Vous êtes sur la page 1sur 8

kfùvÚ Ýçm …æ] kfùvÚ

gùvÖ] Ýçmæ gùvÖ]


Dèm…¢] èÇ×Ö^eE

]‚Â]
ˆmˆÂ å‚ne‡

èÃq]†Ú
ä×Ö] ð^n• àÛu†Ö] ð^_Â

†(^Þ
åçe… l^nÖ^rÖ] ènÂçiæ lç 1ñ]†e áæ^Ãi†jÊ
h†Â pçÉ kÓ×ÛÚ( š^m…

†(^ßÖ]
éçe†Ö^e l^nÖ^rÖ] ènÂçiæ éç‚×Ö oÞæ^ÃjÖ] gjÓÛÖ]
èmçÊÖ] ène†ÃÖ] èÓ×ÛÛÖ](š^m†Ö]

ðNLLU I b MPOL

islamhouse.com
Ünu†Ö] àÛF u†Ö] ä×Ö] ÜŠe

kfù vÚ Ýô çm …æ] kfù vÚ


l^òn‰ àÚæ ( ^ߊËÞœ …æ†( àÚ ä×# Ö^e ƒçÃÞæ (å†ËÇjŠÞæ äßnÃjŠÞæ å‚ÛvÞ ( ä×# Ö ‚Ûv³Ö] áF
ä×# Ö] ŸF äÖF Ÿ ᜠ‚ã(œæ ( äÖ °^â ¡Ê Ø×–m àÚæ ( äÖ Ø–Ú ¡Ê ä×# Ö] å‚ãm à³Ú ( ^³ß³Ö^³Û³Âœ
óäÖ牅æ å‚f ]÷‚ÛvÚ áœ ‚ã(œæ äÖ Ôm†(Ÿ å‚uæ
V‚Ãe^Ú]
{Ša Å ~gz
õg @* Û gzZCYƒ qzÑVc* 5E
g »Åäo} e í éH Û è{ â
&z „ Dƒ qzÑ~gz
4ÓG
× W× W1å* o~M%ZgzZ\g- sÜyŠt~Z’ZXì @*
@Yc* Yc* gîÆ›§ÖZÃ
o6,
E
X CYÅyÒ]c* ZzgZ~}g !*ÆZ’ZÅyŠkZX ÎäYc*
o~V ð‹O89Æ*Š
qZX ›
_~¡-
: /.
ŠÄg~ ]¡ÅyK̈Z ä à ¬z: 4vZ ì/_
ZŠñ~ *Š Xì c* -Z ›
.(Z q
á g Z »\¬Zz: 4vZ 6ì @*
ìŠ ™›ÐyZ {zgzZC™W,
OÃyK̈Z,q
èô –$ Ëô Öû]æø gô aø „$ Ö] àø Úô éô †ø _ø ßûÏø Ûö ûÖ]†ô nû›ô ^ßøÏø Öû]æø àø nûßôføÖû]æø ðô «Šø ùßôÖ] àø Úô lô çF `øø̀ $ Ö] g% uö Œô ^ß$³×³Öô àø ³mùô‡ö ™
— hô ^F Ûø ûÖ] àö Šû uö åü ‚ø ßûÂô äö ×#Ö]æø ^nøÞû‚% Ö] éô çnF vø Öû] Åö ^jøÚø Ôø ôÖƒF ½ 'ô †û vø ûÖ]æø Ýô ^Ãø ÞûŸøû]æø èô Úø ç$ Šø Ûö Öû] Øô nûíø Öû]æø

D14:á]†ÛÂ Ù>E
G ¦Æ ~+ dÔ'gúÔ ˆ~Š ¯ ]gzp›Å]÷ZpnÆVÍß L L
0e äÎÔW
Æ„vZgzZì yâ ‚ »Ï+
0iÅ *ŠtÔ kgzZ 7ñÔ} h˜ñƒÑ yK ñƒ
¶Ô äZ 
ó óXì: 1YZk*
0
:c*Û ñƒD™yÒÃ]gz¢Å›b!*
â ä~V x™ZÑ
?-
J#
ZhMY7~A
¼-J܉zkZ ?ì yY~÷~B; ÆTnÅ]Z f kZ L L
:›Ð}uzŠ-
qZ~:W?-
J#
ZhMƒ7ðñ-
J܉zkZ ?gzZ ƒ Y0: ðñ
›~ :W Âz™¿, ! Æ q kZ "~ HÔÏä™
Z V ƒ C : ~ }g *
6 kZ ?#
( ›9) ó óX ƒ ;Ãxs~:WÔÏä™
~³ÆTÔì _™g (Z^Å/_ -Z™Å^ÝZ KZ›: â i °1
.zl Ç)q
X ÆÎâzzgzZÒ 1Àä]©¦Ñ)gzZ ¹ÜZ),Z
äTì ›tt
Š™gzŠÐÇÛ
Xì c* è {LZÃ}È 0
Xì ~Š SyTÅ„
 gŠgzZß 0
ÅgZŠZ CÑç~g ø 0
X ~Š™?Å,a
Š™ »Ã.gzZØgÐg0
Xì c* +Z}g ø 0
Š™ Z]
Xì c* .Ð}uzŠq
-Z… 0
X c* -~zcÅ]÷Zp ã^Ã/_
Š™ŠzöJ .]gzpkZ 0
݁yZZIZ
pg¿ZB‚ÆVzuzŠÐzzÅ›kZgzZD™›ÐvZyZZIZ 0
X n
D165Vé†ÏfÖ]E û äô ×#ùôÖ ^f&uö ‚% Bø ø]>çû ßöÚø ! àø mû„ô $Ö]æø ™
+”~›ÐvZ {zñÑyZZ vß{zgzZ L L
ó Xó Dƒh
D™ q nZ »yZgzZD™›Ð ~ WnÆw”Æ›ÅkZ {z 0
V ·Ñ ~y
X
X¸áZzäàx »vZJM K̈Z D™›ÐG™gzZY m
-+ CZvŠ {z 0
~gZŠ)f Åš z ½ÅyZÉ öZa sÜ: {zèY D™g \ Ð +−Zz LZ {z 0
M F,
X D V Z
=g f »tg Y î0G
£œgzZx ÅZÐ s§ÅvZ nÆyZ {zèY D™›ÐŠ ÑzZ {z 0
X
 D™›Ð }uzŠ q
gzZ ’ Å ãK̈Zè± @* -Z ~ wÅ äƒ Ï0
+iè=g {z 0
X VƒgÇŠæë !*
Æ}uzŠq
-ZnÆš
M F,
íÔ ð¸Æ}uzŠ q 00_Ig {zèY D™›Ð yZZ IZx Ó{z 0
-ZÐzz ÅyZZ îG
X ¶‚ÆŠgŠÄŠgzZ { Zp
X t‘gÅ~f ÅvZ6,
}i{zèYD™›ÐVâ K̈Zx Ó{z 0
vZ~ ]Ñ»  D™›Ð Vzh N ÔVƒ c*
gŠÔ VßYÔ {!Ô0
+6,0
+Ô Vzgâ Y {z 0
l
X =g f »yTÅ
Û ä\¬z: 4vZ 6ì @*
â
:c* Ö ´Å›ÐkZgzZyZZ6,
ƒ# vZmC
Ù »yZn¾
Ñø çû Šö Ëö Öû]æø †ø Ëû Óö Öû] Üö Óö nûøÖô] åø †$ Òø æø Üû Óö eôçû ×öÎö oû Êô äü ³ßø³m$‡ø æø áø ^³Ûø ³mûŸôû] Üö ³Óö ³nûøÖô] gø ³f$uø äø ³×#³Ö] à$ ³Óô ³ÖF æø ™
D Vl]†rvÖ]E —áø æû ‚ö Bô †# Ö] Üö aö Ô ø òôÖ5 æö]½áø ^nø’û Ãô Öû]æø
7

G
'
{HkÔ¬gzZ * #O
c Š™è ×'~Vߊ}g é£ ÐZgzZ *
E G + c Š™[8s§~g vÃyZZävZp L L
ó óX áZzä*
0 ð>vß¸Ô HI*
*s§~g và ãâ Û*
*gzZ
›F6]÷Zp
F,
Å ` ZzggzZì Ðzz ÅéZp ã^¡ ì ZÐ ›kZì nÆvZ ›{z
» ~zc
Xì x **
wYÔ wŠÔ i eg »Ôk]cuXì ;g Y HwEZ nÆœ£ Cg ˆÃyŠ kZ6,x ** Æ›
H
45Ò®egzZ
Å[8m{ Ë™ »¿v WÅ]!* .~ Vߊ yZ âX ì Cƒx ¬ |
_ # z
Û zh
+yÅ øG
ì*
@ Y c* Û Ã]©: ZŠ Zi WÆVY±Æ±gzZ ~Š Zi WÒgzZì @*
Š r z ÑŠ kˆZ »]gz¢
Y c*
*™•
x¬* *™'‡5 ãâ zgÔ ']â  }½›~ ]Zg ¶ZX
Ñ~ VEÅuñz ³g Ô*
Â]â½+Z nÆ V9̈¤ LZ Ô¸ Dƒ {g Z‘ »[Š Zz D }gZŠ Z ( ‚Ôì
~g ÖZ ¹ÜZ)gzZ ´Š)kZÆ›z G @* W7ÌwìtgzZ Tg7ú~ äZ™
Û ä\¬vZ ñƒD™yÒÃ];kZX „gYà Z e1 øL F
â
:c* $ ]xòsZ
½
D165Vé†ÏfÖ]E — äô ×#Ö] g
ùô vö Òø Üû `öö̀ Þøçû f%vô m%]N÷ ]‚ø Þûø] äô ×#Ö] áô æû Nö àû Úô „ö íô j$$m àû Úø Œô ^$ßÖ] àø Úô æø ™

D™›+Z{zÐXn¯-
qÑÆvZäVM,Z‰Ð~VÍßgzZL L
óXó ¶ceã™B‚ÆvZÜ

Ö ´Å+Š D g Zq
#
-ZxsZX  DƒyTÅkZgzZ  n
q L oÐ +ŠÆkZ Ôg ZqÆx ¸ÌË
pg9
Š Zzg Iè KZ ÅV⠛РwÅäƒ#
á g ZX  ]c* » Ï0
-ZgzZì x **
Ö Zq +ii§å
:ì \¬~g !*
¦ÙC Ð kZ {z ÂÇì e +ŠgzZ ðÃ{z´ÆxsZ ðÃgzZ L L
yW{zgzZ ÇñY H: wJ/
]
( 85:yZ/wW ) ó óX ǃÐ~Vß Zzä*
0 {gÄ~
5E
Æí éH &z²ìg ZŠ)f » ä™~g Z‡0*
4ÓG ÅyZgzZ }Z »]c*
Zzg yZŠÙ »0è#
ÛC Ö ZçO
:}ì " ƒ°oÆbzggzZ]xòsZ »kZÐ ]¬à ZzY~}g !*
**
$U*
]Š „ÅkZ™hgÃvZgzZ b‡Æ *
@- ŠÆ › ì » V2,6$ " òzg ¹Zg Zqt 0
*™tÃ+
Xì * Z ÉÑgzZ¿ÉÑ- * oÃg ZqkZ Z åE<XÅX D™
qZ *
]ZŠ ~¡)Æ@¬zG™wïÙC*
*™4ZŠ~} ,
Ôì * !Ð} , ÛziÛt 0
]ZŠÆA
Xì ;gïr zÛÃÙJgzZ *
*iÐT
Ão %Z,Z * Z êŠ7]i YZ Åo %ZgzZw é: ZŠ Zi WÆyizŠ%xsZ 0
* oyŠt#
Xì=g f »äJ ,
(
Xì ðâ ÛƘãZzäV ~ Ñ ÅTì ¹xÅx Z ¸ZvŠ~äoÃyŠ kZ 0
AtE
W
Û gH ö ÆI ZÏgzZ[ZÏyŠzŠÆÙpnÆVâ ›ä \¬vZ
vŠ {z´ÆkZÔ ñâ 
o¹ZÔЧZz Ë *
Vâ ›** Û ËÔÐ {z¤
c ‘ Vƒ n
/Ëc* pgmÐ ,Ë{z { ZpyŠ
L oÅkZÔ **
Ð9 ™wßz c* o›x- çOX 7„
bŠŠ ·gIÅkZÔ **  gŠ6,gîËnÆ
,Y{)z']â Ô 'i eg »ÔbŠ`
X 7^
á g Z »\¬vZ
:ìŠ
D18 Vèn$^rÖ]E —øáçû Ûö ×øÃû mø Ÿø àø mû„ô $Ö] ðø >çø aû ø] Äû fô$jiø Ÿøæø ^`øø̀ Ãû fô$i^Êø †ô Úû Ÿøû] àø Úùô èõ Ãø mû†ô Bø o×F Âø Ô
ø ßF ×ûÃø qø Ü$ $ö ™
VÍßyZgzZz™~zcÅÏZ Âì c* 5Zg ãZzq
Š Î6, -Z~A çÆ+Š"äëQL L
ó Xó … Y7g:úÆ]÷ZpÅ
?VY„yŠmºnÆ›g ÖZ
G
w'~ ]5z^Å Ï0
+iì @*
Y HwìtXì @* 5E
ƒg ðO{$ yŠ »›g ÖZ} e í éH &z
4ÓG
:,™g¨p?ì s
# D H~kZ ÂB™g Ö»VçKZyŠq /ZŠ Z
-Z¤ ÛZ
?D YƒÝqœ£ÇÐg ÖZÆyŠ-
qZ H 0
_ ]gzp‰› H 0
™~ ]gßÅ „ ~zcgzZ ÇÅÄp ãzÛ g ÖZ »".
**
?ì ~gz¢
c ? ” ä™›Ð}uzŠ-
zzÃÑsÜtQ* qZëªZz~³Æg ÖZ kZ H 0
Xì ÒÃx » *qZÅi¦¡Æyj6fgzZ ¶Š ú
*-
áZz äW{ÒWQ * 0 ™Ýq›E~³áZz ä™›gÖZ yŠ kZ H 0
c ? D *
X Dƒìg™g ÖZ¸Ð¶‚6 -
qZ {z, 5E
6í éH &z
4ÓG
C»›pì Yï rz
Û ÂÃð§"gzZ ðZ',Ð äoyŠq
-Z b§kZìt|
X Yƒ7Za~Vߊ}gø/_
.
Û ãZzä\¬z: 4vZ
Šâ
:ì c*
^nøÞû‚% ³Ö] o³Êô ŸÜº nûôÖø] hº ]„ø Âø Üû `öö̀ Öø ]çû ößÚø ! àø mû„ô ³$Ö] o³Êô èö ø uô ^³Ëø ³Öû] Äø ³nûô iø áû ø] áø çû ³f%vô ³öm àø ³mû„ô ³$Ö] á$ ô] ™

D19 V…çßÖ]E—
½ Fû
éô †ø ìô Ÿ]æø

WgzZ *Š nÆyZD™IÃä;ð§"~yZZIZ vß{zGL L


~]y
ŠgŠ
ó Xó ì [Z±u **
g ÖZ Ç»›
ƒÐ¿g ÖZ Ç»› 0
Xì @*
Xì C™c_»yZZ›B‚ÆvZ 0
) ¤Z›~gøB‚Æ~
Xì CYãTЮ V Ñ0
Xì {æ7~# .ÅyZ›à ZzäYÅÐ+−Zz 0
Ö }
Xì V©~š dZÅyZg ÖZ Ç»g \ Њ ÑzZ 0
M F,
Xì Cƒ" ÐäWx »ÆyZ~õÄŠ›EÐVâ K̈Z 0
$U*
Šã
ì‡6,Cg ZG0*
** -ZsÜm»›yxgŠÆŠ Z
Üg ÖZÆyŠq Û ZzŠì eùtQ
ÐñÃ}uzŠq
 ZŠ',
“ -Z {zÔì C™c_»„ZpíÇÅ}uzŠq Û ›EXƒ
- ZgzZ ã!*
Œ
»äƒâ~§gzZlp~ÙpÅ}uzŠq
Xì x ** -Z {zXì îŠ$»ä™
›/
œ%ÝZ
Æ~
-Z~ ãZ åk0*
q V Ñ òŠ Wq $ZzgÐÅvZ èg ´ â 0÷Z
L ìe
-Z L
Xì ›¹ Ð kZ= ~
V wÎgÆvZ } Z : ¹ä òŠ WkZ Ô Zg*Ð V;z ¿ZuzŠ
ÂÔzŠ CÐZ ƒ Y : c*
â V \WX 7¹ä kZ Â? c*
Û ä~ Š CÐZ ä ?H :Y7 ä~
V \W
}™›Ð]Z f {z :¹ä kZ~[Z Ôì ›ÐnÆvZ=: ¹gzZ 5Ð kZ {z
( Š ƒ ZŠ1Zò) ó Xó Å›ÐíäÂnÆT
 eÎä ëLÂ D™›gÖZ ëZ ,Y CZ~ Ýzg Å ~
# B { ^ V ~tyâ 
Û
CÅ›~g ø
:H,Š ã
?ì§{ÅvZ›~g øM
hÈë H 0
ZÜ M
LZ ä x?Zm Z', Æ›n¾" +Zë H 0
h aÎ~}g !*
?ÅЄg
h™›E+Zë H 0
V x™ ZÑäx Z™/ô M
?ÅÐ~
V Ñ }g ø Ü M
ä~ h ™„ Zpí+ZB‚Æ }uzŠ q
-Z ë H 0
?ÅB‚}g ø
=g f s ™gzZ Ø{ n Æ w”Æ Vçx Ó„zèYì ]Z f ÅvZ ›œ
/%ÝZ
B‚Æ\¬~g !* Ü zÏZsܺgb!*
# ÐVƒo¢‰
‹Z f kZmZg øZ } g øX ì
EE
gzZì ›ÅkZŠ ã
CÅŠzC
Ù ~*Š kZX  {0
+iëÐ „zz Åx™çL$$ÅT ǃo¢
XvZY A ›t~]y
á yZÔ ÏA ~^ż W
m,
³{Ëi
5_Zî sZX} ZX * Z
X m,åHG
yÎ 0*

2009Ô ~g†15