Vous êtes sur la page 1sur 180

வா ச பா

This book is protected by copyright act. Please do not share this download with others.

இ த தக உ மப ச ய ப ட . இத ன ம றவ இ ணய ல அ த டா .

வா ச பா
பாக -2

ன பா க த றயாக அ பா க வ த பா தா ர .

''என கா ச பயமா இ ர .''

''எ ? கதான பா ஒ மன சாட எ ன அ ள ப ண வ அ ம கா


பா தா ஆக ஒ த கா ல க.''

''அ ச ர . அ ம கா எ பாற த மா?''

''ப ற .''

''அ ம இ ல, ப வ ற . அ தா என
ய . வ ற !''

''ஏ பா, வராம எ க பா வ !''

''அ ம கா மாய தச . ப ற தக ப ன ட மற க அ .''

''நா அ ப ப டவ இ ல பா. அ ம கா ல ய இ வ
கவ ல பட களா? எ ப பா சா ய ? ஸ் ட சா ல பா ற , கா ஸ்
ச அவ க ள ர வா க.''

''இ ல ர . அ க பா டா. அ த தச ல ஒ ற பல வ க
இ .''

''எ கஒ சா க பா கலா .''

''மா ட ! என ப வ '' க டயா க ர ட


கா டா . '' ல வ ள ல த மா மா ஜ வா க ல நட க
வ .''

''அ பா, உ க அ ம கா லஇ எ ன வ சா க?''

'' தா ! ஜய , க . உன ஏதாவ அ ம கா ல இ அ ப
சா ல மா?''

''அ எ ன மா சா றா ள ரஸ்- க ?''

1
வா ச பா

''இ த க உ ன பாகா !'' ஜய ய இ


ழ த ட பா பா ஒ மா இ த . ழ த ய க
ப , அ பா ப க பா ப கா ள, ச! அ ப எ லா
ன கா த!''

''ர கா ச த யா வ யா?''

''எ ன பா!'' சா ஸ் ரயா க ய கா தா க .

''எ டஒ ச ய ப கா க .''

''ம தா வஅ கச க ய ச ய டா . அதா ன?''

அவ ச அ பா ''த வாஸ் ளவ ! எ மன ச க!
அ வ ர ச தாஷ தா .''

''அ த காத க த ய லா எ ப வா பா பா. ஒ வ ஷ


அ ற இ ப ன பா தா எ ன பால ஓ அ டா இ க
யா . கவல ஒ ப காக த கா ல ச க இ த பா ! ச!
அவ எ க க பானா என க ன!''

ஒ ப ப பா ச பவ க ள ச அ ழ த . ''அ ப பா
வ யா...? ல ட பா . அ த ட பா ந ப ப ரமா வ க ல?
பாஸ் பா , ராவல ஸ் ச .''

''அ பா க எ த ன ப யவ ” எ றா அவ க ய ப . ''இ க ,
பரவா ல'' எ தா .

''எ ன ஸ் ர ப , உப தச த அ ம கா பாற காலா


இ , ரயாண பண சக க வா த ...
இ த ய லா எ ப பா நா தர பா ற !''

''இ ப ச ம டலா ஆ க! ஹா எ நஸ் . அ ம கா ல


இ ஷ் ம ல ப !''

அவ ர தய காம த ட வ பா இ த . ச ரதாயமாக 'டா டா'


கா னா மான ப ல வ ர அவ மா பா
கா பா எ தா ய . க ந ச அ ட த . எ கால
த யாதத பய வ கனமாக இ த . த மான பயண . ஏ பஸ்ஸி
ரமா ட வ கல ய . ஸீ - ப ட ண னா . ஹாஸ்டஸ் கா த
ப ச க ட தய னா . ட ஜ ன வ ய ச ன
நகர அ பா அவ ன ஸ் ரமாக நக வ பால தா ய .
இ பா த அவ ச த ப டவ பால தா உண தா .
ச ன வட க அ க ச ராதவ எ தாளா ளா எ ஒ
ட மா கா அ ம கா மான ம டா .

ப பா ஸாஹ ப மா ந ர ஏ ஃ ரா ஸ் மான
ஏ கா டா . இ த மான அ த ட ப சாக க யாண ம ப ணலா
பால இ த . உ ள ஒ ப ர பா ஷ ப ய . பய ப க

2
வா ச பா

க ட பா ட ச டஅ உயரமாக அ கஇ க உல னா க .

ர ப இ த ன ர தயாராக இ ல. பகலா இரவா எ த யாத


மா ப ன ம நர ரயாண . பா ஸி இற யதா எ ன? எ பா தா
யா ரா அவ ன எ , ''இ தா வஜி ட ய சா பா '' எ ளாஸ்
ளாஸ் காக இ ல த ழக ள சம பான பா
இ ற எ ன ழ ம எ ப ட மற பா . மான ள ய
னதாக ர பா மா கா னா க . ' ஹ பா ' வா கா ள
த யாம , அத ம ன சலன க ள அ ர க பா
கா க, ர ச - ட க ட அ ஒ காத க த. எ த
க யாண ப கா வ பவ ப ழய காத . காத ! ச!
எ ன ஒ ள தனமாக நட கா ட ! ம தா
ட க லஎ அ ஆகா ய ப ஓ அ ம த கா ல ட
ய பா ...

ம தாவா! யாரவ ?

ஜஎ ஃ க மான லய இற தமாக 747 மான ம ல ச ய


ஜ ன வ ய யா நகர ம ல அ ச த . உயர றய அ த
ந ஒ ம ல பா கா வ ச எ ப ந ச ர ய க எ லா
நகர மகா வா சார க எ ப லனா .

மான த ர தா ட பா ச ற ய . மான லய அ ப
வ ள ன க, ம ட ம ப ப வ க அ லய மான
ரத பால ம ல நக கா க ல நாட, அத வாச ல ஓ இய ர
க வ அ ண கா ள தா 'பாவநாச ஏ ஸ் டா ஸ்' ப உட
பாஸ் பா , க பா ற உப கா த க ; வ த ழ ற
ப , ஒ நா சவர ற த க , க ள , ஆயாச , கா ச பய , கவ ல எ
கத பமாக மான த வ நட தா .
க க கார ம பா தா க னா னா எ இ த . எஸ்க ல ட
அ ல அத பய 'வா வ'யா அ கா வ க தய கமாக இ த .எ க
பாவ எ மான லாம அவ க எ லா ஊ த ச
தாட தா . ஒ க அ கா அவ பாஸ் பா ட க டா . அவ
ஆ ல இவ ய ல. இவ ஆ ல அவ ! 'ச ப ' எ
ர , ' பா' எ றா . எ க பாவ எ ப ள க ல. அ
க ள சா யாக வ கா நட தா . நட தா எ ப த ட,
நட க வ க ப டா எ றா தா பா .

அ ம கா த க ணா கத ர ப தானாக வ ற
வ ட . ஹா வ த . அ ர ப பா ம அவ டய அ
கஸ் ஊ வ த . அ த கவ கா ர ப அ ம கா
தயாரானா . த அ பா கா தந ப பா ச பா க வ .

அ டயான ஸ் க உ கா கா றய ஜன க
வ சயாக கா பா உ சாகமாக பா ப வ த பா தா . ய
பா கலா எ தா , அ பா கா த ட பா எ 212 987 9254
பா தா ல பயமாக இ த . ஒ கா பா அ ச த ர
மா ள பால அ த க எ பா தா . கா பா த த
ப அத ஒ ச ர ம எ த . ப ஏ தா ஒ
கா ச பா அ தஎ க ளந க லாம ப ட ஒ னா .

3
வா ச பா

''தய ச இ ப த ச பாட '' எ ற ஒ ர .

'' ஸ் நா இ ப த ச தா பா ட எ ன ற .

''தய ச இ ப த ச பா '' எ ற ஒ ர .

''எ ட இ நாணய இ ப த எ தா கா யதாக ஞா...''

''தய ச இ ப த ச பாட ' எ ற ர . கா ச நர


ம றா க '' ஈ ... ஆ இ ர ?'' எ ற ம றா
ப ர .

''இத ஒ ப இ ப த ச பாட சா னா '' ம ல


ஆ ல ப னா .

''அ ப ல. க ட ர ! க பா ட ப ச . இ தா,
அ த த ற .'' - ட பா அவ க ட நாணய த ய .
''இ பா இ ப த ச நாணயமா எ பா பா க !''

''தா ஸ்! க க டரா?''

''இ ல, நா ம த ல தா !'' எ த ம ன.

ர ப கா பா க த நாணய த த த அ த
ஓ ட ச ம ப அ தஎ க ளஒ பா தா .

கா ச நர ஒ றஒ றயாக அ த பா ம ன ''அ லா!'' எ ற .

'' ம ந இஸ் ர ப . ஐ ஸ ஆஃ ஒ ஸ்ட கா தராஜ் ஆஃ


பாவநாச இ ன வ ஸ் ஆஃ ட நா இ யா...''

''ராஜ் மகனா ! த ல ப ச ! எ கஷ்ட ப எ க ஊ இ ஷ்


பச ற...''

ர ப அ த ஆசா ய பா காம ல ய பா ட . ''ஸா !


ரா ப தா ஸ் ஸா ! உ க ஊ ரா ப ழ பமா இ ! வ த உட ன ய
க ட அத !

''எ க இ க?''

'' மான லய ல''

'' ஜஎஃ க தா ன?''

''அ எ ன வா ஸா !

'' ஜஎஃ கலதா வ ப... எ த ட ன ?''

''அதா ஸா , இ ரஷ எ லா ச ப வ யஒ ஹா ...''

4
வா ச பா

''இத பா பா, இ த அ டயாள பாதா . இ த ஊ ல எ லா ம ப ;


ஜஎஃ க மான லய ஏக ப ட ட ன இ . எ த ஃ ள ல
வ த?''
''ஏ ரா ஸ்''

''ச , அ க யஇ . லக வ லகா த.''

''நா டா ஸி ...''

''ச தா ! சா த ய எ வ க வ ! நா இ ற
அ நா ப த ம ... இ த ஃபா மா ய லா வ டா .''

''நா ப த மலா!''

''நா ப த ம ற இ த ஊ ல ர . அ க ய இ . வ ர .
எதாவ சா யா?''

'' வஜி ட ய ஸ் கா தா க!''

'' ச த ! வ ளா வ கற த ழக எ லா கா பா க ள, ச ,
உன ந லத சாதமா தயா ப வ க ற . கா வ ர !''

''ச ஸா , வ ரவா?''

''ச தா ! வ ட னா, நா உ ன எ ப அ டயாள க ற ?


இ ற ப க ல ஏதாவ ஒ அ டயாள கா !''

'' ஹ ஸ் ர எ கா எ ஸா .''

''அ பா அ டயாள , ஹ ஸ் ர எ கா டஸ் ப க ல


க லப ச ட ஓ இ ய இ ளஞ !வ ர !

ன க ட ட பா ன வ த பா அ ம கா அ வள
அ த ல.

மான
லய ம ஒ நகர பால தா இ த . ட ன ட ன
ஷ பஸ்க ஹ ரா வாச ட கத வ ற ரயா க ள
கா கா தன. க ணா வ ய கா க . கா க ள கா களா
ர கா க, இ த ப க னா ந க ஏ ரா ள க ஏ தா
பா ம க ட பால இ ற தன. வ ச அ க க வர
ஊ க பா னா பால தா ய . ஓ ட க அ ழ
இலவச ட பா க வ சயாக ஒ வ ரா கா தன.

த வ கா க பா பா க ப ய 'ஐ ல யா '
தா பால த லம வ கா ஊ ன கால க
நட வ ள கா . த ல வ யாக கா ர த
வ ஸ் அ கா ஆ ள கா பா , அ

5
வா ச பா

கா காச காச எ நா ட நட ரா ப ம . உலக ள


அ த ன கல ஜன க .

ர ப த க ஸ அ ண கா ச நர உ கா தா .
கதகத பாக தா இ த . வ ய பா இ த . வ ர பல
மா க டட ஒ கா க மா க சாமா பா அ
வ க ப ப த த . வான நகர தா ஒ ப க, லா
அப தமான உயர தா கா த .

“ தா ன பா ர ப ?''

னா . ''பா த உட ன க ட . அ பா உ கா
இ ய! எ ப ச ய எ லா ? இ யா மாத மா ம ழ
ப இ தா? இ ராகா கமா இ கா களா? எ ஜீயா
ச யமா?''

ர ப எ றா . இவ மா நா ப அ இ பால
இ த . த ல ச வ கயாக இ தா . இ ற ய …¤
…¤வா சமா தா . க வ ர ம ற ப ய பா தா .
அ ஈ எ ஆ ல எ க எ தன. ஜீ ஸ் அ
ஓ ட கார „¥ க அ தா .

''எ ப மாக ரா . உ க பா ட ஒ ப க . எ ப இ கா
கா தராஜ்?''

''ந லா கா ஸா . உ க தா ரா ப ரம ''

''அ ம கா கா ஓ வ ற ரம தா எ ன? அ காக
மா வா தக ள ச யா த. ர வா. தகாத இட பா
ப வ க . பா லா பாக னா அ ரம யா . வகமா
வா'' எ அவ ப ய ப கா ரவாக நட தா ர ப .
அவ ஏற றய ஓட வ த .

அவ டய கா ளமாக இ த . நா ப க க ள ப
கா க, அத ஸீ அவ ப ய கத வ ற
உ கார வ ஸ் ய க இ சா ய ன பா
க ட . உட ன ற ப ''ந ல வ ள... பா ஸ்கார பா க ல. டா
ப பா பா . அ க த டா . ப பா க. கா ச
வகமா பாக வ .

ர ப இ பா த ட 60 கா வ த பா தா .

''எ க அ ஷ ட உன ?''

'' யா வ ஸி ல ஸா . ராƒ¤ வ ஸ் ஆஃ ஸினஸ்


அ ஸ் ரஷ .''

'' ஸினஸ் அ ஸ் ரஷனா...? அ ச க! அஸிஸ்ட ஸ் ட தா?''

''இ ல ஸா . இ இ ல. கா கறதா சா கா .''

6
வா ச பா

'' ரா ப கஷ்ட பா, ரா ப காசா . ட ஸாஸ் ப க கா ச ஷ ஃ


ற சலா இ ம!''

''இ க ட அ க இ ல ஸா . அஸிஸ்ட ஷி ட ற ந ல
சா ஸ் இ எ கா க. கா பஸ்ல வ ல ச யறதாக
இ க .''

''த ட யா?''

'' ட சா பா !''

''எ ன பா க ற? இதா யா !''

கா பா தா மா க டட உ த ய ல.

'' ர பா இ கலா !''

யா க நடன ட. ச ர ச ரமாக ஆ ர ள . க ல வான த ஈ


ய கா ஸ்த ப க . ஆ வ ச கா க ப ப ட ப ப
ஒ கா எ லா ம அ ப ம வக !

'' ந வஸா இ ஸா . த ல இ த வல ப க ர க ஒ மா
இ .அ ற இ த ன வக !''

''இ கதா இ யா வ ட கா ஓ டற லப .''

''ச ஏதாவ டய பஸ் ஆ டா?''

''இ ஸ்ட சா க ! பய படா த. டய எ லா ந லா தா வ கா .


எ கஇ உ ஸ் ?''

''ச அ த ஸ் ஸ் பா த . த மா உ க ?''

'' சா கலா . யா உ ள தா இ . எ ன த ப க
பா யா?''

''ஏ ஸா ?''

''இ த நகர பா லாத ஷய க ரா ப ஜாஸ் பா. இதபா ... கறா பா .''

ரா டார த யாக க ர கா ஒ ப ப ச
கா தா .

“†¤ க ''

''அ ப னா.''

'' யா வ த தநா ள த க வ டா .''

'' க எ க ஸா த க?''

7
வா ச பா

''ஸ்டா ட ஐல தா பாக . கா தராஜ் மக ஸினஸ் அ


ப க பா யா? வ வ ! நா உ க பா வ பால அ த
ரா ஜ ல வ ச தவ தா . அ க ய இ த னா இ நர
ƒ¥ ய இ ஜி ய ஆ பனா? எ த ன ச பள - எ றா?'' எ
தா . ''இ க ட பா க என ல மாத க எ டால ஆ .''

ப ப எ ப ச ள க க வா ல அ ட த பா கா ர
வக ற னா மாக ரா . ''பால ள ழயற
னா க ப க ட , ஒ ணகா டால . யா நகர ரா ப பா ப ...
எ லா கா வா க. என ன வ தாக . டா க வா
வ ட '' எ மஷி வா பாட, த தானாக லக, ரமா டமான
பால ழ த .

'' வரஸா னா ஜ். உலக ல ய க ளமான ஸஸ் ப ஷ ஜ். 4,260


அ .''

எ ஸ் ரஸ் வ, வ, பா க வ எ எ ன எ ன வா எ க ள ய லா
யாம ய பா தா . '' கா ச நா ல எ லா பழ . ய கா
ஓ டலா . ந மா க லா ஓ டறா க.''

''ந கார க றய ப இ கா களா ஸா ?''

'' றய ஜரா கார க, ஸ தா தா ஜாஸ் .''

''த ழ க?''

''இ கா க. எ ப பால த ச க அ ம ளயா


கா , பார , சஷ காபால க ச , யா ல பா யராஜ் பட
பா ச யமா ச ட பா இ கா க. ஏ , உன
யா ரயாவ த மா?''

'ஒ யம த 'எ மன சா கா டா . '' த யா .''

அவ டய க அ ம யான ற த ப இ த .
ளா பார பா ஏ கா ர அவ ப ய ப கா
இட கயா சா பா ற உ ள ச வத யா
கா ச உ ற த . உ ள பான ம ப டா ட, ''உ கா பா
ஸ்கா ஏதாவ சா ட யா, இ ல, நரா த சாத தானா?''

''இ ல ஸா ... ச ஸா ''

''எ இ ல? எ ச ?

''சாத ம சா ட ற .''

'' ! ஆனா ய ர அ ம கா ல மா ச சா ட பழ க.
வஜி ட ய இ நரக . ஸா ஸா வ ள சா டா
ப ய .''

ழ த ம ச மயல ற த த . அ ல னா பால ஒ
ப ய ஹா இ த . பஸ் ம பா ப க த தன. ம

8
வா ச பா

பாக ப , கஸ் எ த த யாக இ த . வ


கா ப பா த . ட ஷ ப சாக இ த . '' த ல உன த
சாத . எ ன பா க ற?''
'' ரா ப ப சா இ ஸா .''

''ஓ ஆ கா ச அ க தா . டா ட கா பா றவ ர இ ய
த கலா .''

'' கத யா இ களா ஸா ?''

''ஆமா பா. ஒ வ ஷமா த யா தா இ க '' எ றா .

கா ச நர ம னமாக இ தா . ர ப அத ம க ப
அநாக கமாக ப ட .

'' ! ல ஸ் ஹா த சாத அ ஊ கா !'' ம ச ம கா த


வ றய வ த சாத வ தா . ர ப க ர சா டா . ''
ல இ ?'' எ றா .

'' வ ஸா !'' ஃ ஜ்ஜி ஒ பா டா இர ழ தக


கா தன.

'' ச வ அ னா! எ ச ல க க.''

''ஊ பா கா களா?''

''இ ல... அவ அ மா டா இ கா க! எ ம வ வா க.''

ஒ ஷ அவ க க லசாக ர வ பால தா ய .
ச ட , ''ஐ ளா கா ... ரா ப த யா இ பா
அ பா ... இ த என ரா ப ப . அ த யா
இ றவ ... எ த ன நா வ னா இ கலா . ஸ்
டா வா ஸ்கா ?'' எ தன அ ர ளாஸ் ஊ கா அ
ஐஸ்க க பா கல கா டா .

''அ பாடா! இ ப தா உ க ல ஒ ஜா ள . சா , உ க பா எ ப
இ கா ? ரா ப ந லவரா ச! இ யா எ ப சமா றா ? அ ற
இ யா எ ப இ ? எ ன மா ஆ க ளா வரலாமா? எ . .ஏ
ப ச எ ன ச யறதா உ தச .''

'' பா ர வ ய தா ஸா .''

''ச தா ... அ க இ க த வ ல ட மா பா? இ க ய இ . ஸ்


இஸ் எ லா ஆஃ ஆ ப ஸ்... பண , க க.''

''எ க பா ஸ் டா சா கா ஸா . ச க யாட
வர .''

'' பாகமா ட. இ க இர வ ஷ இ டா
பாகமா ட. இ ப எ க ஸ ய எ க. ஒ வா வ ஷ
பாக தா ப ர வ ஷமா இ க . இ பாக ய! இ த

9
வா ச பா

தச ஒ பா த பா . பழ கமா னா டற கஷ்ட .
ந ட ந ரா ல ஸி யா ரா ரா பா இ ற பா
தா . பாசாம தரந பா ரலா . கா வ ல கலா .
ச பா ச பா . கா லல மன மா , யா அ ப ப ட . கா த
மா வ ஷா வ ஷ ய கண ஜன க வரா க.. பாறவ க
கா ச ! இ த நகர இ லாத சா க இ ல, இ இ லாத சா க ட
இ ல. ஆனா பாற ரா ப கஷ்ட .''

''பா கலா ஸா . என இ இ த ஜ ர ப ர ல.''

'' க வ தா?''

''இ ப எ ன பகலா, ரா யா?''

''ந ரா . கா ச நர பா பா சா ட யா?'' எ
ரா சச கா பா ஊ கா தா . ''அ ம கா உ ள அ த ன
த ழ க ள கண க ஒ டர ட தயா க பா ற . பா பாக
வ டாமா? நட த த எ லா மற க வ டாமா?'' எ றா .

அ த ன ஸ் ய ஒ ர மட , ''இத பா , உ ப ட
மற அ ள!''

''ர ப ஸா .''

''காத ப யா ?'' எ றா .

மாக ரா க ளா…¤ட சாபா உ கா கா , அ இ த


மா க ரா சாதன த எ அ ப ட ன அ த, ச ர
எ ர இ த . . உ ப ற . ''ப சான இ . க . .
இ . யா இ .எ வ சா ?'' எ றா .

''எதாவ ஒ சா . என எ த பா தா ஆ ச யமா இ .''

அவ இ ப ட க ள ஒ த ஒ த, அ க சான மா கா ட வர,
'' பஸ் பா பா க யா?'' எ றா .

வா எ த யா ம கா ட ச ப த எ ய அ த ச யாக ஒ
க ப அ பத பா ஓ னா . நா பதா ர ஜன க ஆரவார
ச , கா அ ல ம னஜ , அவ ம கா ட, எ
ம கா டவ ப பா பவ ர நா ரக ய ப னா .

''இவ க ளா எ ன த ம இ கா க?''

'' க லஅ ல க சா... இ த க தா உன ?''

10
வா ச பா

''இ ல ஸா ... கா ச கா ச க மா இ .'' அ த ப த


அ ள பர ட . ''நா ரா கம ஷிய தா . எ லா என
ந ஆ !''

''ஆ ஹஅ அ ப ஜ !'' எ ச பா னா .

''நா க ட ப சா ல ல ய...!''

''எ ன க க?''

''காத ப யா?''

''காத ன ஏ தா அம கள ப ண ஸா . இ ப ச யா
பா !''

''ச யா பா ல! ச தாஷ ! இத பா . நா வயசானவ சா ற ; இ த


உலக யநலமா இ க . அ பதா பா ழ க . 'எ ரா '
ப யா?''

''இ ல ஸா .''

'' ற ,ப பா . இ ப எ ன கமா?''

''ஆமா ஸா . கா ச க ள பா இ . ள ல க ப த ல!''

''ப க'' எ ப ட அவ ப க அ ம ஏ க ஷன ர
எ ப த அ ம ச றா .

ச தமாக இ , க ணா வ ய ஓ லாத கா க ம னமாக


ச கா தன. ய தச த ரா . எ பா
அ ட தா கா ச அட யாக உண தா . ஒ த வாச ன
இ த .வ ற லசாக ர ய .

கா ச நர இ க தா . அ ம கா அ ம கா எ
இ தா அ ம கா! எத காக வ ற . ப பத காக! அ த ப ண
ப இ ம பா எ ண டா . மாக ரா உ சாகமாக இ தா
அவ க க ஒ வ த ஸ் ரமாக இ த த கவ றா . ம ன
உட இ ல. அ ப ய றா ? மாக ரா அ ம கா வா த ழ க
லாச க ள ய லா ச ஒ டர ட தயா றாரா . அ ம தா
ராதா ஷ எ நா! வ டா . உற பா!

எ ன ஸா டா த ம !

னஉ க ப சா யா.

எ ன க யாண ச க பாறதா ன?

ஆமா!

அ தா அ த மர த பா கா ச ச ல இற டா ந ம யா
பா கமா டாதா ன?

11
வா ச பா

ஆமா !

அ த ச ல பா உ கா வ வ எ ன ஸ் ப யா?
ர ப த ல ய இ ப அ ப அ ச கா ன க ள
ர னா . 'இ னா த ம ன . இ னா த ம ன ' எ ப
ப சா கா டா . இ பா இ த இர அ ம கா எ கா
ஒ ப அ த ராதா ஷ அவ ள...

ர எ அ ம கா வ க?

ப ற ... ம தா வ ப ற .

அ பா காத கற Nature's Way of ensuring pregnancy!

பா டா .

அ கா ல எ ம பா த பா ந கயாக இ ல. ''ஸா ! ப ம
ஸா ! எ பற எ ன ஸா ?''

'' மா . உ டய அச என த . க மா
இ டன.''

''உ க ஆ ஸ் இ லயா?''

'' சா த ஸினஸ்! எ ப வணா பாகலா பா ல ய எ லா வ ல !


அ ம கா ல வ எ ப யாவ ஒ ட. பண ச பா ற ஒ
ரமாத ல! க ல ட பண ப ணா ஒ த பான வ ஷ !
அ த ப அ ற சா ற . கா சா இ ஸ்ட கா தா எ னால
. உன ஸி ய வ னா ஃ ஜ்ஜி இ . எ சா
தய கா த. உன கா லஜ் ல எ ப சர ?''

'' க ழ ம ஸா !''

''அ ப இ யா பா க யா?''

''அ க லா அ த ன அவசர இ ல ஸா ! ல ய இ க . .
பா .''

''இ ப நா ம நர . . இ . யா ட ஸ் இ .
பா யா?''

''அ த லா எ க ஊ ல ய பா தா ஸா .''

''எ வணா இ , டஇ . இஃ ஃ ல இ !''

'' . .ல எ ந லா இ ஸா ?''

''எ ன க டா... நா ஸ் ஒ தா பா ப . பாஸ்க பா . ய ஸ்


ஏதாவ வ தா பா ப . அ வள தா . இ ல னா ப யமா அ
இ த ப ! ஆனா அ க ஒ நா பா . ந லா வ இ . நா

12
வா ச பா

ஆ ஸ் வ ர பா ம வ ற . எ ன? யாராவ கத வ
த னா ற கா த. ப றவ களா இ பா க. இ ல. க பா யா ல
ழ தக ச ண தர டா னஷ க வ வா க! யா கத வ
ற கா த!''
''ச ஸா .''

பக வ க ட க ட . . பா தா . ர ல வ தா வ
ரா ரா . வ ண வ ணமாக யா ரா கா ம ப ண ஸ் யா சய க .
ப க ப தா க . க ப ச பவ க காத தா க .
க ப க நடனமா னா க . ள பர ! ள பர ! இ ப நா ம நர
பா தா ஒ ர நா ப ய பால தா இ த . ந வ
ஒ ற எ ட பா தாட அ த . எ கலாமா
வ டாமா எ யா அ காததா எ 'ஹ லா' எ றா . ஒ
ப ர , ''ஹா மாக ! ஆ த ?''

''ம க . நா மாக இ ல. ஸ்ட மாக ரா இ ல.''

“†¥ இஸ் ஸ்?''

''எ பய ர ப . அவ டய ந ப . ஏதாவ சா ல வ மா?''

''பா ரா டதாக சா .''

பா பரா எ எ கா டா . எ ர மாக ரா ம ன பட த
பா தா . வ ள கா . மாக ரா ம அ ண கா இர
ழ தக க, ம ஜ ம வ த தபா ஏக ப ட க
இ தன. ர ப இ த மா பா ப கா ச ற உண யாக
இ த . ஓ அ தர க எ பா ப பால இ த . ஃ ஜ் ஜ
ற தா . றய பா இ த . த தமான க வ கக . ஜஸ் ச க ,
சா ல .

கா ச ரா பா சா டா .ப அ க இ ல.

க ழ ம மாக ரா அவ சர பா கா ல ஜ சா அவ ன
வாச இற ச றா . ர ப ம ல அ த வாச ல அ உ ள
ச றா . அ ம கா அவ ப த ன ! க வ த
க த வ ரபட எ லா பா 'ஆ ஹா ' எ இட ந ப
108-இ ஹா ட எ பவ ர எ ட ர ம ச க வ எ
த . அ த க டட த பா தா க எ
ர யகமாக சா ட யாதப எ லா யா க டட க
பால தா இ த . க டட க ஒ ற ஒ கா ய க ன
பால ந தன. 'எ , ஒ . ஸ் ஆஃ ஸினஸ் அ ஸ் ரஷ ' எ
உயர அ ழ கா பா சாலமான ப க த ள
எ த . பல மர ழ கா தா க . இவ க ள லா
மாணவ களா!'' எ லா ர ஸா எ ட வ பால வா டசா டமாக
இ தா க . அ மாரான அள ஒ த ன த த 'ஆ
ஹா ' வ க டா . அவ தா ள கா ப க
இ பவ ன பா தா .

''ஸா க எக !''

13
வா ச பா

ம ப க டா .

அவ இவ ப ஆ ல ய ல. க இ க த த
கா னா .
''ஓ! ஆ ஹா ? ட த ஆ லஃ !''

அவ க ள க க வ வ டா . கா டயாக ஆ ஹா எ
அ ட பா த . அத உ ள ழ தா . ஒ க டட
இ னா யாச ம இ ல. கா டா ல கா ற த .
கா கா காலா ஷி இ த . எ லா அ றக ஒ ர மா இ தன.
அ க க வ க த ல ராபஸ க ப ட க மா தன.
ந ப 108-ஐ க உ ள பான கா ச ர பானா .
அவ எ பா த ஓ ஆ ஸ் அ ற ய. அ க பா த ஒ வ ப ற ய.
உ ள அ ட க ப டாக இ த . சய க வ ச பர ஒ ர
ஒ சார க கார க பல க ம பா க, அ எ இ ப
கா ய . வ ப ற அ க க பல உ கா தா க . எ லா
ர ப உ ளவ வ த க கா டாம பா தா க .

''ஓ நா!'' எ ர க ட . பா க தய கமாக இ த . அ த


க க எ லா ம ராதமாக இ ப பா தா ய . னா கார க
த தா க . ல க ப க , இரா ய க பால இ வ , தா ம தா
இ ய னா! டஸ் க அ ர வ ட இ தன. லசாக ச இ க
த த யாக ழ நா கா க இ தன. க பல க அ ட
ச ர ம ஜ இ த . அ ஒ ப கா ல கா த க ள
அ கா தா . ர ப ய பா தா . வா எ அவ ன ச ஞ
ச தா .

ர ப அவள ச த க த த கா தா .

''ர பா !'' எ அவ பய ர வா த தக எ
கா டா . அவ ட அவ வகமாக ப ய அ ம க ஆ ல ய ல.
க ஒ ப ய ல த தா . மா அவ பய எ ய ட ச ர
ளாஸ் க பா னா . ப தா ப டால தா றா ச
ச ள எ ஒ ப ய இ , பா ப ப , உ றக ப ட க ,
ஸ்கரா பா எ எ ன ன வா வா க வ யத அவ ய த
உண ய .' ம ஸ்!''

ர ப இ த ராவ ஸ் ச க ள மா கா ள ல.

''ஐ க இ ராவல ஸ் ச ஸ்''

''ஃபா வ டால ஸ்!'' எ றா ச க யாக. ''ஓ க! ச அ


. நா ரா ள !''

''வா ஐ ந ?''

'' வ ஃபா ராபஸ ஹா ட !''

இட த னா . அ த க க ம ப அவ ன பா தன. எ லா ய
க க . ராத க க . அவ வ ச த த ய வ ப பால

14
வா ச பா

பா க க . இ ல நா க அவ ட க ப சயமா ,
அவ ட அளவளாவ பா க க .

''இஸ் ந ப ட ?'' எ ஒ ர க ட .

'' நா'' எ தா .

''ஐ தா ஆ இ ய ஸ் ஆ ப ட ஸ்! ஆ ஃ ர பா ஆஃ
இ யா?''

''ட நா ...''

''ஸி ட .''

ர ப உ கா த பா உட ன தா .

'' வ க ர பா !''

ழ த எ க ரய தன ப ட பா ர ப ம ப த மா
தா . எ லா தா க . யா ர பா காம நா கா ய
ப சா உ கா தா . உயரமான ஒ மாணவ அவன
உ கா , ''ஹா ! ஐ ஸா ம கய ! கா ஸா '' எ க கா தா .
''அவ க ள ம கா த. ளயா ளவ க . வ வ ய
ச யா '' எ றா . ர ப க க கா ட க ர அட
கா வ க ரமமாக இ த .

ராபஸ ஹா ட ன ராபஸ எ ஒ கா வ ரமமாக இ த .


இளவய னராக இ தா . க ணா லாம க ட பா க,
கா ச ம சளான ப களா த பா க ன க க ச வய
கா ய . வ த உட ன ம ஜ இய பாக உ கா கா டா .
த னஅ க ப கா டா .

ர ப த ன ம ல பா தா . தா நா ப ! அ த
ƒ¥ வ ர இவ க ளா ச பழக வ . த அ பவ ம நராக
இ ல. எ லா ட ஒ த ராத இ ற .ஒ த ம த உண
இ ற . த ன எ லா தா வாக பா பதாக தா ய . ம ல
ராபஸ ஹா ட சா வ கவன ச னா .

'' க எ லா எ ன ந க வ ய ல'' - ம ஜ
சா கா ச ற ப க கா யா ர பா காம
பா வாக ஒ ச பா கா ப னா . '' க எ ன
வ தா பரவா ல. க இ த ப எத வ க
எ ப த உண தா பா . உ க அ ஷ்ட கார க இ தா ல
தா த லவரா க . ல தா . எ வ வ பா கா , ட
அ வ வ ந ல . அ த நா ற . இ , இ த

15
வா ச பா

கண , உ க ப தாட ற . நா ள நா ள எ ஒ
பா வ பய ல. என வ, உ க த அ ஸ ம இ பா த
தாட ற ...'' எ க த க தயாக கா த க ள வ உ ள
மாணவ க ட கா க, அ த கா த க கமா ர ப ஒ ச
ட த . அ த ப தா எ தா ற ல. ' ராƒ¤ வ
ஸ் ஆஃ ஸினஸ் அ ஸ் ரஷ ' எ த ல கா ஏ தா
ம க ப வாலா ல இ ப த வ இ த
ல எ ன ச ய வ எ ஆ ர ஐ வா தக
இர நா கா க வ எ க த . ர ப ம ல பாக
இ த .ஒ ம சா தராம இ ப ஆர தா எ ன எ வ ?

கா அவ க எ லா ஹா ப க சா டா க . ப
கா தா க . அ க வ க வ கயாக இ த பா க ஏதாவ ஒ
வ க மா ச இ த . கா ச கா சமாக அவ அ ம கா தா
க வ த பட பா றா எ ற பய அ க த . மர த த யாக
உ கா கா அ பா க த எ த யா தா . பா எ
பா டா . த வார ம எ வர டா .

வார வ நட த வ க எ அவ க ல. யா
அவ ட பச ல. சாய கால க லசாக ர ஆர லசாக
ப பா வ பட கா ட . பா எ பா டலாமா எ
பல ற தா ய . எ க பாவ ? ப மாக ரா பாக
ஸ வ வா ர ஸ ட ஸ்டா ட ஐல ஃ ப
ச ல வ . ர ப யா இ பா ம ப அ சம த . வ
த அவ க ப பாலா னா ஆ கா கா ஏ ட
ச வா க . த யாக நட தா . க வாச ல வ த ஸ வ
ஸ் டஷ அ ல ய இ த . ப ற க ச பா அவ
அ ச ப த . க பால வ வ க ள பர க எ ன
எ ன வா க க . ப உ கா கா ஓ இ ளஞ தாள
பா கா தா வா கா க, அவன க த ர ல
நாணய க ட தன. அவ வா ம ம எ எ ரா த .
அ ட ர வாச கா ல இ த . எ கா ப ர ச
பால க ட நா ரா க கா தா க . அவ க ஒ வ
ர ப அ வ '' ஹ மா ! எ டால '' எ றா . ர ப அவ
எ ன க றா எ யாம த பா ம றா த அவ ப ய
தட னா . இ னா த அவ ன உ னா . ழ ளா பார ல ற
தற, அத ர வ ட வ தானாக ற த கத க ழ
உ ள ச ஜ ன வ யாக அவ ன பா தா க . ர ப
சயல பா , வ ஏ கா ள த ய லாம , ழ ட த
நாணய க ள பா கா ட பா அவ ட இ த டால நா க
அ த ன ப பா த த உண தா . அ ஒ ப உ கா
கா க ட ய எ க க ள ட கா டா .
ழ கா தக க ள வ கா அ தா . எத காக அ றா
எ த யாம அ தா .

''அ ற எ ப வ த?'' எ மாக ரா தா .

''ந ல வ ள, ராவல ஸ் ச எ லா ப இ த . ம ப ம ல வ
எ ஸ் ச ல மா டா ஸி வ டன.''

''டா ஸி வ யா? ச தா ! ரா ப காசா ம?''

16
வா ச பா

''இ ல ஸா ! எ னால ம ப ஸ வல பாக யா .''

''ஏ ?''

''பயமா இ !''

'' ச ச! இ த லா இ க சாதாரண ! இ த ச. உ ட
கா ல னா 'ம ' ப பா க. த லல ஒ ந ! உட ன
மய கமா ப. த ச .. ஸ வல பாற ஒ த ம இ . த யா
எ க கா த. யா டயாவ . டமா ள ளா பார ! யா
ஸ வ ரா வ ளலதா ட ச ன ச . இ ப சாய கால ம
ஆர டா களா? டா ஸி எ த ன கா த?''

''எ த ன யா ஸா ! வ தா பா ஆ ஸா , என அ ம கா
வ டா !''

''ஏ பா ஒ வார லஇ ப சா ற?''

''இ ல ஸா . ளாஸ்ல ம தவ க கலா டா ப றா க. ல ச ய


மா ட . இ த ஆ ஸ ட வற மா இ . பாதா ற இ த
அ பவ வற. ஸா , நா பா ற . என ப வ டா , ஒ
ம வ டா !''

'' த ல கா சா ,ம யான எ ன சா ட?''

''கா கா !''

''அதா ந லப லஇ க. ஏ , ஹா டா ஏ சா ட லயா?''

''எ லா ல மா ச . என மா ச சா ட ஆ ஜ஻ இ ல. ஆனா
இ த ஊ மா ச ஒ கா பால இ .ஒ தமான டஸ் இ ல!''

'' யாக , ஸலா எதாவ சா டற !''

''எ த பா தா பயமா இ . ஸா நா வர ல! நா பா ற !''

''இ இ அ வள லபமாக உ ன அ ம கா மா! ஒ வார ல


இ வள ஆ பா யா? யா காட க ய க த பா த! அ
ஒ இ ய க இ . அ த பா கலாமா இ ன ?''

''இ ல ஸா . என எ க பாக பால இ ல.''

'' ளாஸ்ல ஒ த இ ய ஸ் இ லயா?''

''இ ல. ம தவ க கலா டா ப றா க. நா கா ய இ வ க
பா கறா க.''

அவ , '' ரா ப நா பா க! நா ஒ சா
ற க .
எ ட வா. ல இ ய க ள த ல ச கலா . உ மா மாணவ களா
வ இ க ப றவ க, வ ல ட ச ஆனவ க, மா க ,

17
வா ச பா

ழ தக எ லா ர ச கலா . அவ க ல யா ரயாவ ஃ ர
ப க. அவ க த ன அ பவ த க பா . ளாஸ்ல கலா டா
ப றா க உட ன ஓ பா ட ற சா ற ஃ ஸ !''

''எ ன ஸா ! இ த மா ய ன ன இ தா எ னா தா க யா !''
'' ன அ ப இ எ ப மா க ?''

இஷ்ட லாம தா அவ ட ற ப டா . அவ ட ஆ டக
ச யாக இ லாததா ஓ அ னாரா கா கா தா . சாய கால ஏ ம
மா அவ க ள ம ஹா ட நா ச றா க .

இ பா ப படல ச ல த . பால த கட பா
ம ஹா ட ஒ ர ன சா க பால இ த . வா ர
ஸ ட இர ட டவ க ந டயாக சார ஜா தன.

''பா யா! எ த ன ல !எ த ன ஜாஜ்வ ய !''

'எ லா ர லஇ ந லா ஸா . ட பானா அ க .''

'ந ல பா லாத எ லா இ பா இ க. அ கற ப பா லாத த


த க க க ! ஸ வல வ த. அ த அ பவ ஏ ப ட . அ காக
ஸ வ ய ராக க யா . கா ச ஸ் ! எ ச க பா . நா
எ லா சா த ர . கவ ல படா த! அ காக இ த சா க ய
தா பா காம ல ய டா டா கா . பா ற சா லா த! பா க
வ ய ந ல ஷய க இ எ த ன யா இ .''

ம ஹா ட பரபர பான பா வர ச கா ஊ தா .
க டட க உயர ர மா ட அவ க ள அ ண கா ள, ப பல
அ வ க ள ஸ் க ள கட கட பா ச வத இட
த னா .

''நாம பாக வ ய இட ஒ ம வ தா பா !''

''எ க பா றா ?''

''இ ய அ ஸாஸி யஷ லஒ க .''

''எ ன க ?''

'' டா ஸ். ஆ ரா லஇ பா வ .''

'' ய லா நா றய எ க ஊ ல பா தா ஸா .''

'' பா கவா ட ற ?அ த பா க வ றவ க ள பா க.''

க ட யாக ஒ பா ர தச ட . ப , கா ர
ட கா பா நட தா க .

அவ கா த கா இதமாக இ த . ல கா க
அ ர ப இவ ட ர கழ கா த ய பா ட
வ எ தா ய . எ ப லாம இ த . க ணா

18
வா ச பா

அ ம கா வ ணவ ணமாக பக ள அல க
கா த . எ லா சா கா தா க . உலக உ ள
அ த ன ற ன த ப டா க . காதல க அ வ பா
த கா கா தன . ச தா க வா வா இ
அநா தயாக த ன கா தன. ம ச டா ஸிக ம ச
டா ஸிக ள ர கா தன. நகர வ வ , அ ப , ப ச
எ ஆ ர க க கா தன.

இ த ய ட அவ டய வ ஸி அ தா இ த . ஏ தா ஒ
க ய சா ததா . இ த மா க க வாட க
றா களா .

இ ய க பல ய ட வாச கா தன . ழ தக ஊடா ன.
அ ம க ஆ ல ப கா இ ய டா ட க கா உ
கா தா க . ம ன க ப ட வ உலவ மாக ரா பல ர
பா தா . பல ர அவ அ க ப னா . ஐ டால கா
உ ள பா உ கார, ச ர யா வ அ ம கா க
அ ச ஒ க க, ர ய ல ஒ ழ த எ பா க,
வ க கா டா ஒ வ ர ஒ வ ர கா ஓட, ர ப ம ப
இ யா வ ட மா இ த . த க யா சர
ம த . பாடவ த அ மா ஸ் ரஸி க ன கா க,
க தமான இர ஆ ர ப க ‘பா ஜாத ஷ்ப ச யபாமா' எ
த ஏ தா பா கா ஆ னா க .

அத ஒ ராபஸ ஆ ல ள க ற, ர ப பா தா .

அவ இ த வ ச வ ச ன, ஓர ம தா
உ கா தா .

ஒ வ ஷ க அவ ள பா றா . ஒ கால கா
ஒ வா அவ ள வா கா தா . இர பகலாக ஏ னா .
அவ ள ட வ தா , தா ஒ க ப வ எ லக ள தா
ம ல க ய ச இ பா ...

ப க உ கா த மாக ரா , ''எ ன பா டா ஸ் பா காம அ க ய


பா இ ய - எதாவ இ ரஸ் கா இ தா சா '' எ றா .
''இ ல ஸா ''

ம ட மான க ஷ்ண ர ' க வா' எ க க


கா தா நட .

''வா ஸ் ஷி ஆஸ் ?'' எ ற அ ம கா வள தஒ த ழ த.

''ஷீ இஸ் ஆஸ் ஷ்ணா க ஃப பா .''

''†¥ இஸ் ஷ்ணா?''


19
வா ச பா

''இ தா அம ரகதா மா ஏதாவ வா கா கா


சா ற . ஷ்ணா யா க கற ... ரா ஸ் டா ஸ் யா க டா
ப சா ற .''

''வா ஸ் ஷி வ இ ஹ ?''

ர ப இ த லா கவ ல ய இ லாம அவ ள ய பா
கா தா . ம தாதா இ அவ ப சயமான ப கவா
தா ற த ற . அ த க ரலா ஓ பா றா . ப க
யா எ பா தா . கணவ ன கா ணா . அ த க ணா அ மா
மா யாராக இ கலா . ர ப எ பா ''ஹ லா ம '' எ சா க
ஆ ச ப டா .

எ க ல.

''அ யா பா? அ க பா இ க?''

''இ ல ஸா ... த சவ க மா இ த பாகலாமா?''

'' பாலாமாவ ...! இ ம டா ஸ வர ல. அ க ற இ .


நா டால கா பா ல எ வ றதாவ !''

நடன த சா கயாக கத ட, ர ம மா கா ள, அ த
ஒ க ம ப வ ஒ க, ம தா எ த ன நா வ வ த
பா அ ப ய உ ற பானா . இ தா வ டா . எ ன
பா றா . இ ல பா க ல. இவ தா அவ ள சாக பா தா .
ட வ க கா இ தா . க ப ச ம ச பா ட பா
பளபள வ கா ச ச த பா றா . லசாக ஸ் . க ஒ ர
ஒ ர னமா ல கா பழ கால லாலா த ல ய ன யாம
ர ப வ ளய தா ற ப அவ ன கட பா அ த வாச ன ய
கா ச தா ச றா .

''இ த பா ண நா தா க ஸா '' எ சா ல வ பால


இ த .

''இ ரஸ் ட ? சா க மா பா க யாண இ தா ?''


எ றா ரா .

''இ ல ஸா . இ த பா க யாண ஆ .''

''அட! எ ப த ?''

ஓ மகா ! இவ ளதா ச க டா உ க பா க த
எ கா ல...? ளா இஸ் க !

''பய படா க. நா அவ ள ச க ரய தன பட பாற ல.''

''அடடா! நா ச யா பா காம ட ன. அழகா தா இ தா பல


ஞாபக ...''

20
வா ச பா

''அழகா தா இ பா.''

''எ ன வய ?''

''ப தா ப இ ப தா இ .''
''ஹஸ்ப ப எ ன?''

''ராதா ஷ .''

''ஐ ஃ ப அ .''

'' வ டா ஸா . அநாவ ய கலா கா க. அவ க ள ப எ


த க, அவ க ள ச க ப மஇ ல என .''

ர ப ம னமாக இ தா .

'' அ த ராதா ஷ எ னப றா த க வ டாமா?''

''அ த லா த வ ல.''

''த பா த கா, எ பா த மா?''

''வா க ஸா பா ரலா . பா அ ற .''

''அவ க ய ட வாச ல கா காக கா தா க னா?''

''அ ப கா ச நர க பாகலா '' எ றா .

மாக ரா அவ ன கா ச நர தானமாக பா தா . '' ஆ க ஃ ஸ்!''

'' ஸ் காய '' எ ஸீ அத ய .

''ஸா .''

எ ட ர ம ற ப டா க . ஸ ர பா ஃ ஃ அ வ
ப க அ ழ கா ச றா . ம ல ம ல ப ச ள க க
கா இ கஅ க எ அ த யா நகர ழ தா .

மகா !

வ ண வ ண சார எ க நக த க ட வான
கா ப த பா த ன தா ன ட கா , கல மா
கா இர ஒ வான வ ண பகலா த . ''இ க
ல ட பா இ தா ல ரா ரா பா .இ த ர தச
இ லாத நாக க , க ச இ ல. இ க இ லாத கார க இ ல. 42-வ
த , ரா வ ய ட ஸ் எ லா பா அ ற உன
ப தா ஒ ஷா பா கலா எ ன?''

''ச ஸா .''

''உ க பா எ ன ட பாறா .''

21
வா ச பா

''இ ல ஸா ! என பா க பால இ .''

''அவ ள மற க! அ தா ன?''

''அ ப ல.''

''ஒ ப உட கற எ வள ச சான ஷய இ க த கலா .


இதபா , இ த த மஸாஜ் பா ல , டா லஸ் பா , ஸ் ப லஸ் ,
ஸ் க ஸ் ள , அட ஸ்...''

க ணா வ யாக ப ய எ க ச தக இட லாம
க வஸ் ல ல ஸ்' எ உர த வ ண அ தன. ம
வ வ ச வ ள ந ன த ஜன க க ணா ப மா
பா கா தா க . ''கா ஸ் ஓ இட இ .
ஸ் ஸ ய வ கயா ப வா க.''

''உ க இ த லா மா ஸா ?''

''இ ல, உன காக தா .''

''என காகவா?''

'' ஸ ஸ் ம தா னா எ வள வா லப இ த தச ல. உன
த வயானா ஒ வார ட ஒ ப ண கா வ கலா .
இ ஸ் ஸா ஈஸி! எ ம ன எ ன ச ற கா ச நா ள
வ சா பல இ த . அ ப இ த இட வ த . எ ன வணா
ஆக த யா பா ன . த யா பாக வ டா . அ த எ ப
சா பாற த யா . ஏ தா ஒ ச ல ழ ச .
ஸ் க ஸ் ள . மஸாஜ் பா ல எ லா பா தா . உ ள பா ர ம
சா பல உ கா த . அ த பா டால கா தா, உ
வா கல மற க யாத ரா ய உன த ர சா னா. டால
கா தா அ த வ க ட உட ல ஒ இ ல அவ ட! ப னா
வய பா ! எ ட றய வ பண இ த . அவ ட அ த ன
வ க கா ச ட ய பா வ யவ ட .''

''ஏ ?''

''அ த பா எ டா ட சாயலா இ தா. ,வ ட !''

'' த தலா உ க ம ன ய ப சா க ஸா .''

''அ எ டய சா த சாக . .ஆ வா ஸ் . எ ழ தக
வ . பா கலா .''

''இ த எ வர ல ய!''

'' பா உட ச ல பா ப தா.''

'' ப களா?''

22
வா ச பா

'' பசாம எ ன? நா க ர ப இ ஃ ர ஸ் தா !''

''ம ப க யாண ச கஉ தசமா?''

''இ பா த இ ல. ஆனா அ த சா ய இ தா சா ல .
ந ல பா ணா பா சா ல .''

''இ க வா ஸ் சகஜமா ஸா ?''

''ஏ ?எ க க ற?''

'' மா க ட ஸா .''

''இ த பா ப எ ன சா ன?''

''ம தா.''

'' நஸ் ந ... எ க பா த?''

''பாவநாச ல. நா பா மா இ த . அ மா, அ பா, பா


எ லா எ க ரஜ் ப ணா க. உ க ட சா க
ன ற .''

''அ த பா ஃ யா பழ சா?''

''ஆமா ஸா .''

'' ஹ ஸ ஸ்?''

''இ ல.''

'' ரா ப ஆத ச காதலா ?''

''அ ப ஒ இ ல.''

''இ க அ க தா , த கா ...''

''ஆமா ஸா .''

''இ யா அ வள ர ன சா? க ட லஎ னஆ ?''

''ஸி . எ ன ட ந ல மா ளயா ட சா . எ ன அ பா
டா க.''

''ஜஸ் ல த !''

''ஜஸ் ல த ! அ த நா ப சா எ த கா ல ய வ ர
பா ட . எ க பா எ ன கா பா னா ... எ ன ஸ் ர ப னா .”

'' அவ அ பா வ க க லயா?''

23
வா ச பா

'' க ட எ பா ந ல வா க அ மய ன ற
த பா? க டா .''

'' பா எ ன சா ?''
''அ கா ச வ ஸா . கா ச ழ பமான பா . 'எ ன ப ற .
எ க பா அ மாவானா இ ப சா றா க, ஐ ஸா '' அ வள தா .''

''ந ல வ ள, அவ ள க யாண ப க ல. அ க ற ப சா எதாவ


த ப 'ஐ ஸா ... அ வள தா ' ...''

''ஒ பா அழகா.. இ தா பல றக ம க ப றன ஸா .''

''அழகா இ தாளா...? நா ச யா கவ க ல ய!''

''அ ம கா ல இ கா ச அழகா இ கா ஸா . எ ன அ த ஷா
பா களா!'' எ றா .

ஐ தாவ அ வ ப ன தா த இ த அ த இட . பா ச
இட டால கா கா மா ஃ பா த ய பா த
அ நட தா க .

''பய படாத! நா உ னஎ க ட இட அ ழ பாகமா ட .


ஒ ர மசா ய க த பாவ என வ டா . க பாறதா இ தா
சா தமா க பா கா'' எ றா மாக ரா .

''நாம எ க பாற ?''

''எல ஸ கஸ்''

''ஸ கஸா?'' எ றா .

''இ ல. இ ஸ் கா ள .''

''அ கஎ ன?''

''பா ர .''

ழ த 1928-ஆ வ ஷ ய அ ண இ அல காரமாக
வர வ ற . பா இய ர க இ கா க உ உ ப
இட எ லா ச த ப கா பா வயாள க க ள ர த ற
ஒ கா ன. ப பல வ ண வ ண க ணா க ள கட ச றா க .
ள க ஆரவாரமாக அவ க ள த க ளா வ கா க,
மய ஸ கஸ் பால இட க ஒ க ப அ
ஸ் கா ச த இ ளஞ க தா தா எ பத பா
ஆ கா தா க .

24
வா ச பா

''உ க ஊ ல ஸ் கா உ டா?''

''உ ஸா . இ வள கரஸ்ஸா ஆட மா டா க.''

''ஃ ஸி க ஒ யா ட ஜா பா ஒ இ . அவ ள . .
வ டா ஸ் ப வா. அ த உட காக வ அ த பா காஸ் - காஸ்
அல . ட த யா இ .அ பா ஏதாவ சா டலாமா?''

''இ ல. பா கலா ஸா .''

ஆ ப யாச மற பா ஒ ம தா அ த இட
ஜ பால ஆ கா தா க . ம தா இ த லாம மா
இ ல யா, அவ ஸா க கா தா . இ த ஊ வ மா யா
டாளா? ஒ கண ம தா வ உ ட மா அவ ட அ த மய வ ட
ஆ னா .

''இவ க ளா யா !''

''யா ர லா ?''

''இ க ஆ கா க ள.''

''எ லா இ பா க. னவ க ம இ ல? வயசானவ க
ஆ வா க. இவ க வயசா கற த ஒ க வ மா டா க. ழ க ளா
ரமாதமா ரஸ் ப பா க. அ ப வய ல க யாண த ப
ப வா க. உட ப மா வ பா க. எ த க டா வா வா க.
வர மல சலவ ற கற த ய ண . அ ம கா வ ர
கா லஓ .''

''ஏதாவ காக எ ப அ ல டஇ பா க பால.''

''அ ம கா நா ன றய வள கறா க இ ல. அ
சலவ ற பண எ வள த மா?''

'' த யா ஸா .''

'' வா பா ல எ ஃ ர ஒ த சா னா . அ த பண த
வ இ யா இ றஏ ம யக டா ஒ ரலாமா !''

'' மகா ! நா ன மா?''

''அதாவ பரவா ல ய பான வ ஷ சா ஒ ஆர சா க. நா


ன னா அதனால ரா ப தா தர ஆ . அவ ற வள ற
க ளா இ . அ காக ஒ த ஒ ஐ யா கா தா , ஆ கா
க ல வள கலா னா !''

''க லா?''

''ஆமா னதா க க ! ' ப ஸ் டா ' எவ னா ஒ த ள டா .


அ தச ரா ! ஆ கா ச ல க . அ ச஻ !
க ச ல ச ட; க ப ட! க ல வா அ ழ பாற !

25
வா ச பா

ப ள வ கற . கா சற !''

''எ லா க .''

''ஆமா...!'' இ த ஐ யா வ ஒ த ய டால ப டா .''

'' ரஸி!'' எ றா ர .

'' பசா வ வ எ ன ப ற த றா க. எ லா ம அ கற
வ ர ட , அ டயற ல ஒ இ ல! எ அ த ன
லப ! அதனாலதா இ த மா த க ள தடறா க. சா க ன ப
னர ட களாக இ தா ச யா ஒ வார பா அ
இ லயா? அ மா தா ! டா ஸ் ஆ பா க யா?'' எ றா மாக ரா .

'' வ டா ஸா பா கற த பா '' எ றா .

னா காலாடா எ ற எ த யா ஆ ட ச தா . ப ஆ , ர எ லா
கல ஒ மா யாக இ த . த கா ட பா தா பால இ த .
''இ த மா கா ட க எ ன எ ன வா ர ப வா க. யா ள
ம ஒ இ .ஆ ளஅ .''

இர வ த பா ஒ ம இ . கா ல கா லஜ் பாக
வ பால வ இ ல. பா நா ரா . பா
கா கலா எ மா தா . ஆனா நா ள யமாக ல ச
இ ற , ஓ அ ஸ ம க ட ன வ . அ த இ
தாட ட இ ல, ம ற மாணவ க க உ சாகமாக இ க
அவ க பாவத க வ பாக இ த . நா ள பா தா
ஆக வ . லக பா எ தயாவ தக த பா எ ட
வ ய தா . த கால எ க வ ய தா அ த
க ய . அவ க பா க ள எ லா யாராவ ப றா களா
எ ப த ய ல. ரா ப கா ட பா ம தா வ அவ த
எ ன பய சா வா எ கா ச நர யா பா தா .
ன வர ல. னா காலாடா னா கன லாம னா .

ல ரய க ணா பா த . உ கதகத பாக
இ த . வ சயாக அ த ன தக க அவ ப ப ஞாபக ப ன.
டா வழ க பால ம ன . ர ப வ ப இட உ கா
கா த அ ஸ ம ட அவசரமாக எ கா தா . ஒ
க ப ன ம க ப வாலா ல இ ற . ப க ஒ
ப ய அ ணக ட ட ட பா ற . அ த ட ட அத
னா தா அதனா ழ க . அத ய பா கார க ப
ஏ கன வ ட ட ட பத ப அ த அ ண க அ ஒ
ஃபா ட வ க ஏ பா க ச கா ற ! இ த ல
அ த க ப எ ன ச ய வ எ ப த 1,500 வா தக பா
எ தர வ . எ ன எ வ , எ ப எ வ எ ப த லகா
யாம எ த யா கா தா . ல சர ந றாக ட
பா றா . ர டா ஆ ச ய ல.

லக த வ ய வ டஸ் அ இ த ப அவ ன
பா தா . ஏ தா ஒ ஷ்ப த அவ ட கா த பால இ த .
வ யவ பா வான லமாக இ த . தா ப யாக இ த .

26
வா ச பா

அ த ப அவ ன ''அ ஸ ம . எ டாயா? எ க டா .
பா தா . இவ ள வ பா றா . பய அம தா வா,
ம யா- ச யாக ஞாபக இ ல. ஒ ப க வ ட ஆ ளக
பால ரா வ தா . ச ட ம னதாக ஜா க அ அத
கால ர உய தா .

''ஏ தா எ ட '' எ றா ர ப .''

'' ம க ப எ லா த கா ல ச கா ட வ
எ நா எ ற .''

''நா ஏற றய அ த தா எ ற '' எ றா .

''இ த ய லா யாராவ ப பா களா?''

''ப எ லா ல மா க மான த வா க பா றா க .''

''உ பய எ ன?''

'' ம எம .''

''உ பய ரஉ ச கஇ ஒ வார பழ வ எ த ஊ ?''

'' ட டனஸி. ஆனா , இ க ஸிஸ்ட அனஸிஸ் டாக இ ற . எ . .ஏ.


ச தா அ க ச பள வ . அ த ஒ கா தா இ த நகர
வ ற . உன இ றதா?''

''என இ த லகா ய ல. ல சமய க எத காக இ வ


மா கா டா எ ற .''

''என எ பா ம அ ப இ ற '' கா மஷி கா பா இர


கா வா கா அவ ட நட வ மர த உ கா தா .
''உ ன வ அவ க கலா டா ப வ த பா த . அ த . என
இ யா ப ஓ ஆ வ உ . உ க கலா சார த ப
அ கா ள ஆ சயாக இ ற . ஒ ற வார இ எ அ ற
வ றாயா?''

''ச '' எ றா . அவ வா கா த கா க க ற கா டா .

அவ அவ ன பா ந தமாக தா . ம ய மா , ஓ ட கா
பா இ தா . அ ம க ப க வய சா வ ரா ப கஷ்ட எ
தா ய .

''எத வ ற எ ற த ய ல. நா ச பா பண பா .
பத உய ட தா த லவ தா அ கமா .''

''நா ரா இர ம எ ட த பா கா '' மகா !


அ ம கா எ ன ச கா ற '' எ எ ன ய க
கா ற !''

27
வா ச பா

''ந இர ப றய பா வ க இ றன! நா ச க
வ . என ஹி ஸ ப எ ற காவ ஒ நா சா ல வ .''

''என அ த லா ஒ த யா .''
'' ஒ ஹி தா ன?''

“ஹி க எ லா ஹி ஸ த ப த க வ எ
அவ ய ல. பா க பானா உன எ ன ட அ கமாக
த கலா . உ ஆ வ னா அ த ப றய ப கலா .
இ த பா ட கா நா இர ப ளாஸி
த கா எ கயாவ பாகலாமா? எ ன சா றா ?” எ றா .

''எ க?''

''ஏதாவ பஸ் ஸ கா யா க றலா !''

'' த
ல ட த பா ரா ஸ்பா னா க . அ வள
பான நகர அ இ த ன ஏ க ப ச பர ஏற றய
ஒ கா பா ற ல இ ப ஆ ச யகரமாக இ த . '' யா
நகர மா த ப ஏழா ர ஏ க பா ர தச ம இ ற ''
எ றா . ''இ த மா ƒ¥ உ க ஊ இ றதா?''

''எ க ஊ ர ƒ¥தா '' எ தா .

''ஏ அ ப சா றா ?''

'' மா ளயா ! நா சா ன த எ லா ஸீ யஸாக எ கா ள


டா .''

'' த இ ய க ள ய என ய ல. க த லயா னா
'ஆமா'மா, 'இ ல?யா எ ப த த வ ல.

''அ த பா அ ம க க ள ய என தமாக ய ல. 'ஐ டா


க ' எ க சாதாரணமாக சா க . அத எ க ஊ
ப தமான அ த .... அல ய ப வதாக அ த !''

''நா இர ப ஒ வ ர ஒ வ இ த கா ளலா எ
தா ற .”

அ த வர வ ம தான சரச இ த .

வ த மாக ரா . ''எ னஇ கா லஜில?'' எ றா .

''கா லஜ் இ க '' எ றா .

''ஏ ?''

''ஒ அ ம க ந ட சா. அவ ட பா , ஸிய ன !''

''ச யா பா . உ க பா ல ட எ ர வ ய தா . அ ம க
ப க ட ஜா ர தயா இ க !''

28
வா ச பா

''நா ன எ ற '' எ றா .

ர ப வ நட ப அ த ன பாசா பால தா தா ய .
ப ய ராபஸ க , வய வ த மாணவ க எ லா ச ஆ
ளயா . ன வய ஆ ய அ பா - அ மா ளயா இ பா
அவ க கா வத அ க யாச இ ல ய உண தா . அ
அ பா-அ மா இ ல. அத ப கா ரஷ க . த வ ஷ மாணவ க
அ த ன ப ர ப பல கா ப ரஷ களாக (இ ப நாலா) தா க .
ஒ வா கா ப ரஷ ப . ஒ வா ஷ களா .
ஒ வா ஷ இர தா சா லகளா . இ த தா சா லக ள
ஆ ஆறாக , அ த ஆ ஒ ர ப ட த உ ப ச வதா அதனத
கா ப ரஷ க மா க பா யா . இ த பா ய சமா க
மா க ஸ , ள பர க , எ த ன ப ர வ ல எ கா வ .
எ த ன ப ர பா கார க ட ஈ ப எ ற லா மான
ச அ த வர க ள ப க ட சம க வ . அ
அவ க மான க ள அல கா ப ரஷ ழ மா, வாலா மா எ ற
அ ச கா .

நாதமான ளயா தா . ஆனா எ லா அ த யஸாக எ


கா டா க . க ப ன இ ஜி ய க ள ர னா க . மா க
க ப ன ச க ள வா க ர தா க . கா வ ளமாக
ப னா க . இத க லா மா ! இ ப மா கா ப ரஷ லாப
ப னா ; ப மா , பா ஆஃ டர ட ஸ் கா ப ரஷ எ த ன
மலாக இய ற எ ப பத .

ர ப வா த கா ப ரஷ அ த ம எம ச ஹா ட எ பவ
ட இ தா க . அவ க கா த பா க ட எ த ன யா
ல ச டால நஷ்ட கா ய . கா மா பாடாம ஒ பா மா வ
கா வ ப ; 'ஒ ளயா டஎ ப ளயா றா எ ப
ய ல. ளயா ஜ ப தா ய .''

ஹா ட ரா ப நா பா தா . க ப க தா பா க ன க
வ ''உ க ட ச த த த '' எ அர கா தா . ம
'இ ஸ் ஆ ஸி ' எ ப வ அவ எ ச ல அ க ப ய .
ர ப எ ன உண வ எ ட ய ல.

''ந டய கா ப ரஷ வாலான த கா டாட ஒ நாடக பா கலா


வ றாயா?'' எ றா , அவ க ப ? இய பாக தா இ த . ஓர
மாக ரா எ ச கஉ ய .

''ரா ரா ப நரமா .''

''கா இ ற . நா கா பா உ ப ரமாக ற . ஏ
பய ப றா ? எ ன க டா பயமா?'' எ றா . க
இ ப த கவ தா . அவ ள ப கவா பா பா அவ மா
டமாக இ ப த அவ உ டக லசாக த ய, ஏ தா ஒ

29
வா ச பா

ச த ப இவ எ ன ப க அ ழ க பா றா எ றஎ ண
ஒ தஎ ச கயாக கமாக மல த .

''எ ன நாடக ?''

'' ரா வ எத க ட ற தா அத தா பாக .
எ லா ம ந றாக தா இ .''

''என யா எ ன ற .''

''நா ய வ ற . என இ ற எ கயாவ பா ஏதாவ


ச தாக வ . ஆ .எ .எ . கா ப ரஷ வாலான ரா ப கல
பா ற . ஹா ட நா ள வ வர ல எ றா த கா ல
ப கா டா எ அ த '' எ றா . நாடக எ ட ர
ம தா . அத காக ப பா க வா கா டா .

''இ ப த டால ! அ ரம !''

''இ ப த டால எ க இட எ பா .''

'' வ ச லா?''

''க ட வ ச க ட பா தா . ''க ட அ கா த
க ! பாழா பான க ட ழயாத இட ம இ ல - ப க
அ ற ய த ர!''

''எ ட ர ம வ ர எ ன ச வ எ யா தா க . உலக ர
ச ட பஸ் ம க டக அ ல தா க . மா பா யா
நகர த உயர பா க னா . பதாவ மா ம
க டட த மக அ ண கா த . அ ஒ த யா
எ றஒ ம டான க ட பா அவ ஹா ப க வா கா டா .

''உன ...?''

''ஃ ர ஃ ர! ஹா சா ல ''

''இ லஎ த ன கால ஜீ க ?''

''ஏ ?''

''எ பா மா ச சா ட பா றா ?''

''இ மா க ல.''

'' வஜி ட ய க எ லா ற மசா க எ க ப ற .''

''எ ?''

''ப க !'' எ றா .

ர ப பசாம ஹா சா ல ட கல னா .

30
வா ச பா

'' பான வ ஷ ஒ வா இ வ யாகா வ ப ப னா . பத ச


யாக சாஸ் ர ஒ ற இ றதா . ஒ பா ர த ர
அ ர யா க வ உ வா களா ...'' 'ப ட ச '' எ
உ ச தா .
''எதா ? எ க க ப லசாக தா . ''இ யா எ வள வா
ந ல ஷய க இ றன. இ ஒ தா உன ஞாபக இ ற .''

''இ ப காஸ்ல ட எ றா . என அ த த ய பா க
வ பா இ ற .''

''எ னா ச ய யா '' எ தானமாக சா னா . அவ ப சாக


தா . ப க அ ப ஒ அழகாக இ ல எ தா ய . அ க
இ க சா வதா லா எ ன வா, ம சளாக இ த . அ த அவ
உண கா ட பால ச ட ப கா டா .

ய ட கா ம நர ப ச டா க . ட கா ட
எ ற பய '' கா ச பழ கால க டடமாக இ ற '' எ றா .

''இ ள ப பாலான ய ட க இ ப தா இ . உ ள பா ;
இ பழ , ஒ ஐ தா த க ல ய மா நா ப த ய ட க
இ றன. ஆஃ ரா வஎ அ ஒ நா ப இ .''

''எ லாவ நாடக க !''

'ஆ , உலக உ ள அ த ன நாடகா ய க -ந க க ம கா இ ''


எ இய பாக ளா பார உ கா தா . அத க ப அவ ஜீ ஸ்
அ த ச க யமாக இ த .

ர ப அவ அ உ கார தய னா ''ஏ றா ? உன
அ ல கா வ க லயா?''

''இ ல'' எ றா .

'' த ற , எ அ உ கார வ க ப றா .''

''ர ப ம னமாக இ க ''ஒ ப ப க உ கா த த இ லயா


? அ வள வ ஜினா ?''

எத வ எ அவள உ கா கா டா . ''த ஸ் ப ட ''


எ றா . உ ன பா தா ஒ டாஸ்டாய ஸ் ய டஸ ப , த ற ''
எ றா .

'' க ச றா , பரவ ல.''

''ஒ ப ர க ள பால இ றன'' எ அவ ர க ள ப


ஆரா , ''உன க ர க த மா?'' எ றா .

இ வள ட ஒ ப இ ப ர ப அ யாயமாக ப ட .
கக ள னா கா , சா ப பால உட ப
இ தா . ஒ கண அவ ச ட வ த த .

31
வா ச பா

''உ ப எ ன?''

'' ம , மற டாயா?''

''இ ல! என த த ப ஒ , இ பா சா ப த பால
ச த ஞாபக வ த .''

''அவ ள ப சா ல பய எ ன?''

''ம தா!''

''ம ...?''

'' தா...!''

''எ னஅ த ?''

''ம எ றா க , த எ ற லா அ த , தா எ றா எ ன எ
என த . சமஸ் த வா தயாக இ கலா .''

''ம தா!'' எ ம ப சா கா ''அழகான பய ! பய ல ய ஏ தா


ஒ சரச இ ற .''

கா ச நர க ''அவ ட ப றாயா?'' எ றா . ( ல ஹ ?)

''அ க அ ம கா பால அ த ன லப ல!'' எ றா . ம அ க,


எ லா உ ள ச றா க ?

கா ச கா ச ச ன ஸிய ய ட ர ஞாபக ப வ டமான


அ ம . அவ க கா க ப த உ சா இ த .
ந கமான இ கக ழ கா இ த . ராமா தக றா க .
அவ உ கா த இட ந க க த லக ஏ ரா ள
பா ப பால இ எ தா ய .

''இ ப த டால '' எ றா ம . அர க இ டாக, ச ட எ லா


அ ம யாக டா க . ச த ட க பால இ த .

நாடக ப க தா . வ ந க க ள இ ல. ஒ க மாட
மத ய , அ ஒ க காஸ் , ஒ ம னாத வ டா ட . அ த
க க க பமா றா . அ த ம ற வ ம ற வ , ற த
ழ த ய கா றா . அ த சா க பா ஸ் இலாகா ஒ
ம னாத வ டா ட ர அ ற . அவ அ த சா பா அ த ப
ஒ ம அ யாத ழ த பா இ ப த , அவ -ஏ , அ த மத
ய ட ச , ஆ ச க இ லாம ல அவ க பமானதாக
ந றா க . ம னாத வ டா ட அ த ப ண ஹி னா ஸ க
ஆ அவ ன வய க க ள கா வ றா . அவ
அ யா ம ச க உ மயான காரண வய அவ
ஏ ப ட கா மக பா ப தஅ றா .

32
வா ச பா

இர ட ர ம நர ஒ ர ச இ ட வ லா பாட ப ட அ த
நாடக த . வ ய வ த பா ''எ ப ?'' எ க டா ம .

''எ ன க பா த ! இ த மா நாடக க ள எ லா எ ப பாட


அ ம றா க ? க தா க க எ க மா டா களா?''

''அத க லா இ த நா கா ச அ கமாக வ த ர தா .''

''ஏ எ ன வா பால இ றா ?''

''அ த '' எ றா .

''ஏ ?''

''அவ டய ன வய க க . அ த மா எ அ மா என
தா ட க ர ந பா பா றா . த இ ற .''

''ஓ மகா ! எத ?''

''நா ழ த அ தத ! என லசாக ஞாபக இ ற . அ த ஒ


ச பவ எ மன ஆழ த ட த . இ ற ம ப
த லகா ய . இ இ த மா நாடக பாக வ டா . த லவ ''
எ றா .

கா அவ ட ஏ உ கா த . “எ க பாக வ ?'' எ றா .

''ஸ்டா ட ஐல . அவ கவ ல ப கா பா .''

''அத எ த ப பா றாயா?'' எ றா .

ர ப ச ற ர பா , '' வ டா , சா ன த நா ந ற ''
எ றா .

அவ ''பய படா த கா ட மா ட . எ அபா ம


வ பா ய '' எ றா .

''அ எ ற ?''

''கவ ல படாம வா. எ இ ய ந ப ன ஸ்கா ட ஐல பரமாக


அவ டய க ம மாறாம ச ற '' எ றா . கா இ த
ர யா, ' ரஸி எ ' க ட அ த ஞா ழ ம
ஆ ர கண க ட க ல பாயாக வ எ பத பா
ள ப கா த .

'' டாம ப றா க '' எ றா .

33
வா ச பா

''இ த ஸ் டஷ கா ச ளாஸி க பா க வ . அத காக


ள பர த எ லா ச கா வ .''

ம 47-வ த வ ய ச பா ''இ த இட த ப த மா?''


எ றா .
''எ ன?''

''மா ல வ ளக வ இ க பா க வ . ஜமாக வ இ த த
வ த க வர தா இ ழ . டம ச ட !''

''க ட க டயாக ம ய ஒ பா கா ஜா கா க, ''இ த


இட அ ம கா எ ப சத த த க , வர ழ ற .
இ தா ச என ஒ மா வா கா தா .''

''உன க யாண ஆ டதா?''

''ஏற றய!''

'' ய ல''

'' ச நா க யாண ச கா ளலாமா எ யா பா தா .


சயதா த ட நட ட .''

'' க டானா?''

''இ ல. நா தா க ட .''

''ஏ ?''

''அவ நா அ ட . என அவ !எ ன ன ற வ
கா ட ம றா ய அவசரமாக த கா தா . என அ
ச க ல.''

''இ எ லா சகஜமாக த கா றா க ள?''

''சகஜ தா ! உட ஒ லாம த கா வ அ வள
சகஜ ல'' எ றா .

ர ப பசாம தா .

''எ ன ம னமா டா ?''

''உ க உற அ டயாள க ள என ய ல.''

''அ டவ எ ப எ க உ சக டம ல. அ ட ற வ ர தா
எ பா , பரபர எ லா ! அ ட த அ த எ த அ டவ எ
மா த த வ தா எ க தா த .''

34
வா ச பா

''இ பா எ ன அ டவ எ ப இவ ய இ சயாக இ மா?''


எ ர கவ ல ப டா . அல யமாக கா ஓ கா தவ ள
ப கவா பா தா .

அ ம க உட ப ஒ றயாவ மயாக பா டலா எ றா


ச தா இ ச ய கஷ்ட ப ல கா டா .

அவ டய அபா ம ஃ பா பா க ணா த ன
பா கா த த லம ர ச ச கா டா . க ப
சா எ கத வ ற உட ன ள க பா ரஃ ஜி ர ட ர
ற ஆரா , ''உன வஜி ட யனாக ஒ இ ல. ஸ்? யாக ?
ஏதாவ வ மா?''

''ஒ க பா பா .''

''ஸ்கா எ வ மா?''

'' வ டா '' எ உ கா தா . ஒ ன அ ற அ . சாபா வ இ


பா டா ப க ஆ எ தா ய அ ல வ
எ கயாவ ப க ஒ கா மா எ ன வா! னதாக . .
வ த . ஜ பா ய ஹ-ஃ ச ஒ இ த . அதன வா ,
பாஹ், ரா ஸ் எ அழகழகான ஜா க க ட றய எ கா க
இ தன. தக க ஒ காக அ க ப ... பா வாக அ ற ய தமாக
வ கா ரய தன த த . ஓர ஒ ச த த . க
தமாக இ த . ஓவ ப பல ஸ் க ள கா தயா
ச தா .

''கா வ டா !''

''என வ . உ கா . ந றாக உ கா '' எ கா கா ப ட ,


அவ றய பா ட வ அவன உ கா தா .

''எ ம இ உன ச தக க இ ற . ஐ எஃ ள ?''

''இ ல.''

'' எ பா எ ன பா பா க க ஒ பய இ ற .''

''அ பா வாக எ லா அ ம க க ள பா தா ம என இ ற .''

''அ ம க க ட எ ன பய ?''

''இ ஃ யா .''

''நா க அ வள மாச ல, த மா?''

'' மாச லதா !'' பா கா ச வ லா வாச ன வ த . '' நஸ் !''


எ றா .

35
வா ச பா

அவ த ர ய கா ட . ''பா எ ன நஸ்! கா வ வ த
ஊ கா த . எத காக எ ட பாசா வா தக ? எ ன ப
எ ன ன றா , சா ல ?''

'' சா ட மா''

'' சா ல .''

'' கா கா ளமா டா ய?''


''இ ல. சா .''

'' த மா த க நா ஒ வ .''

சா 'ஏ டா சா னா ' எ றா ட . அவ க ச
மா ட . கா ச நர கா பதா, பதா எ த யாம த ப
பால தா ய .ச ட சமா கா '' அ ப ன றாயா?''

'' க டா . சா ன .''

''உ ன ப நா எ ன ன ற எ சா லவா?''

'' சா , பரவா ல.''

''உ ன ப நா ஏ ன க ல'' எ ச ட தா .
''உ ன ச ஸ் யாக ப சா பா ப எ ப க லப . எ த
ஆ ல த க யாதப யான ச த ப க ள ஏ ப வ ரா ப
எ ! இ பா நா எ ம ச ட ய னா உ னா மா இ க
மா?''

''இ க யா தா . ஆனா நம ல பாசா க , ல கலாசார


யாச க இ பதா ப பாலான சமய க அ வா கழா எ ற
நா எ பா ற .''

''அ வா க தா ?''

''எ உண க ப ச க க வ வ .'

அவ த ச ட த ப ட ன ம ல, வ ம ற ம ல, கழ னா .
ர ப உட வ ல ஆ ட, '' நா ம , வ டா '' எ றா .
அவ எ அவன ம ல வ அ ப ய ஸ்த பா
கா தவ க த இர ககளா தா கா ''எ ''
எ றா .

''எத ?''

''உ உ ன கா பா வத . டா ள! வ எ ன
ன தா ?'' ர ப ச ட ள க ண த பா நர எ லா
க இள பா ன. கா ம னமாக வ தா . ''உன இட
கா சா பா மகா பாவ ர பக வ ச பா க வ .
இ பா பா வ ற . ந '' எ அவ ன வாச ல ய

36
வா ச பா

ற ப டா . '' ம , ம வாக பா'' எ க ய அவ கா


வத வர ஸானா பால பா பா எ தா ய .

இ த ன ல டாக கத வ த வத தய கமாக இ த . மாக ரா வ


கத வ ற த ட ''ஸா , ம க, ரா ப ல டா ...''

''ஷ்ஷ்ஷ்ஷ்'' எ அவ ன அத னா .

''ஏ ஸா ?''

'' ழ தக வ . ! ம ல ப .''

''எ ப வ தா க?” எ றா ம ல.

''சாய கால . உன காக கா த . சா யா?''

''ஆ ஸா ''

''எ க பா த.''

'' ரா வ ள.''

''யா ட?''

'' ம எம ஸ !''

'' பா ப '' எ றா . அவ ன ர வ டா பா தா ய .
அவ ம ச ஆயாச எ ட தா ய . இ த ன தாமதமாக
வ வ அ ம கா உ டான அ த க ப கா டா
பா . ''ஸா , அ க ஒ ச ய ல. மா பா பா ம தா
சா வ த 'எ சா ல னா .

'' ந ! எ ள க அ ண தா . '' . . பா டா ச த
ற சலா வ !''

ப க வ ப த பா எம ஸ மா ஓ அபா ம ட தா
பா ட வ எ மா தா . வாட க எ ப இ மா?
மாக ரா எ ம காப ல. வ கா ச நாளா ட பழ க தா
அ ட . நா ள அவ ழ தக எதாவ வா கா க
வ . ளயா கா ட வ , ஏதாவ அவ ம ப யாக ச ய
வ . அவ எ ம பாறா ம ட இ கலா . . . பா
கா ள ல. பசாம ப கா டா . ம ப ட ன
தள ய பா லசாக அவ மா வ ற த த . அவ ன
ற க ஆ ய . ம ப ச ட ம தா தா ற ள க
பா கா ச ப த ம இ லாம தக த த னா . மாக ரா
' நஷன ஜியா ராஃ 'தா அக ப ட . அ த ர னா ப வா-
ர தச மா ஏ இ லாத பழ ப க ரா வ கா
கா தா க . வ , வாசக சா பா தா .
பா மற பா ட ... கா ச நர டா .

'' ஸ்ட ர ப !உ க ள ராபஸ ஹா ட றா .''

37
வா ச பா

பனா வ வ வ ப ற எ நட தா .
ம ஸீ '' பஸ் ஆஃ ல !'' எத சா றா எ
த ய ல.

ஹா ட ஸ ஸ் ல ர க டட ர மா டமான ம ய ஹா
ஓர த யாக க ணா வ ய நக க ப க ள நா கா
ப கா தா . அவ பா ''ஸா !'' எ றா . ச
நர பா தா னா . ''ஸி ட !'' எ றா . ச பய ட
நா கா உ கார, ஹா ட த க ழா ய ரா ப ர த ட
க தா . ர ப அ த ஹா ல ர பய த த . ஸ எ ற
ஒ வ , அ க ப காத பண கார அ ப பாக த த க டட அ . ஸ
மா ம வ கல லயாக ர ப ய யரம ற க க ட பா
கா தா . இ வாசகசா ல த த . அ ராஸ , ம கய
இ வ த தா க . அவ க இ த ப க அவ ன ஓர க ணா பா ப
பால இ த .

''ர ப ,உ பா ட நா க ப தா .''

ம ன .

'' எ ன எ லா பா க ள ப தா .''

ம ன .

ல க ள ''உ னா அஸ் ரா க ப ஏ ய டால


நஷ்ட '' எ அவ ன பா தா .

ர ப அச தனமாக தா .

''இ ற கா ய ல. உன கா அ னா , நா ள
ஜமாக வ ஓ அஸ் ரா க ப ய க வா .'' ம ப
க ணா வ யாக க ப பா தா . '' சா ! எ ன ஆ உன ? நா க
சா கா பாட க ய லயா?''

'' க சா கா களா! அ ஸ ம அ ஸ ம எ
உ ர வா க தா ன உ க க லா நர ச யாக இ ற ?'' எ
சா வத ப ''அ த லா இ ல சா '' எ றா .

''உ ர , ஸல஻ எ லா ச யாக தா ன இ ற ! ஏ ? உன இ த


எ . .ஏ. பாட இஷ்ட லயா? இஷ்ட ல ய றா ஏ வர வ ?
பசாம க ட ச ஸ், எல ரா ஸ் எதாவ ச யலா லயா?
இ த ப ட நா க ர த தா கா வா . அ த
க வ க யா . உன இ ஆ வ இ ல ய றா இ பா ட
தாமதமா ட ல வ பாட எ ப க வ க பா!''

''இ ல ஸா ! ம க '' எ றா .

ச ட எ க இ எ த ய ல. அ த கா த க ள எ தா .
''இ தா உ அ ஸ ம பா '' எ அவ னா . கா த க
பா அவ க ன. த ர உ தன. அவ அ த கவ ததாக

38
வா ச பா

த ய ல. ''இ த எ கா பா இ இர நா ள
ம றா பா எ கா வா. அ த ஷ க கா க
வ .அ ற ஓ இ ட இ . அ த...''

''ச ஸா '' எ கா த க ள பா கா டா .

''ம பா ட இ ட வ பா த உ எ கால !''

''ஸா !''

''ச யாக ச ய ல ய உ ன க ட தய க
மா டா .''

மாக ரா ழ தக , ச வ , னா ட கா ல பா த பா ய
கா லஜ் கவ ல த சமய மற பா த . ச வ தவ . பய ர
த ர இ ய தன எ லாம ஐ வய அ ம க ழ த பால வ
இ தா . னா கா ச கா கல தா பால ஒ ஷ . க பாக அ பா வ
பால க ஜா ட ட ளயா கா த . பான ழ தக .
ஒ ஷ மா இ காம அ வ பா அபாயகரமான ஷய க
கவனமாக ட த ல ழாக ர கா தன. மாக ரா ஏராளமான
பா மக வா வ தா . அ த ன பா மக ள அ க காக
உ ள எ ன இ ற எ பா க ஆவலா தா ச வ .
எ , ப க ழவ க ள ய லா ''ஹா ஸ்! ஹா ஸா !'' எ
ப ய ம த பால சா கா தா . னா அவ ழ ல ய
அ ல கா த .

மாக ரா ''வா ஆஃ த ?'' எ றா .

''ல ர '' எ றா .

''வார தவறாம அவ க அ மா ட அட வ வா க .''

''வார ம ற நா க எ ப இ க ?''

''எ ன ச வ ? கா ஆ ட அ ப ! இ த நா வா ஸ் க
கணவ க பாரப சமான வ.''

ற அ ஓ கா , த லய ண ச ட பா
கா ளயா ச தாஷ பற வக . ''அவ க த மா?'' எ றா .

''ஏ தா அவ க டய ன வய லாஜி ப த . ச யாக யாம


த ... ஒ ற பய எ ன க டா . ' அ மா ஏ ஒ ர
இ ல' எ ''

''எ ன சா க ?''

39
வா ச பா

“உ ம ய சா ட . 'அ மா அ பா ச வாழ யா .
இர ப அ ராய பத க இ றன'' எ .''

''அ அவ மா?''

'' ற தா இ ல யா-அவ க ள தயா ப த உ ம ய த த


சா ட வ . ம ல ம ல அவ க ய ஆர .''

'' க உ க ம ன ட ம ப ச கா ள வா இ றதா?''

''இ ல வ இ ல!''
''வா வ ரா ?'' எ றா .

''எ ! அ தத க யாண ம த . காத எ ஆ வச ம ற


எ த ன யா ஷய க ள ம ற . கா ச கா சமாக தா
ம ற ர பா க ம வ றன. !அ த ப எ ன ப ?''

''இ த ழ தக ள ன தா தா என வ ற கல ற .''

''அ ம கா ல ற தத அவ க க ட வ ய அபராத ! பழ பா
வா க . ம ற ஐ நா க அவ க எ ப வா றா க எ ப த நா
க ப த இ ல. ஆனா வ ழ ம இர அவ க இ வர ல
எ றா காப தா மாறாக அவ ள வ .''

னா ஓ வ ழ கா ல க கா ச வ த ப ஏ தா கா
ச தா . அவ ஆ ல ர ப ய ல. ழ தக இர ந ல
ஷ் யாக இ தன. னா க ன னதாக காய இ த .

ழ தக ள அ ழ கா எ லா ச ர பா க ர ஸி
ப ய பானா க . மாக ரா ன ழ த பால பழ கால
மர ரக உ கா கா னா . அவ க ட
காமா தா க அ தா . ஸ் ல ஏ கா பா
ம ஹா ட வ ம நர வ தா க . ப த ல
வா டா . பாவத உத ச தா . பய ட ப யவ க
ப ச லா ப னா . பா வாக வ இர ழ தக வய அ கமாக
ட தா இ தா க . அ கமான ஷய க , அ கமான ,
அ கமான ஊ ட , ப ம . இ யா இ த ழ தக எ , ஒ ப
எ வய பால தா ய . னா வ ம ல பா க
ர ரம ப டா .

ழ தக ள அ ழ பாக அவ க தா வ வா எ எ பா தா .
ப லாக அவ ந தா வ றா . அ த கா ர ந ச
உ ய . ழ தக இ வ அ பா ட ப ச பா டா பா
ஒ கா ''டா டா ஐ டா வா கா' எ க க க ட
அல ன. அவ க ள ஏற றய கா ச ப யாக இ த .

''ப தாப ஸா . ப யவ க த ச தத இவ க மன ச எ ப
தா க றா பா க.''

''இ த எ லா ஏ கப வ வ !''

40
வா ச பா

''இ த ன ன வய லா? பா க ஸா ?'' பசாம உ க ஒ ஃ ட


சமாதானமா க ழ தக காக!''

''அ த லா எ ப வா பா ! அவ ம க யாண ச க பாறா. நா


அ த யா இ க . எதாவ ந ல இ ய ப ணா இ த னா
ஸஜஸ் ப ண . ஹா யா, இ ஷ் த யாம, ட வ ய பாகாம!''

''இ அத வா ஸ் வா ப ஸி ட !''

ளகபான மாக ரா எ லா பா கா டமாக ஸ்கா ஊ


கா சாபா உ கா தாட கா தா . ரா
ப க பா அவ த ளா த ளா ச ல க க க
க ர த த பா தா . அவ ர ரம ப ப க அ ழ
ச றா . கால க ள கழ அவ ர ப க வ தா . ப க அ
ச வ , னா பா டா இ த . அலமா ஏக ப ட மா ரக
இ தன. ர ப பயமாக இ த .

''ஹா ட எ ன சா னா ? எ றா ம . யா அ த ன பக
வ ள மக டமாக இ க, கா ச, ன ன நச நச எ
ம ழ ப ய, தா ப யாக கா வா கா ள வ . ச ப
வ டா உ ற பா வா - அதாவ ச ப வ ர இ
தா க தா .

''எ பா க எ ம அவ தர லயா . ம றா
ச த ப த றா . இ த ற ச ல எ றா , ப ய ட
ர வா களா . ம ! அ வா ஜமாக வ ச வா களா?''

'' சய ! தய க ம இ லாம ச வா க '' எ றா .

''உன எ ன சா னா ?''

''எ ன இ அ ழ க ல. ஆனா ஒ ப எ பதா என ல


ச கக இ றன. ஹா ட எ ன பா ற பா வ ல ய த
பா ற .''

'' ப ராபஸ யா இ லயா?” எ றா ர .

ம , ''எ ன ச வதா உ தச ?''

''எ ன ச ய? பா ட இ கா ச ஒ காக ப
எ கா க வ .''

'' பான தட வஎ கா தத ஏ மாறாக எ கா பா .''

'' ம ! சயமாக வ ர வா களா?''

''ஆ தய க வ மா டா க !''

''அ ற என எ ன ஆவ ?''

'' பஇ யா பாவ '' எ றா .

41
வா ச பா

''இ த ன சலவ த றகா? எ அ பா உ ர வா ! அவ டய


ச எ லாவ ற எ ம த ச றா .''

''அ த ட யாக வா டா பா ற . உ க ஊ தா அ
அ கமா ம!''

''எ த த அ த லா வா ற ஜா ல.''

''எத காக இ ட ப ய ய ன பா றா ? இர டா ற
பா எ அ த அவ க ஏ கா வதாக வ எ
கா ள !''

''இ ட வ இ ற .''

''அ உ அ பா ப ற கஷ்ட க ள எ லா சா பா .''

க ச றாளா, ஜமாக ப றாளா?

பா ற பா ப கா ட ச றா .

''இ க ரமாக ஒ நா ள ப ர ம நர ப பதாக


மா ட . எ ப யாவ இ த சமா ட வ .''

''த ஸ் ஸ் ! வரா ய இ தா பா . எ அபா ம


வ றாயா, இர ப ச ப கலா ?''

''உ அ பா ம வ தா எ னா ப க யா .''

''ஏ ?''

''ஒ ம த யாதவ பால பாசா ப கா , க க க


எ லா க ர ப யாக இ றன.''

''அ ப யா?''

''இ த 'அ ப யா' அ ஒ .''

ம அவ ன ச நர க கா டாம பா தா . ''உ ட நா த வ
எ ன எ அ ச யாக வ சா டா . என உ ட ஓ ஆ வ
இ ப பால, உன எ ட இ ததாக வ . இ ல ய ஆ
ளஇ ல.''

''நா ஆ ளதா '' எ றா .

''இ தா பா ! நம காத வ டா . காத எ ப த லா ரா ப ல


உய த, பண அ க சலவா ஷய . அத அ க இ க அ ழ
பாக வ . க த க க தக எ லா எ யாக வ .
ப க ட வ . உற க இழ க வ . இ த லா தா தர
'லாஸ் டா கா இ பா ஸ்' பா தாயா?''

42
வா ச பா

''இ ல. ஏ ?''

''அ த பா கா டா நா சா வ யா உன . பரவா ல சா
பா ற . காத , க யாண , இ த க டாய க , த டக இ லாம ஓ
ஆ ப ந தமா இ க எ ந றாயா?''

''எ வ ர அ த உற க ?''

''ஒ வ ஒ வ அ வ ர. ஒ ர வ க பா ம பா ஓ
உற ... என உ ன ற . உன எ ன. இர ப
கா ச கால ச இ பா கலா ம!''

''இ ரஸ் '' எ றா .

'' ர யா சா .எ மன மா வத .''

'' த இ த த லவ ய ஒ வ ற . ஒ வாரமாவ ரமாக,


க மயா ப த எ ன ஸ் ர ப கா ற எ ன?''

''ச , பஸ் ஆஃ ல ?'' எ றா ம .

அவ நட ச கா ட வ கா ல ர க டட த
, ச ம கா ச கா சமாக ம ற த பா ர ஒ
கண 'ஏ டா ' எ யா தா . கட ம ஞாபக வ த .

; இர டாவ வ ஷ மாணவ , சா ன கா ச ஆ தலாக இ த .

'' த வ ஷ அ ப தா இ . த ர ல வ த வா க .
அவ க ப ச ய சா வ த ய லா றயாக ச . வ
அ வ எ ப க ரமான த ட ன. ஓ ஆ க க மாசமாக
இ தா தா வ யஅ வா க . கவ ல படா த.''

த த டய பா ட எ ப தா . அ எ ன த எ
அலச னா . கா ச கால யாச அ த ப பா த
அ உ ள தவ க லபமாக தன. அ த க ப ன க ப ஸ
ப வத காக ஒ ல ச அ பதா ர டால க தா . அ த
சல வ இ ப த தா ரமாக ற க எ தா ய . ம
உ ப ப ல ப க ள ஆ டா மஷ ச வத ல தா
ப ர க த . அ ச இ இ ப ப ர னா .
பா கார க ப இவ ப ன ல தா ச
யாச இ ப த உண தா .

இ த எ ப ற கலா . பா கார ப ச றவாக


றா எ ன ஆ எ கண பா தா . இர தமான க ட
மாட தயா பா க, இ. . ச க ட நர
ம பா டா .

ர ப இ த ளயா ஈ பா வ ட . பஸ்ஸி ச பா
ஃ ப ஸ்டா ஆஃ ப ய ர பா கா ட நக
பா , கா க வ பா த லா த டய க ப ன
கா ப ரஷ ந வா வ ப ய தா . பா ட ம ப

43
வா ச பா

எ வத காக கா த க , பனா, ப கா ச தமாக உ கா த பா


ட பா ம அ த . மாக ரா இ ல. அவ எ க யா பாவதாக
சா வ த ப ம ஜ ம த கா ட ட பா ன
எ தா .

'' ம ஐ ஸ் ர ப , ஹி இஸ் ஃபார பாபநாச ?''

''எஸ்! ஸ் இஸ் ர ப ஸ் ! †¥ இஸ் ஸ்?''


''ர , எ ன த ய ல? ம பச ற !''

''ம ? ம தா?''

''ஆமா , எ ப இ க? எ ப க ச பா ! ஹள ஆ ர ?''

ர பா , பச வராம தய னா .

''ஹ லா! ஆ த ?'

''எ ப , எ ப நா இ கவ ற த க ச?''

''அ த லா அ ற சா ற . ஜ ஸி வா ய . வ யா? ஹா ஸீ
!''

''இ ல ம . என ப சஇ .இ ட இ .''

''நா ச ஸ் என பா அ ! ராதா ட சா ! அ ரஸ் எ க


ஆ , ஐ' ஸ்! எ கஇ க?''

''ஸ்டா ட ஐல ல!''

''அ ரஸ் சா .''

''எ ?''

''நா க வ உ ன -அ ப றா . இ சாய கால !''

''இ ல ம . ஸ அத ட ! என ரா ப யமான இ ட இ ,
பா ஒ எ ய ஆக '' எ சா வத ப ''அ ரஸ்
எ க'' எ றா .

10

ர ப எ ன ச றா , அத ள எ ன ஆ எ ற எ ண ம
இ லாம த வா நா வ பா வர கா த பால ம தா 'வா'
எ ற ' த மகாரா ' எ உட ன லாச த கா
கா ப த ன ய தா . அத அ த அவ ர த
ம தா மாக இ லக ல எ ப த! வ லக தா அவ

44
வா ச பா

க யாணமானவ . இ அவ அ மன அவ காத . எஜமா , ஆ ண


ரா .

அவ எ ப எ ட பா ந ப த ? அ வ அவ
ய ல. அ ல ய ளயா இ பதாக ப ட . எ ன
ச வா ? அவ ய நா தா ச கா றா ! ர ப யா
த சயாக ஆக ய எ இ ல. ச த ப றா . இ ப ய லா
த ச க சமாதான சா கா டா . மாக ரா ''எ ன பா
ஷியா இ க?'' எ க க.

''ஒ இ ல ஸா .

''இ ல. உ ன பா தா த ச ந மா இ க. கா லஜ்ல எதாவ


மட கா தா களா?''

''இ ல ஸா ர டாம இ தா ல ப சா பால இ க?''

''இ ல வற எதாவதா? அ ம க பா ட ஏதாவ ஷம ப யா?


ஜா ர தயா இ க. ஏதாவ வ ல மா ட?''

'' ச ச. அ த லா இ ல ஸா .''

''எ ன வா இ .''

இ ற . சா ல ப பட ல. த பாக எ கா அ பா
ழ க த எ வா .

''ஸா , க சாய கால வர ல டா மா?''

'' , வர ல டாக க கறா பல இ க? எ ன, யா ரயாவ


யா?''

'' ச ச, எ ன ஸா க... எ தஎ தா த கமா அ த ப ...''

''ச , சாய கால வர ல டா . ஏழா .''

''நா வ அ ற கா லஜ் ல ர பாகலா இ க .


அ தா க ட .''

''ஓ அ தானா?'' எ ந க லாம சா னா . '' நா ரா ள .


சா ய எ பா .எ ட க இ ற .''

''தா ஸ் ஸா !''

''கா லஜ் பா யா இ லயா?''

''கா லஜ் பாகாம?''

'' பாகாம ல இ கலா . வ எ கவன ச ல ல. ஹா ட


கா டா பா '' ஹள இஸ் இ கா ?'' எ றா .

45
வா ச பா

'' வ வ ஸா '' எ றா .

''வார இ பா வ தாக வ . இ ல ய றா ...'' எ


எ ச கயாக க கா னா .

''ஷ் ஸா '' ம தா ட அ க நர சலவ க டா . அவ க


பா கா ச நர ப கா உட ன வ ட வ ,
பா ! யா அ ல பா த ச கா ளலாமா எ
யா தா . ப டால பய ய . க டக வ ண க ணா க த
உ வ த பா கா டா . ' மஸீஸ்' கா க ள எ லா மா
கா ள ஆ சயாக இ த . எ த ன ம வர பா றா ? த ய ல.
நால ர க பா டா . கத வ ற மாக ரா
ப ஃ க ள எ லா த ம கா டா .

சாக ச ட எ அ கா டா . கால க த ய பா ஷ்
பா கா டா .

கா தா ஐ த ர ம கா வ ப த கவ ரவாக
ச கத வ ற க மாக ரா ! ''எ ன ஸா , ரமா வ க?''

''இ ல, ல எ ன ஷம ப ண பா ற பா க தா
வ த '' எ தா . எ சலாக வ த . “இதா ல ர ள பற
ல சணமா? ஷா கா ரஸ் ப த லவா எ னாட ச ட
எ லா வா ? இத பா ர ! எ ன மாமாவா ன கா த. க ஸிட
அஸ் ஃ ர . எ ன ஷய சா ?''

''உ க ட இ ஒ வ க ப ல ஸா . இ ம தா வரா
இ க!''

''ஓ ம கா ! ஸ் பா ல எ லா ஒ வ யா? அவ இ க
இ ற எ ப த ?''

''அதா என த ய ல.''

'' கா டா ப சா ப.''

'' ச ச. இ ல ஸா . அவளா தா என பா ப னா. இ ப வ வா.


க பா க.''

''அ ப யா, க த இ ப பாறதா? இ த பா பா க யாண ஆன


பா க டஎ வ காத! அ இ த ஊ ல ட மகா பாவ !''

'' ச ச! எ ன ஸா தா மாறா இமாஜி ப .''

இ பா க ளமாக ஓ ஸ் கா ஒ வ க அ ' ' எ


ஹார கனமாக ஒ க... ''அவதா ன ற '' எ ர ப
படபட தா .

''இ , சா கா மா வ ற . காதல காத ச ற த நா


ஸ் ப ண வ டா ! பா அவ க ள அ ழ வா!''

46
வா ச பா

கா கத வ ற ராதா ஷ இற க, உட ம தா இற வ தா .

''ஹா ர !” எ றா ம . ல ற ச ட அ கா கா ராய
பா அ கா தா . நராக அவ ட வ ராதா ஷ க க,
அவ ட க ணஎ க ல.

''என பா ற ர ? உ டய ப ழய காத எ ப இ கா?'' எ


தா ராதா.

''இ யா !'' எ றா ப யக களா ட அள .

'' ! ஹள லா ' ஸ் ட ஹிய ?''

''எப எ ஆ ரா ?''

''ஓ க. நா ரா ள . நா பா வ ற . ட க ஆஃ ம வஃ !
டா எ நா '' எ ராதா ஷ அவ ள ப க த
ம ப கா ஏ கா ற ப டா . அவ ள கா ச நர
க தா கா ற த த அ த ன ப ய கா !

அத மாக ரா வாச வர, ''எ க? பா டாரா?''

''ஹா ! ஐ மாக ரா !''

''ஹா !''

''கமா ர க !''

அவ ள வய த த ச க அ ண கா உ ள ச கா
ச றா .

ர ப ன ச றா .உ ள உ கார ''வா ' ஹ ?எ றா மாக ரா .

''ஜி '' எ றா ம .

''த ஸ் ஸ் .எ னர ''

''நா ஜி சா ட ற ஸா '' எ றா .

'' ரமாத . ஹ எ பா உ கா . உ ன ப ர றய
சா கா . ஆனா இ வள அழகானவ ச யா சா ல ல. உ கா ...
உ கா ...''

ம தா க ன கா ச உ பலாக இ தா . அதனா க ச
உ டயா ட பால தா ய . க ழ ச த
அ கமா அவ ட த காண க ள எ லா ம டா பால இ
அழகாக, இ ப ணாக, ப ற ழ த பால, அவ ன ர க
வ தா . அவ ள ய பா கா தா .

''எ ப கர ?''

47
வா ச பா

''ஐ ஓ க. ?''

'' ஸா ஸா' பாவநாச பா த ப தா ன இ க ?''

''ஆமா அதனால பரவா ல...''

''ஐ ஸா ஒ ! ரா ட ஐஸ் கா ட ப ணாத ப ணாத னா


டஇ பா !''

'' எ ஐஸ் ய ல ?''

'' வ டா மாமா.''

'' நா மாமா மாக !''

''ஓ க... மாக !''

''ம , நா இ கஇ கற உன எ ப த ?''

''இ க இ கற த . யா ஸினஸ் ஸ் ல எ . .ஏ. ப ற


த .''

''எ ப ?''

''உ க ஸ் ல எம ஸ் ஒ பா ப ல?''

'' ம எம ஸ ?''

''ஆமா, அவ ரா ஆ ஸ்ல ஒ ப ண . அவ ஒ பா ல சா . ஓ
இ ய ப றதா ப , அ எ ன ப ர ப , ர ப !'' எ
கலகல வ தா . க அ த மா ல க ல ய ததாக
இ பால இ த .

''இ ஒ ம நர வ ரா .''

''ர ,உ டய ஓ ஃ ள சா னா ன ம ?''

''அ ப யா சா னா ? தா ஸ் அ ! ஸா ... மாக , ஜி கா ச


ஸ் ரா கா இ . கா ச ல ச க மா?''

மாக ரா உ ள ச ல, ர ப அவ ள சாக பா தா .

''எ ன பா க ற?''

''இ அழகா இ க.''

''ஒ தட வ சா ட! ரா தா சா டா ட ! இ ஒ
ம லவ .ர அ ற எ க அ பா அ மா வ ய லா பா யா?''

''இ ல''

48
வா ச பா

''ஏ ?''

'' காப .''

''உன க யாண ஆ சா?''

''இ ல.''

''எ ப க யாண ?''

''ப ச ற தா .''

'' யா கா?''

''பரவா ல.''

'' ம சா னா ள. க ர பர ரா வ ள பா ததா?''

''ஏ தா அ ழ பானா.''

மாக ரா 'ஹிய ஆ '' எ அவ ள அ ண கா றா பால ஜி


எ ச ரச ச க, அவ நட கா த த க அவ
ஆ ரமாக வ த . ஏ இ த வய இவ ! அவ அ ஒ கா
உ கா அவ ட ப க ட சா ல டாத ஜா சா ல ஆர தா .
ர எ உ கா கா இ த ம ஷ எ பா வா எ
கா தா .

''ஸா , என ட கா ச லம வ '' எ றா .

'' பா எ க.''

''ஸா ஸ்!''

''கழ ட யா? இத பா ய ல , இவ உ ன ஸ் ப ண ய ப ணா
க ன லப அ ற .''

ம தா தா . அவ உ ள ச ல அவள ச ''ம , எ
எ ன பா க வ த?'' எ றா .

'' மா தா .''

''இ ல. எதாவ காரண இ க .''

'' ச ச? அ த லா ஒ இ ல. அ மா அ பா ட இ ஏதாவ ச
இ மா ?''

'' ச தாஷமா இ யா ம !''

'' ! ''

''நா இ ல ம .''

49
வா ச பா

''ஏ ?''

''உ ன ய ன இ க .''

''இ மா?''
''இ !''

மாக ரா ம ப வ தா .

''என தா க யாண ஆ ச மாக ! ரா வர ள ஐ ஹ அனத ,


இஃ டா டம '' எ றா . ''ர எ ன இ சா டாம ல ய
வ க?''

ராதா ஷ வ வ ர ம தா மாக ரா ப கா ப த ர
பசாம பா கா தா இ தா .

11

ம தா ட அ ம கா த ச எ பா தத மாறாக இ த
எ ன எ ன வா ன கா இ த த லா , அவ ப பத
கணவ ன ப வ , ச பாஷ ண ய ப பா மாக ரா
ஆ ர த க ல பா . அ க அவ த க க கார த
பா கா டா . ''ரா வர நரமா '' எ றா . அ த க இ அழகாக
இ த அ த அவ ம ல பாவநாச வ த இ பா ரா ப
ர வகார களாக தா ப டன. உன என ஒ மான கமான வ
இ ற எ ப த அவள ன ன சய க அ க
ஞாபக ப வ பால தா ய . த வ ர அவ ன நராக பா ப த
த தா . ம இ ஒ ராக தா இ தா .

ரா எ ம ராதா ஷ அவ ள அ ழ பாக வ தா . ''உ ப


எ ன? ச மற பா .''

''ர ப ''

''எ ன, எ லா ப யா சா எ ஒ ஃ ட?''

'' ...''

''பா க பா க சா ட இ தா. என எ க டய
ட ற ? எ ஏ ப யா ம? ம சா னா. எ ஏ எ லா இ ப இ க
ஸ்லஸ் பா. எ - தா கா ச ம இ . ரா ப ஸஷ . . .
பா த இ ல? எ எ ளா ம ஃ க ப னா ப ஸ ! ரஷ
டய ட அ ப இ த ல. க ட ஸாஃ - வ க க,
அ தா இ ப கா ச சா ஸ் இ .எ னம பாகலாமா?''

''ர வஇ வ ப ண ரா .''

50
வா ச பா

''ஓ எஸ் மற ட !எ க வா பா... வ யா?''

''வ ர ஸா .''

''எ ப வ ர?''
'' எ ''

''ச , பாகலாமா?''

ம , ''அ ரஸ் ட கா க ல. எ ப அவனா வர ?''

''அதான. அ ரஸ் க யா? ஜ ஸில இ க . ஸா , எ ன இ ?


ஸ்கா சா?''

''ஆமா '' எ றா மாக ரா .

''எ பா டா ஜி சா பா ள, சா ஸ் ட சா டமா டா ள.''

''ஷி ஹா ஒ .''

''எ ப ப பா கா பா க! ஏதாவ வ ல ல பா னா
சா ப !'' எ அவ ள அவ க த டா . ம தா ச ட
ல கா , ''எ ன இ ? ப ப ஃபா ம ஸா?''

''ஸா , நா எ ம ன ய த ட ல னா யா ர த ட ?'' எ றா .

''வாஸ்தவ தா . ஷி இஸ் எ ஸ் ஸ்ஸ '' எ றா மாக ரா .

''பா யா ! எ ன சா றா பா . உன இ னா அ மர '' எ
ம ப த கா தா சா னா .

'' பா'' எ க ன வ தா . ர ப எ லா ம அ வ பாக இ த . அவ


வ ம ற உலக ர யகமாக ர . இவ எ ம ன
எ ப த அ க அநாவ யமாக லநா கா பதாக ப ட .
''உ க நரமா டா பல இ க?'' எ றா .

'' பா ர த ற. அ ப தா ன?''

அ ப தா .

ம தா, ''ர !எ பஎ க வ ர!'' எ றா .

''பா கலா ம .''

''பா கலா ன லா சா ல டா . க ர டா ஒ த சமய சா .


வ நா ன அ ப பா ற .''

''எ ன யா இ வ ப ண ய'' எ றா மாக ரா .

''ஸா ஸா ... க தாராளமா வா க ஸா .''

51
வா ச பா

''வ ரா . எ ன ர , வ ற வ ழ ம பாகலாமா? எ ழ தக ள
வ ர . கா ஹா எ .''

''க ஒ க ஆ '' எ றா ராதா ஷ .

அவ க வ ய ச ற பா வ ய ப வாச மாக ரா தா பானா .

ர ப அ க வ பால இ த . தா இ ம கதாநாயக இ ல
எ ப அவ த வாக ட . இவ எத எ ன பா க
வ தா ?

உ ள வ த மாக ரா , '' ல ஃ க ! இவ ள எ ப பா ஸ் ப ண?
ர மல கா பா தா னா க க ! ராதா ஷ
ரா ப ல .''

''அவ தா ஸா ர மல கா பா தா க டா .''

''ச யான இ சவாயா பா .''

'' கஒ தா பா .''

''அ தா என ய ல...''

''ஒ வ ள, ற உண யா இ . வ ழ ம பாற ப நா
க ற .ச த ப வ ல?''

''அ த லா வ டா ஸா ? வ ழ ம நா வர ல. க பா க.''

''ஏ பா...? உ ன தா கா, நா ஒ வா .”

''இ ல ஸா . இ த மா கணவ ம ன த கற த ஃ ஷா
பா கற என அ க வாரஸ்ய இ ல. அவ நாக க லாதவ ; அவ
லாதவ. ர ப ச ந ம டய த வஸ் ப ணா க.''

'' பாக ல னா நா பாக ல.''

'' க பா வா க ஸா . உ க இ த லா
ன ற .''

''வா எ ஸா ப த ?'' எ றா ச காபமாக.

''அ ம கா ல உ ளவ க இ த மா அ ம க நட த எ லா
சா ல வ த .''

''இ பா . எ பா நட க ல உன காப ! அ தா ன.''

'' ச ச! நா ஒ எ பா க ல. அவளாக தா ன எ ன த வ தா!''

52
வா ச பா

'' த வ 'நா த ப ட , எ கணவ எ ன ச யா வ


நட தற ல. அவ ஒ க , அவ ன உ ட வ ற '
கா ல க வா ன ச, அ நட க ல அதனா லதா ன காப .''

உ ம அ தா எ அவ ட சா லாம , ''எ ன ஸா ! றய
எக தாளமா க ப ன ப க” எ றா . ''ஸா நா ன த னா இ த
பா ண எ ப வா பாபநாச ல ய க ல க . ஷி வாஸ் ர , ஐ
வாஸ் நா ! ப ய ம ஷ மா நட ட . எ அ பா எ ன
வள த த அ ப , ச ட சா தாவற ஜ ம இ ல நா . எ ன
உ க ச யா த யா . இ த பா இ ப எ ன பா க வ த
ம யா த காக அவ க ப ண காமா தன க ள எ லா ச
இ த . ஆனா இ த உற வ ற ல என எ த ப இ ல.''

''அவ இ கா பல இ க.''

''இ த லா இ ல ஸா , எ வள ப ய ச க யமா வாழ ற பா


ப ம ப கற தா . அ த ய லா என கா
வ ப தற தா எ ன டா க. வற வ ல இ ல'' எ
த அ ற ச ப தா . ப க ம லா கா அவ
க த உ வ த யா தா . எ பா தா அவ ள தா ட
கண க ள எ லா மன கா வ தா .

கஎ ன க யாண ச க பா களா?

ஆமா .

க யாண எ ப இ .

தா சா ல .

என ஐ யா வ இ லப ஐ ஹ ப ஸ்.

ஒ வ ள உ டா றா ளா எ ச தக வ த . ச யாக
கவ க ல. றய உ டாக . றய ப கா ள . 'இ
ஒ ,க ஒ றாக இர ட இர டயாக ற ம கா ! இ யா ?

நா தா ம . ஞாபக ல?

ம வா? அடட! உ க மா ன ச .

க த க
த த . அலமா பா அ ற த
மா ரக த னா .

''எ ன பா?'' எ ன மாக ரா வ சா தா .

'' ரா லஸ எதாவ இ கா? க வர ல. றய வ க ள!''

''என வர ல'' எ அவ ட மா ர ய கா தா ஒ
பா கா டா .

53
வா ச பா

வ ழ ம அவ டய த ப ட பா கா க
வ த . ல ர பல ம நர த சலவ தா . ப ன
ல ய ற க யா எ ப த க ட சா ட . அதனா
நஷ்ட அ கமா ற . அ க ப னயா அ க நஷ்ட ஆ நாதமான
ல. பா கார சர தர கா ச உய வாக இ பதா
ப ன ல ய ற பதா அ க வா க கார க மன மாற
மா டா களா . ள பர த கா ச அ க ப பா தா . ஒ யாக
நாலா ர ஐ டால லாப வ த . ரா ப ச தாஷமாக இ த .
ஏற றய ம தா வ மற ட ச தாஷ . மா க அவ டய
க ப ஷ க ஆ சத ஏ யதாக சா னா க . பா கார
ப ன கா ச ற பதாக க ட தகவ த த . அ
அவ இ ச தாஷமாக இ த .

அ த க ட எ ஒ ஸ வ தா நா பா ளாதார
கா ச ம பா ஏ ப டதா எ ற ப ன அ கமா எ பதா ர
டால லாப கா ய க ட . ட தா பால ச தாஷ ப டா .

எ லா ம மா ய. அ த மா க ப யா, ப ன பா ளா, பா
க ப யா டயா . இ எ லா ஜ பா க ட கா ற .
க ட ட த ற ய சா அ தா எ ன? இ தா பா எ டய
க ப ம தா எ ஓ அழகான இ ஜி ய இ றா . அவ ள
எ டய க ப கா வர நா எ ன ச ய வ ?

''அ க ச பள கா க வ ' எ தா அ ப சா . அத
த மா பாவநாச ட ஸ் ஆ ய , பாண த ஓ ய ,
த , அவ ர ட ஓ வ த , என காக ஏ ய , எ ன
எ லா ய , எ ன மா மா ள இ ல எ அ பா
அ மா தா தா எ ன ப யமாக அ த க ட
எ ன த ?''

''எ ப வ கா ற .''

பா த பா ம ! ''பரவா ல. எ பதா ர டால


ச பா ட .''

''அ ஐ ப ச கட கா ட .ஒ கா சா ட.''

'' கா கா எ ஏ அ ல றா ?''

''ம றா ' கா ' இ ற . அத அ லயாம இ ற னஅ வ ப .''

'' ம . உன ராதா ஷ ன த மா?''

'' சா ல மற ட ... ரா உ ன ப சா தா .''

''அவ னஎ ப த ?''

''ரா ட த யாதவ க எ க க ப உ வாழ யா .''

'' ப ய யா!''

54
வா ச பா

''ஸீ ய வஸ் ர ட . உன வ ல வ மானா க .''

'' அ தக ப தா வ ல ச றாயா?''

''ச காதர க ப , அவ ம ன ய பா றா யா? அழகான இ ய


ராஜ மா பா இ பா .''

'' த .''

''ராதா க ப ரா ப ர தமான எ ஸி , எ . .ஏ. ப காம ல ய


மா க த த த க எ லா அவ த . பான வ ஷ அவனா
ம க ப கர லாப ய டால எ சா வா க .''

''அ ப யா?'' எ றா அ வாரஸ்யமாக.

ர ப ப க வ . அ ய எ தா ய . எ பா தா ஏ தா
ஒ ச த ப ராதா ஷ்ண ஈடாக அ ல அவ ன ச வ .

'' வ ழ ம கா வா அ லவா? கா த வா க றா த.
ஹா ட கா கா வா '' எ றா .

'' கா வ . பான பா உ ள தவ க லபமாக


டன. இ த றத ன க ட தா இ ற .''

''ந ல '' எ அவ க ன லசாக த ற ப டா .

பா க ர ய வ தயா டா . ஒ ற
ட அ க கா க வ ய தா பா . க ட
ஸ் ட ம க ள இ ண பத காக அவ ற வ ச ப கா த
பா ட பா வ த .

''ர ! நா ராதா ஷ பச ற , ம ஸ் ஹஸ்ப .''

''ஓ ஹ லா எ ன ஷய ?''

''உ ன எ த இ ல? அ ப ஃ ளா டா
பா வ யா?''

'' ய ல.''

'' ளா டா த யா ? ஸ் வா , எ கா ச ட , மயா .''

''நா அ கஎ பாக ?''

''என அ ஸ்ல கா ச அ ஜ டா வ ல வ , ரா பாக . ம


கா , அவ ள அ ழ பா வா ய .''

''எ ப''

'' வ ழ மதா !''

55
வா ச பா

12

வ ழ ம அவ ம பா ட கா க வ ய நா .

''ஸா ம க க. வ ழ ம எ னால வர யா . கா லஜ்ல


யமா ஒ வ லஇ .''

''எ ன பா ப ய கா லஜ்! 'த க வ '' எ றா ராதா ஷ .

''இ ல ஸா . ஏ கன வ எ ப ஃபா ம ஸ் ரா ப மாச , ட ல


தவ ட னா எ ன வ ய ர வா க.''

''அ ம கா அ த லா ப ணமா டா க. ஜஸ் ஒ எ தா ன


ர நா பாஸ் பா ம க க, நா வணா க க மா? உ க
ராபஸ யா ? என த சவரா டஇ கலா .''

'' வ ஸா . யா '' எ றா .

''ஒ ஷ '' பா கா ச நர ம னமாக இ த . வ டலாமா எ


மா , ''ர , நா ம பச ற , எ ன வரமா யா?''

''அதா உ ஹஸ்ப ட காரண சா ன ன ம . எ னால இ த வார


வர யா .''

'' வ ழ மஎ ப க பா ?''

''ம யான ''

''நாம சாய கால ற படலா . எ ன ர . உன வர இஷ்ட ல னா


சா ட .''

''அ ல ம .''

'' வ தா றய பசலா . உ ட றய பச . நா ஸ் வ ட
எ லா கா ற . ' ஹா எ நஸ் ட . இ த வ ல
வ ல அ லய . நாம பாகலா ம! யா பா . மா ட
சா லா த. ஃப ஓ ட ஸ !'' எ றா . அவ ர கா ச இ த .

''சாய கால தா பாக மா?''

''கா லல ள பறதா இ த . உன காக சாய கால ற படலா . நர உ ன


வ அ ப ட ற . இ லா வா யா பா ரா
ஆ ல டா பா டலா . ஸ் வ ல ய த கற ஏ பா
ப .''

''ச வ ர '' எ றா .

''த ஸ் பா !''

56
வா ச பா

வ ழ ம வ ர அவனா தக க கவன ச த ய ல.
ப எ ப இர டா ப சமா ட . ஆ வமாக பா எ க
இ தவ , ஏ னாதா னா எ ச தா .

''எ ன பா, எ க ற படறா பல?''

''வ சா ... ராதா ஷ சா னா ...''

''ராதா ஷ , ம கணவ ! எ ன சா னா !''


''ஃ ளா டா பாக பா ற .''

'' ட யா !''

''ம தா எஸ்கா டா...'' எ அவ ர நராக பா காம சா னா .

''கணவ வர லயா?''

''அவ வ லஇ கா .''

மாக ரா கா ச நர ம னமாக இ தா .

''என ளா பாற ய ல ய'' எ றா .

''ஏ ?''

''கணவ த ம ன ய அவ டய மாஜி காதல னாட அ ஃ ளா டா -


அ பறதாவ ! அ ம கா ல இ த லா நட . ஆனா அ ம காகார -
க ளதா நட .''

''இ த ப தமாக பா காம சாதாரண க க ளா பா கலா ம ஸா .''

''ச . சாதாரண க க ளா பா என சா .இ எ னஅ த !''

''கணவ அவ மல அபார ந க அ த !''

''அ ப இ கலா . உன ந கஇ கா?''

''யா ம ?''

''உ மலதா '' எ றா .

''இ ஸா '' எ றா .

''இ தா ச . ஹ எ நஸ் ட . ஒ ண ஒ , வ க. இ த ஊ ல த
ச யற ரா ப லப . ர ப வா க கலா கா க!''

'' ச ச! அ த லா நட கா ஸா !''

'' ழ தக வரா க. இ ப ஜா யா தலா ன ச . பரவா ல.


ழ தக ள ட ம றவ ம ன சகவாச கா ச வாரஸ்யமான தா .''

57
வா ச பா

''எ லா த ப கவ ர கா பாகா க ஸா !''

''ப க ய ப யா ப னா? அ த வா த ஸ கா ஷியஸா வர பா !''

மாக ரா ம இ பா ஆ ர ப ரணமா ட . இவ டய
இட கான ப க ள அ க நா க தா க யா . எ ப யாவ கா ப ...
ஃ ளா டா பண வ ம? க டால தா இ த . இவ ட
க கலா . வ டா ! ம ட கட க வா கா ளலா . அ ற
கா டலா .

லா வா யா ஈஸ்ட ஏ ல ஸ் மான ழவாச இ த ப


ம தா வ பா , 'ஹா எ நஸ் '' எ த ட ன
ப ட ன த ட, அ க இ த இய ர கா க எ கம இ வ
ச பா கா அ கா த . ம தா ஏக ப ட சாமா க
வ தா . க ப, பா வ கா , ப சாக எ லாவ ற
அ ண கா ; ன க ல ய அ க ப யாக ஸா ஸா எ
சா கா , வா எ அவ ஜ த இ அ ழ
கா மான ஓ னா . ப ப அவ டய கா ட வா
அத கான ர யகமான இட மா னா . இர ப அவ
ஜ ன லார அவ எ ஸீ உ கா கா ள, அவ ள ஆற அமர
கவ பத ட காத ச த ப இ பா ட த . ன
ப க பால இர ட னலாக ஏற றய காத த இற
தா . அவ ட வாச னயாக இ த . றய உ கா
அவ ம அவ லசாக ப கா தா . 'அ லாஸ் . ஐ ம இ !
எ த ன தட வ ' பாஸ் பா ' ஆ த மா? அ ழ பா ற
பா சா கா ட இ த ! ஸினஸ் ஸினஸ்தா . எ பவாவ அ த
வர மா இ லயா? ய சா . இ த தட வ பா த . வரா
பா, நா ர ட பா க ற சா ட . நா ச த ச யா
இ லயா?''

'' ஸ ஆ சா ம ?''

''அ க ன? அ ம கா அ த லா அ ஷ வ ல.''

''த த தா ன?''

''எ ன ?''

''உன என த த யா தா ன பா ?''

'' த ய ல அ க பான தா த '' எ றா அல யமாக. ஹாஸ் டஸ்


கா ட ஆ ஸிஜ மாஸ் உப யா ப தா உலக ல ய
வாரஸ்யமான ஷய பால, அ த மா கா னா . டா டா எ
ஆ ள தனமாக நட ஸீ ப ஒ ற இ இ
கா ட எ கட ச றா . ' கா ' அ ய பா க கட ல
கா ட கா தா க . மான சர க எழ ஜ ன யா
சார வர க ள கா ய .

ம தா ஆ வ ட வ க பா ''எ த ன அழகா இ பா யா?''

58
வா ச பா

க அ க தா ல அவ காத ! இ அவ ள அவ
காத றானா? உட இ சக ள ட மானா அ த காத எ
சா லலாமா? தா க ச ன ஒ ய ற ப ம ன
எ ர யக சா த கா டா த உ ம ய, உ ட ம ய ல
கா டா தா காதலாக இவ ள தாடாம இவ ட ம யா தயாக
பழ , உ இவ ள ந க யாதா? எ லா ஆ ப உற
எத காக கா சயாக ஸா தப கக ய வ ?

''எ ன யா றர ?''

''ம , இ கவ த லஇ உ அ பவ த ப என சா .''

''அ பவ னா... ' த ல அ ம கா ரா ப லா த . ட ஷ ,


எ த ன யா ச க ய . எ லா ர பா வ இ த .''

''இ ப?''

''இ ப கா ச பழ பா . கா ச பா அ பா .''

'' வ ல பாக யா ? றய ப ப க வ ல பாறா க ள?''

''ராதா வ ல பா தா சா . நா சா ப . ஒ
பா ட க ...''

''ஏ ?''

'' த ய ல. ராதா க ப ல ய வ ல ட ற ஈஸி. நா ன வ ல


பா க ற சா ன . கா ச ப க ஆ சயா இ .''

''எ னப ?''

'' ச தா ; இ ல ச காலஜி. ராதா க ட ரா ரா ப


சா . அ லதா றய காசா . ஒ லவ க ற கா அ
பா இ ல?''

''என இ அ க ல. ப வ, என கட தர .''

''ந , சல க எ ன தா . இ ல?''

ர ப வ ர ய பா அவ ம ப டா . அ த அவ ம ததாக
த ய ல.

'' எ க பா அ மா வஅ ற பா க வஇ லயா? பாவநாச பாக ல?''

''எ க பா வ மா டா க. ம தா பா டா க.''

''ஒ ண ர வ ஷமா பாபநாச பாக ல சா .''

'' பா த .''

''எ க பா வ பா க லயா?''

59
வா ச பா

''இ ல.''

''ஏ ?''

'' சா ன ன. காப .''

''எ ன உன க யாண ச கா க ல காப . இ ல?'' எ


தா .

''ஆமா . அ த ஏமா ற எ ன ரா ப பா . அ க ற நட த
எ லா த ம உன !''

''எ ன நட த ?''

''அ ற சா ற .''

''நா க யாண ப இ தா எ ப இ ?''

'' தா சா ல .''

'' ... வ ... எ க வ லல இ த, ம ராஸ்ல இ ல?''

'' எ லா ட பா வ த .''

'' றய ட ஸ் பா கலா ல? அ த லா இ ப யா
வ ற .அ எ ன பா த ? ஹாஸி நா ஃ ர …¤ ...''

''நா ஸ் பா ரா ப நாளா ...''

''ஈ பா யா?''

''ம , எ ப யாவ , எ பவாவ நட த த ப வ த ப யா?''

''அ த க ப சா லாம 'ஆ ல டா பான உட ன ராதா பா


ப ண சா 'எ றா . இ க பா எ வள வச பா யா?''

''ம , உன நட த எ லா ஞாபக இ கா? ந வ ஜ ஷ ல


எ ட ர லா ட ஓ வ ய, அ ஞாபக இ கா?''

''எ ப?''

''என உ ட இ த ஒ வா சக ஞாபக இ . ப ன
ப ,எ ன ல ட !''

'' ல ட எ லா டவா ஞாபக வ க?''

'' ய ர . என பான ற ரா ப சா பா க ல...''

''அ ப யா எ த ?''

60
வா ச பா

'' ஸ் அ ஸ் ' ட எ த ம . உ னாட சா பச


ச த ப இ பதா ட ற னா ல, உ ட இ த நா சா ஆக .
எ ன ரா ப ரா ப ஏமா ட!''

''அ ப யா?'' எ றா . அவ ன ந ந பா தா . 'இவ யா ? ழ தயா?


அசடா? அ த கா யா? இ த ய ல ய... எ ப அ த ன ஒ
ன 'அ ப யா' அட க ற இவளா ? எ பா உ ள
உ ள த ற சா ல யாதவளா? சா ல த யாதவளா?

''அ தா, லா பா ! ந ப ட வவ ?'' எ றா .

ர ப இவ ட எத காக வ தா எ வ த ப டா .

13

ஆ ல டா மான லய இற ய பா ரா ம ஒ பதா ட .
ர ப அ பா த ர ன, நர த . இர ப ஒ ர
எ றா ?

மான லய வா வ, த ரய தா ய ர இ ல லா
பா பா ட அ த ப ய ன கா தா .
ஸ் வ எ கா ச ட வ கா மான லய ல ய
இ தா . அவ ட ம தா பழ க ப ட பால த சா கா ட கா
சா க, இ வ அ ம க ஆ ல ப வ த தயாக பா
கா தா .

''வா ர ! நம ஸ் வ ல ய த க ஏ பாடா .''

''அ க எ ப பாற ?''

''ஓ ட ல இ த பஸ் வ ப ஷ ல.''

வ ய வ த பா த ''க பா பாகலாமா?'' எ றா .

'' எ கஅ ழ பா யா அ க!''

'' ஸ் வ வ யா ?''

'' யா கா வா பா த ல நா . ஸ்டா ட ஐல கா லஜ்


பா றவ த . அ வள தா .''

''நா ஸ் லா பா க . ஸ் வ ட பா த ல. எ கா
ச ட சா வ .அ த பா ரலா .''

'' தா கா ட இ ப'' எ றா . ''நா உ னா ய ப ய


வ ற . தாஹி ஓ டலா? நாம இ ப ஹவா வ கமா எ ன?''

61
வா ச பா

''இ ல ஸ் வ ல டஒ தாஹி இ !''

பஸ் கத க தானாக ற கா ள, ரவ இற அவ க ப க ளஒ
கயா லா பாஸ் அ ச , ஏ கா ஸி ர யா
ப ற ப ட தஆ ச ய ட பா தா ர .

''ஒ ரவ தா எ த ன கா ய ச யறா பா - ரவ , பா ட ,
ர யா ஆ ப ர ட .''

ந னமாக இ ப த த யாம பஸிஃ அ ச க ட வ கயாக


இ த அ த ஓ ட . ப ப க கா ப தாக வ தா க .
ப யாள க க ர ர எ ச ட அ தா க . த ல ம
மா னா ர பா கா த . ஓ ட லா ள ழ
பால இ த .

''†¤லா ஆடாம இ தா ச , எ றா . '' வ க ஸ் வ !'' ஒ ப


கல கலராக கா த க ள கா தா . அ ற சா ய ர மா டமாக
இ த . சா தா .

ர ப கா க உஷ்ணமாக உண தா . அ ர ராய பா கா
அ ம க க அ ல தா க .

''எ ன க ற ம ?''

''இ த மா ராய பா டா எ ப இ ப யா
பா க ற .''

எ லா ஹா ஹா எ ரா ப நா பழ க பா ப னா க .

அ ற க ப தாக இ த . இர ட ப க. ப க த யாக
க ப அ ஒ வா அ ம த . ட ஷ இ த .
ப சாக க ணா ம தா ப கவா த தா . ''அ பா ஐ' டய ''
எ ப க ப கா சா ப தா . ப கா ட
க . . உ ப அத சான க ள ப ப ட மா னா . பஸ்பா -
பால - யா ரா ஓ றா க - ஒ க வ பட -
கா - பா எ ரா சச ஆ ட -யா ரா யா ர யா ப ச த .

'' பா '' எ உ கா தா . ''ரா எ ன சா டற?''

''ஏதாவ ஸ் டா பா பழ க யாக வா வ ற .
என அ பா ' ப க ள அலமா வ தா . ''உ கா ர ,
ச காஜ பட ய.''

ப க ப க உ கா தா .

'' சா !'' எ றா .

''எ ன சா ல?''

''எ ன க யாண ப க ல ரா ப நா பா யா?''

62
வா ச பா

''ஆமா !'' த கா ல ய ய சா ல வ டா எ தா ய .

''உ க பா உன வற ப பா க லயா?''

''க யாண வ டா ட .''

''ஏ ?''

''ப ச ற பா கலா ''


''அ ம கா எ த ன நா இ க பா ற?''

''ப யற வ ர ர வ ஷமாவ இ தாக .''

'' வ ல ட சா இ க ய ப மன டா இ யா?''

''அ த லா இ ப சா ய ல. ப ச ற ர வா க.''

''இ யா இ தப இ லயா?''

''இ !''

'' ன!''

''எ இ க வ த க க யா? அ பாதா வாதமாக உ னால


சா கா அ வ கா .''

அவ எ , ''என லசா த லவ யா இ . ஸ் டா பா
வ ற ப என ஏதாவ மா ர வா வ யா.'' எ பா
பானா .

ச நர ர ப அநா தயா அ ச கா த . . ய பா தா .
ப கக ஒ ட வ பாட ப தன. ஏ க ஷன ர
பா தா . வாச ற பா த சாபா அவ பா மானதாக இ
எ தா ய .

ம தா வ ய வ , '' பா ரஸ் ச ப க. ஓ, ஸ் டா
பாக சா ன இ ல? இ க ஸ் டா இ மா கற ச தக தா .
ஸி ப க பாக வ மா எ ன வா?- எ ன பா க ற?''

''இ த ரஸ் ஸ பாவநாச ஒ ற பா இ த!''

''ஞாபக வ யா?''

''ம , ச தாஷமா இ யா?''

''இ பவா?''

''எ ப ம, இ க அ ம கா ல க யாண வா கஎ ப இ ?''

''எ ப இ க ட... அ வ , ராதா வ ரா ப ஸி. என ல


றய ட இ . . பா பா அ . றய ஸ் வா ட .

63
வா ச பா

ஏராள பா கஸ்ல இ காம ய றய இ . என த


கா இ . ர ப ற . ளஸ் பா க ற . அ ப ப இ ய
அ ஸாஸி யஷ ல ஃப ஷ வ த ப பா வ . ட ஸ் யா ல
பா ப . எ எ பவாவ வ ய பா வா . ஸ்ப பா வா .
ஹ் ஸ்ட ஒ ற பா வ த . இ ப பா இ லஃ ...''

''இ உன கா?''

''அ ம கால எ லா இ ப தா ன இ கா க. ல இ ய ஸ்
வ ல பாறா க... வ ல எ பாக ? பண வ ற ராதா
றய வ ச பா ற ... ராதா ச பள எ த ன த மா? ந ! ரா ப
டா ஸ் க ட றா . எ க ட பா க ல இ ல? லவ ...''

''ராதா ஷ உ ன ந லா வ இ காரா? ந லா ப றாரா?''

''நா க ட எ லா கா வா . என ர கா நா இ .
ஓ எ பவாவ உ ல ஸ் பா மசா தா ச சா வா . ம ற இ ய ஸ்
ட பா வ பா ...''

'' எ லா ?''

'' எ தா . ம றப ஃ ஜ்ƒ¤ ள ஏ இ கா அ த எ
சா வா . ராதா ஹ ப வா . இ கதா எ லா ம .
ச பா ட டா ட .''

''ம , இ தா உ னாட காளா?''

'' கா னா?''

''உ கணவ உ மல ந ல ந க ம !''

''ஆமா . பசா கண க க வ க கா .''

''அ சா ல லம . த யமா உ னஎ டஅ கா ர...!''

''ஏ , அ ல எ ன? சக ட ஸ்ப பா த ன கா ல. அ ப ட ராதா


வர ல ய!''

''அ ல ம ! நா ஒ கால ...''

''ஓ எஸ்! காத ப ண க யா...'' அதா ஆ ச. ...''

'' ஜமா வ பா சா ம ?''

'' எ ன க க ற?''

''எ மல உன எ த தமான ஃ இ லயா?''

''ஃ னா? ல அ ஆ த ?''

''இ ல, ஏமா ட ஒ தமான ஸி ப ட?''

64
வா ச பா

''ர , நா இ ஃ ர ஸ்'' எ றா .

ர எ ''நா பா சா ட எதாவ ட சா வா வ ற .''

''ச பா ர வ '' எ றா .

ழ பானா அ த மா ஸ் டா அ த வ டார ல ய இ ல. அத காக


ஓ ல டா ட பாக வ எ ரா பஸ்க வ . அ
ஏ கா அ டால ரா எ ன வா கா தா பாகலா எ ச
ட த . ப ல ற அ க இ ல. ராவல ஸ் ச காக இ த .
அ ற பா அவ ட கா ச பண க வா ச லலா எ
ச அ ற கத வ ற த பா . . ஓ கா க ம தா
அய கா தா . ஒ கா ல மட கா . வா ற ,
மா ம அ சய, கவ ல லாத ன பால உற
கா தா . வ லசாக த த .

இ தஷ என ந லா இ கா ஸா !

ரமாத . உன எ லா ரஸ்…¤ ந லா வ இ .

தா ரா ப கலா டா ப றா . ர மா இ னா .

இ க டா டானா . அ மா சா றா க இ த வய இ ப தா
இ க மா . ஸா ஐ டா வ ரா த மா?

ப சா பா க இ பா ஆவலாக இ த . அவ ப வ
ம ல அவ மா பக அ லவ ... அ க ச றா . அவ க அ க
தா . லசாக வாச ன ய . அவ மா தா த த . அவ
த த .

ல கா டா . ஒ த லய ண ய எ கா வ ப வ
சாபா சா ப தா . ச நர ப த . ப க அ த
எ ண த ட ன அ தா . வ காய .

'' மா !எ னஇ ப ற ட ட ற? கா கா ட ஷி மா ?''

'' மா !''

''நா சா . ஷவ இஸ் வ ! எ ன எ ன வா அ டா ம எ லா
இ . ட . ர வா. இ ஸ்
வா பா நா ள எ கா ச ட பாகலா .

அ த த உலக எ தா சா ல வ .ப யவ க ள
ழ தகளா . ல வ ள ப யம உலக . ' ம ஸ் .
.எஸ்.ஏ. மா ச இ ட நட பாவ பால தா இ த .
ரமாதமாக க கா க டக . ர த கன மா க பால ஒ
கா ட ' மா ராலா ,' 'ஃ ரா ய லா ' எ த ப க வ எ
ர .

65
வா ச பா

''இஷ்ட நட கலா ர . எ க வணா ழயலா . ட


இ கலா த ல ஐஸ் ,அ ற ஐஸ் , பா கா ...''

ஸ் த கா பட க பா தா க , கா ட ப ழய
சா பட க பா தா க . ஜனர எல பா ம ம த க
சார சாதன க ஏ ப அ ய ப னா க .
ரா க ச ர ச றா க . க கா , ரால காஸ்ட ... ந பக
வ ர ஐ ஒ ப தா பா க த . க ள பா ஒ ப
உ கா கா , '' ரா ப பா தா பா அ ற இ ல?'' எ றா .

''எ லா ம அ ப தா !''

'' சா ற ச தா ர . அ ம கா, அ ம கா அ க இ கற ப எ லா
எ பா இ த ? இ க வ த எ பா த அள , பா டா
கா டற மா இ ல. கா ச அ க யா தா இ .''

'' ஸ் வ த ர.''

''இ உ மயான அ ம கா இ ல ர !''

''உ மயான அ ம கா எ ன, சா வ ?''

''அ எ க யா க ட ஸ ல இ கறா க. வாஷி ட பா பா . அ


வற! ம தப எ லா அ ம கா ஒ . எ லா நகர ஒ தா ட
ட இ . ஃபாஸ் ம டான ஸ், வ ஸ், ஸ் கஸ் ர ப ஸ்,
பளபள ஏ பா , ந ம ஊ அ கா இ தா ஊ ஊ வற தமான
அ கா இ .ஒ ஊ பால இ னா ஊ சா ல யா .''

''ராதா பாற த ப பசறாரா?''

''அ த ப ப னா 'அ க எ னஇ ? வணா பா வா' கற .''

''அ ப ப மன டா உன அ ம கா தானா?''

''ஆமா, ராதா ஸி ஸ . நா கா .''

''பாவநாக ல பாண த பா பா த ம, ஞாபக இ கா?''

''வா ர . பாகலா . பா மர ல தலா .''

ஆ ஸி மா ஹா ட ஸ் பா ர மா ட த கா பக ட
ரா ன , அ த அ இர ட இர டயாக ஊ க
ச ற வ ஏ கா டா க . உ ள ழ த அவ க ள இ
கா ட . வ ம வாக ச கா த .

எ வகமாக பா ம வளவா ஒ ய கா இ
ப தா ற ம தா 'ஊ' எ அல ர ப ய இ
அ ண கா டா .

66
வா ச பா

14

ச நர இ அவ ள அ ண கா ட பா , ர ப ப ழய
நா க ன வ , இர ப பாபநாச இ ப பால உண
ஏ ப ட . ம தா க அவ அல கார க ள ப ட
ப ஃ க ள ஒ வாச ன இ த . அ த வாச ன க யாண மா,
அ ம கா வா இ அ டாம , ப ரமாக இ த , அவ அவ
க த த ல சா தா . ப க அவ மா அவ ம ப ட .
இ த ரா க இ வ ர க டா தா எ யா பத
ப ச வ ச வ ட, ம அவ ன க கா ப த
உண , ''ஸா '' எ றா . 'பயமா இ த .'

ர ப பச வர ல. அவ வரா ய க எ லா
பா தன.

'' பான தட வ பான ஸ் லா இ த மா ஒ இ . பய


பா ட . ஸா ர , த பா ன கா த எ ன?''

'' ச ச...''

''பயமா இ றதா எ வ டா , வற எதாவ பா கலா ''ஸீ வ ''


பாகலா எ றா .

''அ எ கஇ ?''

''எ க இ தா எ ன? ர , கா ர ட எ ற . 'ஏ ஸ்' இ க


எ கயாவ இ தா பா ர நா ள எ ரலா . இஷ்ட ப தலா ...''

''பண ?''

'' ர கா இ கவ ல படா த. ஒ கா இ லா ம இ த அ ம கா
ளாஸ் க கா ய ஜீ க ?''

''எ பவாவ பப தா ன ஆக ?''

''அ தா ராதா இ த! ராதா ன ற ஞாபக வ ; அ பா


ப ண . ரா பாற ள பா ப சா . கா ச
இ .இ கஎ கயாவ இ கா பா க ற ...''

'' ல ற வ மா?''

''எ டஇ .க ல கா தா பாட பா ற .''

ந னமாக இ த பா த க இ ட , ப ட க ள
ஒ னவ ள க கா டாம பா தா . ச ஞான வ ல ச
ஸ் வ ஒ ல உட ன யா இ ண ட த .
அவ கணவ ட க ய ஆ கா ப ய த ஆ வ ட
கவ தா . இவ ள எ ன எ எ வ ? அவ ம வ எ ற
ப ட பா அவ கா ச ட லக ல. பல சமய , த கக ள அவ

67
வா ச பா

கக ட கா கா ஒ னா பா வ றா . தகாத இட
ப டா த பா எ கா வ ல...

ச, எ ன மாசமான மன என எ க கா டா .

ட பா ப வ , 'ராதா ட ப ட '' எ றா
கல ட .
''எ ன சா னா ...?''

''எ லா பா ' ம ல வா' ... ரா ல இ வர


நாளா மா . உ ன அ ப ய பய பா க ட த ராதா ட
சா ட .''

''அ எ ன சா னா ?''

'' ' ஹ நஸ் ட ...''

'' க ர ப ரா ப ஸ் ர க ம !'' எ றா .

''ஏ ?''

''இ இ யா நட மா? த ம ன ய ஒ கணவ அவ டய மாஜி


காதல னாட ய அ பற ? அவ பா ப , அவ ன இ க
க ட சா ற ? அ அவ ' கா அஹ ஹா எ நஸ் ட '
சா ற ''

''அ எ ப பா கற கற ல இ லயா ர ? இ எ ன த
இ டா? என ராதா ட ரா ப ஃ ப ஜாஸ் . ராதா எ ட,
நா ஒ ண ம ற வ க மா ட . ராதா எ லா த சா .
க யாண ஒ ப ட ந ப ண த லா சா யா .
ர ப ள ரக ய இ லா ரா ப ஈஸியா . ச தக ,
ச ட எ ம டயா . இ லயா ர ? க டா ய. நா ரா ப
ச தாஷமா தா இ க ர . ராதா ஒ ஜ அஃ எ ஹஸ் ப , நா
க ட எ லா வா த . யா ட வணா பசலா . பாகலா . ராதா
ந லா த . நா வ த பஸி கா அ ட ஃ ப ஃ லா இ க .
அ த நா ல ப ற த . க யாண எ ப இ த
என கவ ல ய டயா ம ? நா ஒ ஒ ம ச யாம ரா
இ ல. அ ப யாராவ சா னா அ பா . ர வ காத சா பல நா
ஒ ப ணாட ட ப த . அதனால எ ன? க யாண ஆன ற
எ ப இ க கற தா ய சா . அ த ஷய நா
ரா ப ல ர .''

''அவ தா ? ம , உ , மா ஒ ப ட ற அவ கா
வ க ...''

''அ ப சா லாத. அ ம கால பல ப கஎ ன ர த மா?''

''இ கலா . ஆனா. உ அழ த ப ட அழ ம .''

''எ த ன நா ள வ ... எ லா உ ள ஓ அழ இ ர .
அ தா அ ப யஇ . நா சா ற தா?''

68
வா ச பா

'' ன ற .''

ஸீ வ சாய கால பா ச தா க . டா க சகஜமாக ம ல


எ , க இ ப த லாவகமாக ப ப த பா தா க . ப ய ஏ
ச க ஆ வ வ க ள பா ர தா க . ஸீ க ள
வ பாக நாடக ம நட கா னா க .

''ந ம ம ஷ க ள ட சா தனமாக இ பா க ...'' எ றா .

''கத வ த னா அவ பா தா அ பா கற ''

''எ லா பழ க தா , ஃ ள ஸ் ஆ஻ தா . அ ப பா அ ன ன
வா ல கா ட இ கா பா ... அ தா அ ச தற ச
உண ? அ த வ ம ஷ அ த ஸ் ப ஸ் ப பழ கறா .''

''அ ப இ த க த த யாதா? க ண எ லா கச , நட ,
ர பா டா ல ?''

''எ லா ப யால ச த ப ட இய ர சய க .''

''நாம டஒ கால இ ப இ த மா?''

''இ ப வ ஸாஷ ஹ ய ப ற பா ப பல த அ த
நம யாச இ ல தா தா ...''

'' பாடா பா ?'' எ ர ப த ல ம ந னா . ''ராதா ட சா னா


. ராதா சா ... ' ம னஜ் ம ல ஒ வா த ஒ த ப ட
ஐல ' சா . 'யா ர யா க த க யா '
சா .”

''அ ஒ த ல வாஸ்தவ தா ம .''

கா பா ப த இட நட ச ல வ அ ரம ஆ .
ம தா ஸ் ரா பா கா , அவ ன ம க கா ர
ள ஸ எ பற தா .

''கா ந லா ஓ ட ற...''

''ராதா சா அ ம கா ல ஆ ட கா ஓ டலா . இ த கா ல பா
எ லா ஆ டாமா ஒ ர ய ? 'பா 'ல இ த ள . இ ப
' ர ' த ள . அ ற பட ல க . அ ளதா . ஹ வல பானா
ஒ ஸ் ஸ ப , இ த ப ட ன தா டா கா ல எ ரலா .
ஸ் ய தா இ ஆ டாமா க க ல'' எ றா .

ப வ அ ற ழ த பா , ட பா ஒ கா க,
''ராதாதா இ . ரா பாற னா ப சா க பா
ப ற சா '' எ , அ த ஆவ ட எ க 'ஹா ராதா?
எ க ணா ' எ ர ப இ ப த மற பச
தாட னா .

69
வா ச பா

ர ப ஜ ன வ ய பா கா தா . மா ல ஏழ ர ம
ய பால ம தா ப வ த லா பா பால, பாசா பால இ த .
அ அ ம க வழ க . அ ப க ப வ . இ த தச ம கதா ன?
ள பர க ரா கதா .

''க ட க ஆஃ ஹ . டா ம .''

''நானா? நா கா ச இ ... நாம எ ப ப றா ர ?''

''நாள ன '' எ றா . ''இ வாஸ் ஸா நஸ் ரா . ஷ ’ க ஸ் ?''

இ வ எ ட பா ல ய த ப மா கா டா க .
ர ப த ந ய த கா டா . இ த மா நட த
அ ம க க பா தமாக இ ற . இ ய க சய கயாக
இ ற .

பா ன வ , '' காப ஹாக பாக பாறதா ? வா ஆ தாஸ்


க ஸ்! பாகா . ஸினஸ் ஸினஸ்தா ? சா ன
க ப ய லா வா வா பாடற தா பா பா . வா
எ ட ஒ மாச அ த ப பா அ .''

இ பஉ கணவ ன ப ப ப பா அ யஅ பால...

ம தா ப க ப தவா ற த ல வ யாக த ச ய டகழ ,


சா யமாக மா உ ட ய மா கா டா . கா இ த சாம ய
அவ ன ற கஅ த . இவ ள இ ர க பா தா எ ன?

கா க மா டா . ஆனா ப தன த கா வா . அ ம க ரக
ப தன .

''ர ! ய யா பா ' எ ஸ ரா... இவ ள ற மயாக மா றா


ராதா. அத காக அவ ப கா க வ .

'' ச ச! ஏ அ ப எ றா ? உ ஸி ஸிஸ உ ன டா . கணவ


ம ன எ றா இ ப தா இ க வ . ஒ வ ர ஒ வ ந
கா , ஒ வ ம ஒ வ ண வாச கா , ரக ய க ஒ ம ற
எ இ லாம ...''

ம தா த ச ட ர ச ஒ த க ச ன எ , 'இ எ ன
த மா ர ?''

''ராதா ஷ படமா?'' எ றா .

''க ர .எ ப க ச?''

''அ ஒ தமான ஹா என '' எ றா .

எ ஸ் ப ம ட ரா டா ட க ஆஃ மா ரா (எ கா )
ம ன வ ர ப த ன ம தா வ , த அ ம க
ல ய மற , உலக ச ர ந றய நா க ள, நா ளக ள
எல ரா ஸ் தக ல 'அ யா அ ம ரா ஸ்' ற ப

70
வா ச பா

ரமா ட னாஸா க எல ரா ஸ் உ ப , உலவ, நகர க ,


நாக க க அ த ன ஸ் வ வ த இ ளஞ க , அவ கன வ
ஜ ப த த நக நா வ பான த த யாம க
ட அவ .

''ம ! ஸ் இஸ் ய ஒ இ .ஒ நா பாதா . நா ள பாக ...''

ம அ அ க ததாக த ய ல. '' பா ர .
பா த த யதா ன பா றா ? என இ தக ட எ லா ச யா ய வ
இ ல.''

''இ ட லபமா எ ஸ் ள ப ண மா ம .''

'' ! வா, பாகலா .

''எ க...?''

'' தா . ஜ ஸி ரலா .''

''ராதா இ வ க மா டா ர...''

''பரவா ல நாம பா ரலா . எ ட பா க இ லயா?''

''இ எ ?''

'' . . பா கலா . நா உன ஒ நா ப சா பா பாட ற . ஹள


எ ப இ ?''

''அ ட ச தா .''

'' ம உ ன ள அ ழ பானா பல நா அ ழ பா ற .
காரஸ் ல .''

''ச பாக வ ய தா . இ ஸ் !''

ஃ ளா டா ஜய த ஒ நா ற கா , இர டா நா ரா
டா க . வா யா பா ப த கா ர ம ப
ப கா அவ க இ வ ஜ ஸி ய பா ம இர ஒ ப
இ .

''த ப ட . வா ல ள தா எ க ட க.''

வாச சா ய அவ ட கா '' உ ள பா லா ஸ்
ப ர . நா பா ஸ் டா ல த , வஜி ட ஸ் எ லா வா
வ ற . ரா ச மய ப ண ம'' எ றா .

''என ல ட லா எ கஇ த யா ம .''

'' நா ரா ள . கத வ ற த இட ப க ஸ் இ . அ த
பா க, ப ஷ லவ ற . ஸ் டா வா .அ தா .''

71
வா ச பா

அவ கா ர ள கா ச ல, அவ கா த சா ட ம வாக
அ த டஅ னா . ச தமாக இ த . ப ய தா . வ ய ள
எ கா தா இ த . அத ம ய வ ச அவ கா த
சா ய வார ய பா தா . ற த . கத வ த தய க ட
உ ள ழ தா . இட ப க ழா , அக ப ட ஸ் ச பா டா .
வ ச பர அ டயாள க த தன. லமான கா டா த ய
இட ப க ஹா இ பால, கா ப நட தா . ஹா ள
ஸ் இ இட ம ஃ ளாரஸ வ ச த ய அ த
பா டா .

அவ க ள பா தா .

15

யா ல எ எ பா உ ள ழ தவ அ த கா
அ த த . த ர ஒ ப ஆ டக ட தன. அ ல ய
அ வ க ப ட „¥, பா சாபா ம ற கா க
வ மயான கா க த தன. ள க பா ன அத
ஆ ச ய . அவ க உ ற க கா ச நர ஆ . யா
ஓ கா த .

'' மகா ! †¥ த ஹ இ !'' எ ஒ த லஎ பா .

''ராதா ஷ த ல! எ தா . மா ஏ இ லாம அ ர ராய ர


அவசரமாக பா கா க, ர ப அ ப ய ஸ்த பா
கா க, அ த ப ம ல எ தா . வா எ த யா ம
கா தா .

''ஹ , . ட இ ஸ் எ பா !''

ராதா ஷ ர ப ய பா , ''எ ன ... எ ப வ க? எ க ம ?''

''ஸ் டா பா கா.''

இ த க ட ட ராதா ஷ உட ன பா , '' ந , அ ! அ ! !
எ றா .

''வா ஸி ரா ?” அவ மா ப பல இட க வ க பா த .
அவ ப ன வய கலா .

'' ல ட ! ந இ !'' எ றா . யா வ அத கா ஸ ட
உத னா .

அ த ப த அ ர வாண த ப கவ ல படாம ம வாக ழ


ட த த உ டக ள பா கா , அ த த மா ம அ
கா , ''க ஐ ஹா எ ரா ?'' எ றா .

72
வா ச பா

'' நா ட ! இ ! ஃ பா ஷீ க ஸ்' எ அவ உ டய வ அவசர


அவசரமாக உத ச ம டக ள தா மாறாக அவ ம அ ,
அவ தா ள அ ண , அவ ச ப க கா அவ ள
த கா ட ச '' கா ச இ ர , இவ ள அ வ ற ''
எ வா ப க ம ற தா .

ர ப ர ம தா பால கா தா . வாச கா ற ப வ
த த . '' ப ஸீ ல ட '' ர க க டன. ச நர ராதா ஷ
வ தா .

''எ ன , நா ள னா வரதா இ க...? ஒ நா னா வ றதா இ தா


ஒ பா ப ண டாதா? க எ ஷா !''

'' ஆ ஸா க எ ஷா . க ரா பாறதா னா....''

''கா ஸ ஆ . ஹள வாஸ் ? ஹ எ நஸ் ட ?''

ர ப ஆ ச யமாக இ த . எ ப இவனா ஒ ம நட க ல பால


சா க ற ?எ ப ?

''ம ஸ் டா பா காளா?''

''ஆமா .''

''ஃ '' த வாஸ் ளாஸ் ந ல வ ள!'' எ அவ ன பா க ண தா .

வாச கா வ ப க ணா வ யாக த ய, அவ அவசரமாக ''ர !


அவ ட இ ப சா லாத, இ த ப னால ல ஸ் டா இ ஓவ , மா
மா ' இ ப ஒ சா லாத. ஓ க?'' எ ழ ட த ரா வ
ப பா கா ''ஷி ஃப கா ஹ ரா!'' எ றா .

ம தா ஒ ப ய ர ப ப ப றய த ர, த கா , த எ
ர ப க த ம ற அள எ கா வர, ராதா, ''ஹ லா ஓ!
ஸ் ஹா ! †¥ இஸ் ஹிய ?'' எ றா .

ராதா வ பா ம தா ச ட க ரகாசமா , ''ரா ! ரா


பாக ல?''

''இ லக ,க ட ஷ கா ஸ ஆ ...''

'' அ
த ! என ஏ பா ப ண ல ரா ? ஐ ஸ் வ ம .
வ தா எ வள எ ஜா ப கலா ! ர இ த கா ச
க... எ ஹஸ்ப ட ஸ் ப வா க ற .'' எ ர ப
க அ த பா ஸ ல கா , அவ க ன த கா த
க தா .

ர ப இ த ப க த த ராதா க த ய பா தா . அவ லசாக
க ண தா .

''பா ! ப பா !'' எ றா க களா .

73
வா ச பா

''எ னாட ப ஃ எ லா வா எ னப ற?''

'' . . பா இ த . ஆ லா டா எ ப இ த ? ஓ ட ல பா
ப ண . நா ரஸ்பா ஸ் சா னா க. எ ப இ த ?''

'' ரா ப ந லா இ த ரா . பா க ல ய தா என வ தமா
இ த .ர வ க .உ ன ப ய ப இ த !''

''பா ர ப த ப ண! ஏ அ த ள ம ஜ ம இர ளாஸ்
இ ற எ , ஏ சாபா க ல ற எ , ஏ ஆஷ் ர றய
க ர ர ற ... அவ லவ ஸ் க ற
ப ற .... அவ லவ டாயா? அ த ன அ டாளா ?''

''நா பா உ க ர ப ச மய ப ற . இ தா ப ன
ஷ ல...''

''ர ! உன ரா ப ல டா ல? உ ன வணா ஸ்டா ட ஐல ல


ரா ப ண மா?''

ம தா ''ந ! நா அவ ன சா ட ற . சா ட ற
எ லா .''

''ஓ க. ஓ க! கா அ !''

அவ உ ள ச ல, ராதா ஷ அ த ஆஷ் ர ய , கா ளா ஸ
எ கா டா . ''எ ஸ் ஸ் '' எ சா , பஸ் ம ப க
ச றா . ர ப இ அ தஅ பட ல.

கா ச நர ஸில கா ட ராதா வ த ,

'' ஸா? எ றா . ''எ ன சா பா?''

'' கதா சா ல !''

''உன கா ச ஷா கா ,இ ல?''

''அ ட ஸ் ட ம ஆஃ இய .''

''எ னப ண பா ற?''

''எ னப ண பா ற னா?''

''அவ ட சா ல பா யா?''

'' யா க .''

''இ ப சா ல மா டதா ன?''

'' யா க .''

''ரா ! ர ப ப னா எ ன சா ?” எ ற ச .

74
வா ச பா

'' ப ப னா கா ஸிக சா க ட ளகா !''

'' ட ளகா '' எ தா .

''இத பா ! ஓ ஆ , நா ஓ ஆ . நா உ ட நட த த சா ல
. உ ட ஒ ர ஒ வ கா . அவ ட சா ல பா யா, சா ல
மா யா அ உ மான . சா றதா இ தா இ ரா வ டா !''

''ஏ ?''

''என கா ச யா க டய வ .''

''ராதா ஷ , எ ப உ களால ம றா ப ண ப ன க ட
. ம மா ஒ ஜ இ கற ப?''

''ஷ்ஷ்ஷ்...! கா ச ம ல ப .''

''எ ன, எ ப வர ?''

''டா ! உ ன பால ஜ யா இ ல சா றா ர .'' ராதா ஷ


. . ச த த ச உய னா .

''ஒ ரா ல சா ல யாத பா. அ தா டய வ . நா ள நா


கா அ ப ற . எ ன ஆ ஸ்ல வ பா . அ வ ர இ த ப பச
வ டா . எ ன, இ ஸ் எ ?'' எ அவ க ய வ க டாயமாக ப ,
''க , ல ஸ் ஹா எ . பஸ் ம பாகலா வா!''

''ரா ! ர ந ம ட கா !''

''அதா ப ண பா ற க .''

''ரா !'' ச மயல ற இ மயாக அவ ர ஒ த .

''எ ன?''

''ஐ ல ?''

''ஓ க.''

''ஓ க சா லாத. ஐ ல சா .''

''ஐ ல !''

ராதா ஷ அவ பா வ ய த தா .ர ஏ னா வ த .

''வா. ழ பாகலா !''-ராதா ஷ ர க ந வ த த .

ம னமாக அவ மர ப க இற பஸ் ம ச றா .
ர ப தா ச ய வ ய எ ன எ ப த மா க ய ல.
ஒ தமான அ வ பான உண தா இ த .

75
வா ச பா

அவசரமாக ஒ ளாஸி ஸ் ஊ கா டா . '' வா எ ?''


எ றா ராதா,

'' நா! தா ஸ்” பஸ் ம வச யாக இ த ப சாக . ., அத மா


க ரா , -பா ஹ் ஃ பப , அ டா பா காஸ் ஹீ ட
ளா - இ த இட ல ய தாராளமாக ஒ ப த கலா பால இ த .

ம எ ராதா. ''இத பா . எ ன ச யறதா இ தா


நா ள ச !''

''நா எ மா க ல ஸ்ட ராதா ஷ ''

'' நா ஸ்ட ஸ்! நா இ ப ஃ ர ஸ் ஆ டா . ர ப


பா வாக ஒ ரக ய இ றதால ர . ஸ் ஓவ இ , பா ப த
அ ப ய மன இ க. நா ள த கா யமா எ ஆ வா. கா
அ ப ற நா உ ட ப ய ஆக . நா ப ன ற எ ன ச ய
பா ற கற த மான ப க. ஓ க?''

''இ ல எ கா ய அ வள ய ன க களா?''

'' ய மா, ய ல யா- நா ள ச . அதா க க ற .''

''பய படா க! ஆனா க ச யற ராக கறதாவ உ க


த தா?''

'' ராக கற இ த ஊ ல அ த வற.'' ம ப ஒ . க ணால


பா கற ம தா ய . யா ட ஸ் ர ஒ ற எ தா .
'' ஸ் ப ப ல ஒ எ டா ப க ச இ . அ த ப ச ற
தா ன உன அ உ மயாற . ப காம ய இ தா அ உ ம
இ லதா ன?''

''எ இ த உதாரண ய ல.''

''இ ப ஷ ல டா வ தா எ டய ஒ ப க உன
த யற வா ப இ லதா ன! பா ததா ல எ ன ப ன உ
அ ராய ம வற தமா இ இ லயா?''

'' சா க” எ றா .

''அ பால அவ இ த யாம இ தா, அதனால ளயற ந மக ள


பா .''

''ந மகளா?''

''அவ அனாவ யமா மன கல க வ டா . வ த வ டா . ஒ ன


ஷய தா ல...

''இ த க ன ஷய சா ற என ஆ ச யமா இ .''

'' ன இஸ் ர !' எ ம ல ம தா உ சாகமான ர க க,

76
வா ச பா

''வா சா டலா - நா ள நா உன கா அ ப ற . அ ப தாட


இ த ப பசலா .''

ம ப ம ல வ த பா , 'எ ன ர ப ரா ப ஸீ யஸா ஸ்கஷ ...?''


எ றா .

''ஒ ல ம .''

''ச பா சா பா , ரச , எ எ னஎ ன வா வ சயாக ம ஜ ம
அ தா .

''எ ம இ வள ச க?” எ றா ர .

''எ லா ட வ ச ! ராதா ரா ஒ தா ந லா சா .எ ன ராதா?''

''ஆமா !'' எ றா ராதா, த ல ராம .

''இ த ம ர ப சா க ல, என அ க ய வ .
ரா ! ப கல பண இ ற ட த . டால லா இ த ! இ ப யா
பண த இ ற பா?''

''எ வ ம .''

ப க ல வற எ இ ற க லயா!'' பா க லயா டா ப ண?

ராதா ஷ அவ ன பா த பா க க அவ ன க ன.

''நா ச ற ந லா இ கா ர ? ந லா ச ம றனா...?''

''ந லா ச ம கம த க ம .''

ராதா ஷ அவ ன பா க, ''உன ரா ப நரமா ல ம .


நா ர வ ஸ்டா ட ஐல கா ற . ' . . பா
ப பா . மஸ் டய .''

''இ ல. நா வ ற ன.''

''எ ம ... ரா ப ல டா .''

''இ ல ரா . ரா த யா வ தா ரா ப வகமா ஓ வ. ஏ கன வ
கா ச க. என கவ லயா இ , க வரா .''

''அவ ர ப கவ ல படாத ம ! ஹி க ட க ஆஃ ஹி ஸஃ !''

''ர
, மஸ் மா ரா'' எ றா ராதா. சா ட ட கணவ ஒ
ளா த ட மா ரக கா வ கா தா . ''நா
இ லா மா ட ச யா சா டா இ ' எ அவ த ல ய
க ல தா .

77
வா ச பா

இர பா கா வ ம னமாக தா இ தா க . ம தா
அ வ பா பா கா ட வ தா . பாடாத சமய த கணவ ன லா
ப கா வ தா .

இ ட அவ க இ வ த த .

''எ ன ச வ , சா வதா? அவ க வா அ த பாழ க


என உ ன உ ம இ ற . உ ம இ லயா எ ன? நா மண க
வ ய ப . இவ ள அ யாயமா கவ ச இ ப ராக ச ய
இவ ம எ னஉ மஇ ற ? இ எ ன யாய ?''

''எ னர . பச வ இ ல?''

'' யா இ க ம !''

''எ ன யாச ன!''

''நா ள எ ன ச யலா !''

இற , அவ க ந சா , க மாக ரா ம
எ 'ஸா ' சா , த ப க பா ப கா ட பா
ர எ ன ச ய வ எ ப ச ட தா ட .

16

மாக ரா பா க தா . ஃ ஜ் வ ச த த .

''எ னஎ ப இ த ?'' எ றா ஓ ஆ ள க கா .

''ஐ ஓ பன ஸா '' எ றா ர .

''எ த த ?''

''எ லா த ல தா .''

'' பா மா ட டாளா?''

''இ ல ஸா க த ய மா ... அ த பா ....'' வ டா . இவ ட


சா ல வ டா . அவ மா த தா ச . ''எ னப க யா?'' எ றா .

''இ ல ஸா , கா ச நர ஆ . க ப க ஸா ! உ க
க த க ல ட .''

''எ ன எ தற?''

''அ பா ல ட . ரா ப நாளா ...''

78
வா ச பா

அவ னச தக ட பா . '' ந '' எ றா .

அ ள அ பா , உ க ட எ னா எ த ஷய த அ க
நா க இ த அ ம க ர ட ம ற வ க யா . உ மயாக
எ மன உ ள த எ லா ப கா ள என உ ள ஒ ர ஒ ந ப
க தா ... நா இ வ ம தா வ ச ட ...

பா ச யா தா . அவ க வ த .எ ன ச ய
வ எ ப த த பா த ஒ பா டா . அ பா யா க .
அ பா எ ன சா றா ரா அ ப ச யலா . அவ எ றா
டலா . எ தா சா வா ... ராதா ஷ ன ச
க த த தாடரலா .

ம ன கா லs ச ற பா இ வ ன எ ப ஒ ஃப லா
ர ல த ட . கா லஜ் ச க த அ ண கா
ந பால ர ப மாணவ க ம ன வ சயாக கட
கா தா க . மர க 'ஸ் ர ஸ் ர ' எ எ க அல ன.
ஸ் ர எத எ ய ல. ஏ தா ழா பால தா இ த . மாணவ
மாண க க கனாக கா கா உ சாகமாக நட ச
கா க, ல உ ட பா ஸ்கார க வ க பா
கா தா க .

ம ர அவ ன பா கய ச தா . 'இ க வா' எ ச க
ச தா . அவ ள அ டய யாம மாணவ வ ள த த . ஸ் ர க
சா பா கா ப த இ தாம டலா . இ த ஊ ஸ் ர
வ சாக இ ற . ச தாஷ ஸ் ர . பா ஸ்கார க ட ட
க லவத க த தா அ றா க . க க ள
உப யாக ப வ ல நகர ம நா க ள பாலதா
மாணவ க ள இ சா றா க . ஸ் ர எத எ ப மர
ஒ த வ ரா த வாக ல. அ -

' பாரா ட . எ கா கக பாரா ட . பா ஸ்கார க ள (கா ஸ்)


நா க வ பதா , உ ம ட அ தா பாரா ட . உ
வா க ய க ப வதா பாரா . இ கா ச ம த த ம
கா வத , உ வ ப றக க த இ லாதத , வ க
பார பதா , அ கார இ லாததா கா ப ரஷ ன ஒ க வத ,
உ ன த ல ச வத பாரா ட ' எ எ த .

ம ஒ வ யாக ட த ல கா அவ ன அ ட , ''அ பாடா!


உ ன க பத ப ய பா '' எ றா .

'' ம , இ த ஸ் ர அ த ம ய ல; காரண ய ல. எத காக


இ ?''

''ஸ் ர ப ண வ எ யா காவ தா .''

'' பாஸ்ட ஒ ப கா காரண க எ ள க வ


இ ல ய?''

''காரண க ய வ எ ற க டாய ல. நா உ ன பா க வ த
அத க ல. ராதா ஷ உ ட தாட கா வத அவசரமாக ய

79
வா ச பா

ச கா றா . உட ன பா ச , கா அ ற '' எ
சா றா . எ ன அ த ன அவசர ?''

'' த ய ல'' எ பா சா னா .
''உன ஏதாவ வ ல கா க பா றாரா?''

'' க டா சய கா பா .''

''இ த வ ஷ ம க ல .''

''பரவா ல. ஆனா , என வ ல பா உ தச ல. அ
ராதா ஷ ...''

''உன உறவா!''

''ஒ த '' எ றா ம அ ல ய இ த யாஸ் பா எ


ப ''உட ன கா அ றா களா . பால அ ல ய ப
சா னா '' எ றா . ''உ மல ராதா ஷ எ ன இ த அ க ற?''

''அ ற சா ற '' எ றா ர .

வ ட அ த ஷாஃப கா அ . ச ப ய ம ஸி ஸ் …¥ ப சா ஜ ,
க ட எ லா கா ரமாதமாக இ த . 'பா க டாத ஒ
கா ய பா டதா எ என எ ன ம !'' எ
கா டா .

ஐ தாவ அ வ லா ஸ் ப க ர யகமான ப ட
நா பதாவ மா இ அ த அ வலக . உ ச க ஃ
வ ப ட பா , வ ப ச க ணா வ ய ம ஹா ட ப
வ த த . 'ஸீ ய வஸ் ர ட ' எ த ள பளபள பாக
அ க ஆட பர இ லாம எ த ஓ அ ற அ ழ ச ல ப ,
ராதா ஷ வ ற ஆ ச நர உ கா தா . க
யமான ஒ ப அவ ன பா , ' ஸ் வ , ஸ்ட ஷ
ஸீ ஷா '' எ றா .

ப நக த த பா ப ச ச ட ய த த
மா பக த ச நர பா தா .

''ராதா ஷ இவ ள ப க வ க மா டா எ எ ன சய .
அ ப... ''ராதா ஷ வ ய வ , ''அ ப வ வ யா? ஸா , கா ச ஸியா
இ ட . ஸ், நா கா ஸ் ஃப த ஸ்'' எ ச ர ட ட
சா , அவ ன தா ளா அ ண கா உ ள ச றா .

'இ த மா ஆ ஸ் இமா' எ தா ய . க ணா வ ய க
ம னமாக டா த த . அபாயமான ச கா கா மான
ச த லாம ம ல ஏ வ த த . பா ஸ் ஹ கா ட க த தன.
ர யா அ த ன பால க த தன. ச ப ய ஒ க டட
உ சமய பா நா ப , உஷ்ண எ ப த எ கா ய .

''இஸ இ ஃ ?'' எ றா . 'வா ' ஹா ? எ எ தா ஒ


மாய வ ர ற அ ஒ யான பா ர தா . ''உ கா '' -

80
வா ச பா

ள க ர ப ற வ கா அவசரமாக க எ ர அவ ன
க கா டாம பா தா . ''எ ன மா ச?''

''ஒ மா க ல. கஎ எ ன வ க?''
'' ந பா த கா உன ஆ ச ய த இ லயா?''

''அ !''

''ஓ க, அ . இ யா லஇ வ றதா ல அ !இ கஇ காம ''

''அ த மா ...''

''அ த மா !''

''ஒ ல சா க .''

'' சா பா, உ மன ல ஏதாவ வ தா சா .''

''இ ல ஸா , எ மன ல ஏதாவ ஒ இ ல. ஆஃ ட ஆ இ ஸ்
லஃ , ஷி இஸ் ஒ ஃ ! இ ப எ காக என இ த ன ய வ
கா வ க ன த ய ல.''

''ம தா ட ந பா த த சா ல வ டா சா ல தா .''

''அவ இ ரா ப நாளாகா ஸா .''

''அவ த யாம பா க வ ய எ பா .''

''எ ன க, என இ ல எ ன வா ரா ப கவ ல க மா சா க ள.
ஆனா க ப ற அ ரம . அவ பா கண கா பாபநாச
ப டா ர இ தா. அவ ள ய கா மா வ
கவ இ க யா வ அவ ளா ப க ல ய... ச! ஏ ஸா ?
ல ஃ ரா ? ஒ ம ன கற த எ ல அவ ற
பா டாளா? எ காக இ ப ச ய க. அவ எதாவ உ ட
வாச இ லாம...''

'' ச ச அ த லா இ ல, அவ எ ட ரா ப அ , வாச
எ லா . அ ல காரண ர !''

'' ன எ !''

''நா சா னா உன மா யா தா?''

ஜ ன வ ய த நகர ம தன சா த பால அ த பா வயா


உ கா ராதா ஷ பச வ னா .

''இ யா வ த பா என க யாண ப ற எ ண ம இ ல.
ம தா வ பா த கண ம மா ட - இவ ள எ ப யாவ , ப †¥
ஆ , அ ட ச ற . அவ அ பா உன வா
கா றதா சா னா , உ ன பா த உட ன அ க கலா டா
ப ண மா ட க ட ...''

81
வா ச பா

''எ ன பா தவ ர ஒ பா என னா அ த
அ ட ச ர , அ டயற தா சவா இ . அ த அ டயற கண
என ஒ ளமா ஸ். அ ம கா வ ற ப எ டப டால தா இ த .
இ ப என எ த ன ச பள க ற.''

''ம தா சா னா.''

''ம தா க ச யா த யா . நா எ த ன ச பள வா க ற . எ த ன
டா ஸ் கா ட ற பண ஒ கால எ ட பா சா கா
இ த . இ ப பண ல பா த இ ல. பண த அ ட சா , ன
ப ண அ ட சா , மன ஆனா அ த தாக இ பா .
நா சா ன மா ஒ ண ன அ த அ ட ச ற ஒ தமான
ஆ ளமா ஸ்தா . ஒ த ஏமா ற தா . ச ப ஒ மன
கா ப ரஷ , க ட ப ஃபர ஸ் ச யறா க. அ த எ க க ப
வா க மா ச . அ த பான வார தா சா டா . அ த இ
டர டா வா ஆற ல ம கா வ த ஆக கா
வ ... கா ல வ டயாடற அ த யாய க தா ஸினஸ்ல ஏ
வா கல .''

ர ப கா டா ய அட கா டா .

'' பா அ ற ல? ம தா வ ப ப னா தா ப. அ
என த ? எ காக அ ம கா வ க? அவ ள
ர தா ! என த யாதா எ ன?''

''ஐ அ ஜ ஸ்! எ னஉ க த யா .''

''ஷி இஸ் ம லஃ . கா ட ஹ ! வா ட ஹ ? அ உன
த ய டயா . அ என ந லா வ த . எ தா ல ம ச க ள
ந லா எ ட பாட த ய . அ ம க ரா எ ப ஹ ப வா .
ஜ் எ ப , ஒ ஜரா எ ப , ஒ ந வ இ ய இ ளஞ
எ ப ... எ லா த என .''

''ச தாஷ '' எ றா ள வத ஆய தமாக.

'' ச கத பா. ம தா வ இ க வ த ற
கா ச கா சமா என ஏமா ற ஆர . இ த பா எ பா த
அள சா இ ல. வ ல பாக ஆ வ இ ல. அ ம கா ல பழக
சாம ய இ ல. இ , சா பா , வ த ழ , ரச இ த டா வற
எ த தாடமா டா. ச பா யராஜ் பட . ப ற ராஷ், ப
நாவ க . கமா சா னா அ ம க ல கா ச ம
பா டா. ப பாதா . ஷி இஸ் பஸி ஸ் . ட ஷ ல ஸா
ஒ தா பா பா. ஸ் பா க மா டா, வ ல உ கா
பாறட . எ ப பா தா அ பா அ மா தா இவ க ள ப தா ப ,
அ பா இ நர இ பா ... அ மா இ நர தய ஷ ல
உ கா எ பரா ட பா இ பா க. ' ம மா , எ
ல ட ஃ ர இ யா? ஆர ப ல இ ப தா இ பா தா
ஆர ப ம இ ஓய ல. ம ...''

ராதா ஷ கா ச தய வ பால இ த . ''ஷி இஸ் வ வ இ ப !''

82
வா ச பா

ர ப அ யாக இ த . ''என இ வள வர வ டா ஸா .''

''இ ல, வ எ லா த பா த ற , எ லா த க தா
ஆக . ஸ ஸ ப அவ ஒ தமான அவ ஷ தா இ .
ச யா ஸ் ட பா ன . எ தா ' ச †¤ ரஷ் ' ரா
இ ரா இ ட஻ சா நா டால வா பா டடா . ம தா
அ ப யதா இ கா...''

''இ த லா களா உ க ராக கா வர காரண க .''

''இ ல. ஒ ண ரவ ஷ பா ட பா உன த யா .''

'' ன பா ஸா . ப ய ப ய ஷய க ளா அவ த ல ம
ஏ தா க?''

''ஒ வ ள அ ப இ கலா . நா வ கா ச 'லா ஜ த


லஃ ' தா சா ல . என ள இ கற ரஸ் லஸ்னஸ்…¤ காரணமா
இ கலா . ஒ வ ள உ ள நா , ஜமாக வ கா ச ஷ்ண னா
எ ன வா?'' எ அவ ன பா எ சலாக வ த .

''எ எ ப யா, பா ட. அவ யா கற எ லா சா த ஷய . இ த
ம ட சா ல பா யா கற என த ய .''

''அ த ப நா யா க .''

'' யா எ ட சா வஇ ல?''

''உ க த யாம பா மா?''

''இ ல சா றதா இ தா, அவ ள ஒ மா தயா ப த . அத தா


சா லாம இ தா உன லந மக எ லா ஏ ப தர .''

'' வா ஸ் ப க ள .''

'' நா. அவளால அ த சமா க யா '' எ றா . மானமாக, ''அவ ஒ


ந ல ம ன . எ ட ரா ப வாச . உ ட வ தா ள, ஒ கணமாவ
க பமா நட டாளா? உ ன பய க ச த ட பா ல
சா டா. என உட வ தா எ னமா ஷ ப வா த மா?
ரா ப ஒ ப பா. இ த மா ஸ் ரமா ஒ ம ன வ லயா?
கால வயசான ற ரா ப உப யாகமா இ பா. அவ டய
ந க ய எ க ல க பா க ற . அதனால சா லாம
இ த னா உன ந ல . அவ ந ல , ல உ மக ள
ம ற ற ல ந ல இ . த ல?''

17

83
வா ச பா

ச நர இ வ ம னமாக இ க, அ த ம ன த உ தாம லசாக


ட பா பஸ்ஸ க ல த . ராதா ஷ ஆயாச ட எ ,

'' ஸ் ஐ ஸ நா கா ஸ்'' எ றா . ச நர வ ற தவ
ள க த க கா ''ஆ ர ! ஹ ஆ '' எ றா .

''ஹ லா ம !''

''ஒ ல... சா .''

''அ ப யா? ல ஸீ! ப ன டா த இ ல ஐ இ ட ...! மற


பானா மகா பாவ ! ஓ க! ஐஸ் இ எ ச ரஸ் ட மா எ ன?
நம ள இ க டாதா... ஓ க... ஓ க'' அஸ் ஷ். ஓ யஸ் டலா .
இ கதா இ கா '' எ ''ஹிய , ஷி வா ஸ் டா !'' எ பா ன
அவ ட கா தா .

''யா ? ம வா?”எ றா த யாத பா ''ஹ லா!''

''ஹ லா ர ப இ க?''

''எ ப பால தா எ ன ஷய ?''

''ரா ஆ எ கவ த?''

'' மா தா . கா லஜ் இ ன ஸ் ர , அதனால பா பாகலா .


எ ன ஷய சா ?''

''வ ற ப ன டா த எ க வ ஆ வ ஸ . அ காக ல ஒ ன
பா கா க பா ற . க டாய வ தாக .''

''ப ன டா த யா? ல ஸி...''

''அ த லா டயா . வ த ஆக அ க ப ர ட பாற ல.


ஸ இ டரஸ் . அ ல ஒ ஸ ரஸ் வ க .
சா லமா ட ப நா ரஸ ஸ் ஸ்!''

''அ ப நா வர ல.''

'' ச ச அ ப சா லா த! ஓ க! எ தயாவ கா வா. ஆனா வ ச .


எ ன உ ன சய எ பா ப . ப!'' எ றா . அவ ர இ த
உ சாக ர ப வ த . எ ர அவ ராக ச
கா கணவ , ம றா ள க ர ட ப ற வ
கா தா .

''தா ஸ்” எ றா .

''எ ?''

''சமா ச ! ரஸ எ ன கா க பா ற? பா த தகவ ல
இ ல ய!''

84
வா ச பா

'' ச ச! எ ன த பா எ ட பா க. என எ ன சாக னா ம
அ வள ந இ கற ப நாம ர ப ம பாசா ப
வஷ பா இ றா !''
'' லஃ ல எ லா ம வஷ பாட யா?''

''இ ல ஸா . உ க ம ன ய ப சய சா ல . அவ வஷ
பாட ல.''

''எ ஸ ஷன இ தா இ த கா ச ர யா பா . அவ ட
சா றதால ப ட ஷ வ . எ ன ச யற த யாம
பா . இ த ய லா உ னால த க . ம இ பதா
ம தா வ பா ல க ய, ச தாஷமா இ லயா? அவ ர ல உ சாக
இ லயா? வற எ ன வ ? அவ ள பா தவ ர நா ஒ
மயான கணவனா தா இ க . அவ எ னால இ லாத பா நா
எ ன ச ய ற கற . டஸ் இ ய மா ட ?''

''இ மா ட ஸ் ஸா !''

“ இ இ ய ப பா , அ ப இ ப கற க ணா ட லதா இ த
பா க ற. எ லா எ லா த தா ஆக க டாய ல ர .''

''கணவ ம ன உற கற த, க எ தா ஸினஸ் பால பா க க.''

'' க
ச யற மார ரா ! அ வள தா சா வ . அ த உ க ம ன ட
சா ல மா வ டாமா க த ப நா இ யா க ல. யா க
என இ அ க ல. வ ர '' எ ள னா .

''ஒ ம க பா, இ த வ எ ன ளா ம
ப ண ன னா நட கா .''

'' ச ச! அ த மா எ ண ம என டயா . இ எ டய சா த
மான . இ பா த ஐ ஆ ஷ ஓ ப '' எ சா
ற ப டா .

வ ய வ த பா எ லா ம ரசமாக இ த . ராதா ஷ அ யாயமாக


கணவ -ம ன உற வ கா ச ப டா . சா வதா வ டாமா
எ ற க என இ ப ட க ல. அ பா!
அத காக தா இ த க த . இ த ல க எ ன ச க ?
என ம தா ம எ த த ராக கல த எ ண க ளா ப த
இ சக ளா இ ல. இ ஒ அ யாத ப ஏமா ற ப றா . இ த
ஏமா நாடக நா ப க கா ள வ மா? எ ஆதாரமான
க எ ற . ம தா ப றா ர பா , அ ம கா அ ம கா
எ மா லயாண ச கா க . உ க மா ள ச
தன த பா க எ க க வ அ பா. எ த இ ய ப
த கணவ ற ப க ட தாட சகவாச வ கா ப த
ச கா வா ? இ எ ப எ ன? என இ ச ப த ம இ ல
எ ல பா ட வ மா? இ ல, ப ண உ கணவ இ ப
உ ன ஏமா றா பா எ உ ட சா ட வ மா? இ
உ ள , யாய ச ப தமான ஷய க என க ழ பமாக வ
இ றன. உ க ள த ர இ த தா ச யமாக அல பா
சா ல யவ க வ யா இ ல. ச ற க த எ பா ட

85
வா ச பா

ப எ த . அ இ த வார . க ஒ ஸ் ர வ
டதா , ' ஸ் பஸ் என ட த . இ த பா எ க
க ப கர லாப ஏராள . த வ எ தா ன ற .
எதாவ சாக ஸ்தக ப களா? ஜய ழ த ச ய என
ந ற . உ க மக .

ர ப ம ஏ ப ட . பாவத ஒ வார , வர ஒ வார . ல சமய


ஆ நா க வ . மா த ப னா நா எ ற வ கா வ .
இ த இர ப ன டா த வ ர ப ல எ பா தா
அ க பாக வ . அ வ ர ஒ பா ப ற வ ய
பா கலா எ மா தா .

ம ன கா லஜ் பான பா இ ஸ் ர ஓய ல எ த த .
எத காக ஸ் ர எ ற யாத வ க இ . ஏக ப ட இ ளஞ க ர
கர வ ர த -ஷ அ கா ட கா கா காலா வ ர ' காலா'
எ உ கா ச தாஷமாக ஸ் ர ப கா இ தா க .
க வாச இ த ஸ்தாபக மா பள ல ட த ல வ
ப ட க தா க . ம ரா பா க ஆ ஃபய க ப க
. கா ரா க மாக, இவ க எ த ச தா ரமா டமாக
ச றா க . ஸ் ர எ த ன நா ள எ ச யாக த ய ல. ஓ
எ க பா றா களா . பா ஸ் மா பா கா தா க .
இ ளஞ க பா ஸ்கார க ள அ கமாக வ த அவ க ன க ட
பா கா தா க ? கக க க ம பா ம லாம
ழ கா தன. வ ஸி ஹா ல எஸ். .எஸ். (ஸ் ட ஸ் ஃப எ
டமா ரா சா ஸ ) கார க ' க ப ' இட த ' த ல' ச
டதாக , க த க ழ ய ஐ ப ப காயமா (ஐ
பா ஸ்கார க உ பட). இ த ய லா ப கவ ல ய படாம ஒ காஷ்
ட ஸ் ஆ கா த தயாக இ த . ச ர
க ம றா பக அ ப ராஸ் எ ஒ ரா ன த க
வா ய க ள கா அ த வ டார வ தா தா எ
ச த ப கா தன .

'எ ன ஸ் ர இ ' எ இ ற ர ப ய ல. எ பாராம


ட த ற னா ச தாஷமாக வ இ த .

பா ஸ் அ நா நட ச ஏற றய த வ ய ஆ ர
கா த அ த தக க ட ம தா . ஒ டால ஒ தக
எ ஆ ர கண இ ற தன. ந ன ப த தக க
எ லா ந ல பாகாததா இ பா ல வ ப டன.
எ லா ம அவசர இவ க . தக வ வ . ப , க ல
எ றா கா வ க யாண க வ , ம ன ய ராக ப , ம ற
சகவாச வ கா வ ... த ராதா ஷ ட மா அ ம கா ட மா எ
ர ப ச யாக ள க ல. தக க பண கா பா
க ட வ ல ச கா இ த இ ய ப எ ப த த .
வாராம அகல கா அ ம க க ள பா ஆ ல பச ய
கா சதா ம கா எத காக இ த பாசா ! இ த ப இ க ய
ற வள தவளா? அ ப ய இ தா எத காக த அ டயாள
அ த ன மா கா ள அவசர பட வ ? எ ன ம றா இ யனாக
ஒ த பா காரனாக தா பா றா . க க வ த ற .
இ வ ச த இ ய க ம தா இ ப இ றா களா, த க
அ ம கா இ தா த க ப டய பழ கவழ க க ள மா

86
வா ச பா

கா ள மா டா க எ ம சா ல க றா . ஏ நா ம
ச மாற வ ?

நா ள ஸ் ர எ க ட மானமா டதா . ர ப
ம ப கா லஜ் பாக வ ம எ தா இ த . பா ட கா ச
ம ப ட அ க கா தயா ச தா . உ கா
கா ன வ . . பா தா . ''சா ஸ் ஏ ஜ ஸ்'' 'ட லஸ்' பா ற
க தக அ ரம இ ப ப , அ த வ க ள த ர, ச
பானா க . ட லஸி யா யா வ பா எ மா ப ரமமாக
இ த .

''இ த மா . .ல இ இவ க எ ப த வ அபார சாத னக


எ லா ச யறா க ஆ ச யமா இ ஸா .''

''உ மதா . எ லா இ த நா ல . . ய 'இ ய பா …¤ டறா க.


ஆனா . . பா தா இ கா க. 'ட லஸ்'ல ஒ ஸ்பா ஒ ஷ
ள பர கா க, ஒ ய டால ரா எ ன வா சா ƒ¤ சா னா க.
நா ஸ் த ர வ எ தாடற ல. இ த பாழா பாற . யா தா
என எ ம ன தாட ப இ லாம பா . அவ ஒ க ப ஸி
. வ . ஒ தட வ ழ த தா ட ஊ ச ல இ ழ
க ய அ இ . இவ ஷா ,
கம ஷிய , அ ற தா பா பா கா.''

''ஸா ! உ க ர ன ஓ அ ம க ப ண க யாண
ச டதாலதா சா களா?''

''இ ய ப ண க யாண க அ பவ இ ல பா.


அ ம கா கா க ள க யாண க டவ க எ லா ம
டாடறா க நா சா ல வர ல. எ ஃ ர ராமசா இ கா .
வ ள கா ய தா க டா . அவ வ த ழ ப லா ப றா.
வ ழ ம ம ச , சா பட னால கால பா ,
ஸ் லாக எ லா இ ஷில எ வ மன பாட ப டா...!''

''இ பாசா ஸா !''

''ஏ , நாம அவ க மா பாசா ப ண லயா? ஜீ ஸ் க ' †¥''


பா ட லா பா .இ ஒ தமான வ ஸ் ஸி ரா தா .

“ ஸ்பா பா பா . அ க இ ற ப ட சா வா . ஒ ரா வ
னகால சப க கறானா . க யாண இ ய ற ப ஸ்பா ல தா
க ப ஒ த கா ல னானா . ''ஐ ப பாரதவ ஷ பரதக ட'
எ லா த இவ ரா வாட ராவா மா க யாண ப வ கா !
எ ன சா றஇ ?”

''இ த லா ஒ தமான ஃ ப ஷ் தா சா ல . ஸா ! உ க ள நா
ஒ க க .''

'' சா .''

''வா ஆஃ அட ட !''

87
வா ச பா

''இ ஸ் ரா ! இ க ட அ ரமான ம க யாத பாவ தா ! அட பா !


அ த பா மல க வ யா?''

'' ச ச? எ ன ஸா ! எ ன க ச யா த க ல தா . நா
இ ல ஸா ...''

'' ன யா ?''

''எ க பா டஇ ல ட வர சா ற '' எ றா .

18

அ பா ட க த வ வ த ப தா நா எ பா க
தாட னா . ம மா வ வ ர கா மாக ரா வ 'ஜ
ம ல' ய லா அல பா தன ஒ இ ல எ ன ன
ஏமா வார கட பா ட . பா ட சம த அ வ
ண க லாக இ த . ராபஸ இ ற வா , நா ள
வா எ எ பா தா . எ லா ஸ் ர அ
இ தா கா ள ல எ த த . இ ட
ராபஸ க ல ய மா ற இ எ வ பா ம பா றா
எ ப கா டா க . ம ஒ பா டா க ட ச
கா ப த ஒ நா பா தா .

யா கா ச கா சமாக கா த . ன க ம தமாக
இ தன. ய , ' கா ச இ ர , வ ற ' எ ம ல தா ற ப
சா கயாக தா இ த . ழ க அ க கா ட வ த .
ம ழ ப தா லா கா ஊ ஏ கா ட . ஸ் மா க டட க ள
ம ற த .ர ப எ க ல.

ம தா ம ற பா ப பா வ ப அ ழ தா .
அ பா ட த ப வராம பாக வ டா எ தா மா தா .
ஏதாவ சா சா த கா ளலா எ யா தா . இ த
நா க ர ப த டய த ம ச கட த அ வ பா யா
கா தா இ றா .

எ த ன கணவ க எ ன ம ன மா க ள ஏமா றா க .
அவ க க லா வ கால வா க மா எ யா தா . ம தா
எ ன ர யக ? எ பா தா டா தனமான கண க அவ ள
காத ற எ றதா அவ இ வா க எ ன கா வதா?
அவ எ க க பாக . அ பா இ ப தா எ வா . எ ப
எ னா எதாவ எ னா ச , ப ன ன க ஆ டன.
ஒ வா த ப ல கா ணா . ஒ வ ள நா ம ப ம தா வ
ச த அவ காப மா? காப தா எ தாம இ க
மா டா ரா, உ ம காப . ச த ந றா ல எ ப ச எ
வா ரா!

88
வா ச பா

சாய கால வ ர பா பாவ த ப மா க ல.


க வ த மாக ரா த ழ தக ள அ ழ வர
ச பா எ தா ய . வ ழ ம க வா ற! அ த ம
தவற மா டா . கா ல ம மா ன சா க தவ டா . ம
பா ஸி கா , அத க த இ ற எ அ த . அவசரமாக
ற பா த அ பா தா அ பாடா!

ந ச கா ச பதற வா கத வ ட ற காம ர ம காம


உ ற ய ப தா .

''அ ளர ,

உ க த இ ட த . நா பா ததா உ க த வ நா
ன க க தா ப த . உ க த என ஆ ச ய அ க ல
(த றய ழக இ தன) மாக ரா ம தா வ
ச ப த ப இத க த எ தா . அ பா த உன
க த எ தலா எ ன த . இ த ப ய என
த றாயா எ பா க ஆ சயாக இ த . த டா .
அ ம கா எ ன வ லா ச ய டா எ ன
கா த னா அ வ ய லா ச வ றா . ந றாக ப பா எ
எ பா த . உ ப ப ப கா ற அ ர ற தகவ க
அ வள த ப யாக இ ல. ரம ப றா எ த ற .
ம தா வ ச க ய ப ணமா டா எ ன த . ச
அவ ட ' ' பா இ பா அவ கணவ ராக த ப
க எ ன ச வ எ எ ன பா கட கட க றா .
எ ன த சா வ ? நட ப எ லா ம வ த த வ க இ ற .
அவ க வா க ட உன எ ன பா ய த எ ற க
ப ல டயா . ம தா உன ஒ தமான அ ஸஷ ' அவ உ ன
த கா ல வ ர கா ச றா . அ ம கா த கா லக ந ன
ரகமான வ. அத கான வச க எ லா றய இ பதாக
க ப ற . அ எ த ய பா கமா டா எ
கட ள ரா கா ற .

உ ர ன ய, உ த மச கட த உ னா கா ள ய ல
எ பதா அ த ர க எ தா ஏ றா . நா சா
அ த ச ய பா றா எனப த நா ந ப ம ற . இ எ ன ' மா
க ராலா?' இ க டத காக இ எ அ ராய த ம
சா ற . அ ன வ கா ட தா ஒ பா தா
ஏ கா வா , உப தச க ற வய ச லா கட ட உன .

ர ன எ ன? ஒ கணவ ம ன ய ஏமா றா . ம ன ந ல ப .
த . அவ உ ட ந தமாக இ றா . வ எ ப த லா
உன த . கணவ அவ ள ஏமா ஷய த அவ ட சா வதா?
வ டாமா? இ உ ர ன. இ த இர தமாக பா கலா . உலக
ப பல இட க ப பல அ யாய க நட றன. ஒ வா ற ந மா
வ கா க மா?

இர டாவ , ஒ டா ட உவ ம. ஒ டா ட ஒ பஷ ப சாத ன
ல கா ஸ எ த கா றா . இ த சா னா பஷ
வ த , க கவ ல ஏ ப . சா லா டா பஷ ஒ த பான
ர ம த உலக கா ச கால ச தாஷமாக இ கலா . அ ஒ

89
வா ச பா

காண . எ ன பா தவ ர எ லா ர ச னக
ந டய ற உ ள .

' ச த கஅ ல சய க ச த க
ச யா ம யா க .''

ச ய டாத த ச தா த . ச ய வ ய த ச யா டா த .
ம தா ட ஷய த சா வ இ எ த வ க?

அதனா அவ க டய வா க எ த த பா க ப . எ த த
ச மா எ யா பா . அ த மா ற ழ அக ப
கா வா . அ த க மா எ ப த யா பா .

ஒ சமய ம தா வ அவ டய இ னஸ ஸ யா பா
அவ க வ அ யாய தா எ தா . அத ப கார உ ட
இ லாத வ க சா வ எ த த லாப இ ல. அதனா க தா
அ கமா .

ப க ள அ க கால ஏமா ற யா . சா லா டா ஒ நா ல
ஒ நா ம தா த ய தா பா ற .

ற ம ஓ அ கார இ ற . ற ழயா ம. அ ஒ
ற ள நா சா ய ஆக வ .

'எ ன ணய ஆ எ னா ன ண
தறா ற இ க '

எ த ன ப ம ப டவனாக இ தா ம றா த ம ன ய
னா உ பட மா டா எ றா . அ த ஞாபக வ கா
சய ப .

ஜய ய ழ த ய சா த என கா ச
ஆ ச யமாக இ த . இர ப ச ய தா . அ க ப க இ த
ப என ம ன யா, மகளா எ ற அ ராய பத இ ற . ழ த
வள த உலக உ ள க ப ய தக ஒ . அத ஏதாவ
பா ம வா அ . நா ப கா தக ' வக
தாம ' ப ழய ர க . சா னா ம ல பா , 1895 ச ப ! .ஆ .
ராஜ மய .ஏ- த' எ ற க ர மா ம தா ய இ ய
ச ரவ யா ய டா யா மகரா ய னா க யா ராக
ஸ்ரசா தாள கா ச அ ற ஆ ண ற ப ண
ந பா த பா ற பழ மா க ள க கா த பா வ வ
ப கக ள ட, என தாம வாரஸ்யமாக வ இ ற .
உ ஹ ஸி 'ஓவ சவ ' ட தா வா அ . எ ன மா தா
எ ப தஅ தக த எ .

அ ள அ பா.

க த த ப சா ய பா பா வாச கா வ ற .
அ ஒ ப இற , ''இஸ் ஸ் ந ப வ ?'' எ றா .

''யா!''

90
வா ச பா

''ஆ ரா ப ''

''யா!''
''கமா ரஸ் அ ! ரா ஆஸ ஆ ஃப பா !''

''ஆ ''

''ஐ வா ஃப ஹி .''

அவசரமாக ரஸ் ப கா அ த ப ட ற ப கா
ஜ ஸி பானா . ராதா ச வா எ லா கா க
இ ற தன. உ ள ர பல கா ப த த .
வாச கத வ ற த கலகல பான இ ர ச க ர க ட
தா ய . ஹா ற தா க இ தா க . ஆ கா ளாஸ்
வ தா க . யா கா ரா இய கா க, ர
ப லா ளாஸ த த . ம தா ப ச ல அ தா .
க ச ல ற ஏ ப வ க ந லஸ் பா தா . அத
ந வ த ப வர ப த . ம தா அழகாக வ இ தா . ட வ
அவ ர ப பா தமாக இ த . ஸ் அ க இ லாம , தா டா
உ ட பாக ய க ணா தவ த பால இ தா . ராதா அவ ள
தா ளா அ ண கா ஓ அ ம க ட ஜா ப
கா தா . ஒ வ ள கா ம தா வ க ன த அவ
க மா ல ய ஆரா தா . கா ரா க அ வ பா க
கா க, கா டர ஸி வ த ஜரா இ ளஞ பஸ் ம ல
டாக பா கா அவ க ட ய உல னா . யா ரா பா
கா க, ம தா ர ப ய கவ க கா ச நரமா . ''ஹா ர ''
எ அ கய ச தா . '' பா டா த உன ரா ப யமா ஒ
இ .'' ராதா ஷ ர வ பா உட ன த ன கா
அ வ ''ஹா ர ! ளா க ' ர னா ர னா! ம ! ர னா எ க?''

''அ த லஇ கா.''

'' ட .''

'' தா ட . நா ஸியா இ க .''

றய இ ய க இ தா க . ஆ க பா ப க ப பா
ஸா க இ தா க . அ ய க அ ய க ள அ க ப
கா தா க . ர ப அ '' ஆ ராதாஸ் ரத ?'' எ றவ
ப த இ கலா . தா வ தா . ப க
கா தா .

'' நா, ஹிஸ் ஃ ர !''

'' வா ஃப அஸ் ரா?''

'' நா, ஐ எ ஸ் ட .''

''ஓ'' - அவ ம கா ச மா ற ட எ ஸ் ஸ் !'' எ
ச றா .

91
வா ச பா

யா ரா ர க ஒ கா ச தா க . ப காடா
எ கா டா . ப பா எ வா வர ல ய எ
வ த ப டா . ழ றய ப க இ ற தன.
ட த ல கா ம ர அ வ , ''எ டவா'' எ றா .
கா ட தர தர வ இ கா ச றா . அ தஅ ற
நா க ப க யா எ ன வா தரானா எ பட . இ பட
பா கா தா க . 'ர னா! எ க இ த ர னா?''

''அவ க ஒ ப ''எஸ் '' எ றா .

''நா சா ல ல, ஃ பமஸ் ர ! இதா !எ க உ க பா?''

'' ழ இ பா !''

''ர , ஸ் இஸ் ர னா, ஸ் இஸ் ர ! இ ரா ஸ் ப யா மா - இ ம


உ பா ! என வ ல றய இ .''

அ த ப ண ச பா த க ய பா கா டா .
அவ த ல னாம அ லய தா எ ப த ம தா
கவ தா .

'' கதானா அ ?''

ர ப ய ல. ''எ னஇ எ ன ப ஏதாவ ர யா?'' எ றா .

''இ லஇ ல. ஐ ஸ பாஸ் இ ஸ் பா .''

''எ ?''

''நம க யாண ப வ கலாமா ஜன க யா .''

''ஜன க னா?''

'' யா வா த ப க ! எ ன பய பட க? க யாண ப ர
மா ட கவ ல படா க.''

'' மாஸ் ஜா !''

''எ ன பா தா க யாண ப றா மா இ லயா?''

''அ ல, ஐ எ ஸ் ட ?''

''உ க ச ர ம த . ம ஸ் ஒ ஃ ள அ த ! எ ன
சா ட க? ஸ் யா? ஆர ப ம ந லா ல ய!''

''நா அ க ற ல. பா வ தா ...''

''என கா காம த யா க ள க ட .''

''இ தா க இ த எ க க... நா சா ட ல...''

92
வா ச பா

'' ச! எ ச '' எ ப க ச கா த ர ஒ ளா ஸ
பா கா டா .

அவ ன க ணா தா , '' ய ஸ்; ல ஸ் மா ஸ ட '' எ


உய னா .

ர ப அவ ளஇ பா தா நராக பா தா .

19

பா வ ம ர ப பாசா காக இ த . நர பாசா .


ராதா ஷ த ம ன ட நட வ . அ டா கழ கா டா
எ தா த த . சா , சா ல வ டா எ ட வ டமாக
றாம ற எ ன ற ? ர னா எ ற ப அவ ன
ற க வ ள கார ழவ ட ப கா தா .
ராதா ஷ அ வ பா அ ம ம ன ய அ ண கா க ன த
த வ த கவ தா . வயசான த ப ணமாக ம வ க
ஷ ஜீ …¤ அ த ப யவ , அவன வ , ''ஹா ! ஐ வ .
தா ன ர ப ?''

''ஆமா ஸா .'

ச வா அவ ன ஏற இற க பா தா ; ''ஸ்மா ! எ . .ஏ.
ப யா ம?''

''ஆமா ஸா .''

''ஷ ஐ க ?''

'' வ டா ஸா . ஆ . நா அ க சா டற ல.''

''ஏ ஏதாவ ஜிய அ ஜ஻னா?''

''இ லத லவ வ .''

'' உ ன ப சா னா. ர னா வ ப ணஇ ல? ர னா?''

'' ப ட ஸா ?''

''வா ஆஃ ஹ ?''

''இ ஸ் எ ஆஃ ஹ ! பா ர வா த ப ன .
அ வள தா .''

''ஷி இஸ் ஒ நா த !''

93
வா ச பா

'' த யா ஸா !''

''உ க பா ஜாதக எ லா பா பாரா?''

''எ க க?''

''க யாண தா . வற எ காவ ஜாதக பா பா களா?''

''க யாணமா? என கா? என இ வ ள வர ல சா .''

''எ . .ஏ. க பா ற னா?''

''இ ல, இ ஒ வ ஷ இ .''

'' எ னப றதா உ தச ?''

''அ தஒ மா க ல.''

''அ ம கா க ப ண பாற இ ல?''

''ஸ் ட சா லவ க .க ப ண யா .''

''அ த லா பா கலா . இ க ய க யாண ப ட னா, யா


உ ன அ ச க பாறா க. நா க எ லா ம ஸி ஸ தா . யா
வ ப ன வ ஷ ஆ .''

'' சா த ஊ எ உ க ?''

''டா ப க ல. அ க யா இ ல. அ பா அ மா ட இ க
வ டா க. கா கா ப ! இ ஸ் இ பாஸி . டா ட என ,
ப இ கதா ற வள தவா. ர னா த டா ட , இஸ்
ரா ஷி !'' த மக ள பா , தா ல ர க தா . '' மஸ் டா
ஹ . டா ஹ ஸீ யஸ் ல ; ஐ இ அவ இ ய ப தா . ந ம
ர ஷ எ லா ல அவ இ ரஸ் . க னாடக ச த ல ராக
எ லா க பா. த வா பா த மா? கட , க எ லா
வா றா, த மா?''

'' நஸ்'' எ றா .

'' உ ன ப சா னா. ரா ப ந ல பயனா ம . ஐ ல பா ஸ்


ல . பா ஸ் எ ப பஸ் இ ல ! ந ம இ ய ஸ் சா தன
கா ச ட ற ச ல த மா? கா ச லஸி அ ள தா . எ லா
ஃ ல அவ க ள சா ரலா த மா? தசா அதா
சா வா ! தசா ய இ ரா ஸ் ப டா ளா உன ?''

''இ ல ஸா . பரவா ல.''

'' வ சா , லாஸ் ஹி டா ட !''

''ஸா .''

94
வா ச பா

''லாஸ் னா ச பா ர ல! த யா ல பா டா பா
ஃ ர ட! இ எ மக கழ டா ப ற . ர , அதா
இ த அ ம கா ல ட ச . எ ன இ தா நா அவ க ட
மா ப டவ கதா , அவ க ட இ ட ஃ ய ப ணாம ந மால இ க ரா ப
கமா வாழ . ஆனா, க ச ரா ப வ ப ட , ந ம க ச வற
அவ க க ச வற!''

ம தா அ வ , ''எ ன எ லா ப களா மாமா?'' எ றா .

''இ பதா பச ஆர க . நா தா ப க . ரா ப ஷயா


இ கா .''

''அவ எ ப ம அ ப தா . மன ல இ ற த சா ல வ மா டா .
ர னா!''

''ர னா அவ க ள நா வர, ''எ னர ட ப யா?''

''அ பாதா ப கா ர!''

''எ ன பா, பா அ களா?''

'' ச ச! அ த லா இ ல'' எ றா ர .

''ர னா அ த ப கா ட !''

'' ச ச! அ த லா அ ற வ கலா .''

''கா ட ... ர அவ டஒ டால நா கா ட .''

ர அவ ட ஒ டால நா ட கா த பா , ர னா அ த வா
கா , ''ந ப பா க க'' எ றா .

ர அஸ்வாரஸ்யமாக பா கா க, ர னா ப க இ பவ ட ஒ
ல ட வா அ த எ சா பலா , சா ப ல ஒ ளாஸ் த
பா கல தா .

எ லா கா ட பா கா க, ர னா ர வ அ ழ
அவ பா க ட ர அ டால நா ட எ கா ''ந ப
பா க! எ றா .

ம தா கத , ''பா யா! எ ப ?'' எ றா .

ர ப தா . டால நா டா தா இ ப ப களா?''

'' ம?''

''அ ப னா சா த டால நா ட எ ற க தயாரா


இ க அ த ?''

''அ த லா இ ல, இ ம ர கா !'' எ றா .

95
வா ச பா

ம தா, யாரால க க யா .''

''இ த மா பல ப ட ஏமா இ கம '' எ றா .

''யா ட, யா ட சா பா கலா .''

'' சா ற , ம ! சமய வ ற ப சா ற .''

''ஏ ர னா, க ல க வ ற த கா ட ...'' இ ல. அ த மா பா ஸ்


கா ட ...''

''இவ அ க இஷ்ட ல தா எ றா ர னா.''

'' ச ச! இஷ்ட தா க.''

'' த மலயா த கா டறவ க மலயா?''

ர ம னமாக இ க, ''ஏ ... .. வ க படறா பா . பா பால க ன


எ லா வ பா '' எ றா . ம வ ஆ ர ட பா தா .
ப ய கார ப ண!

ராதா ஷ . ''எ ன இ க ரக ய ப யாற ! ம , ஆ வா ட .


ஐஸ் ஸ் ஆ பா . எ ஸ் ஸ் '' எ அவ ள அ ழ கா
ச ல, ச நர ர னா ட த யாக இ ப த உண தா .

''உ க ஸ் காதா.''

''ஏமா தற கா .''

''எ ன உ க ?''

''த ம'' எ றா .

''எ ன - பா அ ற சா க.''

'' ச ச! த பா எ கா க. என பச த யா . எதாவ அச த பமா


சா வ .''

''ஸா , நா க எ க ந ப உ க மல கறதா ன கா க!
க யாண யாண சா எ க பா உ க ள பய ப கா
பால இ .''

' ச ச! அ ப ய லா இ ல. இ ல பய படற எ ன இ ? ஆ
வ அ ரா வ ஜா , எ னஉ க ப க ஸிட ப ற த ப ய
ஷயமா தா நா எ க . ஆனா இ த மா பா ல க யாண த
ப பசற னாதமா இ .''

'' வா க ள .எ த கக ள ப ணலா . நஸ் க ஸ்!''

''வ ர .''

96
வா ச பா

'' சஸ் ஆ களா?''

''அ த லா ஒ டயா . ஐ ஜஸ் ஆ ன !''

''அ ப ஒ கற த எ ஸ் ரா ன '' எ றா . '' கா ச த யா வா க.''

ர ச தய க
அவ ட
ச றா . பஸ் ம பானா அ க
பா இ பல ' ட ஓ ' பட பா கா தா க .
மா ப உ கா கா டா . ''உ கா க, யஸ்'' எ றா . ர ப
கா ச தய க ட ம ப உ கார, “ர , க எ ன க யாண
ப டா ஒ ண ஒ ரா ஸ் ப களா? எ ன இ யா
அ ழ பா களா?''

ர ப அவ ள நராக பா , ''ஐ ஆ ர '' எ றா .

'' கா ச தா . ஆனா நா சா ற ச னால இ ல. இ


சா ற '' எ அவ க ய எ மா ப தா கா னா . அவ
க டாக இ த . '' க எ ன க யாண ப க க டாய
இ ல. ப றதா மா சா இ ம என ரா ஸ் ப க.
எ னஅ ழ பா க?''

''அ ம கா க லயா உ க ?''

''இ ல. அ பா .''

''அ ம காவா? இ ல. அ ம கா ல உ ளவ களா?''

''எ லா ம! எ லா பா சா றா க, க டட க பா சா ,
ள பர க பா சா . அ பா அ மா த க க எ லா ம வற வற
த பா சா றா க.''

''உ ம ற இ கா?''

''இ லதா . உ ம கற ' ப பாலானவ ஒ கற பா '


சா வா க. ஆனா என க ன வா இ யா ல இ வள பய சா ல
பழ க ல தா .''

''உ க ஏமா ற தா கா . அ க , பா றய உ .
இ கயாவ பண கார பா ?''

''இ க , பரவா ல. நா சா ன த ஞாபக வ க. இ கஸ் ந ம


ர ப ள ஷய கா ச ன னா.''

''ச '' எ தா .

''தா ஸ்'' எ அவ க ய ஒ ற அ னா . ட ஷ
ர வ ச , அவ ச க ப தவ பால தா னா .
ம வ ட ச ற க எ தா சா ல வ . இ தா
ம வ ப டவ . த லம ர வாராம த அவ
க ஒ தமான ' ஸ „¤வா ' த த . உத க ஈர வ
அ ப ய. நக க க ல அ க ஒ ற சாய தா .

97
வா ச பா

நக க ள கவனமாக வள தா . அவ ட த ப ட ப ஃ வாச ன
க லசாக இ த . ழ கா ல இ கா உ கா த அவ
மா அ த . உ டக அ ததா க சாம யமாக
அ வ ம ற க வ . க இர பக றய இட த .
க ப டா வ பால இ த .

'' ப ர ர னாதானா?'' எ றா .

''ஏ , பாதாதா? ர ன மா வ க க ள ...''

''த ப க த மா ம உ க !''

''அ பா அ க ப யா சா கா . ஏ தா கா ச எ
ப ப .ட சஇ ல. க சா த களா?''

''பா கலா .''

'' கா காம பச க ள! எ ன க டா பயமா இ கா?''

'' ச ச! அதா சா ன, என க யாண த க டா தா பய . நா


பா த க யாண க ஒ லா சா ப யா இ ல. அதனால...''

'' க எ க வ த ஆக . எ த க ட அ டா ஆ பா க
சா வா! அ ற எ க மா ச ம ற , எ க பா அ ம கா ல
க தரல கார , க பஜ ன ச யற ... இ க இ லாம அ க
இ லாம ர கலா சார இ ட நா க த ற த
பா கற காவ க எ க வர . இ னா த க ர க ள
எ லா இ ஸ்ல எ வ பா க கற த க
பா தா ஆக .''

''வ ர '' எ றா .

ரா எ லா ட ப கா ள வ எ ப ரா ப இ த
சமாசாரமாக இ த . ஒ வா தராக ள ப, ர ப கா காக கா க
வ த . ராதா கா ர எ கா யா ர யா ரா ச ய
பா தா . வ யநாத மக ட ற ப ட, ர ப ம தா
கா த க ள ம ற பா உ சாக பக ள
அ ற ப வ உத ச தா .

'' வ '' ர , ஷ் வாஷ ல பா ரலா . நா ள உம வ வா.''

''பரவா ல ம , எ லா த அல வ ற .''

இ வ அ க க ஸி அ வ ழா அல
கா க ம எ '' அ ப எ ன சா ன?''

''எ ன சா ன'' எ றா .

''எ ன யா ரா ஏமா இ கா, சமய வ ற ப சா ற சா ய,


இ ப ர ப த யாக தா ன இ கா , சா ல .''

98
வா ச பா

''இ லம , மா சா ன .''

'' ச! மா சா ல ல. உ க யஸா தா இ த . சா ர .
க ணா யா! சா னா உன ராஸ்ப த யா ப த வ .
சா ... எ ன ஷய சா ?'' எ றா .

20

ம தாப ப ' சா சா ' எ வ ன ர ப


ளயா இ பதாக வ தா ய . இர ப த யாக
இ இ த ச ச த ப சா யாக வ ஏ ப கா த பால
இ த . ராதா தா க ள கா ட வ ய பா றா .
அ ம யான இர . அவ க மண நா . மண வா க ச ப
பா ற நா . க றா . உ ம ய சா தா ஆக வ .

இ இ ரமான ய ய த னா ஒ ச ட யா .
எ பாதாவ அவ த கா ள தா வ .இ பா ?

''ம , நா சா ற உன கா ச ஷா கா இ ?''

''எ த ப சா ல பா ற?'' எ றா . அல ய த க ள கவனமாக


ட கா ட.

''நா பா த ஒ கா . அ நாம ஆ ல டா ல இ
வ த லயா? ஸ் டா பா ற சா எ ட சா ய
கா லஇ சா ய, ஞாபக இ கா?''

''இ . ட ற பா தா உ ள ராதா இ ! உன
அ ப ய ஷா ஆ சா ?''

''ராதா இ ததால ஷா இ ல ம ... ராதா ட...'

''ராதா ட?''

''ம , நா இ த உ ட சா ற ரா ப வ த பட ற . உ டய
ச தாஷ ல என எ ப ம அ க றதா . இ த சா றதனால உ
ச தாஷ சய பா க ப த இ த உ ட சா ற
ஒ தமான கா மதா . ஆனா, ய த கற ப உன இ ஷா
அ கமா இ தா . ஒ ம ற லாம இ கற ப உ ட
இ எ த ம ற வ க ப ல நா . என இ த உ ட
சா ற ல வ ஒ கா டயா . இ த த ல த வா
த க .''

''எ னர பா அ ற! இ ப சா ன பா ய ல. சா ல வ த த
கமா சா பா ய .''

99
வா ச பா

''ச , கமா சா ற . அ நா ப வ கத வ ற
பா த பா உ கணவ , ஹா ல, சாபா ல ஒ வ ள கார ப ணாட...''
ச ட ஆ ல தா னா . 'ஹி வாஸ் ஹா ஸ ஸ் ஹ !''
'' பா யா?'' எ றா த ட ப த .

''ஆமா . ந ல வ ள பா க ல! ராதா அவ ள அவசர அவசரமாக


அ ,அ கஇ ...''

'இ தஏ அ ப வ சா ல ல?''

''ராதாதா க டா . உ ட சா ல வ டா .'' எ ன இ !
அ எ க?

''இ ப ஏ சா ற?''

'' க டதா ல.''

''ச , ம ல சா !''

'' ம ல சா ல எ ன இ ம ? உ கணவ ட, ம மா , ஓ அ யா
ப ண ஏமா தற அ ரம ' சா பா த ! ராதா ரா ப
நாதமான த க வாத ப , அவ பா காத இ கற ப எ ன
நட ற கற அவ ள எ பா க ' க டா .''

''ராதா எ ட ட சா னா !''

''எ ன ! இ த ராதா உ ட சா டாரா? அ த க ...''

''ராதா சா னப ய நட .''

''எ னம சா ற? என ய ல.''

''ராதா வர . அ ட ப றலா !'' எ றா . ர ச


அ யாக வ இ த .

''ம , இ உ க ர ப ள மா க பட வ ய சா த ஷய .''

''அ ப னா ஏ சா யா ?'' எ றா .

'' க டதால.''

''இத பா ர . இ த வ ல ய லா எ ட நட கா . ராதா ட எ ன
பய ன?''

''பய னனா?''

''உன ராதா க ப ல வல கா க . இ ல னா ராதா வ ப


எ ட இ லாத த பா லாத த சா எ க ர ப ள
இ ற ஒ ம ய க ல ப சா , ளா ம ப ண என
த யாதா ர ? ராதா எ லா த சா யா ! ஏ ர ! நா ச தாஷமா
இ ற ல உன வ ற சலா? நா க ர ப ச தாஷமா

100
வா ச பா

இ கடாதா? நா க எ ன த ப ணா ! உ ன க யாண
ப நா க ச ம க ல ற காக இ த மா ச ஷா ப

பா க யா? ர ! என ராதா இ ட எ த தமான
ரக ய டயா . எ காக எ க ர ப ள ச தக த
த க பா க ற? ராதா ட எ ன ப அவ ற லா ப ன
என த யாதா? ஆ ல டா ல நா உ ன ப க
டதாக தா எ ன வா ச யச த மா இ னா த
ம ன ய தாடமா ட சா யா . இ த ய லா நா க ந வ
கன கா யா?''

''ஸ்டா இ ! கட ச யா நா அ ப எ லா உ கணவ ட பச வ
இ ல ம .''

''ர ! நா வா ஸ் ரா ? இ எ ன ய ன இ க!
அ காக தா உ ன வ யநாத ஃபா அ க ப ன .
ன ளக மா கா சா ற. எ ன மற ர ! நா இ ம
உன ட க மா ட . அ த மா எ ண ம வ டா உன . இ த
ளயா ட லா ஒ கா ப ப ஊ பா
ச ! எ ன.''

''ம ! இ ம நா எ பச ப ல. உ ன பா க ப ல. உ க
வர ப ல. இ த மா ஒ ஃ ஸ் பார டஸ்ல இ க உன
இஷ்ட னா தாராளமா இ க, ஐ டா க ! நா வ ர .''

''இ இ ! இ த ல ஸ்டா ட ஐல ல யா உ ன கா
வா க? ராதா வர ரா ப ண சா ற .''

''இ ல, நா பஸ் பா ற .''

ம தா தா .

''ராதா எ ன கா ச இ ர . ராதா வ பா ப
பா ர . இ ப வ . அ வ ர யா வ பா
பா இ யா? இ ல. . .ல ல ந ஷா பா க யா? இ த
எ ட சா ன த நா உட ன மற தா , பரவா ல! உ ன ச தற
எ ம இ உ ள ஆ ச தா ! எ னால க யற !''

''உ ன ட டாளான ப உலக ல இ க மா! எ ன ம ன ?


உ கணவ க ஏ றா . அ த பா க ம ம ற
க ன பா ட ரயா ?

''இ தா, ராதா வ தா .''

ர ப கா ச அ சமாக அ வ பாக இ த .

''ரா , சா னப யஆ !'' எ அவ தா ள க கா டா .

''ஹ லா ர , இ பாக லஇ லயா?''

''ரா , சா ன அ த வா தக ள உப யா சா . எ ன ர ? அ ப ய
சா னப ஆ !''

101
வா ச பா

ராதா ஷ ர ப ய ஒ ர ஒ ற பா , ''இஸ் இ !'' எ றா .


'' சா யா ல ர ?'' எ றா .
''ராதா, க ரா ப க கார .''

'' க கார இ ல னா ஸீ ய வஸ் ரஸி ட டா இ க மா?''


எ றா ம .

''ரா ! ர உ ன ப எ ன சா னா அ த ப கவ ல படாத.
இ த ல நட பா வ சா னா . நா தா வ டா ,
ர ப ர ப எ ன அவ றா சா னா நா க கா க
பாற ல' சா வ க . எ ஸ் ம ய !''

''ஹா ஆ வ ஸ சா ல வ இ ல ய! யா வ தா ந ம க ல க
மா?''

'' யா ம !''

'' ல ஸ் த ! ச ல கா ச ஷ இ ர ,
ச க ய !''

ராதா க ணா கா ப ய உய , '' மா ரஜ்'' எ றா ன க ட .

கா ம ன த ராதாதா க ல தா . '' ஸா! சா பா ட?''

'' ரமாதமா தயா ப க, ராதா ஐ க கராƒ¤ ல !''

''ர , இ ஸ் எ மா ஸ் வ ! ம ன க வாச ளவ க . ம ன க
ஏமா ற பட வ யவ க .''

'' க '' எ றா .

''இ த மா இ தா தா இ க ழ க ?''

''இ த மா ழ க ப ல நா .''

''அ ப பசாம ன வ பா .''

''ந ஆஃ ஸினஸ்!''

''ஈஸி ஈஸி. எ ன ப க கறதனால உன ரா ப நஷ்ட க ஏ ப .''

''பரவா ல.''

''இத பா ர ! எ லா த மாரலா, எ கலா பா கா த. ந ட ற ல


பா . ம தா எ னதா ந னமா உ டய தா , எ னதா இ ஷ்
ப னா அவ உ ள ர த கா ச சா , த
சமா சார க எ லா கல ! அ த ந ம அ வா டƒ¤
உப யாக ப ற ல எ ப இஸ் ஹா ! இ லயா? கா ச ஆர அமர
இ த யா பா . ஒ கணவ , ம ன இ லாத பா எ ன
ச யறா கற அவ டய ச தாஷ தஎ பா க ?''
102
வா ச பா

''இ த வ ஸா இ தா?''

'' ம ய ர ! அ தா இ ய ப த த ம. தவ யா
டய பாவா! இ த பா . எ லா த மற. எ ட ஒ ற
ரா வா! வா க கற எ ன கா க ற .''

''தா ஸ்! ந ! இ கதா நா இற க '' எ றா ர .

ப க வ ப த பா த வா க ம தா சகா த
ட எ ற ன தா . இ அவ க ட ப வ லா பழ வ லா
அ த ல. லபமாக ஏமா யா டா . பாறா ம த ப ழய காதல
பா ர த கா டா . ம தா வ பால வ யாக... வ யா!
டா !

கா லஜி அவ பா ஏ கா ள ப ட ட அவ அ வள
ச தாஷ த தர ல. இ த வ ஷ த டலா . இ கா ட
கால வர பா ப சதா க . வ க ஒ காக ச
ஒ காக பாஸ் ப , ஒ காக ஒ ப ண க யாண ச கா
இ ப ய லா ச ரதாயமாக ன தா . வ க ஜ ன க இ லாத
ஆ தலாக வ இ த . ஸ மா கா மர க அ ல த . மாணவ க
வ ஃ ஸ் ளயா னா க . அவ க உ சாக இ ட ய
ப ச பய ம ஊடா வ த உணர த . ராபஸ வ வ ர அ த
ய ளாஸ் தக ட ழ கா க, உ ள வ த
ராபஸ ஹ த ம அ படாம த ல ய தா கா ள
வ த ! எ லா ர ம னமா ட, அவ கா வ ப
ஸ் ஸ் ப வா எ எ பா தா . ப லாக அவ அ த வ ண
தக ட பா ம ஜ ம வ ம ன க ட ,
'இ த க ரா ப மா ட ’ எ பாட த தாட னா .
மாணவ க ச ட ப ரா ப தா மா டா க . த ய ற
ட .எ க த யமா பா வ கா சா டஎ பா
வழ க த அ க ப டா . வ ஆர ப பா ப தா
இ பா க . ம ற ப அ ஷ ப ஷ வ ர ல டாக
வ வா க . காரண ம இ லாம எ வ ப 'ஸ்ஸ்ஸ்' எ ச த .
ரயாள த தவ ஜா அ தா , கயாக க கா
ஆரவா பா க . எத காக தா எ றா யா த யா
எ தா தா ய .

ர ப இ த காலாகல க எ லா ஒ அ ம க உ சாக ட
ப க க ய ல. மயாக வ உண தா . அ க த ன ய
அவ க க ப உ ளா வ த ஒ வா ச கா
ல ம வ டா . ஜமான ந த க எ யா இ ல. ம
இ பா த லா வார ஒ றதா ''ஹா '' எ றா . அ பா க த
எ தாம ஒ மாத பா ட . அ பா ட நட த த சா வத க
அவமானமாக இ த .

இ ட ய அ த வ யநாத இர ற பா ப தா . மாக ரா
பா தா . அவ டய ப ய த யாக இ ப அவ வ ம ய
அ கா கா ய . ஒ நா வ யநாத
ன லாம ச றா .

103
வா ச பா

எ ல த எ சா ல யாம நா ! அ த
நா கா க த எ பா டலமாக ஓ இள ப கா ,
'' க யா ?'' எ க டா . ர னா த கயாக இ பால த த .
'' ஸ்ட வ யநாத ன பா க .''

''உ க ப ?''

''ர ப ?''

''ஓ, களா அ ! வா கா!'' எ றா . உ ள ழ த வாதமாக இ யா,


நடராஜ ல, ராஜஸ்தா ப , ச கரா சா யா பட வ , அல கார
ர ன க பள . ''அ பா பஸ் ம ல யாகாசன ப பா . அ மா
வ வா. ப ப ப களா?'' எ ஹி வாரா தர வ நா
ப ப எ கா தா . கஸ க னாடக ச த கன பால
ஒ கா க, ஊ வ வாச ன க தா ய . ர னா க ய
ட கா உ ள வ தா . ''வா க!'' - ர னா அவ எ ர உ கா
கா ள, ர ப அவ இ பா வ தமாக இ ப த கவ தா .

21

ர ப அவ ள பா , ''அ பா வ த கதானா?''
எ றா .

ர னா, ''ஏ ?'' எ றா .

''அ வற மா ஸ் டலா ரஸ் ப இ க.''

''இ ...?''

'' கா ச மலா த .''

''அ வள ர எ ன கவ களா, பரவா ல ய! இ த


தச ல றய வஷ பாட . ! இ தா ர ... சா ன ன...''

அ த த க ச ட பா அ த ப ட வ க த
க களா அவ ன பா , '' க அ டா ஆ களா?'' எ க டா .

''அ டா னா?''

'' யா க '' எ றா ர னா.

''என அ த லா த யா மா.''

'' சஸ்!''

'' நா சா ஸ்''

104
வா ச பா

''இ ப சா ஒ யா க அ ம க ப க இய க ம
த கலா டா ப இ கா க, த மா? ஒ ர இ ய
ப ண மர ல க வ கா களா ! இ ய ஸ் எ லா ர
கா க ட லஅ த ப ண ர ப ணா பா டா ! எ ப ?''

''இவ க கா ல ட ஸ ஸ் இ !''

'' பரதநா ய ஆ வா த மா?''

''அ ப யா?''

''அ பா ட பரதநா ய த ப ப ச எ கா க. அர க ற
யா ல வ கா . ண ர ம நர ! பா ட வா . இ எ க
பா ... பா . இ தா ஸ்ட ர ப .''

ப ட வ உ கா கா எ லா வர தா க, க
' ல தவ ந ' தக ட க ணா ய த கா பா
ர ப ய ஆரா தா . ''உ க பா ப எ ன?''

'' கா தராஜ்.''

''த சா ரா?''

''இ லஇ ல.''

''நா க ளா த சா .''

''பா இ ப இ கா ள, ஒ யா ட ஜா யா க க,
சா வா!''

ர னா அ மா வ ஈர க ய ட வ ட கா , நமஸ்கார ''
எ றா . அவ மகால மா இ தா . ம ப சாக இ கா
மா யா ம யா த ட நா கா உ கா கா , ''ர னா,
இவ கா கா '' எ றா .

'' வ டா , தா ஸ்.''

'' வ டா னா கா காதா, இ ல. இ க சா ட க லயா?''

ர ச யா . ''ஓ க! கா க?''

''த ஸ் ஸ் !'' அ வ ''அ பா ல ஜி சா ட த


அ மா ட சா லா க... !''

'' '' ம றா த க பா . ப வய அ ம க சஸி


இ தா . 'ஹா ! எ றா . '' ஸ் இஸ் ர . ஸ் ல வய வா பா. சஸ்
ஆ வா. அ ற எ ன , ஸாஃ பா ட ஆ வ இ ல? ! ப
னா .''

பய கா தனமாக வள த அ த ப பா த
இ லாம இ க, வ த ர ப . வ யநாத ட ஸ்

105
வா ச பா

ரா க ட அ ர ராய வ தா . ''அட! ர ப ! எ க பா... எ க


வ த தா? ர னா கா கா யா. வா, ல ச ! ஒ ஷ !
அ ற பஸ் ப பா ரலா . ஐ' ஷா ஸ இ டரஸ் ஸ்!''
எ றா .

''எ ச க! யா வ ற !'' எ ர னா தா .

''உ க ள எ லா பா ற ப அ ம கா அ வள உ க ள அஃ ப
ப ண ல தா '' எ றா .

''இவ இ யாதா சா க . இ யா பாக ! இ யா ல


ச ஆ ற . இ ததா ப .

“இ யா எ ன இ ? எ னால யா மா. ய க யாண ப


பா கா! எ ன மா?''

பா , ''இ கதா சகல ட ற த. கா இ . க ணச , னா ,


வ க டச ப மா ! த பாஸ்தக க எ லா வ ற . வ த பா கா,
கா ட ற . என அ ம கா பா. ஒ ர
க பா சா கா தா இவ ஐ டால வர த மா,
சா ல '' எ ம மக ள பா தா .''

அ மா ர ப ய ய பா கா தவ , கவ க ல.

''பா இ க ப ற மா பா ஸ் ட எ ன அழகா ப றா பா
லா பா.''

''உ க ஒ தரால பாக யா ன ற .''

''நா பாக தா பா ற . என இ த மஷி வா க பா அ


பா .''

'' கஎ க வ ல பா க க?''

''ஒ க ப ல. வா ராஸஸ த மா உ க ?''

'' க ப க . பா த ல.''

''ஒ நா வா க கா ட ற . ஆ ஸ் பய கர ஆ ட மஷ ! எ க ஆ ஸ்ல பா
வ லதா ம ச க. பா க ட ப டற . எ தா ச ஸ் ஃ ஻
மா இ .''

''ஒ றவ பா க ற ,எ ன ஸா ?''

வ அவ ன பஸ் ம அ ழ ச றா . ப க ஏ தா ஒ ரக ய
ஒ ப த பா உட வர ல. பஸ் ம ர ன க பள ம ப
நடராஜ ல. ''டா ஸ் ஸ் , பா ளாஸ் இ கதா நட ற . ர
அ ம க ப க ட க கறா. ப ராம ச ர ஷ் ய
ரமலதா வ க கா கறா. எ ன சா ட ற. ஸ் ?''

'' வ டா . ஸா . பச தா வ த .''

106
வா ச பா

''இஃ டா ம ஐ' ஹா ஒ .''


'' கா அ ஹ ''

''ர னா சா னா, எ காக பா ந ம ந த த அவ மல


க காப ப டா. ர னா இஸ் எ ஸ ஸி க . றய
ச பா றா. வ இ ஹ ஒ . அவ இ த வ ஷ எ ப யாவ
க யாண ப வ ர பா க ற . என ட ம ,
த சா , ம ராஸ், ப ரா எ லா ஏக ப ட ஜாதக வர . எ லா த
வ டக . என ர னா க யாண த ப ர ஸி . த ல
இ யனாக தா இ க . அ ற அ ம கா ல க ப ண
வா ளவனா இ க . ர த ல பா க எ ன
சா ற? ஐ எ ள ம !''

''ர னா அ ம கா ல தாட இ க இஷ்ட ல பால இ .''

''நா ச ஸ்! அவ அ ப தா சா வா. இ க டா எ க வற வா


டயா . அ க லா பா இ க யா .''

''எ ன ஸா ?''

ஸ்கா ச கா , ''அ க பானா த ல ஒ ட பா


ட மா சா ?''

'' கா ச நாளா . ட பா கற அ வள யமா?''

'' ம கா ! பா இ லாம எ ன ப ண . உ க . . பா . வ
கா அ ரம பா வா இ கா .''

ர னா ஒ த ப காடா பால ஏ தா கா வ கா தா .
''பா களா? க ஆர சா சா இ ப வ?'' எ றா .

''ஒ ஒ டா ! எ டா ட ர பா கா. ஹள ஃ
ஷி இஸ்!''

''அவ ர எ பராஸ் ப ணாத பா! ம வ ய பா றவ அவ .''

'' ! ஷி இஸ் ஜஸ் எ ர டா ! எ டா ட இ ட ஜ


த லயா?''

''ஓ யஸ்! டால நா ட மாயமா ம றய வ டா க.''

' க ப கஇ ல? எ க பா ற லக காம இ கா .''

'' ச ச ர னா! க ம ச !'' எ த ய தா ளா அ ண


கா '' ல ஸ் ய ஸ்ட ?'' எ றா .

''அவ ர த ல க க பா. இ ப வ க ன வ வ க ப
இ கா .''

''ர , ள னா சா , ல ம டா ட ?''

107
வா ச பா

ர ப தய க ட , ''ஷி இஸ் ஓ க'' எ றா .


''இ த ஓ க க எ லா வ டா . ல ஹ , ஆ நா ? ஐ வா
ள யஸ் ஆ நா.''

'' யஸ்'' எ றா .

''உ மா ஹ ?''

'' நா!'' எ றா .

ர னா வ கரமாக தா . ''அ பா ஆ ஸ !''

''ஏ க யாண ப கமா ட?''

''இ இர வ ஷ க யாண ப றதா இ ல.''

'' த ஆ !'' எ றா ர னா.

''எ . .ஏ. க , அதா ன?''

''அ ல. எ . .ஏ. என ஸ் ரமா வ ல ட க .''

'' வ லதா ன, நா ள க வ ல வ மா வா த ர .''

''அவ ரஏ பா பா தா தர ப க! அவ தா யரா சா றா ர?''

'' ய ம . நா உ ன ஃ பா ஸ் ப றதா ன கா த. நா உ ன
ரா ப றனா?''

''இ ல ஸா , சா க.''

''இத பா . எ க சா ட இ ல! இஃ டா ம ஆ நா எ
ரா .அ ஐ ர ?''

'' ஆ ர .''

'' ஸா வா ? ஸா ள வா ? ஆ எ இ ய ! ஆ நா எ ள, ஆ
நா ட எ த யா , நா எ ச யா . ஆ இ ய ! ர !''

'' ர !''

''ஐ வா மா எ இ ய .''

''அ பா, எ க யா உ க வா ய உ த . க யாண ச க வ ய


நா !''

''அதா சா ன . ஸா ஸ் ட ர ப ! க எ கவ ல படா க. ஐ
டா வா எ ஓவ ந ஆ ஸ , யா பா . எ . .ஏ. எ க ல
இ ப கலா . எ க ல இ அ ள ப ணலா . ஜா ட .

108
வா ச பா

எ யா சா . ஐ நா ரஷ்ஷி . ஆனா ஒ ம
சா வ . உன எ டா ட ட சா ரா ப ல .''

''அ பா இ பதா ந லா கா அ த ! டா . பா . சா பா
எ லா தயா . அ மா டறா?''

''எ ம த டா ட ஸ் பா த ல! அ த எ ச ஸ்? தசா ப சா ன னா


உ ட? தசா ஒ ஏஜ் டா ட இ தா. ஒ அ ம க ள ட
ப ண க டா தசா ப ஸ தர மா ட டா . அ பா ட
சா லாம எ ட ப ரா ப ன ம வ தா! தசா
எ ன ப ணா த மா? அவ வ த உட ன க ன அ ற சா !''

''அ அ த பா எ னா ப ணா அ த சா .''

''அ த பா எ ன ப த மா? ப ள கத வ
சா பா …¤ இ த மா எ க ப எ ன அ றா பா
ப ! ஃபாத வாஸ் அ ரஸ்ட ! ஃபா இ ம ! அ ரஸ்ட
அ ட ஸ ஜ ! கா த ?'' எ உ ச க டா .

'அ ம கா லந ப ஸா .''

''எ பா அ ப இ ல! ஜ ''- மா ப க ர னா த ல ய
வ கா ட ச றா .

ச யான ஐய சா பா . ஸ் இவ காக வ வ தா க பால இ த .


எ ன எ ன வா ப பா , ச எ லா இ த . பாயச , வா ழ பழ ,
ர னா அவ எ உ கா கா வத அழகாக ப மா னா .

வ கவன லாம சா கா ட ''இத பா பா, உ ன


மா ளயா வ கற ல உன எ த ன அ வா டஜ் பா ! ட
பா த இ ல?''

''டா , ஷ அ ! ஈ '' எ றா ர னா.

''சா ட உட ன அ டா ஆட களா எ னாட?'' எ றா .

''எ ன தா க க வரா ய பால இ உ க க லா !''


எ றா .

ர னா ஒ ற அவ ன பா தா . ர ய அவ உத க
வ த . ர ப ஒ தமான ற க த ஏ ப ய . ச ய றா
இவ உ டயவ ! ஒ கண அவ க பா வக கா கா ட பா
ம பா கான சகஜ த கா ச தாக ஒ இ த . ர னா
ச ட பா வ ய த கா டா .

“உ க எ க ச மய கா?'' எ றா அ மா.

''ஓ யஸ்! வ !''

''ப மன டா வ வ க ள கறா'' எ றா வ .

109
வா ச பா

''டா , டா ர இ இ !'' அ த ப க ள பா ய மா ய
வ ய ஒ மா தமாக பா த பா ர ப , ''ஏ டாதா?'' எ
தா ய .
22

த வ ஷ மாணவ க ,

மா க க ப ம 21 ப ச உப யா
உதாரண கா ச ப தாக இ பதா (22 ப க க வ ண ன, 11 ப க க
சா க ) ப ச நர நா ம நால ர ம யாக
க ப ற . ச ழ ம ப ச கா ல ஒ ப ம க
தாட . பக ஒ ற ர ம வ ர ப ச எ த அ ம க ப . ' க
ஹா ' ம ய உண காக ப ச வ ர ற வ க ப .
நா ஸ் பா அ ப பா த ர ப ஜமாக வ த வ ஷ
ப ச வ ட த உண த உட ஒ த பரபர
ஏ ப த . ஒ வ ஷ கா ச கா சமாக, ஸ் தள பா ம பால
ட .இ கா ச நா ப ச ƒ¤ர . எ லா இய க ப ச
பய இ த . வ க டன எ ப த ந ப ய ல. கா ச
ர தாக ப தா பா . கா ச கஷ்ட ப டா பா . அத
கா ட ற. அத ம றா வ ஷ .

ஒ வா னமாக, எ ற எ த ப ச எ னா எ ப மற பா
பனா வ த ர க க பாக க ட ப ச (ஃ பனா ஸ்)
த யா ழா நட த கா ணா . அவ க ர க ஆ ஹா
கா ச கா சமாக த பான பா எ லா ப ச ந றாக
எ பா க எ தா ய ! எ ன த ர! இ எ ன த
மா டா க நா அ வள மாச ல எ ப த . எ நா ய
ஸ ம இ த . பா ஸா ப லா ச ட ப வ ர இ த ப கவ ல பட
வ டா . எ க பாவ ? த ய ல. மாக ரா பா டமாக ஒ
ல ர வ ல வா த ற எ சா றா . நா ஐ
டால ட தா பா உ வா வ ர னஇ ல.

ஸ்டா ட ஐல ப ரா ப ஒ வ ல இ ற எ றா க .
க ணா ப ஹா ஸ இய க வ . லபமான வ ல.
அ ல வ யாராவ எதாவ வ லத றா க எ றா ...

வ யாராவ எ றா ?

வ யநாத ன ப தா ன தா . ச த ப வ கா
ர னா வ பா க பாகலா எ தா ய . அ த சமய தய க
இ த . அ க அவ க ட ஒ கா ள டா எ தா ய .
இ ர னா பா ப னா .

''ஹா ! எ ப எ கப ச?''

''பரவா ல, அ த ப ச ட ப வ ர ன க வ டா .''

''அ பா ச ட ப வ ர மா ? ஆ ல !''

''எ னல ? மாச எ ன ச யற ?''

110
வா ச பா

''எ க ஆ வா க ள .''

''வ ''
'' வ ல ல வா தர யா . அ பா ட வணா சா வ ற .
எ க ஆ ஸ்ல எ ப இ பா க வா க ள .''

க ந னமாக இ த . அ க க பல வ ண த க . அவ அ
பா ம பா மயாக ப க . ஒ வா த ட ஒ க ட
ட ன .

'' ப ப லஸ் சா ஸ ?'' எ றா ர னா, ம ய ராஜா ற ச ட க ல


பா அ தா . கா ட கழ வ தா . க
பாக ட க தா , இ மா ப ண கா
கா தா அ ம உ ட ஆ க அ இ த . ட
ர களா ட ன பா ட , ' எ கா னா . அ ஒ
இ மயாக ச த ச ர எ ன வா எ கா ய .

''இ எ ன?''

'' ம சா வா க. எ ப ண னா 'இ' ய அ சா பா '' எ


ஆ ல 'இ' ய தா டா .

''டா ம ந ?'' எ ற க ட .

''கா ரா 23'' எ அ தா .

க ட உ தாம ' ர ர ' எ ற . ''ஃ ளா ஸ் ல த ல த


இ க ய டா ம இ தா, அ த கா வ கா இ ல னா
உ ள பா ப சா க ட இ . அ ஒ ஸ் இ .
அ எ வ .'' க ட ர அ த கா ரா
ஃபார த த . ர னா க ஸ ர அ க க நக அ ல மா த க
ச தா . ''இ என கா எ க ஃ பஸ் பாக னா...''

ர யாம க...

''எ னஅ ப பா க க?''

'' சா ற த கவ க வ இ ல. ந கார பா யா ல பா
அ வ ல நா பதாவ மா ல ஒ க ட ட ச பாஷி கறா கற ...
என ஆ ச யமா தா இ ர னா.''

'' த ந கா இ ல நா . இ த லா த தட வ பா கற தா
ரமாதமா இ . கா ச நா ல பா அ .''

ப க இ ட ' ர ர ' எ அ வகமாக ட அ


கா க, '' ட ஸி ட '' எ றா .

''ஐ வ ம இ ரஸ் , ஆ ஸ் ரா இ த மா தானா?''

''ஆமா, இ அ ற வ ர நா ஜ ன வ யா யா க
பா டஇ க .''

111
வா ச பா

''உன யா கா?''

'' தா ன ஆக . தா நா இதா ன? நா ஓ அ ம க ஸ
த மா?''

இர ப மா ஹா ட நட ச க க ட க ணா க
ம றா ர னா ம றா ர அ வ பா அவ க ட ச கா டா க .
''என ஸி ஸ மா ய தாண ல இ க. இ க ற , இ க ப , இ க
பாஸ் ப , இ க வ ல ச இ தா எ மன ஒ க ப ன
இ யா தா இ . எ லா ம …¥ ப ஃ ஷிய . எ லா ம ஹா ஹா !
எ லா ம, இ ய க னா 'உன ப வ ச எ வள அழகா இ பா !
ஒ டா , ர ' பா க. இ த சா ஸ ய க ப தற
சா ஸ . எ த எ தா ப , பஸ் ! எ லா ம இவ க
உ ச தா . க இக எ லா . எ த ஸ்தக த வணா எ
பா க. இ த மா ஸ்தக உலக இல ய ல ய இ வ ர வ
வ த ல ஸ்தக , மா, சா எ லா ம …¥ ப ல !
எ க யா ப ச . எ கால ல எ லா ஒ சக உலக ர யா
இ பா க . எ கால ல இ ல க கால ல ய அ ப நட
வ ற . இ க, ஹா ப ஒ த அ மயான நாவ ஒ எ னா '
எ மா ப ' அ ஸ ரஸ், டர
எ த ன யா ப க ட . ர படமா னா க ஹா ட ய
பால எ தாள டயா ஓ ஹா எ லா ப கக
பாரா னா க... 'அ த வ ஷ ஹா ப அ ரஸ் ஸ இ ல. அவ பா ...''

'' ஸ் யா இ ப? இ நாக க தாட சாப க . வள யாட சாப க


தா . எ லா ம அவசர . எ லா ல இவ க ஓ அவசர வ
இ .''

''நா ஆ ப ர ப ணற ன க ட , அ த இ கா ச மாட னஸ்


ப ணா ல ட எ தற த வ ய இ லாம ப வா க. ல ட எ
பாஸ் ப ற த ட இ த ஆ ஸ் க ட அ த ஆ ஸ் க ட ர
தகவ ல கா றலா ல? அ மா ந வா எ ன வா
தக லா ச இ கா க. ஸா ல ஸினஸ் ஸிஸ்ட ஸ் ஒ
மா ல ய ஸா ல ஆ ட னா வ ற பாறா களா .
இ ரா நரா வ ர வ டா க ட தாட
வ கலா . ஒ கால ப ப ற த பா ர பா அ ம கா .
அ த பால ப ப ம ! ப ப இ லா டா தக இ ல. தக இ லா
எ தாள க இ ல...''

''அதா அவ க ள கழற அவசர !''

''இ த லா இ யா ல டயா ?''

''அ க வர கா ச நாளா .''

''அ ள நாம ச பா ரலா '' எ றா 'வா ஹா ?''

''சா ல .''

'ஹா யா, அ தயா சா ட க?''

112
வா ச பா

'என . இ த ஊ கா ந லா ல.''

'' வ தாராளமாக அ க, வ டமாக ம ச அ உ கா


க ணா வ ய ம யான அ ம கா இய வ த ச ப த லாம
வ க பா தா க .

''ஆ பாக வ டாமா?''

''ம யான பா ட .எ பாஸ் ட சா ன ன, கவ க லயா?''

''அவ தா உ பாஸா! க பசற த சா தா ன?''

''எ ன, ஏதாவ மான ப களா?''

''க யாண த ப யா?''

''க யாண த ப னா சா ன ? களா க ப னப க ள.''

'' ரா ப மட க க. நா வ ல ய ப யா இ க .''

''ஆ யஸ்? அ பா ட சா ல மா? கவ ல படா க, க ஷ எ


பாடமா ட . வ ல வா த ர . எ பா ண க யாண
ப யா அ பா ள டா க டா எ ப பால
ம க'' எ றா . '' நா ஸ்.''

''என வ கஷ லதா வ ல வ .''

''ஊ பாக யா?''

''ஆ சயா இ . எ க பா வ பா க . எ க பா ரா ப ப ய ஆ
த மா?''

''எ லா அ பா அ ப தா .ஆ ர டால தா ன, பாகலாமா?''

''எ க?''

''இ யா தா .''

'' ச ச! எ ன, ளயாட களா?''

''அ ப ஒ ச க, எ ட லாஸ் காஸ், வ களா?''

''அ எ கஇ ?''

நவாடா வஸ் காஸ் எ க பாஸ் பாறா . எ க க ப அ ஒ


ஃ னா ஸி ரா இ . அ லா ஸி ல இ . அ க ஒ
கா பர ஸ். நா பா தா ஆக . ட ஒ த ர அ ழ பாகலா .
அ ஒ நன லாக .''

''வ ... வ ...''

113
வா ச பா

''எ ன ? ம ட ஸ் வ பா வ க, எ ட வரமா களா?


இ ல, ம தா யமா உ க ? அவ ள வ னா
பாகலா , வ வா.''

'' வ டா .''

'' வ டா னா? ம வா? லாஸ் காஸா?''

''நா வ ர .எ க சா க, பாகலா ஓ தா ன?''

''ஓ இ ல. சலவ ச த எ லா வா வ .''

''எ ப?''

''க யாண ஆன .''

எ லா ஏ பா க ஒ ர ச த ய ட இ றதாக ர ப
க கா டா . லாஸ் காஸ் பா ச வத அ ம கா இ த ன ப
எ ப ய வ த . இர ம நர க கார த அ ஜஸ் ப
அள உ ள ரயாண மான ர பட கா அள அ ம கா
ப . பா லவன ர தச எ ப மான த வ ய வ த
த த . அன கா அ த தா சா லக மர க இ ல. வான
ய லமாக இ த .

''ஸ் ல ய ஓ ஓ ட ல ஏ பா ப கா க. ஓ ட ல இ த பஸ்
வ கா ச இ க, பா கலா '' எ றா . ' டஸ ராஸ் ப
எ லா ரமாதமா தா இ '' எ றா . ஓ ட பஸ்ஸி எ பா
பால ர யா இ த . எ பா பால வ பள ரவ . ''இ த
பா ட கா லா ஊ ?''

'' பா ட காடா பா க. இ த ர தச ஒ நாள ய கண ல


டால ர .''

'' யாபாரமா?''

''இ ல... தா ட ஆட களா?''

''ஊ†¥ ... என அ ல எ லா ஈ பா ல.''

''அ ப தா சா வா க. ப ட வ மா ய லா வ சா பல
ஆ கா க. நா அ ழ பா க . அ த ட டஷ ன
த க வ யா .''

''பா கலா '' எ றா .

''ம யான வ ள ல எ ன ட லா இ . ரா பா க. அ லா
வ த ற இ கா ச ம ற .''

ர ப ய ப ய பா க ள ப கா ட வ தா .

114
வா ச பா

''ஃ ரா ஸினா ரா இ க வ பாடறானா எ ன?''


'ஆமா , மா , ரபலமான பாடக க எ லா வ வா க. பண
எ த ன த மா? உ க மய க வ . ஏ கன வ டய டா
இ க.''

தா வான க டட க பர த
ஓ ட . ந வ காபா ல
ஸ்டா ஒ ன பா ச ள த த . அ ற ழ த
''ஊ ஊ உ க ஓ ட க யாச ம இ ல. ஒ ர மா ப க.
ஃப ச , கல . ... பா அ ம .''

''எ க பா க?''

''ஆ லா டா ம ட பா த பா .''

''ம வ கஇ காத களா?''

''இ ல. ஏ ?''

'' க ட மா. க க டா தா? உ க ள பா தா அ த மா


ட பா ச தக வ த .''

''அ த மா ட னா?''

'எ தா வா க' ட . அதாவ எ டய காத ம மாறா . அ


ப ஸ அமர வ காத . இ த மா இ லயா? ஸா ,
கா கா க.''

'' கா க , கா க ய ல.''

''நா ஒ பாக . சாய கால வ த , பா கலா .


அ வ ர சம தா . . பா இ க.''

23

அவ ர னா ச ற கா ச நர ச வத யா க ப க ம
ப கா தா . ஜ ன ரக ள ற த பா லவன வான க
யமாக ரகா த . ச ள ர ப வா க ழ தக
த கா தன . க ணா ஆ பால உஷ்ண தவ கா க,
கா வ ண கா க ள கா தன. ர னா வ வத
சாய காலமா . கா ச நர கலா எ யா தா . ஏ தா
ன கா , அ ற ய கா பா க ள
டா .

ஸ ஷ ஓ ட சா த கார ஏக ப ட னக வள றா எ
த த . க வ மாக பல சஸ்க ஸ் ள பர பல கக
ம க த கா கா கா டா
கா தன. அ த இ ளஞ ர ப ய ரா கா ய அ ழ ச ல
ரா ப வ பா தா . ச க யமாக பஸ்ஸி பாகலா எ றா .
அத க லா நர இ ல எ றா ர . அ ப ய ன ன
115
வா ச பா

மான ச லலா . ரா கா ய ன மான பா ப


கா ளயழ . உ ம ன இ த ரா ப ர க எ றா .

''ம ன யா!' எ ய கா ம ல வ வ தா சா ல நட தா .
கா அவ ன த ய . எ .ஜி.எ . அலா ள எ ற லா ப பல
கஸி னா க த ப டன எ பா தா 'கஸி னா கஸி னா' எ
எ த . வ க பா கலா ம எ ஒ ழ தா . உட ன
கண காக ஸ்லா மஷி க த தன. சய க ஒ தா வான
மஸ்ஸ ன ஹா அ . கா ப , ப ப க பஸ் க ட ட க
பால ளாக ல ற வ தா க . ஏராளமாக இலவச கா
உ ள எ லா ஒ கா கா ட இ தா . க ர ,
க உல கா த . அ த இய ர க பளபள பாக இ தன. அ
ச , ப ச , இ ப த ச எ வ க வ கயான, டால
மஷி வ ர இ த . கா பாட வ டா . ஒ ப க இ ய
த ள வ . உ ள ச கர க ழ பா அவ
ள ஒ ட ப பா மக ஒ ச தா '' தார தார'' எ
கா கா .

ர ப அ க ய ல எ றா வ க பா தா . ஒ வ ள
றய ஒ டால நாணய களாக மா கா , அ த ழ கட ம பா
ஒ ஒ றாக மஷி பா கா க ய ஏ தா ம ராஸி
ப அ பவ பா அ வ பா அ ச கா தா . ப
ப ன தட வ ஒ ற கா பா , ஒ டால ஐ டால ,
அ ல ப டால கா ன. கா க ள ம ப சக கா டாம
மஷி அ பண ச கா தா . ர ப க வ கரமாக
இ த . ஆ பவ க எ லா ற த த பழ க ப டவ க பால
தா றம தா க . ர ப ஓ ஓ கா சா டா . ந வ ப ச ம ஜ
க ள க ல ளாஸ் தக க ள யா வா வா எ ன வா
ச கா தா க . அ வ பா வ ஆரவார க
கா த . யா பால இ த ஒ ப ட ன அ னா ஐ
கா ய . பா க ளயா ர ப ஆஸ்ட ஆ றா .
ஒ ற மஷி ன ப க ல பாட சா லலா . ஜா வ தா
இர . டாக வ தா அ மட , நா வ தா , ர வ தா ,
எ லாவ வ கரமான கா , மஷி கா ச கா பா எ ன வா
அ கா ப பால அ வள கலகல ச த .

ர ப கா சா டத காக ஒ ப ச ஸ்லா மஷி ஆ


பா தா . எ த எ ல ய அ நாணய க ள அ ப ச கா ய .
ர ப ர பாக இ த . அ த அ ப த ஒ வா றாக பா டா .
மஷி அ த ன ப சா லாம த . ம றா நாணய பா டா
ட ஒ ச இர த . அ த எ பா ட ம ப இர
த . அ த நா ல பா டா . எ வர ல. ப ஷ
ஆர த ப ச ட அ த மஷி ன ல னா . ' ச! அ ப
கா ய பா த ல க வ எ த ன நா கா டா . அ த
இட த லக தா ன தா . ச ட ஒ டால வ ர
ஆ பா கலா எ ப ச களாக மா கா டா .

அழகாக ப ச ஒ ஏ தா வா யா த ண மா
தயாராக வ றா க .

116
வா ச பா

அ த நாணய க ள ஒ டால பானா பா ற எ ஆர ப ல ய


மா ஒ வா றாக பா டா . எ டாவ தட வ ப ச ஒ டால
கா ய . ப றய ல ற அ த த யாக வ கா ம ற
நாணய க ள ஆ னா .

அ ரம நர அவ ட ஏக ப ட ல ற ச பா ட .
ப னா டால எ ப ச ச கா டன. ர ப
ரா ப கலமாக இ த . ந ப ய ல. க இ மா த
பண த பா தா . ராவல ஸ் ச களாக ற ப டால இ த .
ல றயாக ச பா த பாக, நா களாக ப ப ர டால கள
இ தன.

த நா க ள மா கா ஒ ப டால மஷி
ஆ பா தா . இ பா டால ர வா கா ட . இ பா பா ட
கா ச எ த ஆக வ எ ற வ ஏ ப ட .

உ ள சய க வ ச னா நர பா ச யாக த ய ல. 'கா
கா ' எ கா ய கா , எ தா ஓ ஆ டமா மஷி பால
அ வ பா கா பா கா பா க ய த த ஒ கண
தா அ த மஷி ஓ அ கமா டா எ யா தா . எ ன
பால ப ய கார யா இ க யா . எத காக இ த டா
மஷி ட உறவா ற . கஸி னா கார எ ன டாளா? பா ட கா
ஐ மட க த வத ? இ அ த மஷி கா த ச ய அவனா
ற ய ல. ற ப டவ , வாச ஓர இ மஷி கா ச
ச கா ச பா , ம ப அத அ உ கா கா
பா ட கா ச எ ட வ எ வ வ , க ட வ
உட வ பர க வ ய வ த பா ஆ ச ய ப டா .
இ த . ச யாக ஆ ம நர அ த மஷி க ட ஆ றா .
வ ய த த இர வ ச உ சாக அவனா ப கா ள
ய ல. யா ட ஸ் ஸ் காய ர அள வான
ரா வ ண ள க ட தா , ய பா தா .
வ ண சர க தயாக ஓ ன. த ம தா ம ட கா டன.
ம னமாக வ கா டன. அ த மாய த கா க தாட த
ந யான வ ச க ள கட எ ர இ ஓ ட
வ வத அ ரம நரமா .

ர னா க கா ன உ கா . பா கா தா .
''எ க பா க? இ கா ச நர ல... பா பா
ப ப ...''

ர ப ப க த „¥ க ள அய ட கழ னா . ''இ ப
பா கலா பா த .''

''எ த ன தா க?'' எ றா . . க ணஎ காம ,

''எ ப த ?''

''உ க ல யா ஸ மா தா எ .எ த ன தா க?''

'' கா பா த கா ச லா அ . பாழா பாற மஷி


உ ர வா கற .''

117
வா ச பா

''எ த ன க?''

'' மா இ டால இ '' எ பா சா னா .

''இ வள தானா? பரவா ல எ க பா ய இ த ப டால டா!


பசாம ஒ ச டா மா , பாறவ ர வ சா பல
ஆ உ கா வ டா !''

'' ரா ப மாச பண தர , அதா சாக !''

''அ க பா மா ட னா பா வ ய வர யா . பண வ மா
உ க ?''

''கடனா வா க ற .அ ற கா ற .''

''அ ற னா எ ப?''

''நா நா ல ச பா க ஆர ச க ற .''

'' வற ப வரா த?'' எ றா . ''எதாவ ஷா பாகலாமா? ஒயஸிஸ்


எ .ஜி.எ மா எட எ லா ந ல ஷா இ .''

''ஐ டய ர னா! ப - வற.''

''கா லல இ ஒ ம சா ட லயா, இ தா க'' எ ஒ சா ல


ப ட யஎ கா தா .

''உ வ லஎ னஆ ?''

'' வ ல எ ன வ ல? ம நர தா அ ற அவ கவ க கஸி னா
ப க பா டா க. நா தா '' கவ க'' கா இ த .''

''ஸா ! நா இ ம கஸி னா ப க த ல வ ப க பாற ல.''

''அ த லா இ க யா . இ த ஊ ல இ ற வ ர தா தா
இ க . பா ட காடா, பா லவனமா இ த இட த த வ லாக
மா ஆ வ கா க. பா க நவாடா கார க.''

''இ ல, இ க †¤ல டா ரா கா ய எதாவ பா ட


பா க பாக வ ய தா .''

''நா ஆட வ டாமா?''

'' டஆ யா. எ ன?''

''பண ந ல ஆ வ .ஒ ஸ் டஜ்ல வ .''

''அத மன ட வ .''

118
வா ச பா

'' த ல கா வ ! இ த தச ல கா ல னா ரா ப சாக . இ யா
மா இட ல கா லாம இ றதனால ஆத க ற ச . அ தா
எ னஇ யா பா க சா ற .''

''உ க பா வரமா ட சா றா .''

''அ த லா இ ல. எ ப வணா வர தயா நா . எ னால அ ஜஸ் ப க


உ க ?''

''இ க அ ம க வ த ஒ ர வ ஷமாவ கா ச
ச பா .''

''அக ப ட த ள டலா உ தச . ஏ ? அ வ ற
எ லா இ தஎ ண த வ ப தறா க!''

''இ க இவ க ளாட இ ழயற ரா ப கஷ்ட தா ன சா ன?''

''ம தா வ க யாண க ற ச க ள, அவ மா காளா?''


எ றா ர ப ச மா .

''அவ ள ப எ ன இ ப?''

''ஒ யாஸி தா அவ ரா ப அழ இ லயா?''

''உ க ரா ப ஏமா றமா இ . அ தா க


அ ம கா வ க?''

'' ச ச! ப கவ த .''

''அ த லா ர டா ப ச . உ ஷ ம தானா அ ம கா நா ம
அ ம கா இ லயா கா டற தா வ கஇ லயா?''

''அ ப யா சா ன ?''

''அவ ஒ த இ உ கஎ ண க ள டா ன ப றா இ லயா?''

'' ச ச? அவ ள ப ன ற த எ ப வா டா !''

'' னஏ எ க கா பச மா ட க க?''

''ர னா, நா க யாண ச கற காக அ ம கா வர ல


ப ற காக!''

''உ க ள யா ப க வணா சா னா?''

''க யாண ப ட னா அ ற உ ன தா ப இ ப .
க யாண கற ரா ப ப ய ஸ் ரா஻ . ப ய பா .''

''அ த லா மா. எ ன ப க இ மா க ல. எ த ன யா
பய க டா ட ராட, எ .எ .எஸ். ப இ கற ப ய ஊ பா

119
வா ச பா

க யாண ப வரா க. உ க இ எ ன ப மானமா


எ ன க த ய ல. அதனாலதா த க க அதா ன?''

''அவ சா வ உ மதா எ தா ய . அ த அவ சா ன ஒ
த எ சலா இ த .ப க ம உ கா அவ ள சாக
பா தா . ச பண க கா த லய ண ய ட அ கா ,
ம தாக ச ட அ கா தன காக வ இ ப ஒ மா யாக
உ டய றா எ தா ய . ப க ட எ த ன ச க .
எ த ன ஆ த க இ றன! இவ எ ன ட ; என
இவ ள இ ன க ஆர க ல அத ப பல வ ற
காரண க சா கா டா உ இ ம தா
ன க எ ன அ ய ல. ம தா!''

'நா ச தாஷமா இ ற ல உன வ ற சலா? நா க ர பர


ச தாஷமா இ க டாதா? உ ன க யாண ப க
ச ம க ல கற காக இ த மா ச ஷா ப க பா க யா ர ?
எ காக எ க ர ப ளச தக த த க பா க ற!''

''ர னா, உ ன நா க யாண ப க ச ம ற !''

ர னா ஆ ச ய . அ எ கா டா 'எ ன இ மான ? நா
ஏ தா உ க ள அவசர ப தறதா ன களா?''

''அ ல ர னா! என , ம தா ந வ ல எ ன நட த
உன த மா?''

'' ம பா காக த . க கற ஆசா இ ல நா .''

''எ ன க யாண ப றதா ப இ தா, அ த


த க .''

'' ந வ ல ல ப க னா மா த பட ல மா தா
ப க!''

''கலா டா ப ணாத, யஸா சா ற .''

''ச , யஸ். சா க.''

'' இ த மா உ கா ற என ஸ் ராஷ்ஷனா இ .''

''ஏ ?'' எ த மா ப பா கா டா .

''அதா ஸ் ரா஻ !''

''இ ப...''

''இ ப பரவா ல. எ ன சா ல வ த .''

''எ ன சா றதா இ தா இ க ற தா '' எ அவ அ வ


அவ க ன த தா ம வாக த டா . ''இ டால
தா க. காத ல தா க. ஏதாவ ஆ த வ டாமா?'' எ றா .

120
வா ச பா

24

ர ர ட , ''இ கா வ றய தா கலா பால இ க'' எ றா .

ர னா அ வ த பா அவ ட கா ச அ ம க வாச ன
கா ச ழ த வாச ன இ த . த யமாக அவ ள தா
பா தா . சயமாக இ தா . ''ம வ இ த மா தா களா...?''
எ றா .

ன பால ல கா டா .

'' கா கா க. நா பாறா ம ல க க ல. யாஸி லதா ...''

''நா அ த பா ண மற க ரய தன ப இ ற ஏ
உன ய ல?''

''அவ ள மற கற லபமான ஒ வ இ தா '' எ றா . ப க


சா க ப எ பாராம த மா னா . ''ந யஸ் ர னா! ஓ எ ல
மல உண வச படற ர ப மந ல ல'' எ அவ அவ ன
வ சா ல டாம க தா ம னா .

'' டற '' எ றா .

'' ட , பரவா ல!''

ட ஷ வ ச சலன ர னா உட ள க கா
கா ட ப டன.

''ர னா! வ டா ர னா'' எ றா .

''எ ன வ டா ? ரா ப வ க பட க ள...''

'' வ க இ ல. கவ ல.''

''ஒ ஆகா ... கவ ல படா க.''

'' ஸ், வ டா . அ ற வ கலா .''

ர னா ச ட எ த உ டக ள கா ''நா உ க ள
கா ச ப ல.''

''அ ப ல ர னா! என இ ஆ ச ல ன காத. எ ன மா


ஓ இ ய தன ஒ தமான க ப தன வ க ய . அ
எ ச க ச . நர ச ல , '' , ம தா சய இ ம
ட கமா டா ஊ ஜிதமா த க க...''

'' ச ச! த பா எ கற, ம தா ஒ பான க த. உ மா


வச ள பா ட த ர எ கற என இ அ தஸ்
வர ல. க யாண ச க ச மத ம தா எ ட இ . இ ப
அத உ டான த இ என ஏ பட ல. இ த ல நா

121
வா ச பா

ர ப உண வச ப எதாவ ப த ஆ னா ர
ப லஃ ரா வ த ஏ ப இ லயா?''

'' ப த க ள சமா ற இ த தச ரா ப லப .''

'' த ல க யாண ஆக ர னா.''

ர னா அவ ன தானமாக பா ''அ வப '' எ றா . ''உ க ள நா


க டாய ப த ப ல.''

''நா இ ப தவற ட ச த ப காக வ த பட பாற எ ன வா


ச தா ர னா! இ ஸ் ந எக ஸ் . ரா ப ப ய,
கவ கரமான ப தா , ச தக ம இ ல.''

''ம வ ட...?''

''ம வ ப ன ப இ னய த லஇ த ட!''

''ச த ட! வா க சா டலா .''

லாஸ் காஸ் பா வ த ன ல ய ர னா த த த ட
சா க வ . அவ மாக ரா ம வ பா தா . ர ட ,
''க கராƒ¤ லஷ ஸ் சா தனமா வ ட... எ றா .

மாக ரா பா , ''எ ன பா ?''

''உ க த யா ? உ க ட சா ல ல?''

''எ டஎ சா ல மா டா ன இ த பய .''

''ர ப ஸா . அ இ றய சமய .''

''ஒ வ ஷ ஓ ய பா டாதா? எ ன ரா ...?''

''என கஎ ன ப க ன த ய ல.''

''ர க யாண பா.''

''வா !''

''ஸா ! ஸா . அ வள ர ம றவ க ட சா கா ற ல ம
இ இ த ம ட வர ல. வ யநாத ஸா டா ட ர னா இ கா
த ல? அவ ஷயமா கா ச ப வா த வ த . ஸா க டா
ச மதமா ஸ்ட ஸ் ய சா ன . என ஆ சப ண எ
இ ல சா க .''

''ஸ்ட ஸ் எ ன ஸ்ட ஸ்! அ பா அ ,இ பா இ .'

''ர உ க பா இ த மா?'' எ றா மாக ரா .''

122
வா ச பா

''இ ம தா ஸா எ த . இ த ச ரா ப ல டஸ் , ச சா
இ நா ப ம நர ட ஆக ல.''

'ஏ உ க பா மா ட சா வாரா?''

''இ ல. அவ கா ய ற ற ல நா இ த லா கா ச பா க
வ .''

''அ க லா றய வ டய இ ஸா . க எ ன வா நா ள
க யாண மா னா ப இ க...''

“ச , ய சா ,எ ப ர யா வ?''

ர ப கா ச வ யநாத ம எ சலாக டஇ த .

'' யா சா ற . அவசர பட வ டா தா .''

''எ ன வய உன ?''

''இ வய ர னஇ ல.''

''ர , க யாண ற ரா ப யா ச ய வ ய . உ க பா ட
ஒ வா த க ப .''

''ஓ , உ ம க யாண த வ ஜ ஜ் ப ணா த . வ ள கா ய
அவசரமா க யாண ப அவ பா டா னா, எ க ர னா
எ ப ப ட பா . சா யா மா ள ர னா எ ப ப ட பா ?''

''நா க யாண ச க மா ட க ல ஸா . கா ச கா
ஊ க ற தா சா ல வ ர .''

''ஊ க ஊ க. வ மாக ரா ! இ லாத த பா லாத த


சா மா ள மன ச க ரா த . வர மா... பா டமா ஒ ஜா
உன அ ர ப வ க . க ழ ம பா ப .''

அவ பான ''எ ன பா க லக வ னா க கறா ...?'' எ றா .

'' கா ச அவசர ப றா .''

''ச சா யா?''

''அதா சா ன ன'' எ றா .

''எதாவ அ த ப ணாட ப த க தா...?''

'' ச ச, அ த லா இ ல.''

''அ த பா எ ன வா ந ல பா தா , மாமனா தா பா .''

''என கா ச ழ பமா இ .''

123
வா ச பா

''உ க பா நா எ த மா?''

''இ ல, நா ன எ த ற .எ ப நா அவசர பட பாற ல.''

''அ தா உ ன ட பாற ல. மாமனா ம மகனா ஆ டா த!


வ யநாத ரா ப இ ஃ ய ஸ் உ ளவ . டாட ஒ மா ள
த வ படற அவ . ப சா ப கா டா அவ
பரவா ல. அ ம கா ன ன வ ல ட ற ரா ப லப .
உ ன எ ப யாவ வ ள பா வா . உ க பா மன காணாம
நட க அதா ய .”

''அவ எ த தா பா ற .''

க ழ ம வ யநாத அவ ன பா ர ஒ லாச
கா அ க பா அவ ய பா க சா னா .

பா பாகாம ள னா . மா ஹா ட ப ஒ ய அ ற
அ ம க ஒ ர ஒ ட ன வ தா . அதன ஒ ' மா ட '
இ த . எ க யா இ ஒ க ட ட ச தாட
கா வத , எ தா ஒ ஹாஸ் ட இ ஸ்ஃப மஷ ஸிஸ்ட
அ கஷ ரா ரா க எ வ ல. '' பஸி த மா?'' எ க டா .

ர ப பஸி கா ஸ் எ தா . '' த '' எ றா .

பட க ஓ அ கஷ ரா ரா ம எ ''இ த எ கா என
ப ப ப ல கா பா டா . ர ப ஒ நா கா
உ கா கா ம ல எ பா தா . எ த வ க பஸி எ ப
த ய ல. மா வ இ த அ சா த ஆ ணக ள
வ க ப கா டா . அ கா ச னாதமான ' பஸி ' காபா ,
பாஸ்க வ க ஆ ணக தன. எ வ லபமாக வ இ த . ஒ
பய ர அ த பய கா டவ பான தட வ வ த பா அவ
எ ன உப தச கா க ப ட . அவ கா க வ ய பா ஏதாவ
இ றதா எ ஒ ஸ் ட ம தயா அ க வ ய எ ய
ரா ரா .

''எ ன பா யாவ எ த றதா? மா இ றா ய?''

'' ட .''

'' டாயா...?'' எ அ த கா த க ள பா தா . அ ம க
ஸில “ வ ல ச பால தா இ ற . சா வா .
த ய க க. ள அ க எ '' ஒ க ர ட ப ற வ
கா ட ன அ உ கா கா அவ எ ய ரா ரா
ஆ ணக ள ஸில கா ட இ ட ர ட ர வரவ ழ வ வ யாக
அ க மா த , ஸ் ட ம க தா ன த க இ தன.
பரவா லஎ வ க ள 'ர ' எ த னா .

கா ச நர மா இ ர அழகாக க '' பய '' எ


க ட .

ஒ ப ப ரஅ க,

124
வா ச பா

உட ன மா தப அழகாக, வ த வர பண பா எ லா எ கா ட,
''…¤ ப ! நா ள உன இ கா ச க னமான ரா ரா த ற .
இ த மாத க உ ன எ னா உப யா கா ள . வழ க
பால வ ரா ராம பா றா , அவ இ ய தா . எ த ன
பண வ ?''

''என க க த ய ல'' எ றா .

ஐ ப டால கா தா . ''உ வ ல ற த பா ம
கா ற . ஹ எ நஸ் ட !''

ர ப ர ட வ ய வ தா . சா தமாக அ ம கா த ற ம ய
வ கா ச பா த த டால க . ரா ப ச தாஷமாக இ த .
ஒ ம நர ட இ ல. இ த ன பணமா! வ யநாத ந சா ல
வ பால இ த . பா ச தா .

''நா ர ய க ட ன. ந லா எ தற சா னா . எ த ன
கா தா ?

''அ ப டால ஸா .''

'' ரா ப ற ச , அ த ரா ரா ம கஸ்டம ஐ டால


வா ''

''என இ பா ஸா . ரா ப தா ஸ்.''

''உ க பா க த எ யா.''

''இ மதா ஸா '' எ றா . ச உ சாக ற த . டமா டா ! ச த ப


வ பா த லா ன ப றா .

''ர னா ட ப .''

''எ ப இ கர ?இ த ப க ம காண ம ரா ப ஸியா?''

''இ ல ர னா! ர னா உன எ ன வ சா ?

'' க டா க மா க.''

''இ ல. எ த ச பா ய ல உன ஏதாவ வா
கா கலா ...''

''அ வா! இ த மா க ட த ப , பண த க டப சலவ கா க.


அ ற த வ ப . வ ல கா?''

'' லபமா இ . பஸி ல எ த சா னா க. ரா ப லப எ தற .''

''இதனால எ ன த ? அ ம கா ச பா ற ஒ அ வள
கஷ்ட ல.''

''பா கலா .''

125
வா ச பா

''அதனால அ த காரணமா வ பாஸ் பா ப ணாத கறா'' எ


வ யநாத ர க ட .

''இ யா , அச ...?''

'' , ''அ பாதா இ னா பா ல க டஇ கா .''

''எ டா ட ட எதாவ காத வசன பச யா க ப தற தா !''

''லாஸ் காஸி தா த பண தஎ உ க கட ன கா க !''

'' கா க வ ய றய வ இ . வ ழ ம சா ட
வ களா? பய படா க. யா டயா . ச , ஞா ர நா
இ பாகலா எ ன?''

“ சா ற .ம ப பா ப ற '' எ றா .

''கழ க க.''

ட பா ன வ த ம ப அ ஒ த .எ க ட .

''எ த ன நா பா ப இ பர ?''

''யா ?''

''நா தா ம தா பச ற . ஷய க ப ட . ரா ப ச தாஷ .''

''எ ன ஷய ...?''

''எ ன ஷய ! க கற த பா . உ க க யாண ஷய தா .... ர னா சா னா.''

'' சா யா சா? அ இ றய நா இ ம ?''

'' சயதா த வ க பாறதா வ சா னா !''

'' சயதா த இ எ ன!'' ர ஆ ச யமாக இ த .

''என வ ர , உன காக நா ரா ப ச தாஷ பட ற . எ னதா எ


கணவ ன ப அவ சா னா அத னாட நா க எ மல இ த
ஒ தமான ஆ ச றதனால நா ராதா உ ன ம றதா
மா டா . இ த ய லா ப ப ண வ டா ராதா வ
சா .''

அவ ப லசாக ழற இ த .

25

ம தா தாட , ''ர ர ! ஆ ஸ் ஃ ர ஸ் த மா? உன


ந ல தா நா வ ஃபா ய இ ரா ஸ் ப ட .

126
வா ச பா

எ ன ய ன இ ற உன ந ல ல. ராதா
அ த தா சா . அதனா தா .''

''ம . ஏ ஒ மா பச ற?''

''எ ன மா பச ற ?''

''எ ன மா ழ த மா ர லஒ தமான ழற இ க?''

''ஒ ல... கா ச ஜி சா ட .''

''ர யா , ''ம ! த யா இ யா?''

''ஆமா ஏ ?''

''இ ந ல ல ம ...''

'' பா அ ற . . பா பா அ ற . பா க வா பா
அ ற . சா சா ப ட இ க . ஜி அ க சா ட
மா ட . கா ச பா அ ச னா. சதா, அ பா அ மா ஞாபக
வ னா சா வ . க வர ல னா அ ற வ த மா
உன ? தா ரா ப உயரமா டா . பா டா அ தா க.''

''ம இ ப த யா இ கற ப ப ற அ ற இ வ
பழ கமா ...''

'' ச ச அ த லா க ரா லதா வ க . ஸ் மா ட
க ரா லதா வ க .''

' !அ ம கா வ ரா ப மா ம உ ன!''

''அ ம கா இ ல... ராதா தா மா ! ராதாதா என த ர


த .எ ன வணா ப க, எ ன வணா வா க...''

''இ ஒ த ரமா ம ?''

''இ லாம ன? ராதா மா ஒ ஹஸ்ப ...'' எ ஆர தவ ளர ,


''அ ற பசலா ம உட ப பா க'' எ றா .

'' ப'' எ றா . ட பா ன வ தவ 'இ த


கா ள லயா? ப த ய, டா ள' எ எ கா டா .

அ ளர .

உ க த ட த . எ ன க காம றய ஏ பா க ச
கா ப ப ரா ப ச தாஷ . இ த க ட லாவ தகவ
சா ன த ப ச தாஷ தா . எ ன அ ராய க ப
தயாக இ த . ந ல வ ள! இ ம தா உ கா கா ,
க த க தயாக ப க ப வர க சக கா உன
பா டா க பா ஸ அ ப ஏ பா ப கா றா . நா
ஜய . இ பா அ த கா ச தா . ர னா கல பா டா வ

127
வா ச பா

பா த . அழகாக இ றா . ஜய , அவ ஜய ரதா வ பா
இ பதாக சா னா . ஜய ரதா வ என த யாததா அ ராய சா ல
ய ல. ர னா என எ ய க த பா த . த
எ கலா எ தா ய . ற ப ட த ழாக இ வ கரமாக
இ .

உன இ த க ட க யாண த வயா எ ப த ப நா
யா த . ப ய இ ஒ வ ஷ இ பா வ ல
ஸ் ர லாம இ பா எத க யாண ? ஆனா உன இ த
க ட க யாண த வ எ தா என ப ற . வய ர ன
இ ல இ . உன க யாண வயசா ட . ம தா அ க இ பதா
உன ல சபல க த ய க ஏ படலா . அ க த
எ தப ஏதாவ க ஏ படலா . இ த ல க யாண எ
ஒ ஏ ப , ப சா ல ம ன எ ஏ ப , மாமனா எ ,
உ ன க க க, பா கா ள ஜன க
அ ம கா ல ய அ மவ உன ந ல தா !

எ அ ராய த க டா க யாண த வ ற ஜனவ வ


கா ளலா . எ னா அ க லா வர யா . இ க ய க வர தா
ச . இ ல ய எ ஆ க எ பா உன இ . பா டா க
இ க வ இ ற . ற வ பா யா அ ல ர பட
த ய வ கா டா பா ற .

-இ ப உ அ ள அ பா.

ர னா அ த ப ''உ க பா காப '' எ றா .

'' காப லாம இ மா?''

''ஒ ர பய தா ன க? இ த மா த ச ப ...''

'' ச ச, அ க லா கவ ல பட மா டா . வற எ கா காப .''

''ஒ ச ரலா . க யாண தஇ யா ல ய வ கலா .''

'' சல அ கமா ர னா.''

'' சல வ ப கவ ல படா க. அ பா ட, எ ட பண இ !
ப தா ர டால ற ஒ ல ச அ க, உ க பா நா ன க த
எ த ற . த ல எ பா ற . அ க க யாண வ கறதா
சா டா ச தாஷ ப வா .''

''நா ஷ் ''

''ர , என அ கதா க யாண ப க ப . னதா ராம


ஒ கா ல அப ர லாம நாயன வா றய ப சா பா பா
எ க ப ழய ராம ல ய வ கலா . ட ல மா பாகலா .
வா சா டலா . ச லாம நட கலா . நா ட வ ய
க அ பா ம ல உ கா ...''

''ஓ க... ஓ க...! உ க பா வக ஸ ப எ எ ன?''

128
வா ச பா

''ம பா ப தா.''

''என பா ப தா. ரா ப ச தாஷ சா னா, ர னா ஒ


கவ ய?''

''ஒ மா ப னா இ லயா?''

''ஆமா , கா லல ஜி ! வா ஸ் ஹா ப ஹ ?''

'' கா ச சா டா எ ன... பா பாகாம இ .''

''இ தா அவ பசற ச பா தா கா ச அ கமாக வ


சா டா பலதா தா என கா ச கவ லயாக வ இ த .''

''உ . பா களா! இ னா த ம ன ய ப ன ற ட த !
உ க க யாண ஆக பாற , ஞாபக வ க க...''

''இ ல ர னா. வணா அவ ள பா சா பா . இ ஸ் நா ர .''

''இத பா க, அ ம கா ல அவ கவ க சா பன க ள அவ கவ க
க. ம றவ க வா கல ப ச தன த ற
த வ ய லா இ த தச யா . க கவ ல பட வ ய எ ன
ப ... நா ஜி சா ட னா அத க. ம தா கணவ இ கா .
அவ பா கறா எ ன?'' எ றா .

ர னா ளயா டாக அ த சா ல ல எ ப அவ ந
க த த .

''அ சா ல ல ர னா...''

'' ல ஸ் டா .''

''ஆமா, இ எ ன சயதா த .''

''அ பா வாட ஐ யா. ஸ்ப கா ல வ கலா சா னா . மா ஒ


மா பா வ ரலா . அ பா எ லா ம ச ரதாயமா ப ண
பா கறா .''

''இ ல. எ ன எ ப யாவ வ ள பாட பா கறா . எதாவ


ஒ த க ப வ க பா றா .

'' ச ச.... ர ! ல ஸ் ஹானஸ் . க யாண க டாய எ இ ல.


உ க இஷ்ட ல னா ப சா ரலா .''

'' சா ர மா'' எ றா .

'' சா க.''

''என உ ன க யாண ப க...'' எ னா .

129
வா ச பா

அவ க க லசாக கவ ல தா வ த பா தா . அ பா சா னா
ராம ஷ்ண க த ஞாபக வ த . இ லற வா க ஒ வ இ த
பா ப ற இ க மா? எ பத காக அவ சா ன எ ய க த.
அ ப ப டவ காவல ப டா தாசனாக தா இ க .
ச கார இர டனா கா க ட ப டா ட க க வ ய
ல இ பா .

'' சா க'' எ றா .

''என உ ன க யாண ப கற ல ஒ ர ஒ தய க தா .''

''எ ன?''

''எ னஉ க தா வ லக பா க ளா .''

''ஓ! அ த பயமா? மா யா மா ளயா ஆ க. ப ய கா


உ க ள பா ம ஸ் டா அ வா பய பட க,
அ ப தா ன...?''

''ஆமா .''

''அ த மா நா அ ம ப ன க களா? எ ன க ச யா
க ல. க எ . .ஏ. ப ற னா ல ய உ க
ளா எ லா பா வ ட . எ கணவ என ச பா
பாடற த தா ப மயா ன றவ நா . அ த த ல
கவ ல யபடா க. அ ப ய லா ஆகா ... ம க யாண இ
அவசர ல.''

'' சயதா த தா இ லயா?''

''அ பா உ க ட எ ன அ பற த ப ல. அ தா காரண . ந ம
ர ப இ ளஞ க . த ரமான ர தச . இ ஏதாவ ப தமா
ஆ ட டா தா ஒ த நாம ச ற த , பழகற த
ஸா ஃ ப ப றா வ க க ள .''

'' . ஆனா இ மா ஏற றய சயதா த என ஒ ற


ஆ . அதனால சயதா த த ப என ஒ …¤ ப ஸ் ஷ உ .''

''இ த ஏ சயதா த வ க க?'' ஸ் பா பாறதா


வ க ள . அ க ல யமான ந ப க ளா வர பாறா க. ஓ
அ ச ன ப அ த இட ல ந ம இர ப க யாண ஆக
பாற த அ க பாறா . அ வள தா ! எ ன சா க?''

''ச '' எ றா .

''ச யா சா க.''

''ச '' எ றா ச தாஷ ட .

''இ ப எ ன தாடலா க.''

130
வா ச பா

'' தா டா ச!''

'' ச மா வ தாடலா .''

''ஜனவ மாச அ ற வ கலா !''

''ஜனவ மாச எ ன?''

'அ பதா ன நா இ யா பா க யாண ப க பா றா . ராம ?''

''அட'' எ றா ய ட .

இ ஸ்பா பாவ த எ ப யா த பா கா ட வ தா .
வ வ பா தா . ஆகஸ் மாச பாவதாக இ த . உட
ச ல. ஒ ற ர னா பா ƒ¤ர . ச ட ப ப ர டா த
கா லஜ் ற ட . இர டா வ ஷ . கா ட ஒ கா பா கட
ட . ப ப வ ஃ பாலாக இ த . ஜன க மா றா க .
வாச சாமா க இற கா தன. அ ல ஏ ம
ச ய ப டன. ப ட ச றா , ''இர டாவ வ ஷமா? அ த
பால லப ல. ஆ ட பாஸ் ப '' எ றன . ல , ந எ ராக,
''இர டாவ வ ஷ தா கஷ்ட '' எ றா க . ல மாண க ள
ப கா டதாக த த . ல க யாண ச கா
டடதாக சா னா க . ( ம ) ல ற பா ம ல ய னா களா .
'ஹா ள ' எ கா பற தா களா ... எ ன எ ன வா வத க .
'' ராபஸ எ ம ஸ டமா ப ச கா டா ? ராதகன லவா அவ .
ஆ ய மா வா ன?''

கா லƒ¤ பாக வ ம எ வ கா ச பாக தா


இ த . ஆ ஹா ஜிஸ் ரஷ ன பா ழா பால
டமாக இ த . ப பலாக இ த ந ப க ன . 'ஹ லா'
எ அவ ன ஆரவாரமாக வர வ ற மன இதமாக இ தா ,
ர ப ஏ தா ஒ த றயாக இ த . இ த லா எத ?
நம தா க யாண ஆ ட பா ற த! என தா வ வ ல
ஏ பா ச ய பா றா ர!''

ஆனா , த கவ ல ர னா வ க யாண ச கா ள பாவ ப கவ ல.

யா பா த , கவ ல ம தா வ ப ய எ தா ய .
ஸ்ப பா ஒ ற அவ ள பா பா க மா தா .

26

''வா ர '' எ றா ம தா. ''க யாண ப க பாற. இ கா ச


பளபள பா ஆ ய!''

ம தா வ பா ஏற றய ஆ மாத ஆ த . அவ ஏ தா
ஒ த மா பா தா . எ த த எ சா ல ய ல.

131
வா ச பா

கா ச ப தா . அ த ப கவ றா . அ ல வ
எ தா, ற பா அவ பா க ஒ ழ ப ல.
ழ த தன வ ம ற பா ட . க வ ம எ
ப பால.

''எ ப இ க ம ?''

''பா க ய த ய ல?''

''ராதா ச யமா இ காரா?''

''ராதா எ ன, ஹி இஸ் ஆ ர .''

'' வ கஷ எ க பா த?''

''இ யா பாகலா க லா ப த . ராதா ட வ றதா இ த .


க ட ஷ ல வர ய ல. ச , ர க யாண இ ரலா
கா ஸ ப ண மா டா .''

''க யாண இ ப இ ல ம .''

''க யாண சயதா த ர , ஹா ர னா. ஷி இஸ் எ நஸ் க .''

''உன ' நஸ்' இ லாத யாராவ இ காளா சா ?''

''நா யா ர க டவ சா ற இ ல'' எ றா . ''இ ல ர ! அ ப


இ க டா தா . எ லஃ ல எ லா ம ம தவ க
மா தா நட . உ ன க யாண ப க அ பா அ மா
சா னா க, ச ன . இ ட ரா வ த ற ரா ட க யாண
ச கா னா க. ச ன . அ ம கா வ த ற ரா சா ற த
க இ க . ஆ லா டா பா னா பாக . இ யா பாக
வ டா னா வ டா . என கா ஒ ஸிஷ ச ய இ வ ர ச த ப ம
வர ல ர '' எ தா .

''இ காக வ த பட யா ம ?''

''வ த படற ட யாராவ சா னா தா வ த ப வ '' எ தா .

''அ ப பரவா ல.''

''எ வ ஐ ஹா ஃபா ! எ தயாவ ன எ தயாவ


சா லமா டா. ர னா உ ன ந லா வ க ரா ப வா. வ மாமா
ரா ப ளவ . பய படா த, அவ க ளா உன ந ல த ச வா க''
ம னமாக இ தா .

''எ ப சயதா த ?''

''இ சயமாக ல. வ யநாத தா ஏ பா ச இ கா .


என இ த ஃப ஷ ன அனாவ யமா ப .''

132
வா ச பா

'' ச ச! சய அவ ய . இ லா டா நா ஏமா னா ப ல ர னா வ
ஏமா றலா இ லயா? எ றா .

''அவ ள பா தா . மாறாம ''வா ஹா '' எ றா .

''என ஒ வ டா .''

''இஃ டா ம ஐ' ஹா ஸ ஜி !''

''ம , த யா க ஆர ட'' எ றா . அலமா அவ


க ணா த ள ரஎ வ தா .

''எ ன ச வ ?''

''ஏதாவ கவ லயா ம ?''

'' ச ச! பா பாக ல, அ ளதா . நா ஜாஸ் றதா ன கா த.


எ பவாவ க ப இ த மா ட சா தா . உன எ ன வ ?''

'' கா எதாவ கா .''

கா சா பத அவ டா .

'' பா ம .''

'' பா க யா? ச , பான ற சா டா பா .''

''பழ கமா ம .''

''கவ ல படாத'' எ றா ''எ காக ற த மா? நா ச தாஷமா


இ க . வ ஹா ! என இ க எ ன ற ச ? எ த ன ச பா ய ,
கா , எ த ன ச க ய க , எ த ன சாதன க ! வ வ ஹா '' எ றா
அவ . க க ஓர ம லசாக க இ த . ம றா ட ள
ஊ கா ள ப டவ ள த ளா ஸ கா டா .

'' †¥ ... என வ என வ .''

'' பா .''

''அ ப சா , வஸ் ஆற பா !''

'' வஸ் ஆற சா சா தா ப இ க ம !''

'' பா .''

''ராதா வ பா பா ற .''

''அ வ ர எதாவ பா பா !''

ஸ் யா வ த னா .

133
வா ச பா

ஜா பயஸ்ஸி ஃ பா அவ ற பா . ஒ ர ச ல
பா கா க கா க, வாச கா வ கராஜ் தானாக
ற கா ள, ''ராதா வ தா '' எ உ சாக ட வ ய ஓ னா .

ச நர ராதா ப கா ட க த க ள பா வ கா ட
ப கா ட வ தவ ர ப ய பா , ''ஹா ! எ ப இ க பா?
க யாணமா ம!'' ம ச மல வ த ளா ஸ பா , ''எ ன க , நா
இ லாம இ ற ஜி ன ய லா சா றதா? இ உன க ந லா கா?
என கா ச வ வ க டாதா?''

க த க கா அவ ன ப க டாம தா தர ப , ''பா
ரா , இ த ர ரா ப பய தறா . பழ கமா மா .''

'' சா டா அவ க ன?''

''அதா ன...''

''அ க சா ட வ டா சா ன .''

''பரவா ல. சா மா, உ ன எ ப ர ல ப ற என
த . உ இஷ்ட . சா டற த யா த ட ச ய மா டா க! என ர ,
க யாண ஆன க றமாவ அச ச எதாவ பசற த னா
ச . ர னா உன ச யான ஜா லதா . ஷி இஸ் இ ட ஜ .
வ லல இ யா ம!

''எ ப ஸா த !''

'' ஸா காஸ் பான , ஸ்பா பாக பாற எ லா ம என


த .உ டய நல ற அ க ற ளவ ற ல.''
''பா '' எ றா மன . ம தா அவ ன ய உபாச ன ட பா
கா க, கா கா த பா , அவ அ த வா கா பா ,
கா ப ழ வ பா த லா அவ க த கா வ ... ''நா
எத காக இ க வ த எ வ த ப டா . ஏ தா ஒ த
ம தா வ ப ய கவ ல ஒ அ ட பா ப ன
இ த . நா எத காக கவ ல பட வ , ஒ கணவ இ பா ?''

''எ ப ரா த ?''

'' த ய ல.''

''எ னால வர யா . என ஒ மா ன ஷய க க லா
நர ல. ம வ வா. ம பா யா?''

'' சா பா கலா ரா .''

'' த ல ஸ்பா எ பா மானமாக , அ க ற னா இ த லா ''


எ றா .

''ஏ கா ஸ்லா மா?''

134
வா ச பா

''இ ல ஸா . த ய இ மா க ல. அ ப ஒ ப ய
ஃப ஷ இ ல. வ ய நாத தா ஒ ச ம .''

''க யாண ப க பா, க யாண உட ந ல . இவ பா எ னமா


எ ன வ கறா பா .''

''வர மா?''

எ மா டா வ . எ எ லா மாக
பா ற பால இர கா க ஏ பா ப தா . கா ஏக ப ட
கல த சாத க , ப ட க ஏற றய இ ப ப சா வத
எ கா வ தா க . கா வ ய அ ம கா உ ள
ம லா ராக இ த . ர னா ப ட வ ய அ தா . எ ப
ம ஸி பா ப பர பால கா ச கா க,
ஹ வ கா ட. ர னா த க ப கா வர, வ
சஷ காபால ட பா கா ட க உ சாகமாக கா ஓ னா . ''என
எ லா ம ஸ்ப வாச தா ! ஒ ப ய கா ரா ஆக னா
அவ வ ப . சய ஆ . அவ தா எ க ல த வ .
இ யா ல மா இ லாம ப ர தயா எ லா ப றதால இவ
இ பவ ஜாஸ் . கா ல தா பா . அ மயா க கா! பா
சா .இ பான இ லயா?''

''இ ல ஸா .''

'' எ ஜா இ .''

''ஏ ஒ மா இ கர ?''

''ம தா வராளா?''

'' ர நா ள னா ல பா ப ண . ராதாதா ஆ ஸ ப ணா .
ஃ ர ஸ் பா காளா . கா லதா வ வா சா னா
தகவ சா ற சா னா . ராதா வரமா டா . அவ கா ச
ச தக தா த யா எ ப வ வா ஸ்ப ?''

'' ஸ்பா ஃ ள இ க வரலா ம! ஆமா! மா ள எ ன ம தா


மல இ த னஅ க ற?''

''இ ல ஸா . அவ ள ச ப ல பா பா த . கா ச கவ லயா
இ த .''

''இ ம க கவ ல பட வ ய ஆசா வற...''

'' ச ச! ஏ ப தமா எ க க.''

'' ப தமா எ க ல பா. ம தா ராதா ஃபா கற வற ளாஸ். அ ப


ளாஸ். அவா எ லா ந மாட ச ல. அ வற உலக .''

''இ க ட அ த மா இ கா எ ன?''

135
வா ச பா

''இ லாம? வ ஷ ஹ ர ' க' மல ப றவ க எ லா அ த ஜா .


இ தா பா .''

ம ரா ச ற ம ல பா காக இ த பா த வ ம ச ல,
ர கா த த . வ மயாக ஒ பா இ த . னா
க ப ச கா அட கா வ ம ய இ
கா ய . கா னா இதா கா . இ ஓ ஆ ச ய இ லயா! ஆ வா
யாராவ இ தா ஆ ர பா பா பா ! ப மா தா எ ன அழ ! எ ன
த த மா? ஆ ச ய இ லயா கட கட வ ...”

''இ த இட ல இ வள ர மா டமா ஓ இ கா இ ற
ஆ ச ய தா ஸா .''

''அ பா 'இஸ்கா ' க ற கா இ த ட ப '' எ றா ர னா


த க.

'' ச! அவ க வற மா. அ த லா கா லாட ச ல. இ த பா ர !


அ க நட கற எ லா ம இ க சஷமா நட . எ லா உ சவ
நட . டா லா சவ ... ரத ... ப உ ர .''

கா கா
ல ந ட, ற ம டப த க ணா த . பா
ச இட நா க கா க இ தன. ஒ வா த
க பா யா எ லா கா ஓ வரா த மா? ய கற .
கா தற எ லா ரபலமாய வர . தமாக இ த . அ ச ன
க கா தவ காஷ் ஜிஸ்ட ர எ கா தா . ப க
கா கா காலா ஷி இ த . ம ன கத க ள ற கா உ ள
ச ற பா சா வ பா கா அ ய கா அவ ம ன
த ர உ கா தா க .

''நமஸ்கார வா !''

''வா கா, வா கா வ யநாத ஸா ! எ ன ரா ப நாளா கா ணா . உ க


த வ வ கடாசலப ய மற டளா?''

ம டப ந வ உ சவ த நாய க ட ஊ ச தா . ர ப
ர பா பா தா . எ ஒ ல ச ர அ பால
அ ம க தாஷ்ண ன ற வ ள கா தா
உ ண க த ய தனமான கா .

“ஒ ல. இவ ர ப , எ க ர னா இ ல அவ மா ளயா
வர பாறவ , ர ப ப ல ஓ அ ச ன ய ப , னதா
பழ , பா , வ த ல கா கற மா ஒ ஃப ஷ வ கலா ...''

'' பஷா! தாராளமா. கா ச அவகாச கா க களா? இ தா, ர


ல ட எ வ ற .''

''ச இ வ ர ப மா ச உ கா கா .”

ர ப க ணா வ யாக வ ய பா தா . ஸ்ப நகர த ய ல.


ர கா க ர கா தன. கா அ வார ஒ கா வ

136
வா ச பா

க, கத வ ற ம தா வ ப வ த கவ தா . கா ர டாம
ச வகமாக ப ஏ அவ க ள நா வ தா .

27

''ர னா! ம வரா'' எ றா ர .''

ர னா ஆ ச ய ப அவ ட வ எ பா தா . ''த யா வ கா,
அட!''

வ யநாத , ''வா கா எ லா வா தயாரா டா .''

'' கா ச இ பா. ம வரா; சா வா ரா '' எ றா ர னா.

''ம வா! இ எ ன ழ ப ?''

''என பா ழ ப ! ன ந ப ஃப ஷ வரலா
மா பா'' எ றா ர னா. அவ ர கவ ல இ த த ர
கவ தா .

''ஹ லா எ ப !'' எ உ சாக ட தா உ ள ழ தா . இ த


கா ணா தட வ வ ர . எ ன ர னா? டய வ ட
பா யா... எ ன ர ! எ ன அ வள ர க யாண ப க
மா?''

'' ச ச... ம ? வ த ல ரா ப ச தாஷ , உன காக தா கா தா


வ க ய .''

'' பா , பா !'' எ றா . ச க ல தா . க ற னா இ கலா .


ச ப அ த த ம க பா ம ற ய த த . அ த இட
ச நர ம ன ல ய . ''வா உ கா !''

''ர ,உ ட கா ச த யா பச '' எ றா .

'' பசலா பசலா , எ லா ய '' எ றா ர னா.

''இ ல ர னா... இ கா ச அவசர .''

அவ க இ பா ம வ ராதமாக பா கா க, ர எ ன
மா ப எ கஷ்ட ப வ த ர னா உண , '' பா வா க... ரா ப
நர ஆ கா க'' எ றா .

''ர ம தா ட நட தா . ப இற த கா அ க அ ழ ச றா .
''ஸா ர ... உ க எ லா ர கா ச ரஷ் ப ற ! அவா எ லா ஒ மா
பா கறா, இ ல...?''

137
வா ச பா

''பரவா ல, சா ...''

''ர , நா இ யா பாக .''

'' பா வா ய '' எ றா . அவ க க க க ர வ த
கவ தா .

''ர , நா வ ... வ ... இ யா பாக .''

'' னா?''

ம ச ட கா உ கா கா டா . டாஷ் பா
கா த க டக ள எ ரவாகமாக வ ற க ர ட
கா டா . ம அ தா .

''எ ன ம , எ ன ஆ ...? எ அழ ற? ச ச... த ய ள


ப லயா? எ காக அழ ற?''

''ர ,எ னஇ யா அ ழ பா !''

''எ ப...?''

''இ க! இ ப வ!''

''எ னஆ ம ? சா !''

''..... ''

'' சா ம ... சா !''

'' அ சா ன பா . ராதா வ ப அ எ லா ச !''

''எ ன சா வ ! அ ப வ சா ன . தா அச மா அ த லா பா , எ
பாறா மயா க ன க த ய ற லா சா னா ...'' ச ச
வ ப வத இ நர ல. க அ றா .

''எ க ணால பா ட ர . த ல ய ல த கவ ச . ஆனா


ந ப ல. ப ஃ ல எ லா பா த . ஒ தட வ ரா பாற ப ஸ்ட
அ ஸஸ் ர க ப த த கவ ச . ஒ
ரா வ கவ ச . க ர ல ஸ் க லா பா த . அ ப ட
நா தா எ பவாவ கவன றவா இ ப . எ லா எ னாட
அ டயாள தா ன சமாதான ப ட . ஊ
பா தவ ஒ நா ன வ ட . எ ய வ ற க ற .
உ ள பா ற எ க ப ல, எ க ப க ல, ர ப ... ச!
க ன க ர இ தா. எ தவ உட ப ட ம ற காம எ ன
பா பா கா மா றா! அ த பா என ! ச...
நா பா ற . ர , என வ டா . என அ ம கா வ டா . என
ஒ வ டா .''

'' வ வ . ராதா டஇ த ப க யா!''

138
வா ச பா

'' க டனா... அ ப ய ட ல டலா வ த . ச த பா ட .


ராதா எ ன சா ற த மா? க ன த ட கா , ''எ ன
சா ற த மா? '' ட இ ஈஸி. இ ல எ ன த ? ர ட
ப க யா, அ மா தா !''

''பாஸ்ட !''

''அ ப ய அ ப ய பா ரலா தா , ர , என ஒ
வ டா . எ ன ம ராஸ் பா . எ க பா அ மா ட
கா பா ....''

இ பா அவ அ தக டந ன த .

''இத பா அழ டா . இ த த யமா சமா கலா .''

''எ ன இ யா கா . ந த க அ பா கா
பா ட . ச யா பச ய ல. உட ன இ க வா ன . அ பாவால இ ப வர
யாதா . நா பா ட ற . என அ ம கா வ டா . தய ச
எ ன பா !''

ர னா வ வ த பா அவசரமாக க க ள ட கா டா .

''எ னம ,எ அழ ற?''

''ஒ ல ர னா! இ தா வ ற .''

''எ னர . சா க... எ ன ஷய ?''

ர த மச கட ட ம வ பா க, அவ அவசர ப , ''ர னா, இ


கா ச ப ஸன ஷய .''

ர னா இ க ல எ ப த த . சமா கா , ''ர !
எ லா கா இ கா...''

'' கா ச இ ர னா.''

''ரா கால வர பாற . அ பா அ ல லா ந க உ . கா ச


வ களா...?

''ம , வா ய !''

''இ ல. நா வ எ லா ட ஸ்பா ப ண ப ல. பா ர .
ஃப ஷ ச ற வா ய . நா கா க ...''

த ல ய கா க ய க கா அ க ய அட
கா ள ய றா .

ர னா, ''வா க அ ற அ த லா சா கலா '' எ றா .

ர அவ அத ய த ப ல. ''ர னா இவ ள இ த, ல
வர என இஷ்ட ல.''

139
வா ச பா

''ச , அவ ள அ ழ வா க. நரமாற லயா?''

''அவ வர மா டா கறா''

'' பா வா ர . நா கா ற .''

''இ ல ம ... உ ன இ த மா ல பாற ல...''

ர னா பா ம ''ஏதாவ ஸ ப க. வ களா, வர லயா?''

''வ ற . நா வ ச க ற . அ ய ர ம ர எ லா ஆர க
சா . ர னா. வ ற .''

“உ க க யாண த ட இ யமா பா தா உ க ? எ றா
காப ட . ''இ ப வர பா களா, இ லயா? ம , எ ன இ ? ஒ ந ல
கா ய த க க வவ யா?''

''அவ ள ணப சா லா த. நா தா அவ டஇ க ப பட ற !''

ர னா க வ த . உத க க ச ட காப டவ பால,
''அ ப எ ப ம அவ ள வ க க பா !”-ச ட ல கா
ப க ஏ ச றா . ம ற தா .'

''ஸா ர '' எ றா ம தா. ச வாக உ கா தா . ஒ ர ச பா


கா தா . ப ட மா ஏ இற வ த கவ தா . அவ
ப க கா ஸீ உ கா கா டா . ''எ ன, சா ?''

'' ட இ ஈஸி! இதா சா ன ர . எ வள ப ய ஷய . எ லா ட இ


ஈஸிதானா . கா த எ லா ர கா த ! ர , அ
பா ய அவ ராவா?''

''இ ல.''

''அ ப இவ வறயா! ர . எ ன பா ர . என எ ன ற? நா அழகா


இ லயா? அவ டஇ ற எ டஇ லயா?''

''அ ப ய லா பசா த ம .''

''எ காக இ னா பா ண... அ ரம ! எ ல ய எ


ப க ல ய! எ ட எ ன ற? ற தா சா லலா ம... நா
கமா டனா ர ... ச யற ச தா ன...''

ம ல ம டப வ யநாத ப ன ஒ வா தராக
அவ க ள எ பா ப த கவ தா . ம பய த ய பால இ தா .
ர க ய ப கா டா . ''எ ன ச வ ர ? என உ ன
டா யா இ ல ய!''

எ ன சா வா ? வகார ப எ றா? ர ப எ ன
ச வா ? எ க பாவா ? அ த லா அவ டய ப றா ர க க
வ டாமா?

140
வா ச பா

த அவ அ பா அ மா வஇ க வரவ ழ க வ .

''அவசர படாத ம . இ கா ச தானமா யா ச ய வ ய கா ய .''

''இ ல ர , அ எ ட வ சா ய ராதா ச ல, இ ப
க ஸ் ட எ லா வ இ சா ல வ ய... அ ப நா
ந த னா எ ன ச ப?''

''எ ன ச ப ?''

''உ க பா ட ட பா ப யா?''

'' த ல அதா ச ச . ச யா க க ல. அ பா வ உட ன வர சா ன .''

''எ ன சா னா ?''

''எ ன ஷய னா . ஷய ரா ப ர ; உட ன வ தாக , எ ன
சலவானா ச ன . அவ ம ப பா ப றதா சா னா ர . எ ன
எ ப யாவ அ க கா . அ பா . வற எ உ ட
க க ல. நா இ த ஻ண இ யா பாக ...''

''இ இ . இ கா ச யா ப ண வ ய ஷய . என கா ச
அவகாச கா . நா ன உ க பா பா ப அவ ர வரவ ழ ற .
அவ வர ராதா ட பச .''

''ராதா ட ப னா எ ன சா .. ட இ ஈஸி. அவ ள பா த னா ந ப
மா ட. க ன க ர ராதா வ ட ஒ ண ர ப உயரமா இ கா! !
அ ற பா .. நா ஆ ல டா பா தா ல? ராதாதா ன
பா வா சா ? இ ப எ ன சா ற ... நா தா உ ட த ய
பாக வாத , உ ன அ ழ பானனா . நாம ர
ப ச ராதா ராக ப னமா ... எ ன பா சா ற
பா யா? ரா ப பா ர ! †¥ நா வர ல. நா அ க இ ம பாக
மா ட . ர , நா உ டஇ ற !''

வ யநாத ஜ ன த தா . ''எ ன ர , எ லா கா கா .
ஹா , ம ! ம , இஃ ஹா ஸ ரா ள . எ ட சா . ர காக
நா க லா கா கா லயா... த இஸ் எ ஃப ஷ !''

'' கா ச இ யா ம ... நா அ த ஃப ஷ ன ஓ யவ ற .''

''எ ன மா ரா ள உன ?எ ட சா ல டாதா?'' எ றா வ .

''உ க ட லா சா லமா ட மாமா. ர தா எ ஃ ர .


அவ டதா சா வ ...''

வ ர வ னாதமாக பா தா . ''வா ஸ் த மா ட ஹ ?'' எ


க டா .

ர அவ ப சா லாம , ''ம இ யா வ ற '' எ றா .

141
வா ச பா

'' பா ப அ பா வ வரவ ழ ற வ ர நா உ ட த கலாமா?''


எ றா .

''அ க லா நா ஏ பா ப ற .இ வ ற '' எ றா ர .

கா வ ப டவ ன ம தா ஜ த , ''எ ன றா த
ர '' எ க னா .

''இ ல ம , கவ ல படா த!'' எ றா .

ம ல வ ச ழ வ அவ ட ம னமாக வ நட
வ கா தவ , ''ர , ரா கால ஆர சா . அதனால இ
ஒ ண ரம நர கா இ க '' எ றா .

''இ தஅ ப வ சா ல டாதா ஸா ?''

''இ ர , ர னா இஸ் வ ம அ ஸ !''

''ஏ ?''

''ஏ க கற ஆ ச யமா இ க பா! இ த ய வ ஸா ன பா ...


உன ர னா சயதா த ஆக பாற ; அ காக இ க
வ க. வ த க யாட யா ரா ஒ த ர னா வ கா ல வ அ ழ
பா ம கண கா பசறா னா உன எ னமா இ ?'

''யா ரா இ லம தா. ர னா நாஸ் எப ஹ .''

''ர னா, இ க வா மா!'' ஓர , வ க ணா யா க க காப த


ம ற கா வாதமாக கா தவ ள தா .

''எ ன ர னா, காபமா?''

''இ ல. ரா ப ப ம! ச தாஷ ! ர , நம க யாண ஆன ற


இ த மா நா ச ஸ் எ டா .”

''ம தா ப ய ரா ள ஒ ஏ ப ர னா.''

''எ ன ப ய ரா ள ...?''

''உ க ட லா சா ல வ டா சா கா.''

வ , '' த யாதா எ ன... ராதா ஷ பரஸ் க ளா சகவாச


வ கா ? அதா ன?'' எ றா . ''இ எ லா த ச ரக ய ...
இ ல எ ன ரா ள ? பசாம க காம இ க சா ! இவ பண
கா இ கா னா யா?''

''எ ன ஸா உள க! அ க ப ணாட காண இ பா க, த ல


அ த க ற பா எ வள ப ய ஷா கா இ ?''

''இ த லா சகஜ பா இ த ஊ ல?''

142
வா ச பா

ர னா ர வ நராக பா , ''ர , க என ஒ வா கா தாக .


சயதா த ச ற ம தா வாட எ த தமான சகவாச வ க
டா .''

''இ ல ர னா, இ ல... நா அவ ர ன ய வ தா ஆக ,


ஸா !''

''அ ப அ க ற வ கலா பா இ த சயதா த த'' எ றா ர னா.

28

ம தா கா உ கா க, வ யநாத ப ன ச த ஒ
ய டமாக கா க, ர ப இ ட த ம ச கட
த மா னா .

''பா பா. இ த பா க யாண ஆன பா . எ ப இவ ள த யா


வ க ? யா பா ...''

''உ க ல கா ச நா வ க யாதா? எ ன ர னா?''

ர னா தய க ட , ''எ க லயா, எ ப ? ராதா ஷ கா க


மா டாரா? அவ ர னஎ ன ன ச யா த ய ல ய ர ?''

''அ த தானமா சா ற ர னா! „¤வ .''

''இ ஸ் நா ஷ்வ '' எ றா ர . ச பத ற ட .

''ஏ யா பா ழ ப ற?''

''அ பா, இ த ஃப ஷ ன ய பாஸ் பா ப டலா அதா ச !''

''இ மா இ . இ ன கா ச நர இ . அ ள இ த ஒ
இ லஒ ...''

''ர , கா ச இ க வா ய !'' எ ம தா அ ழ தா . வ யநாத உட


வர, '' ம வா ய '' எ றா .

ர , ''ஒ ஷ '' எ அவ பா ச றா . ''ந ல வ ள ல ச ய மா


வ க த ற பா இ த பா '' எ வ யநாத அ
கா ட க ட .

ர ப அ தம காம அவள பா , ''எ ன ம ?'' எ றா .

''என ஒ ஐ யா தா .''

''எ ன?''

143
வா ச பா

''கா ல ஏ க ர . நாம ர ப ம ஓ பா ரலா . ர எ ட யா


சா லாம ம ராஸ் வ யா?''

'' ம ராஸ்?''

''ஆமா, இ ப வ ள டலா . அ க பா நா க யாண


ப டலா !''

ர ப சார அ பால அ த வா ய க ப டன. ச ர


ற . அ த க ய பாவநாச ர ப ம தா வ
க றா .

''ராதா வற பா க ட வாச வ கற ப நா ம வற ஆ ட
ந த வ க டா சாஸ் ரமா, எதாவ ?''

ர ம னமாக இ தா .

'' சா ர . நா க ம ஏமா த ஜன களா? ரா பா ,


வ ள கார பா , ன ன மா கலா . நா
பா ட இ க மா? ர , எ ன காத ச, எ ன க யாண
ப க ன, வா ர . நாம ர ப க யாண ப கலா .
பாவநாச ல ச ல இ இ வ ர நட த த ஒ
சா பனமா ன , ர ப ம இ னாஸ டா இ த அ த
நா க பாகலா . ர னா வ டா . நா தா ன அவ ள
அ க ப வ ச . நா ன சா ற வ டா ! வா ர . ராதா ல
க ய ர ப இ யா பா ரலா !''

''ம , அ அ வள லப ல!''

''ஏ ! ராதா அ ப ராக ப ட ற நாம ந ம ந த த


தாட ற ல யா க யாண ப ற ல யா எ த டயா ,
ஒ க யா?''

''த லதா ம . ஆனா ச ட ப ராதா டய ம ன !''

''ராதா வ ப பசா த. அ ஒ ...''

''ராதா வ ப வா க ற ஒ ர ஓ எ ண தாட இ த மா ச ய
ஒ தமான 'க ' யா஻ மா வ னா , காப னா ப ற. இ
கா ச யா ச ய வ ய .''

'' பா ர ! உன த ய ல!''

'' த ய ற ச ல ம ! ஒ கால உன காக த கா ல


ப க ட தயாரா இ த !''

''இ ப எ மல இஷ்ட இ ல. அ ப தா ன?''

'' இ னா த ம ன ம !''

ம தா ச ட மா தவ பால ''நா பா ற '' எ றா .

144
வா ச பா

''எ க...?''

''எ க பா வ ?எ ஹஸ்ப டதா ... வற ?''

''இ ம .''

''இ தா எ ன ர யாசன ? எ ன இ யா பா க யாண


ப யா? அ த ரா சச ட இ த ல வா த யா சா ,
இ க !'' எ றா .

'' ய யா பா . அ வள ஏ பா ப ...''

''கா ஸ ப ட சா .''

'' ச ச! அவ க மன எ வள ப ?''

''எ ம ற ற? இஷ்ட இ ல. அ ப தா ன?''

''அ ப இ ல ம . ர யா காம ச யற லதா இஷ்ட ல. லஃ ல


க க எ லா அ த ன எ பாற ல ம ...''

''ஓ க... ஓ க... இ ஸ் ஓ க! நா வ ர '' எ கா சா ய பா னா .

''எ ல ம ய யா பா . எ லா ஏ பா க ள க ல சா அவ க
எ வள வ த ப வா க! என இ த மா ஒ ற ஆ . சா தமா
அ ப சவ ! அதனாலதா சா ற . ர னா ரா ப வ த ப வா. ர னா
ட எ லா த வரமா சா ள க வ ய தா நாக க . அ
ச யாம எ லா த கா ஸ சா உ க ட ள ற . ரா ப
த . இ லயா? உ கணவ ட பா. ர நா க காம ல
இ . நா வ எ லா த வ ற .''

''ச இ ஸ் ஓ க'' எ கா ர ள னா .

'' கா காத ம , இ த ல ல.''

''இஸ் ஓ க சா ட ன! உ ன நா அ த மா
க க வ டா . அ என உ ம டயா தா . இ தா ர ,
எ ன ஏமா ட!''

'' டஎ ன ஏமா ன ம . ஞாபக வ க!''

''இ ஸ் ஓ க!'' அ அகலமான கா ர ர தனமாக ழ ஒ ,


ஏற றய ப கவா வ இ ப பால ற ப , த ப
ஹா ஸ்ட பட பால ப கவா த கா ட வக
ச ம ற தா .

ர ன க தா . '' காப !''

''ஒ சா'' எ வ அ க வ தா .

ர னா கா ச த ன ட அவ பான ய பா கா தா .

145
வா ச பா

''ஸா ஸா . உ க க லா கா ச கவ லஏ ப !''

''ஆமா பா ஃப ஷ இ லாம உ ன பா வா ளா
ன ச .''

''நா அ ப ச ய மா ட .எ ன க த பா எ ட பா க...''

''எ ன ச ய? அவ ரா ள எ ன? ஹஸ்ப ர தா ன?''

''ஆமா !''

''இ பாவ ! க யாண ஆற ய ராதா ஷ டய பழ க


எ க க லா த ... எ த பா ப ள வ க மா டா ! எ
டா ட ஸ் மல எ லா க . வய , ரஸ் எ அவ ய ல.
அ ஒ மா ஹா !ஒ ம தாவால அவ ன ப த மா?''

அ த ப அ ற ப கலா . ஃப ஷ ன கவ கலா '' எ றா .

''ரா கால யற இ அ ரம . ல ஸ் வ . ர னா.


ப இ . ''நா பா கா ய த பா வ ர .''

இ வ த யாக இ தா க .

''அ சா பல வ பா டா'' எ றா .

'' ...''

''எ னவா ?''

''ராதா அவ ள ஏமா தற த க டா. ரா ப ழ ப லஇ கா.''

''உ க ளஎ ன க டா?''

''இ யா அ ழ பா . எ க அ பா அ மா ட அ ழ
பா ...''

'' கஎ ன சா க''

ர யா தா ; மா தா . ''ர னா நா க யாண ப க சய
ஆற இ த சமய ல இர ப அ ராய பத மா, ச தக மா இ க
டா இ லயா?''

'' சா க...''

''உன த ல. ம நா பாவநாச க யாண ப க


இ த . சயதா த வ ர வ த ?''

'' த .''

''ராதா வ அவ டய ப றா க த த தா க. ம தா வ யான
பா . ரா ப இ னாஸ . அ பா அ மா அ தமா வ த ராதா வ

146
வா ச பா

க யாண ப க ச ம டா... அ ம கா ஆ ச, பண எ லாம


அவ டய சா த ஜ ஜ் ம ம ற சா லலா . அவ ள நா
காத ச ராக க ப ட , த ச எ ன ரா ப பா ,
அதனால த கா ல ப க ய ச த .''

''இஸ் இ !'' எ றா ஆ ச ய ட .

''அ பாதா ஒ வ யா எ ன ஸ் ர ப என ல ல ஓ ப ப ஸ
கா க வாதமா அ ம கா அ ள ப ண சா ... அ க ற
தா உன த ... இ க வ த நா ம ஒ தட வ ஆ ல டா
பா தா . ம , த கணவ மல உ ரா இ த த பா அவ ட
என எ த தமான ராக எ ண எழ ல. ஒ தட வ ராதா ம ற
ப க ளா நக வ ற த நா க ணால பா த . அவ ட
சா ன . சா ட அவ ந ப ல. அ த ன ந க! இ ப அவளா
கணவ ச யற ராக த க கா. இவ ள ஊ
அ ப ல ஒ க ப ணாட இ ற த பா டா...
மன நா பா எ ட அ வஸ் க கற வ தா. இ த ராக
அவ ள ரா ப பா . அ த ன வாசமா இ தா . கணவ இ ப
ஏமா தறா . ' ட இ ஈஸி, இ த லா சகஜ ' றா . எ னதா அ ம கா
நாக கமா இ தா , ம இ ஒ த நா ப தா . இ ஒ
ம ன தா . எ லா த எ பா ர த
யா஻ அ த யா஻ தா எ னஆ ச ய ப .''

'' சா க.''

''எ ன காத ய... இ ப நா ர ப க யாண ப கலா வா,


இ யா பா ரலா 'னா. இ த நா உ ட சா தா ஆக !''

''அ கஎ ன சா க?''

''இ ஸ் நா பாஸி ! அவ இ னா த ம ன . ச ட ப த . அ ம
இ லாம...''

''ம பா க. உ க ள நரா ஒ க க க ற . ச ட எ லா ர டா
ப ச !ம வ க யாண ப கஉ க த ய இ கா?''

'' த ய இ ல... இ ...''

'' த ய இ ல! ஏ ? உ க அவ இள ப ணா, க யா வ !
ம றா த ம ன யா, தா ட ம ன யா வ டா ! அதா ன காரண ?''

''எ ன ர னா சா ற?''

''இத பா க. ஆ ள க எ லா மஒ மா தா .''

''எ ப ர னா? உ க க லா வா கா ...''

''இ த லா சா ஜா . க என வா கா த
த காரணமா
வ கா உ க டய ர கரமான கா ய த ர ச ய வ டா .
இ ப ந ம ர ப ள எ ன ஆ ? சயதா த இ
நட தபா ல. அ பா ஏ தா ச ம காக ப ற வ சட இ !

147
வா ச பா

இதனால உ க ள ச பா எ க ப ல க பா டதா
ன க வ டா . ர நா உ க ள பால இ ல. சயதா த
ஏமா தா த கா ல ப கற அள நா ப ய இ ல. எ த ன யா
ச ய ப றா ... எ த ன யா ற றா . உ க ள நா க யாண
ப கறதால க அ த ப ண இழ த ச த ப த ம ப ம ப
ன ஏ க மா க எ ன சய ? வா க ரா ம தா
ழ ல ட வ க ப ல. இத பா க... இ த கண உ கள .
உ க எ க ஃபா ய ப யா, இ த த கா க த ம ச கட த
ப யா, எ ற உண வ டா . இ உ க மான . உ க
அ த ப ண கா பா த இஷ்ட இ தா தாராளமா ச க! அ ப
கா பா தறதால ம தா க நட த த எ லா மற ச தாஷமா
இ க உ க மானமா த சா, கா அ ஹ ! எ ன
காரணமா வ உ க தய க ச ப க க டா க, க
சமா வ அவ ட ய ளவரா இ தா அவ ள சா, வா ஸ் அ ஆ ,
ஏ க. உட ன எ ட வ ''ர னா, ஸா இ ஸ் ஆஃ நா ர
ஒ ப ண . அதனால உ ன க யாண ப க யாத ல ல
இ க ' சா க. அ த , சய ஆ ,உ க ள
எ லா ஏமா த ப ல சா ஜா சா லா க. எ தயாவ ஒ ண
மா க'' எ றா .

ர ச நர ர பா றா . அ ம க ல வள த
இ த ப சய வ ஜா ! வ க வ க உ ம ப றா ! இவ
சா வ பால த ய இ ல ர ! அ பா எ ன சா வா ? அ பா வ
எத க க வ .... இ லஇ ல...

அ பா அ க ந வ ர ச தா ! ஜய ய அவ கணவ
கா ம ப றா எ த ட ஏ கா டா ! அவ
ந வ ச வ த தா நா அ ம கா ச ய பா ற இ
ஒ த ல!

நா வ ற ம ! நா காத தா . யா நா தா . இ ட ப ட
நா க இர ப வ வஷ பா கா ட வ பா ர க
இ தா . இ பா ம ப ச பா .

ச இ ட ப ட நா க ள ஒ ர இர இ டாக மற ...

ச! அவ க ட பா த ''நா தயா ம !'' எ சா க வ .


அ பாவாக இ தா சா பா . அ பா இ த சய அ க பா !

''ர னா, இஃ டா ம நா அவ ள பா ...''

'' பா க'' எ றா ர னா.

29

ர ப ர னா வ ச நர ஆ ச ய ட பா தா . ''ர னா ஐ ஸா .
எ லா ர ரா ப ழ ப ...''

148
வா ச பா

''ஸா ய லா அ ற வ கலா ர ! பா க'' எ றா . அவ க க


த ப ட .''

''உ க அ பா ட சா .''

''அ த லா நா பா க ற . க த ல ள பா க. அ ற வ
சா க, எ ன ஆ . ஆனா ம ப மன ச மா கா க.''

''இ த ல பாற என ரா ப யா இ .''

''பரவா ல. ச யா பா . எ த கா ய யா ரயாவ மன
ப தா ஆக . கா ச ம யாராவ நா பா தா ஆக .
எ லா எ லா த ச தாஷ கா ற ச க உலக ல
ஒ ம டயா . க ள க... நா அ பா ட சா ற .''

ர ப வ யநாத ட சா லாம ள வ இஷ்ட ல. அவ ர


வ கா தா .

''எ ன, எ லா ப யா சா? ர யா?''

''அ பா சயதா த வ டா பா.''

''எ ன '' எ றா பத பா .

''ர ப மன ச ல. அவ ர இ ப தா தர ச , க டாயமா
சயதா த ச ம க வ ற ந ல ல.''

''ஏ எ னஆ ....''

''ம தா வ அவ கா பா த பறா !''

''கா பா த னா...?''

''அவ கணவ ட கா பா த பறா . அ த வகார த


வ காம இவரால வற எ ல மனசா ஈ பட யா . அ த பா
கா பா ற பட வ யவ தா .''

''கா பா தற னா... எ ன மா சா ற? அவ ள வ றதா!''

'' வ கற . சா அவ ள க யாண ச கற !''

'' ம கா ! வா ஸ் இ ர ?''

''ஏ பா இ அ ம கா! இ த லா இ க சகஜ இ லயா?''

'' தச தா அ ம கா வ த ர, ஜன க அ ம க இ ல ய! எ னர ?''

''ஸா ! நா ஒ த ழ ப ல லஇ க
.அ த பா ரா ப அ யாத
பா . கணவ அ யாயமா அவ ராக ப றா . அவ எ ன
ப ஒ க க டா; எ கணவ ன வ ற ; எ ன
க யாண ப யா' ...'

149
வா ச பா

''ச யா...?''

''அ பா இ ல எ ன த ! ராதா அவ ன ஏமா தலா அவ க னா ல ய


பரஸ் க ளாட நக வ கலா . ம அ த மா அ கமான
கணவ ன ராக க உ ம லயா? இ ர தயாரா இ ற ப,
க யாண ஆன பா ணா இ தா ம வா தர இவ தயாரா இ பா
அ த மா ஒ ந ல கா ய ல நா ஏ க க ? வ டா பா....
இவ ர நா க யாண ப டா ர ப ஸர ளா இ பா .
இவ ம தா வ காத த கா ல வ ர வ தவ . நா உ
கணவ தா தவ ல கற ன அ ம கா வ தவ .
எ னதா அவ ப ல இ ப பாச இ ல சா னா எ னால
ச தக படாம இ க யா . இவ ர ரலா பா! என ஒ
க யாண அவசர இ ல.''

''எ ன யா இ . இ த ன ம சா க டா தா?''

''அவ ர ற சா லா க பா! நம ஒ மா எ லா த ச
ஷய தா .''

'' ச, இ ப எ லா ர வ ...''

''எ ன பா ? சா ள டா பா . அ ம கா ல
இ த ய லா ம பற ரா ப லப . அவசரமா ரஸிட
அ கா சா க ள ! ர . உ க ள நா க எ த த
க டாய ப த ப ல க பாகலா .''

''ர னா, உன எ த த ல ந யா எ ன சா ற த ய ல. ர னா
ஆ ர !''

''இதனால அ த பா எதாவ ம ட சா ச ! ஐ க ஸி ப தஸ்


ஹ ?''

''ர னா, நா வ ர . ஸா நா வ ர . உ க மன பட நட தத
ராய த மா ஏதாவ ச தா நா அ ம கா வ
பாக .''

வ யநாத பசாம பா கா க ர ப ம ல இற பா த
ச அ த கா ல ல னா .

கர ரடாக இ த பா த ச அவசரமாக இற னா . எ ப ம ப
யா ப பா றா எ ம ல பாக இ த . கா வ த பா
எ லா ம லப தா . இ பா ஹ வ நட க ட யா . ஸ்பா
மான லய எ ப யாவ பா சர வ . மான லய எ த
ச இ ற எ ட த யா . பசாம அவ க ட
பா , யா பா பா எ ன அ ழ கா பா க எ
க கலா . ராயண வ ராத ம ன ட வர வ . வ டா .
யாராவ ககா னா றா களா பா கலா ...

'' ஷ் ஷ்'' எ கா க த தம ஏ க ஷ க பற கா க,
ஒ வ த ல. யா பா எ ன ச ய பா றா ? அ
த வாக த ய ல. ம தா பா ச வத னா ல ய

150
வா ச பா

பா டலா . அவ பா வாச கா , இ ல,
த ன கா ....

ஒ கா ச ர பா ர பா ற . ர ப மன
ஆன த ரவ த . கா ர நா ஓ னா . கத ற ஒ இ ய க ,
''ஹா ! வ '' எ ற .

''க ரா அ ஏ பா ?''

''ஐ கா ட ட ! ஐ' ரா ஸ ளஸ் வ க க எ பஸ்.''

''தா ஸ்!'' எ றா . உ ள ஏ கா டா . ஸீ ஒ நா
உ கா த . ன கா அ .

'' ம ந இஸ் தசா . ஐ இ ஸினஸ்.''

''ர ப , ஸ் ட யா '' எ றா .

''இ ய க தா வ எ வழ க . ம றவ க ள ந ப யா . நா
எ மாணவ ன க ரா ப இ த மா ஹி ஹ ப ற .
இ ய க மா ர வ . க யாண ஆ டதா?''

''இ ல.''

''ஊ பா க யாண ச கா . இ ய ப ண க யாண


ச கா . அ ம க ப வ டா '' எ றா . பஸ் ஸ்டா பாவத
த ச ர த ய டா . வ ள கா ய க யாண ப
கா வ ஷ ம தா க ய லயா . அவ க
மன பா க வ , ண வ , மத வ ... ஏ அவ க வாச ன ய வ !
வ ஸ் எ ப அ ம கா ரா ப சலவா கா ய , ட ஒ ற
அ பா ம மா , கா ர ன கா ர வா கா
'' வஸ்ட நா தா பா ...''

'' வஸ்ட !'' எ பய சா ன நா ஒ றச தாஷமாக ர த .

கா ட பா இ ததா ச ச மா மா கா ட
ச றா . ம ற கா கார க அவ ன ஹாரனா னா க .
''இவ க க லா வஸ் த டயா . எ பா பா தா பண பண
பண தா . பண த த ர ம ற எ ய ல. ரத ! அ ம கா
பண றய ப . ஆனா இ க க யாண ப கா த; வா கா த;
ள ப கா ளா த; எ த தமான ர த ச ப த வ
கா ளா த! உ ஊ எ !''

''எ அ பா இ ஊ ம தா .''

''ம தா பா . த இ யா வ பால இ ல இ த தச . ப ற
தா ய தச ”. வஸ்ட ஆ மா த .

''உ ன என பா ட . ஏ பா ல ய கா
ற . ஜி இ . சா !”

151
வா ச பா

ஜி எ ற ம தா ஞாபக வ த .

பாவநாச அவ சா ன வா த வா தயாக ஞாபக த ய .


'என உ ன பா தா பாவமா இ . ந அ யா ம? ஏ
அ த? நா ட க ல னா? ஹள ஸ் ! ர ! என ய ல ஸ ஸ்
ப றய நாவ க ப சா . ஆனா, இ அ எ ன ச யா
த யா ! ல னா எ ன ச யா த யா . உன ல ட எ லா
அ மாதா எ த சா னா க உ ன தா ட , ஸ் ப ண எ லா
த பா? இ கலா . என அ த பா த ய ல. ன ய ஸ்
ப ற இ லயா? என எ லா ம க ஃ ஸ்டாதா இ . அ ம கா
பா க பால இ . ஆனா ப தா ப வய ல க யாண ச கற
கா ச எ இ ல?''

''உன யா ர க யாண ப க இஷ்ட ? அவ னயா, எ னயா?''

''ச யா த ய ல யர !''

''எ ன யாச ன? உ டய க ஃ ர ட ப யா.''

ர ச தய , ''ஆ !'' எ றா .

''அ ம க ...''

''இ ல, இ ய ?''

'' ழ தா , சா !ஊ இ றாளா?''

''இ ல, இ க யா !''

''சபாஷ்! க யாண ச கா ர ப ச இ த தச த
றயா க ! வா க ! பண ப ட த டா க ர த உ வ தா
இ த க ஏ ற . இ தா ஏ பா ! இ தா எ கா ! க யாண
எ ன , சய வ ற .''

'' சய ற ! ப'' எ கயா னா . 'எ க ஃ ர


ஏ கன வ க யாண ஆனவ . அ தா ஒ ர ஒ க ' எ சா ல
னா . அத தசா ள டா . எ டாக இ ததா
யா ஃ ள கா ச டமாக தா இ த . கா த
கா வா க ட த . ராவல ஸ் ச கா ஏ
உ கா கா டா . அவன உ கா த வ ள கார பாஸ்ட
ராமண பால இ தா . க 'வா ஸ் ஜ ன வ ர ப ய
வ ட பா தா . இவ க எ லா ம பாசா கார க தசா சா வ
ச தா . இவ க டய 'ஹா †¥ '' எ லா உத டள தா . பசாம
ம தா வ அ ழ கா அ தஃ ள ஊ பா ...

கா நா எ ன சா வா ? அ பா எ ன சா வா ? ர ப எ ற ?

''அ பா க ர ப ண லயா?''

152
வா ச பா

'' ஜய ஆதரவ ற ப . இ த ப அ பா அ மா வ
கல தா லா காம எ ப இவ ள அ ழ கா வ வா ? ச வ
த .''

த கா யமாக ட பா கா நா ட பச வ . அ ழ வா
எ தா சா வா . அ ழ ச ம ல ம ல...

இ யா யா இ த ஒ கா ள மா டா க . க லானா கணவ க
ஊ அ . ப ரதா த ம ஆ க ந எ வா க ள!
கணவ க ள பர தய பா தா ச வா க . அ தா வா கா
ய நா கா வா க . இ ல. இ ல... இ யா மா ட .
அ க கஎ ர க த க தாட டா க .

பா ம ப மக ள ப றா க . ஊ வல க எ றா க ...

ஹி ஒ க த எ தலா . ' ய ஸா , நா ச த ச யா?'' எ க ட


வா ய ! ர ப த க ந ப ர ஒ ப வ தா தா
ச ய பாவ ச எ எ கா டா .

ஏ 6336107ஏ எ றா எ ன? ஒ தா ன... அ த கா டா ஒ ப .
க ள த வ ஏ ப மா அ ம கா சமய வ ட .

யா இற ன பா மா ல ம க வ ட . இ வ
ச க மா டா . த கா யமாக அவ பாகலா .
ராதா இ தா ...? இ கமா டா . ப டா இ லாத ச த ப த ந வ
பவனா? ட இ ஈஸி!

யா க வ ச க பால கா க ந கா க,
பா ஸ் கா ஒ ஆ ல ஸ் தாடர, ஊ ள கா ட ச ல, ம ற
கா க ர பா வ ட, ப ரா கா க வ ச ராக அவ
பஸ் ஸ கட ச றன. ந ய தா , க க க ய உ
கா க, ந சா ப தனமாக ஒ க ப ப ய க ப ல
இ கா நக கா த . த ர த க வ ச
த த . இட ப க க ரா வர ஊ க ட ம ஹ ட .

ஸ வ பஸ் அவ க பாகலா . ராதா சய இ க


மா டா . கா கலா . எ க கா ப ? வாச லா? இ ல
த ன லா? ஏதாவ மா பா ம நர க
பாகலாமா? வ டா இ பா த பா கா கலா . ம தா கா
வ பா அ த கண த தவற ட ப ல.

''ஹ லா... ம !''

''ர ,எ ன ?அ ளஎ ப வ ட?''

''வ ட பா . உன ! ம சா ன த யா பா த .
உ ன ஏ க என ச மத தா . அ த சா ல தா ஓ டா
வ க ம . ம , என எ ய ல. உன எ ப யாவ
ச தாஷ ம வா அ ற தா ய . அ காக தா ள
ஓ வ ட பா .''

153
வா ச பா

ம தா ச ற பா உ ள ள எ கா த .
ட ஷ சலன த த . யா ரா இ றா க . ம ள
வ டாளா? ம பா தா ன அ னா . ச நர க , ''†¥ இஸ்
இ ?'' எ ர கத ள க ட .

''ஐ ர . ம ஸ் ஃ ர !''

'' த ஆ நா ஹா .''

''ஐ நா! ஐ ம ஹ இ ஸ் ப . ஐ ம ஸ் ஃ ர , க ஐ வ ஷி
ஹா ?''

கத ற ஒ பய த க எ பா த . 'ஓ! ஐ' ஸீ '' எ றா . அ த


காஸ்லா ய ப ல ன க வ வ ல ச பவ .

''க இ அ ஸி ட . ஐ ஹா க ஃ , நா?''

'' வ ஸ் ராதா?''

''ஹி ஸ ஹி வா ஹா ல இ ந .''

ச க ய தா எ ம ஜ த ப க ய எ வ
கா டா .

'' ல ஸ காஃ ?''

''ஒ நா ?''

ட ஷ க மாறாம ல அவ கா பாட ச றா . ர
தா கா டா .

அலமா அழகான வ ண ராதா ம ஒ வ ர ஒ வ அ ண


கா க பட கா தன . ஒ கண ராதா இட
பய தா .

ம வ ற நர தா ...

ட பா ஒ த .

30

ட பா அ ம க தனமாக எ தாட ஒ க ர ப
அ த தய க ட எ க டா .

''இஸ் த ரஸிட ஸ் ஆஃ ரா ஷ ?எ ற ஓ அ கார ர .

''யா...!''

''இஸ் இ ஸ்ட ரா ஷ ?''

'' நா... ஹி அஸ் நா ஹா ? †¥ இஸ் கா ?''


154
வா ச பா

'' டன ம லாஸ் ; யா ஸ் ட பா ஸ்!''

'' பா ஸ்! இஸ் எ ரா ?''

'' ! கா ட க ட ஹிய !''

'' வ ...?''

'' ட ஸி இ வஸ் த ஃ ஸ் .''

''இஸ் எ ரா டன ?''

''க ! ஐ' ட ஃ ம க எ ஸா ன !''

ர ப பத றமாக இ த . ய ல பா ஸ்... ஸி ம க
எ ஸா ன ... இ த லா எ ன? ஒ வ ள... '' டன இஸ் எ க ?''

''யா, ம ம , ம ...''

''ம தா...!''

''யா?''

''இஸ் ஷி ஆ ர ?''

'' நா! க ட ஹிய , ஐ' ஷா யா!''

'' ட பா ச ட வ க ப ட . எ ன ச வ த த வாக
த ய ல.

''எ க இ த ராதா? அவ தகவ சா ல வ டாமா? ப ப ண


க ட அவ த ய ல. ராதா ஆ ஸ் ந ப ர த அ த
ழ ய '' ஸ் இஸ் எ கா ட ச ஸ்! ' க ட ராதா ஷ
உ க ச ய த க ....'' எ ற ஓ இய ர ர .

ராதா! எ தா உட ன பா ஸ் ட ஸி அ ல ஃ
ம க எ ஸா ன ட தாட கா ள . அவசர ...'' எ சா
வ யவ த ன டா ஸி த ய அ த உ ள பா தா .

அ த அ கா ப ப க கா உ கா தா . எ ர
கால ட ஒ த வ வ ட ட ப த . அ க ஒ ய
அ க ணா க ம கா த கா த .
ஜ ன க ப கா யா அஸா யா மல க ன ன தா க
ஏ கா தன. ஆ ஸ் வ க ளபரமாக இ த . ம ச ம
ஏக ப ட ஸ் ஸ் ல க , ஃபா ம த கா ள!
ர ப க த எ ம ய ல. பா ஸ் லய ச ற .
ம லாஸ் எ பவ ர ச த , ''ஆ ஹஸ்ப ?'' அவ அவ ன ப ரா
கா உட ன வ இட அ ழ ச ற . இ த லா எத காக,
ஆஸ்ப யா இ ? ம உட ச லயா? ஏதாவ ப தா? எ
க டா '' ஸீ?''

155
வா ச பா

''அ ஆ வ! எ ம ஸள ஆஃ எ ஸி இ ஷஸ்! எப த ஃ
ஃ ர ரா ! வா ராஸ் ஷி த ?''

''பா ட !''

'' ஸ் க ம ம ...''

''ம தா! அவ எ ன ஆ ? சா க ள ... ஏ எ லா சா ல


மா ட எ க ?''

'' ஸீ!''

பா ஸ் அ கா அவ பா ஒ கா கா ப ய ட, '' நா தா ஸ்'' எ றா .

ம வ அ கா த சா ப லஉ ''வா'' எ றா .

ர ப இதய மா ப ய . இ எ ன இட ?
ஆஸ்ப யாக தா இ க வ . ம ஏ தா ப நட ற .
ஆஸ்ப இ றா . அவ டய லாச க பா
ச றா க . ''ம பா ! உ கணவ ப வ ட . உ ன
அ ழ பாக வ ட ! ம ...'' ம வாக அவ க அ த அ ற ய
ல ஒ தமாக வர வ ப ய கட அ த க டட த அ ,
ப க இ த ய க டட த அ னா க . இ எ ன? அத
வா ல கட த ட வ வான க ணா ஜ ன த த . இ
க ணா ஒ தமான ஷா பால எ தா த த . எ ன இ ஆஸ்ப
பால வ இ ல ய? டா ட க ணா அ ள ஒ ப ட ன
த த அ த அ னா . உட ன ஒ மா டா இய ச த
க ட . க ணா த த இ க க இய க தாட ன.
அவ க ழ எ க யா இ த ளா பார பால ஒ நா…¤ காக
ம ல வ த . அத ம ச ற ம சளாக ம தட னா பால ஓ உட
த த .

'' ம கா ! ம !'' எ அல னா .

''இஸ் ஷி ஒ !''

''இற டாளா...?''

''அ பா த! அ த கண ல ய! கா இர டாக உ ட ட . எ க
ஹ கா ட வ வ ரமமாக இ த . வ அவ ர ம
த டப பா ஒ ர ழ ப .''

''டா ட ! ஹா பா ?''

''யா! யா! ஓ றா ! ர த ஆ கஹா க அ கமாக


இ த ...''

''இ ஸ் எ ! வ ர க ?'' எ க ணா பா கா ட
சா னா .

156
வா ச பா

''இ ல! அ பா ! அ ம பா ம ம தா ச பாக ல! இ
பா ! மாய ! இ ம தா இ ல?''

ம தா க க தன. ம ல ம ல அ த டா ட ல பா
வாச கா ''எத காக அவ ள த யாக கா ஓ ட அ ம க ?
எத காக அவ ஜி கா க !'' எ றா .

இ ல. அவ ச பாக ல. இ பா எ த ர உ கா தா
ர ப . ம தா வ பா அ ண கா கத அழ வ பால
இ த . க ணா க யாக இ த . அ த வ ச . அ த பா வ
எ லா ம சய கயாக இ த . இ ஏ தா ஒ நாடக , இ தா ர பா
வா க ! ம றா ப ட ன தாட, அ த ளா பார ழ பா ஒ
கா ட .

''க ! ' டா '' எ றா பா ஸ் அ கா .

''இ எ ன இட ?''

'' ஃ ம க எ ஸா ன அ வலக . ஆ டா ஸி இ தா
அ வா . 'ஆ ராதா ஷ ?''

''இ ல, நா ட பா உ க ப ல தவ !''

''அ த ப , உறவா...''

''ஆ !'' எ றா .

'' பாளா?''

'' தாக க கா தா !''

'' கவா, கா ஓ டவா! ஸ் ட ய லா கட அ வகமாக ச


கா தா . ரடா ல க தாட தா க . இ வக ! ஏ
அ த அவசர ? ஏதாவ ஃ ள ட க வ எ ததா?''

''இ ல!''

'' காபமா? மன வ தமா?''

''ஆ .''

''ப தாப சா ல பத எ ய ப தா .
எ த பா த உ பா ட . அ க ப படாம இற பா க
வ ! கணவ தகவ சா களா?''

'' ''

''உ கா க , ல ஹ ஸ காஃ ?''

''தா ஸ்!''

157
வா ச பா

ர ப பா ம பால உ கா தா . அவ க ன க க
உல த . உத டார உ க த . 'ம அவசர ப டா !
ம நா வ உ ன... அவ அவசர பட ல. நா தா தாம ட .

ம ச பா டாளா! பாக வ த . எ ப ச பாக !


அவ ப ஒ வா எ கல பா எ ப ச
பா டா ...? அப த ?''

''ஸா ஸா களா?''

''எ ன பா தா த மா த ய யா.''

'' சா கா க க ளா பயமா இ .''

'' த ல நரா எ க ண பா ப க.''

''எ க! எ க அவ ' எ இ ர ச க க தா -ராதா ஷ ! '' ட


இ க வ யா, எ னடா ஆ ப பா பச களா! எ க அவ?''

'' பா பா டா!'' எ றா .

''ஆஃ ஸ ! வ இஸ் ஷி?''

''.இவ ன த ர க . இவ தா எ லாவ காரண ! ம , ம ....!''


எ க டயா க த ட கா டா . ராதா ஷ ன
அ ழ கா அவ க அ த க ணா கத வ நா ச வ த
ர ப வாரஸ்ய லாம பா தா .

'ம ம எ க ண' எ கா டா ஒ த . ''ர ! எ ன காத ச...


க யாண ப க ன. வா ர , நாம ர ப க யாண
ப கலா . பாவநாச ல ச ல இ இ வ ர நட த த
ஒ சா பனமா ன ர ப ம இ னா ஸ டா இ தஅ த
நா க பாகலா ...''

''ம அ அ வள லப ல!''

'' பா ர . உன த ய ல.''

''ஓ க ஓ க இ ஸ் ஓ க! நா வ ர !''

ம ப கா டா இ ர ச க க, ராதா ஷ ல கா ட வ தா .
''பாஸ்ட பாஸ்ட இவ தா எ லாவ காரண . அவ
ஸ்ப வ றா பா க ப பா ! உ னா தா அவ மன
மா னா . த வ ம! நா எ ப உ வா வ ம இ லாம நா எ ப
ஜீ ப ? நா எ ன ச வ ! எ இ ய ம ன ய பா டா நா
எத காக இ உ வாழ வ ? எத காக?''

'' ஸ்ட ராதா ஷ கா ' ஸ ஃ ... ஹா ப ஸ் ஆ ஆஃ அஸ்!''

'' நா நா'' எ த ல யஆ ஆகா ய ச தா .

158
வா ச பா

பா ஸ் அ கா ராதா ஷ ன ச லமாக அ ண கா '' ஸ்ட


ஷ ! உ க எ த ன வ தமாக இ எ ப த எ னா
உணர ற . நா தா ம ன ய இழ ற ... கா ஸ ” எ றா .

'''ஐயா! உ க த யா ஓ இ ய க யாண எ ப க
ப ரமான . அ த ப த ஜ ம ஜ மமாக வ வதாக ப யவ க
எ றா க . ம தா! அவ ள பா ற ம ன எ க ட பா ?
இ வ ஒ வ ர ஒ வ அ ப உ ள ட ந தா , ஒ வ காக வ
ஒ வ உ வா தா . ஒ வ ர ஒ வ ப ரணமமாக கா டா .
எ க இ வா க ஓ அழகான, இ மயான கன பால இ த . ம ற ப
பாறா ம கா டா க . ஓ ஓ! ம , உ ன எ ப வா வ ?'' எ
த ல ய ஆ ஸ தா த கா டா . அவ , '' ஸ்ட ஷ !
மன த த கா க வய வ தவ க . க கல கலாமா?
ழ தக ள யா கவ கா வா க ?''

'' ழ தக இ ல'' எ த லய ச தா .

'' வ ந ல ப ண க யாண ச கா க , க த மற க.''

'' வ ப ணா?'' எ றா ர ட ... 'ம இட லா?''

'' ஸ்ட ஷ ! உ க அ பான ம ன அ ம க வக நாக க


ப யானத நா க க வ த ப றா . எ க றக கன
ல க டாய க , ச ரதாய க உ ளன. அவ ற ர ம ற வ
உ க உ க அ ம ம ன உட ல ப
கா றா . இ த கா த க க ய ஒ ல
க க ப ல தா பா ...?''

''அவ ஞாபகா தமாக எ தயாவ ச ய ற ! எதாவ ஓ


அற க ட ள பால, ஒ ப அ ல சா ல ப க ள த ற
ற எதாவ ஒ வன பண உத ...!''

ர ப ம ல எ ராதா ஷ ன அ னா . யா ச எ பாராத
த ராதா த ல ய கா தாக அ கா அவ ன
ற த , ம ச ம மா , த ப ர க ள அவ க
அ னா .

31

இ ஒ ஷ அவகாச இ க தா அ த
ராதா ச பா பா . ண , இ , க கா க ள
பத ற ட உ த கா இ த ராதா வ பா ஸ் அ கா தா .
ர ப ய வ வான அ ம க கர க இ . ஏற றய
வ பா அ , ''உ க ச ட ய லா உ க தச பா
பா கா க . நா இ பா பலா கார டா .''

ர ப உண வச ப , ''இவ தா , இவ தா அவ ள கா றவ ! ஒ
அ யா ஷ்ப பால இ தவ ள உ க நாக க த வ ஆ ச கா
ய பால வ க யாண ச கா , அ ழ வ , க க
159
வா ச பா

கா , த க ற வ , கா ச நா அ பா இவ
க ண ர ம ற ப க ட உற கா , இவ ம ய உண க
அ த ன பா ந ச த ப ற வ , கா ர கா ,
வக கா ப யா ன ராதக , பாதக ! டன , இவ ன க
ச க . ஏ தாம க ? அ ரஸ் ஹி ... அ ரஸ் ஹி '' எ றா .

'' த ... த . ட இ ஈஸி!''

'' ட இ ஈஸி! உ க தச த ய நாச வாச ச ட இ ஈஸி!''

''ஈஸி ஐ ஸ ! ஐ டா வா எ டா ர ஸ் ஹிய . ஃ எ எ ஸ்
ட ?''

'' ஸ்ட ஷ , க கா ல வ உட ல எ பாகலா . ஸ்


ஸ ஹிய ?''

ராதா ஷ , ''நா ச வ ர பா ஸ் பா கா வ '' எ றா .

''ப ரா கா அ ழ ச ற கவ ல படா க யா இ த
காப கார இ ளஞ ?''

''எ அ ம ன ம இ ச வ தவ .''

''ஓ... ப ழய க த! கணவ , காதல ! இ ய க ட இ ப ய லாம உ டா?


ல ஸ்!''

''ராதா, பால ஒ நா ச பாக பா ற” எ றா .

''வா ஸ் ஹி ஸ ?''

'ஹி ஸஸ் ஹி .''

''யா'' எ றா . ''ஒ ட ஃப ஷ் !''

'' ஸ்ட ! ல ஸீ பாஸ் பா .''

''பாஸ் பா இ கா '' எ றா ராதா.

'' !'' எ ம ப அவ மல பாய, ம லாஸ் ர ப ய ப ,


''இனஃ !'' எ ழ த ய பால அவ ன அ எ தரதர வ
பா ஸ் கா கா ச தா . ''உ எ கஇ ற சா ?
அ கப ரமாக கா ச றா .''

மாக ரா க கா டாமதா . ''எ ன, ஒ ராதக


பா க ஸா . அவ ன ன அ ம பானா ! அற க ட ளயா
இவ எ ப உ ராட இ கலா ? அவ ன டமா வ ட வ டாமா!
எ ன ஸா கட ஒ த இ தா அவ ன அ த இட ல ய
கா க மா டாரா?''

''மா டா பா.''

160
வா ச பா

''அ ப கட ள டயா .'' ர த கா ப யம ப ர கா டா .

''ர ! இ த மா ஷய க ள நாம எ த ன யஸா எ க றா .


ராதா ஷ இ க ய வ ஷ கண ஸ ஆ இ றவ . அவ
இ ய ன இ ல. அ ம க மக ! இவ க அட ட ற
ரா ப சாதாரண . ஒ த ல பாற சமாசார ல. க யாண ற
த எ லா டயா . ஒ தமான ஒ ப த . நா கா ச நா
ச தா பால இ பா கலா . ச யா தா ந ல . இ ல இர
ப வ வ வ பாக வ ய தா . வா ஸ் ற கா ச ல
உய த, ஆனா லபமா... ட க ய ப ட , ன ற க லா
கா வ டா க. எ வள வா பண ச பா றா க. எ லா த
வ எ ன ச யற ண ற பா மா த மா த ஷ
ஷ பத ற பா இ த மா கணவ ம ன , க யாண வாச எ லா
அ ப பா . சா க த த . ட ற கா ச
ந ச ம ய இழ க தயாரா இ ற ச க ல உ ன மா யா,
ம தா வ மா யா இவ க எ லா தா க யா . இ த ம தா
ப வ ஷ அ ம கா ல பழ னவளா இ தா எ ன ச பா
த மா? ஒ மா ட கா, ஓ ட கா பா ப ஜரா லாய
யா ரயாவ பா , உட ன வகார ஏ பா ப பா. அவ
கணவ இ லாத த ப ட வா க இ க தாராளமா உ . அவ க ஓ
இ னா இ ப ட ஸ் உ . அவ அ த தா ச க , மாச
ஆ ர டால ச பா ற அ த ன ஒ ப ல. அவளால
தன த ப ட வா க அ ம க . ஏ உ ன ய
க யாண ச கா க .''

'' க டா ஸா க டா. நா தா தய ட .''

''எ ப ஸா ? ச அவ ட ற ப தா?''

'' ர ப வல ஆ ஸி ட ஆ ச க!''

''அ பரவா ல ய! த யா ட ன!''

''இ த ஆ ஸி ட ட பா . ம றா அ ம க ப ! எ ஸ் ரஸ் வ, வ,
பா வ எ க பா தா வக வக . ல ரா க இ வள
ம ற பானா ஆ ஸி ட ஆ . எ லா வக ஒ
ய த ச ற வக ! வக ! அ ற தாக ! ... ந ம மா ர
க டா இ ய ஜீவ க நா கா க த யா .''

''அவ ஜி பழ கா , கா த யா ஓ ட கா ...''

''இ ல பா, அ ம கா ல எ லா மா க கா ஓ டறா! ராதா ஷ


ச த ஒ தமான மார வா ஸ்ப பாதக , மகா பாவ ! அ த ய அ ம க
காண பா தா எ த ன அ ம க ம ன க றா க, எ த ன ப
எ த ன வகமா கா ஓ டறா க, த மா? எ த ன கணவ க ...
ஏமா தறா க? எ த ன ப ஏமா த படறா க... ம வ பா தவ ர
அவ இ ந வ ப . அ ம கா அவ இ தயாராக ல.
அ ம கா அவ ள சா அ ள தா சா லலா .''

''ராதா ஷ மா ஆசா கத கறா க.''

161
வா ச பா

''த க ம ல. பா ட இ ! ஒ வ ஷ ள இ னா
தட வ இ யா பா இ னா ப ண க யாண ப வ தா
ஆ ச ய பட டா .''

''எ ப ஸா ? அ ம கா இ யா ஆதாரமாக ஒ த ம யாய


டய வ டயாதா?''

''இ றதா த ய ல! ஆனா ராதா ஷ மா ஆ க ள இ த அ ம கா


வற த ல எ காவ ப வா ! கவ ல படா த. எ த ன யா
இ . ஹா அ டா இ லயா? கா ஸ இ லயா? ஒ வா தட வ
இ னா ப ண தற பா ,ஒ வா தட வ அ ட ச பாதா
இ கா ச ஸ்தாரமாக அ டய ய பா அ த ஹா
ப த ட ற லயா? அவ ய அவ சய ச க வ ச வா .''

''என அ ம கா வ டா ஸா . நா பா ற .''

''அ தா மன பா ம.''

'' வற நா எ ன ச ய ?''

''வ த கா ய த ற ...?''

''இ த ரா சத ராஜ்ய வா பா எ ன எழ வ சா க
பா ற ? மாக ரா ஸா , என ஒ ம க ல. எ ல ப பஸ்
இ றதாக வ த ய ல. ம மா ஒ பாவ அ யாத பா ச
வ றா. ராதா மா ஆ இ பண ப கமா இ கா .
நா தா ப ய ! காத கா அ இ . எ ன உ
வ அ சா ... பசாம ம ராஸ்ல ய இ யா ரயாவ பா
க யாண ப ழ தக ள ப , ச
இ கலா . இ க லா அ த ம ய ல?''

''அ த க கா த... வா க ல காரண கா ய க எ லா ம ஆதாரமா


அப தமான வ பா பா. ச பா !''

''இ ல ஸா , ரா ய ன சா பயமா இ . ஒ ச ய ற ன,
இ ஹ வ வ எதாவ ப க லஇ தா?''

''எ ?''

'' யரஸ் ஹ ல ட பா ந ர நட ற ன!''

''இர டாவ த கா ல ய யா? பஷ்? ந ல யாச ன.''

''வா க. பாகலா .''

'' யா பா ... ச மத சா ம தா வ வ ற.
இர டாவ க யாண எ க நட ? அ ம கா லா? இ யா லா?
இ கதா நட க . அ ரா ப கஷ்ட அவ ட இ ஸ்
வராம க யாண நட க யா . கா ல பா டா ர ப ர ம
பா ப , உ க ஊ ல பா மான ப க ர வா !
சா ய தா வ க. ம தா வ க யாண ப ர

162
வா ச பா

யாக எ த ன நா ள தா ? ஒ வா தட வ அவ ள க
அ ண ற பா இ னா த தா டவ தா ன ன உன
உ தாம இ க யா? அ உ டான மன ப வ இ கா உன ?
ச தக தா ! அவளால ப ணமா உன ம ன யா வா க
மா?''

''எ க பா இ கா ஸா .''

''அவ கஸ் வற, அவ க யாண ச கா ட இள ம இ ல. ப


த வ இ ல. ஒ ப ச க அ தஸ் கா ற காக
ச கா ட கா ய க யாண அ .இ வற.''

''அ த லா இ ப வ ப .ம பா டா ஸா !''

' வற ஒ இ கா. இ லயா?'' வாச ம ஒ க ச பா தா .


ர னா வ யநாத அவசரமாக உ ள ழ தா க .

''ர , எ ப இ க. ஸ்பா இ வ த க ப உட ன
பா க வ தா . ர ,ர !ஆ ஆ ர ?''

''என க ன ர னா?''

''ஸா ; பா ட !எ ப ஆ சா ?''

''ஜி , வக . மன வ த !''

''ர , க எ ப ஃ ப க எ னால உணர யற ர . இ ப உ க


மன ல தாணற த எ த ம கா க. தாணற தாண . ஆனா
எ ய வ கா கா க. எ ன வ தா ஒ வார
க வ க! அதா எ வ கா .''

'' மாக ரா , ''த ஸ் வ ! ர னா சா ற ல றய ஷய இ ர .


ஒ க.''

''ஒ வார லஎ ன நட ?''

''எ வள வா நட கலா . உ க இ த ச பவ த ப வ தமா


ப ஸ்ப ட கலா . எ ப ஒ வார , ஒ ர ஒ வார என காக
கா க.''

''அ பா வ வரவ ழ களா?''

''அ த லா உ க மான . ஒ வார கா லஜ் பாக வ டா . எ க ட


இ க. த யா இ கா க.''

''இ ல ர னா, த கா ல ப க மா ட . அ ல எ அ த
இ றதா த ய ல.''

''த கா ல ய ப யா பச ல.''

'' க வர னால ப இ தா .''

163
வா ச பா

'' பசா க! பச வ டா ''-ர னா அத டலாக சா னா . ''ர , ஆ க


? இ ப இ த கண ல எ க ட வ க! மாக ரா ஸா , நா க
ஒ வார க இவ ர கா ட றா ? எ ன?''

'' ச க.''

''ர னா! ராதா ஷ ரமாதமா ம ஃ னர எ லா ஏ பா ப ண


பாறா த மா.''

''ச .''

''அ நாம பாக வ டாமா. க …¥ எ லா பா ? இவ ள


த க தா பாறா ன ற . அ த இட ல ஒ ன ன .
கா ! பாஸ்ட '' எ த க ணா கா ப ய உ ட தா . க
ர த வ த .

'' மாக ரா ஸா , கா ச ச இ கா?'' எ றா ர னா.''

''வா க ர ! ம வா பா வா க.''

“ர னா, எ னஅ தஃ னர அ ழ பாக .''

''ச , ர . சய அ ழ பா ற .''

''அ ம கா எ வள தமா வ கா க பா . ப ட ன த டறா .


ஒ ளா பார வ . தமா, கறா பல ம தா! ர னா, நா சய
பா ய ஆக . எ டய க ட அ ச ய அவ ச த
வ டாமா?''

''ச ர , வா க, இ ப பாகலா '' எ றா ர னா.

அவ ட ச பா ர ப 'அ ம கா பா வா வ ரா ப
லப . ஒ வா கா ள வ 'எ மா தா .

32

ரா ர னா ச அ க ய த னா . எ த னா ,
எ ன
சா டா எ ப த லா ர ப ஒ பா டாக இ ல. த
த ம தா ன க மன மா ன. ந ரா
எ ப ப டா . ''ர னா எ ன?''

''உ க பா ட ப க ர '' எ ப க அ ட பா ன
வ தா .

''அ பா யா ட பா ச தா?''

''நா தா !''

164
வா ச பா

''இ த ரா லா?'' எ க கார த பா தா .

''இ யா ல இ ப. ரா ல. கா ச இ க ஸா ?''

''ர !'' எ க யா ம லாக பால ஒ த ர .

''எ ன பா...?''

''ர எ லா க ப ட . ர னா சா னா...'' ஸா ல லமாக க ட


ர தாமத ச பழக வ த .

''ர , நட த உ ற எ ற ஏ இ ல.
சா கலா ; த சய சா கலா . ஆனா பானவ க காக
இ றவ க த வா க ய ஸர ளா ப ற ல அ த ல ர .
உ ன பா க பால இ . உட ன ற ப வர மா? கா
பானா பாற கட வா க ற !''

''எ க பா க வர வ டா . நா பா க ற .''

''ர எ ரமா ச ரா த!''

'' ரமா னா...?''

''என சா ல த ய ல பா. ஆனா என அ வ ல பயமா இ .


கா நா அவ ம ன தகவ த ச உட ன ற ப டா க.
அவ க டஒ ல ட கா அ ற .அ த பா .''

''அவ க ள க எ ப பா பா க? பாவநாச பா களா?''

''இ ல அவ என தகவ சா வரவ ழ சா .''

''எ னவா ?''

'' ம இஸ் ஷ க அ ! ஹி ஃ ஸ் . ம எ லா வர த
அவ ல ட எ தா. அவ ஆ த சா ல வ ய உ
பா .''

''ச சா ற .''

''அவ வ தா ராதா ஷ ட இ கமா டா . ர னா அ ரஸ்தா


கா க .''

''ச .''

''ர , நா அ க வர மா?''

'' வ டா பா.''

'' ச ச இ ப சா ற தா ய என வ த கல .''

''கவ ல படா க பா. சம தா ப பாஸ் ப வ ற .''

165
வா ச பா

''இ ப எ லா பசமா ய ர ! இத பா , ர னா ட ப
இ த பா அவ சா ன யாச னதா ச . ஒ வார எ த
மான த ஒ பா , ஒ வார மா இ . கா ச எ லா ம
த வா !''

''ஓ க!''

''என பாஸி வா ப சா .''

''எ ன சா ல ...?'''

''ர ! நா அ ம கா வர தா பா ற . என உ ன ப கவ லயா
இ ?''

''த கா ல ப ப னா கவ லயா இ தா மற க. அ காக க


பண சலவ வர வ டா . ஏ கன வ என றய பண
சலவ க. த கா ல எ ண எ என டயா ... அ
அ த ல... அத டய ம ப உண ற ம தா உ ராட
இ ல!''

''நா ம ப நா ள உ ட பச ற . ர னா ட கா .''

''ர னா உ ட எ க பா பச மா !''

இ த ன நர ர வ க கா டாம பா கா த ர னா, 'ர ,


க அவ ராட ப ன ந லா இ ததா?'' எ றா .

''கா ஹ இ !''

''ஸா , சா க. ர னா பச ற .''

ர ப
அவ க ப கவன ம ல நட ஜ ன க ணா வ யாக

ய பா தா . இ த ரா ட கா க ப றய ல.
ஜ ஸி பா ற அ ம யான ர தச ட இ ப எ லா எ க
இ த ன ரா பற றா க ?''

அ ஆ வஎ ம ஸள ஆ எ ஸி !

எ லா அ கதா பா றா க . த தம மரண க ள ச க. பா
எ க ட ? க ட வா க வ ம றா ஐ ட கா
க பா க . இ ய எ த த கா க ம பா க ளா? க
ந ப க யா ரயாவ க கலா . எ ன பா சா ல வ ? எத பா
சா ல வ , இ தா பா ஓ ஆ ள கா ல வ . நராக அவ மா ப
நா ட வ . பா த றாயா எ க டா ட ல ,
அ ப யா?'' எ கா வா க . கவ ல படாத தச இ . இ ல
கா க மா டா க ! பா சா தா ஆக வ . த கா எ
சா லலா . ''இ தா ராதா ஷ எ ன கா வதாக
பய றா எ பமான க த க டலா . பா
ட ப ரம இ கா . ம ப றா வ றா களா, வர
வர ; ந றாக க கலா . 'ஏ ஸா அ உ க னா க ல
த அ க ன ன. ன இ கா? அ ப எ ன சா க.

166
வா ச பா

ஞாபக இ . எ ப டய ச தாஷ த ந வா வ ம
காளா வ பா த . இ த மா வய ல அ ம கா பா ,
அ க கமா வாழற ஒ ப ய ச த ப த அவ இ ப ள
ப ட னா... எ ன ஆ ... யா பா . ஷி ஸர ...!''

''இ ஷி ஹா ந ? பாஸ்ட !எ க அவ? எ க யா அவ?''

''யா ர க க கஎ னயா?'' எ றா ர னா.

''ம தா வாட அ பா கா நா வர பாறா நா க க தா பா ற ர னா.''

''எ ன ?''

''எ ன ராக க ளஎ னஆ பா களா .''

'ர , வா ஸ் ஹா ப ? இ த மா க கற . அநாக க . அச த ப !
க ட னால எ ன சா க பா க?''

''அ த ஆ உ த , த ,வ த ப கதற !''

'' பா ண ப கா த , பாதாதா ர ?''

ர ப சா ல ய ல.

'' யா பா க எ லா த ! வா க, ப க க, ஸ கானா ஒ
தர மா?''

'' கா ர னா!''

ள கஅ ண க பா “ர னா!'' எ றா .

''எ ன...?''

''அ பா எ ன சா னா அ ற ?''

''உ க ள ப ரா ப கவ ல இ றதாக உட ன வர மா எ
க டா . த வ ல ர ஒ ல? நா பா க ற ன
ந ?''

இ யா தா . பா
க பழக வ டாமா? க அ
வ யா ம லயாவ ப டா ? இ பா ம எ க இ பா ? இ
அ த ஆ ஸ்லதா இ பா . இய ர ல இய பர ன
ளா பார ச கா ... சமாக வ ச டாயா?

ஸ கானா அ ண பா க ப ப அ த ப ட ன
இய வ மா கன க டா . ஒ ற ம வ எ , ''அ ப அ க
டா . இ ப எ கா ட, அட! எ ப ?'' எ க க...

'எ க ண நரா பா சா , எ ன மற க மா ய... வற


ப க ள ஸ அ க மா ய?''

167
வா ச பா

இ பா அவ மா தலாக ர உ கா க, அ ற பட, அத ட வ
அத வக ல ய ஓ னா . அ த க ள பானா .

கா ல எ த பாக , க ள பாவதாக
சா ல ர னா ச னாதமாக பா தா .

'' ந த பா தா ஒ மாச கா லஜ் பா ற ஜா யா த ய ல.''

''எ ன ச யற ர னா. மற கற எதாவ மா க வ டாமா?''

''வாஸ்தவ தா . கா லஜ் பாற ந ல தா . அ க உ க ள எ த ந ப ல


கா டா ப ண ?''

'' வற எ கயாவ பா வ பய பட யா? அ த லா ச யமா ட .''

''ந ப சா க ள ?''

'' த யா .ஆ ஹா க ,எ ன டா வா க.''

வ ய வ த யா ர க ப எ யா தா . பா க
அள அ த னஅ யா யமாக யா இ ல ய...

ஐ தாவ அ வ க டக க ணா ஜ ன க வ ய வ க
பா தா . 'க ஸ்' எ ஒ க ட பக யா ஒ ர, அத ச ல
னா . யாராவ பா தா , பா தா எ ன? அத நட ப த ப
கவ ல பட பாவ ல ய. ஒ பா எ த ன ல இ ? பண
கா வர ல ய. த க சா பா கலா .

க ச ற பா ம ய ரா பநா க பா தா . இ
கா ச அகலமா , இ கா ச ப ய ப ள பால
காண ப டா .

'' ம , எ ன உட ?''

''ஒ ல. க பமாக இ ற . எ த க டா நாஸியா. இ


ஓய ல. அவ ற தா இட க காரனாக இ பா . அவ அ பா இட
க கார . இட க கார க காக த ப ட க ட இ ற .
த மா?''

''எ ன சா றா ம ?. உன க யாண ஆ டதாக


சா னா க ள?''

''ஏற றய ஆன பால தா . ப ய எ கா ற .
ழ த ய க ல க வ டா எ நா தா ன .''

'' ம , உ ட ஒ பா இ மா?''

''இ ற த! வ மா?''

''ஆ , எத க றா ...?''

168
வா ச பா

''நா ள கா ல எ வ ற . சாய கால , ஞாபக ப . இ இர


மாத தா கா லƒ¤ வர .''

ம ற ப ச ல... எ த ன லப தயா வ த பா க க லா
அவ ய ம இ லாம , பனா க ட பால கா க ற எ றா ள!

ராதா? தா ளயா ற .உ !''

, வ ள ந ல ள பால ய பா ர னா சா தா .

''எ னர கா ச பா இ க?''

''எ ன ப ற ர னா, ச பாறவ க ச பா றா க. இ றவ க


அவ க அவ க கா ய த பா க வ டாமா.''

''பரவா ல ய! எதாவ சா ட களா, கா ?''

''ஓ யஸ். ர னா கா தா கா ந லா வ இ !''

''ர ! இஸ் ஸ ரா ?''

''ஏ !''

'' க பசற தா ஒ மா யா இ . இ த உ சாக கா ச


அச பா தமா இ .''

'' ச! அ ப ய லா ஒ இ ல. சா ன த யா பா த .
மா ஒ லல உ கா ஸ ப ற லஅ த இ ல.''

'ச ர , க கா நா த ச ற லஇ களா?''

''வ தா சா?''

''இ பதா வ தா . நா தா க ன பா க ப
வ த .''

'' ர ப வ கா களா?''

''ஆமா . அ த மா ரா ப அழறா க.''

'' பா பா டா களா?''

''பா தா . பா யஇ யா எ பாக பாறா களா .''

''அ ப யா! ராதா எ ன சா னானா ?''

''ச டானா .''

''பா ...! எ ன வா ஃ னர ரமாதமா வ க பா ற சா னா ன!


எ லா பா யா? நா ராதா வ ம ப ச க யாதா?''

169
வா ச பா

''ஏ ?''

''ம ப ச க ! இ ப அவ க ள த ல பா க ற . எ க மா
இ காரா?''

''ஆமா .''

ர ப கா நா த பா க ச றா .

33

கா நா த ல ம க ய அ கா க பா
உ கா தா . ப க அவ ம ன க ற ப
கா க, அவ உட வ த த . ர ப வா ப
கா ச தய னா . கா நா அவ ன பா த , ''வா பா'' எ றா . ம ன
எ க ஓர ச வ ப க ழ தா
உ கா கா த யர த தாட தா . ச நர யா
பச ல.

கா நா அவ ன பளபள க களா பா தா .

''அவ ட ப யா ர ?''

''ஆமா ஸா , ஸ்ப க ள பற ப.''

''எ ன சா னா?''

'' சா னா வ த ப க.''

'' டவா'' எ றா . தய க ட அ ச றா . அவ ன ப இ
ச ட ம த அ தா .

''ஸா ! எ ன இ ? த யமா இ க '' எ அச பவமாக சா னா . ''ம


ம ! எ க ண ஏ'' எ அ மா வ எ சா லாம ர வ
பா ர தா . அவ த ல அ த .

''எ க பா அவ ச பாக ? எ ன ற ச தா? இ ல, நா


ப ண த பா? ச தாஷமா இ பா எ பா க யாண ப
அ ச த பா? சா பா! நா ச த த பா?''

''ஆ '' எ சா ல ல.

''ந ல ன தா ன எ லா ச தா ? ராதா ஷ உ ராட சா


இ கா பா ? எ ன அ யாய ர ? உ ட எ ன லா சா னா? எ ன
கஷ்ட ப டா எ ப , சா ?''

''அ த லா இ ப கால கட பா ஸா !'' எ றா .

170
வா ச பா

கா நா ழ உ கா அவ கா ல தா வத ல
கா டா . ''எ ன ஸா இ ! ச ச...

''உ மன த நாக ச என இ த னத ட னயா?''

'' ச! ப தமா எதாவ சா லா க!''

''எ டவ க க ய, பசாம உன க யாண ப


கா கலா ல? உ ன ராக ச இ த ன ப ய
த ட னயா?''

ர னா இ பா அவ க ட ம னமாக ச கா டா .

''ஸா , உலக ல காரண கா ய க ளா இதனால இ ஏ படற ல.


ஒ ஒ ச ப த லாத க க எ லா ! எ லா ம அப த தா .
உ க மா ள ராதா ஷ இ த ன ச கா . அ காக கட
த ட ன கா பாரா? மா டா . அ த லா அ ப ய டயா . யாராவ ஒ
ம ச அவ த ட ன கா தா தா ச .''

''அ த த ட ன ய ச ட அ ம கா '' எ றா ர னா.

''ராதா மா ஆ க உ ராட இ க க யா ர னா?''

''அ ந க ல இ ல க ற . ஸா ம பான ப ய இழ . அ
ஆ த எ டயா . ஆனா ம கா நட க வ ய த பா றஒ
பா நம க லா இ இ லயா? அ மா! ஏ ஒ மா இ க?
ர . கா ச வா டா !'' மய க பா சா த அவ ள ர னா
கா டா .

த ஓ பா ர ப பா ஞாபக வ த . ந
உ ய . ப மா ச ற பா கா நா ம ன ய
ஆ வாச ப கா தா . '' க பா க, நா பா க ற '' எ றா
ர னா. ர வ அ ழ கா அ ற வ ய வ அவ ட க ர
பா க ட னா . ர ப ஒ உ கா டா . ''உ க பா, வர ப
எ ன ச தா ! ந லா அ வஸ் ப ணா . உன ஒ ல ட
கா கா , இ தா.''

அ த மலாக , ''அ வ…¤ ற வ இ ல! உலக எ லா


ப றா க.''

''ர ! நா ம ம இ ல, உன ப ய தவ ச ட .
மா யதா க ணம ற ! ச தாஷமா வாழ .ர ,அ த த சா
என ஒ சமாதானமா .”

''ராதா எ ன சா னா ?''

''என எ ம த யாத மா , ம வ பால ப ல த வ மா .


ர ப ச தாஷமா! இ தா . பாதக ?''

''அவ னஎ ன ச யலா ?'' எ றா .

171
வா ச பா

''எ ன ச ய ? ய உ கலா . நக தால றலா . எ ன


ர யாசன ? ம ட பாளா? கா ச நரமாவ சாளா ர ?''

'' றய வ சா ஸா !''

''என ய வஇ ல.''

'' பா ஸ் ஆ ஸ சா னா . அ ம க வக நாக க அநாவ ய ப ;


ஸா !''

''ர , அவ உ னஎ ன க டா என த .''

ம னமாக இ தா .

''எ லா ம ல ட லஎ தா. பா க யா?''

'' வ டா .''

''உன தய க லாம இ தா அவ ள உன ம க யாண ச


வ கற ச ம ப ர .''

ர , ''†¥ ! கா ச ல ஸா ! எ லா ம ல டா தா ஞா னாதய க
உ டாற . ஸ்ப ல அவ வ எ ன க ட ப ச மத
சா க ; நா ல .''

''உ க பா எதாவ ப தமா ச யா ரா ப கவ ல ப


இ கா .''

''அ ப எ ப தமா ச யறதா இ ல ஸா எ லா த ட


பா தா ச ய பா ற .''

''ராதா ஷ ன க நா ள எ ப பா க பா க? நா வ ர '' எ றா .

''ச .''

''அவ ளஎ பா களா?''

''ஆமா?''

'' ரா ப சல .''

''பரவா ல, இ த பாழா பாற தச அவ ள த க ப ல.


தா ரபர ஆ ப க அவ ச இட ஒ இ .
பா றல ப வ வ கா. அ க பா ம யா எ பா
க ...''

''கா ச த இ லாம'' எ றா ர .

ர னா தா ''வா க ர . க சா ப க. ப ப
இ க அ கமா கா லல எ லா பா கலா .''

172
வா ச பா

''ர னா, ஏ ல ஸ் எ னஆ பா க .''

''எ லா நா பா ற . அ ம கா அ த லா லப . எ பா
ப ற ச ஸ் இ .''

''எ லா இ ப நா ம நர ற .''

சா பா அ பா க த த மலாக பா தா .

''எ ன வ மானா மா . வா; த யாக வா. ர னா வ க யாண


ச கா வா. அ ல அ க யஇ .எ ப வ மானா ச ஆனா ,
ஒ ம என வ . ர , என வ . எ கயாவ வாழ
வ . அ வள தா ...''

ரா ள க அ ண ப கா ட , ப க ம ன
நடமாட, கா டஇ தா . ச ட ள எ ய ர னா!

''இ ன க யா ர ? மா ர தர மா?''

''சா டா !''

ர னா உ கா தா .

''உ க ட பச, த யா ச த ப ட . ஸ்ட ப றனா?''

''இ ல. எ மன ரா ப த வா இ .''

''ர , உ க காத ல நா காத ற ?''

'' ய ல...''

''இ வள ர ஒ ப ண ய அவ ள ய ன , க யாண வ ர
வ , க யாண இ ல த ச வ த ப , த கா ல ப க
ய ச , வரா ய வ அ ம கா வ அவ ள ச , அவ ள
மற க யாம அவளால ஆக ஷி க ப , அ த சமய அவ ட த பா
நட காம, அவ டய அ யா ம ய ந க த பய ப காம,
அவ ச த பா அ காக உ ள ல இ க ... ர , ஆ
ர ! இ வள ர மன ல மயான அ உ ளவ க ஒ த ர
காத ற ல நா ப ம பட ற . உ க ள இ த ரஸிஸ்ல இ
கா பா தற எ கட ம மா . அ எ னால த ன க இ
என .''

'' '' எ றா . ''நா ள பசலாமா?''

''ர மன ல எ ன இ தா எ ட சா க. உ க பா வா
கா க . மக ன ப எ கவ ல படா க. நா
பா க ற ' .''

''ச தாஷ . ர னா, நாம க யாண ச கலா த ல எ க பாகலா ?


நயாகாரா? இ லஇ ல ஸ்ப ?''

173
வா ச பா

ர னா அவ ன ப ய களா க கா டா .

''ப க க. ந !'' ள கஅ ண ச றா .

ம ய கா ல ல ய ச அ த கா வ ட வ எ
மா கா டா . அவ ட தவறாம பா ய எ ப
உப யாக ப வ எ க கா ட வ . ராதா மான
லய வரா டா அவ அ வலக பாகலா . அ ல
பாகலா . கா கலா . அவசர ல. நராக அவ மா ப
வ ,' !''

ராதா ந நா ட பால ர த பா வ த பா த ர ப
ம யாக க வ த .

க ன மான லய ர னா, கா பா ஐ தாவ தள


னா . ர மா ப ட கழ கா ப ய தா பா
கா டா . ப ரமாக இ த . ஒ ற ப க அத ர ய
அ ட வ பா கா டா . ''ராதா வ வா '' எ றா .

''வ தா வர . அவ டஎ பச வ டா ர .''

'' பச பாற ல'' எ றா . பா க வா கா ர னா ட


உ லாசமாக நட தா . ட ன பஸ்க ர கா தன.
சாய கால வ ச அநாவ ய ஸா ய ம ச அவசரச ம த க
வ ண வ ண கா க ஆ கா ம தா காக ர
கா தன .

''இ ன ர யா க ள அ வ பா எ , அத ட ரக ய
ப யவா ற ல ச ட காவல க பாக நட ச
கா தன . ஷ பஸ் 'கா கா' ப ஒ ம ர
த ச ல வ த . த தமான அ ட ப க அய நா
யாபார த நா க வய ம ல ஊ கா தன. கா நா
அவ ம ன ஓர ளாஸ் நா கா உ கா கா க,
ராதா ஷ க ட ப கா தா . ர ப உ ள ய .

''ர னா, அ தா பா வ கா '' எ றா .

''இ க பா க'' எ றா .

''எ ன?''

''ம தா! எ றா . ன ச ல ன தவ ன ஜ த த தா .

அழகான பளபள பான ப ஒ க வய ப ரமாக அவசர லாம


நக கா க, ர ப அ த வ கரமாக பா தா . மஹக யா,
த கா ந ல பளபள பான ப , அத பா ஷி ஜன க த ல ழாக
நட தா க . ம ஜா த ள மல .

ம ல ம ல அவசர படாம அ த ப ரா வ அ ய பா , அவ
அத அ டயாள ட பா பா தா ன த த க, பா
க வ ர மா தானாக வ ம றா க வய மா கா

174
வா ச பா

க ணா வ ய கா மான ரமா டமான வ ற


நா ஊ த .

''வா ஸி மா ? எ ஸ் ஃ ?''

ராதா, கா நா ட வ , ''ஹிய ஆ கா ஆ ப ப ஸ்! எ லா


யர …¤ வா யா . பா பல ஹ அ தா ஸ் ட கா க நா
ரா ள !''

அவ ன ய உ பா கா கா த க ள வா கா ட
கா நா , ''உ ராட எ டா ட ர உ க ல கா த . எ ப
கா க ற, பா ?''

ராதா த க ணா ய கழ ட கா ட, ''ஐ ஸா கா . ஐ ஃ
ஹ .ம நா ...''

''இத பா , ம எ லா த எ டா. உன த ல யற நா
யாச டயா . பாடா, எ க னால கா த!''

''ஸ் ரா வா ஸ் கா ! நா எ ன ச வ ? அ வள வகமா ஓ ...''

'' பாடா னா! எ மா ப உ த னா கா . ர ப


அவ க இ ட ய வ ''ராதா, க எ ட வ க. அவ ரா ப
ஸ்ட டா இ கா .''

ராதா த க த க டயா ட கா , ''வா !


ஆ ஸி ட நா பா பா? ர சா . வகமா ஓ ன நா
பா பா? எ வள ப கா ஓ டறா?''

'' க வா க ள ,த யா பாகலா !''

ப கா ட நட தா . ''ஒ ன சமா சார ஓவ யா


ப டா. ஆ ர ! எ ன ம றா பா ட பா டா ஸா வா ?
எ ன ஆ இ ப யா ப ண . நா ம க க லயா? ஸா
சா ல யா? இ ம அ த மா ச யமா ட சா ல யா? ச , எ ன
க ல. எ னாட ட இ க ப ல னா க கலா ம
வா ஸ் கா க தய பனா?''

''வாஸ்தவ ராதா'' - ர ப ப க ச னா .

'' வா ஸ் ப ஆ ஸ்! அ காக இ ப யா யா ப ற ?


வகமா கா ஓ ரக ளப ...''

பா ய ஜா ர தயாக எ தா .

''நா சா ற யா பா . யாயமா இ லயா? எ ன த நட


பா ?'' ர ப வல க இட கயா கா அவ ம
வ தா . ''ஓ ம கா ! எ ன யா ! எ ன ப ற! த ஸ் எ க ! டா
டா ...!''

175
வா ச பா

ராதா ஷ இர கக ள , அவ ன த பத
ர ப ஆ கா ர ல கா ச பா ச ய
அ னா .

34

ஒ கண ராதா ஷ உட ரா ய , எ நா ய
பா ன அவசர அபாய க ர த ழ , இர
கக ஒ க ட ய யாக ர ப ய நா ப தாப ட ,
‘ வ டா பா... வ டா ' எ எ தா சா வத ர ப பா
ச ய த டா -

பா வ க ல!

அத ர த ள தயாராக இ த ராதா ஷ ஒ கண
இ றா ம- இ றாமா எ யாம த மா ப பா கா
ர வ பா க, ர ப ம ப பா ச ய ' '
எ ய ச கா க, ராதா ஷ நராக வ ர ப
கா க ள ப கா ந க ட , '' வ டா !'' எ ன ! டா த,
டா த! எ சா ல, ர ப த பா ஏ வ க ல எ
ஆ ச ய ட அ த னாத ஆ த த பா கா க, ராதா ஷ
அபாய இ பா ல ட எ கா ச ட எ
வா ல நா ஓட தாட னா . அவ ன நா அப தமாக
பா ய கா கா டர ப ஓட, ''ஏ ! இ த தட வ வ க ல.
அ த தட வ பா சய ! எ ன வா வ ல ச ய ல இ . அ த தட வ
பா ! பா '' எ அவ ச த பா கா ட ஓட, ராதா ஷ
எ ப ட காவ அ கா ட ஏற றய கா அவ ட ,
''ஆ ஸ ! ஆ ஸ !'' அவ எ ன கா ல வ றா . கா பா க '' எ றா .

அ த அ கா இ த ஷய எ லா ரா ப சகஜ பால ஓ வ த ர ப ய
த - ராதா ஷ ம ற கா ள.... ''வா ஸ் த மா ட ?
ல ஸீ க '' எ அவ பா ய ப கா , அத
அ ற ய ற .

''கா ! எத பய ப றா ? அவ மா பாசா தா
பய றா இ லயா!'' எ ர ப ய பா , ''ர ஆ .
ர ஆ ! நா ஃபய வா ஸ் ஹிய '' எ றா .

ராதா ஷ வல வல அட பா த க ர ய வ
வ ள த க டயா ட கா , இ ல
த ல ய க கா ல நட க, ர னா இ பா ர ப ட
ச கா டா .

''எ னர !''

'' வ ல ச ய ல!'' எ த பா ய பா ர தப ''


இ ல. கா லல ம லா ப ஸஃ கா எ லா சா தா
கா தா! யா ரா ட எ லா எ கா ப கா.''

176
வா ச பா

''அ ப யா! யாரா ?''

'' த ய ல ய? ஒ ஷ ! ர னா எ ன நரா பா !''

''ஏ ,எ னர ?''

'' தா ன...?!''

ர னா ப அட கா வ எ சலாக வ த . க ப ய ற
கா னா . க அ த ன ப ரமாக இ தன.

''பா '' எ அவ ள அ க க ய ஓ க, பா ஸ் அ கா , ''ஈஸி! ஈஸி? நா


ஓ ஃ அ த ! ர ஆ ! டா ள க '' எ ர ப ய
ல த . த வ ய நட பானா . ர ப சா பா ,
''ர னா! இ ப ராக ப வ நா எ பா க ல.''

''இ ல ர , கா ச தானமா யா பா க னா யா நஷ்ட மா


சத மா ர த மா இ லாம எ லா கா ய பா கற
த யவ .''

''எ ன பா ?''

'' க ராதா வ ப வா க ன க. அ த கண ப வா க!''

''எ த கண ல...?''

''மதா காக உ க டய எ கால த ப கா ச ட


கவ ல படாம அவ னால பா ய அத க ர த
க பா க. அ த கண ல க உ க ள க! உ க
ஸிய ய, உண க ள, எ லா த அ த ஒ கண ல
க 'எ வா க ய ப கவ ல இ ல' கா க.
அ பா பா வ சா எ ன, வ கா டா எ ன?''

'' வ சா அவ ச பாறா ர னா, அ த ள வ தா எ பா


வ ச !அ ற வற ய?''

''ராதா ச பாக ல க களா?அவ அ த கண ல ஒ ற


ச பா டா . நா பா தா ன இ த . ய ,
உ க கா ல , எ லா வ பா , அ த ஒ கண
சய ச பா டா ! டா , ச பாயா ! வா க பாகலா !''

''இ னா தட வ, இ னா தட வ!''

'' நா! வா கல இ னா தட வ ய டயா . யா பா க. க,


கா நா எ லா தா இ னா தட வ க க க. இ லயா? வா க
பாகலா .

''எ ன பா ஆ ?'' எ றா கா நா , ''அ க ல ஸியா இ டன.''

''ர ப , ராதா ஷ ன த ரலா பா தா . பா வ ல


ச ய ல.'

177
வா ச பா

''அ யா! அ வள ர பா யா? ர , அதனால எ ன ர யாசன ?


யா பா . ர யாசன தா நா ன அவ ன க க
மா ட னா? ப வா கறதால எ த தமான பல ஏ படற ல. அவ
வ ல அவ ப கற வ எ தயாவ சய இ !

'' பாய ஜஸ் ஸ்!''

''அ ப நட க ல னா அ காக ந ம வா க ய கலா ,


ஜ ல கா ல சலவ ற எ த த ல ப வா கற
ய ல! ஒ வ ள இ தா லா அ ல ஆ த கால ல யா ர ப
ஜமாக வ தா க ப ணாம மா ல பா நஷன ஹீ ராவா
ஆ கலா '' எ றா ர னா.

''ர நா க வ றா . ம தா ச பாக ல. தா ர பர க ர க
பாறா; அ வள தா ! அவ ச டாளா எ ன? உ ஞாபக த
ல வாளா? எ க கனா ல எ லா வராம இ பாளா? அவ எ ன ல ட
இ லயா? அவ வ ர ச ழ த பட எ லா இ லயா. ஏராளமா? க ,
பா டா இ உ இ லயா? ஸ் எ த ம? ட கா ட
அவ ர இ லயா?''

கா நா த க க ள அவசரமாக ட கா டா .

மாயாஜால க ட எ க ரமா டமான பா மா ன.

''ஸா , இ ஸ் ட '' எ றா ர னா ச னமாக.

ற ப ட ன வ கா நா த ம ன ட ச ஆ ச
கட ம ற றவ ர பா கா தா . ர னா ட கா பா
நட ற பா ம னமாக வ வ தா ர னா பச ல.

அ ம கா! அ ம கா! யா ! யா ! லா கார க சா க !


நகர த ம ல பா கலா . ட ஸ் ஸ் காய . ஜ். ரா
ஃ ப ல ளாஸா எ பதாவ மா ஏ ட ஸ் ஸ் காய ர
த கலா .

த ர த ல உ ள ஏ அவ வர ஸனா
பால த ம ஹா ட ன ர கலா .

எ த ன ய ட க உ ளன! எ த ன நாடக க ! எ த ன இர
க கக ! வ ண நடன க ! யா ன க எ த ன! ழா க
எ த ன! தக க எ த ன! க ல க கா க , ச ர யா ;
ரா ஸ், , ம ஹா ட , ஸ் ஸ்டா ட ஐல பா க ,
தா ட க , ச ர பா ஆ ர ஏ க பர ! இர ட ர ம ள !
த ப வ க , வ த ஏ க , ள க , பற வக
சரணாலய , ஒ றய பா த, ம ட ர சவா , ஐஸ் ! க லாத
. எ வள வா இ லயா ம தா வ மற க ய ப பா பத !

கா வ ய வ த பா வான க ப பற வ பால ரம ப அ த பா
ம லஏ கா த த த .

''ம தா பாறா'' எ றா ர .

178
வா ச பா

மான மக ம ற ட, ர ப கா ஓ கா த ர னா
ஜ த ஒ ற அ னா . அவ ச ட ஆ ச ய ட
பா தா .

( )

அ பான வாசக க

''எத காக அ த அ யாத ப ண கா ல வ ?'' எ , அத ட


க கல த அ த இள ப ர ட பா ஒ த பா , ச
நர ஒ கா த ப ணான ம தா ஒ ஜமான ப
அ வ த க ட பா என க பா ட .

இ த க தயா என றய க த க ட பா க வ தவ ண
இ தன. ஒ அ க ட , எ ப யாவ , ''அ த வார ம வ ழ க
வ க '' எ றா . '' ஸ !'' வ ணாம ல ரகா„¤ பா ய
''ம தா இ த வ நா க எ பா க ல. க யரம ட த
எ க இ யாவ நட தவ ற ர ப கனவா க வ றா '' எ
யாச ன தா க .

இ த ர நா க , இ த மா வ த க த க ள வா ப அ ல,
வ !

ராதா ஷ ராக வ ப ட அ த அ யாய வ வ த பா ,


க ஃ அ த க த என வ த . எ யவ ஓ அ ச காத .
அ த க த எ ன எ ம ன ய க கல ட .

லப க :-

''எ ஹா உ க டய ர ஃபா . அதனாலதா உ க டய ஹ ப


நா இ த ல ட ரஎ ற ...

இவ எ ன ல ப ம ப கா டா . ரா ப ஹா யாக
இ தா 80 வ ர. 80- என த ச ய .

இவ க ப ஒ ஸ் ட னா ட ந த ப க , அவ
சா பா . அவ ஃபாத ரத எ லா ஸ் ட னாதா . அவ க ந றாக
த இவ க யாண ஆனவ எ நா த ச த க ல.

81- ம- அவ இவ ர க யாண ப கா ள ஸ் ரஸ் ப ண


ஆர தா . இவ த மா ட எ சா டா பால இ .
அவ , 'எ ன ' எ சா டா பா ற .
ப ர யாக ப னா . ஒ ய ல. தா எ லா
சா னா .

ட ஏஜ ஸி லமாக அவ ள வா ப ண சா , அவ ஒ பா
ஃ ர இ பதாக க த தா அவ ள டா . மன ரா ப
உ ட பா டதா . ஸா, அவ உ ள மா ப ஃ ர ஸிட
சா , ஓ எ ஸ் ரா ட உற வ கா றா 81
அ டாப !

179
வா ச பா

இ என 82 ம த ய வ த ரா ப அ உ ளா ன .
இத க லா அவ ச காதர உட த! அ ப ய ட
ல தா ஒ ல டா ட ட பா எ மாத ன ப (மா ர
வர த றா ) சா கா த . ƒ¥ ஒ ள மா
கா ஸி ச கா ட . (இ யா வ டதாக த ற ) அ பா
. . அ கமா ட . யராக சா னா . ' எ பய எ ற
ன கா ற . இ வள கா ம ச தவ ட பாக வ டா .
த ன அவ வ கா டால எ .

ஆகஸ் வ ''எ பய ஆ பாழா தய ச வா'' எ


அ ழ வ தா . மா டா எ தா ன த . எ அ பா ப
இ லா வ த . ல ஹ எ ர!

ந ல ல இ றா இ . இ பதா ர ச பள வா ம
இ லாத ல. நா இ த பண த க க ல. இர ட வ
எ பா ச பள எ ன ம , அவ உ மயாக இ தா .
நா ப ன பாவ எ ன? ஒ ம ன ஒ த த ஆ ச நாய ய பா
இ க மா? இ பா எதாவ காரண வ அ க பா றா . இ
ட ல. க டா , இ ப ந ப னா எ காவ ஓ வ எ றா .
எ லாவ ற , பாக எ பா டலா பா உ ள .
எ ன ச வ எ ற ய ல. எ த ம ன , க ல சணமாக உ ள,
ந ல ப ப அ த தா கா ள ? எ ன ஏ
காத க யாண ப கா டா ? எ மா ஒ ல ம யா
வர வ டா . கட எ ன ர அ ழ கா டா ந ல . த கா ல
ச கா ள ஆ ர யாச ன எ க மா - நா ப கஷ்ட , த கா ல
ச கா டா அ த ற தாட , பா கட ள! இ த ஜ ம
ஒ பா . என ஏ இ த கஷ்ட ?

இவ உ க எ அபார ம . தய ச ஒ க த அ ல
நாவ என காக, இ எ வள ப யத என உண த எ த மா?
இ த உபகார ச தா ஜ ம வ ந டயதாக இ ப .

''எ ன யா க க க யா ' எ றா .

'கட ள! எ னஎ னப ண சா க ?'

க த ல அ தர கமான ப க ள தா கா ற .
க தக ள ப உட ன. 'இ றய த ன ' எ
யா மா யதாக ச ர இ றதா எ ன? எ டய ட ர ட ஒ
ராதா ஷ ன ம தா வ த க . ஜ வா ஒ ஷ ன
ச பா கட ள! எ ன எ ன ப ண சா கள?'' எ
ஊ ம தனமான காப தா கா ள ற . இ , இ த க த
ப க ள உ க வ த காரண , நா எ லா ச த ஒ
மா தமான ரா த ன இ த ச காத ஒ கால த கா
எ , அவ மன த கா ல பா ற ப த எ ண க ள ர
எ கால கட மன உட தள பா உற க பாச க
உ மயான அ த க ல ப பா , இ த ச காத கால வ
எ ற ந க ட இ மா கணவ க வ ர க ள ச கா
வா கண கான ச காத க அ ச ச இ த க த ய
ற .

180