, prymityw, kotustwo, marksizm, chrzecijastwo i patologiczna
demokracja ideologiczna! I destruktywna cywilizacyjnie ideologia rwnoci!
Chyba nie moe by ju bardziej obkanej, pomylonej, poniajcej,
niemoralnej, nieetycznej, destruktywnej i degeneratywnej spoecznie
ideologii, jak ideologia rwnoci: jak zrwnywanie zwyczajnych,
normalnych, prostych i szlachetnych ludzi z nekrofilami, sadystami,
psychopatami- potworami, zoofilami, koprofagami, zwyrodnialcami,
kryminalistami i wszelkim innym, mienicym si w tysicznych odmianach
zdegenerowanym motochem, prymitywem i kanali.
Bdmy odporni na tego rodzaju pranie mzgu i nachaln, totaln,
midzynarodow, neokomunistyczno- demokratyczno- chrzecijasko- masosk
ideologizacj ycia spoecznego!
Granica pomidzy dobrem i zem przebiega wanie midzy ludmi lepszymi i
gorszymi: midzy ludmi szlachetnymi z wrodzonej etyczno-moralnej natury i
nieszlachetnymi z urodzenia. Granica pomidzy dobrem i zem przebiega
midzy ludmi I kategorii a ludmi II kategorii; midzy ludmi I kategorii
a ludmi niszego rzdu ludmi, ktrych kiedy nie bdzie.
¢ OBECNIE (2000 r.), zgodnie z oglnohumanistycznymi ideaami i
wartociami demokracji, prawie 2 mln czonkw wielkiego spoeczestwa
siedzi w wizieniu a 3 mln przebywa stale na warunkowym zwolnieniu. W
listopadzie 1992 r. specjalna komisja National Research Council do spraw
walki z przestpczoci wystpia do rzdu Stanw Zjednoczonych, aby ten
przeznaczy wicej pienidzy na badania prowadzce do zapobiegania
przestpczoci oraz pozwalajce stwierdzi, jakie czynniki spoeczne i
ekonomiczne doprowadzaj ludzi do zbrodni.
Zwrmy uwag, i wedug demokracji ideologicznej i chrzecijaskiej,
metafizycznej koncepcji wiatopogldowej (nie mwic ju o cikiej
patologii komunistycznej), do zbrodni doprowadzaj ludzi wycznie
czynniki spoeczne i ekonomiczne!
Ciki prymitywizm, zgroza i marksizm Oczywicie nikt w specjalnej
komisji nie pinie ani swka o istniejcych take biologicznych,
dziedzicznych, genetycznych uwarunkowaniach aspoecznych, patologicznych,
zbrodniczych osobowoci, poniewa w tym cudownym kraju wolnoci sowa
wywalonoby takiego miaka z roboty na zbit twarz jako rasist, ktrego
pogldy stoj w jaskrawej sprzecznoci ze szlachetnymi ideaami rwnoci
ludzi!

Stay, biologiczny przyrost naturalny kryminalistw zapewnia obowizujca
kryminogenna
polityka antyeugenicznej ideologii: sankcjonowanie anarchii rozrodczej
i gwacenie praw higieny rasowej.

¢ W CHICAGO prowadzone s od pocztku 1996 r. zakrojone na szerok
skal i
obliczone na kilka lat badania, ktre maj stanowi prb znalezienia
odpowiedzi na pytanie (uwaga!) Jak powstaje przestpca? Zaangaowane s w
nie najwysze autorytety. Finansuje je National Institute of Justice,
dziaajcy przy amerykaskim Ministerstwie Sprawiedliwoci i Fundacja John
D. & Catherine T. MacArthur. W przedsiwziciu bior udzia naukowcy z
caego kraju kryminolodzy, psychologowie, psychiatrzy, socjologowie i
przedstawiciele wielu innych dyscyplin naukowych pokrewnych naukom o
rodowisku spoecznym.
Przygotowania do podjcia tych ideologicznych bada trway 10 lat! Nie
mam adnych wtpliwoci, i poczyniono odpowiednie kroki (aby utrzyma
zbrodniczy dozr ideologii nad nauk), aby aden naukowiec nie wyrwa si
przypadkiem z cechami wrodzonymi, degeneracj pokole, czy jakimi tam
(nie daj Boe!) uwarunkowaniami genetycznymi i nie zepsu najwyszym
autorytetom dobrego samopoczucia. A wic cae przedsiwzicie, ogromne
pienidze i ludzk nadziej na lepsze ycie zere znowu moloch ideologii.

Tragiczn gupot jest maniakalne poszukiwanie rozwiza problemw
spoecznych, ktre zawsze musz by zgodne z ideologi. Naukow,
ewolucjonistyczn, eugeniczn ponad 100-letni ju, koncepcj czowieka
pastwo i policja wycign z szuflady dopiero wtedy, kiedy nastpi
cakowite zaamanie i zbarbaryzowanie ycia spoecznego.
¢ W LIPCU 1994 r. Wsplna Komisja Senatu i Izby Reprezentantw
uchwalia
ustaw o zaostrzeniu walki z przestpczoci. Przewiduje ona m.in. wydanie
8,8 miliarda dolarw na budow nowych wizie (ronie nam nowy Archipelag
Guag, ale z ludzk twarz bo amerykaski!) oraz 8,8 miliarda dolarw
na prewencj i resocjalizacj. Ogem w cigu szeciu lat na walk z
kryminalistami ma by przeznaczona dodatkowo ogromna kwota w wysokoci
ponad 30 miliardw dolarw! Nie mam adnych wtpliwoci, e te wielkie
pienidze bd precyzyjnie utopione w bocie demokracji ideologicznej, i
irracjonalnej, marksistowskiej interpretacji zarwno przestpczoci,
prewencji, resocjalizacji, jak i samego czowieka.
Podjlimy najostrzejszy, najbardziej zmasowany i najmdrzej zaplanowany
atak na wiat przestpczy w historii naszego kraju stwierdzi
zadowolony z uchwalenia ustawy demokratyczny ideolog prezydent USA Bill
Clinton. Do publicznej wiadomoci podano przy tym niezmiernie istotn
informacj, i odnony akt prawny mierzy a 18 centymetrw gruboci!
Ile za way ta caa makulatura nie podano. Tajemnica, czy ki diabe?
¢ CHYBA NAJBARDZIEJ nachalna bzdura propagandowa w USA gosi
codziennie (z
konsekwencj automatu) we wszystkich rodkach masowego przekazu, e niby
to Ameryka stwarza rwne szanse dla wszystkich (equal opportunity for
all).
A wic niby 40 mln Amerykanw wegetujcych i gnijcych w ndzy, znajduje
si w tej sytuacji tylko dlatego, poniewa nie chc skorzysta z
rwnych szans jakie daje im dobra Ameryka! Ot, uparli si dranie i nie
chc by zamoni! Wol tragedi ndzy, ponienia, nurkowania w
mietnikach, gd a nawet mier byle tylko nie y w przyzwoitych
warunkach! By to jasna cholera! Wspaniaa, hojna i bogata Ameryka daje im
wszystko, a oni nie chc!
Niby, e dziesitki milionw mao inteligentnych, tpych ludzi,
upoledzonych, odchylonych, prymitywnych, niezupenych, wybrakowanych,
czy innych nieszczsnych, poszkodowanych przez natur, dziedzicznych,
genetycznych przygupw ma jakie tam urojone przez obkacz propagand
i ideologi rwne szanse, czy rwny start ! Przeraajca gupota i
kotustwo.
¢ W STANACH ZJEDNOCZONYCH 4,3 miliona dzieci byo maltretowanych w
1994 r.
(Instytut Gallupa, grudzien 1995 r.) Z rk rodzicw lub bliskich opiekunw
ginie w USA ponad 2000 dzieci rocznie. Dane mwi, e morderstwo
popenione na dziecku nie jest na og popeniane z premedytacj. W
wikszoci przypadkw dzieci s katowane, torturowane i mordowane, gdy nie
potrafi zachowa dyscypliny wymaganej przez rodzicw-psychopatw.
Wymienia si tu take motyw zwrcenia na siebie uwagi otoczenia. Motyw ten
naukowcy nazwali syndromem Munchausena, choroby, na ktr cierpi
przede wszystkim kobiety pozorujce jakoby niezawinion przez siebie
mier dziecka, aby zyska wspczucie otoczenia.
I znowu ta sama bzdura! Jaki SYNDROM i oczywicie CHOROBA! A wszystko
po to, by nisko wyksztacone wiatopogldowo i samozakamujce si
spoeczestwo nie dopucio do wiadomoci faktu istnienia genetycznej,
dziedzicznej degeneracji psycho- etycznych cech czowieka, aby nie dotkn
tylko biologicznej prawdy o czowieku. S zdegenerowane matki i ojcowie,
ktrzy caymi miesicami, a nawet latami katuj i torturuj wasne dzieci:
przypalaj im genitalia, ami koci, godz na mier i wyczyniaj
niewyobraalne okruciestwa zanim dziecko wyzionie ducha.
A nawet ugotuj dzieciaka i zer: 3 miesiczny chopczyk, Rubin Almeyda;
zdegenerowani rodzice byli w wieku 20-tu lat; przed ugotowaniem dziecko
byo okrutnie bite i miao liczne zamania koci; zdarzenie Nowy Jork,
Manhattan, lipiec 1977 rok. Inny przypadek czowieka zdegenerowanego:
22 listopada 1995 r. w Nowym Jorku, na Manhattanie, 29 letnia Avilda
Lopez, matka szecioletniej Elisy Izquiedro zatuka swoje dziecko na
mier. Twarz i okolice skroni dziewczynki pokryte byy pokanymi
siniakami a na caym ciele widniay zaczerwienione lady, jak od poparze
papierosem. W rejonie genitaliw widniay rany niewiadomego pochodzenia.
Ko ze zamanego palca u prawej rki przebijaa na wylot skr. Matka
torturowaa crk od maja 1994 r. kiedy umar na raka ojciec dziewczynki,
Gus Izquiedro, ktry j szalenie kocha. Matka zabraniaa dziecku
wychodzi z pokoju, oglda telewizj czy bawi si razem z przyrodnim
rodzestwem. Maa Eliza zaatwiaa si w ku albo do nocnika, ktry nie
by przez matk oprniany. Ekskrementy spyway do ssiadw, ktrzy
narzekali na zacieki na cianach i suficie. Matka kazaa dziecku zjada
wasne ekskrementy, wieszaa j czsto do gry nogami, gwacia crk
szczotk do wosw i wkadaa jej do garda we. (Na podstawie Newsweeka
i Timea)

Tylko patrze jak jaki pseudonaukowiec zatrudniony w subie
oglnohumanistycznych ideaw demokracji ogosi, e to te jest taki a
taki syndrom i jednoczenie CHOROBA! Aby tylko utrzyma priorytet
ideologii nad nauk, aby tylko utrzyma, e psychopatia jest jednak
nabyta, a nie bro Boe wrodzona i dziedziczna! Aby tylko nie przyzna, e
psychopatyczne uczucia, emocje i zachowania mog pochodzi z przekazu
genetycznego. Aby tylko nie przyzna, e rzeczywicie istniej ludzie II
kategorii. Aby tylko nie przyzna, e matka zamczya na mier wasne
dziecko, poniewa jest po prostu genetycznie, dziedzicznie, pokoleniowo
zdegenerowana, zwyrodniaa i wynaturzona. I e taka przysza na wiat. Aby
tylko nie przyzna, e psychopaci morduj z powodu zych genw a nie tylko
zej woli. Aby tylko nie dotkn biologicznej prawdy o czowieku. Aby
tylko nie przyzna, e dzieje si tak przeraajce Zo, poniewa istnieje
patologiczny (uwarunkowany ideologicznie) stan anarchii rozrodczej, w
ktrym gwacenie etycznych praw eugeniki socjalnej powoduje rzeczywist
hodowl ludzi II kategorii, gdzie masowo przychodzi na wiat wszelka
zmutowana i zdegenerowana genetycznie kanalia, ktra istnieje, yje i
oddycha przeciwko spoeczestwu, czowieczestwu, mioci, szczciu i
yciu!
I tak wic pracujcy na rzecz ideologicznych faktw rwnoci ludzi i
ideologii cech nabytych pseudonaukowcy wymylaj rozmaite psychiczne
syndromy i choroby, a otumanione, nieszczsne spoeczestwo cierpi
pieko, barbarzystwo, ideologiczn demokracj, ponienie, upodlenie, i
degeneruje si dalej i gbiej
Poczwszy od 1907 roku w 30 stanach USA uchwalono jake humanitarne i
etyczne prawa eugeniki socjalnej zezwalajce na sterylizacj osb
cofnitych umysowo i chorych psychicznie. Po wojnie za w USA i prawie
wszystkich krajach zablokowano realizacj dobrych, uszlachetniajcych,
etycznych praw eugeniki (jako przejaw rasistowskiej ideologii), skazujc
tym samym niemale cay wiat na pieko genetycznej degeneracji pokole.

Gdyby etyczne prawa eugeniki socjalnej, prawa higieny rasowej, wdroone w
USA
na pocztku XX wieku, byy przestrzegane do chwili obecnej, to dzisiaj nie
byoby
takich potworw, bestii ludzkich, takiej kanalii

Ale kiedy ludzie nie bd swoich dzieci katowa, torturowa na mier i
wkada im wy do garda. Nadejdzie czas, kiedy takich, zdegenerowanych
ludzi ju nigdy nie bdzie. Pierestrojka Michaia Gorbaczowa zlikwidowaa
zbrodnicz komunistyczn paranoj. Obecnie, na swoj pierestrojk czeka
rwnie ciko chora na ideologi, na poprawno politycznego mylenia,
na chrzecijaskie wartoci absolutne cywilizacja zachodnia.
Dopki nie nastpi transformacja ideaw cywilizacji zachodniej i
obecnej demokracji ideologicznej ku demokracji postideologicznej, ku
demokracji eugenicznej, ku eudemokracji dopty bdziemy cierpie coraz
wiksze zagszczenie ludzi II kategorii, motochu, barbarzystwa, pieka i
dekadencji. Obecny kurs cywilizacji zachodniej nie suy sprawie
wzniesienia ludzkoci na wyszy poziom rozwojowy, ale utrwala i pogbia
ponienie czowieka.
¢ DEMOKRACJA W KLESZCZACH IDEOLOGII. Zwyrodniaa, zdegenerowana,
genetycznie pozbawiona ludzkich uczu, mao inteligentna, agresywna,
psychopatyczna matka katuje i torturuje wasne dziecko, ktre umiera w
dugiej agonii w mczarniach, a otumaniona opinia publiczna zainfekowana
religiami, ideologiami i metafizyk wrzeszczy, e to JEJ WINA.

Czowiek jest istot powszechnie le (bo ideologicznie) interpretowan.

Ciekawe jakim cudem potwr ten ponosi WIN za to, e jest
psychopatycznym potworem?? Z jakiej niby racji ponosi WIN za to, e
jest pozbawiony uczuciowoci wyszej, szlachetnej, e ma zwyrodnia,
zdegenerowan genetycznie osobowo, psychik i nisk inteligencj??
Dlaczego ma ponosi WIN za takie a nie inne wydzielanie si adrenaliny
i potny orodek agresji w swym mzgu?? Dlaczego w kocu ta potworna
istota ludzka ma ponosi ODPOWIEDZIALNO za sw z i pod
biologicznie istot? e niby ma woln wol, dusz?? A jak ta
zatracona, rzekoma wolna wola, czy dusza peni funkcj u milionw
psychopatw, prymityww, kryminalistw, przygupw, ludzi mao
inteligentnych?!
Kady dziaa, myli, odczuwa i postrzega wiat wedug swojej wrodzonej
natury (szlachetnej, pospolitej lub podej), a nie wedug jakiej
magicznej, naiwnej, urojonej, pseudonaukowej wolnej woli czy jakiej tam
duszy. Czowiek nie moe ponosi odpowiedzialnoci za swoje chromosomy,
a wic take i za swoj osobowo i psychik.
Za chrzecijasko- marksistowska cywilizacja winy i kary cay czas tylko
oskara: TO TWOJA WINA! usprawiedliwiajc tym samym swoje marne
wartoci, ciemny wiatopogld, ideologiczne prawo i barbarzyskie, pene
okruciestwa, ndzy, kotustwa i gupoty status quo.

wiatem cywilizacji zachodniej w dalszym cigu rzdzi ideologia. I dlatego
walka o naukowe preferencje wiatopogldowe jest ze wszech miar suszna,
zasadna i konieczna. Wszelkie patologie spoeczne wynikaj bowiem z
ideologicznej, antynaukowej polityki wadz pastwowych, z ideologicznego
prawa i z ideologicznej nienaukowej interpretacji istoty ludzkiej.

Wybitnie kryminogenna jest tu postawa otumanionego, ujarzmionego ideologi
spoeczestwa, ktre przypisuje win konkretnemu psychopacie- potworowi
i obarcza go odpowiedzialnoci za zbrodnie, ktrych si dopuci. W ten
sposb walczymy ze skutkami, a nie przyczynami zbrodni. W ten sposb
moemy walczy z genetycznie obcion kanali do koca wiata, podczas
kiedy za zbrodnie, barbarzystwo i zo nie jest tyle odpowiedzialny
zdegenerowany osobnik, ile jego zdegenerowane ze geny.

I oczywicie najbardziej kryminogenne i apokaliptycznie ze prawo
nieszczsnego
spoeczestwa ideologicznego: PRAWO KADEGO DO PROKREACJI.

Zwyczajni ateici rozumiej doskonale, e pojcie grzechu jest absurdem.
Natomiast mdrzejsi ateici, mylcy w kategoriach ponadkomunistycznych,
ponadideologicznych, uwiadamiaj sobie, i take pojcia winy i
odpowiedzialnoci s absurdalne.

Win, czy grzech moemy udowodni czowiekowi wycznie na podstawie
ideologicznych przesanek. W naukowej interpretacji czowieka wina jest
rwnie absurdalna jak grzech.

¢ LUDZIE ZDEGENEROWANI. W listopadzie 1994 r. w odzi, trzej nieletni
chopcy pochodzcy z inteligenckich, niele sytuowanych rodzin, dla
psychopatycznej przyjemnoci zakatowali na mier pijanego czowieka.
Wpierw kopali kilkanacie minut, potem rozebrali ofiar do naga i
przypalali jej genitalia. Jeden z sadystw odda mocz na konajcego i
bagajcego o lito mczyzn. Nastpnie duym, siedmio- kilogramowym
kamieniem kolejno rzucali na brzuch i nogi ofiary. Zmasakrowane ciao
wepchnli do pobliskiego rowu. Media w Polsce zastanawiaj si w zwizku z
tym barbarzystwem skd si bierze tyle agresji u dzieci?. I znw ta
sama bzdura! Ten sam ogupiajcy, ordynarny, tandetny, demokratyczny
neomarksizm, ktrym nieustannie karmi si otumanione spoeczestwo!
Prawda jakie to proste? Chopcy mieli za duo agresji! Inni
chrzecijanie i neobolszewicy polscy pisz, e chopcy byli
zdemoralizowani, sfrustrowani, e brak perspektyw, e dewaluacja
wartoci, e nuda, brak obowizkw, e telewizja Gdzie indziej
znajdujemy obowizujcy w wyjanianiu podobnych aktw okruciestwa,
psychopatii i zwyrodnienia marksistowski bekot o bezrobociu! Inni
rodowiskowcy kombinuj, e to moe kompleksy albo urazy nabyte w okresie
wczesnego dziecistwa: moe kompleks Edypa? A moe kompleks cioci, wujka,
albo aby? A moe kompleks nietoperza? witego Mikoaja, albo
jelenia?¼
A moe to jaki syndrom? A moe CHOROBA?
Brak sw pogardy, by wyrazi tu waciwy stosunek do tego caego bezmiaru
samozakamania, gupoty, tchrzostwa i klinicznych przypadkw
marksistowskiego i ideologicznego mylenia. Brane s pod uwag
najbardziej dziwaczne absurdy, aby tylko nie dotkn biologicznej prawdy o
czowieku, ktra mwi, e chopcy torturowali z powodu zych genw, e
chodzi tu o zdegenerowane genetycznie dobre cechy etyczno- moralnej,
wrodzonej natury ludzkiej, aby tylko utrzyma priorytet ideologii nad
nauk. A przecie oczywistym powinno by, e jeeli dziecko, modzieniec,
lub dorosy odczuwa sadystyczn przyjemno, rozkosz, upojenie,
satysfakcj i fascynacj w zadawaniu wyrafinowanych cierpie podczas aktu
okruciestwa i torturowania czowieka, czy zwierzcia, wykazujc przy tym
jeszcze gorliwo i zapamitanie, to ma po prostu zdegenerowane uczucia
wysze, czynice go tym samym psychopat, czyli czowiekiem
nieszlachetnym, jakociowo gorszym od zwykych ludzi, podym,
wybrakowanym, niepenowartociowym i potencjalnym, lub rzeczywistym
antyspoecznym potworem.
Nie jest tu rwnie istotne pochodzenie spoeczne psychopatw, lecz
pochodzenie genetyczne, dziedziczne, rasowe. A wic nie naley takich
osobnikw ani kara (nikt nie jest przecie winny temu, e jest
psychopat) ani te poddawa jakiej metafizyczno- bolszewicko-
chrzecijaskiej resocjalizacji, czy enujco infantylnej
psychoterapii lecz eliminacji, izolacji, sterylizacji lub kastracji.
Tego rodzaju zdegenerowanych ludzi niszego rzdu, ludzi II kategorii,
naley przede wszystkim pozbawia podnoci: jedynie dziki temu takiego
motochu i takiej kanalii w przyszoci nie bdzie.

Przestrzeganie etycznych, uszlachetniajcych praw eugeniki
socjalnej wiedzie do autentycznej wolnoci socjalnej.

Jeli za chodzi o agresj, to potn agresj miewaj ludzie cakiem
szlachetni, wysi i dostojni. Jednake wektor ich agresji jest
prospoeczny, twrczy czy te kulturotwrczy. Z chwil, kiedy potny
orodek agresji w mzgu ma jaki prymityw, przygup, cham, czy sadysta,
prdzej czy pniej dochodzi do tragedii. Okruciestwo nie musi by wcale
skutkiem agresji poniewa wielu psychopatw torturuje dzieci, czy
dorosych dla czystej radoci i przyjemnoci, czsto seksualnej, nie
wykazujc przy tym nawet cienia agresji.
Najokrutniej, ze wszystkich przywar, nienawidz okruciestwa, i z natury,
i z zastanowienia, jako ostatecznego ze wszystkich bdw (). yj w
czasach obfitujcych w niewiarygodne wprost przykady okruciestwa, a to
przez rozpasanie wojen domowych. W caych staroytnych dziejach nie
znajduj nic straszliwszego nad to, czego dowiadczamy kadego dnia: ale w
niczym mnie to nie oswoio. Ledwie mogem przypuszcza, nim sam ujrzaem,
aby si mogy znale tak okrutne dusze; aby dla samej rozkoszy mordu
moebne byo rba i wiartowa czonki ludzkie, wysila dowcip na
wymylanie nieznanych mk i nowych rodzajw mierci bez nienawici, bez
poytku, jeno dla prostego nasycenia si widowiskiem drga i porusze
kurczowch, aoliwych jkw i gosw takiego czowieka umierajcego w
mkach. Oto najwyszy punkt, ktrego okruciestwo moe dosign: Aby
czowiek zabija czowieka bez gniewu, bez trwogi, tylko by na to patrze.
Michel de Montaigne, zmary w 1592 r.

Michel de Montaigne jako nie zauway w opisywanym przez siebie akcie
okruciestwa takich marksistowsko- chrzecijaskich przyczyn jak
frustracja, agresja, brak perspektyw, obowizkw, dewaluacja wartoci,
nuda, czy bezrobocie. Najdziwniejsze jest jednak to, e istniao wwczas
okruciestwo, chocia nie byo telewizji. Dzisiaj za otumanione,
zmanipulowane i napompowane ideologi cech nabytych nieszczsne
spoeczestwo znajduje w okruciestwie wszystko, tylko nie jego wrodzon
biologiczn istot.


Rozdzia 6

DYKTAT MASOSKIEJ IDEOLOGII
METAFIZYCZNEJ

Amerykascy masoni o sobie (New York, 1994):
Wolnomularstwo, czy te masoneria jest systemem etyczno-moralnym, ktry
stawia sobie za cel moralne doskonalenie czowieka i spoeczestwa.
Wolnomularstwo ma podoe religijne, lecz nie jest kultem. Wyznaje tylko
zasad wiary w Boga, w Najwysz Istot, jako Wielkiego Architekta
Wszechwiata, budowniczego harmonijnego adu, na ktrym ma si wzorowa
zarwno jednostka jak i spoeczestwo.
Wolnomularstwo popiera zasady rwnoci ludzi, demokracji i patriotyzmu.
Wolnomularstwo jako instytucja nie ma adnych pretensji politycznych, czy
hegemonicznych. Nakrela jedynie gwne kierunki rozwoju moralnego
jednostki i spoeczestwa.
Szczyci si tym, e bracia wolnomularze zajmuj najwysze stanowiska
pastwowe i spoeczne w wielu krajach, w szczeglnoci w Stanach
Zjednoczonych i we Francji.

Trzeba tu zaznaczy, e francuscy masoni s mdrzejsi, poniewa przyjmuj
do swego bractwa rwnie ateistw. Od pocztku swego istnienia masoni
stanowili ruch wybitnie postpowy zwalczajc najbardziej opresyjny,
nieludzki, nierozumny i okrutny system w dziejach: totalitaryzm Kocioa
katolickiego. Europa wiele zawdzicza masonom w zrzuceniu z siebie jarzma
przymusowej ideologii katolickiej i destruktywnego cywilizacyjnie dyktatu
papiey. Poczwszy od XVIII w. masoneria odegraa wybitnie kulturotwrcz
rol walczc z systemami despotycznymi o demokracj, wolno wyznania,
rwno spoeczn, prawa czowieka i obywatela, zniesienie sankcjonowanych
przez Koci katolicki tortur (m.in. ostatni krl Polski, mason,
Stanisaw August Poniatowski), palenia ywcem ludzi, w tym ludzi nauki, i
rozdzia Kocioa od pastwa. Masoni od pocztku XVIII w. walczyli o
lepsze oblicze wiata. Obecnie (po II wojnie wiatowej) zepchnli do
lamusa eugeniczn, biologiczn prawd o czowieku (ktr ya cywilizacja
zachodnia od pocztku XX w. a do 1939 r.), i maniakalnie umacniaj nadzr
przeterminowanej, obskuranckiej ideologii nad nauk.
Spoeczestwo USA (a za nim cay wiat) staje si coraz bardziej
spoeczestwem nieszlachetnym. Co pity Amerykanin (przeszo 50 milionw)
cierpi na zaburzenia psychiczne takie jak kliniczna depresja czy
schizofrenia wynika z najnowszego (grudzie 1999) 500-stronicowego
raportu opublikowanego przez Biuro Lekarza Gwnego Davida Satchera.
62,5 mln ludzi w USA ma obecnie (1995) iloraz inteligencji poniej
redniej, 40 mln yje w ndzy, 4 mln dzieci goduje, a 10 mln jest stale
zagroonych godem, 7 mln ludzi jest bezdomnych, 90 mln jest analfabetami,
2 mln kryminalistw siedzi w wizieniu, a 3 mln robi swoje na warunkowym
zwolnieniu. I co w tej sytuacji robi amerykascy masoni? 1,5 mln dolarw
DZIENNIE przeznaczaj na dobroczynne i charytatywne cele! Tak bardzo,
bardzo CHC, eby byo dobrze! Maj przecie tyle serca, dobrej woli i
niezachwianego, enujcego optymizmu Im wikszy dramat ludnoci, im
wicej nieszczcia spowodowanego gwnie czynnikiem biologicznym,
degeneratywnym, tym wicej pienidzy, serca i chciejstwa przeznaczaj
masoni na rzecz zdegenerowanych ludzi, a miliony nieszczliwcw
(produkowanych z wielk wydajnoci przez masoskie pastwo ideologiczne)
rozmnaa si dalej i degeneruje gbiej, pograjc si w bagnie i piekle
zbrodni, nieszcz i tragedii.
A masoni, jak na ironi, cofnitym umysowo dzieciom MIDZYNARODOW
OLIMPIAD SPORTOW organizuj! (Filadelfia, USA 95) Mlaskaj jzykami i z
zadowolenia mru oczy: Widzicie, mymy szczcie wynaleli, my jestemy
ludmi dobrej woli! Oto jeden umiech radoci maego imbecyla podbi
czyje serce! A jednak mona! Trzeba tylko chcie! Tu, na tej Olimpiadzie
odya nasza wiara w czowieka! Tu odya szlachetna idea rwnoci ludzi!
Znw jestemy peni optymizmu! Nie jest tak le! A gdybymy tak wszyscy
razem?! Poczekajmy jeszcze z 10 lat jak nieszczsnym, upoledzonym
umysowo dzieciom, ktre zawdziczaj swoje nieszczcie masoskiej
promocji kalectwa filozofowie ci zorganizuj MIDZYNARODOWY
(oczywicie, e midzynarodowy!) FESTIWAL PIEWU I TACA
Zgroza. I ten straszny, enujcy, naogowy optymizm zamonych ideologw. W
epoce schykowego Gierka, w Polsce, nard dostawa atakw obrzydzenia,
amoku i zeza mzgu, kiedy widzia tego bolszewickiego przygupa w TV, a
ten ze swoimi komunistami i niezmordowanym optymizmem ideologa szala, by
wykrzesa w narodzie entuzjazm: e przecie jest dobrze! e przecie
mona! e Polak potrafi! A gdybymy tak wszyscy razem?!
Komunistw martwio, e taki wspaniay ustrj, e darmowe szkoy,
przedszkola, studia, wczasy, kolonie dla dzieci, praca, robociarstwo dla
wszystkich, a ludzie s przygnbieni i nienawidz komunizmu. Dlaczego?
Przecie jest dobrze
To samo zmartwienie coraz czciej nachodzi Amerykaskich mw stanu i
dobrej woli masonw: taki wspaniay kraj, wolno, hojno i bogactwo
a ludzie, zamiast korzysta z dobrodziejstw jakie daje im bogata
superdemokracja, dziczej, wyynaj si, morduj, oszukuj, kradn, nie
pracuj, nie ucz si, puszcz z dymem jakie kolejne miasto i gnij
milionami na ulicach. Dlaczego? Przecie jest dobrze

Wanie, jeeli w Ameryce jest tak dobrze, to dlaczego jest tak le?

Ot Bg, Wielki Architekt Wszechwiata nie powiedzia wtajemniczonym
masonom, e dobro i zo, i etyczno-moralna istota czowieczestwa maj
przede wszystkim biologiczny, dziedziczny, genetyczny charakter, i e w
minimalnym tylko stopniu jednostka i spoeczestwo mog si doskonali
moralnie; e rozwj moralny jednostki i spoeczestwa moe przebiega
nieomal wycznie w wymiarze biologicznym, genetycznym, eugenicznym.
Na przykad: w zwizku z kampani prezydenck 1996 r., niektrzy
ideolodzy, kandydaci na prezydenta USA, gardowali potnie o pielgnacji
tzw. tradycyjnych wartoci rodzinnych, co zyskiwao im mnstwo
otumanionych sympatykw. Tymczasem miliony psychopatycznych, genetycznie
pozbawionych podstawowych ludzkich uczu, zdegenerowanych rodzicw, dalej
bij, katuj i morduj swoje dzieci i siebie nawzajem, i bd to czyni
dalej, niezalenie od tego, czy jaki poprawnie mylcy maniak- ideolog
kadzie nacisk na pielgnacj tradycyjnych wartoci rodzinnych, czy te
nie kadzie. Zdegenerowane geny motochu nie zmieni si przecie przez
propagand czy lansowanie najlepszych nawet wartoci! Nawoywanie do
doskonalenia moralnego spoeczestwa jest rwnie enujco naiwn,
ideologiczn propagand, ktra przecie nigdy nie zmieni dziedzicznie
zdegenerowanej natury u milionw ludzi! Wartoci s w genach.
Masoni obecnie blokuj nauk o dziedzicznoci psychicznych i umysowych
cech czowieka i ewolucjonistycznym, naukowym rozumieniu jednostki,
spoeczestwa, dobra i za, i szerz pieko psychofizycznej degeneracji
ludzkoci. Ambitna, masoska idea utworzenia Stanw Zjednoczonych wiata
nie jest by moe cakiem za, lecz Stany Zjednoczone wiata oparte o
infantyln ideologi doprowadz do biologicznego, psychofizycznego
znikczemnienia ludzkoci i totalitaryzmu z kilkoma milionami masonw jako
jedynymi porzdnymi i bogatymi obywatelami Ziemi.
Niech Opatrzno uchowa wiat przed antyintelektualnym, ideologicznym
dyktatem masoskiego demokratyzmu i naiwnymi naukami poprawnoci
politycznego mylenia.
Destruktywne, poczone ideologie demokratyzmu i wolnomularstwa kontroluj
dzisiaj i monopolizuj wiatopogldowo prawie cay wiat zachodniej
demokracji. I dlatego, e blokowana jest konkurencyjno wiatopogldu
naukowego, e blokowana jest konkurencyjno nawet poszczeglnych wnioskw
naukowych, majcych charakter wiatopogldowy, na naszych oczach, prawie
wszdzie wyrasta pieko i ruina ludzkich nadziei na lepsze potomstwo,
pogodniejsze, bezpieczniejsze, wartociowsze i szczliwsze ycie,
poniewa wszdzie realizowana jest totalnie i globalnie ideologia
masoskiego poprawnego politycznie mylenia.

polityk od osiemnastego wieku wzia w rce sekta, masoneria,
narzucajca ludziom dogmaty i nakazujca wyciga z nich prawowierne
wnioski. Nie pozostawia ona nawet nauce cakowitej wolnoci w tych
dziedzinach naukowych, ktre si wi z polityk: masoneria czuwaa
usilnie, aeby wnioski badaczy nie sprzeciwiay si jej dogmatom. W miar,
jak fakty coraz silniej przeciw nim przemawiay, dozr masonerii nad nauk
wzmacnia si, doprowadzajc do coraz skandaliczniejszych pogwace prawdy
(). Roman Dmowski, Pisma, tom VIII.

W obliczu powyszych, propaganda kamstw o rzekomej neutralnoci
wiatopogldowej pastw demokratycznych, a z drugiej strony
midzynarodowy dyktat poprawnoci politycznego mylenia, to nic innego
jak ideologiczne manipulowanie pokoleniami i podporzdkowanie doktrynie
masoskiego demokratyzmu wszelkich przejaww ycia spoecznego. Na
przykad kandydaci ubiegajcy si o posady profesorskie na uniwersytetach
amerykaskich poddawani s ideologicznemu testowi poprawnoci
politycznego mylenia, (political correctness). Jeeli nie odpowiadaj
oni wymogom poprawnego mylenia, nie maj szans na uzyskanie etatu. A
amerykaska maszyna propagandowa tucze na cay wiat, e niby to w USA
jest equal opportunity for all rwna sposobno dla wszystkich. Cyrk na
kkach! Czy nie przypomina to powieci George Orwella Rok 1984? A kt
to taki ustala kryteria prawnoci politycznego mylenia dla caego ju
przecie wiata zachodniej cywilizacji? Oczywicie Wielki Brat w Nowym
Jorku, tylko e teraz nie jest on faszywie mylcym komunist, lecz
amerykaskim, poprawnie mylcym wysokim masonem.

DEMOKRACJA METAFIZYCZNA

4 lipca 1996 r., w Poznaniu, eks-premier Wielkiej Brytanii Margaret
Thatcher powiedziaa:
Cho moe si to wydawa niektrym niedorzeczne, zarwno demokracja, jak
i wolno ekonomiczna ywi si czym metafizycznym (). By zakorzeni
si, wymagaj od ludzi przestrzegania wartoci, ktre maj charakter
absolutny, nie relatywny. Najlepiej mona je okreli jako biblijne lub
judeo- chrzecijaskie. Tak jest. Ot wanie demokracja ywi si czym
metafizycznym! I tu jest pies pogrzebany! I to jest najwaniejsza prawda
o obecnym modelu demokracji: o jej ideologicznym, metafizycznym,
irracjonalnym i zym obliczu. I dlatego przez ciemn demokracj
metafizyczn mamy takie pieko na Ziemi! Wypowied pani Thatcher
uwiadamia nam, jak gbokie s procesy ideologizacji demokracji i pastw
demokratycznych, ktre z zaoenia miay by wolne od religijnych i
metafizycznch obcie.

Demokracja nie wysza jeszcze z ciemnoty i za ideologii i metafizyki.
Obecna demokracja barbaryzuje wiat.

I dlatego wanie ideolodzy cywilizacji zachodniej ze swoj degeneratywn,
barbarogenn i ciemn ideologi judeo- chrzecijaskiego, metafizycznego
demokratyzmu doprowadzili do tego, e dzisiaj spoeczna polityka wiata
ley w gruzach. Systemy polityczne nie powinny opiera si na
ideologiczno- religijnych zabobonach i metafizycznych, absolutnych
wartociach biblijno- judeo- chrzecijaskich, lecz na wartociach
wyprowadzonych z naukowej, biologicznej, ewolucjonistycznej interpretacji
czowieka i wynikajcej std wielkiej nadziei na rzeczywiste podniesienie
jego wartoci; na rzeczywiste doskonalenie i uszlachetnianie naszej
ludzkiej konstytucji moralno- genetycznej.

EUDEMOKRACJA

Demokracja, niestety, pozostaje nadal struktur ideologiczn, i pozostanie
w stanie barbarzystwa dopki panowa bd w niej ustroje ideologiczne.
Dopiero transformacja obecnej antyeugenicznej demokracji ideologicznej ku
postideologicznej demokracji eugenicznej (eudemokracji) wyzwoli nasz
nieszczsny wiat chrzecijaskich wartoci absolutnych od
barbarzystwa. Dopiero eudemokracja bdzie systemem politycznym godnym
istoty ludzkiej.

Kady czowiek kieruje si (jest kierowany) w gruncie rzeczy takimi
wartociami,
antywartociami, w jakie wyposaya go natura.

adne w wielkiej mierze syzyfowe szerzenie ideaw i wartoci nie
zatrzyma reprodukcji psychopatw: nie zmieni przecie genetycznie
zdegenerowanej natury (genetycznie zdegenerowanych wartoci) u milionw
ludzi. Jeeli dwch 10-letnich chopcw uprowadza 2-letniego chopczyka
(Jamesa Bulgera, 12-II-1993, Anglia), idzie z nim ponad 3 kilometry w
odludne miejsce i dla psychopatycznej przyjemnoci, rozkoszy, fascynacji i
satysfakcji rozwalaj mu kamieniem gow by upaja si widokiem
zmasakrowanej twarzy, krwi i rozlewajcego si mzgu dziecka, to dzieje
si tak dlatego, e dzieci te maj z, zdegenerowan natur,
zdegenerowane geny, genetycznie zdegenerowane wartoci. Dzieci takie s
zdemoralizowane genetycznie w dosownym sensie.
Etyk, wartoci i moralno czowieka musimy pojmowa w kategoriach
biologicznych, fizjologicznych a nie w jakich ideologicznych,
irracjonalnych metafizyczno- transcedentalnych kategoriach duchowych,
absolutnych, nie relatywnych. Przecie absurdem jest, iby chopcy ci
odczuwali rado pync z aktu okruciestwa i widoku zmasakrowanej gwki
dziecka dlatego, e nie przestrzegali judeo- chrzecijaskich wartoci, e
byli le wychowywani, lub dlatego, e w Anglii panuje bezrobocie a policja
chodzi bez paek
Jeli widok zmasakrowanego dziecka jest dla kogo szalenie przyjemny i
upajajcy, znaczy to, e z pokolenia na pokolenie nastpowa wzrost zych
informacji psycho- genetycznych, ktry doprowadzi do degeneracji
etyczno-moralnych wrodzonych cech psychiki, czynic czowieka psychopat.
I odwrotnie: dziedziczny wzrost dobrych informacji moralno- genetycznych
(ewolucja, eugenika) tworzy coraz szlachetniejsze pokolenia. W tym
przypadku naleaoby uwolni tych chopcw od absurdu winy, poniewa
win za ze psychopatyczne emocje, uczucia, myli i zachowania ponosz
ze geny, ktre kieruj dzieci i dorosych na drog podoci,
barbarzystwa, okruciestwa, zbrodni i bestialstwa.
Nad wiatem cywilizacji zachodniej panuje obecnie ideologiczna, za
dyktatura absolutnych, metafizycznych wartoci judeo- chrzecijasko-
masoskich, ktra jest odpowiedzialna za biologiczno- moraln degeneracj
spoeczestw i za barbarzystwo wynikajce z anarchii rozrodczej.
My, ludzie, pacimy potworn cen za to, e wielcy ideolodzy tego wiata,
od przeszo 50-ciu lat, utrzymuj antyeugeniczny, antynaukowy kurs
wartoci biblijnych, metafizycznych, nie relatywnych i absolutnych.
Wartoci i antywartoci s w genach, a nie w czym metafizycznym,
absolutnym, biblijnym i judeo- chrzecijaskim, jak sobie ubzduraa pani
Margaret Thatcher i podobni jej, pojatascy ideolodzy.

Dyktatura wartoci judeo- chrzecijasko- marksistowsko- masoskich nie
chcc przyzna,
e istniej ludzie moralnie wysi i nisi z urodzenia, musi cay czas
kama i manipulowa,
aby utrzyma wadz swojej metafizycznej, kryminogennej, zej ideologii.

Wartoci judeo- chrzecijaskie s ze, poniewa s ideologiczne i
spoecznie degeneratywne i destruktywne. Nasza cywilizacja podoci i
zbrodni jest przewlekle chora od judeo- chrzecijaskich wartoci
absolutnych. Jeli za chodzi o wartoci absolutne, fundamentalne, to
takimi wartociami mog by tylko wartoci biologiczne, ewolucjonistyczne,
eugeniczne. Nigdy nie wyjdziemy z epoki barbarzystwa, dopki
degeneratywnych wartoci judeo- chrzecijaskich, i wszystkich innych
wartoci ideologicznych, nie zastpimy rzeczywicie uszlachetniajcymi i
etycznymi wartociami eugenicznymi i ewolucjonistycznymi. Ani Margaret
Thatcher, ani jej epoka absolutnych wartoci judeo- chrzecijaskich nie
s w stanie wyeliminowa okruciestw i makabry popenianych nieustannie
przez zdemoralizowanych genetycznie psychopatw i kryminalistw. Nie
pomoe tu nigdy adne naiwne i uwaczajce inteligencji ludzkiej
szerzenie ideaw braterstwa, wzajemnego zrozumienia midzy ludmi, czy
ducha tolerancji, poniewa zo moralne jest w genach. Nigdy nie zmienimy
adnymi ideaami genetycznie zdegenerowanego motochu.
Jednake eugenika socjalna (poprzez sterylizacj, kastracj i eliminacj z
procesu prokreacji) moe zredukowa zarwno z aktywno tak potwornie
zdegenerowanych osobnikw, jak ich przychodzenie na wiat. Redukujc
konsekwentnie z organizmu spoecznego ze geny, tworzy bdziemy
rwnoczenie spoeczestwo pod kadym wzgldem doskonalsze. W ten sposb
nieszczsna era wartoci ideologicznych przeminie a Ewolucja, w majestacie
swych uniwersalnych i absolutnych wartoci, ktre stworzyy czowieka,
podejmie znowu swj cudowny pochd.

Midzynarodowy Kongres Darwinowski (Romainville pod Paryem, wrzesie 1997
r.) wskaza wyranie palcem tych, ktrym zawadza Darwin i teoria ewolucji.
Generalnie s to ci,
ktrzy widz w czowieku chwalebne zakoczenie ewolucji.
Tymczasem ewolucja, ze swej natury, nie ma koca.

Judeo- chrzecijaskie (ideologiczne) wartoci cywilizacji zachodniej
ju dawno doszy do szlabanu i s tylko nachalnie utrzymywane na
powierzchni ze szkod dla nauki i postpu ku szlachetniejszej cywilizacji
postideologicznej.
Judeo- chrzecijaskie, ideay i wartoci cywilizacji zachodniej stoj
dzisiaj w jaskrawej sprzecznoci wobec naukowej, ewolucjonistycznej
koncepcji wiata i czowieka. Realizowane s i utrzymywane jako
absolutne dziki ideologicznemu manipulowaniu pokoleniami i blokowaniu
przed opini publiczn biologicznej prawdy o czowieku: naukowej prawdzie
o ewolucji czowieka, biologii rasowej, wrodzonej naturze ludzkiej i o
kulturotwrczych, bezgranicznych dobrodziejstwach eugeniki socjalnej.
Gwacone s tym samym etyczne fundamenty ludzkoci i jasny wydaje si
totalitarny charakter (wiatopogldowej strony) pojataskiej demokracji.
Wolny czowiek demokratyczny moe realizowa swoje aspiracje
wiatopogldowe tylko w wyznaczonych granicach. W pastwach
demokratycznych istnieje cenzura polityczna, ktra ogranicza, neutralizuje
lub torpeduje w zalku okrelone ruchy oddolne, nie pozwalajc im na
przekroczenie pewnych granic wytyczonych przez ideologiczny dyktat
pastwa, przez Wielkiego Brata. Take w mediach dziaa cenzura
polityczna. Istniej tu specjalne zespoy, ktre stosuj cenzur czy te
jak wol to nazywa Amerykanie filtracj. Demokratyczny wiat wcale
nie jest wolny od policji myli. Ideologiczne manipulowanie ludmi w
systemie demokratycznym nadal trwa.

Judeo- chrzecijaskie ideay cywilizacji zachodniej wyczerpay ju sw
kulturow i polityczn ofert i, w drodze ku wyszej, szlachetniejszej
cywilizacji, musz ustpi naukowej, ewolucjonistycznej koncepcji
czowieka. Przyszoci wiata nie moemy opiera na przeterminowanych,
archaicznych ideach, ideaach czy ideologiach, lecz na naukowej
interpretacji rzeczywistoci. Biblijne, judeo- chrzecijaskie wartoci
nie s ju potrzebne ani do moralnego doskonalenia jednostki i
spoeczestwa, ani do stworzenia wyszej kultury i szlachetniejszej,
postbarbarzyskiej jakoci ycia. Czas ideologii i religijnej, magicznej i
metafizycznej interpretacji wiata przemin.

Judeo- chrzecijaska cywilizacja zachodnia dosza te do szlabanu
wyczerpawszy take sw etyczn ofert: utrzymujc wyjtkowo nieetycznie,
i trzeciej drogi nie ma, i e wobec tego nie jest ju moliwe
stworzenie lepszego spoeczestwa. W sprawach wiatopogldowych
obserwujemy dozr ideologii nad nauk niemal w kadej dziedzinie ycia
spoecznego. Gos maj wszdzie tylko zdemokratyzowani do szpiku koci,
zbolszewizowani rwnoci lub napompowani tanimi ideologiami religijnymi
utrwalacze nihilistycznej demokracji. Ja za pisz (goszc trzeci
drog: tj. ani komunizm, ani obecny, ideologiczny model demokracji) z
perspektywy tych, ktrzy nie s dopuszczani do gosu.
Rozwj ludzkoci (poza czynnikiem ekonomicznym i naukowo- technicznym) ma
charakter wybitnie wiatopogldowy. Przebiega on od pierwotnych
wiatopogldw magicznych (jakimi s wszystkie religie) poprzez
wiatopogldy wysze (jak np. ateistyczny epikureizm, ateizm, libertynizm,
ateistyczne wolnomularstwo, marksizm) do wiatopogldu
ewolucjonistycznego, czyli naukowego. Polityka jest przede wszystkim walk
wiatopogldw o supremacj i dominacj. Walka ta ma charakter
biologiczny, rasowy, ewolucyjny: poniewa ludzie z natury gupsi si
rzeczy przynale do prymitywnych formacji wiatopogldowych, natomiast
ludzie jakociowo, biologicznie wysi, inteligentniejsi, mdrzejsi
wybieraj wiatopogldy mdrzejsze: ponadreligijne, ponadkomunistyczne,
ponadideologiczne naukowe.
______________________
George Washington i 14 innych prezydentw, 8 wiceprezydentw i 35 sdziw
Sdu Najwyszego USA byo masonami. 2,5 mln czonkw w USA. Wolnomularstwo
jest najwiksz i najstarsz bratersk organizacj na wiecie majc
obecnie ponad 5 mln czonkw. 700 l masoskich w samym tylko stanie Nowy
Jork. Dane 1994 r.Rozdzia 7

IDEOLOGIA RASISTOWSKA

Wedug doniesie prasy wiatowej z wrzenia 1997 r. od 80 do 100 tys.
Amerykanw zostao przymusowo wysterylizowanych w latach 19071970. Prawa
eugeniki, ustanowione ju na pocztku XX w. w 35 stanach USA, nakazyway
przymusowo sterylizowa osoby cofnite umysowo i cierpice na
nieuleczalne choroby psychiczne. Pierwszym by w 1907 roku stan Indiana.
A wic nie aden Hitler, lecz Amerykanie pierwsi zaczli sterylizowa
upoledzonych umysowo i psychicznie ludzi w trosce o dobro i wysz
jako spoeczestwa. A wic nie Hitler, lecz Amerykanie pierwsi zaczli
realizowa najwspanialsze, najbardziej kulturotwrcze i najbardziej
etyczne prawa w ludzkiej historii: eugeniczne prawa higieny rasowej
spoeczestwa. Prawa sankcjonowane nie przez jak obkacz ideologi,
lecz przez nauk biologii rasowej i majestat genetycznej ewolucji gatunku
ludzkiego. Prawa eugeniki socjalnej (jako wielka zdobycz wiata nauki)
cieszyy si przed II wojn wiatow poparciem prezydenta USA Theodora
Roosevelta i Woodrow Wilsona, brytyjskich pisarzy, jak H. G. Wells, Aldous
Huxley i tysicy innych wybitnych autorytetw przedwojennej,
przedjataskiej epoki.

W 1927 r. Sd Najwyszy Stanw Zjednoczonych uzna prawo o sterylizacji
osb
cofnitych umysowo i chorych psychicznie za zgodne z Konstytucj!

Prawa eugeniki i higieny rasowej wprowadzano w aurze humanitaryzmu,
naukowego postpu i przy penym poparciu prasy i opinii publicznej. Czyby
wwczas panowaa w USA ideologia rasistowska? Oczywicie, e nie! By to
wielki triumf nauki o czowieku, biologii rasowej, antropologii rasowej i
naturze ludzkiej, podczas kiedy ideologia rasistowska jest propagandow
powojenn fikcj, za ktr caa otumaniona ludzko paci potworn cen
biologicznej degeneracji!
Wdroenie i respektowanie etycznych praw eugeniki socjalnej w Ameryce
wpyno inspirujco na ustawodawstwo III Rzeszy. Eugeniczna ustawa
przepada wielokrotnie w Reichstagu, a przesza dopiero 1 lipca 1934
roku, kiedy w USA istniao ju eugeniczne dowiadczenie od pocztku wieku.
Prekursorami przymusowej sterylizacji, czystoci rasowej spoeczestwa i
najwspanialszych praw w ludzkich dziejach praw eugeniki socjalnej byli
wic Amerykanie. Po II wojnie wiatowej za, w obliczu histerii
demonizowania postaci Hitlera przypisano eugenice (najwikszemu
dobrodziejstwu jakie kiedykolwiek przyniosla ludzkoci nauka) nieetyczny
i ideologiczny charakter i zaprzestano stosowania jej praw, co w efekcie
przynioso wiksze nieszczecia dla powojennego wiata, ni wszystkie
zbrodnie Lenina, Stalina, Hitlera, Roosevelta i Churchilla razem wzite.
Gdyby prawa eugeniki socjalnej byy stosowane do dzi np. tylko w USA, to
w chwili obecnej nie byoby tu 7 mln bezdomnych, 40 mln ndzarzy, 90 mln
analfabetw, 62 mln ludzi cierpicych z powodu niskiej inteligencji (IQ
poniej redniej), gigantycznego systemu wizie mieszczcych prawie 2 mln
kryminalistw (dodatkowe 3 miliony przebywa stale na warunkowym
zwolnieniu), gigantycznego systemu zakadw psychiatrycznych, ok. 1 mln
ludzi zamordowanych w USA przez ostatnie 50 lat i tysica innych przejaww
barbarzystwa, kotustwa, makabry i tragedii wynikajcych wanie z
nieetycznoci antyeugenicznej polityki. Z nieetycznoci anarchii
rozrodczej.

Wanie etyczno, czynienie dobra, jest istot i atrybutem eugeniki.

Jeli w III Rzeszy, w zwizku ze stosowaniem eugeniki, popeniono
naduycia (podobnie jak w USA, Szwecji, Francji, Szwajcarii, Finlandii,
Norwegii, Danii i innych krajach) to nie znaczy, e eugenika jest
nieetyczna, lecz naduycia s nieetyczne.

Eugenika jest to nauka o ulepszaniu, uszlachetnianiu gatunku ludzkiego
poprzez kontrol rozrodczoci, poprzez kontrol jakoci urodze.

¢ KOMUNIZM przed wprowadzeniem go do spoecznoci ludzkiej powinien
by
przetestowany uprzednio na psach lub szczurach. Dowiadczenia
pojataskiej demokracji za, bezlitonie i syzyfowo przeprowadzane s
przede wszystkim na ludziach- Amerykanach. Trzeba wreszcie wyranie
powiedzie, e wanie demokracja jako system ideologiczny z urojon
teori rwnoci i doktrynaln negacj biologicznego, wrodzonego charakteru
czowieczestwa jest odpowiedzialna za coraz wiksze pieko ludzi.

Totalna dyktatura i indoktrynacja pojataskiego komuno- demokratyzmu
wypywa z
ideologicznej negacji biologicznego, wrodzonego charakteru istoty
czowieczestwa.

Przedwojenny, przedjataski demokratyzm by mdrzejszy: zezwala bowiem
(w wielu krajach) na wydawanie ustaw o zapobieganiu rodzenia si pokole
obcionych dziedzicznie, pokole zdegenerowanych, pokole przynoszcych z
sob barbarzystwo i najpotworniejsze zbrodnie, tragedie i nieszczcia.
Pokole, ktre same wydawane zostaj na nieopisane mczestwo. Obecnie
takich rzeczy nie ma. Obecnie mamy czyst pogron w ideologicznej
paranoi superdemokracj, anarchi rozrodcz i w rezultacie przeraajc,
oglnowiatow hodowl ludzi II kategorii.
Olbrzymi, midzynarodowy, naukowy dorobek antropologii, biologii rasowej,
ewolucji czowieka i nauki o dziedzicznoci cech psychicznych i fizycznych
przekrelono (konferencja poczdamska 1945 r.) zaliczajc go do
pseudonaukowej ideologii rasistowskiej, lansujc przy tym
chrzecijasko-marksistowskie kotustwo biologicznej rwnoci ludzi.
Takiej cenzury i takiej zbrodni poczynionej na Nauce jeszcze wiat nie
widzia!! Na konferencji poczdamskiej ocenzurowano (Stalin i kilku innych
otrw) naukow interpretacj gatunku ludzkiego, ocenzurowano sam istot
ludzk, OCENZUROWANO CZOWIEKA i skazano wiat na pieko genetycznej
degeneracji pokole. Ocenzurowano tam potwierdzony naukowo
biologiczny, wrodzony, rasowy, genetyczny charakter etyczno- moralnej
istoty czowieczestwa.
Takie potworne faszowanie rzeczywistoci, pomijajc e ponia opini
publiczn i spoecznoci ludzkie, nie suy dobrze ani prawdzie naukowej
ani historycznej. Suy wycznie molochowi antyeugenicznej indoktrynacji
i dalszemu umacnianiu dozoru ideologii nad nauk. W Poczdamie wykastrowano
wiat z nauki o czowieku, z antropologii, z nauki biologii rasowej, z
dobrodziejstw eugeniki socjalnej, z biologicznej prawdy o czowieku,
prawdy wolnej od religii, od marksizmu i wszelkiej innej ideologii. Za
wiatopogldowe aspiracje ludzi zamknito w kleszczach chrzecijasko-
marksistowsko- masoskiej ideologii rwnoci i nabytych cech
czowieczestwa.
Przed II wojn wiatow nie byo adnej ideologii rasistowskiej. Terminy
takie jak biologia rasowa, antropologia rasowa, eugenika socjalna,
czysto-higiena rasowa, nie wywodziy si z jakich tam obkaczych
teorii rasistowskich, lecz z ugruntowanej naukowo, biologicznej,
ewolucjonistycznej koncepcji czowieka, i miay wwczas normalny, naukowy
wydwik.
Nie istnieje nic takiego jak ideologia rasistowska. Termin ideologia
rasistowska zosta wymylony przez pojatask, bolszewicko- masosk
propagand zwycizcw. Naukowe za, wiatowe osignicia w dziedzinie
antropologii, dziedziczenia psychicznych i fizycznych cech czowieka i
higieny rasowej uznano za nienaukowe no bo Hitler.
¢ PROPAGANDA SUPERRASY. Przed II wojn wiatow, nikt na caym
wiecie
nie by takim idiot, aby myle, o wyhodowaniu jakiej superrasy
nadludzi typu nordyckiego, wysokiego blondyna, o niebieskich oczach. Tak
monstrualne kretystwo wmwia wiatu pojataska ordynarna, poniajca
ludzko propaganda superrasy faszujca rzeczywisto, nauk, histori
i robica z ogu ludzkoci zmanipulowan i ukierunkowan ideologicznie
mas.
Przed II wojn wiatow czystoci i higien rasow nie zajmowali si
propagandowi idioci jak obecnie, lecz naukowcy pracujcy dla idei
eugenicznej od pocztku XX w. i od 1932 roku zrzeszeni w Midzynarodowej
Federacji Eugenicznej popieranej m.in. przez wadze USA i wspomaganej
przez Fundacj Rockefellera.
Higiena rasowa poprzez eliminacj z rozrodu ludzi zdegenerowanych,
obcionych genetycznie i nieszczliwych prowadzia do zmniejszenia
patologii spoecznych i zwikszenia czystoci rasowej spoeczestwa, czyli
do jego wyszej jakoci, szlachetnoci i szczliwoci a nie do
niebieskich oczu i blond wosw! I tak byo to przed wojn rozumiane w
USA, III Rzeszy, Szwecji, Francji, Danii, Belgii, Szwajcarii, Norwegii,
Finlandii, Anglii rozumiane w kategoriach naukowych a nie
ideologicznych.
¢ IDEOLOGIA RASISTOWSKA. Moemy si zgodzi e terminy takie jak
nauka biologii rasowej, teoria rasistowska, lub nauka rasowa maj
sens, ale nie termin ideologia rasistowska, poniewa naukowe fakty o
biologii rasowej czowieka, nie mog mie pitna adnej ideologii.

Uszlachetniajca gatunek ludzki eugenika socjalna jest waniejsza od
obecnego modelu degeneratywnej, poniajcej i upadlajcej ludzi demokracji
ideologicznej.

Tak jak przestrzeganie etycznych praw eugeniki socjalnej jest niezbdnym
warunkiem cywilizacyjno- kulturowego awansu i szybkiej ewolucji jakoci
ycia we wszystkich jego przejawach, tak obecny, ideologiczny ksztat
demokracji warunkuje zarwno degradacj spoecznego ycia, jak i
degeneracj biologicznej jakoci i substancji samego ludzkiego bytu. A
wic walka o dobro ogu musi by przejta przez nobilitujcy ras ludzk
ruch i polityk eugeniki socjalnej.

Nieszczciem demokracji amerykaskiej i demokracji innych krajw, jest
jej pojataskie, ideologiczne oblicze. Pastwa demokratyczne musz uzna
fakt istnienia genetycznej sublimacji i degeneracji osobowociowych,
psychicznych i charakterologicznych waciwoci pokole, i wycign std
praktyczne, socjobiologiczne, eugeniczne i polityczne wnioski. Jeli nie
tym gorzej dla demokracji, spoeczestw, i jak widzimy dla wiata.
Rozdzia 8

POZYTYWNA, NAUKOWA STRONA RASIZMU
(rehabilitacja rasizmu naukowego)

Walka ideologiczna prowadzona przez demokracje zachodnie z naukow,
ewolucjonistyczn koncepcj czowieka, midzynarodowe cenzurowanie
BIOLOGICZNEJ PRAWDY O CZOWIEKU suy wycznie dominacji kryminogennej
ideologii rwnoci i utrzymaniu status quo patologii, barbarzystwa i
zbrodni.

¢ ISTOT RASIZMU JEST DZIEDZICZENIE CECH MORALNYCH. Mencjusz, chiski
folozof z IV wieku p.n.e., podziwiany przez Voltera, napisa: Oto
dlaczego uwaam, e wszyscy ludzie posiadaj wrodzon zdolno
wspczucia: pewien czowiek spostrzega nagle, i niewiele brakuje, by
dziecko wpado do studni. Jego zmys wspczucia zostaje zaalarmowany. Nie
dzieje si tak dlatego, e chce on zyska przychylno rodzicw dziecka,
czy aprobat ssiadw i przyjaci, ani dlatego, e obawia si oskare w
wypadku, gdyby dziecka nie uratowa. Bowiem nie ma czowieka, ktry nie
posiadaby zdolnoci wspczucia bd zdolnoci odczuwania wstydu, bd
wrodzonej uprzejmoci, bd zdolnoci odrniania dobra od za. Zdolno
wspczucia jest pocztkiem czowieczestwa, zdolno odczuwania wstydu
pocztkiem prawoci, wrodzona uprzejmo jest pocztkiem dobrych
obyczajw, zdolno odrniania dobra od za pocztkiem mdroci. Kady
czowiek tak jak ma cztery koczyny, tak i ma w sobie te cztery pocztki.


Mencjusz ma racj, e zdolnoci wspczucia, odczuwania wstydu,
uprzejmoci i odrniania dobra od za maj charakter wrodzony i s
czowiekowi dane w momencie urodzenia. Ale nie ma racji mwic, e kady
czowiek posiada te wrodzone, szlachetne, podstawowe przymioty. Gdyby tak
byo, to ludzie rzeczywicie byliby rwni rasowo i moralnie. Ale tak nie
jest. Wielkie rzesze zdegenerowanych psychopatw rozsiane po caej Ziemi,
nie do, e nie posiadaj tych wrodzonych szlachetnych przymiotw, nie
do, e nie mog si nigdy ich nauczy, to jeszcze posiadaj wrodzone
zdolnoci do zadawania niewyobraalnych okruciestw, tortur i bestialstwa;
popenianych rwnie na dzieciach. A wic ludzie nie s rwni rasowo i
moralnie, i nie rodz si rwni ani rasowo, ani moralnie.
Psychopaci nie posiadajcy z urodzenia podstawodych ludzkich uczu i
instynktw, ludzie jakociowo podli, nieszlachetni, nie powinni mie DLA
DOBRA LUDZKOCI potomstwa, ktre rwnie bdzie podobnie zdegenerowane.
¢ RASIZM (nauka biologii rasowej) jest nauk o biologicznych,
ewolucyjnych, genetycznych mechanizmach uszlachetniania i degeneracji
pokole, dynastii, rodw, spoeczestw, ras i gatunku ludzkiego. Jest
rwnie nauk o wrodzonych, dziedzicznych, psychicznych,
charakterologicznych, osobowociowych rnicach pomidzy ludmi,
pokoleniami, rodami, dynastiami i rasami.
¢ PRAWA EUGENIKI, czyli prawa o mechanizmach doskonalenia
dziedzicznych
waciwoci psychicznych i fizycznych cech rasy ludzkiej, odkry i opisa
angielski przyrodnik, antropolog i czonek Brytyjskiej Akademii
Krlewskiej, Sir Francis Galton w 1883 r. Eugenika, czyli eliminacja z
procesu prokreacji osobnikw jakociowo zych, gorszych, zdegenerowanych
jest gwnym warunkiem ewolucji, czyli permanentnego wzrostu jakoci,
wartoci i radoci ycia. Eugenika jest walk z degeneracj i destrukcj
gatunku. Jest walk z rzeczywistym naukowo rozumianym Zem.
¢ RASIZM NAUKOWY I RASIZM IDEOLOGICZNY. W ramach staego dozoru
ideologii
nad nauk rasizm ideologiczny ma na celu zdyskredytowanie rasizmu
naukowego, czyli nauk biologii rasowej. Pojataska ideologia i
propaganda rwnoci posuguje si wycznie pojciem rasizmu, jako
irracjonalnym uprzedzeniem do ludzi innych ras. W wiadomoci masowej
funkcjonuje wic wycznie zy rasizm: rasizm jako uprzedzenie. Innego,
naukowego, dobrego rasizmu po 50-ciu latach indoktrynacji,
ideologicznego faszowania rzeczywistoci i manipulacji pokoleniami nie
ma!
Pojataska ideologia zwycizcw zawsze przedstawia rasizm w drugim,
poza naukowym wietle: wycznie jako dyskryminacj innych ludzi,
irracjonalne uprzedzenia rasowe, czy obkacze nazistowskie teorie
rasowe nigdy za jako nauk jako nauk biologii rasowej, aspekt
antropologii porwnawczej, czy odzwierciedlenie rzeczywistych,
biologicznych rnic pomidzy ludmi, bez ktrych NAUKOWE POZNANIE
CZOWIEKA jest drastycznie ograniczone, lub wrcz niemoliwe. Biologiczna
wyszo i niszo ludzi jest odzwierciedleniem rzeczywistoci i
niepodwaalnym faktem naukowym, wobec ktrego ogupiajca, midzynarodowa
indoktrynacja rwnoci bdzie musiaa kiedy ustpi.

Nie interesuj mnie uprzedzenia rasowe. Interesuje mnie rasizm bez
uprzedze i bez histerii.
Interesuje mnie pozytywna, naukowa strona rasizmu.
S dwie strony rasizmu: rasizm jako uprzedzenie i rasizm jako nauka jako
nauka biologii rasowej. Eugenika socjalna i wolno socjalna s
podstawowymi wnioskami
pyncymi z nauki biologii rasowej.

¢ OD OKOO 95 LAT prowadzi si w USA nieustannie badania inteligencji
spoeczestwa. Przez ten cay okres utrzymuje si taka sama, nie
zmieniajca si luka pomidzy biaymi a czarnymi Amerykanami, stanowica
okoo 15 punktw IQ ilorazu inteligencji. Fakt naukowy i kropka.
Jednake pies pogrzebany jest w interpretacji tej rnicy.
Oczywicie osobnicy obcieni absurdem szlachetnych ideaw rwnoci
ludzi i zacofani wiatopogldowo psychoterapeuci, psychoanalitycy,
hippisi, rodowiskowcy, anarchici, punki, ludzie dobrej woli, osobnicy
trzewo mylcy otumaniona wikszo i inne neobolszewickie guptactwo
natychmiast wskazuje na przyczyny spoeczne i rodowiskowe jak np.: trudne
dziecistwo, bieda z ndz, e pod grk do szkoy, e z rozbitej
rodziny, e bezrobocie, i tym podobne marksizmy. Natomiast wszyscy
obkani ewolucjonici, neodarwinici, rasici, eugenicy,
rasistowscy naukowcy, ludzie zej woli i irracjonalici, wskazuj
przede wszystkim na przyczyny biologiczne, dziedziczne, genetyczne i
historyczne, ktre powoduj, e Murzyni po prostu ju rodz si mniej
inteligentni od Biaych. Za idee rwnoci ludzi nie mog by w adnym
wypadku szlachetne, poniewa s prymitywne, pseudonaukowe, faszujce
rzeczywisto, nieinteligentne i spoecznie szkodliwe. A wic jako takie,
s nieszlachetne.
¢ JESIENI 1994 r. ukazaa si w USA bardzo mdra, naukowo
udokumentowana
ksika znanych i powaanych uczonych amerykaskich: socjologa Charlesa
Murray'a i zmarego w padzierniku 1994 r. byego wykadowc psychologii
na Uniwersytecie Harvarda Richarda Herrnsteina zatytuowana The Bell
Curve, czyli krzywa dzwonu. Chodzi tu o wykres inteligencji
(spoeczestwa USA). Murray i Herrnstein dowodz, e bogactwo i powodzenie
yciowe s cile zwizane z ilorazem inteligencji (IQ). Osoby obdarzone
wysokim IQ osigaj sukcesy, natomiast osoby z niskim IQ s zdecydowanie
bardziej ni inne naraone na ycie w biedzie, bezrobocie, rozbicie
rodziny, niechcian ci czy zejcie na drog przestpstwa. Dowodz, e
iloraz inteligencji znacznie mocniej determinuje te sprawy ni fakt
urodzenia i wychowania w bogatszej czy biedniejszej rodzinie, poniewa
inteligencja jest wrodzona i dziedziczna.
Autorzy ktrzy powicili prawie dziewi lat swych bada
psychologicznych, socjologicznych i antropologicznych, w wyniku czego
powstaa 850 stronicowa praca naukowa uwaaj, e to, czy kto ma
lepsze, czy gorsze predyspozycje intelektualne jest w 60 procentach
zdeterminowane przez odziedziczone przez niego po rodzicach geny, a tylko
w 40 procentach zaley od wszelkich pozostaych uwarunkowa; w tym od
wpywu rodowiska, w ktrym si urodzi i wychowa. Oznacza to, e jedni
s z urodzenia i z natury mniej inteligentni od drugich, cokolwiek by si
w ich yciu nie zdarzyo. Oznacza to te, e Murzyni jako rasa s z natury
mniej inteligentni od biaych a nie dlatego, e ich dzieci wychowuj si
w wielkomiejskich gettach, le si odywiaj, chodz do gorszych szk
itp. Autorzy powouj si tu na badania murzyskich dzieci, adoptowanych
przez biae, bogate rodziny, ktre mimo to zachowyway poziom inteligencji
waciwy dla swej grupy rasowej. Porwnujc ze sob wyniki testw na
inteligencj rnych grup rasowych wynika, e Azjaci i ydzi s minimalnie
lepsi od biaych, natomiast Murzyni znajduj si daleko z tyu. W typowym
tecie na inteligencj Wechslera, biali zdobywali rednio 102, a czarni 87
punktw. Podobna rnica istniaa cay czas w poprzednich
dziesicioleciach.
Obraz amerykaskiego spoeczestwa z punktu widzenia ilorazu inteligencji
wedug autorw wyglda nastpujco: najwicej ludzi 125 milionw
Amerykanw mieci si w granicach normy, czyli pomidzy 90 a 110 punktw
IQ.
50 milionw Amerykanw zalicza si do tpych IQ od 75 do 90. Do grupy
bardzo tpych zalicza si 12,5 miliona ludzi IQ od 0 do 75.

A wic w USA kraju Wielkiego Spoeczestwa i szlachetnych ideaw
rwnoci
ludzi mamy w sumie 62,5 miliona ludzi upoledzonych umysowo! Nie
wlicza si
tu milionw Amerykanw upoledzonych psychicznie, ktrzy mog
mie IQ znacznie powyej 90 punktw!

Wedug ideologw amerykaskich i ich subtelnej propagandy ludzie ci
oczywicie take maj rwne szanse i rwny start poniewa Ameryka
stwarza rwne szanse dla kadego. A jak wynika z faktw ideologicznych
wszyscy jestemy rwni. Ot, i kotustwo! Smutne i tragiczne jest w
tym to, e znakomita wikszo ludnoci USA yka t argumentacj.
Widzimy tu wic jasno, e ideologia rwnoci tumani, ogupia i ponia.
Autorzy udowadniaj, e programy powszechnego nauczania s wyrzucaniem
pienidzy w boto, poniewa uczy si powinni tylko ci, ktrzy maj po
temu wrodzone kwalifikacje genetyczne.
Murray i Herrnstein dowodz, e rnice spoeczne bd si pogbia:
kompetentna elita, zawierajc maestwa midzy sob i posyajc dzieci
do lepszych szk, wyizoluje si z reszty spoeczestwa. Podklasa tpych
bdzie w tym czasie rwnie rozmnaa si i gni w swym zacofaniu. W
ksice ostrzega si, e wysoki przyrost naturalny wrd ludzi o niskim
ilorazie inteligencji doprowadzi do stopniowego zidiocenia caego
spoeczestwa.
Autorzy obliczyli, e:

poziom inteligencji ludnoci USA obnia si w tempie 1 punkt IQ na 10 lat!


Mamy tu wyrany naukowy dowd, e antyeugeniczna, ideologiczna polityka
utrzymywania przeraajcego stanu anarchii rozrodczej (prawo kadego do
prokreacji) powoduje lawinow degeneracj psychiki, umysowoci i
inteligencji spoeczestwa. Widzimy tu rwnie, e nauka wyranie
potwierdza i rehabilituje genetyczn i dziedziczn interpretacj
predyspozycji umysowych czowieka, zaprzeczajc stanowczo marksistowsko-
chrzecijaskiej gupocie, i potencjalne moliwoci wszystkich ludzi s
jednakowe.
Prawie wszyscy Amerykanie to ludzie dobrzy.
Bill Clinton, prezydent pastwa ugruntowanej demokracji

Natychmiast po ukazaniu si The Bell Curve (w ramach staego dozoru
ideologii rwnoci nad nauk) uruchomiono potny, propagandowy walec do
zrwnywania, asfaltowania mzgw. Przeprowadzono zajad akcj przeciwko
zamieszczonym w ksice faktom naukowym rozptan przez zdrowo mylc
wikszo zwolennikw faktw ideologicznych, z ich sztandarowym,
chrzecijasko- bolszewickim faktem rwnoci ludzi!
Napompowany tani ideologi rwnoci ludzi i doktrynaln negacj
biologicznego, wrodzonego charakteru czowieczestwa, prezydent USA Bill
Clinton, stwierdzi, e jest oburzony z powodu treci tej ksiki, co
miao zapewne oznacza, e nie jest on rasist. Duchowi i polityczni
przywdcy murzyscy gardowali potnie, e ksika jest rasistowska. 70
autorytetw akademickich podpisao owiadczenie potpiajce kluczowe tezy
ksiki. W mediach uczyniono z autorw przysowiowych chopcw do bicia.
Wszdzie tylko sowa potpienia, oburzenia i pseudonaukowego, ale za to
susznego ideologicznie bekotu.

Nic na to nie poradzimy: nauka o dziedziczeniu cech psychicznych i
umysowych ma rzeczywicie charakter rasowy, poniewa nie rodzimy si ani
umysowo, ani psychicznie, ani moralnie rwni. Nie moemy zakaza i
ocenzurowa naukowej, biologicznej prawdy o rasowym charakterze istoty i
natury ludzkiej tylko dlatego, e kto moe uzna j za odstrczajc. Nic
na to nie poradzimy, e pojawilimy si na Ziemi w wyniku genetycznej
ewolucji zwierzcia.

Okazuje si, e jeeli naukowe fakty podwaaj ideologiczne fakty
rwnoci ludzi, tym gorzej dla faktw naukowych. Dyskryminowani i
zaszczuwani w ten sposb naukowcy musz ustpowa pola wobec
patologicznego, ideologicznego stanu zakamania, propagandy, gupoty i
tchrzostwa jako rasici! Naukowe badania natury ludzkiej natrafiaj na
ogromny opr spoeczestwa ogupionego samobjcz ideologi rwnoci
ludzi i jednakowych potencjalnych moliwoci czowieka.
¢ PRAWIE 20 lat temu zdrowo mylca, znakomita cz Amerykanw
dostaa
podobnej histerii i kociokwiku, kiedy ukazay si dwie ksiki profesora
entomologii i zoologii porwnawczej na Uniwersytecie Harvarda, Edwarda O.
Wilsona pt. Socjobiologia (1975) i O naturze ludzkiej (1978). W swojej
ksice O naturze ludzkiej Edward O. Wilson pisze m.in., e rodzaj ludzki
jest gatunkiem biologicznym, i e rasy ludzkie rni si w pewnym stopniu
pod wzgledem wyposaenia genetycznego, decydujcego o umysowych cechach
czowieka. Autora, ktry zakwestionowa w swych ksikach m.in.
bolszewick tez, i czowiek jest tworem rodowiska obwoano
powszechnie reakcjonist, neonazist, neofaszyst i rasistowskim uczonym!
Wykady jego byy pikietowane, a on sam obrzucany nazistowskimi Niemcami,
komorami gazowymi, eugenik, Darwinem i puszkami po piwie i coca-coli.
Dyskryminowany, zaszczuwany i poniany naukowiec odpowiada na to w swoich
ksikach, e naukowcw trwo niewygodne odkrycia pojawiajce si w
wyniku bada naukowych, ze wzgldu na panujce w USA obudn czujno i
zastraszanie, ktre ograniczaj swobod bada i dyskusji w spoecznoci
intelektualistw. Autor skary si take na panujcy nieprzyzwoity
antyintelektualizm, ktry prowadzi do kamstwa i ponia i rani jednostk.

Ideologiczny, masoski wrogi naukowej prawdzie o czowieku pastwowy
nadzr robi wszystko, aby ukrci eb raz po raz wychodzcej na wiato
dzienne sprawie wrodzonej natury czowieka i jej genetycznego, zoonego
charakteru; bowiem naukowa prawda o naturze ludzkiej wywraca do gry
nogami i zamienia wszystkie promowane przez pastwa demokratyczne, i tym
samym powszechne, mniemania o czowieku w nieinteligentne i nieadekwatne
do rzeczywistoci szkodliwe mity i kiepskie bajki.
¢ POGNEBIENIE RASISTOWSKIEGO NAUKOWCA. Rektor Uniwersytetu Rutgers w
stanie New Jersey, Francis Lawrence, podczas spotkania z profesorami 11
listopada 1994 r. powiedzia: Przecitny wynik uzyskiwany na egzaminie
SAT przez Afro-Amerykanw5 wynosi 750 na 1600 moliwych punktw. Czy mamy
ustali normy, ktre uniemoliwiaj im zdawanie standardowych egzaminw,
czy te bdziemy oddzielnie zajmowa si t pokrzywdzon populacj, ktra
nie ma genetycznych predyspozycji do osignicia wyszych wynikw?
(podkr. J. K.)
Normalne pytanie rektora zupenie zgodne z naukow, antropologiczno-
rasow koncepcj czowieka przedostao si do prasy i wybuch
wiatopogldowy skandal. Naukowca zmuszono do przeprosin, ktre odrzucia
gubernator stanu New Jersey Christine Whitman. Powiedziaa, e nie zawaha
si podpisa dymisji rektora, jeli rada uniwersytecka uzna, e rozwaania
rzeczywicie miay charakter rasistowski. 7 lutego 1995 r. 200 studentw
na Uniwersytecie Rutgers protestowao przeciw pozostawieniu na stanowisku
rektora Francisa Lawrence'a, rasistowskiego naukowca, ktry, jak wielu
innych podobnych rasistw, ma ju w tym piknym i wolnym kraju
najprawdopodobniej przechlapane. Ze synnej wolnoci sowa w USA mona
oczywicie korzysta ALE pod warunkiem, e TE SOWA nie stoj w
sprzecznoci wobec obowizujciej, pastwowej, kotuskiej i samobjczej
polityki opartej o ideologiczne fakty biologicznej rwnoci ludzi i
represyjne kryteria poprawnoci politycznego mylenia. Inaczej, naukowiec
zostaje rasist- skinheadem i wylatuje z roboty na zbit twarz!

Wolno sowa w ustrojach demokratycznych koczy si tam,
gdzie kto zaczyna porusza tematy TABU.

Walka ideologiczna prowadzona przez demokracje zachodnie z naukow,
ewolucjonistyczn koncepcj czowieka niszczy w konfrontacji najlepsze
umysy, deprawuje, ponia godno ludzk i pozostaje zbrodni czynion na
Nauce.
¢ Z BADA psychologiczno- antropologicznych prof. J. P. Rusthona z
Uniwersytetu Western Ontario w Kanadzie, ogoszonych w 1992 r. wynika, e
Murzyni s mniej inteligentni ni Biali. Profesor ten zbada ponad 9 tys.
teczek personalnych w Armii Amerykaskiej. Stwierdzi, e Amerykanie
pochodzenia afrykaskiego (Murzyni) maj mzgo-czaszki mniejsze ni biali
Amerykanie, co jego zdaniem rzutuje na iloraz inteligencji IQ.
Stwierdzi take, e ludzie wyksztaceni maj mzgo-czaszki wiksze ni
ci, ktrzy nie maj adnego wyksztacenia.
I co? Oczywicie to samo! Synny brytyjski tygodnik naukowy Nature (16
lipca 1992) nie przyj do druku tekstu profesora, poniewa teorie
naukowca nie zgadzaj si z tym, co powszechnie na dany temat wiadomo!
Zamiast tego, recenzent nie omieszka pognbi profesora, piszc m.in., i
ten dziaa w popiechu i nadmiarze entuzjazmu. Na tym przykadzie take
widzimy, jak dziaa demokratyczno- marksistowski, pojataski dozr
ideologii nad nauk, w ramach ktrego zwalcza si, marginalizuje i ponia
nieprawomylnych naukowcw- rasistw- heretykw, ktrzy maj odwag gosi
to, co kci si z demokratyczno- powszechnymi mniemaniami i
ideologicznymi ideaami cywilizacji zachodniej. Swoj drog, po jakie
licho w Armii Amerykaskiej mierzy si onierzom mzgo-czaszki, skoro
amerykaska, pojataska propaganda ideologiczno- wiatopogldowa z ca
stanowczoci twierdzi, e wielko mzgo-czaszki absolutnie nie rzutuje
na iloraz inteligencji, e s to jedynie poaowania godne, irracjonalne,
obkacze, rasistowskie, pseudonaukowe teorie?
Ot wysze czynniki w Armii Amerykaskiej nie s by moe tak ogupione
ideologi i spokojnie (korzystajc z nauki biologii rasowej i antropologii
rasowej), nakazuj mierzy onierzom mzgo-czaszki, doskonale wiedzc, e
wielko mzgo-czaszki jednak rzutuje na iloraz inteligencji. Opinii
publicznej natomiast, i caemu wiatu, amerykaskie pastwo ideologiczne
wciska ciemnot, e nie rzutuje.
A jednak rzutuje
¢ KIEDY w 1986 r. wczesny premier Japonii Yasuhiro Nakasone
owiadczy
publicznie w parlamencie w Tokio, i Japonia przewaa nad USA tak
technologicznie jak i w dziedzinach ycia spoecznego, to dzieje si tak
dlatego, e poziom inteligencji ludnoci USA w powanym stopniu zaniaj
Murzyni, Meksykanie i Portorykanie.
W Japonii o tych sprawach jeszcze jako tako si mwi. W USA natomiast
miaek, ktry z tym wyskoczy, ma natychmiast przechlapane jako rasista,
neofaszysta, a nawet skinhead. Paranoja! Po tej wypowiedzi premiera
Nakasone natychmiast wywizaa si w Ameryce pena oburzenia, jedynie
suszna ideologicznie wrzawa spoeczestwa w zupenoci otumanionego
najgupsz teori jak wykombinowali sobie kiedykolwiek ludzie (poczwszy
od epoki kamienia upanego): mianowicie teori o rwnoci ludzi.
Potnie przy tym gardowano, by premier Nakasone przeprosi spoeczestwo
USA. Nie przeprosi.
¢ Z PUNKTU widzenia rasowej sublimacji spoeczestwa, czy gatunku
ludzkiego o niebo korzystniej jest kiedy np. biay, szlachetny,
inteligentny czowiek ma potomstwo z rwnie szlachetnym przedstawicielem
innej rasy, ni kiedy miaby mie potomstwo z biaym, genetycznym
kryminalist, psychopat, mao inteligentnym, cofnitym umysowo, czy
jakim zdegenerowanym genetycznie i wynaturzonym prymitywem. A wic
rasowa, biologiczna wyszo i niszo ludzi przebiega w pionie, tzn.
pomidzy ludmi szlachetnymi i nieszlachetnymi a nie w poziomie:
pomidzy Biaymi, Czarnymi, tymi czy Kolorowymi.

Rnice rasowe s o niebo wiksze pomidzy ludmi genetycznie szlachetnymi

a genetycznie zymi i podymi, ni np. midzy bia a czarn ras w ogle.

¢ W TYM miejscu musimy uwiadomi sobie, i gdyby nawet bya tylko
jedna
rasa ludzka na Ziemi, rwnie istniaaby rasowa, biologiczna wyszo i
niszo ludzi przebiegajca wanie pomidzy szlachetnymi a
nieszlachetnymi genetycznie istotami ludzkimi. Nawet gdyby bya wycznie
jedna rasa ludzka na Ziemi, nauka biologii rasowej i eugenika, jako nauki
o biologicznym doskonaleniu i ewolucji ludzi, pokole, spoeczestw i
kultur tej jedynej rasy ludzkiej, pozostayby aktualne na zawsze. Take
wszystkie inne problemy zwizane z dziedzicznoci, degeneracj i
uszlachetnianiem tej jednej jedynej rasy ludzkiej pozostayby takie same.
¢ POLOWANIE NA EUGENIK. W 1921 r. w obu izbach Parlamentu
Szwedzkiego
jednogonie zatwierdzono prawo o zaoeniu Pastwowego Instytutu Biologii
Rasowej w Uppsali. Naukowcy pracujcy w tym instytucie doszli po krtkim
czasie do wniosku, e powodem degeneracji ras jest ich mieszanie. W latach
1935-48 sterylizacji poddano 3 378 mczyzn. W wikszoci
niedorozwinitych umysowo, pozostaych, za wrodzone aspoeczne
zachowanie. W latach 1949-64 sterylizacji poddano 26 619 umysowo chorych
kobiet i 1 251 mczyzn. W sumie, w latach 1935-1976 wysterylizowano w
Szwecji 63 000 osb. Szwedzkie prawo z 1944 r. zezwala na kastrowanie
kryminalistw. Skazanym na dugie wyroki daje si wybr: albo kastracja i
wolno, albo pobyt w wizieniu.
Pastwowy Instytut Biologii Rasowej w Uppsali dziaa a do 1976 r. tj. do
czasu, a midzynarodowi fanatycy zajmujcy si obron praw
zdegenerowanego czowieka do posiadania zdegenerowanego potomstwa
spowodowali jego zamknicie jako instytucji rasistowskiej.
Szwedzka rzdowa komisja ledcza zaproponowaa 26-I-1999 roku wypacenie
odszkodowania w wysokoci 175 tys. koron (22 tys. dolarw) dla kadej z
ofiar przymusowej sterylizacji w latach 1935-76. Powoana w 1997 r.
komisja pod przewodnictwem profesora Carla-Gustafa Andrena stwierdzia w
opublikowanym 26-I-1999 r. raporcie, e odszkodowanie nie bdzie nigdy
stanowi rekompensaty dla tych, ktrych pozbawiono moliwoci posiadania
potomstwa. Oczywicie zabrako, e ZDEGENEROWANEGO POTOMSTWA.
Trzeba tu doda, e pod wpywem zewntrznych, masoskich czynnikw
ideologicznych zniewolona szwedzka komisja zaja si wyjtkowo habic,
pod i nieludzk stron midzynarodowego pojataskiego ruchu obrony praw
czowieka: obron praw zdegenerowanego czowieka do posiadania
zdegenerowanego potomstwa. Oto pod paszczykiem praw czowieka, wszdzie
na wiecie, przywraca si zdegenerowanym umysowo i psychicznie ludziom
prawo do posiadania zdegenerowanego potomstwa! promujc tym samym
nieszczcie, tragedie i kalectwo.
Dobra, przedjataska, proeugeniczna masoneria wyrodzia si w
ideologi. Masonici przeladuj od wojny sam rdze nauki nauk o
czowieku. Zlikwidowano ostatni naukow placwk badawcz na Ziemi, ktra
badaa natur ludzk, ktra badaa wrodzone nierwnoci ludzi. I tak oto,
pod wpywem masoskich ideologw poprawnego politycznego mylenia
suwerenno Szwecji doznaa powanego uszczerbku. I zamiast normalnego,
etycznego, eugenicznego rozwoju swojego spoeczestwa, rozwoju bez adnej
histerii ideologicznej, Szwecja musi przyj najgorsz i najbardziej
poniajc ludzkie ycie opcj: biologiczn degeneracj spoeczestwa! I
tak oto wszdzie na wiecie, kawaek po kawaku, pod paszczem obrony praw
czowieka i innych grnolotw, zwycia ideologiczna paranoja powodujca
biologiczne znikczemnienie i spodlenie jakoci ludzkiej rasy i ludzkiego
gatunku. A moe tym masonom, ktrzy maj przewag finansowo- manipulacyjn
nad masami, spoeczestwami i suwerennymi pastwami o to chodzi?
Ale jeszcze nie wszyscy w Szwecji zgupieli: swego czasu Gunnar i Alva
Myrdal, dwoje z najgoniejszych intelektualistw szwedzkich, wzywao do
surowego wdraania prawa o sterylizacji:

Spoeczestwo jest zainteresowane ograniczeniem swobody rozmnaania si
ludzi cofnitych umysowo Zapobieganie przychodzeniu takich jednostek na
wiat przyniosoby znaczn ulg spoeczn, nie mwic ju o wpywie w
przyszoci na jako zasobw populacji.
W 1982 r. Alva Myrdal otrzymaa pokojow Nagrod Nobla.
¢ A W POLSCE? Maniakalne budowanie (na wzr Zachodu) demokratycznego
ustroju poprawnoci politycznej, z jego przeraajcym pastwowym
uniformizmem pojciowym, owocuje nieodpowiedzialnymi propozycjami zapisu
w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej praw prokreacyjnych jak np.:
Kady ma prawo do swobodnego i odpowiedzialnego decydowania o liczbie
potomstwa i czasie narodzin dzieci.
Zapis taki sankcjonowaby istniejc powszechnie biologiczn degeneracj
ludnoci i anarchi rozrodcz, ktre s przyczynami najpotworniejszych
zbrodni, nieszcz, tragedii ludzkich oraz degradacji i barbaryzacji
naszego ziemskiego bytu. Tego rodzaju destruktywny cywilizacyjnie zapis w
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej blokowaby te wprowadzenie w ycie
koniecznych, antydegeneracyjnych i uszlachetniajcych spoeczestwo,
etycznych praw eugeniki socjalnej.
Konstytucyjne zagwarantowanie praw prokreacyjnych KADEMU, moe przynie
tylko opakane skutki w postaci wzrostu wskanikw biologicznej,
psychofizycznej degeneracji spoeczestwa, gdzie kady przygup, odchy,
prymityw, czy idiota bdzie mia konstytucyjne prawo do posiadania
zdegenerowanego potomstwa, zaniajc i tak ju przecie pod jako
naszego ycia. Nie powinnimy tolerowa makabrycznego w swych
konsekwencjach prawa (prawa kadego do prokreacji), ktre zezwala ludziom
upoledzonym umysowo i psychicznie na posiadanie nieograniczonej liczby
zdegenerowanego potomstwa. Naley poruszy niebo i ziemi aby zgodnie z
etycznymi prawami ewolucji i uszlachetniajcymi wartociami eugeniki
socjalnej NIE KADY czowiek mia prawo do prokreacji.

Dopiero, kiedy zaczniemy przestrzega prawa eugeniki socjalnej, kiedy
zniesiemy najbardziej barbarogenne i kryminogenne PRAWO KADEGO DO
PROKREACJI, kiedy zaczniemy
sterylizowa i kastrowa aspoeczny genetycznie, nieszlachetny ywio
ludzki,
bdziemy mogli powiedzie, e dobro zwycia nad zem.
¢ PROPAGOWANIE DEGENERACJI, NIESZCZCIA I ROZMNAANIA SI
SCHIZOFRENIKW!

Jestemy zwolennikami psychiatrii otwartej, chcemy zastpi izolacj
pacjentw w szpitalach ich funkcjonowaniem w normalnym rodowisku, dymy
do tego, aby mogli oni by dobrymi rodzicami, pracownikami, prowadzili
ycie towarzyskie. (podkr.J.K.)
Dr Andrzej Cechnicki z Kliniki Psychiatrii w Krakowie, na spotkaniu z
dziennikarzami,
poprzedzajcym rozpoczcie w Warszawie dwudniowej konferencji naukowej
Schizofrenia na przeomie wiekw. Nowojorski Nowy Dziennik, 15-XII-1999
r.

Amerykaski knebel poprawnoci politycznej nie pozwala otumanionym
psychiatrom nawet pomyle, e olbrzymia wikszo chorb umysowych i
psychicznych jest jedynie skutkiem i objawem degeneracji pokole.
Degeneracji, o ktrej aden wolny Polak i Amerykanin nie pinie obecnie
ani swka. I taka jest demokratyczna wolno sowa w praktyce
¢ WYSZE, ETYCZNE STANOWISKO W SPRAWIE ABORCJI.
Aborcja tak. Antykoncepcja tak. Badania prenetalne tak. Eugenika
tak. Eutanazja tak. Higiena rasowa tak. Kastracja tak. Skazywanie na
mier tak. Sterylizacja tak. Obdne, uzasadnione ideologicznie,
zakazy bada prenatalnych, aborcji, sterylizacji, kastracji i eugeniki s
najwiksz zbrodni popenian na ludzkoci, ktra powoduje o niebo
wiksze zo, barbarzystwo, kryminalizm, kalectwo, degeneracj, cierpienie
i nieszczcie, ni dopuszczalno tyche. Pojataska ludzko oszukiwana
jest rzekom nieetycznoci eugeniki na swoje wasne uciemienie.
¢ CECHY osobowoci, psychiki, inteligencji i natury ludzkiej; uczucia
moralno-etyczne, cechy szlachetne, zdolnoci malarskie, rzebiarskie,
jako suchu muzycznego, poczucie humoru, zdolno tworzenia dorobku
materialnego, homoseksualizm, kleptomania, chamstwo, podo, prymitywizm,
okruciestwo, psychopatie i uczucia magiczno- mistyczno- religijne (lub
ich brak) maj charakter wrodzony, biologiczny i przenoszone s drog
dziedziczn z pokolenia na pokolenie.
Zaszczuta (irracjonaln ideologi rwnoci ludzi) nauka o czowieku,
jednoznacznie (lecz mao zdecydowanie) potwierdza biologiczny, wrodzony
charakter etyczno-moralnej istoty czowieczestwa i dziedziczny,
genetyczny, biologiczny charakter struktury psychiki, umysowoci,
inteligencji, osobowoci, uczuciowoci i emocjonalnoci. Niestety
ideologie marksizmu, chrzecijastwa, pojataskiej masonerii i freudyzmu
narzucaj wiatu swoj naiwn, nabyt koncepcj czowieka, wyciszajc
naukow, wrodzon interpretacj istoty ludzkiej do granic moliwoci. W
rezultacie funkcjonuje w wiadomoci spoecznej destruktywna wiara w
szlachetne idee rwnoci ludzi, w przyrodzone dobro natury ludzkiej,
nabyte cechy psychiczne, rwne potencjalne moliwoci czowieka,
moralne doskonalenie si jednostki i spoeczestwa (poprzez wpajanie i
zaszczepianie), moliwo przemiany zego czowieka w dobrego
(najlepiej poprzez cudowne dziaanie mioci) itp. irracjonalne,
kryminogenne, prymitywne, ideologiczne wartoci, wedug ktrych urzdzona
jest obecnie nasza nieszczsna cywilizacja zachodnia.
Prymitywna, nabyta koncepcja czowieka jest nie do utrzymania. Wyraam
tu przekonanie i nadziej, e jest to schykowy okres obecnego,
ideologicznego modelu kultury zachodniej, ktry znamionuje powolna
rehabilitacja naukowej, ewolucjonistycznej, socjobiologicznej koncepcji
wiata, wedug ktrej urzdzona zostanie nowa, szlachetniejsza, wysza
cywilizacja i kultura ludzka.


Rozdzia 9

NOWA RASA

Marz o lepszej ludzkoci. Obecna ludzko wydaje mi si bardzo poda.

W pnocno- wschodniej Brazylii na wysypiskach mieci, posrd brudu i
odpadkw, powstaje nowa rasa ludzka, bdca naturalnym nastpstwem
panujcej, globalnej ideologii oglno- humanistycznych ideaw
demokracji, ideaw cywilizacji zachodniej i judeo- chrzecijaskich,
biblijnych wartoci absolutnych. Rasa ta nazywana jest w tutejszym
argonie karami wysypisk lub ludmi-szczurami. Ludzie ci mieszkaj na
wysypisku i ywi si tym, co przyniesie im wysypisko. Ich wzrost rzadko
kiedy przekracza 145 cm., za ich mzg jest znacznie mniejszy od mzgu
zwykych ludzi. aden z nich nie potrafi odpowiedzie nawet na
najprostsze pytania: ile ma dzieci, ile ma lat, nie mwic ju o tak
skomplikowanym zadaniu, jak podanie nazwiska prezydenta
Ludzie-szczury jedz wszystko przeterminowane, zardzewiae ze staroci
puszki z misem, czy odpady nawozw zmieszane z produktami chemicznymi. Te
najlepsze kski zarezerwowane s dla innych. Typowa scena z wysypiska
mieci w pobliu play Olinda: Na mietnisko przyjeda samochd
ciarowy, zwalajc kilkaset kilogramw resztek ze sklepu owocowo-
warzywnego. Obok kierowcy siedzi mody mczyzna z karabinem. Jego
podstawowa rola polega na tym, by odpdza wyaniajcych si ze mieci
ludzi-szczurw.
Resztki s przeznaczone dla hodowcy wi, nie dla nich mwi mczyzna
z karabinem.
Opublikowane oficjalne dane, z ktrych wynika, i w opisywanych w rejonach
Brazylii, wzrost ponizej 150 centymetrw nie jest niczym wyjtkowym,
zaszokoway nawet tutejsz, przyzwyczajon do biedy opini publiczn.
Przeraajca, wystpujaca u dzieci tendencja skarowacenia, nie doty czy
tylko pnocnego wschodu Brazylii, gdzie ponad jedna trzecia modziey w
wieku 15 lat cierpi na niedorozwj fizyczny i umysowy pisa miejscowy
dziennik Folha de Sao Paulo To problem caego kraju.
Na podstawie Die Zeit oraz Stern, 1991 r.

To wanie antyeugeniczna ideologia i polityka sankcjonowania anarchii
rozrodczej prawie wszystkich (pojataskich) pastw demokratycznych
prowadzi na ponur drog brazylijskiej rzeczywistoci, powodujc szybszy
lub wolniejszy rozwj nowych ras ludzi-szczurw, gdzie w kocu dochodzi
do zmniejszania ich pogowia poprzez odstrza, mordy i rzezie.
W Polsce rwnie dojdzie do tego samego. Ju ludzie mieszkaj w
kanaach, w norach, jak szczury, jak zwierzaki. Ju ycie niektrych
nieszczsnych, bezdomnych Polakw zredukowane zostao do psoerstwa. Ju
ludzie poluj na psy, ktre nastpnie zjadaj. (Katowice, zima 1994-95).
Czy to jaki kataklizm, koniec wiata, moe Armagedon? Nic z tych rzeczy,
to tylko kochana demokracja nadciga Jeli w Polsce nie powstanie Ruch
Eugeniczny Ruch Wolnoci Socjalnej przeciwstawiajcy si maniakalnej
polityce pastwa dcej do amerykaskiej, ugruntowanej normalnoci, to
z ca pewnoci bdziemy j mieli. Brazylijsk te. Jeszcze raz
podkrelam z ca powag, i optymalny nawet rozwj gospodarczy nigdy nie
zlikwiduje barbarzystwa i dramatu spoeczestwa zdegenerowanego!
Przeciwnie: wzrost gospodarczy i obecna kultura anarchii rozrodczej
(poparta poprawnoci politycznego mylenia) stwarzaj ogromne
moliwoci dalszego, totalnego ponienia, znikczemnienia, zezwierzcenia,
zwyrodnienia i upodlenia czowieka: zwikszaj bowiem moliwoci
wyywienia, przeycia, prokreacji i przyrostu naturalnego kolejnym
milionom ludzi-szczurw i wszelkiej maci innym ludziom-zwierzakom!

P miliarda ludzi w miastach wiata jest bezdomnych lub yje w fatalnych
warunkach mieszkaniowych poinformowaa (XI-1995 r.) ONZ-owska agencja
Habitat, zajmujca si sprawami warunkw mieszkania ludzi. Bezdomno
szerzy si coraz bardziej, zarwno w wiecie zachodnim, jak i w krajach
rozwijajcych si owiadczy Wally NDow, przewodniczcy organizacji
Habitat.

¢ W WIELKIEJ BRYTANII, na przedmieciach Glasgow, znajduje si
osiedle
wolnych, demokratycznych ludzi Easternhouse. Liczce 30 tys. mieszkacw
osiedle nie ma ani banku ani kina, tylko jeden wielki sklep supermarket.
Ma natomiast 3 tys. narkomanw, a trzy czwarte dorosych nie pracuje z
lenistwa lub braku motywacji. Wielu ludzi ju od dziesiciu lat utrzymuje
si z zasikw dla bezrobotnych, a wikszo mczyzn poniej trzydziestki
nigdy nie pracowaa. Na osiedlu panuje brud, baagan, nierbstwo, ndza,
kotustwo, kryminalizm, nieinteligencja, a kobiety nie interesuj si
nawet swoim potomstwem na podst. Daily Telegraph 1995 r.

Osiedle to zbudowano w latach 50-tych pragnc stworzy dla robotnikw jak
najlepsze warunki ycia a dla demokracji ludzk twarz. I co z tych
ideologicznych eksperymentw spoecznych wyszo? To samo co w komunizmie:
bieda z ndz.
Dlaczego? Przecie miao by dobrze
Dlatego, e o takim rasistowskim, pseudonaukowym biologicznym czynniku
jak genetyczna degeneracja osb, rodzin, pokole i spoeczestw, nikt w
pastwach demokratycznej wolnoci i swobodnej wymiany idei nie moe
publicznie dyskutowa. Dopki na takie tematy w krajach wolnoci sowa
bdzie szlaban, dopty demokratyczny czowiek z Easternhouse bdzie
stanowi biologiczne podoe dla nowej, ludzkiej rasy ludzi-szczurw
upodobniajc si szybko do brazylijskiego wzorca
¢ POCZWSZY od poowy XIX w. rzd Stanw Zjednoczonych przygotowa
wszystko dla asymilacji i awansu cywilizacyjno- kulturowego Indian. Na
ogromnych obszarach, cigncych si od wybrzea wschodniego do
zachodniego, pobudowano im szkoy, zapewniono kadr nauczycielsk, opiek
lekarsk, mieszkania, i w ogle wszystko, co potrzeba do ycia, nauki i
rozwoju. Pienidzy Kongres Stanw Zjednoczonych nie aowa: wszystko za
darmo i wszystko na nic. Do tych przymusowych szk posyano pi pokole
Indian, tj. a do pocztku lat 50-tych XX w.
I co z tego ideologicznego eksperymentu wyszo? Ot potworne idee
chciejstwa, dobrej woli, prymitywnego wiatopogldu i fatalnej,
ideologicznej interpretacji istoty ludzkiej wyrzdziy tym wspaniaym,
dumnym, wolnym i nieszczsnym zarazem ludziom straszliw krzywd
doprowadzajc w rezultacie do tragedii. Szkoy te kaleczyy poczucie
godnoci Indian i byy dla nich prawdziw tortur. Indianie nie uczyli
si, popadali w apati, otpienie, depresje, alkoholizm i popeniali
samobjstwa.
Dlaczego? Przecie miao by dobrze
Ot dlatego, e ludzie nie s rwni. Dlatego, e nie kadego czowieka
mona wszystkiego nauczy. Dlatego, e nie uwzgldniano biologicznej
prawdy o czowieku, naukowej, biologicznej interpretacji istoty ludzkiej
czerpic z ciemnych, chrzecijaskich koncepcji czowieka i ciemnej
ideologii cech nabytych. Dlatego, e Indianie nie s genetycznie
przygotowani do nauki, do lczenia godzinami nad literkami, cyferkami,
zeszytami. Azjaci i Europejczycy s genetycznie przygotowani do nauki, ale
na to potrzeba byo 6-7 tysicy lat genetycznej ewolucji odpowiednich
struktur mzgu. I tu take wszystko poar moloch ideologii.
¢ W LATACH 50-tych w Polsce, w Nowej Hucie, komunistyczny rzd
stworzy
dla Cyganw bardzo dobre warunki ycia: praca dla wszystkich, darmowe
mieszkania, darmowe szkoy, obki, przedszkola, darmowe kolonie letnie
dla dzieci, darmowe wczasy dla dorosych, darmowa opieka lekarska, darmowe
kina i teatry dla dzieci i dorosych itp. Komunici wychodzc ze swego
naukowego stanowiska, i wszyscy ludzie rodz si rwni myleli, e
Cyganie wezm si do roboty, urzdz sobie mieszkania, kupi meble,
pralki, odkurzacze, pol swoje dzieci do szk, zdobd wyksztacenie,
nabd ogady, kultury, inteligencji i bd normalni, przyzwoici,
cywilizowani i szczliwi. Z czasem nabd take nawyku nauki,
przesiadywania w bibliotekach i sign po stopnie naukowe, wysokie
stanowiska w administracji pastwowej i wstpi do partii by z zapaem
studiowa marksizm- leninizm- stalinizm, budujc uczciwie komunistyczn,
wietlan przyszo. I co z tego ideologicznego eksperymentu wyszo?
Ot z tych komunistycznych naukowych teorii wysza totalna klapa.
Dobrze pamitamy ten bekot: teoria i praktyka, baza i nadbudowa,
socjalizm naukowy, wiatopogld naukowy, idee Lenina wiecznie ywe,
byt ksztatuje wiadomo
Dlaczego? Przecie miao by dobrze
Ot Cyganie nie uczyli si, poniewa nie maj do nauki odpowiednich
predyspozycji genetycznych, czego marksistowski wiatopogld naukowy
nigdy nie uwzgldnia. Cygan pozosta Cyganem i, wbrew ideologii jedynie
susznej, nie da si przetransformowa do naszego wiata gadziny,
gadziw. Ludzk energi, nadziej i pienidze poar moloch guptackiej
ideologii marksizmu, leninizmu i stalinizmu.

Wbrew naukowej, bolszewickiej tezie, i byt ksztatuje wiadomo,
nowy,
komunistyczny byt nie uksztatowa jednak nowej wiadomoci Cygana.

Ani ideologia, ani dobra wola komunistw nie zmienia mu przecie
psychogenotypu, cofnitej umysowoci, ani prymitywnej, wrodzonej natury.
Do dzisiaj pozostaje analfabet, odmian brazylijskiego
czowieka-szczura i dalej yje w ndzy zgodnie ze swoim genetycznym
przeznaczeniem.
Premier Sowacji, Vladimir Meciar podczas wizyty w miecie Spis (wrzesie
1993), ktrego 13 procent ludnoci stanowi Cyganie, powiedzia o nich, e
naley ograniczy nadmierny przyrost ludzi nie potraficych przystosowa
si spoecznie i opnionych umysowo. rodkiem do tego prowadzcym ma
by ograniczenie wiadcze socjalnych dla zbyt licznych rodzin cygaskich.
Wypowied ta wywoaa wzburzenie organizacji obrony praw czowieka. Trzeba
tu doda, e organizacje praw czowieka zajy si w tym miejscu wyjtkowo
habic, pod i nieludzk obron praw zdegenerowanych ludzi do
posiadania zdegenerowanego potomstwa.
¢ W PIERWSZEJ poowie lat 80. rzd Singapuru postanowi zwikszy
iloraz
inteligencji spoeczestwa, rezerwujc miejsca w szkoach dla
najzdolniejszych wycznie dla dzieci pochodzcych z rodzin o wyszym
wyksztaceniu. Ministerstwo Owiaty Singapuru zaapelowao do kobiet z
wyszym wyksztaceniem, aby rodziy wicej dzieci. Natomiast kobiety o
niszym statusie wyksztacenia bd sterylizowane po urodzeniu dwojga
dzieci, jeli zechc, aby i one uczeszczay do szk o wysokim poziomie
nauczania.
Wypaczone nienormaln teori rwnoci ludzi, amerykaskie media szydziy
wwczas na wycigi, e rzd Singapuru chce uruchomi hodowl geniuszy a
moe nawet nadludzi. Mino kilkanacie lat W testach na poziom wiedzy w
poszczeglnych dziedzinach, jakie przeprowadzono wsrd uczniw 49 krajw
wiata (XI1996) zarwno w matematyce, jak i w innych naukach cisych
oraz w naukach przyrodniczych pierwsze miejsce zajli uczniowie z
Singapuru. Amerykanie we wszystkich dziedzinach bkali si w tej drugiej
gorszej poowie.

Kiedy w 1988 r., w prowincji Gensu w Chinach, wprowadzono wspaniae,
humanitarne, etyczne, eugeniczne prawo zakazujce urodzenia dziecka
maestwom osb upoledzonych umysowo (parom takim nakazuje si
przeprowadzenie sterylizacji jeszcze przed zawarciem zwizku maeskiego,
a jeli matka jest ju w ciy, poleca si przeprowadzenie jej przerwania)
wywoao to oburzenie w skotunionym teori rwnoci i zmanipulowanym
ideologicznie wiecie chrzecijaskich wartoci absolutnych i ideaw
cywilizacji zachodniej. Szczeglnie szydzono z wypowiedzi wczesnego
premiera Chin Li Penga, ktry bronic eugeniki socjalnej powiedzia do
czonkw Komitetu Centralnego partii komunistycznej, e Umysowo
opnieni ludzie rodz idiotw. Dzieci takie nie s w stanie zadba o
siebie, cierpie bd wic i dzieci, i rodzice; poza tym opni to
jakociowy wzrost naszych obywateli.
Nie jest trudno przewidzie, e (analogicznie do Singapuru) ju niedugo
Chiny bd miay najmniej idiotw w swoim spoeczestwie, za Stany
Zjednoczone w reprodukcji i hodowli idiotw zajm pierwsze miejsce w
wiecie. O ile od dawna ju go nie zajmuj
Oczywicie suszno ideologiczna pozostanie jak zawsze po stronie
chrzecijasko- marksistowskiej cywilizacji zachodniej, ktra maniakalnie
pilnuje, aby jakie spoeczestwo na wiecie nie zatrzymao przypadkiem
swojego wasnego procesu degeneracji biologicznej. Z drugiej strony, jeli
cywilizacja zachodnia nie ma nic przeciwko idiotom, to po jakie licho
amerykaska ustawa z 1882 r. zakazuje wjazdu do Stanw Zjednoczonych
ludziom cofnitym umysowo?

Rozdzia 10

CZOWIEK JEST W STU PROCENTACH
ISTOT BIOLOGICZN

Nikt nie jest kowalem wasnego losu: kademu wedle jego wrodzonej natury

ksztatuje si ycie. Na kadym z nas pooona jest piecz przeznaczenia.


Szlachetno czowieka wyszego nie jest jego adn zasug, podobnie
jak podo, prymitywizm, chamstwo czy bestialstwo czowieka niskiego nie
jest jego adn win. Win, czy grzech moemy udowodni czowiekowi
wycznie na podstawie ideologicznych przesanek. W naukowej interpretacji
czowieka wina jest rwnie absurdalna jak grzech.
Nie mona czyni czowieka odpowiedzialnym za nic ani za jego istot,
ani za motywy, ani za czynnoci, ani za ich skutki. Trzeba doj do
poznania, e historia poj moralnych jest histori bdu, bdu o
odpowiedzialnoci, a ten opiera si na bdzie o wolnoci woli.
Zupena nieodpowiedzialno czowieka za swe postpowanie i sw istot
jest najbardziej gorzk kropl, ktr poznajcy pokn musi.
My (), z ca energi podejmujemy prb usunicia ze wiata pojcia
winy i pojcia kary, tudzie oczyszczenia z nich psychologii, historii,
spoecznych instytucji i sankcji. Nietzsche
ODPOWIEDZIALNO KADEGO ZA WASNY LOS. Czowiek sobie nie
wybiera siebie. Jestemy dobrzy, li, gupi, mdrzy, podli lub szlachetni z wyroku
biologii, natury a nie z naszej zej lub dobrej woli. Od urodzenia
jestemy skazani na to, by odczuwa, myle, by i y tak, jak
zaprogramowa nas biologiczny przekaz cech dziedzicznych. A wic
odpowiedzialno kadego za wasny los jest absurdem.
NABYTE KATEGORIE MORALNE I WRODZONE KATEGORIE MORALNE.
Szlachetno, dostojestwo, dzielno, czy pospolito czowieka, czy jego chamstwo,
prymitywizm, podo, psychopatia, tchrzostwo, nikczemno, to nie adne
nabyte kategorie moralne, lecz wrodzone, trwae i niezmienne
etyczno-moralne kategorie psychicznej struktury mzgu, uformowane w
okresie podowym wedug konkretnego psychogenotypu, kodu genetycznego.
Zrozumienie czowieka jest moliwe wycznie w kategoriach biologiczno-
etycznych. Ludzkie myli, uczucia, zachowania, zamiary, czy wybory nie
wynikaj z jakiego rzekomego nabytego stopnia moralnoci, wolnej
woli, czy jakiej magicznej wymylonej w epoce kamienia upanego
duszy, lecz s biologicznymi funkcjami szlachetnie, pospolicie, licho,
czy te podle wyksztaconej psycho- etycznej struktury mzgu. Czowiek
jest w stu procentach istot biologiczn. Z chwil urodzenia w mzgu
czowieka nie powstaj ju nigdy wicej adne neurony. Caa neuronowa
struktura mzgu pozostaje ju niezmienna na cae ycie. Neurony s take
jedynymi komrkami w organizmie czowieka, ktre nigdy si nie regeneruj,
ani nie wymieniaj na nowe.
Niewiadomie szukamy zasad i teorii stosownych do swego temperamentu, i
w kocu wyglda na to, e zasady i teorie uformoway nasz charakter,
udzieliy mu staoci i pewnoci: kiedy tymczasem rzecz si miaa zupenie
na odwrt. () Faktycznie nasza istota jest przyczyn, e tak a tak
mylimy i sdzimy. Nietzsche
MIT MOCY WYCHOWANIA. Ani wychowanie, ani dowiadczenia yciowe, ani
wiedza, ani zmiana wiatopogldu nie zmieni, nie ulepszy niczyjej
wrodzonej natury. Wychowanie i rodowisko mog jedynie uwypukli,
wzmocni, stumi lub zahamowa szlachetne lub pode cechy wrodzone
odziedziczone po przodkach; ale nie zmieniaj ich, ani nie niszcz, ani
nie tworz.
¢ To, co powszechnie uwaa si za zjawiska moralne, sumienie,
woln
wol, zmys moralny, czy stopie moralnoci, odnosi si do
neuro-psychicznych, biologicznych funkcji tych partii mzgu, ktre
nazywamy psychik. Psychika, osobowo, uczuciowo, emocjonalno,
mylenie, czy inteligencja ludzka s w stu procentach ciaem, istot
organiczn, biologiczn, w ktrej nie ma ani ladu adnego magicznego
ducha.
¢ Nie ma adnych zjawisk nadnaturalnych, czy nadprzyrodzonych,
tylko
istniej interpretacje naszego w stu procentach naturalnego wiata, w tego
rodzaju irracjonalnych, prymitywnych, naiwnych, magicznych i faszujcych
totalnie obraz rzeczywistoci kategoriach. Absolutnie wszystko naley
wyjania przyczynami naturalnymi, poniewa adnych innych przyczyn nie
ma.
¢ WRODZONY CHARAKTER ETYCZNO-MORALNEJ ISTOTY CZOWIECZESTWA.
Etyczno-moralna konstytucja czowieka stanowi wrodzon, biologiczn
struktur psychiki i osobowoci ludzkiej. Etyczno-moralna konstytucja
czowieka ma charakter rasowy: znaczy to, e jedni ludzie s
szlachetniejsi, etyczno-moralnie lepsi od innych z przyczyn genetycznych,
dziedzicznych, z urodzenia. I taka jest naukowa, ponadideologiczna,
biologiczna prawda o czowieku. Wrodzone okruciestwo, chamstwo,
zdegenerowane preferencje seksualne, wrodzone zachowania aspoeczne,
cofnicie umysowe, choroby psychiczne, czy prymitywizm, s wic
objawami niszoci rasowej.
Dobro i zo, szlachetno czy podo czowieka s wartociami
biologiczno- etyczno- moralnymi wynikajcymi z wrodzonej, etyczno-moralnej
psychicznej struktury mzgu. Warto czowieka zawiera si w jego
wrodzonej, bioetyczno- moralnej jakoci: w stopniu jego szlachetnoci,
pospolitoci, prymitywizmu, podoci, potwornoci, czy bestialstwa.
Szlachetnych cech psychicznych, cech osobowoci, inteligencji,
uczuciowoci i emocjonalnoci wyszej nie mona naby za ycia.
¢ Nasza prno i zarozumienie sprawiaj, i raczej wolimy
zawdzicza
umiejtno wasnym siom ni hojnoci przyrody. Wzbogacamy owymi dobrami
naturalnymi inne zwierzta, aby siebie samych uczci i uszlachetni
dobrami nabytymi. Zdaje mi si to wielk gupot; raczej bowiem
szacowabym wyej przymioty cakiem wasne i przyrodzone ni te, ktre
musz wyebrywa i wymczy z nauki. Nie jest w naszej mocy naby
pikniejszego tytuu do chluby jak to, i si jest faworyzowanym przez
Boga i natur. Michel de Montaigne
¢ Co czynimy. To co czynimy, nigdy nie jest rozumiane, tylko
chwalone
lub ganione. Nietzsche
¢ () co mam dobrego, to trafem urodzenia: nie mam tego ani z prawa,
ani z
reguy, ani z innej nauki. Michel de Montaigne

IDEOLOGICZNY I POSTIDEOLOGICZNY PORZDEK WIATA

Nie stworzymy szczliwszej przyszoci poprzez ideologiczne podnoszenie
moralnoci spoeczestwa: jak nachalne wpajanie zasad moralnych,
nachalne wychowywanie, zaszczepianie uczu wyszych, resocjalizacj,
psychoterapi, bicie, czy inne tego rodzaju nieinteligentne i syzyfowe
wysiki. Nie stworzymy te lepszego wiata poprzez wzrost wskanikw
ekonomicznych, czy te tworzc kolejne cudeka naukowo-techniczne. Nie
rozwiemy przenigdy adnych problemw spoecznych bez oparcia o
wiatopogld naukowy i przestrzeganie biologicznych, etycznych praw
eugeniki socjalnej. Ideologiczne, pseudonaukowe postrzeganie czowieka
jest gwn przyczyn naszego ludzkiego pieka i patologicznego,
kryminogennego wiata. Aby pogrony w destruktywnych, nieetycznych
ideologiach wiat kultury zachodniej mg wej na drog awansu
cywilizacyjnego, musi powsta silny Ruch Eugeniki Socjalnej, Ruch Wolnoci
Socjalnej.

Konsekwencj ideologicznego porzdku wiata jest tragedia
biologiczno-etycznego nieporzdku naszej ludzkiej rzeczywistoci. Wolno
socjalna i szlachetne spoeczestwo pojawi si wwczas, kiedy przejdziemy
z faszywej, ideologicznej koncepcji nabytych cech etyczno-moralnych, do
biologicznej koncepcji wrodzonych cech etyczno-moralnych.

Kryminogenny, degeneratywny i destruktywny obecny porzdek wiata
utrzymuje si dziki ideologicznemu dyktatowi chrzecijastwa, masonerii
i marksizmu. Wsplnym mianownikiem tych ideologii jest wiara w moliwo
zmiany zego czowieka w dobrego, ktra bierze si z faszywego zaoenia,
e jeli cechy psychiczne i moralne s nabyte, to mog si te dowolnie
zmienia i ksztatowa. Std mamy wanie tak destruktywn w
konsekwencji wiar w takie pseudomoliwoci jak ksztatowanie psychiki
dziecka (z niczego), ksztatowanie charakteru, wpajanie,
zaszczepianie zasad i wartoci, resocjalizacj kryminalistw, wiar w
moc wychowania i cae morze wszechobecnej, moralizatorskiej,
ideologicznej tandety. Wsplnym interesem tych irracjonalnych ideologii
jest take blokowanie i wyciszanie biologicznej prawdy o czowieku, nauki
o wrodzonej naturze ludzkiej i wrodzonym charakterze czowieczestwa
poniewa std wanie pynie najwiksze zagroenie dla wiatopogldw
ideologicznych.
Dopiero wiadomo dziedzicznych, genetycznych uwarunkowa wyszej i
niszej inteligencji; dziedzicznych, genetycznych przyczyn szlachetnej,
podej, prymitywnej czy potwornej moralno-etycznej natury ludzkiej,
otwiera nam moliwoci awansu genetycznego i dalszego spoeczno-
cywilizacyjnego rozwoju. Sprawiedliwo spoeczna, faktyczne
przestrzeganie praw czowieka, triumf godnoci, mioci i szlachetnoci
ludzkiej, mog nastpi tylko w majestacie praw ewolucji, zwyciskiej
walce o wolno socjaln i poszanowaniu etycznych praw eugeniki.
Czeka nas trudny proces przejcia z krainy metafizycznej, ideologicznej
demokracji, metafizycznych ideaw cywilizacji zachodniej i ideologicznego
absurdu judeo- chrzecijaskich wartoci absolutnych, nie relatywnych
do krainy normalnie funkcjonujcych mechanizmw eugeniki socjalnej
opartych o naturalne, etyczne, ewolucyjne prawa rozwoju ludzkiego gatunku.
Jedynie kontrolujc biologiczne prawa rozwoju i degeneracji czowieka
prawa eugeniki socjalnej, prawa ewolucji naszego ycia wejdziemy na
drog awansu genetycznego, dziki ktremu stworzymy wysz cywilizacj,
kultur i szlachetny, postbarbarzyski, postideologiczny wiat.

SUSZNE, EWOLUCJONISTYCZNE, KATEGORYZUJCE
LUDZI POGLDY

¢ Wyszo i niszo przejawia si najsilniej tam, gdzie czowiek
szlachetny wstydzi si czowieka niszego rzdu, cierpic ogromnie z
wrodzonego wstrtu, wstydu, odrazy i pogardy wobec okruciestwa, chamstwa,
prymitywizmu, podoci, kotustwa, czy innych straszliwych przejaww
niszoci rasowej: ponienia szczcia, mioci, szlachetnoci,
inteligencji i ycia.
¢ Potga chama: gdy nie wstydzi si on nigdy siebie.
¢ Warunkiem kadej wyszej inteligencji jest szlachetna, wrodzona
natura.
¢ Ludzie rzdzcy dzi Ameryk s osobami na og religijnymi, co
utrudnia
im (jako jednostkom o niskim wiatopogldzie) dostrzeenie czynnika
biologicznego, antyewolucyjnego we wasnym spoeczestwie i wynikajcego
std dramatu lawinowej, masowej barbaryzacji, degeneracji, pauperyzacji i
kotunizacji ycia.

Zwolna, ale cigle, coraz wiksza cz spoeczestwa USA biednieje.
Jednake gwnie dlatego, e nie kontroluje si (uwarunkowanego
ideologicznie) patologicznego przyrostu zdegenerowanych osobnikw: czyli
jednostek o zdegenerowanej inteligencji, umysowoci i psychice, ktrzy
oczywicie m u s z by biedni. W ten oto sposb ideologia poprawnoci
politycznego mylenia produkuje i krzywdzi ubogich nie troszczc si o
ich los.

Zo zawarte w pojataskiej demokracji wypywa z antyeugenicznej,
ideologicznej, nieetycznej polityki spoecznej. Dopiero wiadomo
koniecznoci dalszej, genetycznej ewolucji gatunku ludzkiego i cakowicie
naukowa interpretacja naszego wiata zakoczy pieko ideologiczno-
spoecznych eksperymentw na Ziemi.

Demokracja wchodzca dzi wszdzie w faz dekadencji, jest rozkadana
wanie nie dyskutowanym publicznie czynnikiem biologicznym,
ewolucyjnym, antyewolucyjnym. Obecny, ideologiczny model demokracji
zachodniej wyczerpa sw polityczn ofert i musi ustpi na korzy
inteligentniejszej, przedjataskiej opcji: antyideologicznej, naukowej
opcji biologizmu i ewolucjonizmu.

ycie na Ziemi musi by w kocu urzdzone wedug wiatopogldu naukowego i
wedug etycznych wartoci i praw ewolucji. W przeciwnym wypadku nastpi
dalsze obnienie wartoci czowieka i jakoci spoecznego ycia, gdzie
bdzie coraz wicej gorszych, podych, niskich, nikczemnych, zych,
gupich, prymitywnych, zwyrodniaych i psychopatycznych ludzi. Nigdy nie
uciekniemy od ewolucji genetycznej, ktra nas stworzya: albo ewolucja
wyniesie nas w majestacie swych dobrych, etycznych praw na wyszy, lepszy,
szlachetniejszy poziom albo wynaturzy nas, zdegeneruje, zbarbaryzuje,
znikczemni i upodli w jasn choler! Albo etyczny proces uszlachetniajcej
ewolucji, albo straszliwy proces degeneracji i dekadencji. Obecny model
amerykaskiej demokracji metafizycznej, ideologicznej na dalsz met
jest nie do utrzymania.
¢ POCHODZENIE CIEMNOTY. Anarchici, punki, ideologiczni demokraci,
lunatycy, pojatascy masoni, psychoterapeuci, religijne oszoomy,
psychoanalitycy, neobolszewicy i inni osobnicy zapnieni wiatopogldowo
twierdz, e ciemnota bierze si z niewiedzy lub braku wyksztacenia.
Wanie odwrotnie! Z reguy niewiedza, jak rwnie czsto i brak
wyksztacenia bierze si wanie z ciemnoty, z biologicznej ciemnoty,
tzn. z prymitywnej, kotuskiej i wybrakowanej wrodzonej natury,
cieniutkiej kory mzgowej6, niziutkiego wrodzonego ilorazu inteligencji i
zdegenerowanego, tandetnego aparatu mylowego zawartego w niewielkiej
mzgoczaszce7. Autentyczna ciemnota nie bierze si wic z niewiedzy, czy
braku wyksztacenia, lecz jest uwarunkowana genetycznie, dziedzicznie,
rasowo, pokoleniowo i historycznie.
¢ JESTEM LEPSZY. Obecn plugaw epok charakteryzuje by moe
sytuacja,
kiedy zaszczuty i poniony, obowizujcym kotustwem rwnoci, coraz
rzadszy ju czowiek szlachetny nie wie, co odpowiedzie chamowi,
kryminalicie lub innemu degeneratowi, kiedy ten wciekle zapyta: a ty
co, kurwa, lepszy jeste?! Nadejdzie jednak czas, kiedy runie zy,
faszujcy rzeczywisto, ideologiczny dogmat rwnoci i wypynie na
powierzchni biologiczna, naukowa prawda o istocie ludzkiej, wtedy
czowiek genetycznie lepszy, szlachetny odpowie chamowi i jego
ideologicznej, plugawej, schykowej epoce: tak, kurwa, jestem lepszy
Nadejdzie czas, kiedy odzyska respekt, godno i gos czowiek genetycznie
szlachetny. A pod nim bdzie morze: przeszo paranoidalnych
cywilizacji.
¢ LUDZIE I KATEGORII. Kryminalici, szumowiny spoeczne i wszelka
kanalia
w ten oto (marksistowski) sposb usprawiedliwiaj swoje pode istnienie:
nikt nie rodzi si kurw ani zodziejem. W ten oto sposb aspoeczny z
wrodzonej natury motoch zwala win za sw pod, wrodzon jako na ze
rodowisko, ze wychowanie, trudne dziecistwo, kompleksy, urazy
psychiczne, bied, czy inne marksistowskie przyczyny swej ndznej,
wrodzonej, podej natury, podego urodzenia, podych genw i podych,
zdegenerowanych przodkw. A wszystko po to, by przekona siebie i
rodowisko, e nie s gorsi, e s tacy sami jak wszyscy tylko, e co
tam gdzie jako w okresie wczesnego dziecistwa si porbao. W
ten sposb staj si niejako rwnymi i penowartociowymi ludmi
ludmi pierwszej kategorii! Zreszt cay dzisiejszy, zbolszewizowany,
chrzecijasko- marksistowski, ideologiczny wiat myli tak samo
¢ Szczeglnie w stosunku do kryminalistw, tzw. trudnej modziey i
trudnych dzieci, nachalna, moralizatorska tandeta cywilizacji zachodniej
gosi: chyba rozumiecie, e lepiej jest zdoby wyksztacenie i zosta
porzdnym czowiekiem, ni gni w poprawczaku, czy wizieniu! Tylko od was
samych zaley, od waszego wyboru, jakie bdzie wasze ycie, tylko wy sami
moecie si zmieni, tylko wy sami moecie sobie pomc, musicie tylko
chcie! Takie maniackie, ideologiczne, monotonne moralizowanie
niepotrzebnie tylko denerwuje trudn, porban modzie i nieszczsnych
kryminalistw i psychopatw, ktrzy po takiej dawce kotustwa,
prymitywizmu i prania mzgu dystansuj si jeszcze bardziej od naszego
frajerskiego wiata i ze zdwojon energi dalej robi swoje. Ot
ludzie nie mog si zmieni, a jeli mog, to tylko w bardzo niewielkim
stopniu. Wszelkie nauki o przemianie zego czowieka w dobrego, czy
nieszlachetnego w szlachetnego, to prymitywizm, bolszewizm,
chrzecijastwo, pojataskie wolnomularstwo, chciejstwo, ideologia i,
niestety, jedno z gwnych moralnych zaoe naszej nieszczsnej
cywilizacji zachodniej.
¢ Wskazujc (palcem) Zo nie wini nikogo i nie oskaram: pietnuj
jedynie, sdz i potpiam ideologiczny (blokujcy naukowe rozumienie
czowieka, czowieczestwa i wrodzonej natury ludzkiej) dyktat
pojataskiego demokratyzmu, chrzecijastwa, masonerii, neomarksizmu i
ich destruktywne, kryminogenne nastpstwa: anarchi rozrodcz, gwacenie
etycznych praw eugeniki, higieny rasowej i dramat spoeczestw ogarnitych
procesami degeneracji, barbaryzacji i dekadencji.
¢ PRAWDA. Kiedy prawda, prawo, dobro i zo, etyka i moralno
musiay by
sankcjonowane przez religijn magi, filozofi, masoskie, humanistyczne
koncepcje wiata, a po guptactwo walki klasowej i moralnoci
bolszewickiej. Relatywne te, ideologiczne wartoci bdc weryfikowane
przez ycie i przez inne systemy wartoci doszy obecnie do szlabanu: do
swojej interpretacji naukowej. Odtd pozostan ju na zawsze sankcjonowane
przez Majestat Praw Genetycznej Ewolucji Gatunku Ludzkiego.
¢ PAPIE PROPAGATOREM DEGENERACJI LUDZKIEGO YCIA. Papie, wystpujc
przeciwko kontroli urodze jest za anarchi urodze, za prawem kadego
czowieka do prokreacji, za prawem kadego zdegenerowanego czowieka do
podzenia zdegenerowanego potomstwa, za tym najwikszym zem wiata, ktre
powoduje degeneracj ludzkoci.
Zakaz bada prenatalnych, aborcji, sterylizacji, kastracji i eugeniki jest
najwiksz zbrodni popenian na ludzkoci, ktra powoduje o niebo
wiksze spoeczne zo, barbarzystwo, kryminalizm, kalectwo, degeneracj
ludzkoci i nieszczcie, ni dopuszczalno tyche.
Katolicy na og nie maj tych spraw przemylanych, wystarczy im, co powie
papie lub inny klecha i ju nigdy nie potrzebuj na dany temat MYLE
Wystarczy im wierzy Popierajc papiea czynimy le, poniewa popieramy
spodlenie, degeneracj i degradacj ludzkiego ycia i wszelkie zwizane z
tym nieszczcia, cierpienia i tragedie. Wszdzie na wiecie
chrzecijastwo jest sukcesywnie i susznie tpione i marginalizowane.
¢ BRAWO BISKUPI USA! Wedle obecnie najczciej wyznawanych
pogldw
orientacja seksualna jest czym danym czowiekowi, a nie bdcym
konsekwencj jego wiadomego wyboru. Jako taka nie moe podlega ocenie
w kategoriach grzechu, skoro niewiele zaley tu od wolnego wyboru
czowieka. Biskupi Kocioa katolickiego w USA, w licie pasterskim
apelujcym o tolerancj dla homoseksualistw, opublikowanym 1-X-1997 r.

My, ludzie, rzeczywicie nie jestemy twrcami ani wasnej orientacji
seksualnej, ani wasnej osobowoci, ani psychiki, ani charakteru, ani
wasnej inteligencji, ani wasnej moralnoci. Ot od dziecistwa
odkrywamy dopiero swoje cechy psycho- osobowociowe, ktre s nam dane w
momencie urodzenia. Zaczynamy uwiadamia je sobie i utosamia si z
nimi. W ten sposb tworzy nam si wiadomo, interpretacja wiata i obraz
i odczuwanie naszego wasnego JA.

A wic bolszewicki dogmat byt ksztatuje wiadomo jest mitem.
Geny ksztatuj wiadomo.

Ot odkrywamy w sobie nasze wrodzone, indywidualne poczucie dobra i za.
Odkrywamy (a nie tworzymy) swoj szlachetn, dobr, pod, potworn lub
bestialsk natur, ktra jest nam dana w momencie urodzenia.
Odkrywamy, e jestemy homoseksualistami lub heteroseksualistami,
sadystami, nekrofilami, masochistami, pedofilami, ekshibicjonistami,
koprofagami, gerontofilami, fetyszystami, transwestytami itp. Odkrywamy,
e mamy dobry lub zy such muzyczny, e mamy dobry lub zy zmys smaku,
powonienia, suchu, wzroku. Odkrywamy, e jestemy agresywni lub spokojni,
opanowani lub nerwowi, kochliwi lub zimni, odwani lub tchrzliwi; e
jestemy psychopatami, kryminalistami, kleptomanami, dyslektykami, e mamy
lk lub rado wysokoci, e posiadamy dobr pami wzrokow lub nie
posiadamy takowej w ogle itp. Odkrywamy (a nie tworzymy) swoje
zainteresowania, zamiowania, gusta, talenty i zdolnoci. Odkrywamy, e
jestemy ateistami: e religia jawi si nam jako co absurdalnego,
nielogicznego, odstrczajcego. Lub te odkrywamy w sobie potne,
fascynujce uczucia religijno- mistyczno- magiczne czynice nas ludmi
religijnymi. Natomiast rzadko lub nigdy nie odkrywamy, e jestemy
chamami, prymitywami, schizofrenikami, cofnitymi umysowo, cofnitymi
moralnie, gorszymi, gupszymi, mao inteligentnymi A wic za wszystkie
cechy psycho-osobowociowe, ktre s nam dane w momencie urodzenia, nie
jestemy w oczywisty sposb odpowiedzialni. Rwnie wszystkie ze cechy
psycho-osobowociowe nie mog podlega ocenie w kategoriach winy, skoro
niewiele zaley tu od wolnego wyboru czowieka. I taka jest caa prawda o
urojonej, fikcyjnej, ideologicznej winie, grzechu i
odpowiedzialnoci czowieka. Rzeczywisty, naukowo rozumiany czowiek
jest zupenie kim innym, ni wyobraa to sobie ciemny wiatopogldowo,
ideologiczny i patologiczny wiat.
¢ KLUCZE DO SPOECZESTWA LEPSZEGO. Pierwszorzdne znaczenie dla
zrozumienia nurtw wiatopogldowych i politycznych wspczesnego wiata
maj pojcia nabyty wrodzony. Wszelkie naiwne religie (wszystkie religie
s naiwne), marksizm, anarchizm, freudyzm, pojataski antyeugeniczny
masonizm, humanizm i inne wymylone poza rzeczywistoci ideologie stoj
po stronie susznego dzi i poprawnego politycznie pojcia nabyty, ze
swym sztandarowym guptactwem: byt ksztatuje wiadomo. Niesuszna za
obecnie nauka biologii rasowej, eugenika, antropologia rasowa, naukowa
teoria dziedzicznoci cech psychicznych i umysowych, naukowa
interpretacja natury i istoty czowieczestwa stoj (od 150-ciu lat) po
stronie pojcia wrodzony ze swymi ewolucjonistycznymi ocenami wartoci
mwicymi, i szlachetnego czowieka tworz procesy sublimacji
genetycznej, podego procesy genetycznej degeneracji.
Naukowa prawda cech wrodzonych wymierzona jest porednio w Boga, w
Marksa i ca t barbarzysk, ideologiczn cywilizacj winy i
odpowiedzialnoci; cywilizacj, na ktrej przezwycieniu pojawi si
szlachetniejszy spoeczny byt.
¢ KIEDY ZMIENIMY WIAT. Naley odrnia uczynki danego czowieka od
tych,
ktre wypywaj z jego wrodzonej natury, od tych, ktre wynikaj z
przyczyn spoecznych lub ekonomicznych. Psychopaci, kryminalici,
zbrodniarze nie przejawiaj jedynie zej woli w swym zachowaniu, mylach i
uczynkach, lecz najczciej z wrodzon natur, z powodu ktrej s i
musz by wanie tacy a nie inni. Za wola jest wic nastpstwem a nie
przyczyn. A tymczasem winimy zbrodniarzy za z wol, podczas kiedy ci
morduj z powodu zych, zdegenerowanych genw.
Jeli zrozumiemy, e dziaania zbrodniarza- psychopaty nie wynikaj
jedynie z jego wolnego wyboru, lecz z ukierunkowanego genetycznie
imperatywu moralno-etycznego, wtedy poruszymy niebo i ziemi aby
ograniczy reprodukcj jednostek aspoecznych z natury (nie z uczynkw),
stanowicych obcienie i nieszczcie dla wiata. Jeli zrozumiemy, e
za wola jest nastpstwem zej natury, ktra jest zbrodniarzowi dana i
przez niego nie zawiniona, wwczas, przywracajc mechanizm mwienia
prawdy, zmienimy ten pody i nieszczsny wiat. A wtedy ycie przyniesie
nam znacznie wicej wolnoci, godnoci, wartoci, mioci i szczcia.
¢ DEGENERACJA DEPRAWUJE. Ludzie z dobrze wyksztacon sfer
uczuciowoci
wyszej nie popeniaj z reguy czynw kryminalnych. Natomiast czynw
takich dopuszczaj si z reguy psychopaci, osobnicy pozbawieni
uczuciowoci wyszej, szlachetnej; osobnicy napitnowani genetycznym
niedorozwojem podstawowych ludzkich uczu. Degeneracja deprawuje.
Antyeugeniczny kurs cywilizacji zachodniej deprawuje, a nie adna
telewizja, bieda, nieprzestrzeganie wartoci chrzecijaskich, brak
perspektyw, bezrobocie (tak jakby kady zatrudniony stawa si
automatycznie dobrym czowiekiem), czy inne guptackie, ideologiczne,
marksistowskie czy poprawne politycznie przyczyny. Rozwj waciwoci
specyficznie ludzkich nastpuje niemal wycznie w procesie biologicznym,
eugenicznym, ewolucyjnym. Tymczasem chrzecijastwo, marksizm i masoskie
wartoci cywilizacji zachodniej odrzucaj fakt wyaniania si
waciwoci specyficznie ludzkich w procesie eugenetycznym, biologicznym,
trzymajc si kurczowo mitu o rozwoju psychiki dziecka z niczego. Czas
najwyszy aby kierunek przemian wspczesnego wiata wyznacza
wiatopogld ewolucjonistyczny a nie irracjonalizm obecnych demokracji
ideologicznych.
¢ EWOLUCJA JEST PRAWEM. Ani adna religia, ani adna ideologia, tylko
eugenika uczyni ludzi lepszymi. I dlatego etyka, zasady moralne,
sprawiedliwo, wartoci i prawo nie mog by wyprowadzane z adnej
ideologii, lecz musz bra swoje sankcje z ewolucji genetycznej gatunku
ludzkiego i eugeniki socjalnej. Tylko wwczas bdziemy lepszymi,
szlachetniejszymi i doskonalszymi, kiedy zaczniemy y w zgodzie z
ewolucj i jej antydegeneratywnymi, uszlachetniajcymi, etycznymi i
uszczliwiajcymi prawami. Wyszego odnonika nie ma: naszym Stwrc nie
jest aden wymylony w epoce kamienia upanego Bg, lecz genetyczna
ewolucja naszych zwierzcych, przedludzkich przodkw. Dotychczasowe prawo
bierze swoje sankcje i wyprowadzane jest z ideologii, z ideologicznych
koncepcji czowieka. I dlatego jest ze, irracjonalne, nieetyczne,
aspoeczne, kryminogenne, barbarogenne, ale ideologicznie suszne.
rdem wszelkiego prawa jest Majestat Ewolucji Genetycznej Gatunku
Ludzkiego.
Prawem czowieka jest ewolucja.
¢ GENETYCZNE PRAWO MORALNE. Immanuel Kant powiedzia: niebo
gwiadziste
nade mn i prawo moralne we mnie. I tak rzeczywicie jest. Z tym, e tylko
ludzie szlachetni i pospolici maj prawo moralne w sobie, w swej naturze,
w swych genach. Natomiast ludzie z natury podli, nisi, gorsi, s
pozbawieni wyszej, szlachetnej uczuciowoci moralnej, s genetycznie
pozbawieni podstawowych ludzkich uczu, s zdegenerowani moralnie,
zdemoralizowani genetycznie, upoledzeni moralnie, wykazujc nierzadko
wysoko rozwiniet uczuciowo patologiczn, z, bestialsk. Prawo moralne
zawarte jest w genach.
¢ GENETYCZNA MAPA WARTOCI. Wzr naszych upodoba i uprzedze,
wyborw i
osdw mamy zakodowany w genach. To on (a nie my) decyduje, e lubimy to,
a nie lubimy tamtego i owego. Nasze wybory, myli, intencje, zamiary nie
wynikaj z adnej wolnej woli. Wybieramy w gruncie rzeczy to, co
najlepiej pasuje do naszej genetycznej mapy uczuciowej, do naszej
genetycznej mapy wartoci.
¢ PASTWO PRAWA. Dopki pastwo nie stanie si pastwem
ewolucjonistycznego, eugenicznego, etycznego prawa dotd bdzie pastwem
ideologicznego, zego prawa.
¢ Wchodzimy w XXI wiek, i w dalszym cigu, w adnym kraju, nie
wykada si
oficjalnie nauki o naturze ludzkiej, o wrodzonej naturze ludzkiej. Osoby
za poruszajce ten temat tabu, maj mae szanse (jako rasici) na awans
spoeczny i naraone s na szykany i represje. Dlaczego? Dlatego, poniewa
spoeczestwa s silnie ujarzmione przez ideologi, w ktrej obowizuje
arogancki dyktat nabytej interpretacji czowieczestwa.
Polityka jest walk o dominacj najlepszego, najmdrzejszego wiatopogldu
i prawa. Najmdrzejsze prawo za, musi bra swoje sankcje z ewolucji
biologicznej i by wyprowadzone z naukowej, biologicznej wiedzy o naturze
ludzkiej, a nie z obowizujcych obecnie ideologicznych gupot i mitw.
Dopki wartoci chrzecijaskie, marksistowskie, ideologiczne wzgldem
wartoci ewolucjonistycznych i eugenicznych bd znajdoway si w
uprzywilejowanej, nadzorczej, opresyjnej dominacji, spoecznoci ludzkie
bd staway si coraz bardziej nieszlachetne, pograjc si w piekle
bio- etyczno- moralnej degeneracji i degradacji ycia. Demokracja za, w
obecnym ideologicznym wydaniu, nie przyniesie ludziom ju nic lepszego,
kpic nas dalej w morzu krwi, zbrodni, ndzy, podoci, kotustwa i
niesprawiedliwoci.
¢ WIELKO CZOWIEKA. rdem prawdy, sprawiedliwoci, dobra i pikna
jest
genetyczna ewolucja pokole, natomiast rdem za i niesprawiedliwoci
jest genetyczna degeneracja pokole. Prawdziwa wielko konkretnego
czowieka jest zawsze sukcesem, triumfem Natury, Przyrody, Ewolucji,
zwycistwem dobrych genw, zasug dobrego urodzenia, jest owocem ycia
szlachetnych przodkw. Szlachetno w czowieku jest zwycistwem mioci,
dobra i pikna, ktre stworzya ewolucja genetyczna. Wielbienie wielkoci
w czowieku jest hodem oddanym Przyrodzie, Naturze, Ewolucji. Inne
wielkoci jak np. Bg s tylko wielkociami ideologicznymi,
fikcyjnymi.
¢ KOGO MAMY KOCHA. Chrzecijaska moralno absolutna, ktra kae
kocha wszystkich ludzi, jest sprzeczna zarwno z natur ludzk jak i
rozumem. Moralno, ktra gosi, e wszyscy jestemy ludmi I kategorii,
e wszyscy jestemy rwni, jest moralnoci ideologiczn, moralnoci
szerzc zo, poniewa usprawiedliwia ona degeneratywn anarchi rozrodcz
i sankcjonuje degeneratywne prawo kadego do prokreacji rdo
wszelkiego za, ponienia ycia, zdegenerowania, znikczemnienia,
zbarbaryzowania i upodlenia czowieka. Nam, ewolucjonistom, ludziom wolnym
od religii, marksizmu, pojataskiego masonizmu i wszelkiej innej taniej
ideologii nie trzeba mwi kogo mamy kocha. My, ludzi nieszlachetnych,
psychopatycznych, prymitywnych, zych, moralnie upoledzonych kocha nie
powinnimy. Powinnimy kocha przede wszystkim szlachetno, rozumno i
ludzko w czowieku.
Biologiczna ewolucja naszego gatunku wyposaa szlachetnych ludzi w dobre i
bardzo silne uczucia blu odrazy, blu wstrtu, blu pogardy, blu wstydu,
blu agresji, poczucie godnoci, honoru, pikna, taktu, smaku, humoru i w
wysz inteligencj po to, aby ludzi nieszlachetnych, gorszych, moralnie
niskich nie akceptowa, nie kocha, nie polubia; aby a do ogromnego
blu odrnia plewy od ziaren; aby zdecydowanie odrnia ludzi gorszej
kategorii, aby odrnia ludzi zych, upoledzonych moralnie, mao
inteligentnych; aby odrzuca ich, pitnowa i trzyma z dala od siebie.
Ewolucja naszego gatunku wyksztacia te dynamizmy po to, aby nie
doprowadza do anarchii rozrodczej; aby nie miesza z ludmi niszego
rzdu naszych lepszych, szlachetniejszych genw; aby nie niszczy naszej i
naszego potomstwa szlachetnoci; aby Ewolucja Czowieka nie zatrzymywaa
si w piekle degeneracji, zbrodni, ponienia i upodlenia ycia. Ewolucja
naszego gatunku wyksztacia te dynamizmy po to, aby nieustannie podnosi
warto czowieka i jego potomstwa. Ewolucja kontroluje wiat. Zatem nie w
niebie, lecz w genach gromadmy skarby swoje.
¢ WARTOCI EWOLUCJONISTYCZNE. Prymitywna, ciemna i za ideologia
chrzecijaska i guptacka ideologia marksistowska gosz, e potencja
dobra i za jest taki sam w kadym czowieku, tymczasem jest on inny w
kadym z nas ju w momencie urodzenia. Wartoci s w genach. Przywracamy
tu wielko, godno i majestat najwyszej wartoci jaka istnieje na
Ziemi: genetycznej szlachetnoci czowieka. Podnoszc spraw genetycznej
wartoci ludzkiego ycia przywracamy czowiekowi, prawdzie i
wiatopogladowi naukowemu rzeczywisty, ewolucyjny sens i cel ludzkiego
ycia, jakim jest cige podnoszenie genetycznej wartoci, jakoci, dobra,
pikna i szlachetnoci czowieka. Celem i sensem ycia jest ewolucja
ycia.
¢ OCENA LUDZI PRZEZ PRYZMAT WRODZONYCH KATEGORII ETYCZNO-MORALNYCH.
Bez
kategoryzowania ludzi (dokadnie tak, jak kategoryzuje nas natura,
biologia) na szlachetnych, pospolitych, podych i potwornych z natury, z
urodzenia poznanie czowieka nie jest moliwe. Aby zrozumie czowieka,
naley zrozumie przede wszystkim kim jest czowiek szlachetny i
psychopata. Trzeba zrozumie szlachetno, pospolito, potworno lub
bestialstwo wrodzonej natury ludzkiej. Trzeba zrozumie, e psychopaci s
li z powodu zych genw, i morduj z powodu zych genw.
¢ DOBRO I ZO. Ewolucja kontroluje wiat. Ewolucja jest
uszlachetnianiem.
Jest procesem biologicznym, ktry z niszego bytu tworzy wyszy byt.
Zatem sensem ycia jest ewolucja ycia. A wic w wyszoci jest nasze
przeznaczenie.
Ewolucjonistyczny porzdek wiata ma charakter etyczny poniewa dobrego i
szlachetnego czowieka tworz procesy ewolucji genetycznej; zego i
podego procesy degeneracji.

A wic biologiczna ewolucja gatunku ludzkiego ma charakter i wymiar
etyczny:
dobro jest atrybutem ewolucji, zo degeneracji.
Dobro rodzi si z dobrych genw a zo ze zych genw.
Celem ewolucji naszego ycia jest podniesienie bio-etyczno-moralnej
wartoci czowieka.
I tak oto zerwany jest owoc z drzewa poznania dobra i za: z drzewa
ewolucji ycia.
I weszlimy na dobr drog: na most ku wyszemu bytowi.
Zatem nie w niebie, lecz w genach gromadmy skarby swoje.

_____________
New York, maj 2000 r.