Vous êtes sur la page 1sur 16

32.

F E S T A L M A T I N S S E R V I C E O F T H E D O R M I T I O N 1 5 A U G U S T
By t he Gr ac e o f Go d
COMP I L E D, ADA P T E D , E DI T E D & P R I NT E D
BY
MA R GU E R I T E P A I Z I S
AR CHON DI S S A & T E A CHE R BY DI V I NE GR A CE
GR E E K OR T HODOX P A T R I A R CHA T E OF AL E X A NDR I A & AL L AF R I CA
AR CHDI OCE S E OF GOOD HOP E
HOL Y CHU R CH OF T HE DOR MI T I ON OF T HE MOT HE R OF GOD
P OR T E L I Z A B E T H
P O BOX 28348
SU NR I DGE P A R K
6008
RE P U B L I C OF SOU T H AF R I CA
marguer i t e. pai z i s @gmai l . c om
OR DOWNL OAD DI RE CT L Y F ROM MARGUE RI T E PAI ZI S ON SCRI B D
OR
http://www.scribd.com/ writers4574
RE - E DI T E D & RE - P U B L I S HE D - 23 J U L Y 2014
Greek Orthodox Patriarchate of Alexandria
& All Africa
Festal Matins Service
15 August
Dor mi t i on of t he
Ever Bl es sed Theot okos
2. F E S T A L M A T I N S S E R V I C E O F T H E D O R M I T I O N 1 5 A U G U S T F E S T A L M A T I N S S E R V I C E O F T H E D O R M I T I O N 1 5 A U G U S T 31.
30. F E S T A L M A T I N S S E R V I C E O F T H E D O R M I T I O N 1 5 A U G U S T
Kyrie, Pros Se katefigon; didaxon me tou
piin to Thelima Sou, oti Si i O Theos
mou.
Oti para Si Pigi Zois; en to Foti Sou
opsometha Fos.
Paratinon to Eleos Sou tis ginoskousi Se.
>Agios O Theos, Agios Ishiros, Agios
Athanatos, eleison imas.[3]
>Doxa Patri ke Io ke Agio Pnevmati.
Ke nin ke ai ke is tous eonas ton
eonon.
Amin
>Agios Athanatos, eleison imas.
>Agios O Theos, Agios Ishiros, Agios
Athanatos, Eleison imas.
O Lord, to Thee have I fled; teach me to
do Thy Will, for Thou art my God.
For with Thee is the Fountain of Life; in
Thy Light we shall see Light.
Extend Thy Mercy to those who know
Thee.
> Holy God, Holy Mighty, Holy
Immortal, have mercy on us. [3]
> Glory to the Father, and to the Son,
and to the Holy Spirit, now and
ever, and to the Ages of Ages.
Amen
>Holy Immortal, have mercy on us.
> Holy God, Holy Mighty, Holy
Immortal, have mercy on us.
F e s t a l A p o l y t i k i a - Do r mi t i o n
En ti Gennisi tin Parthenian efilaxas. En
ti Kimisi ton kosmon ou katelipes
Theotoke. Metestis pros tin Zoin,
Mitir iparhousa tis Zois. Ke tes
Presvies tes ses Litroumeni, ek
Thanatou tas psihas imon.
In Thy Birth-giving, O Theotokos, Thou
kept and preserved Virginity; and in
Thy Falling Asleep Thou has not
forsaken the world,. For living, Thou
was Translated, being the Mother of
Life. Wherefore, by Thine
Intercessions, Deliver our soul from
Death.
F E S T A L M A T I N S S E R V I C E O F T H E D O R M I T I O N 1 5 A U G U S T 3.
Tr i s a g i o n P r a y e r s
> Evlogitos O Theos imon, pantote nin
ke ai ke is tous eonas ton eonon.
Amin
>Doxa Si, O Theos, Doxa Si!
Vasilei Ouranie, Paraklite, to Pnevma tis
Aklithias, O Panatahou paron ke ta
panta pliron, O Thisavros ton
Agathon ke Zois Korigos elthe ke
skinoson en imin ke katharison imas
apo pasis kilidos ke Soson, Agathe,
tas psihas imon.
>Agios O Theos, Agios Ishiros, Agios
Athanatos, Eleison imas.
> Doxa Patri ke Io ke Agio Pnevmati.
Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton
eonon.
Amin
>Panagia Trias Eleison imas. Kyrie,
elas thiti tes amarties imon. Despota,
singhorison tas anomias imin. Agie
Ipiskepse, ke iase tas asthenias imon,
eneken tou Onomatos Sou.
Kyrie Eleison [3]
>Doxa Patri ke Io ke Agio Pnevmati.
Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton
eonon.
Amin
PRIEST>Blessed is our God always now
and ever, and to the Ages of Ages.
PEOPLE Amen
>Glory to Thee, O God, Glory to Thee!
O Heavenly King, O Comforter, the
Spirit of Truth, Who art in all places
and fillest all things; Treasury of
Good Things and Giver of Life: come
and dwell in us and cleanse us from
every stain, and Save our souls, O
Gracious Lord.
>Holy God, Holy Mighty, Holy
Immortal, have mercy upon us.
>Glory to the Father, and to the Son,
and to the Holy Spirit, now and
ever, and to the Ages of Ages.
Amen
>All Holy Trinity have mercy upon us.
Lord, wash away our sins. Master,
pardon our transgressions. Holy
One, visit and heal our infirmities for
Thy Names sake.
Lord have mercy [3]
>Glory to the Father, and to the Son,
and to the Holy Spirit, now and
ever, and to the Ages of Ages.
Amen
Ou r L o r d s P r a y e r
E V E R Y O N E P R A Y S I N U N I S O N
Pater imon O en tis Ouranis,
Agiasthito to Onoma Sou, eltheto i
Vasilia Sou, genithito to Thelima
Sou, os en Ourano ke epi tis gis.
Ton Arton imon ton epiousion dos
imin simeron. Ke afes imin ta
ofelimata imon, os ke imis afiement
tis ofiletes imon. Ke mi isenengis
imas is pirasmon, alla rise imas
apo tou ponirou.
> Oti Sou Estin i Vasilia ke i Dinamis ke i
Doxa tou Patros, ke tou Iou, ke tou
Agiou Pnevmatos, nin ke ai ke is tous
eonas ton eonon.
Amin
Our Father Who art in Heaven:
Hallowed be Thy Name. Thy
Kingdom come. Thy Will be done
on earth as it is in Heaven. Give us
this day our Daily Bread, and
forgive us our trespasses as we
forgive those who trespass against
us. And lead us not into
temptation, but deliver us from the
evil one.
PRIEST For Thine is the Kingdom, the
Power and the Glory, > of the
Father, and of the Son and of the
Holy Spirit, now and ever, and to the
Ages of Ages.
PEOPLE Amen
4. F E S T A L M A T I N S S E R V I C E O F T H E D O R M I T I O N 1 5 A U G U S T
Tr o p a r i o n t o o u r L o r d a n d S a v i o u r , J e s u s C h r i s t
Soson Kyrie ton laon Sou ke Evlogison tin
Klironomian Sou, Nikas tis Vasilevsi
kata varvaron doroumenos ke to son
filatton dia tou Stavrou Sou
Politevma.
> Doxa Patri ke Io ke Agio Pnevmati
.
O ipsothis en to Stavro ekousios, ti
eponimo Sou keni politia tous
iktirmous Sou Dorise, Hriste O
Theos. Evfranon en ti Dinami Sou
tous Pistous Vasilis imon, Nikas
horigon aftis kata ton polemion. Tin
simmakian ehien tin Sin, oplon Irinis,
Aittiton Tropeon.
Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton
eonon.
Amen
O Lord, Save Thy people, and Bless
Thine Inheritance, granting to our
God-fearing Rulers Victory over all
adversaries, and by Thy Cross
preserving Thine Estate.
> Glory to the Father, and to the Son,
and to the Holy Spirit
Do Thou Who, of Thine own Good Will,
upon the Cross was lifted up, bestow
Thy Bounties upon the new State,
which is called by Thy Name, O
Christ God; make glad with Thy
Might our God-fearing Rulers
granting Victory over adversaries to
those who have Thine Aid, which is a
Panoply of Peace, a Trophy
Invincible.
Now and ever, and the Ages of Ages.
Amen
Th e o t o k i o n
>Prostasia fovera ke akateskinte, mi
paridis, agathi, tas ikesias imon,
panimfite Theotoke. Stirixon
Orthodoxon politian. Soze nothen tin
Nikin. Dioti etekes ton Theon, Moni
Evlogimeni.
>O Champion Dread, Who cannot be
put to confusion, despise not our
Petitions. O Good One, All Lauded
Birth-giver of our God, establish
Thou the State of those who hold the
Orthodox Faith; Save our God-
fearing Rulers, whom Thou has
called to rule over us, and bestow
upon them Victory from Heaven: for
Thou gave Birth to God, O Only
Blessed One.
L i t a n y o f F e r v e n t S u p p l i c a t i o n s
Eleison imas O Theos, kata to Mega
Eleos Sou, deometha Sou, epakouson
ke Eleison.
Kyrie Eleison [3]
Eti deometha iper ton evsovon ke
Orthodoxon Hristianon.
Kyrie Eleison [3]
Eti deometha iper tou Arhipiskopou
(...N A M E ...) ke pasis tis en Hristo
Adelfotitos.
Kyrie Eleison [3]
Oti eleimon ke Filanthropos Theos
iparhis ke Si tin Doxan
anapempomen > to Patri ke to Io ke
to Agio Pnevmati, nin ke ai ke is tous
eonas ton eonon.
PRIEST Have Mercy on us, O God,
according to Thy great Mercy, we
pray Thee, hear us and have Mercy
P PE EO OP PL LE E Lord have mercy [3]
PRIEST Again, let us pray for all devout
and Orthodox Christians
P PE EO OP PL LE E Lord have mercy [3]
PRIEST Again, we pray for our Archbishop
(...N A M E ...) and all our Brotherhood
in Christ.
P PE EO OP PL LE E Lord have mercy [3]
PRIEST For Thou art a Merciful and Loving
God, and to Thee we give Glory, to
the > Father, and to the Son, and to
the Holy Spirit, now and ever, and to
the Ages of ages.
F E S T A L M A T I N S S E R V I C E O F T H E D O R M I T I O N 1 5 A U G U S T 29.
Keharitomeni, Parthene Mitir
Animfefte, O Kyrios meta Sou! Meth
on os Iion Sou ke Theon imon, iketeve
Sothine tas psihas imon.
like Gabriel, saying: Rejoice, O Full of
Grace, the Unwed Virgin Mother! The
Lord is with Thee! Together with
them, Beseech Thy Son and our God,
to Save our souls.
Th e Gr e a t Do x o l o g y
T H E B E L L S A R E R U N G A N D A L L T H E L I G H T S A R E S W I T C H E D O N
>Doxa Si to dixanti to Fos.
>Doxa en Ipsistis Theo ke epi gis Irini,
en anthropis Evdokia.
Imnoumen Se, Evlogoumen Se,
Proskinoumense, Doxologoumen Se,
Efharistoumen Si, dia tin Megalin Sou
Doxan.
> Kyrie Vasilef, Epouranie Thee, Pater
Pantokrator; Kyrie Ie Monogenes,
Isou Hriste, ke Agion Pnevma.
>Kyrie O Theos, O Amnos tou Theou, O
Ios tou Patros, O eron tin amartian
tou Kosmou, Eleison imas, O eron tas
amartias tou kosmou.
Prosdexe tin deisin imon, O kathimenos
en dexia tou Patros, ke Eleison imas.
>Oti Si i Monos Agios, Si i Monos Kyrios,
Iisous Hristos, is Doxan Theou Patros
Amin.
Kath ekastin imeran Evlogiso Se, ke
enesio to Onoma Sou is ton eona ke is
ton Eona tou Eonos.
Kataxioson, Kyrie, en ti emera tafti
anamartitous filahthine imas.
Evlogitos I, Kyrie, O Theos ton Pateron
imon, ke Eneton ke Dedoxasmenon to
Onoma Sou is tous Eonas.
Amin
Genito, Kyrie, to Eleos Sou ef imas,
kathaper ilipisamen epi Se.
>Evlogitos i, Kyrie, didaxon me ta
Dikeomata Sou. [3]
Kyrie, katafigi, egenithis imin en genea
ke genea. Ego ipa: Kyrie, eleison me,
iase tin psihin mou oti imarton Si.
> Glory to Thee Who has shown us the
Light!
> Glory to God in the Highest, and on
earth Peace, Goodwill among men.
>We Praise Thee, we Bless Thee, we
Worship Thee, we Glorify Thee, we
give Thee Thanks for Thy Great
Glory.
> Lord, King, God of Heaven, Father
Almighty: Lord, Only Begotten Son,
Jesus Christ and Holy Spirit.
>Lord God, Lamb of God, Son of the
Father, Who takes away the sin of
the world, have mercy upon us; O
Thou Who takes away the sins of the
world.
Receive our Prayer, Thou Who sits at
the right Hand of the Father, and
have mercy on us.
>For Thou alone art Holy, Thou alone
art Lord, Jesus Christ, to the Glory of
God the Father.
Amen
Every day I will Bless Thee, and praise
Thy Name forever and to the Ages of
Ages.
Grant, O Lord, this day to keep us
without sin.
Blessed art Thou, O Lord, the God of
our Fathers, and praised and
glorified is Thy Name unto the Ages.
Amen
May Thy Mercy O Lord, be upon us, as
we have put our hope in Thee.
>Blessed art Thou, O Lord, teach me
Thy Statutes [3]
Lord, Thou hast been our Refuge from
generation to generation. I said:
Lord, have mercy on me, heal my
soul, for I have sinned against Thee.
28. F E S T A L M A T I N S S E R V I C E O F T H E D O R M I T I O N 1 5 A U G U S T
Apofaseos.
Enite Afton en iho salpingos; Enite
Afton en psaltirio ke kithara.
Ti Evdoxo Kimisei Sou, Ourani
epagallonte, ke Angelon gegithe ta
stratevmata. Pasa i gi de evfrenete,
odin Si exodion, prosfonousa ti Mitri,
tou ton olon Despozontos, apirogame,
Panagia Parthene, i to genos, ton
anthropon Risameni, Progonikis
Apofaseos.
Enite Afton en timpano ke horo. Enite
Afton en hordes ke organo.
Ek peraton sinedramon, Apostolon i
Prokriti, Thearhio Nevmati tou
kidefse Se, ke apo gis eromenin Se,
pros ipsos theomeni, tin fonin tou
Gavriil, en Hara anevoon Si. Here
ohima, tis Theotitos olis! Here, Moni,
ta epigia tis Ano, to toketo Sou
sinapsasa!
Enite Afton en kimvalis evihis; enite
Afton en kimvalis alalagmou.
Pasa pnoi inesato ton Kyrion.
Tin Zoin i Kiisasasa, pros Zoin
metavevikas, ti septi Kimisi Sou tin
Athanaton, dorifrounton Angelon Si,
Arhon ke Dinamion, Apostolon
Profiton, ke apasis tis Ktiseos,
dehomenou te, akiratis palames tou
Iiou Sou tin amomiton Psihin Sou
Partheno Mitor - Theonimfe.
> Doxa Patri ke Io ke Agio Pnevmati,
ke nin ke ai ke is tous Eonas ton
eonon.
Amin
mankind from the Ancestral
Condemnation.
Praise Him with the sound of the
trumpet; praise Him with lute and
harp.
At Thy Glorious Dormition, the
Heavens rejoiced and the Hosts of
Angels exulted; the whole earth was
jubilant, singing Odes of departure
to Thee, O Mother of Him Who is
Lord of all. All Holy Virgin who knew
not wedlock: Thou delivered
mankind from the Ancestral
Condemnation.
Praise Him with timbrel and dance;
praise Him with strings and flute.
The First-called of the Apostles
hastened from all regions of earth by
Divine Command to lay Thee to rest.
And when they beheld Thee taken up
from earth to Heaven they joyously
cried aloud to Thee the Salutation of
Gabriel: Hail, O Chariot of the
Godhead! Hail, O Thou whose Birth-
giving alone United earthly things
with those on High!
Praise Him with tuneful cymbals;
praise Him with loud cymbals. Let
everything that has breath praise
the Lord.
Thou who gave Birth to Life, have
passed on to Immortal Life by Thy
Exalted Deathless Dormition,
surrounded by Angels, Principalities,
Apostles, Prophets, and the rest of
Creation, while Thy Son and God,
with His own Pure Hands, received
Thy Blameless Soul, O Virgin Mother
- Bride of God.
> Glory to the Father, and to the Son,
and to the Holy Spirit, now and
forever, and to the Ages of ages.
Amen
P s a l m 1 5 0 F e s t a l V e r s e s Do r mi t i o n T O N E ( 6 ) P L A G A L 2
Ti Anathanato Sou Kimisi, Theotoke
Mitir tis Zois, Nefele tous Apostolous,
etherious diirpazon. Ke kosmikos
disparmenous, omohorous parestisan
to Ahranto Sou Somati. I ke
kidefsantes septos, tin fonin tou
Gavril, melondountes anevoon: Here
At Thy Deathless Falling-asleep, O
Theotokos, Mother of Life, Clouds
caught up the Apostles into the sky.
And, having been dispersed
throughout the world, they were
reunited beside Thy Pure Body. After
reverently entombing It, they sang,
F E S T A L M A T I N S S E R V I C E O F T H E D O R M I T I O N 1 5 A U G U S T 5.
Amin
En Onomati Kyriou Evlogison, Pater.
> Doxa ti Agia ke Omoousio ke Zoopio
ke Adiereto Triadi, pantote, nin ke ai
ke is tous eonas ton eonon.
Amin
P PE EO OP PL LE E Amen
In the Name of the Lord, Bless us,
Father.
PRIEST >Glory to the Holy, Consubstantial,
Life-giving and Undivided Trinity,
always, now and ever, and to the
Ages of Ages.
P PE EO OP PL LE E Amen
P r a i s e s t o A l mi g h t y Go d
M A K E T H E S I G N O F T H E C R O S S & B O W D O W N T O G O D
>Doxa en ipsistis Theo ke epi gis irini,
en anthropis evdokia. [3]
Kyrie, ta hili mou anixis, ke to stoma
mou anageli tin enesin Sou. [2]
> Glory to God in the Highest, and on
earth Peace, Good Will towards
mankind. [3]
O Lord, open Thou my lips, and my
mouth shall show forth Thy praise
[2]
Th e S i x P s a l ms
P s a l m 3
H E L P F O R T H E A F F L I C T E D
Kyrie, ti eplithinthisan i thlivontes me ?
Polli epanistante ep eme.
Polli legovsi ti psihi mou: Ouk esti Sotiria
afto en to Theo aftou. ( DIPALMA).
Si de Kyrie, Antiliptor mou, i Doxa mou,
ke ipon tin kefalin mou.
Foni mou pros Kyrion ekeraxa, ke
epikouse mou ex Orous Agiou Aftou. (
DIPALMA).
Ego ekimithin ke ipnosa; exigerthin, oti
Kyrios antilipsete mou.
Ou fovithisome apo mnriadon laou, ton
kiklo epitithemenon mi.
Anastra Kyrie Soson me O Theos mou,
oti Si epataxas pantas tous
ehthrenontas mi mateos, odontas
amartolon sinetripsas.
Tou Kyriou i Sotiria, ke epi ton Laon Sou
i Evlogia Sou.
Ego ekimithin ke ipnosa; exigerthin, oti
Kyrios antilipsete mou.
O Lord, why do those who afflict me
multiply?
Many are those who rise up against me.
Many are those who say to my soul:
There is no Salvation for him in his
God. (PAUSE)
But Thou, O Lord, art my Protector, my
Glory, and the One Who lifts up my
head.
I cried to the Lord with my voice, and
He heard me from His Holy
Mountain. (PAUSE)
I lay down and slept; I awoke, for the
Lord helps me.
I will not be afraid of tens of thousands
of people who set themselves
against me and who surround me.
Arise, O Lord, and Save me, O my God,
for Thou struck all those who were
foolishly at enmity with me Thou
broke the teeth of sinners.
Salvation is of the Lord, and Thy
Blessing is upon Thy People.
I lay down and slept; I awoke, for the
Lord helps me.
6. F E S T A L M A T I N S S E R V I C E O F T H E D O R M I T I O N 1 5 A U G U S T
P s a l m 3 7 / 3 8
A P S A L M O F R E P E N T A N C E
Kyrie, mi to Thimo Sou elegxis me, mide
ti Orgi Sou pedevsis me!
Oti ta Veli Sou enepagisan mi, ke
epestirixas ep eme tin Hira Sou.
Ouk estin iasis en ti sarki mou apo
prosopou tis Orgis Sou, ouk estin
Irinin tis osteis mou apo prosopou ton
amartion mou.
Oti e anomei mou iperiran tin kefalin
mou, osi fortion vari evapinthisan ep
eme.
Prosoxesan ke espisan i milopes mou,
apo proopou ti afrosinis mou.
Etaleporisa ke katekamfthin eos telous -
olin tin imeran skithropazon
eporefomin, oti i psihi mou eplisthi
empegmon, ke ouk estin iasis en ti
sarki mou.
Ekakothin ke etpinothin eos sfodra,
irfomin apo stenagmou tis kardias
mou.
Ke enantion sou pasa i epithimia mou,
ke o stenagmos mou ouk apekrivi apo
Sou.
I kardia mou etarahthi, egkatlipe me i
ishis mou, ke to fos ton ofthalmon
mou ouk esti met emou.
I fili mou ke i plision mou ex enantias
mou ingisan ke estisan, ke i engista
mou makrothen estisan.
Ke exeviazonto i zitountes tin psihin
mou. Ke i zitountes ta kaka mi
elalisan mateotitas, ke dolistitas olin
tin imeran emeletisan.
Ego, de osi kofos ouk ikonon, ke osi
alalos ouk anigon to stoma aftou.
Ke egenomin osi anthropos ouk akouon,
ke ouk ehon en to stomati aftou
elegmou.
Oti epi Si Kyrie ilpisa, Si isakousi Kyrie O
Theos mou.
Oti ipa: Mi pote epiharosi me i ehthri
mou, ke en to salefthine podas mou,
ep eme emegalorrimonisan.
O Lord, do not rebuke me in Thy Wrath,
nor chasten me in Thine Anger!
For Thine arrows pierce me deeply and
Thy Hand rests upon me.
There is no healing in my flesh because
of Thy Wrath, nor any Peace in my
bones because of my sins.
For my transgressions rise up over my
head - like a heavy burden they press
me down.
My wounds grow foul and fester
because of My foolishness.
I suffer misery, and I am utterly bowed
down all day long I mourn, for my
loins are filled with mockeries, and
there is no healing in my flesh.
I am afflicted and great humbled; I roar
because of the groaning of my heart.
O Lord, all my desire is before Thee
and My sighing is not hidden from
Thee.
My heart is troubled my strength fails
me, and even the light of my eyes
has failed me.
My friends and neighbours who draw
near stand against me, and my
family stands afar off.
And those who seek my soul use
violence, and those who seek evil for
me speak foolishness, and they plan
deception all day long.
I, like a deaf man, do not hear and I
am like a mute who does not open
his mouth.
And I am like a man who does not hear
and who has no reproofs in his
mouth.
For in Thee, O Lord, I hope - Thou will
hear, O Lord my God.
For I said: Let not my enemies rejoice
over me, for when my foot slips, they
boasted against me.
F E S T A L M A T I N S S E R V I C E O F T H E D O R M I T I O N 1 5 A U G U S T 27.
Th e S ma l l L i t a n y
Eti ke eti, en Irini tou Kyriou deithomen.
Kyrie Eleison
Antilavou Soson, Eleison ke Diafilaxon
imas O Theos, ti Si Hariti
Amin/Kyrie eleison
> Tis Panagias, Ahrantou, Ipere
Vlogimenis, Endoxou Despinis imon
Theotokou ke Aiparthenou Marias
meta panton ton Agion
Mnimonefsantes, eaftous ke alilous ke
pasan tin Zoin imon Hristo to Theo
parathometha.
PRIEST Again, yet again, in Peace let us
pray to the Lord.
PEOPLE Lord have mercy
PRIEST Help us, Save us, have Mercy on us,
and Protect us, O God, by Thy Grace.
PEOPLE Amen/Lord have mercy
PRIEST > Remembering our Most
Holy, All Pure, Most Blessed
and Glorious Lady,
Theotokos and Ever Virgin
Mary, with all the Saints, let
us commit ourselves and
each other, and all our life to
Christ our God.
M A K E T H E S I G N O F T H E C R O S S & B O W D O W N T O G O D
>Si Kyrie
>Oti Se Enousi pase e Dinamis ton
Ouranon, ke Si tin Doxan
anapempousi, to Patri, ke to Io, ke to
Agio Pnevmati, nin ke ai ke is tous
eonas ton eonon.
Amin
PEOPLE >To Thee, O Lord!
PRIEST For all the Powers of Heaven praise
Thee, and to Thee we ascribe Glory:
> to the Father, and to the Son, and
to the Holy Spirit, now and ever, and
to the Ages of Ages.
PEOPLE Amen
F e s t a l E x a p o s t e i l a r i o n - Do r mi t i o n
Apostoli ek Peraton, sinathristhentes
enthade, Gethsimani to horio,
kidefsate mou to soma. Ke Si Iie ke
Thee mou, paralave mou to pnevma.
(3)
Apostles from afar, being gathered
together in the village of
Gethsemane, laid my body in burial,
and Thou, my Son, and my God,
received my spirit. [3]
L a u d s : Th e P r a i s e s t o Go d - P s a l m 1 4 8
A L L C R E A T I O N P R A I S E S T H E L O R D O U R G O D
Pasa pnoi enesato ton Kyrion. Enite
ton Kyrion ek ton Ouranon. Enite
Afton en tis Ipsistis. Si prepi imnos
to Theo.
Enite Afton, pantes i Angelli Aftou.
Enite Afton, pase e Dinamis Aftou.
Si prepi imnos to Theo.
Let everything that has breath praise
the Lord. Praise the Lord from the
Heavens; praise Him in the Highest.
To Thee praise is due, O God.
Praise Him, all His Angels; praise Him,
all His Powers. To Thee praise is
due, O God.
Psal m 150 F e s t a l Ve r s e s Do r mi t i o n T O N E 4
Enite Afton epi tes Dinasties Afton.
Enite Afton kata to plithos tis
Megalosinis Aftou.
Ti Endoxo Kimisei Sou, Ourani
epagallonte, ke Angelon gegithe ta
Stratevmata. Pasa i gi de evfrenete,
odin Si exodion, prosfonousa ti Mitri,
tou ton olon Despozontos, Apirogame,
Panagia Parthene, i to genos, ton
anthropon Risameni, Progonikis
Praise Him for His Mighty Acts.
Praise Him according to the
greatness of His Majesty.
At Thy Glorious Dormition, the
Heavens rejoiced and the Hosts of
Angels exulted; the whole earth was
jubilant, singing Odes of departure
to Thee, O Mother of Him Who is
Lord of all. All Holy Virgin who knew
not wedlock: Thou delivered
26. F E S T A L M A T I N S S E R V I C E O F T H E D O R M I T I O N 1 5 A U G U S T
F e s t a l Tr o p a r i a Do r mi t i o n
Angeli tin Kiimisin tis
Parthenou
Orontes exeplittonto
Pos i Parthenos aperi
Apo tis gis is ta ano.
Defte en Sion, to Thio ke pioni Ori tou
Zontos Theou; agalliasometha, tin
Theotokon enoptrizomeni. Pros gar
tin lian Krittona ke Thioteran Skinin,
os Mitera, taftis is ta Agia ton Agion,
Hristos Metatithisi.
> Doxa Patri, ke Io, ke Agio Pnevmati
Angeli tin Kiimisin tis
Parthenou
Orontes exeplittonto
Pos i Parthenos aperi
Apo tis gis is ta Ano.
Defte i Pisti, to Tafo proselthomen, tis
Theomitoros, ke periptixometha,
kardias hili ommata metopa, ilikrinos
prosaptontes. Ke arisometha,
iamaton, afthona harismata, ek Pigis
Aenaou Vlistanonta.
Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton
eonon.
Amin
Dehou par imon, odin tin exodion, Miter
tou Zontos Theou. Ke ti Fotoforo Sou,
ke Thia Episkiason Hariti, to Vasili ta
Tropea, to Filohristo lao, tin Irinin,
afesin tis melpousi, ke psihon Sotirian
Vravevousa.
Angels at the Dormition of the Virgin
Were struck with wonder as they
beheld how
the Virgin ascended
from the earth to the Highest.
Come to Zion, the Divine and Fertile
Mountain of the Living God; joyfully
exalt the Theotokos, for -as Mother -
into a Dwelling superior and more
Divine - the Holy of Holies - Christ
Translates Her.
> Glory to the Father, and to the Son,
and to the Holy Spirit
Angels at the Dormition of the Virgin
Were struck with wonder as they
beheld how
the Virgin ascended
from the earth to the Highest.
Come, O Faithful: let us approach the
Tomb of the Theotokos, and
embrace it longingly, touching it
sincerely with the lips and eyes and
foreheads of our heart. Let us draw
abundant Gifts of Healing Grace
from this Ever-flowing Fountain!
Now and ever, and to the Ages of ages.
Amen
Accept from us this Funeral Ode, O
Mother of the Living God. And with
Thy Most Luminous and Holy Grace,
overshadow us. Grant Victory to our
Rulers, Peace and Forgiveness to the
Thy Christ-loving people, and
Remission of sins and Salvation of
soul.
F e s t a l Ka t a v a s i a o f t h e 9 t h Od e - T O N E 1
>E genee e pasi Makarizomen Se tin
monin Theotokon.
Nenikinte tis fiseos i ori en Si, Parthene
Ahrante: Parthenevi gar Tokos ke
Zoin promnistevete Thanatos. I meta
Tokon Parthenos ke meta Thanaton
zosa! Sozis ai, Theotoke, tin
Klironomian Sou.
>All generations Bless Thee, O Thou
only Theotokos!
In Thee the laws of nature were
suspended, O Undefiled Virgin: the
limitations of nature were overcome:
in Virginity Childbirth was
accomplished and Death introduced
Life! Thou, after Childbrith art
Virgin, and after dying, alive! Save
forever, O Theotokos, Thine
Inheritance!
F E S T A L M A T I N S S E R V I C E O F T H E D O R M I T I O N 1 5 A U G U S T 7.
Oti ego is mastigas etimos, ke i algidon
mou enopion mou diapantos, oti tin
anomian mou anangelon , merimniso
iper tis amartias mou.
I de ehthri mou zosi, ke kekrateonte iper
eme - ke eplithinthisan i misountes
me adikos; i antapodidontes kaka
anti Agathon, evdievallon me, epi
katediokon Dikeosinin.
Mi egkatalipis me Kyrie O Theos mou!
Mi apostis ap emou. Proshes is tin
voithian mou Kyrie tis Sotirias mou!
[2]
For I am ready for wounds, and my pain
is continually with me, for I will
declare my transgressions, by
remembering my sins.
My enemies live, and have become
stronger than me and those who
hate me unjustly are multiplied;
those who repaid me evil for good
slandered me because I pursue
Righteousness.
Do not forsake Me, O Lord!
O My God, do not depart from me
heed me and help me, O Lord of my
Salvation!
P s a l m 6 2 / 6 3
FR I E NDS HI P WI T H AL MI GH T Y GOD
O Theos O Theos mou pros Se orthrizo;
edipise Se i psihi mou.
Pos aplos Si i sarx mou, en gi erimo ke
avato ke anidro.
Outos en to Agio ofthin Si, tou idin tin
Dinamin Sou ke tin Doxan Sou.
Oti krisson to Eleos Sou iper zoas,ta hili
mou Epenesovsi Se.
Outos Evlogiso Se en ti zoi mou; en to
Onomati Sou aro tas hiras mou.
Osi steatos ke pititos emplisthii i psihi
mou, ke hili agaliaseos enesi to
Onoma Sou.
I emnimonefon Sou epi tis stromnis mou,
en tis orthris emeleton is Se, oti
egnithis Voithos mou, ke en ti Skepi
ton Pterigon Sou Agaliasome.
Ekollithi i psihi mou opiso Sou - emou
antelaveto i Dexia Sou.
Anti de is matin exitisan tin psihin mou,
iselefsonte is ta katotata tis Gis.
Paradothisonte is hiras romfeas,
merides alopekon esonte.
O de Vasilefs evfranthisete epi to Theo,
epenethisete pas O onmion en Afto
oti enefragi stoma lalounton adika.
O God my God: I rise early to be with
Thee: my soul thirsts for Thee.
How often my flesh thirsts for Thee like
a desolate, impassable and waterless
land.
So in the Holy Place I appear before
Thee, to behold Thy Power and Thy
Glory.
Because Thy Mercy is better than life,
my lips shall praise Thee.
Thus will I Bless Thee in my life; in Thy
Name I will lift up my hands.
As if with marrow and fatness may my
soul be filled, and with rejoicing lips
my mouth shall sing praises to Thy
Name.
If I remember Thee on my bed, at
daybreak I meditate on Thee; for
Thou art my Helper, and in the
Shelter of Thy Wings will I greatly
rejoice.
My soul follows closely behind Thee
Thy right Hand upholds me.
Yet those who seek my soul in vain,
shall go into the lowest parts of the
Earth.
They shall be delivered to the sword - a
portion for foxes.
The King, however, shall be glad in
God; everyone who swears by Him
shall be praised, for mouths that
speak unrighteous things are
stopped.
8. F E S T A L M A T I N S S E R V I C E O F T H E D O R M I T I O N 1 5 A U G U S T
En tis orthris emeleton is Se: oti egnithis
Voithos mou, ke en ti Skepi ton
Pterigon Sou Agaliasome.
Ekollithi i psihi mou opiso Sou, emou
antelaveto i Dexia Sou.
> Doxa Patri ke Io ke Agio Pnevmati.
Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton
eonon.
Amin
Alleluia [3] > Doxa Si, O Theos [3]
Kyrie Eleison [3]
> Doxa Patri ke Io ke Agio Pnevmati.
Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton
eonon.
Amin
At dawn I meditate on Thee: for Thou
art my Helper, and in the Shelter of
Thy Wings will I greatly Rejoice.
My soul follows closely behind Thee
Thy right Hand upholds me.
> Glory to the Father, and to the Son,
and to the Holy Spirit, now and
ever, and to theAges of Ages.
Amen
Alleluia[3] >Glory to Thee, O God [3]
Lord have mercy [3]
> Glory to the Father, and to the Son,
and to the Holy Spirit, now and
ever, and to the Ages of Ages.
Amen
P s a l m 8 7 / 8 8
T HE DAR K NE S S OF DE AT H
Kyrie O Theos tis Sotirias mou: imeras
ekeraxa ke en nikti Evantion Sou.
Iseltheto enopion Sou i prosefhi mou
klinon to ous Sou is tin disin mou,
Kyrie, oti eplisthi kakon i psihi mou,
ke is zoi mou to Adi ingise.
Proselogisthin meta ton katavenonton is
Lakkon - egenithin os anthropos
avoithitos, en neris eleftheros, osi
trafmatie errimmeni kathendontes en
tafo, on ouk emnisthis eti, ke afti ek
tis Hiros Sou aposthisan.
Ethento me en lakko katotato, en
skotinis ke en Skia Thanatou.
Ep eme epestirihthi O Thimos Sou, ke
pantas tous metorismous Sou
epigages ep eme! ( DIAPALMA)
Emakrinas tous gnostous mou ap emou,
ethento me vdeligma eaftis;
paredothin ke ouk exeporevomin.
I ofthalmi mou isthenisan apo ptohias,
ke ekekraxa pros Se Kyrie - olin tin
imeran, dipestasa pros se tas hiras
mou.
Mi tis nekris piisis Thavmasia? I Iatri
anastisofsi ke Exomologisonte Si?
O Lord, God of my Salvation: I cry out
day and night before Thee.
Let my Prayer come before Thee.
Incline Thine Ear to my Supplication,
O Lord, for my soul is filled with
sorrows, and my life draws near to
Hades.
I am counted among those who go down
to the Pit - I am like a helpless man,
free among the dead - like slain men
thrown down and sleeping in a tomb,
whom Thou Remembers no more,
and who are removed from Thy
Hand.
They laid me in the lowest pit, in dark
places and in the Shadow of Death.
Thy Wrath rested upon me, and Thou
brought all Thy Billows over me.
(PAUSE)
Thou removed my acquaintances far
from me; they made me an
abomination among themselves I
was betrayed, and did not escape.
My eyes have weakened from poverty.
and I cry to Thee, O Lord - all day
long I stretch out my hands to Thee.
Will Thou work Wonders for the dead?
Or will Physicians raise them up, and
acknowledge Thee?
F E S T A L M A T I N S S E R V I C E O F T H E D O R M I T I O N 1 5 A U G U S T 25.
F e s t a l Ka t a v a s i a - 9
t h
Od e - F i r s t C a n o n
Do r mi t i o n - Hi e r mo s T O N E 1
>E genee e pasi Makarizomen Se tin
monin Theotokon.
Nenikinte tis fiseos i ori en Si, Parthene
Ahrante: Parthenevi gar Tokos ke
Zoin promnistevete Thanatos. I meta
Tokon Parthenos ke meta Thanaton
zosa! sozis ai, Theotoke, tin
Klironomian Sou.
>All generations Bless Thee, O Thou
only Theotokos!
In Thee the laws of nature were
suspended, O Undefiled Virgin: - the
bounds of nature were overcome: in
Virginity Childbirth was accomplised
and Death introduces Life! Thou,
after Childbrith art Virgin, and after
dying, alive! Save forever, O
Theotokos, Thine Inheritance!
F e s t a l Tr o p a r i a Do r mi t i o n
>E genee e pasi Makarizomen Se tin
monin Theotokon!
Existanto Angelon e Dinamis, en ti Sion
skopoumene, ton ikion Despotin,
Ginekian psihin hirizomenon. Ti gar
Ahrantos tekousi, iioprepos prosefoni.
>E genee e pasi Makarizomen Se tin
monin Theotokon!
Sinestile Horos ton Apostolon, to
Theodohon Soma Sou, meta deous
orontes, ke foni ligira
prosfthengomeni. Is Ouranious
Thalmous, pros ton Iion ekfitosa,
Sozis ai, Theotoke tin Klironomian
Sou!
>All generations Bless Thee, O Thou
only Theotokos!
The Angelic Powers were amazed when
they beheld in Zion their own Master
holding in His Hands the soul of a
Woman; for He addressed as
befitting a Son the One who
Immaculately gave Him Birth saying:
Come, O Pure One, and be Glorified
with Thy Son and God.
>All generations Bless Thee, O Thou
only Theotokos!
Verily, the Choir of Apostles buried Thy
God-bearing Body, beholding it
reverently, and shouting with
melodious tunes, saying: O
Theotokos, since Thou depart to
the Heavenly Abodes, to Thy Son,
forever Save Thine Inheritance!
S e c o n d F e s t a l C a n o n o f t h e Do r mi t i o n
Th e Hi e r mo s T O N E 4
Angeli tin Kiimisin tis
Parthenou
Orontes exeplittonto
Pos i Parthenos aperi
Apo tis gis is ta ano.
Apas gigenis, skirtato to pnevmati
lampadohoumenos. Panigirizeto de,
ailon noon fisis gererousa, tin Ieran
Panigirin tis Theomitoros, ke voaton,
Heris Pammakariste, Theotoke Agni
Aiparthene!
Angels at the Dormition of the Virgin
Were struck with wonder as they
beheld how
the Virgin ascended
from the earth to the Highest.
Let every mortal born on earth, holding
Festival Lamps in spirit, leap for Joy!
Heavenly Hosts of Incorporeal
Angels celebrate and honour the
Holy Feast of the Theotokos, and
exclaim: Hail, All Blessed Theotokos,
Pure and Ever Virgin!
24. F E S T A L M A T I N S S E R V I C E O F T H E D O R M I T I O N 1 5 A U G U S T
anadedikte. Sesosmenos gar os ke
proupepoto, asinis evoa. Thiso Si
meta Fonis Eneseos Kyrie.
O D I 7
Itamo thimo te ke piri, Thios Eros
antitatomenos, to men pir edrosize.
To thimo de egela, Theopnefsto
Logiki, ti ton Osion trifthongo lira
antifthengomenos, mousikis organis
en meso flogos: O Dedoxasmenos, ton
Pateron ke imon, Theos Evlogitos i.
O D I 8
Enoumen, Evlogoumen ke
Proskinoumen ton Kyrion!
Floga Drosizousan Osious, dissevis de
kataflegousan, Angelos Theou O
Pansthenis, edixe Pesi. Zoarhikin de
Pigin irgsato tin Theotokon, fthoran
thanatou, ke Zoin Vlistavousan tis
melpousi. Ton Dimiourgon Monon
imnoumen, i lelitromeni, ke
Iperipsoumen is pantas tous eonas!
Exemplar; for having escaped
without hurt when he was
swallowed, he shouted, saying: I will
sacrifice to Thee with the voice of
Thanksgiving, O Lord.
O D E 7
The Divine Passion defeated the bestial
wrath and fire, moistening the fire,
and with Inspired Words issuing
forth from the three-voiced Song of
the Righteous, scorning wrath,
opposing the musical instruments,
as they sang in the midst of the
flames, shouting: O Glorified God of
our Fathers: Blessed art Thou!
O D E 8
We Praise, we Bless and we Worship
the Lord!
The All Powerful Angel of God revealed
to the Children a Flame that brought
Refreshment to the Holy while it
consumed the ungodly. He made
the Theotokos a Life-giving Fountain,
gushing forth destruction of Death,
and Life of those who sing: We who
praise the One and Only Creator
exalt Him above all, forever!
Th e Ma g n i f i c a t
ST ANDI NG B EFORE T HE HOL Y I CON OF T HE E VE R BL ESS ED T HEOT OKOS , T HE
PRI ES T DECL ARES T HE FOL L OWI NG, AF T E R WHI CH HE CENS ES T HE
SANCT U ARY, HOL Y I CONS AND CONGREGAT I ON.
>Tin Theotokon ke Miter to Fotos: en
imnis timontes Meglinomen!
>The Theotokos and Mother of the
Light: with hymns let us Magnify!
T H E B E L L S A R E R U N G A T T H I S P O I N T
F E S T A L M A T I N S S E R V I C E O F T H E D O R M I T I O N 1 5 A U G U S T 9.
Mi diigisete tis en tafo to Eleos Sou, ke
tin Alithian Sou en ti apolia?
Mi gnosthisete en to Skoti ta Thavmasia
Sou, ke i Dikeosini Sou en gi
eplelismeni?
Kago pros Se, Kyrie, ekeraxa, ke toproi i
prosevhi mou profthasi Se.
Inati Kyrie apothis tin prosevhin mou -
apostrefis to Prosopon Sou ap emou?
Ptohos imi ego ke en kopis ek neotitos
mou; ipsothis de etapinothin ke
exiporithin.
Ep eme diilthon e Orge Sou; ke i
Foverismi Sou exetaraxan me -
ekiklosan me os idor - olin tin imeran
periehon me ama.
Emakrinas ap emou filon, ke tous
gnostous mou apo taleporias.
Kyrie O Theos tis Sotirias mou imeras
ekeraxa ke en nikti evantion Sou.
Iseltheto enopion Sou i prosefhi mou
klinon to ous Sou is tin disin mou,
Kyrie.
Shall anyone in the tomb describe Thy
Mercy and Thy Truth in Destruction?
Shall Thy Wonders be known in
Darkness, and Thy Righteousness in
a Forgotten Land?
Yet I, O Lord, cry to Thee, and in the
morning my Prayer shall come near
to Thee.
Why, O Lord, dost Thou reject me
hiding Thy Face from me?
Poor am I and in trouble since my
youth; yet having been exalted, I was
humbled and brought into despair.
Thy fierce Anger passed over me, and
Thy Terrors greatly troubled me
they compass me like water all day
long they surround me all at once.
Thou removed far from me neighbour,
friend and my acquaintances
because of my misery.
O Lord, God of my Salvation: I cry out
day and night before Thee.
Let my Prayer come before Thee.
Incline Thine Ear to my Supplication,
O Lord.
P s a l m 1 0 2 / 1 0 3
A P R A Y E R O F P R A I S E F O R G O D S M E R C Y A N D H I S A N G E L I C H O S T S
Evlogi i psihi mou ton Kyrion, ke panta
ta entos mou to Onoma to Agion
Aftou.
Evlogi i psihi mou ton Kyrion ke mi
epilanthanou pasas tas Enesis Aftou:
Ton evilatefonta pases tes anomies
sou; ton iomenon pasas tas nosous
sou; ton litroumenon ek fthoras tin
Zoin sou; ton stefanounta se en Elei
ke Iktirmis; ton empiplonta en
Agathis tin epithimian sou;
anakenisthisete os meou i neotis sou
.
Pion eleimosinas O Kyrios, ke krima pasi
tis adikoumenis.
Egnorise tas odous aftou to Mosisi tis Iis
Israil ta Thelimata Aftou.
Iktirmon ke Eleimon O Kyrios,
makrothimos ke Polieleos.
Ouk is telos orgisthisete, oude is ton
eona minii.
Bless the Lord, O my soul; and
everything within me: Bless His Holy
Name!
Bless the Lord, O my soul, and forget
not all His Rewards: He Who is
Merciful towards all your
transgressions, Who heals all your
diseases, Who Redeems your Life
from corruption, Who crowns you
with Mercy and Compassion, Who
satisfies your desire with Good
Things; and Renews your youth like
the eagle.
The Lord shows Mercies and Judgement
to all who are wronged.
He made known His Ways to Moses
His Will to the Sons of Israel.
Compassionate and Merciful is the Lord
- slow to anger, and abounding in
Mercy.
He will not become angry to the end,
nor will He be wrathful forever.
10. F E S T A L M A T I N S S E R V I C E O F T H E D O R M I T I O N 1 5 A U G U S T
Ou kata tas amartias imon epiisen imin,
oude kata tas anomias imon
antapedoken imin, oti kata to ipso
tou Ouranou apo tis gis, ekrateose
Kyrios to Eleos Aftou epi tous
Fovoumenous Afton - kathoson
apehousin anatole apo dismon,
emakrinen af imin tas anomias
imon.
Kathos iktiri patir iious oktirise Kyrios
tous fovoumenous afton, oti aftos
egno to plasma imon -Mnisthiti oti
hous esmen.
Anthropos - osi hortos e imere aftou, osi
anthos tou agrou outos exanthisi. Oti
pnevma diilthen en afto, ke ouk
iparxi, ke ouk epignosete eti ton
topon aftou.
To de Eleos tou Kyriou apo to Eonos ke
Eos tou Eonos epi tous Fovoumenous
Afton.
Ke i Dikeosini Aftou epi iious iion, tis
filassousi tin Diathikin Aftou, ke
memnimenis ton Entolon Aftou tou
Piise Aftas.
Kyrios en to Ourano itimase ton
Thronon Aftou, ke i Vasilia Aftou
panton despozi.
Evlogite ton Kyrion pantes Angeli Aftou,
dinati ishii piountes ton Logon Aftou -
tou akouse tis Fonis ton Logon Aftou.
Evlogite ton Kyriou passe e Dinamis
Aftou - Litourgi Aftou piountes ta
Thelimata Aftou
Evlogite ton Kyrion pante ta Erga Aftou,
en panti topo tis Despotias Aftou.
Evlogi i pshihi mou ton Kyrion. [2]
He does not deal with us according to
our sins, nor rewards us accoding to
our transgressions, for according to
the height of Heaven from earth, so
the Lord reigns in Mercy over those
who Fear Him as far as the East is
from the West, so does He remove
our transgressions from us!
As a father has compassion for his
children, so does our Lord have
Compassion on those who Fear Him,
for He knows how He formed us He
remembers that we are clay.
As for mankind his days are like grass
- like a flower of the field he
flourishes; for the wind passes over
it, and it shall not remain and it
shall no longer know its place.
Yet the Mercy of the Lord is from Age
to Ages upon those who Fear Him.
And His Righteousness is upon
childrens children to those who
keep His Covenant and remember
His Commandments to obey them.
The Lord prepared His Throne in
Heaven and His Kingdom rules over
all.
Bless the Lord, all you His Angels
Mighty in Strength who do His
Word - who heed the Voice of His
Words.
Bless the Lord, all you His Hosts His
Ministers who do His Will.
Bless the Lord, all His Works, in all
places of His Dominion!
Bless, O my soul, the Lord! (2)
P s a l m 1 4 2 / 1 4 3
WAI T I NG I N T H E [ SP I R I T UAL ] DAR K NE S S FOR T HE [ DI V I N E ] L I GHT
Kyrie isakouson tis Prosefhis mou;
enotise tin deisin mou en ti Alithia
Sou, epakouson mou en ti Dikeosini
Sou.
Ke mi iselthis is krisin meta tou doulou
Sou, oti ou Dikeothisete enopion Sou
pas zon.
Oti Katedioxen O ehthros tin psihin
mou. Etapinosen is tin gin tin zoin
mou, ekathise me en skotinis os
O Lord hear my Prayer; hear my
Supplication in Thy Truth - answer
me in Thy Righteousness.
And do not enter into Judgement with
Thy servant, for in Thy Sight no-one
living is Righteous.
For the enemy persecutes my soul. He
humbled my life to the ground, he
caused me to dwell in dark places
F E S T A L M A T I N S S E R V I C E O F T H E D O R M I T I O N 1 5 A U G U S T 23.
Illumination is sent down from Thee,
O Guiding Light, WHO DWELT WI THIN
HER EVER VIRGIN WOMB..
S y n a x a r i o n 1 5 A u g u s t
Ti 15 minos, Mnimi tis Panseptou
Metastasos tis Iperdoxou Despinis
imon Theotokou ke Aiparthenou
Marias.
Is tes Agies Presvies, O Theos, Eleison ke
Soson imas, os Agathos ke
Filanthropos.
On the 15
th
day of this month, we
Commemorate the Venerable
Dormition and Translation of our
Supremely Glorious Lady Theotokos
and Ever Virgin Mary.
By the Holy Intercessions of the
Theotokos, O God, have Mercy on us
and Save us, since Thou art Good
and Love mankind.
Ka t a v a s i a o f t h e Do r mi t i o n o f Th e o t o k o s
H E R M O S E S O F T H E F I R S T C A N O N - B Y C O Z M A T H E A N C H O R I T E
T O N E 1
O D I 1
Pepikilmeni ti Thia Doxi, I Iera ke evkleis
Parthene Mnimi Sou, pantas
sinigayeto, pros evfrosinin tous
Pistous, exarhousis Mariam, meta ton
horon ke timpanon, to so adontas
Monogeni Evdoxos oti Dedoxaste.
O D I 3
I Dimiourgiki, ke Sinektiki ton apanton,
Theou Sofia ke Dinamis, aklini
akradanton, tin Ekklisian stirixon
Hriste. Monos gar i Agios O en Agiis
Anapavomenos.
O D I 4
Risis Profiton ke ainigmata, tin sarkosin
ipefinan, tin ek Parthenou Sou Hriste,
fengos astrapis Sou, is Fos ethnon
exelefsesthe. Ke foni Si avissos, en
agalliasi. Ti Dinami Sou Doxa
Filanthrope!
O D I 5
To Thion ke Arriton Kallos, ton areton
Sou Hriste diigisome. Es ediou gar
Doxis sinedion, ke enipostaton
lampsas apavgasma, Parthenikis apo
Gastros, tis en skoti ke skia,
somatothis anetilas Ilios.
O D I 6
Alion pontogenes, kitoon entos Thion Pir,
tis Triimerou Tafis Sou ti
proikonisma, ou Ionas i Pofitis
O D E 1
Thy Noble, Solemn Memorial, O Virgin,
adorned with Divine Glory, has
brought all Believers rejoicing
together as Miriam did of old,
coming forward with timbrels and
dance, singing to Thine Only Son;
for in Glory He has been Glorified.
O D E 3
Christ, Wisdom of God and His
Creating and Almighty Power:
establish Thy Church without guile,
and unshaken; for Thou alone art
Holy, O Thou Who dwells among the
Holy.
O D E 4
The sayings of the Prophets, O Christ,
and their Symbols explained clearly
Thine Incarnation of the Virgin; and
the Brilliance of Thy Lightning
sends forth Light to the Gentiles,
and the deep calls out to Thee,
shouting with Joy: Glory to Thy
Might, O Lover of mankind!
O D E 5
Verily, I proclaim, O Christ, the Divine
Goodness of Thine Ineffable Virtues;
for Thou rose from Eternal Glory
like a Ray, Co-Eternal in Thy Person,
and Incarnate in the Virgins Womb,
bringing forth to those in Darkness
and Error, the Sun.
O D E 6
The Fire in the vitals of the deep-born
whale was Symbolic of Thy Three-
Day Burial, of which Jonah was an
22. F E S T A L M A T I N S S E R V I C E O F T H E D O R M I T I O N 1 5 A U G U S T
Ton Agion Evdoxon, Megalon Martyron:
Theklas, Varvaras, Anastasias,
Ekaterinis, Kyriakis, Photinis,
Marinas, Paraskevis ke Irinis...
Ton Agion Evdoxon ke Kallinikon
Martyron...
Ton Osion ke Theoforon Pateron imon
ton en Askisei Lampsanton...
Tou ( A G I O U T O U N A O U ) . . .
Ton Agion ke Dikeon Theopatoron
Ioakim ke Annis, ke ( SAINT) tin
MNIMIN episteloumen, ke Panton Sou
ton Agion...
Iketevomen Se, Mone Polielee Kyrie:
epakouson imon ton amartolon
deomenon Sou ke Eleison imas.
Kyrie Eleison [12]
>Elei, ke Iktirmis, ke Filanthropia tou
Monogenous Sou Iou, meth ou
Evlogitos is, sin to Panagio, ke
Agatho, ke Zoopio Sou Pnevmati, nin
ke ai, ke is tous Eonas ton Eonon.
Amin
Eleftherios...
Of the Holy, Glorious, Great Martyrs:
Thekla, Barbara, Anastasia,
Catherine, Kyriaki, Photini, Marina,
Paraskevi and Irene...
Of the Holy, Glorious and Victorious
Martyrs...
Of our Venerable and Godly Ascetic
Illuminators ...
Of ( P A T R O N A L S A I N T O F T H E
P A R I S H ) . . .
Of the Holy and Righteous Ancestors of
God, Joachim and Anna, and of
(SAINT) whose memory we
Commemorate today, and of all Thy
Saints...
We beseech Thee, the Only, Most
Merciful Lord: hear us sinners who
pray unto Thee, and have Mercy on
us.
PEOPLE Lord have mercy [12]
PRIEST >Through the Mercies and
Bounties and Compassion of Thine
Only Begotten Son, with Whom Thou
art Blessed, together with Thine All
Holy, and Good, and Life-giving
Spirit, now and ever, and to the Ages
of Ages.
PEOPLE Amen
F e s t a l Ko n t a k i o n Do r mi t i o n T O N E 2
Tin en Presvies akimiton Theotikon, ke
prostasies ametatheton Elpida, ta Fos
ke nekrosis ouk ekratisen. Os gar
Zois Mitera, pros tin Zoin metestisen,
O MI TRAN IKISAS AIPARTHENON.
Neither the Tomb nor Death had power
over the Theotokos, who is Ever
Watchful in Her Prayers and in
whose Intercession lies Unfailing
Hope. For as the Mother of Life She
has been Transported into Life by
Him WHO DWELT WITHIN HER EVER
VIRGIN WOMB.
F e s t a l I k o s
Tihison mou tas frenas Sotir mou. To
gar Tihos tou kosmou animnise
tolmo, tin ahranton Mitera Sou. En
pirgo rimaton enishison me, ke en
varesin ennion ohiroson me. Si gar
voas ton etounton pistos tas etisis
pliroun. Si oun mi dories glottan,
proforan, ke logismon akateshinton.
Pasa gar dosis ellampseos para Sou
katapempete Fotagoge, O MITRAN
IKISAS AIPARTHENON.
Fortify my mind, O my Saviour; for I am
daring to extol Thine Immaculate
Mother the Fortress of the world.
Reinforce me with a Tower of Words,
and Shelter me in a Castle of
Concepts; for Thou promised to
fulfil the Requests of those who
Beseech with Faith. Do, therefore,
endow me with Eloctuion,
Expression, and dauntless
Meditation; for every dose of
F E S T A L M A T I N S S E R V I C E O F T H E D O R M I T I O N 1 5 A U G U S T 11.
nekrous eonos.
Ke ikidiasen ep eme to pnevma mou - en
emi etrahthi i kardia mou.
Emnisthin imeron arheon, ke emeletisa
en pasi tis Ergis Sou -en piimasi ton
Hiron Sou emeleton.
Dipetasa pros se tas hiras mou -i psihi
mou os gi anidros Si.
Tahi isakouson mou, Kyrie - exelie to
pnevma mou!
Mi aspostrepsis to Prosopon Sou ap
emou, ke omiothisome tis
katavenonsin is Lakkon.
Akouston piison mi to proi to Eleos Sou,
oti epi Si ilpisa.
Gnorison mi, Kyrie, Odon en i
porefsome, oti pros Se ira tin psihin
mou.
Exelou me ek ton ehthron mou, Kyrie, oti
pros Se katefigon.
Didaxon me tou piin to Thelima Sou, oti
Theos mou is Si.
To Pnevma Sou to Agathon Odigisi me
en ti Evthia.
Eneka tou Onoma Sou, Kyrie, zisis me.
En ti Dikeosini Sou exexis ek thlipseos
ton psihin mou - ke en to Eleei Sou
exolothrevsis tous ehthous mou - ke
apolis pantas tous thlivontas tin
psihin mou, oti doulos Sou imi ego.
Kyrie isakouson tis prosefhis mou,
enotise tin deisin mou en ti alithia
Sou, epakouson mou en ti Dikeosini
Sou.
Ke mi iselthis is krisin meta tou
doulou Sou, oti ou dikeothisete
enopion Sou pas zon. [2]
To Pnevma Sou to Agathon Odigisi me
en ti Evthia.
> Doxa Patri ke Io ke Agio Pnevmati.
Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton
eonon.
Amin
like one who was long dead.
And my spirit was in anguish within me
- my heart was troubled within.
I remembered the days of old, and I
meditated on all Thy Works I
meditated on the Works of Thy
Hands.
I stretch out my hands to Thee my
soul thirsts for Thee like a waterless
land. (PAUSE)
Hear me speedily, O Lord my spirit
faints within me.
Turn not Thy Sight from me, lest I
become like those who go down into
the Pit.
Cause me to hear Thy Mercy in the
morning, for I hope in Thee.
Make me know, O Lord, the Way
wherein I should walk, for to Thee I
lift up my soul.
Deliver me from my enemies, O Lord,
for to Thee I flee for Refuge.
Teach me to do Thy Will, for Thou art
my God.
Thy Good Spirit shall Guide me in
Uprightness.
For Thy Names sake O Lord, grant me
Life.
In Thy Righteousness Thou shall bring
my soul out of affliction and in Thy
Mercy Thou shall destroy my
enemies and Thou shall utterly
destroy all who afflict my soul, for I
am Thy servant.
O Lord hear my Prayer; hear my
Supplication in Thy Truth - answer
me in Thy Righteousness.
And do not enter into Judgement with
Thy servant, for in Thy Sight no-one
living is Righteous.
Thy Good Spirit shall Guide me in
Uprightness.
> Glory to the Father, and to the Son,
and to the Holy Spirit, now and
ever, and unto Ages of Ages.
Amen
12. F E S T A L M A T I N S S E R V I C E O F T H E D O R M I T I O N 1 5 A U G U S T
Allelouia [(3) > Doxa Si, O Theos! [3]
I Elpis imon, Kyrie, doxa Si!
Alleluia [3] >Glory to Thee, O God.
Our Hope, O Lord: Glory to Thee!
Th e Gr e a t L i t a n y
En irini tou Kyriou deithomen
Kyrie Eleison
Iper tis anothen Irinis ke tis Sotirias ton
psihon imon, tou Kyriou deithomen...
Kyrie Eleison
Iper tis Irinis tou simpantos kosmou,
efsthias ton Agion tou Theou
Ekklision ke tis ton panton enoseaos
tou Kyriou deithomen...
Kyrie Eleison
Iper tou Agiou Ikou toutou ke ton meta
Pisteos, evlavias ke Fovou Theou
isionton en afto, tou Kyriou
deithomen...
Kyrie Eleison
Iper tou PAT R OS I MON: PAP A K E
PAT RI ARHI T HEODOROU KE T OU
Arhiepiskopou imon (...N A M E ...) tou
Timiou Presviteriou, tis en Hristo
Diakonias, pantos tou Kyriou ke tou
laou tou Kyriou deithomen.
Kyrie Eleison
Iper tis Koinotita ke poleos taftis, pasis
poleos, horas, ke ton pisti ikounton en
aftes tou Kyriou deithomen.
Kyrie Eleison
Iper efkrasias aeron, eforias ton karpon
tis gis ke keron irinikon tou Kyriou
deithomen.
Kyrie Eleison
Iper pleonton, odiporounton, nosounton,
kamnonton, ehmaloton ke tis Sotirias
afton tou Kyriou deithomen.
Kyrie Eleison
Iper tou risthine imas apo pasis
thlipseos, orgis, kindinou ke anangis,
tou Kyriou deithomen
Kyrie Eleison
PRIEST In Peace let us pray to the Lord
PEOPLE Lord have mercy
PRIEST For the Peace from Above and for
the Salvation of our souls, let us pray
to the Lord...
PEOPLE Lord have mercy
PRIEST For the Peace of the whole world,
for the well-being of the Holy
Churches of God, and for the union
of all, let us pray to the Lord....
PEOPLE Lord have mercy
PRIEST For this Holy Temple, and for those
who enter with Faith, Reverence and
the Fear of God, let us pray to the
Lord...
PEOPLE Lord have mercy
PRIEST For OUR FAT H E R: P OP E &
PAT RI ARCH T HEODOROS AND F OR
our Archbishop (...N A M E ...) for the
venerable Priesthood of the
Diaconate in Christ, for all the clergy
and the laity, let us pray to the Lord.
PEOPLE Lord have mercy
PRIEST For this Community and city, and
for every city and country, and for
the faithful who dwell therein, let us
pray to the Lord.
PEOPLE Lord have mercy
PRIEST For seasonable weather, for the
abundance of the fruits of the earth,
and for peaceful times, let us pray to
the Lord
PEOPLE Lord have mercy
PRIEST For those at sea, and those who
travel by land or air, for the sick and
the suffering, for captives and for
their salvation, let us pray to the
Lord
PEOPLE Lord have mercy
PRIEST For our deliverance from all
affliction, wrath, danger and
necessity, let us pray to the Lord
PEOPLE Lord have mercy
F E S T A L M A T I N S S E R V I C E O F T H E D O R M I T I O N 1 5 A U G U S T 21.
Ote I Metastasis tou Ahrantou Sou
skinous iitrepizeto, tote I Apostoli,
perikiklountes tin klinin tromo eoron
Se. Ke I men atevizontes to skini,
thamvi sinihonto. O de Petros sin
dakrisin evoa Si. O Parthene, oro Se
pranos iplomenin iptian, tin Zoin ton
apanton, ke kataplittome, en I
eskinose tis mellousis Zois is
apolavsis. All O Ahrante, iketeve
ektenos ton Iion Sou ke Theon, tou
Sozesthe tin Polin Sou atroton.
When the Translation of Thine
Undefiled Body was being prepared,
the Apostles gazed on Thy bed,
viewing Thee with trembling. Some
contemplated Thy Body and were
dazzled, but Peter cried out to Thee
in tears, saying, I see Thee clearly, O
Virgin, stretched out, O Life of all,
and am astonished. O Thou
Undefiled One, In whom the Bliss of
Future Life dwelt: Beseech Thy Son
and God to Preserve Thy City
unimpaired.
P r a y e r o f S a l v a t i o n
Soson O Theos ton Laon Sou, ke
Evlogison tin Klironomian Sou.
Episkepse ton kosmon Sou en Elei ke
Iktirmis.
Ipsoson Keras Hristianon Orthodoxon ke
katamempson ef imas ta Elei Sou ta
Plousia.
>Presvies tis Panahrantou Despinis
imon Theotokou ke Aiparthenou
Marias...
Dinami tou Timiou ke Zoopiou Stavrou...
Prostasies ton Timion, Epouranion
Dinameon Asomaton...
Ikesies tou Timiou, ke Evdoxou Profitou,
Prodromou, ke Vaptisou Ioannou; ton
Agion Endoxon ke panevfimon
Apostolon...
Ton en Agiis Pateron imon, Megalon
Ierarhon, ke Ikoumenikon
Didaskalon: Vasiliou tou Megalou,
Grigoriou tou Theologon ke Ioannou
tou Hrisostomou; Ananasiou ke
Kirillou, Patriarhon Alexandries...
Nikolaou tou en Myris, Nektarios
Pentapolis, Spyridonos Episkopou
Trymithountos, ton Thavmatourgon...
Ton Agion Evdoxon Megalomartyron:
Georgiou tou Tropeoforou, Dimitriou
tou Mirovlitou, Theodorou tou
Tironos, Theodorou tou Stratilatou,
Mina tou Thavmtourgou, ke
Ieromartirou Haralambos ke
Eleftheriou...
PRIEST O Lord, Save Thy People and Bless
Thine Inheritance.
Visit Thy world with Mercies and
Bounties.
Exalt the Horn of Orthodox Christians,
and send down upon us Thy rich
Mercies.
>Through the Intercessions of our All
Pure Lady, the Theotokos and Ever
Virgin Mary...
Through the Might of the Precious and
Life-giving Cross...
Through the Protection of the
honourable Bodiless Powers of
Heaven...
Of the honourable, glorious Prophet,
Forerunner and Baptist, John; of the
Holy, Glorious and All Laudable
Apostles...
Of our Fathers among the Saints the
Great Hierarchs and Ecumenical
Teachers: Basil the Great, Gregory
the Theologian and John
Chrysostom; Athanasios, Cyril [and
John the Almsgiver] Patriarchs of
Alexandria...
Of our Holy Father Nicholas of Myra,
Nektarios of Pentapolis, Spyridon of
Trymithountos - the
Wonderworkers...
Of the Holy and Glorious great Martyrs:
George the Victorious, Demetrios the
Myrrh-gusher, Theodore the Tyron,
Theodore the General, Menas the
Wonder-worker, and the
Hieromartyrs: Charalambos and
20. F E S T A L M A T I N S S E R V I C E O F T H E D O R M I T I O N 1 5 A U G U S T
Mi aporripsis me apo tou Prosopou Sou,
ke to Pnevma Sou to Agion mi
antanelis ap emou.
Apodos mi tin Agalliasin tou Sotiriou
Sou, ke Pnevmati Igemoniko stirixon
me.
Didaxo anomous tas Odous Sou, ke
asevis epi Se epistrepsousi.
Rise me ex ematon, O Theos, O Theos tis
Sotirias mou, agalliasete i glossa mou
tin Dikeosinin Sou.
Kyrie ta hili mou anixis, ke to stoma
mou aanangeli tin Enesin Sou, oti i
ithelisas thisian, edoka an -
Olokaftomata ouk evdokisis.
Thisia to Theo, pnevma sintetrimmenon -
Kardian sintetrimmenin ke
tetapinomenin O Theos ouk
exoudenosi.
Agathinon, Kyrie, en ti evdokia Sou tin
Sion, ke ikodomithito ta tihi
Ierousalim, tote eudokisis Thisian
Dikeosinis, anaforan ke
Olokaftomata - tote aniisousin epi to
Thisiastirion Sou moshous.
Eleison me, O Theos!
Do not cast me away from Thy
Presence, and taken not Thy Holy
Spirit from me.
Restore to me the Joy of Thy Salvation,
and uphold me with Thy Guiding
Spirit.
I will teach transgressors Thy Ways, and
the ungodly shall return to Thee.
Deliver me from blood guiltiness, O
God, the God of my Salvation, and
my tongue shall greatly rejoice in
Thy Righteousness.
O Lord, Thou shall open my lips, and
my mouth will declare Thy Praise,
for if Thou desired Sacrifice, I would
give it Thou will not be pleased
with Whole Burnt Offerings.
A Sacrifice to God is a broken spirit a
broken and humbled heart God will
not despise.
Do Good, O Lord, in Thy Good Pleasure
to Zion, and let the walls of
Jerusalem be built, then Thou will be
pleased with a Sacrifice of
Righteousness, with Offerings and
Whole Burnt Offerings - then shall
they offer young bullocks on Thine
Altar.
Have mercy on me, O God!
Hy mn s o f Di v i n e Me r c y T O N E 2
> Doxa Patri ke Io ke Agio Pnevmati
>Tes tis Theotokou Presvies, Eleimon,
exalipson ta plithi ton emon
egklimaton.
Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton
eonon.
Amin
>Tes tis Theotokou Presvies, Eleimon,
exalipson ta plithi ton emon
egklimaton.
> Glory to the Father, and to the Son,
and to the Holy Spirit
>Through the Intercessions of the
Theotokos, O Merciful One, blot out
the multitude of our transgressions.
Now and ever, and to the Ages of
Ages.
Amen
>Through the Intercessions of the
Theotokos, O Merciful One, blot out
the multitude of our transgressions.
I d i o me l o n s b y By z a s T O N E 6
Eleison me, O Theos, kata to Mega
Eleos Sou ke kata to plithos ton
iktirmon Sou Exalipson to anomima
mou.
Have mercy upon me, O God,
according to Thy Great Mercy;
according to the multitude of Thy
Mercies do away mine offences.
F E S T A L M A T I N S S E R V I C E O F T H E D O R M I T I O N 1 5 A U G U S T 13.
Antilavou Soson, Eleison ke Diafilaxon
imas O Theos, ti Si Hariti.
Amin/Kyrie eleison
> Tis Panagias, Ahrantou, Ipere
Vlogimenis, Endoxou Despinis imon
Theotokou ke Aiparthenou Marias
meta panton ton Agion
Mnimonefsantes, eaftous ke allilous
ke pasan tin Zoin imon Hristo to Theo
parathometha.
>Si Kyrie
Oti prepi si pasa Doxa, Timi ke
Proskinisis > to Patri ke to Io ke to
Agio Pnevmati nin ke ai ke is tous
eonas ton eonon.
Amin
PRIEST Help us, Save us, have Mercy upon
us, and Preserve us, O God, by Thy
Grace.
PEOPLE Amen/Lord have mercy
PRIEST > Rembering our All Holy,
Pure, Most Blessed and
Glorious Lady, Theotokos and
Ever Virgin Mary, with all Thy
Saints, let us commit
ourselves and one another
and our whole Life to Christ
our God.
PEOPLE > To Thee, O Lord!
PRIEST For to Thee belong all Glory,
Honour and Worship, > to the
Father, and to the Son, and to the
Holy Spirit, now and ever, and to the
Ages of Ages.
PEOPLE Amen
P s a l m 1 1 7 / 1 1 8
P R A I S E T O G O D F O R H I S E V E R L A S T I N G M E R C Y
Theos Kyrios ke Epefanen imin.
Evlogimenos O erhomenos en
Onomati Kyriou!
S T I H OS 1 : Exomologisthe to Kyrio, oti
Agathos, oti is ton eona to Eleos
Aftou!
Theos Kyrios ke Epefanen imin.
Evlogimenos O erhomenos en
Onomati Kyriou!
S T I H OS 2 : Panta ta ethni ekiklosan me, ke
to Onomati Kyriou inamin aftous.
Theos Kyrios ke Epefanen imin.
Evlogimenos O erhomenos en
Onomati Kyriou!
S T I H OS 3 : Para Kyriou egeneto afti, ke esti
thavmasti en ofthalmis imon.
Theos Kyrios ke Epefanen imin.
Evlogimenos O erhomenos en
Onomati Kyriou!
The Lord is God, and has appeared to
us. Blessed is He Who comes in the
Name of the Lord!
V E R S E 1 : Give thanks to the Lord, for He
is Good; His Mercy endures forever!
The Lord is God, and has Appeared to
us. Blessed is He Who comes in the
Name of the Lord!
V E R S E 2 : All the nations surrounded me,
but in the Name of the Lord I drove
them back.
The Lord is God, and has Appeared to
us. Blessed is He Who comes in the
Name of the Lord!
V E R S E 3 : This is the Lords doing, and it
is marvellous in our eyes.
The Lord is God, and has Appeared to
us. Blessed is He Who comes in the
Name of the Lord!
F e s t a l A p o l y t i k i a - Do r mi t i o n
En ti Gennisi tin Parthenian efilaxas. En
ti Kimisi ton kosmon ou katelipes
Theotoke. Metestis pros tin Zoin,
Mitir iparhousa tis Zois. Ke tes
In Thy Birth-giving, O Theotokos, Thou
kept and preserved Virginity; and in
Thy Falling Asleep Thou has not
forsaken the world,. For living, Thou
MA K E T H E S I G N O F T H E C R O S S & B O W D O W N T O G O D
14. F E S T A L M A T I N S S E R V I C E O F T H E D O R M I T I O N 1 5 A U G U S T
Presvies tes ses Litroumeni, ek
Thanatou tas psihas imon.
> Doxa Patri, ke Io, ke Agio Pnevmati
En ti Gennisi tin Parthenian efilaxas. En
ti Kimisi ton kosmon ou katelipes
Theotoke. Metestis pros tin Zoin,
Mitir iparhousa tis Zois. Ke tes
Presvies tes Ses Litroumeni, ek
Thanatou tas psihas imon.
Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton
eonon.
Amin.
En ti Gennisi tin Parthenian efilaxas. En
ti Kimisi ton kosmon ou katelipes
Theotoke. Metestis pros tin Zoin,
Mitir iparhousa tis Zois. Ke tes
Presvies tes Ses Litroumeni, ek
Thanatou tas psihas imon.
was Translated, being the Mother of
Life. Wherefore, by Thine
Intercessions, Deliver our soul from
Death.
> Glory to the Father, and to the Son,
and to the Holy Spirit
In Thy Birth-giving, O Theotokos, Thou
kept and preserved Virginity; and in
Thy Falling Asleep Thou has not
forsaken the world,. For living, Thou
was Translated, being the Mother of
Life. Wherefore, by Thine
Intercessions, Deliver our soul from
Death.
Now and ever, and to the Ages of ages.
Amen
In Thy Birth-giving, O Theotokos, Thou
kept and preserved Virginity; and in
Thy Falling Asleep Thou has not
forsaken the world,. For living, Thou
was Translated, being the Mother of
Life. Wherefore, by Thine
Intercessions, Deliver our soul from
Death.
S ma l l L i t a n y
Eti ke eti, en Irini tou Kyriou deithomen.
Kyrie Eleison
Antilavou Soson, Eleison ke diafilaxon
imas O Theos, ti Si Hariti.
Amin
> Tis Panagias, Ahrantou, Ipere
Flogimenis, Endoxou Despinis imon
Theotokou ke Aiparthenou Marias
meta panton ton Agion
Mnimonefsantes, eaftous ke allilous
ke pasan tin zoin imon Hristo to Theo
parathometha.
>Si Kyrie
> Oti Son to Kratos ke sou Estin i
Vasilea, ke i Dinamis ke i Doxa > tou
Patros, ke tou Iou, ke tou Agiou
Pnevmatos, nin ke ai ke is tous Eonas
ton Eonon.
PRIEST Again, yet again, in Peace let us
pray to the Lord
PEOPLE Lord have mercy!
PRIEST Help us, Save us, have Mercy on us,
and Preserve us, O God, by Thy
Grace
PEOPLE Amen
PRIEST >Remembering our Most
Holy, All Pure, Most Blessed
and Glorious Lady, Theotokos
and Ever Virgin Maria, with all
the Saints, let us commit
ourselves and one another
and our whole life to Christ
our God.
PEOPLE>To Thee, O Lord!
PRIEST For Thine is the Dominion, Thine
is the Kingdom and the Power and
the Glory > of the Father, and of the
Son, and of the Holy Spirit, now and
ever, and to the Ages of Ages.
M A K E T H E S I G N O F T H E C R O S S & B O W D O W N
F E S T A L M A T I N S S E R V I C E O F T H E D O R M I T I O N 1 5 A U G U S T 19.
epi tin tapinosin tis doulis Aftou.
Idou: gar apo tou nin Makariousi me
pase e genee. Oti epiise mi Megalia O
dinatoske Agionto Onoma Aftou!
Emine de Mariam sin afti osi minas tris
ke ipestrepsen is ton ikon aftis.
> Doxa Si, Kyrie, Doxa Si!
lowly estate of His handmaiden.
For behold: henceforth all generations
will call me Blessed; for He Who is
Mighty has done Great Things for
me, and Holy is His Name!
And Mary remained with her about
three months, and returned to her
home.
PEOPLE >Glory to Thee, O Lord: Glory to
Thee!
P s a l m 5 0 / 5 1
T HE P S A L M OF RE P E NT A NCE
Eleison me, O Theos kata to Mega Eleos
Sou.
Ke kata to plithos ton Iktirmon Sou
exalipson to anomima mou.
Epi plion plinon me apo tis anomias
mou, ke apo tis amartias mou
Katharison me.
Oti tin anomian mou ego ginosko, ke i
amartia mou enopion mou esti
diapantos.
Si mono imarton, ke to poniron enopion
Sou epiisa. Opos an Dikeothis en tis
Logis Sou, ke nikisis en to krinesthe
Se.
Idou gar en anomies sinelifthin, ke en
amarties ekissise me i mitir mou.
Idou gar Alithian Igapisas. Ta adila ke
ta krifia tis Sofias Sou edilosas mi.
Randiis me issopo, ke katharisthisome.
Plinis me, ke iper hiona levkanthisome.
Akoutiis mi Agalliasin ke Evfrosinin,
agaliasonte ostea tetapinomena.
Apostrepson to Prosopon Sou apo ton
amartion mou, ke pasas tas anomias
mou exalipson.
Kardian katharan ktison en emi, O
Theos, ke pnevma evthes Engenison
en tis engatis mou.
Have Mercy on me, O God, according to
Thy Great Mercy.
And according to the abundance of
Thy Compassion, blot out my
transgressions.
Wash me thoroughly from my
lawlessness, and Cleanse me of my
sin.
For I know my lawlessness, and my sin
is always before me.
Against Thee only have I sinned and
done evil in Thy Sight that Thou
may be Justified in Thy Words, and
overcome when Thou art Judged.
Behold, I was conceived in
transgressions, and in sins my
mother bore me.
Behold, Thou Love Truth Thou
showed me the unknown and secret
things of Thy Wisdom.
Thou shall sprinkle me with hyssop,
and I will be Cleansed.
Thou shall wash me, and I will be made
whiter than snow.
Thou shall make me hear Joy and
Gladness my bones that were
humbled shall greatly Rejoice.
Turn Thy Sight from my sins, and blot
out all my transgressions.
Create in me a clean heart, O God, and
Renew a right spirit within me.
18. F E S T A L M A T I N S S E R V I C E O F T H E D O R M I T I O N 1 5 A U G U S T
P r a i s e s t o A l mi g h t y Go d
T H E C O N G R E G A T I O N M U S T S T A N D
Pasa pnoi enesato ton Kyrion [3] Let everything that has breath praise
the Lord. [3]
Th e Ho l y Go s p e l
T H E P R I E S T R E A D S T H E H O L Y GO S P E L F OR T H E F E A S T F R OM T H E R O Y A L
GA T E S [ H O L Y DO O R S ] F A CI NG T H E CO N G R E G A T I O N .
Ke iper tou kataxiothine imas tis
akroaseos tou Agiou Evangeliou
Kyriou ton Theon imon iketevsomen.
Kyrie Eleison [3]
Sofia! Orthi! Akiousomen tou Agiou
Evangeliou
Irini pasi!
Ke to pnevmati sou
Ek tou kata L OUKAN AGI OU EV ANGEL I OU
to anagnosma...
Proshomen
> Doxa Si, Kyrie, Doxa Si!
PRIEST And that He will graciously grant
us to hear His Holy Gospel, let us
pray to the Lord.
PEOPLE Lord have mercy [3]
PRIEST Wisdom! Arise! Let us listen to the
Holy Gospel.
Peace be with you all.
PEOPLE And with thy spirit
PRIEST The Lesson is from T H E HOL Y
GOS P EL ACCORDI NG T O ST LUKE
Let us attend
PEOPLE >Glory to Thee, O Lord: Glory to
Thee!
M A K E T H E S I G N O F T H E C R O S S & B O W T O G O D I N G R A T I T U D E A N D
W O R S H I P B E F O R E & A F T E R T H E H O L Y G O S P E L
Ho l y Go s p e l A c c o r d i n g t o S t L u k e 1 : 3 9 4 9 & 5 6
Anastasa de Mariam en tes imeres
taftes eporevthi is tin orinin meta
spoudis is polin Iouda, k isilthen is ton
ikon Zahariou ke ispasato in Elisavet.
Ke egeneto os ikousen i Elisavet tou
aspasmon tis Marias, eskirtise to
vrefos enti kilia aftis. Ke eplisthi
Pnevmatos Agiou i Elisavet ke
anefonise foni megali ke ipen:
Evlogimeni si en ginexi ke
evlogimenos o karpos tis kilias sou.
Ke pothen mi touto ina elthi i Mitir
tou Kyrioumou pros me?
Idou gar os egeneto i foni tou
aspasmou sou is ta ota mou,
eskirtisen en agalliasi to vrefos en ti
kilia mou.
Ke Makaris i pistevsasa oti este teliosis
tis lelalimenis afti para Kyriou.
Ke ipe Mariam: Megalini i psihi mouton
Kyrion ke igaliase to pnevma mou epi
to Theo to Sotiri mou, oti epevlepsen
In those days Mary arose and went in
haste to the hill country, to a city of
Judah, and she entered the house of
Zachariah and greeted Elizabeth.
And when Elizabeth heard the greeting
of Mary, the babe leaped in her
womb; and Elizabeth was filled with
the Holy Spirit and she exclaimed
with a loud cry: Blessed art Thou
among women, and Blessed is the
Fruit of Thy womb! And why is this
granted to me, that the Mother of my
Lord should come to me?
For behold, when the voice of Thy
greeting came to my ears, the babe in
my womb leaped for joy.
And Blessed is she who believed, for
there would be a fulfilment of what
was spoken to her from the Lord.
And Mary said: My soul magnifies the
Lord, and my spirit rejoices in God
my Saviour, for He has regarded the
W E B O W O U R H E A D T O R E C E I V E T H E P R I E S T S B L E S S I N G
F E S T A L M A T I N S S E R V I C E O F T H E D O R M I T I O N 1 5 A U G U S T 15.
Amin PEOPLEAmen
F i r s t F e s t a l Ka t h i s ma - Do r mi t i o n - T O N E 4
Anavoison David, tis I parousa Eorti? In
animnisa psisin, en to Viblio ton
Psalmon, os thigatera theopeda ke
Parthenon, metestisen aftin pros tas
ekithen monas, Hristos of ex aftis,
anef sporas gennithis. Ke dia touto
herouso, Miteres ke thigateres, ke
Nimfe Hristou voose: Here, I
metastasa pros ta ano Vasilia!
> Doxa Patri ke Io ke Agio Pnevmati,
ke nin ke ai ke is tous Eonas ton
eonon.
Amin
Anavoison David, tis I parousa Eorti? In
animnisa psisin, en to Viblio ton
Psalmon, os thigatera theopeda ke
Parthenon, metestisen aftin pros tas
ekithen monas, Hristos of ex aftis,
anef sporas gennithis. Ke dia touto
herouso, Miteres ke thigateres, ke
Nimfe Hristou voose: Here, I
metastasa pros ta ano Vasilia!
Shout, O David, and declare: What is
this present Feast? And he said:
Today has Christ unto the
MansionsAbove Translated Her from
whom He was born without seed and
whom I have extolled in the Book of
Psalms as Daughter, Child of God,
and Virgin. And for this reason
Mothers, and Daughters, and Brides
of Christ now rejoice and say: Hail,
O Lady, who was Translated to the
Royal Courts on High!
> Glory to the Father, and to the Son,
and to the Holy Spirit, now and
forever, and to the Ages of ages.
Amen
Shout, O David, and declare: What is
this present Feast? And he said:
Today has Christ unto the
MansionsAbove Translated Her from
whom He was born without seed and
whom I have extolled in the Book of
Psalms as Daughter, Child of God,
and Virgin. And for this reason
Mothers, and Daughters, and Brides
of Christ now rejoice and say: Hail,
O Lady, who was Translated to the
Royal Courts on High!
S e c o n d F e s t a l Ka t h i s ma Do r mi t i o n T O N E 1
O pantimos Horos, ton sofon Apostolon,
ithristhi thavmastos, tou kidevse
Endoxos, to Soma Sou to ahranton,
Theotoke Panimnite, is sinimnisan, ke
ton Angelon ta plithi, tin Metastasin,
tin sin septos evfimountes. In Pisti
eortazomen. [2]
> Doxa Patri ke Io ke Agio Pnevmati,
ke nin ke ai ke is tous Eonas ton
eonon.
Amin
O Pantimos Horos, ton sofon Apostolon,
ithristhi Thavmastos, tou Kidefse
Endoxos, to Soma Sou to Ahranton,
Theotoke Panimnite, is sinimnisan, ke
ton Angelon ta plithi, tin Metastasin,
tin sin septos evfimountes, in Pisti
Eortazomen.
Verily, the Most Honoured Rank of the
Wise Apostles came together in a
Miraculous Way to prepare with
Glorification Thine Undefiled Body,
Thou All-praised Theotokos. And
with them the multitudes of Angels
sang, praising Thy solemn
assumption, which we celebrate in
Faith. [2]
> Glory to the Father, and to the Son,
and to the Holy Spirit, now and
forever, and to the Ages of ages.
Amen
Verily, the Most Honoured Choir of
Wise Apostles gathered in a
Miraculous Way to prepare with
Glorification Thine Undefiled Body,
O All-praised Theotokos. And with
them the Hosts of Angels sang,
praising Thy Solemn Assumption,
16. F E S T A L M A T I N S S E R V I C E O F T H E D O R M I T I O N 1 5 A U G U S T
which we celebrate in Faith.
Th i r d F e s t a l Ka t h i s ma Do r mi t i o n T O N E 3
En ti Gennisi Sou, sillipsis asporos. En ti
Kimisi Sou, nekrosis afthoros.
Thavma en Thavmati diploun
sinedrame Theotoke. Pos gar I
apirandros, Vrefotrofos agnevousa?
Pos de i Mitrotheos, nekroforos
mirizousa? Dion Sin to Angelo
Voomen Si: Here i Keharitomeni!
> Doxa Patri ke Io ke Agio Pnevmati,
ke nin ke ai ke is tous Eonas ton
eonon.
Amin
En ti Gennisi Sou, sillipsis asporos. En ti
Kimisi Sou, nekrosis afthoros.
Thavma en Thavmati diploun
sinedrame Theotoke. Pos gar I
apirandros, Vrefotrofos agnevousa?
Pos de I Mitrotheos, nekroforos
mirizousa? Dion sin to Angelo
Voomen Si: Here i Keharitomeni!
Thy Birth-giving was with a seedless
Conception; and Thy Falling-asleep
was death without corruption. Lo, a
Wonder was joined to another
Wonder, doubly Wondrous!; for how
can the Unwedded suckle a Babe, yet
remain Undefiled? Or how is the
Mother of God prepared with
ointments like one who is dead?
Wherefore, with the Angels we cry to
Thee: Hail, O Full of Grace!
> Glory to the Father, and to the Son,
and to the Holy Spirit, now and
forever, and to the Ages of ages.
Amen
Thy Birth-giving was with a seedless
Conception; and Thy Falling-asleep
was death without corruption. Lo, a
Wonder was joined to another
Wonder, doubly Wondrous!; for how
can the Unwedded suckle a Babe, yet
remain Undefiled? Or how is the
Mother of God prepared with
ointments like one who is dead?
Wherefore, with the Angels we cry to
Thee: Hail, O Full of Grace!
S ma l l L i t a n y
Eti ke eti, en Irini tou Kyriou deithomen.
Kyrie Eleison
Antilavou Soson, Eleison ke Diafilaxon
imas O Theos, ti Si Hariti.
Amin/Kyrie eleison
> Tis Panagias, Ahrantou, Ipere
Vlogimenis, Endoxou Despinis imon
Theotokou ke Aiparthenou Marias
meta panton ton Agion
Mnimonefsantes, eaftous ke allilous
ke pasan tin zoin imon Hristo to Theo
parathometha.
> Si Kyrie
Oti Evlogite Sou to Onoma, ke Dedoxaste
Sou i Vasilia, >tou Patros, ke tou Iiou,
ke tou Agiou Pnevmatos, nin ke ai,
ke is tous eonas ton eonon.
PRIEST Again, yet again, in Peace let us
pray to the Lord.
PEOPLE Lord have mercy
PRIEST Help us, Save us, have Mercy on us,
and Protect us, O God, by Thy Grace.
PEOPLE Amen/ Lord have mercy
PRIEST >Remembering our Most
Holy, All Pure, Most Blessed
and Glorious Lady, Theotokos
and Ever Virgin Mary, together
with all the Saints, let us
commit ourselves and one
another, and all our life to
Christ our God.
PEOPLE > To Thee, O Lord!
PRIEST For Blessed is Thy Name and
Glorified is Thy Kingdom, > of the
Father, and of the Son, and of the
Holy Spirit, now and ever, and to the
M A K E T H E S I G N O F T H E C R O S S & B O W D O W N
F E S T A L M A T I N S S E R V I C E O F T H E D O R M I T I O N 1 5 A U G U S T 17.
Amin
Ages of Ages.
PEOPLE Amen
A n a b a t h mi - F e s t a l A n t i p h o n s T ON E 4
Ek neotitos mou, pola polemi me pathi al
aftos andilavou, ke soson, Sotir mou.
[2]
I misoundes Sion, eshinthite apo tou
Kyriou; os hortos gar, piri esesthe
apexirameni. [2]
> Doxa Patri ke Io ke Agio Pnevmati.
Agio Pnevmati, pasa psihi zooute, ke
katharsi, ipsoute, lambrinete, ti
Triadiki Monadi, Ierokrifios
Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton
eonon.
Amin
>Agio Pnevmati, anavlizi ta tis Haritos
reithra, arthevonda, apasan tin ktisin
pros Zoogonion.
From my youth up many passions have
warred against me. But do Thou
succour and save me, O Saviour. [2]
Those who hate Zion shall be put to
confusion by the Lord; like grass in
the fire shall they be withered up.
[2]
> Glory to the Father, and to the Son,
and to the Holy Spirit
Through the Holy Spirit is every soul
quickened and exalted in purity, and
Illumined by the Triune Unity in
Mystic Holiness.
Now and ever, and to the Ages of
Ages.
Amen
>From the Holy Spirit do the streams
of Grace well forth; they irrigate
everything created, so that Life can
be produced.
F e s t a l P r o k e i me n o n Do r mi t i o n P s a l m 4 4 / 4 5
Mnisthisome tou Onomatos Sou en
pasi genea kai genea
S T I HOS Akouson Thigater ke ide ke
klinon to ous Sou ke epilathou tou
Laou Sou ke tou Ikou tou Patros Sou
ke epithimisi O Vasilefs tou Kalous
Sou
Mnisthisome tou Onomatos Sou en
pasi genea kai genea.
I shall remember Thy Holy Name
from generation to generation
V E RS E Listen, O Daughter, and see, and
incline Thine ear, and forget Thy
people and Thy Fathers House and
the King will desire Thy Beauty.
I shall remember Thy Holy Name from
generation to generation.
S ma l l L i t a n y
Tou Kyriou deithomen
Kyrie Eleison
Oti Agios i, O Theos imon, ke en Agiis
epanapavi, ke Si tin Doxan
anapempomen to > Patri, ke to Io, ke
to Agio Pnevmati, nin ke ai ke is tous
eonas ton eonon.
.
Amin
PRIEST Let us pray to the Lord
PEOPLE Lord have mercy
PRIEST For Holy art Thou, O our God,
Who rests in the Saints, and to Thee
we ascribe Glory: > to the Father,
and to the Son, and to the Holy
Spirit, now and ever, and to the
Ages of Ages.
PEOPLE Amen